Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase Vastaavaa 4 Vastattavaa 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase Vastaavaa 4 Vastattavaa 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 7"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase Vastaavaa 4 Vastattavaa 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 7 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 7 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedostot 8 Tasetta koskevat liitetiedostot 9 Muut liitetiedostot 11 Johtokunnan esitys tilikauden voiton käyttämisestä 13 Tilintarkastuskertomus 14

3 TOIMINTAKERTOMUS Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitoskonserni, jolla on merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviä. Luonnonsuojelua koskevissa asioissa Metsähallitus on ympäristöministeriön ohjauksessa ja luonnonsuojelutehtävät rahoitetaan valtion talousarviosta. Eduskunnan päätösten toteutuminen Valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi liikelaitos Metsähallituksen keskeiset palvelu- ja muut toimintatavoitteet. Metsähallitus hoiti hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Metsähallituksen toimintaa kehitettiin Kansallinen metsäohjelma 2010:n ja vuonna 2001 hyväksytyn Metsähallituksen kehittämisstrategia :n mukaisesti. Metsähallitus tuotti maa- ja metsätalousministeriön tilaamia yhteiskunnallisia retkeilypalveluita ja siemenhuoltotöitä sekä ylläpiti uittorakenteita. Lisäksi Metsähallitus toteutti erävalvontaa sekä riista- ja kalataloutta koskevia hankkeita. Kannattavan liiketoiminnan ja laajenevien yhteiskunnallisten palveluiden kautta Metsähallitus tarjosi työmahdollisuuksia Itä- ja Pohjois-Suomessa sellaisilla alueilla, missä muutoin syntyy vähän uusia työpaikkoja. Metsähallitus käytti luonnonsuojelualueiden hankintaan, hankintakulut ja varainsiirtoverot mukaan lukien, yhteensä 14,7 miljoonaa euroa, kun tavoite oli 15,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuutta myytiin luonnonsuojelualueiden hankintojen rahoittamiseksi 10,2 miljoonalla eurolla. Maa- ja vesialueita hankittiin metsätalouden käyttöön 15,1 miljoonalla eurolla yhteensä hehtaaria sekä puolustusvoimien käyttöön 800 hehtaaria 1,5 miljoonalla eurolla. Metsähallitus inventoi hallinnassaan olevien Natura verkoston alueiden luontotyypit hehtaarin alalta. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman ns. Metso-alueen suojelualueilla inventoitiin luontotyyppejä hehtaarilla (ympäristöministeriön asettama tavoite ha), metsiä ja soita ennallistettiin hehtaaria (tavoite ha) ja perinnebiotooppeja kunnostettiin tai hoidettiin hehtaarilla. Metsähallitus vastasi useiden uhanalaisten eliölajien ja EU:n luontodirektiivin liitteen II kasvilajien valtakunnallisesta suojelusta ja seurannasta. Maakotkan ja tunturihaukan pesätarkastuksissa todettiin ennätysmäärä poikasia. Luonnonsuojelualueiden virkistys- ja luontomatkailukäytön edellytyksiä suojelu- ym. alueilla parannettiin mm. ottamalla käyttöön kestävän luontomatkailun periaatteet, selvittämällä alueiden käyttötavoitteita ja parantamalla alueiden palveluvarustusta. Palvelukokonaisuuden eri osia kehitettiin yhtenä kokonaisuutena. Uusitulla menetelmällä tehdyistä luonnonvarasuunnitelmista valmistui ensimmäisenä Kainuun luonnonvarasuunnitelma. Metsähallitus tiivisti tutkimusyhteistyötä solmimalla yhteistyösopimukset Geologian tutkimuskeskuksen ja museoviraston kanssa sekä perustamalla tieteellisen neuvottelukunnan, jossa ovat edustettuina tärkeimmät yhteistyötahot. Metsähallitus oli kertomusvuonna mukana kymmenessä Life -hankkeessa ja yhdeksässä Euroopan aluekehitysrahaston hankkeessa. Maa- ja metsätalousministeriön asettamien tavoitteiden toteutuminen Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion maiden kestävän hoidon, käytön ja suojelun arvioimiseksi Metsähallitus otti käyttöön taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä kuvaavat mittarit.. Metsähallitus toteutti valtioneuvoston tekemää periaatepäätöstä toimintaohjelmasta Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Liiketoiminnan tuloilla rahoitettiin luonnonsuojelualueiden ennallistamista ja hoitoa yhteensä 0,8 miljoonalla eurolla. Metsähallitus tehosti monimuotoisuuden huomioon ottamista ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden alueiden inventointia ja suojelua luonnonvarasuunnittelun ja alue-ekologisen suunnittelun erityiskohteilla sekä luonnonsuojelualueisiin rajoittuvilla metsätalouden käytössä olevilla alueilla. Metsähallituksen ympäristöopas uusittiin. Luonnonvarasuunnittelua jatkettiin Kainuun pilottisuunnitelmasta saatujen kokemusten perusteella. Metsähallitus tarjosi metsästykseen ja kalastukseen liittyviä palveluja hallinnassaan olevilla maa- ja vesialueilla riista- ja kalakantojen kestävän käytön asettamissa rajoissa. Valtion metsäalueilla metsätalouden ympäristönhoidon

4 2 ja riistatalouden hoidon avulla myötävaikutettiin metson säilymiseen luonnontilaisesti lisääntyvänä ja metsästyskelpoisena kantana. Valtion maihin tukeutuvia erä- ja luontomatkailupalveluja tarjottiin kotimaisille ja kansainvälisille yksityis-, yritysja matkanjärjestäjäasiakkaille tavoitteena kannattava liiketoiminta. Ympäristöministeriön asettamien tavoitteiden toteutuminen Metsähallitus otti käyttöön uusitut suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelumenetelmät. Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen suunnitelluille Pallas-Yllästunturin ja Pyhä-Luosto kansallispuistoille sekä Leivonmäen kansallispuistolle aloitettiin. Repoveden kansallispuiston ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui ja alueen palveluvarustusta parannettiin. Korpoström -saaristokeskuksen rakentaminen aloitettiin ja Nuuksiokeskuksen suunnittelua jatkettiin. Puurijärven-Isosuon kansallispuiston poikki kulkevan sähkölinjan kaapeloinnista tehtiin sopimus Fortumin kanssa. Metsähallitus osallistui kertomusvuonna Itämeren suojeluohjelman vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelman laatimiseen mm. kolmessa ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa. Metsähallituksen meribiologisen toiminnan yleissuunnitelma valmistui ja sen toteutus aloitettiin. Metsähallituksen internet-sivustolle rekisteröitiin omat internet-osoitteet luontoon.fi, utinaturen.fi ja outdoors.fi. Sivuston ensimmäinen vaihe avataan helmikuussa Vuonna 2003 laadittu kenttätyön työkirja otettiin käyttöön. Rakennusten, reittien ja rakenteiden tiedonhallintaa palveleva paikkatietosovellus otetaan käyttöön vuoden 2004 alkupuolella. Metsähallitus edisti kulttuuriperinnön suojelua mm. osallistumalla rakennusperinnön teemavuoteen. Metsähallitus hoiti lähialue- ja muuta kansainvälistä yhteistyötä toimimalla aktiivisesti mm. Venäjän ja Suomen sekä Suomen ja Viron luonnonsuojeluyhteistyössä ja osallistumalla useiden kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Kertomusvuonna perustettiin EUROPARCin Pohjolan-Baltian osasto edistämään yhteistyötä Pohjolan ja Baltian maiden suojelualueiden välillä. Metsähallitus osallistui Unescon maailmanperintöluetteloon Suomesta nimettävien uusien kohteiden aielistan valmisteluun Merenkurkun ja Saimaa-Pielisen luonnonperintöalueiden osalta. Ympäristöasiat Metsähallitus julkaisee erillisen Yhteiskuntavastuu-raportin, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti ympäristöasioita. Edellinen vastaava raportti julkaistiin keväällä Peruspääoman korotus Metsähallituksen peruspääoma korotettiin 852,1 miljoonaan euroon siirtämällä Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa ollutta valtion kiinteistövarallisuutta Metsähallitukselle. Toiminnan tulos Metsähallitus-konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 244,9 miljoonaa euroa (vuonna 2002: 243,6 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto vuonna 2003 oli 68,7 miljoonaa euroa (2002: 70,1 miljoonaa euroa), kun maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauskirjeessä asettama tavoite oli 67,9 miljoonaa euroa. Tulos ilman kiinteistöjen myyntivoittoja oli 56,9 miljoonaa euroa. Metsähallituksen toiminnoista Metsätalous saavutti tavoitteensa. Villi Pohjola, Laatumaa ja Morenia ylittivät tavoitteensa. Foria jäi hieman tavoitteestaan. Tytäryhtiöistä Forelia Oy teki tappiollisen tuloksen poikkeuksellisen säätilan muutosten aiheuttamista mittavista taimituhoista johtuen. Metsähallitus Consulting-konserni jäi niukasti tulostavoitteestaan. Tutkimus- ja tuotekehitystyön laajuus Tutkimus- ja tuotekehitystyöhön käytettiin 0,4 miljoonaa euroa (2002: 0,3 miljoonaa euroa). Liikelaitoksen johtokunnalle ja toimitusjohtajalle sekä muulle henkilöstölle maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset Johtokunnalle ja toimitusjohtajalle maksettiin palkkoja, palkkioita ja muita korvauksia 145 tuhatta euroa (2002: 144 tuhatta euroa). Muulle henkilöstölle maksetut palkat olivat 49,6 miljoonaa euroa (2002: 49,9 miljoonaa euroa). Arvio liiketoimintojen kehittymisestä alkaneen tilikauden aikana Metsähallitus-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran ja suhteellisen kannattavuuden heikentyvän hieman. Metsähallituksen johtokunta on tehnyt päätöksen Foria-tulosalueen kotimaan toimintojen lopettamisesta.

5 3 TULOSLASKELMA ( euroa ) Konserni Metsähallitus LIIKEVAIHTO , , , ,19 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,66 Yhteiskunnalliset muut tuotot , , , ,19 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,79 Varastojen muutos , , , ,38 Ulkopuoliset palvelut , , , ,48 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,61 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,38 Muut henkilösivukulut , , , ,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,13 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,66 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta , ,36 LIIKEVOITTO , , , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , , , ,54 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,01 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,12 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS , , , ,66 SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot , , , ,75 Vähemmistön osuus , ,31 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,91

6 4 TASE ( euroa ) Konserni Metsähallitus VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 5 859,42 Aineettomat oikeudet , , , ,40 Liikearvo ,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , , , ,78 Konserniliikearvo , ,69 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,14 Tiet , , , ,87 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,19 Koneet ja kalusto , , , ,38 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,04 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , , , , , ,15 Sijoitukset Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä , ,27 Osuudet osakkuusyrityksissä , , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , ,07 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet , , , ,08 Keskeneräiset hankkeet , , , , , , , ,29 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,91 Saamiset saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöiltä 0,00 0, , ,93 Muut saamiset , , , ,90 Siirtosaamiset , , , , , , , ,12 Rahoitusarvopaperit ,86 0, ,86 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,28 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,28

7 5 TASE ( euroa) Konserni Metsähallitus VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , , , ,15 Rakennusrahasto 0, ,15 Muu oma pääoma , , , ,97 Edellisten tilikausien voitto , , , ,00 Tilikauden voitto , , , ,91 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,03 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,58 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,54 Muut velat ,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat valtiolta 0, ,18 0, ,18 Lainat rahoituslaitoksilta , , ,13 0,00 Saadut ennakot , , , ,59 Ostovelat , , , ,61 Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 0,00 0, , ,39 Muut velat , ,17 0, ,66 Siirtovelat , , , ,11 Laskennallinen verovelka , ,89 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,28

8 6 RAHOITUSLASKELMA ( euroa ) Konserni Metsähallitus Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , , , ,23 Oikaisut liikevoittoon: Poistot , , , ,13 Pakollisten varausten muutos , , , ,63 Käyttöomaisuusvaihtojen myyntivoitto , , , ,84 Käyttöomaisuusmyyntien myyntivoitto , , , ,02 Tulot investointien yhteiskunnallisesta rahoituksesta , , , ,06 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,57 Verot , , , ,75 Muut oikaisut , ,36 0 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos , , , ,73 Vaihto-omaisuuden muutos , , , ,37 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos , , , ,22 Liiketoiminnan rahavirta , , , ,17 Investointien rahavirta Käyttöomaisuuden ostot, omarahoitteiset , , , ,03 Käyttöomaisuuden myynnit , , , ,72 Keskeneräisten hankkeiden muutos , , , ,01 Investointien rahavirta , , , ,30 Rahavirta ennen rahoitusta , , , ,87 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos , ,23 0, ,17 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , ,95-67,27 Maksetut osingot , , , ,00 Muut rahoituserät Rahoituksen rahavirta , , , ,44 Rahavarojen muutos , , , ,57 Taseen mukainen rahavarojen muutos , , , ,57

9 7 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilikauden tulot on kirjattu tuotoiksi tuloslaskelmaan. Tuotoista on vähennetty ne menot, joista ei todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa. Tilikauden eläkekuluja pienentää erotus vuoden 2002 työantajan lopullisesta eläkemaksusta saadun määrän ( 1,6 miljoonaa euroa ) ja ennakoidun palautusmäärän, (1 miljoonaa euroa) välillä. Työnantajan vuoden 2003 lopullisesta VEL-eläkemaksusta arvioidaan aiheutuvan 0,1 miljoonan euron suuruinen lisämaksu, joka on kirjattu tilikauden kuluksi ja siirtovelaksi. Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto-omaisuuden hankintameno on aktivoitu. Vaihto-omaisuuden todennäköisen hankintamenon tai luovutushinnan ollessa tilikauden päättyessä hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattu kuluksi. Kerättyjen käpyjen arvo on kirjattu vaihto-omaisuuden keskeneräisiin hankkeisiin. Käyttöomaisuuden ja muun pysyvien vastaavien ryhmään kuuluvan omaisuuden hankintameno on aktivoitu ja se kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Käyttöomaisuuden hankintamenoksi on luettu hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Tilikauden tuloksen erässä liiketoiminnan muut tuotot on mukana noin 4 miljoonaa euroa luonnonsuojelumaiden vaihdoista johtuvaa tuotoiksi kirjattua kirjanpitoarvojen ja markkina-arvojen erotusta. Käyttöomaisuushankintoihin kohdistunut työministeriön rahoitus on kirjattu omaisuuden menojäännöstä pienentämään.tämän rahoituksen määrä tilikautena oli 2,2 miljoonaa euroa. ( vuonna 2002 vastaavasti 2,8 miljoonaa euroa ). Saamiset ja velat ovat taseessa nimellisarvoisina, saamiset kuitenkin enintään todennäköisen arvonsa määräisinä. Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin noteeraamia keskikursseja tilinpäätöspäivänä. Rahoitusomaisuusarvopaperit ovat taseessa hankintamenon määräisinä. Arvopapereiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä on vastannut hankintamenoa. Tilivuoden aikana tehdyn riskikartoituksen mukaan Metsähallituksen hallinnoimien maa-alueiden kunnostamiseen ei kohdistu merkittäviä tulevia pakollisissa varauksissa esitettäviä kustannuksia. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset. Metsähallitus Consulting Oy:n tytäryhtiö, Indufor Oy on yhdistelty konsernin lukuihin. Kiinteistö Oy Järviluonnon keskus on yhdistelty ensimmäistä kertaa konsernin lukuihin. Uutena osakkuusyhtiönä konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Fastighets Ab Sunnan Kiinteistö Oy. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman erot esitetty konserniliikearvona, joka poistetaan 5 vuodessa. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään ennen Liikevoitto-erää. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta ja esitetty omana eränään.

10 8 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihto toimialoittain, milj. euroa Konserni Metsähallitus Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 210,5 214,0 210,5 214,1 Luontomatkailu 5,6 5,2 5,6 5,2 Siemen- ja taimituotanto 6,0 6,7 0,6 0,8 Maa- ja tonttikauppa 3,9 2,5 3,9 2,5 Maa-aineskauppa 10,1 8,7 10,1 8,7 Konsultointi 7,0 5,0 0,1 0,0 Muut 1,8 1,5 1,8 1,6 244,9 243,6 232,6 232,9 Liiketoiminnan muut tuotot, milj. euroa Käyttöomaisuuden myyntivoitot 12,2 12,8 12,2 12,7 Konsernireservin tuloutus 0,5 0,0 Muut tuotot 1,0 0,2 0,9 0,1 13,7 13,0 13,1 12,8 Suunnitelman mukaiset poistot, milj.euroa Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,3 0,3 0,3 Substanssipoistot 0,1 0,1 0,1 0,1 Tiet 3,8 3,8 3,8 3,8 Rakennukset ja rakennelmat 2,3 2,0 2,0 1,8 Koneet ja kalusto 1,1 1,1 0,7 0,6 Konserniliikearvo 0,2 0,2 8,0 7,6 7,0 6,7 Suunnitelman mukaiset poistoajat: Aineettomat oikeudet, muut pitkävaik. menot 4-5 vuotta Sora-alueet substanssipoisto Tiet pääosin 25 vuotta Kalarakenteet pääosin 10 vuotta Uittorakenteet 25 vuotta Rakennukset vuotta Rakennelmat 4-10 vuotta Koneet ja kalusto 4-8 vuotta Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Muut korko- ja rahoitustuotot, milj.euroa Osinkotuotot 0,1 0,1 0,1 0,1 Korkotuotot 0,4 0,1 0,4 0,1 Korkokulut ja muut rahoituskulut, milj. euroa Korkokulut 0,7 1,3 0,5 1,2

11 9 Tasetta koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat, milj. euroa Aineett. Konserni- Maa- ja Tiet, maa- Rakennukset Koneet Keskener. Osakkeet Yhteensä Konserni hyödykk. liikearvo vesialueet ja vesirak. ja rakennelmat ja kalusto, hankkeet ja osuudet muut aineell. Hankintameno 1.1 2,8 1, ,2 63,2 54,8 15,7 32,4 3, ,8 Lisäykset 0,7 0,0 45,4 0,0 3,9 1,3 9,2 3,4 63,9 Vähennykset 0,0 0,0 1,1 0,0 1,4 0,0 11,5 1,5 15,6 Siirrot erien välillä 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0-24,8 0,0 0,0 Hankintameno ,5 1, ,3 63,2 57,4 17,0 5,3 5, ,0 Kert.poistot ja arvonal ,3 0,6 0,1 35,7 20,0 12,0 0,0 0,0 70,8 Vähenn.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 Tilikauden poisto 0,4 0,2 0,1 3,8 2,3 1,1 0,0 0,0 8,0 Arvonalennukset 0,0 Kertyneet poistot ,7 0,9 0,3 39,5 22,2 13,1 0,0 0,0 78,6 Kirjanpitoarvo 1.1 0,6 0, ,1 27,5 34,9 3,7 32,4 3, ,1 Kirjanpitoarvo ,8 0, ,1 23,7 35,2 3,9 5,3 5, ,4 Tuotannon koneet ja laitteet Kirjanpitoarvo ,6 Aineett. Konserni- Maa- ja Tiet, maa- Rakennukset Koneet Keskener. Osakkeet Yhteensä Metsähallitus hyödykk. liikearvo vesialueet ja vesirak. ja rakennelmat ja kalusto hankkeet ja osuudet muut aineell. Hankintameno 1.1 2, ,0 63,2 49,0 12,3 32,1 12, ,0 Lisäykset 0,1 45,4 2,2 0,6 9,0 3,7 61,1 Vähennykset 0,0 1,1 0,0 0,7 0,1 11,3 1,0 14,3 Siirrot erien välillä 24,8-24,8 0,0 Hankintameno ,7 0, ,1 63,2 50,5 12,8 5,0 15, ,8 Kert.poistot ja arvonal ,0 0,2 35,7 19,0 10,4 0,0 0,0 67,3 Vähenn.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 Tilikauden poisto 0,3 0,1 3,8 2,0 0,7 7,0 Arvonalennukset Kertyneet poistot ,3 0,0 0,3 39,5 20,9 11,1 0,0 0,0 74,2 Kirjanpitoarvo 1.1 0, ,8 27,5 30,0 1,8 32,1 12, ,6 Kirjanpitoarvo ,4 0, ,8 23,7 29,5 1,7 5,0 15, ,7 Tuotannon koneet ja laitteet Kirjanpitoarvo ,7 Saamiset saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöiltä, milj. euroa Metsähallitus Myyntisaamiset 0,1 0,1 Siirtosaamiset, milj. euroa Konserni Metsähallitus VEL-vakuutusmaksun palautus 0,0 1,0 0,0 1,0 Ministeriöiltä laskutettavat 0,1 0,4 0,1 0,4 TE-keskuksilta laskutettavat 0,2 0,3 0,2 0,3 Muut tulojäämät 0,2 0,3 0,1 0,2 Arvonlisäverosaamiset 0,0 0,4 Projektisaaminen 0,0 0,1 0,0 0,1 Muut menoennakot / ostolaskut 0,2 0,5 0,0 0,5 0,8 3,0 0,4 2,5 Muut saamiset Konserni Metsähallitus Kiinteistöverosaaminen 0,6 0,5 0,6 0,5 Projektiennakot 0,0 0,5 0,0 0,1 Osakemerkintäsaamiset 0,2 0,8 1,0 0,6 0,6

12 10 Tasetta koskevat liitetiedot Oma pääoma, milj. euroa Konserni Metsähallitus Peruspääoma ,5 803,0 847,5 803,0 Hallinnansiirto 4,6 44,6 4,6 44,6 Peruspääoma ,1 847,5 852,1 847,5 Aloittamisvaiheen muu oma pääoma 434,9 434,9 434,9 434,9 Muu oma pääoma ,2 436,8 468,2 436,8 Muun oman pääoman lisäys 13,0 31,5 13,0 31,5 Siirto peruspääomaan aik. tilikausina -1,3-1,3-1,3-1,3 Muu oma pääoma ,8 901,8 914,8 901,8 Vapaa oma pääoma ,0 219,1 244,7 219,0 Voiton tuloutus valtiolle -47,4-44,2-47,4-44,2 Poistoerosta siirretty omaan pääomaan -0,2 0,1 Tilikauden voitto ilman poistoeron siirtoa 68,9 70,0 70,1 69,9 Vapaa oma pääoma ,3 245,0 267,4 244,7 Oma pääoma yhteensä 2 033, , , ,1 Pakolliset varaukset, milj. euroa Maisemointi- ja ennallistamisvelvoite 0,5 0,5 Riskikartoitustyöt / kaatopaikkojen ympäristöanalyysi 0,2 0,2 Sora-alueiden ennallistaminen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,8 Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä, milj euroa Velka valtiolle, enn.pidätysvelka, sosiaaliturvamaksuvelka, VEL 2,6 7,0 2,5 6,7 Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille, milj. euroa Metsähallitus Ostovelat 0,4 0,1 Siirtovelat 0,1 0,0 Siirtovelat. Milj. euroa Konserni Metsähallitus Ennakonpidätys-ja sos.turvam. ja muut lakisäät.henkilöstökulut 2,6 3,1 2,5 2,6 Lomapalkkavelka sos.kuluineen 8,6 4,9 8,2 4,8 ALV-velka 8,9 8,6 8,3 8,6 Muut 1,1 1,2 0,7 1,2 21,2 17,9 19,7 17,2

13 11 Muut liitetiedot Vastuusitoumukset milj. euroa Konserni Metsähallitus Leasingvastuut v.2002 maksetut 2,2 1,8 v maksettavat 2,2 1,8 myöhemmin maksettavat 3,2 3,6 2,1 2,5 Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 0,8 0,8 Yrityskiinnitykset 3,4 3,4 Pantatut osakkeet: lainan vakuus 1,1 1,1 Pankkitakausvastuut 0,8 0,6 0,8 0,6 Takaus tytäryhtiön lainasta 4,3 4,3 Leasingsopimuksissa on lunastusehto jäännösarvon saavuttaessa sovitun tason. Sopimukset on irtisanottavissa 3 kk irtisanomisajalla. Lisäksi tase-erässä muut saamiset on 0,6 milj. euron arvosta maksettua kiinteistöveroa, joka liittyy käynnissä olevaan oikeusprosessiin. Henkilöstön lukumäärä, henkilötyövuosia Konserni Metsähallitus Työntekijät Toimihenkilöt Osakkeet ja osuudet, kirjanpitoarvo, milj. euroa Konserni Metsähallitus Tytäryhtiöosakkeet 11,4 10,9 Osakkuusyhtiöosakkeet 3,1 0,5 3,1 0,1 Muut osakkeet 2,1 2,9 1,1 1,8 5,2 3,4 15,6 12,8 Valtion talousarviosta saatu rahoitus, milj. euroa Investointeihin Kuluihin Yhteensä Maa- ja metsätalousministeriöltä 0,5 11,4 11,9 Ympäristöministeriöltä 1,3 16,5 17,8 Työministeriöltä 2,2 2,5 4,7 Muilta 0,0 0,3 0,3 4,0 30,7 34,7 Tytäryhtiöosakkeet Omistus- Kirjanpitoarvo osuus % emoyhtiössä eur Metsähallitus Forelia Oy ,83 Metsähallitus Consulting Oy ,30 As Oy Lieksan Metsurila ,22 As Oy Lieksan Järvenpää ,45 Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus 66, ,43 Yhteensä ,24 Metsähallitus Consulting Oy Indufor Oy 50, ,07

14 12 Omistus- Kirjanpitoarvo Osakkuusyhtiöosakkeet osuus % emoyhtiössä eur Metsähallitus Foria-ÖBf Forstmanagement GmbH, Itävalta ,00 Fastighets Ab Sunnan, Korpo 33, , ,00 Forelia Oy AS Eesti Metsataim, Viro ,75 Indufor Oy Biota BD Oy, Turku ,36 Ou Siva Reval, Tallinna ,35 Paperinfo Oy, Helsinki , ,44 Osakkuusyhtiön tytäryhtiöt Foria-ÖBf Forstmanagement GmbH, Itävalta Foria-ÖBf Ukraina Foria-ÖBf Romania Foria-ÖBf Russia Finaut Timber Oy

15 13 JOHTOKUNNAN ESITYS TILIKAUDEN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ Tilikauden voitto ,10 Luonnonsuojelualueiden hankintaan tarkoitetut omaisuuden luovutusvoitot , ,35 Metsähallituksen tilinpäätöksen osoittamasta voitosta, josta on vähennetty luonnonsuojelualueiden hankintaan tarkoitetut omaisuuden luovutusvoitot, esitetään valtiolle tuloutettavaksi ,00 euroa. Vantaalla 27. päivänä helmikuuta 2004 Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Vantaalla 27. päivänä helmikuuta 2004

16 14 TILINTARKASTUSKERTOMUS Maa-ja metsätalousministeriölle Olemme tarkastaneet Metsähallituksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallinnon sekä talouden tilikaudelta Liikelaitoksen hallituksena toimivan johtokunnan ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoliikelaitoksen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot rahoituslaskelmineen. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoliikelaitoksen johtokunnan jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta liikelaitoslain sekä Metsähallitusta koskevan lain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että Metsähallituksen hallinto on asianmukaisesti järjestetty; kirjanpito on järjestetty ja pidetty säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti; tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti; tilinpäätös ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös liitteineen yhdessä valtioneuvostolle toimitettavan toimintakertomuksen kanssa antavat oikean käsityksen Metsähallituksen taloudesta ja eduskunnan asettamien keskeisten palvelu-ja muiden toimintatavoitteiden sekä maa-ja metsätalousministeriön asettamien tavoitteiden ja ympäristöministeriön, eduskunnan hyväksymien määrärahojen puitteissa asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista ja johtokunnan toimintakertomuksessaan tekemää esitystä tilivuoden tuloksen käsittelystä. Vantaalla 27. helmikuuta 2004 Markku Pajunen KHT Raimo Saarikivi KHT,JHTT

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot