KONTIOLAHTI. Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminnan arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHTI. Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminnan arviointi"

Transkriptio

1 KONTIOLAHTI Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminnan arviointi yhteistoiminta-alueella

2 1 Johdanto Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminnan arviointi perustuu Joensuun ja Outokummun kaupunkien sekä Kontiolahden kunnan valtuustojen hyväksymään yhteistoimintasopimukseen, jonka mukaan (sopimuksen kohta 16) mennessä tehdään Kontiolahden ja Joensuun yhteistoiminnan arviointi, joka käsitellään molempien sopimusosapuolten valtuustoissa. Arvioinnissa huomioidaan myös lainsäädännön mahdolliset muutokset sekä yhteistoiminnasta saadut kokemukset. Arvioinnin tekemiseen osallistuivat sekä tilaajan, tuottajan että luottamushenkilöiden (tilaajajaoston ja tuotantolautakunnan jäsenet varajäsenineen) edustajat. Toimeksiannon toteutus, organisointi ja aikataulutus tapahtuivat tilaajajaoston esityksen mukaisesti. Tilaajajaosto nimesi kokouksessaan tilaajajaoston edustajat ja puheenjohtajan sekä pyysi sosiaali- ja terveyslautakuntaa nimeämään omat edustajansa yhteistoiminnan arviointityöryhmään. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi edustajansa työryhmään. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa ja Arvioinnin tavoitteena oli toiminnan arviointi kokonaisvaltaisesti sekä tilaajan että tuottajan näkökulma huomioiden. Arvioinnin kohteina olivat: asiakkaat (palveluiden laadun arviointi, asiakaskysely) talous (tilauksen toteutuminen) prosessit (tilaaja-tuottaja-toimintamallin soveltuvuus yhteistoiminnassa / yhteistoiminta-alueella, tilausprosessin sujuvuus, tiedon kulku) henkilöstö. Eri arviointien pohjalta saatujen tulosten yhteenvedoista voidaan jaotella arvioinnin kohteina olevat asiat seuraavasti. 1. Tilaaja-tuottaja mallin soveltuvuus yhteistoiminta-alueella Tilaaja-tuottaja -toimintatapa Joensuun kaupungin hallinnon organisoinnissa käynnistyi vuoden 2013 alusta. Uusi toimintatapa edellytti päättäjien omaksuvan uuden roolin kunnallispolitiikan toteuttamisessa. Henkilöstöltä vaadittiin uudenlaista ajattelutapaa asettua tilaajien ja tuottajien rooleihin. Samaan aikaan käynnistyi myös Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan sosiaalipalvelujen yhteistoiminta-alue, jossa kahden kunnan erilainen toimintakulttuuri oli sovitettava yhteen. Tilaaja-tuottajamallin roolien selkiinnyttäminen ja niiden vahvistaminen pidettiin saatujen palautteiden mukaan tärkeänä. Tilaajan ja tuottajan roolin käsitteitten avaamista sekä vastuiden

3 2 ja sisällön puheeksi ottamista olisi pitänyt yhteisissä tapaamisissa nostaa enemmän esille. Tämä olisi mahdollisesti auttanut nopeammin roolien vahvistumisen ja epäselvyyksien välttämisen eri tilanteissa. Tilaaja-tuottajamallia pidettiin vaikeana ja jäykkänä organisaatiomallina toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Erityisesti hankaluutena koettiin moniportainen ja - tasoinen asioiden käsittely. Haasteellisena ja aikaa vievänä tapana pidettiin kuukausittain pidettäviä aluksi kahden ja sitten kolmen kunnan tilaaja-tuottajaneuvotteluita, erilaisia palvelusopimuksia, jotka olivat painottuneet kuntien omien arvovalintojen ja tarpeiden mukaan. Perinteinen kanssakäyminen ja tiivis vuorovaikutteinen yhteydenpito eri hallintokuntien, virkamiesten ja lautakuntien kesken oli erittäin ohutta, jopa olematonta. Tilaaja koki tilaaja-tuottajamallin soveltamisen erittäin positiivisena asiana sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotteiden ja prosessien sisältöjen avaamisessa ja niiden kehittämisessä eteenpäin. Tuotantopuolen näkemys tilaaja-tuottajamallista koettiin aiheuttavan hankaluuksia saada tuotannon kehittämisnäkemyksiä eteenpäin ja tulla kuulluksi. Poliittisen tahon edustuksellisuus ja demokratian toteutuminen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja asioiden käsittelyvaiheessa ensimmäisenä toimintavuotena jäi vähäiseksi. Toisena toimintavuotena tilanteeseen saatiin parannusta kokoontumalla sosiaali- ja terveyslautakunnan ja tilaajajaoston yhteiseen keskustelutilaisuuteen. Kokemukset tästä osoittautuivat hyväksi, joten toinen tapaaminen järjestetään syksyllä koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausta. Yhteistapaaminen Kontiolahden kunnan edustajien ja Joensuun kaupungin tuotannosta vastaavien viranhaltioiden kanssa ensimmäisen vuoden lopulla pidettiin myös hyvänä asiana. a) Kuukausittain pidettyjä tilaaja-tuottajaneuvotteluita voidaan harventaa pidettäväksi osa-vuosikatsauksien sekä tilausten valmistelun yhteyteen. Lisäksi tilaajatuottajaneuvottelut voidaan aika ajoin pitää tuotannon samoissa kokouksissa, jossa käsitellään tilauksiin liittyviä asioita, mm. tilausraporttia. b) Vuorovaikutus ja kanssakäyminen luottamushenkilöiden kanssa on turvattava suunnittelemalla vuosikelloon eri elimien tapaamiset. c) Vuorovaikutus kunnan eri hallintokuntien edustajien kanssa on turvattava yhteisten kokousten ja työryhmätyöskentelyjen avulla. d) Asiakaslähtöisyyden ja kuntien erilaisuuden huomioiminen lähtökohdaksi suunniteltaessa palveluita. e) Tuotannon neuvottelukunnan roolin selkeyttäminen yhteistoiminta-alueella.

4 3 2. Talouden seuranta ja tilausten toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutumista seurataan kuntamaisemalla saadun raporttien ja tilaaja-tuottajaneuvotteluiden sekä tuotantolautakunnan ja tilaajajaoston kautta. Kuukausittainen raportointi tarkalla tasolla koettiin isona työmääränä. Ensimmäisenä vuonna koettiin uuden järjestelmän käyttöönoton johdosta aiheutuneita ongelmia, joilla oli vaikutusta raporttien luotettavuuteen. Kuntamaiseman raportin laatiminen vaatii ison työmäärän, mutta vastaavasti kuntamaisemasta saadun tulosten analysointiin ja johtopäätösten tekemiseen ei käytetty riittävästi aikaa. Talouden seurannan reaaliaikaisuuteen vaikuttivat monet asiat, kuten esim. kirjanpidon sulkeutuminen, ostolaskujen saaminen nopeampaan käsittelyprosessiin sekä kuntamaiseman raportin laadintaprosessi. Tilausraporttien kehittyminen alkoi toisena vuonna, jossa taloudellisten lukujen lomassa tuotettiin myös laadullisia analyysejä sekä huomioitiin ja ennakoitiin mahdollisia vaikutuksia tulevaisuuteen. Pohdintoja tehtiin myös, miksi jokin kustannuspaikka mahdollisesti ei edennyt tilauksen mukaan. Tilaajana Kontiolahden kunnanhallitus seurasi ensimmäisenä vuonna erityisen tarkasti tilauksen toteutumista, koska sote-palvelujen tuotannon siirtäminen toisen kunnan vastattavaksi oli uusi asia ja myös raportointimalli (Kuntamaisema) oli erilainen aiempaan verrattuna. Joensuun kaupungilla oli kokemusta Kuntamaisemamallin mukaisesta raportoinnista ja tilauksen toteutumista seurattiin entiseen tapaan maisemaraportein ja talouskatsauksin. Kuntamaisema työvälineenä koettiin hyvänä alkuna sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten avaajana ja vertailtaessa muiden kuntien vastaavia kustannuksia. Kuntamaiseman puutteena on kuitenkin se, ettei siinä ole mukana Joensuun kokoisia kunta ja siten se ei tarjoa Joensuun kaupungille sopivaa vertailupohjaa. a) Aukaistaan kokonaisuudessaan yhteistyössä raportointiin liittyvät hankaluudet ja yritetään yhdessä päästä kaikkia osa-puolia tyydyttävään ratkaisuun. b) Raportointia kehitetään edelleen ja taloushallinnon ja tuotannon kehittämisideat otetaan soveltuvin osin käyttöön, jolloin saadaan raportti sellaiseen muotoon, että tilaajatuottajaneuvottelut voidaan käydä vaikka erilaisin menetelmin kuin perinteisin tavoin. c) Esitetään Joensuun kaupungille, että muutetaan kirjanpidon sulkeutumisaikataulua ja huomioidaan kirjanpidon reaaliaikaisuus tuotannonraporteissa.

5 4 d) Selvitetään Joensuun osalta mahdollisuutta osallistua Kuntaliiton ylläpitämään keskisuurten kaupunkien sote-palveluiden kustannusvertailujärjestelmään. 3. Tuotantoprosessien toteutuminen Arvioinneissa tuli paljon esille päätelmiä, että tuotantoprosessit on saatu johtamisjärjestelyjen kautta sujumaan mallikkaasti alkukankeuksien jälkeen. Siirtyminen uusiin käytäntöihin ja menettelytapoihin ovat hyvällä mallilla eri yksiköissä ja henkilöstö on omaksunut uudet toimintatavat. Tässä on käytetty menetelminä koulutuksia, työkokouksia ja tiedottamista. Paikallisten esimiesten tukemisessa on kuitenkin tullut esiin riittämättömyyden tunnetta. Tämä saattoi johtua myös liian vähäisistä esimiesresursseista, laajasta yhteistoiminta-alueesta sekä uuden kunnan liittymisestä yhteistoiminta-alueeseen vuonna Uuden kunnan mukaantulo vaati esimiehiltä valmentautumista ja toimenpiteitä, jotka heijastuivat yhteistoiminta-alueella jo mukana oleviin kuntiin. Jo Kontiolahden ja Joensuun yhteistyötä käynnistettäessä uuteen toimintamalliin siirtymisen suunnittelussa olisi muutosjohtamisen osaamiseen pitänyt panostaa enemmän. Tuotantoprosessien muutoksiin kuuluivat mm. asiakasmaksujen, käytänteiden ja työmenetelmien sekä eri ohjelmien ja asiakasmaksukriteerien uusiminen yhteistoiminta-alueen eri kunnissa. Yhtenevät käytänteet, kriteerit, maksut jne. takasivat asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun. Tämä auttoi myös henkilöstöä ja henkilöstön mahdollisia siirtoja, kun käytänteet ovat samoja eri alueilla. Tuotantoprosessien avaaminen (esim. hoitoketjujen) ja kehittämistyö on edelleen osittain kesken. Tavoitteena on purkaa mahdollisia päällekkäisyyksiä sekä toiminnat synergiatehokkaasti tuotetuksi. Tuotantovaiheisiin kuuluva mm. työntekijöiden hyvät työskentelymahdollisuudet kaiken olemassa olevan tiedon saamiseksi vaikeutui sisäisten järjestelyiden johdosta. Tämä on syytä huomioida ja pyrkiä eliminoimaan turhat esteet ja raja-aidat. Kehittämistyö hankkeiden avulla on vaikeutunut tai osoittautunut ainakin haasteelliseksi toteuttaa. Kunnan omien esitettyjen hankkeiden saattaminen eteenpäin tuotantoon on osoittautunut haasteelliseksi ja vaikeaksi toteuttaa. Tuotantoprosessiin kuuluvat tiedonkulun ongelmat ovat olleet ensimmäisenä ja vielä toisenakin vuotena edelleen ongelma. Toimintatavat ja roolit ovat olleet hukassa, mikä on aiheuttanut tehottomuutta. a) Johtamiseen mahdollistettava aikaa, resursseja sekä otettava uusia toiminta-tapoja ja välineitä johtaa isompaa kokonaisuutta.

6 5 b) Hyvien käytänteiden siirtämisen mahdollistaminen alueelta toiselle. c) Tuotantoprosessien avaamista jatkettava. d) Perusterveydenhuollon -ja sosiaalipalveluiden sekä erikoissairaanhoidon tuotanto-prosessien kehittäminen. e) Kustannustehokkaiden toimintatapojen kehittäminen. f) Kehittämishankkeiden eteenpäin vieminen yhteisten pelisääntöjen avulla. g) Tiedonkulun parantaminen jouhevaksi ja asialliseksi. 4. Henkilöstö Yhteistoiminta-alueeseen tulleet kontiolahtelaiset ja outokumpulaiset työntekijät siirtyivät uuteen tuotantomalliin liikkeenluovutusmenetelmällä Joensuun kaupungin työntekijöiksi. Henkilöstön siirtyminen kaupungin työntekijöiksi sujui ongelmitta. Saatujen palautteiden mukaan vakituinen henkilöstö on asiantuntevaa, osaavaa ja innostunutta. Henkilöstöhallintoa rasittaa suuresti sijaisuusjärjestelmä (rekry-järjestelmä) sekä sijaistyövoiman saaminen koko yhteistoiminta-alueelle. Erityisasiantuntijoiden käyttäminen koko yhteistoiminta-alueella olevien kuntalaisten hyödyksi ei myöskään ole toteutunut. Työntekijöille on kohdennettu henkilöstökysely syksyn 2013 aikana. Palautetta on tullut myös yhteistoiminta-alueella työskentelevistä henkilöstön eriarvoisesta asemasta saman työnantajan palveluksessa koskien Joensuun kaupungin säästötoimenpiteiden johdosta ollutta henkilöstön lomautusta. a) Koko henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen b) Sijaistyövoiman saatavuuden kehittäminen; esim. työnantajan imagon tärkeydellä on merkitystä sijaistyövoiman saantiin, sijaistyövoiman joustavampi käyttöottaminen, erilaisten sijaisuuksien järjestäminen, työolosuhteiden huomioiminen, jne. c) Yhteistoiminta-alueen henkilöstöä kohdellaan tasaveroisina eri tilanteissa. 5. Asiakkaat (palveluiden laadun arviointi, asiakaskyselyt) Palvelusopimuksessa on molempina vuosina asetettu tavoitteeksi yhtenäisen laatujärjestelmän tekeminen ja sen käyttöönotto. Yhtenäisen palvelujen laatutasojärjestelmän kehittämistyön aloittaminen ei ole toteutunut. Tuottaja on seurannut palveluiden laatutasoa mm. asiakaskyselyiden ja niistä saatujen asiakaspalautteiden avulla. Asiakkuuksiin kuuluvat ulkoisten

7 6 asiakkuuksien lisäksi myös sisäiset asiakkaat, joiden asiakastyytyväisyyden mittaaminen, seuranta ja arviointi on tärkeää. Mittaristojen laatiminen yhteistyössä koko yhteistoiminta-alueelle onkin haastava ja aikaa vievä asia, mutta voi toimia jatkossa merkittävänä ja aikaa säästävänä toimenpiteenä kuin yksittäisten asiakaspalautteiden kerääminen epäsäännöllisin väliajoin. a) Yhtenäisen laatujärjestelmän kehittäminen yhteistoiminta-alueelle. b) Terveydenhuollon asiakaspalvelun ajanvarausjärjestelmän parantaminen kokonaisuutena, tavoitteena tasa-arvoisena kohteluna kaikille. Yhteistoiminnan arvioinnin työryhmän jäsenet: Eila Heinonen, tilaajajaoston puheenjohtaja, yhteistoiminta-alueen arviointityöryhmän puheenjohtaja, Joensuu Saara Paukku, tilaajajaoston jäsen, Joensuu Saara Paalanen, tilaajajaoston jäsen, Kontiolahti Ilkka Lukkarinen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Kontiolahti Jari Turpeinen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Outokumpu Jorma Karttunen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Joensuu Eija Rieppo, va. sosiaali- ja terveysjohtaja Seija Karukannas, vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Ari Laakkonen, johtava ylilääkäri Leena Korhonen, sosiaalipalvelujen johtaja Anne Kosonen, talousjohtaja Päivi Lintumäki, tilaajajohtaja, Joensuun ja Outokummun kaupunki Katriina Päivinen, tilaajajohtaja, työryhmän sihteeri, Kontiolahti.

8 7

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti Liisa Heinämäki AVAUKSIA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti 28 2010 Liisa Heinämäki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsinki 2010 THL Avauksia

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

PERUSTURVAHANKE. Loppuraportti

PERUSTURVAHANKE. Loppuraportti PERUSTURVAHANKE Loppuraportti Perusturvahanke loppuraportti 2(53) Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen - Organisaatiomuutokset - Palveluprosessien uudistaminen PERUSTURVAHANKE Loppuraportti Versio Pvm

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 1 2014 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset...

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous 13.1.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN 0785-0344

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Loppuraportti Kesäkuu 2009 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN 1795-5661

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous 16.9.2011 Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto,

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA 1 (19) HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA Tekijä(t) Heikki Voutilainen, Sirpa Palamaa, Veli Ylitalo, Nordic Healthcare Group Oy Suunnitelmaa ovat

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.)

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.) JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen Liisa Marttila (toim.) Ulkoasu ja taitto: Anne Rissanen Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 71. ISBN 978-952-5903-57-7(PDF)

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet Graafinen suunnittelu Mainostoimisto Kari Eklund DM Oy Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy / Otamedia, Espoo 2008 Sirpa Syvänen Pirjo Erätuli Antti Kokkonen Raili Nederström Seija Strömberg

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot