ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24)"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-22:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosalli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa Vieskan liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 5 muuttaminen 121 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perussopimuksen 6 muuttaminen 122 Alavieskan Kehityskeskus Oy:n lainalle annetun 7 takauksen uudistaminen 123 Lausunto Jokilaaksojen pelastuslaitoksen 8 palvelutasopäätöksestä 124 Osavuosikatsaus Jokilaaksojen kuntien yhteinen tietohallinto Yhteisen jätelautakunnan perustaminen Vestia Oy:n 15 toiminta-alueella 127 Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen Yhteistyösopimus Alavieskan etelä- ja pohjoisrannan 17 penkereiden kunnostamisesta ja täydentämisestä 129 Alavieskan Virin ampumahiihtojaoston avustusanomus Kannanotto Liikenne Anias Oy:n siirtymäajan 20 liikennöintisopimuksen lakkauttamishakemuksesta 131 Viranhaltijapäätökset Päiväkoti Peukaloisen lattiaremontti 23

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mattila Tapio 18:30-22:00 pj Nurkkala Sauli 18:30-22:00 vpj Hannula Kaija 18:30-22:00 jäsen Hemmilä Virpi 18:30-22:00 jäsen Huttunen Pauli 18:30-22:00 jäsen Isokääntä Marja 18:30-22:00 jäsen Jutila Eija 18:30-22:00 jäsen Taka-Eilola Tuomo 18:30-22:00 jäsen Brax Anna-Leena 18:30-22:00 kv pj Isomaa Matti 18:30-22:00 kv I vpj Vierimaa Tapani 18:30-22:00 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 18:30-22:00 pöytäkirjanpitäjä Haapakoski Hannu 18:30-20:30 yhdyskuntainsinöö 128, 132 ri Joki-Erkkilä Pekka 18:30-20:30 tekninen johtaja 128, 132 POISSA Kähtävä Simo kv II vpj ALLEKIRJOITUKSET Tapio Mattila Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pauli Huttunen Marja Isokääntä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnan keskustoimistossa maanantaina klo 9-15.

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja tarkastustapa Khall Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pauli Huttunen ja Marja Isokääntä. Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastossa

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Vieskan liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Khall Vieskan liikelaitoskuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat vastaavat kuntayhtymän varoista ja veloista peruspää oman jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Jäsenkunnat ovat sopineet, että Vieskan liikelaitoskuntayhtymä rakennuttaa alueellaan Pe ruspalvelukuntayhtymä Kallion tarpeisiin tulevat uudet tilat. Kun ra kennusinvestoinnit eivät kohdennu tasaisesti jokaiselle jäsenkunnal le eivätkä vastaa tasaisesti jokaisen jäsenkunnan palvelutarpeisiin, on määräys vastuusta rakennushankkeita varten otettavasta vie raasta pääomasta syytä ottaa kirjauksena perussopimukseen. Kuntayhtymän johtaja esittää, että perussopimuksen 6 :ään 'Jäsenkuntien osuus varoista ja vastuu veloista' lisätään toinen momentti, joka kuuluisi seuraavasti: "Rakennuttajatehtävien vaatimien investointien rahoituksesta sovitaan jäsenkuntien kesken erikseen." Oheismateriaalina on voimassa oleva perussopimus. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Vieskan liikelai tos kun ta yhtymän pe rus so pi muksen 6 muutetaan kuulumaan seu raa vasti: 6 Jäsenkuntien osuus varoista ja vastuu veloista Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääoman jäsenkunta osuuksien suhteessa. Rakennuttajatehtävien vaatimien investointien rahoituksesta sovitaan jäsenkuntien kesken erikseen.

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Peruspalvelukuntayhtymä Kallion perussopimuksen muuttaminen Khall Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintamallin arvioinnin ohjausryhmä on valmistellut kun tayhtymän perussopimuksen muutosta ja lausuntokierroksen jälkeen esittää perussopimusta jäsenkuntien käsiteltäväksi. Tavoitteena on, että uudistettu perussopimus tulee voimaan ja val tuustot käsittelisivät sen lokakuun aika na. Ehdotuksessa uudeksi perussopimukseksi on muutoksia voimassa ole vaan so pi muk seen verrattuna seuraavissa kohdissa: 3 Kuntayhtymän toimiala ja tehtävät - ympäristöterveydenhuollon tehtävät 6 Yhtymähallitus - poistettu lause: "Yhtymähallituksen puheenjohtaja vali taan valtuusto kaudeksi kerrallaan vuo rotteluperiaatteella kahden suurimman kun nan edustajista." 7 Johtokunta - poistettu johtokunta ja johtokuntaan viittaavat asiat myös yhtymäkokouksen (5 ) ja yhtymä hallituksen (6 ) kohdilta - lisätty 7 Muut lautakunnat, johtokunnat ja neuvottelukunnat 12 Talousarvio ja suunnitelma - tarkennettu lausetta jäsenkuntien kanssa käytävistä neuvotteluista 13 Kuntien maksuosuudet - yksinkertaistettu määrittelyä 15 Rahastojen perustaminen - lisätty: "ja lakkauttaminen" - päätösvalta yhtymäkokouksella 16 Viivästyskorko - lisätty: "voi periä" 19 Kalusto ja varusteet - poistettu Voimassa oleva perussopimus ja ehdotus uudeksi perussopimukseksi ovat oheismateriaalina. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Peruspalvelukun tayhty mä Kal lion pe russopimuksen muuttamisen esitetyssä muodossa.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Alavieskan Kehityskeskus Oy:n lainalle annetun takauksen uudistaminen Khall Kunnanvaltuusto on myöntänyt Alavieskan Kehityskeskus Oy:lle 10 Mmk:n ( ) omavelkaisen takauslimiitin yhtiön päättämiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Alavieskan Kehityskeskus Oy:n hallitus on päättänyt ottaa Kuntien eläkevakuutukselta (KEVA) euron lainan, korko 12 euribor + 0,12 %, laina-aika 12 vuotta, joista 2 ensimmäistä vuotta lyhennyksistä vapaata. Laina käytetään Alavieskan Säästötalo Oy:n osakkeiden ostamiseen (ns. postin kiinteistö). Kunnanhallitus on päättänyt panna täytäntöön valtuuston tekemän takauspäätöksen Alavieskan Kehityskeskus Oy:n Kuntien eläkevakuutukselta ottaman euron lainan osalta. KEVA on ilmoittanut saapuneella kirjeellään, että takaus vanhentuu ja että takaus on uudistettava ennen kyseistä vanhentumispäivää. Takauksen jatkumisesta on ilmoitettava mennessä. Jäljellä oleva lainapääoma on Kunnanhallitus päättää uudistaa Alavieskan Kehityskeskus Oy:n KE- VALTA (Kuntien eläkevakuutus) ottamalle lainalle nro annetun kunnan omavelkaisen ta kauksen.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Lausunto Jokilaaksojen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä Khall Pelastuslaitoksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan "Voimassaolevassa pal ve lu ta so pää tök ses sä on pää tet ty (s. 9), et tä: Vuosien palvelutasopäätöstä tarkistetaan viimeistään uuden pelastuslain ja -asetuksen sekä niihin nojautuvien keskeisimpien ohjeiden voimaan astumisen jälkeen. Tarkistustyö tehdään vuoden 2011 loppuun men nessä. Nykyisen palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä vuonna 2009 käytettävissä olleen tiedon mukaan uuden pelastuslain ja asetuksen piti alun perin tulla voimaan alkaen. Myös riskianalyysin ja pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnittelun perustana olevan uuden toimintaval miusohjeen piti alun perin olla voimassa jo kuluvan vuoden alusta al kaen. Uusi pelastuslaki ja asetus astuivat voimaan vasta alkaen. Säädösten uudistuksen keskeisimmät vaikutukset tulevat näkymään käytännön onnetto muuksien ehkäisytyössä. Valmisteilla oleva uusi toimintavalmiusohje, kuten nykyinenkin vielä voimassaoleva, tulee oh jaamaan riskianalyysityötä sekä pelastustoiminnan toimintavalmiu den suunnittelua. Esityslistan valmisteluhetkellä ei uuden toiminta valmiusohjeen luonnos ole vielä ollut lausunnolla pelastuslaitoksis sa. Alustavien tietojen mukaan uusi ohje tulisi voimaan aikaisintaan vuoden 2012 alussa. Mahdollisista siirtymäajoista sen käyttöönotos sa ei ole vielä tietoa. Erityisesti valtakunnallisen uuden toimintavalmiusohjeen viivästymisen vuoksi aiemmin pää tetyn ( ) mukaisesti ei palvelutasopäätöstä kyetä tar kistamaan kaikilta osin vuoden 2011 loppuun mennessä. Nyt valmistellussa tarkistuksessa on korjattu kaikki viittaukset pelastuslakiin ja asetukseen vastaamaan uusia säädöksiä. Mikäli muutos on edellyttänyt sisällöl listä korjausta, on se myös tehty. Merkittävimmät muutokset on siten tehty onnettomuuksien ehkäisytyötä koskevaan kappaleeseen 4 ja sen alakappaleisiin. Muihin kohtiin palvelutasopäätöksessä on lähin nä tehty ns. teknisiä korjauksia. Pelastuslaitosten valtakunnallisessa kumppanuusverkostossa on turvallisuuspalvelujen pal velualueella valmisteltu suosituksia ja malleja onnettomuuksien eh käisytyön eri osa-alueille. Kukin pelastustoimen alue kuitenkin päät tää itsenäisesti näiden mallien ja suositusten käyttöönotosta ja so veltamisesta.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus PELASTUSJOHTAJAN SIJAISEN ESITYS: Kehittämissuunnitelmakohdat on kaikissa kappaleissa päivitetty vastaamaan nykytilaa, täy dennetty ja tarvittaessa aikataulutettu uudestaan. Palvelutasopää töksen liitteeksi tuleva investointisuunnitelma vuosille on myös tarkistettu vastaamaan nykytilaa. Investointisuunnitelmassa näkyy myös suunnitelmat vuosien osalta, mutta varsi nainen päätöksenteko niiden osalta on tehtävä uuden palvelutasopäätöksen yhteydessä. Tarkistetun palvelutasopäätöksen versio 1.1 on esitelty alueen kunta johta jille järjestetyssä tilaisuudessa. Johtokunta hyväksyy palvelutasopäätöksen tarkistetun version 1.1 lähetettäväksi kuntiin lau suntopyynnölle. Lausunnot pyydetään pikaisella aikataululla perjan taihin 21. lokakuuta mennessä, jotta ne ehditään analysoida ja ottaa huomioon johtokunnan palvelutasopäätöstä käsittelevässä kokouk sessa marraskuussa. JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin." Oheismateriaalia. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että vallitsevan taloudellisen epävarmuuden ja kuntien verorahoituksessa tapahtuvien leikkausten huomioon ottaminen tulee olla jatkossakin pelastuslaitoksen toi minto jen ke hit tämisen keskeisenä lähtökohtana. Kun lisäresurssia palvelu jen ke hit tä mi seen ei voida osoittaa on taloudellisuuden, tehokkuu den ja tuot ta vuuden pa rantaminen ensiarvoisen tärkeää laadullisesti ja määrällisesti riittävien palvelujen turvaamiseksi koko pelastustoimialueella.

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Osavuosikatsaus Khall Raportti talousarvion toteutumisesta ajalta tammi-elokuu 2011 on valmistunut. Toi min ta tuotto jen to teu tuma ti lan tees sa oli 70,7 % ja toi minta kulu jen 68,7 %. Toi min takate oli eli muu tos edel li seen vuo teen verrat tu na oli peräti eli 8,1 % to teutuman ol les sa 68,2 %. Verotuloja elokuun loppuun mennessä oli kertynyt (toteu tuma 73,9 %) ja siinä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,8 %. Val tionosuuksia oli kertynyt (toteutuma 66,3 %) eli 2,0 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Koko nai suutena tarkastellen budjetoitu verorahoitus (verotulot+valtionosuudet) tulee toteutumaan ja jopa ylittymäänkin tilanteessa Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta on haettu ja jos sitä saadaan, se osaltaan vielä parantaa tilannetta. Elokuun lopun vuosikate oli (edellisenä vuotena ) ja tu los ( vuonna 2010). Kun näi hin lu kui hin las ke taan mu kaan lo ma ra hajak sotus ja mar ras kuun mak suun panotili tyksessä teh tävä ve ro tulo-oi kaisu vuo sikat teeksi jää toiminnallisen tuloksen painuessa alijäämäiseksi. Vieska Energia Oy:n purkamisesta saatu :n nettomääräinen tuloutus kuitenkin nostaa tuloksen vielä elokuun lopun tilanteessa ylijäämäiseksi. Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna nousseet 3,8 % toteutuman ollessa (70,3 %). Määrärahavaraus on tiukka ja se tulee ylittymään vuoden lopun tilanteessa. Ylitys aiheutuu sairaus- ja äitiyslomasijaisten, vuosiloma- ja muiden sijaisten palkoista, työl lis tettyjen palkoista ja erilliskorvauksista. Palvelujen ostoissa toteutuma on eli 67,2 %. Muutos edel li seen vuoteen verrattuna on peräti 6,7 %.Selvää on, et tä myös tä mä määrärahavaraus ylittyy. Palvelujen ostoissa kuntayhtymiltä (Kallio) toteutuma kirjanpidon mukaan on (67,8 %) ja muutos edelliseen vuoteen verrat tu na eli 6,7 %. Kuntakohtaista seurantaraporttia Kallion kustannusten toteutumasta ti lan tees sa ei ollut käytettävissä, mutta Alavieskan osalta ostettu eri kois sai raan hoito ylit tää talousarvion reilusti. Oysin laskutus viime vuoteen verrattuna on kasvanut tammi-elokuun aikana 21 %. Mi käli ke hitys jat kuu sa man lai sena lop pu vuo den ajan tu lee eri koissai raan hoidon mää rära ha va raus ylit ty mään jo pa eu roa. Ns. oman toiminnan osalta talousarvio on toteutumassa joitakin

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus poikkeuksia lukuunottamatta ennakoidun mukaisesti. Investointituotot ovat elokuun lopussa (151,3 %), investoin ti menot (54,5 %) ja nettoinvestoinnit (42,8 %). Pitkäaikaisten lainojen määrä on elokuun lopussa , jossa on lisäystä edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna Lyhytaikaista lainaa on ja sii nä on vä hen nystä vuoden alun tilanteesta Ko ko naislai na määrä on eli /as. Muu tos vuo den alun tilan teesta on eli 127 /as. Osavuosikatsaus 1-8/2011, toteutumavertailu ja Poh jois-poh janmaan sairaanhoitopiirin katsaus tammi-elo kuu 8/2011 ovat oheismateriaalina. Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Jokilaaksojen kuntien yhteinen tietohallinto Khall "Jokilaaksojen sosiaali- terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet (Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, Kalajoen yhteistoiminta-alue, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Oulaisten kaupunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänne) ovat osana sosiaali- ja terveydenhuollon muuta yhteistyön tiivistämistä selvittäneet myös tietohallinnon/ict-palvelujen alueellista järjestämistä. Selvitystyön myötä on todettu, että tietohallintoa/ict-palveluja on syytä tarkastella alueen kuntien kannalta kokonaisuutena eikä pelkästään sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevana. Tästä syystä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden johto kokoontui Oulaisissa tarkastelemaan mahdollisuuksia edetä kohti alueen yhdessä järjestämää tietohallintoa/ict-palveluja. Yhteinen näkemys oli, että alueen kuntien päätettäväksi valmistellaan esitys siitä, miten valmistelutyö kohti yhteistä Jokilaaksojen tietohallintoa/ict-palvelujen järjestämistä toteutetaan. Esityksen pohjalta kukin kunta päättää mennessä onko mukana asian jatkovalmistelussa vai ei. Jokilaaksojen tietohallinnon/ict-palvelujen järjestäminen ja tuotanto on hajaantunut 18 kunnan ja 6 yhteistoiminta-alueen tehtäväksi. Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden palveluksessa on yhteensä 44,5 atk-ammattilaista näitä tehtäviä hoitamassa. Lisäksi alueella toimii kuntien ja Pohjanmaan puhelinosuuskunnan yhdessä omistama yhtiö PVP Oy, jonka palveluksessa on kaksi ammattilaista lähinnä kuntien tarvitsemia internet- ja intranet-palveluja tuottamassa. Jokilaaksojen ICT-palvelujen nykytilasta on tehty selvitys, joka osoittaa, että palvelujen järjestämisessä tulisi päästä isompiin kokonaisuuksiin ainakin seuraavista syistä: hajautunut tuotanto aiheuttaa moninkertaisia laite- ja ohjelmistoinvestointeja ja ohjelmistokanta on kirjavaa. Kaikki osaaminen ja resurssi keskittyy pääosin nykyjärjestelmän pystyssä pitämiseen, ohjelmistojen ja muiden palvelujen ostoissa joudutaan toimimaan myyjien ehdoilla eikä voimavaroja ole kehittämiseen tai esimerkiksi sähköisten palvelujen tehokkaaseen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Uusi tietohallintolaki ja terveydenhuoltolaki tuovat mukanaan velvoitteita, joista pienten yksiköiden on vaikea selvitä. Lisäksi kansalliseen terveysarkistoon liittyminen ja sähköisen reseptin käyttöönotto asettavat uusia velvoitteita, joihin vastaamisessa tarvitaan osaamista ja voimavaroja. Alueen 15 kuntaa ja yhteistoiminta-alueiden kuntayhtymät ovat liittyneet osakkaiksi kuntien perustamaan Tiera Oy:öön, jonka tehtävänä on tarjota kunnille asiantuntemusta ja tarvittaessa myös ratkaisuja tietohallinnon/ict-palvelujen järjestämiseksi laajempana kokonaisuutena. Jokilaaksojen osalta tietohallinnon/ict-palvelujen nykytilaselvitystä on tehty Tiera Oy:n ja PVP Oy:n asiantuntemusta hyväksikäyttäen. Tämän selvitystyön yhteistoiminta-alueita koskevat tulokset on esitelty ja kuntiin lähetetään tämän esityksen mu-

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus kana alueen tietohallinto/ictpalveluja koskevat nykytilaselvitykset. Vaikka kuntarakennetta ja sen uudistamista koskevat suunnitelmat ovat muutoksen alla eikä kukaan tiedä tarkkaan minkälaiseksi kuntarakenne tai palvelujen järjestäminen alueella jatkossa muodostuu, se ei saa estää eikä hidastaa alueen kuntien tietohallinnon kehittämistä kohti alueellista ja laajempaakin yhtenäisyyttä. Tietohallinto/ICT-palvelut joka tapauksessa on tarkoituksenmukaista rakentaa niin, että ne palvelevat alueen kuntatoimijoita riippumatta siitä, montako niitä on ja mikä niiden yhteistoimintarakenne on. Yhteistoiminta-alueiden ICT-työryhmä, joka muodostuu yhteistoiminta-alueiden edustajista ja atk-asiantuntijoista, esittää Jokilaaksojen kunnille, että 1) alueella käynnistetään valmistelu yhden yhteisen tietohallinnon/ict-palveluyksikön aikaansaamiseksi siten, että esitys siitä valmistuu kuntien lopullista päätöksentekoa varten helmikuun 2012 loppuun mennessä, 2) valmistelun tuloksena kunnilla on käytettävissä nykytila-analyysiin pohjautuen realistiset esitysvaihtoehdot siitä, miten alueen kuntien tietohallinto/ict-palvelut on tarkoituksenmukaista organisoida ja järjestää, jotta ne palvelevat kuntia mahdollisimman tehokkaasti ja että ne säilyvät kuntien ohjauksessa, 3) valmistelutyöstä vastaa ICT-työryhmä, jota täydennetään kuntien esitysten pohjalta niin, että siinä on kattava kuntien atk-toiminnasta vastaavien edustus. Valmistelutyössä käytetään asiantuntijana Tiera Oy:tä ja PVP Oy:n asiantuntemusta. Asiantuntijatyön kustannukset, yhteensä enintään euroa, jaetaan kuntien kesken asukaslukujen suhteessa (0,47 euroa/as.) 4) alueen yhteisten tietohallinto/ict-palveluratkaisujen lähtökohtana tu lee ol la alu eella jo olevan osaamisen hyödyntäminen ja sen vahvistaminen. ICT-työryhmän puolesta Hannu Kallunki puheenjohtaja Markku Borén sihteeri" Kunnanhallitus päättää, että Alavieska hyväksyy yhteistoiminta-alueiden ICT-työryhmän esityksen ja osallistuu asiantuntijatyön kustannuksiin 0,47 euroa/as edellyttäen kuitenkin, että hanke kokonaisuudessaan toteutuu ja myös muut kunnat päättävät osallistua hankkeeseen.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Alavieskan kunnan edustajaksi ICT-työryhmään nimettiin atk- ja toimistosihteeri Tuula Kaup pinen.

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Yhteisen jätelautakunnan perustaminen Vestia Oy:n toiminta-alueella Khall Uusi jätelaki (646/2011) vahvistettiin ja se tulee voimaan Lainmuutoksella selkiytetään kunnalle säädettyjen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamista. Samalla palvelutehtävä erotetaan viranomaistehtävistä. Uusi jätelaki edellyttää, että palvelutehtäviä hoitavan jäteyhtiön alueelle on perustettava jätehuollon viranomaisena toimiva yhteinen jätelautakunta. Yhteislautakunnan perustamiseen on syytä ryhtyä pikaisesti, jotta se ehtii valmistella tarpeelliset toimenpiteet lain voimaan tuloon mennessä. Yhteinen lautakunta on tarpeen myös kuntien jätehuoltoyhteistyön tehostamiseksi. Yhdellä ja yhteisellä päätöksentekoelimellä helpotetaan ja nopeutetaan pää töksentekoa. Muutos myös voimistaa kuntien vaikutusmahdollisuut ta ja omistajaohjausta jäteyhtiöön nähden. Asiaa on valmistellut Vestia Oy:n osakaskokouksen asettama työryhmä. Työryh mä esitteli osakaskokoukselle ehdotukset sopimuksesta jätelautakunnan perustamiseksi Ylivieskan kaupungin organisaati oon ja jätelautakunnan johtosäännöksi. Osakaskokous hyväksyi käydyn keskustelun perusteella ja sen aikana tehdyin muutoksin oheismateriaalina olevan asiakirjan. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1. hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen sopimuksen yhteisen jätelautakunnan perustamisesta Ylivieskan kaupungin organisaatioon 2. nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen jätelautakuntaan Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää Alavieskan kunnan edustajaksi jätelautakuntaan Olavi Simin ja varalle Teemu Tanskan.

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen Khall Uusi jätelainsäädäntö tulee voimaan Uudistuva lainsäädäntö aiheuttaa tarpeen päivittää Vestia Oy:n (ent.jokilaaksojen Jäte Oy) osakassopimusta mm. yhteisen jätelautakunnan vuoksi. Jätelaista johtuvan muutostarpeen lisäksi on sopimustekstiä päivitetty vastaamaan tämän päivän tarpeita ja toimintaa. Suurin yksittäinen muutos on omistajienkuntien yhtiön puolesta antamien takausten takausprovision (0,5 % p.a.)perintämahdollisuus. Muilta olennaisilta osin uudessa osakassopimuksessa on säilytetty nyt voimassa olevan sopimuksen keskeiset periaatteet. Asiaa on valmistellut Vestia Oy:n osakaskokouksen asettama työryhmä. Työryh mä esitteli osakaskokoukselle ehdotuksen päivitetyksi osakassopimukseksi. Osakaskokous hyväksyi käydyn keskustelun perusteella ja sen aikana tehdyin muutoksin oheismateriaalina olevan osakas sopimuksen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväk syy liitteen nro 2 mukaisen Vestia Oy:n päivitetyn osakas sopimuk sen.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Yhteistyösopimus Alavieskan etelä- ja pohjoisrannan penkereiden kunnostamisesta ja täydentämisestä Khall Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Alavieskan etelä- ja pohjoisrannan penkereet riittävän tulvansuojauskyvyn aikaansaamiseksi. Mitoitusperusteena on vuoden 1987 ke sä tulva ja vuo den 2000 kevät tul va, jot ka vas taa vat har vem min kuin kerran 50 vuo dessa tois tuvia tul via. Pen ke reet koro tetaan siten, että niiden kuiva vara on kyseisille tulva kor keuk sille vä hintään 0,5 m, jol loin var muus on vielä riittävä kerran 100 vuodessa toistu via tulvia vastaan. Van haa pen gertä hankkees sa tul laan kun nosta maan noin 7,8 km ja uut ta pen gertä rakenta maan noin 550 m. Pen kereillä suo jattavan alu een pin ta-ala on n. 840 ha, josta peltoa on n. 720 ha. Li säksi hank keella suojataan n. 60 asuin rakennusta, joista osa on maatilo ja. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa + alv. Hankkeen rahoitusosuudet ovat seuraavat: Alavieskan kunta Vattenfall Sähköntuotanto Oy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alavieskan etelä- ja pohjoisrannan järjestely-yhtiöt euroa + alv euroa + alv euroa + alv euroa + alv ELY-keskus on rahallisen osuuden lisäksi laatinut hankkeen suunnitel-man ja vesioikeudelli sen luvan. Hanke on osa Vattenfall -ympäristörahaa koskevan puitesopimuksen vuoden 2011 toimin ta-ohjelmaa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana sekä vastaa hankkeen toteuttamisesta siten, että hanke on valmis viimeistään Suunnitelmat on laadittu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta ja mikäli niitä joudutaan tarkistamaan, pyydetään muutoksiin suunnittelijan mielipide. Yhteistyöosapuolet sitoutuvat suunnitelman ja kustannusarvion mukaisen hankkeen to teut tamiseen. Kustannusarvion ylittävistä kustannuksista ja lisätöistä so vitaan erikseen järjestely-yhtiöiden ja Alavieskan kunnan kanssa Kustannusarvion ylittävistä kustannuksista vastaavat järjestely-yhtiöt ja Alavieskan kunta erillispäätöksellä Mikäli kustannusarvio alittuu, vähenee rahoitus rahoitusosuuksien suhteessa. Työstä syntyneet kustannukset laskutetaan suoraan Vattenfall Sähköntuotanto OY;ltä, Alavieskan ete lä- ja poh joisrannan järjestelyyhtiöiltä, Ala vieskan kunnal ta ja Poh jois-pohjan maan ELY-kes kukselta rahoitusosuuksien mukai sesti.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus osallistuu hankkeen rahoituk seen, mikäli hankkeeseen osoitetaan määrärahaa. Alavieskan kunta ja järjestely-yhtiöt vastaavat hankkeeseen tarvittavista luvista. Hankkeen toteutusta ohjaa ohjausryhmä, johon sopimusosapuo let nimeävät edustajansa. Hankkeen valmistuttua se luovutetaan Alavieska etelä- ja pohjoisrannan järjestely-yhtiöille. Järjestely-yhtiöt vastaavat luovutuksen jälkeisestä ylläpidosta sekä hankkeesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja haitoista. Hankkeen valmistuttua ELY-keskus laatii siitä loppuraportin, josta käy ilmi hankkeen sisäl tö, kustannukset ja varojen käyttö. Kunta on budjetoinut hankkeen vuosille 2011 ja 2012 varaamalla molemmille vuosille euron määrärahan. Asiaa esittelee kokouksessa tarkemmin yhdyskuntainsinööri Hannu Haapakoski. Kunnanhallitus hyväksyy yhteistoimintasopimuksen muilta osin, mutta vahvistaa kunnan lopullisen rahoitusosuuden sen jälkeen, kun kaikki osapuolet ovat sitoutumassa hankkeeseen ja kaikkien hankkeen ra hoi tuk seen osal lis tu vien ra hoi tus osuu det ovat varmistuneet. Ohjausryhmään Alavieskan kunnan edustajiksi nimettiin Hannu Haapakoski ja Tapio Mattila, varalle Pauli Huttunen. Tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä kokousasiana 119:n jälkeen.

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Alavieskan Virin ampumahiihtojaoston avustusanomus Khall Alavieskan Virin ampumahiihtojaosto järjestää ampumajuoksun SM-kilpailut Kilpailut ovat seuralle neljännet SM-tason kilpailut, jotka se järjestää. Poikkeuksena edellisiin SM-kilpailuihin on se, että tällä kertaa on mukana myös yleiset sarjat. Yleisissä sarjoissa kilpailevat kaikki Suomen ampumahiihtohuiput. Nuorten sarjoissa Alavieskalla on kovat odotukset, sillä omia kilpailijoita on asettaa eri sarjoihin noin kymmenkunta nuorta. Ampumajuoksun SM-kilpailuun odotetaan noin 400 kilpailijaa. Tapahtuman läpivieminen vaatii kilpailupaikkojen kunnostusta, josta aiheutuvien kustannusten kattamiseen ampumahiihtojaosto anoo kunnalta :n avustusta. Kustannusarvio on oheismateriaalina. Kunnan kuluvan vuoden talousarviossa ei ole määrärahavarausta tarkoitukseen. Avustuksiin yhteisöille varatusta määrärahasta on kuitenkin käyttämättä 2 000, joka periaatteessa voitaisiin kohdentaa tähän tarkoitukseen. Loppuosa anotusta avustuksesta tulisi sitten varata vuoden 2012 talousarvioon. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää anottuun tarkoitukseen :n avustuksen, josta katetaan tälle vuodelle budjetoidusta yhteisöjen avustuksiin varatusta määrärahasta ja loppuosa, 9 000, varataan vuoden 2012 talousarvioon. Sauli Nurkkala poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Kannanotto Liikenne Anias Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen lakkauttamishakemuksesta Khall Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kunnan kannanottoa Liikenne Anias Oy:n siirtymäajan liikennöintisopimuksen lakkauttamishakemuksesta. Lakkautushakemus koskee liikennöintiä reitillä Ylivieska-Alavieska-Raahe ja lakkautusajankoh ta olisi vuoden alku viikon 2. maanantai. Kannanottoa pyy de tään sii tä, mil lä ta voin esi te tyt muu tok set vai kuttavat alu een lii ken ne pal velu jen saa ta vuu teen ja alueelle ase tettu jen pal velu tasota voit tei den to teutu mi seen ja mit kä ovat kor vaa vien kulje tuspal velujen jär jestä mis mah dollisuudet se kä onko muu toksista mahdolli sesti hait taa muulle ole valle liikenteelle. Hakemus oheismateriaalina. Pohjolan Matka Oy:n kanssa on käyty neuvottelua korvaavan liikenteen järjestämisestä. Pohjolan Matka Oy on valmis tekemään lii kennöintisopimuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa aamu vuorosta Alavieska-Someronkylä-Saarenkylä-Taluskylä-Alavieska-Niemelänkylä-Ylivieska, jos Alavieskan kunta ja Ylivies kan kaupunki sitoutuvat tukemaan linjaliikennettä 40,- eurolla/kunta/koulupäivä. Il ta päiväkuljetusten korvaaminen onnistuu pääosin sisällyttä mäl lä ne Pohjolan Mat ka Oy:n voimassa ole vaan ostopalveluliiken neso pi muk seen. Hakemuksen mukainen liikennöintisopimuksen lakkaut taminen heikentäisi olennaisesti Alavieskan kunnan ja alueen liiken ne pal ve lu jen saatavuutta. Palvelutasotavoitteiden mukainen asiointi lii ken ne em. liikenteen lakkauttamisen jälkeen lop puisi Taluskylältä koko naan ja asiointimahdollisuus kuntakeskukses sa joukkoliiken nettä käyttäen jäi si ai noastaan Ylikäännälle. Jo tällä hetkellä myös Some ronkylältä ja Kähtävältä puuttuu edestakainen joukkoliikenneyhteys kun ta kes kuk seen. Asioin ti on mahdollista ainoastaan Alavieskan kunnan tilaamalla kutsu tak silla, jo ka lii kennöi ker ran vii kos sa etukäteen tehtyjen tilausten mu kaises ti. Peruskoulun oppilaskuljetukset Taluskylältä Alavieskan yhtenäiskouluun ja takaisin on hoidettu pääosin tällä Liikenne Anias Oy:n linjaliikenteellä. Korvaavaa joukkoliikennettä näihin kuljetustarpeisiin ei ole ja oppilaskuljetuksen piirissä Taluskylän suunnalta on niin paljon oppilaita (keskim. 45 oppilasta), että taksien kuljetuskapasiteetti ei riitä kor vaa maan tä tä kul je tusta. Hakemuksen mukaisen kuljetuksen lakkauttaminen vaikuttaisi myös alavieskalaisten toisen asteen opiskelijoiden koulumatkoihin sekä

21 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Ylivieskan lukioon että ammatilliseen koulutukseen Ylivieskaan ja Nivalaan. Koulumatkayhteys Alavieskasta Ylivieskaan joen pohjoispuolta jäisi pois kokonaan. Alavieskan kunta pitää tärkeänä joukkoliikenteen säi lymi sen lak kautushakemuksen mukaisilla reiteillä Alavieskan kun nassa ja Alavieskasta Ylivieskaan ja sitoutuu tukemaan Taluskylän aamuvuo roa 40,- eurolla/koulupäivä, mikäli Poh jois-poh jan maan Elin kei no-, liiken ne- ja ympäristökeskus päättää hyväksyä Liikenne Anias Oy:n lakkautushakemuksen ja solmia uuden sopimuksen Pohjolan Mat ka Oy:n kanssa.

22 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall Teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset n:o 64-69/2011. Kunnanhallitus merkitsee teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset n:o 64-69/2011 tiedoksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväkseen.

23 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) Kunnanhallitus Päiväkoti Peukaloisen lattiaremontti Khall Päiväkoti Peukaloisen tilat yhtenäiskoulun teknisten tilojen yhteydessä peruskor jat tiin suo ri te tun kun to kar toi tuksen mu kai ses ti syk syn 2010 ai ka na. Tilojen käyt tä jien ta hol ta si sä il ma on gel mia todettiin senkin jäl keen, kun he ot ti vat re mon toidut ti lat käyt töönsä. Insinööritoimisto Jouni Mikko lan Ky:n te ke mässä lisätutkimuksissa to de taan, että tehty perus kor jaus Peu ka loisen ti lo jen osal ta ei ole ollut riittävän laa ja, vaan peruskorjaus tulee tehdä myöskin lattioiden osalta. Päiväkoti Peukaloinen on siirtynyt Toimintakeskukselta (Virike) vapautuneisiin tiloihin, joten tilat on tar koi tus suo ri tet ta vien kor jaus töiden jäl keen luo vut taa yh te näis koulun käyttöön. Lisätöiden osalta on laadittu korjaussuunnitelma, jonka perusteella korjaustöiden kustannukset tulevat olemaan n (alv 0 %). Kunnan vuoden 2011 talousarviossa koulun peruskorjauskustannuksiin on varattu , josta on käytetty n Määrärahaa on siten vielä jäljellä n , joten lisämäärärahan tarve olisi n , jo ka voitaisiin kattaa kunnanhallituksen vuo den 2011 muihin investoin teihin varatuista määrärahoista. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Peukaloisen lattiaremonttiin euron lisämäärärahan ja että lisämääräraha katetaan vähentämällä Omavieskan suunnitteluun varattua ja tänä vuonna käyttämättä jäävää määrärahaa ( ) vastaavalla sum mal la. Tämä asia käsiteltiin 128:n jälkeen.

24 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ (24) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät , 124, , 129, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät , 125, 128, 130 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen si sältö Oikaisuvaatimusviranomainen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Alavieskan kunnanhallitus Pappilantie 1, Alavieska Pykälät , 125, 128, 130 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4 Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 90 euroa/2011.

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (10) Tekninen lautakunta 22.11.2016 AIKA 22.11.2016 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) Tekninen lautakunta 17.09.2015 AIKA 17.09.2015 klo 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) Tekninen lautakunta 21.12.2011 AIKA 21.12.2011 klo 19:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 18:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 (11) Sivistyslautakunta 20.09.2011 AIKA 20.09.2011 klo 18:30 PAIKKA Hannulan kotiseutumuseo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Kunnanhallitus 06.09.2010 AIKA 06.09.2010 klo 18:30-21:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 107 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 Sivistyslautakunta 19.08.2008 AIKA 19.08.2008 klo 18:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 42 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (10) Tekninen lautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot