ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010"

Transkriptio

1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Kyselyn toteutus Omaisille suunnatun kyselyn tulokset Taustatiedot Yhteenveto Palvelun toteutuminen Henkilökunta Tilat Omaisen osuus hoidon onnistumisessa Huomioita Asiakkaille suunnatun kyselyn tulokset Taustatiedot Yhteenveto Palvelun toteutuminen Henkilökunnan työskentely Tilat Lopuksi Liite 1. Kysely asiakkaille Liite 2. Kysely omaisille 2

3 1. Johdanto Porvoon kaupungin palvelustrategian (2008) yhtenä strategisena päämääränä on järjestää laadukkaat, kilpailukykyisesti tuotetut palvelut asukaslähtöisesti. Tämä edellyttää asiakastyytyväisyyden mittaamista säännöllisesti sekä asiakaspalautteen hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on päättänyt , että asiakastyytyväisyyskyselyjä tehdään eri tehtäväyksiköissä joka toinen vuosi. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen työkaluna on internet-pohjainen TAK-ohjelma. Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti internetissä täytettävien kyselyiden luomiseen, mutta sitä on mahdollista hyödyntää myös perinteisesti paperimuodossa toteutettaviin kyselyihin. Vanhuspalvelun asiakaskyselyt toteutetaan pääsääntöisesti paperisina. 2. Kyselyn toteutus Johannisbergin ja Epoon vanhainkodeissa ja Näsin sairaalan vuodeosastoilla toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely samanaikaisesti sekä asukkaille/potilaille että heidän omaisilleen. Kyselylomakkeet laadittiin yhdessä laitosten johtajien kanssa. Kyselyt lähetettiin asukkaiden/potilaiden lähiomaisille postitse ja saatekirjeessä kerrottiin sähköisestä vastausmahdollisuudesta. Asukkaille/potilaille hoitajat jakoivat oman kyselyn osastoilla ja auttoivat sen täytössä. Kysely annettiin vain niille asukkaille/potilaille, joiden hoitajat uskoivat kykenevän vastaamaan kyselyyn. Kyselylomakkeet ovat liitteillä 1 ja 2. Tässä raportissa esitetään molempien kyselyiden tulokset. 3. Omaisille suunnatun kyselyn tulokset 3.1 Taustatiedot Kyselyitä lähetettiin yhteensä 324 ja vastauksia palautui 213. Osallistumisprosentti oli 65,7 %. Eniten vastauksia palautui Johannisbergin vanhainkodissa ja Näsin vuodeosastolla olevien asiakkaiden omaisilta, molemmista 79 vastausta (37 % kaikista vastauksista). Epoon vanhainkodista palautui 55 vastausta (26 % kaikista vastauksista). Vastanneiden omaiset olivat pääsääntöisesti pitkäaikaisia laitoshoidon asiakkaita: 41 % oli ollut asukkaana/potilaana yli 2 vuotta ja 20 % oli ollut 1-2 vuotta. 13 % oli ollut asiakkaana 7 kuukaudesta 1 vuoteen, 16 % oli ollut 1-6 kuukautta ja 8,5 % alle kuukauden. Vastanneista äidinkieleltään ruotsinkielisiä oli 56 % ja suomenkielisiä 44 %. Suurin osa vastaajista, 91 %, ilmoitti saavansa palvelua omalla äidinkielellään. Vastaajista 7 % (n=14) ilmoitti, että ei saa palvelua omalla äidinkielellään. 5 vastaajaa oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. Avovastauksissa kommentoitiin esimerkiksi, että joskus palvelua ei saa omalla kielellä, ja huonekaveri voisi olla samankielinen. 3

4 3.2 Yhteenveto Kaikkien arviointikysymysten vastausten keskiarvo oli 3,4, täyttä tyytyväisyyttä kuvaisi luku 4. Näsin sairaalassa keskiarvo oli 3,31 ja molempien vanhainkotien keskiarvo oli 3,51. Kouluarvosanalla (4-10) mitattuna laitoshoito sai arvosanaksi 8,4. Omaisten kyselyn kysymykset olivat: Palvelun toteutuminen 5. Minulla on selkeä kuva omaiseni hoitoon liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus, arjen kulku) 6. Omaiseni yksilölliset tarpeet otetaan mielestäni huomioon Henkilökunta 7. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 8. Henkilökunta on mielestäni ystävällistä 9. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa Tilat 10. Asukas- / potilashuone on toimiva 11. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 12. Hoitopaikan tilat ja / tai sijainti soveltuvat nykyiseen käyttöön Eniten samaa oltiin kysymyksessä 8. (Henkilökunta on mielestäni ystävällistä). 97,6 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa ja vain 2,4 % oli jokseenkin tai täysin eri. Eniten eri oltiin kysymyksessä 5. (Minulla on selkeä kuva omaiseni hoitoon liittyvistä asioista). 22,4 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri ja 77,6 % vastaajista jokseenkin tai täysin samaa kysymyksessä 5. Kuvioissa 1. ja 2. näkyy yhteenveto tuloksista. Kuvio 1. Tulokset kysymyskohtaisesti arviointien jakautumisen mukaan 4

5 Kun kysymyksiä tarkastelee arviointien keskiarvon mukaan, nähdään, että tulokset ovat kaiken kaikkiaan hyvät. Kaikkien kysymysten keskiarvot ylittävät 3,0. Arviointien väliset erot ovat pieniä: vaihteluväli on 3,02 (kysymys 5) - 3,69 (kysymys 8). Kuvio 2. Tulokset kysymyskohtaisesti arviointien keskiarvon mukaan 3.3 Palvelun toteutuminen Palvelun toteutumista tarkasteltiin kysymysten 5. ja 6. avulla. Arviointien keskiarvo oli 3,12. Kysymys 5 oli arvioitu heikommaksi (ka 3,02) ja kysymys 6. paremmaksi (ka 3,22). Kuviossa 3. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 3. Palvelun toteutuminen omaisten arvioimana 5

6 Useat vastaajat kokivat, että heillä ei ole selkeää kuvaa asiakkaan/potilaan hoidosta, ja he toivoivat saavansa tietoa hoitoon liittyvistä asioista säännöllisin väliajoin. Kerran - kaksi vuodessa voisi olla sovittu keskustelutuokio vastaavan hoitajan tms. kanssa jolloin käytäisiin läpi omaisen terveyden-/yleistilan kehitystä yms. Patientens "huvudansvariga skötare" kan kontakta anhöriga och berätta om vården (framsteg eller försämring av hälsan), på patientens och anhörigas modersmål. Muutama kommentoi myös, että ainakin itse kysymällä saa tiedon omaisen tilanteesta. Arkipäiviin vastaajat toivoivat lisää virkistystoimintaa, esimerkiksi laulua ja koululaisten ja päiväkotilasten esiintymisiä, sekä ulkoilua ja liikuntaa. Myös muita viriketoimintoja mainittiin, esimerkiksi pelit ja askartelu. 3.4 Henkilökunta Henkilökunnan työskentelyä tarkasteltiin kysymysten avulla. Arviointien keskiarvo oli 3,61, vaihteluväli oli pieni (3,57 3,69). Henkilökunnan ystävällisyys sai parhaimmat arviot (ka 3,69). Kuviossa 4. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 4. Henkilökunnan työskentely omaisten arvioimana Avokommenteissa tuli esille, että henkilökuntaa tarvittaisiin lisää, sillä vastaajien mielestä heillä tulisi olla aikaa myös jutusteluun asiakkaiden/potilaiden hoidon lomassa. Lomautuksia ei kommenttien mukaan tarvitsisi enää olla. Henkilökunnan vaihtuvuus nähtiin vastauksissa huonona asiana. Lisäksi kiire ja työn paljous nousivat esiin kommenteista. Hoitajien rajallinen aika huomioitiin useissa vastauksissa ja pahoiteltiin, kun aika ei riitä esimerkiksi ulkoiluun tai jutteluun. Ulkoilu- ja rupatteluseuraksi vastaajat ehdottivat muun muassa vapaaehtoistyöntekijöitä, työttömiä ja opiskelijoita. 6

7 Fysioterapeutilta toivoisin useammin ja enemmän aikaa potilaalle. Hoitajilta toivoisin enemmän aikaa potilaalle, esim. pieni rupatteluhetki, lukeminen tai jotain muuta. Useissa vastauksissa hoitajien työskentelyä kommentoitiin positiivisesti ja kiiteltiin vaativasta työstä. Henkilökunnan jaksaminen tuli esille muutamissa vastauksissa. Iloista hoitajilta riittää aina ja kuulumiset saa aina selville kysymällä. Erityisesti nuoret hoitajat ovat yllättäneet positiivisuudellaan ja mukavalla asenteella. Personalen sköter sitt arbete utmärkt. Vi är mycket nöjda, men bristen på resurser är klart synlig. Hur länge orkar den här personalen Olen tyytyväinen osastoon, siellä vallitsee rauhallinen ja lämmin ilmapiiri ja ainakin näin osastolla kävijälle jää hyvä mieli. 3.5 Tilat Tiloja arvioitiin kysymysten avulla. Arviointien keskiarvo oli 3,47. Asukas-/potilashuoneen toimivuus arvioitiin heikoimmaksi (ka 3,4) ja laitoksen tilat/sijainti vahvimmaksi (3,56). Kuviossa 5. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 5. Tilat omaisten arvioimina Avoimissa vastauksissa oli muutamia kommentteja tilojen, sekä asukas-/potilashuoneen että yleisten tilojen, ahtaudesta. Kodinomaisuutta kaivattiin myös tiloihin. Eget rum med några kära saker hemifrån. Rummet o allmänna utrymmen hemtrevligare. 7

8 Känslan av institution i de gemensamma utrymmena borde ytterligare slopas. Mera färg på väggarna bidrar till en positiv boendemiljö. Satsning på inredningen; varmare färger, blommor i rummen, bekvämare möbler. 3.6 Omaisen osuus hoidon onnistumisessa Kysymyksessä 13. tiedusteltiin omaisen osuutta hoidon onnistumiseen. Useat vastaajat kokivat roolinsa tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Useat vastaajat kertoivat vierailevansa usein sekä auttavansa esimerkiksi ruokailussa ja ulkoilussa. Asiakkaan/potilaan piristäminen ja keskustelu hänen kanssaan oli useiden omaisten mukaan tärkeä osa heidän rooliaan. Mycket viktig. Utan de anhörigas engagemang skulle min anhörig känna sig helt utlämnad och ensam. Käyn tervehtimässä viikottain. Kesällä ulkoilua, avustan syömisessä. Osa luotti siihen, että hoito sujuu hyvin ammattilaisten voimin. Joitakin vastaajia esti pitkä välimatka tai oma heikko terveydentila vierailemasta kovin usein. Eräs vastaajista kuitenkin toteaa, että hoito ei ole omaisen tehtävä, vaan tarvittaisiin lisää henkilökuntaa. Vähäinen, luotan ammattilaisiin. Bor på annan ort. Har ej möjlighet till aktiv insats. Märkbar, tyvärr räcker inte tiden alltid till. 3.7 Huomioita Avovastauksista nousi yksi toive ylitse muiden: omaiset kaipaavat lisää tietoa asukkaan/potilaan hoitoon liittyvistä asioista ja enemmän yhteistyötä henkilökunnan kanssa. Useat omaiset kokivat, että tietoa omaisen hoidosta ei saa, ellei sitä itse osaa kysyä. Vastauksissa ehdotettiin säännöllisiä keskusteluhetkiä tai hoitopalavereita asiakkaan/potilaan hoitoon, kuntoutukseen, lääkitykseen tai päiväohjelmaan liittyen, joissa mukana voisi olla hoitohenkilökunnan ja omaisten lisäksi myös lääkäri. Osa toivoi näitä tapaamisia vuosittain tai puolivuosittain, joku kuukausittain. Kysyttäessä tulee erilaista tietoa, riippuen hoitajasta. Tiedonsaanti vähäistä. Päiväohjelmasta, lääkityksestä tai niihin tehdyistä muutoksista saa kyllä tietoa jos kysyy, mutta vain jos osaa kysyä. Hoitotoimenpiteet ym. tuntuvat sujuvan kyllä hyvin mutta lähes "liukuhihnalla". Dåligt samarbete med sköterskorna. Man ser dom sällan. Ingen berättar något om patienten. Intensivare samarbete med de anhöriga t.ex. gemensamma patient- och anhörig tillfällen. 8

9 4. Asiakkaille suunnatun kyselyn tulokset 4.1 Taustatiedot Asiakkaille suunnattuun kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 104. Eniten vastauksia palautui Näsin vuodeosastojen potilailta, 45 % kaikista vastauksista. Epoon vanhainkodista vastauksia tuli 26 % ja Johannisbergin vanhainkodista 27 %. Vastanneiden hoitoaika vaihteli suuresti, joukossa oli 34 % alle kuukauden asiakkaana olleita ja 34 % yli 2 vuotta asiakkaana olleita. 1-6 kuukautta olleita oli 15 %, 7 kuukaudesta 1 vuoteen olleita oli vähiten, n. 5 %. 1-2 vuotta olleita oli 12,5 %. Vastaajista puolet oli iältään yli 84 -vuotiaita. 26 % oli vuotiaita, 16 % vuotiaita ja 7 % alle 65 vuotiaita. Vastaajista enemmistö, 68 %, oli naisia, ja 32 % oli miehiä. Vastaajista äidinkieleltään suomenkielisiä oli 51 % ja ruotsinkielisiä 49 %. Suurin osa, 98 %, ilmoitti saavansa palvelua omalla äidinkielellään ja vain 2 % (eli 2 henkilöä) ei saanut palvelua omalla äidinkielellään. Avoimissa vastauksissa ilmeni, että kaikki eivät aina saaneet palvelua omalla kielellään, vaikka näin olivat ko. kysymykseen vastanneet. Suuri osa vastaajista, 70 %, turvautui hoitajan apuun kyselyä täyttäessään. 21 % vastasi kyselyyn itse ja 9 % omaisen (tai mahdollisesti jonkun muun läheisen) kanssa. Sillä ei ollut suurta merkitystä vastaustuloksiin, kuinka oli kyselyyn vastannut. Kuviossa 6. on esitetty kysymysryhmittäin erot sen mukaan, onko vastannut kyselyyn itse tai omaisen tai hoitajan kanssa. Kuvio 6. Vastaukset sen mukaan, kuinka kyselyyn on vastannut 9

10 4.2 Yhteenveto Kaikkien arviointien keskiarvo oli asiakkaiden kyselyssä 3,5, täyttä tyytyväisyyttä kuvaisi luku 4. Näsin sairaalassa keskiarvo oli 3,42, Epoon vanhainkodissa 3,47 ja Johannisbergin vanhainkodissa 3,62. Kouluarvosanalla (4-10) mitattuna laitoshoito sai arvosanaksi 9,2. Asiakkaiden kyselyn kysymykset olivat: Palvelun toteutuminen 7. Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus) 8. Yksilölliset tarpeeni otetaan huomioon 9. Koen oloni turvalliseksi vanhainkodissa/näsin sairaalassa 10. Koen oloni yksinäiseksi vanhainkodissa/näsin sairaalassa Henkilökunnan työskentely 11. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 12. Henkilökunta kuuntelee minua 13. Henkilökunta on ystävällistä 14. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa Tilat 15. Asukas-/potilashuoneeni on toimiva 16. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 17. Tilat ja alue ovat soveltuvia vanhainkotikäyttöön/sairaalakäyttöön Henkilökunnan ystävällisyys ja ammattitaito on arvioitu korkeimmalle. Vastaajista 95,2 % oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä 13. (Henkilökunta on ystävällistä). 95,1 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä 11. (Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista). Eniten eri oltiin kysymyksessä 10 (arviointien keskiarvo 2,32). Tämä johtuu kysymyksen käänteisyydestä. Asiakkaista 49 % oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä 10. eli kokevat olonsa yksinäiseksi vanhainkodissa tai Näsin vuodeosastoilla. 51 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri, eli eivät koe oloaan yksinäiseksi. Seuraavaksi eniten eri oltiin kysymyksessä 7. (Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista). 21,2 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri kysymyksessä eli heillä ei ollut kovin selkeää kuvaa hoitoonsa liittyvistä asioista. 78,8 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä. Kuvioissa 7. ja 8. näkyy yhteenveto tuloksista. 10

11 Kuvio 7. Asiakkaiden kyselyn tulokset Arviointien keskiarvot vaihtelevat 2,32 ja 3,78 välillä. Jos jätetään pois kysymys 10. sen käänteisyyden vuoksi, vaihteluväli on 3,27 3,78. Arvioinnit ovat siis hyviä, sillä kaikki ovat yli 3,0. Kuvio 8. Tulokset kysymyskohtaisesti arviointien keskiarvon mukaan 4.3 Palvelun toteutuminen Palvelun toteutumista koskivat kysymykset Arviointien keskiarvo oli 3,22. Keskiarvoa alentaa käänteinen kysymys Koen oloni yksinäiseksi vanhainkodissa / Näsin sairaalassa. Jos tarkastellaan vain kysymyksiä 7 9, keskiarvo on 3,52. Näistä kysymys 7. (Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista) arvioitiin heikoimmaksi. Asiakkaat kokevat olonsa turvalliseksi laitoksessa, sillä kysymys 9. on saanut parhaimmat arviot. 11

12 Kysymystä 10. tarkasteltaessa voidaan todeta, että Johannisbergin vanhainkodissa asiakkaat tuntevat olonsa vähiten yksinäiseksi ja Näsin vuodeosastoilla ja Epoon vanhainkodissa hieman enemmän yksinäiseksi. Yksinäisyys ei kuitenkaan suuressa määrin vaivaa asukkaita / potilaita. Kuviossa 9. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 9. Palvelun toteutuminen asiakkaiden arvioimana Avokommenteissa ei ilmennyt kovin paljon kritiikkiä. Vastauksissa toivottiin muun muassa yksilöllisempää hoitoa, mutta kehuttiin myös, että apua saa silloin kun sitä tarvitsee. Yksilöllistä hoitoa - potilaan mielipide paremmin huomioon Hyvä kun saa apua silloin kun sitä tarvitsee, että ei tarvitse kauan odottaa Ulkoilun toive esiintyi muutamassa kommentissa: Kesällä toivon taas pääseväni ulkoilemaan 4.4 Henkilökunnan työskentely Henkilökunnan työskentelyä koskivat kysymykset Asiakkaat arvioivat henkilökunnan ystävällisyyden parhaimmaksi (kysymys 13, ka 3,79). Heikoimmaksi arvioitiin kysymys 12. (henkilökunta kuuntelee minua). Kuviossa 10. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. 12

13 Kuvio 10. Henkilökunnan työskentely asiakkaiden arvioimana Henkilökunnan työskentelystä asiakkaat kommentoivat, että osa on ystävällistä ja osa ei, kaikki eivät ole samanlaisia. Joku asiakas koki, ettei henkilökunta ehdi kuunnella, kun on niin paljon töitä. Personalen ska ha mera tid åt patienten, lyssna och tala. 4.5 Tilat Asiakkaiden kokemuksia vanhainkodin/sairaalan tiloista arvioitiin kysymysten avulla. Kysymykset 17 (tilojen ja alueen soveltuminen vanhainkoti/sairaalakäyttöön) ja 15 (asukas- /potilashuoneen toimivuus) arvioitiin parhaimmaksi (ka 3,62 ja 3,61). Osaston yhteiset tilat (kysymys 16) arvioitiin heikoimmaksi. Kuviossa 11. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. 13

14 Kuvio 11. Tilat asiakkaiden arvioimana Avovastauksissa asiakkaat toivoivat omaa huonetta tai että huoneessa olisi ainoastaan kaksi asiakasta. Vastaajien mukaan tilat saisivat olla muutenkin väljemmät ja liikuntavammaiselle ja sokealle sopivat. Päiväsalissa ruoka-aikoina hyvin ahdasta ja pyörätuolilla liikkuminen hankalaa. Myös kielikysymys tuli tila-asioissa esille: Önskar få rumskamrat som talar samma språk. 5. Lopuksi Laitoshoitoon oltiin asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella hyvin tyytyväisiä. Kaikkien arviointien kokonaiskeskiarvo omaisten kyselyssä oli 3,4 ja asiakkaiden kyselyssä 3,5, kun täyttä tyytyväisyyttä kuvaisi luku 4,0. Laitoksia vertailtaessa erot ovat pienet: Epoon ja Johannisbergin vanhainkotien arviointien keskiarvo omaisten kyselyssä oli 3,51 ja Näsin sairaalassa 3,31. Asiakkaiden kyselyssä Johannisbergin vanhainkodissa arviointien keskiarvo oli korkein: 3,62. Epoon vanhainkodissa arviointien keskiarvo oli 3,47 ja Näsin sairaalassa 3,42. Omaiset olivat vastauksissaan hieman kriittisempiä kuin asiakkaat/potilaat, ja he antoivat enemmän avointa palautetta, moitteita sekä kehittämisehdotuksia. Useat omaiset kaipasivat lisää tietoa henkilökunnalta omaisensa hoidosta ja kuntoutuksesta, ja he kokivat tarpeelliseksi säännölliset tilannekatsaukset. Avoimiin kysymyksiin kirjatut vastaukset, kehittämisideat sekä palautteet on toimitettu suoraan yksiköihin, missä ne käydään läpi henkilöstön kanssa sekä pohditaan mahdolliset jatkotoimenpiteet. Kehittämisideoihin vastataan resurssien puitteissa. Tavoitteena on asiakaspalvelun parantaminen ja hoitotyön kehittäminen. 14

15 Liite 1. Kysely asiakkaille TAUSTATIEDOT 1. Ikänne: alle 65 vuotta vuotta 2. Sukupuolenne nainen vuotta yli 84 vuotta mies 3. Asutteko / oletteko potilaana Näsin sairaalassa Epoon vanhainkodissa Johannisbergin vanhainkodissa 4. Kuinka kauan olette asunut / ollut hoidettavana nykyisessä yksikössä? alle 1 kuukausi 1-6 kuukautta 7 kuukautta - 1 vuosi 1-2 vuotta yli 2 vuotta 5. Mikä on äidinkielenne? suomi ruotsi muu 6. Saatteko palvelua omalla äidinkielellä? kyllä ei Palvelua arvioidessanne rastittakaa vaihtoehdoista mielipidettänne vastaava. Tehkää vain yksi (1) merkintä kysymystä kohti. PALVELUN TOTEUTUMINEN 7. Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus) 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 8. Yksilölliset tarpeeni otetaan huomioon 9. Koen oloni turvalliseksi vanhainkodissa / Näsin sairaalassa 10. Koen oloni yksinäiseksi vanhainkodissa / Näsin sairaalassa 15

16 HENKILÖKUNNAN TYÖSKENTELY 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 11. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 12. Henkilökunta kuuntelee minua 13. Henkilökunta on ystävällistä 14. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa Mikäli vastasitte johonkin kysymykseen täysin eri tai jokseenkin eri, kertokaa miksi olette eri. TILAT 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 15. Asukas- / potilashuoneeni on toimiva 16. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 17. Tilat ja alue ovat soveltuvia vanhainkotikäyttöön / sairaalakäyttöön 18. Minkä yleisarvosanan annatte palvelusta kouluarvosana-asteikolla (4-10)? 19. Millaisia laitoshoidon palveluihin liittyviä asioita toivoisitte kehitettävän ja millä tavoin? 20. Lisäpalautetta, ideoita ja ehdotuksia: 21. Miten täytitte lomakkeen? itse omaisen kanssa hoitajan kanssa 16

17 Liite 2. Kysely omaisille Taustatietoja: 1. Onko omaisenne asukkaana / potilaana Näsin sairaalassa Epoon vanhainkodissa Johannisbergin vanhainkodissa 2. Kuinka kauan omaisenne on asunut / ollut hoidettavana nykyisessä yksikössä? alle 1 kuukausi 1-6 kuukautta 7 kuukautta - 1 vuosi 1-2 vuotta yli 2 vuotta 3. Mikä on äidinkielenne? suomi ruotsi muu 4. Saatteko palvelua omalla äidinkielellä? kyllä ei Palvelua arvioidessanne rastittakaa vaihtoehdoista mielipidettänne vastaava. Tehkää vain yksi (1) merkintä kysymystä kohti. PALVELUN TOTEUTUMINEN 5. Minulla on selkeä kuva omaiseni hoitoon liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus, arjen kulku) 6. Omaiseni yksilölliset tarpeet otetaan mielestäni huomioon 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa YHTEISTYÖ HENKILÖKUNNAN KANSSA 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 7. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 8. Henkilökunta on mielestäni ystävällistä 9. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa 17

18 Mikäli vastasitte johonkin kysymykseen 7-9 täysin eri tai jokseenkin eri, kertokaa miksi olette eri. TILAT 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 10. Asukas- / potilashuone on toimiva 11. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 12. Hoitopaikan tilat ja / tai sijainti soveltuvat nykyiseen käyttöön 13. Millaiseksi arvioitte oman panoksenne omaisenne hoidon onnistumisessa? 14. Minkä yleisarvosanan annatte palvelusta kouluarvosana-asteikolla (4-10)? 15. Millaisia laitoshoidon palveluihin liittyviä asioita toivoisitte kehitettävän ja millä tavoin? 16. Lisäpalautetta, ideoita ja ehdotuksia: 18

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt

Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Palveluneliö Oy Asiakastyytyväisyyskyselyt Terhi Holmström, Laurea Palveluneliö Marraskuu 2016 1 Yhteenveto Tämä on raportti Palveluneliö Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyistä vuosilta 2012, 2014 ja 2016.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Tiivistelmä TIIVISTELMÄ 2 (27) 18.5.2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN IKÄIHMISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Asiakastyytyväisyyskyselyssä annettujen

Lisätiedot

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015

HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 HOITO- JA VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASKYSELY 2015 Asiakaskysely toteutettu marraskuussa 2015 Asiakaskyselyn vastausvaihtoehdot 5 = erinomainen 4 = erittäin hyvä 3 = hyvä 2 = kohtalainen 1 = huono Tulosten

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVA 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015 Muistisairaiden asukkaiden suuresta määrästä johtuen kokeilimme tänä vuonna

Lisätiedot

Fysiosporttis asiakaskysely 2011

Fysiosporttis asiakaskysely 2011 Fysiosporttis asiakaskysely 2011 1.11.2011 Toteutimme fysioterapia-asiakkaillemme asiakaskyselyn ajalla 15.9.-31.10.2011. Vastauksia kerättiin: 1) paperikyselyllä hoitojakson yhteydessä, 2) sähköisesti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus. Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2015 Lasten ja nuorten palvelut Opetus Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten palveluiden perusopetuksen

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Ohjaamojen käyntimääristä ja asiakasprofiileista vuonna 2016 Ohjaamosta saatavista palveluista, sekä asiakaspalautteesta.

Ohjaamojen käyntimääristä ja asiakasprofiileista vuonna 2016 Ohjaamosta saatavista palveluista, sekä asiakaspalautteesta. Tutkija, VTT Mirja Määttä 13.1.2017 Perustietoa Ohjaamoista Vuoden 2016 lopulla Ohjaamoja oli 39. Näistä valtaosa saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta, joko valtakunnallisesta tai alueellisesta osiosta.

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (n=asiakas/potilas n=72, omainen/läheinen n=13 Kyselyn ajankohta 2015 Asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Hyvinvointitoimialalla on käytössä yhteneväinen asiakastyytyväisyyskyselylomake, jossa on kaikille samat tausta- ja peruskysymykset ja näiden lisäksi yksiköillä on mahdollisuus

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaiden palaute uudesta Ohjaamo-palvelusta

Alle 30-vuotiaiden palaute uudesta Ohjaamo-palvelusta Tutkija, VTT Mirja Määttä 10.8.2016 mirja.maatta@ely-keskus.fi Alle 30-vuotiaiden palaute uudesta Ohjaamo-palvelusta Tiivistelmä Ohjaamon palvelusta antoi palautetta 283 vastaajaa, jotka olivat iältään

Lisätiedot

Riitta Rajala

Riitta Rajala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajat - (N = 11) Riitta Rajala 29.4.2011 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen koululaisten aamu-

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen

Raision kaupunki - Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu 2016 / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki - ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Toukokuu / Sari Koski, Anne Haapanen Raision kaupunki ruokailun asiakastyytyväisyyskysely Sisältö Johdanto ja taustatiedot Yhteenveto Vertailuaineisto

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET

TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET TURUN YLIOPISTON HOITOTIETEEN LAITOKSEN SIDOSRYHMÄPALAUTTEEN TULOKSET Taustaa Syksyllä 8 Turu yliopisto hoitotietee laitoksella kerättii sidosryhmiltä palautetta laitokse toimiasta. Kysely toteutettii

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12. Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä 2008 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.2008 Päivähoidon laadunhallinta Päivähoidon laadunarviointi perustuu

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely 2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely Taustaa ja menetelmiä Feelback Group toteutti Orimattilan Vuokratalot Oy:lle asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä

Lisätiedot

A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S

A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S Lifelong Learning Mentorit Oy A S I A K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S T U T K I M U S 1.9.2008 Hoivakoti Esimerkki Kaikki on hyvin, tyytyväinen ja kiitollinen olen kun saa asua näin hyvässä paikassa Tutkimuksen

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

OMAISHOITAJALOMALLA 2012 OLLEET seurantakysely 03-2013

OMAISHOITAJALOMALLA 2012 OLLEET seurantakysely 03-2013 OMAISHOITAJALOMALLA 2012 OLLEET seurantakysely 03-2013 Seurantakysely lähetettiin maaliskuussa 2013 satunnaisotoksena sadalle omaishoitajalomalle vuoden 2012 aikana osallistuneelle omaishoitajalle. Vastausprosentti

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2008 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen vs. suunnittelija 27.1.2009 Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan kokonaisuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014 Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014 Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin maaliskuussa 2014. Sähköiseen kyselyyn vastasivat päiväkotien, perhepäivähoidon ja kerhotoiminnan

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Kirjastopalveluiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Oletteko osallistunut SUFACARE tutkimukseen aiemmin vastaamalla postikyselyymme keväällä 2010? Kyllä 12 13% En

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely Yhteenvetoraportti Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2011 Yhteenvetoraportti 12.1.2012 Sisältö: 1. Johdanto 2. Kyselyn kohderyhmä 3. Saadut vastaukset 3.1. Vastausmäärät 3.2. Vastausprosentit 4. Tulosyhteenveto

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta Opetushallitus Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta 16.6.2014 Halinen Irmeli Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta koskeva palaute ja perusteiden

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot