SEUDULLINEN TOIMITILA -HANKE SEUDULLINEN TOIMITILA- HANKE SISÄLTÖ. Luonnos seudullisen raportin pohjaksi Martti Kuitunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUDULLINEN TOIMITILA -HANKE SEUDULLINEN TOIMITILA- HANKE SISÄLTÖ. Luonnos seudullisen raportin pohjaksi Martti Kuitunen 15.09."

Transkriptio

1 SEUDULLINEN TOIMITILA -HANKE Luonnos seudullisen raportin pohjaksi Martti Kuitunen SEUDULLINEN TOIMITILA- HANKE SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT, PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1.1 Hankkeen Lähtökohdat Paras -hankkeen vaikutukset Toimitilahallinnon yleiset kehittämistarpeet 1.2 Projektin tausta ja tavoitteet Projektin tausta Projektin tavoitteet 1.3 Hankkeen toteutus ja työvaiheet Hankkeen organisointi ja ohjaus Työn aikataulu ja toteutus Kyselyt Seminaarit Raportti 2 TOIMITILOJA KOSKEVAT LÄHTÖTIEDOT JA -KÄSITYKSET SEKÄ KYSELYN TULOKSET 2.1 Kyselyjen tulokset Poliittisille päättäjille ja toimitilahallinnon ja kuntien johdolle kohdistettu kysely Tekniselle hallinnolle kohdistettu kysely Toimitilahallinnon ja.toimitilapalveluiden organisointi Tarveselvitys- ja hankesuunnittelukäytäntö Salkutuskäytäntö Sisäinen vuokra Tilojen käytön tehokkuus Asiakastyytyväisyys Energian käytön tehokkuus Korjausvelka Sisäilman hallinta ja sisäilmatyöryhmäkäytäntö Kiinteistöjen arvotietoja tutkimusaineistosta 3. TOIMITILOJEN ORGANISOINTIMALLEJA JA VERTAILUPROSESSIN SUORITTAMISMENETTELY 3.1 Seudullisen toimitilahallinnon organisoinnin eri vaihtoehtojen peruskuvaus 3.2 Vertailuprosessi 3.3 Yksittäisen kunnan tai seudullisen toimitilahallinnon toteuttaminen kokonaisvastuumallilla tai tilaaja- tuottajamallilla

2 3.4 Yksittäisen kunnan toimitilahallinnon organisointimalleja Bruttoyksikkö Nettoyksikkö Liikelaitos Osakeyhtiö 3.5 Seudullisen toimitilahallinnon yhteistyön toimintatavat ja organisointitavat Verkostoyhteistyöperiaattella tapahtuva toimintatapa Seudullisen yhteistyön organisointitavat Kuntayhtymä ja kuntayhtymän liikelaitos Isäntäkuntamalli Rahasto Yhtiömalli Osakeyhtiö Osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 3.6 Manageroinnin organisointimalleja 4. TÄRKEITÄ REUNAEHTOJA SEUDULLISEN TOIMITILAHALLINNON JÄRJESTÄMISESSÄ 4.1 Yleistä 4.2. Verotuksen lähtökohtia 4.3 Sidosyksikköhankinnat 4.4. Varainsiirtoveroa koskevat helpotukset 4.5. Valtionosuuskäytäntö ja valtionosuuksien takaisinperintä omaisuutta luovutettaessa 4.6. Henkilöstön asema seudullisessa vaihtoehdossa 5. KUNKIN SEUDUN TOIMITILASTRTEGIAPROSESSIN JATKOTOIMENPITEET 6. YHTEENVETO LIITTEET 5.1 Yleistä 5.2 Järvenpää, Kerava, Tuusula 5.3 Kotkan seutu 5.4 Uusi Kouvola 5.5 Kuopion seutu 5.6 Porin seutu 5.7 Tampereen seutu 5.8 Turun seutu 5.9 Vaasan seutu Liite1 Liite 2.1 Liite 2.2 Liite 2.3 Liite 2.4 Liite 3. Liite 4 Liite 5 Liite 6 Skenaariotyöskentelyn apuvälineitä; tulevaisuustaulukot(mika Mannermaa) ja sovellus tilahallintoon Salkutuskäytäntö Tilojen käytön tehokkuus Tiloista luopuminen eri kunnissa Asiakastyytyväisyys Vertailuprosessi eri tilahallinnon mallien edullisuuden arvioimiseksi Eri mallien analyysejä yksittäisen kunnan tapauksessa Kunnan ja kuntien palvelutuotannon järjestämistapoja(toivu- raportin perusteella) Sopimusesimerkki isäntäkuntamallista

3 Liite 7 Kyselylomakkeet 1 LÄHTÖKOHDAT, PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1.1 Hankkeen lähtökohdat Paras -hankkeen vaikutukset Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa palvelujen toimintamallia. Paras-puitelain mukaisesti kunnat voivat perustaa yhteistoiminta-alueen (Laki kunta- ja palvelurakenne-uudistuksesta 169/ ). Vaikka puitelaissa ei ole edellytetty toimitiloja koskevaa yhteistyötä, niin palvelujen yhteistyöhankkeista voi seurata tarve selvittää myös kuntien toimitilojen uudelleen organisointia. Jos palvelut organisoidaan seudulliseen organisaatioon, tuntuu perustellulta organisoida toimitilahallintokin seudullisesti. Suuremmat yksiköt mahdollistavat ammattimaisemman toimitilahallinnon ja -palvelun toiminnan Toimitilahallinnon yleiset kehittämistarpeet Toimitilahallinto on kehittymässä keskittyneempään suuntaan. Aiemmin hallintokunnat hallitsivat itse toimitilojaan ja vastasivat kiinteistöpalveluista. Tällöin tilojen omistajavastuu hajautui ja saattoi jopa jäädä vaille riittävää huomiota. Myös kiinteistönhoitopalvelujen kehittäminen saattoi jäädä liian vähälle huomiolle, kun hallintokunnat keskittyivät omaan ydinpalveluunsa. Tällä hetkellä lähes kaikissa kunnissa toimitilojen omistajatehtävät ja/tai kiinteistöpalvelut on keskitetty yhteen organisaatioon. Käytössä on ollut sekä kokonaisvastuumallin mukaisia käytäntöjä, joissa tilaaja ja tuottaja ovat samassa organisaatiossa (esim.tampere ja Vaasa), ja toisaalta järjestelmiä, jossa tilaaja ja tuottaja ovat eri hallintoyksikön alaisuudessa(esim.jyväskylä ja Turku). Sittemmin tilaaja-tuottaja periaate on otettu käyttöön useissa muissa projektissa mukana olevissa kaupuneissa ja toisaalta eräissä kunnissa harkitaan kokonaisvastuumallin toteuttamista tilaaja-tuottajamallin sijasta. Valittakoon kumpi malli tahansa, niin seuraava luonteva vaihe kehityksessä voisi olla seudullinen toimitilaorganisaatio ja/tai kiinteistöpalveluorganisaatio, koska kuntien rajat useimmiten haittaavat rationaalista palveluiden organisoimista. Kuntien toimintatavat eri palvelujen tuottamisessa ovat muuttumassa. Tilaajan ja tuottajan roolit ovat eriytymässä. Useissa kunnissa tilaaja ja tuottaja on sijoitettu eri hallintoelimen alaisuuteen tarkoituksena jäljitellä markkinamekanismia. Tilaajana on usein tehtävästä vastaava kunnan virasto esim. tilalaitos tai keskushallinto ja tuotannosta vastaa liikelaitos tai osakeyhtiö. Koska toimitilahallinnossa palveluluonteinen toiminta on ensisijaista, eikä varsinaisia viranomaistehtäviä välttämättä ole, voidaan toimintaa suunnata painottaen omistajapoliittisia ja liiketaloudellisia kehittämistavoitteita. Omistajatehtävienkin liikelaitostaminen tai yhtiöittäminen ovat varteenotaavia organisointivaihtoehtoja. Laki julkisista hankinnoista voi vaikuttaa palvelujen organisointimallin valintaan. Jos toiminta halutaan yhtiöittää ja säilyttää mahdollisuus tilata palvelu yhtiöltä ilman kilpailuttamista, on yhtiön oltava kokonaan kunnan tai kuntien omistuksessa. Jos kunnan omat yksiköt osallistuvat tarjouskilpailuun, on kilpailuneutraliteetin vuoksi kaikki kustannukset pystyttävä kohdentamaan palvelutuotantoyksikölle. Kuntien yhteistyö on mahdollista. Kunta tai kunnat voivat sopimuksen nojalla (kuntalaki 76 ) antaa toisen kunnan hoidettavaksi tehtäviään. Myös tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, voidaan antaa toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Kuntien ratkaisu omistaa toimitilat on perustunut siihen, että suuri osa tiloista, mm. koulut ja terveydenhuollon kiinteistöt, ovat tyypiltään sellaisia, että niitä ei ole tarjolla markkinoilla. Keskusteluun on nostettu vertailu yksityissektorin toimitilahallintoon. Aiemmin yritykset omistivat omat toimitilansa ja hoitivat itse kiinteistöpalvelut. Tällä hetkellä isotkin yritykset ovat luopuneet sekä omista toimitiloista että kiinteistöpalvelujen tuottamisesta ja keskittyvät ydinosaamiseensa liittyviin tehtäviin. Kunnissa on

4 mahdollista päätyä samaan kehityslinjaan elleivät toimitilapalvelut toimi taloudellisesti, tuottavasti ja joustavasti. Kunnat ovat perinteisesti rakennuttaneet palvelujen tarvitsemat tilat. On mahdollisesta, että palvelun tilaaja (kunta) ei jatkossa investoi kiinteistöihin, vaan ainoastaan varmistaa sen, että ydinpalveluyksiköillä on käytettävissään palvelun tuottamiseen tarvittavat tilat. Kuntien ja rahoittajien yhteistyötä halutaan lisätä. Erilaiset kumppanuudet ovat näkyvästi esillä, kun pohditaan toimitilapalvelun järjestämistä. Kunnallisten toimitilojen yhtiöittämisestä on keskusteltu 2000-luvulla. Nyt keskusteluun on nostettu seudullinen toimitilayhtiömalli ja Paras- hankkeen myötä aivan uusi toimintamalli eli liikelaitoskuntayhtymä, joka on yhtiön ja liikelaitoksen välimuoto. Kunnissa on syntynyt tarve keventää tasetta, vähentää yllätyksiä ja riskejä ja tehdä toimitilatoimitilakustannukset paremmin ennustettaviksi. Myös kuntien kiinnostus ylittää ns. kriittinen massa on lisääntynyt ja synnyttänyt tarvetta kuntarajojen yli ulottuvaan yhteistyöhön. Kuntien yhteistä organisaatiota suunniteltaessa on tullut tarve selvittää yhteiseen organisaatioon liittyviä käytännön kysymyksiä kuten mahdollisen valtionosuuksien takaisinperintäriski, verovaikutukset ja niiden aiheuttama verosuunnittelutarve sekä kilpailulainsäädännön vaikutukset. Erilaisten organisointimallien vaikutuksia halutaan vertailla, jotta voidaan löytää kullekin seudulle parhaiten soveltuva malli. 1.2 Seudullisen projektin tausta ja tavoitteet Projektin tausta Tämän projektin taustana on aiempi FCG Efeko Oy; n käynnistämä projekti jossa mukana olivat Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere ja Turku, ja jossa selvitettiin valtakunnallisen kuntien yhteisen yhtiön perustamismahdollisuutta, mikä ei saanut kuitenkaan riittävää kannatusta. Tällöin nähtiin kuitenkin välttämättömäksi määritellä korjausvelka ja tavat, joilla se voidaan kattaa sekä strategisen omaisuuden salkuttaminen. Lisäksi koettiin huolena resurssien riittävyys korvausinvestointeihin. Lisäksi nähtiin myönteisinä kuntien alueellisesti omistamat toimitilayhtiöt sekä suositeltiin niin sanottua hallintayhtiömallia, jolloin toimitilat siirretään pitkiä vuokrasopimuksia vastaan toimitilayhtiöön, joka vuokraa tiloja pääasiassa pääomavuokraa vastaan siirtotavan ollessa apportti tai osto. Keväällä 2006 päädyttiin siihen, että tulisi selvittää seudullisten toimitilayhtiöiden perustamismahdollisuudet. Eri vaihtoehtojen edullisuuteen(esim. rahasto, kuntien oma yhtiö ja liikelaitos) vaikuttavat esimerkiksi verotustekniset seikat. Kokonaan kuntien omistaman yhtiön etuna on varainsiirron veroetu rahastoihin verrattuna (1,6% tai4%). Liikelaitoksen etuna kuntien kokonaan omistamaan yhtiöön verrattuna taas on nähty verosuunnittelun helppous, koska liikevoitosta ei tähän asti ole tarvinnut maksaa veroa. Rahastot on nähty tehokkaaksi toimintatavaksi(esim. Sponda) sekä yhtiöillä ja rahastoilla on suurempi vapaus toimia sekä markkinaehtoisuus, mitkä seikat voisivat johtaa tehokkaampaan palveluiden tuotantoon ja tilojen tehokkaampaan käyttöön. Harkittaessa seutujen erilaisia toimintamalleja, on mahdollista käyttää skenaariotarkasteluja joista eräs esimerkki on esitetty liitteessä Projektin tavoitteet Tämän selvityksen yleisinä tavoitteina oli selvittää kuntien kiinnostus, tarpeet ja mahdollisuudet toimitilapalvelujen seudulliseksi uudelleen järjestämiseksi ja, mitkä tulevat olemaan palvelutuotannon painopistealueet, ja miten kunnat suhtautuvat kiinteistöjen omistamiseen jatkossa selvittää eri tyyppisten kiinteistöjen määrien vastaavuus tilatarpeisiin selvittää kullekin seutukunnalle parhaiten soveltuvat seudulliset toimitilahallintomallit ja luoda pohja seuraavaa vaihetta varten, jossa selvitetään seudullinen toimitilastrategiaselvittää ja edelleen, onko seudun kunnissa määritellyt vuokratasot riittäviä kiinteistöjen korjausvastuun, mahdolllisesti asetetun tuottovaatimuksen ja korjausvelan kiinniottamistavoitteen saavuttamiseksi

5 1.3 Hankkeen toteutus ja työvaiheet Hankkeen organisointi ja ohjaus Hankkeessa ovat olleet mukana seuraavat seutukunnat: Keski-Uudenmaan kunnat (Järvenpää, Kerava, Tuusula), Kotkan seutu, Kouvolan seutu, Kuopion seutu,porin seutu, Tampereen seutu, Turun seutu ja Vaasan seutu (ks. seuraava kaavio). Työn on suorittanut FCG Efeko Oy. Projektin johtajana on toiminut Martti Kuitunen ja konsultteina Heikki Salonsaari, Eila Kenni ja Inka Kanerva. Hanketta on ohjannut projektin konsulttiryhmä sekä toimitusjohtaja Ari Kolehmainen FCG Efeko Oy:stä. Asiantuntijoina projektissa ovat lisäksi olleet lakimies Riikka Vesterinen ja suunnittelija Tapani Perttuli Turun Tilalaitokselta sekä kehityspäällikkö Oiva Myllyntaus ja lakimies Juha Myllymäki Suomen Kuntaliitosta. Kuva 1. Hankkeen yhteistyötahot Työn aikataulu ja toteutus Hankkeen alkuperäinen valmistumistavoite oli projektisuunnitelmavaiheessa maalis-huhtikuun vaihde Seutukuntien toivomuksesta sovittiin lisäaikaa kaksi kuukautta projektin huolellisen läpiviennin varmistamiseksi. Korjattu aikataulu työvaiheineen on esitetty seuraavassa kaaviossa.

6 Kuva 2. Hankkeen aikataulu Projekti organisoitiin seudullisesti siten, että osallistuvat kunnat ja kaupungit osallistuivat kiinteästi sen työhön. Seutukunnilla oli mahdollisuus keskittyä halutessaan tuottajaorganisaation vaihtoehtojen tarkasteluun tilaajatehtävien lisäksi tai sijasta Kullekin seutukunnalle on laadittu yksilölliset ratkaisut kunkin seutukunnan lähtökohtien pohjalta kuitenkin siten, että seutukunnan on edellytetty toimivan itsenäisesti ja aloitteellisesti. Ehdotettiin myös perustettavaksi seudulliset ohjausryhmät (ja tarvittaessa projektiryhmät) siten, että ryhmissä on seudun harkinnan mukaan talous-, rahoitus-, kiinteistö- ja käyttäjätahot sekä poliittinen taho. Osassa seutuja tämä toteutui. Hankkeessa järjestettiin 3 kaikkien seutujen yhteistä seminaaria, joissa konsultti ja seudut esittivät kyselytutkimuksen ja seuduilla tehdyn työn tuloksia. Konsultti analysoi aineiston ja analyysi käsiteltiin alueellisissa johtoryhmissä ja esiteltiin koko projektin yhteisseminaarissa. Kaikille seutukunnille laadittiin yksilöllinen toimintamalli kunkin seudun lähtökohdista lähtien. Seudut päättivät itse oman mallinsa laajuuden. FCG Efekon konsultti oli tukemassa seudun työtä osallistuen kullakin seudulla kahteen kokoukseen Kyselyt Pohjatietoa koskeva selvitystyö tehtiin kyselytutkimuksena lokakuun lopulla Kyselytutkimuksesta vastasi projektin johtaja ja FCG Efeko Oy;n tutkimusasiantuntijat. Kyselytutkimus oli kommentoitava osalla seuduista.. Kyseltävät asiat on esitetty liitteessä. Kysely suoritettiin nettikyselynä. Kysely jaettiin kolmeen osaan. Kysymyssarjan ensimmäinen osa oli tarkoitettu poliittisille päättäjille ja tilahallinnon johtajille sekä kaupunkien ja kuntien talousjohdolle. Jälkimmäiset osat suunnattiin pelkästään tekniselle hallinnolle. Kyselyyn vastasi kahdeksalta seudulta 37 henkilöä. Koska syksyn kyselyn tulokset olivat tiukasta aikataulusta johtuen osittain puutteellisia, kyselyä täydennettiin vuoden 2008 maaliskuussa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Aleksi Hakokarin ja Tommi Rantasen suorittamalla erillisellä lopputyöhön liittyvällä kyselyllä kuntien sisäisistä vuokrista keväällä Kysely kohdistettiin projektissa mukana oleville kunnille suoritetulla täydennyskyselyllä, joka kohdistui omaisuuden salkuttamiseen ja sisäisiin vuokriin.

7 1.3.4 Seminaarit Projektin aikana järjestettiin kolme seminaaria, joissa ensimmäisessä ( ) käsiteltiin seudullisen kyselyn tuloksia, ja sen perusteella tehtyjä johtopäätöksiä.toisessa seminaarissa ( ) seutukunnat esittelivät alueen aloitusseminaarin tuloksia ja sen jälkeen tehtyjä toimenpiteitä. Kolmas seminaari pidettiin Raportti Raportti muodostuu hankkeen kuvauksesta, eri toimintamallien soveltuvuuden analyysistä, kyselytutkimuksen tuloksista sekä seutujen omista eri toimintamallien soveltuvuutta seudulle käsittelevistä analyyseistä ja johtopäätöksistä. 2 TOIMITILOJA KOSKEVAT LÄHTÖTIEDOT JA -KÄSITYKSET SEKÄ KYSELYN TULOKSET 2.1 Kyselyjen tulokset Poliittisille päättäjille sekä toimitilahallinnon ja kuntien johdolle suoritettu kysely. Kyselyn eräitä keskeisiä havaintoja on esitetty seuraavassa; Syksyllä 2007 suoritetussa kyselyssä toimitilahallinnon suurimpina toimintaympäristömuutoksina nähtiin vanhusten määrän(keskuskunnat) lisääntyminen tai lasten määrän lisääntyminen(kehyskunnat), muuttovoitto(tappio), yritysten ja työpaikkojen määrän lisääntyminen ja korjausvelan merkityksen tiedostaminen. Nähtiin myös tarpeita pääomien vapauttamiseen ja elinkaarimallien soveltamiseen julkisten palvelurakennusten rakennuttamisessa ja peruskorjauksessa. Seudullisen toimitilahallinnon uudelleenorganisoimista oli keskusteltu yli 80%;ssa kyselyn kohteina olevista seuduista, ja toimitilapalveluista vartiointi, kunnossapito, huolto siivous ja hankinnat nähtiin järkeviksi hoitaa seudullisesti. Koska ostohalukkuutta toimitiloihin, erityisesti pitkäaikaisten vuokrausten tapauksessa esiintyi, nähtiin hyödylliseksi mallien löytäminen edullisuusvertailujen suorittamiseksi, joskin normaalit kiinteistötaloudelliset laskelmat koettiin osattavan riittävän hyvin joissakin kaupungeissa, jolloin tällaista tarvetta ei ollut. Toimitilastrategiaa tai tuottajatehtävien palvelustrategiaa oli kehitetty yli 60%:ssa vastaajakunnissa ja salkutusta käytetty apuvälineenä.. Seudullinen liikelaitos tai yhtiö sai huomattavaa kannatusta vastaajien keskuudessa. Toiseksi vaihtoehdoista nousi verkostoyhteistyömalli. Kuntien rajojen läheisyydessä olevien tilojen yhteiskäyttöä oli tarkasteltu yli 60%;ssa vastauksista ja sen lisäksi neljänneksessä vastauksista todettiin siihen tarvetta olevan. Pidettiin myös hyvänä pääsääntöisesti seudullisten toimitilapalveluiden järjestämistä siten, että omistus säilyisi kunnissa (keskinäinen kiinteistöyhtiö), joskin vähäisessä määrin pelättiin byrokratian kasvua. Oman omistuksen säilyttämistä kunnalla perusteltiin sillä, ettei tarvitse maksaa ulospäin peruspääoman korkoa, käytön ja hallinnan vapaudella, kunnan oman rahoituksen edullisuudella, arvonnousupotentiaalin hyödyntämisellä ja vaikeina aikoina myyntipotentiaalin säilyttämisellä, mutta toisaalta todettiin järkeväksi omistaa osa ja pitää osa vuokralla. Oman omistuksen haitoista todettiin pääoman sitoutuminen ja se että omista tiloista on vaikea päästä eroon, joskin sama ongelma ja ehkä vielä sitovampanakin todettiin pitkäaikaisista vuokrasopimuksista. Kuntien huonosta taloudellisesta tilanteesta syntyvät ylläpito-ongelmat nähtiin myös ongelmaksi (ei rahaa, jolloin tilat rappeutuvat). Eräänä ajatuksena oli elinkaariajattelun pohjalta noussut kysymys; pystyykö kunta kustannustehokkaimmin pitämään kiinteistönsä käyttökunnossa? Väestötappiokunnissa pelättiin kiinteistöjä jäävän käteen. Vajaakäyttöongelmaa pelättiin.

8 Seudullisen toimitilaorganisaation hyötyinä nähtiin asiantuntevuuden lisääntyminen (automaatio yms.) laajemman osaamispohjan(henkilöstön määrä ja laatu) vuoksi, suurempien hankintayksiköiden massatilaushyödyt, kuntarajapalveluiden järjestämisen rationaalisuuden edut, hallinnollisen päällekkäisyyden vähentyminen, ja pääomien vapautuminen. Kiinteistöliiketoiminta vahvistuisi, jolloin se irtautuisi kunnan muusta palvelutoiminnasta lisäten kiinteistöjohdon itsenäisyyttä ja kunta keskittyisi ydintoimintoihinsa jolloin tilakustannukset muodostuisivat käytön perusteella sekä elinkaariajattelun pohjalta. Haluttiin myös tilattoman palveluntuottajan voivan osallistua palvelukilpailuun. Palveluntuottajille saataisiin yhteiset vuokraperusteet ja ylläpidon ammattitaito kasvaisi sekä tilankäytön tehokkuutta voitaisiin ohjata. Seudullisen toimitilaorganisaation haitoiksi todettiin byrokratian kasvu, investointien oikea-aikaisuuden häiriintyminen, päätöksenteon etääntyminen kuntalaisista sekä palvelutason heikentyminen (tuottotavoitteen yliarviointi). Vaikeus käyttää investointeja kunnan talouden tasapainottamisen välineenä, keskuskunnan maksumieheksi joutuminen ja vastaavasti pienten kuntien aseman heikentyminen, omaisuuden arvojen määritys tasapuolisesti ja investointien seudullinen hallinta. Toimitilakysymysten liittymistä muihin kunnan strategioihin ilmeni vastauksissa varsin vähän. Kuitenkin maankäyttö-, elinkeino- ja palvelustrategioihin liittymistä oli havaittavissa ja tarpeen arvioitiin vahvistuvan, kun seudullista yhteistyötä kehitetään jatkossa. Toimitilahallinnon yhteistyön määrä yli kuntarajojen oli kyselyn aikana vuoden 2007 lokakuussa havaittavissa vielä varsin vähän ja sekin oli tuolloin keskusteluluonteista. Sittemmin tilanne on todennäköisesti ja seutuseminaarien kokemusten perusteella muuttunut huomattavasti. Kuitenkin jo tuolloin oli havaittavissa hankintayhteistyötä ja kaukovalvontayhteistyötä sekä suurten hankkeiden seudullista ajoitusta, siivousmitoitusta ja Vaasan seudulla urheiluhallien toteuttamista kuntayhtymäperiaatteella. Seudullisen yhteistyön hyötyinä nähtiin taloudelliset ja toiminnalliset edut, tehokkuuden kasvu ja toiminnan joustavuus yli kuntarajan(yhteinen toimitilojen käyttö), laadukkaat palvelut, yhteiset palveluverkkosuunnitelmat(mm. koulut, päiväkodit, kirjastot, liikuntatilat), kiinteistöjen omistajuuden ymmärtäminen(kiinteistönhallinnan ja asiantuntemuksen keskittäminen ja yhteisten resurssien käyttö) ja tilojen järkevän käytön tehostaminen Edelleen tähtääminen kuntaliitoksiin ja suuruuden ekonomian suomat edut. Seutuyhteistyö riskeinä nähtiin tehottomuus ja byrokratia, hallinnon palveluiden ja omistuksen etääntyminen käyttäjistä(demokratiavaje), päätöksenteon hankaluus, kustannusjako-ongelmat(vohankkeet) ja toisaalta se, ettei isoille keskuskunnille ole seutuyhteistyöstä mitään hyötyä(kustannukset vain nousevat), eikä toisaalta pienen ääni kuulu. Tärkeinä riskien pienentäjinä pidettiin peruskorjausten ajankohdista ja kustannusten jakoperusteista sopimista ja oikeaa tapaa, jolla omaisuus siirrettään yhteistyön piiriin. Kaikkiaan korostettiin yhteistyöhengen merkitystä. Kysymykseen luottamusmiesten mukana olemisesta seudullisen toimitilastrategian luomisessa, saatiin vastauksia melko vähän, ja niissä korostettiin virkamiesten valmistelutyön ohjaamisen ja reunaehtojen asettamisen merkitystä, päätöksenteossa mukana olemista, sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa mukana olemista sekä päätösseminaarissa olemista. Konsernin yhtiöiden kiinteistöjen mukana pitämistä selvityksessä puolsi ja vastusti lähes yhtä moni vastaajista ja nähtiin, että myönteisissä tapauksissa toimistot sekä kiinteistöyhtiöt voisivat olla mukana. Sen sijaan osakeyhtiömuotoiset liikelaitokset ja tuotantolaitokset haluttiin pitää erillään projektista. Kysyttäessä miten kuntayhtymän kiinteistöt tulisi mielestänne ottaa huomioon seutuyhteistyötä kehitettäessä, saatiin valtaosassa vastaukseksi, että nämä kiinteistöt tulisi myös saada tähän projektiin mukaan ainakin myöhemmin. Lisäksi esiintyi ajatuksia niidenkin salkuttamisesta, yhteiseen kiinteistön ylläpitoon saamisesta. Kuntayhtymä nähtiin joissakin vastauksissa vuokralaiseksi, tai että se pitäisi saada vuokralle.

9 2.1.2 Tekniselle hallinnolle kohdistettu kysely Toimitilahallinnon ja toimitilapalveluiden organisointi Tekninen hallinto oli organisoitu neljässä kunnassa liikelaitosmuotoisesti, kahdeksassa oli nettoyksikkö ja kolmessa oli bruttoyksikkö. Toimitilojen ylläpito oli organisoitu kolmessa kunnassa liikelaitosmuotoisesti, seitsemässä oli nettoyksikkö, kolmessa bruttoyksikkö ja yhdessä hajautettuna siten, että hallintokunnissakin oli henkilöstöä Tarveselvitys- ja hankesuunnittelukäytäntö Tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia tehtiin suhteellisen vähän, jolloin pienessä kunnassa tehtiin vain tarveselvitys käyttäjän toimesta, kahdessa kunnassa molemmat tehtiin käyttäjän toimesta, kolmessa TS(tarveselvitys)käyttäjän ja(hs) hankesuunnitelma tilakeskuksen toimesta, neljässä molemmat tehtiin yhteistyössä ilman vastuurajoja tai ohjeistusta. Yhdessä tehtiin molemmat tilakeskuksen toimesta. Päätöksenteon päätöselimen määrittelyn kokorajat vaihtelivat; Tampereella kokoraja, jolloin hankesuunnitelma tulee laatia on 1M, Kouvolassa 0,5M ja Porissa 0,1 M. Turussa alle 1M ; n hankesuunnitelman hyväksyy hallintokunta, 1-2 M ; n hankkeen kaupunginhallitus ja yli 2 M ; n hankkeen hankesuunnitelman hyväksyy valtuusto Salkutuskäytäntö Salkutuskäytäntö vaihteli eri vastaajien kesken ja peustui, pitkän tähtäyksen omistamisen tavoitetilaan(pidetään, kehitetään, jalostetaan kehittämispotentiaali huomioonottaen, luovutaan), rakennuksen kuntoon, käyttöön, käyttötarkoitukseen, ja toiminnallisuuteen sekä ylläpitoluokitukseen ja kustannustehokkuuteen. Lisäksi salkuttamista pidettiin tarpeellisena kehittää toiminnallisen tehokkuuden, myyntipotentiaalin ja käyttötarkoituksen mukaan. Tarkemmin vastaukset on kuvattu liitteessä Sisäinen vuokra Vastaajilta kysyttiin sisäisen vuokran määräytymisperusteita ja saatiin seuraavan taulukon vastaukset. Pienemmissä kunnissa sisäinen vuokra ei useinkaan ole vielä käytössä, mutta suuremmilla on. Kunta Poisto (mistä laskettuna) Korko (mistä?) Suuruus Muut tekijät 2-2,5% Kaarina 3% (nykyhinnasta) 5,3M (5,2 /m²) Ylläpitovuokra (uudishankintahinnsta) Raisio Kokemäki Kuopio Lempäälä Pirkkala kivirakennus 2%/v ja puu; 2,5%/v hankintahinnasta Ei käytössä Sumu-tasapoistot, poistoaika 20-40v Sisältää kaiken ylläpidon 3% (tasearvosta) 2,87 /hum²/kk 4% tasearvosta (osakkeet 7%) 2,97 /hum²/kk Jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan vanhoissa rakennuksissa 1,75 % ja uusissa 4,5 % Turku 2% (uudishinnasta) (markkinakoron mukaan) nykyhinnasta Orivesi - 4,41 /hum2/kk Tampere 7 % 6,44 /hum²/kk Vaasa Pori Tasapoisto 1,75 % uudishinnasta 3 % tasearvosta 3,07 /hum² Toimikunta on määrittänyt tason Kunnossapito. siivous tilahallinto.isännöinti. Tontinvuokra.Yhteensä 6,44 /hum2/kk. Sisältää ylläpidon ja on suuruudeltaan3,64 /hum2/kk. Siivouksen kanssa 4,76 /hum2/kk Ulkoinen vuokratalonmiestoimi LVS, ulkol. hoito jätehuolto, kp, siivous. käyttäjäpalvelut.yhteensä6,92 /hum2/kk. Sisältää yläpidon maanvuokran, lämmityksen. Ylläpitovuokra ilman maanvuokraa 3,07 /hum2/kk. Maanvuokralisä 0,71 /hum2/kk. Ylläpitovuokra 1,94 /hum²/kk. Siivouslisä 1,78 /hum2/kk Ylläpitovuokra ilman maanvuokria ja vastikkeita 2,07 /hum2/kk- Maanvuokra 0,23 /hum2/kk ja vuokrat ja vastikkeet 0,55 /hum2/kk.

10 Kouvola Ylöjärvi Lahti Mustasaari Haahtelan korjausvastuu Tasapoisto, rakennuksista 2,5 %, varastoista 2,5-10% Ei tuottovaatimusta 3 % teknisestä arvosta(haahtela) Käyttömenot ja tontin vuokra Toimiala maksaa itse siivouksen ja sähköt Ylläpitovuokra ilman siivousta 3,92 /hum2/kk, mihin siivouslisä 3,30 /hum2/kk. 3-6 % 2,23 /hum²/kk Ylläpitovuokra 2,43 /hum2/kk Kerava Tasapoisto 5 % tasearvosta 3 % tasearvosta 4,11 /hum²/kk Turun ammattikorkeakoulun oppilaat Aleksi Hakokari ja Tommi Rantanen suorittivat erillisen kyselyn kuntien sisäisistä vuokrista, tarkentaakseen selvitystä keväällä Kysely kohdistettiin projektissa mukana oleville kunnille. Vuokrat olivat seuraavat; Kunta Pääomavuokra Ylläpitovuokra Kokonaisvuokra Muu vuokra Yhteensä /(m²*kk) /(m²*kk) /(m²*kk) /(m²*kk) /(m²*kk) Hamina (3,5-4,5) Järvenpää 6,49 3,39 9,88 9,88 Kerava 4,11 4,12 8,23 1,25***** 9,48 Kuopio 2,97 3,64 4,76* 6,61 7,73* 6,61 7,73* Mustasaari 2,23 2,43 4,66 4,66 Pirkkala 2,67 6,92** 9,59** 9,59** Raisio 2,87 6,44* 9,31* 9,31* Tampere 6,44 1,94 3,72* 8,38 10,16* 8,38 10,16* Turku 4, ****** 7,48 ****** 0,71**** 8,19****** Tuusula 6,30 3,50 9,80 9,80 Vaasa 3,07 2,08 5,15 0,78*** 5,93 Vähäkyrö (2-7) Ylöjärvi 7,90 3,92 7,22* 11,82 15,12* 11,82 15,12* Keskiarvo 4,50 3,76 8,26 8,51 *sisältää siivouksen,siivous ei ole keskiarvossa ** sisältää käyttäjäpalvelut erittelemättömänä ***vuokrat ja vastikkeet sekä maanvuokra ****tontinvuokra ***** pihat ulkoiset vuokrat, tekniset turvapalvelut ******Turussa käyttäjä maksaa sähkön ja veden, kyselyn perusteella (liite 2.2) redusoitu luku olisi ylläpidon osalta 3,74, ja kokonaisvuokra maanvuokrineen olisi 8,86 /m2/kk ja ilman maanvuokraa 8,15 /hum2/kk punaisella merkityt luvut ovat syksyn 2008 tarkistetut luvut Raision ylläpitovuokraan sisältyy siivous(1,36 /m2) ja maanvuokra mikä on ollut yhdistettynä hallinnon ja isännöinnin osioon sisältäen myös vakuutuksen jolloin isännöinnin ja hallinnon vuokra on yhteensä 1,62 /hum2/kk. Turun maanvuokra oli suuruudeltaan 0,71 /m2. Syksyllä 2008 suoritetun jälkitiedustelusta tarkennetut tiedot on taulukossa punaisella. Tarkempi ylläpitovuokra eriteltynä kuntakohtaisesti on esitetty seuraavassa taulukossa.

11 Tilatehoraportin keskiarvoon 7,06 /m²/kk verrattuna(vtt, Kari Nissinen; 2006) vuokratasot olivat keskimäärin selvästi korkeammat. Tilatehoraportissa kolmen suuren kaupungin; Mikkelin, Tampereen ja Jyväskylän pääomavuokra oli keskimäärin 4,67 /m²/kk eli vähän tämän selvityksen pääomavuokria korkeampi, mutta ylläpitovuokra vain 2,08 /m²/kk eli runsaat puolet tämän selvityksen keskimääräisestä ylläpitovuokrasta. Kohtaan muu vuokra Turku ilmoitti tonttivuokran. Voidaan todeta, että luonnollisesti otoksen erilaisuus ja tutkimuksen tekoaikojen ajankohtaero ero aiheuttavat eroja ylläpitovuokrien keskiarvoihin, mutta on ilmeistä, että ylläpitokustannusten nousu pakottaa kuntia nostamaan myös sisäisiä vuokria ainakin silloin, kun toimitaan nettoyksikkö- tai liikelaitosperiaatteella, jotta voidaan vuokratuloilla kattaa nousseet kustannukset Tilojen käytön tehokkuus Vastaajilta kysyttiin, miten ja milloin tilojen käytön tehokkuutta on arvioitu, ja mikä on ollut tulos. Tulokset on esitetty liitteen 2.2 taulukossa ja niistä voidaan todeta, että vastaajista noin 2/3 oli analysoinut tilojen käytön tehokkuutta ja että Kaarinassa, Tampereella, Lempäälässä, Vaasassa ja Turussa tilat olivat tehokkaassa käytössä. Kuopiossa tehokkuutta oli arvioitu eri verkostosuunnitelmien yhteydessä, mutta tehostumista ei ollut tapahtunut. Porissa vuokratoimikunnan mukaan tehottomuutta ilmenee. Kysyttäessä, miten tilojen käytön tehokkuutta voitaisiin parantaa kunnassa/alueella ja mitkä seikat estävät tilojen käytön tehokkuuden parantamista esitettiin liian pienistä yksiköistä luopumista esimerkiksi koulujen ja päiväkotien yhdistelmärakennuksilla, tilojen iltakäyttöä lisäämällä kasvattamalla esim. koulujen rehtorien taloudellista valtaa ja vastuuta, seudullista yhteistyötä lisäämällä(rajakoulut), tilaomaisuutta myymällä, vuokraruuvia käyttämällä, tilakeskusten valtuuksia lisäämällä ja hallinnoinnin selkeyttämisellä peruspalvelujen toimitilojen osalta. Vastaajilta kysyttiin, onko kunnissa asetettu tiloista luopumistavoitetta ja saatiin liitteen 2.3 mukaiset vastaukset. Puolessa kunnissa luopumistavoitetta ei ollut lainkaan asetettu. Kunnista Turussa oli asetettu 5 %; n luopumistavoite vuoteen 2015 saakka eli 5 % vuodessa, jota ei pidetty realistisena. Seuraavana oli Kuopion 10 %; n tavoite, joka todellisuudessa oli toteutunut kasvavina tilamäärinä. Raision tavoite oli 5 %, eli 5000m2. Tampereen käytäntö, jossa luopumistavoite perustuu salkutukseen, tuntuu perustellulta. Tähän suuntaan on myös Kouvola menemässä. Lahdessa omien tilojen määrä ei saa kasvaa Asiakastyytyväisyys Seuduilta kysyttiin, oliko suoritettu asiakastyytyväisyyskyselyjä, ja mitkä olivat olleet kyselyn tulokset. Kahdessatoista kunnassa neljästätoista kysely oli suoritettu (Liite 2.4)ja tulokset olivat olleet hyviä niin, että pieninkin ilmoitettu tyytyväisyyslukema oli 3,5. Kahdessa kunnassa kyselyä ei vielä ollut tehty. Yhdessä kunnassa todettiin parantamisen varaa olevan. Käydyissä keskusteluissa on tullut esille managerointimallin avulla olevan mahdollista vielä edelleen parantaa asiakastyytyväisyyttä Jyväskylän kaupungin kokemusten perusteella Energian käytön tehokkuus Seutujen energiankäytön kehitysprojekteja kysyttäessä saatiin seuraavat vastaukset;

12 Voi todeta, että useilla seuduilla asiaan on paneuduttu huolellisesti ja saatu hyviä tuloksia Korjausvelan suuruus, määrittelytapa ja sen kiinniottotavoite Kysyttäessä korjausvelan määrittelyn määrittelytapaa ja sen suuruutta ja kiinniottotavoitetta saatiin seuraavat tulokset; Korjausvelkaa lyhennetään systemaattisesti Turussa ja Kaarinassa. Muualla korjausvelka pysyy samana tai kasvaa

13 Sisäilman hallinta ja sisäilmatyöryhmä Sisäilmatyöryhmä oli yhdeksässä kunnassa ja kokemukset olivat olleet hyviä. Mukana on tilakeskusten lisäksi usein työterveyslääkäri, työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettuja Arvotietoja Kyselyn yhteydessä kyseltiin vastaajilta kiinteistömassaa koskevia arvotietoja, ja joistakin kaupungeista saatiin varsin perusteelliset tiedot, kun taas pienissä kunnissa arvotietojen hankkiminen on vasta käynnistymässä ja toteutuu tilarekisterien laatimisen yhteydessä myöhemmässä vaiheessa. Kunta Osakeomistuksen Ulkoa Suoraan omistetut tilat Ulos vuokratut kautta omistetut vuokratut Tasearvo, Nyky- Tase- Nyky- Tase- Tekninen JHH JHH JHH m²;t Miten laskettu? arvo arvo arvo arvo arvo Kaarina 35M - 106M ,4M 3,5M 3 860m² Raisio 45,3M hankinta. hintainen, jään m² nösarvo (sisältää myös osakkeet) Kokemäki ,39M - - 0m² Kuopio 165M - 643M 8000m² 5,2M - n. 13M - 25M 9 000m² Lempäälä m² Pirkkala 36,66 55M m² Turku 291M hank M 1419M 9M 109M 144M - 115M hinta-poistot M m² Tampere noin n.400m noin noin 865M 1305M 7M 9M 9M 150 kirjanpitoarvo 40M 100M M m² Vaasa 102M jäännösarvopoisto 380M 523M ei merkittävä m² ei merkittäv ä m² Lahti 171M 354M 611M 4,5M - - n. 10M 20M m² Vähäkyrö 4,1 M 21,9M 34,6M 60m² Vaasan ja Vähäkyrön sekä Pirkkalan luvut on tarkistettu alkuperäiseen kyselyyn verrattuna Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Aleksi Hakokarin ja Tommi Rantasen suorittaman lopputyön yhteydessä. Seuraavassa taulukossa on esitetty täydennyskyselyssä saatuja toimitilojen arvotietoja saman lopputyön perusteella. Kunta Hamina Kaikki tilat yhteensä Tasearvo, Miten Laskettu? Nykyarvo JHH 40,1M Nykyarvo % JHH;sta Järvenpää 190M 274M 69% Kerava 133,3M Tuusula 169,9M 210,5M 80,7% Ylöjärvi 60,5M 89,5M 133,6M 66% Mustasaari 34,7M

14 3 TOIMITILOJEN ORGANISOINTIMALLEJA JA VERTAILUPROSESSIN SUORITTAMISMENETTELY 3.1 Seudullisen toimitilahallinnon organisoinnin eri vaihtoehtojen peruskuvaus Kuntaliitossa on Oiva Myllytauksen toimesta laadittu kattava kuvaus seudullisen yhteistyön organisoimisesta ja se on esitetty seuraavalla sivulla esitetyssä kaaviossa. Perusmallit jakaantuvat isäntäkuntamalliin ja kuntayhtymämalliin. Isäntäkuntamalli taas jakaantuu taas kustannusjakomalliin ja taseyksikkömalliin, jotka taas jakaantuvat kaaviosta ilmenevällä tavalla alakohtiin. Myllyntaus on asemoinut samalla kunnallisen liikelaitoksen, kuntayhtymän liikelaitoksen ja liikelaitoskuntayhtymän samaan kaavioon, jolloin on helppo nähdä eri mallien suhde toisiinsa. Kaavio: Seudullisen yhteistyön organisointivaihtoehdot Kun halutaan ottaa tarkasteluun mukaan myös yhtiömuotoiset toimintamallit, on saman tahon toimesta laadittu seuraava kaavio (Lähde; Oiva Myllyntaus; Kuntien yhteistoiminta kunnan talousarviossa ja kirjanpidossa, Kuntaliitto). Lähde sisältää muutakin arvokasta tietoa mm. kirjanpidon kannalta.

15 Kaaviossa on kuvattu edellistä vieläkin laaja-alaisemmin kaikkia mahdollisia kuntien erilaisia Sopimusmall it Liikelaitos Muu taseyksikkö Laskennalline n Yhteistoimintamallit Laskenn. eriytys Nettoyksikk ö Projekti/ yhteinen virka Kutayhtymämallit Kuntalain mukaiset mallit Liittovaltuust o -malli Muut yhteistoimintayhteisöt Kuntayhtymä -kokous -malli Yhden toimielimen-malli Seutuyhteistyökokeilulaki (560/02) Seudullinen toimielin Yhti ö Osuuskun ta Yhdistys yhteistyömalleja. Sopimusmalleja ovat liikelaitos, muu taseyksikkö ja laskennalliset yksiköt kuten laskennallinen eriytys, nettoyksikkö ja projekti /yhteinen virka. Kuntayhtymämallit jakaantuvat kuntalain mukaisiin malleihin, kuten liittovaltuustomalliin, kuntayhtymäkokousmalliin tai yhden toimielimen malliin. Muita yhteistoimintayhteisömalleja ovat yhtiö, säätiö, osuuskunta ja yhdistys. 3.2 Vertailuprosessi Seuduille annettiin tehtäväksi valita mahdollisiksi organisaatiovaihtoehdoiksi 2 tai 3 erilaista vaihtoehtoa, joista tuli selvittää kunkin vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet, ja sen perusteella valita kullekin seudulle edullisin vaihtoehto. Vaihtoehtojen tulokset on esitetty tämän raportin kappaleessa 5. Tämän projektin aikana on hyödynnetty systemaattista menettelytapaa, jolla on mahdollista objektiivisesti vertailla tilahallinnon organisoinnin eri vaihtoehtoja. Seudulliset toimintamallit voidaan toteuttaa useissa erilaisissa organisaatiomuodoissa. Vaihtoehtojen vertailuprosessi oli seuraava: Valitaan ensin toimintamalli ja sen jälkeen juridinen organisaatiomuoto. Kukin seutu valitsi 2-3 päätoimintamallia tarkasteltavakseen. Analyysin tulos esitetään tämän raportin luvussa 5. Apuvälineeksi vertailua varten oli annettu Turussa(kiinteistötalouspäällikkö Marko Selin) kehitetty liitteessä 3 esitetty vertailutapa, jossa kutakin päätoimintamallia tarkastellaan eri tekijöiden valossa. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi hankintalaki, verotus, päätöksenteko/hallinto, rahoitus ja talouden ohjaus, henkilöstön asema ja kunnan mahdollisuus irtautua sopimuksesta. Kunkin tekijän hyvät ja huonot puolet otetaan tarkasteluun eri organisaatiomuodoissa. Sitten määritellään eri toimintojen palvelujen hoitamistaho (tehdään itse, ulkoistetaan) Liitteessä 6. on esitetty esimerkkejä asukkaan kunnassa tehdystä tarkastelusta

16 Kuvassa 3. on esitetty eräiden toimintamallien juridisia eroja toisiinsa verrattuna: Kuva 3. Toimintamallien erot ja yhteneväisyydet Toimintamallin valinta vaikuttaa myös siihen, miten toimitilahallinto sijoittuu kuntakonserniin. Tarkasteltaessa koko kuntakonsernia voidaan puhua sisäisestä ja ulkoisesta konsernista. Juridiset mallit jakautuvat sisäisessä konsernissa toisaalta budjettisidonnaisiin yksiköihin, joihin kuuluvat mm nettoyksiköt ja bruttoyksiköt ja toisaalta taseyksiköihin. Budjettisidonnaiset yksiköt taas jakautuvat verorahoitteisiin ja sisäisen palvelun yksiköihin. Taseyksiköihin kuuluvat liikelaitokset ja muut taseyksiköt. Yhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja osuuskunnat sekä kuntayhtymät muodostavat edellisten kanssa kunnan ulkoisen konsernin. Kuntakonserniin kuuluvat lisäksi kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt ja yhteisyhteisöt. (Lähde: Kuntaliiton julkaisu; Palvelujen organisointi, Oiva Myllyntaus) 3.3. Yksittäisen kunnan tai seudullisen toimitilahallinnon toteuttaminen kokonaisvastuumallilla tai tilaaja-tuottajamallilla Kuntien toimitilahallinto voidaan organisoida kahdella eri tavalla hallinnolliselta kannalta tarkasteltuna. Perinteinen tapa on ollut kokonaisvastuuperiaatteella tapahtuva ns. kokonaisvastuumalli, jolloin palvelujen tilaaminen ja tuottaminen tapahtuvat samassa organisaatiossa. Toinen malli on ns. tilaaja- tuottajamalli, missä tilaaja ja tuottaja on sijoitettu kunnassa eri hallintoyksikön alaisuuteen. Kummallakin mallilla on nähty olevan eräitä hyviä ja huonoja puolia. Kokonaisvastuumallia on perusteltu pääasiassa sillä, että asiakkaalle voidaan toimittaa kokonaisvaltainen palvelu siten, että saumakohtia eri vastuutahojen välillä ei muodostu, ja vastuut ovat selkeät. Tilaaja- tuottajamallia on perusteltu taas sillä, että se on askel suuntaan, jossa tuottajaorganisaatiot saadaan kilpailutilanteeseen yksityisen toimialan kanssa, mikä tehostaa oman tuotannon tehokkuutta Yksittäisen kunnan toimitilahallinnon organisointimallit ja yhteyksiä seudulliseen toimitilaorganisaatiooon

17 3.4.1 Bruttoyksikkö Bruttoyksikkö on kunnan taloudellinen toimintamuoto, jossa sitoviksi toimintayksiköntavoitteeksi asetetaan sekä tulot että menot, kumpikin erikseen. Menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Budjetointimalli ei motivoi, koska säästöt ja lisätulot menevät konsernin kassaan, eivätkä palaudu kiinteistökantaan esimerkiksi kiinteistökannan arvoa nostavien kunnossapitotöiden kautta. Seudullista yhteistoimintaa suunniteltaessa bruttoyksikkö voi toimia yhteistoimintayksikkönä isäntäkunnassa. Tällöin sitovia eriä isäntäkunnan talousarviossa ovat yhteistoiminnan menot ja kaikkien sopimuskuntien maksuosuudet. Lisäksi isäntäkunnan on budjetoitava oma maksuosuutensa määrärahana yhteistoiminnan menoihin. Kun menettely johtaa menojen kaksinkertaiseen budjetointiin isäntäkunnassa, ei bruttoyksikköä voida pitää suositeltavana mallina Nettoyksikkö Nettoyksikkö on yhtä kuntaa tarkasteltaessa kunnan taloudellinen toimintamuoto, jossa sitovaksi toimintayksikön tavoitteeksi on asetettu käyttötaloudessa toimintakate ja poistot tai niiden erotus. Tässä yhteydessä nettoyksiköllä tarkoitetaan yhteistoimintayksikkönä toimivaa nettoyksikköä isäntäkunnassa. Tällöin sitova erä isäntäkunnan talousarviossa on yhteistoiminnan menojen ja muiden sopimuskuntien maksuosuuksien erotus. Investointien osalta sitovuustasona on hankintamenot korjattuna rahoitusosuuksilla ja myynnit huomioiden. Positiivisena piirteenä toiminnassa on se, että lisätulot tai pienentyneet menot palautuvat kiinteistökantaan esimerkiksi mahdollisuutena tehdä laajemmin kunnossapitotöitä ja siten nostaa kiinteistökannan arvoa. Liikelaitokseen verrattuna nettoyksiköllä ei ole tasejatkuvuutta, jolla voi vuoden lopussa olla kuntien talouteen vaikuttavia ongelmallisia vaikutuksia esim. siten, että pyritään kuluttamaan liiallinen ylijäämä varastohankinnoin yms. Seudullista toimintatapaa suunniteltaessa nettoyksikkö on askel edistyksellisempään suuntaan kuin bruttoyksikkö siitä syystä, että se motivoi kunnossapitotöiden lisääntymisen kautta kiinteistökannan kunnon säilyttämiseen. Puutteena mallissa on kuitenkin se, että tasejatkuvuutta ei ole. Tässä yhteydessä nettoyksiköllä tarkoitetaan lisäksi yhteistoimintayksikkönä toimivaa nettoyksikköä isäntäkunnassa. Tällöin sitova erä isäntäkunnan talousarviossa on yhteistoiminnan menojen ja muiden sopimuskuntien maksuosuuksien erotus. Investointien osalta sitovuustasona on hankintamenot korjattuna rahoitusosuuksilla myynnit huomioonottaen Liikelaitos Kunnallinen liikelaitos on toimintamuoto, jossa kunnan tehtäviä hoidetaan liiketoiminnan tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Liiketoiminnan tunnuspiirteitä ovat seuraavat: merkittävä osuus liikevaihdosta muodostuu kunnan organisaation ulkopuolelle tapahtuvasta myynnistä toiminta ja investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella toiminta on markkinaehtoista siten, että asiakkuus on sopimusperusteista ja asiakkaalla tilaajana on harkintavaltaa Hoidettaessa toimintaa liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti, tulee toiminnalle asettaa kannattavuusvaatimus ja investoinnit tulee lähtökohtaisesti rahoittaa tulorahoituksella. Hinnoittelussa tulee noudattaa kustannusvastaavuutta eli hinnoittelun omakustannushinta-ajattelua. Kuitenkin toimintaa voidaan tukea kunnan avustuksilla ja tuilla (otettava kuitenkin huomioon kunnan toimiala- ja valtiontukisäännökset).

18 Seuraavat ehdot tulee täyttyä liikelaitosta perustettaessa: kannattavuusvaatimus (eli toiminta ja investoinnit rahoitetaan lähtökohtaisesti tulorahoituksella) hinnoittelussa noudatetaan etukäteen määritelttyä omakustannushintaa (ennakkohinnoitteluvaatimus) voidaan tukea kunnan avustuksilla ja tuilla (kunnan toimiala ja valtiontukisäännökset) Osakeyhtiö Kunnallinen toiminta voidaan organisoida osakeyhtiömuotoon siten, että osakeyhtiö on kunnan (kuntien) määräysvallan alainen. Niiden toimintaa säätelee osakeyhtiölaki. Kuntalaki säätelee valittaessa kunnan (kuntien) edustaja hallintoon, osittain edustajien vastuukysymyksissä sekä yhtiön toimialaa määriteltäessä. Kuntien perustamat osakeyhtiöt eivät ole pelkästään liikevoiton tavoitteluun tarkoitettuja. Rahoituksellisesti yhtiöt ovat itsenäisiä, ja voivat hankkia rahoitusta vapailta markkinoilta. Osakeyhtiön avulla tavoitellaan kunnassa ammattimaista kiinteistöjen hallintaa ja korkeatasoista alan osaamista. Osakeyhtiö ei kuulu kunnan organisaatioon, mutta sen sijaan kuntakonserniin. Osakeyhtiön toimintaan ei sovelleta julkisuusperiaatetta. Osakeyhtiömuotoista toimintaa ohjataan talousarvioissa asetetuilla toiminnallisilla ja taloudellisilla tavoitteilla, esim. sitoutuneen pääoman tuottovaatimuksella, sekä hallitustyöskentelyn kautta, riippuen osakeyhtiön toiminta-alasta. 3.5 Seudullisen toimitilahallinnon yhteistyön toimintamallit ja organisointitavat Verkostoyhteistyön periaatteella tapahtuva toimintatapa Kunnat voivat tässä mallissa syventää yhteistyötään ilman hallinnollisia uudelleenjärjestelyjä. Jos kuntien tilahallintoyksiköille ei anneta itsenäistä päätösvaltaa, jolloin tilahallinto ja henkilöstö ovat epäitsenäisessä asemassa kunnissa, voidaan tuloksia saavuttaa vain rajoitetusti. Parempi tulos saavutetaan muodostettaessa kuntien itsenäiset tilahallintotoiminnot, joille delegoidaan valmisteluvaltuutus. Tällöin koordinoimisesta ja yhteensovittamisesta vastaa tilalaitosjohtajien kokous, joka valitsee eri toiminta-alueiden eli tiimien vetäjät ja hankkii toiminnalle tarvittavat resurssit. Tiimeille voidaan vastuuttaa toimitilahallinnon eri tehtäviä, jolloin byrokratialta vältytään. Kaikissa vaiheissa tulee ottaa huomioon kuitenkin kilpailulainsäädännön asettamat puitteet. Mikäli halutaan laajentaa toimintaaluetta kilpaillun toiminnan piiriin, on syytä harkita muiden mallien, kuten esimerkiksi isäntäkuntamallin, liikelaitoskuntayhtymän tai yhtiön käyttöä. Esimerkiksi seuraavanlaisten kehitysprojektien järjestämisessä verkostoyhteistyömallia kannattaa harkita Tilahallinnon tukipalveluiden hankinta Tietoverkkoyhteistyö Rekrytointi Hankinnat Rakennuttaminen Sisäilmakysymykset Kuntien rajalla olevien toimitilojen yhteiskäyttökysymykset Muut kysymykset, jotka yhteistyössä koetaan tarpeellisiksi Näitä varten on mielekästä perustaa erilliset tiimit ja tiimeille vastuutahot tasapuolisesti kunkin kunnan erityisosaaminen ja kehittämistoiveet huomioon ottaen.

19 3.5.2 Seudullisen toimitilahallinnon erilaiset organisointimallit Kuntayhtymä ja kuntayhtymän liikelaitos Kuntayhtymän liikelaitoksen ja kunnan liikelaitoksen luonne on varsin identtinen ja siitä syystä seuraavassa esitetyt periaatteet pätevät molempiin. Kuntalain78 :n mukaan Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella, joka on nimeltään perussopimus. Järjestämisvastuun siirtyessä kuntayhtymälle yksittäinen kunta luopuu kuntayhtymän toimialaan kuuluvissa asioissa päätösvallastaan ja voi vaikuttaa asiaan kuntayhtymään valittujen yhtymäkokousedustajien tai muiden luottamushenkilöiden kautta. Laki ei määrittele päätöksenteossa tarvittavaa organisaatiota, vaan päätöksenteosta, toimielinten jäsenten lukumäärästä ja äänivallan perusteista voidaan joustavasti sopia kuntien välisessä, valtuustojen hyväksymässä perussopimuksessa. Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävää toimielintä (yhtymäkokous ja valtuusto) lukuun ottamatta kokoonpanossa on noudatettava jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamia ääniosuuksia. Kuntayhtymä voidaan perustaa kuntarajojen yli tapahtuvaa seutuyhteistyötä varten. Kuntayhtymä voi olla myös tytäryhteisö, jos jäsenkunnan osuus peruspääomasta tuo enemmistön äänivallasta. Tällöinkin kuntayhtymä yhdistetään jäsenkuntien konsernitilinpäätöksiin peruspääoman jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa. Kuntayhtymiä ohjataan yhtymän hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kautta sekä markkinaohjauksen välinein. Yhtymien omistajaohjausta vahvistetaan painottamalla substanssiosaamista yhtymien hallintoelimien jäsenvalinnoissa,ja omistajavalvonnan selkeällä kohdentamisella kaupungin hallinnossa. Kuntayhtymän liikelaitosta kuntayhtymä ohjaa samoin kuin kunta ohjaa omia liikelaitoksiaan. Kunnallinen liikelaitos on toimintamuoto, jossa kunnan tehtäviä hoidetaan liiketoiminnan tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Näitä samoja periaatteita noudatetaan myös kuntayhtymän liikelaitoksessa. Liiketoiminnan tunnuspiirteitä ovat seuraavat: merkittävä osuus liikevaihdosta muodostuu kunnan organisaation ulkopuolelle tapahtuvasta myynnistä toiminta ja investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella toiminta on markkinaehtoista siten, että asiakkuus on sopimusperusteista ja asiakkaalla tilaajana on harkintavaltaa Hoidettaessa toimintaa liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti, tulee toiminnalle asettaa kannattavuusvaatimus ja investoinnit tulee lähtökohtaisesti rahoittaa tulorahoituksella. Hinnoittelussa tulee noudattaa kustannusvastaavuutta eli hinnoittelun omakustannushinta-ajattelua. Kuitenkin toimintaa voidaan tukea kunnan/kuntayhtymänavustuksilla ja tuilla (otettava kuitenkin huomioon kunnan toimiala- ja valtiontukisäännökset). Seuraavat ehdot tulee täyttyä liikelaitosta perustettaessa: kannattavuusvaatimus (eli toiminta ja investoinnit rahoitetaan lähtökohtaisesti tulorahoituksella) hinnoittelussa noudatetaan etukäteen määritelttyä omakustannushintaa (ennakkohinnoitteluvaatimus) voidaan tukea kunnan/kunnanyhtymän avustuksilla ja tuilla (kunnan toimiala ja valtiontukisäännökset) Kuntayhtymän hallinto 1. Kuntayhtymän jäsenkunnat

20 Jäsenkuntaluettelo/omistajat Yhtymäkokous/Valtuusto Jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Kukin jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen edustajan. Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääomaosuutta vastaava äänimäärä. Minkään jäsenen äänimäärä ei voi ylittää Jäsenyydestä aiheutuvien oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava tasapainossa, joten mainitun perusperiaatteen kanssa ilmeisessä ristiriidassa olevat perussopimuksen määräykset voidaan lainvastaisina kumota. 2. Hallitus Yhtymäkokouksen valitsema ja sen tehtävät määrätään yhtymäkokouksen hyväksymässähallintosäännössä. Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, ja edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset hallintosäännön mukaisesti. 3. Kuntayhtymän johtaja Esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtajan ottaa ja erottaa hallitus ottaa ja lisäksi myöntää eron. Johtaja johtaa kuntayhtymän operatiivista toimintaa. Liikelaitoskuntayhtymä on kuntien tai kuntayhtymien yhdessä perustama kuntayhtymä, jonka tehtävänä on harjoittaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaista toimintaa. Perustamisen edellytyksenä on, että liikelaitoskuntayhtymä perustetaan kuntalain 10 a ;n mukaiseksi liikelaitokseksi. Liikelaitoskuntayhtymää ohjataan yhtymän hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kautta sekä markkinaohjauksen välinein. Liikelaitoskuntayhtymään sovelletaan kuntalain kuntayhtymää koskevia säännöksiä, jollei liikelaitosluvussa (10 a ) toisin säädetä. Ylin päätösvalta aina yhtymäkokouksella. Vertailukohtana voidaan pitää osakeyhtiön yhtiökokousta. Edustajat valitaan kuhunkin kokoukseen erikseen. Perustamissopimuksessa tulee mahdollistaa yhteistyö kuntien tai kuntayhtymien kanssa. On syytä määritellä huolellisesti liikelaitoskuntayhtymän kokousedustustapa, joka voidaan kirjata perustamissopimukseen. Perustamissopimuksessa tulee ainakin ilmetä seuraavaa: nimessä on oltava liikelaitoskuntayhtymä yhtymäkokousmalli tulee määritellä jäsenet voivat myös olla kuntayhtymiä yhtymäkokousedustajien ja muiden toimielinten jäsenten lukumäärä ja äänivallan perusteet (jos asukasluku, huomioitava kuntayhtymän/kunnan asukaspohja) yhtymäkokousedustajat valitaan kuhunkin kokoukseen erikseen toimiala; tehtävät 87 a ; n mukaisia yhtymäkokouksella ei ole otto-oikeutta johtokunnan johtosäännössä määriteltyihin asioihin Toimielimet ovat seuraavat: 1. Yhtymäkokous (liikelaitoskuntayhtymä) 2. Johtokunta pakollinen toimielin jäsenet valitsee yhtiökokous ei vaalikelpoisuusrajoituksia

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008).

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008). Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Tekniset palvelut I.Ojala/30.9.2008 Seudullinen toimitila hanke 1. Tampereen seutu Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin

Lisätiedot

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 1:2005 Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Huom! Julkaisuvapaa 18.5.2005 klo 11.00 Turun kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3.

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. 1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. Yhteistyömallit palvelutuotannon järjestämisessä... 3 3.1. Tuottamalla

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Turun kaupungin tarkastuslautakunta 18.5.2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Tiivistelmä... 2

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013 Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 2013 2025 24.5.2013 MÄNTSÄLÄN KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA 1 TIIVISTELMÄ Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelman tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen

Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen Valtion toimitilahallinnan ongelmat ja niiden ratkaiseminen Valtiovarainministeriön asettama selvitystehtävä Pekka Pajakkala Tarja Tuomainen 31.5.2002 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2 VALTION TOIMITILAHALLINNAN

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2015

Lisätiedot

SISÄISET VUOKRAT KUNNAN LASKENTATOIMESSA

SISÄISET VUOKRAT KUNNAN LASKENTATOIMESSA SISÄISET VUOKRAT KUNNAN LASKENTATOIMESSA Case: Sisäiset vuokrat Kouvolassa ja naapurikunnissa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

1 HE 263/2006 vp. tytäryhteisöjen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto olisi alle 200 000 euroa. Konsernituloslaskelma

1 HE 263/2006 vp. tytäryhteisöjen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto olisi alle 200 000 euroa. Konsernituloslaskelma 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia siten, että siinä säädettäisiin kuntakonsernista ja kunnallisesta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025

Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 Valkeakosken kiinteistöstrategia 2014 2025 22.5.2014 VALKEAKOSKEN KIINTEISTÖSTRATEGIA 1 TIIVISTELMÄ Akaan ja Valkeakosken kaupunkien yhteisen kiinteistöstrategiahankkeen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

SISÄISEN PANKIN AVULLA SAAVUTETTAVAT HYÖDYT KUNTASEKTORILLA CASE-KUNTINA JYVÄSKYLÄ JA TAMPERE

SISÄISEN PANKIN AVULLA SAAVUTETTAVAT HYÖDYT KUNTASEKTORILLA CASE-KUNTINA JYVÄSKYLÄ JA TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos SISÄISEN PANKIN AVULLA SAAVUTETTAVAT HYÖDYT KUNTASEKTORILLA CASE-KUNTINA JYVÄSKYLÄ JA TAMPERE Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot