KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 214. Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE /"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:00-19:20 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 95 KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / 217 HANKESUUNNITELMA, RAHOITUSEHDOTUS SEKÄ JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA OHJAUSRYHMÄÄN 96 VUOKRANTARKISTUS VUOKRATALO I / 219 PALVELUJOHTOKUNNAN ESITYS VUOKRATALON PURKAMISESTA 97 PUSKURIRAHALAINAN MYÖNTÄMINEN KOITELI ELÄÄ 221 RY:LLE 98 ASIANHALLINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA UUDEN OULUN KATUJEN JA TEIDEN NIMISTÖN 225 YHTEENSOVITTAMINEN / KUNTAKOHTAISEN NIMISTÖTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 100 YRITYSTONTIN LUOVUTTAMINEN YRITYSPUISTOSTA PAAVO PAJUN EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN 229 EDUSTAJAN TEHTÄVÄSTÄ HYVINVOINTILAUTAKUN- NASSA 102 KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SE- 230 KÄ VALTUUSTOSEMINAARIT ELO-JOULUKUUSSA LAUTAKUNTIEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN 231 PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 104 ILMOITUSASIAT 232

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ KOKOUSAIKA klo 16:00-19:20 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Väänänen Martti 16:00-19:20 puheenjohtaja Tiri Kari 16:00-19:20 II varapuheenjohtaja Ketola Heikki 16:00-19:20 III.varapuheenjohtaja Toropainen Mairit 16:00-19:20 jäsen Kokkoniemi Elina 16:00-19:20 jäsen Haipus Taisto 16:00-19:20 varajäsen Juntunen Tomi 16:00-19:20 varajäsen Tuomaala Eija 16:00-19:20 varajäsen Veijonen Pertti 16:00-19:20 varajäsen POISSA Kuha Kalevi I.varapuheenjohtaja Kontio Aki jäsen Mikkonen Mirja jäsen Kansanaho Sirpa jäsen MUU Korhonen Marjo 16:00-19:20 valtuuston pj Paju Paavo 16:00-19:20 valtuuston I vpj Simonen Pekka 16:00-19:20 valtuuston II vpj Weisell Jukka 16:00-19:20 kunnanjohtaja/ esittelijä Kantola Harri 16:00-19:20 hallintojohtaja/ pöytäkirjanp. Kitinoja Ritva 16:00-19:20 yhdistymishall. edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Ketola ja Elina Kokkoniemi sekä varalle Kari Tiri. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Martti Väänänen Pöytäkirjanpitäjä Harri Kantola

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Heikki Ketola Elina Kokkoniemi Kari Tiri 95 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yheispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Hallintojohtaja Harri Kantola

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KIIMINKIJOKI RY:N MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE / HANKESUUNNITELMA, RAHOITUSEHDOTUS SEKÄ JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA OHJAUSRYHMÄÄN 180/05/2011 Kh 95 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Kiiminkijoki ry on lähettänyt kommentoitavaksi sekä päätöksiä varten päivitetyn Kiiminkijoen matkailun kehittämishankkeen päivitetyn suunnitelman, joka sisältää eriteltynä kuntien rahoitusosuudet vuosille 2011, 2012 ja hankkeen loppuun v a) Hanke on saanut suuruudeltaan päivitetyn suunnitelman mu kaisen rahoi tuksen (ELY 80 %, kunnat 10 % ja yksityinen rahoitus 10%), mutta osto palvelut anotaan muutettavaksi ostopalveluista palkkakuluiksi muiden muutosten yhteydessä. Kokonaisbudjetti on aikaisemman suuruinen. b) Toteutusaikaa esitetään muutettavaksi kestämään saakka ra hoittajan ohjeen mukaan. c) Hankesuunnitelmaa on päivitetty niin toimenpiteiden kuin budjetinkin osal ta niin, että hanke voidaan viedä läpi nopeutetussa aika taulussa, mutta ta voitteet saadaan toteutettua. d) Kiiminkijoki ry:n hallitus esittää kunnille seuraavia hankkeen maksuosuuksia: Maksuosuusesitys vuosille 2011 ja 2012 asukasluvun mukaisesti: Kiiminki /a eli yhteensä Oulu (Business Oulu) 1234 /a Ylikiimingin asukasluvun mukaisesti eli yhteensä Utajärvi 1091 /a eli yhteensä Puolanka 1135 /a eli yhteensä Näillä summilla kertyy kuntarahoitusosuudeksi päätöksen mukaiset Vuoden 2013 rahoitusosuudet kerätään suunnitelman mukaan jo vuon na e) Kiiminkijoki ry:n hallitus esittää yksityisen rahoituksen rungon hankkimisek si tehtäväksi seuraavat rahoituspäätökset osallistumisesta hankkeeseen: Oulun Matkailu Oy (v ja 2012) 2500 eli yhteensä 5000 Puolanka-Paljakka matkailuyhdistys (v ja 2012) 1000 eli yhteensä 2000 Utajärven Yrityspuisto Oy (v ja 2012) 1000 eli yhteensä 2000 Puuttuvan yksityisrahoituksen, 6 658, Kiiminkijoki ry:n hallitus odottaa kertyvän Kiimingin ja Hauki putaan kuntien alueen yrityksiltä.

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus f) Taustatahoja pyydetään vahvistamaan hankkeen ohjausryh män jäsenet ja varajäsenet. Uudelta jäseneltä ja varajäseneltä tulee olla kirjallinen suostu mus. Voimassa olevat nimet, jotka tarvittaessa muutetaan muutosilmoitukseen: Kiiminki: Jyrki Kemppainen ja varalla Merja Aikio Oulu: Jouni Kähkönen ja varalla Matti Bäckström Puolanka: Timo Kananen ja varalla Helena Luukkonen Utajarvi: Asko Merilä ja varalla Toivo Perttunen Kainuun etu Oy: Ilmo Juntunen ja varalla Birit Oksman Rahoittajan edustaja Kukka Kukkonen g) Kiiminkijoki ry:n hallitus päätti, että hankevetäjän paikka pan naan heti auki, jos hankkeen ohjausryhmä hyväksyy hankesuunnitelmaan tehdyt päivityk set ja, jos muutoshakemus saa myönteistä palautetta rahoit tajan edustajil ta. Toki projektipäällikköil moitukseen edelleen kirjataan, että hallituksella on oikeus hylätä kaikki ha kemukset. Tämä siltä varalta, että jokin rahoitus taho ei halua rahoittaa hanketta. h) Tavoitteena on, että rahoitus saadaan kuntoon ja hankevetä jä saadaan palkattua mahdollisimman pian. Esityslistan liitemateriaaleissa jaetaan hankkeen rahoitussuunnitelma, päivitetty han ke suunnitelma ja hankekokousmuistio Kj: Päätetään - osallistua Kiiminkijoki ry:n kehittämishankkeeseen - hyväksyä kuntaosuudet ehdolla, että mahdollinen Haukiputaan osallistuminen ja sen mukainen kuntaosuus vähennetään Kiimingin kuntaosuudesta. Valitaan ohjausryhmään jäsen ja varajäsen. Kari Tiri esitti, että ohjausryhmän jäseneksi valitaan Mairit Toropainen. Mairit Toropainen esitti, että ohjausryhmän varajäseneksi valitaan Eija Tuomaala. Hyväksyttiin yksimielisesti. Valittiin yksimielisesti ohjausryhmän jäseneksi Mairit Toropainen ja varajäseneksi Eija Tuomaala. Heikki Ketola poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Peruste: Yhteisöjääviys.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Palvelujohtokunta Kunnanhallitus VUOKRANTARKISTUS VUOKRATALO I / PALVELUJOHTOKUNNAN ESITYS VUOKRATALON PURKAMISESTA Palvjtk Valmistelija: palvelupäällikkö, kunnossapitomestari Hannu Kuusela, puh , säh köposti: Viite: Päätös PSAVI /Ha-411 Timo Uusi-Illikainen on kannellut Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Kiimingin kunnan omista man ja hallinnoiman vuokra-asunnon vuokran määräytymisperusteista. Hän vaatii vuokrien alenta mista sillä perusteella, että vuokratalo tuottaa voittoa. Kiimingin kunnanhallitus on vastineessaan PSAVI:lle ilmoittanut , että Uusi-Illikaiselle on tiedotettu asian käsittelystä sähköpostilla ja että vuokra-asioiden käsittelyä ollaan vie mässä eteenpäin palvelujohtokunnan käsiteltäväksi. PSAVI:n päätöksen mukaan kantelu ei anna aluehallintoviraston taholta aihetta toimenpiteisiin. TILAPALVELUIDEN LAUSUNTO ASIASTA Vuokran määrä kyseisen Jaarantie 1:n vuokratalon asunnoissa on tällä hetkellä 7,68 /asm2/kk. Vuokria ei ole tarkastettu vuoden 2005 jälkeen. Asuntojen vuokrista on tehty tarkistuslaskelmat perustuen taloyhtiön hoitoja pääomamenoihin. Vuokrantarkistuslaskelman mukaisesti määrityskaudelle laskettu vuokran mää rä tulisi olla 8,84 /asm2/kk. Määrityskaudelle laskettu vuokran määrä tulisi olla 11,52 /asm2/kk. Tänä vuonna vuokratalolle tehtävien investointien (n ) pääomakustannukset nostavat ko konaisvuokran tarpeen jo noin 12,00 /asm2/kk tasolle. Nyt esitetyn perusteella voidaan todeta, että vuokratalon vuokria ei voida laskea vaan vuokrien ko rottamiseen on aihetta. Vuokrien korottaminen edellä esitetyille tasoille ei kuitenkaan olisi kohtuul lista ja sen kaltaisesta vuokratasosta todennäköisesti seuraisi asukkaiden kaikkoaminen ja talon tyhjeneminen. Toisaalta tyhjien tilojen pitäminen maksaisi kunnalle vielä enemmän kuin nyt. Kunta on päättänyt strategiassaan jo aiemmin, että se luopuu vuokra-asunnoistaan ja pääosa vuok ratalokannasta myytiin vuonna Erilliset asunto-osakkeensa kunta möi vuonna Tilapal velut on muuttamassa Jaarantie 1:n vuokrataloa paraikaa energialiittymänsä suhteen omavaraisek si investointiluonteisilla toimenpiteillä, jotta sen myyminen itsenäisenä kiinteistönä olisi mahdollista. Kiimingin kunnan toimintasäännön 18 mukaan palvelujohtokunnan päätösvaltaan kuuluu kunnan vuokra-asuntojen vuokrista ja vuokrientarkistuksista päättäminen. Tukipalveluiden palvelujohtaja esittää palvelujohtokun-

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Palvelujohtokunta Kunnanhallitus nalle, että Jaarantie 1:n vuokria korotetaan kohtuullisesti 5%. Vuokra nousee siten tasolle 8,06 /asm2/kk. Esityslistan mukana jaetaan PSAVI:n päätös. Vuokrantarkistuslaskelmat esitellään kokouksessa Palvj.atk: Palvelujohtokunta korottaa Jaarantie 1:n vuokria kohtuulli sesti 5%. Vuok ra nousee siten tasolle 8,06 /asm2/kk. Keskustelun kuluessa Jaakko Ruokola esitti Sari Koskelan kannattamana, että palvelujohtokunta hyväksyy palvelujohtajan esityksen sekä esittää lisäksi kunnanhallitukselle, että kunta hakee ARA:lta laina-akordin sekä purkuavustusta ja vuokratalo puretaan. Jorma Hanhela kannatti palvelujohtajan esitystä. Koska oli tullut palvelujohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esi tys, puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. Ää nestystavaksi hän esitti kädennostoäänestystä, mikä hyväksyttiin yk simielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) palvelu johtajan esityksen kannalla olevaa ääntä (Hanhela, Kellokumpu) se kä kolme (3) Jaakko Ruokolan esityksen kannalla olevaa ääntä (Mikkonen, Ruokola, Koskela), joten puheenjohtaja totesi Jaakko Ruokolan esityksen tulleen päätökseksi Palvelujohtokunta korottaa Jaarantie 1:n vuokria kohtuullisesti 5 %. Vuokra nousee siten tasolle 8,06 /asm2/kk. Palvelujohtokunta esit tää li säksi kunnanhallitukselle, että kunta hakee ARA:lta laina-akor din se kä pur kuavustusta ja vuokratalo puretaan. Kh 96 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Talouden tasapainottamisohjelmassa on päätetty, että Vuokratalo 1 myy dään. Palvelupäällikkö, kunnossapitomestari Hannu Kuusela on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja Vuokratalo 1:stä luopumiseksi. Selvitykset ovat esityslistan liitemateriaaleissa. Kunnanhallitukselle on aiemmin esitelty asia. Kj: Todetaan, että valtuusto on poistanut päätöksellään Vuokratalo 1:n myynnin talousarvion tasapainottamisohjelmasta , jo ten asian käsittely loppuu tähän. Todettiin.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus PUSKURIRAHALAINAN MYÖNTÄMINEN KOITELI ELÄÄ RY:LLE 187/214/2011 Kh 97 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Koiteli Elää ry on lähettänyt kunnalle seuraavan anomuksen: Koiteli Elää ry hakee Kiimingin kunnalta puskurirahastoa, jolla rahoitetaan Koiteli Elää - Acoustic Mu sic Festival -tapahtumaa kunnes anotut ja yhdistykselle myönnetyt tukira hat tulevat. Koiteli Elää ry on keväällä 2011 Kiimingissä perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka haluaa olla mu kana kehittämässä Kiimingin Koitelin kulttuurielämää, jotta alueen komeat maisemat ja laadukkaasti rakennettu infra pääsevät arvoiseensa käyttöön. Koitelin alueen tapahtumatuotannosta ei ole tähän mennessä vastannut mikään taho vaan siellä on järjestetty yksittäisiä tapahtumia ja esityksiä nii den tuottajien kiinnostuksen mukaan. Koiteli Elää ry haluaa olla näissä asioissa edellä kävijä tuoden ulkoilualueelle osaamista ja tietoa siitä, miten siellä voi järjestää enemmän ammattimaisia tapahtumia Kiimingin ja lähi alueiden ihmisten iloksi. Ensimmäisenä haasteenaan yhdistys halusi järjestää Koiteli Elää Acoustic Music Festivalin, jonka ta pahtumapäivä on Tapahtumasta tulee vuotuinen. Musiikkita pahtuma tulee olemaan suurin tähän mennessä Koitelissa järjestetty ta pahtuma ja vieläkin kooltaan hyvin maltillinen. Tapahtumapaikaksi on va rattu Koitelin Sahasaari. Tapahtumassa tulee olemaan anniskelu- ja ruoka myyntialue sekä ammattimaisesti hoidetut turvallisuusyms. järjestelyt. Myös alueella jo toimiva Tunnelmatupa tulee palvelemaan festivaalikävijöi tä oman tarjontansa mukaisesti. Monissa kohdissa tapahtuma tulee ole maan edelläkävijä ja viitoittamaan tietä tulevien vuosien tapahtumille alu eella. Koiteli Elää ry kokoaa tapahtuman järjestämisestä koosteen, jonka turvin tulevia tapahtumia on helppo järjestää. Koiteli Elää Acoustic Music Festival on myös osana Oulun Juhlaviikkoja ja saa näin ollen hyvän näky vyyden itse tapahtumalle sekä Koitelin ulkoilualueelle juhlaviikkojen mui den tapahtumien mukana. Yhdistys teki kovan työn saadakseen tapahtu man osaksi Juhlaviikkoja ja on ylpeä voidessaan todeta, että Koiteli ja siel lä järjestettävä musiikkifestivaali on hyvässä ja arvoisessaan seurassa Ou lun alueen muiden ykköstapahtumien joukossa Juhlaviikoista uutisoitaes sa. Koiteli Elää ry haki JoMMa ry:ltä kehittämistukea ja sai myöntävän päätöksen. Päätös myönsi tapah tumalle 90% kehittämisavustuksen, joka takaa sen, että ensimmäisen vuo den jälkeen yhdistys pystyy takuuvarmasti tuottamaan tapahtuman uudel leen sekä sille muutamia "pikkusiskoja ja -veljiä". JoMMa:n tukirahat "jal kautuvat" todennäköisesti keväällä 2012 ja siihen saakka Koiteli Elää ry hakee Kiimingin kunnalta lainaa ns. puskurirahan muodossa. Muissa kun nissa on kokemuksia tällaisesta korottomasta puskurirahastosta, jossa tu kirahaa saavia, mutta vielä varsin alussa taivaltaan olevia yhdistyksiä on voitu tukea riskittömästi. Koiteli Elää Acoustic Music Festivalin kokonaisbudjetti on noin euroa, joten puskurirahasto on maksimissaan euroa. Rahan suuruuteen vaikuttaa myytävien lippu jen määrä sekä omarahoitusosuus. Koiteli Elää ry toivoo, että kunnassa suhtaudutaan hankkeeseen myöntei-

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus sesti sillä yhdistys tekee hy villä mielin ja suurella sydämellä työtä Koitelin alueen tapahtumatuotannon virkistymiseksi. Yhdistyksessä ei ole yhtään palkalla työtä tekevää vaan kaikki työssä mukana olevat tekevät vapaaehtoistyötä. Yhdistys on myös saanut riemastuttavan hyvän vastaanoton niin perusajatuksensa kanssa kuin tämän ensimmäisen tapahtumankin tiimoiltakin ja uskoo, että nyt ol laan toteuttamassa jotakin sellaista mitä todella on odotettu ja kaivattu. Tällä korottomalla ja riskittömällä puskurirahastolla kunta voi olla mukana tukemassa tapahtumaa ja antamassa sille sitä taustatukea mitä tällaiset alkavat tapahtumat tarvitse vatkin. Tämä tapahtuma tulee elämään ja jatkamaan kulkuaan vielä pit kään tämän kesän jälkeenkin, joten toivomme, että myös kunta haluaa olla hanketta tukemassa siltä osin kuin pystyy. Koiteli Elää ry:n plsta Sirpa Eskola, puheenjohtaja Kj: Päätetään myöntää Koiteli Elää ry:lle anomansa puskurirahastolaina, enintään korottomana ehdolla, että yhdistys sitoutuu maksamaan pus ku ri ra haston velan kunnalle heti, kun se on saanut kehittämisra han (riip pu matta kehittämisrahan suuruudesta). Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus ASIANHALLINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 176/040/2011 Kh 98 Oulun kaupunki keskushallinto kansliapäällikkö Kalervo Ukkola puh ja asianhallintapäällikkö Marjaana Koistinen puh kirjoittavat: Sähköisen tiedonhallinnan ja kokouskäytännön ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan asianhallinnan kehittämistyöryhmän laatimaa Oulun kaupungin asianhallin nan kehittämissuunnitelmaa vuosille Asianhallinnan kehittämissuunnitelma on ensimmäinen Oulun kaupungin asianhallinnalle laadittu toi menpideohjelma. Sen painopisteinä on kehittää kaupungin sähköistä pää tösvalmistelua, sähköistä asianhallintaa, sähköistä arkistointia ja asiakaslähtöistä tietopalvelua. Kehittämissuunnitelmassa esitetty, hankkeisiin ja projektei hin jaettu ohjelma koskee vuoden 2013 alusta voimaan tulevaa Oulun seu dun monikuntaliitosta. Asianhallinta on keskeinen osa ns. sisällönhallinnan kokonaisuutta ja tarkoittaa toimintaa, jossa pyri tään hallitsemaan informaatiosisältöä mahdollisimman tarkoituksenmukai sesti. Asianhallinnan kehittämissuunnitelma ja käynnissä olevat Oulun kaupungin asianhallinnan kehittämishankkeet esiteltiin uuden Oulun johtoryhmässä Asianhallinnan kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu Oulussa kaupunginjohtaja Matti Penna sen asettamassa asianhallinnan kehittämistyöryhmässä. Kuntien yhdisty mispäätöksen jälkeen on perustettu uuden Oulunasianhallintatiimi, jonka jäseninä on - Kirsti Lehtinen, Haukipudas - Eija Moilanen, Oulunsalo - Sirkka Ylitalo, Yli-Ii - Ulla Tuomela/Henriikka Halmetoja, Kiiminki - Eero Ylitalo, Oulun kaupunki - Marjaana Koistinen, Oulun kaupunki Asianhallinnan kehittämissuunnitelma huomioi sekä uuden johtamisjärjestelmän, että uuden Oulun. Kehittämisohjelman aikataulu ja kehittämishankkeiden suunnittelu, pilo tointi ja käyttöönotto on kuvattu Asianhallinnan kehittämissuunnitelman si vulla 22. Asianhallinnan kehittämissuunnitelma on käsitelty uuden Oulun asianhallintatiimissä ja se on siellä hyväksytty uuden Oulun asianhallinnan kehittämisohjelmaksi. A-liite: Asianhallinnan kehittämissuunnitelma (jaettu esityslistan mukana jäsenille) Päätösesitys kaupunginjohtaja Matti Pennanen: Yhdistymishallitus hyväksyy asianhallinnan kehittämissuunnitelman vuosille ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi uuden Oulun kuntiin. Yhdistymishallituksen päätös : Päätettiin jättää pöydälle.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Yhdistymishallituksen päätös : Päätösehdotus hyväksyttiin. Kj: Hyväksytään esityslistan liitemateriaaleissa jaettava asianhallinnan kehittämissuunnitelma. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus UUDEN OULUN KATUJEN JA TEIDEN NIMISTÖN YHTEENSOVITTAMINEN / KUNTAKOHTAISEN NIMISTÖTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Kh 99 Valmistelijat: paikkatietoasiantuntija Arto Kurvinen, puh , Vuoden 2013 alusta voimaan tuleva kuntaliitos edellyttää, ettei yhdistyneessä kunnassa ole samanni misiä katuja tai teitä. Erityisesti hätäkeskustoiminnan, palo- ja pelastuslai toksen ja postin kannalta tämä on tärkeää. Uuden Oulun nimistön yhteensovittamista varten on perustettu projekti ja sitä varten työryhmä, jossa ovat jäsenet jokaisesta liittyvästä kunnasta sekä asiantuntijajäsenet Itella Posti Oy:stä ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskuksesta. Projek tissa kartoitetaan samannimiset tiet ja kadut, määritellään nimimuutosperi aatteet, laaditaan lista muutettavista nimistä eri kunnissa, laaditaan esitys uusiksi nimiksi ja saatetaan uudet nimet jokaisessa kunnassa päätettävik si/ virallistettaviksi. Nimistön yhteensovittamisen jälkeen päivitetään rekisterit ja otetaan uudet nimet ja osoitteet käyttöön hyvissä ajoin ennen vuoden 2013 alkua. Yhdistymishallitus hyväksyy nimi muutosperiaatteet ja sen missä kunnassa kukin kadun tai tien nimi muutet taan. Uusien nimien tulee olla virallistettu kunnissa kesälomiin 2012 men nessä, jotta kuntalaisia ehditään tiedottaa hyvissä ajoin ennen syksyllä 2012 tehtävää uusien osoitteiden käyttöönottoa. Yhdistymishallitus hyväksyi kokouksessaan ( 36) seuraavat nimimuutosperiaatteet käytettä viksi Uuden Oulun nimistön yhteensovittamisessa: Yleiset periaatteet Nimimuutoksissa lähtökohtana on pyrkimys mahdollisimman pieneen vaikutukseen (pienimmän hai tan periaate) ja virhemahdollisuuksien minimointiin. Päätettäessä muutet tavista nimistä puntaroidaan kaikkia ohessa listattuja seikkoja yhtä aikaa. Muutettavaa nimeä katsotaan kokonaisuutena eri näkökulmista. Jokaiselle muutokselle tulee löytyä perusteet. Seuraavia asioita tutkitaan päätettäessä muutettavista nimistä: - Osoitteiden lukumäärä ja osoitepaikan käyttötarkoitus: yritys/sen suuruus, kerrostalo, rivitalo, oma kotitalo, loma-asunto (painoarvoa saa enemmän se kadun- /tiennimi, jonka varrella on enemmän osoitteita tai jonka osoitteilla on suurempi käyttöaste) - Nimen historiallinen merkittävyys tai alueellinen tunnettavuus (painoarvoa saa enemmän historialli sesti merkittävämpi tai alueellisesti tunnetumpi nimi) - Nimi osana laajempaa aihepiiriä (painoarvoa saa enemmän nimi, joka on osa laajempaa aihepiiriko konaisuutta) - Muita asioita: Nimi sijaitsee asemakaava-alueella/ haja-asutusalueella, Yli-Iin vastikään kuntaliitosta varten muutetut nimet (painoarvoa saa enemmän asemakaava-alueella si jaitseva nimi; pyritään siihen, että Yli-Iin vastikään kuntaliitosta varten muutetut nimet säilyisivät) Oheisten periaatteiden mukaan selvitetään missä kunnassa tien/kadun nimi muutetaan. Selvitystyön yhteydessä käytetään asiantuntijoiden asiantuntemusta hyväksi. Lista muutettavista teistä päätetään yhdistymishallituksessa elo-lokakuussa 2011.

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Tämän jälkeen nimimuutosten kohteena olevien katujen ja teiden varren asukkaita tullaan tiedotta maan ehdotettavasta uudesta nimestä, jolloin asukkaat voivat antaa palau tetta asiasta. Asukkaille lähetetään myös kirjeet syksyllä 2012 uuden osoit teen käyttöön ottamisesta. Kj: Päätetään perustaa kunnan työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ja tehdä ehdotuksia katujen ja teiden nimiksi Uuden Oulun nimistön yh teen so vit ta mis ta var ten perustetulle työryhmälle. Nimetään työryhmään viran puolesta paikkatietoasiantuntija Arto Kurvinen ja Taina Järvelä sekä kolme muuta sellaista henkilöä, joilla on hy vät edel ly tyk set kun nan histo rian tuntemuksen kautta edesauttaa uu den Ou lun katu jen ja tei den ni mis tön muodostumista. Työryhmän kutsuu koolle Arto Kurvinen ja se voi järjestäytyä itsenäisesti. Pertti Veijonen esitti, että työryhmään valitaan Arto Kou ri. Mairit Toropainen esitti, että työryhmään valitaan Pentti Jokikokko ja Kari Tiri. Hyväksyttiin yksimielisesti. Nimettiin työryhmään yksimielisesti Arto Kurvinen, Taina Järvelä, Pentti Jokikokko, Arto Kouri ja Kari Tiri.

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus YRITYSTONTIN LUOVUTTAMINEN YRITYSPUISTOSTA Kh 100 Valmistelija: maanmittausinsinööri Kari Viik, puh , DDS Drives Oy on lähestynyt Kiimingin kuntaa saapuneella yritystonttihakemuksella, jossa he hakevat Kiimingin Yrityspuis ton korttelista 209 tonttia 1. Tontin hakijan perusteet hakemus kirjeestä: DDS Drives Oy on kiinteistöjen vuok rauk seen eri kois tu nut yri tys, jo ka kiinteistöyhtiönä hakee vuokral le yllä mainit tua tonttia seu raavin pe rus tein: MDA Service Oy toimiii tällä hetkellä vuokratiloissa Kiimingin yrityspuistossa. Tiltek Oy:llä on palvelukeskus Torniossa sekä toimitilat myös Raahessa. Tarkoituksena yhdistää MDA Service Oy:n ja Tiltek Oy.n toimintoja Oulun alueella perustamalla yhteisen palvelukeskuksen. Tontin 209 ympärillä olemassa oleva infra, ruokala, kokoustilat yms. mitkä tukevat tätä ajatusta. Nykyinen vuokrattu tila ei täytä sijainnissa, puhtaudessa ja melussa niitä vaatimuksia, joita MDA Service Oy:n ja Tiltek Oy:n toiminta ja laatukäsikirjat edellyttävät, eikä siten ole sopiva toimipaikka. DDS Drives oy tulisi tekemään pitkäaikaisen vuokrasopimuksen MDA Service Oy:n ja Tiltek O:n kanssa. Hakija ilmoittaa olevansa kiinnostunut neuvottelemaan tontin ostamisesta vuokraamisen sijaan. Hakemuksen kohteena oleva tontti sijaitsee yrityspuis ton kes kei sellä kaava-alueella, jonne on haun kohteena olevan tontin arvoksi määritelty 30 / k-m 2 ja vuosivuokraksi 5 % myyntihinnasta. Esityslistan mukana jaetaan DDS Drives Oy:n lähettämä tonttihakemus sekä tonttikartta haettavasta tontista. Kj.: Päätetään hyväksyä DDS Drives Oy:n tontti hakemus Välikylän yritys puiston korttelista 209 tontti 1. Tontin varaus on voimassa kuusi kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja kun 500 euron varausmaksu on maksettu. Varausmaksua ei hyvitetä. Maanmittausinsinööri valtuutetaan varausaikana antamaan tontti vuokralle/myymään DDS Drives Oy:lle seuraavin oleellisin ehdoin: - Tontin pinta-ala on 3705 m 2 ja rakennusoikeutta on 1482 k-m 2. - Tontin vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta. - Tontin myyntihinta muodostuu kaavan osoittamasta rakennusoi- keudesta. Rakennusoikeuden hinta on 30 / k-m 2, joten tontin hinnaksi muodostuu Vuokrasopimus sisältää lunastusoikeuden, jonka mukaisesti vuokra laisella on oikeus lunastaa vuokra-alue 10 vuoden kuluessa vuokrakauden alkamisesta lukien yllä mainitulla myyntihinnalla joka on korjattu lunastushetken elinkustannusindeksillä.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus PAAVO PAJUN EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN TEHTÄVÄSTÄ HYVINVOINTILAUTAKUNNASSA Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Toimintasäännön 5 7 mom: Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan määrätä kunnallisiin toimielimiin edustajansa ja hänelle varaedustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Edustajaa ei nimetä seuraaviin lauta-, johto- ja toimikuntiin: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, liikelaitosten johtokunnat, palvelujohtokunta, äänestysalueiden vaalilautakunnat, vaalitoimikunta. Edustajaa ei nimetä myöskään yksilöasioiden jaostoon ja valiokuntaan. Kun toimintasäännön rajaukset kunnanhallituksen edustajien valinnasta eri toimielimiin otetaan huomioon, jää edustajia valittavaksi hyvinvointilautakuntaan ja yhdyskuntalautakuntaan. Kj: Valitaan kunnanhallituksen edustajat ja varaedustajat hyvinvointilautakuntaan ja yhdyskuntalautakuntaan. Tehtiin valinnat yksimielisesti seuraavasti: Edustaja Varaedustaja Hyvinvointilautakunta Paavo Paju Pertti Veijonen Yhdyskuntalautakunta Kari Tiri Aki Kontio Kh 101 Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Paavo Paju on toimittanut sähköpostilla seuraavan anomuksen: Pyydän, että kunnanhallitus vapauttaisi minut hyvinvointilautakunnan kunnanhallituksen edustajuudesta, koska olen tullut valituksi valtuuston varapuheenjohtajaksi. Kj: Hyväksytään Paavo Pajun eroanomus ja valitaan hänen tilalleen uusi edustaja hyvinvointilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2012 loppuun. Tomi Juntunen esitti, että kunnanhallituksen edustajaksi hyvinvointilautakuntaan valitaan Kalevi Kuha. Eroanomus hyväksyttiin yksimielisesti ja samoin yksimielisesti valittiin kunnanhallituksen edustajaksi hyvinvointilauta kuntaan Ka levi Kuha.

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SEKÄ VALTUUSTOSEMINAARIT ELO-JOULUKUUSSA 2011 Kh 102 Kj: Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: Päätetään, että kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset pidetään elo - joulukuussa 2011 seuraavasti (syyslomaviikko ) ja merki tään valtuustoseminaariajat tiedoksi: Kunnanhallitus Valtuusto (pidetään aiemmin, jos on tarve) 5.9. Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava Ltk:n ja johtok. ta-esitykset Keskeisten taajama-alueiden investointien yhteenveto osayleiskaava Valtuustoseminaari Aiheena talousarvio Alustava ta-esitys Alustava ta-esitys Veroprosentit Veroprosentit mm. ta-esitys (mm. ta-esityksen varapäivä) uuden Oulun valtuustojen yhtei nen seminaari Talousarvio Puheenjohtajilla on mahdollisuus muuttaa kokouspäivämääriä tarpeen niin vaa ties sa. Kunnanhallituksen kokouspaikka on valtuustosali ja kokousaika klo tai pu heen joh ta jan poik keukselli sesti mää rää mä muu paik ka ja/tai kellonaika. Kiireellisissä tapauksissa kunnanhallituksen kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimitse. Valtuuston kokouspaikka on valtuustosali ja kokousaika klo tai puheenjohtajan poikkeuksellisesti määräämä muu paikka ja/tai kellon ai ka. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 103 Valmistelija: palveluesimies, toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , säh kö pos ti: Kj: Merkitään seuraavat lautakuntien pöytä kirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi: Tarkastuslautakunta Yhdyskuntalautakunta ja Hyvinvointilautakunta Talous- ja strategiavaliokunta Kunnanjohtajan päätökset nro 8: TTES sopimuksen piiriin kuuluvien järjestelyerä alkaen nro 9: OVTES sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön jär jes te ly erä alkaen ja samalla päätetään, ettei kyseisten lautakuntien päätöksiä ja viranhaltijapäätöksiä oteta Kun tal:n 51 :n mu kai sesti kun nan hal li tuksen kä si tel tä väksi. Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Kh 104 Valmistelija: palveluesimies, toimistosihteeri Ulla Tuomela, puh , sähköposti: P-P liiton maakuntahallituksen kokouspöytäkirja P-P sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouspöytäkirja Maakuntavaltuuston pöytäkirja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta, Vaaranhelema RN 43:35 Kuntaliitto - yleiskirje nro 10/80/2011: Elintarvikelain (353/2011) muutosten toimeenpanoa - yleiskirje nro 11/80/2011: Jätelaki uudistuu Kiinteistönluovutusilmoitukset - Eero ja Marjatta Takkinen/Antti ja Virpi Takkinen - Liisa Koskela ym./vesa Timonen - Veikko Iisakka/Mari ja Sakari Kumpula - Rauno ja Merja Taskila/Jussi ja Katri Tolonen - Jouni ja Aila Heikkinen/Kiimingin kunta - Juha ja Maria Kärkkäinen/Jari ja Laura Martti - Irja Mikkonen/Maija Heino - Jussi Koskela/Päivi ja Juho Karhumaa - Weera-Kiinteistöt Oy/Anne-Mari ja Janne Rinne - Tiina ja Timo Stenholm/Kaisu ja Risto Kalliorinne - Tatu ja Anna-Elina Collan/Mervi Niemelä ja Jere Isokangas -Timo Rönkkö/Sakari Siekkinen - Matti Vesa ym./markku ja Mari Impiö - Kiimingin kunta/toni ja Ruutha Pintamo-Kenttälä - Ari ja Paula Loukkola/Maarit Tihinen - Arja Suorsa ym./virtausmallinnus Lauri Hekkala Oy ym. - Arja Suorsa ym./ Merja ja Juha Suorsa - Pekka Mikkonen/Jussi-Pekka Mikkonen ja Satu Jylänki - Esa Raappana ja Raija Henell/Aino Peltoniemi - Pekka Mäcklin ym. /Irja-Liisa Onkalo-Särkikangas ja Esko Särkikangas - Niilo Kumpula/Ari Isokangas - Niilo Kumpula/Tuire Isokangas - Alli Pigg/Mikko Kauppinen - Seija Väätäjä/Nina Majala - Antti Katiska kp ym. /Tiina ja Arno Amberla - Minna Toivonen/As Oy Kiimingin Kanervatie 3 C - Oulun diakonissalaitoksen säätiö/mervi ja Pasi Lauriala - Kiimingin kunta/jani Siivikko ja Eeva-Maija Liisa Vilmi Kj: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpano: Pykälät: 96, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 95, Hallintolainkäyttölain muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Kiimingin kunnanhallitus, Lempiniementie 2, PL 4, KIIMINKI Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon (08) Pykälät: 95, Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen pvm: Tiedoksianto asianosaiselle (Täytetään, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm ja tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/11 Kokousaika: 21.09.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset KOKOUSAIKA Tiistai 10.04.2012 klo 16 KOKOUSPAIKKA Palvelukoti Saarenkartano Käsiteltävät asiat: Asialista 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 4. Toimintakertomus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127 Viranomainen SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN PÖYTÄKIRJA KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Sivu 127 KOKOUSAIKA 28.12.2011 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA ESITTELIJÄ MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.8.2006 kello 9.00 12.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 09.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 Kokousaika 9:00-10.00 Kokouspaikka Satamatalo Läsnä Jäsenet Kanerva, Seppo Andersson, Annika Lohi, Jyrki Oker-Blom, Jan D Rauhansalo, Sanna Riihelä, Esko Terhen-Saarinen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 22.5.2006 nro 5/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 19.2.2014 Nro 2/2014 AIKA Ke 19.2.2014 klo 16.30 18.55 PAIKKA lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ LISÄKSI POISSA Juhani Oksman puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot