Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase Vastaavaa 4 Vastattavaa 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase Vastaavaa 4 Vastattavaa 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 7"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase Vastaavaa 4 Vastattavaa 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 7 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 7 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedostot 8 Tasetta koskevat liitetiedostot 9 Muut liitetiedostot 11 Johtokunnan esitys tilikauden voiton käyttämisestä 13 Tilintarkastuskertomus 14

3 TOIMINTAKERTOMUS Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitoskonserni, jolla on merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviä. Luonnonsuojelua koskevissa asioissa Metsähallitus on ympäristöministeriön ohjauksessa ja luonnonsuojelutehtävät rahoitetaan valtion talousarviosta. Eduskunnan päätösten toteutuminen Valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi liikelaitos Metsähallituksen keskeiset palvelu- ja muut toimintatavoitteet. Metsähallitus hoiti hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Metsähallituksen toimintaa kehitettiin Kansallinen metsäohjelma 2010:n ja vuonna 2001 hyväksytyn Metsähallituksen kehittämisstrategia :n mukaisesti. Metsähallitus tuotti maa- ja metsätalousministeriön tilaamia yhteiskunnallisia retkeilypalveluita ja siemenhuoltotöitä sekä ylläpiti uittorakenteita. Lisäksi Metsähallitus toteutti erävalvontaa sekä riista- ja kalataloutta koskevia hankkeita. Kannattavan liiketoiminnan ja laajenevien yhteiskunnallisten palveluiden kautta Metsähallitus tarjosi työmahdollisuuksia Itä- ja Pohjois-Suomessa sellaisilla alueilla, missä muutoin syntyy vähän uusia työpaikkoja. Metsähallitus käytti luonnonsuojelualueiden hankintaan, hankintakulut ja varainsiirtoverot mukaan lukien, yhteensä 14,7 miljoonaa euroa, kun tavoite oli 15,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuutta myytiin luonnonsuojelualueiden hankintojen rahoittamiseksi 10,2 miljoonalla eurolla. Maa- ja vesialueita hankittiin metsätalouden käyttöön 15,1 miljoonalla eurolla yhteensä hehtaaria sekä puolustusvoimien käyttöön 800 hehtaaria 1,5 miljoonalla eurolla. Metsähallitus inventoi hallinnassaan olevien Natura verkoston alueiden luontotyypit hehtaarin alalta. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman ns. Metso-alueen suojelualueilla inventoitiin luontotyyppejä hehtaarilla (ympäristöministeriön asettama tavoite ha), metsiä ja soita ennallistettiin hehtaaria (tavoite ha) ja perinnebiotooppeja kunnostettiin tai hoidettiin hehtaarilla. Metsähallitus vastasi useiden uhanalaisten eliölajien ja EU:n luontodirektiivin liitteen II kasvilajien valtakunnallisesta suojelusta ja seurannasta. Maakotkan ja tunturihaukan pesätarkastuksissa todettiin ennätysmäärä poikasia. Luonnonsuojelualueiden virkistys- ja luontomatkailukäytön edellytyksiä suojelu- ym. alueilla parannettiin mm. ottamalla käyttöön kestävän luontomatkailun periaatteet, selvittämällä alueiden käyttötavoitteita ja parantamalla alueiden palveluvarustusta. Palvelukokonaisuuden eri osia kehitettiin yhtenä kokonaisuutena. Uusitulla menetelmällä tehdyistä luonnonvarasuunnitelmista valmistui ensimmäisenä Kainuun luonnonvarasuunnitelma. Metsähallitus tiivisti tutkimusyhteistyötä solmimalla yhteistyösopimukset Geologian tutkimuskeskuksen ja museoviraston kanssa sekä perustamalla tieteellisen neuvottelukunnan, jossa ovat edustettuina tärkeimmät yhteistyötahot. Metsähallitus oli kertomusvuonna mukana kymmenessä Life -hankkeessa ja yhdeksässä Euroopan aluekehitysrahaston hankkeessa. Maa- ja metsätalousministeriön asettamien tavoitteiden toteutuminen Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion maiden kestävän hoidon, käytön ja suojelun arvioimiseksi Metsähallitus otti käyttöön taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä kuvaavat mittarit.. Metsähallitus toteutti valtioneuvoston tekemää periaatepäätöstä toimintaohjelmasta Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Liiketoiminnan tuloilla rahoitettiin luonnonsuojelualueiden ennallistamista ja hoitoa yhteensä 0,8 miljoonalla eurolla. Metsähallitus tehosti monimuotoisuuden huomioon ottamista ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden alueiden inventointia ja suojelua luonnonvarasuunnittelun ja alue-ekologisen suunnittelun erityiskohteilla sekä luonnonsuojelualueisiin rajoittuvilla metsätalouden käytössä olevilla alueilla. Metsähallituksen ympäristöopas uusittiin. Luonnonvarasuunnittelua jatkettiin Kainuun pilottisuunnitelmasta saatujen kokemusten perusteella. Metsähallitus tarjosi metsästykseen ja kalastukseen liittyviä palveluja hallinnassaan olevilla maa- ja vesialueilla riista- ja kalakantojen kestävän käytön asettamissa rajoissa. Valtion metsäalueilla metsätalouden ympäristönhoidon

4 2 ja riistatalouden hoidon avulla myötävaikutettiin metson säilymiseen luonnontilaisesti lisääntyvänä ja metsästyskelpoisena kantana. Valtion maihin tukeutuvia erä- ja luontomatkailupalveluja tarjottiin kotimaisille ja kansainvälisille yksityis-, yritysja matkanjärjestäjäasiakkaille tavoitteena kannattava liiketoiminta. Ympäristöministeriön asettamien tavoitteiden toteutuminen Metsähallitus otti käyttöön uusitut suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelumenetelmät. Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen suunnitelluille Pallas-Yllästunturin ja Pyhä-Luosto kansallispuistoille sekä Leivonmäen kansallispuistolle aloitettiin. Repoveden kansallispuiston ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui ja alueen palveluvarustusta parannettiin. Korpoström -saaristokeskuksen rakentaminen aloitettiin ja Nuuksiokeskuksen suunnittelua jatkettiin. Puurijärven-Isosuon kansallispuiston poikki kulkevan sähkölinjan kaapeloinnista tehtiin sopimus Fortumin kanssa. Metsähallitus osallistui kertomusvuonna Itämeren suojeluohjelman vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelman laatimiseen mm. kolmessa ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa. Metsähallituksen meribiologisen toiminnan yleissuunnitelma valmistui ja sen toteutus aloitettiin. Metsähallituksen internet-sivustolle rekisteröitiin omat internet-osoitteet luontoon.fi, utinaturen.fi ja outdoors.fi. Sivuston ensimmäinen vaihe avataan helmikuussa Vuonna 2003 laadittu kenttätyön työkirja otettiin käyttöön. Rakennusten, reittien ja rakenteiden tiedonhallintaa palveleva paikkatietosovellus otetaan käyttöön vuoden 2004 alkupuolella. Metsähallitus edisti kulttuuriperinnön suojelua mm. osallistumalla rakennusperinnön teemavuoteen. Metsähallitus hoiti lähialue- ja muuta kansainvälistä yhteistyötä toimimalla aktiivisesti mm. Venäjän ja Suomen sekä Suomen ja Viron luonnonsuojeluyhteistyössä ja osallistumalla useiden kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Kertomusvuonna perustettiin EUROPARCin Pohjolan-Baltian osasto edistämään yhteistyötä Pohjolan ja Baltian maiden suojelualueiden välillä. Metsähallitus osallistui Unescon maailmanperintöluetteloon Suomesta nimettävien uusien kohteiden aielistan valmisteluun Merenkurkun ja Saimaa-Pielisen luonnonperintöalueiden osalta. Ympäristöasiat Metsähallitus julkaisee erillisen Yhteiskuntavastuu-raportin, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti ympäristöasioita. Edellinen vastaava raportti julkaistiin keväällä Peruspääoman korotus Metsähallituksen peruspääoma korotettiin 852,1 miljoonaan euroon siirtämällä Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa ollutta valtion kiinteistövarallisuutta Metsähallitukselle. Toiminnan tulos Metsähallitus-konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 244,9 miljoonaa euroa (vuonna 2002: 243,6 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto vuonna 2003 oli 68,7 miljoonaa euroa (2002: 70,1 miljoonaa euroa), kun maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauskirjeessä asettama tavoite oli 67,9 miljoonaa euroa. Tulos ilman kiinteistöjen myyntivoittoja oli 56,9 miljoonaa euroa. Metsähallituksen toiminnoista Metsätalous saavutti tavoitteensa. Villi Pohjola, Laatumaa ja Morenia ylittivät tavoitteensa. Foria jäi hieman tavoitteestaan. Tytäryhtiöistä Forelia Oy teki tappiollisen tuloksen poikkeuksellisen säätilan muutosten aiheuttamista mittavista taimituhoista johtuen. Metsähallitus Consulting-konserni jäi niukasti tulostavoitteestaan. Tutkimus- ja tuotekehitystyön laajuus Tutkimus- ja tuotekehitystyöhön käytettiin 0,4 miljoonaa euroa (2002: 0,3 miljoonaa euroa). Liikelaitoksen johtokunnalle ja toimitusjohtajalle sekä muulle henkilöstölle maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset Johtokunnalle ja toimitusjohtajalle maksettiin palkkoja, palkkioita ja muita korvauksia 145 tuhatta euroa (2002: 144 tuhatta euroa). Muulle henkilöstölle maksetut palkat olivat 49,6 miljoonaa euroa (2002: 49,9 miljoonaa euroa). Arvio liiketoimintojen kehittymisestä alkaneen tilikauden aikana Metsähallitus-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran ja suhteellisen kannattavuuden heikentyvän hieman. Metsähallituksen johtokunta on tehnyt päätöksen Foria-tulosalueen kotimaan toimintojen lopettamisesta.

5 3 TULOSLASKELMA ( euroa ) Konserni Metsähallitus LIIKEVAIHTO , , , ,19 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,66 Yhteiskunnalliset muut tuotot , , , ,19 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,79 Varastojen muutos , , , ,38 Ulkopuoliset palvelut , , , ,48 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,61 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,38 Muut henkilösivukulut , , , ,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,13 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,66 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta , ,36 LIIKEVOITTO , , , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , , , ,54 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,01 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,12 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS , , , ,66 SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot , , , ,75 Vähemmistön osuus , ,31 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,91

6 4 TASE ( euroa ) Konserni Metsähallitus VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 5 859,42 Aineettomat oikeudet , , , ,40 Liikearvo ,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , , , ,78 Konserniliikearvo , ,69 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,14 Tiet , , , ,87 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,19 Koneet ja kalusto , , , ,38 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,04 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , , , , , ,15 Sijoitukset Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä , ,27 Osuudet osakkuusyrityksissä , , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , ,07 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet , , , ,08 Keskeneräiset hankkeet , , , , , , , ,29 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,91 Saamiset saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöiltä 0,00 0, , ,93 Muut saamiset , , , ,90 Siirtosaamiset , , , , , , , ,12 Rahoitusarvopaperit ,86 0, ,86 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,28 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,28

7 5 TASE ( euroa) Konserni Metsähallitus VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , , , ,15 Rakennusrahasto 0, ,15 Muu oma pääoma , , , ,97 Edellisten tilikausien voitto , , , ,00 Tilikauden voitto , , , ,91 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,03 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,58 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,54 Muut velat ,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat valtiolta 0, ,18 0, ,18 Lainat rahoituslaitoksilta , , ,13 0,00 Saadut ennakot , , , ,59 Ostovelat , , , ,61 Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 0,00 0, , ,39 Muut velat , ,17 0, ,66 Siirtovelat , , , ,11 Laskennallinen verovelka , ,89 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,28

8 6 RAHOITUSLASKELMA ( euroa ) Konserni Metsähallitus Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , , , ,23 Oikaisut liikevoittoon: Poistot , , , ,13 Pakollisten varausten muutos , , , ,63 Käyttöomaisuusvaihtojen myyntivoitto , , , ,84 Käyttöomaisuusmyyntien myyntivoitto , , , ,02 Tulot investointien yhteiskunnallisesta rahoituksesta , , , ,06 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,57 Verot , , , ,75 Muut oikaisut , ,36 0 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos , , , ,73 Vaihto-omaisuuden muutos , , , ,37 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos , , , ,22 Liiketoiminnan rahavirta , , , ,17 Investointien rahavirta Käyttöomaisuuden ostot, omarahoitteiset , , , ,03 Käyttöomaisuuden myynnit , , , ,72 Keskeneräisten hankkeiden muutos , , , ,01 Investointien rahavirta , , , ,30 Rahavirta ennen rahoitusta , , , ,87 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos , ,23 0, ,17 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , ,95-67,27 Maksetut osingot , , , ,00 Muut rahoituserät Rahoituksen rahavirta , , , ,44 Rahavarojen muutos , , , ,57 Taseen mukainen rahavarojen muutos , , , ,57

9 7 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilikauden tulot on kirjattu tuotoiksi tuloslaskelmaan. Tuotoista on vähennetty ne menot, joista ei todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa. Tilikauden eläkekuluja pienentää erotus vuoden 2002 työantajan lopullisesta eläkemaksusta saadun määrän ( 1,6 miljoonaa euroa ) ja ennakoidun palautusmäärän, (1 miljoonaa euroa) välillä. Työnantajan vuoden 2003 lopullisesta VEL-eläkemaksusta arvioidaan aiheutuvan 0,1 miljoonan euron suuruinen lisämaksu, joka on kirjattu tilikauden kuluksi ja siirtovelaksi. Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto-omaisuuden hankintameno on aktivoitu. Vaihto-omaisuuden todennäköisen hankintamenon tai luovutushinnan ollessa tilikauden päättyessä hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattu kuluksi. Kerättyjen käpyjen arvo on kirjattu vaihto-omaisuuden keskeneräisiin hankkeisiin. Käyttöomaisuuden ja muun pysyvien vastaavien ryhmään kuuluvan omaisuuden hankintameno on aktivoitu ja se kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Käyttöomaisuuden hankintamenoksi on luettu hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Tilikauden tuloksen erässä liiketoiminnan muut tuotot on mukana noin 4 miljoonaa euroa luonnonsuojelumaiden vaihdoista johtuvaa tuotoiksi kirjattua kirjanpitoarvojen ja markkina-arvojen erotusta. Käyttöomaisuushankintoihin kohdistunut työministeriön rahoitus on kirjattu omaisuuden menojäännöstä pienentämään.tämän rahoituksen määrä tilikautena oli 2,2 miljoonaa euroa. ( vuonna 2002 vastaavasti 2,8 miljoonaa euroa ). Saamiset ja velat ovat taseessa nimellisarvoisina, saamiset kuitenkin enintään todennäköisen arvonsa määräisinä. Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin noteeraamia keskikursseja tilinpäätöspäivänä. Rahoitusomaisuusarvopaperit ovat taseessa hankintamenon määräisinä. Arvopapereiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä on vastannut hankintamenoa. Tilivuoden aikana tehdyn riskikartoituksen mukaan Metsähallituksen hallinnoimien maa-alueiden kunnostamiseen ei kohdistu merkittäviä tulevia pakollisissa varauksissa esitettäviä kustannuksia. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset. Metsähallitus Consulting Oy:n tytäryhtiö, Indufor Oy on yhdistelty konsernin lukuihin. Kiinteistö Oy Järviluonnon keskus on yhdistelty ensimmäistä kertaa konsernin lukuihin. Uutena osakkuusyhtiönä konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Fastighets Ab Sunnan Kiinteistö Oy. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman erot esitetty konserniliikearvona, joka poistetaan 5 vuodessa. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään ennen Liikevoitto-erää. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta ja esitetty omana eränään.

10 8 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihto toimialoittain, milj. euroa Konserni Metsähallitus Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 210,5 214,0 210,5 214,1 Luontomatkailu 5,6 5,2 5,6 5,2 Siemen- ja taimituotanto 6,0 6,7 0,6 0,8 Maa- ja tonttikauppa 3,9 2,5 3,9 2,5 Maa-aineskauppa 10,1 8,7 10,1 8,7 Konsultointi 7,0 5,0 0,1 0,0 Muut 1,8 1,5 1,8 1,6 244,9 243,6 232,6 232,9 Liiketoiminnan muut tuotot, milj. euroa Käyttöomaisuuden myyntivoitot 12,2 12,8 12,2 12,7 Konsernireservin tuloutus 0,5 0,0 Muut tuotot 1,0 0,2 0,9 0,1 13,7 13,0 13,1 12,8 Suunnitelman mukaiset poistot, milj.euroa Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,3 0,3 0,3 Substanssipoistot 0,1 0,1 0,1 0,1 Tiet 3,8 3,8 3,8 3,8 Rakennukset ja rakennelmat 2,3 2,0 2,0 1,8 Koneet ja kalusto 1,1 1,1 0,7 0,6 Konserniliikearvo 0,2 0,2 8,0 7,6 7,0 6,7 Suunnitelman mukaiset poistoajat: Aineettomat oikeudet, muut pitkävaik. menot 4-5 vuotta Sora-alueet substanssipoisto Tiet pääosin 25 vuotta Kalarakenteet pääosin 10 vuotta Uittorakenteet 25 vuotta Rakennukset vuotta Rakennelmat 4-10 vuotta Koneet ja kalusto 4-8 vuotta Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Muut korko- ja rahoitustuotot, milj.euroa Osinkotuotot 0,1 0,1 0,1 0,1 Korkotuotot 0,4 0,1 0,4 0,1 Korkokulut ja muut rahoituskulut, milj. euroa Korkokulut 0,7 1,3 0,5 1,2

11 9 Tasetta koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat, milj. euroa Aineett. Konserni- Maa- ja Tiet, maa- Rakennukset Koneet Keskener. Osakkeet Yhteensä Konserni hyödykk. liikearvo vesialueet ja vesirak. ja rakennelmat ja kalusto, hankkeet ja osuudet muut aineell. Hankintameno 1.1 2,8 1, ,2 63,2 54,8 15,7 32,4 3, ,8 Lisäykset 0,7 0,0 45,4 0,0 3,9 1,3 9,2 3,4 63,9 Vähennykset 0,0 0,0 1,1 0,0 1,4 0,0 11,5 1,5 15,6 Siirrot erien välillä 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0-24,8 0,0 0,0 Hankintameno ,5 1, ,3 63,2 57,4 17,0 5,3 5, ,0 Kert.poistot ja arvonal ,3 0,6 0,1 35,7 20,0 12,0 0,0 0,0 70,8 Vähenn.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 Tilikauden poisto 0,4 0,2 0,1 3,8 2,3 1,1 0,0 0,0 8,0 Arvonalennukset 0,0 Kertyneet poistot ,7 0,9 0,3 39,5 22,2 13,1 0,0 0,0 78,6 Kirjanpitoarvo 1.1 0,6 0, ,1 27,5 34,9 3,7 32,4 3, ,1 Kirjanpitoarvo ,8 0, ,1 23,7 35,2 3,9 5,3 5, ,4 Tuotannon koneet ja laitteet Kirjanpitoarvo ,6 Aineett. Konserni- Maa- ja Tiet, maa- Rakennukset Koneet Keskener. Osakkeet Yhteensä Metsähallitus hyödykk. liikearvo vesialueet ja vesirak. ja rakennelmat ja kalusto hankkeet ja osuudet muut aineell. Hankintameno 1.1 2, ,0 63,2 49,0 12,3 32,1 12, ,0 Lisäykset 0,1 45,4 2,2 0,6 9,0 3,7 61,1 Vähennykset 0,0 1,1 0,0 0,7 0,1 11,3 1,0 14,3 Siirrot erien välillä 24,8-24,8 0,0 Hankintameno ,7 0, ,1 63,2 50,5 12,8 5,0 15, ,8 Kert.poistot ja arvonal ,0 0,2 35,7 19,0 10,4 0,0 0,0 67,3 Vähenn.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 Tilikauden poisto 0,3 0,1 3,8 2,0 0,7 7,0 Arvonalennukset Kertyneet poistot ,3 0,0 0,3 39,5 20,9 11,1 0,0 0,0 74,2 Kirjanpitoarvo 1.1 0, ,8 27,5 30,0 1,8 32,1 12, ,6 Kirjanpitoarvo ,4 0, ,8 23,7 29,5 1,7 5,0 15, ,7 Tuotannon koneet ja laitteet Kirjanpitoarvo ,7 Saamiset saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöiltä, milj. euroa Metsähallitus Myyntisaamiset 0,1 0,1 Siirtosaamiset, milj. euroa Konserni Metsähallitus VEL-vakuutusmaksun palautus 0,0 1,0 0,0 1,0 Ministeriöiltä laskutettavat 0,1 0,4 0,1 0,4 TE-keskuksilta laskutettavat 0,2 0,3 0,2 0,3 Muut tulojäämät 0,2 0,3 0,1 0,2 Arvonlisäverosaamiset 0,0 0,4 Projektisaaminen 0,0 0,1 0,0 0,1 Muut menoennakot / ostolaskut 0,2 0,5 0,0 0,5 0,8 3,0 0,4 2,5 Muut saamiset Konserni Metsähallitus Kiinteistöverosaaminen 0,6 0,5 0,6 0,5 Projektiennakot 0,0 0,5 0,0 0,1 Osakemerkintäsaamiset 0,2 0,8 1,0 0,6 0,6

12 10 Tasetta koskevat liitetiedot Oma pääoma, milj. euroa Konserni Metsähallitus Peruspääoma ,5 803,0 847,5 803,0 Hallinnansiirto 4,6 44,6 4,6 44,6 Peruspääoma ,1 847,5 852,1 847,5 Aloittamisvaiheen muu oma pääoma 434,9 434,9 434,9 434,9 Muu oma pääoma ,2 436,8 468,2 436,8 Muun oman pääoman lisäys 13,0 31,5 13,0 31,5 Siirto peruspääomaan aik. tilikausina -1,3-1,3-1,3-1,3 Muu oma pääoma ,8 901,8 914,8 901,8 Vapaa oma pääoma ,0 219,1 244,7 219,0 Voiton tuloutus valtiolle -47,4-44,2-47,4-44,2 Poistoerosta siirretty omaan pääomaan -0,2 0,1 Tilikauden voitto ilman poistoeron siirtoa 68,9 70,0 70,1 69,9 Vapaa oma pääoma ,3 245,0 267,4 244,7 Oma pääoma yhteensä 2 033, , , ,1 Pakolliset varaukset, milj. euroa Maisemointi- ja ennallistamisvelvoite 0,5 0,5 Riskikartoitustyöt / kaatopaikkojen ympäristöanalyysi 0,2 0,2 Sora-alueiden ennallistaminen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,8 Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä, milj euroa Velka valtiolle, enn.pidätysvelka, sosiaaliturvamaksuvelka, VEL 2,6 7,0 2,5 6,7 Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille, milj. euroa Metsähallitus Ostovelat 0,4 0,1 Siirtovelat 0,1 0,0 Siirtovelat. Milj. euroa Konserni Metsähallitus Ennakonpidätys-ja sos.turvam. ja muut lakisäät.henkilöstökulut 2,6 3,1 2,5 2,6 Lomapalkkavelka sos.kuluineen 8,6 4,9 8,2 4,8 ALV-velka 8,9 8,6 8,3 8,6 Muut 1,1 1,2 0,7 1,2 21,2 17,9 19,7 17,2

13 11 Muut liitetiedot Vastuusitoumukset milj. euroa Konserni Metsähallitus Leasingvastuut v.2002 maksetut 2,2 1,8 v maksettavat 2,2 1,8 myöhemmin maksettavat 3,2 3,6 2,1 2,5 Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 0,8 0,8 Yrityskiinnitykset 3,4 3,4 Pantatut osakkeet: lainan vakuus 1,1 1,1 Pankkitakausvastuut 0,8 0,6 0,8 0,6 Takaus tytäryhtiön lainasta 4,3 4,3 Leasingsopimuksissa on lunastusehto jäännösarvon saavuttaessa sovitun tason. Sopimukset on irtisanottavissa 3 kk irtisanomisajalla. Lisäksi tase-erässä muut saamiset on 0,6 milj. euron arvosta maksettua kiinteistöveroa, joka liittyy käynnissä olevaan oikeusprosessiin. Henkilöstön lukumäärä, henkilötyövuosia Konserni Metsähallitus Työntekijät Toimihenkilöt Osakkeet ja osuudet, kirjanpitoarvo, milj. euroa Konserni Metsähallitus Tytäryhtiöosakkeet 11,4 10,9 Osakkuusyhtiöosakkeet 3,1 0,5 3,1 0,1 Muut osakkeet 2,1 2,9 1,1 1,8 5,2 3,4 15,6 12,8 Valtion talousarviosta saatu rahoitus, milj. euroa Investointeihin Kuluihin Yhteensä Maa- ja metsätalousministeriöltä 0,5 11,4 11,9 Ympäristöministeriöltä 1,3 16,5 17,8 Työministeriöltä 2,2 2,5 4,7 Muilta 0,0 0,3 0,3 4,0 30,7 34,7 Tytäryhtiöosakkeet Omistus- Kirjanpitoarvo osuus % emoyhtiössä eur Metsähallitus Forelia Oy ,83 Metsähallitus Consulting Oy ,30 As Oy Lieksan Metsurila ,22 As Oy Lieksan Järvenpää ,45 Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus 66, ,43 Yhteensä ,24 Metsähallitus Consulting Oy Indufor Oy 50, ,07

14 12 Omistus- Kirjanpitoarvo Osakkuusyhtiöosakkeet osuus % emoyhtiössä eur Metsähallitus Foria-ÖBf Forstmanagement GmbH, Itävalta ,00 Fastighets Ab Sunnan, Korpo 33, , ,00 Forelia Oy AS Eesti Metsataim, Viro ,75 Indufor Oy Biota BD Oy, Turku ,36 Ou Siva Reval, Tallinna ,35 Paperinfo Oy, Helsinki , ,44 Osakkuusyhtiön tytäryhtiöt Foria-ÖBf Forstmanagement GmbH, Itävalta Foria-ÖBf Ukraina Foria-ÖBf Romania Foria-ÖBf Russia Finaut Timber Oy

15 13 JOHTOKUNNAN ESITYS TILIKAUDEN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ Tilikauden voitto ,10 Luonnonsuojelualueiden hankintaan tarkoitetut omaisuuden luovutusvoitot , ,35 Metsähallituksen tilinpäätöksen osoittamasta voitosta, josta on vähennetty luonnonsuojelualueiden hankintaan tarkoitetut omaisuuden luovutusvoitot, esitetään valtiolle tuloutettavaksi ,00 euroa. Vantaalla 27. päivänä helmikuuta 2004 Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Vantaalla 27. päivänä helmikuuta 2004

16 14 TILINTARKASTUSKERTOMUS Maa-ja metsätalousministeriölle Olemme tarkastaneet Metsähallituksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallinnon sekä talouden tilikaudelta Liikelaitoksen hallituksena toimivan johtokunnan ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoliikelaitoksen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot rahoituslaskelmineen. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoliikelaitoksen johtokunnan jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta liikelaitoslain sekä Metsähallitusta koskevan lain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että Metsähallituksen hallinto on asianmukaisesti järjestetty; kirjanpito on järjestetty ja pidetty säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti; tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti; tilinpäätös ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös liitteineen yhdessä valtioneuvostolle toimitettavan toimintakertomuksen kanssa antavat oikean käsityksen Metsähallituksen taloudesta ja eduskunnan asettamien keskeisten palvelu-ja muiden toimintatavoitteiden sekä maa-ja metsätalousministeriön asettamien tavoitteiden ja ympäristöministeriön, eduskunnan hyväksymien määrärahojen puitteissa asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista ja johtokunnan toimintakertomuksessaan tekemää esitystä tilivuoden tuloksen käsittelystä. Vantaalla 27. helmikuuta 2004 Markku Pajunen KHT Raimo Saarikivi KHT,JHTT

Toimintakertomus ja Tilinpäätös

Toimintakertomus ja Tilinpäätös Toimintakertomus ja Tilinpäätös LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 Eduskunnan päätösten toteutuminen Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus hoiti

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

metsähallituksen vuosi 2012

metsähallituksen vuosi 2012 metsähallituksen vuosi 2012 SISÄLLYSLUETTELO Pääjohtajan katsaus...4 Konsernirakenne...7 Metsähallitus-konserni ja Liikelaitos Metsähallitus...8 Tuloslaskelma...8 Tase, vastaavaa...9 Tase, vastattavaa...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o Veho-konserni 2007 4 5 Hallituksen toimintakertomus 6 8 Tilinpäätös 9 Konsernituloslaskelma 9 Konsernitase 10 11 Rahoituslaskelma 12 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 15 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Yleistä Valio Oy vastaanotti kotimaassa maitoa 1 870 miljoonaa litraa. Määrä aleni edellisestä

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 Tilivuosi lyhyesti 2003 2002 Liikevaihto 9.932 te 10.596 te Liikevoitto - 34 te 210 te Tulos ennen satunnaisia eriä - 75 te 125 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot

Lisätiedot

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i Vuosikertomus 26 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA 1.1.-31.12.26 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 1.1-31.12.22 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto 6 986 13 64 117 4 59 475 32

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot