HEINAKUUTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3456715. HEINAKUUTA 2013"

Transkriptio

1 HEINAKUUTA 2013 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET SYYSKUUTA Sano meille: milloin nam a tapahtuvat? SIVU 3 LAULUT: 128, SYYSKUUTA Katso, minaolen teidan kanssanne kaikkina paivin a SIVU 9 LAULUT: 30, SYYSKUUTA Monia ruokitaan muutamien valityksell a SIVU 15 LAULUT: 108, SYYSKUUTA Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmart av ainen orja? SIVU 20 LAULUT: 107, 116

2 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET RUANDA KANSI: Talosta taloon tyot arundan alueella Bukimbassa Ruandassa Tass a maassa joka neljas Jehovan todistaja osallistuu johonkin tienraivauspalveluksen muotoon ja muut innokkaat todistajat tekevat sananpalvelusta keskima arin 20 tuntia kuukaudessa. ˇ ˇ Sano meille: milloin nam a tapahtuvat? Katso, minaolenteid an kanssanne kaikkina paivin a Naiss a kirjoituksissa tarkastellaan osia Matteuksen luvuista 24 ja 25. Aineisto selventa an akemystamme niiden tapahtumien ajankohdista, jotka liittyvat Jeesuksen profetiaan viimeisistap aivistajah anen vertaukseensa vehnast aja rikkakasveista. Kirjoituksissa kasitell a an myos sita, miten me voimme hyoty an aista tarkistuksista. ˇ ˇ Monia ruokitaan muutamien valityksell a Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmart av ainen orja? Ruokkiessaan ihmeen avulla ihmisjoukkoja tai antaessaan hengellista ravintoa seuraajilleen Jeesus noudatti tiettya toimintamallia: han ruokki monia muutamien valityksell a. Ensimmaisess a kirjoituksessa kerrotaan niista muutamista, joiden valityksell ah an antoi ravintoa voidelluille seuraajilleen ensimmaisell a vuosisadalla. Toinen kirjoitus kasittelee tarke a a kysymysta: keita ovat ne muutamat, joiden valityk- sellakristusantaaruokaameillenyky aan elaville? TODISTAJIA RAAMATUNTUTKISTELUJA L ASN A MUISTONVIETOSSA VUONNA T ASS A NUMEROSSA MY OS 26 Uusi hallintoelimen jasen 27 Innokkaita palvelemaan Jehovaa miss ahyv ans a 32 Miten upeita kuvia! July 15, 2013 Vol. 134, No. 14 Semimonthly FINNISH Tat a julkaisua ei ole tarkoitettu myytav aksi. Se on valmistettu edistam a an maailmanlaajuista raamatullista opetustyot a, jota tuetaan vapaaehtoisin lahjoituksin. Ellei toisin mainita, raamatunlainausten lahteen a on Pyha Raamattu Uuden maailman ka ann os, viitelaitos. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vartiotornin (ISSN ) julkaisija: Jehovan todistajat -uskonnollinen yhdyskunta. Vastaava toimittaja: Jukka Ropponen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POST- MASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Kaikki oikeudet pidatet a an. Printed in Finland, 2013

3 SANO MEILLE: MILLOIN NAM A TAPAHTUVAT? Mika tulee olemaan sinun lasn aolosi ja asiainjarjestelm an pa attymisen tunnusmerkki? (MATT. 24:3) MIT A VASTAISIT? Mita rinnakkaisuuksia on suurta ahdistusta koskevan Jeesuksen profetian kahdella tayttymyksell a? Miten lampaita ja vuohia koskeva vertaus vaikuttaa nakemykseemme saarnaamistyost a? Mihin ajankohtaan Jeesus viittasi puhuessaan tulemisestaan Matteuksen luvuissa 24 ja 25? KUN Jeesuksen palvelus maan pa all a oli l ahestymass a loppuaan, hanen opetuslapsensa halusivat kovasti tieta a, mita tulevaisuus toisi tullessaan. Niinpa vain muutama paiv a ennen Jeesuksen kuolemaa neljah anen apostoliaan kysyi hanelt a: Milloin nam a tapahtuvat, ja mika tulee olemaan sinun lasn aolosi ja asiainjarjestelm an pa attymisen tunnusmerkki? (Matt. 24:3; Mark. 13:3.) Jeesus vastasi esittam all a laajakantoisen profetian, joka on kirjoitettu muistiin Matteuksen lukuihin 24 ja 25. Tuossa profetiassa Jeesus kertoi etukateen monia huomattavia tapahtumia. Hanen sanoillaan on syvallinen merkitys meille, koska mekin olemme erittain kiinnostuneita tulevaisuudesta. 2 Kautta vuosien Jehovan palvelijat ovat tutkineet hartaasti Jeesuksen profetiaa viimeisistap aivista. He ovat halunneet ymmart a a selvemmin, minaajankoh- tana Jeesuksen sanat tayttyv at. Tarkastelemme nyt kolmea kysymyst a, jotka auttavat nakem a an, miten ymmarryksemme on kirkastunut. Milloin suuri ahdistus alkaa? Milloin Jeesus Tuomarina erottaa lampaat vuohista? Milloin Jeesus saapuu eli tulee? (Matt. 24:21; 25:31 33.) MILLOIN SUURI AHDISTUS ALKAA? 3 Ajattelimme useiden vuosien ajan, etta suuri ahdistus alkoi vuonna 1914 ensimmaisen maailmansodan syttyessa. Kun sota vuonna 1918 pa attyi, Jehovan uskottiin lyhentaneen noita paivi a, jotta voideltujen ja ann okselle avautuisi tilaisuus saarnata hyva a uutista kaikille kansoille. (Matt. 24:21, 22.) Ta- man saarnaamistyon tultua pa at okseens a Saatanan valtakunta tuhottaisiin. Suureen ahdistukseen ajateltiin siis sisaltyv an kolme vaihetta: ahdistuksella 1. Mita haluamme apostolien tavoin tieta a? 2. a) Mita olemme vuosien aikana halunneet ymmart a aselvemmin? b) Mitakolmeakysymyst a tarkastelemme? 3. Mihin ajankohtiin aiemmin yhdistimme suuren ahdistuksen? 3

4 SUURI AHDISTUS JA SEN J ALKEINEN AIKA NYKYINEN T AYTTYMYS Yhdistyneet kansakunnat ( iljetys ) hyokk a a kristikuntaa ( pyha a paikkaa ) ja muuta va ar a a uskontoa vastaan (Ilm. 17:16 18). Jehova lyhenta a eli keskeytta a va ar a a uskontoa vastaan suunnatun hyokk ayksen; Jumalan kansa pelastuu. VIIMEISET PAIV AT V A AR AN USKONNON TUHO AJAN PITUUTTA VASTAAVAT TAPAHTUMAT ENSIMMAISELL A VUOSISADALLA Rooman armeija ( iljetys ) hyokk asi Jerusalemiin ja sen temppeliin ( pyha an paikkaan ). Rooman armeija keskeytti hyokk ayksens a; Jerusalemissa ja Juudeassa asuvat kristityt pakenivat. Iljetys seisoo pyhass a paikassa. (Matt. 24:15, 16.) (Ks. kpl 6.) Valittujen vuoksi nuo paiv at lyhenneta an. (Matt. 24:22.) (Ks. kpl 7.) olisi alku ( ), se olisi keskeytyksissa (vuodesta 1918 eteenpain), ja se loppuisi Harmagedonissa. 4 Tutkittuamme edelleen viimeisia paivi a koskevaa Jeesuksen profetiaa ymmarsimme kuitenkin, etta osalla profetiaa on kaksi tayttymyst a (Matt. 24: 4 22). Se tayttyi ensin Juudeassa ensimmaisell a vuosisadalla, ja sen oli ma a- rat ayttyamy os maailmanlaajuisesti meidan paivin amme. Tam an oivaltaminen johti moniin selvennyksiin. [1] 5 Kasitimme myos, etta suuri ahdistus ei alkanut vuonna Miksi ei? Koska Raamatun profetian mukaan suuri ahdistus ei ala kansakuntien valisell asodalla vaan hyokk ayksell av aar a auskon- toa vastaan. Nain ollen vuonna 1914 al- 4. Minka oivalluksen ansiosta Jeesuksen profetia viimeisistap aivistaymm arrettiin selvemmin? 5. a) Mika vaikea aikakausi alkoi vuonna 1914? b) Mitaensimm aisen vuosisadan ajanjaksoa tuo ahdingon aika vastaa? kaneet tapahtumat eivat merkinneet suuren ahdistuksen alkua vaan ahdingon tuskien alkua (Matt. 24:8). Nam a ahdingon tuskat vastaavat sita, mita tapahtui Jerusalemissa ja Juudeassa vuosien 33 ja 66 valisen a aikana. 6 Mika tulee olemaan merkkina suuren ahdistuksen alkamisesta? Jeesus sanoi: Kun naette autioittavan iljetyksen, josta on puhuttu profeetta Danielin vali- tyksella, seisovan pyhass a paikassa (lu- kija kaytt ak o on tarkkanak oisyytt a an), silloin alkakoot Juudeassa olevat paeta vuorille. (Matt. 24:15, 16.) Ensimmai- sessa t ayttymyksessa Rooman armeija ( iljetys ) seisoi pyhass a paikassa vuonna 66, kun se hyokk asi Jerusalemiin ja sen temppeliin (jota juutalaiset pitivat pyhan a paikkana). Suuremmassa tayttymyksess a Yhdistyneet kansakunnat (nykyajan iljetys ) seisoo py- 6. Mika tulee olemaan merkkina suuren ahdistuksen alkamisesta? 4 VARTIOTORNI

5 Jeesus jakaa Tuomarina kaikkien kansakuntien ihmiset lampaisiin tai vuohiin (Matt. 25:31 46). Jeesus asettaa uskollisen orjan kaiken omaisuutensa hoitajaksi (Matt. 24:46, 47). (Ks. kpl:t 12, 13.) (Ks. kpl 18.) Kansakuntien tuho (Ilm. 16:16) EI TIEDETA VALIVAIHE HARMAGEDON KRISTUKSEN TUHATVUOTINEN HALLITUSKAUSI ALKAA Jerusalemin tuho Kohta noiden paivien ahdistuksen jalkeen... (Matt. 24:29 31.) (Ks. kpl 8.) hassa paikassa silloin, kun se hyok kaa kristikuntaa vastaan (jota nimikristi tyt pitavat pyhana) ja Suuren Babylonin muita osia vastaan. Samaa hyokkaysta kuvaillaan Ilmestyksen 17:16 18:ssa. Tama tapahtuma aloittaa suuren ahdistuksen. 7 Jeesus sanoi lisaksi: Nuo paivat lyhennetaan. Tama tayttyi ensimmaisen kerran vuonna 66, kun Rooman ar meija lyhensi eli keskeytti hyokkayk sensa. Silloin Jerusalemissa ja Juudeassa asuneet voidellut kristityt pakenivat. Ta man ansiosta heidan lihansa [elaman sa] pelastui. (Lue Matteuksen 24:22; Mal. 3:17.) Mita siis odotamme tapahtuvan tulevaisuudessa suuren ahdistuksen aikana? Koska Jehova ei salli tosi us konnon tuhoutua vaaran uskonnon mukana, han lyhentaa Yhdistyneiden kansakuntien hyokkaysta vaaraa uskon- toa vastaan. Tama varmistaa sen, etta Jumalan kansa pelastuu. 8 Mita tapahtuu suuren ahdistuksen alkuosan mentya ohi? Jeesuksen sano jen mukaan sita seuraa valivaihe, joka kestaa Harmagedonin alkamiseen saak ka. Mita sen aikana tapahtuu? Vastaus kerrotaan Hesekielin 38:14 16:ssa ja Matteuksen 24:29 31:ssa. (Lue.)[2] Taman jalkeen saamme olla todistamassa suuren ahdistuksen huipentumaa, Harmagedonia, joka voidaan rinnastaa Jerusalemia vuonna 70 kohdanneeseen tuhoon (Mal. 4:1). Harmagedonin taisteluun huipentuva suuri ahdistus tulee olemaan ainutlaatuinen tapahtuma, jollaista ei ole sattunut maailman alusta asti (Matt. 24:21). Kun se on ohi, alkaa Kristuksen tuhatvuotinen hallituskausi. 8. a) Mita tapahtuu suuren ahdistuksen alku7. a) Miten joidenkuiden liha pelastui en simmaisella vuosisadalla? b) Mita odotamme tapahtuvan tulevaisuudessa? 15. HEINAKUUTA 2013 osan mentya ohi? b) Ilmeisesti mihin mennes sa viimeinenkin :een kuuluvista saa taivaallisen palkintonsa? (Ks. loppuviite.) 5

6 9 Tam a suurta ahdistusta koskeva profetia vahvistaa meita. Miksi sanomme nain? Koska se tekee meidat vakuuttuneiksi siita, etta kohtaammepa millaisia vaikeuksia tahansa, Jehovan kansa selviytyy elossa suuresta ahdistuksesta (Ilm. 7:9, 14). Iloitsemme ennen kaikkea sen johdosta, etta Harmagedonissa Jehova saattaa kunniaan suvereeniutensa ja pyhitta apyh an nimensa(ps.83:18; Hes. 38:23). MILLOIN JEESUS TUOMARINA EROTTAA LAMPAAT VUOHISTA? 10 Jeesuksen profetiaan kuului yhtena osana my os vertaus lampaiden ja vuohien erottelemisesta, ja tarkastelemmekin seuraavaksi sen tayttymisen ajankohtaa (Matt. 25:31 46). Aiemmin ajattelimme, ettaihmisi a jaettaisiin lampaisiin ja vuohiin koko viimeisten paivien ajan, vuodesta 1914 lahtien. Pa attelimme, ettei niilla, jotka hylka av at Valtakunnan sanoman ja kuolevat ennen suuren ahdistuksen alkamista, olisi ylosnousemustoivoa. He kuolisivat vuohina. 11 Vuonna 1995 Vartiotornissa tarkasteltiin uudelleen Matteuksen 25:31:ta, jossa sanotaan: Kun Ihmisen Poika saapuu kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hanen kanssaan, silloin han istuu loistoisalle valtaistuimelleen. Lehdessatodet- tiin, etta vaikka Jeesuksesta tuli Jumalan valtakunnan Kuningas vuonna 1914, han ei silloin istunut loistoisalle valtaistuimelleen kaikkien kansakuntien Tuomarina (Matt. 25:32; vrt. Dan. 7: 13). Lampaita ja vuohia koskevassa vertauksessa Jeesus kuitenkin esiteta an ensisijaisesti Tuomarina. (Lue Matteuk- 9. Millainen vaikutus suurta ahdistusta koskevalla Jeesuksen profetialla on Jehovan kansaan? 10. Millainen nakemys meilla oli aiemmin lampaiden ja vuohien erottelemisen ajankohdasta? 11. Miksi ihmisten jakaminen lampaisiin ja vuohiin ei voinut alkaa vuonna 1914? sen 25:31 34, 41, 46.) Koska Jeesus ei toiminut kaikkien kansakuntien Tuomarina viela vuonna 1914, han ei voinut aloittaa ihmisten jakamista lampaisiin ja vuohiin tuona vuonna. [3] Milloin sitten Jeesus alkaatoimiatuomarina? 12 Viimeisiap aivia koskeva Jeesuksen profetia ilmaisee, ettah an alkaa toimia kaikkien kansakuntien Tuomarina vasta va ar an uskonnon tuhon jalkeen. Kuten kappaleessa 8 todettiin, joistakin tuon ajan tapahtumista kerrotaan Matteuksen 24:30, 31:ssa. Noissa jakeissa Jeesus ennusti samankaltaisia tapahtumia kuin mainitaan hanen lampaita ja vuohia koskevassa vertauksessaan. Nai- tayht alaisyyksi a ovat esimerkiksi seu- raavat: Ihmisen Poika tulee kirkkaudessa enkelien kanssa. Kaikki heimot ja kansakunnat kootaan. Lampaiksi todetut nostavat pa ans a, koska heitaodot- taa ikuinen elam a. [4] Vuohiksi tuomitut lyov at itsea an valittaen, koska he tajuavat menevans a ikuiseen pois karsiintumiseen. (Matt. 25:31 33, 46.) 13 Millaisen johtopa at oksen siis teemme? Jeesus jakaa Tuomarina kaikkien kansojen ihmiset lampaisiin ja vuohiin silloin, kun han tulee suuren ahdistuksen aikana. Sitten Harmagedonissa, suuren ahdistuksen huipentumassa, vuohenkaltaiset karsitaan pois iaksi. Miten naiden asioiden ymmart aminen vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudumme sananpalvelukseen? Se auttaa meitata- juamaan saarnaamistyomme tarkeyden. Suuren ahdistuksen alkamiseen saakka ihmisillaonviel a aikaa muuttaa ajattelutapansa ja ryhtyakulkemaankapeaatie- 12. a) Milloin Jeesus alkaa toimia kaikkien kansakuntien Tuomarina? b) Mita tapahtumia kuvaillaan Matteuksen 24:30, 31:ssajaMatteuk- sen 25:31 33, 46:ssa? (Ks. myos loppuviite.) 13. a) Milloin Jeesus Tuomarina jakaa ihmiset lampaisiin ja vuohiin? b) Miten tam an akemys vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudumme sananpalvelukseen? 6 VARTIOTORNI

7 Suuren ahdistuksen alkamiseen saakka ihmisill aonviel a aikaa muuttaa ajattelutapansa. (Ks. kpl 13.) ta, joka vie elam a an (Matt. 7:13, 14). Ihmiset voivat tietenkin nykya an ilmaista lampaankaltaisia tai vuohenkaltaisia asenteita. Meidan tulisi kuitenkin muistaa, ettaseketk aovatlampaitajaketka vuohia, ratkaistaan lopullisesti suuren ahdistuksen aikana. Siksi meillaonhyv a syy edelleenkin tarjota mahdollisimman monille tilaisuus kuunnella Valtakunnan sanomaa ja ottaa se vastaan. MILLOIN JEESUS SAAPUU ELI TULEE? 14 Olisiko meidan Jeesuksen profetian lahemm an tutkimisen perusteella korjattava nakemyst amme muidenkin merkittavien tapahtumien ajankohdista? Katsotaanpa, miten profetia vastaa tah an. 15 Siina osassa profetiaa, joka on Matteuksen 24:29 25:46:ssa, Jeesus kohdistaa pa ahuomion viimeisten paivien ja tulevan suuren ahdistuksen tapahtumiin. Noissa jakeissa han mainitsee kahdeksan kertaa tulemisensa eli saapumisensa. [5] Puhuessaan suuresta ahdistuksesta han sanoo: Ne [maan heimot] nakev at Ihmisen Pojan tulevan taivaan 14, 15. Mitkanelj a raamatunjaetta toteutuvat tulevaisuudessa, kun Kristus tulee Tuomarina? pilvien pa all a. Ette tieda, minap aivan a Herranne tulee. Hetkena, jota ette sellaiseksi luule, Ihmisen Poika tulee. Myos vertauksessaan lampaista ja vuohista Jeesus sanoo: Ihmisen Poika saapuu kirkkaudessaan. (Matt. 24:30, 42, 44; 25:31.) Nam a kaikki neljajaettatoteu- tuvat tulevaisuudessa, kun Kristus tulee Tuomarina. Mista Jeesuksen profetian kohdista loyd amme muut nelja mainintaa? 16 Jeesus sanoi uskollisesta ja ymmar- tav aisest a orjasta: Onnellinen on tuo orja, jos hanen isant ans a saapuessaan [ tultuaan, alav.] tapaa hanet nain tekemast a! Neitsyita koskevassa vertauksessa Jeesus kertoi: Heidan mennessa an ostamaan sulhanen saapui [ tuli, Kingdom Interlinear]. Talenttivertauksessa Jeesus totesi: Pitkan ajan kuluttua noiden orjien isant a tuli. Samassa vertauksessa isant a sanoi: Tultuani olisin saamassa omani takaisin. (Matt. 24:46; 25:10, 19, 27.) Mihin ajankohtaan nam a nelja Jeesuksen tulemiseen liittyva amainintaa viittaavat? 16. Miss a muissa raamatunkohdissa puhutaan Jeesuksen tulemisesta? 15. HEIN AKUUTA

8 17 Aiemmin julkaisuissamme esitettiin, etta Jeesus saapui eli tuli vuonna 1918 ja ettan amanelj a mainintaa olisivat viitanneet tah an ajankohtaan. Otetaan esimerkiksi Jeesuksen sanat uskollisesta ja ymmart av aisest aorjasta.(lue Matteuksen 24:45 47.) Ajattelimme, etta Jeesus jakeen 46 mukaisesti saapui tarkastamaan voideltujen hengellistatilaa vuonna 1918 ja etta orja asetettiin Isan- nan kaiken omaisuuden hoitajaksi vuon- na 1919 (Mal. 3:1). Jeesuksen profetian syvallisen tutkimisen perusteella on kuitenkin tultu siihen tulokseen, etta meidan on korjattava nakemyst amme profetian joidenkin piirteiden tayttymis- ajankohdista. Miksi? 18 Matteuksen 24:46:ta edeltaviss a jakeissa tulemisella viitataan johdonmukaisesti siihen, kun Jeesus tulee suuren ahdistuksen aikana julistamaan tuomion ja panemaan sen tayt ant o on (Matt. 24:46, 30, 42, 44). Lisaksi, kuten kappaleessa 12 todettiin, Matteuksen 25:31:ssa mainittu Jeesuksen saapuminen liittyy samaan tulevaisuudessa tapahtuvan tuominnanaikaan.onsiksij arkeva ap aatel- la, etta my os Matteuksen 24:46, 47:n ennustus, jonka mukaan Jeesus saapuu asettamaan uskollisen orjan kaiken 17. Mita olemme aiemmin esittaneet Matteuksen 24:46:ssa mainitusta saapumisesta? 18. Millaisen johtopa at oksen teemme Jeesuksen tulemisesta, kun tarkastelemme hanen profetiaansa kokonaisuudessaan? omaisuutensa hoitajaksi, tayttyy tulevaisuudessa, kun han tulee suuren ahdistuksen aikana. [6] Mita siis kay ilmi, kun tarkastelemme Jeesuksen profetiaa kokonaisuudessaan? Kaikki tam an profetian kahdeksan kohtaa, joissa puhutaan Jeesuksen tulemisesta, liittyvat edessa olevaan, suuressa ahdistuksessa tapahtuvantuominnanaikaan. 19 Kerrataanpa, mita olemme oppineet. Olemme tass a kirjoituksessa kasi- telleet kolmen eri tapahtuman ajankoh- taa. Ensinnakin suuri ahdistus ei alkanut vuonna 1914, vaan se alkaa silloin, kun Yhdistyneet kansakunnat hyokk a a Suurta Babylonia vastaan. Toiseksi Jeesus ei alkanut Tuomarina erottaa lampaita vuohista vuonna 1914, vaan se tapahtuu suuren ahdistuksen aikana. Kolmanneksi Jeesus ei saapunut asettamaan uskollista orjaa kaiken omaisuutensa hoitajaksi vuonna 1919 vaan tekee sen suuren ahdistuksen aikana. Kaikki kolme tapahtumaa liittyvat siis samaan tulevaan ajankohtaan, suureen ahdistukseen. Miten meidan tulisi tam an korjatun nakemyk- sen valossa ymmart a a vertaus uskollises- ta orjasta? Milla tavalla se vaikuttaa siihen, miten ymmarr amme muut tan a lopun aikana tayttyv at Jeesuksen vertaukset? Naihin tarkeisiin kysymyksiin vastataan seuraavissa kirjoituksissa. 19. Millaisia nakemyst amme koskevia korjauksia olemme tarkastelleet, ja mihin kysymyksiin vastataan seuraavissa kirjoituksissa? LOPPUVIITTEET: (Luetaan kappaleiden yhteydessa alaviitteiden tapaan.) Kappale 4: [1] Aiheesta lisa a: Vartiotorni s ja s Kappale 8: [2] Yksi naiss a jakeissa mainituista tapahtumista on valittujen kokoaminen (Matt. 24:31). Naytt a a siis silta, etta kaikki voidellut, jotka ovat suuren ahdistuksen alkuosan jalkeen viela maan pa all a, saavat ylosnousemuksen taivaaseen ennen Harmagedonin taistelun puhkeamista. Tam a on korjaus siihen, mita aiheesta sanottiin Lukijoiden kysymyksissa Vartiotornissa s. 30. Kappale 11: [3] Aiheesta lisa a: Vartiotorni s Kappale 12: [4] Ks. Luukkaan 21:28:ssa oleva rinnakkaiskertomus. Kappale 15: [5] Sama kreikan verbi erkho mai vastaa seka sanaa tulla etta sanaa saapua. Kappale 18: [6] Kuten on todettu, kreikan sana, joka on Matteuksen 24:46:ssa ka annetty vastineella saapuessaan, ja kreikan verbi, joka on Matteuksen 24:30, 42, 44:ssak aannetty vastineella tulla, ovat saman juurisanan eri muotoja. 8 VARTIOTORNI

9 KATSO, MINAOLEN TEIDAN KANSSANNE KAIKKINA PAIVIN A Katso, minaolen teidan kanssanne kaikkina paivin a asiainjarjestelm an pa attymiseen asti. (MATT. 28:20) ETSI VASTAUKSET SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: Miksi voimme pa atell a, etta ensimmaiselt a vuosisadalta nykyaikaan saakka on maan pa all a aina ollut voideltuja kristittyja? Mita tarkastusta Jeesus alkoi tehda vuonna 1914? Mitka niista tapahtumista, joita Jeesus kuvaili vertauksessaan vehnast a ja rikkakasveista, ovat vielaedess apain? JEESUS kertoo era ass a Valtakuntaa koskevassa vertauksessaan vehnansiement akylv avast a maanviljelijast a ja vihollisesta, joka kylva atuonhyv an siemenen sekaan rikkakasveja. Rikkakasvit valtaavat pian alaa, mutta viljelijak askee orjiensa antaa molempien kasvaa yhdessa elonkorjuuseen asti. Elonkorjuuaikana rikkakasvit tuhotaan ja vehna kootaan talteen. Jeesus itse selitti vertauksen. (Lue Matteuksen 13:24 30, ) Mita opimme tast avertauksesta? (Ks. kaavio Vehna ja rikkakasvit.) 2 Tapahtumat tuolla viljelijan pellolla havainnollistavat sita, miten ja milloin Jeesus kokoaisi ihmiskunnan keskuudesta koko vehnaluokan voidellut kristityt, jotka tulevat hallitsemaan hanen kanssaan ha- nen Valtakunnassaan. Siemenen kylvaminen alkoi vuoden 33 helluntaina. Vehnaluokan kokoaminen pa attyy, kun tam an asiainjarjestelm an lopussa maan pa all a olevat voidellut sinetoid a an lopullisesti ja otetaan sen jalkeen taivaaseen. (Matt. 24:31; Ilm. 7:1 4.) Aivan kuten vuorella sijaitseva nak oalapaikka avaa katselijalle laajan nakym an ympar oiv ast a alueesta, tam a vertaus auttaa meita n akema an ika an kuin panoraamana tapahtumia noin vuoden ajalta. Mita Valtakuntaan liittyvia kehitysvaiheita voimme havaita omalta tahystyspaikaltamme? Vertauksessa kerrotaan kylvon, kasvun ja elonkorjuun ajasta. Tas- sa kirjoituksessa keskityta an elonkorjuun aikaan. [1] JEESUKSEN VALPPAASSA HUOLENPIDOSSA 3 Rikkakasvit ilmaantuivat toisen vuosisadan 1. a) Kerro lyhyesti vertaus vehnast a ja rikkakasveista. b) Miten Jeesus selitti sen merkityksen? 2. a) Mita tapahtumat viljelijan pellolla havainnollistavat? b) Mita osaa vertauksesta alamme tarkastella? 3. a) Millaisiksi olosuhteet kehittyivat ensimmaisen vuosisadan jalkeen? b) Mika kysymys Matteuksen 13:28:n mukaan esitettiin, ja ketka esittivat sen? (Ks. myos loppuviite.) 9

10 KYLV AMINEN ALKAA VUONNA 33 VEHN AJA RIKKAKASVIT 1914 ELONKORJUU ALKAA KYLVAJ A: Jeesus VIHOLLINEN: Saatana Panettelija VEHN A: voidellut kristityt ORJAT/ ELONKORJAAJAT: enkeleita HYVA ASIEMENT A KYLVETA AN: pyhall ahengell avoiteleminen IHMISET NUKKUIVAT: apostolien kuolema RIKKAKASVIT: tekokristityt Rikkakasvien kaltaiset kristityt erotetaan voidelluista valtakunnan pojista. PELTO: ihmismaailma Mies kylvihyv aa siementa peltoonsa. (Matt. 13:24.) Ihmisten nukkuessa vihollinen kylvi vehnan sekaan rikkakasveja (Matt. 13:25). Molemmat kasvavat yhdess a elonkorjuuseen asti. (Matt. 13:30.) Rikkakasvit kerat a an ja sidotaan kimppuihin (Matt. 13:30). (Ks. kpl:t 10, 11.) alussa, kun maailman pellolla tuli naky- viin tekokristittyja (Matt. 13:26). Neljan- nella vuosisadalla rikkakasvien kaltaisia kristittyjaolijoselv asti enemman kuin voideltuja kristittyja. Muistamme, etta vertauksen orjat kysyivat isann alt a an lupaa repia rikkakasvit juurineen maasta. [2] (Matt. 13:28.) Mitais antavastasi? 4 Puhuessaan vehnast a ja rikkakasveista Jeesus sanoi: Antakaa molempien kasvaa yhdessa elonkorjuuseen asti. Tam ak asky paljastaa, ettaensimm aiselta vuosisadalta nykyaikaan saakka on maan pa all a aina ollut joitakin voideltuja vehnankaltaisia kristittyja. Tam an pa a- telman vahvistavat Jeesuksen myohem- min opetuslapsilleen lausumat sanat: Mina olen teid an kanssanne kaikkina paivin aasiainj arjestelman pa attymiseen 4. a) MitaIs annan eli Jeesuksen vastaus paljastaa? b) Milloin vehnankaltaiset kristityt tulivat nakyviin? asti. (Matt. 28:20.) Jeesus siis suojelisi voideltuja kristittyja kaikkina paivi- na lopun aikaan saakka. Silti rikkakas- vin kaltaiset kristityt peittivat heidat na- kyvista, joten emme voi varmasti tieta a, ketka tuona pitkan a ajanjaksona kuuluivat vehnaluokkaan. Joitakin vuosikymmenia ennen elonkorjuuajan alkamista vehnaluokka tuli kuitenkin naky- viin. Miten se tapahtui? SANANSAATTAJA RAIVAA TIEN 5 Satoja vuosia ennen kuin Jeesus esitti vertauksen vehnast a ja rikkakasveista, Jehova oli henkeyttanyt profeettansa Malakian ennustamaan joitakin samoja tapahtumia kuin on Jeesuksen vertauksessa. (Lue Malakian 3: 1 4.) Johannes Kastaja oli sanansaattaja, joka raivasi tien (Matt. 11:10, 11). Kun 5. Miten Malakian profetia tayttyi ensimmai- sella vuosisadalla? 10 VARTIOTORNI

11 1919 KOKOAMINEN VARASTOHUONEESEEN: voidellut kristityt kootaan puhdistettuun seurakuntaan. LOISTAVAT KIRKKAASTI Vah an ennen Harmagedonia maan pa all ayh a olevat uskolliset voidellut kootaan taivaaseen. HARMAGEDON Harmagedonissa rikkakasvit heiteta an tuleen. ELONKORJUU Vehn a kootaan varastohuoneeseen (Matt. 13:30). (Ks. kpl 12.) Vanhurskaat loistavat kirkkaasti Valtakunnassa (Matt. 13:43). (Ks. kpl:t 16, 17.) Rikkakasvit heiteta an tuliseen patsiin (Matt. 13:42). (Ks. kpl 15.) han saapui vuonna 29, Israelin kansan tuominnan aika oli tullut lahelle. Jeesus oli toinen sanansaattaja, liiton sanansaattaja. Han puhdisti Jerusalemin temppelin kahdesti ensin sananpalveluksensa alussa ja toisen kerran lahell a sen loppua (Matt. 21:12, 13; Joh. 2: 14 17). Jeesuksen tekema puhdistustyo kesti siis jonkin aikaa. 6 Mika on Malakian profetian suurempi tayttymys? Vuotta 1914 edelta- neina vuosikymmeninac.t.russellja hanen laheiset toverinsa tekivat samankaltaista tyot a kuin Johannes Kastaja. Tuohon tarke a an tyoh on sisaltyi Raamatun totuuksien palauttaminen ihmisten tietoisuuteen. Raamatuntutkijat opettivat, mika on Kristuksen lunastusuhrin todellinen merkitys, paljastivat helvetin- 6. a) Mika on Malakian profetian suurempi tayttymys? b) Mina aikana Jeesus tarkasti hengellisen temppelin? (Ks. myos loppuviite.) tuliopin valheellisuuden ja julistivat pakanain aikojen lahestyv a a loppua. Monet muutkin uskonnolliset ryhmat kuitenkin vaittiv at seuraavansa Kristusta. Niinpa piti saada vastaus olennaisen tar- kea an kysymykseen: mika noista ryh- mistaolivehn an kaltainen? Kysymyksen ratkaisemiseksi Jeesus alkoi tarkastaa hengellista temppelia vuonna Tam a tarkastus- ja puhdistustyo kesti jonkin aikaa vuodesta 1914 vuoden 1919 alkupuolelle. [3] TARKASTUKSEN JA PUHDISTUKSEN VUOSIA 7 Mita Jeesus loysi aloittaessaan tarkastuksensa? Pienen ryhman innokkaita raamatuntutkijoita, jotka olivat yli 30 vuoden aikana kaytt aneet voimiaan ja omaisuuttaan tarmokkaan saarnaamis- 7. Mita Jeesus loysi aloittaessaan tarkastuksensa vuonna 1914? 15. HEIN AKUUTA

12 kampanjan edistamiseen. [4] Jeesus ja enkelit varmasti iloitsivat nahdess a an, etta Saatanan kylvam at rikkakasvit eivat olleet tukahduttaneet noita suhteellisen harvoja mutta vankkoja vehnankorsia. Syntyi kuitenkin tarve puhdistaa Leevin pojat eli voidellut (Mal. 3:2, 3; 1.Piet.4:17).Mink avuoksi? 8 Vuoden 1914 lopulla jotkut raamatuntutkijat olivat lannistuneita, koska heita ei ollut otettu taivaaseen. Vuosien 1915 ja 1916 aikana jarjest on ulkopuolelta tullut vastustus hidasti saarnaamistyot a. Mikaviel a pahempaa, veli Russellin kuoltua lokakuussa 1916 vastustusta ilmeni jarjest on sisapuolella. Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran johtokunnan seitsemast aj asenestanelj avastusti veli Rutherfordin nimittamist aty on johtoon. Nam a yrittivat aiheuttaa veljien keskuuteen jakauman mutta lahtiv at Betelista elokuussa Se oli todellinen puhdistus! Jotkut raamatuntutkijat antoivat periksi myos ihmispelolle. Enemmistoheist a silti alistui halukkaasti Jeesuksen suorittamaan puhdistustyoh on ja teki tarvittavat muutokset. Siksi Jeesus Tuomarina katsoi heidan olevan vehna a eli tosi kristittyjamuttahylk asi tekokristityt, mukaan luettuina kaikki ne, jotka kuuluivat kristikunnan kirkkoihin.(mal.3:5;2.tim.2:19.)mit a tapahtui seuraavaksi? Saadaksemme sen selville palaamme tarkastelemaan vertausta vehnast a ja rikkakasveista. MITA TAPAHTUU ELONKORJUUAJAN ALETTUA? 9 Jeesus sanoi: Elonkorjuu on asiainjarjestelm an pa attyminen. (Matt. 13: 39.) Tam a elonkorjuuaika alkoi vuonna Tarkastelemme nyt viittakehi- 8. Mita tapahtui vuoden 1914 jalkeen? 9, 10. a) Mita elonkorjuuaikaan liittyva anyt tarkastelemme? b) Mita elonkorjuuaikana oli ma ar a ensiksi tapahtua? tysvaihetta, jotka Jeesus ennusti tuosta ajasta. 10 Ensiksi: rikkakasvit kerat a an. Jeesus kertoo: Elonkorjuuaikana minasa- non elonkorjaajille: Keratk a a ensin rikkakasvit ja sitokaa ne kimppuihin. Vuoden 1914 jalkeen enkelit alkoivat kerat a rikkakasvien kaltaisia kristittyja erottamalla heidat voidelluista valtakunnan pojista. (Matt. 13:30, 38, 41.) 11 Kera amisty on edetessakahdenryh- man valinen ero kavi entista selvem- maksi (Ilm. 18:1, 4). Vuonna 1919 tuli ilmeiseksi, etta Suuri Babylon oli kukistunut. Mika erityinen seikka erotti tosi kristityt tekokristityista? Saarnaamistyo. Raamatuntutkijoiden tyot a johtaneet veljet alkoivat korostaa, ettajokaisenoli tarke a a osallistua Valtakunnan saarnaamiseen. Esimerkiksi vuonna 1919 julkaistussa kiertokirjeessa Niille joille tyo on uskottu kehotettiin kaikkia voideltuja kristittyja saarnaamaan talosta taloon. Siina sanottiin: Tyon aytta a suunnattomalta, mutta se on Herran tyot a, ja ha- nen voimassaan me teemme sen. Sinulla on ilo ja kunnia osallistua siihen. Millainen oli vastakaiku? Tuosta ajasta lahtien raamatuntutkijat alkoivat tehostaa saarnaamistoimintaansa, kerrottiin Vartiotornissa vuonna 1922 (suom. 1923). Ei aikaakaan, kun saarnaamisesta talosta taloon tuli noiden uskollisten kristittyjen tuntomerkki, ja se on sitayh a. 12 Toiseksi: vehna kootaan. Jeesus kaskee enkeleita an: Menka a kokoamaan vehna minun varastohuoneeseeni. (Matt. 13:30.) Voideltuja on vuodesta 1919 lahtien koottu puhdistettuun kristilliseen seurakuntaan. Niiden voideltujen kristittyjen lopullinen kokoaminen, jotka elav at maan pa all a viel a t aman 11. Mika on erottanut tosi kristityt tekokristityistat ahan paiv a an saakka? 12. Mistal ahtien vehnaluokkaa on koottu talteen? 12 VARTIOTORNI

13 Kristikunnan l aheinen kumppanuus poliittisten johtajien kanssa loppuu pian. (Ks. kpl 13.) asiainjarjestelm an lopussa, tapahtuu silloin, kun he saavat taivaallisen palkintonsa (Dan. 7:18, 22, 27). 13 Kolmanneksi: itku ja hampaiden kiristely. Mita tapahtuu sen jalkeen, kun enkelit ovat sitoneet rikkakasvit kimppuihin? Jeesus sanoo rikkakasveihin kuuluvien tilasta: Siella tulee olemaan itku ja hampaiden kiristely. (Matt. 13: 42.) Toteutuuko tam a parhaillaan? Ei. Nykya an kristikunta, joka on osa porttoa, Suurta Babylonia, sanoo yhaitses- ta an: Mina istun kuningattarena enka ole mika an leski enka tule koskaan nakem a an surua. (Ilm. 18:7.) Kristikunta uskoo olevansa hallitsevassa asemassa ja jopa kuvittelee istuvansa kuningattarena poliittisten johtajien ylapuo- lella. Tall ahetkell a ne, joita rikkakasvit edustavat, eivat itke vaan kerskuvat. Mutta tilanne muuttuu pian. 14 Kunsuuriahdistusjatkuujakoko jarjest aytynyt va ar a uskonto on tuhottu, sen aiemmat kannattajat etsivat hadis- 13. MillainenasenneIlmestyksen18:7:nmukaan on kristikunnalla ja porton muilla osilla nykya an? 14. a) Milloin ja miksi jarjest aytyneen va a- ran uskonnon aiemmat kannattajat kiristelevat hampaitaan? b) Miten Matteuksen 13:42:ta koskeva korjattu nakemyksemme on sopusoinnussa psalmin 112:10 ajatuksen kanssa? (Ks. loppuviite.) sa an suojaa, mutta eivat loyd a turvallista piilopaikkaa (Luuk. 23:30; Ilm. 6:15 17). Tajutessaan, ettei heillaolemit aan mahdollisuutta valtty a tuholta, he itkev at epatoivoissaan ja kiristelevat vihoissaan hampaitaan. Tuona synkkan a hetken a he lyov at itsea an valittaen, kuten Jeesus kertoo suurta ahdistusta koskevassa profetiassaan. [5] (Matt. 24:30; Ilm. 1:7.) 15 Neljanneksi: heiteta an patsiin. Mita kimpuiksi sidotuille rikkakasveille tapahtuu? Enkelit heittav at ne tuliseen patsiin (Matt. 13:42). Se merkitsee tay- dellista tuhoa. Nuo jarjest aytyneen va a- ran uskonnon entiset kannattajat tuhotaan suuren ahdistuksen loppuosan aikana eli Harmagedonissa. (Mal. 4:1.) 16 Viidenneksi: loistavat kirkkaasti. Jeesus sanoo profetiansa lopuksi: Silloin vanhurskaat loistavat kirkkaasti kuin aurinko Isans a valtakunnassa. (Matt. 13:43.) Milloin ja missat amato- teutuu? Noiden Jeesuksen sanojen tayt- tymys on vielaedess apain. Tuo ennustus ei toteudu nykya an maan pa all a vaan tulevaisuudessa taivaassa. [6] Tah an johtopa at okseen on kaksi perustetta. 15. Mita tapahtuu rikkakasveille ja milloin? 16, 17. a) Mika on viimeinen tapahtuma, jonka Jeesus vertauksessaan mainitsee? b) Miksi pa attelemme, etta tuo tapahtuma on viela edessap ain? 15. HEIN AKUUTA

14 17 Ensimmainen peruste koskee ajankohtaa. Jeesus sanoi: Silloin vanhurskaat loistavat. Sana silloin viittaa ilmeisesti tapahtumaan, jonka Jeesus oli juuri maininnut, eli rikkakasvien heitta- miseen tuliseen patsiin. Se tapahtuu suuren ahdistuksen loppuosan aikana. Niinpa my os voidellut loistavat kirkkaasti tuona tulevana aikana. Toinen peruste liittyy paikkaan. Jeesus sanoi, etta vanhurskaat loistavat valtakunnassa. Mita se merkitsee? Kaikki uskolliset voidellut, jotka ovat yha maan pa alla suuren ahdistuksen alkuosan jalkeen, on siihen mennessasinet oity lopullisesti. Sitten kuten suurta ahdistusta koskevassa Jeesuksen profetiassa ilmenee heidat kootaan taivaaseen (Matt. 24:31). Siella he loistavat Isans a valtakunnassa, ja pian Harmagedonin taistelun jal- keen he ovat Jeesuksen onnelliseen mor- siameen kuuluvina Karitsan haiss a (Ilm. 19:6 9). MITEN ME HYODYMME? 18 Miten me hyodymme siita panoraa- 18, 19. Millatavoinvehn aa ja rikkakasveja koskevanvertauksenymm artaminen hyodytt a ameit a? man kaltaisesta nakym ast a, jonka tam a vertaus avaa? Ainakin kolmella tavalla. Ensinnakin se auttaa meitaymm artam a an, miksi Jehova yha sallii pahuutta. Han suvaitsi vihan astioita voidakseen valmistaa armon astiat eli vehnaluokan. [7] (Room. 9:22 24.) Toiseksi se vahvistaa luottamustamme. Lopun lahestyess a vihollisemme kiihdytta- vat taisteluaan meita vastaan mutta eivat voita. (Lue Jeremian 1:19.) Samoin kuin taivaallinen Isamme Jehova on lapi aikakausien suojellut vehnaluokkaa, han on Jeesuksen ja enkelien valityksel- la kanssamme kaikkina paivin a tulevai- suudessa (Matt. 28:20). 19 Kolmanneksi tam a vertaus auttaa tunnistamaan vehnaluokan. Miksi se on ratkaisevan tarke a a? Meidan on tunnistettava vehnankaltaiset kristityt saadaksemme vastauksen kysymykseen, jonka Jeesus esitti viimeisiap aiviakoskevassa laajassa profetiassaan. Han kysyi: Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmar- tav ainen orja? (Matt. 24:45.) Kaksi seu- raavaa kirjoitusta vastaavat tah an kysymykseen. LOPPUVIITTEET: (Luetaan kappaleiden yhteydessa alaviitteiden tapaan.) Kappale 2: [1] Palauttaaksesi mieleesi, mita muuta tah an vertaukseen sisaltyy, ks. Vartiotorni , kirjoitus Vanhurskaat loistavat kirkkaasti kuin aurinko, s kpl:t 1 9. Kappale 3: [2] Jeesuksen apostolit olivat kuolleet ja maan pa all ayh a olevia voideltuja edusti vehna, eivat orjat. Siksi on jar- keva asanoa,ett a orjat edustavat enkelei- ta. Myohemmin vertauksessa ilmaistaan, etta rikkakasvien kera aj at ovat enkeleita (Matt. 13:39). Kappale 6: [3] Tam a on korjaus nakemyk- seemme. Aiemmin ajattelimme, etta Jee- sus suoritti tarkastuksen vuonna Kappale 7: [4] Vuodesta 1910 vuoteen 1914 raamatuntutkijat levittivat lahes 4 miljoonaa kirjaa ja yli 200 miljoonaa traktaattia ja lehtista. Kappale 14: [5] Tam a on korjaus nake- mykseemme Matteuksen 13:42:sta. Jul- kaisuissamme on aiemmin sanottu, etta tekokristityt ovat vuosikymmenien ajan itkeneet ja kiristelleet hampaitaan vaikeroidessaan sita, etta valtakunnan pojat paljastavat heidat paholaisen pojiksi (Matt. 13:38). On kuitenkin syyta panna merkille, etta hampaiden kiristeleminen yhdisteta an tuhoon (Ps. 112:10). Kappale 16: [6] Danielin 12:3:ssa sanotaan, etta ymmart av aiset [eli voidellut kristityt] loistavat kuin taivaanlaajuuden hohde. Tam a toteutuu siten, ettahe maan pa all a ollessaan osallistuvat saarnaamistyoh on. Matteuksen 13:43 viittaa kuitenkin aikaan, jolloin he loistavat kirkkaasti taivaallisessa Valtakunnassa. Aiemmin ajattelimme, etta molemmat raamatunkohdat tarkoittivat samaa toimintaa saarnaamistyot a. Kappale 18: [7] Ks. kirja Lahesty Jehovaa s VARTIOTORNI

15 MONIA RUOKITAAN MUUTAMIEN VALITYKSELL A Taitettuaan leivat han [Jeesus] jakeli ne opetuslapsille, ja opetuslapset vuorostaan jakelivat ihmisjoukoille. (MATT. 14:19) MIT A VASTAISIT? Mink a toimintamallin Jeesus pani alulle ruokkiessaan ihmisjoukkoja? Millaisessa tehtav ass a Jeesus kaytti apostoleja ja vanhimpia Jerusalemissa? Milloin Kristuksen oli aika asettaa yksi nimenomainen kanava jakamaan hengellista ravintoa? KUVITTELEHAN seuraava nakym a. (Lue Matteuksen 14:14 21.) Vuoden 32 pesah lahestyy. Suuri ihmisjoukko noin miestasek alis aksi naisia ja pienia lapsia on seurannut Jeesusta ja hanen opetuslapsiaan asumattomalle seudulle Betsaidan kylan lahist olle, Galileanmeren pohjoisrannalle. 2 Nahdess a an ihmisjoukon Jeesus liikuttuu sa alista. Han parantaa heidan keskuudessaan olevat sai- raat ja opettaa heille monia asioita Jumalan valtakunnasta. Kun alkaa tulla myoh a, opetuslapset kehottavat Jeesusta lahett am a an ihmiset pois, jotta nam a menisivat lahikyliin ostamaan itselleen ruokaa. Jeesus kuitenkin sanoo opetuslapsilleen: Antakaa te heille syot av a a. Nam a sanat varmaankin kuulostavat oudoilta, sillaheill a on mukanaan vain hyvin vah an elintarvikkeita viisi leipa ajakaksipient a kalaa. 3 Jeesuksen syvamy otatunto saa hanet tekema an ihmeen ainoan ihmeen, jonka kaikki neljaevanke- liuminkirjoittajaa ovat merkinneet muistiin (Mark. 6: 35 44; Luuk. 9:10 17; Joh. 6:1 13). Opetuslasten va- lityksella Jeesus kaskee ihmisten asettua pitkalleen ruohikolle 50:n ja 100 hengen ryhmiin. Esitettya an siunauksen han alkaa taittaa leipia ja paloitella kaloja. Jeesus ei kuitenkaan anna niita ihmisille itse vaan jakelee ne opetuslapsille, ja opetuslapset vuorostaan jakelevat ihmisjoukoille. Tapahtuu ihme! Kaikille riitta asy otav a aenemm an kuin tarpeeksi. Ajattelehan: vain muutamien toisin sanoen opetuslastensa valityksell a Jeesus ruokki tuhansia ihmisia. [1] 4 Viela suurempaa huolta Jeesus kantoi siita, etta hanen seuraajansa saisivat hengellista ravintoa. Han tiesi, etta hengellisen ruoan nauttiminen, Jumalan sanan totuuksien omaksuminen, johtaisi ikuiseen 1 3. Kerro, miten Jeesus ruokki suuren ihmisjoukon Betsaidan lahist oll a. (Ks. kuva kirjoituksen alussa.) 4. a) Millaisen ravinnon antamisesta Jeesus kantoi erityista huolta ja miksi? b) Mita tarkastelemme tass a ja seuraavassa kirjoituksessa? 15

16 elam a an. (Joh. 6:26, 27; 17:3.) Sama myot atunto, jota Jeesus oli osoittanut ruokkiessaan ihmisjoukon leivillajaka- loilla, sai hanet kaytt am a an lukuisia tun- teja seuraajiensa opettamiseen (Mark. 6: 34). Jeesus kuitenkin tiesi, ettah anen aikansa maan pa all a j aisi lyhyeksi ja ettah an palaisi taivaaseen (Matt. 16:21; Joh. 14:12). Miten Jeesus taivaasta kasin pitaisi seuraajansa hengellisesti hyvin ravittuina? Han noudattaisi samankaltaista toimintamallia ruokkisi monia muutamien valityksell a. Keitasittenolisivat nuo muutamat? Katsotaanpa, miten Jeesus ravitsi monia voideltuja seuraajiaan muutamien valityksell a ensimm aisella vuosisadalla. Seuraavassa kirjoituksessa tarkastelemme meille kaikille ratkaisevan tarke a a kysymysta: miten voimme nykya an tunnistaa ne muutamat, joiden valityksell a Kristus ruokkii meita. MUUTAMAT VALITAAN 5 Vastuuntuntoinen perheenpa a tekee mahdollisen kuolemansa varalta jarjes- telyja perheensa toimeentulon varmista- miseksi. Samoin Jeesus, josta tulisi kristillisenseurakunnanp aa, ryhtyi toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettah anen kuolemansa jalkeen hanen seuraajistaan huolehdittaisiin hengellisesti (Ef. 1:22). Niinpa Jeesus noin kaksi vuotta ennen kuolemaansa teki era an tarke an ratkaisun. Han valitsi ensimmaiset niista muutamista, joiden valityksell ah an myohem- min ruokkisi monia. Katsotaanpa, mita tapahtui. 6 Rukoiltuaan koko yon Jeesus kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heidan joukostaan 12 apostolia (Luuk. 6: 12 16). Seuraavien kahden vuoden aikana han oli erityisen laheisesti tekemi- 5, 6. a) Minkat arkean ratkaisun Jeesus teki sen varmistamiseksi, etta h anen seuraajansa olisivat hengellisesti hyvin ravittuja hanen kuolemansa jalkeen? b) Miten Jeesus valmisti apostoleitaan tarttumaan merkittav a an tehtav a an? sissan aiden 12:n kanssa ja opetti heitasek a sanoillaan ettaesimerkill aan. Jeesus tiesi, ettaheill a oli paljon opittavaa, ja niinpaheit a kutsuttiin edelleen opetuslapsiksi (Matt. 11:1; 20:17). Han antoi heille arvokasta yksilollist aneuvontaa ja valmensi heita perusteellisesti sa- nanpalveluksessa (Matt. 10:1 42; 20: 20 23; Luuk. 8:1; 9:52 55). Selvastikin han valmisti heita huolehtimaan merkittav ast ateht avast a, jonka he saisivat ha- nen kuolemansa ja taivaaseen paluunsa jalkeen. 7 Millainen tehtav a apostoleille uskottaisiin? Vuoden 33 helluntain lahestyes- sa k avi selvaksi, etta apostolit palveli- sivat valvojanvirassa (Apt. 1:20). Mihin he tulisivat kohdistamaan pa ahuomionsa? Vastaus ilmenee keskustelusta, jonka Jeesus kaviapostolipietarinkanssayl osnousemuksensa jalkeen. (Lue Johanneksen 21:1, 2, ) Muitakin apostoleja oli paikalla, kun Jeesus sanoi Pietarille: Ruoki minun pienia lampaitani. Nain Jeesus osoitti apostoliensa kuuluvan niihin muutamiin, joiden valityksell ah an antaisi hengellista ravintoa monille. Miten koskettavalla ja paljonpuhuvalla tavalla Jeesus ilmaisikaan tunteensa pienia lampaitaan kohtaan! [2] MONIA RUOKITAAN HELLUNTAISTA LAHTIEN 8 Kuolleista heratetty Kristus kaytti vuoden 33 helluntaista lahtien apostoleitaan kanavana, jonka valityksell a h an antoi ravintoa muille voidelluille opetuslapsilleen. (Lue Apostolien tekojen 2: 41, 42.) Juutalaiset ja ka annynn aiset, joista helluntaipaiv an atulihengell avoideltuja kristittyja, pystyivat selvasti tunnistamaan tuon kanavan. Empimatt a he 7. Mika tulisi olemaan apostolien pa aasiallinen vastuu, ja miten Jeesus ilmaisi sen? 8. Miten uudet uskovat osoittivat helluntaina tunnistaneensa selvasti kanavan, jota Kristus kaytti? 16 VARTIOTORNI

17 Tuhansia ruokittiin muutamien valityksell a. (Ks. kpl 4.) omistautuivat jatkuvasti apostolien opetukseen. Era an tutkijan mukaan sanoilla omistautuivat jatkuvasti ka annetty kreikan verbi voi merkita kest ava a ja ma ar atietoista uskollisuutta jollekin toimintatavalle. Uudet uskovat tunsivat suurta hengellisen ravinnon nalk a a, ja he tiesivat tasm alleen, mista tuota ravintoa saisi. He odottivat horjumattoman uskollisesti, ettaapostolitselitt aisivat niin Jeesuksen sanoja kuin tekojakin ja valottaisivat hant a koskevien raamatunkohtien merkitysta. [3] (Apt. 2:22 36.) 9 Apostolit keskittyivat vastuuntuntoisesti Jeesuksen lampaiden ruokkimiseen. Huomaa esimerkiksi, miten he hoitivat era an vaikean ja mahdollisesti eripuraa aiheuttavan kysymyksen, joka oli herannyt vastamuodostetussa seurakunnassa. Yllatt av a akyll a, kyse oli nytkin ruoasta aineellisesta ruoasta. Pai- vittaisess a ravinnon jakelussa oli syrjitty kreikankielisialeski a, mutta hepreankielisialeski asit a vastoin ei. Miten apostolit ratkaisivat tam an arkaluonteisen kysymyksen? Ne kaksitoista nimittivat seitseman patev a avelje a valvomaan tuota tarpeellista tointa, ruoan jakelua. 9. Miten apostolit osoittivat, etta he keskittyivat vastuuntuntoisesti Jeesuksen lampaiden ruokkimiseen? Apostolit joista useimmat olivat epai- lematt a olleet jakelemassa ruokaa niille ihmisjoukoille, jotka Jeesus ihmeen avulla ruokki pitivat tarke amp an akeskittya hengellisen ravinnon jakamiseen. Sik- si he omistautuivat sanan palvelukseen. (Apt. 6:1 6.) 10 Vuoteen 49 mennessa oli joitakin patevi a vanhimpia liittynyt palvelemaan silloin elossa olevien apostolien kanssa. (Lue Apostolien tekojen 15:1, 2.) Nam a apostolit ja vanhimmat toimivat Jerusalemissa hallintoelimena. Seurakunnan Pa an a Kristus kaytti tat ap atevien miesten pientaryhm aa ratkaisemaan opillisia kysymyksiasek a valvomaan ja ohjaamaan Valtakunnan hyvan uutisen saarnaamista ja opettamista. (Apt. 15:6 29; 21:17 19; Kol. 1:18.) 11 Siunasiko Jehova tat a j arjestelya, jonka valityksell ah anen Poikansa ruokki ensimmaisen vuosisadan seurakuntia? Aivan varmasti! Mista tied amme 10. Missa teht avass a Kristus k aytti Jerusalemissa olevia apostoleja ja vanhimpia? 11, 12. a) Mika osoittaa Jehovan siunanneen jarjestely a, jonka valityksell ah anen Poikansa ruokki ensimmaisen vuosisadan seurakuntia? b) Miten kanava, jota Kristus kaytti hengellisenravinnonjakamiseen,oliselv asti tunnistettavissa? 15. HEIN AKUUTA

18 sen? Apostolien teoissa kerrotaan: Kun he [apostoli Paavali ja hanen matkakumppaninsa] sitten kulkivat edelleen kaupunkien halki, he antoivat niissaole- ville noudatettaviksi ne sa ad okset, jotka apostolit ja vanhimmat, jotka olivat Jerusalemissa, olivat pa att aneet. Sen tahden seurakunnat lujittuivatkin jatkuvasti uskossa ja kasvoivat lukuma ar aisesti paiv a paiv alt a. (Apt. 16:4, 5.) Seurakunnat siis menestyivat, koska ne olivat uskollisesti yhteistoiminnassa Jerusalemissa palvelevan hallintoelimen kanssa. Eikot amato- distakin Jehovan siunanneen jarjeste- lya, jonka valityksell a h anen Poikansa ruokki seurakuntia? Muistakaamme, etta hengellinen menestys on mahdollista vain Jehovan siunauksen ansiosta. (Sananl. 10:22; 1. Kor. 3:6, 7.) 12 Olemme tah an mennessa havainneet, etta ravitessaan seuraajiaan Jeesus noudatti tiettya toimintamallia: han ruokki monia muutamien valityksell a. Kanava, jonka valityksell ah an jakoi hengellistaravintoa,oliselv asti tunnistettavissa. Apostoleilla hallintoelimen alkuperaisill a j asenilla oli konkreettista naytt o a taivaallisesta tuesta. Apostolien katten kautta tapahtui jatkuvasti monia tunnusmerkkeja ja ennusmerkkejakan- san keskuudessa, sanotaan Apostolien tekojen 5:12:ssa. [4] Kristityiksi tulleilla ei siis ollut aihetta pohtia, keiden valityk- sella Kristus oikeastaan ruokki lampai- taan. Ensimmaisen vuosisadan loppuun mennessa tilanne kuitenkin muuttui. RIKKAKASVEJA RUNSAASTI, VEHNANKORSIA VAH AN 13 Jeesus ennusti, etta kristillinen seurakunta joutuisi ahtaalle. Kuten han oli profeetallisessa vertauksessaan vehnast a ja rikkakasveista varoittanut, vastakylve- 13, 14. a) Minka varoituksen Jeesus antoi, ja milloin hanen sanansa alkoivat toteutua? b) Milta kahdelta taholta painostusta tulisi? (Ks. loppuviite.) tyn vehnan (voideltujen kristittyjen) sekaan kylvettaisiin rikkakasveja (tekokristittyja). Naiden ryhmien annettaisiin rauhassa kasvaa rinnakkain asiainjar- jestelman pa attymisess a tapahtuvaan elonkorjuuseen saakka. (Matt. 13:24 30, ) Pian Jeesuksen sanat alkoivatkin toteutua. [5] 14 Luopumus oli alkanut jo ensimmai- sella vuosisadalla, mutta Jeesuksen us- kolliset apostolit pidattiv at sitaeliesti- vat va arien opetusten saastuttavaa vaiku- tusta (2. Tess. 2:3, 6, 7). Viimeisen apostolin kuoltua luopumus kuitenkin juurtui, ja se kukoisti useita vuosisatoja kestav an pitkan kasvukauden aikana. Tuona aikana rikkakasvit lisa antyiv at ja vehnankorsia oli harvassa. Hengellisen ravinnon jakamiseen ei ollut olemassa luotettavaa, jarjest aytynytt akanavaa.tilanne tulisi lopulta muuttumaan. Mutta milloin? KUKA JAKAISI RAVINTOA ELONKORJUUAIKANA? 15 Kasvukauden lahestyess a loppuaan herasi voimakasta kiinnostusta Raamatun totuutta kohtaan. Muistamme, etta 1870-luvulla pieni vilpittomien totuuden etsijoiden ryhma alkoi kokoontua yhteen ja perustaa raamattuluokkia, erilla an rikkakasveista kristikunnan kirkkojen ja lahkojen tekokristityista. Noyrin sydamin ja avoimin mielin nuo ihmiset, jotka kutsuivat itsea an raamatuntutkijoiksi, perehtyivat huolellisesti ja rukoillen Raamattuun. (Matt. 11:25.) 16 Raamatun ahkera tutkiminen tuotti hyvia tuloksia. Nuo uskolliset raamatuntutkijat paljastivat va ari a oppeja ja tekivat tunnetuksi hengellisia totuuksia raamatullisen kirjallisuuden va- lityksella, jota he julkaisivat ja levittivat laajalti. Heidan tyons a kosketti monien 15, 16. Mihin Raamatun ahkera tutkiminen johti, ja mika kysymys hera a? 18 VARTIOTORNI

19 sellaisten ihmisten sydant a, jotka tunsivat hengellista n alka a ja janoa, ja sai nam a vakuuttumaan kuulemansa totuudellisuudesta. Nyt hera akin kiinnostava kysymys: olivatko raamatuntutkijat ennen vuotta 1914 se kanava, jonka valityk- sella Kristus ruokki lampaitaan? Eivat ol- leet. Kasvukausi oli yha menossa, ja jar- jestely hengellisen ruoan jakamiseksi oli vasta muotoutumassa. Viela ei ollut aika erottaa rikkakasvin kaltaisia tekokristittyja aidosta kristillisestavehn asta. 17 Kuten edellisesta kirjoituksesta opimme, elonkorjuuaika alkoi vuonna Tuona vuonna kaynnistyi sarja tarkeit a tapahtumia. Jeesus korotettiin valtaistuimelle Kuninkaaksi, ja viimeiset paiv at alkoivat (Ilm. 11:15). Vuoden 1914 ja vuoden 1919 alkuosan valisen aaikana Jeesus teki Isans a kanssa erittain tarpeellista tarkastus- ja puhdistustyot ahengellisessa temppelissa. [6] (Mal. 3:1 4.) Sitten vuonna 1919 alettiin koota vehna a. Vihdoinkin oli koittanut aika, jolloin Kristus asettaisi yhden nimenomaisen kanavan jakamaan hengellista ruokaa! 18 Lopun aikaa koskevassa profetias- 17. Mikat arkeiden tapahtumien sarja kaynnis- tyi vuonna 1914? 18. Minka Jeesus ennusti asettavansa, ja mihin ratkaisevan tarke a an kysymykseen piti viimeisten paivien alettua saada vastaus? Todisteet osoittivat selvasti, keita Jeesus kaytti ravinnon antamiseen seurakunnalle ensimmaisell a vuosisadalla. (Ks. kpl 12.) saan Jeesus ennusti, ettah an asettaisi kanavan antamaan hengellista ruokaa oikeaan aikaan (Matt. 24:45 47). Mika tuo kanava olisi? Ensimmaisell avuosisadalla viitoittamansa toimintamallin mukaisesti Jeesus jalleen ruokkisi monia muutamien valityksell a. Viimeisten pai- vien alettua piti kuitenkin saada vastaus ratkaisevan tarke a an kysymykseen: keita nuo muutamat olisivat? Tat a ja muita Jeesuksen profetiaan liittyvia kysymyksia kasitell a an seuraavassa kirjoituksessa. LOPPUVIITTEET: (Luetaan kappaleiden yhteydessa alaviitteiden tapaan.) Kappale 3: [1] Kun Jeesus era ass amy o- hemmass a tilanteessa ruokki ihmeen avulla miesta naisten ja pienten lasten lisaksi, han antoi jalleen ruoan opetuslapsille, ja opetuslapset vuorostaan jakelivat ihmisjoukoille (Matt. 15:32 38). Kappale 7: [2] Pietarin elinaikana kaikilla pienilla lampailla, joita oli ma ar aruokkia, oli taivaallinen toivo. Kappale 8: [3] Se etta uudet uskovat omistautuivat jatkuvasti apostolien opetukseen, ilmaisee apostolien opettaneen sa ann ollisesti toisia. Jotkin apostolien opetuksista sisallytettiin henkeytettyihin kirjoihin, jotka ovat nykya an osa Raamatun kreikkalaisia kirjoituksia. Kappale 12: [4] Vaikka apostolien lisaksi myos joillekin muille annettiin kyky tehda ihmeita, naytt a asilt a, etta he saivat tallai- sia ihmelahjoja useimmiten jonkun apos- tolin valityksell atail asnaollessa (Apt. 8: 14 18; 10:44, 45). Kappale 13: [5] Apostolien tekojen 20: 29, 30:ssa olevien Paavalin sanojen mukaan seurakuntaa painostettaisiin kahdelta taholta. Ensinnakin tekokristittyja ( rikkakasveja ) tulisi tosi kristittyjen keskuuteen. Toiseksi aitojen kristittyjen keskuudesta jotkut tulisivat luopioiksi ja puhuisivat va aristeltyj aasioita. Kappale 17: [6] Ks. tass a numerossa oleva kirjoitus Katso, minaolenteid an kanssanne kaikkina paivin a, s. 11 kpl HEIN AKUUTA

3456715. TAMMIKUUTA 2014

3456715. TAMMIKUUTA 2014 3456715. TAMMIKUUTA 2014 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 3. 9. MAALISKUUTA Palvo Jehovaa, ikuisuuden Kuningasta SIVU 7 LAULUT: 106, 46 10. 16. MAALISKUUTA Valtakunta hallinnut 100 vuotta miten se vaikuttaa sinuun?

Lisätiedot

T am. 17. 23. helmikuuta an taytyy olla teille muistona. 24. helmikuuta 2. maaliskuuta Tehka a tam a minun muistokseni. Isotekstinen painos

T am. 17. 23. helmikuuta an taytyy olla teille muistona. 24. helmikuuta 2. maaliskuuta Tehka a tam a minun muistokseni. Isotekstinen painos 34567 15. JOULUKUUTA 2013 T am 17. 23. helmikuuta an taytyy olla teille muistona SIVU 3 LAULUT: 109, 18 24. helmikuuta 2. maaliskuuta Tehka a tam a minun muistokseni SIVU 18 LAULUT: 99, 8 Isotekstinen

Lisätiedot

20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme. 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea

20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme. 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea 34567 15. MAALISKUUTA 2013 20. 26. toukokuuta Jehova asuinpaikkamme SIVU 3 LAULUT: 51, 95 27. toukokuuta 2. kes akuuta Kunnioita Jehovan suurta nimea SIVU 18 LAULUT: 27, 101 Isotekstinen painos 2. OSA

Lisätiedot

hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 Kayta Jumalan sanaa hyodyksi SIVU 12 Varmistautukaa tarkeammista asioista SIVU 22

hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 Kayta Jumalan sanaa hyodyksi SIVU 12 Varmistautukaa tarkeammista asioista SIVU 22 34567 1 5. H U H T I KU U TA 201 3 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 3. 9. KESAKUUTA Miten saada taysi hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 LAULUT: 114, 113 10. 16. KESAKUUTA Kayta Jumalan sanaa itsesi ja toisten

Lisätiedot

3456715. HEINAKUUTA 2014

3456715. HEINAKUUTA 2014 3456715. HEINAKUUTA 2014 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 1. 7. SYYSKUUTA Jehova tuntee ne, jotka kuuluvat hanelle SIVU 7 LAULUT: 63, 66 8. 14. SYYSKUUTA Jehovan palvelijat luopuvat epavan- hurskaudesta SIVU 12

Lisätiedot

11. 17. marraskuuta Oletko sina muuttunut? 18. 24. marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja

11. 17. marraskuuta Oletko sina muuttunut? 18. 24. marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja 34567 15. SYYSKUUTA 2013 11. 17. marraskuuta Oletko sina muuttunut? SIVU 3 LAULUT: 69, 106 18. 24. marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja SIVU 13 LAULUT: 27, 83 25. marraskuuta 1. joulukuuta Tienraivaus lujittaa

Lisätiedot

!"#2 TOUKOKUU. Suojaudu rikoksilta!

!#2 TOUKOKUU. Suojaudu rikoksilta! !"#2 TOUKOKUU 2013 Suojaudu rikoksilta! !"#2 TASS A NUMEROSSA s LUE LISAA www.jw.org/fi NUORET KANSIAIHE Suojaudu rikoksilta! SIVUT 6 9 r NUORET KYSYVAT MITAJOSMINULLAON TERVEYSONGELMIA? (Osa 1) Yeimy

Lisätiedot

1. TOUKOKUUTA 2011 RAAMATUN PROFETIAA. joiden voimme n ahd. ayttyv an

1. TOUKOKUUTA 2011 RAAMATUN PROFETIAA. joiden voimme n ahd. ayttyv an 34567 1. TOUKOKUUTA 2011 6 RAAMATUN PROFETIAA joiden voimme n ahd at ayttyv an 34567 Kunkin numeron painos: 42162 000 KAPPALETTA 188 KIELELLA MAY 1, 2011 VARTIOTORNIN TARKOITUS on tuottaa kunniaa Jehova

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta Palveluskoulu Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta be-fi MITA VOIT OPPIA menneisyydessa elaneiden Jehovan palvelijoiden ESIMERKISTA? Mooses eparoi aluksi, mutta asettui Jumalan kaytettavaksi

Lisätiedot

!"#2 HELMIKUU. Siirtolaisuus. Toiveet ja todellisuus

!#2 HELMIKUU. Siirtolaisuus. Toiveet ja todellisuus !"#2 HELMIKUU 2013 Siirtolaisuus Toiveet ja todellisuus !"#2 TASS A NUMEROSSA s LUE LISAA www.jw.org/fi NUORET KANSIAIHE SIIRTOLAISUUS Toiveet ja todellisuus SIVUT 6 9 r NUORET KYSYVAT MITAMINUNPIT AISI

Lisätiedot

!"#2 HELMIKUU MITEN K AYTT A A AIKA VIISAASTI?

!#2 HELMIKUU MITEN K AYTT A A AIKA VIISAASTI? !"#2 HELMIKUU 2014 MITEN K AYTT A A AIKA VIISAASTI? !"#2 TASS A NUMEROSSA LUE LISA A www.jw.org /fi NUORET KANSIAIHE Miten k aytt a a aika viisaasti? SIVUT 6 9 r Lue Raamattuun perustuvia vastauksia kymmeniin

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 8: The Philadelphia Church Age CAB-08 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas

Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas Mailis Janatuisen teksteistä muokannut Outi Paukkunen Tämän oppaan kysymykset on suunnattu pääasiassa 10-12-vuotiaille, mutta hätätilassa niitä voi käyttää 7-14

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006 158 Luterilainen 6/2006 MARTTI LUTHER Kristus meidän autuutemme jatkoa edelliseen numeroon Näinhän Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeessään: Joka (Kristus) on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Seventh Seal 63-0324E William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Seitsemäs sinetti Jeffersonville, IN, USA 24.3.1963, iltakokous Esittely William Branhamin

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 6: The Thyatirean Church Age CAB-06 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Lupaus Daavidille (jatkuu) 2 Luterilainen 1/2008

MARTTI LUTHER. Lupaus Daavidille (jatkuu) 2 Luterilainen 1/2008 2 Luterilainen 1/2008 MARTTI LUTHER Lupaus Daavidille (jatkuu) Hän (Mooses) on siis nähnyt, että seuraavaksi on sijaan tuleva paljon loistavampi pappeus kuin Leevin, joka siunaa sekä Aabrahamia että leeviläisiä,

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

!"#2 KES AKUU 2013. Ostammeko liikaa?

!#2 KES AKUU 2013. Ostammeko liikaa? !"#2 KES AKUU 2013 Ostammeko liikaa? !"#2 TASS A NUMEROSSA s LUE LISAA www.jw.org/fi NUORET KANSIAIHE Ostammeko liikaa? SIVUT 8 11 r NUORET KYSYVAT ONKO ULKONAK O MINULLE PAKKOMIELLE? Aina kun katson peiliin,

Lisätiedot

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK.

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK. 5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ Vankilaevankelista Reijo Klinu Loikkanen sanoo olevansa kahdesti armahdettu. Istuessaan murhasta elinkautista tuomiotaan vankilassa

Lisätiedot

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA, OPETTAJAN KIRJA USKONTO 121 122 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä

Lisätiedot

Turvassa kriisin keskellä

Turvassa kriisin keskellä Turvassa kriisin keskellä Ellen G. White 2007 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Lisätiedot

LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS

LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Kansi: Simon Deweyn maalaus Light and Truth

Lisätiedot