KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214. Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE /"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:00-19:20 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / 217 HANKESUUNNITELMA, RAHOITUSEHDOTUS SEKÄ JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA OHJAUSRYHMÄÄN 96 VUOKRANTARKISTUS VUOKRATALO I / 219 PALVELUJOHTOKUNNAN ESITYS VUOKRATALON PURKAMISESTA 97 PUSKURIRAHALAINAN MYÖNTÄMINEN KOITELI ELÄÄ 221 RY:LLE 98 ASIANHALLINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA UUDEN OULUN KATUJEN JA TEIDEN NIMISTÖN 225 YHTEENSOVITTAMINEN / KUNTAKOHTAISEN NIMISTÖTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 100 YRITYSTONTIN LUOVUTTAMINEN YRITYSPUISTOSTA PAAVO PAJUN EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN 229 EDUSTAJAN TEHTÄVÄSTÄ HYVINVOINTILAUTAKUN- NASSA 102 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SE- 230 KÄ VALTUUSTOSEMINAARIT ELO-JOULUKUUSSA LAUTAKUNTIEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN 231 PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 104 ILMOITUSASIAT 232

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ KOKOUSAIKA klo 16:00-19:20 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Väänänen Martti 16:00-19:20 puheenjohtaja Tiri Kari 16:00-19:20 II varapuheenjohtaja Ketola Heikki 16:00-19:20 III.varapuheenjohtaja Toropainen Mairit 16:00-19:20 jäsen Kokkoniemi Elina 16:00-19:20 jäsen Haipus Taisto 16:00-19:20 varajäsen Juntunen Tomi 16:00-19:20 varajäsen Tuomaala Eija 16:00-19:20 varajäsen Veijonen Pertti 16:00-19:20 varajäsen POISSA Kuha Kalevi I.varapuheenjohtaja Kontio Aki jäsen Mikkonen Mirja jäsen Kansanaho Sirpa jäsen MUU Korhonen Marjo 16:00-19:20 valtuuston pj Paju Paavo 16:00-19:20 valtuuston I vpj Simonen Pekka 16:00-19:20 valtuuston II vpj Weisell Jukka 16:00-19:20 kunnanjohtaja/ esittelijä Kantola Harri 16:00-19:20 hallintojohtaja/ pöytäkirjanp. Kitinoja Ritva 16:00-19:20 yhdistymishall. edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Ketola ja Elina Kokkoniemi sekä varalle Kari Tiri. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Martti Väänänen Pöytäkirjanpitäjä Harri Kantola

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Heikki Ketola Elina Kokkoniemi Kari Tiri 95 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yheispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Hallintojohtaja Harri Kantola

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / HANKESUUNNITELMA, RAHOITUSEHDOTUS SEKÄ JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA OHJAUSRYHMÄÄN 180/05/2011 Kh 95 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Kiiminkijoki ry on lähettänyt kommentoitavaksi sekä päätöksiä varten päivitetyn Kiiminkijoen matkailun kehittämishankkeen päivitetyn suunnitelman, joka sisältää eriteltynä kuntien rahoitusosuudet vuosille 2011, 2012 ja hankkeen loppuun v a) Hanke on saanut suuruudeltaan päivitetyn suunnitelman mu kaisen rahoi tuksen (ELY 80 %, kunnat 10 % ja yksityinen rahoitus 10%), mutta osto palvelut anotaan muutettavaksi ostopalveluista palkkakuluiksi muiden muutosten yhteydessä. Kokonaisbudjetti on aikaisemman suuruinen. b) Toteutusaikaa esitetään muutettavaksi kestämään saakka ra hoittajan ohjeen mukaan. c) Hankesuunnitelmaa on päivitetty niin toimenpiteiden kuin budjetinkin osal ta niin, että hanke voidaan viedä läpi nopeutetussa aika taulussa, mutta ta voitteet saadaan toteutettua. d) Kiiminkijoki ry:n hallitus esittää kunnille seuraavia hankkeen maksuosuuksia: Maksuosuusesitys vuosille 2011 ja 2012 asukasluvun mukaisesti: Kiiminki /a eli yhteensä Oulu (Business Oulu) 1234 /a Ylikiimingin asukasluvun mukaisesti eli yhteensä Utajärvi 1091 /a eli yhteensä Puolanka 1135 /a eli yhteensä Näillä summilla kertyy kuntarahoitusosuudeksi päätöksen mukaiset Vuoden 2013 rahoitusosuudet kerätään suunnitelman mukaan jo vuon na e) Kiiminkijoki ry:n hallitus esittää yksityisen rahoituksen rungon hankkimisek si tehtäväksi seuraavat rahoituspäätökset osallistumisesta hankkeeseen: Oulun Matkailu Oy (v ja 2012) 2500 eli yhteensä 5000 Puolanka-Paljakka matkailuyhdistys (v ja 2012) 1000 eli yhteensä 2000 Utajärven Yrityspuisto Oy (v ja 2012) 1000 eli yhteensä 2000 Puuttuvan yksityisrahoituksen, 6 658, Kiiminkijoki ry:n hallitus odottaa kertyvän Kiimingin ja Hauki putaan kuntien alueen yrityksiltä.

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus f) Taustatahoja pyydetään vahvistamaan hankkeen ohjausryh män jäsenet ja varajäsenet. Uudelta jäseneltä ja varajäseneltä tulee olla kirjallinen suostu mus. Voimassa olevat nimet, jotka tarvittaessa muutetaan muutosilmoitukseen: Kiiminki: Jyrki Kemppainen ja varalla Merja Aikio Oulu: Jouni Kähkönen ja varalla Matti Bäckström Puolanka: Timo Kananen ja varalla Helena Luukkonen Utajarvi: Asko Merilä ja varalla Toivo Perttunen Kainuun etu Oy: Ilmo Juntunen ja varalla Birit Oksman Rahoittajan edustaja Kukka Kukkonen g) Kiiminkijoki ry:n hallitus päätti, että hankevetäjän paikka pan naan heti auki, jos hankkeen ohjausryhmä hyväksyy hankesuunnitelmaan tehdyt päivityk set ja, jos muutoshakemus saa myönteistä palautetta rahoit tajan edustajil ta. Toki projektipäällikköil moitukseen edelleen kirjataan, että hallituksella on oikeus hylätä kaikki ha kemukset. Tämä siltä varalta, että jokin rahoitus taho ei halua rahoittaa hanketta. h) Tavoitteena on, että rahoitus saadaan kuntoon ja hankevetä jä saadaan palkattua mahdollisimman pian. Esityslistan liitemateriaaleissa jaetaan hankkeen rahoitussuunnitelma, päivitetty han ke suunnitelma ja hankekokousmuistio Kj: Päätetään - osallistua Kiiminkijoki ry:n kehittämishankkeeseen - hyväksyä kuntaosuudet ehdolla, että mahdollinen Haukiputaan osallistuminen ja sen mukainen kuntaosuus vähennetään Kiimingin kuntaosuudesta. Valitaan ohjausryhmään jäsen ja varajäsen. Kari Tiri esitti, että ohjausryhmän jäseneksi valitaan Mairit Toropainen. Mairit Toropainen esitti, että ohjausryhmän varajäseneksi valitaan Eija Tuomaala. Hyväksyttiin yksimielisesti. Valittiin yksimielisesti ohjausryhmän jäseneksi Mairit Toropainen ja varajäseneksi Eija Tuomaala. Heikki Ketola poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Peruste: Yhteisöjääviys.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Palvelujohtokunta Kunnanhallitus VUOKRANTARKISTUS VUOKRATALO I / PALVELUJOHTOKUNNAN ESITYS VUOKRATALON PURKAMISESTA Palvjtk Valmistelija: palvelupäällikkö, kunnossapitomestari Hannu Kuusela, puh , säh köposti: Viite: Päätös PSAVI /Ha-411 Timo Uusi-Illikainen on kannellut Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Kiimingin kunnan omista man ja hallinnoiman vuokra-asunnon vuokran määräytymisperusteista. Hän vaatii vuokrien alenta mista sillä perusteella, että vuokratalo tuottaa voittoa. Kiimingin kunnanhallitus on vastineessaan PSAVI:lle ilmoittanut , että Uusi-Illikaiselle on tiedotettu asian käsittelystä sähköpostilla ja että vuokra-asioiden käsittelyä ollaan vie mässä eteenpäin palvelujohtokunnan käsiteltäväksi. PSAVI:n päätöksen mukaan kantelu ei anna aluehallintoviraston taholta aihetta toimenpiteisiin. TILAPALVELUIDEN LAUSUNTO ASIASTA Vuokran määrä kyseisen Jaarantie 1:n vuokratalon asunnoissa on tällä hetkellä 7,68 /asm2/kk. Vuokria ei ole tarkastettu vuoden 2005 jälkeen. Asuntojen vuokrista on tehty tarkistuslaskelmat perustuen taloyhtiön hoitoja pääomamenoihin. Vuokrantarkistuslaskelman mukaisesti määrityskaudelle laskettu vuokran mää rä tulisi olla 8,84 /asm2/kk. Määrityskaudelle laskettu vuokran määrä tulisi olla 11,52 /asm2/kk. Tänä vuonna vuokratalolle tehtävien investointien (n ) pääomakustannukset nostavat ko konaisvuokran tarpeen jo noin 12,00 /asm2/kk tasolle. Nyt esitetyn perusteella voidaan todeta, että vuokratalon vuokria ei voida laskea vaan vuokrien ko rottamiseen on aihetta. Vuokrien korottaminen edellä esitetyille tasoille ei kuitenkaan olisi kohtuul lista ja sen kaltaisesta vuokratasosta todennäköisesti seuraisi asukkaiden kaikkoaminen ja talon tyhjeneminen. Toisaalta tyhjien tilojen pitäminen maksaisi kunnalle vielä enemmän kuin nyt. Kunta on päättänyt strategiassaan jo aiemmin, että se luopuu vuokra-asunnoistaan ja pääosa vuok ratalokannasta myytiin vuonna Erilliset asunto-osakkeensa kunta möi vuonna Tilapal velut on muuttamassa Jaarantie 1:n vuokrataloa paraikaa energialiittymänsä suhteen omavaraisek si investointiluonteisilla toimenpiteillä, jotta sen myyminen itsenäisenä kiinteistönä olisi mahdollista. Kiimingin kunnan toimintasäännön 18 mukaan palvelujohtokunnan päätösvaltaan kuuluu kunnan vuokra-asuntojen vuokrista ja vuokrientarkistuksista päättäminen. Tukipalveluiden palvelujohtaja esittää palvelujohtokun-

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Palvelujohtokunta Kunnanhallitus nalle, että Jaarantie 1:n vuokria korotetaan kohtuullisesti 5%. Vuokra nousee siten tasolle 8,06 /asm2/kk. Esityslistan mukana jaetaan PSAVI:n päätös. Vuokrantarkistuslaskelmat esitellään kokouksessa Palvj.atk: Palvelujohtokunta korottaa Jaarantie 1:n vuokria kohtuulli sesti 5%. Vuok ra nousee siten tasolle 8,06 /asm2/kk. Keskustelun kuluessa Jaakko Ruokola esitti Sari Koskelan kannattamana, että palvelujohtokunta hyväksyy palvelujohtajan esityksen sekä esittää lisäksi kunnanhallitukselle, että kunta hakee ARA:lta laina-akordin sekä purkuavustusta ja vuokratalo puretaan. Jorma Hanhela kannatti palvelujohtajan esitystä. Koska oli tullut palvelujohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esi tys, puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Ää nestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yk simielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) palvelu johtajan esityksen kannalla olevaa ääntä (Hanhela, Kellokumpu) se kä kolme (3) Jaakko Ruokolan esityksen kannalla olevaa ääntä (Mikkonen, Ruokola, Koskela), joten puheenjohtaja totesi Jaakko Ruokolan esityksen tulleen päätökseksi Palvelujohtokunta korottaa Jaarantie 1:n vuokria kohtuullisesti 5 %. Vuokra nousee siten tasolle 8,06 /asm2/kk. Palvelujohtokunta esit tää li säksi kunnanhallitukselle, että kunta hakee ARA:lta laina-akor din se kä pur kuavustusta ja vuokratalo puretaan. Kh 96 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Talouden tasapainottamisohjelmassa on päätetty, että Vuokratalo 1 myy dään. Palvelupäällikkö, kunnossapitomestari Hannu Kuusela on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja Vuokratalo 1:stä luopumiseksi. Selvitykset ovat esityslistan liitemateriaaleissa. Kunnanhallitukselle on aiemmin esitelty asia. Kj: Todetaan, että valtuusto on poistanut päätöksellään Vuokratalo 1:n myynnin talousarvion tasapainottamisohjelmasta , jo ten asian käsittely loppuu tähän. Todettiin.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus PUSKURIRAHALAINAN MYÖNTÄMINEN KOITELI ELÄÄ RY:LLE 187/214/2011 Kh 97 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Koiteli Elää ry on lähettänyt kunnalle seuraavan anomuksen: Koiteli Elää ry hakee Kiimingin kunnalta puskurirahastoa, jolla rahoitetaan Koiteli Elää - Acoustic Mu sic Festival -tapahtumaa kunnes anotut ja yhdistykselle myönnetyt tukira hat tulevat. Koiteli Elää ry on keväällä 2011 Kiimingissä perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka haluaa olla mu kana kehittämässä Kiimingin Koitelin kulttuurielämää, jotta alueen komeat maisemat ja laadukkaasti rakennettu infra pääsevät arvoiseensa käyttöön. Koitelin alueen tapahtumatuotannosta ei ole tähän mennessä vastannut mikään taho vaan siellä on järjestetty yksittäisiä tapahtumia ja esityksiä nii den tuottajien kiinnostuksen mukaan. Koiteli Elää ry haluaa olla näissä asioissa edellä kävijä tuoden ulkoilualueelle osaamista ja tietoa siitä, miten siellä voi järjestää enemmän ammattimaisia tapahtumia Kiimingin ja lähi alueiden ihmisten iloksi. Ensimmäisenä haasteenaan yhdistys halusi järjestää Koiteli Elää Acoustic Music Festivalin, jonka ta pahtumapäivä on Tapahtumasta tulee vuotuinen. Musiikkita pahtuma tulee olemaan suurin tähän mennessä Koitelissa järjestetty ta pahtuma ja vieläkin kooltaan hyvin maltillinen. Tapahtumapaikaksi on va rattu Koitelin Sahasaari. Tapahtumassa tulee olemaan anniskelu- ja ruoka myyntialue sekä ammattimaisesti hoidetut turvallisuusyms. järjestelyt. Myös alueella jo toimiva Tunnelmatupa tulee palvelemaan festivaalikävijöi tä oman tarjontansa mukaisesti. Monissa kohdissa tapahtuma tulee ole maan edelläkävijä ja viitoittamaan tietä tulevien vuosien tapahtumille alu eella. Koiteli Elää ry kokoaa tapahtuman järjestämisestä koosteen, jonka turvin tulevia tapahtumia on helppo järjestää. Koiteli Elää Acoustic Music Festival on myös osana Oulun Juhlaviikkoja ja saa näin ollen hyvän näky vyyden itse tapahtumalle sekä Koitelin ulkoilualueelle juhlaviikkojen mui den tapahtumien mukana. Yhdistys teki kovan työn saadakseen tapahtu man osaksi Juhlaviikkoja ja on ylpeä voidessaan todeta, että Koiteli ja siel lä järjestettävä musiikkifestivaali on hyvässä ja arvoisessaan seurassa Ou lun alueen muiden ykköstapahtumien joukossa Juhlaviikoista uutisoitaes sa. Koiteli Elää ry haki JoMMa ry:ltä kehittämistukea ja sai myöntävän päätöksen. Päätös myönsi tapah tumalle 90% kehittämisavustuksen, joka takaa sen, että ensimmäisen vuo den jälkeen yhdistys pystyy takuuvarmasti tuottamaan tapahtuman uudel leen sekä sille muutamia "pikkusiskoja ja -veljiä". JoMMa:n tukirahat "jal kautuvat" todennäköisesti keväällä 2012 ja siihen saakka Koiteli Elää ry hakee Kiimingin kunnalta lainaa ns. puskurirahan muodossa. Muissa kun nissa on kokemuksia tällaisesta korottomasta puskurirahastosta, jossa tu kirahaa saavia, mutta vielä varsin alussa taivaltaan olevia yhdistyksiä on voitu tukea riskittömästi. Koiteli Elää Acoustic Music Festivalin kokonaisbudjetti on noin euroa, joten puskurirahasto on maksimissaan euroa. Rahan suuruuteen vaikuttaa myytävien lippu jen määrä sekä omarahoitusosuus. Koiteli Elää ry toivoo, että kunnassa suhtaudutaan hankkeeseen myöntei-

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus sesti sillä yhdistys tekee hy villä mielin ja suurella sydämellä työtä Koitelin alueen tapahtumatuotannon virkistymiseksi. Yhdistyksessä ei ole yhtään palkalla työtä tekevää vaan kaikki työssä mukana olevat tekevät vapaaehtoistyötä. Yhdistys on myös saanut riemastuttavan hyvän vastaanoton niin perusajatuksensa kanssa kuin tämän ensimmäisen tapahtumankin tiimoiltakin ja uskoo, että nyt ol laan toteuttamassa jotakin sellaista mitä todella on odotettu ja kaivattu. Tällä korottomalla ja riskittömällä puskurirahastolla kunta voi olla mukana tukemassa tapahtumaa ja antamassa sille sitä taustatukea mitä tällaiset alkavat tapahtumat tarvitse vatkin. Tämä tapahtuma tulee elämään ja jatkamaan kulkuaan vielä pit kään tämän kesän jälkeenkin, joten toivomme, että myös kunta haluaa olla hanketta tukemassa siltä osin kuin pystyy. Koiteli Elää ry:n plsta Sirpa Eskola, puheenjohtaja Kj: Päätetään myöntää Koiteli Elää ry:lle anomansa puskurirahastolaina, enintään korottomana ehdolla, että yhdistys sitoutuu maksamaan pus ku ri ra haston velan kunnalle heti, kun se on saanut kehittämisra han (riip pu matta kehittämisrahan suuruudesta). Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus ASIANHALLINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 176/040/2011 Kh 98 Oulun kaupunki keskushallinto kansliapäällikkö Kalervo Ukkola puh ja asianhallintapäällikkö Marjaana Koistinen puh kirjoittavat: Sähköisen tiedonhallinnan ja kokouskäytännön ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan asianhallinnan kehittämistyöryhmän laatimaa Oulun kaupungin asianhallin nan kehittämissuunnitelmaa vuosille Asianhallinnan kehittämissuunnitelma on ensimmäinen Oulun kaupungin asianhallinnalle laadittu toi menpideohjelma. Sen painopisteinä on kehittää kaupungin sähköistä pää tösvalmistelua, sähköistä asianhallintaa, sähköistä arkistointia ja asiakaslähtöistä tietopalvelua. Kehittämissuunnitelmassa esitetty, hankkeisiin ja projektei hin jaettu ohjelma koskee vuoden 2013 alusta voimaan tulevaa Oulun seu dun monikuntaliitosta. Asianhallinta on keskeinen osa ns. sisällönhallinnan kokonaisuutta ja tarkoittaa toimintaa, jossa pyri tään hallitsemaan informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukai sesti. Asianhallinnan kehittämissuunnitelma ja käynnissä olevat Oulun kaupungin asianhallinnan kehittämishankkeet esiteltiin uuden Oulun johtoryhmässä Asianhallinnan kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu Oulussa kaupunginjohtaja Matti Penna sen asettamassa asianhallinnan kehittämistyöryhmässä. Kuntien yhdisty mispäätöksen jälkeen on perustettu uuden Oulunasianhallintatiimi, jonka jäseninä on - Kirsti Lehtinen, Haukipudas - Eija Moilanen, Oulunsalo - Sirkka Ylitalo, Yli-Ii - Ulla Tuomela/Henriikka Halmetoja, Kiiminki - Eero Ylitalo, Oulun kaupunki - Marjaana Koistinen, Oulun kaupunki Asianhallinnan kehittämissuunnitelma huomioi sekä uuden johtamisjärjestelmän, että uuden Oulun. Kehittämisohjelman aikataulu ja kehittämishankkeiden suunnittelu, pilo tointi ja käyttöönotto on kuvattu Asianhallinnan kehittämissuunnitelman si vulla 22. Asianhallinnan kehittämissuunnitelma on käsitelty uuden Oulun asianhallintatiimissä ja se on siellä hyväksytty uuden Oulun asianhallinnan kehittämisohjelmaksi. A-liite: Asianhallinnan kehittämissuunnitelma (jaettu esityslistan mukana jäsenille) Päätösesitys kaupunginjohtaja Matti Pennanen: Yhdistymishallitus hyväksyy asianhallinnan kehittämissuunnitelman vuosille ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi uuden Oulun kuntiin. Yhdistymishallituksen päätös : Päätettiin jättää pöydälle.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Yhdistymishallituksen päätös : Päätösehdotus hyväksyttiin. Kj: Hyväksytään esityslistan liitemateriaaleissa jaettava asianhallinnan kehittämissuunnitelma. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus UUDEN OULUN KATUJEN JA TEIDEN NIMISTÖN YHTEENSOVITTAMINEN / KUNTAKOHTAISEN NIMISTÖTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Kh 99 Valmistelijat: paikkatietoasiantuntija Arto Kurvinen, puh , Vuoden 2013 alusta voimaan tuleva kuntaliitos edellyttää, ettei yhdistyneessä kunnassa ole samanni misiä katuja tai teitä. Erityisesti hätäkeskustoiminnan, palo- ja pelastuslai toksen ja postin kannalta tämä on tärkeää. Uuden Oulun nimistön yhteensovittamista varten on perustettu projekti ja sitä varten työryhmä, jossa ovat jäsenet jokaisesta liittyvästä kunnasta sekä asiantuntijajäsenet Itella Posti Oy:stä ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskuksesta. Projek tissa kartoitetaan samannimiset tiet ja kadut, määritellään nimimuutosperi aatteet, laaditaan lista muutettavista nimistä eri kunnissa, laaditaan esitys uusiksi nimiksi ja saatetaan uudet nimet jokaisessa kunnassa päätettävik si/ virallistettaviksi. Nimistön yhteensovittamisen jälkeen päivitetään rekisterit ja otetaan uudet nimet ja osoitteet käyttöön hyvissä ajoin ennen vuoden 2013 alkua. Yhdistymishallitus hyväksyy nimi muutosperiaatteet ja sen missä kunnassa kukin kadun tai tien nimi muutet taan. Uusien nimien tulee olla virallistettu kunnissa kesälomiin 2012 men nessä, jotta kuntalaisia ehditään tiedottaa hyvissä ajoin ennen syksyllä 2012 tehtävää uusien osoitteiden käyttöönottoa. Yhdistymishallitus hyväksyi kokouksessaan ( 36) seuraavat nimimuutosperiaatteet käytettä viksi Uuden Oulun nimistön yhteensovittamisessa: Yleiset periaatteet Nimimuutoksissa lähtökohtana on pyrkimys mahdollisimman pieneen vaikutukseen (pienimmän hai tan periaate) ja virhemahdollisuuksien minimointiin. Päätettäessä muutet tavista nimistä puntaroidaan kaikkia ohessa listattuja seikkoja yhtä aikaa. Muutettavaa nimeä katsotaan kokonaisuutena eri näkökulmista. Jokaiselle muutokselle tulee löytyä perusteet. Seuraavia asioita tutkitaan päätettäessä muutettavista nimistä: - Osoitteiden lukumäärä ja osoitepaikan käyttötarkoitus: yritys/sen suuruus, kerrostalo, rivitalo, oma kotitalo, loma-asunto (painoarvoa saa enemmän se kadun- /tiennimi, jonka varrella on enemmän osoitteita tai jonka osoitteilla on suurempi käyttöaste) - Nimen historiallinen merkittävyys tai alueellinen tunnettavuus (painoarvoa saa enemmän historialli sesti merkittävämpi tai alueellisesti tunnetumpi nimi) - Nimi osana laajempaa aihepiiriä (painoarvoa saa enemmän nimi, joka on osa laajempaa aihepiiriko konaisuutta) - Muita asioita: Nimi sijaitsee asemakaava-alueella/ haja-asutusalueella, Yli-Iin vastikään kuntaliitosta varten muutetut nimet (painoarvoa saa enemmän asemakaava-alueella si jaitseva nimi; pyritään siihen, että Yli-Iin vastikään kuntaliitosta varten muutetut nimet säilyisivät) Oheisten periaatteiden mukaan selvitetään missä kunnassa tien/kadun nimi muutetaan. Selvitystyön yhteydessä käytetään asiantuntijoiden asiantuntemusta hyväksi. Lista muutettavista teistä päätetään yhdistymishallituksessa elo-lokakuussa 2011.

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Tämän jälkeen nimimuutosten kohteena olevien katujen ja teiden varren asukkaita tullaan tiedotta maan ehdotettavasta uudesta nimestä, jolloin asukkaat voivat antaa palau tetta asiasta. Asukkaille lähetetään myös kirjeet syksyllä 2012 uuden osoit teen käyttöön ottamisesta. Kj: Päätetään perustaa kunnan työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ja tehdä ehdotuksia katujen ja teiden nimiksi Uuden Oulun nimistön yh teen so vit ta mis ta var ten perustetulle työryhmälle. Nimetään työryhmään viran puolesta paikkatietoasiantuntija Arto Kurvinen ja Taina Järvelä sekä kolme muuta sellaista henkilöä, joilla on hy vät edel ly tyk set kun nan histo rian tuntemuksen kautta edesauttaa uu den Ou lun katu jen ja tei den ni mis tön muodostumista. Työryhmän kutsuu koolle Arto Kurvinen ja se voi järjestäytyä itsenäisesti. Pertti Veijonen esitti, että työryhmään valitaan Arto Kou ri. Mairit Toropainen esitti, että työryhmään valitaan Pentti Jokikokko ja Kari Tiri. Hyväksyttiin yksimielisesti. Nimettiin työryhmään yksimielisesti Arto Kurvinen, Taina Järvelä, Pentti Jokikokko, Arto Kouri ja Kari Tiri.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus YRITYSTONTIN LUOVUTTAMINEN YRITYSPUISTOSTA Kh 100 Valmistelija: maanmittausinsinööri Kari Viik, puh , DDS Drives Oy on lähestynyt Kiimingin kuntaa saapuneella yritystonttihakemuksella, jossa he hakevat Kiimingin Yrityspuis ton korttelista 209 tonttia 1. Tontin hakijan perusteet hakemus kirjeestä: DDS Drives Oy on kiinteistöjen vuok rauk seen eri kois tu nut yri tys, jo ka kiinteistöyhtiönä hakee vuokral le yllä mainit tua tonttia seu raavin pe rus tein: MDA Service Oy toimiii tällä hetkellä vuokratiloissa Kiimingin yrityspuistossa. Tiltek Oy:llä on palvelukeskus Torniossa sekä toimitilat myös Raahessa. Tarkoituksena yhdistää MDA Service Oy:n ja Tiltek Oy.n toimintoja Oulun alueella perustamalla yhteisen palvelukeskuksen. Tontin 209 ympärillä olemassa oleva infra, ruokala, kokoustilat yms. mitkä tukevat tätä ajatusta. Nykyinen vuokrattu tila ei täytä sijainnissa, puhtaudessa ja melussa niitä vaatimuksia, joita MDA Service Oy:n ja Tiltek Oy:n toiminta ja laatukäsikirjat edellyttävät, eikä siten ole sopiva toimipaikka. DDS Drives oy tulisi tekemään pitkäaikaisen vuokrasopimuksen MDA Service Oy:n ja Tiltek O:n kanssa. Hakija ilmoittaa olevansa kiinnostunut neuvottelemaan tontin ostamisesta vuokraamisen sijaan. Hakemuksen kohteena oleva tontti sijaitsee yrityspuis ton kes kei sellä kaava-alueella, jonne on haun kohteena olevan tontin arvoksi määritelty 30 / k-m 2 ja vuosivuokraksi 5 % myyntihinnasta. Esityslistan mukana jaetaan DDS Drives Oy:n lähettämä tonttihakemus sekä tonttikartta haettavasta tontista. Kj.: Päätetään hyväksyä DDS Drives Oy:n tontti hakemus Välikylän yritys puiston korttelista 209 tontti 1. Tontin varaus on voimassa kuusi kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja kun 500 euron varausmaksu on maksettu. Varausmaksua ei hyvitetä. Maanmittausinsinööri valtuutetaan varausaikana antamaan tontti vuokralle/myymään DDS Drives Oy:lle seuraavin oleellisin ehdoin: - Tontin pinta-ala on 3705 m 2 ja rakennusoikeutta on 1482 k-m 2. - Tontin vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta. - Tontin myyntihinta muodostuu kaavan osoittamasta rakennusoi- keudesta. Rakennusoikeuden hinta on 30 / k-m 2, joten tontin hinnaksi muodostuu Vuokrasopimus sisältää lunastusoikeuden, jonka mukaisesti vuokra laisella on oikeus lunastaa vuokra-alue 10 vuoden kuluessa vuokrakauden alkamisesta lukien yllä mainitulla myyntihinnalla joka on korjattu lunastushetken elinkustannusindeksillä.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus PAAVO PAJUN EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN TEHTÄVÄSTÄ HYVINVOINTILAUTAKUNNASSA Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Toimintasäännön 5 7 mom: Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan määrätä kunnallisiin toimielimiin edustajansa ja hänelle varaedustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Edustajaa ei nimetä seuraaviin lauta-, johto- ja toimikuntiin: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, liikelaitosten johtokunnat, palvelujohtokunta, äänestysalueiden vaalilautakunnat, vaalitoimikunta. Edustajaa ei nimetä myöskään yksilöasioiden jaostoon ja valiokuntaan. Kun toimintasäännön rajaukset kunnanhallituksen edustajien valinnasta eri toimielimiin otetaan huomioon, jää edustajia valittavaksi hyvinvointilautakuntaan ja yhdyskuntalautakuntaan. Kj: Valitaan kunnanhallituksen edustajat ja varaedustajat hyvinvointilautakuntaan ja yhdyskuntalautakuntaan. Tehtiin valinnat yksimielisesti seuraavasti: Edustaja Varaedustaja Hyvinvointilautakunta Paavo Paju Pertti Veijonen Yhdyskuntalautakunta Kari Tiri Aki Kontio Kh 101 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Paavo Paju on toimittanut sähköpostilla seuraavan anomuksen: Pyydän, että kunnanhallitus vapauttaisi minut hyvinvointilautakunnan kunnanhallituksen edustajuudesta, koska olen tullut valituksi valtuuston varapuheenjohtajaksi. Kj: Hyväksytään Paavo Pajun eroanomus ja valitaan hänen tilalleen uusi edustaja hyvinvointilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2012 loppuun. Tomi Juntunen esitti, että kunnanhallituksen edustajaksi hyvinvointilautakuntaan valitaan Kalevi Kuha. Eroanomus hyväksyttiin yksimielisesti ja samoin yksimielisesti valittiin kunnanhallituksen edustajaksi hyvinvointilauta kuntaan Ka levi Kuha.

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SEKÄ VALTUUSTOSEMINAARIT ELO-JOULUKUUSSA 2011 Kh 102 Kj: Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Päätetään, että kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset pidetään elo - joulukuussa 2011 seuraavasti (syyslomaviikko ) ja merki tään valtuustoseminaariajat tiedoksi: Kunnanhallitus Valtuusto (pidetään aiemmin, jos on tarve) 5.9. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava Ltk:n ja johtok. ta-esitykset Keskeisten taajama-alueiden investointien yhteenveto osayleiskaava Valtuustoseminaari Aiheena talousarvio Alustava ta-esitys Alustava ta-esitys Veroprosentit Veroprosentit mm. ta-esitys (mm. ta-esityksen varapäivä) uuden Oulun valtuustojen yhtei nen seminaari Talousarvio Puheenjohtajilla on mahdollisuus muuttaa kokouspäivämääriä tarpeen niin vaa ties sa. Kunnanhallituksen kokouspaikka on valtuustosali ja kokousaika klo tai pu heen joh ta jan poik keukselli sesti mää rää mä muu paik ka ja/tai kellonaika. Kiireellisissä tapauksissa kunnanhallituksen kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimitse. Valtuuston kokouspaikka on valtuustosali ja kokousaika klo tai puheenjohtajan poikkeuksellisesti määräämä muu paikka ja/tai kellon ai ka. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 103 Valmistelija: palveluesimies, toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , säh kö pos ti: Kj: Merkitään seuraavat lautakuntien pöytä kirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi: Tarkastuslautakunta Yhdyskuntalautakunta ja Hyvinvointilautakunta Talous- ja strategiavaliokunta Kunnanjohtajan päätökset nro 8: TTES sopimuksen piiriin kuuluvien järjestelyerä alkaen nro 9: OVTES sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön jär jes te ly erä alkaen ja samalla päätetään, ettei kyseisten lautakuntien päätöksiä ja viranhaltijapäätöksiä oteta Kun tal:n 51 :n mu kai sesti kun nan hal li tuksen kä si tel tä väksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 104 Valmistelija: palveluesimies, toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , sähköposti: P-P liiton maakuntahallituksen kokouspöytäkirja P-P sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouspöytäkirja Maakuntavaltuuston pöytäkirja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta, Vaaranhelema RN 43:35 Kuntaliitto - yleiskirje nro 10/80/2011: Elintarvikelain (353/2011) muutosten toimeenpanoa - yleiskirje nro 11/80/2011: Jätelaki uudistuu Kiinteistönluovutusilmoitukset - Eero ja Marjatta Takkinen/Antti ja Virpi Takkinen - Liisa Koskela ym./vesa Timonen - Veikko Iisakka/Mari ja Sakari Kumpula - Rauno ja Merja Taskila/Jussi ja Katri Tolonen - Jouni ja Aila Heikkinen/Kiimingin kunta - Juha ja Maria Kärkkäinen/Jari ja Laura Martti - Irja Mikkonen/Maija Heino - Jussi Koskela/Päivi ja Juho Karhumaa - Weera-Kiinteistöt Oy/Anne-Mari ja Janne Rinne - Tiina ja Timo Stenholm/Kaisu ja Risto Kalliorinne - Tatu ja Anna-Elina Collan/Mervi Niemelä ja Jere Isokangas -Timo Rönkkö/Sakari Siekkinen - Matti Vesa ym./markku ja Mari Impiö - Kiimingin kunta/toni ja Ruutha Pintamo-Kenttälä - Ari ja Paula Loukkola/Maarit Tihinen - Arja Suorsa ym./virtausmallinnus Lauri Hekkala Oy ym. - Arja Suorsa ym./ Merja ja Juha Suorsa - Pekka Mikkonen/Jussi-Pekka Mikkonen ja Satu Jylänki - Esa Raappana ja Raija Henell/Aino Peltoniemi - Pekka Mäcklin ym. /Irja-Liisa Onkalo-Särkikangas ja Esko Särkikangas - Niilo Kumpula/Ari Isokangas - Niilo Kumpula/Tuire Isokangas - Alli Pigg/Mikko Kauppinen - Seija Väätäjä/Nina Majala - Antti Katiska kp ym. /Tiina ja Arno Amberla - Minna Toivonen/As Oy Kiimingin Kanervatie 3 C - Oulun diakonissalaitoksen säätiö/mervi ja Pasi Lauriala - Kiimingin kunta/jani Siivikko ja Eeva-Maija Liisa Vilmi Kj: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: Pykälät: 96, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 95, Hallintolainkäyttölain muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kiimingin kunnanhallitus, Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon (08) Pykälät: 95, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen pvm: Tiedoksianto asianosaiselle (Täytetään, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm ja tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten

HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI II. Uusi Oulu HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI II

HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI II. Uusi Oulu HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI II Uusi Oulu 1.1.2013 Vuoden 2013 alusta voimaan tuleva kuntaliitos edellyttää, ettei yhdistyneessä y kunnassa ole samannimisiä katuja tai teitä. Erityisesti hätäkeskustoiminnan, palo- ja pelastuslaitoksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot