Kokousaika Maanantaina klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila I vpj Birgitta Eira II vpj (poissa Tuomas Keskitalo j Elli-Maria Kultima j Janne Näkkäläjärvi j Antti Tonteri j Seppo Alatörmänen Pentti Mäkitalo Berit-Ellen Juuso kvalt pj kvalt I vpj kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä Leni Karisaari pöytäkirjanpitäjä Elina Hutton Enontekiön Kehitys Oy, toimitusjohtaja 212, 213 Sanja Uusikartano kirjanpitäjä, 212 Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Leni Karisaari puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pl. 213 Jaakko Alamattila puheenjohtaja 213 Pöytäkirjan tarkastajat Antti Tonteri Jaakko Alamattila pl. 213 Birgitta Eira 213 Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 211 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 212 Hetta Hiihtomaa Oy:n omistusjärjestelyt 213 Enontekiön Kehitys Oy:n konserniavustushakemus 214 Lausunto Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmasta 215 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräistä siihen liittyvistä laeista 216 Talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeen antaminen suunnitelmakaudelle Lausunnon antaminen Laajakaista 2015 kaikille 2015 hankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta 218 Osallistuminen etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon 219 Lausunnon antaminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja ensihoidon kustannusten jaosta 220 Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota ja suunnitelmaa varten 221 Talousarvion toteutuminen 1-6/ Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Hallinto-osaston tehtävien hoitaminen kunnansihteerin viransijaisuuden aikana 224 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 225 Avustushakemus Kilpisjärven Luontotalon ja Tsahkaljärven välisten reittien kunnostuksesta yhteistyönä 226 Kunnan kannanotto Oys-erva aluekokeiluhankeraportin pohjalta valmisteltavan jatkohankkeen toteuttamisen tavoitteista 227 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 228 Ilmoitusasiat 229 Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 230 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 231 Kunnannallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 232 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 233 Kolarin radan sähköistys

3 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen : Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antti Tonteri ja Jaakko Alamattila. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen yksimielisesti yhdellä lisäasialla, Kolarin radan sähköistys, täydennettynä. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.

4 Kunnanhallitus Hetta Hiihtomaa Oy:n omistusjärjestelyt Kunnanhallitus kävi asiasta keskustelun. Käsittely Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Elina Hutton ja kirjanpitäjä Sanja Uusikartano olivat asiantuntijoina kuultavina. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa on merkitty euron määräraha Hetta Hiihtomaa Oy:n osakkeiden ostamiseen. Suunniteltu investointi on ollut tarkoitus toteuttaa Hetta Hiihtomaa Oy:n järjestämällä suunnatulla osakeannilla, jolla kunta kasvattaisi omistusosuuttaan yhtiössä suhteessa vähemmistöosakkaisiin. Samassa yhteydessä kunnan on ollut tarkoitus tehdä lunastustarjous vähemmistöosakkaiden osuuksista, joka olisi suunnitelman mukaan ollut 75 % osakkeiden nimellisarvosta. Suunnitellun toimenpiteen tavoitteena on ollut turvata Hetta Hiihtomaa Oy:n toimintaedellytykset suunnitelmakaudelle ( ) ja tavoitteeksi on asetettu koko osakekannasta luopuminen osana Pikku-Jyppyrän kaava-alueen kauppaa. Valtuuston tekemän päätöksen jälkeen on käynyt ilmeiseksi, ettei Hetta Hiihtomaa Oy:n toimintaedellytyksiä voida turvata pelkästään suunnatun osakeannin toteuttamisella. Suunnitellusta määrärahasta kuluisi vähemmistöosakkeiden lunastukseen 75%:n nimellisarvolla euroa ja yhtiön kuitatessa Enontekiön Kehitys Oy:n sille jo aiemmin antamia lainoja euron edestä, jäisi yhtiölle suunnatusta osakeannista kassaan euroa, jolla kyettäisiin jatkamaan toimintaa korkeintaan vuoden 2014 loppuun saakka. Yhtiö olisi viimeistään tuossa vaiheessa välittömän ulkopuolisen rahoituksen tarpeessa tai se tulisi asettaa selvitystilaan. Selvitystilaan asettamisessa tulee kuitenkin huomioida, että vastuut yhtiön ulkopuolisista lainoista rahoituslaitoksille ( ,56 e) kohdentuisivat takaajalle eli kunnalle. Yhtiön toimintojen jatkaminen on käytännössä mahdollista ainoastaan kunnan sille myöntämien konserniavustusten varassa. Ulkopuolista tahoa, joka olisi kiinnostunut hankkimaan yhtiön omistukseensa osana Pikku-Jyppyrän kaava-alueen kauppaa, ei ole löytynyt. Mikäli kunnassa halutaan säilyttää laskettelurinteen toiminnot, on yhtenä vaihtoehtona muodostaa Hetta Hiihtomaa Oy:stä kunnallinen lähiliikuntapaikka, joka toimii työpaja-periaattella. Osaltaan samantyyppinen laskettelukeskus on Ritavalkea Pellossa. Puhtaasti kunnalliseen toimintaan siirtyminen vaatii, että kunta

5 Kunnanhallitus omistaa Hetta Hiihtomaa Oy:n osakekannan sataprosenttisesti. Tämä voidaan saavuttaa valtuuston vahvistaman määrärahan puitteissa siten, että kunta tarjoutuu lunastamaan Enontekiön Kehitys Oy:n ja vähemmistöosakkaiden hallussa olevat osakkeet omistukseensa 25%:lla niiden nimellisarvosta. Asian suhteen on huomattava, että tilintarkastaja on useaan kertaan kiinnittänyt huomiota siihen, että kunnan subventio yhtiölle näyttäytyy erikoisessa valossa yhtiön ollessa osaltaan myös yksityisomistuksessa. Osakkeiden lunastamiseen tulee tässä tapauksessa varata määrärahaa noin Niiden vähemmistöosakkaiden, jotka eivät luovu osakkeistaan vapaaehtoisesti, osakkeet voidaan lunastaa lunastusmenettelyssä mainitulla 25%:n arvolla nimellisarvosta siinä vaiheessa, kun kunta omistaa osakekannasta vähintään 90%:a. Loppuosalla määrärahasta eli eurolla voidaan vahventaa yhtiön osakepääomaa sen siirtyessä kunnan 100%:sti omistamaksi yhtiöksi ja yhtiö voi tällä pääomalla kuitata lainansa sen nykyiselle emoyhtiölle Enontekiön Kehitys Oy:lle. Kunta on nykyisellään varannut talousarviossaan euron määrärahan hissilippujen hankkimiseen kaikille alle 18-vuotiaille Enontekiön kuntalaisille. Mikäli kunnanvaltuusto päättäisi aikanaan lopettaa Hetta Hiihtomaa Oy:n liiketoiminnan ja siirtää sen toiminnot osaksi peruskunnan toimintoja, voitaisiin tällä jo nykyisellään talousarvioon varatulla määrärahalla, kunnan viranhaltijoiden työpanoksella sekä uudentyyppisellä työpajatoiminnalla pitää Jyppyrän laskettelurinne toiminnassa sesonkeina kuten ennenkin. Hiihtomaan velkavastuut ulkopuolisille rahoituslaitoksille kohdentuisivat tässä tapauksessa Enontekiön kunnalle, mutta rahoituskulut pienenisivät merkittävästi kunnan saadessa lainamarkkinoilta edullisempaa lainaa. Uusi laina myös mahdollistaisi vanhan lainan korkosuojauksen purkamisen. Liite 1 Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen pöytäkirjan

6 Kunnanhallitus Enontekiön Kehitys Oy:n konserniavustushakemus Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei se esitä kunnanvaltuustolle konserniavustuksen myöntämistä Enontekiön Kehitys Oy:lle. Vuoden 2013 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa konserniavustuksille eikä yhtiön taloudellista tilannetta voida pitää sellaisena, että se olisi konserniavustuksen tarpeessa. Käsittely Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen, koska on Enontekiön Kehitys Oy:n hallituksen jäsen ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Jaakko Alamattila toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan. Pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Alamattilan tilalle valittiin yksimielisesti Birgitta Eira. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, ettei se esitä kunnanvaltuustolle konserniavustuksen myöntämistä Enontekiön Kehitys Oy:lle. Vuoden 2013 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa konserniavustuksille eikä yhtiön taloudellista tilannetta voida pitää sellaisena, että se olisi konserniavustuksen tarpeessa. Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus esittää kunnanhallitukselle, että kunta myöntää Enontekiön Kehitys Oy:lle konserniavustusta Hetta Hiihtomaa Oy:n velkojen suuruisen summan, minkä jälkeen Hetta Hiihtomaa Oy:n velat yhtiölle voidaan kirjata epävarmoina saatavina tappioksi. Toimenpide parantaa myös Hetta Hiihtomaa Oy:n tasetta. Vaihtoehtoisesti Enontekiön Kehitys Oy:n hallitus esittää tytäryhtiölleen Hetta Hiihtomaa Oy:n hallitukselle, että tämä hakee Enontekiön kunnalta avustusta velkojen välittömään maksamiseen. Konserniavustus on tarkoitettu tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa olevan tytäryhtiön auttamiseksi. Enontekiön Kehitys Oyn huono kassatilanne johtuu Hetta Hiihtomaa Oy:lle konsernijohdon ohjeistuksen mukaan annetuista lainoista, joiden takaisinmaksu on erittäin epätodennäköistä. Kunnan vuoden 2013 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa konserniavustuksiin. Liite 2 Enontekiön kehitys Oy:n hallituksen pöytäkirjan Tiedoksi Enontekiön Kehitys Oy, kopio

7 Kunnanhallitus Lausunto Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmasta Kunnanhallitus merkitsi hyväksyen tietoonsa annetun lausunnon. Käsittely: Birgitta Eira poistui kokouksesta tämän pykälän alussa klo ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa annetun lausunnon. Lapin liitto on toimittanut kuntaan lausuntopyynnön Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmasta. Ohjelma sisältää Lapin arktisen toiminnan ja älykkään erikoistumisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä näkemyksen osallistumisesta kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin. Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma tukee lappilaisia toimijoita niiden hakiessa rahoitusta EU:n suorista rahoitusohjelmista. Lausunnot on pyydetty toimittamaan mennessä osoitteeseen info(at)lapinliitto.fi. Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma toimitetaan sähköpostilla tutustuttavaksi ja se on nähtävillä kokouksessa. Liite 3 Kunnan lausunto

8 Kunnanhallitus Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräistä siihen liittyvistä laeista Kunnanhallitus merkitsi hyväksyen tietoonsa annetun lausunnon. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa annetun lausunnon. Sosiaali- ja terveysministeriö on toimittanut kuntaan lausuntopyynnön hallituksen esityksestä laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausuntoa on pyydetty mennessä. Lausunto on aikataulusyistä toimitettu heinäkuun lopussa. Liite 4 Kunnan lausunto

9 Kunnanhallitus Talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeen antaminen suunnitelmakaudelle Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan ohjeen hallintokunnille talousarvion laatimista varten. Edelleen kunnanhallitus päättää toimittaa ko. ohjeen myös kunnan tytäryhtiöille. Kunnanhallituksen tulee antaa vuosittain lautakunnille ohjeet seuraavan vuoden talousarvion sekä sitä seuraavien kahden vuoden taloussuunnitelman valmistelua varten. Viime vuosina talousarviovalmistelussa ongelmana on ollut, että kunnanhallituksen kesällä antamaan talousarviota ja -suunnitelmaa koskevaan ohjeeseen ei ole sitouduttu riittävästi hallintokunnissa. Talousarviovuoden ohella suunnitelmavuosien budjetointi tulisi tehdä mahdollisimman tarkasti. Suunnitelmavuosien budjetoinnin ovat lähes kaikki hallintokunnat jättäneet huomiotta, vaikka kunnanhallitus on laadintaohjeissaan tätä painottanut. Suunnitelmavuosien mahdollisimman tarkalla budjetoinnilla painopiste suunnittelussa siirtyisi vähitellen taloussuunnitelman loppupäähän. Lähtökohtana valmistelussa on vuoden 2012 tilinpäätös ja vuoden 2013 talousarvio huomioiden mm. palkkojen korotukset. Kuntalaki 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä

10 Kunnanhallitus yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Lautakuntien tulee jättää talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle viimeistään Kunnanvaltuusto on antanut päävastuualueille talousarvioraamin vuodelle Liite 5 Talousarvion laadintaohje Tiedoksi Lautakunnat, vastuuviranhaltijat, tytäryhtiöt, kirjanpito, Muonion-Enontekiön ktt:n ky, talousarvion laadintaohje

11 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Laajakaista 2015 kaikille 2015 hankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta : Kunnanhallitus päätti antaa asiasta liitteenä olevan lausunnon. Käsittely Birgitta Eira saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteenä olevan lausunnon. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta. Keskustelumuistio löytyy liikenne- ja viestintäministeriön kotisivuilta osoitteessa Lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopyyntö ja keskustelumuistio toimitetaan sähköpostilla ja ne ovat nähtävillä kokouksessa. Liite 6 Kunnan lausunto Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo, kunnan lausunto

12 Kunnanhallitus Osallistuminen etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää ilmoittaa valtiovarainministeriöön halukkuutensa etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon. Kunnanhallitus hyväksyy aiesopimuksen Lapin-TE-toimiston ja Lapin ELY-keskuksen kanssa, mutta edellyttää kunnalle maksettavan korvauksen vastaavan todellisia kustannuksia. Sade-ohjelmaan kuuluva Etäpalveluhanke käynnistyi yhtenä tehtävänään rakentaa malli siitä, miten kuntien yhteispalvelupisteen kautta voidaan tarjota kansalaisille etäpalveluna viranomaispalveluita. Malleja ja käytäntöjä on kokeiltu ja jatkokehitelty Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien 21 pilottipisteessä lähtien. Pilotit päättyvät suunnitellusti Etäpalvelun valtakunnallinen käyttöönotto on suunniteltu alkavaksi näissä maakunnissa Etäpalvelun valtakunnallinen käyttöönotto toteutetaan vaiheittain maakuntakohtaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2013 mukaan otetaan pilottimaakuntien lisäksi 2-3 maakunnan kuntaa (yhteispalvelupistettä). Perusedellytyksenä osallistumiselle on, että - kunnan ja mukana olevien viranomaisten kesken on tehty yhteispalvelusopimus, jossa on myös sovittu etäpalvelun antamisesta - kunta toimittaa allekirjoitetuista sopimuksista kopiot osallistumisilmoituksen liitteenä. Kunta vastaa siitä, että yhteispalvelupiste varustetaan tarkoituksenmukaisesti. Huomioon on otettava seuraavat seikat: - Asiakkaan käytössä on ovella suljettava, luottamuksellisten keskustelujen edellyttämä riittävästi äänieristetty huonetila ja siellä riittävä sähkön syöttö ja tietoliikennekaapelointi. - Palveluneuvojalla on oma tietokone varauskalenteria ja muiden tukipalvelusovellusten käyttöä varten. - Skanneri asiakkaiden todistusten yms. dokumenttien sähköistä lähettämistä varten. - Dokumenttikamera, mikäli kunnan etäpalvelusopimukset viranomaisten kanssa sitä edellyttävät. Valtiovarainministeriö vastaa valtakunnalliseen käyttöönottoon osallistuvien kuntien: - muista välttämättömiksi katsotuista etäpalveluvälineistä ja yhteyksistä, käytännössä joko videoneuvottelulaitteesta tai työaseman videoneuvotteluohjelmistosta

13 Kunnanhallitus käytössä olevien palveluhakemiston ja ajanvarausjärjestelmän käyttäjätunnuksien päivittämisestä - Sade-ohjelman kautta etäpalveluiden toteuttamiseen rahoittamisesta vuoden 2014 loppuun saakka alkaen kunnat ja pisteisiin osallistuvat sopimusosapuolet rahoittavat yhteispalvelupisteiden palvelut yhteispalvelusopimuksen mukaisesti. Vuoden 2014 alussa joissakin etäpalvelua tarjoavissa kunnissa tullaan pilotoimaan Asiakaspalvelu 2014-hankkeen mukaisia asiakaspalvelupisteratkaisuja (www.vm.fi/etapalvelu). Valtiovarainministeriö on toimittanut Lapin maakunnan kunnille kyselyn halukkuudesta osallistua alkavaan valtakunnalliseen etäpalvelun käyttöönottoon. Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja kuntia ilmoittamaan halukkuudestaan osallistua etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon mennessä valtiovarainministeriön kirjaamoon Tässä yhteydessä on syytä todeta, että Valtiovarainministeriö on pyytänyt lisäksi lausuntoa mm. kunnilta Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportista. Loppuraportti sisältää luonnoksen Hallituksen esitykseksi Eduskunnalla laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta, joka sisältäisi säännökset julkisen hallinnon asiakaspalvelujen antamisesta kuntien ylläpitämistä asiakaspalvelupisteistä sekä julkisen hallinnon asiakaspalvelun järjestämisestä ja tuottamisesta viranomaisten yhteistyönä. Ehdotettu laki korvaisi nykyisen julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain. Lisäksi esitykseen sisältyy alueiden kehittämisestä annetun lain muutosesitys, jossa maakunnan liitoilta ehdotetaan poistettavaksi yhteispalvelun edistämistehtävä. Esityksen tavoitteena on edistää julkisen hallinnon viranomaisten asiakaspalvelun saatavuutta sekä asiakaspalvelutoiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Tavoitteena on koota eräiden valtion viranomaisten ja kuntien käyntiasiointipalvelut laajasti julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin siten, että asiakkaat saisivat hoidettua suuren osan asioinnistaan julkisen hallinnon viranomaisten kanssa yhdessä asiointipaikassa. Tarkoituksena on, että julkisen hallinnon asiakaspalvelut olisivat hallinnon asiakkaiden saatavilla nykyistä kattavammin ja alueellisesti yhdenvertaisemmin. Lapin liitto ja ELY-keskus ovat yhteistyössä tarkentaneet VM:stä reunaehtoja etäpalveluiden käyttöönotolle. VM päättää etäpalveluiden laajentamisesta syyskuun loppuun mennessä. Myönteisen päätöksen saavat kunnat saavat käyttöönsä tarvittavat etäpalveluvälineet. VM edellyttää kuntien ja mukana olevien viranomaisten välisiä sopimuksia yhteistyöstä, mutta sopimusten sisällöt voidaan määritellä alueellisesti. Sopimusten tulee olla laadittuina

14 Kunnanhallitus mennessä. Lapin TE-toimisto ja Lapin ELY-keskus ovat valmistelleet aiesopimusmallin, jolla päästään liikkeelle. Sopimuksia tarkennetaan syksyn aikana. Lapin liitto ja Ely-keskus pitävät tärkeänä, että Lapin kunnat ovat mukana etäpalveluhankkeiden käyttöönotossa. Asiakaspalvelu 2014 hanke tulee joka tapauksessa toteutumaan jossakin muodossa ja ajoissa liikkeelle lähtevät kunnat hyötyvät kokeiluvaiheen tuesta. Lapissa on valmisteltu etäpalveluiden toimintamallia. Mallia on valmisteltu yhteistyössä liiton, ELY-keskuksen, TE-toimiston, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Virtu-hankkeen ja Lapin yliopiston sekä asiakaspalvelun pilottikuntina olevien Posion ja Enontekiön kuntien kanssa. Toimintamalli on tiiviisti kuvattuna seuraava: -asiakaspalvelupisteessä on tarjolla minimissään kunnan, TEtoimiston ja ELY-keskuksen palveluita. Muita palveluita tulee mukaan sovitusti, esim. Kela ja yksityinen sektori. -palveluiden tuottamisessa on kaksi toimintatapaa: 1. asiakkaiden itsepalvelut, jotka kattavat internetin kautta saatavat julkiset ja yksityisen palvelut laaja-alaisesti, mm. asioiden vireillepanon ja sähköisten lomakkeiden käytön. Asiakaspalvelupisteessä ovat tarjolla TE-toimiston puhelinpalvelut, jolloin asiakas saa neuvontaa ja esim. työnhakunsa voimaan, mikäli se ei ole sähköisesti mahdollista. TE-toimiston asiakkailla on myös mahdollisuus jättää asiakirjoja palvelupisteeseen. 2. asiakkaiden aikavarauspalvelut, jotka kattavat minimissään sotepalveluita Virtu-hankkeen palveluvalikoiman mukaisesti, TEtoimiston palveluista alkupalvelut, osaamisen kehittämisen palvelut nuorille ja aikuisille sekä yksilöllisen tuen palvelut, ELYkeskuksen palvelut sovitusti (mm. hankeneuvottelut ja neuvottelut kuntien kanssa). Kunnat voivat tarjota etäpalvelun avulla kuntalaisille mm. sellaisia erityispalveluita, joita ei ole oman kunnan alueilla saatavissa. Etäpalvelun avulla voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisia palveluita. Virtu-hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia palveluiden tuottamisesta. TE-toimiston palveluissa etäpalvelu mahdollistaa asiantuntijapalvelun saatavuuden asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Kunnan yhdyshenkilön/palveluneuvojan tehtävänä on asiakkaiden ohjaus sähköisissä palveluissa sekä etäpalvelulaitteistojen käytön ohjaus ja tarvittaessa aikavaraukset palveluihin. Kunnat järjestävät tarvittavat tilat asiakaspalvelupisteille. Virtu-hankkeessa mukana olevien kuntien osalta Virtu-palvelupisteet toimivat asiakaspalvelupisteinä. Muiden kuntien osalta tarkoitus on, että VM:n Sade-hanke rahoittaa palvelupisteiden etäpalvelu-

15 Kunnanhallitus laitteiston. Tämä edellyttää, että Lapin kunnat pääsevät VM:n etäpalvelun käyttöönoton laajenemisen piiriin. Virtu-hanke on valmis tukemaan kaikkien kuntien etäpalvelupisteiden toimintaa mm. koulutusten ja valmennusten avulla. Liite 7 Aiesopimusluonnos etäpalvelupisteistä Tiedoksi Valtiovarainministeriö, kopio Lapin TE-toimisto, Lapin ELY-keskus, kopio ja aiesopimus

16 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja ensihoidon kustannusten jaosta Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Käsittely Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: Lisäksi Enontekiön kunnanhallitus edellyttää, että ennen lopullisten päätösten tekemistä ensihoidon palvelutasopäätökset ja niiden riskialueluokitukset tarkastetaan kriittisesti sekä harkitaan vaihtoehtoisia palveluntuotantomalleja. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että se osoittaa lausunnon antamisen Lapin sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta perusturvalautakunnalle, mutta esittää ensihoidon kustannusten jakautumisen osalta seuraavaa: Sairaanhoitopiirin tekemien palvelutasopäätösten myötä Enontekiön kunnalle aiheutuva ensihoidon kustannusten nousu on merkittävä. Toisaalta on positiivista, että kuntalaisten palvelutaso nousee, mutta kunnalla on suuria haasteita sopeuttaa taloutensa näin pikaisiin muutoksiin, joilla palvelun tuotantokustannusten nousu on jopa 400% entisestä. Enontekiön kunnanhallituksen näkemyksen mukaan todelliset tuotantokustannukset ovat oikeudenmukainen kustannustenjakoperiaate, mutta kuntakohtaisten taloudellisten katastrofien ehkäisemiseksi on välttämätöntä, että tuotantokustannuksille asetetaan tietty yläraja, jonka ylittävät osuudet siirretään muiden jäsenkuntien maksuosuuksiin. Ensihoidon kustannusten asukaskohtaiseksi ylärajaksi Enontekiön kunta esittää 135 euroa per asukas, joka on sairaanhoitopiirin arvion mukainen kaikkien kuntien tuotantokustannusten keskiarvo. Lapin sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 :n mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan valmisteluvaiheessa. Lapin sairaanhoitopiiri pyytää esityksiä ja lausuntoa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja taloudellisista mahdollisuuksista vuosina Lausunnot ja ehdotukset pyydetään toimittamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään Lisäksi Lapin sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa ensihoitopalvelun kustannusten jaosta. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti vuoden 2014

17 Kunnanhallitus alusta lähtien ensihoito tullaan tuottamaan sairaanhoitopiirin omana toimintana. Terveydenhuoltolaki velvoittaa sairaanhoitopiiriä organisoimaan ensihoito niin, että keskenään vertailukelpoisia alueita (riskialueluokat) kohdellaan yhdenvertaisesti sekä ensihoidon laadun että tavoittamisviiveiden suhteen. Sairaanhoitopiirin ensihoitoyksiköiden sijoitus- ja valmiussuunnitelma on tehty lääketieteellisin perustein huomioiden tehtävien kiireellisyys ja em. yhdenvertaisuus. Saavuttamisviiveitä on asetuksen mukaan seurattava ja mikäli yhdenvertaisuus ei toteudu, on sijoitussuunnitelmaa tarkistettava. Ensihoitoyksiköiden sijoitussuunnitelma ja kustannustenjaon vaihtoehdot sekä Lapin sairaanhoitopiirin esitys kustannustenjaosta on esitetty lausuntopyynnössä. Liite 8 Lapin sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö Tiedoksi Perusturvalautakunta, kopio

18 Kunnanhallitus Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota ja suunnitelmaa varten Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus(kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää antaa esitysten tekemisen perusturvalautakunnalle. Perusturvalautakunnan päätös tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän pyytää esityksiä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimista varten. Kuntayhtymä toivoo tehtävien taloudellisen hoitamisen ja palvelujen varmistamiseksi kunnilta entistä tarkempaa ja myös mahdollisimman pitkäjänteistä palvelutarpeiden arviointia. Tiedoksi Perusturvalautakunta, kopio

19 Kunnanhallitus Talousarvion toteutuminen 1-6/2013 Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutumisen 1-7 tiedoksi. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-6 tiedoksi. Kunnanhallitus on talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellyttänyt, että talouden ja toiminnan seuraamista varten lautakuntien on toimitettava tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle kirjanpitäjän toimittaman päävastuualueittaisen raportin pohjalta talouden seurantaraportti kaksi kertaa vuodessa: tammi kesäkuulta ja tammi lokakuulta. Raportit on toimitettava kunnanhallitukselle elokuun ja marraskuun puoliväliin mennessä. Seurantaraportissa selvitetään lyhyesti talousarvion toteutuminen ja kunkin talousarviossa asetetun toiminnallisen tavoitteen toteutumistilanne. Raportissa annetaan myös selvitys poikkeamista, saatavien määrästä, henkilöstötilanteesta jne. Oheismateriaali Talousarvion toteutuma 1-6 Hallintokuntien raportit (toimitetaan kunnanhallituksen kokoukseen)

20 Kunnanhallitus Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2013 Kunnanhallitus päätti, että Enontekiön kunta ei hae kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna Vuoden 2013 talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä ja kunnan talouden velkaantuminen on kestävällä pohjalla. Kunnalla ei ole tällä hetkellä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemiseen riittäviä perusteita. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta ei hae kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna Vuoden 2013 talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä ja kunnan talouden velkaantuminen on saatu pysähtymään. Kunnalla ei ole tällä hetkellä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemiseen riittäviä perusteita. Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 63 a :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan rahoitusavustusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä.

21 Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä. Hakemuksessa tulee yksilöidä ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi: 1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tätä koskee sekä käyttöettä investointimenoja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta. 2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin. Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuuslain 49 :n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta päättää valtionapuviranomainen. Myönnetyt korotukset maksetaan kuitenkin vuoden 2013 loppuun mennessä.

22 Kunnanhallitus Hallinto-osaston tehtävien hoitaminen kunnansihteerin viransijaisuuden aikana Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa kunnansihteerin virkavapauden aikaiset järjestelyt. Kunnanhallitus päättää, että palkkauksessa noudatetaan kunnanhallituksen antamaa palkkauksen määräytymistä koskevaa ohjetta. Kunnanjohtaja on myöntänyt kunnansihteerille virkavapaata Vastaava toimistosihteeri Pia Korva on lupautunut toimimaan kunnansihteerin viransijaisena em. aikana. Vastaavan toimistosihteerin viransijaisuuden hoitamista on tiedusteltu sisäisesti toimistopalveluyksikön sisällä. Toimistosihteeri Teija Rantatalo on ilmoittanut kiinnostuksensa vastaavan toimistosihteerin viransijaiseksi. Teija Rantatalo hoitaisi vastaavan toimistosihteerin viransijaisuutta em. aikana. Toimistosihteerin viransijaisuus laitettaisiin julkiseen hakuun. Sisäinen järjestely tukee mm. osaamisen kehittymistä, parantaa henkilöstön motivaatiota ja lisää uskallusta tarttua uusiin tehtäviin. Tiedoksi Palkkatoimisto, Pia Korva, Teija Rantatalo, kopio

23 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön lukuun ottamatta 59 :ää Lätäsenon ranta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen hankkimista Enontekiön kunnan omistukseen, koska kiinteistöjen myyjä ei ole hyväksynyt esitarjousta, joten kauppa ei toteutune. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja työjärjestyksen hyväksyminen 50 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 51 Enontekiön kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 52 Vuoden 2014 talousarvioraami 53 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen 55 Terveysaseman vesikaton muutostyö, lisämäärärahan hakeminen

24 Kunnanhallitus Vuoden 2013 investointiosan muuttaminen /yhteispohjoismainen kirjastoauto 57 Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen Helsinki- Enontekiö-Helsinki lentoreitille 58 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 59 Lätäsenon ranta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen hankkiminen Enontekiön kunnan omistukseen

25 Kunnanhallitus Avustushakemus Kilpisjärven Luontotalon ja Tsahkaljärven välisten reittien kunnostuksesta yhteistyönä Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää antaa esitetyn 500 euron avustuksen Kilpisjärven Ladut ry:lle. Avustus osoitetaan kunnanhallituksen projektien omarahoitusosuuksiin tarkoitetusta määrärahasta. Kilpisjärven ladut ry ja Kilpisjärven yrittäjät ovat tehneet esityksen Kilpisjärven Luontotalon ja Tsahkaljärven välisten reittien kunnostuksesta yhteistyössä. Esityksessä todetaan, että isommat kivet ja pohjustamattomuus rajoittavat kelkkailua, hiihtoa ja safaritoimintaa sekä kunnossapitoa ja huoltoajoa erityisesti vähällä lumella ja talvikauden molemmin puolin. Hiihtouran kunnostamattomuus puolestaan houkuttelee hiihtäjiä kelkkareitille ja puolin ja toisin on kysymyksessä myös turvallisuus. Kilpisjärven Ladut ry esittää Kilpisjärven Luontotalon ja Tsahkaljärven välisten kelkka- ja hiihtourien parannustoimia keskinäisellä kumppanuudella, yhteistyössä Enontekiön kunnan ja Metsähallituksen kanssa. Kunnostus tehtäisiin Metsähallituksen valvonnassa ja ohjeitten mukaan. Kunnostustyön kustannusarvio on 3000 euroa. Paikalliset yrittäjät osallistuvat kustannusten kattamiseen erilaisin osuuksin. Kunnalta haetaan 500 euron avustusta kunnostustyöhön. Kilpisjärven Ladut ry:n, Esa Aidantaustan allekirjoittama, kirje on nähtävillä kokouksessa. Tiedoksi Kilpisjärven Ladut ry, kopio kirjanpito, kopio ja maksuunpano

26 Kunnanhallitus Kunnan kannanotto Oys-erva aluekokeiluhankeraportin pohjalta valmisteltavan jatkohankkeen toteuttamisen tavoitteista Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää pyytää perusturvalautakunnan ehdotuksen kannanotoksi ennen kunnanhallituksen kannanoton antamista. Marraskuussa 2012 kuntia pyydettiin antamaan lausunto OYS-erva aluekokeiluhankeraportista mennessä. Aikatauluun tuli valtakunnallisen sote-palvelurakenneselvitystyön johdosta muutos ja lausunnon antamisen aikataulu jäi avoimeksi. Sovitun mukaisesti sairaanhoitopiirit valmistelivat loppuvuodesta 2012 jatkohankehakemuksen, joka sai STM:ltä myönteisen valtionavustuspäätöksen maaliskuussa. Sairaanhoitopiirit pyytävät mennessä jatkohankkeen toteuttamiseen liittyen kuntien näkemyksiä jatkohankehakemuksessa mainittujen tavoitteiden ja liitteenä olevan OYS-erva aluekokeiluhankeraportin pohjalta. Sairaanhoitopiirit pyytävät esittämään näkökulmia ja asioita, joita tulisi painottaa ja ottaa huomioon jatkohankkeen valmistelutyössä ja toteuttamisessa. Kannanottopyynnön lisäksi sairaanhoitopiiri on toimittanut OYServa aluekokeiluhankkeen 2012 loppuraportin, jatkohankehakemuksen ja hallituksen esityksen 53/2013 vp eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Em. asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Tiedoksi Perusturvalautakunta, kopio

27 Kunnanhallitus Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta kunnanjohtajan päätökset - kunnansihteerin päätökset - vastaavan toimistosihteerin päätökset Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: Perusturvalautakunta - Pöytäkirja Sivistyslautakunta - Pöytäkirja Pöytäkirja Tekninen lautakunta - Pöytäkirja Pöytäkirja Pöytäkirja

28 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kirjeet: Lapin ELY-keskus - Rakentamista koskeva poikkeamispäätös. Poikkeamista ei myönnetä. KEVA - Vuoden 2014 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuoden maksuista. Ympäristöministeriö - Ilmoitus Tunturi-Lapin maakuntakaavan lainvoimaiseksi tulosta. Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: Kittilän kunta - Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote ; Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen. Lapeco - Yhtymäkokouksen esityslista Yhtymäkokouksen pöytäkirjat ja Yhtymähallituksen pöytäkirja ja Lapin Liitto - Hallituksen pöytäkirja Lapin Sähkövoima Oy - Yhtiökokouksen pöytäkirja Muonion kunta - Kunnanhallituksen pöytäkirjanote ja ; kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. - Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote ; Muonion- Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen. Muonion-Enontekiön ktt ky. - Yhtymävaltuuston esityslista Sodankylän kunta - Kunnanvaltuuston pöytäkirjan ote Pöytäkirjanote ; saamelaisalueen kuntien yhteisen lakimiehen palkkaaminen

29 Kunnanhallitus Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kunnanhallitus päätti, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Seuraavat kiinteistön luovutusilmoitukset siirrettiin seuraavaan kokoukseen Kohde: Mattila, Suonttajärven kylä Pinta-ala: n Luovuttajat: Suopanki Teija Maaret Torniosta, Alamattila Oula Mihkal Juho Kittilästä ja Alamattila Urho Aslak Kittilästä. Luovutuksen saajat: Sirola Jyrki Tapani ja Kirsi Marja Kiikoisista Kohde: Siikaranta, Kelottijärven kylä. Pinta-ala: 3386 m2 Luovuttajat: Kotavuopio Mika Tapani ja Miia Maria Kristiina Kilpisjärveltä. Luovutuksen saajat: Kultima Tuula Kristiina ja Varvik Roald Norjan Skibottenista. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohde: Leveä, Suonttajärven kylä. Pinta-ala: Luovuttaja: Kelottijärvi Veijo Benjamin Norjan Kautokeinosta Luovutuksen saaja: Cape Lapland Oy Enontekiöltä Kohde: Mattila, Suonttajärven kylä Pinta-ala: n Luovuttajat: Suopanki Teija Maaret Torniosta, Alamattila Oula Mihkal Juho Kittilästä ja Alamattila Urho Aslak Kittilästä. Luovutuksen saajat: Sirola Jyrki Tapani ja Kirsi Marja Kiikoisista Kohde: Iitto, Kelottijärven kylä Pinta-ala: n m2. Luovuttaja: Mannela Reino Artur Vilhelm Iitosta. Luovutuksen saajat: Mannela Eelis Viktor ja Hoffmann Julia Iitosta. Kohde: Kulmakangas, Hetan kylä. Pinta-ala: 3000 m2 Luovuttaja: Wilponen Kaino Helena Peräseinäjoelta. Luovutuksen saaja: Wilponen Outi Helena Haapaluomasta.

30 Kunnanhallitus Kohde: Telajänkä, Palojoensuun kylä. Pinta-ala: m2 Luovuttaja: Aldeman Anita Maria Haaparannalta. Luovutuksen saaja: Marttinen Jussi Petteri Askolasta. Kohde: Tyttöjentieva, Kyrön kylä. Pinta-ala: 3000 m2 Luovuttaja: Linna Leena Kirsti Kiiskilammelta. Luovutuksen saajat: Penttilä Kaisa Kristiina Oulusta, Penttilä Jaakko Henrik Oulusta, Tihinen Juha Kullervo Helsingistä. Kohde: Siikaranta, Kelottijärven kylä. Pinta-ala: 3386 m2 Luovuttajat: Kotavuopio Mika Tapani ja Miia Maria Kristiina Kilpisjärveltä. Luovutuksen saajat: Kultima Tuula Kristiina ja Varvik Roald Norjan Skibottenista. Kohde: Rantasuomela, Hetan kylä. Pinta-ala: 0,1768 ha Luovuttaja: Rouhiainen Liisa Kaarina kuolinpesä Enontekiöltä. Luovutuksen saaja: Rantakokko Erkki Juhani Enontekiöltä. Kohde: Seitahaavikko, Kyrön kylä. Pinta-ala: 4100 m2 Luovuttaja: Vainio Eeva Maija Elisabet Kaukosesta. Luovutuksen saajat: Ahtiainen Veli-Matti ja Suvi Päivikki Rovaniemeltä. Kohde: Asento, Peltovuoman kylä. Pinta-ala: 8,040 ha Luovuttajat: From Arto Ilmari Kangasalalta, From Matti Mikael Orivedeltä ja Peltonen Tuukka Harri Kämmenniemeltä. Luovutuksen saaja: Isokääntä Lasse Matti Olavi Nunnasesta. Kohde: Mäntylä, Suonttajärven kylä. Pinta-ala: 1 ha. Luovuttaja: Vanhapiha Uuno Johannes Leppäjärveltä. Luovutuksen saajat: Kumpulainen Arto Rovaniemeltä ja Vanhapiha- Kumpulainen Marieanne Kautokeinosta. Tiedoksi Lapin maanmittauslaitos, kopio

31 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 1.Perusturvalautakunnan päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Käsittely: Kunnanjohtajan päätösehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa perusturvalautakunnalle, että lautakunnan tulee tehdä palkkauspäätökset kunnassa annettujen ohjeiden mukaisesti: ohje tehtäväkohtaisen palkan määräytymisestä lukien ja ohje kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden palkan määräytymisestä. Perusturvalautakunta on päättänyt lautakunnan esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavasti kesätyöntekijän palkkauksesta. Tiedoksi Perusturvalautakunta 2.Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin myöntämistilaisuus Cafe siljassa : Kunnanhallitus päätti nimetä edustajaksi Jaakko Alamattilan. Tiedoksi Cafe Silja, ilmoittautuminen 3.Aluehallintovirasto: Varautumisen peruskurssi 2014P/13 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Kunnanjohtajan päätösehdotus Varautumisen peruskurssille ilmoitetaan tekninen johtaja Kimmo Lämsä ja Elli-Maria Kultima. Tiedoksi Aluehallintovirasto, ilmoitus

32 Kunnanhallitus Käsivarren kansallispuistoselvityksen sidosryhmätilaisuus Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa keskiviikkona klo Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi sidosryhmätilaisuuteen Birgitta Eiran, Jaakko Alamattilan ja Sari Keskitalon. Tiedoksi Metsähallitus, ilmoitus 5.Valtiovarainministeriö: Luottamushenkilöseminaari Muutos on mahdollisuus- ja sote-rakenteet muutoksessa. Merkittiin tiedoksi.

33 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista Ei ollut.

34 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat Antti Tonteri toi esille yhteydenotot kevyen liikenteen väylän saamiseksi. Elli-Maria Kultima toi esille Kilpisjärven alueen sähkökatkokset ja tilanteet, jolloin puhelinyhteydet eivät toimi. Birgitta Eira toi esille Kilpisjärven alueen sähkökatkosten vaikutukset yrityksiin ja tarpeen saada varasähköjärjestelmä alueelle.

35 Kunnanhallitus Kolarin radan sähköistys Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. ehdotus (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää yhtyä Kolarin kunnan tekemään aloitteeseen ja tukea Kolarin radan sähköistystä. Kolarin kunta on esittänyt valtiovarainministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle, Lapin liitolle sekä poliittisille puolueille alla olevan kirjelmän ja toivoo, että Enontekiön kunta yhtyisi aloitteeseen ja tukisi yhteistä hanketta. Maan hallitus valmistelee parhaillaan valtion vuoden 2014 tuloja menoarvion yhteyteen ns. elvytyspakettia, jonka tarkoituksena on saada liikkeelle vaikuttavia työllisyyttä ja elinvoimaa lisääviä toimia kaikkialla maassa. Ylä-Tornionlaakson ja koko Tornionlaakson näkökulmasta Kolarin radan sähköistys on hanke, joka tässä historiallisessa tilanteessa omaa kaikki ne elementit, joihin elvytystoimilla tähdätään. Kolarin radan sähköistyksen yhteydessä on myös mahdollisuus toteuttaa tärkeä Tornio-Haaparanta ratayhteys. Hanke palvelee saavuttavuuden parantamisellaan vahvan Tunturi-Lapin matkailun edelleen kehittämistä, mutta sen ohella toimii myös koko Tornionlaakson elinkeinoelämän hyväksi. Suuri merkitys on myös sillä, että radan sähköistämisen jälkeen Pajalan Kaunisvaaran kuljetuksiin tulee kilpailukykyinen suomalainen vaihtoehto, mikä on koko Suomen valtakunnan etu. Hanke myös tukee Hannukaisen kaivoshankkeen toteuttamista, mikä hanke on koko Lapin työllisyyden kannalta ensiarvoisen tärkeä. Hankkeen yksityiskohtaiset tiedot ja laskelmat ovat Liikennevirastossa. Käsityksemme on, että hankkeen kokoluokka on miljoonaa euroa. Kolarin kunta vetoaa valtiovarainministeriöön, liikenneministeriöön sekä poliittisiin puolueisiin, jotta Tornionlaakson ja koko Lapin kannalta tärkeä hanke saataisiin piakkoin liikkeelle. Tiedoksi Kolarin kunta, Valtiovarainministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Lapin liitto, poliittiset puolueet, kirje

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2013 66 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2013 KOKOUSAIKA 04.07.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 196 197 198 199 64 200

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanhallitus Aika 17.06.2013 klo 16:00-17:05 Paikka Ravintola Niinipuu Käsitellyt asiat 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 8/2014. Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 8/2014. Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 8/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Järvelä Eila, j Kinnunen Irma,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokousaika Keskiviikko 28.11.2012 klo 14.00 17.30 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone os. Harjukuja 6,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA 09.07.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 129 130 131 132 133 134 135

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 18:30-21:24 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot