Kokousaika Maanantaina klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila I vpj Birgitta Eira II vpj (poissa Tuomas Keskitalo j Elli-Maria Kultima j Janne Näkkäläjärvi j Antti Tonteri j Seppo Alatörmänen Pentti Mäkitalo Berit-Ellen Juuso kvalt pj kvalt I vpj kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä Leni Karisaari pöytäkirjanpitäjä Elina Hutton Enontekiön Kehitys Oy, toimitusjohtaja 212, 213 Sanja Uusikartano kirjanpitäjä, 212 Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Leni Karisaari puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pl. 213 Jaakko Alamattila puheenjohtaja 213 Pöytäkirjan tarkastajat Antti Tonteri Jaakko Alamattila pl. 213 Birgitta Eira 213 Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 211 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 212 Hetta Hiihtomaa Oy:n omistusjärjestelyt 213 Enontekiön Kehitys Oy:n konserniavustushakemus 214 Lausunto Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmasta 215 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräistä siihen liittyvistä laeista 216 Talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeen antaminen suunnitelmakaudelle Lausunnon antaminen Laajakaista 2015 kaikille 2015 hankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta 218 Osallistuminen etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon 219 Lausunnon antaminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja ensihoidon kustannusten jaosta 220 Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota ja suunnitelmaa varten 221 Talousarvion toteutuminen 1-6/ Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Hallinto-osaston tehtävien hoitaminen kunnansihteerin viransijaisuuden aikana 224 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 225 Avustushakemus Kilpisjärven Luontotalon ja Tsahkaljärven välisten reittien kunnostuksesta yhteistyönä 226 Kunnan kannanotto Oys-erva aluekokeiluhankeraportin pohjalta valmisteltavan jatkohankkeen toteuttamisen tavoitteista 227 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 228 Ilmoitusasiat 229 Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 230 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 231 Kunnannallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 232 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 233 Kolarin radan sähköistys

3 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen : Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antti Tonteri ja Jaakko Alamattila. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen yksimielisesti yhdellä lisäasialla, Kolarin radan sähköistys, täydennettynä. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.

4 Kunnanhallitus Hetta Hiihtomaa Oy:n omistusjärjestelyt Kunnanhallitus kävi asiasta keskustelun. Käsittely Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Elina Hutton ja kirjanpitäjä Sanja Uusikartano olivat asiantuntijoina kuultavina. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa on merkitty euron määräraha Hetta Hiihtomaa Oy:n osakkeiden ostamiseen. Suunniteltu investointi on ollut tarkoitus toteuttaa Hetta Hiihtomaa Oy:n järjestämällä suunnatulla osakeannilla, jolla kunta kasvattaisi omistusosuuttaan yhtiössä suhteessa vähemmistöosakkaisiin. Samassa yhteydessä kunnan on ollut tarkoitus tehdä lunastustarjous vähemmistöosakkaiden osuuksista, joka olisi suunnitelman mukaan ollut 75 % osakkeiden nimellisarvosta. Suunnitellun toimenpiteen tavoitteena on ollut turvata Hetta Hiihtomaa Oy:n toimintaedellytykset suunnitelmakaudelle ( ) ja tavoitteeksi on asetettu koko osakekannasta luopuminen osana Pikku-Jyppyrän kaava-alueen kauppaa. Valtuuston tekemän päätöksen jälkeen on käynyt ilmeiseksi, ettei Hetta Hiihtomaa Oy:n toimintaedellytyksiä voida turvata pelkästään suunnatun osakeannin toteuttamisella. Suunnitellusta määrärahasta kuluisi vähemmistöosakkeiden lunastukseen 75%:n nimellisarvolla euroa ja yhtiön kuitatessa Enontekiön Kehitys Oy:n sille jo aiemmin antamia lainoja euron edestä, jäisi yhtiölle suunnatusta osakeannista kassaan euroa, jolla kyettäisiin jatkamaan toimintaa korkeintaan vuoden 2014 loppuun saakka. Yhtiö olisi viimeistään tuossa vaiheessa välittömän ulkopuolisen rahoituksen tarpeessa tai se tulisi asettaa selvitystilaan. Selvitystilaan asettamisessa tulee kuitenkin huomioida, että vastuut yhtiön ulkopuolisista lainoista rahoituslaitoksille ( ,56 e) kohdentuisivat takaajalle eli kunnalle. Yhtiön toimintojen jatkaminen on käytännössä mahdollista ainoastaan kunnan sille myöntämien konserniavustusten varassa. Ulkopuolista tahoa, joka olisi kiinnostunut hankkimaan yhtiön omistukseensa osana Pikku-Jyppyrän kaava-alueen kauppaa, ei ole löytynyt. Mikäli kunnassa halutaan säilyttää laskettelurinteen toiminnot, on yhtenä vaihtoehtona muodostaa Hetta Hiihtomaa Oy:stä kunnallinen lähiliikuntapaikka, joka toimii työpaja-periaattella. Osaltaan samantyyppinen laskettelukeskus on Ritavalkea Pellossa. Puhtaasti kunnalliseen toimintaan siirtyminen vaatii, että kunta

5 Kunnanhallitus omistaa Hetta Hiihtomaa Oy:n osakekannan sataprosenttisesti. Tämä voidaan saavuttaa valtuuston vahvistaman määrärahan puitteissa siten, että kunta tarjoutuu lunastamaan Enontekiön Kehitys Oy:n ja vähemmistöosakkaiden hallussa olevat osakkeet omistukseensa 25%:lla niiden nimellisarvosta. Asian suhteen on huomattava, että tilintarkastaja on useaan kertaan kiinnittänyt huomiota siihen, että kunnan subventio yhtiölle näyttäytyy erikoisessa valossa yhtiön ollessa osaltaan myös yksityisomistuksessa. Osakkeiden lunastamiseen tulee tässä tapauksessa varata määrärahaa noin Niiden vähemmistöosakkaiden, jotka eivät luovu osakkeistaan vapaaehtoisesti, osakkeet voidaan lunastaa lunastusmenettelyssä mainitulla 25%:n arvolla nimellisarvosta siinä vaiheessa, kun kunta omistaa osakekannasta vähintään 90%:a. Loppuosalla määrärahasta eli eurolla voidaan vahventaa yhtiön osakepääomaa sen siirtyessä kunnan 100%:sti omistamaksi yhtiöksi ja yhtiö voi tällä pääomalla kuitata lainansa sen nykyiselle emoyhtiölle Enontekiön Kehitys Oy:lle. Kunta on nykyisellään varannut talousarviossaan euron määrärahan hissilippujen hankkimiseen kaikille alle 18-vuotiaille Enontekiön kuntalaisille. Mikäli kunnanvaltuusto päättäisi aikanaan lopettaa Hetta Hiihtomaa Oy:n liiketoiminnan ja siirtää sen toiminnot osaksi peruskunnan toimintoja, voitaisiin tällä jo nykyisellään talousarvioon varatulla määrärahalla, kunnan viranhaltijoiden työpanoksella sekä uudentyyppisellä työpajatoiminnalla pitää Jyppyrän laskettelurinne toiminnassa sesonkeina kuten ennenkin. Hiihtomaan velkavastuut ulkopuolisille rahoituslaitoksille kohdentuisivat tässä tapauksessa Enontekiön kunnalle, mutta rahoituskulut pienenisivät merkittävästi kunnan saadessa lainamarkkinoilta edullisempaa lainaa. Uusi laina myös mahdollistaisi vanhan lainan korkosuojauksen purkamisen. Liite 1 Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen pöytäkirjan

6 Kunnanhallitus Enontekiön Kehitys Oy:n konserniavustushakemus Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei se esitä kunnanvaltuustolle konserniavustuksen myöntämistä Enontekiön Kehitys Oy:lle. Vuoden 2013 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa konserniavustuksille eikä yhtiön taloudellista tilannetta voida pitää sellaisena, että se olisi konserniavustuksen tarpeessa. Käsittely Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen, koska on Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Jaakko Alamattila toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan. Pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Alamattilan tilalle valittiin yksimielisesti Birgitta Eira. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, ettei se esitä kunnanvaltuustolle konserniavustuksen myöntämistä Enontekiön Kehitys Oy:lle. Vuoden 2013 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa konserniavustuksille eikä yhtiön taloudellista tilannetta voida pitää sellaisena, että se olisi konserniavustuksen tarpeessa. Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus esittää kunnanhallitukselle, että kunta myöntää Enontekiön Kehitys Oy:lle konserniavustusta Hetta Hiihtomaa Oy:n velkojen suuruisen summan, minkä jälkeen Hetta Hiihtomaa Oy:n velat yhtiölle voidaan kirjata epävarmoina saatavina tappioksi. Toimenpide parantaa myös Hetta Hiihtomaa Oy:n tasetta. Vaihtoehtoisesti Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus esittää tytäryhtiölleen Hetta Hiihtomaa Oy:n hallitukselle, että tämä hakee Enontekiön kunnalta avustusta velkojen välittömään maksamiseen. Konserniavustus on tarkoitettu tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa olevan tytäryhtiön auttamiseksi. Enontekiön Kehitys Oyn huono kassatilanne johtuu Hetta Hiihtomaa Oy:lle konsernijohdon ohjeistuksen mukaan annetuista lainoista, joiden takaisinmaksu on erittäin epätodennäköistä. Kunnan vuoden 2013 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa konserniavustuksiin. Liite 2 Enontekiön kehitys Oy:n hallituksen pöytäkirjan Tiedoksi Enontekiön Kehitys Oy, kopio

7 Kunnanhallitus Lausunto Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmasta Kunnanhallitus merkitsi hyväksyen tietoonsa annetun lausunnon. Käsittely: Birgitta Eira poistui kokouksesta tämän pykälän alussa klo ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa annetun lausunnon. Lapin liitto on toimittanut kuntaan lausuntopyynnön Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmasta. Ohjelma sisältää Lapin arktisen toiminnan ja älykkään erikoistumisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä näkemyksen osallistumisesta kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin. Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma tukee lappilaisia toimijoita niiden hakiessa rahoitusta EU:n suorista rahoitusohjelmista. Lausunnot on pyydetty toimittamaan mennessä osoitteeseen info(at)lapinliitto.fi. Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma toimitetaan sähköpostilla tutustuttavaksi ja se on nähtävillä kokouksessa. Liite 3 Kunnan lausunto

8 Kunnanhallitus Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräistä siihen liittyvistä laeista Kunnanhallitus merkitsi hyväksyen tietoonsa annetun lausunnon. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa annetun lausunnon. Sosiaali- ja terveysministeriö on toimittanut kuntaan lausuntopyynnön hallituksen esityksestä laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoa on pyydetty mennessä. Lausunto on aikataulusyistä toimitettu heinäkuun lopussa. Liite 4 Kunnan lausunto

9 Kunnanhallitus Talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeen antaminen suunnitelmakaudelle Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan ohjeen hallintokunnille talousarvion laatimista varten. Edelleen kunnanhallitus päättää toimittaa ko. ohjeen myös kunnan tytäryhtiöille. Kunnanhallituksen tulee antaa vuosittain lautakunnille ohjeet seuraavan vuoden talousarvion sekä sitä seuraavien kahden vuoden taloussuunnitelman valmistelua varten. Viime vuosina talousarviovalmistelussa ongelmana on ollut, että kunnanhallituksen kesällä antamaan talousarviota ja -suunnitelmaa koskevaan ohjeeseen ei ole sitouduttu riittävästi hallintokunnissa. Talousarviovuoden ohella suunnitelmavuosien budjetointi tulisi tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien budjetoinnin ovat lähes kaikki hallintokunnat jättäneet huomiotta, vaikka kunnanhallitus on laadintaohjeissaan tätä painottanut. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyisi vähitellen taloussuunnitelman loppupäähän. Lähtökohtana valmistelussa on vuoden 2012 tilinpäätös ja vuoden 2013 talousarvio huomioiden mm. palkkojen korotukset. Kuntalaki 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä

10 Kunnanhallitus yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Lautakuntien tulee jättää talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle viimeistään Kunnanvaltuusto on antanut päävastuualueille talousarvioraamin vuodelle Liite 5 Talousarvion laadintaohje Tiedoksi Lautakunnat, vastuuviranhaltijat, tytäryhtiöt, kirjanpito, Muonion-Enontekiön ktt:n ky, talousarvion laadintaohje

11 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Laajakaista 2015 kaikille 2015 hankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta : Kunnanhallitus päätti antaa asiasta liitteenä olevan lausunnon. Käsittely Birgitta Eira saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteenä olevan lausunnon. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta. Keskustelumuistio löytyy liikenne- ja viestintäministeriön kotisivuilta osoitteessa Lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopyyntö ja keskustelumuistio toimitetaan sähköpostilla ja ne ovat nähtävillä kokouksessa. Liite 6 Kunnan lausunto Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo, kunnan lausunto

12 Kunnanhallitus Osallistuminen etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää ilmoittaa valtiovarainministeriöön halukkuutensa etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon. Kunnanhallitus hyväksyy aiesopimuksen Lapin-TE-toimiston ja Lapin ELY-keskuksen kanssa, mutta edellyttää kunnalle maksettavan korvauksen vastaavan todellisia kustannuksia. Sade-ohjelmaan kuuluva Etäpalveluhanke käynnistyi yhtenä tehtävänään rakentaa malli siitä, miten kuntien yhteispalvelupisteen kautta voidaan tarjota kansalaisille etäpalveluna viranomaispalveluita. Malleja ja käytäntöjä on kokeiltu ja jatkokehitelty Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien 21 pilottipisteessä lähtien. Pilotit päättyvät suunnitellusti Etäpalvelun valtakunnallinen käyttöönotto on suunniteltu alkavaksi näissä maakunnissa Etäpalvelun valtakunnallinen käyttöönotto toteutetaan vaiheittain maakuntakohtaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2013 mukaan otetaan pilottimaakuntien lisäksi 2-3 maakunnan kuntaa (yhteispalvelupistettä). Perusedellytyksenä osallistumiselle on, että - kunnan ja mukana olevien viranomaisten kesken on tehty yhteispalvelusopimus, jossa on myös sovittu etäpalvelun antamisesta - kunta toimittaa allekirjoitetuista sopimuksista kopiot osallistumisilmoituksen liitteenä. Kunta vastaa siitä, että yhteispalvelupiste varustetaan tarkoituksenmukaisesti. Huomioon on otettava seuraavat seikat: - Asiakkaan käytössä on ovella suljettava, luottamuksellisten keskustelujen edellyttämä riittävästi äänieristetty huonetila ja siellä riittävä sähkön syöttö ja tietoliikennekaapelointi. - Palveluneuvojalla on oma tietokone varauskalenteria ja muiden tukipalvelusovellusten käyttöä varten. - Skanneri asiakkaiden todistusten yms. dokumenttien sähköistä lähettämistä varten. - Dokumenttikamera, mikäli kunnan etäpalvelusopimukset viranomaisten kanssa sitä edellyttävät. Valtiovarainministeriö vastaa valtakunnalliseen käyttöönottoon osallistuvien kuntien: - muista välttämättömiksi katsotuista etäpalveluvälineistä ja yhteyksistä, käytännössä joko videoneuvottelulaitteesta tai työaseman videoneuvotteluohjelmistosta

13 Kunnanhallitus käytössä olevien palveluhakemiston ja ajanvarausjärjestelmän käyttäjätunnuksien päivittämisestä - Sade-ohjelman kautta etäpalveluiden toteuttamiseen rahoittamisesta vuoden 2014 loppuun saakka alkaen kunnat ja pisteisiin osallistuvat sopimusosapuolet rahoittavat yhteispalvelupisteiden palvelut yhteispalvelusopimuksen mukaisesti. Vuoden 2014 alussa joissakin etäpalvelua tarjoavissa kunnissa tullaan pilotoimaan Asiakaspalvelu 2014-hankkeen mukaisia asiakaspalvelupisteratkaisuja (www.vm.fi/etapalvelu). Valtiovarainministeriö on toimittanut Lapin maakunnan kunnille kyselyn halukkuudesta osallistua alkavaan valtakunnalliseen etäpalvelun käyttöönottoon. Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja kuntia ilmoittamaan halukkuudestaan osallistua etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon mennessä valtiovarainministeriön kirjaamoon Tässä yhteydessä on syytä todeta, että Valtiovarainministeriö on pyytänyt lisäksi lausuntoa mm. kunnilta Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista. Loppuraportti sisältää luonnoksen Hallituksen esitykseksi Eduskunnalla laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta, joka sisältäisi säännökset julkisen hallinnon asiakaspalvelujen antamisesta kuntien ylläpitämistä asiakaspalvelupisteistä sekä julkisen hallinnon asiakaspalvelun järjestämisestä ja tuottamisesta viranomaisten yhteistyönä. Ehdotettu laki korvaisi nykyisen julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain. Lisäksi esitykseen sisältyy alueiden kehittämisestä annetun lain muutosesitys, jossa maakunnan liitoilta ehdotetaan poistettavaksi yhteispalvelun edistämistehtävä. Esityksen tavoitteena on edistää julkisen hallinnon viranomaisten asiakaspalvelun saatavuutta sekä asiakaspalvelutoiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Tavoitteena on koota eräiden valtion viranomaisten ja kuntien käyntiasiointipalvelut laajasti julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin siten, että asiakkaat saisivat hoidettua suuren osan asioinnistaan julkisen hallinnon viranomaisten kanssa yhdessä asiointipaikassa. Tarkoituksena on, että julkisen hallinnon asiakaspalvelut olisivat hallinnon asiakkaiden saatavilla nykyistä kattavammin ja alueellisesti yhdenvertaisemmin. Lapin liitto ja ELY-keskus ovat yhteistyössä tarkentaneet VM:stä reunaehtoja etäpalveluiden käyttöönotolle. VM päättää etäpalveluiden laajentamisesta syyskuun loppuun mennessä. Myönteisen päätöksen saavat kunnat saavat käyttöönsä tarvittavat etäpalveluvälineet. VM edellyttää kuntien ja mukana olevien viranomaisten välisiä sopimuksia yhteistyöstä, mutta sopimusten sisällöt voidaan määritellä alueellisesti. Sopimusten tulee olla laadittuina

14 Kunnanhallitus mennessä. Lapin TE-toimisto ja Lapin ELY-keskus ovat valmistelleet aiesopimusmallin, jolla päästään liikkeelle. Sopimuksia tarkennetaan syksyn aikana. Lapin liitto ja Ely-keskus pitävät tärkeänä, että Lapin kunnat ovat mukana etäpalveluhankkeiden käyttöönotossa. Asiakaspalvelu 2014 hanke tulee joka tapauksessa toteutumaan jossakin muodossa ja ajoissa liikkeelle lähtevät kunnat hyötyvät kokeiluvaiheen tuesta. Lapissa on valmisteltu etäpalveluiden toimintamallia. Mallia on valmisteltu yhteistyössä liiton, ELY-keskuksen, TE-toimiston, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Virtu-hankkeen ja Lapin yliopiston sekä asiakaspalvelun pilottikuntina olevien Posion ja Enontekiön kuntien kanssa. Toimintamalli on tiiviisti kuvattuna seuraava: -asiakaspalvelupisteessä on tarjolla minimissään kunnan, TEtoimiston ja ELY-keskuksen palveluita. Muita palveluita tulee mukaan sovitusti, esim. Kela ja yksityinen sektori. -palveluiden tuottamisessa on kaksi toimintatapaa: 1. asiakkaiden itsepalvelut, jotka kattavat internetin kautta saatavat julkiset ja yksityisen palvelut laaja-alaisesti, mm. asioiden vireillepanon ja sähköisten lomakkeiden käytön. Asiakaspalvelupisteessä ovat tarjolla TE-toimiston puhelinpalvelut, jolloin asiakas saa neuvontaa ja esim. työnhakunsa voimaan, mikäli se ei ole sähköisesti mahdollista. TE-toimiston asiakkailla on myös mahdollisuus jättää asiakirjoja palvelupisteeseen. 2. asiakkaiden aikavarauspalvelut, jotka kattavat minimissään sotepalveluita Virtu-hankkeen palveluvalikoiman mukaisesti, TEtoimiston palveluista alkupalvelut, osaamisen kehittämisen palvelut nuorille ja aikuisille sekä yksilöllisen tuen palvelut, ELYkeskuksen palvelut sovitusti (mm. hankeneuvottelut ja neuvottelut kuntien kanssa). Kunnat voivat tarjota etäpalvelun avulla kuntalaisille mm. sellaisia erityispalveluita, joita ei ole oman kunnan alueilla saatavissa. Etäpalvelun avulla voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisia palveluita. Virtu-hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia palveluiden tuottamisesta. TE-toimiston palveluissa etäpalvelu mahdollistaa asiantuntijapalvelun saatavuuden asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Kunnan yhdyshenkilön/palveluneuvojan tehtävänä on asiakkaiden ohjaus sähköisissä palveluissa sekä etäpalvelulaitteistojen käytön ohjaus ja tarvittaessa aikavaraukset palveluihin. Kunnat järjestävät tarvittavat tilat asiakaspalvelupisteille. Virtu-hankkeessa mukana olevien kuntien osalta Virtu-palvelupisteet toimivat asiakaspalvelupisteinä. Muiden kuntien osalta tarkoitus on, että VM:n Sade-hanke rahoittaa palvelupisteiden etäpalvelu-

15 Kunnanhallitus laitteiston. Tämä edellyttää, että Lapin kunnat pääsevät VM:n etäpalvelun käyttöönoton laajenemisen piiriin. Virtu-hanke on valmis tukemaan kaikkien kuntien etäpalvelupisteiden toimintaa mm. koulutusten ja valmennusten avulla. Liite 7 Aiesopimusluonnos etäpalvelupisteistä Tiedoksi Valtiovarainministeriö, kopio Lapin TE-toimisto, Lapin ELY-keskus, kopio ja aiesopimus

16 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja ensihoidon kustannusten jaosta Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Käsittely Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: Lisäksi Enontekiön kunnanhallitus edellyttää, että ennen lopullisten päätösten tekemistä ensihoidon palvelutasopäätökset ja niiden riskialueluokitukset tarkastetaan kriittisesti sekä harkitaan vaihtoehtoisia palveluntuotantomalleja. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että se osoittaa lausunnon antamisen Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta perusturvalautakunnalle, mutta esittää ensihoidon kustannusten jakautumisen osalta seuraavaa: Sairaanhoitopiirin tekemien palvelutasopäätösten myötä Enontekiön kunnalle aiheutuva ensihoidon kustannusten nousu on merkittävä. Toisaalta on positiivista, että kuntalaisten palvelutaso nousee, mutta kunnalla on suuria haasteita sopeuttaa taloutensa näin pikaisiin muutoksiin, joilla palvelun tuotantokustannusten nousu on jopa 400% entisestä. Enontekiön kunnanhallituksen näkemyksen mukaan todelliset tuotantokustannukset ovat oikeudenmukainen kustannustenjakoperiaate, mutta kuntakohtaisten taloudellisten katastrofien ehkäisemiseksi on välttämätöntä, että tuotantokustannuksille asetetaan tietty yläraja, jonka ylittävät osuudet siirretään muiden jäsenkuntien maksuosuuksiin. Ensihoidon kustannusten asukaskohtaiseksi ylärajaksi Enontekiön kunta esittää 135 euroa per asukas, joka on sairaanhoitopiirin arvion mukainen kaikkien kuntien tuotantokustannusten keskiarvo. Lapin sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 :n mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan valmisteluvaiheessa. Lapin sairaanhoitopiiri pyytää esityksiä ja lausuntoa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina Lausunnot ja ehdotukset pyydetään toimittamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään Lisäksi Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa ensihoitopalvelun kustannusten jaosta. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti vuoden 2014

17 Kunnanhallitus alusta lähtien ensihoito tullaan tuottamaan sairaanhoitopiirin omana toimintana. Terveydenhuoltolaki velvoittaa sairaanhoitopiiriä organisoimaan ensihoito niin, että keskenään vertailukelpoisia alueita (riskialueluokat) kohdellaan yhdenvertaisesti sekä ensihoidon laadun että tavoittamisviiveiden suhteen. Sairaanhoitopiirin ensihoitoyksiköiden sijoitus- ja valmiussuunnitelma on tehty lääketieteellisin perustein huomioiden tehtävien kiireellisyys ja em. yhdenvertaisuus. Saavuttamisviiveitä on asetuksen mukaan seurattava ja mikäli yhdenvertaisuus ei toteudu, on sijoitussuunnitelmaa tarkistettava. Ensihoitoyksiköiden sijoitussuunnitelma ja kustannustenjaon vaihtoehdot sekä Lapin sairaanhoitopiirin esitys kustannustenjaosta on esitetty lausuntopyynnössä. Liite 8 Lapin sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö Tiedoksi Perusturvalautakunta, kopio

18 Kunnanhallitus Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota ja suunnitelmaa varten Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus(kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää antaa esitysten tekemisen perusturvalautakunnalle. Perusturvalautakunnan päätös tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän pyytää esityksiä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimista varten. Kuntayhtymä toivoo tehtävien taloudellisen hoitamisen ja palvelujen varmistamiseksi kunnilta entistä tarkempaa ja myös mahdollisimman pitkäjänteistä palvelutarpeiden arviointia. Tiedoksi Perusturvalautakunta, kopio

19 Kunnanhallitus Talousarvion toteutuminen 1-6/2013 Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutumisen 1-7 tiedoksi. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-6 tiedoksi. Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttänyt, että talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle kirjanpitäjän toimittaman päävastuualueittaisen raportin pohjalta talouden seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa: tammi kesäkuulta ja tammi lokakuulta. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle elokuun ja marraskuun puoliväliin mennessä. Seurantaraportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen ja kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen toteutumistilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saatavien määrästä, henkilöstötilanteesta jne. Oheismateriaali Talousarvion toteutuma 1-6 Hallintokuntien raportit (toimitetaan kunnanhallituksen kokoukseen)

20 Kunnanhallitus Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2013 Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunta ei hae kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna Vuoden 2013 talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä ja kunnan talouden velkaantuminen on kestävällä pohjalla. Kunnalla ei ole tällä hetkellä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemiseen riittäviä perusteita. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta ei hae kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna Vuoden 2013 talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä ja kunnan talouden velkaantuminen on saatu pysähtymään. Kunnalla ei ole tällä hetkellä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemiseen riittäviä perusteita. Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 63 a :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan rahoitusavustusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä.

21 Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä. Hakemuksessa tulee yksilöidä ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi: 1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tätä koskee sekä käyttöettä investointimenoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta. 2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin. Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuuslain 49 :n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta päättää valtionapuviranomainen. Myönnetyt korotukset maksetaan kuitenkin vuoden 2013 loppuun mennessä.

22 Kunnanhallitus Hallinto-osaston tehtävien hoitaminen kunnansihteerin viransijaisuuden aikana Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa kunnansihteerin virkavapauden aikaiset järjestelyt. Kunnanhallitus päättää, että palkkauksessa noudatetaan kunnanhallituksen antamaa palkkauksen määräytymistä koskevaa ohjetta. Kunnanjohtaja on myöntänyt kunnansihteerille virkavapaata Vastaava toimistosihteeri Pia Korva on lupautunut toimimaan kunnansihteerin viransijaisena em. aikana. Vastaavan toimistosihteerin viransijaisuuden hoitamista on tiedusteltu sisäisesti toimistopalveluyksikön sisällä. Toimistosihteeri Teija Rantatalo on ilmoittanut kiinnostuksensa vastaavan toimistosihteerin viransijaiseksi. Teija Rantatalo hoitaisi vastaavan toimistosihteerin viransijaisuutta em. aikana. Toimistosihteerin viransijaisuus laitettaisiin julkiseen hakuun. Sisäinen järjestely tukee mm. osaamisen kehittymistä, parantaa henkilöstön motivaatiota ja lisää uskallusta tarttua uusiin tehtäviin. Tiedoksi Palkkatoimisto, Pia Korva, Teija Rantatalo, kopio

23 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön lukuun ottamatta 59 :ää Lätäsenon ranta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen hankkimista Enontekiön kunnan omistukseen, koska kiinteistöjen myyjä ei ole hyväksynyt esitarjousta, joten kauppa ei toteutune. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja työjärjestyksen hyväksyminen 50 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 51 Enontekiön kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 52 Vuoden 2014 talousarvioraami 53 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen 55 Terveysaseman vesikaton muutostyö, lisämäärärahan hakeminen

24 Kunnanhallitus Vuoden 2013 investointiosan muuttaminen /yhteispohjoismainen kirjastoauto 57 Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen Helsinki- Enontekiö-Helsinki lentoreitille 58 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 59 Lätäsenon ranta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen hankkiminen Enontekiön kunnan omistukseen

25 Kunnanhallitus Avustushakemus Kilpisjärven Luontotalon ja Tsahkaljärven välisten reittien kunnostuksesta yhteistyönä Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää antaa esitetyn 500 euron avustuksen Kilpisjärven Ladut ry:lle. Avustus osoitetaan kunnanhallituksen projektien omarahoitusosuuksiin tarkoitetusta määrärahasta. Kilpisjärven ladut ry ja Kilpisjärven yrittäjät ovat tehneet esityksen Kilpisjärven Luontotalon ja Tsahkaljärven välisten reittien kunnostuksesta yhteistyössä. Esityksessä todetaan, että isommat kivet ja pohjustamattomuus rajoittavat kelkkailua, hiihtoa ja safaritoimintaa sekä kunnossapitoa ja huoltoajoa erityisesti vähällä lumella ja talvikauden molemmin puolin. Hiihtouran kunnostamattomuus puolestaan houkuttelee hiihtäjiä kelkkareitille ja puolin ja toisin on kysymyksessä myös turvallisuus. Kilpisjärven Ladut ry esittää Kilpisjärven Luontotalon ja Tsahkaljärven välisten kelkka- ja hiihtourien parannustoimia keskinäisellä kumppanuudella, yhteistyössä Enontekiön kunnan ja Metsähallituksen kanssa. Kunnostus tehtäisiin Metsähallituksen valvonnassa ja ohjeitten mukaan. Kunnostustyön kustannusarvio on 3000 euroa. Paikalliset yrittäjät osallistuvat kustannusten kattamiseen erilaisin osuuksin. Kunnalta haetaan 500 euron avustusta kunnostustyöhön. Kilpisjärven Ladut ry:n, Esa Aidantaustan allekirjoittama, kirje on nähtävillä kokouksessa. Tiedoksi Kilpisjärven Ladut ry, kopio kirjanpito, kopio ja maksuunpano

26 Kunnanhallitus Kunnan kannanotto Oys-erva aluekokeiluhankeraportin pohjalta valmisteltavan jatkohankkeen toteuttamisen tavoitteista Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää pyytää perusturvalautakunnan ehdotuksen kannanotoksi ennen kunnanhallituksen kannanoton antamista. Marraskuussa 2012 kuntia pyydettiin antamaan lausunto OYS-erva aluekokeiluhankeraportista mennessä. Aikatauluun tuli valtakunnallisen sote-palvelurakenneselvitystyön johdosta muutos ja lausunnon antamisen aikataulu jäi avoimeksi. Sovitun mukaisesti sairaanhoitopiirit valmistelivat loppuvuodesta 2012 jatkohankehakemuksen, joka sai STM:ltä myönteisen valtionavustuspäätöksen maaliskuussa. Sairaanhoitopiirit pyytävät mennessä jatkohankkeen toteuttamiseen liittyen kuntien näkemyksiä jatkohankehakemuksessa mainittujen tavoitteiden ja liitteenä olevan OYS-erva aluekokeiluhankeraportin pohjalta. Sairaanhoitopiirit pyytävät esittämään näkökulmia ja asioita, joita tulisi painottaa ja ottaa huomioon jatkohankkeen valmistelutyössä ja toteuttamisessa. Kannanottopyynnön lisäksi sairaanhoitopiiri on toimittanut OYServa aluekokeiluhankkeen 2012 loppuraportin, jatkohankehakemuksen ja hallituksen esityksen 53/2013 vp eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Em. asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Tiedoksi Perusturvalautakunta, kopio

27 Kunnanhallitus Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta kunnanjohtajan päätökset - kunnansihteerin päätökset - vastaavan toimistosihteerin päätökset Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: Perusturvalautakunta - Pöytäkirja Sivistyslautakunta - Pöytäkirja Pöytäkirja Tekninen lautakunta - Pöytäkirja Pöytäkirja Pöytäkirja

28 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kirjeet: Lapin ELY-keskus - Rakentamista koskeva poikkeamispäätös. Poikkeamista ei myönnetä. KEVA - Vuoden 2014 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuoden maksuista. Ympäristöministeriö - Ilmoitus Tunturi-Lapin maakuntakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: Kittilän kunta - Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote ; Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen. Lapeco - Yhtymäkokouksen esityslista Yhtymäkokouksen pöytäkirjat ja Yhtymähallituksen pöytäkirja ja Lapin Liitto - Hallituksen pöytäkirja Lapin Sähkövoima Oy - Yhtiökokouksen pöytäkirja Muonion kunta - Kunnanhallituksen pöytäkirjanote ja ; kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. - Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote ; Muonion- Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen. Muonion-Enontekiön ktt ky. - Yhtymävaltuuston esityslista Sodankylän kunta - Kunnanvaltuuston pöytäkirjan ote Pöytäkirjanote ; saamelaisalueen kuntien yhteisen lakimiehen palkkaaminen

29 Kunnanhallitus Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kunnanhallitus päätti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Seuraavat kiinteistön luovutusilmoitukset siirrettiin seuraavaan kokoukseen Kohde: Mattila, Suonttajärven kylä Pinta-ala: n Luovuttajat: Suopanki Teija Maaret Torniosta, Alamattila Oula Mihkal Juho Kittilästä ja Alamattila Urho Aslak Kittilästä. Luovutuksen saajat: Sirola Jyrki Tapani ja Kirsi Marja Kiikoisista Kohde: Siikaranta, Kelottijärven kylä. Pinta-ala: 3386 m2 Luovuttajat: Kotavuopio Mika Tapani ja Miia Maria Kristiina Kilpisjärveltä. Luovutuksen saajat: Kultima Tuula Kristiina ja Varvik Roald Norjan Skibottenista. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohde: Leveä, Suonttajärven kylä. Pinta-ala: Luovuttaja: Kelottijärvi Veijo Benjamin Norjan Kautokeinosta Luovutuksen saaja: Cape Lapland Oy Enontekiöltä Kohde: Mattila, Suonttajärven kylä Pinta-ala: n Luovuttajat: Suopanki Teija Maaret Torniosta, Alamattila Oula Mihkal Juho Kittilästä ja Alamattila Urho Aslak Kittilästä. Luovutuksen saajat: Sirola Jyrki Tapani ja Kirsi Marja Kiikoisista Kohde: Iitto, Kelottijärven kylä Pinta-ala: n m2. Luovuttaja: Mannela Reino Artur Vilhelm Iitosta. Luovutuksen saajat: Mannela Eelis Viktor ja Hoffmann Julia Iitosta. Kohde: Kulmakangas, Hetan kylä. Pinta-ala: 3000 m2 Luovuttaja: Wilponen Kaino Helena Peräseinäjoelta. Luovutuksen saaja: Wilponen Outi Helena Haapaluomasta.

30 Kunnanhallitus Kohde: Telajänkä, Palojoensuun kylä. Pinta-ala: m2 Luovuttaja: Aldeman Anita Maria Haaparannalta. Luovutuksen saaja: Marttinen Jussi Petteri Askolasta. Kohde: Tyttöjentieva, Kyrön kylä. Pinta-ala: 3000 m2 Luovuttaja: Linna Leena Kirsti Kiiskilammelta. Luovutuksen saajat: Penttilä Kaisa Kristiina Oulusta, Penttilä Jaakko Henrik Oulusta, Tihinen Juha Kullervo Helsingistä. Kohde: Siikaranta, Kelottijärven kylä. Pinta-ala: 3386 m2 Luovuttajat: Kotavuopio Mika Tapani ja Miia Maria Kristiina Kilpisjärveltä. Luovutuksen saajat: Kultima Tuula Kristiina ja Varvik Roald Norjan Skibottenista. Kohde: Rantasuomela, Hetan kylä. Pinta-ala: 0,1768 ha Luovuttaja: Rouhiainen Liisa Kaarina kuolinpesä Enontekiöltä. Luovutuksen saaja: Rantakokko Erkki Juhani Enontekiöltä. Kohde: Seitahaavikko, Kyrön kylä. Pinta-ala: 4100 m2 Luovuttaja: Vainio Eeva Maija Elisabet Kaukosesta. Luovutuksen saajat: Ahtiainen Veli-Matti ja Suvi Päivikki Rovaniemeltä. Kohde: Asento, Peltovuoman kylä. Pinta-ala: 8,040 ha Luovuttajat: From Arto Ilmari Kangasalalta, From Matti Mikael Orivedeltä ja Peltonen Tuukka Harri Kämmenniemeltä. Luovutuksen saaja: Isokääntä Lasse Matti Olavi Nunnasesta. Kohde: Mäntylä, Suonttajärven kylä. Pinta-ala: 1 ha. Luovuttaja: Vanhapiha Uuno Johannes Leppäjärveltä. Luovutuksen saajat: Kumpulainen Arto Rovaniemeltä ja Vanhapiha- Kumpulainen Marieanne Kautokeinosta. Tiedoksi Lapin maanmittauslaitos, kopio

31 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 1.Perusturvalautakunnan päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Käsittely: Kunnanjohtajan päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa perusturvalautakunnalle, että lautakunnan tulee tehdä palkkauspäätökset kunnassa annettujen ohjeiden mukaisesti: ohje tehtäväkohtaisen palkan määräytymisestä lukien ja ohje kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden palkan määräytymisestä. Perusturvalautakunta on päättänyt lautakunnan esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavasti kesätyöntekijän palkkauksesta. Tiedoksi Perusturvalautakunta 2.Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin myöntämistilaisuus Cafe siljassa : Kunnanhallitus päätti nimetä edustajaksi Jaakko Alamattilan. Tiedoksi Cafe Silja, ilmoittautuminen 3.Aluehallintovirasto: Varautumisen peruskurssi 2014P/13 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Kunnanjohtajan päätösehdotus Varautumisen peruskurssille ilmoitetaan tekninen johtaja Kimmo Lämsä ja Elli-Maria Kultima. Tiedoksi Aluehallintovirasto, ilmoitus

32 Kunnanhallitus Käsivarren kansallispuistoselvityksen sidosryhmätilaisuus Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa keskiviikkona klo Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi sidosryhmätilaisuuteen Birgitta Eiran, Jaakko Alamattilan ja Sari Keskitalon. Tiedoksi Metsähallitus, ilmoitus 5.Valtiovarainministeriö: Luottamushenkilöseminaari Muutos on mahdollisuus- ja sote-rakenteet muutoksessa. Merkittiin tiedoksi.

33 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista Ei ollut.

34 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat Antti Tonteri toi esille yhteydenotot kevyen liikenteen väylän saamiseksi. Elli-Maria Kultima toi esille Kilpisjärven alueen sähkökatkokset ja tilanteet, jolloin puhelinyhteydet eivät toimi. Birgitta Eira toi esille Kilpisjärven alueen sähkökatkosten vaikutukset yrityksiin ja tarpeen saada varasähköjärjestelmä alueelle.

35 Kunnanhallitus Kolarin radan sähköistys Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää yhtyä Kolarin kunnan tekemään aloitteeseen ja tukea Kolarin radan sähköistystä. Kolarin kunta on esittänyt valtiovarainministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle, Lapin liitolle sekä poliittisille puolueille alla olevan kirjelmän ja toivoo, että Enontekiön kunta yhtyisi aloitteeseen ja tukisi yhteistä hanketta. Maan hallitus valmistelee parhaillaan valtion vuoden 2014 tuloja menoarvion yhteyteen ns. elvytyspakettia, jonka tarkoituksena on saada liikkeelle vaikuttavia työllisyyttä ja elinvoimaa lisääviä toimia kaikkialla maassa. Ylä-Tornionlaakson ja koko Tornionlaakson näkökulmasta Kolarin radan sähköistys on hanke, joka tässä historiallisessa tilanteessa omaa kaikki ne elementit, joihin elvytystoimilla tähdätään. Kolarin radan sähköistyksen yhteydessä on myös mahdollisuus toteuttaa tärkeä Tornio-Haaparanta ratayhteys. Hanke palvelee saavuttavuuden parantamisellaan vahvan Tunturi-Lapin matkailun edelleen kehittämistä, mutta sen ohella toimii myös koko Tornionlaakson elinkeinoelämän hyväksi. Suuri merkitys on myös sillä, että radan sähköistämisen jälkeen Pajalan Kaunisvaaran kuljetuksiin tulee kilpailukykyinen suomalainen vaihtoehto, mikä on koko Suomen valtakunnan etu. Hanke myös tukee Hannukaisen kaivoshankkeen toteuttamista, mikä hanke on koko Lapin työllisyyden kannalta ensiarvoisen tärkeä. Hankkeen yksityiskohtaiset tiedot ja laskelmat ovat Liikennevirastossa. Käsityksemme on, että hankkeen kokoluokka on miljoonaa euroa. Kolarin kunta vetoaa valtiovarainministeriöön, liikenneministeriöön sekä poliittisiin puolueisiin, jotta Tornionlaakson ja koko Lapin kannalta tärkeä hanke saataisiin piakkoin liikkeelle. Tiedoksi Kolarin kunta, Valtiovarainministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Lapin liitto, poliittiset puolueet, kirje

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 12.5.2015 klo 14.00-17.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 4.12.2014 klo 17.50 18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 11.11.2013 klo 12.30-18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 29.11.2016 klo 10.00-14.20 (jatkokokous 21.11. kokoukselle) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10. Kunnanhallitus. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Ulla Keinovaara Helinä Hautamäki

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10. Kunnanhallitus. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Ulla Keinovaara Helinä Hautamäki ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 23.5.2016 klo 16.15-17.45 (jatkokokous) Kokouspaikka Kilpisjärvi, biologinen asema Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Asia Otsikko 61 Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle

Asia Otsikko 61 Yhtymävaltuuston päätösten täytäntöönpano Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Viranomainen PÖYTÄKIRJA 10/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 Yhtymävaltuuston 17.11.2011 päätösten täytäntöönpano

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.1.2015 klo 17.00-17.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.02.2016 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.5.2016 klo 17.15-17.35 (valtuustoseminaari klo 14) KOKOUSPAIKKA Peltovuoman koulu SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika: Maanantaina 25.8.2014 kello 18.00 18.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka ESITYSLISTA Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00 (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00 (valtuustoseminaari n. klo 14) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot