ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010"

Transkriptio

1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Kyselyn toteutus Omaisille suunnatun kyselyn tulokset Taustatiedot Yhteenveto Palvelun toteutuminen Henkilökunta Tilat Omaisen osuus hoidon onnistumisessa Huomioita Asiakkaille suunnatun kyselyn tulokset Taustatiedot Yhteenveto Palvelun toteutuminen Henkilökunnan työskentely Tilat Lopuksi Liite 1. Kysely asiakkaille Liite 2. Kysely omaisille 2

3 1. Johdanto Porvoon kaupungin palvelustrategian (2008) yhtenä strategisena päämääränä on järjestää laadukkaat, kilpailukykyisesti tuotetut palvelut asukaslähtöisesti. Tämä edellyttää asiakastyytyväisyyden mittaamista säännöllisesti sekä asiakaspalautteen hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on päättänyt , että asiakastyytyväisyyskyselyjä tehdään eri tehtäväyksiköissä joka toinen vuosi. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen työkaluna on internet-pohjainen TAK-ohjelma. Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti internetissä täytettävien kyselyiden luomiseen, mutta sitä on mahdollista hyödyntää myös perinteisesti paperimuodossa toteutettaviin kyselyihin. Vanhuspalvelun asiakaskyselyt toteutetaan pääsääntöisesti paperisina. 2. Kyselyn toteutus Johannisbergin ja Epoon vanhainkodeissa ja Näsin sairaalan vuodeosastoilla toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely samanaikaisesti sekä asukkaille/potilaille että heidän omaisilleen. Kyselylomakkeet laadittiin yhdessä laitosten johtajien kanssa. Kyselyt lähetettiin asukkaiden/potilaiden lähiomaisille postitse ja saatekirjeessä kerrottiin sähköisestä vastausmahdollisuudesta. Asukkaille/potilaille hoitajat jakoivat oman kyselyn osastoilla ja auttoivat sen täytössä. Kysely annettiin vain niille asukkaille/potilaille, joiden hoitajat uskoivat kykenevän vastaamaan kyselyyn. Kyselylomakkeet ovat liitteillä 1 ja 2. Tässä raportissa esitetään molempien kyselyiden tulokset. 3. Omaisille suunnatun kyselyn tulokset 3.1 Taustatiedot Kyselyitä lähetettiin yhteensä 324 ja vastauksia palautui 213. Osallistumisprosentti oli 65,7 %. Eniten vastauksia palautui Johannisbergin vanhainkodissa ja Näsin vuodeosastolla olevien asiakkaiden omaisilta, molemmista 79 vastausta (37 % kaikista vastauksista). Epoon vanhainkodista palautui 55 vastausta (26 % kaikista vastauksista). Vastanneiden omaiset olivat pääsääntöisesti pitkäaikaisia laitoshoidon asiakkaita: 41 % oli ollut asukkaana/potilaana yli 2 vuotta ja 20 % oli ollut 1-2 vuotta. 13 % oli ollut asiakkaana 7 kuukaudesta 1 vuoteen, 16 % oli ollut 1-6 kuukautta ja 8,5 % alle kuukauden. Vastanneista äidinkieleltään ruotsinkielisiä oli 56 % ja suomenkielisiä 44 %. Suurin osa vastaajista, 91 %, ilmoitti saavansa palvelua omalla äidinkielellään. Vastaajista 7 % (n=14) ilmoitti, että ei saa palvelua omalla äidinkielellään. 5 vastaajaa oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. Avovastauksissa kommentoitiin esimerkiksi, että joskus palvelua ei saa omalla kielellä, ja huonekaveri voisi olla samankielinen. 3

4 3.2 Yhteenveto Kaikkien arviointikysymysten vastausten keskiarvo oli 3,4, täyttä tyytyväisyyttä kuvaisi luku 4. Näsin sairaalassa keskiarvo oli 3,31 ja molempien vanhainkotien keskiarvo oli 3,51. Kouluarvosanalla (4-10) mitattuna laitoshoito sai arvosanaksi 8,4. Omaisten kyselyn kysymykset olivat: Palvelun toteutuminen 5. Minulla on selkeä kuva omaiseni hoitoon liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus, arjen kulku) 6. Omaiseni yksilölliset tarpeet otetaan mielestäni huomioon Henkilökunta 7. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 8. Henkilökunta on mielestäni ystävällistä 9. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa Tilat 10. Asukas- / potilashuone on toimiva 11. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 12. Hoitopaikan tilat ja / tai sijainti soveltuvat nykyiseen käyttöön Eniten samaa oltiin kysymyksessä 8. (Henkilökunta on mielestäni ystävällistä). 97,6 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa ja vain 2,4 % oli jokseenkin tai täysin eri. Eniten eri oltiin kysymyksessä 5. (Minulla on selkeä kuva omaiseni hoitoon liittyvistä asioista). 22,4 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri ja 77,6 % vastaajista jokseenkin tai täysin samaa kysymyksessä 5. Kuvioissa 1. ja 2. näkyy yhteenveto tuloksista. Kuvio 1. Tulokset kysymyskohtaisesti arviointien jakautumisen mukaan 4

5 Kun kysymyksiä tarkastelee arviointien keskiarvon mukaan, nähdään, että tulokset ovat kaiken kaikkiaan hyvät. Kaikkien kysymysten keskiarvot ylittävät 3,0. Arviointien väliset erot ovat pieniä: vaihteluväli on 3,02 (kysymys 5) - 3,69 (kysymys 8). Kuvio 2. Tulokset kysymyskohtaisesti arviointien keskiarvon mukaan 3.3 Palvelun toteutuminen Palvelun toteutumista tarkasteltiin kysymysten 5. ja 6. avulla. Arviointien keskiarvo oli 3,12. Kysymys 5 oli arvioitu heikommaksi (ka 3,02) ja kysymys 6. paremmaksi (ka 3,22). Kuviossa 3. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 3. Palvelun toteutuminen omaisten arvioimana 5

6 Useat vastaajat kokivat, että heillä ei ole selkeää kuvaa asiakkaan/potilaan hoidosta, ja he toivoivat saavansa tietoa hoitoon liittyvistä asioista säännöllisin väliajoin. Kerran - kaksi vuodessa voisi olla sovittu keskustelutuokio vastaavan hoitajan tms. kanssa jolloin käytäisiin läpi omaisen terveyden-/yleistilan kehitystä yms. Patientens "huvudansvariga skötare" kan kontakta anhöriga och berätta om vården (framsteg eller försämring av hälsan), på patientens och anhörigas modersmål. Muutama kommentoi myös, että ainakin itse kysymällä saa tiedon omaisen tilanteesta. Arkipäiviin vastaajat toivoivat lisää virkistystoimintaa, esimerkiksi laulua ja koululaisten ja päiväkotilasten esiintymisiä, sekä ulkoilua ja liikuntaa. Myös muita viriketoimintoja mainittiin, esimerkiksi pelit ja askartelu. 3.4 Henkilökunta Henkilökunnan työskentelyä tarkasteltiin kysymysten avulla. Arviointien keskiarvo oli 3,61, vaihteluväli oli pieni (3,57 3,69). Henkilökunnan ystävällisyys sai parhaimmat arviot (ka 3,69). Kuviossa 4. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 4. Henkilökunnan työskentely omaisten arvioimana Avokommenteissa tuli esille, että henkilökuntaa tarvittaisiin lisää, sillä vastaajien mielestä heillä tulisi olla aikaa myös jutusteluun asiakkaiden/potilaiden hoidon lomassa. Lomautuksia ei kommenttien mukaan tarvitsisi enää olla. Henkilökunnan vaihtuvuus nähtiin vastauksissa huonona asiana. Lisäksi kiire ja työn paljous nousivat esiin kommenteista. Hoitajien rajallinen aika huomioitiin useissa vastauksissa ja pahoiteltiin, kun aika ei riitä esimerkiksi ulkoiluun tai jutteluun. Ulkoilu- ja rupatteluseuraksi vastaajat ehdottivat muun muassa vapaaehtoistyöntekijöitä, työttömiä ja opiskelijoita. 6

7 Fysioterapeutilta toivoisin useammin ja enemmän aikaa potilaalle. Hoitajilta toivoisin enemmän aikaa potilaalle, esim. pieni rupatteluhetki, lukeminen tai jotain muuta. Useissa vastauksissa hoitajien työskentelyä kommentoitiin positiivisesti ja kiiteltiin vaativasta työstä. Henkilökunnan jaksaminen tuli esille muutamissa vastauksissa. Iloista hoitajilta riittää aina ja kuulumiset saa aina selville kysymällä. Erityisesti nuoret hoitajat ovat yllättäneet positiivisuudellaan ja mukavalla asenteella. Personalen sköter sitt arbete utmärkt. Vi är mycket nöjda, men bristen på resurser är klart synlig. Hur länge orkar den här personalen Olen tyytyväinen osastoon, siellä vallitsee rauhallinen ja lämmin ilmapiiri ja ainakin näin osastolla kävijälle jää hyvä mieli. 3.5 Tilat Tiloja arvioitiin kysymysten avulla. Arviointien keskiarvo oli 3,47. Asukas-/potilashuoneen toimivuus arvioitiin heikoimmaksi (ka 3,4) ja laitoksen tilat/sijainti vahvimmaksi (3,56). Kuviossa 5. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 5. Tilat omaisten arvioimina Avoimissa vastauksissa oli muutamia kommentteja tilojen, sekä asukas-/potilashuoneen että yleisten tilojen, ahtaudesta. Kodinomaisuutta kaivattiin myös tiloihin. Eget rum med några kära saker hemifrån. Rummet o allmänna utrymmen hemtrevligare. 7

8 Känslan av institution i de gemensamma utrymmena borde ytterligare slopas. Mera färg på väggarna bidrar till en positiv boendemiljö. Satsning på inredningen; varmare färger, blommor i rummen, bekvämare möbler. 3.6 Omaisen osuus hoidon onnistumisessa Kysymyksessä 13. tiedusteltiin omaisen osuutta hoidon onnistumiseen. Useat vastaajat kokivat roolinsa tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Useat vastaajat kertoivat vierailevansa usein sekä auttavansa esimerkiksi ruokailussa ja ulkoilussa. Asiakkaan/potilaan piristäminen ja keskustelu hänen kanssaan oli useiden omaisten mukaan tärkeä osa heidän rooliaan. Mycket viktig. Utan de anhörigas engagemang skulle min anhörig känna sig helt utlämnad och ensam. Käyn tervehtimässä viikottain. Kesällä ulkoilua, avustan syömisessä. Osa luotti siihen, että hoito sujuu hyvin ammattilaisten voimin. Joitakin vastaajia esti pitkä välimatka tai oma heikko terveydentila vierailemasta kovin usein. Eräs vastaajista kuitenkin toteaa, että hoito ei ole omaisen tehtävä, vaan tarvittaisiin lisää henkilökuntaa. Vähäinen, luotan ammattilaisiin. Bor på annan ort. Har ej möjlighet till aktiv insats. Märkbar, tyvärr räcker inte tiden alltid till. 3.7 Huomioita Avovastauksista nousi yksi toive ylitse muiden: omaiset kaipaavat lisää tietoa asukkaan/potilaan hoitoon liittyvistä asioista ja enemmän yhteistyötä henkilökunnan kanssa. Useat omaiset kokivat, että tietoa omaisen hoidosta ei saa, ellei sitä itse osaa kysyä. Vastauksissa ehdotettiin säännöllisiä keskusteluhetkiä tai hoitopalavereita asiakkaan/potilaan hoitoon, kuntoutukseen, lääkitykseen tai päiväohjelmaan liittyen, joissa mukana voisi olla hoitohenkilökunnan ja omaisten lisäksi myös lääkäri. Osa toivoi näitä tapaamisia vuosittain tai puolivuosittain, joku kuukausittain. Kysyttäessä tulee erilaista tietoa, riippuen hoitajasta. Tiedonsaanti vähäistä. Päiväohjelmasta, lääkityksestä tai niihin tehdyistä muutoksista saa kyllä tietoa jos kysyy, mutta vain jos osaa kysyä. Hoitotoimenpiteet ym. tuntuvat sujuvan kyllä hyvin mutta lähes "liukuhihnalla". Dåligt samarbete med sköterskorna. Man ser dom sällan. Ingen berättar något om patienten. Intensivare samarbete med de anhöriga t.ex. gemensamma patient- och anhörig tillfällen. 8

9 4. Asiakkaille suunnatun kyselyn tulokset 4.1 Taustatiedot Asiakkaille suunnattuun kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 104. Eniten vastauksia palautui Näsin vuodeosastojen potilailta, 45 % kaikista vastauksista. Epoon vanhainkodista vastauksia tuli 26 % ja Johannisbergin vanhainkodista 27 %. Vastanneiden hoitoaika vaihteli suuresti, joukossa oli 34 % alle kuukauden asiakkaana olleita ja 34 % yli 2 vuotta asiakkaana olleita. 1-6 kuukautta olleita oli 15 %, 7 kuukaudesta 1 vuoteen olleita oli vähiten, n. 5 %. 1-2 vuotta olleita oli 12,5 %. Vastaajista puolet oli iältään yli 84 -vuotiaita. 26 % oli vuotiaita, 16 % vuotiaita ja 7 % alle 65 vuotiaita. Vastaajista enemmistö, 68 %, oli naisia, ja 32 % oli miehiä. Vastaajista äidinkieleltään suomenkielisiä oli 51 % ja ruotsinkielisiä 49 %. Suurin osa, 98 %, ilmoitti saavansa palvelua omalla äidinkielellään ja vain 2 % (eli 2 henkilöä) ei saanut palvelua omalla äidinkielellään. Avoimissa vastauksissa ilmeni, että kaikki eivät aina saaneet palvelua omalla kielellään, vaikka näin olivat ko. kysymykseen vastanneet. Suuri osa vastaajista, 70 %, turvautui hoitajan apuun kyselyä täyttäessään. 21 % vastasi kyselyyn itse ja 9 % omaisen (tai mahdollisesti jonkun muun läheisen) kanssa. Sillä ei ollut suurta merkitystä vastaustuloksiin, kuinka oli kyselyyn vastannut. Kuviossa 6. on esitetty kysymysryhmittäin erot sen mukaan, onko vastannut kyselyyn itse tai omaisen tai hoitajan kanssa. Kuvio 6. Vastaukset sen mukaan, kuinka kyselyyn on vastannut 9

10 4.2 Yhteenveto Kaikkien arviointien keskiarvo oli asiakkaiden kyselyssä 3,5, täyttä tyytyväisyyttä kuvaisi luku 4. Näsin sairaalassa keskiarvo oli 3,42, Epoon vanhainkodissa 3,47 ja Johannisbergin vanhainkodissa 3,62. Kouluarvosanalla (4-10) mitattuna laitoshoito sai arvosanaksi 9,2. Asiakkaiden kyselyn kysymykset olivat: Palvelun toteutuminen 7. Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus) 8. Yksilölliset tarpeeni otetaan huomioon 9. Koen oloni turvalliseksi vanhainkodissa/näsin sairaalassa 10. Koen oloni yksinäiseksi vanhainkodissa/näsin sairaalassa Henkilökunnan työskentely 11. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 12. Henkilökunta kuuntelee minua 13. Henkilökunta on ystävällistä 14. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa Tilat 15. Asukas-/potilashuoneeni on toimiva 16. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 17. Tilat ja alue ovat soveltuvia vanhainkotikäyttöön/sairaalakäyttöön Henkilökunnan ystävällisyys ja ammattitaito on arvioitu korkeimmalle. Vastaajista 95,2 % oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä 13. (Henkilökunta on ystävällistä). 95,1 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä 11. (Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista). Eniten eri oltiin kysymyksessä 10 (arviointien keskiarvo 2,32). Tämä johtuu kysymyksen käänteisyydestä. Asiakkaista 49 % oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä 10. eli kokevat olonsa yksinäiseksi vanhainkodissa tai Näsin vuodeosastoilla. 51 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri, eli eivät koe oloaan yksinäiseksi. Seuraavaksi eniten eri oltiin kysymyksessä 7. (Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista). 21,2 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri kysymyksessä eli heillä ei ollut kovin selkeää kuvaa hoitoonsa liittyvistä asioista. 78,8 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä. Kuvioissa 7. ja 8. näkyy yhteenveto tuloksista. 10

11 Kuvio 7. Asiakkaiden kyselyn tulokset Arviointien keskiarvot vaihtelevat 2,32 ja 3,78 välillä. Jos jätetään pois kysymys 10. sen käänteisyyden vuoksi, vaihteluväli on 3,27 3,78. Arvioinnit ovat siis hyviä, sillä kaikki ovat yli 3,0. Kuvio 8. Tulokset kysymyskohtaisesti arviointien keskiarvon mukaan 4.3 Palvelun toteutuminen Palvelun toteutumista koskivat kysymykset Arviointien keskiarvo oli 3,22. Keskiarvoa alentaa käänteinen kysymys Koen oloni yksinäiseksi vanhainkodissa / Näsin sairaalassa. Jos tarkastellaan vain kysymyksiä 7 9, keskiarvo on 3,52. Näistä kysymys 7. (Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista) arvioitiin heikoimmaksi. Asiakkaat kokevat olonsa turvalliseksi laitoksessa, sillä kysymys 9. on saanut parhaimmat arviot. 11

12 Kysymystä 10. tarkasteltaessa voidaan todeta, että Johannisbergin vanhainkodissa asiakkaat tuntevat olonsa vähiten yksinäiseksi ja Näsin vuodeosastoilla ja Epoon vanhainkodissa hieman enemmän yksinäiseksi. Yksinäisyys ei kuitenkaan suuressa määrin vaivaa asukkaita / potilaita. Kuviossa 9. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 9. Palvelun toteutuminen asiakkaiden arvioimana Avokommenteissa ei ilmennyt kovin paljon kritiikkiä. Vastauksissa toivottiin muun muassa yksilöllisempää hoitoa, mutta kehuttiin myös, että apua saa silloin kun sitä tarvitsee. Yksilöllistä hoitoa - potilaan mielipide paremmin huomioon Hyvä kun saa apua silloin kun sitä tarvitsee, että ei tarvitse kauan odottaa Ulkoilun toive esiintyi muutamassa kommentissa: Kesällä toivon taas pääseväni ulkoilemaan 4.4 Henkilökunnan työskentely Henkilökunnan työskentelyä koskivat kysymykset Asiakkaat arvioivat henkilökunnan ystävällisyyden parhaimmaksi (kysymys 13, ka 3,79). Heikoimmaksi arvioitiin kysymys 12. (henkilökunta kuuntelee minua). Kuviossa 10. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. 12

13 Kuvio 10. Henkilökunnan työskentely asiakkaiden arvioimana Henkilökunnan työskentelystä asiakkaat kommentoivat, että osa on ystävällistä ja osa ei, kaikki eivät ole samanlaisia. Joku asiakas koki, ettei henkilökunta ehdi kuunnella, kun on niin paljon töitä. Personalen ska ha mera tid åt patienten, lyssna och tala. 4.5 Tilat Asiakkaiden kokemuksia vanhainkodin/sairaalan tiloista arvioitiin kysymysten avulla. Kysymykset 17 (tilojen ja alueen soveltuminen vanhainkoti/sairaalakäyttöön) ja 15 (asukas- /potilashuoneen toimivuus) arvioitiin parhaimmaksi (ka 3,62 ja 3,61). Osaston yhteiset tilat (kysymys 16) arvioitiin heikoimmaksi. Kuviossa 11. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. 13

14 Kuvio 11. Tilat asiakkaiden arvioimana Avovastauksissa asiakkaat toivoivat omaa huonetta tai että huoneessa olisi ainoastaan kaksi asiakasta. Vastaajien mukaan tilat saisivat olla muutenkin väljemmät ja liikuntavammaiselle ja sokealle sopivat. Päiväsalissa ruoka-aikoina hyvin ahdasta ja pyörätuolilla liikkuminen hankalaa. Myös kielikysymys tuli tila-asioissa esille: Önskar få rumskamrat som talar samma språk. 5. Lopuksi Laitoshoitoon oltiin asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella hyvin tyytyväisiä. Kaikkien arviointien kokonaiskeskiarvo omaisten kyselyssä oli 3,4 ja asiakkaiden kyselyssä 3,5, kun täyttä tyytyväisyyttä kuvaisi luku 4,0. Laitoksia vertailtaessa erot ovat pienet: Epoon ja Johannisbergin vanhainkotien arviointien keskiarvo omaisten kyselyssä oli 3,51 ja Näsin sairaalassa 3,31. Asiakkaiden kyselyssä Johannisbergin vanhainkodissa arviointien keskiarvo oli korkein: 3,62. Epoon vanhainkodissa arviointien keskiarvo oli 3,47 ja Näsin sairaalassa 3,42. Omaiset olivat vastauksissaan hieman kriittisempiä kuin asiakkaat/potilaat, ja he antoivat enemmän avointa palautetta, moitteita sekä kehittämisehdotuksia. Useat omaiset kaipasivat lisää tietoa henkilökunnalta omaisensa hoidosta ja kuntoutuksesta, ja he kokivat tarpeelliseksi säännölliset tilannekatsaukset. Avoimiin kysymyksiin kirjatut vastaukset, kehittämisideat sekä palautteet on toimitettu suoraan yksiköihin, missä ne käydään läpi henkilöstön kanssa sekä pohditaan mahdolliset jatkotoimenpiteet. Kehittämisideoihin vastataan resurssien puitteissa. Tavoitteena on asiakaspalvelun parantaminen ja hoitotyön kehittäminen. 14

15 Liite 1. Kysely asiakkaille TAUSTATIEDOT 1. Ikänne: alle 65 vuotta vuotta 2. Sukupuolenne nainen vuotta yli 84 vuotta mies 3. Asutteko / oletteko potilaana Näsin sairaalassa Epoon vanhainkodissa Johannisbergin vanhainkodissa 4. Kuinka kauan olette asunut / ollut hoidettavana nykyisessä yksikössä? alle 1 kuukausi 1-6 kuukautta 7 kuukautta - 1 vuosi 1-2 vuotta yli 2 vuotta 5. Mikä on äidinkielenne? suomi ruotsi muu 6. Saatteko palvelua omalla äidinkielellä? kyllä ei Palvelua arvioidessanne rastittakaa vaihtoehdoista mielipidettänne vastaava. Tehkää vain yksi (1) merkintä kysymystä kohti. PALVELUN TOTEUTUMINEN 7. Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus) 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 8. Yksilölliset tarpeeni otetaan huomioon 9. Koen oloni turvalliseksi vanhainkodissa / Näsin sairaalassa 10. Koen oloni yksinäiseksi vanhainkodissa / Näsin sairaalassa 15

16 HENKILÖKUNNAN TYÖSKENTELY 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 11. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 12. Henkilökunta kuuntelee minua 13. Henkilökunta on ystävällistä 14. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa Mikäli vastasitte johonkin kysymykseen täysin eri tai jokseenkin eri, kertokaa miksi olette eri. TILAT 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 15. Asukas- / potilashuoneeni on toimiva 16. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 17. Tilat ja alue ovat soveltuvia vanhainkotikäyttöön / sairaalakäyttöön 18. Minkä yleisarvosanan annatte palvelusta kouluarvosana-asteikolla (4-10)? 19. Millaisia laitoshoidon palveluihin liittyviä asioita toivoisitte kehitettävän ja millä tavoin? 20. Lisäpalautetta, ideoita ja ehdotuksia: 21. Miten täytitte lomakkeen? itse omaisen kanssa hoitajan kanssa 16

17 Liite 2. Kysely omaisille Taustatietoja: 1. Onko omaisenne asukkaana / potilaana Näsin sairaalassa Epoon vanhainkodissa Johannisbergin vanhainkodissa 2. Kuinka kauan omaisenne on asunut / ollut hoidettavana nykyisessä yksikössä? alle 1 kuukausi 1-6 kuukautta 7 kuukautta - 1 vuosi 1-2 vuotta yli 2 vuotta 3. Mikä on äidinkielenne? suomi ruotsi muu 4. Saatteko palvelua omalla äidinkielellä? kyllä ei Palvelua arvioidessanne rastittakaa vaihtoehdoista mielipidettänne vastaava. Tehkää vain yksi (1) merkintä kysymystä kohti. PALVELUN TOTEUTUMINEN 5. Minulla on selkeä kuva omaiseni hoitoon liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus, arjen kulku) 6. Omaiseni yksilölliset tarpeet otetaan mielestäni huomioon 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa YHTEISTYÖ HENKILÖKUNNAN KANSSA 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 7. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 8. Henkilökunta on mielestäni ystävällistä 9. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa 17

18 Mikäli vastasitte johonkin kysymykseen 7-9 täysin eri tai jokseenkin eri, kertokaa miksi olette eri. TILAT 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 10. Asukas- / potilashuone on toimiva 11. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 12. Hoitopaikan tilat ja / tai sijainti soveltuvat nykyiseen käyttöön 13. Millaiseksi arvioitte oman panoksenne omaisenne hoidon onnistumisessa? 14. Minkä yleisarvosanan annatte palvelusta kouluarvosana-asteikolla (4-10)? 15. Millaisia laitoshoidon palveluihin liittyviä asioita toivoisitte kehitettävän ja millä tavoin? 16. Lisäpalautetta, ideoita ja ehdotuksia: 18

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 10.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Vastaajien taustatiedot... 3 4. Kyselyn tulosten

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY PALVELUASUMINEN 2009. Christina Varsamäki, Palveluasumisen palvelupäällikkö 25.8.20009

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY PALVELUASUMINEN 2009. Christina Varsamäki, Palveluasumisen palvelupäällikkö 25.8.20009 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY PALVELUASUMINEN 9 Christina Varsamäki, Palveluasumisen palvelupäällikkö 5.8.9 Sisällysluettelo. Johdanto.... Kyselyn toteutus.... Vastaajien taustatiedot.... Kyselyn tulosten

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017

Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017 Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017 22.3.2017 Kysely Wilhelmiinan asukkaiden läheisille Kysely toteutettiin 23.2-19.3.2017 Kysely lähti 99 vastaanottajalle (88 kpl vuonna 2016), vastauksia saimme kaikkiaan

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VAMMAISPALVELU 9 SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto.... Kyselyn toteutus.... Vastaajien taustatiedot... 4. Asiakkaiden kokemukset vammaispalvelusta... 6 4.. Vammaispalvelutoimiston henkilökunnan

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä. Asiakastyytyväisyys Kotihoito Hämeenlinnan kotihoidon asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä tammi-helmikuussa 2016 Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 378 henkilöä Asiakastyytyväisyys 2016 - Kotihoito

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuskokonaisuus muodostui mm. seuraavista aihealueista:

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2014 Yhteenveto tuloksista Hannele Kähkönen Anne Tuovinen Lokakuussa 2014 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015 Muistisairaiden asukkaiden suuresta määrästä johtuen kokeilimme tänä vuonna

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Västankvarns skola/ Stödsföreningen Almus rf. Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Tuusulan kunnassa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadunarviointikyselyt pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kyselyt ajoittuivat 2013 viikoille 13

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Tiivistelmä TIIVISTELMÄ 2 (27) 18.5.2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN IKÄIHMISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Asiakastyytyväisyyskyselyssä annettujen

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 Asiakaskysely toteutettu marraskuussa 2015 Asiakaskyselyn vastausvaihtoehdot 5 = erinomainen 4 = erittäin hyvä 3 = hyvä 2 = kohtalainen 1 = huono Tulosten

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskysely Maaliskuu 2017 Kyselyyn vastasi 616 henkilöä. Kiitos vastauksista. TAUSTATIETOJA Toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn maaliskuussa 2017. Linkki kyselyyn oli nettisivuillamme

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010

Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ikäihmisten asiakaskyselyjen tulokset v. 2010 Ritva Lundbom ikäihmisten palvelulinjajohtaja ritva.lundbom@karviainen.fi 20.4.2011 Ikäihmisten palvelulinjan asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset 12/2010

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

24.5.2011 TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011

24.5.2011 TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011 Muistio 1(9) TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011 1. Johdanto Metropoliassa järjestettiin keväällä 2011 Metropolian tietohallinnon palveluista asiakaskysely. Kysely osoitettiin

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

OMAISPALAUTEKYSELY KOKEMÄEN KAUPUNKI, VANHUSPALVELUT

OMAISPALAUTEKYSELY KOKEMÄEN KAUPUNKI, VANHUSPALVELUT OMAISPALAUTEKYSELY 2014 KOKEMÄEN KAUPUNKI, VANHUSPALVELUT 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Henrikinhovi... 2 3 Tarinatupa... 4 4 Palvelukoti Ilola... 6 5 Vuollekoti... 7 6 Ikipihlaja-Kuusama... 8 7 Kuusimäki...

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Tutkimusraportti 2.5.2013 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille

Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille Wilhelmiinan asiakastyytyväisyyskysely omaisille Maaliskuu 2013 16.3.2013 Kyselyn toteutus 28.2.2013 lähetys sähköpostilinkkinä omaisille, yhteensä 76 henkilölle Anonyymit vastaukset 15.3.2013 vastausaika

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23..2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Fysiosporttis asiakaskysely 2011

Fysiosporttis asiakaskysely 2011 Fysiosporttis asiakaskysely 2011 1.11.2011 Toteutimme fysioterapia-asiakkaillemme asiakaskyselyn ajalla 15.9.-31.10.2011. Vastauksia kerättiin: 1) paperikyselyllä hoitojakson yhteydessä, 2) sähköisesti

Lisätiedot

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSA - KOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT APUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEET HENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013) - KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITU

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto 1 (4) Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 Yhteenvedossa esitetään yksiköittäin vuoden 2014 asiakaskyselyn kokonaistulos eli kaikkien vastausten keskiarvo. Suluissa ovat vuoden 2012 ja 2010 vastaavat

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Ohjaamojen käyntimääristä ja asiakasprofiileista vuonna 2016 Ohjaamosta saatavista palveluista, sekä asiakaspalautteesta.

Ohjaamojen käyntimääristä ja asiakasprofiileista vuonna 2016 Ohjaamosta saatavista palveluista, sekä asiakaspalautteesta. Tutkija, VTT Mirja Määttä 13.1.2017 Perustietoa Ohjaamoista Vuoden 2016 lopulla Ohjaamoja oli 39. Näistä valtaosa saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta, joko valtakunnallisesta tai alueellisesta osiosta.

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA

TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA TURO-PROJEKTI TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA Potilaita hoidettiin enemmän/ pidempään vuoteessa. Tehtiin enemmän potilaan puolesta asioita. Apuvälineitä oli jonkin verran, mutta Niitä ei osattu

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277

Asiakastutkimus 2014. Blue Service Partners. Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Asiakastutkimus 2014 Blue Service Partners Helsinge skolan (ya lukio) - Yläkoulu - ruoka Vastaajamäärä: 277 Johdanto Blue Service Partnersin asiakastutkimus suoritettiin helmikuussa 2014 yhteensä 107 toimipaikassa.

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015 Asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Hyvinvointitoimialalla on käytössä yhteneväinen asiakastyytyväisyyskyselylomake, jossa on kaikille samat tausta- ja peruskysymykset ja näiden lisäksi yksiköillä on mahdollisuus

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot