TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016"

Transkriptio

1 TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi asetetaan kolme päätavoitetta. 1. Koko perheen hyvinvoinnin vahvistuminen perheen omien voimavarojen käyttöönottamisella palvelujen oikealla kohdentamisella ja tehokkaalla palveluohjauksella 2. Moniammatillisen toiminnan vahvistaminen lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukena painopistealueina eri ikäryhmät eri vuosina 3. Nuorten kasvun tukeminen kohti vastuullista aikuisuutta nuorisotakuun toteuttaminen monialaisena / eri toimijoita yhdistävänä toimintamallina ja sen juurruttaminen osaksi Tuusulan palveluverkkoa nuorten osallisuuden vahvistaminen päätöksenteossa Ohjausryhmä hyväksyy hyvinvointisuunnitelman tarkennetun vuosisuunnitelman vuosittain esimieslinkki työryhmän valmistelun pohjalta. 1

2 TAVOITTEET VUODELLE 2014 TAVOITE 1: KOKO PERHEEN HYVINVOINNIN VAHVISTUMINEN vuosi tarkennettu vuosisuunnitelma vastuutaho seuranta 2014 Neuvolatyössä, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tehostetaan etsivää työtä ja seurataan palvelujen ulkopuolelle jäävien sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten perheiden määriä. Perheiden terveyspalvelut Perheille jotka jättävät tulematta neuvolaan lähetetään kutsukirje tai soitetaan. Tukea tarvitsevien perheiden määrä oli 102 vuonna Kasvatus - ja perheneuvolassa panostetaan perheen omiin voimavaroihin, asiakaslähtöisyyteen sekä avoimuuteen. OiVa työmallin (=oikea-aikainen työmalli) käyttöä jalkautetaan toimintaan. Perheiden terveyspalvelut Uusi alkukartoituskokeilu otettiin käyttöön kevään 2014 aikana Hyrylän toimipisteessä. Ennen alkukartoituksen aloittamista Hyrylän toimipisteessä oli 7 kk jono. Jonot on saatu purettua. OiVa työmalliin on saatu koulutusta syksyllä 2014 ja malli on otettu käyttöön. Myös muita uusia lyhyempiä interventioita on otettu käyttöön. Yhteistyötä on tiivistetty koulujen, lastensuojelun ja muiden tahojen 2

3 kanssa. Keravan, Järvenpään ja Tuusulan yhteinen perheoikeudellinen yksikkö (POY) kehittää eroneuvontapalvelujaan. Lapsen ja vanhemman välisten valvottujen tapaamisten järjestäminen aloitetaan. Tavoitteena on vähentää mm. lastensuojeluilmoituksia ja sosiaalipäivystykseen tulevia tapaamisriitoihin liittyviä yhteydenottoja. Sosiaalipalvelut Perheasioiden sovittelu on toiminnassa, samoin asiantuntijaavusteinen huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimissa on alkanut. POY järjestää lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen, tuomioistuimen päätöksen tai lastensuojelun sosiaalityöntekijän suosituksen mukaisesti valvottuja ja tuettuja tapaamisia. Positiivista on, että yhteydenottojen määrä Keski- Uudenmaan sosiaalipäivystykseen huoltoriita-asioissa on vähentynyt. Ehkäisevän perhetyön resurssi kohdennetaan tehokkaasti tiiviillä esimiesyhteistyöllä. Seurataan ja varmistetaan työntekijöiden säännöllisen yhteistyön jatkuminen; yhteistyökokoukset, koulutukset, kesänajan asiakasyhteistyö Perheiden terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja koti- ja laitoshoidon palvelut Lastensuojelun, neuvolan ja vammaispalvelun perhetyöntekijöiden sekä koululaisten tukihenkilöiden yhteistapaamisia on järjestetty suunnitellusti 2 x vuodessa ja yhteisenä koulutuksena perhetukikeskuksen erityistyöntekijän luento Vanhemmuuden tutkiminen ja arviointi. Lisäksi on ollut muita yhteiskokouksia eri kokoonpanoissa. Eri yksiköiden perhetyöntekijöillä on yhteisiä asiakasperheitä ja konsultaatioita. Yhteistyö on lisääntynyt, mutta sitä edelleen on 3

4 tarvetta kehittää. Koululaisten perhetyöntekijät työskentelevät myös koko perheen kanssa ja tekevät enemmän kotikäyntejä voimaan tulevassa uudessa sosiaalihuoltolaissa perhetyöstä vain tehostettu perhetyö jää lastensuojelulakiin. Muutosten käytännön valmistelu aloitettiin osana lastensuojelun, perhetyön ja perhetukikeskuksen kehittämishanketta. Tukihenkilöresursseja kohdennetaan perheen tarpeiden mukaisesti. Lastensuojelussa käytetään ammatillisia tukihenkilöitä ja ehkäisevää tukihenkilötoimintaa kohdennetaan peruspalvelujen asiakasperheille. Selvitetään kustannusvastuut eri toimijoiden kesken. Perheiden sosiaalipalvelut Perheiden terveyspalvelut Vammaispalvelut Ehkäisevän tukihenkilötoiminnan piirissä oli 10 lasta, ammatillisen tukihenkilön tukea on järjestetty 25 lastensuojelun asiakkuudessa olevalle lapselle. Tukihenkilötoiminnan kustannukset euroa (lastensuojelusta) Vammaispalveluiden järjestämän tukihenkilötoiminnan piirissä oli 10 nuorta. Kunnan sivuilla on jatkuva hakuilmoitus. Kustannukset toiminnasta oli 1100 euroa. Tarvetta toiminnan laajentamiselle on, sillä jonossa on 28 nuorta. Aikuissosiaalityön tilauksesta 4

5 järjestettiin yhdelle lapselle tukihenkilö (ehkäisevää lasten suojelua, 1100 euroa) Koululaisten perhetyöntekijät (koululaisten tukihenkilöt) ovat jatkaneet työskentelyä alakoululaisten kanssa ja lisäksi tekevät tarvittaessa työtä myös nivelvaiheissa (esiopetuksesta kouluun sekä alakoulusta yläkouluun). Koululaisten perhetyöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä muun verkoston (koulut, ls, kasper) kanssa. Uusi sosiaalihuoltolaki ( ) siirtää tukihenkilötoiminnan peruspalveluihin kuuluvaksi. Lastensuojelun sijaishuollossa vahvistetaan lastensuojelulain mukaisesti perhehoidon ensisijaisuutta. Tavoitteena on, että hoitovuorokausista 40 % toteutuu perhehoidossa. Kuntien yhteinen perhehoidon erityisyksikkö (Pihlaja) rekrytoi perhehoitajia, joilla on valmiutta vastaanottaa myös murrosikäisiä nuoria. Kunnat tukevat Pihlajan toimintaa. Lastensuojelu Perhehoidon hoitovuorokausien osuus oli 32 % ( vrk) sijaishoitovuorokausien yhteismäärästä ( vrk) Suurin osa sijaishuollossa olevista on murrosikäisiä nuoria, joille ei joko löytynyt sijaisperhettä tai, joita ei voitu hoidollisista syistä sijoittaa perhehoitoon. (25 % vuotiaita ja 40 % yli 16 -vuotiaita) Murrosikäisten perhehoitoa tuetaan mm. perhehoitajille maksettavilla 5

6 korkeammilla palkkioilla ja kulukorvauksella. Koko perheen perhekuntoutus toteutetaan pääasiallisesti omana toimintana perhetukikeskuksella. Perhekuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia ja seurantaa kehitetään Lastensuojelu Laitoksessa tapahtuva perhekuntoutus on toteutunut pääasiallisesti omana toimintana perhetukikeskuksessa, asiakasperheitä ollut 4, lisäksi 2 perheelle on hankittu ostopalveluna lyhytaikaista perhekuntoutusta. Perhekuntoutusasunto on ollut 100% käytössä koko vuoden, lisäksi työntekijät antaneet tukea kuntoutusjakson jälkeen perheen kotiin. Jokainen perhekuntoutusasiakas arvioi palvelua ja antaa palauutteen. Perheet tekevät itsearvioinnin ennen jakson alkua sekä jakson lopussa. Perheet arvioivat huolen suuruutta jakson alussa ja lopussa. Vanhemmat arvioivat omia vahvuuksiansa ja vaikeuksiansa. Jakson jälkeen pyydetään palaute sekä vanhemmilta että jokaiselta lapselta, perheet arvioivat perhekuntoutuksen hyötyä omasta näkökulmastaan. Palautteen avulla kehitetään toimintaa. Seurakunnan perhe- ja päiväkerho- sekä Seurakunnan Hyrylän ja Kellokosken alueella 6

7 nuorisotoimintaa suunnitellaan yhteistyössä kunnan vastaavien toimintojen kanssa. varhaiskasvatus ja nuorisotyö sekä kunnan varhaiskasvatuspalvelut ja nuorisopalvelut toteutetaan seiskaluokkien ryhmäytystä yhteistyössä seurakunnan ja kunnan nuorisotoimen kanssa Hyrylän koulukeskuksessa pidetään päihdetunteja yhteistyössä seurakunnan ja kohdennetun nuorisotyön kanssa. Avoin varhaiskasvatus: Kunnan avoimessa perhekerhossa +vauvalassa 7159 käyntikertaa, avointa toimintaa yhteensä vuoden aikana koko kunnan toimesta oli 335 kertaa. Kotona olevia perheitä on tuettu lisäämällä lasten kerhotoimintaan 2-3v -vuotiaiden kerho. Monikkoperhetoiminta jatkuu edelleen. Keväällä 2014 päättyi isä-lapsi kerho, samoin vähentyi avoimen perhekerhotoiminnan kertojen määrä Kellokosken perhekeskeskuksessa, Vauvala-toiminta loppui Riihikallion perhekeskuksessa ja avoin perhekerhotoiminta supistui. Iltaperhekerho päättyi Jokelassa keväällä Seurakunnan avoimessa 7

8 toiminnassa ( perhekerhot, muskarit, ekavauva, äitien saunailta) 335 kokoontumiskertaa, joissa kävijöitä oli yhteensä TAVOITE 2: MONIAMMATILLISEN TOIMINNAN VAHVISTAMINEN LAPSEN KOKONAISVALTAISEN KEHITYKSEN TUKENA vuosi tarkennettu vuosisuunnitelma vastuutaho seuranta 2014 Painopistealueena ovat esiopetus- ja alakouluikäiset Esiopetuksen oppilashuollon toiminnan arviointi ja toimintamallien yhtenäistäminen alueellisesti - Oppilas- ja opiskeluhuollon päivittäminen päivitetyn valtakunnallisen esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Kasvun ja oppimisen palvelut ja perheiden terveyspalvelut Oppilashuoltoa pohdittiin uuden lain tultua voimaan ja sovittiin uudet psykologien ja kuraattorien vastuualueet. Toimintatavat linjattiin yhdessä sivistystoimen kanssa. Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat päivitettiin uuden lain mukaiseksi, käytössä Oppilashuollon toimintamalleja kehitettiin 8

9 Koulukuraattorin ja koululaisten perhetyöntekijän parityöskentelyä jatketaan ja tiivistetään haastaviin ja koko perhettä koskeviin ohjauksiin. Perheiden terveyspalvelut yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon osalta yhteistyössä psykologien ja kuraattorien kanssa. Parityöskentelyä on toteutettu eri kokoonpanoissa. Koululaisten perhetyöntekijöiden ja kuraattorien parityöskentelyä on tehty noin 10 perheen kanssa. Lisäksi on tehty tarvittaessa parityötä psykologien, terveydenhoitajien, perheneuvolan, seurakunnan ja lastensuojelun kanssa. Moniammatillisen toimintakulttuurin vahvistaminen varhaiskasvatuspalveluissa (kunta ja seurakunta), iltapäiväkerhon ja koulun välillä. Lastensuojelun ja peruspalveluiden rajapinnalla olevien asiakasperheiden palvelu- ja sosiaaliohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on ohjata perheitä ehkäisevien palvelujen piiriin ja näin vähentää uusien lastensuojeluasiakkuuksien syntymistä. Perusopetus ja varhaiskasvatus (kunta ja seurakunta) Perheiden sosiaalipalvelut Perheiden terveyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetuspalvelut Nuorisopalvelut Perhelinkit Perusopetuksen puolella on käynnistetty valtion tuella koulusosionomihanke Riihikallion koulussa. Hankkeessa vahvistetaan koulun moniammatillista osaamista nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeeseen on saatu jatkorahoitusta lukuvuodelle Hanke laajenee useammalle yläkoululle. Nuorisoaseman, srk:n ja nuorisotalo Mestan kanssa toteutetaan pienryhmätoimintaa. Lastensuojelun tarveselvitysten yhteydessä kartoitetaan perheen käytössä olevat ensisijaiset 9

10 peruspalvelut ja tarvittaessa haetaan perheen tarpeen mukaiset palvelut peruspalveluista. Nuorisoasemalle ohjattiin lastensuojelusta 99 asiakasta (lastensuojeluilmoituksia, jotka koskivat mm. nuorten päihdekokeiluja ja poliisin ilmoittamia näpistyksiä tai lastensuojeluasiakkuuden päättymisen jälkeen kevyempään palveluun ohjattuja). Lapsiperheiden kanssa työtä tekevien tukena toimivat Hyrylän, Kellokosken ja Jokelan perhelinkit kokoontuivat yht. 22 kertaa, näissä tavattiin 5 asiakasperhettä, ja 11 nimetöntä konsultaatiota. Vierailijoina on ollut lähipoliisi, yläkoulujen rehtorit ja muu oppilashuolto, nuorisoasema, kunnan ja srk:n nuorisotyö, Vantaan sosiaalija kriisipäivystys sekä perheoikeudellinen yksikkö. Palaute asiakasvastaanotoista, yhteistyökonsultaatioista ja nimettömistä konsultaatioista on ollut myönteistä. Asiakasperheitä ei kuitenkaan ohjautunut riittävästi kokouksiin. Perhelinkkien toimintaa arvioitiin ja 10

11 Äkillisen psyykkisen tuen koordinointi on kuvattu. Perheiden terveyspalvelut pohjoisten perhelinkkien kokoontumiskertoja harvennettiin syksyllä Perhelinkkitoiminnan toimintamallin uudistamista esitetään osaksi palvelumuotoiluhanketta. Koulukuraattorit ovat uudistaneet sosiaali- ja terveystoimen valmiussuunnitelmaan liittyvän akuuttien kriisien toimintaohjeen. Yhteistä koulutusta ei järjestetty. TAVOITE 3: NUORTEN KASVUN TUKEMINEN KOHTI VASTUULLISTA AIKUISUUTTA vuosi tarkennettu vuosisuunnitelma vastuutaho seuranta 2014 Nuorisotakuun edellyttämät tukitoimet käynnistetään hankerahalla tai kunnan omalla rahoituksella - Starttipajatoiminta vakiinnutetaan (pajajaksot, nuorten tilanteen kartoitukset, työ- ja harjoittelupaikkojen etsintä) - työnantajia sitoutetaan toimintaan 30 nuoren kesätyöllistämisprosessi toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden ja nuorten Nuorisopalvelut ja nuorten sosiaalityö Syksyllä 2014 on aloitettu sosiaalisin perustein käynnistettävät pajajaksot. Lisäksi on aloitettu tukijaksot vielä oppilaitoksissa kirjoilla oleville nuorille. Starttipajalla nuoria oli vuonna 2014 yhteensä 60. (Useammin kuin 11

12 sosiaalityön kanssa. Pajavalmentajat vastaavat työpaikkojen etsinnästä, nuorten ohjaamisesta ja seurannasta. kerran viikossa käyneet nuoret) 14 nuorelle järjestettiin kesätyöpaikka yhteistyössä nuorisopalveluiden ja nuorten sosiaalityön kanssa. Prosessin sujuvuutta on vielä parannettava Erityisnuorisotyön ja koulujen yhteistyön periaatteiden kehittäminen Kasvun ja oppimisen palvelut ja nuorisopalvelut Henkilöstön yhteistyötä on lisätty. Periaatteiden kehittämistä jatketaan käytännön kokemusten pohjalta. Lastensuojelun perhetyössä kehitetään toimintamallia, jossa osa perhetyöntekijöistä ottaa päävastuun pienten lasten perheissä tehtävästä työstä, kun toiset kohdentavat työpanostaan nuorten kanssa tehtävään työhön. Selkeytetään perhetyön työmenetelmiä, prosesseja ja kohdennetaan paremmin eri työntekijöiden osaamista perheiden erilaisiin tarpeisiin. Lastensuojelu Suunniteltu työnjako toteutui. Kahdella perhetyöntekijällä on päävastuu nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa tehtävästä työstä ja muut (5) ovat keskittyneet enemmän pienten lasten perheissä tehtävään työhön. Syksyllä aloitettiin osana lastensuojelun rakennemuutosta valmistelu perhetukikeskuksen resurssien kohdentamiseksi vahvemmin suoraan perheiden kotiin tehtävään työhön. Nuorisoasema järjestää vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen erilaisia ryhmätoimintoja yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Nuorisoasema, nuorisopalvelut, oppilashuolto Ryhmiä toteutui yhteensä 4, joissa osallistujia oli 73. Uutena ryhmänä Pohjois-Tuusulassa käynnistettiin vanhempainkahvilatoiminta. Poliisin kanssa luotiin uusi 12

13 Nuorisoaseman nuorille antama tuki on suunnitelmallista. Uusille asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma viimeistään kolmannella hoitokäynnillä. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osallistumis- ja aktivointihanke jatkuu. Hankkeella järjestetään suunnitelmallista virkistys-, kulttuuri- ja tukitoimintaa sekä muita elämänhallintaan liittyviä tukipalveluita toimintamalli päihteiden käyttöön puuttumisessa. Kouluihin laadittiin yhteinen toimintamalli, mikäli epäillään oppilaan huumeiden käyttöä. Nuorisoasema Uusia asiakkaita oli 281, joista 80 %:lle tehtiin hoito- tai palvelusuunnitelma v Sosiaalinen kuntoutus Vuonna 2014 toteutettiin 9 toiminnallista ryhmää (uni&ravinto; liikunta ja hyvinvointiryhmät), lisäksi tehtiin tutustumiskäyntejä eri työpaikkoihin. Toimintaan osallistujia oli yhteensä 307. Hanke rahoitetaan Valtiokonttorilta saadulla perintövaroilla. Perusopetukseen tehdään yrittäjyyskasvatusohjelma Kuuma alueen ohjelman pohjalta Kasvun ja oppimisen palvelut Ohjelma on tehty ja hyväksytty kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 57 /

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2. PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TARKOITUS YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 5 3.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI SALLASSA... 3 3 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT JA TOIMENPITEET SALLASSA... 4 3.1

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg

ELÄMÄN EVÄÄT. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa. Päivitys 2011. Kuva Lars Rosenberg ELÄMÄN EVÄÄT Kuva Lars Rosenberg Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko Porvoossa Päivitys 2011 28.1.2011 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TÄMÄN PÄIVÄN ONGELMAT, TRENDIT JA TULEVAISUUDEN HAASTEET... 8 2.1

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot