() jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "() jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista,"

Transkriptio

1 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ESITYSLISTA- Jk 2/14 liikelaitoskuntayhtymä POYTAKI RJA Johtokunta 1/15 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: klo Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 425 Kerava jäsenet Myllyvirta ja Siukola Järvenpään kaupungista, () jäsenet Honkasalo ja Raittila Keravan kaupungista, o jäsen Toivanen (13-24 :t) Tuusulan kunnasta, jäsenet Hilli ja Rinne Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta yhtym ästä, toimitusjohtaja Pekkarinen taloussihteeri Sinisalo Poissa: Puheenjohtaja: Pöytäkirjanpitäjä: jäsen Kumpulainen Tuusulan kunnasta ja varajäsen Nyman Jär venpään kaupungista sekä jäsen Halonen ja varajäsen Hakanen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä Hilli Sinisalo 13~ O KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 14~ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marikki Myllyvirta (ent. Eronen) ja Jukka Halonen. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marikki Myllyvirta ja Ossi Honkasa lo.

2 15~ 2/15 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytään ennakolta jaettu esityslista kokouksen työjärjestyk seksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi siten muutettuna, että asiakohta 27 siirrettiin käsiteltäväksi asia kohtana ~ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA o 17~ Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja hyväk syneet pöytäkirjan Johtokunta 1/14. Todettiin. KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 1/14. Merkittiin tiedoksi. 18~ TUUSULANJÄRVEN OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Merkitään tiedoksi Ohjausryhmän pöytäkirja 1/14. O 19~ Merkittiin tiedoksi. RAHASTOJEN TILIT Vesistöjen kunnostusrahaston ja käyttörahaston hoidosta on teh o tävä kalenterivuosittain tili, josta selviää sen pääoma vuoden alussa, vuoden kuluessa rahastoon kertynyt ja siitä siirretty pää oma sekä pääoman määrä vuoden lopussa. Käyttörahasto on lakkautettu alkaen yhtymäkokouksen päätöksellä Rahastojen tilit sisältyvät vuoden 213 tilinpäätökseen ja ne on erikseen esitetty liitteessä 1. Käyttörahastosta purettiin lakkaut tamisen yhteydessä ,83. Vesistöjen kunnostusrahas toon siirrettiin korko 623,8 ja sieltä siirrettiin Tuusulanjoen kun nostus-investointien katteeksi 4 47,91.

3 3/15 Johtokunta hyväksyy liitteenä 1 olevat vesistöjen kunnostusra haston ja käyttörahaston tilit. 2 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. VUODEN 213 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPAATÖS O Johtokunnan tehtävänä on laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskunta yhtymän tilinpäätös. Tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yh tymäkokous hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää tilikauden tuloksen käsittelystä. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 5 :n mu kaan kevätyhtymäkokous on pidettävä mennessä. Liitteenä 2 on vuoden 213 tilinpäätös, joka sisältää toimintaker tomuksen, toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat sekä liitetie dot. Toimintakertomus Toimintakertomus 213 on laadittu noudattaen Kirjanpitolauta kunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän tilin päätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Talousarvion toteutumisvertailu o Käyttötalousosa. Talousarvion toteutum isvertailussa on esitetty talousarvio, toteutuneet toimintokohtaiset summat ja talousarvion vertailu toteutuneisiin lukuihin, poistot omana kohtanaan. Sitovat summat on alleviivattu. Sitovana summana olevat viemärilaitosku lut olivat kokonaisuutena 16 87,82 alle arvion. Vain jäteveden puhdistuksen menot olivat 1 211,91 arvioitua suuremmat. Loka autoaseman tulot vähennettynä käyttömenoilla eli nettotulos oli ,26, mikä ylitti sitovaksi tavoitteeksi asetetun 16 eu ron nettotuloksen. Vesistöjen hoidon menot olivat ,21 yli arvion. Vesistöjen hoidon tuloista siirrettiin vuoden 212 tilinpää töksen yhteydessä vuoden 213 ennakkotuloksi yhteensä ,21, ja tällä erällä katetaan vuoden 213 menojen ylitys. Tuusulanjärven projektin tuloista siirrettiin jäsenkuntien mak suosuuksia ja muita tuloja yhteensä 23817,26 ennakkotulona vuodelle 214. Investointiosa. Viemärilaitoksen investointimenot olivat yhteensä ,28 alle arvion. Vesistöinvestoinnit jäivät ,9 al le arvion, sillä vesistökaukovalvonnan ala-asemien saneerausta ei vielä toteutettu. Tuloslaskelmaosa. Myyntituotot ovat kuntayhtymän laitokseen vettä johtaneilta kunnilta ja laitoksilta perityt käyttö- ja vuosi maksut, pääomakorvaukset, loka-automaksut sekä vesistöjen kunnostusmaksut ja Tuusulanjärvi-projektin tuotot.

4 4/15 Toimintatuotot olivat pääasiassa ennakoitua paljon pienemmän viemärivesimäärän vuoksi kokonaisuutena ,51 alle arvi on. Jäsenkunnilta perityt vesistöjen kunnostusmaksut sekä vuo delta 212 siirtyneet ennakot olivat yhteensä ,21. Toimintakulut olivat kokonaisuutena ,95 alle arvion. Toi mintakate muodostui 84 23,56 ennakoitua pienemmäksi. Ra hoituksen nettotulot muodostuivat 8 14,65 arvioitua suurem miksi. Tilikauden tulos ,21 ennen rahastosiirtoja poistot huomioon ottaen muodostuu em. syistä 34 14,21 talousarviota heikommaksi. Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu ,27. Q Rahoitusosa. Kun vuosikatteesta vähennetään investoinnit, saa daan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirraksi ,54. Kuntayhtymällä ei ollut tilikaudella lainkaan lainaa. Kävttöomaisuuden indeksitarkistetut pääomakustannukset Kuntayhtymän käyttöomaisuuden indeksitarkistettu kirjanpitoarvo ja vuoden 213 laskennalliset poistot ja 6 %:n koron sisältävät pääomakustannukset ovat seuraavat: Indeksitarkistettu Pääomakustannus kirjanpitoarvo 212 Viemärilaitos , ,61 Vesistötyöt , ,6 Yhteensä , ,21 Käyttöomaisuuden indeksitarkistettuja pääomakustannuksia seu rataan Mäntsälän sopimuksen pääomakorvauksen vuoksi. Tase O Vastaavaa Kuntayhtymän puolella tase myyntisaamisissa on toimintakertomuksen ovat mm. kunnilta saatavat liitteenä. tasaussum mat käyttö- ja vuosimaksuista sekä lokayrittäjiltä joulu kuun erät. Siirtosaamisissa on Uudenmaan ELY-keskukselta saa tava 1 :n avustus Tuusulanjärvi-projektin vesiensuojelutoi mun kuuluvien kosteikkojen hoitoon ja rakentamiseen, määräai kaistalletusten siirtyvät korot sekä arvonlisäverosaam inen marras joulukuulta. Vastattavaa puolella saaduissa ennakoissa on en nakkotuloksi kirjatut osuudet Tuusulanjärvi-projektin jäsenkunta osuuksista, ostoveloissa vuodenvaihteen yli siirtynyt hankintojen ja töiden laskutus kuntayhtymältä sekä HSY:n marras-joulukuun jätevedenpuhdistuksen maksuosuuslaskut, jätevedenpuhdista mon kiinteistövero-osuus vuodelta 213 sekä investointien ta sauslasku ja siirtoveloissa ovat mm. jaksotetut lomapalkat ja

5 5/15 tammikuussa tilitettävät työnantajamaksut. Lainojen kokonais määrä vuoden lopussa oli. Taseen loppusumma on ,23. Kehitys on viime vuosi na ollut seuraava: Vuosi Taseen loppusumma, Sitovien tavoitteiden toteutumisen seuranta Yhtymäkokoukseen tavoitteet toteutuivat nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset seuraavasti: Viemärilaitostoiminta. Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoite toteutui. Loka-autoaseman nettotulos 16 positiivinen. Nettotulos ,26 ylitti tavoitteen selvästi. Vesistöjen hoito. Tuusulaniärvellä sitovaksi tavoitteeksi asetettu a-klorofyllipitoi suuden 3-vuotisiakson liukuva keskiarvo enintään 31 u~/l, saavu tettiin kun toteutuma oli 25 pg/l. Ohjeellisten tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu toim intakerto muksessa. Allekirioitus ia iatkokäsittely Johtokunnan ja toimitusjohtajan on allekirjoitettava tilinpäätös ta sekirjaan, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, ra hoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun, taseen sekä lii tetiedot. Tilinpäätös menee seuraavaksi tilintarkastajalle ja tarkas tuslautakuntaan, joka antaa tarkastussäännön 1 :ssä tarkoite tun lausunnon yhtymäkokoukselle. Lausunnossa arvioidaan yh tymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit teiden toteutumista, käsitellään myös mahdollisia muistutuksia ja voidaan tehdä ehdotuksia toimenpiteistä yhtymäkokoukselle. Johtokunta päättää

6 6/15 a) hyväksyä indeksitarkistetut pääomakustannukset, b) hyväksyä liitteen 2 mukaisen tilinpäätöksen, johon sisältyvät toimintakertomus, talousarvion toteutumis vertailu, tulos- ja rahoituslaskelmat, tase sekä liitetie dot vuodelta 213, c) allekirjoittaa vuoden 213 tilinpäätöksen ja jättää ti linpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja O d) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmis telun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltä väksi. Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen esitteli vuoden 213 toimintakerto muksen ja tilinpäätöksen ja asiasta käytiin keskustelu. äätös: 21 Ehdotukset a, b ja d hyväksyttiin yksimielisesti, c johtokunta alle kirjoitti tilinpäätöksen ja päätti jättää sen tilintarkastajan tarkastet tavaksi. JÄSENYHTEISÖJEN JA SOPIMUSKUMPPANIEN MAKSUT VUODELTA 213 Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 16 :n mukaisesti jä senyhteisöjen on sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää suori tettava varainhoitovuoden maksuista ennakkomaksua, joka mää rätään talousarvion ja arvioitujen viemärivesimäärien perusteella. Lopulliset maksut tarkistetaan kunkin vuoden tilinpäätöksen mu kaisesti. o O Vesi määrät Jäsenyhteisöjen maksujen määräytymisperusteet on sovittu pe russopimuksen 16 :ssä. Käyttö- ja vuosimaksua maksetaan ko. vuoden vesimäärien mukaan. Johtokunta on (Jk 1/14, 5 ) vahvistanut seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi Järvenpää m3 Kerava m3 Tuusula 2917 m3 HSYNantaa m3 HSYNantaan Ylästö m3 Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy m3 Sipoo m3 Mäntsälä (Ohkola) m3 Pornainen m3 Yhteensä m3

7 7/15 Oy Sinebrychoff Ab:n em. Keravan summaan sisältyvä vesimäärä on m3. Käyttö- ja vuosimaksut on vuonna 213 peritty kuukausittain mi tattujen vesimäärien mukaan. Kävttömaksu Käyttömaksua peritään muiden kuin pääoma- ja korkomenojen peittämiseksi. Se kattaa siis sekä viemärilaitoksen käyttömenot, ts. siirtoviemärien ja puhdistamon käytön kustannukset että yhtei set menot. Q Kun käyttömenojen kattamiseksi otetaan tulopuolella huomioon pääomakorvaukset, loka-autoaseman nettotulot, muut viemärilai tokset tuotot ja siirto käyttörahastosta, jää vuoden 213 käyttö maksuilla katettavaksi summaksi tilinpäätöksessä ,1 euroa ja käyttömaksun lopulliseksi yksikköhinnaksi 15,72 snt/m3. Kerava maksaa Oy Sinebrychoff Ab:n juomatehtaan prosessijäte vesistä sopimuksen perusteella 1,87-kertaiseksi korotettua käyt tömaksua. Pornaisten käyttömaksuosuudeksi muodostui sopi muksen perusteella 4,23 sntlm3 jätevedenpuhdistuksen osuus pois lukien. Käyttömaksujen kokonaismäärä laski edellisestä vuo desta 3,5 %. Käyttörahasto lakkautettiin alkaen, jolloin käyttömenojen katteeksi rahastosta siirrettiin ,83. Käyttömaksuilla ka tettavien menojen määrä oli yhteensä ,84 euroa. Käyttömaksuennakoina yhteisöiltä on laskutettu kuukausittaisten vesimäärien suhteessa ,87, eli tilivuodelta jää perittä väksi lisää käyttömaksua yhteensä 24 95,14 Jäsenyhteisä tai Vesimäärä Lopullinen Tasaus sopimuskumppani m3 maksuosuus (alv %) Järvenpää , ,72 Kerava , ,43 Kaupunki , ,68 Oy Sinebrychoff Ab , ,75 Tuusula , ,4 HSY+Ylästä , ,84 Sipoo ,71 794,35 Mäntsälä (Ohkola) ,6 1 44,95 Vantaan Kiinteistö ja Vesi O~ ,49 615, ,7 2495,14 Pornainen (sopimus) ,94-378, ,6

8 Vuosimaksu 8/15 Perussopimuksen mukaan investoinneista aiheutuvat kustannuk set pääosin katetaan jäsenyhteisöiltä perittävällä vuosimaksulla. Muilta kuin jäsenyhteisöiltä perittävistä maksuista investointeihin sovitaan erikseen. Q Vuosimaksu kattaa pääoma- ja korkomenot, joihin on luettu lai toksen rakentamisen ja sitä varten otettujen lainojen hoitamisen kustannukset. Yhtymäkokous määräsi vuosimaksun yksikköhinnaksi 6 senttiä/m3, ja yksikköhinnan kiinteäksi. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n sekä HSY:n Ylästön maksu on sopimusten perusteella puhdistamon osuus vähennettynä 2,8 sntlm3. Lopulliset vuosimaksut ovat seuraavat: Kunnat Vuosimaksu, Järvenpää , Kerava 2664, Tuusula 175 2, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä 32 Vantaan Kiinteistö ia Vesi Oy ,21 82, ,37 Lisäksi vuoden 213 kirjanpitoon, vuosimaksujen tulokohtaan si sältyy Helsingin seudun ym päristöpalvelut -kuntayhtymältä Yläs tön osalta vuodelta 212 virheellisen laskutuksen takia perittävä vuosimaksuosuuden korjaus,1 1m3, yhteensä 2 553,9. Pääomakustannusten korvaus Mäntsälän ja Pornaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mu kaan kunnat maksavat käyttömaksun lisäksi osuutensa kuntayh tymän pääomakustannuksista. Laskennalliset pääomakustannuk set on esitetty edellä vuoden 213 tilinpäätös -kohdassa. Pää omakorvauksen yksikköhinta on Mäntsälän osalta 33, snt/m3 ja Pornaisten osalta kiinteä 14 snt/m3. Toteutuneilla vesimääräosuuksilla Mäntsälän korvaukseksi muo dostuu ,94 ja Pornaisten korvaukseksi 3 461,6. Maksuien tasaus Käyttömaksujen ja pääomakorvausten tasaus on aiheellista tehdä heti yhtymäkokouksen jälkeen. Ehdotetaan, että yhtymäkokous a) vahvistaa vuoden 213 lopullisiksi käyttömaksuiksi Järvenpään kaupungilta ,75

9 9/15 Keravan kaupungilta ,74 Tuusulan kunnalta ,43 Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymältä 86 13,89 Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä ,49 Mäntsälän kunnalta 18 39,6 Sipoon kunnalta 1 173,71 Pornaisten kunnalta 9 194,94 b) vahvistaa vuoden 213 lopullisiksi vuosimaksuiksi ( O) Järvenpään kaupungilta , Keravan kaupungilta 26 64, Tuusulan kunnalta 175 2, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymältä ,21 Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:ltä 13 82,16 Q c) vahvistaa pääomakorvaukseksi Mäntsälän kunnalta ,94 ja Pornaisten kunnalta 3 461,6 ja d) päättää viipymättä periä käyttömaksuennakon ja lo pullisen maksuosuuden välisen summan jäsenyhtei söiltä ja sopimuskumppaneilta sekä pääomakorva uksen tasauksen Mäntsälän kunnalta sekä palauttaa ennakon ja lopullisen maksuosuuden välisen sum man käyttömaksun osalta Pornaisten kunnalle. 22 Ehdotukset a, b, cja d hyväksyttiin yksimielisesti. KEVÄTYHTYMÄKOKOUKSEN ES ITYSLISTA Kevätyhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona klo 15. liikelaitoskuntayhtymän toimistolla Keravalla, osoite Kultasepänkatu 4 B. Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat: 1 Kokouksen avaus 2 Puheenjohtajan valinta 3 Yhtymäkokousedustajien ja äänimäärien toteaminen 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Pöytäkirjan tarkastusmenettely 6 Kokouksen työjärjestys

10 1/15 7 Vuoden 213 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilikauden tuloksen käsittelystä päättäm inen ja vastuuvapauden myöntäminen 8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 9 Kuntien lopulliset maksut vuodelta Johtokunnan varajäsenen ero ja täydennysvaali 11 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus o a) merkitä tiedoksi kevätyhtymäkokouksen pitämisen klo 15. ja Johtokunta päättää b) ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy em. esityslis tan kokouksen työjärjestykseksi Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti. 23 SAVION VESIMÄÄRÄMITTAUKSEN ONGELMAT o o Vahvistaessaan kuntakohtaiset vesimäärät vuodelta 213 maksu perusteiksi sai johtokunta (Jk 1/4, 5 ) myös selvityk sen vuoden 213 viemärivesien mittausongelmista Savion tunneli mittaamolla. Vuoden 212 lopulla Saviolle oli asennettu jätevesi putken yhteyteen uusi mittari rikkoutuneen magneettiputkimittarin tilalle (Yh 7/12, 88 ). Vuoden 213 aikana ilmeni tunnelin vesi tasetarkastelujen perusteella, että Savion mittaus antaa liian kor keita virtaama-arvoja suhteessa muiden mittausasemien antamiin tuloksiin. Vertailulaskennan perusteella arvioitiin mittausvirheeksi noin 5 m3, joka vastasi 5,2 % Saviolla mitatusta vuoden kokonaisvesimäärästä. Sitä vastaava hyvitys on huomioitu Kera van kaupungin joulukuun vesimäärän laskutuksessa. Tammikuussa 214 Savion molemmat virtausputket videokuvattiin ja todettiin, että virtausputkissa ei ollut virtausta häiritseviä sak kaumia, jotka olisivat voineet heikentää mittauksen tarkkuutta. Seuraavassa vaiheessa oli tarkoitus siirtää normaalisti käytetyn pienemmän putken uusi virtausmittari suurempaan putkeen ja ver rata kahden rinnakkaisen mittarin tuloksia keskenään. Mittauspa rametrien muutosvaiheessa kuitenkin huomattiin, että uuden mit tarin asentanut laitetoimittaja oli syöttänyt mittalaitteeseen väärän arvon putkikoolle, josta aiheutui putkipinta-alojen suhteessa 5 %:n positiivinen mittausvirhe. Tämä vastasi varsin tarkasti Keravan kaupungin vuoden 213 vesimäärään tehtyä korjausta. Laittee seen muutettiin oikeat parametrit ja niiden vaikutusta tunnelin vesitaseeseen on tarkoitus seurata jatkossa tehostetusti.

11 11/15 Alkuvuoden ( ) osalta Keravan vesimäärään tehdään ha vaittua m ittarivirhettä vastaava korjaus. Käsittely: Johtokunta merkitsee tiedoksi Savion uuden virtausmittarin asen tamisvaiheessa tapahtuneen asennusvirheen ja sitä vastaavan 5 %:n vähennyksen Savion virtausmittauksen vesimääriin alkuvuo den osalta. Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti Savion vesimäärämittauksen ongelmaa ja sen ratkaisua. Merkiifiin tiedoksi. 24 o VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMISEN VAIHE JA LISÄTYÖTARJOUS Johtokunta hyväksyi (Jk 4/13, 87 ) Pöyry Finland Oy:n aikapalkkioperusteisen tarjouksen kuntayhtymän viemärilaitoksen varautumissuunnitelman laatimisesta enintään 19 9 euron (alv %) kokonaishinnalla 1-vaiheen osalta. Varautumissuunnitelman ensimmäistä vaihetta on tehty aktiivises ti joulu- ja tammikuun aikana pääasiallisesti kahdessa kuntayhty män eri kohteisiin keskittyneessä työpajassa vuorovaikutteisesti kuntayhtymän edustajien ja Pöyryn työtiimin keskinäisiin keskus teluihin ja ideointiin perustuen. Työskentely on sisältynyt riskien ja vaarojen tunnistamisen ja niiden suuruuden ja merkityksen ar vioinnin konsultin ennalta laatimien laajojen riskilistausten perus teella. Näiden lisäksi käsiteltiin kolmannessa työpajassa kuntayh tymän jäsenyhteisöjen ja sopimuskumppanien välisiä asioita. Työpajojen yhteydessä on myös määritetty uhkiin ja riskeihin liit tyen alustavasti myös varautumis- ja korjaustoimenpiteitä. Johtokunnalle on jaettu työpajatyöskentelyyn liittyvää materiaalia ohei sena. Työpajoissa 1. ja 2. käsiteltyjä asioita ei saatu käsiteltyä ennakolta sovittujen tuntimäärien puitteissa, vaan kumpaankin työpajaan käytetty kokousaika likimäärin kaksinkertaistui, mikä lisäsi selvästi konsultin aikapalkkioperusteisia kustannuksia. Konsultille lisätyötä on aiheuttanut myös se, että kuntayhtymällä ei ole ollut kaikkea tarvittavaa materiaalia digitaalisessa muodossa, vaan konsultti on joutunut työstämään ja digitoimaan materiaalia ennakoitua enemmän. Liitteenä 3 jaetun Pöyry Finland Oy:n tarjouksen mu kaisesti lisätyötarve on 36,5 tuntimäärän ylityksen mukaisesti palkkiona (alv %). Kuntayhtymä on pyytänyt konsultilta optiona myös liitteessä 3 esitetyn tarjouksen arkistoitujen tunnelipiirustusten (n. 4 kpl) ana lysoinnista ja skannauksesta. Tarjous sisältää tunnelin lujitusten ja tiivistysten (injektoinnit) esittämisen listauksena excel-taulukossa sekä tunnelin pituusleikkauspiirustusten laatimisen suunnitelmien

12 12/15 ja toteumatietojen perusteella siten, että lujitukset ja tiivistykset piirretään tunnelin pituusleikkauksiin ja pituusleikkaus skannataan yhtenäiseen muotoon. Optiotarjous perustuu 5 työtuntia vastaa vasti 4 5 euron (alv %) tarjoushintaan. Työn tilaaminen on koettu tarpeelliseksi välttämättömiä tunnelitarkastuksia varten tar kastusten helpottamiseksi. Johtokunta a) merkitsee varautumissuunnitelman vaiheen ja aika palkkioperusteisen suunnittelutyön ennakkoon arvioi dun tuntimäärän ylittyneen, b) päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisesti Pöyry Finland Oy:n aikapalkkioperusteisen tarjouksen varautum is suunnittelun lisätöistä euron (alv %) hinnalla sekä option tunnelipiirustusten lujitusrakenteiden ana lysoinnista ja skannauksesta 5 työtunnin mukaisesti 4 5 euron (alv %) hinnalla ja c) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittö mästi kokouksessa. Käsittely: Toimitusjohtaja Pekkarinen selvitti varautum issuunn itelman laati misen nykyvaihetta sekä lisätyötarjousta. Asiasta käytiin keskus telu. Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tarkastet tiin heti kokouksessa. 25 TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Päätös nro 1/214 ( ): Tuusulanjärven vesikasvien niit tourakoitsijan valinta vuosille Päätös nro 2/214 ( ): Tuusulanjärven vesikasvimassan kuljetus- ja käsittelytarjoukset vuosille Päätökset asetetaan julkisesti nähtäville johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä ollessa kuntayhtymän toimistossa. Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätökset nro 1-2/214 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 26 13/15 JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN ERO JA TÄYDENNYSVAALI Johtokunnan keravalainen varajäsen San Kanerva on paikkakun nalta poismuuton vuoksi pyytänyt eroa johtokunnan varajäse nyydestä. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se a) myöntää eron San Kanervalle ja o b) toimittaa täydennysvaalin. Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti. 27 o SEURAAVA KOKOUS Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona alkaen klo 17. kuntayhtymän toimistossa. Seuraava kokous päätettiin yksimielisesti pitää keskiviikkona klo 17. kuntayhtymän toimistolla. 28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään muu toksenhakuohjeet. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjaan liitettiin m uutoksenhakuohjeet. o Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Matti Hilli Mima Sinisalo Järvenpäässä.~./~21 4 Keravalla Marikki Myllyvi a Ossi Honkasalo

14 MUUTOKSENHAKUOHJEET 14/15 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 13-23, Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla): Pykälät: Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimin taan sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot yhtä kynnysarvoja (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksi () köiden hankinnoista /349, 12~). Päätöksistä voi tehdä hankintalain mukaisen han kintaoikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä. Pykälät: Q OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen johtokunnan kokouspäätöksestä saa tehdä se, johon päätös on kohdis tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa (asianosainen) sekä jä senkunnat ja niiden jäsenet ja jäsenenä oleva kuntayhtymä. Oikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 425 KERAVA. Sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erihliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS JA -OHJEET Q Johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnal lisvahituksella Helsingin halhinto-oikeudelta. Kunnalhisvahituksen saa tehdä vain se, joka on ko. asiassa aiemmin tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta us muuttunut, tehdä oikaisuvaatimus. saa päätökseenvalituksen hakea muutosta saa tehdä kunnalhisvahituksin sillä perusteella, myös ettäse, päätös jolla on yleinen syntynyt oike vir heellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai pää tös on muuten lainvastainen. Kunnalhisvahitus on tehtävä kirjallisesti 3 päivän kuluessa pää töksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle, Radanrakentajantie 5, 52 HELSIN KI, sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua tiedoksiantokirjeen lähettämisestä. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Vahituskirjassa on ilmoitettava vahittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon muutosta haetaan, miltä osin päätöksestä valitetaan, ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Vahituskirjan on vahittajan tai vahituskirjan muun laa tijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on hiitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ennen vahitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vahitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vahitusajan päättymistä.

15 15/15 HAN KINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS Oikaisuohje Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia han kintalain 8-83 :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö mästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaiseri on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkai susta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Täl laisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvi tystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hanki ntaoi kaisua koskevan vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole han kintayksikön hallussa. Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle, osoite Kultasepänkatu 4 B, 425 KERAVA. Sähköposti: Pöytäkirja pidetään 26. päivänä maaliskuuta 214 klo yleisesti nähtävänä Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimistossa, osoite Kultasepänkatu 4 B, 425 Kerava. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta otetun jäljennöksen todistaa vi rallisesti oikeaksi Keravalla 12. päivänä maaliskuuta 214 Pöytäkirjanpitäjä Mima Sinisalo

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ESITYSLISTA- Jk 3/14 Iiikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 1/11. Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ESITYSLISTA- Jk 3/14 Iiikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 1/11. Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava Keski-Uudenmaan vesiensuojelun ESITYSLISTA- Jk 3/14 Iiikelaitoskuntayhtymä POYTAKI RJA Johtokunta 1/11 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: 2.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 2/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/17

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 2/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/17 KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 2/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/17 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 15.2.2012 klo 17.00 18.30 Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 10/11

PÖYTÄKIRJA nro 10/11 1 PÖYTÄKIRJA nro 10/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Metsäpirtti, Turaniementie 61, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry Lauramaa Leo Lehtonen Jukka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 5/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/11

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 5/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/11 KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 5/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/11 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 22.8.2012 klo 17.00 18.15 Paikka: Läsnä: M/S Silja Serenade, laivan kokoustila

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot