Oppimisympäristö, opetusmenetelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimisympäristö, opetusmenetelmät"

Transkriptio

1 Opetuksen sisältö Oppimisympäristö, opetusmenetelmät Oppimisorientaatiot Oppimisnäkemykset Opettajan osaaminen Opetus Oppimisprosessi Opiskelu Oppimistyylit Metakognitio, motivaatio, itsesäätely Oppimateriaali, havainnollistaminen Oppimisstrategiat Opetusmenetelmät Oppimisympäristö Oppiminen Opetukseen vaikuttavat tekijät Opettajan osaaminen Oppimisympäristö Opetusmenetelmät Oppimateriaali, havainnollistaminen Oppimisnäkemykset Hoitotyön opettajan osaamisalueet (Eriksson ym. 2007) hoitotyön etiikan ja substanssin osaaminen pedagoginen osaaminen pedag.mallien osaaminen, tuutorointi, verkko-opetus, opetussuunnitelma-, arviointi- ja palauteosaaminen harjoittelun ohjaus tutkimus- ja projektiosaaminen hoito- ja kasvatustieteen hallinta, laatutyö, projektiosaaminen, tiedonhallintataidot, taito käyttää tutkimustietoa kansainvälisyysosaaminen alueellinen ja moniammatillinen yhteistyö, tiimityö johtamisosaaminen itsensä johtaminen Oppimisympäristö Mitä sillä tarkoitetaan? Oppimisympäristö - kokonaisvaltainen toimintaympäristö muodostuu monista eri tekijöistä, esim. paikasta (työpaikka, kirjasto, oppimiskeskus) virtuaalitilasta (esim. verkko, videoneuvotteluyhteys) yhteisöstä: oppijoista, opettajista dialogista: oppijoiden välinen, oppijan sisäinen dialogi toimintakäytännöistä: oppimisnäkemyksistä, opetusmenetelmistä, oppimateriaalista, välineistä ja tavoista käyttää näitä (esim. teknologia) EI PELKKÄ fyysinen tila, jossa opiskelu tapahtuu 1

2 Uudet oppimisympäristöt usein liitetty teknologian käyttämiseen opetuksessa teknologiaa voidaan käyttää myös perinteisessä oppimisympäristössä sellaisia oppimisympäristöjä, jossa voidaan toimia kuten todellisuudessa Uudet vs. perinteiset oppimisympäristöt Uudet, avoimet oppimisympäristöt mahdollisuus oppimisen ja todellisuuden integrointiin oppimisen kohteena reaalitodellisuus ja sieltä nousevat ongelmat oppimisen joustavuus esim. ajan, paikan, sisältöjen, menetelmien suhteen Perinteiset, suljetut oppimisympäristöt oppimistilanteeseen liittyvät asiat lukkoon lyötyjä (sisällöt, tavoitteet, menetelmät, aikataulut jne.) eivät anna eväitä opitun soveltamiseen oikeissa toimintaympäristöissä Muut Sovitut Oppimisympäristön avoimuus (Manninen 2000) Suljettu Sidottu paikkaan Kaikille samat Kurssi, luento Opettajan määräämä Vain yksi tapa Lopputulos Tavoitteiden määrittely Aika Paikka Oppisisällöt Toteutustapa Opiskelutahti Menetelmät Oppimisen painopiste Avoin Oppija valitsee itse Omaan tahtiin Missä tahansa Yksilöllisesti räätälöity Itseopiskelu Oppijan määräämä Vaihtoehtoisia tapoja Oppimisprosessi Käytännössä oppimisympäristöjen avoimuus näiden ääripäiden väliltä! Virtuaaliset oppimisympäristöt Oppiminen tiedonrakentamisprosessi Vastuu oppimisesta oppijalla? Aktiiviset oppijat? Opettaja sisällön asiantuntija Opettaja oppimistapahtuman helpottaja ja tiedon järjestelijä Oppija luova ongelmanratkaisija ja informaation käyttäjä Käytettävissä paljon informaatiota Opiskeluympäristö luokkahuoneen ulkopuolelle Painotus yhteistoiminnallisissa menetelmissä Uuden oppimiskulttuurin omaksuminen: Oppija aktiivinen itsenäiseen työskentelyyn kykenevä joustava itsensä kehittämisestä kiinnostunut useimpien aikuisopiskelijoiden valmiudet oppia vastaavat vaatimuksia, joita perinteinen opetus edellyttänyt tärkeää kehittää oppijan oppimaan oppimisen valmiuksia ja tukea oppijana kehittymistä! Uuden oppimiskulttuurin omaksuminen: Opettaja tehtävänä luoda oppimisympäristö, jossa oppiminen mahdollista olennaista tavoitteenmukainen oppimisprosessi, tarkoituksenmukaiset menetelmät, välineet ja materiaalit erilaisiin tilanteisiin suljetumpia tai avoimempia oppimisympäristöjä 2

3 Opetusmenetelmät Opettaminen vuorovaikutustilanne, johon vaikuttaa opettajaan ja oppijaan liittyvät tekijät Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä 1. Oppimistavoitteet 2. Oppisisällöt 3. Oppijat (yksilöt ja ryhmät), oppimisprosessi ja -tehtävät 4. Oppimateriaalit, välineet, tilat ja aika 5. Opettajan oma osaaminen Oppimistavoitteet Mihin opetuksessa pyritään? tärkein peruste opetusmenetelmän valinnassa kognitiiviset, psykomotoriset, affektiiviset eli asenteelliset tavoitteet oppijan oppimistavoitteet suhteessa oppimisprosessiin mitä opiskelijan tulee oppia oppimisprosessin eri vaiheissa? Oppisisällöt Mitkä opetuksen ydinsisällöt? Miten kokonaisuus voidaan jakaa osiin? mieluummin vähän asiaa, kokonaisuuksia kuin sirpaletietoa Miten sisällön eteneminen tukee oppimisen logiikkaa? induktio-deduktio, jos oppijoilla entuudestaan tietoa deduktio-induktio, jos ei ennestään tietoa yleensä yksinkertaisesta monimutkaiseen, laajeneva etenemisjärjestys Miten menetelmä sopii sisällön tarkasteluun? Oppijat ja oppimisprosessi Miten menetelmä sopii oppijaryhmälle? Millaisia oppijoita? Aktiivisuus? Miten menetelmä tukee oppijan oppimista, sosiaalista vuorovaikutusta? Millainen oppimisprosessi? Missä vaiheessa opiskelija oppimisprosessissaan? -> opiskelijaanalyysi Oppimateriaalit, välineet, tilat, aika Mihin aika riittää? Millaiset tarkoitukseen sopivat tilat? Millaista materiaalia ja välineitä käytettävissä? Mihin aikaan päivästä opetusta? 3

4 Opettajan oma osaaminen Miten opetusmenetelmä tukee oppimiskäsitystä (pedagogiset seuraukset)? Miten menetelmäsi sopii persoonaasi? Miten hallitset niiden käytön? Ei yhtä opetusmenetelmää, joka parempi kuin muut Menetelmiä kannattaa yhdistellä Menetelmien toimivuus selviää opetustilanteissa tärkeää olla sinut käyttämänsä menetelmän kanssa kokemuksen karttuessa ja taitojen kasvaessa menetelmävalikoima lisääntyy Opetusmenetelmien luokittelu Opetusmenetelmä Esimerkki Opettajan rooli Erilaiset opetusmenetelmät Yksilöity opetus Massaopetus Ryhmäopetus Ohjattu opiskelu Itseopiskelu Tietokoneperusteinen oppiminen Luennot Esitelmät Demonstraatiot TV ja radio Seminaarit Ryhmäharjoitukset Projektit Simulaatiot ja pelit Yhteistoiminnalliset ryhmät Oppimisresurssien luoja Opettaja Asiantuntija Opetusprosessin kontrolloija Eteepain vievä voima Tiedon välittäjä Opetusprosessin kontrolloija Oppimiskehyksen luoja Ohjaaja Asiantuntija Oppimisprosessin kontrolloija Opetusmenetelmien vahvuudet yksilökeskeiset menetelmät edistää yksilön päätöksentekotaitojen ja identiteetin kehittymistä ryhmätyömenetelmät vahvistaa perusteluiden ja näkemysten arviointia kehittää yhteistyötä Laadukas oppiminen haaste millä tahansa menetelmällä Oppijan oppimisteko tärkeä! 4

5 Opetusmenetelmät Esittävä, kyselevä, keskusteleva opetus Kuva, taulu Demonstraatio Yhteistoiminnallinen ja yhteisöllinen oppiminen Oppimateriaali Esittävä opetus luento, esitelmä, puhe, alustus tulee lähteä sisällöistä, jotka oppijan hallinnassa sopii tietojen jakamiseen, asioiden kuvaamiseen, erilaisten näkemysten esittämiseen tueksi havainnollistamista (AV, materiaalit) ja demonstraatioita tukee motivoituneita, erityisesti auditiivisia ja visuaalisia oppijoita huomioi luokkailmapiiri esim. luennot kuuluvat aina oppimiseen! Vahvuudet: opettaja voi jäsentää tiedon haluamallaan tavalla luo uusia yhteyksiä asioihin syventää tietoa, herättää ajatuksia johdattaa itsenäiseen opiskeluun taloudellista: useammalle yhtä aikaa, paljon asiaa Esittävä opetus Haasteet: voi passivoida oppijoita helppo viestiä asioita haastavaa saada oppijat jäsentämään asioita itselleen oppijan omalla tiedon muodostuksella ei tilaa/aikaa vaatii tuntumaa oppijoiden aiemmista tiedoista saattaa korostaa opettajan roolia tiedon hallitsijana, opiskelijaa tiedon passiivisena vastaanottajana Luento: tyyli ja rakenne tyyli: tekstin lukeminen ääneen ajatteleminen rakenne: klassinen (kokonaisuuksista osiin) ongelmakeskeinen (ongelma-ratkaisuvaihtoehtojayhteenveto) vaiheittainen (ongelma-havainnot-ratkaisujohtopäätökset, yhteenvedot eri vaiheissa) vertaileva (eri näkökulmien vertailu mielummin visuaalisesti kuin suullisesti) teesi (väite-todistetaan/kumotaan argumenteilla, vaatii punaisen langan) Luennoista oppiminen sisällön välittäminen ymmärryksen lisääminen motivaation herättäminen verbaalinen, extra-verbaalinen, non-verbaalinen, audiovisuaalinen Tiedon siirto Tiedon vastaanotto Alkutieto Kiinnostus Tarkkaavaisuus Vireys muistiinpanot tiedon vastaanotto ymmärryksen syventäminen motivoituminen Opiskelijan reaktiot Muutokset asenteissa Oppiminen Millainen on hyvä luento? Luennon aloitus Luennon rakenne, selkeys, mielenkiintoisuus Selkeä ääni, ei liian nopea puhetyyli Havainnollistaminen (esimerkit, kuvat, kalvot) Av-laitteiden hallinta Oppijoiden reaktioihin vastaaminen 20 min.jaksotus, tarkkaavaisuus Yhteenvedot 5

6 Millaista on kyselevä opetus? Kyselevä opetus Opettaja -> opiskelijat, opiskelijat -> opettaja, opiskelijat -> opiskelijat Kysymykset etukäteen, luodaan yhdessä tai syntyy spontaanisti Vahvuudet: lähemmäksi opiskelijoiden oman ymmärryksen tasoa haastaa opiskelijoita käyttämään omia aivojaan Haasteet: vaatii paljon opettajalta kohtaa kysymyksiä, joihin ei tiedä vastauksia tai ei ymmärrä vaatii hyviä ihmissuhdetaitoja, että saa opiskelijat osallistumaan Kysymysten suunnittelu jokaisella kysymyksellä tavoite kysymyssarja sisältää ongelman/tehtävän, joka vastauskelpoinen vaikeutuvassa tai loogisessa järjestyksessä vastaaminen tarkoitettu kaikille kysymysten vaikeustasoa vaihdeltava eritasoisuus: muistaminen-tunnistaminen, ymmärtäminen-soveltaminen ja arviointi hyvä kysymys lyhyt, täsmällinen ja selkeä vältä sivulauseita ja lauseenvastikkeita Kysymysten esittäminen yksi asia kerrallaan kysymyssana lauseen alussa kysymys vain kerran, toista jos häiriötilanne vältä ko, -kö liitteitä miettimisaika! vaadi kuuluvaa vastaamista, älä toista vastausta edistä vastaamista lisäkysymyksin palaute jokaisesta kysymyksestä sanoin tai ilmein pyri hyödyntämään vastauksia opetuksessa kysy yhtä usein edessä ja takana istuvilta innosta ilmein ja äänenpainoin vastaamaan älä ahdistele Kyselevästä opetuksesta opetuskeskusteluun kysymys -> ongelman pohdinta -> opetuskeskustelu oppija esittää kysymyksen, toinen oppija vastaa, opettaja seuraa tilannetta Opetuskeskustelu tavoitteiden suunnassa etenevää opetuksellista keskustelua, jossa vuorovaikutuksen avulla pyritään edistämään oppimista vaihtelevat luentojaksot, kysely, yhteiskeskustelut aihe osittain tuttu aiheeseen ei oikeaa ratkaisua aiheesta voida olla eri mieltä 6

7 Kuva tai havaintomalli opetusvälineenä Käyttöön liittyy aina tarkoitus: virike, opetustavoite luoda tunnelmaa pyrkiä rakentamaan ja laajentamaan käsitystä herättää ajattelua, uteliaisuutta, pohdiskelua virittää ongelma kohdistaa tarkkaavaisuus kiinnittää levottomankin huomio Kuva-analyysi ohjaa kysymyksin Mitä esittää? Mitä tapahtuu? Miksi tapahtuu? Mitä muuta voisi tapahtua? Miten arvioit kuvaa? Opettajan kysymyksistä kohti oppijoiden kyselyä ja ääneen pohdiskelua Taulu apuvälineenä Suunnittele etukäteen Vasemmalta oikealle Keskeltä sivuille Pääotsikot, piirrokset, numerointi, ranskalaiset viivat, alleviivaukset Värejä korostamiseen Ennen tuntia apuviivoja, hahmotelmia Voi kiinnittää kuvia yms. Käytä oppijoita taulutyössä! Demonstraatio Tavoite selväksi Tarkkaavaisuus (varmista, että oppija seuraa suoritusta) Sisäisen jäljittelyn mahdollistaminen (kertaaminen, opetusvideon hidastus) Kokonaisuus jaetaan osiin, osat nimetään ja yhdistetään jälleen kokonaisuudeksi Selkeät suulliset ohjeet näytön aikana (olennaiset piirteet auttavat mieleenpainamista) Hyvien ulkoisten edellytysten järjestäminen (näköyhteys) Tulosten arviontiin ohjaaminen, huomio myös mahd. virhesuorituksiin Itsearviointi ennen opettajan arviointia Yhteistoiminnallinen ja yhteisöllinen oppiminen Yhteistoiminnallinen oppiminen (co-operative learning) 1970-luvulla käsite vakiintui Kognitiivinen ja humanistinen oppimisnäkemys Ryhmädynamiikka taustalla, yksilöllinen oppiminen Pienryhmäopetus ks. Yhteistoiminnallinen oppimisprosessi Yhteisöllinen oppiminen (colloborative learning) Yleistynyt 1990-luvulta Sosiaalinen konstruktivismi Sosiaalinen oppiminen, tieto sosiaalisesti tuotettua Sovellettu erityisesti verkko-opetukseen Oppimateriaalin kehittäminen ei ainoaa oikeaa tapaa tehdä oppimateriaalia 7

8 Oppimateriaali sidoksissa opetussisältöön, oppijoihin, opetustilanteeseen, opintojaksoon havainnollistaa ja monipuolistaa opetusta pelkistää opetettavaa asiaa, keskeiset asiat vaatii käyttäjältään intensiivistä ajattelua ennalta valmistettu - opetustilanteessa syntyvä - oppijoiden tuottama Oppimateriaalin suunnittelu Tavoite miksi ja millaista oppimateriaalia tarvitaan? mihin oppimateriaalilla pyritään? Kohderyhmä kenelle oppimateriaali suunnattu? millainen kohderyhmän ennakkotietämys? Sisältö olennainen sisältö, perusasiat, avainsanat luentorunko, kirjallisuusviitteitä, lisätietoa materiaalin suhde kurssin laajuuteen Oppimateriaalin suunnittelu Rakenne / esitystapa aika-, tärkeysjärjestys, ongelmaratkaisu, teoria-käytäntö, kokonaisuusosat, perusasiat-lisätieto Havainnollisuus kuvat, kuviot, taulukot, käsitekartat, esimerkit Opiskelijoiden aktivointi kysymykset, keskustelu, oppimistehtävät, esimerkit Oppimateriaali suunnittelu Määrä ja ulkoasu vähemmän on enemmän" vaakasuora dia parempi kuin pystysuora ei liikaa sanoja (n. 7 tekstiriviä/dia) kirjaintyyppi ja -koko n. 20, riviväli n. 1,5 pienaakkoset luettavampia kuin suuraakkoset värejä korostamiseen Luentolyhennelmät Luennon pääasiat (1 sivu) Luentorunko, jota oppijat täydentävät Pääasiat (kuviot, kaavat, taulukot) Kopio luennoista Keskeiset luennon tehtävät ja ongelmat (ei kopio luennoista) Oppimateriaalin muodot Kirjallinen oppimateriaali Visuaalinen oppimateriaali Auditiivinen oppimateriaali Audiovisuaalinen oppimateriaali kurssikirjat, oheislukemistot, ohjekirjat, monisteet, lehdet taulut, piirtoheitin, esitetyt kuvat, WWW-sivut äänitteet (nauhurit, cd-soittimet) opetusohjelmat radiossa videot, opetus-ohjelmat tv:ssä, WWW-sivut, multimedia Muu oppimateriaali esineet, (rooli)pelit, simulaatiot 8

9 Miten huomiot nämä opetuksessasi? Yhteenvetoa Miten sovellan opittua opetuksessani? Oppimisnäkemykset Opettajan osaaminen Opetus Oppimisstrategiat Opetusmenetelmät Opiskelu Oppimisprosessi Oppimisympäristö Oppiminen Oppimateriaali, havainnollistaminen Oppimisorientaatiot Metakognitio, motivaatio, itsesäätely Oppimistyylit Oppiminen on käsitys erilainen oppimisnäkemysten kesken TÄRKEINTÄ: Mitä oppiminen on Sinun käsityksesi mukaan? Mitkä ovat oppimiskäsityksesi pedagogiset seuraukset? Opetuksen suunnittelu oppijoiden "koulutustarve, ominaisuudet (oppijaanalyysi, tutkimustieto) käytettävissä olevat resurssit (resurssianalyysi) opetuksen tavoitteet opetussisältöjen valinta opetuksen jaksottaminen oppijan oppimisprosessia tukien opetusmenetelmien valinta arvioinnin toteutus Opetuksen toteutus Miten tuen sisäisen oppimismotivaation syntymistä? herätä kognitiivinen eli tiedollinen ristiriita (ongelmatilanne, joka ei ratkea kokemuksen tai aiemman tiedon varassa) suosi miksi-kysymyksiä! tue oppijoiden omaa ajattelua ja sen näkyväksi tekemistä integroi käytäntöön pyri herättämään uteliaisuutta, ratkaisun etsintää Miten tuen orientoitumista, kokonaiskuvan muodostumista opittavasta asiasta? pyri perusoivalluksen muodostamiseen sisällöstä (esim. käsitekartta, sisällysluettelo) Opetuksen toteutus Miten tuen opittavan asian sisäistämistä ja ulkoistamista? käytä tarkoituksenmukaisia opetusmenetelmiä ja havainnollistamista, erilaisia oppimistehtäviä mieti opettajan toimintaa oppimistilanteessa liitä uuden oppiminen aikaisempaan tietoon ja laajempiin asiakokonaisuuksiin, eri näkökulmiin integroi käytäntöön mieti sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä oppimisessa 9

10 Opetuksen arviointi Miten tuen opittavan arviointia ja kontrollointia? sisäinen arviointi mieti,miten oppija arvioi opittavaa tietoa, korjaa ja täydentää oppimaansa mieti, miten tuet oppijaa itsearvioimaan oppimista ja sen tuloksia ulkoinen arviointi päätä, mitä asioita arvioit ja millaisilla menetelmillä diagnostinen, formatiivinen, summatiivinen arviointi 10

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Mitä opetus on? Erilaiset oppimisnäkemykset. Opetuksen sisältö. Opetus. Oppimisprosessi. Opetuksella kaksi pääaspektia: sisältö ja oppimisprosessi

Mitä opetus on? Erilaiset oppimisnäkemykset. Opetuksen sisältö. Opetus. Oppimisprosessi. Opetuksella kaksi pääaspektia: sisältö ja oppimisprosessi Opetuksen sisältö Oppimisnäkemykset Opettajan osaaminen Opetus Oppimisstrategiat Opetusmenetelmät Opiskelu Oppimisprosessi Oppimisympäristö Oppiminen Mitä opetus on? Miten opetus eroaa opiskelusta? Oppimateriaali,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Minna Hiltunen 17.10.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä hyväksymispäivä arvosana 29.5.2001 Magna Cum Laude Approbatur arvostelijat Jaakko Kurhila & Jorma Tarhio Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä Antti Karvonen sähköposti: kantti@iki.fi

Lisätiedot

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle

NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE. Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle 1 NÄYTTÖ -MAHDOLLISUUS ERILAISELLE OPPIJALLE Opas ammatilliseen peruskoulutuksen opettajalle työpaikkaohjaajalle opiskelijalle Mikkelin ammattiopisto 2005 2 Lukijalle Erilainen oppija!? Poikkeavuus määrittyy

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus

Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus Lääkeaineiden analytiikka ja lukion kemian opetus - Kromatografian ja spektroskopian www-aineisto opettajille Pro gradu tutkielma 29.8.2005 Ari Myllyviita Helsingin Yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA

VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA Taina Rytkönen Suontausta VERKKO OPPIMATERIAALIN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN VAIHEET Multimediaopintokokonaisuuden CL seminaariraportti 18.1.2005 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA Erityisopettajat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntäjinä yksilöllisessä erityisopetuksessa Maria Ihantola Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 4/2009 Espoo 2009 OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Olli Hyppönen ja Satu Lindén TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO 1. OHJAUKSEN JA OPETTAMISEN LÄHTÖKOHTIA 1.1. Mihin tietoa oppimisesta tarvitaan munuaispotilaan hoitotyössä Hoitoalan ammattilaiset joutuvat lähes päivittäin ohjaamaan asiakkaitaan.

Lisätiedot

VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU

VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU VERKKO- OPISKELUN SUUNNITTELU Pohjois-Karjalan AMK 15.2.2011 HANNE KOLI MINKÄLAISIA VAIHTOEHTOJA VERKOSSA OPISKELULLE? TARVITAANKO PORTAALI? Ryhmän toimintaa tai jonkin asian ympärille muodostettava sivusto

Lisätiedot

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen

Opettajakeskeisyydestä opiskelijalähtöisyyteen Sinikka Pekkalin KÄSIKIRJOITUS epeda -hanke, yleinen mallinnus 1 Otsikko, yleisteksi (ehdotan tätä laatikkoa meneväksi kaikkien kolemen projektioppimisen sovellus, yleinen prosessikuvaus ja ongelmaperustaisen

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Markus Miller Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Ylempi AMK Automaatioteknologia Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Ylempi AMK koulutusohjelma

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ

KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ Kaisa Järvinen ja Anna-Maria Väisänen KOLLABORATIIVISEN VERKKO-OPPIMISEN TUKEMINEN SKRIPTEILLÄ Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2009 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Tiivistelmä

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

A3: Oppimaan oppiminen

A3: Oppimaan oppiminen A3: Oppimaan oppiminen Kelpo-hanke 2008 2009 Heidi Lavio-Koivisto, Tuija Huikuri, Saija Roos, Ulla Ahonen, Susanna Huttunen ja Jenni Pelkonen 27.3.2009 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 Mitä oppimaan oppiminen

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot