KIRKKONUMMEN KUNTA Elinkeinopoliittinen ohjelma Strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA Elinkeinopoliittinen ohjelma 2010 2013. Strategia"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA Elinkeinopoliittinen ohjelma Strategia

2 STRATEGIA Johdanto Kirkkonummi on kiinteä osa Helsingin metropolialuetta. Vuoteen 2016 asti ulottuvan visionsa mukaan Kirkkonummi on turvallinen, luonnoltaan monipuolinen, hyvien palvelujen kunta lähellä pääkaupunkia. Tulevaisuutta rakennetaan osaavien kuntalaisten, kehittyvän yritystoiminnan ja yhteistyön varaan. Menestyvä elinkeinotoiminta on kuntalaisten hyvinvoinnin ja kuntatalouden perusta. Uusia yrityksiä tarvitaan luomaan työpaikkoja ja täydentämään toimitusketjuja sekä monipuolistamaan palvelurakennetta. Elinkeinopoliittisen strategian kärkeen on uudistuskyvyn rakentumisen pohjaksi nostettu monipuolisuus, osaaminen, ketteryys ja verkottuneisuus. Elinkeinopoliittinen ohjelma on laadittu vuosille Strategiaa toteutetaan ja tarkistetaan vuosittaisten toimenpidesuunnitelmien avulla, jotka mahdollistavat joustavan toteutuksen. Elinkeinostrategian toteutuksessa yhteistyöverkoston sitoutuminen ja aktiivinen osallistuminen on ensisijaisen tärkeää: pk-yritykset, koulutusorganisaatiot, yrityspalveluiden tuottajat ja rahoittajat sekä kunnassa toimivat suuryritykset. Menestyksekäs elinkeinopolitiikan toteutus edellyttää kolmea perusasiaa: tahtotilan kirkastamista: sekä viranhaltija- että luottamusmieskentän yhteistä käsitystä siitä, mitkä ovat elinkeinopolitiikan keskeisimmät tavoitteet; kokonaisvaltaista kehittämisotetta: elinkeinopolitiikan edellytyksistä vastaaminen, yhteisen tahtotilan selkeyttäminen ja toimenpiteisiin sitoutuminen edellyttää elinkeinopoliittisten tavoitteiden linkitystä koko kunnan strategiaan ja koordinaatiota, joka turvaa sen, että koko kunnan organisaatio toteuttaa elinkeinopoliittista ohjelmaa. Tuloksekas ja menestyksellinen elinkeinopolitiikka edellyttää myös maankäyttö-, asumis- ja liikennesektorin, palvelujen ja kuntamarkkinoinnin yhdistämistä tavoitteiden toteutukseen; rohkeutta ja riskinottoa: strategia on rakennettava olemassa olevien vahvuuksien varaan, mutta sen on myös kyettävä tunnistamaan tulevaisuuden erikoistumisen ja uudistumisen edellyttämiä mahdollisuuksia. 2

3 STRATEGIA Strateginen tavoitetila A: Osaava ja ketterä Kirkkonummi Kirkkonummi voi olla sekä asuinkunta (kuntastrate gian kärki) että yrityskunta (elinkeinopoliittinen tahtotila). Kunnassa toimiville yrityksille asuinkuntaimago on vahvuustekijä, joka mahdollistaa henkilöstön houkuttelemisen alueelle ja jonka varaan voidaan rakentaa vahva profiili ja oma asema tiiviissä yhteydessä metropolialueeseen. Osaaminen rakentuu hyvin koulutetun väestön, osaamistaan aktiivisesti kehittävien ja uusia osaamistarpeita ennakoivien yritysten ja oppilaitosten varaan. Kirkkonummi liittoutuu eri tyyppisten kumppaneiden kanssa elinkeinoja tukevien vaikutusten voimistamiseksi kunnassa ja on mahdollisuuksiensa mukaan verkostokumppani uusissa avauksissa. Innovatiivisissa verkostoissa projektimuotoisesti toimien voidaan jakaa onnistumisen riskiä ja taloudellistakin riskiä. Kunta osallistuu aktiivisena toimijana Helsingin seudun kilpailukykyohjelman toteutukseen (osaamisen ja koulutuksen kehittäminen, elämänlaadun ja elinympäristön kehittäminen, innovatiivisten palvelujen ja hankintojen kehittäminen, kansainvälistymisen ja globaalien verkostojen kehittäminen) Kunta edistää mahdollisuuksiensa mukaan korkean tason osaamista vaativan tuotannollisen- sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan sijoittumista alueelleen jo toimiviin yrityskeskittymiin Kirkkonummen työpaikkaomavaraisuuden kehitystä seurataan ja omavaraisuutta kasvatetaan Strateginen tavoitetila B: Verkostoitunut ja joustava Kirkkonummi Yritysystävällisyys edellyttää toimivaa ja aktiivista verkostoitumista, toimivia yrityspalveluja ja tiivistä, alueyhteistyötä, samoin kuin elinkeinoelämää tukevia maankäytön ja liikenteen ratkaisuja. Yritysystävällisyys pitää sisällään ainakin seuraavat tekijät: Kattava palveluverkosto (ml. rekrytointi/työvoima, mm. tili-, rahoitus- ja lakipalvelut, alihankkijat, julkiset yrityspalvelut) Koulutettua työvoimaa saatavissa ja tarvittaessa myös uudelleenkoulutusta Toimivat kulkuyhteydet ihmisille ja tavaroille Tontteja ja toimitiloja saatavilla (ml. suunnittelun, kaavoituksen ja rakentamisen lupakäytännöt riittävän nopeita ja johdonmukaisia, esim. ympäristöluvat) ym. Riittävä vuokra-asuntotuotanto Strateginen tavoitetila C: Hyvien yhteyksien ja hyvän elinympäristön Kirkkonummi Työvoiman saatavuutta ja tätä kautta elinkeinopolitiikan toteutusta tukevat ne perusvahvuudet, joille asukkaiden houkuttelu on rakentunut. Näitä ovat muun muassa sijainti, saavutettavuus ja monipuolisuus. Laadukas luonnonympäristö ja kiinnostavat asumisen ja vapaa-ajan vaihtoehdot ovat myös ehdottomia vahvuuksia. Kuntakeskus voi palvella läntistä Uuttamaata osaamisen ja palvelujen keskittymänä, jossa kaksikielisyys on nähtävissä vahvuutena. Edistetään kuntakeskuksen kasvua seudulliseksi palvelukeskittymäksi Kunta on mukana hankkeissa, joissa kehitetään tuotteita, palveluja ja toimintamalleja liittyen erityisesti energiatehokkuuteen, liikkumiseen, palvelujen tarjontaan ja ihmisten arkeen ja osallisuuteen, tai hankkeissa, joissa voidaan hyödyntää eri keinoin kunnan erinomaista sijaintia Itämeren rannikkokuntana Kunta edistää asumisratkaisuja, jotka parantavat työvoiman saatavuutta alueen yrityksissä Tarjotaan kunnan asukkaille laadukkaat 2000-luvun vaatimusten mukaiset perus- ja toisen asteen opetuksen palvelut Kirkkonummi on laadukas asuinympäristö myös niille ulkomaalaisille asiantuntijoille ja tutkijoille, jotka haluavat asua maaseudulla lähellä pks-seudun teknologia- ja tiedekeskittymiä ja jotka arvostavat merellistä ympäristöä ja hyviä harrastusmahdollisuuksia Luonnonympäristön virkistyskäyttöön liittyviä raken- 3

4 teita kehitetään sekä asumista että matkailuelinkeinoa hyödyttävällä tavalla Edistetään Kirkkonummen maatalouselinkeinoa lähiruoan tuottajana metropolialueella on suorat yhteydet. Elinkeinopoliittista viestikärkeä terävöittämällä voidaan olemassa olevat yritysverkostot saada mukaan viestinnän voimavaraksi osaksi kuntamarkkinointia. Strateginen tavoitetila D: Uudistuskykyinen Kirkkonummi Uudistuskyvyssä on erityisesti kysymys julkisen sektorin toimijoiden mahdollisuudesta vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin ja vaikutelmaan kunnan yritysystävällisyydestä, samoin kuin kuntamarkkinoinnin välineistä ja niiden tehokkaammasta käyttämisestä. Tavoitteena on saada uskottavasti vahvistettua käsitys Kirkkonummesta yrityksille hyvänä paikkana toimia. Dialogi yritysten ja kunnan välillä on toimiva. Yrittäjäyhdistys sekä keskustan kehittämisyhdistys Kide ry ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita kunnalle. Suuryritysten kanssa kunnalla Hyvin voivat ja tyytyväiset yritykset houkuttelevat kuntaan lisää yrityksiä omien verkostojensa kautta. Kunnan toiminnan lisäksi yrittäjäjärjestöillä on hyvin suuri merkitys kannustavan ilmapiirin luojina. Kirkkonummen kunta toimii aktiivisesti yhteistyössä yrittäjä järjestöjen kanssa. Kuntakuvaan vaikutetaan positiivisesti olemalla mukana Helsingin seudun kaupunkien ja kuntien toteuttamissa kehittämishankkeissa Kunta tekee yhteistyötä Invest in Finland sekä Greater Helsinki Promotion Ltd -organisaatioiden kanssa kansainvälisten investointien houkuttelemiseksi Helsingin seudulle ja erityisesti Kirkkonummelle Elinkeinopoliittiset kehittämishaasteet Tietointensiiviset alueet Kaupan alueet Infrastruktuuri Liikenne Kaavoitus Työvoima Investoinnit Yhteistyöverkostot Kilpailukyky Teollisuuden keskittymät Maaseutu Hyvä yritysten toimintaympäristö Hyvätasoiset yrityspalvelut Hyvät yhteistyöverkostot Osaava työvoima Menestys Kuntakeskus seudullisena palvelukeskittymänä Yritysten tahto kehittää toimintojaan Elinkeinopoliittinen kehittäminen ilman hallinnonalarajoja Houkutteleva tontti- ja toimitilatarjonta 4

5 Kiitokset Kirkkonummen kunta haluaa kiittää kaikkia elinkeinopoliittisen ohjelman laatimisprosessissa mukana olleita sidosryhmiemme edustajia, jotka ovat antaneet panoksensa työpaja- ja seminaarityöskentelyyn sekä lopullisen ohjelman viimeistelyyn. Kunnan päättäjien ja virkamiesten lisäksi kiitämme seuraavia henkilöitä: Davidsson Aira Ekqvist Merja Fröberg Henrik Forsell Ingrid Hagelberg Mats Hara-Haikkala Salli Heiskanen Antti Hillman Eero Ilmavirta Veijo Karlsson Tiina Kaukonen Hannele Koho Reino Lappalainen Pekka Lähteenmäki-Smith Kaisa Moisio Terho Mäkinen Pasi Nummenpää Milla Lars-Olof Rejström Oksanen Hannu Paakkarinen Päivi Palmu Jukka O. Puhakka Juha-Matti Rahkonen Susanna Rinta-Seppälä Hannu Rissanen Ilkka Salmirinne Kari Saralehto Sampsa Silvan Kent Suihko Sampo Sundström Christina Terävä Eeva Toivonen Ari Uusi-Honko Heikki HSE Pienyrityskeskus Uudenmaan TE-keskus Kirkkonummen Maatilapuoti Espoon TE-toimisto Oy Göran Hagelberg Ab Prysmian Cables and Systems Oy Tekes Innofocus TKK Kirkkonummen yrittäjät ry/ Babylonia Oy Hakami Oy Uudenmaan TE-keskus Finpro Omnia Culminatum Oy Oy LM Ericsson Ab Oy LM Ericsson Ab Mildola Oy Suomen Sokeri Oy Espoon TE-toimisto JC Innovation Oy Länsiasunto Oy LKV Andelslaget Varuboden Johtamistaidon Opisto JTO Helsingin Kauppakamari Mesvac Oy Omnia Espoon Seudun Uusyrityskeskus ProAgria Uusimaa Tekes 5

Toimintaympäristö ja kehittämisen lähtökohdat

Toimintaympäristö ja kehittämisen lähtökohdat KIRKKONUMMEN KUNTA Elinkeinopoliittinen ohjelma 2010 2013 Toimintaympäristö ja kehittämisen lähtökohdat TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kirkkonummi on pääkaupunkiseudun läntinen kehyskunta

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 Kv 10/1.9.2014 76 Dnro:985/14.00.01/2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 1.9.2014 Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 1 Elinkeino-ohjelman lähtökohdat ja toteutus Tämä elinkeino-ohjelma on jatkoa

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä... 4 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä...

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA KITEEN ELINKEINO-OHJELMA 2010-2014 VISIO 2014: Kiteellä on hyvä yrittää KH 28.3.2011 76 KITEEN KAUPUNKI Sisältö Taustaa... 2 Alkusanat... 3 Kiteen elinkeinopolitiikassa on tärkeää eli elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

PKS-KOKO. muistioita. Pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma 2010-2013 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

PKS-KOKO. muistioita. Pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma 2010-2013 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 muistioita 1 PKS-KOKO Pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma 2010-2013 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonummi TIEDUSTELUT FÖRFRÅGNINGAR INQUIRIES

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 3 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot