Peili Käyttäytymisprofiilimittarin toimivuus ja luotettavuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peili Käyttäytymisprofiilimittarin toimivuus ja luotettavuus"

Transkriptio

1 Peili Käyttäytymisprofiilimittarin toimivuus ja luotettavuus (Huom. Gradun mittaria koskeva osuus on salainen, joten tästä versiosta puuttuvat kappaleet 8 ja 9) Anne Haajanen pro gradu tutkielma Kasvatustiede Kasvatustieteen laitos Helsingin yliopisto Kevät 2003

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 6 3 Käyttäytymisprofiilin rakentamisen pohjana oleva piirreteoria ja Timothy Learyn teoria Persoonallisuuden piirreteoria ja viisi suurta persoonallisuuden piirrettä Eysenckin dimensionaalinen ersoonallisuusteoria Timothy Leary ja kahdeksan sosiaalista tyyliä Sosiaalisten suhtautumistapojen kehä Käyttäytyminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa Persoonallisuus Persoonallisuuskäsitteen taustaa Persoonallisuuden nykyiset määritelmät Persoonalliset tyylit Temperamentti ja käyttäytymistyylit Temperamentti persoonallisuuden perustana Neljän temperamentin ja käyttäytymistyylien yhdistyminen Käyttäytymisprofiili Peili Käyttäytymisprofiilin käyttäytymistyylit ja muita vastaavia käyttäytymistyylien kuvauksia Edistävä tyyli Määrätietoinen tyyli Kannattava tyyli Erittelevä tyyli Joustavuus 35 2

3 6 Mittauksen luotettavuus ja sen estimoiminen Kriteerivaliditeetti ja ennustevaliditeetti Käsitevaliditeetti eli rakennevaliditeetti Sisällön validiteetti Reliabiliteetti.43 7 Aikaisempia tutkimuksia sosiaalisista tyyleistä, testeistä ja mittareista Tutkimuksen kohderyhmä ja aineistot.53 9 Tulokset ja tuloksien tarkastelu Vastaajien taustatiedot Käyttäytymisprofiilin ulottuvuudet Mittauksen keskivirhe Käyttäytymisprofiilin muodostuminen ja tutkimuksen kohderyhmän jakautuminen Käyttäytymisprofiilista muodostuviin käyttäytymistyyleihin Joustavuus Arviointien yhdenmukaisuus Päätyylien ja joustavuuden ymmärrettävyyden ja luotettavuuden arviointi Päätyylien ymmärrettävyyden arviointi Oman käyttäytymistyylin kuvauksen luotettavuuden arviointi Joustavuuden ymmärrettävyyden ja joustavuuden kuvauksen luotettavuuden arviointi Pohdinta..78 Lähteet Liitteet

4 1 Johdanto Sosiaalisissa verkostoissa toimiminen edellyttää, että ihmiset kehittävät jatkuvasti kykyjään ymmärtää toisia ihmisiä, heidän arvojaan, tarpeitaan, motiivejaan, tunteitaan ja käyttäytymistään (Silvennoinen 1999, 23). Tämä tutkimus keskittyy ihmisen käyttäytymiseen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja siinä muodostuviin ja havaittaviin erilaisiin käyttäytymistyyleihin. Käyttäytymistyylien tiedostaminen ja tunteminen helpottaa ihmisten toimimista sosiaalisissa verkostoissa ja jokapäiväisessä elämässä. Jo Hippokrates puhui erilaisista temperamenteista ja jakoi ihmiset neljään temperamenttityyppiin, joille hän antoi nimiksi melankolinen, flegmaattinen, koleerinen ja sangviininen. Melankolista temperamenttityyppiä kuvaa raskasmielisyys, sisäänpäinkääntyneisyys, pohdiskelevuus ja alistuvuus. Flegmaattista temperamenttityyppiä kuvaa rauhallisuus, hitaus ja välinpitämättömyys. Koleerinen temperamenttityyppi on kiivas, kuohahtelevainen ja voimakas. Sangviininen on puolestaan toiveikas, vilkas ja välitön tyyppi. (Eskola 1987, 15.) Suomessa klassiset temperamenttikäsitteet ovat olleet käytössä muun muassa Steiner-pedagogiikassa (Leskinen & Pulkkinen 1985, 50), johon liittyen Virkkunen (1988) kuvaa Hippokrateen temperamentteja yhdistellen luonteenpiirteitä ja fyysisiä ominaisuuksia. Tyyliteorioiden taustaan liittyvät tehokkaan johtamisen tutkimukset Yhdysvalloissa 1950-luvulla (Merrill & Reid 1999, 41). Käyttäytymistyylejä on kehitetty ja tutkittu 1950-luvulta lähtien (esim. Merrill & Reid 1999; Wheeless & Lashbrook 1987). Käyttäytymistyylit eli sosiaaliset tyylit on löydetty empiirisesti tutkimalla ja mittaamalla. Merrillin ja Reidin (1999, 82) mukaan sosiaaliset tyylit ja niiden olemassaolo hyväksytään tutkijoiden piirissä laajasti. Käyttäytymistyylien kuvausten ei ole tarkoitus kertoa kaikkea ihmisestä, vaan ne antavat tietoa eri tyyleistä sekä voivat lisätä erilaisuuden hyväksymistä ja kykyä toimia tehokkaasti erilaisten ihmisten kanssa. Ihmiset voivat olla koosteita useista eri tyyleistä ja toimia eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa eri tavoilla. Tutkijoiden (esim. Merrill & Reid 1999, 39) mukaan ihmiset tuovat esiin pääsääntöisesti tietyntyyppisiä reaktiomalleja ja tietynlaista käyttäytymistä, sillä suuri osa käyttäytymisestä on sellaista, 4

5 joka on tullut tavaksi ja on suhteellisen helposti ennakoitavissa. Merrillin ja Reidin (1999, 60) mukaan mikään tyyleistä ei ole parempi kuin toinen, vaan jokaisessa tyylissä on omat hyvät ja heikot puolensa. Käyttäytymistyyli ei myöskään arvioi tai arvostele ihmisiä vaan se kuvailee yksilön havaittua käyttäytymistä. Ihmiset ovat sitoutuneita monenlaisiin toimintoihin, eivätkä aina näe tai tiedosta oman käyttäytymisensä eri malleja. Ihmisten jokapäiväisiä vuorovaikutustilanteita helpottaa, jos he saavat näkemyksen siitä, millaisena muut heidät näkevät. Usein ihmisille yksilö on sitä, mitä hän sanoo ja tekee, sillä useimmat ihmiset eivät tiedä yksilön motiiveja tai ajatuksia. Lisäksi on tutkittu, että % siitä, mitä ihmiset uskovat toisista ihmisistä, perustuu ainoastaan siihen, mitä he näkevät eli sanattomaan viestintään (Merrill & Reid 1999, 3, 35). Tutkimukseni kohde Peili Käyttäytymisprofiili on kehitetty osoittamaan, millaisina muut näkevät toisen yksilön käyttäytymisen ja millaisia käyttäytymismalleja niistä muodostuu. Näitä malleja kutsutaan sosiaalisiksi tyyleiksi tai käyttäytymistyyleiksi. Oy Integro Finland Ab on käyttänyt koulutuksissaan Käyttäytymisprofiilimittaria vuodesta Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia erityisesti kyseisen mittarin luotettavuus ja toimivuus sekä kehittää kyseistä mittaria näiden tulosten pohjalta. Tutkimus rakentuu kahden teorian avulla, jotka ovat tyylien sisällöt ja persoonallisuusteoriat sekä mittauksen luotettavuusteoria. Oy Integro Finland Ab on vuonna 1975 perustettu suomalainen asiantuntijaorganisaatio, joka palvelee liike-elämää ja muita organisaatioita ja yhteisöjä tarjoamalla työkaluja ja palveluja henkilöstön, työryhmien ja organisaatioiden kehittämiseen. Integron ydinosaamista ovat muun muassa erilaisuuden kuvaaminen ja johtaminen sekä luottamuksen rakentaminen. Integrolla on koko toiminta-aikansa ajan ollut käytössään erilaisia työkaluja, muun muassa Käyttäytymisprofiili ja OK-kaavio, joita Integro on viimeisen kolmen vuoden ajan voimakkaasti kehittänyt ja joille se on hakenut yhteisen tuotemerkin Peili. Työkaluja on koko Integron toiminta-ajan käsitelty liikesalaisuuksina, ja ne ovat olleet Integron koulutuspalvelujen ja liiketoiminnan perustuksia. Integron liiketoiminta tulee jatkossa rakentumaan entistä tiiviimmin Peili :n ympärille. Integron liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että myös jatkossa 5

6 Peili :n mittarit ja laskentakaavat pysyvät vain Integron tiedossa. Tutkimuksen tulos- ja mittariosa ovat kasvatustieteellisen tiedekunnan luvalla salaisia 20 vuotta tutkimuksen alusta lähtien. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat Peili on Oy Integro Finland Ab:n tuoteperhe ihmisten erilaisuuden kuvaamiseen ja vuorovaikutustaitojen ja yhteistyövalmiuksien kehittämiseen. Peili :in sisältyy sosiaalinen tyylikartoitus eli Käyttäytymisprofiili ja perusasenteita kuvaava OKkaavio. Peili :ä käytetään koulutuksen ja konsultoinnin työkaluna, ja sen tarkoituksena on muun muassa erilaisuuden kuvaaminen ja luottamuksen rakentaminen erilaisissa ympäristöissä. Peili :n avulla on mahdollista tarkastella käyttäytymisen eri elementtejä erilaisissa tilanteissa ja opetella käyttäytymistä, joka rakentaa luottamusta. Hyvät vuorovaikutustaidot ja luottamusta herättävä käyttäytyminen ovat tärkeitä esimerkiksi esimies-, asiakaspalvelu-, ja neuvottelutilanteissa, joissa on nopeasti pystyttävä löytämään yhteinen kieli ja avointa viestintää mahdollistava ilmapiiri vastapuolen kanssa. Lisäksi tiimityössä vuorovaikutuksen onnistuminen ja erilaisuuden hyväksyminen on keskeistä, sillä projektityössä jäsenet täytyy saada nopeasti toimivaksi tiimiksi. Tämä tutkimus sai alkunsa työskennellessäni Oy Integro Finland Ab:ssa, jolloin myös uteliaisuuteni heidän käyttämäänsä työkalua, Peili Käyttäytymisprofiilia, kohtaan heräsi. Erityisesti asiakkailta saatu positiivinen palaute Käyttäytymisprofiilista innosti tutkimaan sitä tarkemmin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Peili Käyttäytymisprofiilimittarin toimivuutta ja luotettavuutta. Käyttäytymisprofiilimittarin validiteetin ja reliabiliteetin tutkimiseksi tarvitaan kaksi teoriaa, jotka ovat persoonallisuusteoriat ja käyttäytymistyylien sisältö sekä mittauksen luotettavuusteoria. Tutkimuksen luotettavuus määritellään käsitevaliditeetin ja sisällönvaliditeetin avulla, ja lisäksi tutkitaan mittauksen keskivirhettä. Toimivuudella tarkoitetaan kysymystä siitä, löytyykö Käyttäytymisprofiilista neljä peruskäyttäytymistyyliä. Reliabiliteetti puolestaan määritellään sisäisen yhtenäisyyden menetelmällä. Ne sopivat tutkimusasetelmaani parhaiten, sillä tutkimukseni hypoteesit ovat seuraavat: Peili 6

7 Käyttäytymisprofiilimittari on luotettava ja erottelukykyinen, sillä se on rakennettu Learyn (1957) ja (Ahlgrenin) tutkimusten perusteella. Lisäksi Käyttäytymisprofiilista voidaan muodostaa nelikenttä ja pystytään erottelemaan joustavuus ja neljä peruskäyttäytymistyyliä, jotka ovat (Ahlgrenin) tutkimuksen perusteella edistävä tyyli, määrätietoinen tyyli, kannattava tyyli ja erittelevä tyyli. Tutkimuksessa esitellään ensin Käyttäytymisprofiilimittarin rakentamisen pohjana olleet teoriat (luku 3). Tutkimuksen neljännessä luvussa esitellään Käyttäytymisprofiiliin liittyvät keskeiset käsitteet, jonka jälkeen esitellään Oy Integro Finland Ab:n käyttämä Käyttäytymisprofiili (luku 5). Luvussa 6 käsitellään mittauksen luotettavuutta ja sen estimointia. Ennen tutkimuksen tulososaa esitellään vielä Käyttäytymisprofiiliin liittyviä aikaisempia tutkimuksia, jotta voidaan kuvata sitä kenttää, johon tämä tutkimus sijoittuu (luku 7). 7

8 3 Käyttäytymisprofiilin rakentamisen pohjana oleva piirreteoria ja Timothy Learyn teoria 3.1 Persoonallisuuden piirreteoria ja viisi suurta persoonallisuuden piirrettä Tutkimukseni kohde Käyttäytymisprofiili ei kuvaa ihmisen persoonallisuutta, vaan se kuvaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa havaittavaa käyttäytymistä. Sosiaalinen tyyli ei tarkoita samaa kuin persoonallisuus, sillä tyylit viittaavat näkyvään käyttäytymiseen (Merrill & Reid 1999, 54). Käyttäytymisprofiilin tausta liittyy kuitenkin piirreteorioihin ja persoonallisuuspsykologiaan. Piirreteoriat liittyvät persoonallisuuden rakenteen selvittämiseen, ja ne perustuvat usein faktorianalyysiin. Tilastollisen analyysin avulla kuvaukset ihmisistä ovat pelkistettävissä suhteellisen harvoiksi persoonallisuuden peruspiirteiksi. Piirreteorioiden käytännön anti on erityisesti testimenetelmien kehittämisessä. (Niemi, Nurmi & Vauras 1986, ) Myös tässä tutkimuksessa piirreteorioihin pohjautuvaa Käyttäytymisprofiilia on testattu faktorianalyysilla. Tutkimalla, miten vahvoina eri piirteet yksilöissä ilmenevät, kyetään kuvaamaan myös yksilöiden välisiä eroja. Yksilö on arvioitava mahdollisimman monella piirreulottuvuudella, jotta saavutettaisiin kokonaiskuva persoonallisuudesta. Tämän arvioinnin pohjalta voidaan laatia ns. persoonallisuusprofiileja, joiden avulla voi tarkastella yksilöiden välisiä persoonallisuuden eroja. (Niemi ym. 1986, 36.) Käyttäytymisprofiili eroaa tästä kuitenkin niin, että Käyttäytymisprofiili ei mittaa ihmisen persoonallisuutta, vaan ainoastaan ihmisen havaittavaa käyttäytymistä. Persoonallisuuden piirteet ovat Hirsjärven (1990, 145) mukaan suhteellisen vakioina pysyviä, ja niillä tarkoitetaan muuttujia, jotka kuvaavat yksilölle tyypillisiä käyttäytymismuotoja tai ominaisuuksia. Piirreteorioita on kritisoitu Eskolan (1987, 47) ja Niemen ym. (1986, 32) mukaan juuri siitä, että piirteistä puhumiseen liittyy tietty pysyvyys tilanteesta toiseen. Käyttäytyminen on kuitenkin usein tilannesidonnaista, jolloin mitään pysyvää piirrettä ei ilmene, vaan henkilö toimii yhdessä tilanteessa yhdellä tavalla ja toisessa tilanteessa toisella tavalla. Mischel (1999) on kritisoinut piirreajattelua, mutta myöntänyt, että vaikka ihminen ei yhtenä hetkenä toimisikaan eri 8

9 tilanteissa niin johdonmukaisesti kuin piirreteoriat edellyttävät, hän voi kuitenkin elämänsä eri kausina osoittaa merkittävää pysyvyyttä ja johdonmukaisuutta, jos tilanne toistuu samantyyppisenä. Pulkkisen (1998, ) mukaan piirretutkimus on noussut persoonallisuuspsykologiassa vahvasti esiin viime vuosina siitä huolimatta, että piirteiden ja tyyppien tutkimusta on psykologiassa myös kritisoitu. Sodan tuottamilla mielenterveyden ongelmilla oli yhteys toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja erityisesti kliinisen psykologian voimakkaaseen kehittymiskauteen. Piirteitä pidettiin käyttökelpoisina psyykkisten häiriöiden luokittelussa. Tämä tutkimus tuotti useita vieläkin käytössä olevia itsearviointiin perustuvia testistöjä, joista yksi on luvun 7 yhteydessä esiteltävä Minnesota Multiphasic Personality Inventory eli MMPI. Piirreteorioiden juuret löytyvät ensimmäisistä yrityksistä kuvata yksilön persoonallisuutta. Tämä liittyy jo aiemmin johdannossa esiteltyyn Hippokrateen pyrkimykseen luokitella yksilöitä erilaisiin tyyppeihin ja hänen kuvaukseensa mielentilojen ja persoonallisuustyyppien välisestä yhteydestä. Piirreteorioita pidetään tieteellisempänä laajennuksena tyyppiopista. Tämä tarkoittaa sitä, että typologiat korvautuvat ajatuksella persoonallisuudesta suurena joukkona ominaisuuksia, jotka jokaisessa yksilössä ilmenevät joko heikommin tai voimakkaammin. (Niemi ym. 1986, ) Piirreteoriat kuvaavat persoonallisuuden rakennetta pysyvien persoonallisuuden ominaisuuksien tai piirteiden avulla. Viime vuosikymmeninä piirretutkimuksissa on useista kilpailevista teorioista löytynyt yhteisiä perusajatuksia. Tutkijoiden (esim. Hämäläinen, Pulkkinen, Allik & Pulver 1994, 1; Plutchik & Conte 1997, 1; Tuomisto 1998, 29) mukaan piirretutkijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen viiden suuren persoonallisuuden faktorin ( The Big Five ) olemassaolosta. Seuraavaksi esiteltävät viisi suurta persoonallisuuden piirrettä edustavat 40 vuoden työn tuloksena saavutettua jonkinlaista yksimielisyyttä yksilöiden välisistä eroista ja persoonallisuuden rakenteesta. (Pulkkinen 1998, ) Peruspiirteet ovat bipolaarisia. Piirteen nimi kuvaa sen yhtä ääripäätä, ja toisessa ääripäässä samaa piirrettä on hyvin vähän. Tutkimusaineisto saadaan yleensä itsearviointilomakkeista. (John 1990.) Viittä persoonallisuuden faktoria kutsutaan ekstraversioksi (extroversion), sovinnollisuudeksi (agreeableness), tietoisuudeksi (conscientiousness), emotionaaliseksi tasapainoisuudeksi (emotional stability) ja 9

10 avoimuudeksi (openness to experience). Jotkut tutkijat käyttävät persoonallisuuden faktoreista avoimuuden tilalla nimiä kulttuuri (culture) tai älykkyys (intellect), emotionaalisen tasapainoisuuden tilalla neuroottisuutta (neuroticism) ja tietoisuuden tilalla käyttäytymisen kontrollia (behavioral control). (Plutchik & Conte 1997, 1.) John (1990, 80, 96) kutsuu piirteitä ekstraversioksi (surgency), sovinnollisuudeksi (agreeableness), tietoisuudeksi (conscientiousness), emotionaaliseksi tasapainoisuudeksi (emotional stability) tai neuroottisuudeksi (neuroticism) ja avoimuudeksi kokemuksille (openness to experience). Hän kuvaa jokaisen piirrejatkumon positiivista ja negatiivista päätä erilaisilla ominaisuuksilla. Ekstraversiolla (surgency) tarkoitetaan ulospäinsuuntautuneisuutta tai sisäänpäinsuuntautuneisuutta. Ekstraversion positiivista päätä hän kuvaa muun muassa sosiaalisuudella, itsevarmuudella, puheliaisuudella ja jännityksenhakuisuudella ja negatiivista päätä vaiteliaisuudella, ujoudella ja vetäytyvyydellä. (John 1990.) Tämä vastaa osittain Peili :n Käyttäytymisprofiilin hallitsevuusmukautuvuus-ulottuvuutta. Sovinnollisuuden (agreeableness) positiivista päätä John (1990) kuvaa muun muassa sympaattisuudella, ystävällisyydellä, lämminsydämisyydellä, auttavaisuudella ja luottavaisuudella. Sovinnollisuuden negatiivista päätä hän kuvaa ominaisuuksilla, jotka ovat kylmä, epäystävällinen, julma ja riitainen. Tietoisuuden (conscientiousness) positiivista päätä John (1990) puolestaan kuvaa järjestelmällisyydellä, suunnittelevuudella, tehokkuudella, luotettavuudella ja vastuullisuudella ja negatiivista päätä unohtelevaisuudella, epäluotettavuudella ja huolettomuudella. Neuroottisuuden (neuroticism) positiivista päätä John (1990) kuvaa tasapainoisuudella, rauhallisuudella ja tyytyväisyydellä ja neuroottisuuden negatiivista päätä jännittyneisyydellä, ahdistuneisuudella, hermostuneisuudella, ailahtelevaisuudella, loukkaantuvuudella ja pelokkuudella. Kokemuksille avoimuuden positiivista päätä hän kuvaa ominaisuuksilla, jotka ovat avarakatseinen, älykäs, looginen ja sivistynyt. Negatiivisen pään ominaisuuksia hän kuvaa puolestaan ominaisuuksilla, jotka ovat yksinkertainen, pinnallinen ja ahdaskatseinen. Viiden suuren piirteen teorian mukaan kuvattaessa persoonallisuutta tehdään lopulta eroja vain edellä mainittujen viiden ominaisuuden suhteen (John 1990, 96; ks. myös Helkama, Myllyniemi & Liebkind 1998, ). 10

11 Puuttumatta tarkemmin piirteiden perustaan, mainittakoon, että siitä käydään vilkasta keskustelua. Monet tutkijat ovat Hämäläisen ym. (1994, 1) mukaan esittäneet piirteille biologista perustaa. Esimerkiksi Eysenckin ja Eysenckin (1983, 143) mielestä ekstraversio ja introversio liittyvät aivojen aktivaatiotason erilaisuuteen. Hämäläisen ym. (1994, 1) mukaan perinnölliset tai sosiaaliset tekijät persoonallisuuden muokkaajina eivät kuitenkaan selitä sitä, miksi dimensioiden lukumäärä on viisi. Heidän käsityksensä mukaan ihmisten tiedot geenien ja fysiologisten mekanismien ja käyttäytymisen välisistä syy-seuraussuhteista ovat vielä vähäisiä. Keskustelu piirteiden määrästä ja sisällöstä jatkuu heidän mukaansa edelleen. Piirreteorioiden näkyvimpiä edustajia ovat olleet muun muassa Gordon W. Allport, Raymond B. Cattell ja Hans J. Eysenck. Niemen ym. (1986, 31) mukaan Allportia voidaan pitää merkittävimpänä piirreteoreettisten käsitteiden ja näkemysten esittäjänä, mutta hänen empiirinen työnsä jäi vähäiseksi. Niemen ym. (1986, 31) käsityksen mukaan erityisesti Cattellin ja seuraavassa esiteltävän Eysenckin teoreettinen ja tutkimuksellinen panos on ollut merkittävä. Cattell on kerännyt suuren joukon persoonallisuutta koskevia arkikielen ilmauksia, joista on tiivistetty persoonallisuuden teoria matemaattisin menetelmin. Cattellin teoriaa on arvosteltu sen epäpsykologisuuden takia. (Niemi ym. 1986, 3.) Seuraavassa esittelen Eysenckin (1976) dimensionaalisen persoonallisuusteorian. Tutkimukseni kohde ei kuvaa persoonallisuutta, mutta Eysenckin teorialla on yhtymäkohtia tutkimuskohteeseeni, sillä hänen tutkimusaineistonsa mukaan ekstraversiointroversio-dimensio on persoonallisuustypologian peruslähtökohtia. Lisäksi ekstraversio-introversio-dimension tärkeys liittyen persoonallisuuden teoriaan ja tutkimukseen on tutkijoiden keskuudessa yleisesti hyväksytty. (Morris 1979, 5-6.) 11

12 3.2 Eysenckin dimensionaalinen persoonallisuusteoria Eysenck ja Eysenck (1983, 142) uskovat persoonallisuuteen liittyvän vankkoja, synnynnäisesti määrättyjä käyttäytymismalleja. Vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ne tuottavat havaitun käyttäytymisen. Eysenck (1976, 152) tarkoittaa persoonallisuuskäsitteellä yksilön sosiaalisesti tärkeitä ja relevantteja puolittain pysyviä käyttäytymispiirteitä. Hänen mukaansa persoonallisuuskäsitteeseen liittyy oleellisesti yksilöllisten erojen käsite. Yksilöllisiä eroja kuvaavista käsitteistä on laajalti hyväksytty piirteet ja tyypit. Eysenckin (1976, 152) mukaan yleisesti hyväksytään myös jonkinlainen hierarkkinen rakenne, jossa tyyppikäsitteet, esimerkiksi ekstraversio, perustuvat eri piirteitten kuten sosiaalisuuden, impulsiivisuuden, aktiivisuuden ja eloisuuden välillä havaittuihin korrelaatioihin. Piirteet puolestaan perustuvat hänen mukaansa eri oireiden välillä havaittuihin korrelaatioihin. Hän nimeää esimerkin seurallisuudeksi nimetystä piirteestä, joka perustuu siis havaintoihin, joiden mukaan seurallinen ihminen pitää kutsuista, hänellä on paljon ystäviä ja hän puhuu mielellään ihmisten kanssa. Tyypit ja piirteet eivät Eysenckin (1976, 152) käsityksen mukaan jakautumisensa perusteella eroa toisistaan. Seurallisuus on hänen mukaansa lähes normaalisti jakautunut. Useimmat ihmiset sijoittuvat lähelle keskiarvoa, ja harvat ovat äärimmäisen seurallisia tai äärimmäisen epäseurallisia. Tämä pätee myös ekstraversioon. Eysenckin (1976, 152) mukaan persoonallisuustutkimukset ovat päätyneet kahteen persoonallisuuden päädimensioon, joista toinen käsittelee ekstraversion ja introversion vastakkaisuutta ja toinen yksilöitten emootioitten pysyvyyttä ja vahvuutta tai heikkoutta ja vaihtelevuutta. Kuviossa 1 esitetään Eysenckin (1976) dimensiot suhteutettuna johdannossa esiteltyihin kreikkalaisten mainitsemiin neljään temperamenttiin eli luonnetyyppiin. Eysenckin mukaan (kuvio 1) melankolikot ja flegmaatikot ovat introvertteja ja koleerikot ja sangviinikot ekstravertteja. Melankolikot ja koleerikot ovat myös emotionaalisesti häilyviä, kun taas flegmaatikot ja sangviinikot ovat vakaita. Kuviossa 1 mainitut piirteet antavat Eysenckin (1976) mukaan kuvan ekstraverteille ja introverteille sekä häilyville ja vakaille tyypeille tyypillisistä käyttäytymismuodoista. Eysenck (1976, 154) kuitenkin painottaa, että äärimmäisyydet suuntaan tai toiseen ovat harvinaisia ja että useimmat ihmiset ovat jossain niiden välimailla. 12

13 Ahdistunut Jäykkä Maltillinen Pessimistinen Varautunut Epäsosiaalinen Hiljainen HÄILYVÄ Levoton Aggressiivinen Ailahteleva Impulsiivinen Optimistinen Aktiivinen Melankolinen Koleerinen INTROVERTTI EKSTRAVERTTI Passiivinen Huolellinen Mietteliäs Rauhallinen Hallittu Luotettava Tasainen Flegmaattinen Sangviininen Sosiaalinen Ulospäin suuntautunut Puhelias Eloisa Johtajantaito VAKAA KUVIO 1. Eysenckin persoonallisuuden päädimensiot suhteutettuna neljään temperamenttiin (mukaeltu Eysenckin 1976, 154 kuviosta). 3.3 Timothy Leary ja kahdeksan sosiaalista tyyliä Timothy Leary käynnisti tutkimuksen, joka johti muun muassa Käyttäytymisprofiilin kehittämiseen (Oy Integro Finland Ab). Learyn teoria perustuu laajaan tutkimusaineistoon ihmisistä, jotka hakivat apua erilaisiin psyykkisiin, fyysisiin tai psykosomaattisiin ongelmiin. Leary muodosti sosiaalisista piirteistä ympyränmallisen kuvion ja johti siitä sosiaalisen persoonallisuuden teorian. Hän keskittyi siihen käyttäytymisen osa-alueeseen, joka koskee ihmisten välistä vuorovaikutusta. (Helkama ym. 1998, 353.) 13

14 Learyn (1957, 15-16) käsityksen mukaan yksilön persoonallisuus sisältää monitasoisen mallin erilaisia ihmissuhdereaktioita. Sosiaalisissa tilanteissa ihmisten sosiaalinen ja emotionaalinen toiminta sekä käyttäytyminen tähtäävät tilanteen aiheuttaman ahdistuksen vähentämiseen ja itsetunnon säilyttämiseen. Learyn (1957, 403) mukaan ihmisille on lisäksi kehittynyt omat sosiaaliset sopeutumisja selviytymistyylit, joita on vaikea muuttaa. Tyyli vaikuttaa siihen, millaisiin tilanteisiin ihminen hakeutuu ja miten hän saa toiset ihmiset suhtautumaan itseensä. Tämä liittyy osittain Peili :n Käyttäytymisprofiilin käyttäytymistyyleihin. Tutkimuksessaan Leary (1957, 63-65) keräsi ihmisten väliseen käyttäytymiseen liittyviä sanoja ja muodosti niiden ja tutkimuksensa perusteella kaksi faktoria. Pystysuunnassa olevan faktorin päät hän nimesi dominoinniksi (dominance) ja alistumiseksi (submission). Vaakatasossa olevan faktorin päät hän nimesi vihamielisyydeksi (hostility) ja ystävällisyydeksi (affection). Näiden perusteella hän muodosti seuraavassa esiteltävät kahdeksan sosiaalista tyyliä, jotka ovat aggressiivinen tyyli, epäluuloinen tyyli, masokistinen tyyli, riippuva tyyli, sovinnainen tyyli, huolehtiva tyyli, johtajamainen tyyli ja narsistinen tyyli. Learyn (1957) muodostamien kahdeksan sosiaalisen tyylin kuvausten suomennoksissa on käytetty apuna Helkaman ym. (1998) suomennoksia. Aggressiivista tyyliä kuvaa hyökkäämällä sopeutuminen. Aggressiivisen tyylin edustajat ovat luonteeltaan kylmiä, rankaisevia ja sadistisia. He käyttävät usein negatiivisia ja vihamielisiä ilmaisuja. Tunne fyysisestä ylivoimaisuudesta on tärkeä mielihyvän lähde, ja hellyyttä vaativat tilanteet tekevät tämän tyylin henkilön epävarmaksi ja aiheuttavat uhatuksi tulemisen tunteita. He voivat olla muita painostavia ja herättävät helposti syyllisyyden tunteita muissa ihmisissä. Tämäntyyppiset ihmiset ovat Learyn mukaan valinneet tämäntyylisen käyttäytymisen huomattuaan sen olevan tehokkain ahdistuksen lievittäjä. He pitävät tätä tyyliä turvallisimpana tapana sopeutua, sillä he ovat oppineet, että vihamielisyys ja kovuus suojelevat heitä. Tämäntyyliset henkilöt voivat myös viihtyä hyvin keskenään ja etsiytyvät helposti epäluuloisen tyylin edustajien seuraan. (Leary 1957, , 344.) 14

15 Epäluuloista tyyliä kuvaa kapinoimalla sopeutuminen. Epäluuloisen tyylin edustajien suhdetta muihin ihmisiin kuvaa katkeruus, kyynisyys ja kielteisyys. He pitävät positiivisia tunteita uhkana, mutta kaipaavat hellyyttä. He vähentävät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvää ahdistusta pitämällä välimatkaa toisiin ihmisiin. Tämä hellyyden kaipuun ja välimatkan pitämisen ristiriita turhauttaa ja masentaa tämäntyylisiä ihmisiä. He kohtaavat usein muiden ihmisten taholta vastustusta ja hyljeksintää. Heille sovinnaisuuksien ja itsestäänselvien oletusten ivaaminen ja uhmaaminen tuottavat mielihyvää. Tällä tyylillä voidaan ylläpitää tunnetta erillisyydestä ja ainutkertaisuudesta. (Leary 1957, ) Masokistista tyyliä kuvaa sopeutuminen itseä vähättelemällä (self-effacement). Masokistisen tyylin edustajia kuvaa vaatimattomuus, pidättyvyys ja itsehalveksunta. Masokistit ovat heikkoja, nöyriä ja alistuvia ja vähentävät näin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvää ahdistusta. Tämäntyyliset ihmiset välttelevät voiman ja ylpeyden osoittamista ja käyttävät itsensä väheksymistä keinona puolustaa itseään. (Leary 1957, ) Riippuvaa tyyliä kuvaa tottelemalla sopeutuminen (docility). Riippuvan tyyliset ihmiset ihailevat toisia ihmisiä ja ovat arkoja, ystävällisiä ja luottavaisia. He ovat pelokkaita ja avuttomia kohdatessaan auktoriteetteja tai lujaluonteisia ihmisiä ja hakevat muilta ihmisiltä sympatiaa, tukea ja ohjausta. He vetoavat toisten ihmisten hoivaamistaipumukseen. Esimerkiksi lääkärin ja potilaan välinen suhde kuvaa riippuvaa tyyliä. (Leary 1957, ) Sovinnaista (overconventional) tyyliä kuvaa yhteistoiminnalla sopeutuminen. Tämäntyyliset ihmiset ovat ystävällisiä, ulospäinsuuntautuneita ja hyväksyviä. He nauttivat tilanteista, joissa on mahdollista luoda ystävällisiä positiivisia suhteita muihin ihmisiin. Arvot ja yhteistyö ovat heille tärkeitä, eivätkä sovinnaiset ihmiset helposti ilmaise eriäviä mielipiteitä. Ystävällisyys johtaa sovinnaisuuteen ja erilaisten näkökantojen välttelyyn. Perusteeton optimistisuus johtaa helposti naiviuteen. Sovinnaiset ihmiset ovat suosittuja, heistä pidetään ja heitä usein myös arvostetaan. Ulkoiset arvot ja toisten ihmisten miellyttäminen ja hyväksyntä ohjaavat heidän sosiaalista kanssakäymistään. (Leary 1957, ) Tämä vastaa Peili :n käyttäytymistyyleistä osittain kannattavaa tyyliä. 15

16 Huolehtivaa (hypernormal) tyyliä kuvaa vastuunkantamisella sopeutuminen. Huolehtivan tyyliset ihmiset ovat käytökseltään aktiivisia, järkeviä, menestyviä ja sympaattisia. He välttelevät näyttämästä heikkoutta ja epäsovinnaisuutta ja ovat usein itseensä luottavia, auttavaisia ja tukea antavia. Huolehtivan tyyliset ihmiset eivät tarpeen vaatiessakaan pysty ottamaan aggressiivista, passiivista tai katkeraa roolia. He haluavat ottaa vastuuta ja lupaavat usein ihmisille asioita, joita eivät pysty täyttämään. (Leary 1957, ) Johtajamaista (autocratic) tyyliä kuvaa vallankäytöllä sopeutuminen. Tällaiset ihmiset vähentävät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvää ahdistusta vallalla, menestyksellä ja kunnianhimolla. He ovat energisiä ja omaavat auktoriteettia ja valtaa toisiin ihmisiin. He voivat ilmaista valtaansa esimerkiksi statuksella tai joko fyysisellä tai älyllisellä voimalla. Learyn mukaan esimerkiksi opettamisesta saatu tyydytys on suurelta osin valtaetuun perustuva tunne. (Leary 1957, ) Tämä vastaa Peili :n käyttäytymistyyleistä osittain määrätietoista tyyliä. Narsistista tyyliä kuvaa kilpailemalla sopeutuminen. Tämäntyylinen henkilö hyväksyy itsensä ja käyttäytyy voimakkaalla ja ylimielisellä tavalla. Hän on tyyliltään kilpailunhaluinen ja itsevarma sekä haluaa osoittaa oman paremmuutensa. Hän saa mielihyvää toisten ihmisten alemmuudentunteista. Ihminen, joka on tyyliltään narsistinen, voi joskus itsekeskeisyydellään hyljeksiä ja väheksyä muita. Hän pyrkii vähentämään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvää ahdistusta vallalla ja itsekorostuksella. Narsistinen ihminen on itsenäinen ja välttelee riippuvuuden ja heikkouden tunteita. (Leary 1957, ) Myöhemmät tutkijat käyttivät Learyn johtopäätöksiä hyödykseen eri tavoin. Yksi sovellutus oli Blaken ja Moutonin (1973) kehittämä johtajuusristikko (Management Grid). Mittaamalla käyttäytymistä havainnoinnin avulla he kuvailivat henkilön johtamistyyliä henkilö/tehtävä-suuntautumisen mukaan. Heidän mielestään ihanteellinen johtaja olisi se, joka kykenisi täydellisesti asiaan perehtyneenä tasapainottamaan nuo kaksi tekijää. (Oy Integro Finland Ab; Blake & Mouton, 1973.) Seuraavassa kappaleessa esitellään Timothy Learyn teoriaan liittyvä sosiaalisten suhtautumistapojen kehä. 16

17 3.4 Sosiaalisten suhtautumistapojen kehä Kun jonkin muuttujajoukon yhteisvaihtelu selittyy lähes täysin kahden tekijän pohjalta, syntyy näiden muuttujien hajontakuviosta kehä, jota kutsutaan sirkumpleksiksi. Sosiaaliset suhtautumistavat muodostavat ilmiöalueen, jolla on saatu analyyseissa esiin kehäkuvioita. Sosiaalisten suhtautumistapojen kehällä tarkoitetaan ulottuvuuksien ystävällisyys-vihamielisyys ja dominointi-alistuminen virittämää tasoa. Kuvaustavan perusta on edellä mainitussa Timothy Learyn ja hänen työtovereiden kehittämässä interpersoonallisessa diagnostiikassa. (Myllyniemi 1982, 1, 7-9.) Myllyniemi (1997) on testannut sosiaalisten suhteiden kehää ja huomasi tutkimiensa termien muodostavan sirkumpleksin. Kuviossa 2 on esitelty Learyn (1957) kahdeksan sosiaalista tyyliä yhdistettynä Myllyniemen (1997) emotionaalisiin suuntautumisiin. Myllyniemi ja Leary nimeävät ulottuvuudet (ystävällisyys-vihamielisyys, dominointi-alistuminen) samoin. Kuviosta 2 voi havaita Myllyniemen nimeämät emotionaaliset suuntautumiset ja Learyn kursivoidut kahdeksan sosiaalista tyyliä. Leary (1957) kuvaa persoonallisuuden sosiaalista puolta ja osoittaa, kuinka persoonallisuutta voidaan kuvata vain muutamalla peruskäsitteellä. Leary ja hänen työtoverinsa ovat kehittäneet sosiaalisten suhteiden kehän (interpersonal circle), joka liittyy persoonallisuuteen ja ihmisen sosiaalisuuteen. Myllyniemen (1997, ) mukaan sosiaalisten suhteiden kehä on pysynyt periaatteiltaan samana vuodesta 1950, vain muutamia tarkennuksia on tehty sen jälkeen. Sosiaalisten suhteiden kehää on tutkittu paljon, ja sitä pidetään toimivana mallina (Myllyniemi 1997, 272). Myllyniemi on esittänyt emootiopohjaisen tulkinnan sosiaalisten suhteiden kehästä. Hän olettaa, että kun sosiaalisten suhteiden kehä jaetaan osiin, joita kutsutaan ystävällisyydeksi-alistuvuudeksi, ystävällisyydeksi-hallitsevuudeksi, vihamielisyydeksialistuvuudeksi ja vihamielisyydeksi-hallitsevuudeksi, on sosiaalisten suhteiden kehä samalla jaettu emotionaalisesti homogeenisiin alueisiin. Näitä osia voisi Myllyniemen mukaan kutsua luottamukseksi, hoivaamiseksi, pelokkuudeksi ja aggressioksi. Tämän tulkinnan Myllyniemi sovittaa Learyn (1957) tulkintaan. Leary (1957) on jakanut sosiaalisten suhteiden kehän kahdeksaan osaan. Myllyniemi yhdistää Learyn (1957) jaon pohjalta edellä mainitut neljä eri aluetta. (Myllyniemi 1997, 272; ks. myös Helkama ym. 1998, ) 17

18 Myllyniemi (1997, ) kuvaa emotionaalisista alueista luottamusta ja hoivaamista kiintymyksen ja sosiaalisten suhteiden tarpeilla sekä pelokkuutta ja aggressiota puolustautumisen tarpeella. Luottavainen etsii Myllyniemen (1997) mukaan kontakteja sekä kaipaa tukea ja hyväksyntää muilta ihmisiltä. Hoivaava puolestaan haluaa suojella, hoivata ja tukea muita ihmisiä. Pelokas välttelee haasteita, pakenee ja piiloutuu helposti, kun taas aggressiivinen haluaa voittaa ja ylittää vastoinkäymiset. Aggressiivinen yrittää esittää paljon parempaa kuin muut, jotta muut luovuttaisivat. Emotionaaliset suuntautumiset liittyvät sosiaalisuuteen, joka suuntaa ja vaikuttaa käyttäytymiseen (Helkama ym. 1998, 214). Sosiaalisen suuntautumisen tyyppejä ovat hallitseva, alistuva, ystävällinen ja vihamielinen. Niitä ohjaavat emotionaaliset orientaatiot. Emotionaalisia orientaatioita ovat luottamus, hoiva, pelokkuus ja aggressio. Ne ovat myös tapoja suhtautua toisiin ihmisiin. (Myllyniemi 1997, 290.) Seuraavassa luvussa esitellään Käyttäytymisprofiiliin liittyviä keskeisiä käsitteitä. KUVIO 2. Learyn (1957) kahdeksan sosiaalista tyyliä yhdistettynä Myllyniemen (1997) emotionaalisiin suuntautumisiin (mukaeltu Helkaman ym. 1998, 215, 354 kuvioista). 18

19 4 Käyttäytyminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa Ahon ja Laineen (2002, 154) mukaan käyttäytymistä ihmissuhteissa voidaan kuvata kehämäisenä prosessina. Yksilön ja muiden ihmisten käyttäytyminen vaikuttavat toinen toisiinsa. Vuorovaikutuksen laatuun vaikuttavat yksilön omat asenteet ja odotukset toisaalta itseensä nähden ja toisaalta niihin ihmisiin, joiden kanssa hän on kanssakäymisessä. Nämä puolestaan vaikuttavat hänen toiminta-aikeisiinsa. Asenteet, odotukset ja aikomukset ohjaavat yksilön tapaa käyttäytyä muita ihmisiä kohtaan. Käyttäytymisen vuorovaikutus jatkuu näin kehämäisenä prosessina osapuolten vastatessa toisilleen asenteidensa ja arviointiensa mukaan. Tässä tutkimuksessa keskitytään ainoastaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa havaittavaan käyttäytymiseen, ei käyttäytymiseen vaikuttaviin asenteisiin, odotuksiin tai aikomuksiin. Yksilöt elävät sosiaalisessa kontekstissa ihmisten keskellä. Tapa, jolla ihmiset havaitsevat ja arvioivat toisia ihmisiä, vaikuttaa myös yksilön omaan toimintaan. Havaitseminen on aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, jota ohjaavat ihmisten kognitiiviset rakenteet, odotukset ja palaute muilta ihmisiltä. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen vaikuttavat ihmisten oletukset ja uskomukset toisistaan. Nämä uskomukset vaikuttavat puolestaan myös toisten ihmisten välittämän tiedon valintaan ja tulkintaan. (Rauste-von Wright & von Wright 1984, ) Helkaman ym. (1998) mukaan useisiin empiirisiin tutkimuksiin liittyen sosiaalisissa kontakteissa otetaan aina kantaa ihmisten välisiin valtasuhteisiin. Merkityksellistä on kanssakäymisen positiivinen tai negatiivinen tunnesävy. Usein mainitaan myös sosiaalisuuden kaksi ulottuvuutta, jotka ovat dominointi ja alistuminen (valta) sekä ystävällisyys ja vihamielisyys (solidaarisuus) (Helkama ym. 1998, 211). Käyttäytymisprofiilin hallitsevuutta voi pitää voimaan liittyvänä akselina. Helkaman ym. (1998, 212) mukaan sosiaaliset perusasenteet välittyvät pelkän sanattoman viestinnän keinoin, joten kyseessä voi olla emotionaalisesti säädelty sosiaalisuus, jolla on biologinen perusta. 19

20 Ihmisten persoonallisuuksien sosiaaliset puolet muodostuvat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (Helkama ym. 1998, 211). Käyttäytymisprofiilin käyttäytymistyylit kuvaavat ihmisen käyttäytymisen sitä osaa, joka tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja jonka muut ihmiset voivat havaita. Merrillin ja Reidin (1999, 10, 19) mukaan käyttäytymisellä tarkoitetaan sitä, mitä ihmiset sanovat ja tekevät, ja sitä, miten he sanovat ja tekevät erilaisia asioita. He painottavat ihmisen yksilöllisyyden ohella sitä, kuinka ihmiset käyttäytyvät myös suhteellisen johdonmukaisella tavalla käyttäen opittuja tapoja. 4.1 Persoonallisuus Tutkimukseni kohde Käyttäytymisprofiili ei kuvaa persoonallisuutta vaan ihmisen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa havaittavaa käyttäytymistä (Merrill & Reid 1999, 54). Käyttäytymistyyleihin ja niiden taustaan liittyy kuitenkin keskeisesti käsite persoonallisuus, joten käsittelen sen seuraavassa lyhyesti Persoonallisuuskäsitteen taustaa Sanan persoonallisuus alkuperä on latinan kielen sanassa Persona, joka tarkoitti antiikin näyttelijöiden käyttämää naamiota. Sanaan liittyy siis ajatus piiloutumisesta sosiaalisten roolien suojaan. (Vuorinen 1995, 17.) Goffman kuvaa sosiaalista maailmaa teatterina, jossa läsnäolo toisten ihmisten havaintojen kohteena on näyttämöllä oloa. Hän kuvaa ihmisiä näyttelijöiksi, jotka esittävät osiaan maskien suojissa näyttämöllä ja riisuvat maskinsa lähtiessään näyttämöltä. (Goffman 1959.) Goffmanin teoriaa on tosin kritisoitu ja epäilty sitä, välittävätkö ihmiset tosiaan itsestään suurimman osan ajasta harhaanjohtavaa tietoa. Lisäksi näyttämön ja todellisen elämän välistä yhteyttä on kritisoitu. (Argyle 1988, 300.) Seuraavassa esitellään Allportin (1937) persoonallisuuden määritelmiä, joiden kuvaamisessa on käytetty Allportin alkuperäistä teosta ja Vuorisen (1995) suomennosta. Vuorisen (1995, 19) mukaan Allportin (1937) teos persoonallisuudesta on klassikko, ja useat tutkijat mainitsevat Allportin käsitellessään persoonallisuutta. Allportin (1937, 43-46) mukaan persoonallisuutta on määritelty monin eri tavoin, mutta sen psykologiset 20

21 määritelmät voi jakaa viiteen ryhmään. Kokoamamääritelmien mukaan persoonallisuus muodostuu erillisistä osatekijöistä. Persoonallisuus nähdään yksilölle tyypillisenä kokonaisuutena, joka on enemmän kuin osiensa summa. Toisen määritelmän mukaan jotkut teoriat tarkoittavat persoonallisuuskäsitteellä ihmisen kokonaisuutta koossa pitävää tekijää tai pyrkimystä. Tämän määritelmän mukaan ihmisellä on erilaisia ja usein ristiriitaisia toimintapyrkimyksiä ja niiden yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi heijastaa yksilön persoonallisuutta. Kolmas määritelmä nostaa puolestaan esille persoonallisuuden hierarkisuuden. Ihmismieli koostuu tämän määritelmän mukaan erilaisista kerroksista, joista ylemmät ohjaavat alempien toimintaa ja ylimpänä on yksilöä integroiva tekijä. Tässä määritelmässä ajatellaan yksilön erilaisia tavoitteita ja motiiveja, joilla on tietty järjestys tärkeytensä suhteen. Yleensä elämän keskeiset päämäärät hallitsevat ihmisen toimintaa, mutta joskus myös jokin lyhytjänteinen tavoite voi nousta tärkeimmäksi. Neljäs määritelmätyyppi korostaa yksilön keinoja hallita elämänsä ongelmia ja määrittelee persoonallisuuden niiden toimintojen kokonaisuudeksi, jotka kuvaavat yksilön tapaa sopeutua ympäristöönsä. Viidentenä määritelmätyyppinä Allport mainitsee differentiaalipsykologisen määritelmän, joka painottaa niitä persoonallisuudenpiirteitä, jotka erottelevat yksilöitä toisistaan. Käyttäytymisprofiilissa etsitään sekä tyylien välisiä eroja että samankaltaisuuksia, joten edellä mainituista persoonallisuuden määritelmistä tutkimukseni liittyy differentiaalipsykologiaan. Aiemmin (luvussa 3) esitellyt piirreteoriat liittyvät differentiaalipsykologian valtavirtaukseen, psykometriseen traditioon (Niemi ym. 1986, 35). Allport itse määrittelee persoonallisuuden niiden psykofyysisten järjestelmien dynaamiseksi kokonaisuudeksi, jotka määräävät yksilön ainutlaatuista sopeutumista ympäristöönsä (Allport 1937, 48). Pulkkisen (1998, 297) mukaan ihmisen persoonallisuuteen on monenlaisia näkökulmia ja persoonallisuustyyppiteorioita on useita. Näistä teoriasuuntauksista tutkimukseeni sopii parhaiten aiemmin (luvussa 3) esitellyt piirreteoriat. Tämä teoriasuuntaus sisältää Pulkkisen (1998, 298) mielestä ne persoonallisuuteen liittyvät tulkinnat, jotka painottavat persoonallisuuden rakenteen kuvausta pysyvien persoonallisuuden ominaisuuksien tai piirteiden avulla. 21

22 4.1.2 Persoonallisuuden nykyiset määritelmät Tutkijoiden (esim. Eskola 1987, 187; Pulkkinen 1998, 297) mukaan persoonallisuus on laaja ja monella eri tavalla määritelty käsite. Pulkkisen (1998, 297) mukaan tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, mistä kaikista asioista persoonallisuus muodostuu, eli tulisiko siihen lukea kuuluvaksi vain ulkoinen käyttäytyminen vai kuuluvatko persoonallisuuteen myös asenteet, kyvyt, tunteet ja sielunelämän tiedostamattomat tapahtumat. Hirsjärven (1990, ) mukaan persoonallisuudella tarkoitetaan yksilöllisten luonteenominaisuuksien ja käyttäytymismallien järjestelmää, joka saa jokaisen yksilön muistuttamaan kaikkia muita ihmisiä, joitakin muita ihmisiä eikä ketään muuta ihmistä. Persoonallisuus muodostuu hänen mukaansa keskenään suhteessa olevista voimista, jotka muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Näitä voimia kontrolloivat ja niihin vaikuttavat sekä fyysiset että psyykkiset prosessit. Lukuisten määritelmien tuomasta sekavuudesta ja päällekkäisyydestä huolimatta niistä on silti löydettävissä yhteisiä piirteitä. Yhteistä kaikille määritelmille on tutkijoiden (esim. Pulkkinen 1998, 297; Colman 1996, ) mukaan se, että persoonallisuuden käsite viittaa ihmisen pysyviin ja tärkeisiin ominaisuuksiin. Kysymys siitä, ovatko persoonallisuuden ominaisuudet synnynnäisesti määräytyneitä vai ympäristötekijöiden muovaamia, on Pulkkisen (1998, 304) mielestä kiistanalainen. Geneettisten tekijöiden vaikutus on suurin siihen piirteeseen, jota nimitetään avoimuudeksi kokemuksille. Yhteinen ympäristö selittää persoonallisuudenpiirteistä vain 5-11 %. (Pulkkinen 1998, 305.) Tutkijoiden (esim. Vuorinen 1995, 19; Colman 1996, 601) mukaan nykyiset persoonallisuuden määritelmät korostavat erityisesti yksilön ominaisuuksien ja ympäristöön sopeutumisen vuorovaikutuksen merkitystä. Vuorisen (1995, 46-47) mielestä persoonallisuuden kehitykseen vaikuttaa perimän ja ympäristön lisäksi myös ihmisen psyyke. Hänen mukaansa perimä ja ympäristö pääsevät vaikuttamaan persoonallisuuteen vain sen vaikutuksen kautta, joka niillä on lapsen sisäisiin kokemuksiin. Psyykkinen kehitys etenee näin siis psyykkisten kokemusten mukaisesti. Vuorinen (1995, 20) määrittelee persoonallisuuden yksilön psyykkisten toimintojen ainutkertaiseksi kokonaisuudeksi, jota hallitsevana tekijänä on 22

23 yksilön minäkokemus eli kokemus itsestä ja suhde itseen ja jota ylläpitävänä tekijänä on yksilön pyrkimys säilyttää identiteettinsä eli säilyä itsenään. Nuttinin (1984, 58) mukaan persoonallisuus on yksilön ja ympäristön potentiaalisten ja todellisten vuorovaikutusten verkosto. Tämä määritelmä liittyy ihmisen taitoon muokata toimintaansa joustavasti erilaisiin tilanteisiin. Se vastaa Käyttäytymisprofiilin joustavuuskäsitettä Persoonalliset tyylit Persoonallisuuden piirteet aiheuttavat osan yksilöiden välisistä käyttäytymiseroista. Osa aiheutuu siitä, että ihmiset elävät erilaisissa elämäntilanteissa, ja siitä, että heidän suhtautumisensa elämään on erilaista. Nämä näkökohdat kuuluvat persoonallisen tyylin käsitteeseen, joka sisältää yksilölle tyypillisen tavan reagoida sosiaaliseen ympäristöön, tehdä havaintoja itsestään ja elämästään sekä käyttäytyä erilaisissa tilanteissa. Pulkkisen tutkimus osoitti aikuisten persoonallisissa tyyleissä esiintyvän eroja, jotka osittain juontuvat lapsuudesta. Pulkkisen mukaan aikuisten käyttäytymisessä on myös universaaleja piirteitä. Niiden perustana ovat temperamenttitekijät ja kulttuuriset odotukset, jotka ainakin länsimaissa ovat hyvin samankaltaisia. (Pulkkinen 1998, ) 4.2 Temperamentti ja käyttäytymistyylit Temperamentin tutkimus on jakautunut erilaisiin traditioihin, joista voidaan erotella kolme pääsuuntausta: ruumiinrakenteen ja luonteenpiirteiden välisten yhteyksien selvittäminen, hermojärjestelmän toiminnan ja käyttäytymisen välisten yhteyksien etsiminen ja käyttäytymisen tyyliominaisuuksien luokittelu (Leskinen & Pulkkinen 1985, 49). Tässä tutkimuksessa keskitytään viimeksi mainittuun suuntaukseen. Leskisen ja Pulkkisen (1985, 51) mukaan temperamenttidimensioiden etsiminen voi tapahtua faktorianalyysin avulla, ja sitä käytettiin myös tässä tutkimuksessa. 23

24 Psykologisessa kielenkäytössä temperamentti on monenlaisten temperamenttipiirteiden yläkäsite. Useimmissa temperamentin määritelmissä temperamenttiin liitetään affektiivisen toiminnan, kuten reagointiherkkyyden ja vireyden, kuvauksia. Se, missä määrin ne liitetään biologiseen perustaan, vaihtelee teoriasta toiseen. (Pulkkinen 1998, ) Thomas, Chess ja Birch (1969, 4) korostavat temperamentissa käyttäytymisen tyyliin liittyviä piirteitä, kuten joustavuutta, luonteenomaista tahtia tai nopeutta, ja mielialoja. Raja temperamentin ja persoonallisuuden välillä on häilyvä (Pulkkinen 1998, 300). Esimerkiksi edellä kappaleessa 3.2 esiteltyä Eysenckin (1976) persoonallisuusteoriaa voi Pulkkisen (1998, 300) mukaan nimittää myös temperamenttiteoriaksi. Eskolan (1987, 12-13) mukaan temperamentin määritelmä on lähellä persoonallisuuden määritelmää, mutta eroaa siitä kuitenkin hieman. Sana temperamentti tulee latinasta ja tarkoittaa sitä yksilön toimintojen ja tunnereaktioiden puolta, jota voi kuvata esimerkiksi adjektiiveilla nopeus, herkkyys, voima ja jähmeys. Tällä viitataan niiden tietynlaiseen ulkoiseen tyyliin. Myös Hirsjärvi (1990, 186) määrittelee temperamentin yksilön tunne-elämän peruslaaduksi, sen herkkyydeksi ja mielialojen vaihtuvuudeksi. Temperamentti liittyy näiltä osin tutkimukseeni. Eskolan (1987, 12-13) mukaan temperamentin käsitteeseen kuuluu myös käsitys tyylipiirteiden perussyistä. Keltikangas-Järvisen (2000, 71) mielestä ihmisen suhtautuminen uuteen tilanteeseen tai uusiin ihmisiin on perinnöllisen temperamentin määräämää. Temperamentti tarkoittaa hänen mukaansa ihmisten välisiä synnynnäisiä, tilanteesta ja ajasta riippumattomia pysyviä eroja käyttäytymisessä ja reaktioissa. Temperamentti viittaa yksilöllisyyteen, eroihin tavassa, jolla ihmiset käyttäytyvät ja toimivat. Myös Lyytinen, Eklund ja Laakso (1998, 52) pitävät temperamenttia persoonallisuuden pysyvänä osana. Temperamentti ei kerro Keltikangas-Järvisen (2000, 71) mukaan, mitä ihminen tekee eikä miksi hän tekee, vaan sen, miten hän tekee, siis käyttäytymistyylin. Temperamentti näkyy ihmisestä ulospäin, joten ihmiset puhuvat usein temperamenttipiirteistä muita ihmisiä kuvatessaan. Lisäksi Pulkkisen (1984, 201) tutkimuksen mukaan ihmisten käyttäytymistyylit ovat sidoksissa luonteenpiirteisiin. Käyttäytymisprofiilia voidaan näin pitää temperamenttiin vahvasti liittyvänä. 24

25 Kärsivällisyys, rauhallisuus, aktiivisuus, levottomuus, sopeutumiskyky ja keskittymiskyky ovat temperamenttipiirteitä. Perinnölliseen temperamenttiin kuuluvat myös mielialat, kuten ärtyisyys ja taipumus negatiivisiin tunteisiin. Lisäksi sosiaalisen käyttäytymisen peruspiirteet, kuten uteliaisuus, rohkeus, kiinnostus muita ihmisiä kohtaan tai ujous ja varautuneisuus uudessa tilanteessa ovat nekin temperamenttipiirteitä. (Keltikangas-Järvinen 2000, 71.) Peili :n Käyttäytymisprofiili mittaa osittain näitä edellä mainittuja piirteitä. Thomas, Chess ja Birch (1969, 19-24) ovat määritelleet tutkimuksensa perusteella yhdeksän temperamentin ulottuvuutta, joiden suomennoksissa on käytetty apuna Lyytisen ym. (1998, 53) suomennoksia. Nämä temperamentin ulottuvuudet ovat aktiivisuustaso, rytmisyys liittyen biologisiin toimintoihin, lähestyminen tai vetäytyminen uuden ärsykkeen kohtaamisessa (tämä liittyy Käyttäytymisprofiilin hallitsevuuteen ja mukautuvuuteen), mukautuvaisuus, mielialojen ilmaisun voimakkuus, aistimuskynnys, vallitseva mieliala, ärsyyntyvyys ja pitkäjänteisyys. Tämän näkemyksen mukaan yksilölliset erot näkyvät ennen kaikkea käyttäytymisen tyylissä. Perimän vaikutus temperamenttiin on noin 40 %, mutta perimän vaikutus vaihtelee ikävaiheittain. Lisäksi ympäristö vaikuttaa siihen, minkä ilmiasun temperamentin luoma käyttäytyminen saa. (Lyytinen ym. 1998, 54.) Temperamenttierot perustuvat eroihin aivofunktioissa, sisäerityksessä ja fysiologisissa reaktioissa (Keltikangas-Järvinen 2000, 71-72). Kyse on siis fysiologisen toiminnan eroista aivojen eri osissa. Temperamenttityypit koostuvat näiden erojen yhdistelmistä. Yksilöiden väliset temperamenttierot eivät kuitenkaan ole palautettavissa pelkästään heidän fysiologisiin eroihinsa, vaan käyttäytymistyylien muotoutumiseen vaikuttavat myös yksilön ulkopuoliset tekijät. (Lyytinen ym. 1998, ) Erilaisten temperamenttipiirteiden taustalla on erilainen biologia. Temperamentti on ihmisen persoonallisuuden biologinen pohja, ja synnynnäisestä temperamentista muodostuu kasvatuksen tuloksena persoonallisuus. Mistä tahansa synnynnäisestä temperamentista on mahdollista saada sosiaalinen ja sopeutuva persoona. Erilaisuus kuitenkin asettaa kasvatukselle erilaisia vaatimuksia. (Keltikangas-Järvinen 2000, 72.) Lyytisen ym. (1998, 58) käsityksen mukaan temperamenttipiirteet säilyttävät harvoin saman ilmiasunsa vuodesta toiseen. Pysyvyys ilmenee heidän mukaansa selkeimmin 25

26 persoonallisessa tyylissä ja ihmisen suhteessa ympäristöönsä. Kuitenkin jo varhain erotettavat piirreyhdistelmät pyrkivät säilymään. Pulkkisen (1984, 206) mukaan kolmanteen ikävuoteen mennessä käyttäytymispiirteet alkavat vakiintua Temperamentti persoonallisuuden perustana Tutkimukset osoittavat Pulkkisen (1998, 300) mielestä merkittävää vastaavuutta varhaisen temperamenttirakenteen ja lapsen ja nuoren persoonallisuuden rakenteen välillä. Temperamenttia koskevista arvioinneista, jotka on tehty käyttäytymisen tyylin (Thomas & Chess 1969) perusteella, on erotettu viidestä seitsemään piirrettä. Nämä muistuttavat viittä suurta persoonallisuuden tekijää (Hartup & van Lieshout 1995, Pulkkisen 1998, 300 mukaan). Aktiivisuustaso muistuttaa ekstraversiota; joustavuus ja kielteisten tunteiden kontrolli muistuttaa sovinnollisuutta; negatiivinen emotionaalisuus, ärtyvyys ja estyneisyys liittyvät temperamenttitekijään, joka muistuttaa neuroottisuutta; sitkeys tehtävien tekemisessä vastaa tietoisuutta. Avoimuus ei tule esille näissä analyyseissa, koska tutkittujen pienten lasten temperamenttiasteikot eivät sisällä sen kannalta olennaisia osioita. Temperamentti on pysyvää, joten lapsiin liittyvien temperamenttitutkimusten esittelyä voi pitää perusteltuna, vaikka niitä tässä tutkimuksessa sovellettiin aikuiskoulutuksista kerättyyn aineistoon. Toisenlaista teoreettista näkemystä edustaa Rothbartin temperamenttikuvaus, jolla on myös yhteyksiä persoonallisuuden kehitykseen. Rothbartin kahdella temperamenttiulottuvuudella, reaktiivisuudella ja itsesäätelyllä, voi kuvata neljää erilaista temperamenttityyppiä, kun nämä ulottuvuudet asetetaan kohtisuoraan toisiaan vasten (Rothbart, Pulkkisen 1998, mukaan). Tämä kuvaustapa vastaa osittain Käyttäytymisprofiilia. Sitä, miten temperamentti muodostaa perustan persoonallisuudelle, ei vielä Pulkkisen (1998, 301) mukaan tunneta. Temperamentti selittää sitä, miksi samanlaisilla kokemuksilla voi olla eri lapsiin erilaisia vaikutuksia. Temperamenttipiirteet voivat vaikuttaa myös sosiaalisen käyttäytymisen oppimiseen. (Pulkkinen 1998, 301.) 26

Millainen olen? Miten reagoin uusiin asioihin? Teemailta 11.3.2009 Helena Partinen ja Kaisa Tuuteri

Millainen olen? Miten reagoin uusiin asioihin? Teemailta 11.3.2009 Helena Partinen ja Kaisa Tuuteri Millainen olen? Miten reagoin uusiin asioihin? Teemailta 11.3.2009 Helena Partinen ja Kaisa Tuuteri 1 Mitä on temperamentti? Ihmiselle tyypillisiä käyttäytymispiirteitä, jotka erottavat hänet muista Yksilöllinen

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Niina Reina. Käyttäytymistyyli. Epämuodollinen. Mukautuva. Hallitseva. Muodollinen. Oy Integro Finland Ab

Niina Reina. Käyttäytymistyyli. Epämuodollinen. Mukautuva. Hallitseva. Muodollinen. Oy Integro Finland Ab Käyttäytymistyyli minä muiden silmin oma arvio Epämuodollinen Edistävä tyyli Kannattava tyyli Hallitseva Mukautuva Määrätietoinen tyyli Erittelevä tyyli Muodollinen TYYLI NO 4 EDISTÄVÄ-KANNATTAVA Tärkeää

Lisätiedot

Peili -käyttäytymisprofiili

Peili -käyttäytymisprofiili Peili -käyttäytymisprofiili Erilaisuus voimavaraksi Ihmisten luontainen erilaisuus on kaikille tuttu, jokapäiväinen asia. Erilaisuus tulee esiin käyttäytymisessä: erilaisissa tavoissa toimia ja reagoida

Lisätiedot

VAPAUDEN JA ASIANTUNTIJUUDEN JOHTAMINEN. Jukka Ahonen

VAPAUDEN JA ASIANTUNTIJUUDEN JOHTAMINEN. Jukka Ahonen VAPAUDEN JA ASIANTUNTIJUUDEN JOHTAMINEN Jukka Ahonen ERILAISIA ASIANTUNTIJOITA Asiantuntijoita ei voi johtaa saman kaavan mukaan Miten johto voi ymmärtää ja ennakoida erilaisten ihmisten käyttäytymis-

Lisätiedot

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia KOULUTTAJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT/ PALOTARUS 2010- suurleiri /T.Laurén Persoonallisuus (Tony Dunderfelt, 2009): FYYSINEN MINÄ SOSIAALINEN MINÄ * suhde omaan kehoon * sanaton viestintä kehon kautta * asema

Lisätiedot

Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi

Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 30.9.2014 Hämeenlinna Pixabay Minna Rytkönen TtT, TH, tutkija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos minna.rytkonen@uef.fi

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01)

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) Pakollinen kurssi 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä tuntee

Lisätiedot

Yksilöt opetuksessa. Mustikat: Marja Jalava, Sanna Nyqvist, Elina Paukkunen ja Anssi Yli-Jyrä. Humanistinen tiedekunta

Yksilöt opetuksessa. Mustikat: Marja Jalava, Sanna Nyqvist, Elina Paukkunen ja Anssi Yli-Jyrä. Humanistinen tiedekunta Yksilöt opetuksessa Mustikat: Marja Jalava, Sanna Nyqvist, Elina Paukkunen ja Anssi Yli-Jyrä Humanistinen tiedekunta Johdanto Opiskelijat yksilöinä voiko opiskelijoita tyypitellä? Lackner: tyypittelyn

Lisätiedot

Vuorovaikutustyylit. Lähde: Kauppila Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus.

Vuorovaikutustyylit. Lähde: Kauppila Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus. Vuorovaikutustyylit Lähde: Kauppila 2011. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus. Vuorovaikutuksen perusmuotoja Ystävällinen vuorovaikutustyyli Vuorovaikutus on kohteliasta ja ymmärtävää. Tyylin

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Joustavuus ja luottamus 360 DEMO

Joustavuus ja luottamus 360 DEMO Joustavuus ja luottamus 6 DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 8..6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Joustavuus ja luottamus 6 DEMO Sivu / 8 JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS Raporttisi

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mielenterveys voimavarana Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mitä mielenterveys tarkoittaa Mielen terveys vs. mielen sairaus? Mielen kokemus hyvinvoinnista ja tasapainosta Sisäisiä,

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS 6.11.2017 1 VUOROVAIKUTUS VOI OLLA Suojaavana tekijänä tunne-elämän suotuisalle kehitykselle myös korjaavaa, hoitavaa (sekä hoito- ja terapiasuhteet että

Lisätiedot

Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa?

Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa? Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa? tiedämme varmasti että jopa kaksi kolmesta länsimaisesta johtajasta epäonnistuu työssään; heidät erotetaan, alennetaan tai siirretään syrjään. Yleisin

Lisätiedot

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhempien yhdessä olemista, kokemista ja

Lisätiedot

Sosioemotionaalisen terveyden kehityskulkujen muotoutuminen ja vahvistaminen neuvolassa

Sosioemotionaalisen terveyden kehityskulkujen muotoutuminen ja vahvistaminen neuvolassa Sosioemotionaalisen terveyden kehityskulkujen muotoutuminen ja vahvistaminen neuvolassa Valtakunnalliset neuvolapäivät 22.10.2014, Helsinki Minna Rytkönen, TtT, Th minna.rytkonen@uef.fi Sosioemotionaalinen

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Muutoksen yksilöllinen kokeminen ja voimavaroja muutokseen. Anne-Mari Paakkari, Jani Terho ja Tuukka Hämäläinen

Muutoksen yksilöllinen kokeminen ja voimavaroja muutokseen. Anne-Mari Paakkari, Jani Terho ja Tuukka Hämäläinen Muutoksen yksilöllinen kokeminen ja voimavaroja muutokseen Anne-Mari Paakkari, Jani Terho ja Tuukka Hämäläinen Mitä muutokseen liittyviä kieli-, mieli- tai vertauskuvia muistat kuulleesi tai käyttäneesi?

Lisätiedot

Luottamuksesta osallisuutta nuorille. Eija Raatikainen, KT Twitter:

Luottamuksesta osallisuutta nuorille. Eija Raatikainen, KT Twitter: Luottamuksesta osallisuutta nuorille Eija Raatikainen, KT Twitter: raatikaineneij1@ Esityksen rakenne Luottamus mitä se on? Epäluottamus miten se ilmenee vuorovaikutuksessa? Luotettava ihminen mistä hänet

Lisätiedot

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Luento 17.5.2017 VR - Matkakumppanit Jaana Ahtonen-Huuskonen / DIALOGO www.dialogo.fi Luennon aiheita: Itsensä johtaminen Vahvuuksien tunnistaminen

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

- jos ahdistaa, kannattaa eritellä miksi (mikä oikein ahdistaa?)

- jos ahdistaa, kannattaa eritellä miksi (mikä oikein ahdistaa?) Pirkko Heiske: MUUTOS JA MUUTOKSESSA ONNISTUMINEN / ESIMIES JA MUUTOS 1) Muutokset ja niihin suhtautuminen Kaksi tapaa suhtautua: - avautuminen, aktiivisuus - sulkeutuminen Mitkä ovat suhtautumistapojen

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

MILLAINEN ON HYVÄ SOSIAALIALAN AMMATTILAINEN?

MILLAINEN ON HYVÄ SOSIAALIALAN AMMATTILAINEN? Sofia Spets 1800237, SOKT18KM MILLAINEN ON HYVÄ SOSIAALIALAN AMMATTILAINEN? Tutoriaaliessee Sosiaalialan työ ja tehtävät 2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MILLAINEN ON HYVÄ SOSIAALIALAN AMMATTILAINEN...

Lisätiedot

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja.

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. TT, hankevastaava, nuorisokasvasvattaja Katri Kyllönen Kajaani, 27.3.2017 Etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ehkäisy-,

Lisätiedot

Ellei tutkijalla ole käsitystä mittauksensa validiteetista ja reliabiliteetista, ei johtopäätöksillä

Ellei tutkijalla ole käsitystä mittauksensa validiteetista ja reliabiliteetista, ei johtopäätöksillä Lauri Tarkkonen: Validiteetti ja reliabiliteetti 1 Ellei tutkijalla ole käsitystä mittauksensa validiteetista ja reliabiliteetista, ei johtopäätöksillä ole pohjaa. Rakennevaliditeetin estimoiminen 1. Mitattavan

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Hyvinvoiva oppilaitos - Tietoa ja hyviä käytänteitä opetukseen Mielenterveys voimavarana Psykologi Psykoterapeutti, YET Tiina Röning Yhteistyössä: Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutukset, SMS Mielen terveys

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

Temperamentti- ja persoonallisuuspiirteiden huomioiminen työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa

Temperamentti- ja persoonallisuuspiirteiden huomioiminen työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa Temperamentti- ja persoonallisuuspiirteiden huomioiminen työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa Jan-Henry Stenberg FT., Psyk.lis., erikoispsykologi kouluttajapsykoterapeutti VET Linjajohtaja, HYKS Psykiatria

Lisätiedot

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT)

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT) Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista Kari Hämäläinen (VATT) VATES päivät, 5.5.2015 Perimmäinen kysymys Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? 1 Kolme ehtoa kausaaliselle syy seuraussuhteelle

Lisätiedot

KANNUSTAVA VUOROVAIKUTUS TUKEA VANHEMMUUTEEN 28.2.2014

KANNUSTAVA VUOROVAIKUTUS TUKEA VANHEMMUUTEEN 28.2.2014 KANNUSTAVA VUOROVAIKUTUS TUKEA VANHEMMUUTEEN 28.2.2014 Kannustavan vuorovaikutuksen / ICDP:n ohjelma International Child Development Programme Ohjelman kehittäneet Norjassa prof. Karsten Hundeide ja prof.

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Peili-käyttäytymisprofiili

Peili-käyttäytymisprofiili Peili-käyttäytymisprofiili Erilaisuus voimavaraksi Ihmisten luontainen erilaisuus on kaikille tuttu, jokapäiväinen asia. Erilaisuus tulee esiin käyttäytymisessä: erilaisissa tavoissa toimia ja reagoida

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Rokua 28.11.2105 Psykologi Psykoterapeutti, YET Tiina Röning 1 Mielenterveysseura Mielen terveys ja sairaus ovat kaksi eri asiaa Mielenterveyden häiriöistä tehdään diagnoosi,

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

ITSETUNTO JA PÄIHDE. Jukka Oksanen 2014

ITSETUNTO JA PÄIHDE. Jukka Oksanen 2014 ITSETUNTO JA PÄIHDE Jukka Oksanen 2014 Mitä päihteestä haetaan? Mukana tekemisen kokemusta. Seurustelun helpottumista. Mielihyväkokemusta. Tajunnan laajentamisen kokemusta. Psyykkisten olojen helpottumista.

Lisätiedot

TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA KEVÄT 2015

TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA KEVÄT 2015 TYÖPAJA 3. SAMAUTTAMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA ULLA PIIRONEN-MALMI METROPOLIA KEVÄT 2015 KIELELLINEN SAMAUTTAMINEN IHMISELLÄ ON SOSIAALISISSA TILANTEISSA MUUNTUMISEN TARVE HÄN HALUAA MUOKATA JA SOVITTAA OMAA

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus 2 Turvallisuuden kokemus ja identiteetti Turvallisuutta ja identiteettiä on kirjallisuudessa käsitelty

Lisätiedot

SISÄLLYS PERSOONALLISUUS OHJAA YKSILÖN TOIMINTAA

SISÄLLYS PERSOONALLISUUS OHJAA YKSILÖN TOIMINTAA SISÄLLYS I 1 2 PERSOONALLISUUS OHJAA YKSILÖN TOIMINTAA Persoonallisuus on psyykkisten ominaisuuksien kokonaisuus Persoonallisuus on suhteellisen pysyvä halki elämän Persoonallisuuspsykologia tarkastelee

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Vainon uhri vai vieraannuttaja?

Vainon uhri vai vieraannuttaja? Vainon uhri vai vieraannuttaja? Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, dosentti, psykoterapeutti PsyJuridica Oy, HY, UEF VARJO-hankkeen 4. seminaari 27.1.2015 Oulussa Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta - määritelmä

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme

Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme Epävakaa persoonallisuus näkyvä, mutta näkymätön Seminaari Espoossa 16.10.2013 Psykologi Hanna Böhme pitää sinua välillä joko erittäin hyvänä tai erittäin pahana 0n sinulle ajoittain syyttä vihainen tai

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS MATHM-47300 Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 1.10.2012 Ryhmä: Kipinä Sari Herrala, 228850 2 SISÄLLYS Arvioitava verkkopalvelu... 3 Arvioinnin tavoitteet...

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Itsetunto. Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään.

Itsetunto. Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään. Itsetunto Itsetunto tarkoittaa ihmisen tunteita ja ajatuksia itsestään sekä sitä miten hän kunnioittaa ja arvostaa itseään. Kaikista tärkein vaihe itsetunnon kehittymisessä on lapsuus ja nuoruus. Olen

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa?

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Mirva Makkonen 1 Miksi osallisuus?

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Lataa Hyvät tyyppit - Temperamentti ja työelämä - Liisa Keltikangas- Järvinen. Lataa

Lataa Hyvät tyyppit - Temperamentti ja työelämä - Liisa Keltikangas- Järvinen. Lataa Lataa Hyvät tyyppit - Temperamentti ja työelämä - Liisa Keltikangas- Järvinen Lataa Kirjailija: Liisa Keltikangas-Järvinen ISBN: 9789510419915 Sivumäärä: 250 sivua Formaatti: PDF Tiedoston koko: 39.19

Lisätiedot

Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit

Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit Pasi Pakkala Mikkelin ammattikorkeakoulu Metsätalouden laitos 0400-780 029 pasi.pakkala@mamk.fi Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi

Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi Mistä tietoa kerätään? Käyttäytyminen Liikakäyttäytyminen Käyttäytymispuute Myönteinen käyttäytyminen Tilanne Motivaatio Kehitys Biologiset muutokset

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

Koiran periytyvä persoonallisuus

Koiran periytyvä persoonallisuus Koiran periytyvä persoonallisuus Katriina Tiira, FT, Koirangeenit tutkimusryhmä, HY & Folkhälsan, Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus Periytyykö käyttäytyminen? Kaikki yksilön kokemukset kohtuajasta eteenpäin=

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet. Arviointi

Opetuksen tavoitteet. Arviointi 5.12 Psykologia Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Rekar Abdulhamed rekar.abdulhamed@helsinki.fi Luokanopettajaopiskelija (kasvatuspsykologia) Helsingin yliopisto 1 Monikulttuurisuudesta tulee mieleeni... 2

Lisätiedot

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa 16.1-23.2.2012 Pohdinta Mitä ajattelit sukupuolesta kurssin alussa? Mitä ajattelet siitä nyt? ( Seuraako sukupuolesta ihmiselle jotain? Jos, niin mitä?)

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 14.11.2014

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 14.11.2014 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 14.11.2014 Tavoitteet Saada perustiedot kognitiivisesta psykoterapiasta Kokeilla kognitiivisen psykoterapian menetelmiä,

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ Jonna Luhtaniemi Taija Rämä 2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT... 3 3 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 4 4 LOPUKSI...

Lisätiedot

Yksilö ja yhteisö. Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014. Pirkko Salo

Yksilö ja yhteisö. Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014. Pirkko Salo Yksilö ja yhteisö Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014 Pirkko Salo Yksilö - yhteisö - yhteiskunta Sosiaalipedagoginen yhteisökäsitys Yksilön suhde yhteiskuntaan - kehittyy yhteisöissä,

Lisätiedot

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström 1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström Ihmissuhdetaidoista riippuva palvelun käyttäjäkokemus Ihmiskäsitys, ihmissuhdekyvyt Itsensä/toisen arvostus Vuorovaikutus, viestintä Empatia Älykkyys

Lisätiedot

Joustava kestävyys ja suojaavat tekijät

Joustava kestävyys ja suojaavat tekijät Joustava kestävyys ja suojaavat tekijät Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö THL LASTA-projektiryhmän puheenjohtaja jukka.makela@thl.fi

Lisätiedot

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen

Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Hei kuka puhuu? lapsen kohtaaminen ja tukeminen Maarit Engberg vt. Perhekonsultti 16.03.2015 Tampere Esityksen rakenne: 1) Ensi kieli ja kehittyvä minuus 2) Kuulon merkitys ja huomioiminen arjessa 3) Tukea

Lisätiedot

OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN

OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN EN MINÄ OSAA KERTOA MITÄ MINÄ OSAAN OSAAMINEN ANALYSOIDAAN HENKILÖKOHTAISESTI HAASTATTELEMALLA JA DOKUMENTTIEN AVULLA KOULUTUSTAUSTA TYÖKOKEMUS JA TAIDOT PERSOONAALLISET OMINAISUUDET

Lisätiedot

Tutkimus lapsen abstraktin ajattelun kehittymisestä Piaget n teorian mukaisesti

Tutkimus lapsen abstraktin ajattelun kehittymisestä Piaget n teorian mukaisesti Tutkimus lapsen abstraktin ajattelun kehittymisestä Piaget n teorian mukaisesti Joonatan Porkkala PSw2.1 2017 2 1 Johdanto 1.1 Taustateoria Tutkimuksen taustateoriana on Piaget n teoria lapsen kognitiivisesta

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

I SOSIAALISEN VUOROVAIKUTUSTAIDON PERUSTA

I SOSIAALISEN VUOROVAIKUTUSTAIDON PERUSTA SISÄLLYS Lukijalle...11 Johdanto...13 I SOSIAALISEN VUOROVAIKUTUSTAIDON PERUSTA Mitä on sosiaalinen vuorovaikutus?...19 Sosiaalisten vuorovaikutustyylien kehittyminen...20 Vuorovaikutustaitojen kehittämisen

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura 5.2.2008 Marita Ruohonen 1 Lapset, nuoret ja perheet Hallituksen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot

Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot PS 6 K2014 Attraktion määrittely Myönteisten tunteiden synnyttämä vetovoima yksilöä tai ryhmää kohtaan Attraktion syveneminen ja ylläpito vaatii

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat?

Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit. Mikä on verkosto? Mikä on verkosto? Miksi verkostot kiinnostavat? Toimivan verkoston rakentaminen ja verkoston toimintamallit Lasse Lipponen Kasvatustieteen professori Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 27.1.2011 VOIMAA KANSAINVÄLISTYMISEEN VERKOSTOISTA Mikä

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Arvaamattoman ja aggressiivistyyppisen käyttäytymisen riskin arviointi

Arvaamattoman ja aggressiivistyyppisen käyttäytymisen riskin arviointi Arvaamattoman ja aggressiivistyyppisen käyttäytymisen riskin arviointi Jan-Henry Stenberg FT, Psyk.lis, Kouluttajapsykoterapeutti HYKS Psykiatria Linjajohtaja 1 Luennoitsija - sitoutumukset FT, PsL, erikoispsykologi,

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

Aivokuntoluento. Jaakko Kauramäki, TkT Aivokunto Oy

Aivokuntoluento. Jaakko Kauramäki, TkT Aivokunto Oy Aivokuntoluento Jaakko Kauramäki, TkT Aivokunto Oy Itsensä johtaminen muutostilanteessa aivojen näkökulmasta Tieturi / Ruoholahti 23.1.2013 1. Aivot muutostilassa 2. Päätöksenteko, tunteet työelämässä

Lisätiedot

Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009. JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT

Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009. JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009 JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT Johtajan toiminnan ja käyttäytymisen yhteys stressiin, palautumiseen ja

Lisätiedot