Ikäihmisten teknologiatarpeen määrityksessä korostuvat seuraavat asiat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten teknologiatarpeen määrityksessä korostuvat seuraavat asiat:"

Transkriptio

1 SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi Merja Tepponen TEKNOLOGIASTA TUKEA IKÄIHMISTEN ARKEEN Senioreiden omista tarpeista lähtevillä teknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea iäkkäiden ihmisten itsenäistä asumista, parantaa kotona selviytymistä ja turvallisuutta sekä mahdollistaa yhteyksien pitäminen ja avun saanti. Teknologia on parhaimmillaan parantunut ikääntyneiden elämänlaatua, palvelujen saatavuutta, helpottanut palveluntarjoajien työtä ja säästänyt kustannuksia (Lehto 2009). Teknologisia ratkaisuja on kuvattu erilaisilla käsitteillä ja määritelty eri tavoin. Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan ylläpitää ja parantaa ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä. Sen avulla on tarkoitus lisätä joustavuutta ja tehokkuutta hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Telelääketiede mahdollistaa terveydenhuollossa tarvittavien tietojen siirron paikasta toiseen sähköisin tiedonsiirron menetelmin ja tietojen käyttämisen ajasta ja paikasta riippumatta. Asiantuntijat voivat seurata ja vastata potilaan terveydentilan muutoksiin ilman, että potilaan tarvitsee esim. tulla vastaanotolle (Lehto). Geronteknologia on ikääntyneille suunnattua hyvinvointiteknologiaa. Sillä tarkoitetaan ikäihmisen elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä ylläpitäviä ja edistäviä teknologisia sovellutuksia. Geronteknologisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää ikääntymisen huomioon ottavaa teknologiaa, jolla luodaan ikääntyneille mahdollisimman hyvä elin- ja työympäristö sekä tuetaan hoito- ja hoivatyötä (Klami 2007, 34-35). Kotihoidon teknologiaa voidaan luokitella seuraavasti 1) asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukeva, 2) asiakkaan terveydentilan seurannan mahdollistava, 3) lääketieteellisen seurannan mahdollistava ja 4) palveluntuottajia tukeva teknologia. (Liikanen & Niemi 2006, 14). Miten tietotekniset ratkaisuja tulisi kehittää? Teknologiset sovellutukset eivät kuitenkaan yksin riitä tukemaan ikääntyneiden kotona asumista. Niiden hyödyntäminen edellyttää palvelujen integrointia ja muuta uudelleen organisointia. Palvelu ja teknologia luovat kokonaisjärjestelmät, jossa ei riitä, että tehdään vain teknologiaa ja sosiaalisia muutoksia, vaan tarvitaan systeemisiä innovaatioita. Tällöin kehitetään yhtäaikaisesti toimintamalleja ja prosesseja, toiminnan organisointia ja tätä kokonaisuutta tukevaa tekniikkaa (Tepponen 2009, Riikonen & Mäkelä 2011).

2 Myös ikääntyneiden käyttäjien erityispiirteet tulisi huomioida uusien palvelujen, tietoteknisten ratkaisujen ja laitteiden kehittämisessä. Vanhenemismuutoksista johtuvia vaikeuksia teknologian käytössä lisäävät muun muassa äänien erottelukyvyn heikkeneminen (vaikeuksia erottaa, mistä suunnasta ääni tulee), korkeiden hälytysäänien kuulemisen vaikeus, näön heikkeneminen, vaikeus oppia uuden ja/tai satunnaisesti käytössä olevan laitteen käyttö. Ikääntyneet haluavat asuna kotona mahdollisimman pitkään, se on myös yhteiskunnan kannalta edullisinta. Tällöin nousee tärkeimmäksi tekijäksi yksilön turvallisuus, josta tulee huolehtia mahdollisimman hyvin myös teknologiaa hyväksi käyttäen. Monet sairaudet mm. muistisairaudet heikentävät yksilön turvallisuutta, jolloin vaaran uhatessa tulee koko hälytysketjun toimia katkeamatta ja näin voidaan estää erilaisia vaaratilanteita. Ikäihmisten teknologiatarpeen määrityksessä korostuvat seuraavat asiat: Mikä on asiakkaan ja omaishoitajan tai omaisten motivaatio teknologiaan? Mitkä ovat asiakkaan asunto-olot? Millaiset langalliset tai langattomat viestiyhteydet asiakkaalla on ulkomaailmaan? Millainen on asiakkaan sosiaalinen ympäristö, matkat läheisiin ja muihin ihmisiin? Pystyykö asiakas itse aktiivisesti toimimaan apua pyytäessään, vai tarvitaanko passiivisia hälyttimiä, joiden aktivoimisessa ei tarvita asiakkaan panosta? Miten paljon ja kuinka laajalti kodin ulkopuolella asiakas liikkuu ja onko hänen kävelylenkkinsä joka päivä sama? Tarvitseeko asiakas liikkumiseen kaatumista ennaltaehkäiseviä apuvälineitä sekä sisätiloissa että ulkona liikuttaessa? Pystyykö asiakas suoriutumaan jokapäiväisistä elämisen toiminnoistaan vai tarvitaanko automatisointia helpottamaan toimintoja? Aiheuttaako asiakkaan sairaus esim. dementia tilanteita, joissa täytyy soveltaa vaaroja ennaltaehkäisevää teknologiaa? Tarvitaanko sosiaaliseen kanssakäymiseen teknisiä apuvälineitä? Millaisia mielipiteitä omaisilla, omaishoitajalla tai ammattihenkilökunnalla on asiakkaan tilanteesta sekä suunnitteilla olevasta teknologiaratkaisusta? Kenelle ohjataan asiakkaan hälytykset, pystyvätkö omaiset tai lähipiiri ne vastaanottamaan? Mitä muita tarpeita asiakkaalla on? Millaisia sovelluksia on jo olemassa? Saatavilla on jo erilaisia sovelluksia, joita on kokeiltu erilaisissa hankkeissa. Esimerkiksi: Vanhuksille tarkoitettuja asuntoja on varustettu anturimatolla, joka seuraa henkilöiden liikkumista ja sijaintia asunnossa. Älykäs lattia hälyttää jos henkilö kaatuu tai on wc:ssä liian pitkään. Kotihoidon työntekijöillä on käytössään reaaliaikainen langaton etäyhteys potilastietojärjestelmiin, joten asiakkaan luona voidaan tehdä käyntiyhteenveto suoraan järjestelmään. HyvinvointiTV vie ikääntyvälle ja hänen läheiselleen suunnatut hyvinvointipalvelut kotiin interaktiivisen televisioyhteyden välityksellä. Television yhteyteen liitetään helppokäyt-

3 töinen kosketusnäyttö ja pieni kamera, joiden avulla palveluja käytetään. Kanavana toimii kaksisuuntainen laajakaistayhteys. Ohjelmatarjontaan kuuluvat mm. ohjatut liikuntatuokiot, keskusteluohjelmat ja asiantuntijaluennot. Ohjelmat aktivoivat ikääntyvää osallistumaan ja lisäävät mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kuvapuhelinta voidaan käyttää terveysasioinnissa ja sosiaalisen kanssakäymisen apuvälineenä. Muistisairaiden tueksi on pilotoitu EU-laajuisesti rajapinnoiltaan avointa internet- pohjaista portaalia, josta omaiset ja henkilöstö voivat nähdä ja hallita kotiin asennettua ja asumista tukevaa teknologiaa. Pilottiin on integroitu erilaisia muistutustoimintoja, kuvapuhelinyhteys, lieden, jääkaapin, ovien ja ikkunoiden valvontaa, palohälytykset, kosteusanturit. Palvelun avulla on myös mahdollista ulkona liikuttaessa paikantaa muistisairas sekä seurata unta säänkyyn asennettavan anturin avulla (www.isisemd.eu). Asumiseen liittyvä teknologia Lähitulevaisuudessa tietotekniikkaa lisätään kaikkiin arkipäivän esineisiin. Kuinka nämä kaikki fyysisesti erilliset eri valmistajien tekemät tuotteet voisivat muodostaa saumattomasti yhdessä toimivan miellyttävän kotiympäristön? (Teknologia kotona asumisen tukena; Teknologia apuvälineissä, asuinympäristössä ja palveluissa Elokuu 2009, WellPro, Heikki Äyväri.) Älykäs koti on palvelualusta, joka mukautuu yksilön elämänvaiheiden ja tarpeiden mukaan. Asumisen teknologian kirjo on laaja - se voi olla kodin arkiteknologiaa (lankapuhelin, kodinkoneet, kodinvalaistus ja kodin hallintalaitteet) tai hyperteknologiaa (biometriset tunnisteet) ja kaikkea tältä väliltä. Tällä hetkellä kehittämisen painopisteenä on langattomuus, yleis- ja yhteiskäyttöisyys, ääniohjatut käskyt, biometriset tunnisteet sekä se, että kaikki pystyvät kommunikoimaan keskenään. Tulevaisuudessa esim. IP -osoitteellinen valaisinjärjestelmä ja älytalo (tyhjä laatikko) voivat olla ratkaisuina helpottamaan ikääntyneiden asumista. Asumisessa teknologiaa voidaan hyödyntää mm. kommunikaatiossa (puhelin, ovipuhelin/sisäpuhelin, kuvapuhelin, vuorovaikutteinen TV), apuvälineenä, turvallisuuden lisääjänä (paloturvallisuus, kulunvalvonta, turvarannekkeet, lääkedosetit), ruoanvalmistuksessa ja ruokailussa, talotekniikassa ja infrassa (sprinklaus). Teknologisten ratkaisujen toteuttamisen kannalta asuntojen tulisi olla nykyistä hieman suurempia ja muunneltavampia. Rakennusvaiheen uudet teknologiset ratkaisut eivät uudisrakennusvaiheessa lisää asuntojen perusratkaisujen hintaa (esim. esteetön suihkutila). Teknologiset sovellutukset kotihoidon tukena Kotihoidon integroinnin teknologisia välineitä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset sähköiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Ne helpottavat muun muassa kotihoidon alueellista integrointia (Sinkkonen & Jaatinen 2003, 27). Teknologiaa voidaan hyödyntää kotihoidossa myös käyttämällä raportin tekoon kannettavaa tietokonetta tai matkapuhelinta. Ovien avaukset voidaan perinteiset avainniput korvata matkapuhelimella. Vuoteenvierusdiagnostiikassa verikoe otetaan asiakkaalta kotona ja esimerkiksi Marevan- lääkitys tarkistetaan. Tavoitteena on vähentää hoitajan autossa viettämää aikaa ja lisätä aikaa asiakkaan luona. Uudet kuva-ääniyhteydet tuovat mahdollisuuksia yhteydenpitoon myös huonokuntoisemmille, jotka eivät jaksa lähteä kotoa harrastuksiin.

4 Vuosien kauppapalvelujen kehittämiskokeilussa selvitettiin liikkuvaa tietojenkäsittelyä verkkosovelluksena ostoslistojen välittämisessä ja neuvonnassa. Tekniset sovellukset eivät jääneet käyttöön, mutta toimintatavat jäivät puhelimen ja faksin tukemina. Hankkeen pohjalta suositeltiin teknologisten sovellusten kehittämistä asiakkaiden, palveluntuottajien ja yritysten yhteistyönä sekä nivomista tiiviimmin kotipalvelun arkeen (Hyppönen 2004, 7). Esimerkkejä muista teknologian sovellutuksista kotihoidossa ovat mm. etävastaanotot (Orkamaa ym. 2007; Roilas ym. 2008), tiedon siirron mobiiliteknologia (Liikanen & Niemi 2006) ja muu etävastaanottotoiminta (esim. Timonen 2004). Käyntiä asiakkaan luona ei täysin korvaa mikään muu yhteydenpito. Moni epäilee, että teknologia syrjäyttää ihmisen. Teknologia tavoitteena on auttaa sekä asiakkaita että palvelun järjestäjiä, sekä tehostaa toimintaa. Tätä kautta järjestyy lisäaikaa asiakkaalle kuntoutukseen ja hoivan antamiseen. Teknologia ei korvaa ihmistä, vaan mahdollistaa lisäresursseja. Viime aikoina on myös kehitetty yksittäisiä järjestelmiä asiakkaiden itsenäisen suoriutumisen seurantaa, kuten esim. lääkkeenoton seuranta, uni-valverytmin seuranta jne. Älykkäillä lääkkeenjakoratkaisuilla tarkoitetaan lääkepakkauksia tai palveluja jotka mahdollistavat terveydenhuoltohenkilöstön tehokkuuden parantamiseen teknologian avulla. Älyominaisuudet voivat olla mm. muistutustai tunnistusominaisuuksia tai muita toimintoja, joilla voidaan tukea ihmisten lääkehoitoa tarkoituksenmukaisesti. Älykkäät ratkaisut eivät vaikuta suoraan lääkehoidon kustannuksiin, mutta niillä on epäsuoria vaikutuksia terveydenhuollon kustannustehokkuuteen. Ne vaikuttavat sekä asiakkaan kokemaan palvelun sujuvuuteen ja laatuun että palvelua tuottavan organisaation prosessien tehokkuuteen. Älykkäillä konsepteilla voidaan vaikuttaa asiakkaan lääkehoidon laadun paranemiseen ja omatoimisuuden sekä samalla riippumattomuuden lisääntymiseen Sovellutuksina ovat muun muassa erilaiset etäseurattavat ja hälyttävät lääkepakkaukset ja dosetit sekä muistuttava lääkekello josta portaalin kautta tulee mahdollisuus lääkkeenoton etäseurantaan, esim. omaisille tai kotihoidon henkilökunnalle. Käyttöönotto vaatii koko lääkehoitoprosessin uudistamista (Pynnönen ym. 2011). Teknologisten sovellutusten hälytysprosessi Teknologisten apuvälineiden lisääntyminen asettaa koko hälytysprosessille suuremmat vaatimukset, koska perinteisten turvapuhelinhälytysten lisäksi hälytyksiä voi tulla monista eri lähteistä ja monissa eri muodoissa. Turvapuhelimiin voidaan kytkeä monenlaisia lisälaitteita ja ne voivat välittää tietoa perinteistä puhelinlinjaa pitkin, internetin kautta tai GSM välitteisesti. GSM moduuli voi myös välittää hälytyksiä suoraan anturista (esim. hälyttävä lattia), kuvaa sekä GPS koordinaatteihin perustuva paikantamista. Näiden käyttö lisääntyy välineiden kehittymisen ja kustannusten laskun myötä. Erilaisilla ääni- ja valomerkeillä voidaan saada toimivia ratkaisuja sisälle ja pihapiiriin. Lyhyen kantaman hälyttimet ns. postilaatikkohälyttimet edistävät myös turvallista liikkumista pihapiirissä. Tarjolla on monenlaisia järjestelmiä mm. täysin langaton järjestelmä, jonka sovellusalueet ja käyttökohteet ovat moninaiset. Järjestelmässä voi yhdistyä saumattomasti esimerkiksi turvapuhelimen, rikosilmoitinjärjestelmän ja ympäristön hallintajärjestelmän ominaisuudet. Jokainen järjestelmän osa on jatkuvassa yhteydessä älykkääseen palvelimeen, joka vastaanottaa ja välittää hälytykset ja tarkkailee jokaisen laitteen tilaa. Järjestelmä on aina päällä ja hälytykset lähtevät viipymättä myös mahdollisessa vikatilanteessa tai yhteyksien katkettua. (http://www.everon.fi/)

5 Teknologiset laitteet tarvitsevat myös yhteyskeskuksen johon hälytykset ohjataan. Keskuksiin ollaan liittämässä turvapuhelinteknologian lisäksi mm. paikannus- ja kuvallista teknologiaa sekä sanallista tekstiviestiteknologiaa. Suuremmat keskukset hoitavat laajasti kodin erilaista turvateknologiaa, joka hälytysvalvonnan lisäksi tarjoaa ip-pohjaisia kuvapuheluita, henkistä vireyttä ylläpitäviä ohjelmia ja kiinteistövalvontaa. Lisäksi tarjontaan voivat kuulua kommunikaatiomahdollisuudet hoitohenkilökunnan kanssa ja omien tutkimustulosten välittäminen kotoa sairaalaan. Järjestelmiin voidaan liittää myös erilaisia sähköisiä lisäpalveluja, kuten pelejä. Erilaisten terveysteknologialaitteiden turvahälytysten vastaanotto voidaan ohjelmoida ja ketjuttaa niin, että apua saadaan ympäri vuorokauden. Omaiset voivat myös toimia turvahälytysten vastaanottajina, jolloin heidät tulee siihen huolella opastaa. Jos vastaanotto ulkoistetaan on saumaton yhteistyö kotihoitokeskuksen ja auttajien kanssa ensiarvoisen tärkeätä. Erilaiset variaatiot turvahälytysten vastaanotossa tuovat parhaan mahdollisen edun asiakkaan kannalta silloin kun koko hälytysketju toimii saumattomasti. Teknologia ja osaaminen Teknologian hyödyntäminen on haasteellinen tehtävä. Erityisesti tietoteknologisten välineiden onnistunut käyttö edellyttää koko palvelujärjestelmän ja henkilöstöresurssien kehittämistä sekä muutoksia käytänteissä ja tieto-taitotasossa. Uudenlaisen toimintaprosessin käyttöönotto edellyttää muutoksia myös ammattilaisten osaamisessa. Jokaisen työtekijän tulisi osata perusasiat erilaisten teknologioiden käytöstä ja asiakkaiden ohjaamisesta. Tämä edellyttää asian huomioimista jo ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä sekä täydennyskoulutuksessa. Kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä tulisi olla tiedossa hyvinvointiteknologian vastuuhenkilö pääkäyttäjä, joka asentaa laitteet asiakkaille sekä antaa konsulttiapua ja kouluttaa henkilökunta. Hyvinvointiteknologian vastuuhenkilön ei tarvitse välttämättä olla sähköalan tai telealan ammattilainen, vaan hänen tulee tietää laitteiden soveltuvuus asiakkaalle, osata yhdistää eri laitekomponentteja turvallisesti toisiinsa sekä pystyy arvioimaan ja tarvittaessa korjaamaan laitteita häiriö- tai vikatilanteessa. Vastuuhenkilöille järjestetään ajoittain teknologiaan liittyvää koulutusta. Kotihoidon henkilökunnasta koulutetaan työtiimi joka tekee terveysteknologian tarvekartoituksen sekä ehdotukset asiakkaan apuvälineistä, opastaa omaisia ja informoi alueen ikäihmisiä teknologia mahdollisuuksista. Myös erilaisten vertaisryhmien kouluttaminen ikäihmisten tueksi tukee käyttöönottoa ja vähentää ennakkoluuloja. Hyvätkin teknologiset ratkaisut jäävät hyödyntämättä, jos asiakas ei ole motivoituneita sen käyttöön tai hän ei osaa laitetta käyttää. Asiakkaan aktiivisuutta vaativien laitteiden opetusprosessi tulisi suunnitella asiakkaan tarpeet huomioiden. Opetuksessa tulee lähinnä keskittyä asiakkaan tiedon vastaanottokykyyn ja prosessointiin, käsien koordinaatiokykyyn, sekä kykyyn huolehtia itsestään. Erilaiset sairaudet, kuten muistisairaus, heikentävät mahdollisuuksia aktiiviseen omasta turvallisuudesta huolehtimiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tällaisessa heikentyneessä itsenäisen suoriutumisen tilanteessa tulee valittavaksi ns. passiivisia hälyttimiä ja kommunikointivälineitä. Mitä vähäisemmät mahdollisuudet asiakkaalla on itsenäiseen suoriutumiseen, sitä enemmän tulee ottaa omaiset, omaishoitajat ja muut läheiset mukaan opetustilanteisiin. Opetustilanteita tulee myös järjestää toistuvasti, riippuen asiakkaan itsenäisen suoriutumisen asteesta. Kotihoitokeskuksen työtiimi yhdessä terveysteknologian vastuuhenkilön kanssa opastaa ja kouluttaa asi-

6 akkaan terveysteknologian käyttäjäksi sekä huolehtii jatkoseurannasta. Opastaminen ja kouluttaminen on jatkuva pitkä prosessi, jossa neuvontaa annetaan asiakkaalle joskus joka käynnillä. Työtiimi huolehtii myös muun henkilökunnan perehdyttämisestä terveysteknologian sovelluksiin (Salo 2010). Teknologisten apuvälineiden kokonaisuus on laaja prosessi, jonka kokonaisvastuusta on sovittava. Teknologisten apuvälineiden prosessissa vastuut jakautuvat monen eri ammattiryhmän kesken varsin sattumanvaraisesti. Apuvälinekeskukset huolehtivat vain rajatusti itsenäisen suoriutumisen apuvälinetarjonnasta, kun taas kotipalvelu ja kotisairaanhoito pyrkivät tarjoamaan sellaisia apuvälineitä joita ei apuvälinekeskuksissa ole tarjolla. On parasta kehittää yhteistä itsenäisen suoriutumisen hyvinvointiteknologista apuvälinetarjontaa, jolloin koko toiminta tulee organisoida niin, että palvelut saadaan keskitetysti yhdestä paikasta. Lähteet: Hyppönen Hannele Tekniikka kehittyy, kehittyvätkö palvelut? Tapaustutkimus kotipalvelun kehittymisestä teknologia hankkeessa. STAKES, tutkimuksia 134. Väitöskirja. Gummerus Kirjapaino Oy. Saarijärvi. Klami Päivi Hyvinvointiteknologia ja gerontologia käsitteellistä määrittelyä. Julkaisussa Raija Väisänen & Juha Hämäläinen Sosiaalinen näkökulma gerontologiassa. Lappeenrannan kaupunki. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisuja 4/2007. Kuopion yliopisto. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogian laitos. Kopijyvä. Kuopio. Lehto, Paula KOTIIN-hanke. Asiakasvetoiset interaktiiviset ratkaisut ikääntyvän kotona selviytymisen tukena. Espoo: Redfina Oy. Liikanen Hanna & Niemi Annukka Kotihoidon liikkuvaa tietojenkäsittelyä kehittämässä. Raportti. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka. Tutkimuksia ja raportteja sarja B n:o 26 Kotkaset. Kotka. Orkamaa Anna-Maija, Tähkänen Anneli & Malinen Teija Sosiaalityön päätöksenteko ja ikääntyneiden itsenäisen selviytymisen tukeminen geronteknologian avulla Lappeenrannassa. Julkaisussa Raija Väisänen & Juha Hämäläinen Sosiaalinen näkökulma gerontoteknologiassa. Lappeenrannan kaupunki. Sosiaali- ja terveysviraston julkaisuja 4/2007. Kuopion yliopisto. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogian laitos. Kopijyvä. Kuopio Riikonen Merja & Mäkelä Kari Seniori-Saimaa yhteistyötä vanhusten hoidossa ja hoivassa. Julkaisussa Hautamäki Antti & Oksanen Kaisa (toim.) Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä. Jyväskylän yliopistopaino. Jyväskylä. Roilas Heikki, Tepponen Merja & Roilas Paula Hyla-hanke. Loppuraportti. Lappeenrannan sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja 2008:3. Lappeenranta. Tepponen Merja Kotihoidon integrointi ja laatu. Kuopion yliopiston julkaisuja E 171. Terveyshallinnon ja talouden laitos. Kuopion yliopisto. Kuopio.

7 Timonen Olavi Lääkärin etävastaanotto perusterveydenhuollossa: satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus videoneuvottelulaitteiston avulla toteutetusta etävastaanottokokeilusta. Acta Universitatis Ouluensis D 792. Salo Hannu Vanhustenhuollon terveysteknologian organisointivisiot sovellettuna Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin. LUT Raportti Senior-Saimaa Sinkkonen Sirkka & Jaatinen Pekka Situation in Finland. Teoksessa Hardy Brian, Van Raak Arno, Mur-Veerman Ingrid, Steenbergen Marijke & Paulus Aggie (eds.). Integrated care in Europe. Description and comparison of integrated care in six EU countries. Eisevier gezondheidszorg, Maarssen, Äyväri Heikki Teknologia kotona asumisen tukena; Teknologia apuvälineissä, asuinympäristössä ja palveluissa. WellPro.

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Ikäihmisten kärkihanke Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy

Ikäihmisten kärkihanke Rovaniemi Pasi Nurmela Seniortek Oy Ikäihmisten kärkihanke Rovaniemi 11.8.2016 Pasi Nurmela Seniortek Oy Seniortek Oy riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys perustettu Rovaniemellä 2005 kehittää innovatiivisia ja toimittaa turvapalveluratkaisuja

Lisätiedot

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma.

Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin 1.6.2011 31.12.2013 Salon kaupunki Vanhuspalveluiden asiantuntija ma. Tuula Suominen Salon väestöennusteet 2010 2040 75 vuotta täyttäneiden osalta Teknologian

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi ArctiCaren tavoitteet Vanhusten hyvinvointi ja parempi elämänlaatu tutussa ympäristössä Turvallisuuden

Lisätiedot

HYVINVOINTITEKNOLOGIA SAUMATTOMISSA PALVELUKETJUISSA

HYVINVOINTITEKNOLOGIA SAUMATTOMISSA PALVELUKETJUISSA HYVINVOINTITEKNOLOGIA SAUMATTOMISSA PALVELUKETJUISSA Mitä tämä on? 7.6.2016 Paula Poikela 1 Mitä on hyvinvointiteknologia Voiko se ON MITÄ olla tätä? HYVINVOINTITEKNOLOGIA Hyvinvointiteknologia kartoitus,

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle

Kuopion kaupungin kotihoito. Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena. Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Kuopion kaupungin kotihoito Hyvinvointiteknologiset laitteet kotona asumisen tukena Opas Kuopion kaupungin henkilöstölle Sisältö 1. Teknologia kotona asumisen tukena...................... 3 2. Hyvinvointiteknologisten

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras..

Päämäärä. Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Päämäärä Muistisairaan ihmisen terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä kotona asuminen. Jos tai silloin kun kotona paras.. Miksi Muistisairaiden ihmisten määrä nousee Suomessa yli 120 000 muistisairasta,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Hoiva Turva (KukkaTolppa)

Hoiva Turva (KukkaTolppa) Vanhustyö 2016 Hoiva Turva (KukkaTolppa) Ikäihmisten itsenäinen selviytyminen arjessa Seniortek Oy Lauri Munukka www.seniortek.fi Seniortek Oy on riippumaton, yksityinen ja 100% Suomalainen yritys toiminut

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita

Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita KOTI hanke 2011-2014 Tavoitteet Suunnitella ja rakentaa itsenäisen asumisen mahdollistava tulevaisuuden koti ikääntyville liikuntarajoitteisille muita eritystarpeita

Lisätiedot

Hyvinvointia e-palvelujen avulla

Hyvinvointia e-palvelujen avulla Hyvinvointia e-palvelujen avulla Näkökulmia tutkimiseen ja kehittämiseen Taloudellisuus ja uudistuminen toimintaprosessit kustannustehokkuus Teknologia HyvinvointiTV turvapiiri etämittarit 24h e-palvelu

Lisätiedot

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 1 Hankealue kartalla, mukana 64 kuntaa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 2 Vanhus-Kaste I Hankkeen osa-alueet Ikäihmisten

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä. Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote

Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä. Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote Kotona asumista tukevan teknologian lähitulevaisuuden näkymiä Sähköisen asioinnin seminaari 11.9.2013 Katja Rääpysjärvi Projektipäällikkö, Eksote miten ennen 70-luvun Innovaatio kotipalvelu voi viedä autolla

Lisätiedot

Digitaalisuus - Totta vai tarua vanhusten kotihoidossa

Digitaalisuus - Totta vai tarua vanhusten kotihoidossa Digitaalisuus - Totta vai tarua vanhusten kotihoidossa Riitta Laanala yksikönjohtaja riitta.laanala@hel.fi Tulevaisuus Lähde: Gartner Tulevaisuus Lähde: Gartner Laitteistoa kotona Ovihälytin Lämpötilailmaisin

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Paula Lappi 25.9.2012 Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Elektroninen lääkeannostelija - lääkekello Lääkekello: Lääkelokerikot 14 tai 28 ottokertaa: = ohjelmoitava dosetti, jonka kansialuetta

Lisätiedot

Slow-go ja Helsingin kotihoito

Slow-go ja Helsingin kotihoito Slow-go ja Helsingin kotihoito Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, Lupaava-hanke Helsingin terveyskeskus Strategiayksikkö Esityksen rakenne Helsingin kotihoidon esittely Lupaava-hanke kotihoidossa Kotona

Lisätiedot

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON.

SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. SOINTU ENNAKOIVUUTTA, TEHOKKUUTTA JA TURVALLISUUTTA KOTIHOITOON. MIKÄ ON SOINTU? Anturiteknologiaan perustuva kotihoidon järjestelmä Auttaa suunnittelemaan, ennakoimaan, priorisoimaan ja kehittämään kotihoidon

Lisätiedot

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ Katariina Ruuth, projektijohtaja ry, Tietokoneavusteinen Psykiatrinen Kotikuntoutus-projekti Tampere-talo 12.10.2011 Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus-

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Learning cafe Connectista KODA:an. Kotona-asumista tukeva tieto hyötykäyttöön

Learning cafe Connectista KODA:an. Kotona-asumista tukeva tieto hyötykäyttöön Learning cafe Connectista KODA:an Kotona-asumista tukeva tieto hyötykäyttöön Agenda KODA-projektin Learning cafe Kotona-asumista tukeva tieto hyötykäyttöön Holiday Club Saimaa, Lappeenranta 19.4.2017 klo

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN. LUOTTAMUKSELLINEN Toni Kurvinen Arctic Connect Oy

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN. LUOTTAMUKSELLINEN Toni Kurvinen Arctic Connect Oy TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN LUOTTAMUKSELLINEN Toni Kurvinen Arctic Connect Oy ARCTIC CONNECT OY LIIKETOIMINTA ARCTIC CLOUD PILVIPALVELUT Monipistepalvelut (siltapalvelut) Videotunneli.com tunnelointipalvelut

Lisätiedot

Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009

Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009 Arjen tukea ja turvaa -hanke Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 2006-2009 30.9.2010 Hankkeen tarkoitus On ollut selvittää, miten Vivago- hyvinvointikello soveltuu ikääntyneille Lisääkö kello ikääntyneiden

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN JUHANA OJALA

VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN JUHANA OJALA VIDEOVISIT PALVELUT TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN 11.8.2016 JUHANA OJALA VideoVisit Oy VideoVisit Oy on suomalainen kansainvälisesti toimiva videoasiointi- ja videohoivapalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE 7.5.2015 Kotihoidon toimintakykyä edistävällä työotteella hidastetaan vanhusten riippuvuutta ja siirtymistä laitoshoitoon Yhteiskehittely:

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeen esittely Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä. Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo

Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä. Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo Yritykset kumppanina uusia palveluratkaisuja kehitettäessä Espoo 1.10.2013 tj Jyrki Niinistö Evondos Oy, Salo Yritykset ovat erilaisia Yritys tarvitsee maksavia asiakkaita heti tai keskipitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Tampereen PEKKA-hanke

Tampereen PEKKA-hanke Tampereen PEKKA-hanke Yksi Väli-Suomen IKÄKASTE-ÄLDRE KASTE-hankkeista Toimii ajalla 1.11.2011-31.10.2013 Projektipäällikkönä Laura Selin-Hannola Projektisuunnittelijana Wilhelmina Karikko Tavoitteet:

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Elämä kotona muistisairaan ihmisen tukemisen uudet mahdollisuudet Ulla Eloniemi-Sulkava, Dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja Muistisairaudet ja

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 Etunimi Sukunimi Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys. Vanhusneuvosto 7.10.2015. Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja

Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys. Vanhusneuvosto 7.10.2015. Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys Vanhusneuvosto 7.10.2015 Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja Teknologia-avusteisten palvelujen haasteet ikääntyneillä Teknologian

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI Asukkailla on todellinen mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa. Asumisyksikön pitää olla esteetön, ja asukkailla on oltava mahdollisuus liikkua paikasta toiseen

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto

Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa. Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Sosiaaliset innovaatiot ja investoinnit Suomessa Hannu Hämäläinen 30.10.2015 InnoSI, Kuntaliitto Kehitysmatkalla suomalaisessa innovaatiopolitiikassa: teknologisista innovaatioista sosiaalisiin innovaatioihin

Lisätiedot

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015 Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015 Avainalueen tavoitteet Strategiset tavoitteet Aktiivinen ja hyvinvoiva kansalainen - kansalaiset osallistuvat yhteisen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema 6.2.14 Satu Simolin Palvelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, terveysasemien vastaanotot Me olemme Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali-

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta Hyvinvointiteknologiaohjaaja Mika Mitikka 28.11.2012 Me olemme Eksote Hoitajan näkökulma? Pertti Jarla SÄTKY sähköinen kotihoito SÄTKY

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Uuden soten kulmakivet

Uuden soten kulmakivet Mikä ihmeen SOTE? Uuden soten kulmakivet 1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa 2. Palvelut tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus 4. Kustannusten kasvun hillintä 5. Digitalisaatio VIDEO: Mikä SOTE?

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Miten teknologia toimii osana dementoituvan turvaverkkoa?

Miten teknologia toimii osana dementoituvan turvaverkkoa? Miten teknologia toimii osana dementoituvan turvaverkkoa? Projektipäällikkö Merja Hedberg, EPTEK ry EPTEK ry:n 10-vuotis-juhlaseminaari 10.9.2007 Eeva-hanke Tavoite Luoda yksilöllinen turvaverkko maaseudulla

Lisätiedot

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille projekti INKA/Tulevaisuuden terveys

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille projekti INKA/Tulevaisuuden terveys Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille projekti INKA/Tulevaisuuden terveys Anna-Liisa Niemelä Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Riikka Paasikivi Center for Health and Technology,

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa Heli Vesaranta Mia Vaelma 1 Aiheet 1. Kotona kuntoutumisen kehittämisprojekti 2. Kuvayhteys kuntoutujan tukena 3. Keskustelua, kysymyksiä,

Lisätiedot

Ikäihmisten asumisen uudet tuulet Pohjois Karjalassa, case Lieksa

Ikäihmisten asumisen uudet tuulet Pohjois Karjalassa, case Lieksa Ikäihmisten asumisen uudet tuulet Pohjois Karjalassa, case Lieksa Miten kustannuksia voidaan vähentää ja palvelun laatua parantaa? Paikka: Pohjois Karjalan rajavartioston tila, Onttola Aika: 17.2. 2011

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Itsenäinen suoriutuminen

Itsenäinen suoriutuminen Teknologia ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukena Jyväskylä 29.9.2009 Turvallinen, esteetön asuinympäristö itsenäisen suoriutumisen tukena Timo Ekroos, projektijohtaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

mhealth booster -hanke mhealth booster hankeen arviointia väliseminaarivaiheessa 4.6.2014 / LW

mhealth booster -hanke mhealth booster hankeen arviointia väliseminaarivaiheessa 4.6.2014 / LW mhealth booster -hanke mhealth booster hankeen arviointia väliseminaarivaiheessa 4.6.2014 / LW mhealth booster hankkeen käyttäjälähtöiset KEHITTÄMISYMPÄRISTÖT Soukan palvelukeskuksen HYVINVOINTIKIOSKI

Lisätiedot