ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010"

Transkriptio

1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Kyselyn toteutus Omaisille suunnatun kyselyn tulokset Taustatiedot Yhteenveto Palvelun toteutuminen Henkilökunta Tilat Omaisen osuus hoidon onnistumisessa Huomioita Asiakkaille suunnatun kyselyn tulokset Taustatiedot Yhteenveto Palvelun toteutuminen Henkilökunnan työskentely Tilat Lopuksi Liite 1. Kysely asiakkaille Liite 2. Kysely omaisille 2

3 1. Johdanto Porvoon kaupungin palvelustrategian (2008) yhtenä strategisena päämääränä on järjestää laadukkaat, kilpailukykyisesti tuotetut palvelut asukaslähtöisesti. Tämä edellyttää asiakastyytyväisyyden mittaamista säännöllisesti sekä asiakaspalautteen hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on päättänyt , että asiakastyytyväisyyskyselyjä tehdään eri tehtäväyksiköissä joka toinen vuosi. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen työkaluna on internet-pohjainen TAK-ohjelma. Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti internetissä täytettävien kyselyiden luomiseen, mutta sitä on mahdollista hyödyntää myös perinteisesti paperimuodossa toteutettaviin kyselyihin. Vanhuspalvelun asiakaskyselyt toteutetaan pääsääntöisesti paperisina. 2. Kyselyn toteutus Johannisbergin ja Epoon vanhainkodeissa ja Näsin sairaalan vuodeosastoilla toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely samanaikaisesti sekä asukkaille/potilaille että heidän omaisilleen. Kyselylomakkeet laadittiin yhdessä laitosten johtajien kanssa. Kyselyt lähetettiin asukkaiden/potilaiden lähiomaisille postitse ja saatekirjeessä kerrottiin sähköisestä vastausmahdollisuudesta. Asukkaille/potilaille hoitajat jakoivat oman kyselyn osastoilla ja auttoivat sen täytössä. Kysely annettiin vain niille asukkaille/potilaille, joiden hoitajat uskoivat kykenevän vastaamaan kyselyyn. Kyselylomakkeet ovat liitteillä 1 ja 2. Tässä raportissa esitetään molempien kyselyiden tulokset. 3. Omaisille suunnatun kyselyn tulokset 3.1 Taustatiedot Kyselyitä lähetettiin yhteensä 324 ja vastauksia palautui 213. Osallistumisprosentti oli 65,7 %. Eniten vastauksia palautui Johannisbergin vanhainkodissa ja Näsin vuodeosastolla olevien asiakkaiden omaisilta, molemmista 79 vastausta (37 % kaikista vastauksista). Epoon vanhainkodista palautui 55 vastausta (26 % kaikista vastauksista). Vastanneiden omaiset olivat pääsääntöisesti pitkäaikaisia laitoshoidon asiakkaita: 41 % oli ollut asukkaana/potilaana yli 2 vuotta ja 20 % oli ollut 1-2 vuotta. 13 % oli ollut asiakkaana 7 kuukaudesta 1 vuoteen, 16 % oli ollut 1-6 kuukautta ja 8,5 % alle kuukauden. Vastanneista äidinkieleltään ruotsinkielisiä oli 56 % ja suomenkielisiä 44 %. Suurin osa vastaajista, 91 %, ilmoitti saavansa palvelua omalla äidinkielellään. Vastaajista 7 % (n=14) ilmoitti, että ei saa palvelua omalla äidinkielellään. 5 vastaajaa oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. Avovastauksissa kommentoitiin esimerkiksi, että joskus palvelua ei saa omalla kielellä, ja huonekaveri voisi olla samankielinen. 3

4 3.2 Yhteenveto Kaikkien arviointikysymysten vastausten keskiarvo oli 3,4, täyttä tyytyväisyyttä kuvaisi luku 4. Näsin sairaalassa keskiarvo oli 3,31 ja molempien vanhainkotien keskiarvo oli 3,51. Kouluarvosanalla (4-10) mitattuna laitoshoito sai arvosanaksi 8,4. Omaisten kyselyn kysymykset olivat: Palvelun toteutuminen 5. Minulla on selkeä kuva omaiseni hoitoon liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus, arjen kulku) 6. Omaiseni yksilölliset tarpeet otetaan mielestäni huomioon Henkilökunta 7. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 8. Henkilökunta on mielestäni ystävällistä 9. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa Tilat 10. Asukas- / potilashuone on toimiva 11. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 12. Hoitopaikan tilat ja / tai sijainti soveltuvat nykyiseen käyttöön Eniten samaa oltiin kysymyksessä 8. (Henkilökunta on mielestäni ystävällistä). 97,6 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa ja vain 2,4 % oli jokseenkin tai täysin eri. Eniten eri oltiin kysymyksessä 5. (Minulla on selkeä kuva omaiseni hoitoon liittyvistä asioista). 22,4 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri ja 77,6 % vastaajista jokseenkin tai täysin samaa kysymyksessä 5. Kuvioissa 1. ja 2. näkyy yhteenveto tuloksista. Kuvio 1. Tulokset kysymyskohtaisesti arviointien jakautumisen mukaan 4

5 Kun kysymyksiä tarkastelee arviointien keskiarvon mukaan, nähdään, että tulokset ovat kaiken kaikkiaan hyvät. Kaikkien kysymysten keskiarvot ylittävät 3,0. Arviointien väliset erot ovat pieniä: vaihteluväli on 3,02 (kysymys 5) - 3,69 (kysymys 8). Kuvio 2. Tulokset kysymyskohtaisesti arviointien keskiarvon mukaan 3.3 Palvelun toteutuminen Palvelun toteutumista tarkasteltiin kysymysten 5. ja 6. avulla. Arviointien keskiarvo oli 3,12. Kysymys 5 oli arvioitu heikommaksi (ka 3,02) ja kysymys 6. paremmaksi (ka 3,22). Kuviossa 3. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 3. Palvelun toteutuminen omaisten arvioimana 5

6 Useat vastaajat kokivat, että heillä ei ole selkeää kuvaa asiakkaan/potilaan hoidosta, ja he toivoivat saavansa tietoa hoitoon liittyvistä asioista säännöllisin väliajoin. Kerran - kaksi vuodessa voisi olla sovittu keskustelutuokio vastaavan hoitajan tms. kanssa jolloin käytäisiin läpi omaisen terveyden-/yleistilan kehitystä yms. Patientens "huvudansvariga skötare" kan kontakta anhöriga och berätta om vården (framsteg eller försämring av hälsan), på patientens och anhörigas modersmål. Muutama kommentoi myös, että ainakin itse kysymällä saa tiedon omaisen tilanteesta. Arkipäiviin vastaajat toivoivat lisää virkistystoimintaa, esimerkiksi laulua ja koululaisten ja päiväkotilasten esiintymisiä, sekä ulkoilua ja liikuntaa. Myös muita viriketoimintoja mainittiin, esimerkiksi pelit ja askartelu. 3.4 Henkilökunta Henkilökunnan työskentelyä tarkasteltiin kysymysten avulla. Arviointien keskiarvo oli 3,61, vaihteluväli oli pieni (3,57 3,69). Henkilökunnan ystävällisyys sai parhaimmat arviot (ka 3,69). Kuviossa 4. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 4. Henkilökunnan työskentely omaisten arvioimana Avokommenteissa tuli esille, että henkilökuntaa tarvittaisiin lisää, sillä vastaajien mielestä heillä tulisi olla aikaa myös jutusteluun asiakkaiden/potilaiden hoidon lomassa. Lomautuksia ei kommenttien mukaan tarvitsisi enää olla. Henkilökunnan vaihtuvuus nähtiin vastauksissa huonona asiana. Lisäksi kiire ja työn paljous nousivat esiin kommenteista. Hoitajien rajallinen aika huomioitiin useissa vastauksissa ja pahoiteltiin, kun aika ei riitä esimerkiksi ulkoiluun tai jutteluun. Ulkoilu- ja rupatteluseuraksi vastaajat ehdottivat muun muassa vapaaehtoistyöntekijöitä, työttömiä ja opiskelijoita. 6

7 Fysioterapeutilta toivoisin useammin ja enemmän aikaa potilaalle. Hoitajilta toivoisin enemmän aikaa potilaalle, esim. pieni rupatteluhetki, lukeminen tai jotain muuta. Useissa vastauksissa hoitajien työskentelyä kommentoitiin positiivisesti ja kiiteltiin vaativasta työstä. Henkilökunnan jaksaminen tuli esille muutamissa vastauksissa. Iloista hoitajilta riittää aina ja kuulumiset saa aina selville kysymällä. Erityisesti nuoret hoitajat ovat yllättäneet positiivisuudellaan ja mukavalla asenteella. Personalen sköter sitt arbete utmärkt. Vi är mycket nöjda, men bristen på resurser är klart synlig. Hur länge orkar den här personalen Olen tyytyväinen osastoon, siellä vallitsee rauhallinen ja lämmin ilmapiiri ja ainakin näin osastolla kävijälle jää hyvä mieli. 3.5 Tilat Tiloja arvioitiin kysymysten avulla. Arviointien keskiarvo oli 3,47. Asukas-/potilashuoneen toimivuus arvioitiin heikoimmaksi (ka 3,4) ja laitoksen tilat/sijainti vahvimmaksi (3,56). Kuviossa 5. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 5. Tilat omaisten arvioimina Avoimissa vastauksissa oli muutamia kommentteja tilojen, sekä asukas-/potilashuoneen että yleisten tilojen, ahtaudesta. Kodinomaisuutta kaivattiin myös tiloihin. Eget rum med några kära saker hemifrån. Rummet o allmänna utrymmen hemtrevligare. 7

8 Känslan av institution i de gemensamma utrymmena borde ytterligare slopas. Mera färg på väggarna bidrar till en positiv boendemiljö. Satsning på inredningen; varmare färger, blommor i rummen, bekvämare möbler. 3.6 Omaisen osuus hoidon onnistumisessa Kysymyksessä 13. tiedusteltiin omaisen osuutta hoidon onnistumiseen. Useat vastaajat kokivat roolinsa tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Useat vastaajat kertoivat vierailevansa usein sekä auttavansa esimerkiksi ruokailussa ja ulkoilussa. Asiakkaan/potilaan piristäminen ja keskustelu hänen kanssaan oli useiden omaisten mukaan tärkeä osa heidän rooliaan. Mycket viktig. Utan de anhörigas engagemang skulle min anhörig känna sig helt utlämnad och ensam. Käyn tervehtimässä viikottain. Kesällä ulkoilua, avustan syömisessä. Osa luotti siihen, että hoito sujuu hyvin ammattilaisten voimin. Joitakin vastaajia esti pitkä välimatka tai oma heikko terveydentila vierailemasta kovin usein. Eräs vastaajista kuitenkin toteaa, että hoito ei ole omaisen tehtävä, vaan tarvittaisiin lisää henkilökuntaa. Vähäinen, luotan ammattilaisiin. Bor på annan ort. Har ej möjlighet till aktiv insats. Märkbar, tyvärr räcker inte tiden alltid till. 3.7 Huomioita Avovastauksista nousi yksi toive ylitse muiden: omaiset kaipaavat lisää tietoa asukkaan/potilaan hoitoon liittyvistä asioista ja enemmän yhteistyötä henkilökunnan kanssa. Useat omaiset kokivat, että tietoa omaisen hoidosta ei saa, ellei sitä itse osaa kysyä. Vastauksissa ehdotettiin säännöllisiä keskusteluhetkiä tai hoitopalavereita asiakkaan/potilaan hoitoon, kuntoutukseen, lääkitykseen tai päiväohjelmaan liittyen, joissa mukana voisi olla hoitohenkilökunnan ja omaisten lisäksi myös lääkäri. Osa toivoi näitä tapaamisia vuosittain tai puolivuosittain, joku kuukausittain. Kysyttäessä tulee erilaista tietoa, riippuen hoitajasta. Tiedonsaanti vähäistä. Päiväohjelmasta, lääkityksestä tai niihin tehdyistä muutoksista saa kyllä tietoa jos kysyy, mutta vain jos osaa kysyä. Hoitotoimenpiteet ym. tuntuvat sujuvan kyllä hyvin mutta lähes "liukuhihnalla". Dåligt samarbete med sköterskorna. Man ser dom sällan. Ingen berättar något om patienten. Intensivare samarbete med de anhöriga t.ex. gemensamma patient- och anhörig tillfällen. 8

9 4. Asiakkaille suunnatun kyselyn tulokset 4.1 Taustatiedot Asiakkaille suunnattuun kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 104. Eniten vastauksia palautui Näsin vuodeosastojen potilailta, 45 % kaikista vastauksista. Epoon vanhainkodista vastauksia tuli 26 % ja Johannisbergin vanhainkodista 27 %. Vastanneiden hoitoaika vaihteli suuresti, joukossa oli 34 % alle kuukauden asiakkaana olleita ja 34 % yli 2 vuotta asiakkaana olleita. 1-6 kuukautta olleita oli 15 %, 7 kuukaudesta 1 vuoteen olleita oli vähiten, n. 5 %. 1-2 vuotta olleita oli 12,5 %. Vastaajista puolet oli iältään yli 84 -vuotiaita. 26 % oli vuotiaita, 16 % vuotiaita ja 7 % alle 65 vuotiaita. Vastaajista enemmistö, 68 %, oli naisia, ja 32 % oli miehiä. Vastaajista äidinkieleltään suomenkielisiä oli 51 % ja ruotsinkielisiä 49 %. Suurin osa, 98 %, ilmoitti saavansa palvelua omalla äidinkielellään ja vain 2 % (eli 2 henkilöä) ei saanut palvelua omalla äidinkielellään. Avoimissa vastauksissa ilmeni, että kaikki eivät aina saaneet palvelua omalla kielellään, vaikka näin olivat ko. kysymykseen vastanneet. Suuri osa vastaajista, 70 %, turvautui hoitajan apuun kyselyä täyttäessään. 21 % vastasi kyselyyn itse ja 9 % omaisen (tai mahdollisesti jonkun muun läheisen) kanssa. Sillä ei ollut suurta merkitystä vastaustuloksiin, kuinka oli kyselyyn vastannut. Kuviossa 6. on esitetty kysymysryhmittäin erot sen mukaan, onko vastannut kyselyyn itse tai omaisen tai hoitajan kanssa. Kuvio 6. Vastaukset sen mukaan, kuinka kyselyyn on vastannut 9

10 4.2 Yhteenveto Kaikkien arviointien keskiarvo oli asiakkaiden kyselyssä 3,5, täyttä tyytyväisyyttä kuvaisi luku 4. Näsin sairaalassa keskiarvo oli 3,42, Epoon vanhainkodissa 3,47 ja Johannisbergin vanhainkodissa 3,62. Kouluarvosanalla (4-10) mitattuna laitoshoito sai arvosanaksi 9,2. Asiakkaiden kyselyn kysymykset olivat: Palvelun toteutuminen 7. Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus) 8. Yksilölliset tarpeeni otetaan huomioon 9. Koen oloni turvalliseksi vanhainkodissa/näsin sairaalassa 10. Koen oloni yksinäiseksi vanhainkodissa/näsin sairaalassa Henkilökunnan työskentely 11. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 12. Henkilökunta kuuntelee minua 13. Henkilökunta on ystävällistä 14. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa Tilat 15. Asukas-/potilashuoneeni on toimiva 16. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 17. Tilat ja alue ovat soveltuvia vanhainkotikäyttöön/sairaalakäyttöön Henkilökunnan ystävällisyys ja ammattitaito on arvioitu korkeimmalle. Vastaajista 95,2 % oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä 13. (Henkilökunta on ystävällistä). 95,1 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä 11. (Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista). Eniten eri oltiin kysymyksessä 10 (arviointien keskiarvo 2,32). Tämä johtuu kysymyksen käänteisyydestä. Asiakkaista 49 % oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä 10. eli kokevat olonsa yksinäiseksi vanhainkodissa tai Näsin vuodeosastoilla. 51 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri, eli eivät koe oloaan yksinäiseksi. Seuraavaksi eniten eri oltiin kysymyksessä 7. (Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista). 21,2 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri kysymyksessä eli heillä ei ollut kovin selkeää kuvaa hoitoonsa liittyvistä asioista. 78,8 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa kysymyksessä. Kuvioissa 7. ja 8. näkyy yhteenveto tuloksista. 10

11 Kuvio 7. Asiakkaiden kyselyn tulokset Arviointien keskiarvot vaihtelevat 2,32 ja 3,78 välillä. Jos jätetään pois kysymys 10. sen käänteisyyden vuoksi, vaihteluväli on 3,27 3,78. Arvioinnit ovat siis hyviä, sillä kaikki ovat yli 3,0. Kuvio 8. Tulokset kysymyskohtaisesti arviointien keskiarvon mukaan 4.3 Palvelun toteutuminen Palvelun toteutumista koskivat kysymykset Arviointien keskiarvo oli 3,22. Keskiarvoa alentaa käänteinen kysymys Koen oloni yksinäiseksi vanhainkodissa / Näsin sairaalassa. Jos tarkastellaan vain kysymyksiä 7 9, keskiarvo on 3,52. Näistä kysymys 7. (Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista) arvioitiin heikoimmaksi. Asiakkaat kokevat olonsa turvalliseksi laitoksessa, sillä kysymys 9. on saanut parhaimmat arviot. 11

12 Kysymystä 10. tarkasteltaessa voidaan todeta, että Johannisbergin vanhainkodissa asiakkaat tuntevat olonsa vähiten yksinäiseksi ja Näsin vuodeosastoilla ja Epoon vanhainkodissa hieman enemmän yksinäiseksi. Yksinäisyys ei kuitenkaan suuressa määrin vaivaa asukkaita / potilaita. Kuviossa 9. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. Kuvio 9. Palvelun toteutuminen asiakkaiden arvioimana Avokommenteissa ei ilmennyt kovin paljon kritiikkiä. Vastauksissa toivottiin muun muassa yksilöllisempää hoitoa, mutta kehuttiin myös, että apua saa silloin kun sitä tarvitsee. Yksilöllistä hoitoa - potilaan mielipide paremmin huomioon Hyvä kun saa apua silloin kun sitä tarvitsee, että ei tarvitse kauan odottaa Ulkoilun toive esiintyi muutamassa kommentissa: Kesällä toivon taas pääseväni ulkoilemaan 4.4 Henkilökunnan työskentely Henkilökunnan työskentelyä koskivat kysymykset Asiakkaat arvioivat henkilökunnan ystävällisyyden parhaimmaksi (kysymys 13, ka 3,79). Heikoimmaksi arvioitiin kysymys 12. (henkilökunta kuuntelee minua). Kuviossa 10. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. 12

13 Kuvio 10. Henkilökunnan työskentely asiakkaiden arvioimana Henkilökunnan työskentelystä asiakkaat kommentoivat, että osa on ystävällistä ja osa ei, kaikki eivät ole samanlaisia. Joku asiakas koki, ettei henkilökunta ehdi kuunnella, kun on niin paljon töitä. Personalen ska ha mera tid åt patienten, lyssna och tala. 4.5 Tilat Asiakkaiden kokemuksia vanhainkodin/sairaalan tiloista arvioitiin kysymysten avulla. Kysymykset 17 (tilojen ja alueen soveltuminen vanhainkoti/sairaalakäyttöön) ja 15 (asukas- /potilashuoneen toimivuus) arvioitiin parhaimmaksi (ka 3,62 ja 3,61). Osaston yhteiset tilat (kysymys 16) arvioitiin heikoimmaksi. Kuviossa 11. näkyy arviointien vertailu laitoksittain. 13

14 Kuvio 11. Tilat asiakkaiden arvioimana Avovastauksissa asiakkaat toivoivat omaa huonetta tai että huoneessa olisi ainoastaan kaksi asiakasta. Vastaajien mukaan tilat saisivat olla muutenkin väljemmät ja liikuntavammaiselle ja sokealle sopivat. Päiväsalissa ruoka-aikoina hyvin ahdasta ja pyörätuolilla liikkuminen hankalaa. Myös kielikysymys tuli tila-asioissa esille: Önskar få rumskamrat som talar samma språk. 5. Lopuksi Laitoshoitoon oltiin asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella hyvin tyytyväisiä. Kaikkien arviointien kokonaiskeskiarvo omaisten kyselyssä oli 3,4 ja asiakkaiden kyselyssä 3,5, kun täyttä tyytyväisyyttä kuvaisi luku 4,0. Laitoksia vertailtaessa erot ovat pienet: Epoon ja Johannisbergin vanhainkotien arviointien keskiarvo omaisten kyselyssä oli 3,51 ja Näsin sairaalassa 3,31. Asiakkaiden kyselyssä Johannisbergin vanhainkodissa arviointien keskiarvo oli korkein: 3,62. Epoon vanhainkodissa arviointien keskiarvo oli 3,47 ja Näsin sairaalassa 3,42. Omaiset olivat vastauksissaan hieman kriittisempiä kuin asiakkaat/potilaat, ja he antoivat enemmän avointa palautetta, moitteita sekä kehittämisehdotuksia. Useat omaiset kaipasivat lisää tietoa henkilökunnalta omaisensa hoidosta ja kuntoutuksesta, ja he kokivat tarpeelliseksi säännölliset tilannekatsaukset. Avoimiin kysymyksiin kirjatut vastaukset, kehittämisideat sekä palautteet on toimitettu suoraan yksiköihin, missä ne käydään läpi henkilöstön kanssa sekä pohditaan mahdolliset jatkotoimenpiteet. Kehittämisideoihin vastataan resurssien puitteissa. Tavoitteena on asiakaspalvelun parantaminen ja hoitotyön kehittäminen. 14

15 Liite 1. Kysely asiakkaille TAUSTATIEDOT 1. Ikänne: alle 65 vuotta vuotta 2. Sukupuolenne nainen vuotta yli 84 vuotta mies 3. Asutteko / oletteko potilaana Näsin sairaalassa Epoon vanhainkodissa Johannisbergin vanhainkodissa 4. Kuinka kauan olette asunut / ollut hoidettavana nykyisessä yksikössä? alle 1 kuukausi 1-6 kuukautta 7 kuukautta - 1 vuosi 1-2 vuotta yli 2 vuotta 5. Mikä on äidinkielenne? suomi ruotsi muu 6. Saatteko palvelua omalla äidinkielellä? kyllä ei Palvelua arvioidessanne rastittakaa vaihtoehdoista mielipidettänne vastaava. Tehkää vain yksi (1) merkintä kysymystä kohti. PALVELUN TOTEUTUMINEN 7. Minulla on selkeä kuva hoitooni liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus) 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 8. Yksilölliset tarpeeni otetaan huomioon 9. Koen oloni turvalliseksi vanhainkodissa / Näsin sairaalassa 10. Koen oloni yksinäiseksi vanhainkodissa / Näsin sairaalassa 15

16 HENKILÖKUNNAN TYÖSKENTELY 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 11. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 12. Henkilökunta kuuntelee minua 13. Henkilökunta on ystävällistä 14. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa Mikäli vastasitte johonkin kysymykseen täysin eri tai jokseenkin eri, kertokaa miksi olette eri. TILAT 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 15. Asukas- / potilashuoneeni on toimiva 16. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 17. Tilat ja alue ovat soveltuvia vanhainkotikäyttöön / sairaalakäyttöön 18. Minkä yleisarvosanan annatte palvelusta kouluarvosana-asteikolla (4-10)? 19. Millaisia laitoshoidon palveluihin liittyviä asioita toivoisitte kehitettävän ja millä tavoin? 20. Lisäpalautetta, ideoita ja ehdotuksia: 21. Miten täytitte lomakkeen? itse omaisen kanssa hoitajan kanssa 16

17 Liite 2. Kysely omaisille Taustatietoja: 1. Onko omaisenne asukkaana / potilaana Näsin sairaalassa Epoon vanhainkodissa Johannisbergin vanhainkodissa 2. Kuinka kauan omaisenne on asunut / ollut hoidettavana nykyisessä yksikössä? alle 1 kuukausi 1-6 kuukautta 7 kuukautta - 1 vuosi 1-2 vuotta yli 2 vuotta 3. Mikä on äidinkielenne? suomi ruotsi muu 4. Saatteko palvelua omalla äidinkielellä? kyllä ei Palvelua arvioidessanne rastittakaa vaihtoehdoista mielipidettänne vastaava. Tehkää vain yksi (1) merkintä kysymystä kohti. PALVELUN TOTEUTUMINEN 5. Minulla on selkeä kuva omaiseni hoitoon liittyvistä asioista (esim. lääkkeet, hoidot, kuntoutus, arjen kulku) 6. Omaiseni yksilölliset tarpeet otetaan mielestäni huomioon 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa YHTEISTYÖ HENKILÖKUNNAN KANSSA 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 7. Henkilökunta on mielestäni ammattitaitoista 8. Henkilökunta on mielestäni ystävällistä 9. Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa 17

18 Mikäli vastasitte johonkin kysymykseen 7-9 täysin eri tai jokseenkin eri, kertokaa miksi olette eri. TILAT 1 = täysin eri 2 = jokseenkin eri 3 = jokseenkin samaa 4 = täysin samaa 10. Asukas- / potilashuone on toimiva 11. Osaston yhteiset tilat ovat viihtyisät 12. Hoitopaikan tilat ja / tai sijainti soveltuvat nykyiseen käyttöön 13. Millaiseksi arvioitte oman panoksenne omaisenne hoidon onnistumisessa? 14. Minkä yleisarvosanan annatte palvelusta kouluarvosana-asteikolla (4-10)? 15. Millaisia laitoshoidon palveluihin liittyviä asioita toivoisitte kehitettävän ja millä tavoin? 16. Lisäpalautetta, ideoita ja ehdotuksia: 18

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009

Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Asiakastyytyväisyyskysely Kotihoito 2009 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 10.6.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Vastaajien taustatiedot... 3 4. Kyselyn tulosten

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut Oheismateriaali 2 2013 Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto Ikääntyneiden palvelut Sisällysluettelo 1. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen... 2 2. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset... 2 2.1. Vastaajien

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry Asiakkaiden ja omaisten tyytyväisyys Tammilehdon päivähoidon palveluun 0 SISÄLLYS. PALVELUKESKUS TAMMILEHDON PÄIVÄHOITO. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN. ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUKESKUS

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE. Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset. Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä. w w w. s o s - h a n k e. f i

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE. Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset. Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä. w w w. s o s - h a n k e. f i 0 PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1 Sukupuoli... 4 2.2 Ikäryhmä...

Lisätiedot

Alvi ry:n Laturin Tukiyhteisössä

Alvi ry:n Laturin Tukiyhteisössä Heini Kapanen, Anu-Riikka Rantanen Laturi on mun juttu! Kokemusarviointi Alvi ry:n Laturin Tukiyhteisössä Kokemusarvioijat: Tomi Kallio, Anna Lindroos, Tiina Mauno Nina Peltola, Ilona Vihavainen Raportti

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008 KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus Tutkimus ja selvitystyö / 28 SAIRAALAHOIDON LAATU VUODEOSASTOLLA JA POLIKLINIKALLA 27 POTILAAN NÄKÖKULMASTA Eija Enberg ympäristö- ja laatupäällikkö 8..28

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2011. Kuntalaisbarometri 2011 Intervox Research Oy 1

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2011. Kuntalaisbarometri 2011 Intervox Research Oy 1 KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2011 Kuntalaisbarometri 2011 Intervox Research Oy 1 Tutkimuksen sisältö 1. Taustatiedot 3 7. Hyvä elämä 106 2. Yleisarvosana 14 8. Kunnan hallinto 136 3. Terveyspalvelut

Lisätiedot

Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö

Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILANNE VIRKAMIESNÄKÖKULMASTA Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Kuntalaisten osallistumisen

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely 2013 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 5 OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE...

Lisätiedot

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Osa 1 Ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö, s. 4 Osa 2 Hankeryhmän raportti, s. 24 Osa 3 Kumppaneiden näkemykset,

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 1 LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 2007 1. Lomakekyselyn tulokset... 3 2. Teemahaastatteluiden tulokset... 38 3. Johtopäätökset... 49 2 3 1. Lomakekyselyn

Lisätiedot

Kouluterveyskysely, kouluterveydenhuolto ja terveystieto

Kouluterveyskysely, kouluterveydenhuolto ja terveystieto Työpapereita 1/2005 Matti Rimpelä, Anni Ojajärvi, Pauliina Luopa (Stakes) ja Hanne Kivimäki (Tampereen yliopiston terveystieteiden laitos) Kouluterveyskysely, kouluterveydenhuolto ja terveystieto Perusraportti

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot