Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase Vastaavaa 4 Vastattavaa 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase Vastaavaa 4 Vastattavaa 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 7"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase Vastaavaa 4 Vastattavaa 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 7 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 7 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedostot 8 Tasetta koskevat liitetiedostot 9 Muut liitetiedostot 11 Johtokunnan esitys tilikauden voiton käyttämisestä 13 Tilintarkastuskertomus 14

3 TOIMINTAKERTOMUS Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitoskonserni, jolla on merkittäviä yhteiskunnallisia tehtäviä. Luonnonsuojelua koskevissa asioissa Metsähallitus on ympäristöministeriön ohjauksessa ja luonnonsuojelutehtävät rahoitetaan valtion talousarviosta. Eduskunnan päätösten toteutuminen Valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi liikelaitos Metsähallituksen keskeiset palvelu- ja muut toimintatavoitteet. Metsähallitus hoiti hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Metsähallituksen toimintaa kehitettiin Kansallinen metsäohjelma 2010:n ja vuonna 2001 hyväksytyn Metsähallituksen kehittämisstrategia :n mukaisesti. Metsähallitus tuotti maa- ja metsätalousministeriön tilaamia yhteiskunnallisia retkeilypalveluita ja siemenhuoltotöitä sekä ylläpiti uittorakenteita. Lisäksi Metsähallitus toteutti erävalvontaa sekä riista- ja kalataloutta koskevia hankkeita. Kannattavan liiketoiminnan ja laajenevien yhteiskunnallisten palveluiden kautta Metsähallitus tarjosi työmahdollisuuksia Itä- ja Pohjois-Suomessa sellaisilla alueilla, missä muutoin syntyy vähän uusia työpaikkoja. Metsähallitus käytti luonnonsuojelualueiden hankintaan, hankintakulut ja varainsiirtoverot mukaan lukien, yhteensä 14,7 miljoonaa euroa, kun tavoite oli 15,1 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuutta myytiin luonnonsuojelualueiden hankintojen rahoittamiseksi 10,2 miljoonalla eurolla. Maa- ja vesialueita hankittiin metsätalouden käyttöön 15,1 miljoonalla eurolla yhteensä hehtaaria sekä puolustusvoimien käyttöön 800 hehtaaria 1,5 miljoonalla eurolla. Metsähallitus inventoi hallinnassaan olevien Natura verkoston alueiden luontotyypit hehtaarin alalta. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman ns. Metso-alueen suojelualueilla inventoitiin luontotyyppejä hehtaarilla (ympäristöministeriön asettama tavoite ha), metsiä ja soita ennallistettiin hehtaaria (tavoite ha) ja perinnebiotooppeja kunnostettiin tai hoidettiin hehtaarilla. Metsähallitus vastasi useiden uhanalaisten eliölajien ja EU:n luontodirektiivin liitteen II kasvilajien valtakunnallisesta suojelusta ja seurannasta. Maakotkan ja tunturihaukan pesätarkastuksissa todettiin ennätysmäärä poikasia. Luonnonsuojelualueiden virkistys- ja luontomatkailukäytön edellytyksiä suojelu- ym. alueilla parannettiin mm. ottamalla käyttöön kestävän luontomatkailun periaatteet, selvittämällä alueiden käyttötavoitteita ja parantamalla alueiden palveluvarustusta. Palvelukokonaisuuden eri osia kehitettiin yhtenä kokonaisuutena. Uusitulla menetelmällä tehdyistä luonnonvarasuunnitelmista valmistui ensimmäisenä Kainuun luonnonvarasuunnitelma. Metsähallitus tiivisti tutkimusyhteistyötä solmimalla yhteistyösopimukset Geologian tutkimuskeskuksen ja museoviraston kanssa sekä perustamalla tieteellisen neuvottelukunnan, jossa ovat edustettuina tärkeimmät yhteistyötahot. Metsähallitus oli kertomusvuonna mukana kymmenessä Life -hankkeessa ja yhdeksässä Euroopan aluekehitysrahaston hankkeessa. Maa- ja metsätalousministeriön asettamien tavoitteiden toteutuminen Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion maiden kestävän hoidon, käytön ja suojelun arvioimiseksi Metsähallitus otti käyttöön taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä kuvaavat mittarit.. Metsähallitus toteutti valtioneuvoston tekemää periaatepäätöstä toimintaohjelmasta Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Liiketoiminnan tuloilla rahoitettiin luonnonsuojelualueiden ennallistamista ja hoitoa yhteensä 0,8 miljoonalla eurolla. Metsähallitus tehosti monimuotoisuuden huomioon ottamista ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden alueiden inventointia ja suojelua luonnonvarasuunnittelun ja alue-ekologisen suunnittelun erityiskohteilla sekä luonnonsuojelualueisiin rajoittuvilla metsätalouden käytössä olevilla alueilla. Metsähallituksen ympäristöopas uusittiin. Luonnonvarasuunnittelua jatkettiin Kainuun pilottisuunnitelmasta saatujen kokemusten perusteella. Metsähallitus tarjosi metsästykseen ja kalastukseen liittyviä palveluja hallinnassaan olevilla maa- ja vesialueilla riista- ja kalakantojen kestävän käytön asettamissa rajoissa. Valtion metsäalueilla metsätalouden ympäristönhoidon

4 2 ja riistatalouden hoidon avulla myötävaikutettiin metson säilymiseen luonnontilaisesti lisääntyvänä ja metsästyskelpoisena kantana. Valtion maihin tukeutuvia erä- ja luontomatkailupalveluja tarjottiin kotimaisille ja kansainvälisille yksityis-, yritysja matkanjärjestäjäasiakkaille tavoitteena kannattava liiketoiminta. Ympäristöministeriön asettamien tavoitteiden toteutuminen Metsähallitus otti käyttöön uusitut suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelumenetelmät. Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen suunnitelluille Pallas-Yllästunturin ja Pyhä-Luosto kansallispuistoille sekä Leivonmäen kansallispuistolle aloitettiin. Repoveden kansallispuiston ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui ja alueen palveluvarustusta parannettiin. Korpoström -saaristokeskuksen rakentaminen aloitettiin ja Nuuksiokeskuksen suunnittelua jatkettiin. Puurijärven-Isosuon kansallispuiston poikki kulkevan sähkölinjan kaapeloinnista tehtiin sopimus Fortumin kanssa. Metsähallitus osallistui kertomusvuonna Itämeren suojeluohjelman vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelman laatimiseen mm. kolmessa ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa. Metsähallituksen meribiologisen toiminnan yleissuunnitelma valmistui ja sen toteutus aloitettiin. Metsähallituksen internet-sivustolle rekisteröitiin omat internet-osoitteet luontoon.fi, utinaturen.fi ja outdoors.fi. Sivuston ensimmäinen vaihe avataan helmikuussa Vuonna 2003 laadittu kenttätyön työkirja otettiin käyttöön. Rakennusten, reittien ja rakenteiden tiedonhallintaa palveleva paikkatietosovellus otetaan käyttöön vuoden 2004 alkupuolella. Metsähallitus edisti kulttuuriperinnön suojelua mm. osallistumalla rakennusperinnön teemavuoteen. Metsähallitus hoiti lähialue- ja muuta kansainvälistä yhteistyötä toimimalla aktiivisesti mm. Venäjän ja Suomen sekä Suomen ja Viron luonnonsuojeluyhteistyössä ja osallistumalla useiden kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Kertomusvuonna perustettiin EUROPARCin Pohjolan-Baltian osasto edistämään yhteistyötä Pohjolan ja Baltian maiden suojelualueiden välillä. Metsähallitus osallistui Unescon maailmanperintöluetteloon Suomesta nimettävien uusien kohteiden aielistan valmisteluun Merenkurkun ja Saimaa-Pielisen luonnonperintöalueiden osalta. Ympäristöasiat Metsähallitus julkaisee erillisen Yhteiskuntavastuu-raportin, jossa käsitellään yksityiskohtaisesti ympäristöasioita. Edellinen vastaava raportti julkaistiin keväällä Peruspääoman korotus Metsähallituksen peruspääoma korotettiin 852,1 miljoonaan euroon siirtämällä Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa ollutta valtion kiinteistövarallisuutta Metsähallitukselle. Toiminnan tulos Metsähallitus-konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 244,9 miljoonaa euroa (vuonna 2002: 243,6 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto vuonna 2003 oli 68,7 miljoonaa euroa (2002: 70,1 miljoonaa euroa), kun maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauskirjeessä asettama tavoite oli 67,9 miljoonaa euroa. Tulos ilman kiinteistöjen myyntivoittoja oli 56,9 miljoonaa euroa. Metsähallituksen toiminnoista Metsätalous saavutti tavoitteensa. Villi Pohjola, Laatumaa ja Morenia ylittivät tavoitteensa. Foria jäi hieman tavoitteestaan. Tytäryhtiöistä Forelia Oy teki tappiollisen tuloksen poikkeuksellisen säätilan muutosten aiheuttamista mittavista taimituhoista johtuen. Metsähallitus Consulting-konserni jäi niukasti tulostavoitteestaan. Tutkimus- ja tuotekehitystyön laajuus Tutkimus- ja tuotekehitystyöhön käytettiin 0,4 miljoonaa euroa (2002: 0,3 miljoonaa euroa). Liikelaitoksen johtokunnalle ja toimitusjohtajalle sekä muulle henkilöstölle maksetut palkat, palkkiot ja muut korvaukset Johtokunnalle ja toimitusjohtajalle maksettiin palkkoja, palkkioita ja muita korvauksia 145 tuhatta euroa (2002: 144 tuhatta euroa). Muulle henkilöstölle maksetut palkat olivat 49,6 miljoonaa euroa (2002: 49,9 miljoonaa euroa). Arvio liiketoimintojen kehittymisestä alkaneen tilikauden aikana Metsähallitus-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran ja suhteellisen kannattavuuden heikentyvän hieman. Metsähallituksen johtokunta on tehnyt päätöksen Foria-tulosalueen kotimaan toimintojen lopettamisesta.

5 3 TULOSLASKELMA ( euroa ) Konserni Metsähallitus LIIKEVAIHTO , , , ,19 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,66 Yhteiskunnalliset muut tuotot , , , ,19 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,79 Varastojen muutos , , , ,38 Ulkopuoliset palvelut , , , ,48 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,61 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,38 Muut henkilösivukulut , , , ,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,13 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,66 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta , ,36 LIIKEVOITTO , , , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , , , ,54 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,01 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,12 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS , , , ,66 SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot , , , ,75 Vähemmistön osuus , ,31 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,91

6 4 TASE ( euroa ) Konserni Metsähallitus VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 5 859,42 Aineettomat oikeudet , , , ,40 Liikearvo ,00 0,00 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , , , ,78 Konserniliikearvo , ,69 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,14 Tiet , , , ,87 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,19 Koneet ja kalusto , , , ,38 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,04 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , , , , , ,15 Sijoitukset Osuudet saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöissä , ,27 Osuudet osakkuusyrityksissä , , , ,00 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , ,07 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet , , , ,08 Keskeneräiset hankkeet , , , , , , , ,29 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,91 Saamiset saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöiltä 0,00 0, , ,93 Muut saamiset , , , ,90 Siirtosaamiset , , , , , , , ,12 Rahoitusarvopaperit ,86 0, ,86 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,28 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,28

7 5 TASE ( euroa) Konserni Metsähallitus VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , , , ,15 Rakennusrahasto 0, ,15 Muu oma pääoma , , , ,97 Edellisten tilikausien voitto , , , ,00 Tilikauden voitto , , , ,91 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,03 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,58 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,54 Muut velat ,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat valtiolta 0, ,18 0, ,18 Lainat rahoituslaitoksilta , , ,13 0,00 Saadut ennakot , , , ,59 Ostovelat , , , ,61 Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille 0,00 0, , ,39 Muut velat , ,17 0, ,66 Siirtovelat , , , ,11 Laskennallinen verovelka , ,89 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,28

8 6 RAHOITUSLASKELMA ( euroa ) Konserni Metsähallitus Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , , , ,23 Oikaisut liikevoittoon: Poistot , , , ,13 Pakollisten varausten muutos , , , ,63 Käyttöomaisuusvaihtojen myyntivoitto , , , ,84 Käyttöomaisuusmyyntien myyntivoitto , , , ,02 Tulot investointien yhteiskunnallisesta rahoituksesta , , , ,06 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,57 Verot , , , ,75 Muut oikaisut , ,36 0 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos , , , ,73 Vaihto-omaisuuden muutos , , , ,37 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos , , , ,22 Liiketoiminnan rahavirta , , , ,17 Investointien rahavirta Käyttöomaisuuden ostot, omarahoitteiset , , , ,03 Käyttöomaisuuden myynnit , , , ,72 Keskeneräisten hankkeiden muutos , , , ,01 Investointien rahavirta , , , ,30 Rahavirta ennen rahoitusta , , , ,87 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos , ,23 0, ,17 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , ,95-67,27 Maksetut osingot , , , ,00 Muut rahoituserät Rahoituksen rahavirta , , , ,44 Rahavarojen muutos , , , ,57 Taseen mukainen rahavarojen muutos , , , ,57

9 7 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilikauden tulot on kirjattu tuotoiksi tuloslaskelmaan. Tuotoista on vähennetty ne menot, joista ei todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa. Tilikauden eläkekuluja pienentää erotus vuoden 2002 työantajan lopullisesta eläkemaksusta saadun määrän ( 1,6 miljoonaa euroa ) ja ennakoidun palautusmäärän, (1 miljoonaa euroa) välillä. Työnantajan vuoden 2003 lopullisesta VEL-eläkemaksusta arvioidaan aiheutuvan 0,1 miljoonan euron suuruinen lisämaksu, joka on kirjattu tilikauden kuluksi ja siirtovelaksi. Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto-omaisuuden hankintameno on aktivoitu. Vaihto-omaisuuden todennäköisen hankintamenon tai luovutushinnan ollessa tilikauden päättyessä hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattu kuluksi. Kerättyjen käpyjen arvo on kirjattu vaihto-omaisuuden keskeneräisiin hankkeisiin. Käyttöomaisuuden ja muun pysyvien vastaavien ryhmään kuuluvan omaisuuden hankintameno on aktivoitu ja se kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Käyttöomaisuuden hankintamenoksi on luettu hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Tilikauden tuloksen erässä liiketoiminnan muut tuotot on mukana noin 4 miljoonaa euroa luonnonsuojelumaiden vaihdoista johtuvaa tuotoiksi kirjattua kirjanpitoarvojen ja markkina-arvojen erotusta. Käyttöomaisuushankintoihin kohdistunut työministeriön rahoitus on kirjattu omaisuuden menojäännöstä pienentämään.tämän rahoituksen määrä tilikautena oli 2,2 miljoonaa euroa. ( vuonna 2002 vastaavasti 2,8 miljoonaa euroa ). Saamiset ja velat ovat taseessa nimellisarvoisina, saamiset kuitenkin enintään todennäköisen arvonsa määräisinä. Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin noteeraamia keskikursseja tilinpäätöspäivänä. Rahoitusomaisuusarvopaperit ovat taseessa hankintamenon määräisinä. Arvopapereiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä on vastannut hankintamenoa. Tilivuoden aikana tehdyn riskikartoituksen mukaan Metsähallituksen hallinnoimien maa-alueiden kunnostamiseen ei kohdistu merkittäviä tulevia pakollisissa varauksissa esitettäviä kustannuksia. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserniyritykset. Metsähallitus Consulting Oy:n tytäryhtiö, Indufor Oy on yhdistelty konsernin lukuihin. Kiinteistö Oy Järviluonnon keskus on yhdistelty ensimmäistä kertaa konsernin lukuihin. Uutena osakkuusyhtiönä konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Fastighets Ab Sunnan Kiinteistö Oy. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman erot esitetty konserniliikearvona, joka poistetaan 5 vuodessa. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään ennen Liikevoitto-erää. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta ja esitetty omana eränään.

10 8 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihto toimialoittain, milj. euroa Konserni Metsähallitus Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 210,5 214,0 210,5 214,1 Luontomatkailu 5,6 5,2 5,6 5,2 Siemen- ja taimituotanto 6,0 6,7 0,6 0,8 Maa- ja tonttikauppa 3,9 2,5 3,9 2,5 Maa-aineskauppa 10,1 8,7 10,1 8,7 Konsultointi 7,0 5,0 0,1 0,0 Muut 1,8 1,5 1,8 1,6 244,9 243,6 232,6 232,9 Liiketoiminnan muut tuotot, milj. euroa Käyttöomaisuuden myyntivoitot 12,2 12,8 12,2 12,7 Konsernireservin tuloutus 0,5 0,0 Muut tuotot 1,0 0,2 0,9 0,1 13,7 13,0 13,1 12,8 Suunnitelman mukaiset poistot, milj.euroa Aineettomat hyödykkeet 0,4 0,3 0,3 0,3 Substanssipoistot 0,1 0,1 0,1 0,1 Tiet 3,8 3,8 3,8 3,8 Rakennukset ja rakennelmat 2,3 2,0 2,0 1,8 Koneet ja kalusto 1,1 1,1 0,7 0,6 Konserniliikearvo 0,2 0,2 8,0 7,6 7,0 6,7 Suunnitelman mukaiset poistoajat: Aineettomat oikeudet, muut pitkävaik. menot 4-5 vuotta Sora-alueet substanssipoisto Tiet pääosin 25 vuotta Kalarakenteet pääosin 10 vuotta Uittorakenteet 25 vuotta Rakennukset vuotta Rakennelmat 4-10 vuotta Koneet ja kalusto 4-8 vuotta Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeittäin taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Muut korko- ja rahoitustuotot, milj.euroa Osinkotuotot 0,1 0,1 0,1 0,1 Korkotuotot 0,4 0,1 0,4 0,1 Korkokulut ja muut rahoituskulut, milj. euroa Korkokulut 0,7 1,3 0,5 1,2

11 9 Tasetta koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat, milj. euroa Aineett. Konserni- Maa- ja Tiet, maa- Rakennukset Koneet Keskener. Osakkeet Yhteensä Konserni hyödykk. liikearvo vesialueet ja vesirak. ja rakennelmat ja kalusto, hankkeet ja osuudet muut aineell. Hankintameno 1.1 2,8 1, ,2 63,2 54,8 15,7 32,4 3, ,8 Lisäykset 0,7 0,0 45,4 0,0 3,9 1,3 9,2 3,4 63,9 Vähennykset 0,0 0,0 1,1 0,0 1,4 0,0 11,5 1,5 15,6 Siirrot erien välillä 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0-24,8 0,0 0,0 Hankintameno ,5 1, ,3 63,2 57,4 17,0 5,3 5, ,0 Kert.poistot ja arvonal ,3 0,6 0,1 35,7 20,0 12,0 0,0 0,0 70,8 Vähenn.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 Tilikauden poisto 0,4 0,2 0,1 3,8 2,3 1,1 0,0 0,0 8,0 Arvonalennukset 0,0 Kertyneet poistot ,7 0,9 0,3 39,5 22,2 13,1 0,0 0,0 78,6 Kirjanpitoarvo 1.1 0,6 0, ,1 27,5 34,9 3,7 32,4 3, ,1 Kirjanpitoarvo ,8 0, ,1 23,7 35,2 3,9 5,3 5, ,4 Tuotannon koneet ja laitteet Kirjanpitoarvo ,6 Aineett. Konserni- Maa- ja Tiet, maa- Rakennukset Koneet Keskener. Osakkeet Yhteensä Metsähallitus hyödykk. liikearvo vesialueet ja vesirak. ja rakennelmat ja kalusto hankkeet ja osuudet muut aineell. Hankintameno 1.1 2, ,0 63,2 49,0 12,3 32,1 12, ,0 Lisäykset 0,1 45,4 2,2 0,6 9,0 3,7 61,1 Vähennykset 0,0 1,1 0,0 0,7 0,1 11,3 1,0 14,3 Siirrot erien välillä 24,8-24,8 0,0 Hankintameno ,7 0, ,1 63,2 50,5 12,8 5,0 15, ,8 Kert.poistot ja arvonal ,0 0,2 35,7 19,0 10,4 0,0 0,0 67,3 Vähenn.ja siirt.kert.poistot 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 Tilikauden poisto 0,3 0,1 3,8 2,0 0,7 7,0 Arvonalennukset Kertyneet poistot ,3 0,0 0,3 39,5 20,9 11,1 0,0 0,0 74,2 Kirjanpitoarvo 1.1 0, ,8 27,5 30,0 1,8 32,1 12, ,6 Kirjanpitoarvo ,4 0, ,8 23,7 29,5 1,7 5,0 15, ,7 Tuotannon koneet ja laitteet Kirjanpitoarvo ,7 Saamiset saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöiltä, milj. euroa Metsähallitus Myyntisaamiset 0,1 0,1 Siirtosaamiset, milj. euroa Konserni Metsähallitus VEL-vakuutusmaksun palautus 0,0 1,0 0,0 1,0 Ministeriöiltä laskutettavat 0,1 0,4 0,1 0,4 TE-keskuksilta laskutettavat 0,2 0,3 0,2 0,3 Muut tulojäämät 0,2 0,3 0,1 0,2 Arvonlisäverosaamiset 0,0 0,4 Projektisaaminen 0,0 0,1 0,0 0,1 Muut menoennakot / ostolaskut 0,2 0,5 0,0 0,5 0,8 3,0 0,4 2,5 Muut saamiset Konserni Metsähallitus Kiinteistöverosaaminen 0,6 0,5 0,6 0,5 Projektiennakot 0,0 0,5 0,0 0,1 Osakemerkintäsaamiset 0,2 0,8 1,0 0,6 0,6

12 10 Tasetta koskevat liitetiedot Oma pääoma, milj. euroa Konserni Metsähallitus Peruspääoma ,5 803,0 847,5 803,0 Hallinnansiirto 4,6 44,6 4,6 44,6 Peruspääoma ,1 847,5 852,1 847,5 Aloittamisvaiheen muu oma pääoma 434,9 434,9 434,9 434,9 Muu oma pääoma ,2 436,8 468,2 436,8 Muun oman pääoman lisäys 13,0 31,5 13,0 31,5 Siirto peruspääomaan aik. tilikausina -1,3-1,3-1,3-1,3 Muu oma pääoma ,8 901,8 914,8 901,8 Vapaa oma pääoma ,0 219,1 244,7 219,0 Voiton tuloutus valtiolle -47,4-44,2-47,4-44,2 Poistoerosta siirretty omaan pääomaan -0,2 0,1 Tilikauden voitto ilman poistoeron siirtoa 68,9 70,0 70,1 69,9 Vapaa oma pääoma ,3 245,0 267,4 244,7 Oma pääoma yhteensä 2 033, , , ,1 Pakolliset varaukset, milj. euroa Maisemointi- ja ennallistamisvelvoite 0,5 0,5 Riskikartoitustyöt / kaatopaikkojen ympäristöanalyysi 0,2 0,2 Sora-alueiden ennallistaminen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,1 0,8 Valtiolle suorittamatta olevan velan määrä, milj euroa Velka valtiolle, enn.pidätysvelka, sosiaaliturvamaksuvelka, VEL 2,6 7,0 2,5 6,7 Velat saman liikelaitoskonsernin tytäryhtiöille, milj. euroa Metsähallitus Ostovelat 0,4 0,1 Siirtovelat 0,1 0,0 Siirtovelat. Milj. euroa Konserni Metsähallitus Ennakonpidätys-ja sos.turvam. ja muut lakisäät.henkilöstökulut 2,6 3,1 2,5 2,6 Lomapalkkavelka sos.kuluineen 8,6 4,9 8,2 4,8 ALV-velka 8,9 8,6 8,3 8,6 Muut 1,1 1,2 0,7 1,2 21,2 17,9 19,7 17,2

13 11 Muut liitetiedot Vastuusitoumukset milj. euroa Konserni Metsähallitus Leasingvastuut v.2002 maksetut 2,2 1,8 v maksettavat 2,2 1,8 myöhemmin maksettavat 3,2 3,6 2,1 2,5 Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 0,8 0,8 Yrityskiinnitykset 3,4 3,4 Pantatut osakkeet: lainan vakuus 1,1 1,1 Pankkitakausvastuut 0,8 0,6 0,8 0,6 Takaus tytäryhtiön lainasta 4,3 4,3 Leasingsopimuksissa on lunastusehto jäännösarvon saavuttaessa sovitun tason. Sopimukset on irtisanottavissa 3 kk irtisanomisajalla. Lisäksi tase-erässä muut saamiset on 0,6 milj. euron arvosta maksettua kiinteistöveroa, joka liittyy käynnissä olevaan oikeusprosessiin. Henkilöstön lukumäärä, henkilötyövuosia Konserni Metsähallitus Työntekijät Toimihenkilöt Osakkeet ja osuudet, kirjanpitoarvo, milj. euroa Konserni Metsähallitus Tytäryhtiöosakkeet 11,4 10,9 Osakkuusyhtiöosakkeet 3,1 0,5 3,1 0,1 Muut osakkeet 2,1 2,9 1,1 1,8 5,2 3,4 15,6 12,8 Valtion talousarviosta saatu rahoitus, milj. euroa Investointeihin Kuluihin Yhteensä Maa- ja metsätalousministeriöltä 0,5 11,4 11,9 Ympäristöministeriöltä 1,3 16,5 17,8 Työministeriöltä 2,2 2,5 4,7 Muilta 0,0 0,3 0,3 4,0 30,7 34,7 Tytäryhtiöosakkeet Omistus- Kirjanpitoarvo osuus % emoyhtiössä eur Metsähallitus Forelia Oy ,83 Metsähallitus Consulting Oy ,30 As Oy Lieksan Metsurila ,22 As Oy Lieksan Järvenpää ,45 Kiinteistö Oy Järviluonnonkeskus 66, ,43 Yhteensä ,24 Metsähallitus Consulting Oy Indufor Oy 50, ,07

14 12 Omistus- Kirjanpitoarvo Osakkuusyhtiöosakkeet osuus % emoyhtiössä eur Metsähallitus Foria-ÖBf Forstmanagement GmbH, Itävalta ,00 Fastighets Ab Sunnan, Korpo 33, , ,00 Forelia Oy AS Eesti Metsataim, Viro ,75 Indufor Oy Biota BD Oy, Turku ,36 Ou Siva Reval, Tallinna ,35 Paperinfo Oy, Helsinki , ,44 Osakkuusyhtiön tytäryhtiöt Foria-ÖBf Forstmanagement GmbH, Itävalta Foria-ÖBf Ukraina Foria-ÖBf Romania Foria-ÖBf Russia Finaut Timber Oy

15 13 JOHTOKUNNAN ESITYS TILIKAUDEN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ Tilikauden voitto ,10 Luonnonsuojelualueiden hankintaan tarkoitetut omaisuuden luovutusvoitot , ,35 Metsähallituksen tilinpäätöksen osoittamasta voitosta, josta on vähennetty luonnonsuojelualueiden hankintaan tarkoitetut omaisuuden luovutusvoitot, esitetään valtiolle tuloutettavaksi ,00 euroa. Vantaalla 27. päivänä helmikuuta 2004 Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Vantaalla 27. päivänä helmikuuta 2004

16 14 TILINTARKASTUSKERTOMUS Maa-ja metsätalousministeriölle Olemme tarkastaneet Metsähallituksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallinnon sekä talouden tilikaudelta Liikelaitoksen hallituksena toimivan johtokunnan ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoliikelaitoksen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot rahoituslaskelmineen. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoliikelaitoksen johtokunnan jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta liikelaitoslain sekä Metsähallitusta koskevan lain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että Metsähallituksen hallinto on asianmukaisesti järjestetty; kirjanpito on järjestetty ja pidetty säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti; tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti; tilinpäätös ja liikelaitoskonsernin tilinpäätös liitteineen yhdessä valtioneuvostolle toimitettavan toimintakertomuksen kanssa antavat oikean käsityksen Metsähallituksen taloudesta ja eduskunnan asettamien keskeisten palvelu-ja muiden toimintatavoitteiden sekä maa-ja metsätalousministeriön asettamien tavoitteiden ja ympäristöministeriön, eduskunnan hyväksymien määrärahojen puitteissa asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Puollamme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista ja johtokunnan toimintakertomuksessaan tekemää esitystä tilivuoden tuloksen käsittelystä. Vantaalla 27. helmikuuta 2004 Markku Pajunen KHT Raimo Saarikivi KHT,JHTT

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös

Toimintakertomus ja Tilinpäätös Toimintakertomus ja Tilinpäätös LIIKETOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 Eduskunnan päätösten toteutuminen Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus hoiti

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KONSERNIN, LIIKELAITOKSEN JA LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNIN, LIIKELAITOKSEN JA LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS METSÄHALLITUKSEN KONSERNISTRATEGIA KONSERNIN, LIIKELAITOKSEN JA LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2008 METSÄHALLITUS EDELLÄKÄVIJÄ 1 2 KONSERNIN, LIIKELAITOKSEN JA LIIKETOIMINNAN TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

liiketoiminnan toimintakertomus 1.1.-31.12.2005

liiketoiminnan toimintakertomus 1.1.-31.12.2005 liiketoiminnan toimintakertomus 1.1.-31.12.2005 Sisällysluettelo: sivu Liiketoiminnan toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase Vastaavaa 8 Vastattavaa 9 Rahoituslaskelma 10 Tilinpäätöksen laatimista koskevat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot