Julkinen tietojohtaminen tulee Suomi strategian toteutusvälineeksi. Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkinen tietojohtaminen tulee Suomi strategian toteutusvälineeksi. Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.11.2010"

Transkriptio

1 Julkinen tietojohtaminen tulee Suomi strategian toteutusvälineeksi Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV

2 Näkökulma ja lähtökohdat VTV perustuslaissa säädetty ylin kansallinen ulkoinen tarkastusviranomainen, joka tekee valtiontalouden tilintarkastusta, laillisuustarkastusta ja tuloksellisuustarkastusta sekä toimii vaalija puoluerahoituksen laillisuusvalvojana VTV:n vuosikertomus eduskunnalle K 20/2010 vp. VTV:n suorittaman ulkoisen tarkastuksen kohteena laajalti myös informaatiohallinto ja ICT-hankkeet, esim. sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-hankkeet Kansainvälinen vertailu ylimpien tarkastusviranomaisten yhteistyöverkostoissa 2

3 Teesit Suomi tarvitsee yhtenäisemmän ja tietoperusteisen Suomi 2030 strategian hyvinvointiyhteiskuntamme kohtaamiin pirullisiin haasteisiin vastaamiseksi Julkinen hallinto muuttuu yhä kattavammin ja nopeammin informaatiohallinnoksi ja informaatiohallinnaksi Julkisen tietojohtamisen kehittäminen ja järjestelmällinen hyödyntäminen on osa Suomi strategian sisältöä ja toteutusta Julkinen tietojohtaminen on olennainen osa nykyajan ja tulevaisuuden johtamisen ja johtajuuden ammattitaitoa tietojohtaminen ei ole yksi tulevista ja menevistä johtamisopeista, se integroituu osaksi muuta johtamista Tietojohtaminen ja sen tarve jo hiipinyt keskeisesti sisälle sosiaalija terveydenhuollon kehittämisen keskiöön= > tarvitaan johtajuuden vahvistamista ja sen systematisointia Konsernimaista julkista tietojohtamista tarvitaan ja se on tulossa 3

4 Julkinen tietojohtaminen Tietoprosessien, tietämyksen ja dokumenttien ja informaatioaineistojen tehokasta hallintaa sekä tässä ICT:n ja kognitiivisten apuvälineiden tehokasta hyödyntämistä Uuden tiedon muodostamista monipuolisten informaatioaineiston muokkauksella ja analyysillä Tiedon ja tietämyksen tehokasta jakamista ja hankkimista sekä aktiivista vuorovaikutusta verkoissa ja verkostoissa Informaatio- ja tietopääoman ja informaatio- ja tietoverkkojen ja niissä hyödynnettävän ICT:n strategista johtamista Uusi tietojohtaminen lähtee kansalaisen ja käyttäjän näkökulmista Uusi tietojohtaminen hakee tuottavuutta toiminnan ja ICT:n yhdistävillä innovaatioilla sekä vaikuttavuutta paremmin kohdennetuilla ja paremmin purevilla toimenpiteillä Julkinen tietojohtaminen: otetaan huomioon julkisen sektorin ja palvelun erityiset piirteet ja yhteiskunnalliset tehtävät 4

5 Julkinen tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa periaatteita sekä tekniikoita, prosesseja ja käytäntöjä, joiden mukaan tiedon ja tietämyksen luominen, haku, levittäminen ja hyödyntäminen organisaatiossa, organisaatioiden välillä ja organisaation toiminta- ja yhteistyöverkostoissa on järjestetty Julkinen tietojohtaminen tarkoittaa myös julkisen tieto- ja informaatiopääoman ja tietämyksen systemaattista johtamista, hallintaa ja mittaamista Ei siis ole pelkästään tietohallintoa ja IT järjestelmiä koskeva kysymys 5

6 Julkisessa tietojohtamisessa Rakennetaan toiminta- ja työympäristöä, jossa tieto välittyy tehokkaasti Huolehditaan tiedon ja asioiden järjestelmällisestä dokumentaatiosta ja tiedon hyödynnettävyydestä Käsitellään, hyödynnetään ja jaetaan dokumentoitua tietoa Siirretään hiljaista tietoa ja tietämystä Kehitetään ja luodaan tietoa ja osaamista tehokkaasti siirtäviä rakenteita Hallitaan ja hyödynnetään monipuolisesti tietosisältöjä ja varantoja 6

7 Julkisessa tietojohtamisessa Perustetaan toiminta riittävälle ja kattavalle tietoturvallisuusosaamisella ja riittävälle informaatiooikeudellisella osaamiselle Tunnetaan ja hallitaan tietojärjestelmät Tunnetaan ja hallitaan tietoverkot ja tietoprosessit Tunnistetaan ja kehitetään tietojärjestelmätarpeita ja tietoprosessien kehittämistä Parannetaan vaikuttavuutta ja tehokkuutta tiedon, tietoprosessien ja tietojärjestelmien systemaattisen käytön avulla 7

8 Julkinen tietojohtaminen Ymmärryksen luominen systemaattinen ja systeeminen lähestymistapa ymmärryksen luomisen edellytyksiin tulkinnan edellytykset ja tulkintojen viitekehykset monimutkaisuuden hyväksyminen haaste: moniammatillinen yhteistyö Tiedon luominen, prosessointi ja jakaminen informaatioprosessi tiedon rakenteet ja informaation käsittelyn rakenteet ja prosessit tieto- ja informaatioteknologian hyödyntäminen Informaation, tiedon ja ymmärryksen hyödyntäminen päätöksenteossa edellytysten luominen tehokkaalle ja vaikuttavalle päätöksenteolle henkinen asenne tietoon ja sen jakamiseen 8

9 Informaatiohallinto Uuden hallinnon ja yhteiskunnallisen ongelmanratkaisun ja koordinaation malli Julkisen hallinnon perusmuotona on informaation käsittely, tuottaminen ja viestintä tietoverkoissa tietoprosessit ovat keskiössä Irtautuu perinteisellä tavalla ymmärretystä paikasta ja organisaatiorakenteesta Verkko-ja verkosto-organisaatio 9

10 Julkinen tietojohtaminen hallinnon muutosten viitekehikossa: informaatiohallinnon ja hallinnan osat Hallinnointi (administration) kirjaaminen Johtaminen (management and leadership) - > ihmisiin ja toimintoihin vaikuttaminen tietoperusteinen yhteiskuntapolitiikka tietoperusteinen johtaminen ihmisten kognitiivisten ominaisuuksien ja niiden heikkouksien ottaminen huomioon Yhteiskunnan riskien ja toimintojen sekä koordinaatiotarpeiden hallinta, joka yhdistää hallinnoinnin ja johtamisen (governance) julkisen tietojohtamisen tulevaisuus ja ydin moniarvoinen etiikka 10

11 Suomen pirulliset haasteet Valtiontalouden tasapainottaminen ja kestävyys vaatii pidemmän ohjelman Kilpailukyvystä ja osaamisesta huolen pitäminen Tehokkuus ja tuottavuus Yhtenäiset kansallisvaltion ratkaisut eivät enää sellaisenaan toimi yhdenvertaisesti maan eri osissa alueellisen eriarvoistumisen riskit Kansainvälistymisen myönteiset ja kielteiset vaatimukset Tarve hyvän hallintoetiikan vahvistamiseen => pirulliseksi haasteeksi käy kuljettaa näitä asioita rinnakkain Suomessa ja Ruotsissa on ohjaus- ja johtamisjärjestelmällä ja sen uudistuksilla saatu kansakunnan voimavarat koottua nyt taas on tällaisen uudistuksen ja hyppäyksen paikka 11

12 Suomen pirulliset haasteet: kestävyysvaje ja tuottavuuden nostaminen Kokonaisveroaste ja julkisten palveluiden kehitys Lähde: Kinnunen ja Kostiainen: BoF Online 1/

13 Konserniohjauksen uusi tuleminen Tarvitaan uutta julkista konserniohjausta Kansainvälisyys ja verkostoissa tapahtuva toiminta Hyvän hallinnon ja hallintoetiikan turvaaminen Yhtenäinen ja johdonmukainen strateginen näkemys = > Suomi 2030 tietoon perustuva hyvinvoinnin ja menestyksen strategia joka katsoo kauas mutta on realistinen pohjoismaisen yhteiskuntamallin yhteiskuntasopimuksen uusintaminen => vastuiden rajat hoivassa ja terveydenhuollossa julkisen talouden kestävyys tuottavuus ja kilpailukyky, => intohimo työhön ja menestykseen turvallisuus ja oikeuksien toteutuminen Reagointikyky ja ketterä voimavarojen ja osaamisen käyttäminen Tietoon perustuvan strategiakyvyn vahvistaminen ja toimeenpano pois paperistrategioiden aikakaudesta 13

14 Julkinen konserniohjaus Yhteiset rakenteet ja prosessit keskeisissä toiminnoissa toimintaprosessien ja niiden johtamisen suuri merkitys Yhteinen suunta ja strategiset teemat yhteinen tahto Suomalaisen yhteiskunnan kokonaisuuden etua yhteistyötä järjestämällä ja eri toimijoita yhteen saattamalla linkittäminen tiedon rakenteistaminen yhteiseen käyttöön Yhteisiä palveluita ja resursseja koko julkissektorille ja valtiolle 14

15 Mahdollisuudet erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa Tietoperusteinen politiikka => vaikuttavuus ja tehokkuus Tuloksellisempi palveluiden järjestäminen => vertailukehikko palveluiden kehittäjille ja kansalaisille tuottavuus prosessien tehokkuus Vaikuttavammat palvelu-ja interventiomuodot => tieto- ja näyttöperusteinen lähestymistapa vaikuttavuus ja kustannustehokkuus edellyttää tiedon ja tietojohtamisen viemistä palvelun arjen tasolle ja integrointia palvelua koskevaan päätöksentekoon Vaikuttavampi kehittämispolitiikka toistuvista kehittämishankkeista ratkaisuihin 15

16 Julkinen tietojohtaminen on Suomi-strategian ja julkisen konserniohjauksen toteuttaja Julkisen tietojohtamisen konserniohjauksen kohteet yhteentoimivuus ja yhteensopivuus => riittävän yhtenäinen kokonaisarkkitehtuuri ja standardoitu tietoarkkitehtuuri standardointi ja puitteet sekä verkosto- ja kokonaisarkkitehtuurit, ohjelmisto- ja tietoarkkitehtuurit monistettavat rakenteet ja teknologiaratkaisut ICT ratkaisujen tehokas ja markkinavoimaa käyttävä kilpailutus Sopimusmallit Toiminnalliset innovaatiot kunnissa, virastoissa ja muissa palvelutuotannon yksiköissä sekä asiakkaiden ja kansalaisten näkökulman ottaminen toiminnallisiin uudistuksiin hajautettu asia kehittämisen yhteinen tuki Julkisjohtaja tarvitsee tietojohtamisen ja ICT:n osaamista, osaamisvajeet ovat riski 16

17 Mitä erityisesti tarvitsisi tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla Julkiskonsernin kokonaisjohtajuus nykyistä selkeämmäksi ohjaus- ja johtamismalli: laki, asetukset, standardit, toiminta- ja käytännesäännöt, sopimusmallit, rahoitus SOTE-ICT:n ja informaatiohallinnon yhteensovittaminen Julk-IT kokonaisuuden ja VM:ssä valmisteltavan yhteentoimivuslainsäädännön kanssa riittävät ja kattavat ohjaustoimivaltuudet - yhteentoimivuusasioissa tulee kattaa myös KELA, kunnat ja palveluntarjoajat ammattimainen projektinjohto riittävillä toimivaltuuksilla arkkitehtuurikokonaisuus hallintaan ohjausta ja johtamista tukevat rakenteet: ministeriö ja keskusvirasto ja näille edellytykset hoitaa tehtäväänsä 17

18 Mitä erityisesti tarvitsisi tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla Hyvä projektinhallinta Tiedon tehokas hyväksikäyttö ja prosessien kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi keskeiseksi osaksi ICT- ja tietohallinnon kehittämistyötä (vaikuttavuus- ja tuottavuustavoitteet eivät välttämättä toteudu) Markkinoiden kilpailusta huolehtiminen Tietorakenteiden, arkkitehtuurin ja ohjauksen olennaisten rakenteiden suunnittelua ei kannata ulkoistaa Avata väyliä, joiden kautta kansalaiset pääsevät osallistumaan toiminnallisten prosessien ja palveluinnovaatioiden suunnitteluun samalla kun tietotekninen perusta on keskitetysti ohjattua ja hankittua 18

19 Informaatio-oikeudellinen normiperusta kuntoon Henkilötietosuojalain ja erityislainsäädännön tietosuoja- ja salassapito/vaitiolovelvollisuussäännökset ja niiden tulkinnat vaikeuttavat tietoperusteista ja moniammatillista sosiaalityötä VTV:n tuloksellisuustarkastushavainto, joka toistuu jatkuvasti ongelma johtuu etupäässä erityislainsäädännöstä ja informaatio-oikeudellisen osaamisen vajeista Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki ja henkilötietolaki sovitetaan yhteen ja erillislainsäädännön tietosuojasäännökset kumotaan lähtökohdaksi sivullisen käsite: sivullisia henkilöt, jotka eivät perustellusti osallistu toimenpiteeseen / palveluun organisaatiokohtaisesta ajattelusta palveluketjuajatteluun 19

20 Erityiset ongelmakohdat julkisessa tietojohtamisessa yleisesti (OECD 2010, VTV) Ohjausmalli ja johtamisen rajoitteet Julkisen tietojohtamisen ja yleisen ohjauksen, suunnittelun, rahoituksen ja johtamisen (governance) katkokset ja yhteen sovittamattomuus Sektorikohtaisten toimintojen ja lähestymistapojen sovittaminen yhteen Toistuvat teknologiahankket ja liian vähäiset palvelu- ja julkisen sektorin vastuun rajoja koskevat innovaatiot 20

21 Johtopäätökset Julkinen konserniohjaus eli koko julkisen palvelutuotannon ohjaaminen kokonaisuutena tulee myös sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja ICT:n alalle Julkinen tietojohtaminen ja konserniohjaus siinä antavat mahdollisuuksia toteuttaa vaikuttavaa ja tuottavampaa palvelua Monta ongelmaa on kuitenkin vielä ratkaistavana Lisää VTV:n perustuslaissa säädettynä ylimpänä tarkastusviranomaisena tekemää analyysiä saadaan lukea kun tuloksellisuustarkastus sosiaali- ja terveydenhuollon ICThankkeista (ml. tikesos) valmistuu kommenteille 2010 lopulla 21

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 18/2014 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Syksy 2014

Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Syksy 2014 Sanna Juutinen TIETOHALLINNON STRATEGISEN ASEMAN KEHITTÄMINEN KUNNISSA Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Tietohallinnon strategisen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Mitä tiedon kerääminen ja tuottaminen saa maksaa?

Mitä tiedon kerääminen ja tuottaminen saa maksaa? Mitä tiedon kerääminen ja tuottaminen saa maksaa? Kokonaistaloudellinen näkökulma terveydenhuollon tietojärjestelmiin Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti /VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV Suomen

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Vaikuttavaan tuottavuustyöhön uusi yritys tehokkuuteen paremmalla suunnittelulla ja tietoon perustuvalla johtamisella

Vaikuttavaan tuottavuustyöhön uusi yritys tehokkuuteen paremmalla suunnittelulla ja tietoon perustuvalla johtamisella Vaikuttavaan tuottavuustyöhön uusi yritys tehokkuuteen paremmalla suunnittelulla ja tietoon perustuvalla johtamisella Ylijohtaja Vesa Jatkola Ylimmän virkamiesjohdon VTV -foorumi 15.9.2010 Tuloksellisuustarkastus

Lisätiedot

eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville

eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 18/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI 2 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI Hankinnan toimintalinjat Tavoitetilaraportti Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi

Toimintakäsikirja. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Toimintakäsikirja Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Toimintakäsikirja Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusviraston Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi

Lisätiedot

Osastrategia. Tietojohtaminen. Puolustushallinnon kumppanuus. Tieto osastrategia

Osastrategia. Tietojohtaminen. Puolustushallinnon kumppanuus. Tieto osastrategia Osastrategia Tietojohtaminen Puolustushallinnon kumppanuus puolustuskyvyn ytimessä Tieto osastrategia 1 Sisällysluettelo Yhteenveto... 1 Uskottavan puolustuksen perustana tietojohtaminen ja tiedonhallinta...

Lisätiedot

Tulostavoitteet ja tarkastussuunnitelma 2011 2014

Tulostavoitteet ja tarkastussuunnitelma 2011 2014 Tulostavoitteet ja tarkastussuunnitelma 2011 2014 Edita Prima Oy Helsinki 2011 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 037/02/2011 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään valtiontalouden tarkastusvirastosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen OHJAUS??/2014 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit, Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Periaatteet ja yhteiset linjaukset Kirjoittaja

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN

VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN 2 Tiedustelut: Helena Korhonen Puh. (09) 160 3223 Sähköposti: helena.korhonen@vm.vn.fi Taitto: Helena Korhonen

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Päätöksenteosta muutoksentekoon. Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014

Päätöksenteosta muutoksentekoon. Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014 Päätöksenteosta muutoksentekoon Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2014 1 2 Sisällys 1 Valtioneuvoston toimintaympäristö...9 2 Keskeiset teemat...11

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5 VM/KAO 28.11.2013 1(3) Rakennepoliittinen ohjelma Toimenpide 3.5 Aluekehityksen kannalta keskeisten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyden, alueen elinvoimaisuuden kehittämisen ja palvelujen tehokkaan

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 17/2012 vp K 17/2012 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 1.0 7.3.2014 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä... 4

Lisätiedot