Valtionvarainministeriön maakunnittainen kuuleminen pidetään Pirkanmaal la 7.3. Jokaisen kunnan edustajalla on 4 minuutin puheenvuoro tilaisuudes sa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtionvarainministeriön maakunnittainen kuuleminen pidetään Pirkanmaal la 7.3. Jokaisen kunnan edustajalla on 4 minuutin puheenvuoro tilaisuudes sa."

Transkriptio

1 VIRTAIN KAUPUNKI MUISTIO strateginen johtoryhmä Aika klo Paikka Kaupunginvirasto Läsnä Osallistujat Vesa Haapamäki kaupunginjohtaja... l Henna Vuorenmaa hallintojohtaja... l Hellevi Sopanen talousjohtaja... l Heidi Tanhua hankepäällikkö... - Asko Ihamäki kehittämispäällikkö... l Fred Motzkin toimitusjohtaja, VYP Oy... - Jaana Ylä-Mononen perusturvajohtaja... l Tuula Jokinen sivistystoimen johtaja... - Marko Saastamoi nen osastopäällik kö... l Satu Hyötylä tekninen johtaja... l Helena Vuorenmaa Marttisen johtaja... - Ulla Leppänen Musiikkiopiston rehtori... l 1. KUNTAUUDISTUS Valtionvarainministeriön maakunnittainen kuuleminen pidetään Pirkanmaal la 7.3. Jokaisen kunnan edustajalla on 4 minuutin puheenvuoro tilaisuudes sa. Kunnat antavat virallisen lausuntonsa mennessä. Tämän ta kia kau pun ginvaltuusto kokoontuu päättämään lausunnon sisällöstä. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on käydä läpi kuntarakennetyöryhmän esitys ja esittää näkemyksensä osastonsa näkökulmasta. Aineis to on luet tavissa -sivustolta. Johtoryhmän lausunnot on toimitettava Henna Vuorenmaalle viimeistään ma Tämän jälkeen kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle virallisen lausunnon sanamuodosta. 2. VALTUUSTON ILTAKOULU Valtuuston iltakoulu on tänään klo lähtien valtuustosalissa. Siellä on tarkoituksena esitellä valtakunnallisen kuntauudistuksen sekä Virtain ja Ruoveden vä listen sote-neuvottelujen tilannetta. Iltakoulussa ei tehdä pää töksiä, vaan valtuus to keskustelee tilanteesta. Keskeistä on luoda linjaus, mihin suuntaa Virrat aikoo jatkossa suuntautua kuntayhteistyössä.

2 3. RUOVEDEN JA VIRTAIN SOTE-YHTEISTYÖ Ruoveden ja Virtain kunnanhallitukset ovat tehneet päätökset siitä, että kunnat neuvot te le vat yh teis työs tä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hanketta varten on pe rus tet tu oh jaus ryh mä, jon ka ensimmäinen kokous oli Ohjausryhmä pe rusti valmiste lua var ten neljä työryhmää: Henkilöstötyöryhmä Palvelut, toimitilat ja paikat Tietotekniikka Talous Ensivaiheessa valmistellaan aiesopimus, jossa sovitaan mm. järjestelyn ta voit teista ja aikatauluista. Seuraava ohjausryhmän kokous on Aie sopimus on tarkoitus hyväksyä kuntien valtuustoissa. Ohjausryhmä edellyttää tiedottamista kaikille sidosryhmille. Kuntajohtajat ovat valmistelleet tiedotteen henkilöstölle. Vesa Haapamäki ja Asko Ihamä ki käyvät vielä luonnoksen läpi. 4. HENKILÖSTÖN KESÄTAPAHTUMA Runoilijan Tie Oy on tehnyt tarjouksen henkilöstöristeilystä. Sel vi te tään seu raa vaan joh to ryh mään mennessä, onko ke säta pahtu maan käytettävissä määrära haa. 5. HÄIRIÖTILANTEISIIN VARAUTUMINEN Tampereen pelastuslaitos on tiedottanut tekstiviesteillä häiriötilanteista. Tämän lisäksi pelastuslaitos on tie dus tel lut kau pun gin säh kö pos ti osoi tet ta, jo hon voi tai siin lä het tää häi riöti lan tei siin liit ty viä lisätiedotteita. 6. PEGASOS TITANIAAN KOULUTUSPÄIVÄ Talousjohtaja tilaa Pegasos Titaniaan koulutuspäivän. 7. VAUVARAHA Johtoryhmä keskusteli vauvarahan maksamismenettelystä. Tähän saakka se on maksettu lahjakorttina. Menettely on kuitenkin niin aikaa vievä, että tilal le täytyisi saada toinen menettelytapa. Sovittiin, että menettelyä kehitellään ja asiaan pa la taan myöhemmin johtoryhmässä. 8. RUOKAHUOLLON KESKITTÄMINEN

3 Ruokahuollon keskittämistä koskeva esitys on tulossa hallitukseen. Ruokahuolto olisi tulossa teknisen toimen alaisuuteen. 9. KOTIHOIDON PALVELUSETELI LÄHTIEN Perusturvalautakunta on päättänyt palvelusetelin myöntämisperusteista ja toimintaohjeista koti- ja omaishoitoon. Palveluseteli otetaan käyttöön al kaen. Lauta kunta an taa päätöksen tiedoksi kaupunginhallituk selle. Perusturval la on luettelo hyväksytyistä palvelutuottajista. Johtoryhmä keskusteli menettelyta voista rahaliikenteen osalta. Sen hoitaa pääsosin pe rusturva. Pääkir janpitäjä ja van hustyönjoh ta ja sopivat menettelystä tar kemmin. 10. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ TYRKÖNRIVIN MYYNTI/PURKAMINEN Toimitusjohtaja Erkki Kämäri on toimittanut Virtain kaupungille esityksen As Oy Tyrkönri vin myynnistä/purkamisesta. Tarkoituksena on viedä asia seu raavaan kaupunginhallitukseen. Johtoryhmä keskusteli asiasta. Perusturva johtaja tu tustuu Tyrkönrivin tiloihin ennen asian viemistä uudelleen hallitukseen. 11. KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN JA VIRTAIN VESI- OSUUSKUNNAN YHDISTÄMINEN Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on linjattu, että Virtain vesiosuuskunnan ja kaupungin vesihuoltolaitoksen yhdistämisen mahdolli suudet selvitetään. Asia on tavoitteena myös talousarviossa. Lähtökohtana on, ett' uusi vesihuoltolaitos pitäisi aloittaa Aikataulu on tiukka. Toi men pi de lin jauk set tu le vat seu raa vaan kaupun ginhallitukseen. 12. SISÄILMASELVITYKSIÄ Koivurinteestä on tehty kuntoarvio ja sisäilmaselvitys. Mitään hälyttävää ei ole ilmennyt. Koivurinteen ilmastoinnin rakentamista ja muiden ongelmakohtien korjaamista suunnitellaan. Mit tauk set jat ku vat Koi vu rin teel lä ja tu lok set saa daan muu taman vii kon päästä. Sa moin ter veys kes kuk sen si säil mas ta teh dään joitain lisä selvityk siä. Kau pun gin ta lon si sä il ma tut ki muk ses ta tul laan pyy tä mään tar jouk set. 13. KAUPUNGINTALON KAHVITUSJÄRJESTELYT Jatkossa kaupungintalon kokouskahvituksista vastaa tekninen toimisto. Kahvitus tila taan vaih tees ta kol mea päi vää ennen kokousta. Myöhemmin ti latun kahvituk sen järjestää kokouksen koollekutsuja. Alkamisajankohdasta ja järjestelyistä tie dotetaan

4 myöhemmin. 14. KOTIHOIDON/NUORISOTOIMEN TILAT Kotihoito on etsinyt uusia tiloja. Työsuojeluviranomaisille on ilmoitettu, et tä Mäntylästä siirrytään pois maaliskuun loppuun mennessä. Erilaisia vaihto ehtoja on tutkittu. Jäljelle on jäänyt kotihoidon siirtyminen nuorisotiloihin kaupungintalolla ja nuorisotilojen siirtäminen Vanhan sairaalan tiloihin. Muutoskustannukset tulisivat olemaan kohtuulliset. Asiaa valmistellaan. 15. TARKASTUSINSINÖÖRIN Kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan ympäristölautakunnan päätöksestä täyt tää tarkastusinsinöörin virka Tekniseltä lautakunta tullaan pyytämään lausunto ottopäätöksen perusteella. Johtoryhmä keskusteli asiasta. Lausunto asiaa ei viedä lautakuntaan, vaan siitä järjestetään osas tojen välinen neuvottelu. Neuvotteluun osallistuu myös kaupunginjohtaja. Neuvottelun pohjalta annetaan lausunto. 16. KAUPUNGINTALON AUKIOLOAJAT VUONNA 2012 Johtoryhmä keskusteli kaupungintalon sulkemisesta tiettyinä työpäivinä tämän vuoden aikana. Kaupungintalo pi de tään kiin ni kesällä , mutta muuten ta loa ei pi detään kiinni mm. helatorstain ja itsenäisyyspäivän jälkeisinä päivinä. 17. DYNASTIA-PALVELIMEN KUSTANNUKSET Dynastia-palvelin joudutaan vaihtamaan. Kustannukset ovat n euroa. Johtoryhmä keskusteli kustannustenjaosta. Erillistä määrärahaa ei haeta, vaan kustannukset jae taan käy tön suh tees sa. 18. KAUPUNGINTALON RISKINARVIOINTI Työturvallisuuslain mukaiset riskienarvionnit tulisi tarkistaa vuosittain. Kaupun gin talon toimistojen osalta ne ovat van hentuneet. Johtoryhmä keskusteli asiasta. Jokainen toi mis to käy läpi riskinarvioinnit. Työsuojelupäällikkö antaa tarvittaessa ohjeita. Asko Ihamäki

5 Johtoryhmän sihteeri

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 401 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Jussi Salo, puh. 040 521 5503 tilakeskuksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot