Oivallus - Esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oivallus - Esiselvitys"

Transkriptio

1 Oivallus - Esiselvitys Elinkeinoelämän keskusliitto Oivallus-hankkeen esiselvitys 52A11037

2 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Forest Industry Consulting Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

3 Yhteystiedot 1 PL 4 (Jaakonkatu 3) FI Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus Puh Faksi Pöyry Forest Industry Consulting Oy Petri Vasara TkT, toimialajohtaja

4 Sisältö 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHESTYMISTAPA: PESÄPALLOPELI Lähdemateriaali Raportin rakenne 7 3 KOTIPESÄ: VERKOSTOJEN ROOLI 9 4 YKKÖSPESÄN HAASTE: GLOBAALIT TRENDIT Tulevaisuuden liiketoimintaympäristö 13 5 KAKKOSPESÄ: LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Jos et toimi reaaliajassa, olet kuollut Elintärkeä ennakointi Kasvu ja työllisyys Osaaminen 20 6 KOLMOSPESÄ: SUOMESSA JA MAAILMALLA JO TEHTYÄ Palveluliiketoiminnan kehittäminen Verkostoitumisen mahdollistaminen Työllisyyden varmistaminen Lupaavat toimialat: kennosto ja SHOKit 27 7 PELISTRATEGIAT Tavoitteet ja haasteet Viuhka Kolmen orkesterin yhteissointi Toimialamatriisi Oivallustaulukko 37 KIRJALLISUUS 39 Liitteet

5 2 1 JOHDANTO Elinkeinoelämän keskusliitto EK käynnisti kesällä 2008 ennakointihankkeen Oivallus Oppivien verkostojen osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa. Hanke on kolmivuotinen, ja sen painopiste on verkostoissa ja oppimisessa. Ennakoinnin kohteena ovat verkostot ja verkostojen osaamistarpeet yksittäisten toimialojen sijaan. Tavoitteena on saada monesta näkökulmasta tietoa elinkeinoelämän tulevaisuuden menestysaloista sekä näiden oppivien verkostojen osaamistarpeista. Hankkeessa pohditaan lisäksi tapoja, joilla osaaminen tulevaisuudessa rakentuu. Oivallus-hankkeessa pyritään ensin tunnistamaan tulevaisuuden menestysaloja. Seuraavaksi tarkastellaan millaisia osaajia ja minkälaista osaamista näillä aloilla toimivat oppivat verkostot tarvitsevat. Lopuksi hahmotellaan osaamisen rakentumista ja edelleen kehittämistä tulevaisuudessa. Oivallus on jatkoa EK:n viime vuosina toteuttamille hankkeille Palvelut 2020 ja Tulevaisuusluotain, jotka etenivät rinnakkain ja valmistuivat Palvelut 2020 oli pitkän aikavälin ennakointihanke, jonka tavoitteena oli ennakoida yksityisellä palvelusektorilla tapahtuvia muutoksia, alojen tulevaisuuden toimintaympäristöä ja näiden heijastumista tarkasteltujen alojen osaamisvaatimuksiin. Tulevaisuusluotaimessa tarkasteltiin kuuden teollisuus- ja rakentamistaustaisen klusterin osaamis- ja koulutustarpeita vuoteen Hankkeiden yhteisenä tavoitteena oli vaikuttaa siihen, että elinkeinoelämä saa tulevaisuudessa osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa. Oivallus-hanketta varten tilattiin Pöyry Forest Industry Consultingilta esiselvitys, johon on koottu kotimaassa viime vuosina tehtyjen ennakointihankkeiden keskeinen sisältö. Tätä on täydennetty kansainvälisten ennakointihankkeiden suuntauksilla sekä konsultin omalla näkemyksellä. Esiselvitys tarjoaa Oivallus-hankkeelle yhteisen tausta-aineiston, jonka pohjalta voidaan saattaa hankkeeseen osallistuvat tahot yhteiselle tietotasolle aiheesta aiemmin tehdystä materiaalista. Läpikäytyä ennakointiaineistoa käytettiin väitesarjan luomiseen. Näiden väitteiden pohjalta käytiin muutamien hankkeen ohjausryhmän jäsenten kanssa kahdenkeskiset keskustelut, joissa luotailtiin väitteiden hyväksyttävyyttä ja relevanssia erilaisten toimijoiden edustajien kanssa. Selvityksen ja keskusteluaineistosta nousevien näkökohtien perusteella muodostettiin pohjakartta Oivallus-hankkeen painopistealueiden valinnalle.

6 3 2 LÄHESTYMISTAPA: PESÄPALLOPELI 2.1 Lähdemateriaali Läpikäytyyn pääosin erilaisista ennakointiraporteista koostuvaan aineistoon valittiin yli 60 lähdettä, joista monet olivat puolestaan suuresta omasta tausta-aineistostaan siivilöityjä koosteita. Lähteistä hieman yli puolet oli suomalaisia ja loput ulkomaalaisia tai globaaleja. Joukkoon mahtui lisäksi sekä yleisluontoista tai metodista aineistoa että kansallista tai toimiala-kohtaista aineistoa. Lähteistä teoreettisimpia olivat puheenvuorot kirjan tai artikkelin muodossa. Materiaalin joukossa oli myös tiettyä tarkoitusta varten laadittuja visiointi-papereita ja selontekoja sekä konkreettisimmassa päässä toimintasuunnitelmia. Yleinen huomio: raportit eivät ole uhanalainen resurssi. Lisäksi voidaan todeta, että globalisaatio on toiminut tässä niin, että kansainväliset raportit sangen usein muistuttavat toisiaan ja ovat tietoisia toisistaan. Materiaalista tehtiin muutamia analyysejä, joista alla on muutama havainnollistava kuva. Koko lähdeluettelo on löydettävissä tämän selvityksen lopussa. Kuva 2-1 esittää raporttien jakaumaa aikaperspektiivin ja maantieteellisen näkökulman suhteen. Kuva 2-1 Raporttien sijoittuminen aikahorisontin ja maantieteellisen kattavuuden suhteen Suomi Kuplan koko=raporttien määrä nykyhetki 2020 ja jälkeen Globaali Ennakointiraporteista oli erotettavissa muutama painopiste tai pääasiallinen näkökulma. Tällaisia olivat mm. liiketoimintaosaaminen, kehitystoiminta tai tutkimustoiminta. Osa raporteista oli myös keskittynyt lähinnä tietyn toimialan erityistarpeisiin. Näitä painopisteitä havainnollistetaan alla (Kuva 2-2).

7 4 Kuva 2-2 Tausta-aineiston painopistealueita runsauden sarvi vai totuuden torvi? Innovaatiopolitiikka Osaamisvaatimukset Tutkimustoiminta Toimialakohtaiset tarpeet Kehittämiskohteet Verkostomainen liiketoiminta Liiketoimintaosaaminen Lähdemateriaalin kirjoittaja- ja julkaisijatahoihin kuului erilaisia toimijoita, joilla oli kullakin oma näkökulmansa ja syynsä ennakointiin. Elinkeinoelämän keskusliiton omat julkaisut Palvelut 2020 ja Tulevaisuusluotain saivat katsauksessa hyvän painotuksen. Valtionhallinnon alojen viimeisimmät tulevaisuuskatsaukset olivat kattavasti edustettuina. Sitran raportit 1 Kestävä innovointi ja Suuri siirtymä tarjosivat päivitystä laajempaan viitekehykseen ja edustivat viimeksi julkaistua sekä vielä julkaisematonta materiaalia. Euroopan tasolla tarkasteltiin mm. EU:n komission tuotantoa viime vuosilta sekä eri maiden tekemiä ennakointiraportteja. Yleisluontoista ja ennakointiraporttien valtavirtaa haastavaa näkemystä trendeistä ja niiden kehittymisistä tarjosivat esimerkiksi muutamat amerikkalaiset business-kirjailijat ja futuristit sekä Kööpenhaminan tulevaisuudentutkimuslaitos (Copenhagen Institute for Futures Studies, CIFS). Tunnistimme lähdemateriaalista muutamia raporttien arkkityyppejä, joita havainnollistamme samurai-kuvauksella Kuva 2-3. Koimme, että vaikka useissa raporteissa oli havaittavissa useamman samurain ääntä, varsinainen kaikkien näkökulmien pohtija eli integraattori puuttui. 1 Aihepiiriltään varsin kattava ennakointiraportti Muutoksen Suomi julkaistiin tämän raportin valmistumisvaiheessa ja tarjoaa mielenkiintoisia näkymiä Suomen tulevaisuuteen.

8 Kuva 2-3 Kuusi samuraita ja seitsemäs haamusamurai 5 Teknologi Tulevaisuudentutkija Yritystalousanalyytikko Sosiologi Innovaattori Koulutustarveanalyytikko Integraattori? Raporttien lukemisen lisäksi tutkimme lähdemateriaalia toisiaan täydentävien tekstinlouhintamenetelmien avulla. Niiden algoritmit pureskelivat teksteistä esille termit, niiden keskinäiset suhteet ja valtasuhteet lähempi matemaattinen kuvaus ei ehkä ole olennainen tälle raportille. Rajoituksen näiden työkalujen käyttöön tuo lähdemateriaalin monikielisyys. Suomen- ja englanninkieliset raportit oli käsiteltävä erillään. Kuva 2-4 on esimerkkejä kahden eri työkalun tuottamista tuloksista. Vihreissä Sargassomeri 2 -kuvissa merestä esiin nousevat huiput kuvaavat useimmin esiintyneitä käsitteitä, ja niihin liittyvät käsitteet muodostavat saarekkeita huippujen ympärille. Heikommat signaalit ovat ulkosaaristoissa, kuumimmat valkoisina hohtavissa tulivuorissa. Toinen esimerkissä havainnollistettu menetelmä kuvaa sitä, kuinka raportit ja termit sijoittautuvat toisiinsa nähden. Kuva 2-5 havainnollistaa raporttien ryhmittymistä toisiinsa nähden. Siniset pallot ovat yksittäisiä lähteitä, punaiset klusterit on nimetty merkittävimmän yhteisen tekijän mukaan ( Työvoimaklusteri, Palveluklusteri, Yhteistyöklusteri, Innovaatioklusteri ). Kaikki raportit eivät suinkaan sijoitu aivan odotusten mukaisesti: työvoima saattaa esim. olla suurimmassa roolissa innovaatioraportissa. Kuva 2-6 esittää raporteissa esiintyneiden käsitteiden ja raporttien sijoittumisen toisiinsa nähden käsitteet ovat punaisia, raportit sinisiä. Mitä lähempänä käsitteet ovat tiettyä raporttia, sitä lähempänä ne ovat sen sisältöä. 2 Oma termimme tälle neuroverkkopohjaiselle kuvalle - johdettu kuvan väristä ja ulkonäöstä.

9 Kuva 2-4 Älyllistä kaivostoimintaa: Materiaalin (tekstin)louhinta ja syntynyttä kuvakudelmaa 6 Kuva 2-5 Suomeksi saatavilla olevien raporttien asettuminen aihepiireittäin

10 Kuva 2-6 Suomeksi saatavilla olevat raportit käsitekentässä 7 Teknologia, yritys, osaaminen : 9= Globaali tuotannonjako Euroopan, edistää, sosiaalista : 7= EU: A New Social Agenda 2.2 Raportin rakenne Raportin ensimmäinen osa tarjoaa juonitetun katsauksen kotimaisiin ja kansainvälisiin ennakointiselvityksiin. Katsauksen analogisena viitekehyksenä on käytetty pesäpalloa, joka on innovaattori Tahko Pihkalan kansainvälisin vaikuttein luoma kotimainen joukkuepeli, jossa kommunikoidaan runsaasti. Pihkalan verkostoinnovaatiokaava Kutsukaamme pesäpallon pohjalta syntyvää kuviota Pihkalan verkostoinnovaatiokaavaksi. Tässä kaavassa - seurataan kansainvälistä innovaatiotoimintaa ja poimitaan/lisensioidaan sieltä Suomeen sopivia paloja - yhdistetään ne suomalaiseen osaamiseen - käytetään erilaisia sosiaalisia medioita osana innovaatiota, tai vähintäänkin verkostoitunutta kommunikaatiota - pesäpallo-ottelussahan esiintyy erittäin runsaasti suullista kommunikaatiota kentällä ja katsomossa sekä myös koodattua kommunikaatiota ( viuhka ) Vientituotteenahan pesäpallo ei ole ollut menestys, mutta se ei ollutkaan päätavoite.

11 8 Sisällä olevan joukkueen (=verkosto) tavoitteena on tehdä mahdollisimman monta juoksua (=onnistunutta liiketoimintaratkaisua). Lyöjä (=jonkin alan toimija) lyö(=tekee toimintapäätöksen) kotipesästä ulkojoukkueen lukkarin hänelle syöttämää palloa. Lähtiessään kotipesästä etenemään lyöjä muuttuu juoksijaksi. Juoksijan tavoitteena on kiertää kaikki kolme kenttäpesää haavoittumatta tai palamatta (=onnistua toimintaympäristön haasteista huolimatta). Sisäjoukkueen muut pelaajat pyrkivät lyöjinä auttamaan juoksijaa etenemisessä. Kierrettyään kaikki kenttäpesät pelaaja tekee juoksun palatessaan takaisin kotipesään. Pelaajat seuraavat viuhkaa, jonka värikoodien avulla pelinjohtaja viestii joukkueelle tilanteeseen sopivasta joukkueen yhteisestä strategiasta. Alla olevassa kuvassa on tyypillinen pesäpallokenttä. Kuva 2-7 Pesäpallokenttä kotipuoli kenttäpuoli kotipesä kotiraja lähtöpolku kotipolku etukenttä 1-pesä 2-pesä poikkipolku takakenttä takaraja 10 metriä Kotipesältä lähdettäessä peruskuntoiset verkostot tarjoavat tukea. Ykköspesälle pääsy edellyttää globaalien trendien vahtien ohittamisen, erityisesti mikäli liiketoiminta on sellaista, joka tähtää vahvasti vientiin ja kasvuun kansainvälisillä markkinoilla. Kakkospesälle päästyään pelaajan on todettu olevan valmis kohtaamaan muuttuvan liiketoimintaympäristön haasteet. Kolmospesälle pääsy osoittaa, että liiketoiminnan menestys on ennakoitu ottaen huomioon jo Suomessa ja maailmalla tehdyt asiat. Juoksuun yltävät siis tällä kentällä osaajien terävin kärki ja kuningasjuoksuun tarvitaan lisäksi myös onnea. Pelin voittoon tarvitaan koko joukkueen osaaminen ja onnistuminen, eikä se tapahdu ilman verkoston oppimista ja sopeutumista toimintaympäristöön.

12 9 3 KOTIPESÄ: VERKOSTOJEN ROOLI Oivallus-hanke keskittyy oppiviin verkostoihin. Kentällä lähdetään liikkeelle siitä, että verkostojen merkitys ja rooli ymmärretään. Esimerkiksi ihmisten väliset suhteet muodostavat luontaisesti verkoston, joka toimii tärkeänä kanavana esimerkiksi tiedon ja kokemuksen jakamiselle. Verkostojen merkitys liike-elämässä on ymmärretty intuitiivisesti jo kauan, mutta tutkimusta aiheesta on julkaistu vain noin vuosikymmenen ajan. Sosiaalitieteiden puolella sosiaalisten verkostojen analyysiä (social network analysis, SNA) on kehitetty ja sovellettu graafiteorian (verkostoesityksen matemaattinen tausta) pohjalta jo 1960-luvulta lähtien. Verkostotyyppejä ja esimerkkiverkosto Erilaisia organisaation ulkopuolisen verkottumisen muotoja voidaan luokitella hyvin monella eri tavalla. Katsaus näihin on tämän esiselvityksen ulkopuolella. Otetaan esimerkkinä yksi lähdeaineistossa oleva jako: allianssit, killat ja torit ( agora ). Allianssit voivat muodostua esimerkiksi toisen yrityksen tai tutkimuslaitoksen kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Kilta taas edustaa osaajien yhteistä ammattitiedon jakamisen paikkaa. Esimerkiksi aktiivisesti toimivalla tietyn alan alumni-yhdistyksellä voi olla tällainen rooli. Allianssien toiminta on yleensä korostetusti tavoitteellista ja kiltojen alakohtaista. Sitoumuksettomat ja alojen väliset kohtaamiset toteutuvat parhaiten erilaisilla toreilla eli satunnaisissa kohtaamisissa. Tällaisena alustana voi toimia esimerkiksi seminaaritilaisuus.

13 Kuva 3-1 havainnollistaa olemassa olevaa suomalaista verkostoa, jossa on tehokkaat ristiinlinkitykset toimijoiden välillä (Vasara et al. 2009). Tämän paikallisen ja erikoisosaamiseen keskittyneen verkoston keskeinen taustatekijä ovat henkilöiden kautta syntyvät yhteydet. Mustat linkit kuvastavat kotimaisia yhteyksiä eri toimijoiden välillä ja harmaat osoittavat yhteydet ulkomaille ( ulkomaailma viittaa Suomen ulkopuolelle), vaikkei tiettyyn henkilöityyn tahoon siellä. Kaikki kolme mainittua verkostomuotoa ovat löydettävissä tästä, monellakin tavalla. KCL on jo sellaisenaan allianssi yritysten kesken (eri yritysten omistama yhteinen tutkimuslaitos). Åbo Akademin ympärille sijoittuvat erilaiset yhdistykset ja organisaatiot ovat kokonaisuutena kilta. Kemiaan liittyvät seminaarit ja muu toiminta ovat toreja, joilla eri tahot tapaavat toisiaan. 10

14 Kuva 3-1 Suomalainen verkosto: Analyyttinen mieli 11 Ciba specialty Chemicals M-real Stora Enso UPM-Kymmene Ulkomaailma TopAnalytica KCL Åbo Akademi Kemira Verkostot ovat tiedon etsinnän kanavia, joiden kautta yritys tai organisaatio pääsee käsiksi sen omaa osaamista täydentävään tietoon, taitoon tai tekijöihin. Verkostoanalyysissä erotetaan toisistaan ns. vahvat ja heikot linkit, joiden merkitys tietämyksensiirron kannalta on toisistaan poikkeava. Yleistäen voisi todeta, että edellä mainituista esimerkeistä kiltojen sisäiset linkit ovat tyypillisimmin vahvoja ja toreilla muodostetut linkit heikkoja. Allianssien muodostamat linkit sijoittuvat välimaastoon riippuen allianssin lajista ja kestosta. Kaikenlaisilla linkeillä on paikkansa verkostoissa.

15 Suomalainen elinkeinoelämä on vahvasti sisäisesti verkottunutta sekä henkilösuhteiden että organisaatioiden kautta etenkin asiantuntija- tai johtotasolla. Monet suomalaiset yritykset ovat verkottuneita myös globaalisti sekä oman organisaation kautta että yhteistyökuvioiden kautta. Erityisesti globaalisti toimiville suuryrityksille oman organisaation rakenteissa tapahtuva kansainvälinen verkottuminen ja siinä oppiminen ovat avainasemassa. Tätä oppimisprosessia voidaan tehostaa mm. aktiivisen aivokierron eli esimerkiksi työntekijöiden ulkomaankomennusten kautta (Hautamäki 2007). Paljon puhuttu mutta käytännössä harvoin toteutuva resepti on yksilöiden liikkuvuus yritys- ja 12 VERKOSTOJEN TULEVAISUUS? EHKÄ EI SENTÄÄN WIRED-lehden päätoimittaja Chris Anderson teki long tail -käsitteestä hitin. Hänen seuraava kirjansa (ilmestyy 2009) on Free!, eli kirja siitä, miten ilmainen on verkottuneen maailman bisneksen tulevaisuus. Yhtye Radiohead julkaisi viimeisimmän albuminsa verkossa niin, että lataajat saivat maksaa tuotteesta itse valitsemansa hinnan. Tuloksena 62 % kuuntelijoista otti ilmaisen, ja vain 4 % maksoi täyden hinnan. Ilmaista vaihtoehtoa tarjottaessa on siis keksittävä uudenlainen ansaintalogiikka. tutkimusmaailman välillä. Ehkä useimmin tämä Suomessa tapahtuu VTT/yritys tai yritys/vtt-siirtona. 4 YKKÖSPESÄN HAASTE: GLOBAALIT TRENDIT Lähdemateriaalin perusteella on pyritty tiivistämään olennainen globaaleista trendeistä, joista ollaan pitkälti yhtä mieltä. Mainittakoon, että samoihin aikoihin tämän selvityksen valmistumisen kanssa julkaistiin Sitran asettaman työryhmän kattava ennakointiraportti Muutoksen Suomi, jossa tunnistetut päätrendit eivät nekään olennaisesti poikkea tässä

16 raportissa esiin nostetuista. Nämä päätrendit eivät ole yllättäviä mitä ei ehkä tulisi olettaakaan laajan katsauksen konsensusalueesta Tulevaisuuden liiketoimintaympäristö Aineiston perusteella tulevaisuuden liiketoimintaan vaikuttavia teemoja arvioidaan olevan mm. seuraavat trendit. Kunkin kohdalle on kirjoitettu erikseen myös kommentti, joka täydentää valtavirran mukaista kuvausta jollakin materiaalin joukosta esiin nousseella näkökulmalla. Globalisaatio: Toimintaympäristö kansainvälistyy ja kilpailu kiristyy, kun toimintatavat, tuotteet, tavarantoimittajasuhteet tai hankintakanavat eivät ole riippuvaisia kansallisista rajoista. Myös palvelut siirtyvät valtionrajojen yli. Työvoiman ja asiakkaiden kulttuurinen kirjo kasvavat. o Kommentti: Globalisaation eteneminen haastaa toimimaan tehokkaasti myös sen kääntöpuolien hillitsemiseksi. Futurologi James Canton nimeää globalisaation viisi sotaa, joihin tarvitaan ratkaisuja sekä vahinkojen korjaamiseen että ennaltaehkäisyyn: terrorismi, rikollisuus, huumeiden salakuljetus, väärentäminen, köyhyys. Toimiakseen positiivisena voimana globalisaatio edellyttää paljon kansainväliseltä yhteistyöltä ja sopimuksilta sekä kestävältä perustarpeista huolehtimiselta paikallisesti (mm. koulutus, terveydenhoito, energiantuotanto). o Kommentti: Meneillään oleva finanssikriisi on osoittanut vakavia puutteita mm. johdannaismarkkinoiden valvonnassa. Rahoitusinstrumenteista, jotka oli alun perin tarkoitettu tasaamaan markkinoiden vaihtelua, onkin tullut osaltaan niiden muutoksia keinotekoisesti jyrkentäviä välineitä. Rahoitusmaailman riskinhallinnan riippumattomuus on laajasti kyseenalaistettu. Finanssimaailmasta alkunsa saaneet levottomuudet ovat rahoitusmarkkinakriisin syvetessä siirtyneet reaalitalouden puolelle. Talouden kasvu-ennusteita on loka-marraskuussa 2008 korjattu alaspäin lähes viikoittain. USA:n, EU:n ja Kiinan johto on julkilausunut panostavansa suuria summia haittojen lieventämiseksi. Yritysten talousnäkymät ovat kuitenkin heikentyneet poikkeuksellisen nopeasti. Ilmiö ei sinänsä ole täysin ennalta arvaamaton, mutta talouden alamäen jyrkkyys on yllättänyt myös monet asiantuntijat. Tällä hetkellä haasteena on koko talousjärjestelmän perusteiden vakauttaminen. Edessä on poikkeuksellinen talousjakso, jolla saattaa olla ennakoitua laajempi vaikutus myös 2010-luvun talouskehitykselle. Tämä esiselvitys ei kuitenkaan ole oikea paikka laajemmalle talouskriisin pohdinnalle. Teknologinen kehitys: Tulevaisuuden avainteknologioina pidetään tieto- ja viestintä-, bio-, materiaali-, nano- ja ympäristöteknologioita. Tulevaisuuden teknologioissa korostuu mm. vuorovaikutteisuus - teknologiaa ei enää käytetä tai kuluteta, sen kanssa eletään ja sitä luodaan. Lisäksi kaikissa lähteissä uskotaan, että asiakkaan tarpeisiin sovitettu räätälöinti lisääntyy. Tulevaisuuden teknologinen kehitystyö on sitä laadukkaampaa ja kilpailukykyisempää, mitä paremmin se ottaa huomioon inhimilliset ja sosiaaliset perusasiat. Kun tietotekniikka leviää kaikkialle, se luo paineita yksityisyyden suojaamisen varmistamiselle. Tämä antaa mahdollisuuden kokonaan uusien palveluiden ja liiketoiminnan luomiseen. Yhteiskunnan haavoittuvuus lisääntyy, koska riippuvuus

17 tietotekniikasta lisääntyy. Palveluiden varmistamisesta ja häiriötilanteiden hallinnasta tulee kriittinen tekijä. 14 o Kommentti: Menestyksen ratkaisee tulevaisuudessa liiketoimintamalli, ei tuote tai palvelu yksistään. Verkostoja rakennetaan palvelemaan liiketoimintamallia. (Pulkkinen et al.). Teknologian kanssa eläminen ja sen luominen korostuu mm. julkisissa innovaatioissa, jossa kellään kehittäjistä ei ole omistusoikeutta tuotokseen (Vasara et al. 2009). Ensimmäisiä esimerkkejä tästä ovat avoimen lähdekoodin ohjelmistot. Väestön ikääntyminen: Ikärakenteen muuttuminen tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia sekä uusien tuotteiden että palvelujen muodossa. Samalla kuitenkin työvoiman tarjonta supistuu ja yritysten kilpailu osaajista kiristyy. o Kommentti: Suomessa suuret ikäluokat ovat lähivuosina siirtymässä joukoittain eläkkeelle. Maailmanlaajuinen taantuma saattaa muuttaa ainakin joksikin aikaa työvoiman saatavuutta siten, että varsinaista työvoimapulaa ei heti pääse syntymään. Vastuullisuus: Taloudellisen menestyksen lisäksi huomio kiinnittyy yritysten suhteisiin ihmisiin ja ympäristöön; eettisyys ja kestävä kehitys nousevat entistä keskeisemmiksi. Hyvä taloudellinen suorituskyky luo edellytyksiä sosiaalisesta ja ympäristövastuusta huolehtimiselle. Yritysten menestyminen taas edellyttää henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtimista sekä vastuullista suhtautumista ympäristöä sekä sidosryhmiä kohtaan. Vastuullisen liiketoiminnan merkitys kasvaa koko ajan muun muassa maineen hallinnassa sekä yritys- ja tuotekuvan kehittämisessä. o Kommentti: Yrityksen kannattaa ottaa riski lisätä läpinäkyvyyttä. Todellinen vastuullisuus ei ole reaktiivista vaan proaktiivista. Yritys toimii ihmisten ja ympäristön kannalta vastuullisesti lisätäkseen arvoa itselleen ja sidosryhmilleen, eikä ensisijaisesti vastatakseen markkinoiden vaatimuksiin läpinäkyvyydestä. Vaadittava muutos haastaa yritykset uudenlaiseen ajatteluun, jonka läpäisevyys organisaatiossa on edellytys menestymiselle. (Tapscott & Ticoll) Viime vuosina on myös syntynyt ns. yhteiskunnallisia yrityksiä, joiden koko olemassaolo ja liiketoiminta perustuu laajaan yhteiskuntavastuullisuuden käsitykseen (vrt. hiljattainen kilpailu beachange.org). Toisinaan puhutaan voiton ja tarkoituksen yhdistämisestä ( with profit and purpose ). Nokia käynnisti hiljattain we:offset -palvelun, maailman ensimmäisen kännykkätyökalun hiilidioksidipäästöjen korvaamiseen.

18 Verkostoituminen: Tulevaisuuden vaativia asiakkaita palvellaan useamman yrityksen välisenä yhteistyönä. Asiakkaalle toiminta näkyy kuitenkin yhden luukun periaatteena. Verkostoitumisen uskotaan olevan keskeinen menestystekijä myös innovaatiotoiminnassa. 15 o Kommentti: Verkostoitumisen muoto riippuu tarpeesta. Se voi tapahtua esim. allianssin, killan, tai torien eli erilaisten satunnaisten kohtaamisten muodossa. Kaikilla verkostoitumisen muodoilla on paikkansa. (Hautamäki 2007) Asiakaslähtöisyys: Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja ennakointi sekä tuotteiden ja palvelujen räätälöinti nähdään menestymisen edellytyksiksi useissa raporteissa. o Kommentti: Yritysten innovaatiotoiminta on myös saanut uusia piirteitä, jotka menevät räätälöityjen ratkaisujen toimittamista pidemmälle. Tällaisia ovat mm. innovaatioiden tuottaminen hajautetusti tai avoimesti, jolloin asiakkaan tai sidosryhmän osallistuminen innovaation syntymisessä on merkittävä. Sosiaalisen median piiristä on myös noussut kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja. Facebook tarjoaa käyttäjilleen ilmaisen alustan tuottaa ja jakaa itsestään tietoa, jota maksavat mainostajat sitten hyödyntävät. Kuva 4-1 Tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä muovaavat megatrendit Teknologinen kehitys Globalisaatio Väestön ikääntyminen Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Verkostoituminen Yllä olevassa kuvassa esitellyistä megatrendeistä globalisaatio, teknologinen kehitys ja väestön ikääntyminen ovat korostuneesti liiketoiminnan ulkopuolisia haasteita, joiden sisäistäminen omaan liiketoimintaan sen luonteen vaatimalla tavalla on keskeistä. Asiakaslähtöisyys, verkostoituminen ja vastuullisuus puolestaan edustavat sisältä lähteviä liiketoimintaosaamisen haasteita, joiden sisältö on murroksessa. Nämä trendit nousivat esiin valtaosassa lähdemateriaalia, mutta näkökulmasta riippuen painotus niiden kesken vaihteli, mitä havainnollistaa Kuva 4-2. Raportit jaoteltiin kuuteen painopistealueeseen, ja jokaiselle ryhmälle laskettiin trendien käsitteiden esiintymistiheydet. Ryhmien erisuuruuden vuoksi tulokset on normalisoitu niin, että useimmin esiintynyt käsite on joka ryhmällä samansuuruinen.

19 Kuva 4-2 Päätrendien esiintymistiheyden vaihtelu raportin painopisteestä riippuen 16 Globalisaatiolla oli otoksessa suhteellisesti suurin painoarvo sellaisissa julkaisuissa, joiden katsantokanta oli yleisesti tulevaisuus, talous/yritykset, yhteiskunta, tai osaamistarpeet. Teknologiakeskeisissä julkaisuissa painottui muita enemmän vastuullisuus mukaan lukien ympäristönäkökulma. Innovaatioihin ja tuotekehitykseen keskittyvissä julkaisuissa ikääntymistrendin painoarvo oli selvästi suurin. Teknologisen kehityksen rooli nousi ehkä hieman yllättäen selvästi muita korkeammalle yhteiskunnallisesti suuntautuneissa julkaisuissa. Verkostoitumisen kohtuullisen merkittävä rooli osaamistarpeisiin keskityvissä julkaisuissa ei sen sijaan ollut yllättävää. Kompensointi trendinä raporteissa Kuten yllä nähtiin, raportit usein nostivat esille sen näkökulman josta niiden saatettiin kuvitella olevan kauimpana: yhteiskunnallinen raportti puhuu teknologiasta, teknologiaraportti yhteiskunnasta.

20 17 5 KAKKOSPESÄ: LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Havaittujen megatrendien lisäksi viime vuosien ennakointimateriaalissa on tunnistettu liikeympäristön laadullinen muutos, josta on kirjoitettu myös runsaasti businesskirjallisuutta. Haasteet ovat osittain perua pääomavirtojen nopeista ja arvaamattomista liikkeistä. Toisaalta vaikuttimena ovat myös reaalimaailmassa tapahtuneet muutokset yhteiskunnan ja yksilöiden arvostuksissa. 5.1 Jos et toimi reaaliajassa, olet kuollut Kevin Kelly luonnehti jo kymmenen vuotta sitten ns. uutta taloutta lausahduksella Jos et ole reaaliajassa, olet kuollut. Kuva 5-1 havainnollistaa kokonaisuutta lähinnä James Cantonin (2007) ansiokkaan kiteytyksen pohjalta. Kuva 5-1 Yritykseltä vaadittavat ominaisuudet alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä Nopeus Yllätys Oy YritysAb sopeutuva ennakoiva yhteistyökykyinen tietoinen reaaliaikainen ketterä Monimutkaisuus Muutos Riski Yritystä ympäröivien haasteiden kanssa eläminen tuottaa laadullisia osaamistarpeita. Erilaisilla toimialoilla on tietenkin myös omat erityiskysymyksensä ja syklinsä. Kuitenkin myös pääomavaltaisessa prosessiteollisuudessa on jouduttu huomaamaan, että työntekijöiden sopeutuvuus esimerkiksi vaihtuviin tehtäviin on tullut yhä tärkeämmäksi vaihtuvissa markkinatilanteissa. Menestyvän yrityksen valttikortteja ei voida ottaa haltuun esimerkiksi irrallisten, sinänsä arvokkaiden tietojärjestelmien avulla, vaan haasteet vaativat ominaisuuksien läpäisevyyttä organisaatiossa. Jatkuva muutos asettaa suuret vaatimukset myös yksilöille sekä heidän osaamiselleen ja oppimiselleen.

21 5.2 Elintärkeä ennakointi Ennakoinnista on 2000-luvun Suomessa ja raportteja on tehty ahkerasti, kuten tämänkin esiselvityksen aineisto osoittaa. Kyseessä on nähdäksemme kuitenkin enemmän kuin muotisana. Menestyvät yritykset pyrkivät ja pystyvät ennakoimaan liiketoimintaympäristönsä muuttumista. Ennakointityö auttaa ymmärtämään markkinoiden ja toimintaympäristön tulevia kehitysnäkymiä ja mielipideilmastoa, hyödyntämään tarjoutuvat mahdollisuudet sekä varautumaan riskeihin. Kyseessä ei ole uusi asia, mutta yksittäisen yrityksenkin on otettava globaalissa liiketoimintaympäristössä huomioon laajempi joukko asioita kuin ennen. Muodostimme lähdemateriaalissa yleisesti esiintyneiden teemojen ympärille kahdeksan väitettä, jotka käsittelivät trendien vaikutusta liiketoimintaympäristöön. Väitteiden pohjalta käytiin keskusteluja erilaisten toimijoiden edustajien kanssa. Tavoitteena oli luotailla väitteiden hyväksyttävyyttä ja oleellisuutta, sekä nostaa väitteiden kautta eri alojen ja toimintakenttien tärkeitä kysymyksiä esiin. Pyöreän pöydän ympärillä istuvat hahmot esittävät väitteet Kuva 5-2. Osa väitteistä oli tarkoituksellisesti muotoiltu provosoiviksi, eikä välttämättä omaa näkemystämme vastaaviksi. Haastattelujen avulla luotasimme, pienellä otoksella, minkä tyyppiset asiat ovat ennakoinnissa tärkeitä erityyppisille toimijoille. 18 Kuva 5-2 Haastatteluissa testatut väitteet Ikääntyminen Ikääntyminen ja energiansäästön ja energiansäästön n tarve toimivat i t tarve toimivat ajureina ajureina uudenlaisille uudenlaisille udenlaisille liikkumis- ikkumisi liikkumis- i tk -j ja ja siirtämisratkaisuille siirtämisratkaisuille sui Globalisaatio tulee Globalisaatio lisäämään tulee lisäämään kulttuurien kulttuurien välistä välistä ymmärtämystä ja ymmärtämystä demokratiaa ja demokratiaa Finanssikriisi Finanssikriisi tulee tulee lisäämään lisäämään ämään sääntelyn kautta sääntelyn kautta kotimaista kotimaista i t omistusta omistusta t yrityksissä yrityksissä i Suomalaiset Suomalaiset yritykset yritykset siirtävät t siirtävät yli yli puolet puolet t&k-toiminnastaan t&k-toiminnastaan t i na toiminnastaa an n Aasiaan Aasiaan Koulutus Koulutus jakautuu selkeästi jakautuu selkeästi laaja- laajaalaiseen alaiseen yleisosaamiseen yleisosaamiseen i ja ja kapeampaan kapeampaan erityisosaamiseen, erityisosaamiseen, jota jota toteutetaan t t t Suomessa toteutetaan Suomessa vain vain alalla alalla ll Tietotekniikka Tietotekniikka on on uhka Suomen uhka Suomen tulevaisuudelle tulevaisuudelle ll ja ja kilpailukyvylle kilpailukyvylle k ll Ilmastonmuutos tulee Ilmastonmuutos tulee määrittämään määrittämään uudelleen uudelleen udelleen riskienhallinnan riskienhallinnan esim. esim. yrityksissä yrityksissä i globaalisti ḃbyrityksissä globaalisti Merkittävä Merkittävä osa osa hoivapalveluista hoivapalveluista l korvataan korvataan automaatiolla automaatiolla ti

22 19 Haastattelujen lisäksi Oivalluksen aloitusseminaarista voidaan myös nostaa esille muutama ajatus: -joukkue on koottava oikein -mitkä ovat verkostoitumisen rajat, missä kohtaa se muuttuu hyödystä taakaksi? -disorganisaatioissa tapahtuu paljon, niissä jäsenten välillä on löyhät sidokset ja yhteinen kiinnostus, ne ovat epämuodollisia ja vaikeita tunnistaa -verkostoituminen ei ole itseisarvo vaan metodi Jatkuvassa muutoksessa yritysten menestymisessä korostuu muun muassa uuden luominen. Menestyvät yritykset tarvitsevat luovia ihmisiä suunnittelemaan ja tuottamaan uusia tuotteita, palveluita, toimintamalleja, organisointitapoja sekä strategisia lähestymisratkaisuja. Henkilöstöltä edellytetään kykyä tarkastella asioita uusista näkökulmista, korkeatasoista osaamista ja jatkuvaa, elinikäistä oppimista. Tulevaisuusluotain-raportissa työtehtävien nähdään painottuvan joko ratkaisujen toteuttamiseen (tekijät), osaamisen soveltamiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti (soveltajat) tai kehittämiseen ja uuden luomiseen (näkijät). Yleisesti uskotaan, että työtehtävät tulevat laaja-alaistumaan ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostumaan. Yrityksissä tarvitaan tasapainoisessa suhteessa sekä erikoisosaajia että osaamisen yhdistäjiä. Erikoisosaajiltakin odotetaan kuitenkin kykyä tarkastella asioita useista eri näkökulmista. Yhdistäjät taas kytkevät luovalla tavalla eri osaamisia. 5.3 Kasvu ja työllisyys Tulevaisuutta luotaavissa katsauksissa havaitaan toistuvasti kiireellinen tarve uudistaa Euroopan taloutta ja yhteiskuntaa vastaamaan uusiin haasteisiin. Talouskasvua tulisi hakea kilpailukyvyn parantamisen ja tuottavuuden kasvun kautta, mutta kuitenkin varmistaen toiminnan kestävyys. Meidän on myös sopeuduttava markkinoiden globalisaation ja teknologian yhä nopeamman kehityksen aiheuttamiin taloudellisten realiteettien muutoksiin. Suomen prioriteetit kasvun ja työllisyyden parantamiseksi on kirjattu mm. hallitusohjelmaan ja Lissabonin strategian kansalliseen toimintaohjelmaan. Makrotalouden keskeinen tavoite on talouden vakaus ja julkisen talouden kestävyys. Tähän pyrittäessä korostuvat väestön ikääntymiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet, julkisten menojen hillintä ja julkisen talouden tuottavuuden kohottaminen hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi. Mikrotalouden painoalueilla pyritään kilpailukykyä ja tuottavuutta edistäviin rakenneuudistuksiin tukemalla osaamista ja innovaatioita, edistämällä yrittäjyyttä, parantamalla markkinoiden toimivuutta ja viestintä- ja liikenneyhteyksiä sekä edistämällä kestävää kehitystä tukevaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa.

23 Työllisyyspolitiikassa pyritään työllisyysasteen nostamiseen ja työmarkkinoiden toiminnan parantamiseen. Keskeiset toimenpiteet ovat työurien pidentäminen, vero- ja etuusjärjestelmien sekä palkanmuodostuksen kannustinvaikutusten parantaminen ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensopivuuden parantaminen. Edellytyksenä työvoiman riittävyyteen on täysin uudenlaisten työn tekemisen ratkaisujen löytäminen. Työelämän organisointiin tarvitaan enemmän joustoa, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen läpi koko elämän ja paremman perhe-elämän ja työelämän yhteensovittamisen. Huomio tulisi kiinnittää koko elinkaaren kattavaan työelämän suunnitteluun ja hallintaan mukaanlukien työviihtyvyyden varmistaminen ja panostaminen osaamisen kehittämiseen. Suomalaisen yhteiskunnan parhaita puolia edellytyksiä tulisi käyttää aktiivisesti houkuteltaessa maahan ulkomaisia huippuosaajia. Hyvä elämä lävitse koko ihmisen elinkaaren ja sitä tukevat toimenpiteet tulisi sisällyttää keskeiseksi kansalliseksi kilpailukykytekijäksi muiden joukossa Osaaminen Väestön ikääntyessä ja työvoiman tarjonnan supistuessa osaavan henkilöstön saatavuus ja riittävyys nähdään uhkakuvana positiiviselle tulevaisuuskehitykselle. Myös kansainvälisen kilpailun ja sen työnjakoon tuomien muutosten on havaittu edellyttävän jatkuvaa työvoiman osaamisen kehittämistä.

24 21 Huippuosaaminen ja jalostusarvo: Stradivarius ja metsänjalostus Legendaarinenkin huippuosaaminen Legendaarinenkin huippuosaaminen saa yllättäviä kytkentöjä. Stradivarius-viulu kultakaudelta , hyvässä kunnossa, antaa puulle korkean kuutiohinnan. Korkein julkinen huutokauppahinta on vuodelta $3,544,000 (viulusta lempinimeltä Vasara ). Yksi mahdollinen syy Stradivarius- soundiin on, että viulut on tehty alhaisen tiheyden puusta puista, jotka taistelivat kasvunsa läpi ns. pienen jääkauden vuoden 1650 ympäristössä. Tänä vuonna tutkijat ovat onnistuneet, käsittelemällä kuusta sienellä joka aiheuttaa mätänemistä, tuottamaan puuta jolla on samat kaikuominaisuudet kuin Stradivariuksilla. Tämä on käytännön esimerkki kahden näennäisesti erillisen alan huippuosaamisen kytkennästä. Suomessa on metsäosaamista eikä meiltä puutu viulistejakaan. Teknologisen kehityksen myötä ja vähän osaamista edellyttävän tuotannon siirtyessä halvempien tuotantokustannusten maihin työtehtävien uskotaan muuttuvan entistä vaativimmiksi, laaja-alaisemmiksi ja itsenäisemmiksi. Jatkossakin nähdään tarvittavan syvälle menevää yhden osaamisalueen hallintaa, mutta samalla riittävää osaamista joltain tai joiltain muilta alueilta. Toisaalta työtehtävien monimutkaistuessa ja verkostoyhteistyön lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän yhteistyötä muiden kanssa eli hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Samoin useissa raporteissa korostetaan tiedon ja kokonaisuuksien hallintaa.

25 22 Tulevaisuusluotain-hankkeessa tunnistettiin kahdeksan osaamistarveryhmää: luovuus ja innovatiivisuus teknologinen osaaminen liiketoimintaosaaminen verkosto-osaaminen palveluosaaminen muotoiluosaaminen monikulttuurisuuden hallinta vastuullinen liiketoiminta Globalisaation nähdään myös edellyttävän entistä parempia koulutustarpeiden ennakointijärjestelmiä ja laadukkaampaa koulutusta. Määrittelimme selvityksen juonen niin, että kakkospesälle päästyään pelaajan on todettu olevan valmis kohtaamaan muuttuvan liiketoimintaympäristön haasteet. Kolmospesälle pääsy osoittaa, että liiketoiminnan menestys on ennakoitu ottaen huomioon jo Suomessa ja maailmalla tehdyt asiat. Tämä askel on usein suurempi kuin ennalta vaikuttaisi. 6 KOLMOSPESÄ: SUOMESSA JA MAAILMALLA JO TEHTYÄ Esiselvityksen taustamateriaalin, haastattelujen sekä konsultin oman kokemuksen pohjalta voidaan todeta, että Suomessa on jo otettu askeleita liiketoimintaympäristön haasteisiin vastaamiseksi. Tähän on koostettu teemoittain muutamia esimerkkejä tällaisista suosituksista ja hankkeista. 6.1 Palveluliiketoiminnan kehittäminen Tulevaisuudessa palveluosaamista tarvitaan yhä enemmän. Palveluliiketoiminnan kehittämisellä ja palveluinnovaatioilla sekä tieto- ja viestintäteknologian sovelluksilla on olennainen työllistävä merkitys. Palvelujen erityishaasteita ovat tuottavuuden ja laadun kehittäminen, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lisääminen, julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuuksien kehittäminen ja kansainvälistyminen ja liitynnät vientiteollisuuteen. Yksi nopeimmin kasvavista palvelujen osa-alueista on liike-elämän palvelut. Ne tukevat muiden alojen t&k- ja innovaatiotoimintaa ja edesauttavat toimialojen uudistumista ja kansainvälistymistä. Näillä palveluilla on kasvava rooli toimialojen ja klustereiden välisessä teknologian ja osaamisen siirrossa. Eri osaamisalueiden rajapinnat ovat osoittautuneet hedelmällisiksi innovaatioiden kehityspohjaksi. Uusien innovaatioiden oletetaan keskittyvän yhä enemmän palvelualalle. Palvelualan keskeiset rajapinnat löytyvät erilaisista hyvinvointi-, vapaaaika- ja elämyspalveluista. Myös hyvinvointiteknologian rooli on merkittävä. Majoitusja ravitsemisala lähentyy niin matkailua, viihdeteollisuutta, kauppaa kuin sosiaali- ja terveyspalveluita. Tietotekniikka tarjoaa mahdollisuuksia kaikille palveluille.

26 23 Hermopallo: Pieni kulttuuri ymmärtämässä isompia kiinalainen lukihäiriö ja globaalit palvelut Hermopallo= Henkisen ylivoiman (=markkinamaineen) ollessa lyöntivuorossa olevalla joukkueella pyritään jännittävässä tilanteessa lyömään pomppivia maapalloja vastustajille (=riski-innovaatio), joiden puolestaan toivotaan sähläävän ne hermostuksissaan ties minne. Isot kulttuurit ovat maailman keskipisteitä, eikä muu maailma ole niille niin olennainen. Pieni kulttuurikin tietää olevansa maailman keskipiste, mutta asemaan kuuluu ymmärtää muita paremmin kuin ne ymmärtävät meitä. SOSIOLOGIA + KIELITIEDE + ICT + METSÄ + HYVINVOINTI = GLOBAALIT PALVELUT SUOMALAISELLA POHJALLA Hong Kongin yliopiston tutkijat muodostivat hypoteesin: lukihäiriö kiinankielissä saattaa sijaita eri kohdissa aivoja kuin länsimaisen aakkosiston käyttäjillä. fmri-skannauksella tutkijat löysivät todisteita sille, miten lukihäiriö kiinankielessä ei merkitse lukihäiriötä englanninkielessä. Länsimaissa ongelma sijaitsee aivojen osissa jotka muuntavat kirjaimia äänteiksi. Kiinassa on opittava 5000 eri merkkiä, joista jokainen vastaa sanaa. Kiinalainen lukihäiriö merkitsee vaikeuksia johtaa äänne ja merkitys symbolin muodosta. Tällaisten aivotieteen tulosten hyödyntäminen esim. palvelujen räätälöinnissä on osa tulevaisuuden palvelumenestystä. Kuluttajan tarpeet ovat yhä monimuotoisemmat. Asiakas odottaa ja vaatii entistä enemmän yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Väestön ikääntymisen vuoksi palvelutarve kasvaa ja palveluita tulee kehittää entistä enemmän vanhuksille suunnaten. Vanhusten hoito-osaaminen korostuu. Työvoiman saatavuus nousee keskeiseksi palvelualojen haasteeksi. Työperusteisen maahanmuuton lisääminen vaikuttaa yritysten toimintaan monin tavoin. Ulkomaisen työvoiman perehdyttäminen työtehtäviin ja vallitsevaan työkulttuuriin on haaste. Palvelualan houkuttelevuuteen työllistäjänä tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota.

27 Julkisten palveluiden kehittämistyössä ei ole vielä riittävästi hyödynnetty ihmiskeskeistä ja käyttäjälähtöistä ajattelua. Toimintaa ohjaa liian usein tehokkaan tuotantoprosessin ja -rakenteen tavoittelu Verkostoitumisen mahdollistaminen Muutamissa viimeaikaisissa ennakointitöissä on hahmoteltu toimenpiteitä, joilla voitaisiin edesauttaa niin yritysten yhteistyötä kuin kotimarkkinoiden toimivuutta. Alueellisten osaamiskeskusten tulisi verkottua paremmin, ja painopistettä tulisi siirtää sektorikohtaisten keskusten kehittämiseen niin ettei samaa asiaa tehtäisi kahteen kertaan. Osaamiskeskuksilla ei ole varaa kilpailla toistensa kanssa kotimaassa. Julkisen sektorin tulisi toimia innovatiivisena, vaativana markkinana, joka synnyttää koekentän palvelu- ja toimintatapainnovaatioille. Sosiaali- ja terveyssektorin tulisi toimia tämän markkinan veturina. Julkisen sektorin hankintamenettelyissä tulisi aktiivisemmin kehittää käytäntöjä, jotka tukevat julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyötä (Public-Private Partnership, PPP). Tähän mennessä julkisen sektorin hankintamenettelyihin liittyvä keskustelu on liikaa keskittynyt passiiviseen palvelutuotteiden ostamiseen kilpailuttamisen kautta. Sen sijaan tulisi kannustaa strategista ja syvemmälle menevää yhteistyötä, joka sisältäisi myös palveluiden ja teknologian kehittämistä yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä. Julkisen sektorin omaa innovaatiotoimintaa tulisi hyödyntää tehokkaammin. Julkinen sektori tuottaa jo nykyisellään paljon innovaatioita, jotka olisivat siirrettävissä liiketoiminnaksi. Sama koskee myös yhteisöjä ja järjestöjä. Niiden toimintamalleihin liittyy runsaasti liiketoiminnallisesti hyödynnettäviä innovaatioita, joita olisi systemaattisemmin tunnistettava. Suomesta puuttuvat esimerkiksi ideoiden nopeaa kaupallistamista varten tarvittavat verkostot uusien yritysten synnyttämiseen. Menestyvissä ekosysteemeissä toimii pääomasijoittajia, jotka turvaavat alkavien yritysten nopean kasvun riittävän suurilla sijoituksilla. Merkittäviä toimijoita ovat myös bisnesenkelit, jotka tuovat kokemuksensa ja verkostonsa yrittäjän käyttöön. Suomi on näillä alueilla jäljessä globaalia kehitystä, mikä ei ole yllättävää ottaen huomioon pienen talouden. Hallitus on sitoutunut parantamaan kuluvalla kaudella riskipitoisen yritystoiminnan syntymisen ja kasvun edellytyksiä. Yhdessä työeläkeyhtiöiden kanssa hallitus voi luoda mahdollisuuden merkittävien riskisijoitusten tekemisen kasvuyrityksiin sijoitusten laatuvaatimuksista tinkimättä. Tämä ei kuitenkaan korvaa bisnesenkeleiden puutetta, koska monilla suomalaisilla potentiaalisilla kasvuyrityksillä on haasteita nimenomaan kansainvälisen liiketoiminnan kokemuksen ja näkemyksen puolella.

28 25 Jousto ja toistensa täydentäminen: Slush Helsinki. Valtio on tärkeä mahdollistaja, mutta samanlaista joustavuutta ja mukautuvuutta yrittäjän tarpeisiin kuin bisnesenkeli se ei kykene tarjoamaan. Erilaiset yritysmaailman omat aloitteet, kuten Slush Helsinki, ovat mielestämme lupaavia pienyritysten ja eri alojen keskeisten innovaatioalustoiden luomiseksi. Slush Helsingin tapahtumissa uudet ja kokeneemmat start-up-yritykset kohtaavat toisiaan ja mahdollisia rahoittajia. Edellä mainittu puute on havaittu kansallisellakin tasolla. Suomen valtio on määritellyt tarpeen siirtyä tiede- ja teknologiakeskeisestä politiikasta innovaatiopolitiikkaan. Yritysja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi ehdotetaan perustettavan 3 4 huippuluokan liiketoiminnanrakentajien valmennuskeskusta ja alueellista innovaatio- ja kehittämiskeskusta. Verkostot muodostuvat yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysverkostojen yhteenliittymistä. Lisäksi valtioneuvosto ehdottaa mm. yrittäjyyteen kannustavia lakimuutoksia. On myös ehdotettu että innovatiivinen kilpailuttaminen tulee nostaa osaksi kaikkea julkista hankintatoimintaa. 6.3 Työllisyyden varmistaminen Työllisyyden tulevaisuuden kehityksen perusviesti on, että työllisyyden kasvu on merkittävää vain palvelusektorilla. Jalostussektorin työllisyys säilyy parhaimmillaankin vain nykytasolla, ja alkutuotannon työllisyys supistuu huomattavasti. Palvelusektorin työllisyys kasvaa etenkin yhteiskunnallisten ja kotitalouspalvelujen, liike-elämän ja kiinteistöpalvelujen sekä kaupan toimialoilla. Kasvavan työllisyyden pääammattiryhmiä ovat rakennusalan työ, palvelutyö, sosiaali- ja terveysalan työ, opetus- ja kasvatustyö, kulttuuri ja tiedotustyö sekä muu johto- ja asiantuntijatyö. Laskevan työllisyyden pääammattiryhmiä ovat maa- ja metsätaloustyö sekä toimistotyö. Vakiintuvan työllisyyden ammattiryhmiä ovat teollisuuden työ, liikenne- ja logistiikkatyö sekä turvallisuusalan työ. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoiminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Koulutusjärjestelmältä vaaditaan ketteryyttä sopeutua työelämän nopeisiin muutoksiin. Tällä hetkellä julkisen sektorin muutosnopeus ei ole riittävä vastatakseen maailmantalouden muutoksiin. Muuttuviin koulutustarpeisiin on reagoitu määrittelemällä tavoitealoituspaikkamäärät aloittain vuodelle Yritykset sopeuttavat tuotantoaan muiden olennaisten

29 52A11037 tekijöiden ohella Suomessa tarjolla olevaan työvoimaan. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisella voidaan myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan investointeja ja uusia työpaikkoja. Työvoiman tarjonnan niukentuessa työelämän koulutustarpeiden määrällisten ja laadullisten tarpeiden ennakoinnin merkitys kasvaa. Työelämän muutokset ovat nopeita, ja niihin vastaaminen koulutuspoliittisilla päätöksillä voi joissain tapauksissa olla mahdotonta. Tämän vuoksi on korostettava laajat yleiset valmiudet antavaa koulutusta niin yleissivistävässä kuin sen jälkeisessä koulutuksessa. Koulutus ei saa rajautua erityisiin ajankohtaisiin työtehtäviin, vaan sen tulee sisältää myös ammatin ja työtehtävien vaihtoa tukevia elementtejä. Kansalaistietoihin kuuluvat vahvan yleissivistyksen lisäksi perustiedot tieteestä ja teknologiasta, tieto- ja viestintäteknologioiden ja verkostojen hyödyntäminen, terveyden ylläpitäminen, dialogiset ja vuorovaikutustaidot, viestintätaidot sekä sosiaaliset ja kulttuuriset tiedot. Koulutuksen suuntaamiselle haasteen muodostaa se, ettei kaikkien alojen ja ammattiryhmien uuden koulutetun työvoiman tarvetta voi tyydyttää nuorille suunnatulla koulutustarjonnalla. Uudelleenkoulutuksen ja jatkuvan ammatillisen koulutuksen merkitys kasvaa Muutoskyvystä tulee lukutaitoon verrattava työntekijän perustaito. Perinteisiä ammatteja katoaa ja uusia tehtäviä syntyy. Ihmisen työelämä on enemmän jatkuvaa kouluttautumista kuin nyt. Pelkän peruskoulun käyneiden työntekijöiden määrä vähenee. Työntekijältä odotetaan sitoutumista työelämään yhä pidemmäksi aikaa. Vastaavasti työntekijälle tarjotaan joustavia tapoja tehdä töitä. Työntekijöiden odotetaan huolehtivan oman osaamisen päivittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta työn ohessa. Työntekijöiden oletetaan hallitsevan oppimisprosessin ja sen edellytykset. Jatkokoulutuksen hankkimisen helpottamiseksi on suunniteltu ns. akateemista oppisopimuskoulutusta. Sen avulla mahdollistetaan tutkintojen suoritus etenkin työelämässä jo oleville. Tavoitteena on erityisesti kannustaa tavoitteelliseen työssäoppimiseen, jossa teoriat kytketään käytäntöön ja jossa työprosesseja kehitetään uusinta yliopistollista tietoa hyväksikäyttäen. Ammattitaitoisista työntekijöistä on pula, joten työnantajat pitävät työntekijöistä hyvää huolta. Eri alat kilpailevat tulevaisuuden työntekijöistä nostamalla imagoaan varsinkin nuorten keskuudessa. Sekä työnhakijalla että työntekijällä on mahdollisuus valita paikallisista ja maailmanlaajuisista työpaikoista tai työntekijöistä sopivin. Viime vuosikymmeninä lähinnä teknologinen kehitys on mahdollistanut teollisuustuotannon merkittävän tuottavuuden kasvun. Konkreettisina toimenpideehdotuksina tuottavuuden nostamiseksi mm. julkisella sektorilla on ehdotettu seuraavaa: Julkisen sektorin tuottavuuden parantamiseksi tarvitaan laajempia kokonaisuuksia tarkastelevia kustannus- ja vaikuttavuustutkimuksia parhaiden mahdollisten toimintatapojen kehittämiseksi ja jakamiseksi. Tällä hetkellä ajaudutaan liian pienten yksiköiden/aihealueiden optimiratkaisujen etsimiseen. Vapaaehtoistyö, omaisten hoivatyö ja muu nk. kolmannen sektorin työ eri muodoissaan tulisi ottaa selkeämmin huomioon yhtenä tuottavuutta kasvattavana tekijänä ja myös innovatiivisten toimintamuotojen lähteenä. Tällä hetkellä ne jäävät kokonaistarkastelussa liian vähälle huomiolle. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työpaikalla tulisi lisätä niin että työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa työhönsä. Työntekijät jotka kokevat pystyvänsä 26

30 vaikuttamaan työn sisältöön sitoutuvat työpaikkaan paremmin ja käyttävät oman osaamisensa tehokkaammin työpaikan hyväksi. Myös työttömien ja vajaatyöllisten sekä työvoiman ulkopuolella olevien työikäisten laajamittainen työllistyminen turvaisi osaltaan työvoiman saatavuutta tulevaisuudessa. Erityisesti talouden, ympäristöön, energiaan, infrastruktuuriin ja terveyteen liittyvien riskien ennakointiin ja hallintaan liittyvää osaamista tarvitaan kasvavasti. Kiinan, Intian, Venäjän ja Brasilian kansainvälisen painoarvon kasvu talouspolitiikassa lisää tarvetta ymmärtää näitä kulttuureja ja kieliä myös Suomessa. Opetusministeriö on varautunut kehittämissuunnitelmassaan maahanmuuttajien koulutuksen parempaan huomiointiin, uudelleenkoulutuksen kehittämiseen, koulut kesken jättäneiden määrän pienentäminen, kansainvälisyyden kehittäminen, kestävän kehityksen sisällyttämiseen opetuksessa sekä tietoteknologian hyödyntämiseen. Hallituksen päätöksen mukaan yliopistojen julkista perusrahoitusta lisätään kauttaaltaan ja tehdään tieteellisen toiminnan tukemiseen suunnatut lahjoitukset laajasti verovähennyskelpoisiksi. Hallitus on päättänyt myös tukea monialaisen Aalto-yliopiston muodostamista. Yliopistojen taloudellista toimivaltaa on tarkoitus lisätä. Yliopistojen nykyistä itsenäisempi taloudellinen asema ja tulosohjauksen ja tilivelvollisuuden rinnalla liikkumavaraa antava, kaikkiin yliopistoihin ulotettava rahastotalous luovat edellytyksiä strategiselle kehittämiselle yliopistojen omin toimenpitein. 27 Mahdollisena tulevaisuutena Suomelle nähdään harvojen huippuosaajien ja laajojen yleisosaajien tarve. Antti Hautamäki on loppuvuodesta 2007 julkaistussa kirjassaan Kestävä innovointi hahmotellut Suomen korkeakoulujärjestelmälle merkittävää rakenteellista uudistusta, jonka seurauksena laaja-alaisia tutkimus/tiedeyliopistoja olisi enää muutama. Muut yliopistot toimisivat tällöin erikoistuneina opetusyliopistoina tai tutkimusyliopistojen kampuksina. Sen sijaan siitä, miten laaja-alaisuus ja kattava yleisosaamisen sekä työntekijöiden sopeutuvuus jatkuviin muutoksiin varmistettaisiin, ei ole juuri näkynyt konkreettisia ehdotuksia. 6.4 Lupaavat toimialat: kennosto ja SHOKit Verkostot voivat tähdätä tiedon etsintään tai hyödyntämiseen, mistä riippuu myös verkostotyypin mielekkyys. Eri toimialojen väliset yhteydet riippuvat osittain luontaisista yhteyksistä, jolloin voidaan myös puhua ns. lähialoista. Etsiessämme tapaa tehdä pohjakartta toimialojen valinnalle, päädyimme kennostoon.

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä.

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Riikka Saarimaa ja Johanna Mantere KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Raportit ja selvitykset 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:2 ISBN 978-952-13-5401-4

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle Paula Haara Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Tampereen yliopisto

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

OIVALLUS. 2. väliraportti. Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä.

OIVALLUS. 2. väliraportti. Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä. OIVALLUS 2. väliraportti Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä. Tiivistelmä Oivallus-hankkeen toisessa väliraportissa syvennytään elinkeinoelämän muuttuviin

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012

TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 TT:n tulevaisuusluotain OSAAMISTARPEITA JA NIIDEN TAUSTAA SUOMESSA VUONNA 2012 Väliraportti 1 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka Marita Aho, Henni Timonen (toim.) 28.5.2002 2

Lisätiedot

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti 20. 1. 2012 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen 1 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti Teksti Ritva

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot