Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS- 297 JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT 154 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 300 TÄYTÄNTÖÖNPANO 155 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT LOPPUVUONNA NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT KIINTEISTÖJEN MYYNTI LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SAVON KAUPAN 311 MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 160 LAUSUNNON ANTAMINEN ITÄ-SUOMEN 312 MAAHANMUUTTOSTRATEGIASTA PUUKAUPAT MAAKUNTALIITON VUODEN 2013 TOIMINTAA JA 315 TALOUTTA KOSKEVAT TILAISUUDET 163 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 316 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 164 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS 319 KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA ILMOITUSASIAT 321 Puheenjohtaja TIMO KUKKONEN

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ KOKOUSAIKA klo 17:00-20:20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kukkonen Timo 17:00-20:20 khall pj Suhonen Maija 17:00-20:20 khall I vpj Koponen Pertti 17:00-20:20 jäsen Mujunen Anna-Liisa 17:00-20:20 jäsen Puustinen Osmo 17:00-20:20 jäsen Räsänen Mauno 17:00-20:20 jäsen POISSA Kauhanen Elli khall II vpj MUU Happonen Aarno 17:00-20:20 valtuuston pj Hartikainen Veli-Pekka 17:00-20:20 valtuuston I vpj Piironen Outi 17:00-20:20 valtuuston II vpj Tilus Riitta A. 17:00-20:20 kunnanjohtaja Salo Asta 17:00-20:20 hallintosihteeri Tiippana Jyrki 17:00-17:20 kunnanmetsätalousi nsinööri Jauhiainen Osmo 17:00-18:25 tekninen johtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Osmo Puustinen ja Mauno Räsänen Valittiin Osmo Puustinen ja Mauno Räsänen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Timo Kukkonen Asta Salo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Osmo Puustinen Aika ja paikka: Kunnanvirastossa Mauno Räsänen :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Tulikivi Oyj kirjoittaa : "Tulikivi Oyj / Heinäveden tehdas ehdottaa Heinäveden kunnan kanssa tehtävää tuotantotilojen vaihtokauppaa. Kyseisessä vaihtokaupassa Heinäveden kunta myisi Tulikivelle vuokrasopimuksilla Kerma 6 (950 m2) ja Kerma 10 (780 m2) vuokraamansa tilat ja Tulikivi Oyj myisi liitteessä näkyvät Tulikiven omistaman tuotantotilat (1.720 m2) Heinäveden kunnalle. Tuotantotilojen vaihto tapahtuisi tammikuun 2012 lopussa. Lisäksi Tulikivi irtisanoo Kerma 2 (300 m2) vuokratilan käytön alkaen. Tällöin kyseinen tila vapautuu myös Heinäveden kunnan käyttöön tammikuun 2012 lopussa kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen." Kaikki em. vaihdon kohteena olevat tuotantotilat sijaitsevat Tulikivi Oyj:n omis ta malla maal la. Esityslistan liitteenä nro 15 on vaihtokauppaluonnos ja maa-alueen vuokrasopimus Tulikivi OyJ:n omistamista maista. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä olevan vaihtokirjan ja maa-alueen vuokrasopimuksen. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten KHALL Vs. rakennustarkastaja Markku Venäläinen on arvioinut vaihdon kohtei na ole vat sekä kun nan että Tulikivi Oyj:n omistamat tuotantotilat. Arviot on esi tyslistan liitteenä nro 8. Mikäli kunta suorittaa tilojen vaihdon ja kunta ei saa tiloja edelleen vuokrattua, aiheutuu siitä kunnalle yl lä pi to kus tan nuk sia n /vuo si. Jos kunta ha luaa myy dä ti lat, nii den myyn ti tulee ole maan hankalaa niiden sijainnin ja tilojen sopi vuu den vuoksi. Kj: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Teknisen toimen tehtäväksi annetaan pyytää tiloista ulkopuoli sen asiantuntijan arviot. Merkitään pöytäkirjaan, että toimitusjohtaja Ilkka Paatero ja tek ni nen joh ta ja Osmo Jauhiainen olivat asiantuntijoina läsnä ko kouk ses sa tä män py kä län käsittelyn aikana. KHALL 152 Esityslistan liitteenä - nro 1 on neuvottelumuistio tilojen vaihdosta nro 2 on kunnalle siirtyvien Tulikiven omistamien tuo tan to ti lojen arviot - nro 3 on kartta vaihdettavista tiloista Kunnanhallitus on keskustellut vaihtotilanteesta useita kertoja. Kun nan johta ja ja tekninen johtaja kävivät neuvottelemassa vaihdosta Tulikivi Oyj:n edus ta ja Pekka Ruuskasen kanssa Tuossa neuvottelussa päädyt tiin esittämään tilojen vaihtoa siten, että kunta luovuttaa Tulikivi Oyj:lle 1135 m2 ja Tulikivi Oyj kunnalle 1330 m2. Neuvottelusta annettiin kun nanhal li tuk sel le informaatio toukokuun kokouksen yhteydessä. Kunnanhallitus edel lyt ti, että asiasta tulee vielä käydä neuvottelut Tulikivi Oyj:n kanssa. Valtuuston puheenjohtaja Aarno Happonen, kunnanhallituksen pu heen johta ja Timo Kukkonen ja kunnanjohtaja kävivät uudet neuvottelut Tulikivi Oyj:n kanssa Tulikivi Oyj:n edustajina olivat toimitusjohtaja Heik ki Vauhkonen, tuotanto- ja hankintajohtaja Ismo Mäkeläinen ja tehtaan johtaja Pekka Ruuskanen. Neuvotteluissa päädyttiin tilojen vaihdon suh teen samaan lopputulokseen kuin pidetyissä viranhaltijain suo rit ta mis sa neuvotteluissa. Neuvottelutuloksen mukaan päädyttiin esittämään kunnanhallitukselle seuraa vaa: 1. Vaihto suoritetaan ilman välirahaa. Vaihdon arvo on Heinäveden kunta luovuttaa Tulikivi Oyj:lle Kerma 10 tilojen osalta 480 m2 ja 180 m2. Kunnan omistukseen jää Kerma 10 tiloista 120 m2, jotka Tu li ki vi Oyj edelleen vuokraa. Vuokraksi sovittiin vaihtoa koskevan lain voimai sen päätöksen jälkeisen kuukauden alusta lukien 1,50 /m2 + alv (tällä het kel lä vuokra on 1,77 /m2). Kerma 6 tilojen osalta kunta luovuttaa ½ eli 475 m2 eli kunnan luovuttamat tilat yhteensä 1135 m2. 3. Tulikivi Oyj luovuttaa Heinäveden kunnalle hallitilat 700 m2 ja 630 m2 eli yh teen sä 1330 m2. 4. Vaihdettavat tilat liitteessä nro 3 olevassa piirroksessa. Kj: Kunnanhallitus keskusteli neuvottelutuloksesta. Sen pohjalta kun nan joh ta ja teki seuraavan päätösehdotuksen:

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä vaihtokirjan valmistelun em. neu vot te lu tu lok sen perusteella ja esittää asian sen jälkeen val tuus ton hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus edellyttää lisäksi, että tämän vaihdon yh teydes sä ratkaistaan myös vaihdettavien tilojen alla olevat maapoh jien omistukset. Maapohjan omistuksen ja sillä olevan raken nuk sen omistus tulee olla yhteneväinen ja asia tulee ratkais ta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella tai kiin teis tö kau palla. Maapohjasiirrot tulee tapahtua 0-kustannusvaikutteisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS- JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT 48/ /2012 KHALL 153 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Hei näve si, gsm , fax (017) , Vaalilain 4 :n mukaan vaalit toimitetaan järjestämällä ennakkoäänestys ja vaa li päi vän äänestys. Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestyksen ajan jak so on kotimaassa ja ulkomailla Suo ma lai ses sa laivassa ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää yleisten en nak ko ää nes tyspaik ko jen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on ol ta va vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta joh du. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulee kiinnittää huomiota seu raa viin seikkoihin: 1. ennakkoäänestyspaikkojen määrä oikeassa suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään 2. paikan on syytä olla sellaisessa tilassa, johon äänestäjien on help po tulla ja johon he vaivattomasti osaavat, sekä missä tie de tään äänestäjien muutoinkin liikkuvan 3. paikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mah dol li sim man puolueeton 4. tilan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestystoimitus sujuu mah dol li sim man joutuisasti, luotettavasti ja vaivattomasti 5. liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten ää nes tä mismah dol li suuk siin on kiinnitettävä huomiota 6. ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, et tä rakennuksen poistumistiet pidetään esteettöminä 7. jos ennakkoäänestyspaikassa käytetään ää ni oi keus re kis teriä, siellä tulee olla tarvittavat atk-laitteet ja tie to lii ken ne yh teydet Vaalilain 47 :n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennak ko ää nes tys tä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päi vi nä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin mää rätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäi sek si arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulee kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jo kaise na ajanjakson ( ) päivänä.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös en nak ko ää nes tyspai kan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauan tai sin ja sunnuntaisin ennen kello 10 eikä kello 16 jälkeen. Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen, kos ka siten edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat, missä äänes tys paik ka on. Kirjasto on ollut jo useamman vuoden ajan sekä ennakkoäänestys- että vaa li päi vän äänestyspaikkana. Tulevan kirjastoremontin vuoksi en nak koää nes tys- ja vaalipäivän äänestyspaikkana on tänä vuonna mo ni toi mi ta lo, jonne myös kirjaston toiminnot siirtyvät. Karvion koulu on ol lut samoin ennakkoäänestys- ja vaalipäivän äänestyspaikkoina. Kotirinteen van husten ta lo ja Leväniemen toimintakeskus ovat toimineet erityisinä en nak ko äänes tys paik koi na palvelukeskuksen tapaan. Kyseiset toi min ta yk si köt täyttävät lain vaatimukset erityisistä ennakkoäänestyspaikoista. Näin on kyetty vähentämään kotiäänestäjien määrää. Valtuusto päättäessään äänestysalueiden yhdistämisestä antoi kes kus vaa li lau ta kun nan tehtäväksi valmistella en nak ko ää nes tys mah dol lisuuk sien parantamista. Kirjastotoimenjohtajan Mauri Venäläisen kanssa on selvitelty mahdollisuutta kirjastoautossa tapahtuvasta en nak ko ää nestyk ses tä kahtena päivänä eri puolilla Heinävettä, ja on todettu sen järjestyvän. Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaa li päi vän äänestyspaikka. Äänestysalueita Heinäveden kunnassa on kaksi, joissa tulee olla oma vaali päi vän äänestyspaikka. Kj: Kunnanhallitus päättää vuoden 2012 kunnallisvaalien en nakko ää nes tys- ja vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta seu raavaa: A. Heinäveden kunnan yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat 1. Monitoimitalo, Kenttätie 6, Heinävesi Äänestysajat ovat: klo klo klo Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava Äänestysaika klo Kirjastoauto Äänestysajat ovat:

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Pyylinsaari, Halkokaarteentien tienhaara klo 9-11 Säynetkoskentien tienhaara, Säynetkoskentie 26 klo Vihtarin Kyläkartano, Savonrannantie 2 a klo 9-11 Sarvikummun kauppa, Sarvikummuntie 97 klo B. Erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat 1. Palvelukeskus, Sairaalantie 4, Heinävesi 2. Kotirinteen vanhustentalojen A-talo, Sairaalantie 2, Hei näve si (ennakkoäänestys koskee kaikkia Kotirinteen taloja) 3. Leväniemen toimintakeskus, Leväniementie 17, Suuraho, joissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä tai enin tään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoi na, C. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat 1. Monitoimitalo nuorisotilat, Kenttätie 6, Heinävesi 2. Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesitys muutoin, paitsi ennakkoäänestyspäivinä ennakkoäänestysajat monitoimitalolla ovat klo ja Karvion koululla klo Jakelu kirjasto vaalitietojärjestelmä

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 154 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Hei näve si, gsm , fax (017) , Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten val mis te lus ta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jäljempänä esitys valtuuston kokouksen päätösten täy tän töönpa nos ta. Kj: Kunnanhallitus päättää suorittaessaan laillisuusvalvontaa, että valtuusto on kokouksessaan tehnyt päätökset oi keas sa järjestyksessä toimivaltansa rajoissa ja lain mu kaises ti. Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanon seu raa vasti: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 29 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 30 LISÄMAA-ALUEEN MYYMINEN ENT. PYYLIN KOULUN TILAAN VSTO 31 Jakelu Pekka Klementtinen hallintopalvelut/kk allekirj. TONTTIALUEEN MYYMINEN OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄLLE HEI- NÄ VE DEN KUNNAN HASUMÄEN KYLÄSTÄ JA KAUPPAKIRJAN HY VÄK SY MI NEN VSTO 32 Jakelu Osuuskauppa PeeÄssä hallintopalvelut/kk allekirj. SARVIKUMMUN ENTISEN KOULUKIINTEISTÖN MYYMINEN VSTO 33 Jakelu Sarvikummun Kyläyhdistys ry hallintopalvelut/kk allekirj. BERNER OY:N TEHTAAN LAAJENNUS JA ETIKKATEHTAAN RA- KEN TA MI NEN HEINÄVEDELLE VSTO 34 Jakelu Berner Oy hallintopalvelut/vsop allekirj. UUDEN TORIALUEEN OSTAMINEN KUNNALLE SEKÄ LI SÄ MÄÄ- RÄ RA HAN MYÖNTÄMINEN VSTO 35 Jakelu Vuokko Suhonen hallintopalvelut/kk allekirj. MÄÄRÄRAHA PALVELUKESKUKSEN E-OSAN SUUNNITTELUUN

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus VSTO 36 Jakelu kirjanpito tekninen toimi MÄÄRÄRAHA VENELAITURIN SIIRTOON VSTO 37 Jakelu Palokin kyläyhdistys Meritaito Oy tekninen toimi kirjanpito HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 VSTO 38 Jakelu hallintokunnat ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VSTO 39 Jakelu toimialapäälliköt VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VAS TUU- VA PAU DEN MYÖNTÄMINEN VSTO 40 Jakelu kirjanpito HEIKKI JA PÄIVI KARVOSEN HAKEMUS VE SI HUOL TO LAI TOK- SEEN LIITTÄMISESTÄ VSTO 41 Jakelu Karvoset tekninen toimi MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLISESTI KIIREELLISINÄ ESIT TÄ MÄT ASIAT VSTO 42 VALTUUTETTUJEN ALOITTEITA VSTO 43 VALITUSOSOITUS Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT LOPPUVUONNA 2012 KHALL 155 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantaina alkaen klo 17.00, sekä tarvittaessa muulloinkin erikseen sovittavina ajankohtina. Kj: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen loppuvuoden kokouspäivät ovat 20.8., 3.9., 17.9., 8.10., , 5.11., , 3.12., sekä mahdollisesti muinakin erikseen sovittavina ajankohtina. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu hallintokunnat

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2012 SIVLTK Valmistelija: Valmistelija: Vapaa-aikaohjaaja Mar kus Lindroos, gsm , NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET 2012 NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET 2012 Nuorisotoimen avustuksia haki määräaikaan klo mennessä seitsemän (7) nuorisotyötä tekevää yhdistystä tai yhteisöä. Nuorisotoimen avus tus mää rä vuon na 2012 on Nuorisotoi melta haettu avustus määrä on Hakemuksista kaksi (2) oli kohdeavustuksia. Vapaa-aikaohjaajan alustava esitys vuoden 2012 avustusmäärärahojen jaosta: Nuorisotoimen avustukset haettu Myönnetty 1. MLL:n Heinäveden paikallisyhdistys Heinäveden VPK ry Vihtarin VPK ry Partiolippukunta Kerman Kiertäjät ry Heinäveden 4H-yhdistys Heinäveden Suomi-Unkari seura ry.(k) Kanteleyhtye Heinävesi(K) Yhteensä K= Kohdeavustus LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET 2012 Vuonna 2012 liikuntatoimen talousarviossa on varattu 7950 euroa urheiluseurojen ja liikuntajärjestö jen avustamiseen. Määräaikaan klo mennessä saapui seitsemän (7) hakemusta. Haettu avustusmäärä on Kaikki hakijat ovat Heinäve dellä rekisteröityjä yhdistyksiä. Vapaa-aikaohjaajan alustava esitys vuoden 2012 avustusmäärärahojen jaosta: Haettu Myönnetty 1. Heinäveden Hyrske ry Heinäveden Palloseura ry Heinäveden Yleisurheilijat ry Judoseura Yanagi ry LC-Heinävesi Karvio Lepikkomäki Kyläyhdistys ry Heinäveden Han Moo Do ry

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Yhteensä Toimialapäällikkö: Sivistyslautakunta jakaa nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset vuodelle 2012 seuraavasti: Nuorisotoimi: 1. MLL:n Heinäveden paikallisyhdistys Heinäveden VPK ry. nuori so- ja varhaisnuoriso os Vihtarin VPK ry. nuoriso-osasto Partiolippukunta Kerman Kiertäjät ry Heinäveden 4H-yhdistys Heinäveden Suomi-Unkari seura ry Kanteleyhtye Heinävesi 300 Yhteensä 3050 Liikuntatoimi: 6. Heinäveden Hyrske ry Heinäveden Palloseura ry Heinäveden Yleisurheilijat ry Judoseura Yanagi ry LC-Heinävesi Karvio Lepikkomäki Kyläyhdistys ry Heinäveden Han Moo Do ry Yhteensä: 7950 Toimialapäällikkö: Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, sillä lautakunnan jäsenten esteellisyyden vuoksi kokous ei ollut enää päätösvaltainen. SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , Asian käsittely uudelleen. Toimialapäällikkö: Sivistyslautakunta jakaa nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset vuodelle 2012 seuraavasti: Nuorisotoimi:

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Toimialapäällikkö: 1. MLL:n Heinäveden paikallisyhdistys Heinäveden VPK ry. nuoriso- ja varhaisnuoriso os Vihtarin VPK ry. nuoriso-osasto Partiolippukunta Kerman Kiertäjät ry Heinäveden 4H-yhdistys Heinäveden Suomi-Unkari seura ry Kanteleyhtye Heinävesi 300 Yhteensä 3050 Liikuntatoimi: 6. Heinäveden Hyrske ry Heinäveden Palloseura ry Heinäveden Yleisurheilijat ry Judoseura Yanagi ry LC-Heinävesi Karvio Lepikkomäki Kyläyhdistys ry Heinäveden Han Moo Do ry Yhteensä: 7950 Sivistyslautakunta jakaa nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset vuodelle 2012 seuraavasti: Nuorisotoimi: 1. MLL:n Heinäveden paikallisyhdistys Heinäveden VPK ry. nuoriso- ja varhaisnuoriso os Vihtarin VPK ry. nuoriso-osasto Partiolippukunta Kerman Kiertäjät ry Heinäveden 4H-yhdistys Heinäveden Suomi-Unkari seura ry Kanteleyhtye Heinävesi 300 Yhteensä 3050 Liikuntatoimi: 6. Heinäveden Hyrske ry Heinäveden Palloseura ry Heinäveden Yleisurheilijat ry Judoseura Yanagi ry LC-Heinävesi Karvio Lepikkomäki Kyläyhdistys ry Heinäveden Han Moo Do ry Yhteensä: 7950

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta jakaa nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset vuodelle 2012 seuraavasti: Nuorisotoimi: 1. MLL:n Heinäveden paikallisyhdistys Heinäveden VPK ry. nuoriso- ja varhaisnuoriso os Vihtarin VPK ry. nuoriso-osasto Partiolippukunta Kerman Kiertäjät ry Heinäveden 4H-yhdistys Heinäveden Suomi-Unkari seura ry Kanteleyhtye Heinävesi 300 Yhteensä 3050 Liikuntatoimi: 6. Heinäveden Hyrske ry Heinäveden Palloseura ry Heinäveden Yleisurheilijat ry Judoseura Yanagi ry LC-Heinävesi Karvio Lepikkomäki Kyläyhdistys ry Heinäveden Han Moo Do ry Yhteensä: 7950 Pöytäkirjaan merkitään: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää käyttövaroistaan avustuksen LC-Heinävedelle. kohta 6 Heinäveden Hyrske käsittelyn ajaksi Pentti Turunen ja Esa Kinnunen poistuivat esteellisinä. Heidän tilalleen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuula Joutsen-Haajanen ja Perttu Laukkanen kohta 8 Heinäveden Yleisurheilijat ry käsittelyn ajaksi poistui esteellisenä Olavi Eteläinen kohta 8 ja 9 Heinäveden yleisurheiljat ry ja Judoseura Yanagi ry käsittelyn ajaksi poistui Elli Kauhanen. Hänen tilalleen puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtaja Jonna Räisänen. Ote: kunnanhallitus, hakijat, liikunta- ja nuorisotoimi KHALL 156 Kj: Kunnanhallitus päättää, että avustusta ei myönnetä, koska Lions Club tekee muutenkin hyväntekeväisyystoimintaa, ja antaa itse lahjoituksia hyväntekeväisyystarkoituksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Jakelu Lions Club

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT SIVLTK Valmistelija päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, HEI NÄ VESI, puh , Päivähoidosta perittävistä maksuista ja niiden perusteista säädetään so siaali- ja ter vey den huol lon asia kas maksuista annetussa laissa 734/92 ja -ase tuk ses sa 912/92 (asia kas maksulaki ja asiakasmaksuasetus). Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että asiakkailta ja potilailta peritään säädetyt maksut enintään maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Heinäveden kunnassa on noudatettu säädettyjä maksimimääriä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain 2 :n 2 momentin perusteella. Indeksitarkistukset tehdään joka toi nen vuo si. Päivähoidosta perittävät asiakasmaksut on tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksillä ja päivähoitomaksun määräämisessä käy tet tä vät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Las ten päi vä hoi to mak sujen in dek si tar kis tukset tule vat voi maan Listan liitteenä no 4 on esitys lasten päivähoidon asiakasmaksujen tarkistamisesta lukien. Liitteessä on lisäksi perusopetuksen aa muja il ta päivätoiminnan maksut, jotka määräytyvät perusopetuslain /628 48f :n mukaan. Päivähoidon maksuista on tänne asti päättänyt perusturvalautakunta. Varhais kas va tus siirtyi sivistys toi men hal lin toon ja hallin to sään töä ei täl tä osin ole vielä muutet tu. Hal linto sääntöä esitetään tältä osin muutettavaksi. En nen sitä maksu jen mää rää minen kuuluu hallin to säännön 52 mu kaan: Valtuusto päättää maksujen perusteista, kunnanhallitus päättää maksuista se kä siitä, mikä viran omainen määrää maksun yksittäistapauk sissa, ellei lain sää dän nös sä tai tässä hallintosäännössä ole toisin säädet ty. Kunnanhallitus voi siirtää toi mivaltaansa muille toimielimille ja viranhalti joille. Toimialapäällikkö: Sivistyslautakunta 1) esittää kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakas mak su jen tar kis ta mi sen alkaen liitteen 4 mukaisesti Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Ote: kh KHALL 157 Esityslistan liitteenä nro 4 on esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistamisesta. Kj: Kunnanhallitus tarkistaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu sivistystoimi

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖJEN MYYNTI KHALL 158 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunta laittoi myyntiin eräitä kunnan kiinteistöjä. Heinäveden lehden mökkiteema-lehdessä , kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä Nokkosessa julkaistuilla ilmoituksilla on pyydetty ostotarjousta klo mennessä seuraavista kunnan omistamista kiinteistöistä: 3 h+k, As Oy Kermantie, 74 m2 3 h+k, As Oy Maljapelto, 79 m2 3 h+k+s, As Oy Mäntyrinne, 2 huoneistoa, 80 m2 sekä tilat: Karvio; Vuorela 3:7 tila, 3000 m2 Petrumaa; Kuusela 7:45 tila, 0,8 ha Koivumäki; Suurtakku 6:8 tila, 2 palstaa, yht. 2,6 ha Hasumäki; Lähteenmäki 11:39 -tila, 1,5 ha Hasumäki; Virpukorpi 13:64 tila, 10,4 ha Viitalahti; Töykkää 3:111, kaksi palstaa, yht. 0,9 ha sekä lomarakennustontit, jotka rajoittuvat kaksi Särkilampeen kolme Pyylin Karkulahteen kaksi Juurikkajärveen Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli seuraavasti Karvio; Vuorela 1:74 tila, 3000 m2, kaksi tarjousta Petrumaa; Kuusela 7.45 tila, 0,8 ha, yksi tarjous Koivumäki; Suurtakku 6:8 tila, 2 palstaa, yht. 2,6 ha, yksi tarjous, toinen myöhässä Hasumäki; Lähteenmäki 11:39 tila, 1,5 ha, kaksi tarjousta Hasumäki; Virpukorpi 13:64 tila, 10,4 ha, kaksi tarjousta Viitalahti; Töykkää 3:111-tila, kaksi palstaa, yht. 0,9 ha, yksi tarjous Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 5. Tarjoukset eivät ole tässä vaiheessa julkisia. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että jätetyistä tarjouksista hyväksytään seuraavat:

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Petrumaa, Kuusela 7:45 -tila, 0,8 ha Heimo Rönkkö Hasumäki, Lähteenmäki 11:39 -tila, 1,5 ha Marja Lampinen Hasumäki, Virpukorpi 13:64 -tila, 10,4 ha Torsti Kinnunen Viitalahti, Töykkää 3:111-tilasta kaksi palstaa yht. 0,9 ha Torsti Kinnunen Muilta osin tarjouksia ei hyväksytä. Uusi tarjouskierros toteutetaan syyskuussa laajemmalla markkinoinnilla. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana oli kokouksen alussa kuultavana tämän pykälän osalta.

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA KHALL 159 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinä ve si, gsm , fax (017) , Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan käynnistää Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan laadinnan ja asettaa sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) maan käyt tö- ja rakennuslain 63 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja lausun noil le Pohjois-Savon liitto on lähettänyt mm. Heinäveden kunnalle tiedoksi ja mah dol lis ta lausuntoa varten osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lausun to on pyydetty toimittamaan Pohjois-Savon liitolle klo men nes sä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös Pohjois-Savon liiton internet-sivuilla osoitteessa Poh jois-savon kaupunkien ja kuntien virastoissa sekä Pohjois-Savon liiton toi mis tossa. Kj: Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa, että sillä ei ole huo mautet ta vaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu Pohjois-Savon liitto

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN ITÄ-SUOMEN MAAHANMUUTTOSTRATEGIASTA 2017 KHALL 160 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinä ve si, gsm , fax (017) , Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on yhteistyössä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Sa von maahanmuuttotoimijoiden kanssa valmisteltu Itä-Suomen maahan muut to stra te gia. Vuoteen 2012 ulottuvan viisivuotisen strategian toimet täh tää vät kansainvälistymisen kautta alueen hyvinvoinninlisäämiseen ja osaa van työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää mm. Heinäveden kuntaa antamaan lausun ton sa esityslistan liitteenä nro 6 olevasta strategialuonnoksesta viimeis tään Kj: Kunnanhallitus lausuntonaan korostaa työperäisen maa hanmuu ton strategiaa ja kotouttamisohjelman noudattamista. Muu ten lausunnosta ei ole huomautettavaa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu Pohjois-Savon ELY-keskus

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus PUUKAUPAT 2012 KHALL 161 Valmistelija: Kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , Fax (017) , Keski-Savon Metsänhoitoyhdistys ry:n metsäneuvoja Petri Parviainen kirjoit taa kunnalle saapuneessa kirjeessään: "Heinäveden kunnan leimikko 2012 Heinäveden kunnan leimikko valmisteltiin mhy:n ja kunnan met sä ta lous insi nöö rin Jyrki Tiippanan kanssa kevään 2012 aikana. Leimikko on en si harven nus pai not tei nen, uudistettavaa vanhaa metsää on mukana n. 20 ha. Ko ko nais mot ti määrä on n m3. Talven hiljaiselon jälkeen puukauppa lähti hyvään vaiheeseen toukokuun ai ka na. Isojen metsäyhtiöiden lisäksi erittäin aktiivisia puukaupassa olevat yk si tyi set sahat. Myös leimikon tarjonta vilkastui ja puukauppa kävi hyvin, kesäkorjuukelpoisissa päätehakkuissa havutukin hinnoissa päästiin lähelle 60 euroa. Harvennus leimikoiden hinnoissa ei tapahtunut isoja muutoksia kui tu puun osalta. Viime viikkojen aikana puukaupassa on ostajien puolelta il men nyt vetäytymistä ja tämä on näkynyt ostotarjouksien määrässä että myös hinnoissa. Lähitulevaisuuden näkymät näyttävät kesä- ja heinäkuun osal ta maltillisilta puukaupan suhteen, elokuussa ja syksyllä toivomme puu kau pan piristyvän uudelleen. Kunnan leimikossa tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Sto ra- En so, Upm-Kymmene, Koskitukki ja ForestFennica tekivät tarjouksen mää rä ai kaan mennessä. Metsägroup ja Iivari Monosen tarjoukset saa puivat hieman myöhässä. Koskitukki myös korjasi tarjoustaan myöhemmin tek ni sen virheen vuoksi. Kaikki tarjoukset ovat voimassa vähintään hei näkuun loppuun. StoraEnso, Upm ja Metsägroup tekivät koko leimikkoon tarjouk sen, muut tarjouksen tekijät tarvitseisivat tehdä yhteistyötä jonkun toisen yhtiön kanssa. StoraEnso ottaa männystä omaa laatutyveä ja esim. yh teis työ tässä tapauksessa Iivari Monosen kanssa on käynyt kes kus te lujen pohjalta hankalaksi. Koskitukin osalta pyysin yhteistyökuviota sel vit tämään. Kokonaistarjouksista paras on StoraEnson tarjous. Puukaupan määrä- ja hin ta-ar vio yh teen ve dos sa on laskettu tarjouksien paremmuus pe rus puu tava ra la jien osalta sekä hakkuutähteitten ja kantojen osalta. Ero toiseksi tullee seen on noin euroa. Yhteenvedossa ei ole huomioitu muita li sätie to ja esim. tyvikoivun hinnoittelua. StoraEnson tarjousliitteessä näkyvät mah dol li set bonus tulot ja muut puukaupan lisätulot erikseen. Yhteenvetona voidaan todeta että kokonaisuutena paras tarjous on Sto ra- En sol la. Tarjouksen paremmuutta lisäisi yhteistyö esim. Iivari Monosen tai Kos ki tu kin kanssa mutta käytännössä tämä voi olla hankalasti to teu tet tavis sa." Esityslistan liitteenä nro 7 on puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto. Asiakirja ei ole tässä vaiheessa julkinen.

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kj: Kunnanhallitus päättää hyväksyä StoraEnso Oyj:n tarjouksen ja tehdä puukaupat yhtiön kanssa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanmetsätalousinsinööri Jyrki Tiippana oli kokouksen alussa kuultavana tämän pykälän osalta. Jakelu tarjouksen tehneet

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus MAAKUNTALIITON VUODEN 2013 TOIMINTAA JA TALOUTTA KOSKEVAT TILAISUUDET KHALL 162 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Etelä-Savon maakuntaliitto kirjoittaa jäsenkunnille seuraavaa: "Maakuntaliiton perussopimuksen 29 :n mukaan jäsenkunnille on varattava talousarvion ja -suunnitelman valmistelun yhteydessä tilaisuus esityksen tekemiseen maakuntaliiton toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2013 toimintaa ja taloutta koskeva neuvottelukierros jäsenkuntien kanssa pidetään syyskuun 2012 alussa alla olevan suunnitelman mukaisesti. Kunnat voivat osallistua siihen tilaisuuteen, joka niille parhaiten sopii. To 6.9. klo 9.00 Rantasalmi, kunnanvirasto, valtuustosali To 6.9. klo Pieksämäki, kaupungintalo, valtuustosali Pe 7.9. klo Mikkeli, kaupungintalo, valtuustosali Maakuntaliiton viraston vastuuhenkilöt alustavat tilaisuudessa toiminnan tavoitteista ja talousarvioehdotuksesta. Pyydämme kuntaanne nimeämään tilaisuuteen 2-3 henkilöä ja ilmoittavan osallistujat mennessä." Kj: Kunnanhallitus päättää osallistua sopivaksi katsomaansa tilaisuuteen ja nimeää osallistujat. Kunnanhallitus nimesi sopivaksi katsomaansa tilaisuuteen valtuuston puheenjohtaja Aarno Happosen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kukkosen ja kunnanjohtaja Riitta A. Tiluksen. Jakelu Etelä-Savon maakuntaliitto

26 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHALL 163 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pää tös pöy tä kirjat, joiden päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä nro 8 tekninen lautakunta , sivistyslautakunta sekä kunnanjohtajan, teknisen johtajan, vs. kunnanrakennusmestarin, rakennustarkastajan, vs. kotihoidon johtajan, yläkoulun ja lukion rehtorin päätökset. Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanhallituksen asiakirjoissa. Kj: Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu ao. lautakunnat ja viranhaltijat

27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KHALL 164 Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Hei nävesi, puh , fax (017) , Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos; tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ilmoitukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Esityslistan liitteenä nro 9 on luettelo Heinäveden kunnassa sijaitsevis ta kiin teistön kaupoista. Kj: Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan esityslistan liitteessä mainituissa kiinteistökaupoissa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että Timo Kukkonen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Maija Suhonen toimi puheenjohtajana tältä osin. Jakelu Etelä-SAvon maanmittaustoimisto

28 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KHALL 165 Valmistelija: taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät seuraavia ohjeita huhtikuun lopun talousarvion toteutumaraportoinnista: Käyttötalouden ja investointien raportointi valtuustolle osastotasolla 03 tiliryhmittäin tuloslaskelman muodossa. Toteutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittymisestä raportoidaan valtuustolle kolme kertaa vuodessa eli tilanteiden ja sekä mukaan. Raportti tilanteesta on toimitettava kirjanpitoon mennessä ja on toimitettava mennessä. - Talousarvion toteutuman perusteella laskennallisen tilinpäätösarvion mukaan tilinpäätös muodostuu alijäämäiseksi 1,12 milj.euroa. Hallintokuntien laatiman (tammi-huhtikuun) tilinpäätösennusteen mukaan tilinpäätös muodostuisi alijäämäiseksi 0,59 milj.euroa. Alkuperäinen talousarvio 2012 on merkitty alijäämäiseksi 0,37 milj.euroa ja talousarvio 2012 muutoksilla huomioituna on alijäämäinen 0,58 milj. euroa. (Varsinaisessa talousarviossa jätettiin tietoisesti talousarviosta pois hoivakodin palkkoja n euroa ja yhteistyösopimukseen perustuvia erikoissairaanhoidon menoja n euroa ). Esityslistan liitteenä nro 10 on talousarvion toteutumaraportti ja siinä tuloslaskelma ml. tilinpäätösennusteet; grafiikkataulukot tase hallintokuntien osasto 03 toteutumaraportit käyttötalouden osalta tilinpäätösennusteineen hallintokuntien investointisuunnitelmaa koskevat toteutumaraportit tilinpäätösennusteineen investointiosan toteutumalistaus (kirjanpidosta). eriytetyn vesihuoltolaitoksen toteutuma 4/2012 Kj: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumaraportin sekä tilinpäätösennusteet tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

29 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA / /2012 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunta ostaa Joensuun kaupungilta sosiaali- ja potilasasiamisten palvelut, joiden järjestämisvastuu on säädetty kuntien tehtäväksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan ase masta ja oikeuksista annetun lain perusteella. Palvelun tuottamista varten Joensuun kaupungilla on kaksi sosiaali- ja potilasasiamiehen tointa. Asiamiehet vastaavat toiminta-alueensa kuntien yksityisten ja julkisen sosiaali huollon palvelujen sosiaaliasiamiehen tehtävistä sekä ko. kuntien perusterveydenhuollon potilasasiamiehen tehtävistä. Väestöpohja oli asukasta. Asiamiehen tehtävänä on edellä mainittujen lakien mukaan neuvoa asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista sekä toimia muutoinkin asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien edistämiseksi. Lisäksi sosiaaliasiamiheellä on velvollisuus seurata asiakkaiden ja potilai den aseman ja oikeuksien kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain sel vitys kunnanhallitukselle. Tätä seuranta- ja selvityksenantovelvollisuutta ei potilasasiamiehellä toistaiseksi ole. Sosiaalihuollon palveluissa sosiaaliasiamieheen yhteydenottoja kertyi 19 kpl, joista asiakkaiden yhteydenottoja 9, omaisten 3 ja työntekijöiden 7. Perusterveydenhuoltoa koskevia yhteydenottoja oli yhteensä 12, joista potilaiden yhdenottoja 4, omaisten 2 ja työntekijöiden 6 kpl. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kunnanhallitukselle toimintavuodesta 2011 on esityslistan liitteenä no 1. Aikaisempiin so si aa liasiami hen sel vityk siin ver rat tu na vuo den 2011 sel vi tyksen pää asialli nen sisältö on so si aali asia mie hen tekemässä sosiaa li huol lon pal ve luita koske vassa kuntakyselyssä. Heinäveden osalta kuntakysely ei sosiaaliasiamiehen mukaan nostanut mitään erityistä kunnan sosiaalihuollon palveluissa esille. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta 1. merkitsee sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen toimitavuodelta 2011 tietoonsa saatetuksi 2. antaa esimiesten tehtäväksi käsitellä selvitys työyksiköissä tarpeellisessa laajuudessa 3. esittää, että kunnanhallitus käsittelisi selvityksen erillisenä

30 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus asiana. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. KHALL 166 Esityslistan liitteenä nro 11 on sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta Kj: Kunnanhallitus merkitsee selvityksen tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Jakelu sosiaali- ja potilasasiamies

31 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 167 Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Opetushallituksen kirje , pyyntö kuntia kiinnittämään huomiota valtionosuusrahoituksen ohjaamisesta perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan 2. Valtionvarainministeriö , VM/824/ /2012, kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Aran kirje , 18206/711/2012, asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat 4. Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimiston seuraavat kirjeet: , päätös /2012 palkkatuen myöntämisestä työpajan työtekijän palkkaukseen , päätös /0010/2012 korvauksen myöntämisestä kunnalle kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen toukokuulta , päätös /0009/2012 korvauksen myöntämisestä kunnalle kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen toukokuulta , päätös /2012 palkkatuesta kirjaston toimistovirkailijan palkkaukseen , päätös /2012 päätös palkkatuesta puistotyöntekijän palkkaukseen 5. Etelä-Savon elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjeet: ESAELY/325/ /2012, kunniamerkkiesitysten pyytäminen , ESAELY/1/07/04/2012, yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: Berner osakeyhtiön Heinäveden tehdaslaajennus 6. Pro Agria, Hymy- hyvä maatalousyrittäjä-projektin S11635 väliraportti Muistio Heinäveden kunnan ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johdon tapaamisesta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje , vuoden 2012 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset 9. Itä-Suomen aluehallintoviraston kirjeet: , työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus

32 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus , vuoden 2011 perustoimeentulotuen lopullinen valtionosuus 10. Soisalon Työterveyslaitoksen kuntayhtymän - pöytäkirja nro 3/ tiedote toiminnan laajentamisesta sekä hinnasto Työ- ja elinkeinotoimiston kirje Heinäveden kunnan työllisyystilanteesta, toiveena, että kunnassa huomioidaan niin työttömyyden kehittyminen, nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen kuin myös kuntouttavan työtoiminnan tarpeet suunniteltaessa työpajan tilaratkaisuja 12. PKS , osavuosikatsaus 13. Sito-Kuopio Oy, toimeksiantosopimus Varkaus-Pieksämäki seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvistä koordinoinnista, valmistelu- ja ja sihteeritehtävistä v Kevan yleiskirje /2012, Dnro 121/00/01.01/2012, Vuoden 2013 KuEL-maksut ja ennakkotietoja maksuista 15. Etelä-Savon pelastuslaitoksen kokouskutsu Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja nro 6/2012, Tehyn kirje , Tehyn neuvottelu- ja sopimusoikeus paikallisesti 19. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kielteinen lupapäätös kunnan poikkeuslupahakemukseen tienvarsimainoksen sijoittamisesta mt 23 ja 476 risteusalueelle 20. Kerimäen kunnanhallituksen pöytäkirjanote , sopimus maaseutuelinkeinohallinnon yhteistoiminta-alueesta Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Punkaharjun kuntien sekä Savonlinnan kaupungin kesken kesken 21.Toimistosihteeri Merja Puustinen, keskustoimiston sekä työpajan kassan tarkastuspöytäkirjat Kiinteistönluovutusilmoitukset, kunnalla ei etuosto-oikeutta: m2:n Rajala Rno 2:302 sekä m2:n Lisä-Rajala Rno 2:120 -tilat Hasumäen kylässä, sukulaisluovutus m2:n Mäntyrinne Rno 1:91-tila Sarvikummun kylässä m2:n Sirpale Rno 1:79 sekä Kapale Rno 1:101 -tilat Hasumäen kylässä

33 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus m2:n Jyrkilä Rno: 26:8 -tila Hasumäen kylässä Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

34 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA HANKINTAOIKAISU koskee :ää/ :iä , Se, johon kunnanhallituksen päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai kuttaa (asianosainen) se kä kunnan jäsen voi tehdä yllä maini tuista päätöksistä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 92. ). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuk sen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittämästi vaikuttaa (asianosainen). Kansallisen kynnysarvon ylittävissä han kinnoissa tehtyyn kunnan viranomai sen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintame net te lys sä annettuun ratkaisuun ei saa tehdä kuntalain 89 :ssä tarkoitettua oikaisuvaati musta. Oikaisuvaatimuksesta tai hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oi kai su vaa ti muk sen te ki jän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään Heinäveden kunnanhallitukselle (os. Ker manrannantie 7, Heinävesi) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asian osaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aika na tai erilliseen tiedoksi saan titodistukseen merkittynä aikana. Kun nan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kirja on ase tet tu yleisesti nähtä väk si (Kun ta laki 93., 95. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituk sel la vain se, joka on tehnyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk sella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92. ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ne koskevat vain asian val mis te lua tai täy tän töön panoa (Kuntalaki 91. ): :t 152, , Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Kuopion hallinto-oikeudelle: :t ** Asemakaavan hyväksymispäätökset Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oi kai su vaa ti mus ta, vaan niis tä tehdään suoraan vali tus Kuopion hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käyntiosoite Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio) :t ** Asemakaavaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamises ta. Kaa van hy väk sy mistä koske van päätöksen katsotaan tulleen tietoon silloin, kun pöytäkir ja on asetet tu ylei sesti nähtäväksi. Edellä mainittuihin asemakaavan tai sen muutoksen hyväksymistä koskeviin pää töksiin on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on koh distettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö mästi vaikut taa, sekä Heinäveden kunnan jä sen. Etelä-Savon ELY-keskuksella ja muul la viranomaisella on toi mialaansa kuuluvissa asioissa toi mialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alu eellisella yhteisöllä toimi alaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellises sä järjestyksessä, kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Muilta osin asemakaavaa koskevan valituksen tekemisessä on noudatettava tämän valitus osoi tuk sen mää räyk siä koskien mm. valituskirjelmän muotoa ja sisältöä, henkilö- ja osoite tietoja ja alle kirjoi tusta se kä valituskirjelmän liitteitä. Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oi kai su vaa ti mus ta, vaan niis tä tehdään suoraan vali tus Kuopio hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käyntiosoite Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio) * Valituskirjelmä on toimitettava Kuopion hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa pää töksen tiedok sisaannista. Asian osaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu ta näyte tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistuk seen merkittynä aikana. Kunnan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kir ja on ase tet tu ylei sesti nähtäväksi. Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

SIVLTK 26.04.2012 34 Valmistelija: Valmistelija: Vapaa-aikaohjaaja Mar kus Lindroos, gsm 040 8367035, email:markus.lindroos@heinavesi.

SIVLTK 26.04.2012 34 Valmistelija: Valmistelija: Vapaa-aikaohjaaja Mar kus Lindroos, gsm 040 8367035, email:markus.lindroos@heinavesi. Sivistyslautakunta 34 26.04.2012 Sivistyslautakunta 42 24.05.2012 Kunnanhallitus 156 27.06.2012 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2012 SIVLTK 26.04.2012 34 Valmistelija: Valmistelija: Vapaa-aikaohjaaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 17 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 32 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 18 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ ILMOITUSASIAT 34

Otsikko Sivu 17 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 32 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 18 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ ILMOITUSASIAT 34 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 Kunnanhallitus 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2012 508

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2012 508 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2012 508 Kunnanhallitus 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 16:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 UUDEN PERUSHANKINTAHINNAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.3.3012 PÄÄTÖSTEN TÄY- 162 TÄNTÖÖNPANO 89 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ-

Otsikko Sivu 88 VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.3.3012 PÄÄTÖSTEN TÄY- 162 TÄNTÖÖNPANO 89 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 160 Kunnanhallitus 02.04.2012 AIKA 02.04.2012 klo 19:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 VALTUUSTON KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 67 Tarkastuslautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 10:00-12:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36

Lisätiedot

Otsikko Sivu 153 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS / KUNNANHALLITUKSEN

Otsikko Sivu 153 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS / KUNNANHALLITUKSEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 293 Kunnanhallitus 20.05.2011 AIKA 20.05.2011 klo 08:00-09:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 153 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA KONSERNIOHJAUS 44 25 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 45 26 TUTUSTUMINEN PALVELUKESKUKSEN E-OSAN

Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA KONSERNIOHJAUS 44 25 SIVISTYSTOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 45 26 TUTUSTUMINEN PALVELUKESKUKSEN E-OSAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 42 Tarkastuslautakunta 10.12.2013 AIKA 10.12.2013 klo 10:00-13:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 27 Tarkastuslautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 10:00-15:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 24

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 24 Tarkastuslautakunta 15.04.2014 AIKA 15.04.2014 klo 10:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 289 VESIHUOLTO OY:N TASEEN SIIRTO HEINÄVEDEN 574 KUNNAN TASEESEEN 290 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 289 VESIHUOLTO OY:N TASEEN SIIRTO HEINÄVEDEN 574 KUNNAN TASEESEEN 290 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2012 572 Kunnanhallitus 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 15:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 289 VESIHUOLTO OY:N TASEEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN AJANKOH-

Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN KUULUVIEN YHTIÖIDEN AJANKOH- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 56 Tarkastuslautakunta 02.12.2010 AIKA 02.12.2010 klo 12:00-15:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KUNTAKONSERNIIN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 235 LAAJAKAISTA KAIKILLE - ETELÄ-SAVON 455 KOORDINAATIOHANKE JA TULEVAISUUS 236 LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-SAVON

Otsikko Sivu 235 LAAJAKAISTA KAIKILLE - ETELÄ-SAVON 455 KOORDINAATIOHANKE JA TULEVAISUUS 236 LAUSUNNON ANTAMINEN KESKI-SAVON HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2012 453 Kunnanhallitus 15.10.2012 AIKA 15.10.2012 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 LAAJAKAISTA KAIKILLE - ETELÄ-SAVON

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Otsikko Sivu 19 TUTUSTUMINEN URHEILUKENTTÄÄN JA 42 MONITOIMITALOON 20 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Otsikko Sivu 19 TUTUSTUMINEN URHEILUKENTTÄÄN JA 42 MONITOIMITALOON 20 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 40 Tarkastuslautakunta 23.08.2016 AIKA 23.08.2016 klo 10:00-12:00 PAIKKA Monitoimitalo nuorisotilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 TUTUSTUMINEN URHEILUKENTTÄÄN JA 42

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat

Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat Kaupunginhallitus 471 03.12.2014 Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat 468/01/014/2014 KH 471 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. Ennakkoäänestyksen ajanjakso

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS-

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS- HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2010 1 AIKA 11.01.2011 klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN 2011 3 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 321 01.12.2011 Kunnanhallitus 338 19.12.2011 Valtuusto 84 28.12.2011 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA KHALL 321 Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 191 LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA 407 192 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVAN

Otsikko Sivu 191 LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINTA 407 192 HEINÄVEDEN TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 405 Kunnanhallitus 07.12.2015 AIKA 07.12.2015 klo 15:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 191 LÄÄKÄRIPALVELUJEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 24 TUTUSTUMINEN BERNER OY:N UUSIIN

Otsikko Sivu 24 TUTUSTUMINEN BERNER OY:N UUSIIN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 47 Tarkastuslautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 10:00-12:55 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 TUTUSTUMINEN BERNER

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vanhusneuvosto 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 09:00-11:00 PAIKKA Hoivakoti, Sairaalantie 4 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Otsikko Sivu 37 SAMPO 1 (H1) ILMASTOINNIN JA AUTOMATIIKAN 75 SUUNNITTELU JA PERUSKORJAUS 38 HEINÄVEDEN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY:N KIRJE

Otsikko Sivu 37 SAMPO 1 (H1) ILMASTOINNIN JA AUTOMATIIKAN 75 SUUNNITTELU JA PERUSKORJAUS 38 HEINÄVEDEN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY:N KIRJE HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 73 Kunnanhallitus 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 klo 15:00-16:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 SAMPO 1 (H1) ILMASTOINNIN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot