Valmentajien mentorointi -projektin vaikutusten arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmentajien mentorointi -projektin vaikutusten arviointi"

Transkriptio

1

2 Valmentajien mentorointi -projektin vaikutusten arviointi Outi Aarresola Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Copyright 2008 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. ISBN (PDF-julkaisu) Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä 2008

3 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 TIIVISTELMÄ... 3 JOHDANTO MENTOROINTI Mentorointi käsitteenä ja toimintana Valmentajien mentorointi -projekti ARVIOINNIN TIEDONKERUU JA ANALYSOINTI Tiedonkeruumenetelmä Tulosten analysointi VALMENTAJIEN MENTOROINTIRYHMIEN ARVIOINNIN TULOKSET Aktoreiden taustatiedot ja mentoroinnin lähtötilanne Mentoroinnin hyödyt aktoreille Osaamisen ja näkemyksen kehittyminen...11 Henkiset hyödyt...13 Välineelliset ja aineelliset hyödyt Mentoroinnin hyödyt organisaatiolle Mentorointiprosessin toimivuus Mentorointi ja valmentajana kehittyminen YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHDELUETTELO LIITE: AKTOREIDEN HAASTATTELURUNKO... 30

4 3 TIIVISTELMÄ Mentoroinnilla tarkoitetaan vuorovaikutussuhdetta, jossa kokenut mentori ohjaa ja auttaa kokemattomampaa aktoria kehittymään sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Mentoroinnissa toimitaan aktorin tavoitteiden suuntaisesti, mutta myös organisaatio hyötyy hiljaisen tiedon siirtymisestä vanhemmilta nuorille. Mentorointi on Suomessa yleistymässä toisaalta eläköitymisen myötä mutta myös opiskelijatyössä. Suomen Valmentajat ry käynnisti Valmentajien mentorointi -projektin vuonna Projektin tarkoituksena on valmentajan työssä kehittyminen ja elämäntilanteen helpottaminen. Toiminta on tarkoitettu muutosta ja kehittymistä hakeville valmentajille, joiden ammattitaso voi olla hyvin vaihteleva. Valmentajista muodostetaan mentorointiryhmiä, jotka toimivat yhden vuoden ajan kokoontuen 8 10 kertaa. Tässä arvioinnissa keskitytään mentorointitoiminnan vaikutusten arviointiin valmentajan näkökulmasta. Arvioinnin lähtökohta on, että valmentajien itsensä hyödyksi nimeämillä asioilla on positiivinen merkitys valmentajien kehittymisen kannalta. Arviointia varten haastateltiin yhdeksää valmentajaa neljästä eri mentorointiryhmästä. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina, jotka olivat kestoltaan minuuttia. Puolet haastatteluista tehtiin puhelinhaastatteluina. Haastateltaviksi valittiin sekä koneita että verraten kokemattomia valmentajia, miehiä ja naisia sekä yksilö- ja joukkuelajien valmentajia. Haastattelut litteroitiin ja vastaukset teemoiteltiin tulosten analyysia varten. Arvioinnin tulosten mukaan valmentajat kokivat mentoroinnilla olleen monia erilaisia hyötyjä. Valmentajien näkemykset laajentuivat keskusteluissa mentorin ja muiden valmentajien kanssa. Valmentajat saivat sekä konkreettisia vinkkejä valmennukseen ja omaan ajankäyttönsä että ratkaisumalleja ristiriitatilanteiden hoitamiseksi. Valmentajien itsereflektointitaidot kehitttyivät. Henkisinä hyötyinä ilmeni muun muassa vertaistuen saaminen, kun valmentajat kuulivat muiden kohtaavan samankaltaisia ongelmia. Lisäksi joillakin valmentajilla itsevarmuus ja itsetuntemus lisääntyivät. Osalla mentorointi lisäsi motivaatiota itsensä kehittämiseen tai valmentajan työn tekemiseen. Moni valmentaja koki voimaantuneensa jollakin tasolla mentoroinnin seurauksena. Valmentajien mentorointi -projekti sai valmentajilta lähes ainoastaan positiivista palautetta. Arvioinnin pohjalta valmentajien mentorointitoiminnan kehittämisessä ratkaisevia kysymyksiä ovat muun muassa toiminnan tavoitteet tulevaisuudessa, mentorointiryhmien kokoonpano sekä mentoroinnin sisällön suunnittelu ja eriyttäminen erilaisten valmentajien tarpeisiin. Avainsanat: mentorointi, valmentajat, ammatillinen kehitys, vertaistuki

5 4 JOHDANTO Yleisen suomalaisen asiasanaston mukaan mentoroinnilla tarkoitetaan arvostetun ja kokeneen asiantuntijan tietojen ja kokemusten siirtämistä nuoremmalle, uransa alkuvaiheessa olevalle henkilölle. Termillä mentorointi viitataan kuitenkin hyvin moniin erilaisiin vuorovaikutussuhteisiin ja prosesseihin. Myös mentoroinnin tavoitteet vaihtelevat eri toimintaympäristöissä ja eri kulttuureissa. Valmentajien mentoroinnin käynnistäminen Suomessa koettiin tarpeelliseksi, koska valmentajien uran katsotaan olevan erityisen haasteellinen. Valmentaja tekee monessa tapauksessa työtään yksin ja vailla tukea. Lisäksi valmentajille kasaantuu helposti mitä moninaisimpia tehtäviä organisaatiossaan, ja sekä työ että valmentajan muu elämä kärsivät ylikuormittumisesta. Suomen Valmentajat ry:n käynnistämän Valmentajien mentorointi -projektin toiminta keskittyy valmentajien 1) työssä kehittymiseen ja 2) elämäntilanteen helpottamiseen. Projektin kesto on Projektin tavoitteena on helpottaa valmentajien tilannetta sekä kehittää ja tuotteistaa valmentajien mentorointitoimintaa. (Valmentajien mentorointi Suomessa) Tämä arviointi keskittyy mentorointiryhmien valmentajien kokemuksiin mentoroinnista. Oletuksena on, että valmentajan itsensä hyödyksi nimeämillä asioilla on positiivinen merkitys valmentajan kehittymisen kannalta. Arviointi todentaa siten mentoroinnin vaikutuksia valmentajan näkökulmasta, vaikka mentori tai valmentajan organisaatio voisikin nähdä muutoksen toisesta näkökulmasta erilaisena. Arviointi on luonteeltaan pääasiassa vaikuttavuusarviointia, jossa tarkoituksena on arvioida projektin (tässä tapauksessa mentorointiryhmien) lopputulosta. Lisäksi tuodaan esiin mentorointiryhmien prosesseja, jotka ovat vaikuttaneet lopputuloksen syntymiseen. Arviointi perustuu valmentajien haastatteluihin. Haastateltavat valittiin neljästä eri ryhmästä, 2-3 haastateltavaa ryhmää kohden. Lisäksi materiaalina on käytetty yhden ryhmän valmentajien omia raportteja mentoroinnista. Arvioinnissa valmentajien haastatteluista saatuja tuloksia käsitellään toisaalta aikaisempaan mentorointitutkimukseen ja toisaalta mentorointiprojektin tavoitteisiin peilaten. Arviointi on työstetty tammimaaliskuussa Arviointiraportin rakenne on seuraava. Luvussa yksi avataan mentorointia käsitteenä ja toimintana. Lisäksi kerrotaan seikkaperäisemmin Valmentajien mentorointi -projektin sisällöstä. Luku toimii lähtökohtana arvioinnille. Luvussa kaksi kerrotaan arvioinnin tiedonkeruusta ja aineiston analysoinnista. Kolmas luku on sisällöltään laajin, koska se sisältää arvioinnin tulososion. Siinä käsitellään mentoroinnin hyötyjä aktoreille ja aktoreiden organisaatiolle, valmentajana kehittymistä ja mentorointia prosessina. Lukuun neljä on tiivistetty arvioinnin tulokset ja johtopäätökset. Tässä luvussa annetaan myös arvioinnista kumpuavat valmentajien mentorointitoiminnan kehitysehdotukset.

6 5 1 MENTOROINTI 1.1 Mentorointi käsitteenä ja toimintana Mentorointi on Suomessa yleistymässä. Kyse on kuitenkin ikiaikaisesta ilmiöstä, jos ajatellaan tiedon siirtämistä kokeneelta kokemattomalle ja viisaamman tukea elämän haasteiden kanssa painivalle aloittelijalle. Systemaattisesti mentorointia alettiin käyttää USA:ssa 1970-luvulla. Käsite tuli Suomessa tutuksi 1990-luvulla. Mentorointia käytetään pääasiassa työelämän organisaatioissa, joissa hiljaisen tiedon siirtäminen on voimakkaan eläköitymisen myötä tullut juuri nyt ajankohtaiseksi. Myös oppilaitokset ovat aktivoituneet mentoroinnin käytössä. (Abramova, 2007; Leskelä, 2005) Mentoroinnin käsite on varsin laaja ja monitahoinen. Sen sisältö, toimintamuoto tai tavoitteet vaihtelevat eri yhteyksissä. Kansainvälisesti tarkasteltuna mentoroinnin kulttuurit ovat vaihtelevia. Useimmiten mentoroinnilla kuitenkin viitataan johonkin kahdenkeskiseen vuorovaikutussuhteeseen. (ks. Leskelä, 2007) Mentorointi on yksi ohjaamisen muoto ja toisaalta eräänlainen kehittävä vuorovaikutussuhde mentorin ja mentoroitavan, eli aktorin välillä. Mentori antaa ammatillista ohjausta siirtämällä tietojaan ja kokemuksiaan nuoremmalle, uransa alkuvaiheessa olevalle aktorille. Mentori antaa myös tukea ja ohjausta sekä palautetta aktorin urasuunnitelmista ja henkilökohtaisesta kehittymisestä. (Leskelä, 2005) Mentoroinnissa käydään luottamuksellista keskustelua enemmän käytännöllisistä kuin teoreettisista aiheista, pyritään ainakin aktorin kehittymiseen ja tapaamisia on useita. Mentorointia varten voidaan tehdä sopimus aktorin ja mentorin välillä. (Leskelä, 2007) Arvioinnin kohteena olevassa Valmentajien mentorointi -projektissa mentorointi on määritelty ainakin kahdella seuraavalla tavalla: 1) Mentoroinnilla tarkoitetaan mentorin ja aktorin välistä vuorovaikutussuhdetta, jossa aktiivisen kuuntelun, tarkkailun ja osallistumisen keinoin pyritään auttamaan aktoria saavuttamaan päämääriään henkilökohtaisessa elämässä ja työpaikalla. (Mentoritoiminnan käyttöopas mentorille) 2) Mentorointitoiminnalla tarkoitetaan työnohjausta, jossa mentori työnohjaaja auttaa mentoroitavaa (ohjattavaa) saavuttamaan päämääriään ja kehittämään ammattitaitoaan henkilökohtaisessa elämässä ja työpaikalla. Mentoroinnilla tarkoitetaan myös jatkuvaa ja ammattimaista vertaistukisuhdetta, jossa kokenut mentori siirtää tietotaitoaan muille saman alan ihmisille. (Valmentajien mentorointi Suomessa) Mentoroinnille on tyypillistä, että mentori on oman alansa asiantuntija eikä ohjauksen ammattilainen. Hän tukeutuu elämänkokemukseensa eikä välttämättä tarvitse ohjauskoulutusta. Olennaista on, ettei mentorilla ja aktorilla ole valta-asemaeroa. Siten mentoroinnin käsitteeseen sopivat huonosti tilanteet, jossa ohjaajana toimii esimerkiksi aktorin esimies tai opettaja. Mentori ei myöskään edusta mitään tiettyä instituutiota, vaan ohjaa aktoria kokeneena henkilönä. Tällöin mentori ei joudu toimimaan minkään organisaation puitteissa, aihepiirissä tai tavoitteiden suunnassa. Toimitaan aktorin tavoit-

7 6 teiden mukaisesti. Periaatteen tulisi toimia myös organisaation sisäisissä mentorointiprosesseissa; kokenut henkilö ei ole pelkkä perehdyttäjä vaan auttaa aktoria kasvamaan aktorin omista lähtökohdista käsin. (Leskelä, 2007) Valta-asemaeron välttämisestä huolimatta mentoroinnin lähtökohta on, että aktori katsoo mentorin olevan jollakin tavalla auktoriteetti. Mentori puolestaan voi ottaa erilaisia rooleja, mutta ne muodostuvat vasta vuorovaikutuksessa aktorin kanssa. Ihannetapauksessa mentorointi voi kehittyä asiapitoiseksi ystävyyssuhteeksi. Tällöin mentori saattaa seurata aktorin kehittymistä mielenkiinnolla vielä intensiivisen mentorointivaiheen jälkeenkin. (Leskelä, 2007) Monet mentorointia koskevat tutkimukset liittyvät kahdenväliseen mentorointiin, jossa vuorovaikutussuhde on saattanut kestää vuosia. Varsinkin kansainvälisessä kirjallisuudessa käsitellään mentorointia, joka kestoltaan ja intensiteetiltään eroaa paljon arvioinnin kohteena olevasta hankkeesta (esim. Bloom, Durand-Bush, Schinke & Salmela, 1998; Narcotta, Petersen & Johnson, 2007; Young, 1990). Valmentajien mentorointihanke toteutettiin suhteellisen lyhyen ajan sisällä (noin vuosi) ja ryhmämentorointina. Ryhmämentorointi onkin yksi mentoroinnin erikoistapaus (Leskelä, 2007). Siinä voi olla kyse järjestövetoisesta ryhmästä, joka välittää ammattialalle ominaista käyttäytymiskoodia, vahvistaa ammatti-identiteettiä ja itsearvostusta sekä tarjoaa roolimallin/roolimalleja (Leskelä, 2005). Valmentajien mentoroinnissa oli paljon tällaisia piirteitä. Valitettavasti ryhmämentorointia koskevaa aineistoa on saatavilla varsin niukasti eikä sitä ole tutkimuksellisesti käsitelty läheskään yhtä paljon kuin kahdenvälistä mentorointia. Valmentajien ryhmämentoroinnissa on monella tapaa kyse myös vertaismentoroinnista. Tämä tarkoittaa valmentajien toisilleen antamaa tukea ryhmän istunnoissa. Vertaismentorointi voi laajentaa aktorin mentoroinnista saamia hyötyjä, koska vertaistukea on helpommin saatavilla kuin varsinaisia mentoreita. Se voi myös tuoda uutta informaatiota aktorille, koska muut ovat samassa tilanteessa ja siten ehkä vanhempaa mentoria paremmin selvillä asioiden tilasta. Toisaalta vertaismentoroinnissa haittaavana tekijänä voi olla se, että osallistujat ovat kilpailuasemassa keskenään työmarkkinoilla, organisaatiossa tai muussa ympäristössä. (Pastore, 2003) Parhaimmillaan ryhmä- tai vertaismentorointi voi johtaa aktoreiden verkostoitumiseen. Verkoston tiiviydestä ja yhteydenpidosta riippuen hyödyt voivat olla hyvinkin samanlaisia kuin tavanomaisesta mentorointisuhteesta saatavat hyödyt (Young, 1990). Kuten mentorointisuhteet, myös mentoroinnista koituvat hyödyt ovat varsin kirjavia. Luonnollisesti mentoroinnin sisältö määrää pitkälti myös siitä koetut hyödyt. Hyötyjä saavat pääasiassa aktorit, mutta myös mentorit ja toimijoiden organisaatio(t) voivat hyötyä monella tapaa. Tässä arvioinnissa keskitytään aktoreiden kokemiin hyötyihin, sivuten myös organisaation hyötyjä. Yksi käytetyimpiä tapoja määritellä mentoroinnin sisältöä ja tavoitteita on Kramin jaottelu uramentorointiin (career mentoring) ja psykososiaaliseen mentorointiin (psychososial mentoring) (Leskelä, 2005; Pastore, 2003; Weaver & Chelladurai,

8 7 1999). Uramentoroinnista aktorin mahdollisesti saamia hyötyjä ovat esimerkiksi urakehityksen nopeutuminen, palkan kohoaminen, työtehtävämahdollisuuksien lisääntyminen, uusien näyttötilaisuuksien lisääntyminen, verkostoituminen sekä yksittäisten tietojen ja taitojen lisääntyminen. Psykososiaalisen mentoroinnin hyötyjä voivat olla lisääntynyt itsearvostus, itsetuntemus ja itsevarmuus, motivaation lisääntyminen itsensä kehittämiseen, mentorin tuki ja rohkaisu valintojen edessä, ystävystyminen mentorin kanssa ja roolimallin saaminen (esim. Leskelä, 2005; Young, 1990). Valmentajien mentorointiryhmissä oli kyse enemmän psykososiaalisesta mentoroinnista, vaikka myös valmentajan työhön liittyviä tietoja ja taitoja käsiteltiin laajasti. Hyödyt voidaan jakaa myös henkisiin hyötyihin, osaamisen ja näkemyksen kehittymiseen, välineellisiin hyötyihin tai aineellisiin hyötyihin. Tätä jaottelua käsitellään tarkemmin ja käytetään tulosten arvioinnin yhteydessä. 1.2 Valmentajien mentorointi -projekti Suomen Valmentajat ry käynnisti Valmentajien mentorointi -projektin vuonna Projektin lähtökohdat olivat siinä ajatuksessa, että valmentaja kohtaa uransa aikana paljon haasteita ja vastoinkäymisiä vailla tukea. Valmentajalla saattaa olla ristiriitaisia näkemyksiä organisaation johdon kanssa, liikaa tehtäviä tai liian vähän resursseja tehdä työtään. Ylikuormittuminen ja heikot mahdollisuudet kehittyä valmentajana saattavat johtaa turhautumiseen. Usein valmentajalla ei ole ketään, kenen puoleen kääntyä vaikeassa tilanteessa. Mentorointitoiminnan tarkoitus on osaltaan paikata tätä aukkoa. Kokeneempien valmentajien tuki auttaa valmentajaa jaksamaan ja kehittymään työssään. Valmentajien mentorointitoiminta on jaettu kahteen osa-alueeseen, työssä kehittymiseen ja elämäntilanteen helpottamiseen. Työssä kehittymisellä viitataan ammattitaidon kehittymiseen. Projektisuunnitelman mukaan Valmentaja saa uusia näkökulmia organisaation kehittämiseen, urheilijoiden valmennukseen sekä valmiuksia vertaisverkon luomiseen lähialueellaan. Elämäntilanteen helpottamisella puolestaan haetaan valmentajan resurssien lisäämistä mentoroinnin keinoin. Valmentaja voi paremmin, kun hän oppii jäsentämään ajankäyttöään ja arkensa tärkeysjärjestyksiä. (Valmentajien mentorointi Suomessa) Suomen Valmentajat ry:n mentorointitoiminta on tarkoitettu muutosta ja kehittymistä hakeville valmentajille. Valmentajien ammattitaso voi olla hyvin vaihteleva. Valmentajista muodostetaan mentorointiryhmiä, jotka toimivat yhden vuoden ajan. Ryhmät kokoontuvat 8 10 kertaa kahdeksi-kolmeksi tunniksi kerrallaan. Mentoroinnin päättymisen jälkeen valmentaja pystyy työskentelemään omista lähtökohdistaan ja vahvuuksiinsa nojaten. Hänen elämänsä on energian- ja ajankäytöllisesti tasapainoisempi kuin aikaisemmin. Valmennus- ja kehitystyöhönsä hän on saanut uusia virikkeitä ja suuntia. Uraan ja elämään liittyvät tavoitteet ovat selkiytyneet ja aikataulutettu paremmin kalenteriin. (Valmentajien mentorointi Suomessa) Projektin tavoitteina on siten toisaalta tukea projektin aikana mentorointiin osallistuvia valmentajia ja toisaalta kehittää mentorointitoiminnasta Suomen Valmentajat ry:n johtama palvelu. Tämä arviointi keskittyy vain projektin valmentajien parissa tapahtuneisiin vaikutuksiin.

9 8 Valmentajien mentorointi -projektiryhmään kuuluu henkilöitä Suomen Valmentajat ry:stä, edustajat Olympiakomiteasta, Nuoresta Suomesta, Suomen Ammattivalmentajat ry:stä ja VOK-tiimistä, urheilupsykologi sekä (pää)mentoreita. Projekti on saanut kehittämistukea VOK-hankkeelta. (Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen)

10 9 2 ARVIOINNIN TIEDONKERUU JA ANALYSOINTI Arvioinnissa käytettiin laadullista tutkimusotetta. Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on aineiston yksityiskohtainen ja monipuolinen tarkastelu. Laadullisten menetelmien käyttö arvioinnissa koettiin hyödylliseksi, koska haluttiin tehdä näkyväksi yksilöllisiä ja mahdollisesti toisistaan poikkeavia kokemuksia mentoroinnista. Mentorointihankkeen tavoitteet olivat siinä määrin yleisluontoisia ja mahdolliset vaikutukset vaikeasti määriteltävissä etukäteen, että laadullisten menetelmien voitiin katsoa olevan informatiivisempia kuin määrällisten. Kvantitatiivinen tutkimus olisi jättänyt vähemmän puhetilaa aktoreille itselleen ja näin oltaisi todennäköisesti menetetty olennaista tietoa mentoroinnin moninaisista vaikutuksista. (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007; Patton, 1983) 2.1 Tiedonkeruumenetelmä Arviointia varten haastateltiin yhdeksää aktoria. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluiden ja strukturoitujen haastatteluiden välimuotona. Tämä tarkoitti sitä, että osa kysymyksistä oli rajattuja ja osassa taas aktori pystyi kertomaan enemmän omin sanoin ja rönsyilemään aiheesta. Haastatteluiden aikana myös pyrittiin syventämään niitä teemoja, joista aktorilla oli paljon kerrottavaa. Haastattelurunko on liitteenä (katso Liite). Haastateltavat valittiin neljästä eri mentorointiryhmästä joko satunnaisesti tai sen mukaan, kenen kanssa haastattelu olisi helppo toteuttaa. Todettiin, että haastateltavissa on tärkeää olla sekä miehiä että naisia ja sekä joukkue- että yksilölajien edustajia. Pyrittiin myös huomioimaan se, että haastateltaviksi valikoituisi sekä ammatti- että otovalmentajia (eli valmentajia, jotka valmentavat oman toimensa ohella). Ammattivalmentajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä valmentajaa, joka saa elantonsa valmentamisesta (valmentaa päätoimisesti) ja on työsuhteessa johonkin organisaatioon. Ammattivalmentajilla on ammatillinen koulutus tai pitkä kokemus valmentamisesta. Oto-valmentajilla tarkoitetaan valmentajia, jotka toimivat tavoitteellisen kilpaurheilun parissa mutta tekevät päätoimisesti jotain muuta työtä tai opiskelevat. Oto-valmentajakin voi olla erittäin kokenut valmentaja. Oto-valmentajien valmennukseen käytettävä aika ja saatu korvaus vaihtelevat. Ketään arvioinnissa haastatelluista valmentajista ei voi luonnehtia ns. harrastevalmentajaksi, jolle valmennus on harrastuksenomainen puuha esimerkiksi omien lasten parissa. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Neljä haastatteluista toteutettiin kasvotusten ja viisi puhelimitse. Puhelimitse toteutettuja haastatteluita varten aktorit saivat haastattelukysymykset etukäteen sähköpostitse. Osa aktoreista olikin valmistautunut haastatteluun miettimällä vastauksiaan etukäteen ja haastattelut etenivät varsin jouhevasti. Tämä oli puhelinhaastatteluissa hyvä toimintapa, koska puhelimessa keskittyminen haastatteluun saattaa olla haastavampaa kuin lähitilanteessa. Aktoreiden valmistautumisesta ja avoimuudesta riippuen haastattelun kesto vaihteli 30 ja 50 minuutin välillä. Haastattelut nauhoitettiin ja purettiin jälkikäteen tekstiksi.

11 10 Osa aktoreista kertoi hieman varautuneesti mentoroinnista pääasiassa yleisluontoisin ja tiivistetyin kommentein. Osa aktoreista puolestaan halusi vapautuneesti kertoa omista tuntemuksistaan ja mentorointiprosessista kaikkiaan. Haastateltavien avoimuutta kenties rajoitti se, että haastateltavat olivat sopineet ryhmässä luottamuksellisuudesta, eikä kaikille ollut aivan selvää, mitä he voisivat kertoa esimerkiksi ryhmän toiminnasta arvioitsijalle. Tämä on tietysti itse mentorointitoiminnan kannalta hyvä asia ryhmän luottamus säilyi arviointiakin tehdessä. Kaikille haastateltaville kuitenkin kerrottiin, että haastattelut käsitellään luottamuksellisesti ja että arviointiraportissa tuloksia ei voi yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Yksi mentorointiryhmistä muodostui Jyväskylän yliopiston valmennus- ja testausopin opiskelijoista. Opiskelijoiden päiväkirjoja tai loppuraportteja käytettiin suuntaa antavina arviointimateriaaleina haastatteluiden lisäksi. Opiskelijaryhmässä oli yhteensä viisi henkilöä. Osa opiskelijoista kuului myös haastateltavien joukkoon. 2.2 Tulosten analysointi Tekstiksi puretut haastattelut tiivistettiin yhdeksi tulosraportiksi haastattelurungon mukaan, eli kaikki aktoreiden vastaukset listattiin kunkin kysymyksen perään. Näin pystyttiin saamaan paremmin kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea kunkin kysymyksen tai aiheen kohdalla nousi esiin. Tulosraportti teemotettiin vielä siten, että pystyttiin huomioimaan kaikki ne asiat, jotka kuuluivat tulosten käsittelyn kuhunkin teemaan. Lopullisessa tulosten analysoinnissa käytettiin myös alkuperäisiä haastatteluja, jotta kaikki kommentit tulisivat vivahteineen huomioiduksi. Opiskelijaryhmän tuotoksista poimittiin ne asiat, joissa viitattiin mentorointiryhmästä saatuihin hyötyihin tai muuten käsiteltiin mentorointia. Näitä oli loppujen lopuksi aika vähän, koska useimmiten opiskelijat pohtivat omaan valmennustoimintaansa liittyviä asioita. Mentorointikommentit teemotettiin vastaaviksi haastatteluiden kanssa.

12 11 3 VALMENTAJIEN MENTOROINTIRYHMIEN ARVIOINNIN TULOKSET Arvioinnin tulokset perustuvat pääosin aktoreiden haastatteluihin. Alaluku 3.1 käsittelee vain haastateltuja aktoreita. Muissa kohdin on myös huomioitu opiskelijaryhmän aktoreiden henkilökohtaisista raporteista poimittuja asioita. Tulosten käsittelyssä ei kuitenkaan ole erikseen mainittu, milloin on kyse haastattelumateriaalista ja milloin aktorin kirjallisesta raportista. Tulosten yhteydessä ei myöskään ole kerrottu seikkaperäisesti, minkälaiset taustat ovat kyseisten ajatusten takana. Näin on menetelty tunnistamattomuuden takaamiseksi. Tulosten käsittelyssä on joihinkin kohtiin yhdistetty aktoreiden autenttisia kommentteja, jotka erottuvat kursiivilla muusta tekstistä. Luvussa käsitellään ensin aktoreiden taustatietoja, sisältäen valmennuskokemuksen ja - koulutuksen. Lisäksi valotetaan mentoroinnin lähtötilannetta valmentajien näkökulmasta. Tämän jälkeen käsitellään arvioinnin pääasiallinen anti - mentoroinnin hyödyt valmentajille. Myös aktoreiden organisaatioiden saamia hyötyjä käsitellään lyhyesti. Seuraavaksi pureudutaan mentorointiprosessin onnistumisiin ja kehityskohteisiin. Lopuksi asemoidaan mentorointi osaksi kokonaisvaltaista valmentajana kehittymistä. 3.1 Aktoreiden taustatiedot ja mentoroinnin lähtötilanne Arviointia varten haastateltiin yhdeksää valmentajaa neljästä eri mentorointiryhmästä. Aktoreista viisi oli miehiä ja neljä naisia. Aktoreiden ikä vaihteli 24 ja 45 vuoden välillä. Kolmella aktorilla oli joukkuelajitausta ja loput kuusi tulivat yksilölajeista. Kaikilla aktoreilla oli pitkä harrastus- tai kilpaura omassa lajissaan. Osa oli urheillut kilpatasolla ja osa ammattimaisesti, joten myös aktoreiden omassa urheilumenestyksessä oli suuria eroja. Se ei kuitenkaan ollut merkityksellistä mentoroinnin kannalta. Valmentajien suuresta ikähaarukasta johtuen myös valmennuskokemus oli aktoreilla hyvin erimittainen, parista vuodesta lähes kolmeenkymmeneen. Kaikilla valmennusura oli alkanut joko heti oman urheilu-uran päätyttyä tai jo sen aikana. Monia oli pyydetty mukaan ja muutama oli aktiivisesti itse tarjoutunut valmentajaksi. Haastatteluhetkellä aktoreista kuusi oli päätoimisia valmentajia tai hoitivat päätoimisesti sekä valmennusta että jotakin muuta tehtävää organisaatiossaan. Kaksi valmentajista valmensi oman toimensa ohella ja yksi piti välivuotta oto-valmentamisesta (muutaman aktorin tilanne oli muuttunut sitten mentoroinnin tai muuttui mentoroinnin aikana). Näin ollen valmennukseen käytetty viikoittainen aika vaihteli paljon valmentajien kesken. Myös valmennettavien taso vaihteli paljon, osa valmentajista toimi maajoukkueurheilijoiden kanssa ja osa valmensi alueellisesti urheilevia junioreita. Aktoreiden valmennuskoulutustausta oli varsin kirjava. Oman lajiliittonsa koulutuksia oli suorittanut kahdeksan valmentajaa. Osalla näistä koulutuksista oli kauan aikaa ja heidän oli vaikea muistaa, mitä koulutuksia ylipäätään olivat käyneet. Kuusi aktoria oli

13 12 suorittanut tai suorittamassa ammattivalmentajatutkinnon tai yliopistotutkinnon valmennus- ja testausopissa. Kaksi aktoria oli aikeissa suorittaa ammattivalmentajatutkinnon. Näiden lisäksi osalla aktoreista oli muuten liikunta-alaan liittyvä tutkinto. Yksi aktoreista oli suorittanut kansainvälisiä lajinsa kursseja. Kaikki aktorit osallistuivat ensimmäistä kertaa mentorointiin. Monella oli kuitenkin ollut mentorointiin verrattava vuorovaikutussuhde johonkin kokeneempaan valmentajaan tai muuhun henkilöön. Heiltä valmentajat olivat saaneet neuvoja ja tukea valmentajan työhönsä. Lisäksi osa katsoi, että itse toimi kokeneempana tukivalmentajana tai vastaavana omassa lajiympäristössään. Suurinta osaa aktoreista pyydettiin mukaan mentorointiryhmäänsä. Näin ollen valmentajilla ei ollut juuri mitään odotuksia mentoroinnille vaan he halusivat mielenkiinnosta tutustua toimintaan. Osa toivoi yleisesti ajatustenvaihtoa, osa tukea omaan tilanteeseensa, osa valmennustietoa ja osa uusia näkökulmia ja ideoita. Mentorointitoiminnan pilottivaiheessa olikin luonnollista, ettei mentoroinnin sisällöstä ollut monellakaan selvää kuvaa. Lisäksi tarkoituksenmukaista on, että käsiteltävät asiat rakentuvat myös ryhmän tarpeiden mukaan, jolloin seikkaperäistä kuvaa mentoroinnin sisällöstä ei ole edes mentorilla. 3.2 Mentoroinnin hyödyt aktoreille Leskelä (2007) on aikaisempien tutkimusten pohjalta jakanut aktorin mentoroinnista saamat hyödyt henkisiin hyötyihin, osaamisen ja näkemyksen kehittymiseen, välineellisiin hyötyihin ja aineellisiin hyötyihin. Arvioinnissa käytetään tätä jaottelua. Koska valmentajien mentorointihankkeessa oli kyse enemmän psykososiaalisesta mentoroinnista kuin uramentoroinnista, keskiössä ovat henkiset hyödyt ja osaaminen. Jotkut hyödyt ovat jäsenneltävissä useaan eri alueeseen näkökulmasta riippuen. Seuraavassa käsitellään haastateltujen aktoreiden kokemia hyötyjä aihealueittain. Osaamisen ja näkemyksen kehittyminen Leskelän (2007) mukaan osaamisen ja näkemyksen kehittymiseen kuuluu, että esimerkiksi - aktorin yksittäiset tiedot ja taidot lisääntyvät - aktorin asenteet ja käyttäytyminen uudistuu sekä kyky toimia muutoksessa parantuu - aktorin (työssä)oppimistaidot lisääntyvät - aktorin taidot kehittyä ja kehittää dialogin avulla lisääntyvät - aktorin osaaminen lisääntyy ja hän kasvaa ammattillisesti työtehtävässään. Haastatelluista valmentajista lähes kaikki valmentajat määrittelivät mentoroinnin yhdeksi tärkeimmäksi hyödyksi näkemyksiensä laajentumisen. Asioiden jakaminen muiden kanssa auttoi käsittelemään tilanteita ja valmentajan työtä eri näkökulmista. Laajaalaistuminen näkyi joillakin arkipäiväisissä asioissa ja toisilla enemmän suurien linjojen herättäjänä. Erityisen tärkeää monelle oli, että he saivat keskustella valmentamisesta muiden lajien ihmisten kanssa.

14 13 Suurin arvo oli saada työskennellä eri lajien ihmisten kanssa. Sai eri näkemyksiä muista lajeista ja pystyi peilaamaan omia ongelmia toisten lajien edustajien kanssa. Keskustelu muiden kanssa antoi uusia toimintatapoja ja ajatuksia ihan päivittäiseen valmennustyöhön ja kehittämiseen. Oivallus siitä, mitä valmentajan työ oikeastaan on. Mentorointi auttoi oivaltamaan myös sen, että vaikka itse tekisi työnsä kuinka hyvin, se on kuitenkin vielä siitä toisesta kiinni. Kai sitä oppi, että pitäisi oppia tutustumaan urheilijoihin ihmisinä, ihan kunnolla. Fyysiseen urheiluvalmennukseen liittyviä yksittäisiä vinkkejä valmentajat saivat suhteellisen vähän. Moni oli poiminut keskusteluista joitakin yksittäisiä harjoituksia tai pikkujuttuja, mutta niitä ei koettu kovinkaan merkityksellisiksi. Muutaman valmentajan mielestä psyykkisen valmennuksen asioista oli käyty hedelmällisiä keskusteluja. Lisäksi osa valmentajista oli saanut työkaluja laajempaan valmennuksen suunnitteluun harjoittelun jaksottamiseen, kilpailusuunnitteluun tai huippujen valmentamisen erityiskysymyksiin. Näin ollen valmennuksen ytimessä olevan substanssiosaamisen kehittyminen liittyi mentoroinnissa enimmäkseen psyykkiseen valmennukseen ja kokonaisvaltaiseen valmennuksen suunniteluun. Ilmeisesti valmentajat kokivat, että he olivat saaneet valmentajakoulutuksessa tarpeeksi tietoa fyysisestä valmennuksesta. Merkille pantavaa on, että vähän koulutetuilla tai nuorilla valmentajilla esiintyi ammattivalmentajia enemmän tarvetta keskustella harjoitteluun tai kilpailemiseen liittyvistä spesifeistä kysymyksistä. Näin ollen koko mentoroinnin sisällössä saattaa olla hyvinkin erilaisia painotuksia verrattaessa kokemattomia ja kokeneita valmentajia tai otovalmentajia ja ammattivalmentajia. Tämä on hyvä huomioida sisältöjä suunniteltaessa. Mentoreiden omat yhteenvedot ryhmissä käsitellyistä aiheista antavat varmasti lisätietoa niistä asioista, jotka kussakin ryhmässä nousivat tärkeiksi ja kirvoittivat eniten keskustelua. Valmentajan työhön liittyy paljon muutakin kuin urheilijan urheilusuorituksen kehittämistä. Valmentajan työympäristöön kuuluu urheilijan lisäksi koko joukko muita ihmisiä. Moni mentorointiryhmien valmentajista koki, että mentoroinnin aikana käsiteltiin hienosti erilaisia ratkaisumalleja ristiriitatilanteisiin. Koska moni valmensi (myös) junioreita, oli tärkeää saada työkaluja esimerkiksi urheilijoiden vanhempien kohtaamiseen. Tätä kautta tapahtui käyttäytymisen uudistumista ja osaamisen kehittymistä. Kaikissa mentorointiryhmissä käytiin ajanhallintaan liittyviä asioita läpi mentorin johdolla. Suurin osa valmentajista koki tästä olleen hyötyä. Valmentajat oppivat organisoimaan ja priorisoimaan töitään paremmin sekä järkiperäistämään omaa ajankäyttöään ja toimintatapojaan. Toisaalta esiin nousi myös se, etteivät kaikki kokeneet ajankäytössään olevan ongelmia ja valmentamisen lokeroiminen tiettyihin kellonaikoihin olisi pikemminkin ongelmallista ja ahdistavaa kuin hyödyllistä ja helpottavaa.

15 14 Osaamisen ja näkemyksen kehittymiseen kuuluvia hyötyjä oli vielä monen valmentajan selkeästi esiin tuoma itsensä kehittämistaitojen parantuminen. Pari oli havahtunut mentorin esimerkin mukaisesti ammentamaan aktiivisemmin tietoa muista lajeista. Pari aktoria pohti, että oli oppinut analysoimaan omaa tekemistään systemaattisemmin, eli aktorin itsereflektointitaidot olivat kehittyneet. Itsereflektiolla tarkoitetaan oppijan taitoa säädellä omaa sisäistä toimintaa sovittamalla toiminnot eri tilanteiden vaatimuksia vastaavaksi. Itsereflektion edellytyksenä on, että henkilö tiedostaa ja tulkitsee omaa sisäistä toimintaansa. Itsereflektion hyödyntäminen puolestaan on yksi edellytys asiantuntijaksi kasvamisessa. (Leskelä, 2005; Ruohotie, 2006) Muillakin aktoreilla juuri näkemyksen laajentumisen kautta kehittyi myös taitoa arvioida omaa tekemistään, eli aktori sai jonkinlaisia itsereflektioon liittyviä valmiuksia. Mentoroinnin voidaan katsoa kehittäneen myös kykyä kehittää ja kehittyä dialogin avulla. Jotkut oppivat rakentavan keskustelun aineksia ja ainakin yksi aktori havahtui hakemaan keskusteluapua totuttujen piirien ulkopuolelta. Henkiset hyödyt Kokonaisuutena arvioiden mentoroinnin henkiset hyödyt olivat valmentajien kokemuksissa vielä tärkeämpiä kuin osaamisen ja näkemyksen kehittyminen. Leskelä (2007) listaa tutkimuksiin nojaten mentoroinnin henkisiksi hyödyiksi esimerkiksi seuraavia asioita: - aktorin itsetunto vahvistuu ja itsearvostus lisääntyy - aktorin itsevarmuus selvitä haastavista tehtävistä lisääntyy - aktorin motivaatio itsensä kehittämiseen ja/tai työmotivaatio lisääntyy - aktori saa osakseen hyväksyntää - aktorin omat käsitykset vahvistuvat - aktorin tulevaisuudensuunnitelmat ja tavoitteet selkiytyvät - aktorin työhön liittyvät rooliristiriidat pienentyvät - aktorin työ- ja uratyytyväisyys lisääntyy - aktorin työstä tai työroolista johtuva stressi vähenee - aktorin omatoimisuus ja yrittävyys lisääntyvät - aktori saa henkistä tukea vaikeassa tilanteessa - aktori saa hyödyllistä palautetta - aktori voimaantuu yleisesti Kuten Leskelän kokoamasta listasta näkee, voivat henkiset hyödyt olla monenlaisia. Niitä voi olla hankalaa tarkastella analyyttisesti erillisinä kokonaisuuksina. Haastatteluissa joidenkin aktoreiden oli selvästi vaikeaa eritellä henkisiä hyötyjä, vaan tyydyttiin toteamaan, että siihen sai tukea. Lisäksi henkisten hyötyjen alueella oli enemmän asioita, jotka ovat hyvin henkilökohtaisia. Kaikkea ei välttämättä haluttu kertoa ulkopuoliselle (ja tuntemattomalle) haastattelijalle. Varsinkin puhelinhaastatteluissa haittana on, että haastateltava ei ymmärrettävästi halua kertoa kaikkia tuntojaan vieraalle henkilölle. Näistä reunaehdoista huolimatta valmentajat listasivat monenlaisia henkisiä hyötyjä.

16 15 Yksi tärkeimmistä henkisistä hyödyistä oli aktoreiden saama vertaistuki. Monen mielestä oli huojentavaa kuulla, että muilla oli ihan samantyyppisiä ongelmia valmennustyössään. Tämä antoi aktoreille lisää itseluottamusta ja -varmuutta tehdä asioita omalla tavallaan. Itsevarmuutta saatiin myös omien ja toisten ongelmien ratkomisesta (esim. työyhteisön ristiriidat, urheilijoiden vanhempien kanssa toimiminen). Tämän katsottiin hyödyttävän joko välittömästi tai tulevaisuudessa. Vertaistuki liittyi siten sekä yhdessä kokemiseen että hyödyllisten neuvojen saamiseen. Jos välillä on tuntunut, että jotkut asiat eivät liity mitenkään siihen, mitä mun pitäisi tehdä, niin joku muu on aina kokenut sen saman. Tietyt asiat vaan tapahtuu yli lajirajojen. Niitä vaan on, eikä ne välttämättä johdu itsestä, niitä vaan käy. Tuntui, että kaikki muutkin valmentajat olivat samassa pisteessä. Siihen sain vertaistukea, ettei ainoastaan itsellä ole riittämättömyyden tunne. Haluaisi panostaa valmennukseen enemmän, mutta ei aika riitä. Ja tiesi, että muut henkilöt on semmoisia, ketkä ymmärtää sen mistä puhutaan. Vaikka kotona tai kavereiden kanssa puhuu, ei välttämättä pääse asioissa niin pitkälle. Luottamus omaan päätöksentekoon vahvistui, valmennussuhteisiin ja omiin toimintatapoihin ja valmennustietämykseen luottamusta lisää. Monen aktorin haastatteluissa esiin nousseet itsereflektointitaidot voivat toimia ammatillisen kehittymisen lisäksi myös henkisenä hyötynä. Itsereflektion kautta ainakin aktorin itsetuntemus lisääntyy ja sitä kautta aktori saattaa saada itsevarmuutta työtehtävien hoitamiseen. Valmentajaidentiteettiin mentoroinnin koettiin antavan vain vähän rakennusaineita. Monella oma ammatti-identiteetti oli muotoutunut jo aiemmin. Muutama aktori kuitenkin katsoi, että heidän valmentajaidentiteettinsä selkeytyi mentoroinnin aikana. Yksittäisten pulmien lisäksi parilla valmentajalla oli astetta vaikeampi tilanne, joka ei ollut yhdellä tapaamiskerralla ratkaistavissa. He kuitenkin saivat mentoroinnissa tukea tilanteeseensa. Yksi valmentaja koki ryhmän tuen erittäin merkittävänä ja yksi valmentaja sai ryhmältä hyviä neuvoja tilanteensa edetessä. Lisäksi pari aktoria koki, että oli erittäin hyödyllistä nähdä sivullisena näiden tilanteiden ratkeamista. Mentoroinnista voidaankin katsoa olevan joskus lähes terapeuttista apua. Jos osalle mentoroinnista oli hyötyä nimenomaan vaikean (henkilökohtaisen) tilanteen ratkaisemiseksi, muutama aktori koki, että mentorointi oli enemmän hetkessä piristävä juttu. He kokivat tärkeäksi, että saivat keskustella muiden valmentajien kanssa kulloinkin esiin nousevasta asiasta. Näillä valmentajilla ei ollut suuria ongelmia omassa työssään, mutta he kokivat silti tapaamiset tarpeellisina. Haastatteluissa keskustelu valmentajien rooliristiriidoista ajautui enemmän ajanhallintaan kuin yleiseen roolien pohdintaan. Ajanhallintaan liittyviä hyötyjä käsiteltiin osaamisen ja näkemyksen kehittymisen yhteydessä. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin

17 16 todeta, että osalla ajanhallinnan parantuminen ja rooliristiriitojenkin selkiytyminen (parilla aktorilla) johti varmasti työstressin edellytysten vähentymiseen. Kukaan haastatelluista valmentajista ei kuitenkaan suoraan ilmoittanut olevansa stressaantunut työstään ja mentoroinnin auttaneen stressin vähentymisenä. Tätä ei myöskään suoraan kysytty haastattelussa. Noin puolet haastatelluista aktoreista pohti, että heidän motivaationsa itsensä kehittämiseen kasvoi mentoroinnin seurauksena. Osa katsoi huolehtivansa kehittymisestään jo muutenkin siinä määrin, ettei mentorointi sitä enää lisännyt. Itsensä kehittämisellä tarkoitettiin esimerkiksi omaehtoista valmennuskirjallisuuden lukemista tai formaalia lisäkoulutusta valmentajana. Puolet valmentajista kertoi mentoroinnin lisänneen heidän motivaatiotaan toimia valmentajana. Joku koki työnsä entistä merkityksellisemmäksi ja joku sai lisää jaksamista arkiseen puurtamiseen. Tuli myös esiin, että toisten valmentajien saavutusten ja työn seuraaminen mentorointiryhmässä lisäsi omaa kunnianhimoa valmentamista kohtaan. Parantuneen motivaation kautta pari aktoria katsoi, että heidän tulevaisuudentavoitteensa selkiytyivät. Henkisiin hyötyihin voidaan myös lukea se, että useat aktorit kokivat tulleensa mentoroinnin avulla enemmän tutuiksi ryhmäläisten kanssa. Näin ollen aktorin sosiaalinen verkosto laajentui. Moni koki, että jatkossa on helpompi ottaa yhteyttä ja päästä keskusteluyhteyteen omien ryhmäläisten kanssa. Näin oli myös siinä tapauksessa, kun aktorit olivat olleet tuttuja ennestään. Tulosten perusteella ei voida analysoida sosiaalisen verkoston merkitystä jatkossa, mutta on oletettavaa, että läheisistä suhteista on todellista etua valmentajan (vapaaehtois)työssä jaksamisen kannalta. Yhteenvetona henkisistä hyödyistä voidaan sanoa, että mentoroinnin seurauksena lähes kaikki aktorit voimaantuivat jollakin tasolla. Voimaantuminen (empowerment) viittaa yksilön sisäiseen voimantunteeseen. Se edellyttää toimintavapauden ja autonomisuuden tunnetta. Voimaantumisen tukemisessa on tarkoituksena edesauttaa yksilön henkisen voiman kehittämistä sekä vastuun ottamista omasta kehityksestä ja oman työn suunnittelusta. Usein katsotaan, että voimaantuminen edellyttää itsereflektointitaitoja. (Knights, 1992; Leskelä, 2005) Valmentajilla voimaantuminen ilmeni lisääntyneenä itsevarmuutena ja uskona omaan tekemiseen. Moni koki tulleensa jollakin tapaa vahvemmaksi. Välineelliset ja aineelliset hyödyt Leskelän (2007) jaottelun mukaan aktorin aineelliset hyödyt mentoroinnista tarkoittavat palkan kohoamista. Laajemmin voidaan varmasti ajatella, että myös mahdolliset luontoisedut tai aineelliset työympäristön parannukset ovat aineellisia hyötyjä. Välineellisiksi hyödyiksi Leskelä (2007) listaa muun muassa seuraavia asioita: - aktori saa itselleen neuvojan, ohjaajan tai valmentajan - aktorin urakehitys tai uraliikkuvuus nopeutuu - aktorin työtehtävämahdollisuudet tai näyttötilaisuudet lisääntyvät - aktorin verkosto laajentuu - aktori saa hyödyllistä informaatiota - aktori saa mentorista samaistumismallin

18 17 Valmentajien mentoroinnissa aineellisia hyötyjä esiintyi oikeastaan vain yhdellä valmentajalla. Hän sai mentoroinnista tukea keskustellakseen saamastaan korvauksesta valmentajana. Kenties ilman mentorointia tuo aineellinen hyöty olisi jäänyt kokonaan saavuttamatta, eikä tilanne ollut ratkennut vielä mentoroinnin aikanakaan edulliseen suuntaan. Aineelliset hyödyt ovatkin näkyvämpiä liike-elämän ja organisaation sisäisissä mentoroinneissa. Myös välineelliset hyödyt olivat valmentajien mentorointiprojektissa vähäisessä roolissa. Tämä oli oletettavaa jo käynnistysvaiheessa, koska mentorointi oli luonteeltaan enemmän psykososiaalista mentorointia kuin uramentorointia. Yksi välineellinen etu kuitenkin on juuri mentorin - ohjaajan ja neuvojan - saaminen henkilökohtaiseen käyttöön. Valmentajan uralla ei välttämättä tule muita mahdollisuuksia kehittää itseään kokeneen valmentajan opastuksella. Työympäristössä - ja etenkään vapaaehtoistyön piirissä - ei ole aina mahdollista luoda todella kehittävää ja samalla luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta. Ainakin yhdessä tapauksessa voidaan katsoa, että mentori toimi myös samaistumismallina aktorille. Ryhmämentoroinnissa on mahdollista sekin, että aktorit saavat toisistaan samaistumismalleja. Valmentajat saivat mentoroinnin aikana jonkin verran välineellistä hyödyllistä informaatiota. Informaation saaminenkin liittyy enemmän uramentorointiin ja voi tarkoittaa muun muassa tietoa avoimista työpaikoista tai hakuprosesseista. Valmentajat keskustelivat jossakin määrin muun muassa ulkomaille lähdöstä ja valmentajan työolosuhteista. Kenenkään urakehitys ei varsinaisesti lähtenyt nousuun mentoroinnin seurauksena, mutta yksi aktori teki selkeän päätöksen uransa suhteen ryhmän tuella. Mentoroinnin välineellisiin hyötyihin voidaan lukea myös henkisten hyötyjen yhteydessä esiin nostettu verkoston laajentuminen. Saattaahan olla, että verkostosta on tulevaisuudessa hyötyä esimerkiksi aktorin urakehityksen kannalta. Yleisesti työelämässä ajatellaan, että ihmisten tuntemisesta ja laajasta verkostosta on enemmän hyötyä kuin haittaa. 3.3 Mentoroinnin hyödyt organisaatiolle Aktorin organisaatiolle koituvat hyödyt liittyvät lähinnä mentorointiin, joka tapahtuu organisaation sisällä. Tässä arvioinnissa mentorointiryhmät olivat organisaation ulkopuolisia lukuun ottamatta yhtä seuran sisäistä ryhmää. Organisaation ulkopuolella tapahtuvissa ryhmissä mentorointi oli lähtökohtaisesti valmentajan henkilökohtainen projekti, jolla ei ollut yhteyttä valmentajan taustaorganisaatioon, eli seuraan tai lajiliittoon. Seuran sisäisessä mentorointiryhmässä mentoroinnin koettiin edistäneen valmentajien yhteistoimintaa. Pidettiin tärkeänä, että valmentajat kokoontuvat aika ajoin keskustelemaan ja purkamaan ongelmallisia tilanteita. Näin koko organisaation toiminta tuli sujuvammaksi. Seurassa mentorointitoiminta on jatkunut pilottiryhmän jälkeen seuran valmennuspäällikön vetämänä.

19 18 Osa valmentajista katsoi organisaationsa hyötyneen mentoroinnista myös niissä tapauksissa, joissa mentorointi lähti liikkeelle valmentajan henkilökohtaisena asiana. Pääasiassa hyöty kiteytyi siihen, että valmentaja oli saanut mentoroinnista sellaista tietotaitoa, josta oli selkeästi hyötyä organisaatiollekin. Organisaatio hyötyi siis valmentajan oman työpanoksen kautta. Lisäksi valmentaja pystyi tuomaan esille erilaisia näkemyksiä esimerkiksi ristiriitoihin. Esille tuli myös se, että mentorointi edistää valmentajien jaksamista ja on sitä kautta arvokasta organisaatiolle. Aktorin organisaation aktiivisuus mentoroinnin hyödyntämiseksi oli vähäistä (paitsi seuran sisäisessä mentorointiryhmässä). Yksi valmentaja oli kuitenkin esitellyt mentorointitoimintaa organisaatiossaan ja koki, että se oli edesauttanut mentoroinnin käynnistämistä organisaatiossaan. Valmentaja oli sittemmin joutunut eräänlaisen mentorin rooliin. Myös toinen valmentaja katsoi, että hän toimi työssään sellaisen ryhmän vetäjänä, jolla oli joitakin mentoroinnin kaltaisia piirteitä. Mentoroinnin pilottiryhmien organisatoriset hyödyt voivat vielä kasvaa. Kaksi valmentajaa on käynnistelemässä ryhmää, jossa itse toimisivat mentorina. Suurin osa valmentajista katsoi voivansa joskus vetää mentorointiryhmää, mutta osa koki, ettei ollut vielä valmis siihen. Yksi valmentajista totesi, ettei ole oikean tyyppinen henkilö mentoriksi, mutta sai omasta kokemuksestaan hyviä vinkkejä mentorointitoiminnan kehittämiseksi omassa organisaatiossaan. 3.4 Mentorointiprosessin toimivuus Edellä käsitellystä selviää, että mentoroinnilla on monia positiivisia vaikutuksia. Mentorointia suunnittelevien tahojen on tärkeää tietää, mitkä prosessit ovat johtaneet positiivisiin vaikutuksiin. Yhtä lailla tulee tunnistaa ne toimintatavat, jotka ovat esteenä mentoroinnin edelleen kehittymiselle. Seuraavassa käsitellään näitä näkökulmia. Alkuun on todettava, että kaikki aktorit pitivät mentorointia tärkeänä toimintamuotona tai lisänä valmentajien kehittymisen kannalta. Syyt tähän vaihtelivat, koska kukin näki mentoroinnin tarkoituksen ja vaikutukset omista lähtökohdistaan. Valmennuksen opiskelijoille mentorointi avarsi käytännön valmennuksen asioita ja kokeneille valmentajille mentorointi toimi mahdollisuutena keskustella muiden asiantuntijoiden kanssa. Organisaation sisäisessä mentoroinnissa toiminta edisti sekä aktoreiden että organisaation kehittymistä. Mentorointia pidettiin yleisesti hyvänä toimintamuotona siitä syystä, että siinä oli mahdollisuus avoimeen keskusteluun. Monille oli tärkeää, että ryhmän käsiteltäväksi sai tuoda minkä tahansa asian omasta tilanteestaan. Kukaan ei pitänyt mentorointia koulutuksellisena kokonaisuutena, eikä sellaista kaivattukaan. Tuumittiin, että erilaisia koulutuksia on valmentajilla tarpeeksi muutenkin. Toisaalta moni piti hyvänä sitä, että mentori ohjasi keskustelua ja että tapaamisissa pyrittiin (enemmän tai vähemmän) käsittelemään tiettyjä teemoja. Näin keskustelu pysyi raiteillaan ja eteni tarkoituksenmukaisesti. Pari aktoria mainitsi, että mentorikokoontumisiin oltaisi kuitenkin voitu valmistautua huolellisemmin ja aiheita käsitellä syvemmin.

20 19 Enemmän olisi voinut olla sitä, että ensi kerraksi mietittynä ne ja nämä asiat todella hyvin. Eikä vaan niin, että ensi kerraksi mietitte ja sitten kysytään että oottekste miettiny, joo ollaan ja se siitä. Se on hyvä, että perustuu vuorovaikutukseen ja kokemusten jakamiseen ja toisten kuuntelemiseen. Sitten taas jos on hirveän rajattu paketti, että nämä ja nämä asiat käsitellään, sitten se ei Ryhmän tarpeiden pohjalta pitää lähteä liikkeelle, jotta se toimii. Me käydään hirveästi koulutuksissa, että jos on kovin organisoitua, se ei ole hyvä asia. Toinen merkittävä seikka mentoroinnin onnistumisen kannalta oli itse mentorin onnistuminen tehtävässään. Kaikki aktorit olivat pääosin tyytyväisiä mentoriinsa (haastateltujen aktoreiden ryhmiä veti kaksi eri mentoria). Tärkeänä pidettiin sitä, että mentori antoi tilaa keskustelulle, kuitenkin ohjaten sitä. Moni nosti esiin mentorin hyviksi puoliksi sen, että mentorilla oli tarjota paljon omia kokemuksiaan ja näkemyksiään, mentori oli idearikas ja hyvin valmistautunut. Toisaalta yksi aktori koki, että mentori ei tuntenut aktorin lajiympäristöä niin hyvin, että olisi voinut antaa rakentavia ehdotuksia. Tämä hieman söi mentorin uskottavuutta. Aktori kuitenkin koki suhteen mentoriin parantuneen mentoroinnin edetessä ja mentorin päässeen paremmin perille lajin toimintaympäristöstä. Moni valmentaja piti tärkeänä sitä, että mentori on organisaation ulkopuolinen henkilö. Tällöin mentori on puolueeton eikä joudu selittelemään edustamansa tahon puolesta mitään. Mentorin ei ainakaan tulisi olla suorassa esimiessuhteessa aktoreihin. Pari valmentajaa oli sitä mieltä, etteivät he tästä syystä voi toimia mentorina omassa organisaatiossaan. Toisaalta yksi valmentaja oli käynnistämässä mentorointia omille alaisilleen. Hän pohti, miten ottaa esimiesasemasta poikkeava rooli mentoritoimintaa varten. Tärkeäksi nostettiin myös se, että mentorisuhde pysyy ehdottoman luottamuksellisena. Moni valmentaja piti mentorointiryhmäänsä onnistuneena kokonaisuutena. Ensinnäkin ryhmän aktoreiden määrä (3 6) oli hyvä: kaikki pääsivät tarpeeksi keskustelemaan ja keskusteluun saatiin tarpeeksi näkökulmia. Kuten aiemmin todettiin, piti moni ryhmänsä lajikirjoa hyvänä asiana. Näin saatiin laaja-alaista näkemystä keskusteluun. Lisäksi koettiin, että tällä tavoin mentorointiryhmäläiset eivät ole millään muotoa kilpailuasemassa keskenään. Pohdittiin, että kenties keskustelu ei varmaankaan olisi ollut niin avointa, jos joukossa olisi istunut saman lajin ihmisiä, joille ongelmatilanteiden muut ihmiset olisivat olleet tuttuja. Eri lajien ihmisillä ei myöskään ollut mitään syytä salata hyviä valmennusvinkkejä toisiltaan. Toisaalta organisaation sisäisessä mentoroinnissa etuna oli juuri se, että kaikki aktorit tunsivat hyvin lajin lainalaisuudet ja toimintaympäristön. Näin keskustelu kosketti aina läheisesti kaikkia aktoreita ja toisaalta myös organisaatio kehittyi. Ryhmän kokoonpanosta nousi aktoreiden haastatteluissa esiin myös muita seikkoja kuin lajitausta. Pidettiin tärkeänä sitä, että ryhmäläisillä oli ikään kuin sama status valmentajana. Toisin sanoen valmentajien tulisi toimia jokseenkin samalla tasolla ja kokemuksella. Näin kaikilla on samat lähtökohdat keskusteluun eikä kenenkään tarvitse tuntea itseään liian kokemattomaksi osallistuakseen. Toisaalta taas koettiin myös mie-

21 20 lenkiintoisena kuulla kovemman tason valmentajien ongelmista. Kenties tasoltaan kirjavassa ryhmässä mentorin toiminnalla on ratkaiseva merkitys siihen, että keskustelu pystytään pitämään tasavertaisena. Huomionarvoista on, että aktoreiden lajitaustaa tai valmennustasoa merkittävämmäksi saatettiin kokea se, millaisin tarpein ryhmäläiset tulevat mentorointiin. Loppujen lopuksihan tämä on juuri se seikka, joka ohjaa keskustelua. Jos ongelmat ovat aktoreilla samankaltaisia, saavat kaikki ryhmäläiset hyötyä asian käsittelystä. Jos taas ongelmat ovat hyvin erilaisia, esimerkiksi toinen potee urakriisiä ja toinen kaipaa valmennustietoutta, ohjautuu keskustelu aina toisen kannalta kauaksi omista lähtökohdista. Tällöin aktorin kokemat hyödytkin jäävät vähäisiksi. Haastatteluissa tuli esimerkiksi esiin mentoroinnin ongelmakeskeisyys. Osa aktoreista koki, että valmentajan työ leimautui turhankin ongelmalliseksi mentoroinnin kautta. Parilla aktorilla olisi ollut enemmän tarvetta kehittää valmentamista positiivisista lähtökohdista, innostuneena ja valmiina oppimaan. Kaikilla ei siis ollut ristiriitoja työssään, he vain halusivat kehittyä entistä paremmaksi valmentajaksi. Erityisesti ajanhallinnan kohdalla muutama koki, ettei heillä ollut tarvetta muutokseen. Ongelmankeskeisyys tulee esiin myös mentorointiprojektin projektisuunnitelmassa, jonka lähtökohtana ovat valmentajan uran vaikeudet ja niissä tukeminen. Vaikka mentori korosti keskustelujen luottamuksellisuutta, ei ryhmän ilmapiiri ole luonnollisestikaan heti avoin. Ryhmäytyminen vaatii aikaa. Kaikissa ryhmissä kuitenkin koettiin, että mentoroinnin aikana ilmapiiri tuli avoimemmaksi ja keskustelut syvenivät. Koettiin, että muutokset ryhmän kokoonpanossa rikkoivat ryhmän yhtenäisyyttä ja luottamusta. Mentoriryhmissä olisikin hyväksi, että ryhmään ei oteta uusia jäseniä kesken mentorointikauden ja että alkuperäiset ryhmäläiset myös pysyvät mukana toiminnassa. Mentorointiprosessista moni aktori kommentoi vielä hyvin käytännöllisiä seikkoja. Ensinnäkin on tärkeää, että mentorointiin voi osallistua helposti. Leireillä, kisoissa ja koulutuksissa reissaava valmentaja ei halua matkustaa yhtään ylimääräistä. Paikallisuus on etutekijä. Oli myös kätevää, jos matkalla oleva valmentaja pystyi osallistumaan tapaamiseen skype-nettipuheluiden välityksellä. Näin tunne ryhmän yhtenäisyydestä säilyi parempana. Ryhmätapaamisen optimaalisesta kellonajasta oltiin montaa mieltä. Keskellä päivää oltiin vireimmillään, mutta silloin saattoi olla kiire esimerkiksi iltapäivän treeneihin tai muihin velvollisuuksiin. Illalla kello ei rajoittanut tapaamisia, mutta aktorin motivaatio ei tuolloin aina ollut parhaimmillaan. Joka tapauksessa yleisesti pidettiin hyvänä sitä, että tapaamisen lopetusaika sovittiin tapaamisen alussa. Näin pysyttiin paremmin asiassa eivätkä aktorit turhautuneet. Kukaan ei kokenut, että tapaamiset olisivat olleet liian lyhyitä tai jääneet keskeneräisiksi. Valmentajien mentoroinnin toteutustapaa kokonaisuutena katsoen ryhmämentorointi on ollut varsin toimiva ja hyvä ratkaisu. Tällä tavoin usealla valmentajalla on ollut mahdollisuus saada ohjaajakseen hyvä mentori. Arvioinnissa haastatelluista valmentajista yli

Fortum Tutor -ohjelman arviointi

Fortum Tutor -ohjelman arviointi Fortum Tutor -ohjelman arviointi Maarit Nieminen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Kannen kuvat: Tomi Parkkonen Copyright 2011 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta

Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta Työnantajien kokemuksia nuorten olympiavalmentajahankkeesta Timo Manninen 1, Jari Lämsä 1, Asko Härkönen 2 1 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 2 Suomen Olympiakomitea Copyright 2012 KIHU Kaikki

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA Laila Kasanen ja Sirkku Kosunen Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin Gunta Ahlfors, Inka Saarela, Sari Vanhanen ja Marina Wetzer-Karlsson TYÖURAMENTOROINNILLA TULOKSIIN Opas koulutettujen

Lisätiedot

MATKALLA JOHTAJUUTEEN

MATKALLA JOHTAJUUTEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Anni Sinkko (toim.) MATKALLA JOHTAJUUTEEN Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 50 Anni Sinkko (toim.) MATKALLA

Lisätiedot

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen vertaisryhmätoimintamallin arviointi Taru Kivelä, VTM 27.3.2013 Arviointi on Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi LEVÓN-INSTITUUTTI ARTTU VAINIO - ANNA MARTIN Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi PALVELUTUTKIMUS No 6/2012 PALVELUTUTKIMUS 1/2013 Arttu Vainio - Anna Martin Maaseudun

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään

Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään 1 Tahtoisin pysäyttää kaikki kellot, viipyä tässä hetkessä pitkään Kokemuksia sijoitettujen lasten äitien vertaisryhmästä Taina Lakanen Opinnäytetyö Tammikuu 2005 2 SISÄLTÖ 1JOHDANTO... 3 2TEOREETTINEN

Lisätiedot

Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena

Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena Pro gradu tutkielma Siiri Savolainen Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Linda Pokki 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen Hyvinvointi ja pedagogiikka perustehtävänä 1 Next Practices Next Practices 2 Next Practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen TAUSTAA: HYPE - HYVINVOINTI JA

Lisätiedot

Kulttuurituotannon alumnitoiminnan kehittämishanke

Kulttuurituotannon alumnitoiminnan kehittämishanke Emma Eskola Kulttuurituotannon alumnitoiminnan kehittämishanke Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuurituottaja AMK tutkinto Kulttuurituotannon koulutusohjelma Opinnäytetyö 5.12.2012 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä TYÖNOHJAUS OPINTO-OHJAAJAN

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot