TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013. ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ "KOULUTUS, NUORISO, KULTTUURI JA TUTKIMUS"

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013. ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ "KOULUTUS, NUORISO, KULTTUURI JA TUTKIMUS""

Transkriptio

1 "Laaja-alaiset toimintalinjat ja verkostot" -osasto Yksikkö 1 Ennakoiva suunnittelu, tutkimukset ja akateemiset verkostot TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/56/2013 ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ "KOULUTUS, NUORISO, KULTTUURI JA TUTKIMUS" CDR _00_00_TRA_AO (en fi)rs/ij/ev FI

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARJOUSKILPAILUN TAUSTA JA TARKOITUS HANKINNAN TAVOITE Yleistavoite Erityistavoite ja määrärahat TOIMINTA-ALAT Unionin toiminta-alojen kuvaus Erilaiset asiantuntijatoimet alueiden komitean työskentelyn tukena Yleistä Muistiot ja tekniset asiakirjat Osallistuminen ennakoivien vaikutustenarviointien ja suuntaa-antavien lausuntojen laatimiseen Selvitykset Osallistuminen jälkiarviointien ja vaikutuksia käsittelevien selvitysten laatimiseen Tutkimuksia koskevat korkeat laatuvaatimukset Tutkimuksissa tulee käsitellä alueyhteisöjä ja alue- ja paikallistason poliittisia päättäjiä askarruttavia aiheita Tutkimuksissa sovellettavien lähestymis- ja menettelytapojen tulee olla sekä huolellisesti suunniteltuja että hyvin perusteltuja ja niitä on noudatettava johdonmukaisesti Tietoja on käytettävä harkitusti ja hypoteesien on oltava vankkoja Päätelmien on oltava hyödyllisiä ja niiden on syvennettävä paikallis- ja aluekysymysten tuntemusta Päätelmien ja suositusten tulee juontua loogisesti tutkimuksen tuloksista ja ne tulee selittää yksityiskohtaisesti Esitystavan tulee olla täsmällinen ja selkeä Tutkimuksessa tulee ottaa huomioon aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset Tutkimuksen tulee olla puolueeton, riippumaton ja tasapainoinen HANKINNAN LUONNE HANKINTAMENETTELYYN OSALLISTUMINEN Johdanto Tarjouksen muoto ja sisältö SOPIMUKSEN KESTO JA SUORITUSPAIKKA AIKATAULU ASIANTUNTIJASELVITYSTEN ESITTÄMINEN SEURANTA- KOKOUKSET Aikataulu Asiantuntijaselvitysten esittäminen Väliraportit Loppuraportti Seurantakokoukset MAKSUEHTOJA, SOPIMUKSEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVIA EHTOJA, ETU- RISTIRIITOJA JA LUOTTAMUKSELLISUUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET HINTA KONSORTIOT TAI PALVELUNSUORITTAJIEN RYHMITTYMÄT JA ALI-HANKINTA TARJOAJIEN JA TARJOUSTEN ARVIOINTI...18

3 2 12. HYLKÄÄMISPERUSTEET VALINTAPERUSTEET Yleiset tiedot Vakavaraisuus ja luottokelpoisuus Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys RATKAISUPERUSTEET Tarjousten tekninen arviointi Tarjousten kustannusarviointi SOPIMUKSEN MYÖNTÄMINEN SOVELLETTAVA OIKEUS JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN...24

4 3 TARJOUSERITELMÄ 1. TARJOUSKILPAILUN TAUSTA JA TARKOITUS Alueiden komitea (AK) on toimielinympäristön huomioiden luonut tarjouspyynnön perusteella tehtävään kiinnitettyjen ulkopuolisten asiantuntijoiden verkoston. Verkoston tarkoituksena antaa komitealle mahdollisuus reagoida nopeasti ja kuulla entistä laajemmin alue- ja paikallistoimijoiden näkemyksiä. Lisäksi komitean valiokunnille tarjoutuu näin mahdollisuus saada kuulla erityisiä kannanottoja ajankohtaisista aiheista sekä AK:lle mahdollisuus hyödyntää tutkimuskeskusten ja yliopistojen tietokantoja ja niille jo kertynyttä asiantuntemusta politiikkojen arvioinnissa. Siitä lähtien, kun Euroopan komission kanssa tehty yhteistyöpöytäkirja hyväksyttiin vuonna 2005, alueiden komitea on osallistunut unionin politiikkojen suunnitteluun jo alkuvaiheessa. Siltä pyydetään erityisesti suuntaa-antavia lausuntoja aiheista, joilla on huomattava vaikutus alueisiin, ennen kuin komissio tekee aiheesta lainsäädäntöehdotuksen tai ennen kuin komissio on edes käynnistänyt tiettyä aihetta koskevaa kuulemismenettelyä. Mainitun pöytäkirjan mukaan Euroopan komissio voi pyytää alueiden komiteaa toteuttamaan kanssaan vaikutustenarviointeja ennen toimintalinjoja tai lainsäädäntöä koskevien valittujen aloitteiden julkaisemista. Hallintotapaa käsittelevän valkoisen kirjan täytäntöönpano on vaikuttanut myös siten, että alue- ja paikallisviranomaiset osallistuvat paljon aiempaa laajemmin lainsäädäntäprosessin valmisteluvaiheeseen, ja se on antanut AK:lle keskeisen roolin kyseisessä kuulemisprosessissa. Monitasoista hallintoa käsittelevässä alueiden komitean valkoisessa kirjassa 1 kehitetään monitasoisen hallinnon käsitettä edelleen ja eritellään aiempaa selkeämmin alue- ja paikallisviranomaisten mahdollisuuksia osallistua politiikkojen muotoiluun EU:n tasolla. Myös ennakoivassa vaikutustenarvioinnissa (ex ante) vastaavanlaiset kuulemismenetelmät ja erilaiset asiantuntijapanokset ovat välttämättömiä, jotta voidaan lisätä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa etenkin arvioitaessa, millaisia ovat odotettavissa olevat hallinnolliset tulokset sekä alue- ja paikallistasoon kohdistuvat taloudelliset vaikutukset. 2. HANKINNAN TAVOITE 2.1 Yleistavoite Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on, että alueiden komitean yksiköillä olisi mahdollisuus hyödyntää puitesopimusta tieteellisten, oikeudellisten sekä dokumentaatioon ja toimitustyöhön liittyvien tukipalvelujen hankkimiseksi komitean elinten, jäsenten, esittelijöiden ja omien yksiköiden tueksi. Palvelujen hankkiminen ulkopuolisilta asiantuntijoilta on yksi hallintouudistuksen toteuttamiseen kuuluvista toimista, joista alueiden komitean työvaliokunta päätti helmikuussa CdR 89/2009 fin.

5 4 Hallinnonuudistuksen toinen strateginen tavoite on nimittäin tarjota jäsenille entistä parempia palveluja alueiden komitean lausuntotyön vahvistamiseksi ja hyödyntämiseksi lainsäädäntäprosessissa. 2.2 Erityistavoite ja määrärahat Pyydettyjen lausuntojen, suuntaa-antavien lausuntojen sekä vaikutuksia arvioivien selvitysten entistä paremman laadun varmistaminen edellyttää, että esittelijät saavat asianmukaista tukea. Tuen antaminen puolestaan edellyttää päteviä asiantuntijoita paitsi neuvomaan esittelijöitä myös avustamaan komitean yksiköitä kaikentyyppisiä alueiden komitean poliittiseen toimintaan liittyviä aiheita koskevien selvitysten, teknisten asiakirjojen ja erilaisten muiden muistioiden laatimisessa. Hankintaa varten osoitetaan määrärahoja arviolta euroa vuodessa. Suunnitellun toiminnan tarkoituksena on avustaa erilaisin asiantuntijapanoksin AK:n yksiköitä niiden analysointi-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä, jotta AK:lla olisi käytettävissään syvällistä tietoa, jonka avulla se voi vahvistaa neuvoa-antavaa ja poliittista rooliaan toimielintasolla. 3. TOIMINTA-ALAT Tarjoajan on pystyttävä tarjoamaan kaikki jäljempänä yksityiskohtaisesti esitetyt palvelut. Tarjouksen tekeminen siten, että se koskee vain osaa tehtävistä, ei ole mahdollista ja johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 3.1 Unionin toiminta-alojen kuvaus AK pyrkii turvautumaan ulkopuolisiin asiantuntijoihin asioissa, jotka ovat olennaisia "koulutus, nuoriso, kulttuuri ja tutkimus" -valiokunnan (jäljempänä EDUC-valiokunta) vastuualueiden kannalta. Vastuualueet ovat: nuoriso urheilu yleissivistävä koulutus EU-tiedotus viestintästrategia elinikäinen oppiminen ja ammatillinen koulutus kulttuuri ja kulttuurinen monimuotoisuus monikielisyys ja vähemmistökielten tukeminen tutkimus ja teknologia tietoyhteiskunta ja Euroopan laajuiset televiestintäverkot viestintäala, audiovisuaalialan teollisuus ja mediatekniikat.

6 5 Toimeksisaajan tulee seurata kehitystä näillä aloilla unionin yleisen toiminnan, toimielinrakenteen ja oikeudellisen järjestelmän sekä paikallis- ja alueviranomaisten näkökulmasta. Lisäksi tämän tulee viitata mahdolliseen myöhempään strategisesti merkittävään kehitykseen kyseisillä politiikanaloilla. 3.2 Erilaiset asiantuntijatoimet alueiden komitean työskentelyn tukena Yleistä Jäljempänä pyydettävien erilaisten asiantuntijatoimien tulee perustua asianmukaiseen metodologiaan ja selkeisiin, yhteisesti sovittuihin tutkimuskysymyksiin, jotka määritellään alueiden komitean tekemissä tilauksissa. Tarkennuksia ja selityksiä voidaan tarvittaessa antaa toimeksisaajan ja alueiden komitean välisessä myöhemmässä yhteydenpidossa. Toimeksisaajalta saatetaan vaatia kirjallisen aineiston tutkimista, kuten kirjallisuuskatsauksia (asianmukaista metodologiaa soveltaen), sekä perustutkimusta, kuten otantatutkimuksen laatimista tai otantatutkimustulosten analysointia. Vaikka tutkimuskirjallisuus ja tietokannat ovatkin arvokkaita tietolähteitä, toimeksisaajan tulee kuitenkin kyetä tekemään perustutkimusta sekä esittämään viimeisimpiä tietoja ja esimerkkejä tulosten havainnollistamiseksi. Alueiden komitean työskentelyn tueksi laadittavien tekstien tulee tekstityypistä riippumatta täyttää korkeat laatuvaatimukset, niissä tulee noudattaa asettelusääntöjä (ks. jäljempänä) ja niistä tulee ennen kaikkea ilmetä tekstin laatijan tieteellinen huippuosaaminen ja poliittinen riippumattomuus. Työkielenä on englanti. Käsillä olevan tarjouseritelmän kohteena olevat erilaiset asiakirjat tulee toimittaa alueiden komitealle englanniksi. Toimitettavan tuotoksen kieli eritellään yksittäisissä, puitesopimuksen mukaisissa sopimuksissa tai tilauksissa. Alueiden komitea vaatii etenkin asiakirjojen valmistelulta ja kieliasulta erittäin korkeaa laatua. Ennen hyväksymistä asiakirjat tarkastetaan alueiden komitean käännöspalvelussa. Sopimukselle varattujen budjettimäärärahojen hallinnoinnista sekä suhteista sopimusosapuoliin vastaa alueiden komitean pääsihteeristössä "ennakoiva suunnittelu, tutkimukset ja akateemiset verkostot" -yksikkö.

7 6 Kaikkia raportteja koskevat asiakirjojen asetteluohjeet Sivun asetukset Pysty Ylä 2,5 cm Ala 2,5 cm Vasen 2,5 cm Oikea 2,5 cm Sidontareunus 0 cm Ylätunniste 1 cm Alatunniste 1 cm Vaaka Ylä 2,5 cm Ala 2,5 cm Vasen 2,5 cm Oikea 2,5 cm Sidontareunus 0 cm Ylätunniste 1 cm Alatunniste 1 cm Fontti Times New Roman Pääotsikko 24 Lihavoitu Otsikko 18 tai 16 ("tärkeydestä" riippuen) Leipäteksti 14 Normaali Alaviitteen teksti 10 Normaali Kappale Leipäteksti Tasaus Mukautettu Sisennys 0 cm Väli ennen 0 pt Väli jälkeen 0 pt Riviväli 1 Lihavoitu, kursivoitu tai normaali, kapiteelit tai alleviivaus ("tärkeydestä" riippuen) Alaviitteen teksti Tasaus Mukautettu Sisennys 0 cm Väli ennen 0 pt Väli jälkeen 0 pt Riviväli 1 Sivunumerot (Sivun alareuna, keskellä) Numerointi alkaa ensimmäiseltä tekstisivulta (esipuheen ja sisällysluettelon jälkeen). Sisällysluettelo Taulukkomuodossa (keskitetty), sivunumerot näkyvissä Taulukot, kuviot Keskitetty AINA OIKEANPUOLEISELLA (parittomalla) sivulla

8 Muistiot ja tekniset asiakirjat Muistioita ja teknisiä asiakirjoja laaditaan kaikista valiokuntien työohjelmiin kuuluvista aiheista sekä ajankohtaisaiheista. Teknisissä asiakirjoissa analysoidaan kriittisesti ja tieteellisin perustein lainsäädäntöehdotuksen tai lausuntopyynnön kohteena olevan merkittävän asiakirjan (vihreän kirjan, valkoisen kirjan, tiedonannon yms.) asiaankuuluvia poliittisia ja oikeudellisia näkökohtia, etsitään konkreettisia ratkaisuja erityisiin tutkimustietokysymyksiin ja tarkastellaan kyseessä olevan aloitteen erityisiä alue- ja paikallisulottuvuuksia. Teknisissä asiakirjoissa annetaan ajankohtaisesta aiheesta ytimekästä faktatietoa (joka mahdollisesti kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot). Tarvittaessa niissä analysoidaan myös toissijaisuus- ja/tai suhteellisuusperiaatteiden kannalta olennaista oikeuskäytäntöä ja/tai akateemisia julkaisuja. Niissä voi olla myös erityisiin tietokantoihin perustuva kirjallisuuskatsaus sillä edellytyksellä, että toimeksisaaja toimittaa asianmukaisen selvityksen soveltamastaan metodologiasta. Muistioiden laatimista voidaan pyytää jälkeenpäin AK:n työjärjestyksen 51 artiklan 2 ja 3 kohdassa määrättyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Kohdissa määrätään, että AK:n lausuntoihin tulee sisältyä nimenomainen viittaus toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamiseen ja että niissä tulee arvioida, millaisia ovat odotettavissa olevat hallinnolliset vaikutukset sekä alue- ja paikallistasoon kohdistuvat taloudelliset vaikutukset. Niiden pituus voi vaihdella yhdestä tai muutamasta sivusta aina sivuun, jolloin kyseessä on jo yksityiskohtaisesti jäsennelty asiakirja. Ne tulee laatia melko lyhyessä määräajassa (määritelty tilauslomakkeissa), joka vaihtelee asian monitahoisuuden ja kiireellisyyden mukaan (muutamasta päivästä enintään neljään viikkoon) Osallistuminen ennakoivien vaikutustenarviointien ja suuntaa-antavien lausuntojen laatimiseen Ennakoivat vaikutustenarvioinnit Euroopan komissio tekee järjestelmällisesti prosessien alkuvaiheessa ennakoivia vaikutustenarviointeja (ex ante) ja laatii yksityiskohtaisia vaikutustenarviointeja erityisesti sellaisista ehdotuksista, joita se pitää ensisijaisina tai erityisen monimutkaisina. Vaikutustenarvioinnin kohteena voivat olla yhtä lailla lainsäädännölliset tekstit kuin poliittiset ehdotuksetkin, esimerkiksi tiedonannot, valkoiset kirjat yms. Vaikutustenarvioinneissaan Euroopan komissio käsittelee säännönmukaisesti tiettyjä kysymyksiä: vaikutukset lainsäädäntöön ja/tai hallintoon (mukaan luettuina lainsäädännön puuttumisesta aiheutuvat kustannukset) taloudelliset vaikutukset ympäristövaikutukset

9 8 yhteiskunnalliset vaikutukset budjettivaikutukset. Vuonna 2008 esitetyssä sääntelyn parantamista koskevassa toisessa strategisessa katsauksessa korostetaan muun muassa, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamiseen liittyvillä kysymyksillä on oltava ensisijainen asema kaikissa Euroopan komission toteuttamissa vaikutustenarvioinneissa. Lisäksi Euroopan komission vuonna 2009 julkaisemien vaikutustenarviointiohjeiden 2 mukaan vaikutustenarvioinneissa tulisi tarkastella myös tietyillä alueilla tavoiteltuja vaikutuksia. Alueiden komitea on laatinut metodologiaa näiden "alueellisten vaikutusten" arvioimiseksi. Alueiden komitea voi antaa panoksensa komission ja muiden toimielinten (neuvoston ja Euroopan parlamentin) ehdotuksista laadittavien vaikutustenarviointien lisäksi myös alue- ja paikallisviranomaisten kannalta merkittäviä aiheita koskevien unionin jäsenvaltioiden ehdotusten vaikutustenarviointeihin. Kun otetaan huomioon pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta (perussopimuksiin liitetty pöytäkirja N:o 2) ja AK:n roolin vahvistuminen tällä alalla Lissabonin sopimuksen myötä, tulee toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteilla olla ensisijainen ja laaja-alainen asema kaikissa AK:n laatimissa vaikutustenarvioinneissa. Lisäksi arviointien tulee tuottaa lisäarvoa siihen, miten alue- ja paikallisulottuvuus huomioidaan tarkasteltavana olevien ongelmien ja poliittisten vaihtoehtojen yhteydessä. Vaikutustenarviointeja koskevien muistioiden metodologia, sisältö ja pituus saattavat vaihdella merkittävästi, sillä käsiteltävät asiakokonaisuudet ovat hyvin erilaisia. Pituuden osalta voidaan todeta, että vaikutustenarvioinnin tiivistelmän tulee olla 5 10 sivua pitkä ja sitä täydennetään liitteillä, joissa arvioinnin tulokset esitellään tarkemmin. On myös mahdollista, että sidosryhmiä kuulemalla ja/tai niille lähetettyjen tutkimusten kautta toteutettujen vaikutustenarviointien yhteydessä on kehitettävä tapauskohtaisesti metodologinen lähestymistapa esimerkiksi vastaanottajien identifioimiseksi tai tietojen käsittelemiseksi. Toimeksisaajan on kyseisiä analyysejä laatiessaan toimittava yhteistyössä AK:n yksiköiden kanssa. Tarjoajan tulee sen vuoksi sisällyttää tarjouksensa kustannusselvitykseen yhden seurantakokouksen kustannukset silloin, kun vaikutustenarvioinnit laaditaan selvitysten muodossa. Suuntaa-antavat lausunnot Suuntaa-antavia lausuntoja laaditaan aiheista, joilla on huomattava vaikutus alueisiin. Lausunnot annetaan ennen kuin komissio tekee aiheesta lainsäädäntöehdotuksen tai edes aloittaa tiettyä säännöstöä koskevan kuulemismenettelyn. Eurooppalaista hallintotapaa koskevassa valkoisessa 2

10 9 kirjassa todetaan, että alueiden komitean tulisi "arvioida oma-aloitteisemmin politiikan toimivuutta esimerkiksi laatimalla alustavia selvityksiä ennen komission ehdotuksia" 3. AK:n ja Euroopan komission välisellä yhteistyöpöytäkirjalla edistetään komitean entistä oma-aloitteisempaa roolia EU:n toiminnan alkuvaiheessa tarjoamalla komitealle mahdollisuus laatia yhteisön tulevaa toimintaa koskevia suuntaa-antavia lausuntoja Selvitykset Selvityksissä analysoidaan syvällisesti tiettyä politiikanalaa, joten niillä voidaan antaa panos esimerkiksi oma-aloitteisten lausuntojen, suuntaa-antavien lausuntojen tai konferenssin/työpajan valmisteluun. Selvitykset ovat pitkiä, yleensä noin sivun mittaisia asiakirjoja. Tietyt selvitykset laaditaan toimeksisaajan laatimien ja lähettämien ja AK:n hyväksymien kyselyjen (otantatutkimusten) pohjalta. Mikäli kyseessä on jäsenvaltioiden vertailuanalyysi, sen on katettava vähintään puolet unionin jäsenvaltioista ja siinä on otettava huomioon jäsenvaltioiden moninaisuus sekä kokoa että maantieteellistä sijaintia ajatellen. Toimeksisaajan on kyseisiä selvityksiä laatiessaan toimittava yhteistyössä AK:n yksiköiden kanssa. Tarjoajan tulee sen vuoksi sisällyttää tarjouksensa kustannusselvitykseen seurantakokouksen kustannukset. Lisäksi huomautetaan, että selvityksiin tulee sisältyä tiivistelmä, johdanto ja päätelmät, ja että ne tulee useimmissa tapauksissa esitellä valiokunnan kokouksessa. Kyseisiin kokouksiin liittyvät toimeksisaajan matkakulut ja päiväraha maksetaan tällöin asiantuntijoihin ja esitelmöitsijöihin sovellettavien AK:n sääntöjen perusteella eikä niitä siis sisällytetä tarjouslaskelmaan. Selvityksen laadinnalle asetettava määräaika riippuu aiheen kiireellisyydestä (toimielinten välinen aikataulu otetaan tarvittaessa huomioon) ja mutkikkuudesta, mutta määräaika on yleensä enintään neljä kuukautta. Selvityksissä tulee käsitellä myös toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista erityisesti siten, kuin asia määritellään Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen liitetyssä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevassa pöytäkirjassa (perussopimuksiin liitetty pöytäkirja N:o 2). 3 4 KOM(2001) 428 lopullinen, kohta 3.1. Ks. yhteistyösopimuksen kohta 8.

11 Osallistuminen jälkiarviointien ja vaikutuksia käsittelevien selvitysten laatimiseen Vaikutuksia käsittelevien selvitysten tarkoituksena on arvioida jälkikäteen (ex post) tiettyjen säädösten täytäntöönpanon vaikutuksia alue- ja paikallistasolla. Valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta hallintotavasta todetaan, että komitean tulisi tarkastella tiettyjen liikenne-, energia- ja ympäristöpolitiikkaa koskevien direktiivien paikallisia ja alueellisia vaikutuksia. 5 AK:n ja Euroopan komission yhteistyösopimuksen mukaan komissio voi pyytää AK:ta ottamaan osaa tällaisten vaikutuksia käsittelevien selvitysten 6 laatimiseen. Lisäksi järkevästä sääntelystä annetussa tiedonannossa määrätään laajemmasta kulujen ja etujen arvioinnista jälkiarviointien ja ns. kuntotarkastusten avulla Tutkimuksia koskevat korkeat laatuvaatimukset Tutkimuksissa tulee käsitellä alueyhteisöjä ja alue- ja paikallistason poliittisia päättäjiä askarruttavia aiheita. AK on neuvoa-antava poliittinen elin ja sen tulee voida nojautua tutkimuksiin, joiden pääasiallisena tarkoituksena on tukea komitean neuvoa-antavaa tehtävää alueiden etuja ajavana edustajana yhteisön politiikkojen laadinnassa. Tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi tutkimuksissa on siis aina tarkasteltava asioita erityisesti kyseisen hallintotason näkökulmasta ja siten, että paikallis- ja aluetason vastuulliset tahot voivat tehdä toimintansa kannalta hyödyllisiä päätelmiä Tutkimuksissa sovellettavien lähestymis- ja menettelytapojen tulee olla sekä huolellisesti suunniteltuja että hyvin perusteltuja ja niitä on noudatettava johdonmukaisesti. Muodollisen menettelytavan (esimerkiksi määrällisen analyysin) valinta on perusteltava ja valitun menettelytavan on sovittava käsiteltävään ongelmaan. Mikäli muodollisen menettelytavan soveltaminen ei ole mahdollista, analyyttinen lähestymistapa on selitettävä Tietoja on käytettävä harkitusti ja hypoteesien on oltava vankkoja. Tiedonlähteiden sekä tiedon tuottamiseen käytettävien metodien tulee olla täsmällisiä ja todennettavissa. Hypoteesit on osoitettava selvästi ja ne on perusteltava Päätelmien on oltava hyödyllisiä ja niiden on syvennettävä paikallis- ja aluekysymysten tuntemusta KOM(2001) 428 lopullinen, kohta 3.1, ja CdR 103/2001, kohta 5.8 ja sitä seuraavat kohdat. Ks. yhteistyösopimuksen kohta 8. KOM (2010) 543 lopullinen

12 11 Jotta tutkimustuloksista olisi hyötyä poliittisille päätöksentekijöille ja aiheesta kiinnostuneille kansalaisille, niissä tulee joko suositella tietyn päätöksen tekemistä tai niiden tulee pitää vireillä käytävää keskustelua. Yleisellä tasolla päätelmien panoksen tulee näkyä siten, että tulokset lisäävät kokemusperäistä tietoa paikallis- ja aluekysymyksistä Päätelmien ja suositusten tulee juontua loogisesti tutkimuksen tuloksista ja ne tulee selittää yksityiskohtaisesti. Tutkimuksesta johtuvien päätelmien ja suositusten tarkoituksena on kehittää alueiden komitean neuvoa-antavaa toimintaa. Ne voivat siis vaikuttaa alue- ja paikallistason poliittisiin päätöksiin etenkin lausuntoja laadittaessa. Tehtävä voidaan täyttää asianmukaisesti vain, jos esitetyillä suosituksilla ja päätelmillä on täsmällinen ja vakaa looginen ja tieteellinen perusta Esitystavan tulee olla täsmällinen ja selkeä. Tutkimuksen esittelyn tulee olla täsmällinen kaikilta osiltaan ja muodoiltaan (suullinen, graafinen, kirjallinen). Tekstin tulee olla selkeää ja ytimekästä ja siinä tulee noudattaa korkeimpia tieteellisiin ja poliittisiin julkaisuihin sovellettavia kriteerejä Tutkimuksessa tulee ottaa huomioon aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset. Alalla aiemmin tehtyjen tutkimusten huomioon ottamisen tulee näkyä ongelmanasettelussa, tulosten tarkastelussa ja suosituksissa Tutkimuksen tulee olla puolueeton, riippumaton ja tasapainoinen. Poliittisia päätöksiä tukevien tutkimusten tulee noudattaa tinkimättä tieteellisen riippumattomuuden ja puolueettomuuden vaatimuksia. Tieteellisen ja poliittisen lähestymistavan tulee olla keskenään tasapainossa. 4. HANKINNAN LUONNE Käsillä olevan hankinnan tavoitteena on tukea AK:n työskentelyä koulutukseen, nuorisoon, kulttuuriin ja tutkimukseen liittyvissä asioissa. Kyseessä on tarjouspyyntöihin perustuva avoin julkinen hankintamenettely rinnakkaisen palveluhankintapuitesopimuksen tekemiseksi. "Rinnakkaisella palveluhankintapuitesopimuksella" tarkoitetaan tilannetta, jossa komitea tekee identtiset palveluhankintapuitesopimukset useiden palveluntuottajien kanssa varmistaakseen, että jokin toimeksisaajista alenevassa järjestyksessä pystyy toteuttamaan tilauksen.

13 12 Sopimus tehdään niiden kolmen tarjoajan kanssa, joiden tarjoukset arvioidaan parhaimmiksi. Toimeksisaajista laaditaan alenevassa järjestyksessä luettelo käsillä olevassa tarjouseritelmässä esitettyjen ratkaisuperusteiden nojalla. Mikäli luettelossa ensimmäisenä oleva toimeksisaaja ei voi toteuttaa työtä asetetussa määräajassa, pyyntö palveluiden tuottamisesta lähetetään automaattisesti luettelossa alenevassa järjestyksessä seuraavana olevalle toimeksisaajalle. Mikäli tilaus/erillissopimus maksetaan vain osittain useammin kuin kerran sopimuksen täytäntöönpanon aikana, komitealla on oikeus lähettää myöhemmät tilaukset/erillissopimukset luettelossa seuraavana olevalle toimeksisaajalle. Sopimus toteutetaan erillissopimusten tai tilausten kautta. Sopimuksen kattamien palveluiden ja tehtävien laatu kuvataan osiossa 3. Tarjoajien huomio kiinnitetään siihen, että sopimus ei ole tilaus, vaan siinä sovitaan pelkästään niistä oikeudellisista, taloudellisista, hallinnollisista ja teknisistä ehdoista, jotka koskevat sopimusosapuolten välistä suhdetta sopimuksen voimassaolon ajan. Tilaukset voidaan tehdä ainoastaan tilauslomakkeilla tai erillissopimuksilla (ks. sopimusmalli). Hankintaan sovellettava sopimusmalli on liitteessä I. Tarjoajan tulee ilmoittaa hyväksyvänsä sen, ja se on otettava huomioon tarjousta laadittaessa. Sopimuksen allekirjoittaminen ei velvoita alueiden komiteaa tekemään tilausta tai erillissopimusta eikä anna toimeksisaajalle minkäänlaista yksinoikeutta sopimuksen kattamien palvelujen tarjoamiseen. Alueiden komitea pidättää itsellään oikeuden lopettaa tilausten tekemisen milloin tahansa sopimuksen voimassaolon aikana ilman, minkäänlaista korvausvelvollisuutta. Kun alueiden komitea haluaa ostaa sopimukseen kuuluvia palveluja, se toimittaa toimeksisaajalle tilauslomakkeen tai erillissopimuksen, jossa eritellään toimitusehdot, kuten hinta ja toimitusaika, sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti. Toimeksisaajalle lähetetty tilauslomake tai erillissopimus on palautettava asianmukaisesti allekirjoitettuna ja päivättynä kymmenen arkipäivän kuluessa sen lähetyspäivästä. Tämä vastaa tilauksen saantitodistusta ja merkitsee toimitusehtojen hyväksymistä. Mikäli kyseessä on muistio tai tekninen asiakirja, palautuksen määräaika on viisi työpäivää. 5. HANKINTAMENETTELYYN OSALLISTUMINEN 5.1 Johdanto Tässä osassa määritellään tarjouksen jättämistä koskevat ehdot, joita tarjoajan tulee noudattaa tarjouksen laadinnassa ja esittämissä, jotta tarjous täyttäisi sopimuksentekoperusteet ja jotta tarjouksen arvioinnista vastaavien henkilöiden on helpompi ymmärtää ja arvioida toimitettuja tietoja.

14 13 Tarjous on laadittava käsillä olevan tarjouseritelmän määräysten mukaisesti. Tarjouksen tulee olla täsmällinen ja ytimekäs. Koska tarjoaja arvioidaan pelkästään kirjallisen tarjouksensa perusteella, tarjouksesta on käytävä selvästi ilmi, että tarjoaja pystyy täyttämään tarjouseritelmässä esitetyt vaatimukset sekä suoriutumaan tehtävästä. Tarjoajan valtuuttaman edustajan / valtuuttamien edustajien tulee allekirjoittaa tarjous. Tarjous tulee toimittaa kolmena kappaleena (alkuperäiskappale ja kaksi kopiota) jollakin Euroopan unionin virallisista kielistä. Tarjouksen valmistelusta ja esittämisestä aiheutuvia kuluja ei korvata. Tarjouspyynnön ehtojen täyttäminen ei velvoita alueiden komiteaa tekemään sopimusta. Alueiden komitea ei ole velvollinen maksamaan korvauksia tarjoajille, joiden tarjousta ei ole hyväksytty. Komitea ei ole velvollinen korvauksiin myöskään silloin, jos se päättää jättää sopimuksen tekemättä. Kaikki tarjoajan toimittamat asiakirjat siirtyvät alueiden komitean omistukseen. Asiakirjoja käsitellään luottamuksellisina. 5.2 Tarjouksen muoto ja sisältö Tarjoajien tulee ottaa tarjouksissaan huomioon seuraavat seikat: Tarjouksen tulee sisältää erillisissä osioissa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka käsillä olevassa tarjouseritelmässä vaaditaan poissuljettavien tapausten tarkistamiseksi (ks. kohta 12), tarjoajien suorituskyvyn analysoimiseksi valintaperusteiden pohjalta (ks. kohta 13) sekä tarjousten arvioimiseksi ratkaisuperusteiden pohjalta (ks. kohta 14). Tarjoajien tulee nimetä koordinaattori, joka vastaa eri tehtävien organisoinnista ja valvonnasta sekä säännöllisestä yhteydenpidosta alueiden komiteaan. Koordinaattori toimii komitean ainoana yhteyshenkilönä, jolle komitea esittää pyyntönsä ja jonka tulee osallistua seurantakokouksiin (ks. kohta 7.5). Koordinaattori ehdottaa AK:lle sekä sopimuksen tavoitteeseen liittyviä että organisaatiota ja hallintoa (myös laskutus- ja maksukysymyksiä) koskevia vastauksia ja ratkaisuja ja panee ne täytäntöön AK:n hyväksyttyä ne. Tarjous tulee esittää kahdessa osassa seuraavaa mallia noudattaen: 1) Tarjouksen ensimmäinen osa: tekninen ehdotus Tekninen ehdotus sisältää yleistietoja ja etenkin kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka käsillä olevassa tarjouseritelmässä vaaditaan poissuljettavien tapausten tarkistamiseksi (ks. kohta 12) ja tarjoajien suorituskyvyn analysoimiseksi valintaperusteiden pohjalta (ks. kohta 13).

15 14 Teknisen ehdotuksen tulee lisäksi noudattaa teknisiä eritelmiä ja sisältää kaikki vaadittavat tiedot ja asiakirjat tarjousten arvioimiseksi ratkaisuperusteiden pohjalta (ks. kohta 14). Tarjoajan tulee selittää tekninen ehdotuksensa yksityiskohtaisesti. Tarjoajan tulee kuvailla kunkin asiantuntijatehtävän osalta ehdotetut työmenetelmät sekä ilmoittaa, minkälaiset henkilöresurssit ja tekniset voimavarat sillä on käytössään voidakseen vastata nopeasti AK:n esittämiin yksittäisiin yhteistyöpyyntöihin. Tarjouspyynnön yhteydessä tarjoajan tulee ilmoittaa aiheeseen liittyen mitkä ovat tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat (esimerkiksi taloustieteet, oikeustiede, valtiotieteet) minkälaisia tiedonkeruu- ja tiedonkäsittelymenetelmiä tutkimuksessa voidaan soveltaa (esimerkiksi institutionaalinen analyysi, määrällinen tutkimus) minkälainen tiedonkeruu- ja tiedonkäsittelykapasiteetti tutkimusta varten on käytettävissä (esimerkiksi yhteistyöverkosto, tutkimuksen kattama maantieteellinen ja kielialue, tietokannat). Ehdotukseen tulee sisältyä myös tilausten seuranta-, suunnittelu- ja hallintomenettelyjen kuvaus. Kussakin asiakirjassa tulee näkyä sivun yläreunassa ja sisällysluettelossa, mitä aihetta siinä käsitellään. 2) Tarjouksen toinen osa: hintatarjous Tarjoajan on ilmoitettava hintatarjouksessaan kaikki hintaa koskevat tiedot kohdan 9 mukaisesti, ja sitä varten on käytettävä liitteessä II olevia lomakkeita. Liitteessä II olevien hintatarjouksessa käytettävien lomakkeiden kaikki kohdat on täytettävä eikä niitä saa muuttaa millään tavoin. Puutteelliset tai muutetut tarjoukset suljetaan arviointimenettelyn ulkopuolelle. 6. SOPIMUKSEN KESTO JA SUORITUSPAIKKA 6.1 Sopimus on voimassa yhden vuoden viimeisen sopimusosapuolen allekirjoituksen päiväyksestä laskien. Sopimusta voidaan jatkaa kolme kertaa korkeintaan yhdellä vuodella. Alueiden komitea pidättää itsellään nimenomaisesti oikeuden olla uusimatta sopimusta. 6.2 Palvelut, jotka toimeksisaaja voi saada tehtäväkseen tämän menettelyn puitteissa, suoritetaan pääsääntöisesti toimeksisaajan tiloissa.

16 15 7. AIKATAULU ASIANTUNTIJASELVITYSTEN ESITTÄMINEN SEURANTA- KOKOUKSET 7.1 Aikataulu Palvelujen suoritusaikataulusta sovitaan kussakin erillissopimuksessa tai tilauslomakkeessa, jossa määritellään myös tarkka toimituspäivämäärä. 7.2 Asiantuntijaselvitysten esittäminen Palveluista, joita toimeksisaaja suorittaa erillissopimuksen tai tilauksen toimeenpanemiseksi, tulee laatia kirjalliset selvitykset, jotka toimeksisaajan tulee toimittaa komitealle sähköisessä muodossa (sähköpostitse) ellei muuta ole ilmoitettu. Yksi Word-muotoinen (ei pdf-tiedosto) versio selvityksestä tulee aina toimittaa sähköpostitse osoitteeseen sekä kopiona seurantatiimille "The Team". Lisäksi tarjoajaa saatetaan pyytää toimittamaan kyseiset asiakirjat sähköisesti tai tallennettuina CD-ROM-levylle ja/tai muulle digitaaliselle tallennusvälineelle sellaisena tiedostotyyppinä ja sellaisessa muodossa, jota komitea pystyy käsittelemään (Word, Excel tai vastaava). 7.3 Väliraportit Mikäli tilauslomakkeessa tai erillissopimuksessa vaaditaan väliraportin laatimista, siinä tulee kuvata väliraportin toimittamiselle asetettuun määräpäivään mennessä suoritetut tehtävät ja saavutetut tulokset. Väliraportista tulee ilmetä erityisesti, mitä mahdollisia vaikutuksia saaduilla tuloksilla on tilaukseen tai erillissopimukseen sisältyviin tehtäviin kokonaisuutena sekä loppuraportin toimittamista edeltävälle jaksolle suunniteltuun työohjelmaan. Väliraportit tulee toimittaa komitealle tilauslomakkeessa tai erillissopimuksessa määriteltynä päivänä. 7.4 Loppuraportti Loppuraportissa tulee kuvata kaikki suoritetut tehtävät, ja sen tulee sisältää erillissopimuksen tai tilauksen toimeenpanossa saavutetut tulokset. Lisäksi siinä on esitettävä tiivistelmä tärkeimmistä tuloksista. Kutakin asiantuntijatehtävää vastaavan loppuraportin tulee olla toimeksisaajan tai niiden asiantuntijoiden allekirjoittama, jotka vastaavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevien palvelujen suorittamisesta. Luonnos on toimitettava komitealle viimeistään tilauslomakkeessa mainittuna päivänä. Tämän jälkeen komitea saattaa hyväksyntänsä tai huomautuksensa toimeksisaajan tiedoksi sopimuksen I.4.2 ja I.4.3 artiklassa asetetussa määräajassa. Toimeksisaajan tulee toimittaa komitealle sopimuksen I.4.2 ja I.4.3 artiklassa asetetussa määräajassa loppuraportin lopullinen versio.

17 Seurantakokoukset Sopimusten ehtojen mukaisesti suoritettujen palvelujen laadun seuraamiseksi kohdassa 3.2 tarkoitetuissa tapauksissa toimeksisaajan ja komitean kesken järjestetään seurantakokouksia Brysselissä komitean tiloissa. Seurantakokousten avulla voidaan valvoa seuraavien sopimusperusteisten velvoitteiden noudattamista: laatukriteerien täyttyminen palvelupyyntöihin annettujen vastausten nopeus ja laatu määräaikojen noudattaminen sopimuksen hallinnoinnin laatu tarjottujen palvelujen laatu. 8. MAKSUEHTOJA, SOPIMUKSEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVIA EHTOJA, ETU- RISTIRIITOJA JA LUOTTAMUKSELLISUUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tarjoajan tulee tarjousta laatiessaan kiinnittää huomiota erityisesti liitteessä I olevan hankintaan sovellettavan sopimuksen määräyksiin ja etenkin hintaa (ks. I.3 artikla), maksuja (ks. I.5 artikla), eturistiriitoja (ks. II.4 artikla) sekä luottamuksellisuutta (ks. II.5 artikla) koskeviin määräyksiin. Toimeksisaaja vastaa yksin kaikkien, muun muassa työ-, vero- ja sosiaaliturvalainsäädännöstä johtuvien lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisestä. Toimeksisaajan tulee täyttää sopimus noudattaen tarjouseritelmässä asetettuja vaatimuksia. Henkilöiden, jotka toimeksisaaja valitsee suorittamaan komitealle kulloisiakin palveluja, tulee täyttää vähimmäispätevyysvaatimukset, jotka tulee mainita ansioluettelossa kohdan 13.3 mukaisesti. Muussa tapauksessa komitealla on oikeus vaatia toimeksisaajaa korvaamaan tehtävään osoitettu henkilö toisella henkilöllä, jolla on vaadittava pätevyys. Toimeksisaaja ei edusta alueiden komiteaa eikä se saa toimia tavalla, jonka perusteella sen voitaisiin olettaa niin tekevän. Toimeksisaajan on annettava tiedoksi kolmansille osapuolille, ettei se edusta Euroopan yhteisön hallintoa, vaan suorittaa tehtäviä alueiden komitean lukuun. Toimeksisaajan tulee huolehtia siitä, että henkilöt, joille tietty hanke annetaan tehtäväksi, vastaavat siihen liittyvistä tehtävistä mahdollisuuksien mukaan koko hankkeen ajan. 9. HINTA Hinnat on ilmoitettava euroissa ja niiden on perustuttava talous- ja rahaliittoon osallistuville maille vahvistettuun vaihtokurssiin ja muiden maiden osalta tarjouspyynnön julkaisupäivänä Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ilmoitettuun vaihtokurssiin.

18 17 Hinnat tulee ilmoittaa ilman maksuja, veroja ja muita kuluja, sillä Euroopan unioni on Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 3 ja 4 artiklan määräysten nojalla vapautettu kyseisistä maksuista. Alv:n määrä on ilmoitettava erikseen. Tarjoajan tulee ilmoittaa kohdassa 13.3 tarkoitettuja pätevyysvaatimuksia vastaavat yksikköhinnat. Hintojen tulee olla kiinteitä ja niiden tulee sisältää kaikki kulut (tiedonkeruu, tietokantojen käyttö, sihteeristötehtävät, laadunvalvonta jne.), jotka tarjoajalle suoraan tai välillisesti aiheutuu sille annettujen tehtävien suorittamisesta. Kun on kyse raporteista ja analyyseistä, jotka edellyttävät seurantakokousta komitean edustajien kanssa, tarjoajan tulee ilmoittaa hintatarjouksensa laskelmassa matka- ja oleskelukulut. Tarjoajan tulee tarvittaessa sisällyttää tarjouslaskelmaansa myös kulut, jotka aiheutuvat asiakirjojen kääntämisestä tässä tarjouseritelmässä vaaditulle kielelle (englanti). Myös asiakirjojen lähettämiskulujen (paperiversio ja sähköposti) on sisällyttävä hintatarjoukseen. Toimeksisaajan matka- ja oleskelukulut, joita ei ole vahvistettu tarjouseritelmässä ja jotka aiheutuvat alueiden komitean kokouskutsusta, korvataan asiantuntijoita, puhujia ja tutkijoita koskevien sekä jäseniä ja varajäseniä koskevien AK:n sääntöjen perusteella sopimuksen II.16.2 artiklan mukaisesti. 10. KONSORTIOT TAI PALVELUNSUORITTAJIEN RYHMITTYMÄT JA ALI- HANKINTA Tarjoajat voivat halutessaan esittää yhteisiä tai konsortioiden tarjouksia. Yksi yhteisliittymän jäsenistä on tällöin nimettävä vastuulliseksi tarjoajaksi ja vastuuhenkilöksi. Tällaista tarjousta esitettäessä jokaisen tarjoukseen osallistuvan taloudellisen toimijan on toimitettava jäljempänä kohdissa 12 ja 13 vaadittavat hylkäämis- ja valintaperusteisiin liittyvät asiakirjat. Yhteisiä tarjouksia esittävien tarjoajien tulee kuvailla menettelytavat, joita niiden välisessä yhteistyössä sovelletaan tavoiteltujen tulosten saavuttamiseksi. Menettelytapojen tulee kattaa sekä tekniset että hallinnolliset ja taloudelliset näkökohdat. Niissä tulee myös täsmentää yksi komitean ja kaikkien tarjoukseen osallistuvien osapuolien välinen yhteystaho. Mikäli sopimus tehdään yhteisen tarjouksen seurauksena, komitea voi vaatia kyseisiä tarjoajia hyväksymään erityisen oikeudellista asemaa koskevan asiakirjan, jossa todetaan nimenomaisesti, että tarjoajat ovat yhdessä ja yhteisvastuullisesti tilivelvolliset komitealle.

19 18 Tämänkaltaisia tarjouksia kohdellaan joka tapauksessa samalla tavalla kuin muitakin tarjouksia. Kaikki tarjoukset arvioidaan ansioidensa perusteella tässä tarjousesitelmässä määriteltyjä arviointiperusteita ja -menettelyä soveltaen. AK voi toimeksisaajan pyynnöstä valtuuttaa toimeksisaajan toteuttamaan osan sopimuksesta alihankintana. Valtuuttamisesta kieltäytyminen on perusteltua ainoastaan siinä tapauksessa, että ehdotettu alihankkija on jossakin hylkäämisperusteissa mainituista tilanteista tai ei täytä valintaperusteissa asetettuja edellytyksiä. Toimeksisaaja toimittaa tässä tapauksessa AK:lle hyvissä ajoin kaikki alihankkijaa/alihankkijoita koskevat tiedot ja asiakirjat. 11. TARJOAJIEN JA TARJOUSTEN ARVIOINTI Tarjoajien ja tarjousten arviointivaiheet ovat seuraavat: (1) tarjoajien poissulkeminen hylkäämisperusteiden nojalla (2) tarjoajien valinta seuraavien valintaperusteiden nojalla: vakavaraisuus ja luottokelpoisuus tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys (3) tarjousten arviointi seuraavien ratkaisuperusteiden nojalla: tarjousten tekninen arvio tarjouksen kustannusarvio (4) sopimuksen myöntäminen. Voidakseen edetä arviointimenettelyn vaiheesta seuraavaan vaiheeseen tarjouksen tulee täyttää kaikki edellisten vaiheiden vaatimukset. 12. HYLKÄÄMISPERUSTEET Hankintamenettelyyn ei saa osallistua tarjoaja, joka 12.1 on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen 12.2 on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikkomuksesta jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamalla lainvoimaisella tuomiolla

20 on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomaiset voivat näyttää toteen millä tahansa perusteella, Euroopan investointipankin tai kansainvälisen järjestön päätös mukaan luettuna 12.4 ei ole täyttänyt kaikkia velvoitteita, jotka liittyvät verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamiseen maassa, johon se on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan 12.5 on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta, rahanpesusta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja 12.6 on hallinnollisen seuraamuksen kohteena syyllistyttyään väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintaviranomaiselle hankintamenettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja tai jonka on todettu vakavasti laiminlyöneen unionin talousarvion piiriin kuuluvien sopimusten mukaisia velvoitteitaan. Hankintamenettelyn ulkopuolelle sulkeminen Hankintamenettelyn ulkopuolelle suljetaan tarjoaja, joka kyseisen hankintamenettelyn yhteydessä 1) on tilanteessa, joka aiheuttaa hankintaan liittyviä eturistiriitoja. Eturistiriita voi aiheutua taloudellisista eduista, poliittisesta tai kansallisesta yhteenkuuluvuudesta, perhe- tai tunnesiteistä tai muista yhteyksistä tai yhteisistä eduista. 2) on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintaviranomaiselle hankintamenettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja 3) on tilanteessa, jossa häntä koskee jokin kohdissa tarkoitetuista tapauksista, jotka johtavat hankintamenettelyn ulkopuolelle sulkemiseen. Riittäväksi todisteeksi siitä, ettei tarjoajaa koske mikään kohdissa tarkoitetuista tapauksista, hankintaviranomainen hyväksyy seuraavat tositteet: Kohdissa 12.1, 12.2 ja 12.5 tarkoitetuissa tapauksissa vaaditaan hiljattain annettu rikosrekisteriote tai, jollei sellaista ole, asianomaisen koti- tai alkuperämaan oikeus- tai hallintoviranomaisen hiljattain antama vastaava asiakirja, joka osoittaa, että asetetut vaatimukset täyttyvät. Jos tarjoaja on oikeushenkilö eikä tällaisia asiakirjoja voida tarjoajan sijoittautumismaan kansallisen lainsäädännön mukaan antaa oikeushenkilöistä, toimitettavien asiakirjojen tulee koskea esimerkiksi yritysjohtajia tai muita luonnollisia henkilöitä, joilla on valtuudet edustaa tarjoajaa, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä. Kohdassa 12.3 tarkoitetussa tapauksessa kaikki asiakirjat (esimerkiksi asianomaisen kotitai alkuperämaan oikeus- tai hallintoviranomaisen antama asianmukainen ilmoitus tai

21 20 todistus), joista käy ilmi, että tarjoaja ei ole syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen ja että tämän ei ole todettu rikkoneen sopimusvelvoitteitaan, kun tämä on osallistunut johonkin toiseen unionin talousarviosta rahoitettavaan hankintamenettelyyn tai avustuksen myöntämismenettelyyn. Kohdassa 12.4 tarkoitetussa tapauksessa vaaditaan asianomaisen valtion toimivaltaisen viranomaisen hiljattain antamat todistukset tai kirjelmät. Niiden on osoitettava, että tarjoaja on suorittanut kaikki sille kuuluvat verot ja sosiaalimaksut, esimerkiksi alv:n, tuloverot (vain luonnolliset henkilöt), yhtiöverot (vain oikeushenkilöt) ja sosiaaliturvamaksut. Jos asianomaisessa valtiossa ei anneta edellisissä kahdessa kappaleessa mainittuja asiakirjoja, niiden sijasta voidaan kohdissa 12.1, 12.2, 12.4 ja 12.5 tarkoitetuissa tilanteissa hyväksyä valaehtoinen tai, sen puuttuessa, virallinen vakuutus, jonka asianomainen antaa koti- tai alkuperämaansa oikeus- tai hallintoviranomaiselle, notaarille tai toimialaansa edustavalle viralliselle järjestölle. Jos tarjoaja on oikeushenkilö, on ainoastaan hankintaviranomaisen pyynnöstä annettava tiedot luonnollisista henkilöistä, joilla on valtuudet edustaa oikeushenkilöä, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä. Jos tarjoajana on ryhmittymä, kunkin jäsenen on toimitettava erikseen allekirjoitettu vakuutus (sekä hankintasopimuksen myöntämisen edellyttämät asiakirjat ja tiedot). Niissä tarjouksissa, joissa osa sopimuksessa tarkoitetuista tehtävistä on tarkoitus teettää alihankintana, hankintaviranomainen voi pyytää, että edellä mainitut asiakirjat on toimitettava myös suunnitellun alihankkijan osalta. Jos kyseisessä valtiossa ei anneta tällaista asiakirjaa tai todistusta, sen sijasta voidaan hyväksyä valaehtoinen tai, sen puuttuessa, virallinen vakuutus, jonka asianomainen antaa koti- tai alkuperämaansa oikeus- tai hallintoviranomaiselle, notaarille tai toimialaansa edustavalle viralliselle järjestölle. Tarjousta jättäessään kaikkien tarjoajien tulee allekirjoittaa (liitteessä III esitetyn mallin mukainen) vakuutus siitä, ettei mitään sellaisia eturistiriitoja ole, joiden voidaan katsoa vaarantavan sopimuksen tai tilauksen kohteena olevien palvelujen puolueettoman suorittamisen. Tarjoajan sijoittautumismaan kansallisesta lainsäädännöstä riippuen edellä luetellut asiakirjat koskevat oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä sekä, jos hankintaviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi, yritysjohtajia tai muita yritystä edustavia henkilöitä, joilla on valtuudet edustaa tarjoajaa tai tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä. 13. VALINTAPERUSTEET Valintaperusteiden avulla arvioidaan tarjoajien vakavaraisuus, luottokelpoisuus sekä tekninen ja ammatillinen pätevyys.

22 21 Tätä varten tarjouksiin on sisällytettävä seuraavat tiedot: 13.1 Yleiset tiedot 1) organisaation/yrityksen nimi, oikeudellinen asema, alv-velvollisuus, osoite/toimipaikka, puhelin- ja faksinumerot, yhteyshenkilön nimi, sen henkilön nimi, joka on valtuutettu allekirjoittamaan organisaation nimissä, pankkiyhteystiedot 2) tarvittaessa todiste kuulumisesta asianmukaiseen ammatti- tai elinkeinorekisteriin tarjoajan sijoittautumismaan sääntöjen mukaisesti Vakavaraisuus ja luottokelpoisuus Luottokelpoisuus ja vakavaraisuus voidaan osoittaa seuraavin asiakirjoin: 1) pankin lausunto tai todistus ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta 2) yrityksen taseet tai otteet niistä ainakin kahdelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, jos toiminnanharjoittajan sijoittautumisvaltion yhtiölainsäädännössä edellytetään taseen julkaisemista 3) lausunto kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta, joka on kertynyt enintään kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana sopimuksen kohteena olevaan palveluhankintaan liittyvistä liiketoimista. Niissä tarjouksissa, joissa osa sopimuksessa tarkoitetuista tehtävistä on tarkoitus teettää alihankintana, tulee edellä mainitut asiakirjat toimittaa myös suunnitellun alihankkijan osalta. Jos hankintaviranomainen katsoo, ettei tarjoaja voi perustellusta poikkeuksellisesta syystä toimittaa vaadittuja asiakirjoja, tämän vakavaraisuus ja luottokelpoisuus voidaan osoittaa jollakin muulla hankintaviranomaisen asiamukaiseksi katsomalla tavalla Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys A. Tarjoajaa koskevat arviointiperusteet Tarjoajien (yhteisen tarjouksen kaikkien tarjoajien ja yksilöityjen alihankkijoiden yhdessä) on täytettävä seuraavat arviointiperusteet: Kielitaito Kokemus Tarjoajan on osoitettava kykenevänsä laatimaan selvityksiä englanniksi Tarjoajan on osoitettava toteuttaneensa kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana vähintään viisi hanketta, jotka ovat yhdessä koskeneet ainakin kolmannesta EU:n jäsenvaltioista

23 22 Tarjoajan on osoitettava toteuttaneensa kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana vähintään yhdeksän hanketta tarjouksen koskemia asioita käsitteleviltä tutkimusaloilta Tarjoajan on osoitettava kokemusta tiedon keräämisestä ja analysoimisesta B. Tehtävää suorittavaa työryhmää koskevat arviointiperusteet Tehtävän suorittavan työryhmän toimijoiden on täytettävä ainakin seuraavat pätevyysvaatimukset: Hankepäällikkö Kielitaidon tarkistaminen Asiantuntijat Tiedonkeruusta vastaava työryhmä Vähintään viiden vuoden kokemus hankehallinnoinnista, johon on sisältynyt hankevalvontaa, toimitettavan palvelun laadunvalvontaa, asiakaspalvelua ja ristiriitojen ratkaisua, kokemusta vähintään yhdestä vastaavanlaisesta hankkeesta ja vähintään viiden henkilön työryhmän johtamisesta Vähintään neljällä työryhmän jäsenellä on äidinkielen tasoinen tai vastaava englannin taito, mistä on osoituksena todistus tai asiaankuuluva aiempi kokemus Korkeakoulututkinto tai vastaava pätevyys ja viiden vuoden ammatillinen kokemus tarjouspyynnön kohteena olevilla tutkimusaloilla käsiteltävistä asioista Työryhmän jäsenillä on oltava yhteensä vähintään kuuden EU:n virallisen kielen taito ja heidän on osoitettava kolmen vuoden kokemus tiedonkeruutekniikoista C. Näyttö Edellä mainittujen arviointiperusteiden täyttyminen tulee osoittaa seuraavasti: luettelolla viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana toteutetuista kyseisen alan toimeksiannoista lukuineen, ajankohtineen ja julkisine tai yksityisine tilaajineen. Tärkeimmistä toimeksiannoista edellytetään tasoltaan tyydyttävän toteutuksen todisteeksi kirjallisia lausuntoja, joissa todetaan sekä toimeksiantojen toteutuksessa osoitettu ammattimaisuus että niiden jäännöksetön loppuunsaattaminen. kyseistä tarjousta koskevan tehtävän suorittavien henkilöiden koulutuksen ja työkokemuksen osoittavat asiakirjat (ansioluettelot), johtohenkilöstö mukaan lukien. Kussakin ansioluettelossa on ilmaistava suunniteltu tehtävänkuva toimeksiannon toteuttamisessa. Niissä tarjouksissa, joissa osa sopimuksessa tarkoitetuista tehtävistä on tarkoitus teettää alihankintana, tulee ilmoittaa, minkä osuuden sopimuksesta tarjoaja aikoo mahdollisesti teettää jollain toisella taholla. Tarjoajan tulee todistaa hankintaviranomaiselle, että sillä on hankinnan suorittamiseksi tarvittavat voimavarat. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi esittämällä kyseisiltä tahoilta saatu sitoumus voimavarojen asettamisesta tarjoajan käyttöön. Taloudellisten toimijoiden konsortio voi samoin edellytyksin hyödyntää ryhmittymään kuuluvien toimijoiden tai muiden tahojen voimavaroja.

24 23 Jos hankintaviranomainen katsoo, ettei tarjoaja voi perustellusta poikkeuksellisesta syystä toimittaa vaadittuja asiakirjoja, tämän tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys voidaan osoittaa jollakin muulla hankintaviranomaisen asiamukaiseksi katsomalla tavalla. 14. RATKAISUPERUSTEET Ratkaisuperusteiden avulla arvioidaan tarjouksen sisältö Tarjousten tekninen arviointi Sopimus tehdään sen tarjoajan kanssa, jonka tarjous on alla lueteltujen hinta- ja laatukriteerien perusteella kokonaistaloudellisesti paras: 1. työn organisointi, mukaan lukien tehtävien ja vastuualojen jakaminen, ajan, henkilö- ja muiden resurssien käyttö kaiken kaikkiaan. Tarjouksessa on mainittava yksityiskohtaisesti kyseisten seikkojen jakautuminen perusteluineen (tämän kriteerin täyttyminen tulee mm. demonstroida laatimalla skenaario 10-sivuisen muistion ja 50-sivuisen kyselyä edellyttävän selvityksen toteuttamisesta) 8 (40 %) 2. tutkimusmenetelmien (myös tiedonkeruunmenetelmien) ja ehdotetun tutkimushankkeen tehokkuus, laatu ja tarkoituksenmukaisuus (40 %) 3. laadunvarmennustoimet, mukaan lukien toimitettavien tuotosten laadun varmistaminen, kieliasun laadun varmistaminen ja toiminnan jatkuvuus työryhmän tärkeimpien jäsenten poissaolon aikana (20 %). Suluissa ilmoitetut luvut ilmaisevat enimmäispistemäärän, joka kullekin ratkaisuperusteelle voidaan antaa. Tarjouksia, jotka eivät saa vähintään 50:tä prosenttia kunkin ratkaisuperusteen yhteydessä annettavien pisteiden enimmäismäärästä, ei oteta huomioon. Huomioimatta jätetään myös ne tarjoukset, jotka eivät saa vähintään 60:tta prosenttia kaikkien perusteiden yhteenlasketusta pistemäärästä Tarjousten kustannusarviointi Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määritellään liitteessä II mainitun arviointiennusteen kokonaishinnan perusteella (hintalomake 3). Arviointiennusteet perustuvat pätevyysvaatimuksia vastaaviin yksikköhintoihin, ja niissä otetaan huomioon arvio annetusta kokonaistyömäärästä. 8 Erityisiä lomakkeita ei vaadita, joten tarjoaja voi itse päättää, miten skenaariot on parasta esittää.

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/33/2015. ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUE

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/33/2015. ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUE Osasto B Lainsäädäntöasiat 1 TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/33/2015 ASIAKIRJA nro 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUE 1/37 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARJOUSKILPAILUN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/11/2012. ASIAKIRJA N:o 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ "KOHEESIO-, LIIKENNE- JA TAAJAMAPOLITIIKKA"

TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/11/2012. ASIAKIRJA N:o 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ KOHEESIO-, LIIKENNE- JA TAAJAMAPOLITIIKKA "Laaja-alaiset toimintalinjat ja verkostot" -osasto Yksikkö 1 Ennakoiva suunnittelu, tutkimukset ja akateemiset verkostot TARJOUSPYYNTÖ CDR/DE/11/2012 ASIAKIRJA N:o 1, tarjouspyyntökirjeen liite TARJOUSERITELMÄ

Lisätiedot

Kiinnostuksenilmaisupyyntö MARKT/2006/02/H: Rahoituspalveluja koskevien kysymysten tarkastelu käyttäjän näkökulmasta HAKULOMAKE

Kiinnostuksenilmaisupyyntö MARKT/2006/02/H: Rahoituspalveluja koskevien kysymysten tarkastelu käyttäjän näkökulmasta HAKULOMAKE HAKULOMAKE Arvoisa vastaanottaja Oheisena on hakemus, jonka [hakijan nimi] esittää vastauksena kiinnostuksenilmaisupyyntöön MARKT/2006/02/H aiheesta Rahoituspalveluja koskevien kysymysten tarkastelu käyttäjän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE HAKEMUSKAAVAKE Arvoisa vastaanottaja Oheisena on tarjous, jonka [tarjoajan nimi] on lähettänyt vastauksena kiinnostuksenilmaisupyyntöön MARKT/2003/10/B arvioinnin ja vaikutusten arvioinnin alalla. Tarjouksen

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

TARJOUSERITELMÄ. Yleiset ja hallinnolliset tiedot 1. Tämä asiakirja on tarkoitettu vain tiedoksi.

TARJOUSERITELMÄ. Yleiset ja hallinnolliset tiedot 1. Tämä asiakirja on tarkoitettu vain tiedoksi. EUROOPAN KOMISSIO EUROSTAT TARJOUSERITELMÄ Yleiset ja hallinnolliset tiedot 1 Tämä asiakirja on tarkoitettu vain tiedoksi. Se täydentää virallista tarjouserittelyä, jonka sisältö on tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251118-2010:text:fi:html FI-Tampere: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 163-251118 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE I TARJOUSERITELMÄ. Palveluiden tarjoaminen

TARJOUSPYYNNÖN LIITE I TARJOUSERITELMÄ. Palveluiden tarjoaminen LIITE 1 TARJOUSPYYNNÖN LIITE I TARJOUSERITELMÄ Palveluiden tarjoaminen EUROOPAN KOMISSION SUOMEN-EDUSTUSTON JA EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTON YHTEISEN EUROOPPASALIN AVUSTAJAPALVELUT AVOIN

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouskilpailuasiakirja n:o 1 17.9.2013 SOTAINVALIDIEN JA SOTAVETERAANIEN ASUNTOJEN SIIVOUKSEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn siivouspalvelun hoitamisesta alla mainittujen

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet

FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 1/5 FI-Kerava: Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet 2009/S 36-052493 HANKINTAILMOITUS Tavarahankinnat I JAKSO:

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Simpele: Rakennustyöt 2009/S 181-259741 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Rautjärven kunta, Simpeleentie 12, Yhteyshenk. Rautjärven

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 3/16 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/7, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan vakiolomakkeen vahvistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

FI-Nokia: Rakennustyöt 2011/S 19-030096 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Nokia: Rakennustyöt 2011/S 19-030096 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:30096-2011:text:fi:html FI-Nokia: Rakennustyöt 2011/S 19-030096 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km.

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km. 1(5) KINNULAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Tekninen toimisto PL 1 01.04.2014 43900 KINNULA KIINTEÄN POLTTOAINEEN TOIMITTAMINEN Kinnulan kunta pyytää tarjousta kiinteän polttoaineen (hake) toimittamisesta Kinnulan

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32367-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2011/S 20-032367 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Education Facilities Oy, Lyseonkatu 4, FI-40100 Jyväskylä,

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista

AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Luonnos kysymyksiksi mielipidetiedusteluun kumppanuussopimuksia ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista Versio valmistui 20.1.2015. AK:n verkkokuulemismenettely kumppanuussopimuksia ja

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317. Hankintailmoitus. Palvelut

E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317 Hankintailmoitus Palvelut Osa I: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et): Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ Uuden hankintadirektiivin vaatimukset Vantaa 16.1.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Suomen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tilapäistyöntekijöiden toimittaminen Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastolle 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tilapäistyöntekijöiden toimittaminen Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastolle 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tilapäistyöntekijöiden toimittaminen Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastolle 2008/S 124-165120 Hankintailmoitus Palvelut Osa I: Hankintaviranomainen I.1)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/6 FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 206-296037 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, tilakeskus,

Lisätiedot

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/6 FI-Lahti: Rakennustyöt 2009/S 110-158753 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Lahden kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, tilakeskus,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot