KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214. Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE /"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:00-19:20 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / 217 HANKESUUNNITELMA, RAHOITUSEHDOTUS SEKÄ JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA OHJAUSRYHMÄÄN 96 VUOKRANTARKISTUS VUOKRATALO I / 219 PALVELUJOHTOKUNNAN ESITYS VUOKRATALON PURKAMISESTA 97 PUSKURIRAHALAINAN MYÖNTÄMINEN KOITELI ELÄÄ 221 RY:LLE 98 ASIANHALLINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA UUDEN OULUN KATUJEN JA TEIDEN NIMISTÖN 225 YHTEENSOVITTAMINEN / KUNTAKOHTAISEN NIMISTÖTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 100 YRITYSTONTIN LUOVUTTAMINEN YRITYSPUISTOSTA PAAVO PAJUN EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN 229 EDUSTAJAN TEHTÄVÄSTÄ HYVINVOINTILAUTAKUN- NASSA 102 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SE- 230 KÄ VALTUUSTOSEMINAARIT ELO-JOULUKUUSSA LAUTAKUNTIEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN 231 PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 104 ILMOITUSASIAT 232

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ KOKOUSAIKA klo 16:00-19:20 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Väänänen Martti 16:00-19:20 puheenjohtaja Tiri Kari 16:00-19:20 II varapuheenjohtaja Ketola Heikki 16:00-19:20 III.varapuheenjohtaja Toropainen Mairit 16:00-19:20 jäsen Kokkoniemi Elina 16:00-19:20 jäsen Haipus Taisto 16:00-19:20 varajäsen Juntunen Tomi 16:00-19:20 varajäsen Tuomaala Eija 16:00-19:20 varajäsen Veijonen Pertti 16:00-19:20 varajäsen POISSA Kuha Kalevi I.varapuheenjohtaja Kontio Aki jäsen Mikkonen Mirja jäsen Kansanaho Sirpa jäsen MUU Korhonen Marjo 16:00-19:20 valtuuston pj Paju Paavo 16:00-19:20 valtuuston I vpj Simonen Pekka 16:00-19:20 valtuuston II vpj Weisell Jukka 16:00-19:20 kunnanjohtaja/ esittelijä Kantola Harri 16:00-19:20 hallintojohtaja/ pöytäkirjanp. Kitinoja Ritva 16:00-19:20 yhdistymishall. edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Ketola ja Elina Kokkoniemi sekä varalle Kari Tiri. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Martti Väänänen Pöytäkirjanpitäjä Harri Kantola

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Heikki Ketola Elina Kokkoniemi Kari Tiri 95 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yheispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Hallintojohtaja Harri Kantola

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / HANKESUUNNITELMA, RAHOITUSEHDOTUS SEKÄ JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA OHJAUSRYHMÄÄN 180/05/2011 Kh 95 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Kiiminkijoki ry on lähettänyt kommentoitavaksi sekä päätöksiä varten päivitetyn Kiiminkijoen matkailun kehittämishankkeen päivitetyn suunnitelman, joka sisältää eriteltynä kuntien rahoitusosuudet vuosille 2011, 2012 ja hankkeen loppuun v a) Hanke on saanut suuruudeltaan päivitetyn suunnitelman mu kaisen rahoi tuksen (ELY 80 %, kunnat 10 % ja yksityinen rahoitus 10%), mutta osto palvelut anotaan muutettavaksi ostopalveluista palkkakuluiksi muiden muutosten yhteydessä. Kokonaisbudjetti on aikaisemman suuruinen. b) Toteutusaikaa esitetään muutettavaksi kestämään saakka ra hoittajan ohjeen mukaan. c) Hankesuunnitelmaa on päivitetty niin toimenpiteiden kuin budjetinkin osal ta niin, että hanke voidaan viedä läpi nopeutetussa aika taulussa, mutta ta voitteet saadaan toteutettua. d) Kiiminkijoki ry:n hallitus esittää kunnille seuraavia hankkeen maksuosuuksia: Maksuosuusesitys vuosille 2011 ja 2012 asukasluvun mukaisesti: Kiiminki /a eli yhteensä Oulu (Business Oulu) 1234 /a Ylikiimingin asukasluvun mukaisesti eli yhteensä Utajärvi 1091 /a eli yhteensä Puolanka 1135 /a eli yhteensä Näillä summilla kertyy kuntarahoitusosuudeksi päätöksen mukaiset Vuoden 2013 rahoitusosuudet kerätään suunnitelman mukaan jo vuon na e) Kiiminkijoki ry:n hallitus esittää yksityisen rahoituksen rungon hankkimisek si tehtäväksi seuraavat rahoituspäätökset osallistumisesta hankkeeseen: Oulun Matkailu Oy (v ja 2012) 2500 eli yhteensä 5000 Puolanka-Paljakka matkailuyhdistys (v ja 2012) 1000 eli yhteensä 2000 Utajärven Yrityspuisto Oy (v ja 2012) 1000 eli yhteensä 2000 Puuttuvan yksityisrahoituksen, 6 658, Kiiminkijoki ry:n hallitus odottaa kertyvän Kiimingin ja Hauki putaan kuntien alueen yrityksiltä.

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus f) Taustatahoja pyydetään vahvistamaan hankkeen ohjausryh män jäsenet ja varajäsenet. Uudelta jäseneltä ja varajäseneltä tulee olla kirjallinen suostu mus. Voimassa olevat nimet, jotka tarvittaessa muutetaan muutosilmoitukseen: Kiiminki: Jyrki Kemppainen ja varalla Merja Aikio Oulu: Jouni Kähkönen ja varalla Matti Bäckström Puolanka: Timo Kananen ja varalla Helena Luukkonen Utajarvi: Asko Merilä ja varalla Toivo Perttunen Kainuun etu Oy: Ilmo Juntunen ja varalla Birit Oksman Rahoittajan edustaja Kukka Kukkonen g) Kiiminkijoki ry:n hallitus päätti, että hankevetäjän paikka pan naan heti auki, jos hankkeen ohjausryhmä hyväksyy hankesuunnitelmaan tehdyt päivityk set ja, jos muutoshakemus saa myönteistä palautetta rahoit tajan edustajil ta. Toki projektipäällikköil moitukseen edelleen kirjataan, että hallituksella on oikeus hylätä kaikki ha kemukset. Tämä siltä varalta, että jokin rahoitus taho ei halua rahoittaa hanketta. h) Tavoitteena on, että rahoitus saadaan kuntoon ja hankevetä jä saadaan palkattua mahdollisimman pian. Esityslistan liitemateriaaleissa jaetaan hankkeen rahoitussuunnitelma, päivitetty han ke suunnitelma ja hankekokousmuistio Kj: Päätetään - osallistua Kiiminkijoki ry:n kehittämishankkeeseen - hyväksyä kuntaosuudet ehdolla, että mahdollinen Haukiputaan osallistuminen ja sen mukainen kuntaosuus vähennetään Kiimingin kuntaosuudesta. Valitaan ohjausryhmään jäsen ja varajäsen. Kari Tiri esitti, että ohjausryhmän jäseneksi valitaan Mairit Toropainen. Mairit Toropainen esitti, että ohjausryhmän varajäseneksi valitaan Eija Tuomaala. Hyväksyttiin yksimielisesti. Valittiin yksimielisesti ohjausryhmän jäseneksi Mairit Toropainen ja varajäseneksi Eija Tuomaala. Heikki Ketola poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Peruste: Yhteisöjääviys.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Palvelujohtokunta Kunnanhallitus VUOKRANTARKISTUS VUOKRATALO I / PALVELUJOHTOKUNNAN ESITYS VUOKRATALON PURKAMISESTA Palvjtk Valmistelija: palvelupäällikkö, kunnossapitomestari Hannu Kuusela, puh , säh köposti: Viite: Päätös PSAVI /Ha-411 Timo Uusi-Illikainen on kannellut Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Kiimingin kunnan omista man ja hallinnoiman vuokra-asunnon vuokran määräytymisperusteista. Hän vaatii vuokrien alenta mista sillä perusteella, että vuokratalo tuottaa voittoa. Kiimingin kunnanhallitus on vastineessaan PSAVI:lle ilmoittanut , että Uusi-Illikaiselle on tiedotettu asian käsittelystä sähköpostilla ja että vuokra-asioiden käsittelyä ollaan vie mässä eteenpäin palvelujohtokunnan käsiteltäväksi. PSAVI:n päätöksen mukaan kantelu ei anna aluehallintoviraston taholta aihetta toimenpiteisiin. TILAPALVELUIDEN LAUSUNTO ASIASTA Vuokran määrä kyseisen Jaarantie 1:n vuokratalon asunnoissa on tällä hetkellä 7,68 /asm2/kk. Vuokria ei ole tarkastettu vuoden 2005 jälkeen. Asuntojen vuokrista on tehty tarkistuslaskelmat perustuen taloyhtiön hoitoja pääomamenoihin. Vuokrantarkistuslaskelman mukaisesti määrityskaudelle laskettu vuokran mää rä tulisi olla 8,84 /asm2/kk. Määrityskaudelle laskettu vuokran määrä tulisi olla 11,52 /asm2/kk. Tänä vuonna vuokratalolle tehtävien investointien (n ) pääomakustannukset nostavat ko konaisvuokran tarpeen jo noin 12,00 /asm2/kk tasolle. Nyt esitetyn perusteella voidaan todeta, että vuokratalon vuokria ei voida laskea vaan vuokrien ko rottamiseen on aihetta. Vuokrien korottaminen edellä esitetyille tasoille ei kuitenkaan olisi kohtuul lista ja sen kaltaisesta vuokratasosta todennäköisesti seuraisi asukkaiden kaikkoaminen ja talon tyhjeneminen. Toisaalta tyhjien tilojen pitäminen maksaisi kunnalle vielä enemmän kuin nyt. Kunta on päättänyt strategiassaan jo aiemmin, että se luopuu vuokra-asunnoistaan ja pääosa vuok ratalokannasta myytiin vuonna Erilliset asunto-osakkeensa kunta möi vuonna Tilapal velut on muuttamassa Jaarantie 1:n vuokrataloa paraikaa energialiittymänsä suhteen omavaraisek si investointiluonteisilla toimenpiteillä, jotta sen myyminen itsenäisenä kiinteistönä olisi mahdollista. Kiimingin kunnan toimintasäännön 18 mukaan palvelujohtokunnan päätösvaltaan kuuluu kunnan vuokra-asuntojen vuokrista ja vuokrientarkistuksista päättäminen. Tukipalveluiden palvelujohtaja esittää palvelujohtokun-

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Palvelujohtokunta Kunnanhallitus nalle, että Jaarantie 1:n vuokria korotetaan kohtuullisesti 5%. Vuokra nousee siten tasolle 8,06 /asm2/kk. Esityslistan mukana jaetaan PSAVI:n päätös. Vuokrantarkistuslaskelmat esitellään kokouksessa Palvj.atk: Palvelujohtokunta korottaa Jaarantie 1:n vuokria kohtuulli sesti 5%. Vuok ra nousee siten tasolle 8,06 /asm2/kk. Keskustelun kuluessa Jaakko Ruokola esitti Sari Koskelan kannattamana, että palvelujohtokunta hyväksyy palvelujohtajan esityksen sekä esittää lisäksi kunnanhallitukselle, että kunta hakee ARA:lta laina-akordin sekä purkuavustusta ja vuokratalo puretaan. Jorma Hanhela kannatti palvelujohtajan esitystä. Koska oli tullut palvelujohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esi tys, puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Ää nestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yk simielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) palvelu johtajan esityksen kannalla olevaa ääntä (Hanhela, Kellokumpu) se kä kolme (3) Jaakko Ruokolan esityksen kannalla olevaa ääntä (Mikkonen, Ruokola, Koskela), joten puheenjohtaja totesi Jaakko Ruokolan esityksen tulleen päätökseksi Palvelujohtokunta korottaa Jaarantie 1:n vuokria kohtuullisesti 5 %. Vuokra nousee siten tasolle 8,06 /asm2/kk. Palvelujohtokunta esit tää li säksi kunnanhallitukselle, että kunta hakee ARA:lta laina-akor din se kä pur kuavustusta ja vuokratalo puretaan. Kh 96 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Talouden tasapainottamisohjelmassa on päätetty, että Vuokratalo 1 myy dään. Palvelupäällikkö, kunnossapitomestari Hannu Kuusela on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja Vuokratalo 1:stä luopumiseksi. Selvitykset ovat esityslistan liitemateriaaleissa. Kunnanhallitukselle on aiemmin esitelty asia. Kj: Todetaan, että valtuusto on poistanut päätöksellään Vuokratalo 1:n myynnin talousarvion tasapainottamisohjelmasta , jo ten asian käsittely loppuu tähän. Todettiin.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus PUSKURIRAHALAINAN MYÖNTÄMINEN KOITELI ELÄÄ RY:LLE 187/214/2011 Kh 97 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Koiteli Elää ry on lähettänyt kunnalle seuraavan anomuksen: Koiteli Elää ry hakee Kiimingin kunnalta puskurirahastoa, jolla rahoitetaan Koiteli Elää - Acoustic Mu sic Festival -tapahtumaa kunnes anotut ja yhdistykselle myönnetyt tukira hat tulevat. Koiteli Elää ry on keväällä 2011 Kiimingissä perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka haluaa olla mu kana kehittämässä Kiimingin Koitelin kulttuurielämää, jotta alueen komeat maisemat ja laadukkaasti rakennettu infra pääsevät arvoiseensa käyttöön. Koitelin alueen tapahtumatuotannosta ei ole tähän mennessä vastannut mikään taho vaan siellä on järjestetty yksittäisiä tapahtumia ja esityksiä nii den tuottajien kiinnostuksen mukaan. Koiteli Elää ry haluaa olla näissä asioissa edellä kävijä tuoden ulkoilualueelle osaamista ja tietoa siitä, miten siellä voi järjestää enemmän ammattimaisia tapahtumia Kiimingin ja lähi alueiden ihmisten iloksi. Ensimmäisenä haasteenaan yhdistys halusi järjestää Koiteli Elää Acoustic Music Festivalin, jonka ta pahtumapäivä on Tapahtumasta tulee vuotuinen. Musiikkita pahtuma tulee olemaan suurin tähän mennessä Koitelissa järjestetty ta pahtuma ja vieläkin kooltaan hyvin maltillinen. Tapahtumapaikaksi on va rattu Koitelin Sahasaari. Tapahtumassa tulee olemaan anniskelu- ja ruoka myyntialue sekä ammattimaisesti hoidetut turvallisuusyms. järjestelyt. Myös alueella jo toimiva Tunnelmatupa tulee palvelemaan festivaalikävijöi tä oman tarjontansa mukaisesti. Monissa kohdissa tapahtuma tulee ole maan edelläkävijä ja viitoittamaan tietä tulevien vuosien tapahtumille alu eella. Koiteli Elää ry kokoaa tapahtuman järjestämisestä koosteen, jonka turvin tulevia tapahtumia on helppo järjestää. Koiteli Elää Acoustic Music Festival on myös osana Oulun Juhlaviikkoja ja saa näin ollen hyvän näky vyyden itse tapahtumalle sekä Koitelin ulkoilualueelle juhlaviikkojen mui den tapahtumien mukana. Yhdistys teki kovan työn saadakseen tapahtu man osaksi Juhlaviikkoja ja on ylpeä voidessaan todeta, että Koiteli ja siel lä järjestettävä musiikkifestivaali on hyvässä ja arvoisessaan seurassa Ou lun alueen muiden ykköstapahtumien joukossa Juhlaviikoista uutisoitaes sa. Koiteli Elää ry haki JoMMa ry:ltä kehittämistukea ja sai myöntävän päätöksen. Päätös myönsi tapah tumalle 90% kehittämisavustuksen, joka takaa sen, että ensimmäisen vuo den jälkeen yhdistys pystyy takuuvarmasti tuottamaan tapahtuman uudel leen sekä sille muutamia "pikkusiskoja ja -veljiä". JoMMa:n tukirahat "jal kautuvat" todennäköisesti keväällä 2012 ja siihen saakka Koiteli Elää ry hakee Kiimingin kunnalta lainaa ns. puskurirahan muodossa. Muissa kun nissa on kokemuksia tällaisesta korottomasta puskurirahastosta, jossa tu kirahaa saavia, mutta vielä varsin alussa taivaltaan olevia yhdistyksiä on voitu tukea riskittömästi. Koiteli Elää Acoustic Music Festivalin kokonaisbudjetti on noin euroa, joten puskurirahasto on maksimissaan euroa. Rahan suuruuteen vaikuttaa myytävien lippu jen määrä sekä omarahoitusosuus. Koiteli Elää ry toivoo, että kunnassa suhtaudutaan hankkeeseen myöntei-

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus sesti sillä yhdistys tekee hy villä mielin ja suurella sydämellä työtä Koitelin alueen tapahtumatuotannon virkistymiseksi. Yhdistyksessä ei ole yhtään palkalla työtä tekevää vaan kaikki työssä mukana olevat tekevät vapaaehtoistyötä. Yhdistys on myös saanut riemastuttavan hyvän vastaanoton niin perusajatuksensa kanssa kuin tämän ensimmäisen tapahtumankin tiimoiltakin ja uskoo, että nyt ol laan toteuttamassa jotakin sellaista mitä todella on odotettu ja kaivattu. Tällä korottomalla ja riskittömällä puskurirahastolla kunta voi olla mukana tukemassa tapahtumaa ja antamassa sille sitä taustatukea mitä tällaiset alkavat tapahtumat tarvitse vatkin. Tämä tapahtuma tulee elämään ja jatkamaan kulkuaan vielä pit kään tämän kesän jälkeenkin, joten toivomme, että myös kunta haluaa olla hanketta tukemassa siltä osin kuin pystyy. Koiteli Elää ry:n plsta Sirpa Eskola, puheenjohtaja Kj: Päätetään myöntää Koiteli Elää ry:lle anomansa puskurirahastolaina, enintään korottomana ehdolla, että yhdistys sitoutuu maksamaan pus ku ri ra haston velan kunnalle heti, kun se on saanut kehittämisra han (riip pu matta kehittämisrahan suuruudesta). Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus ASIANHALLINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 176/040/2011 Kh 98 Oulun kaupunki keskushallinto kansliapäällikkö Kalervo Ukkola puh ja asianhallintapäällikkö Marjaana Koistinen puh kirjoittavat: Sähköisen tiedonhallinnan ja kokouskäytännön ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan asianhallinnan kehittämistyöryhmän laatimaa Oulun kaupungin asianhallin nan kehittämissuunnitelmaa vuosille Asianhallinnan kehittämissuunnitelma on ensimmäinen Oulun kaupungin asianhallinnalle laadittu toi menpideohjelma. Sen painopisteinä on kehittää kaupungin sähköistä pää tösvalmistelua, sähköistä asianhallintaa, sähköistä arkistointia ja asiakaslähtöistä tietopalvelua. Kehittämissuunnitelmassa esitetty, hankkeisiin ja projektei hin jaettu ohjelma koskee vuoden 2013 alusta voimaan tulevaa Oulun seu dun monikuntaliitosta. Asianhallinta on keskeinen osa ns. sisällönhallinnan kokonaisuutta ja tarkoittaa toimintaa, jossa pyri tään hallitsemaan informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukai sesti. Asianhallinnan kehittämissuunnitelma ja käynnissä olevat Oulun kaupungin asianhallinnan kehittämishankkeet esiteltiin uuden Oulun johtoryhmässä Asianhallinnan kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu Oulussa kaupunginjohtaja Matti Penna sen asettamassa asianhallinnan kehittämistyöryhmässä. Kuntien yhdisty mispäätöksen jälkeen on perustettu uuden Oulunasianhallintatiimi, jonka jäseninä on - Kirsti Lehtinen, Haukipudas - Eija Moilanen, Oulunsalo - Sirkka Ylitalo, Yli-Ii - Ulla Tuomela/Henriikka Halmetoja, Kiiminki - Eero Ylitalo, Oulun kaupunki - Marjaana Koistinen, Oulun kaupunki Asianhallinnan kehittämissuunnitelma huomioi sekä uuden johtamisjärjestelmän, että uuden Oulun. Kehittämisohjelman aikataulu ja kehittämishankkeiden suunnittelu, pilo tointi ja käyttöönotto on kuvattu Asianhallinnan kehittämissuunnitelman si vulla 22. Asianhallinnan kehittämissuunnitelma on käsitelty uuden Oulun asianhallintatiimissä ja se on siellä hyväksytty uuden Oulun asianhallinnan kehittämisohjelmaksi. A-liite: Asianhallinnan kehittämissuunnitelma (jaettu esityslistan mukana jäsenille) Päätösesitys kaupunginjohtaja Matti Pennanen: Yhdistymishallitus hyväksyy asianhallinnan kehittämissuunnitelman vuosille ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi uuden Oulun kuntiin. Yhdistymishallituksen päätös : Päätettiin jättää pöydälle.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Yhdistymishallituksen päätös : Päätösehdotus hyväksyttiin. Kj: Hyväksytään esityslistan liitemateriaaleissa jaettava asianhallinnan kehittämissuunnitelma. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus UUDEN OULUN KATUJEN JA TEIDEN NIMISTÖN YHTEENSOVITTAMINEN / KUNTAKOHTAISEN NIMISTÖTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Kh 99 Valmistelijat: paikkatietoasiantuntija Arto Kurvinen, puh , Vuoden 2013 alusta voimaan tuleva kuntaliitos edellyttää, ettei yhdistyneessä kunnassa ole samanni misiä katuja tai teitä. Erityisesti hätäkeskustoiminnan, palo- ja pelastuslai toksen ja postin kannalta tämä on tärkeää. Uuden Oulun nimistön yhteensovittamista varten on perustettu projekti ja sitä varten työryhmä, jossa ovat jäsenet jokaisesta liittyvästä kunnasta sekä asiantuntijajäsenet Itella Posti Oy:stä ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskuksesta. Projek tissa kartoitetaan samannimiset tiet ja kadut, määritellään nimimuutosperi aatteet, laaditaan lista muutettavista nimistä eri kunnissa, laaditaan esitys uusiksi nimiksi ja saatetaan uudet nimet jokaisessa kunnassa päätettävik si/ virallistettaviksi. Nimistön yhteensovittamisen jälkeen päivitetään rekisterit ja otetaan uudet nimet ja osoitteet käyttöön hyvissä ajoin ennen vuoden 2013 alkua. Yhdistymishallitus hyväksyy nimi muutosperiaatteet ja sen missä kunnassa kukin kadun tai tien nimi muutet taan. Uusien nimien tulee olla virallistettu kunnissa kesälomiin 2012 men nessä, jotta kuntalaisia ehditään tiedottaa hyvissä ajoin ennen syksyllä 2012 tehtävää uusien osoitteiden käyttöönottoa. Yhdistymishallitus hyväksyi kokouksessaan ( 36) seuraavat nimimuutosperiaatteet käytettä viksi Uuden Oulun nimistön yhteensovittamisessa: Yleiset periaatteet Nimimuutoksissa lähtökohtana on pyrkimys mahdollisimman pieneen vaikutukseen (pienimmän hai tan periaate) ja virhemahdollisuuksien minimointiin. Päätettäessä muutet tavista nimistä puntaroidaan kaikkia ohessa listattuja seikkoja yhtä aikaa. Muutettavaa nimeä katsotaan kokonaisuutena eri näkökulmista. Jokaiselle muutokselle tulee löytyä perusteet. Seuraavia asioita tutkitaan päätettäessä muutettavista nimistä: - Osoitteiden lukumäärä ja osoitepaikan käyttötarkoitus: yritys/sen suuruus, kerrostalo, rivitalo, oma kotitalo, loma-asunto (painoarvoa saa enemmän se kadun- /tiennimi, jonka varrella on enemmän osoitteita tai jonka osoitteilla on suurempi käyttöaste) - Nimen historiallinen merkittävyys tai alueellinen tunnettavuus (painoarvoa saa enemmän historialli sesti merkittävämpi tai alueellisesti tunnetumpi nimi) - Nimi osana laajempaa aihepiiriä (painoarvoa saa enemmän nimi, joka on osa laajempaa aihepiiriko konaisuutta) - Muita asioita: Nimi sijaitsee asemakaava-alueella/ haja-asutusalueella, Yli-Iin vastikään kuntaliitosta varten muutetut nimet (painoarvoa saa enemmän asemakaava-alueella si jaitseva nimi; pyritään siihen, että Yli-Iin vastikään kuntaliitosta varten muutetut nimet säilyisivät) Oheisten periaatteiden mukaan selvitetään missä kunnassa tien/kadun nimi muutetaan. Selvitystyön yhteydessä käytetään asiantuntijoiden asiantuntemusta hyväksi. Lista muutettavista teistä päätetään yhdistymishallituksessa elo-lokakuussa 2011.

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Tämän jälkeen nimimuutosten kohteena olevien katujen ja teiden varren asukkaita tullaan tiedotta maan ehdotettavasta uudesta nimestä, jolloin asukkaat voivat antaa palau tetta asiasta. Asukkaille lähetetään myös kirjeet syksyllä 2012 uuden osoit teen käyttöön ottamisesta. Kj: Päätetään perustaa kunnan työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ja tehdä ehdotuksia katujen ja teiden nimiksi Uuden Oulun nimistön yh teen so vit ta mis ta var ten perustetulle työryhmälle. Nimetään työryhmään viran puolesta paikkatietoasiantuntija Arto Kurvinen ja Taina Järvelä sekä kolme muuta sellaista henkilöä, joilla on hy vät edel ly tyk set kun nan histo rian tuntemuksen kautta edesauttaa uu den Ou lun katu jen ja tei den ni mis tön muodostumista. Työryhmän kutsuu koolle Arto Kurvinen ja se voi järjestäytyä itsenäisesti. Pertti Veijonen esitti, että työryhmään valitaan Arto Kou ri. Mairit Toropainen esitti, että työryhmään valitaan Pentti Jokikokko ja Kari Tiri. Hyväksyttiin yksimielisesti. Nimettiin työryhmään yksimielisesti Arto Kurvinen, Taina Järvelä, Pentti Jokikokko, Arto Kouri ja Kari Tiri.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus YRITYSTONTIN LUOVUTTAMINEN YRITYSPUISTOSTA Kh 100 Valmistelija: maanmittausinsinööri Kari Viik, puh , DDS Drives Oy on lähestynyt Kiimingin kuntaa saapuneella yritystonttihakemuksella, jossa he hakevat Kiimingin Yrityspuis ton korttelista 209 tonttia 1. Tontin hakijan perusteet hakemus kirjeestä: DDS Drives Oy on kiinteistöjen vuok rauk seen eri kois tu nut yri tys, jo ka kiinteistöyhtiönä hakee vuokral le yllä mainit tua tonttia seu raavin pe rus tein: MDA Service Oy toimiii tällä hetkellä vuokratiloissa Kiimingin yrityspuistossa. Tiltek Oy:llä on palvelukeskus Torniossa sekä toimitilat myös Raahessa. Tarkoituksena yhdistää MDA Service Oy:n ja Tiltek Oy.n toimintoja Oulun alueella perustamalla yhteisen palvelukeskuksen. Tontin 209 ympärillä olemassa oleva infra, ruokala, kokoustilat yms. mitkä tukevat tätä ajatusta. Nykyinen vuokrattu tila ei täytä sijainnissa, puhtaudessa ja melussa niitä vaatimuksia, joita MDA Service Oy:n ja Tiltek Oy:n toiminta ja laatukäsikirjat edellyttävät, eikä siten ole sopiva toimipaikka. DDS Drives oy tulisi tekemään pitkäaikaisen vuokrasopimuksen MDA Service Oy:n ja Tiltek O:n kanssa. Hakija ilmoittaa olevansa kiinnostunut neuvottelemaan tontin ostamisesta vuokraamisen sijaan. Hakemuksen kohteena oleva tontti sijaitsee yrityspuis ton kes kei sellä kaava-alueella, jonne on haun kohteena olevan tontin arvoksi määritelty 30 / k-m 2 ja vuosivuokraksi 5 % myyntihinnasta. Esityslistan mukana jaetaan DDS Drives Oy:n lähettämä tonttihakemus sekä tonttikartta haettavasta tontista. Kj.: Päätetään hyväksyä DDS Drives Oy:n tontti hakemus Välikylän yritys puiston korttelista 209 tontti 1. Tontin varaus on voimassa kuusi kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja kun 500 euron varausmaksu on maksettu. Varausmaksua ei hyvitetä. Maanmittausinsinööri valtuutetaan varausaikana antamaan tontti vuokralle/myymään DDS Drives Oy:lle seuraavin oleellisin ehdoin: - Tontin pinta-ala on 3705 m 2 ja rakennusoikeutta on 1482 k-m 2. - Tontin vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta. - Tontin myyntihinta muodostuu kaavan osoittamasta rakennusoi- keudesta. Rakennusoikeuden hinta on 30 / k-m 2, joten tontin hinnaksi muodostuu Vuokrasopimus sisältää lunastusoikeuden, jonka mukaisesti vuokra laisella on oikeus lunastaa vuokra-alue 10 vuoden kuluessa vuokrakauden alkamisesta lukien yllä mainitulla myyntihinnalla joka on korjattu lunastushetken elinkustannusindeksillä.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus PAAVO PAJUN EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN TEHTÄVÄSTÄ HYVINVOINTILAUTAKUNNASSA Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Toimintasäännön 5 7 mom: Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan määrätä kunnallisiin toimielimiin edustajansa ja hänelle varaedustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Edustajaa ei nimetä seuraaviin lauta-, johto- ja toimikuntiin: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, liikelaitosten johtokunnat, palvelujohtokunta, äänestysalueiden vaalilautakunnat, vaalitoimikunta. Edustajaa ei nimetä myöskään yksilöasioiden jaostoon ja valiokuntaan. Kun toimintasäännön rajaukset kunnanhallituksen edustajien valinnasta eri toimielimiin otetaan huomioon, jää edustajia valittavaksi hyvinvointilautakuntaan ja yhdyskuntalautakuntaan. Kj: Valitaan kunnanhallituksen edustajat ja varaedustajat hyvinvointilautakuntaan ja yhdyskuntalautakuntaan. Tehtiin valinnat yksimielisesti seuraavasti: Edustaja Varaedustaja Hyvinvointilautakunta Paavo Paju Pertti Veijonen Yhdyskuntalautakunta Kari Tiri Aki Kontio Kh 101 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Paavo Paju on toimittanut sähköpostilla seuraavan anomuksen: Pyydän, että kunnanhallitus vapauttaisi minut hyvinvointilautakunnan kunnanhallituksen edustajuudesta, koska olen tullut valituksi valtuuston varapuheenjohtajaksi. Kj: Hyväksytään Paavo Pajun eroanomus ja valitaan hänen tilalleen uusi edustaja hyvinvointilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2012 loppuun. Tomi Juntunen esitti, että kunnanhallituksen edustajaksi hyvinvointilautakuntaan valitaan Kalevi Kuha. Eroanomus hyväksyttiin yksimielisesti ja samoin yksimielisesti valittiin kunnanhallituksen edustajaksi hyvinvointilauta kuntaan Ka levi Kuha.

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SEKÄ VALTUUSTOSEMINAARIT ELO-JOULUKUUSSA 2011 Kh 102 Kj: Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Päätetään, että kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset pidetään elo - joulukuussa 2011 seuraavasti (syyslomaviikko ) ja merki tään valtuustoseminaariajat tiedoksi: Kunnanhallitus Valtuusto (pidetään aiemmin, jos on tarve) 5.9. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava Ltk:n ja johtok. ta-esitykset Keskeisten taajama-alueiden investointien yhteenveto osayleiskaava Valtuustoseminaari Aiheena talousarvio Alustava ta-esitys Alustava ta-esitys Veroprosentit Veroprosentit mm. ta-esitys (mm. ta-esityksen varapäivä) uuden Oulun valtuustojen yhtei nen seminaari Talousarvio Puheenjohtajilla on mahdollisuus muuttaa kokouspäivämääriä tarpeen niin vaa ties sa. Kunnanhallituksen kokouspaikka on valtuustosali ja kokousaika klo tai pu heen joh ta jan poik keukselli sesti mää rää mä muu paik ka ja/tai kellonaika. Kiireellisissä tapauksissa kunnanhallituksen kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimitse. Valtuuston kokouspaikka on valtuustosali ja kokousaika klo tai puheenjohtajan poikkeuksellisesti määräämä muu paikka ja/tai kellon ai ka. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 103 Valmistelija: palveluesimies, toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , säh kö pos ti: Kj: Merkitään seuraavat lautakuntien pöytä kirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi: Tarkastuslautakunta Yhdyskuntalautakunta ja Hyvinvointilautakunta Talous- ja strategiavaliokunta Kunnanjohtajan päätökset nro 8: TTES sopimuksen piiriin kuuluvien järjestelyerä alkaen nro 9: OVTES sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön jär jes te ly erä alkaen ja samalla päätetään, ettei kyseisten lautakuntien päätöksiä ja viranhaltijapäätöksiä oteta Kun tal:n 51 :n mu kai sesti kun nan hal li tuksen kä si tel tä väksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 104 Valmistelija: palveluesimies, toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , sähköposti: P-P liiton maakuntahallituksen kokouspöytäkirja P-P sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouspöytäkirja Maakuntavaltuuston pöytäkirja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta, Vaaranhelema RN 43:35 Kuntaliitto - yleiskirje nro 10/80/2011: Elintarvikelain (353/2011) muutosten toimeenpanoa - yleiskirje nro 11/80/2011: Jätelaki uudistuu Kiinteistönluovutusilmoitukset - Eero ja Marjatta Takkinen/Antti ja Virpi Takkinen - Liisa Koskela ym./vesa Timonen - Veikko Iisakka/Mari ja Sakari Kumpula - Rauno ja Merja Taskila/Jussi ja Katri Tolonen - Jouni ja Aila Heikkinen/Kiimingin kunta - Juha ja Maria Kärkkäinen/Jari ja Laura Martti - Irja Mikkonen/Maija Heino - Jussi Koskela/Päivi ja Juho Karhumaa - Weera-Kiinteistöt Oy/Anne-Mari ja Janne Rinne - Tiina ja Timo Stenholm/Kaisu ja Risto Kalliorinne - Tatu ja Anna-Elina Collan/Mervi Niemelä ja Jere Isokangas -Timo Rönkkö/Sakari Siekkinen - Matti Vesa ym./markku ja Mari Impiö - Kiimingin kunta/toni ja Ruutha Pintamo-Kenttälä - Ari ja Paula Loukkola/Maarit Tihinen - Arja Suorsa ym./virtausmallinnus Lauri Hekkala Oy ym. - Arja Suorsa ym./ Merja ja Juha Suorsa - Pekka Mikkonen/Jussi-Pekka Mikkonen ja Satu Jylänki - Esa Raappana ja Raija Henell/Aino Peltoniemi - Pekka Mäcklin ym. /Irja-Liisa Onkalo-Särkikangas ja Esko Särkikangas - Niilo Kumpula/Ari Isokangas - Niilo Kumpula/Tuire Isokangas - Alli Pigg/Mikko Kauppinen - Seija Väätäjä/Nina Majala - Antti Katiska kp ym. /Tiina ja Arno Amberla - Minna Toivonen/As Oy Kiimingin Kanervatie 3 C - Oulun diakonissalaitoksen säätiö/mervi ja Pasi Lauriala - Kiimingin kunta/jani Siivikko ja Eeva-Maija Liisa Vilmi Kj: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: Pykälät: 96, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 95, Hallintolainkäyttölain muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kiimingin kunnanhallitus, Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon (08) Pykälät: 95, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen pvm: Tiedoksianto asianosaiselle (Täytetään, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm ja tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137 Kunnanvaltuusto 27.09.2010 AIKA 27.09.2010 klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE 140 47

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 AIKA 13.12.2010 klo 09:00-19:35 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA 173 HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102 Yhdyskuntalautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 17:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333. Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ 2009 / TONTIN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 333 Yhdyskuntalautakunta 30.08.2011 AIKA 30.08.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 120 TONTTIEN LUOVUTUS KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 Kaupunginhallitus Aika 02.03.2015 klo 13:00-16:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika 26.03.2012 klo 16:00-18:05 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-18:05 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-18:05 jäsen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot