Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset."

Transkriptio

1 OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tämä opas on tarkoitettu jo lukiossa opiskelevalle auttamaan häntä oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa niin, että opiskelusta tulisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja oppilas pystyisi hyödyntämään koulun suomat mahdollisuudet. Opas on tarkoitettu myös lukioon pyrkivälle saamaan tarkempaa tietoa Pohjois-Tapiolan lukiossa opetettavista aineista ja niiden kursseista. Lukioon valittu opiskelija saa oppaan viimeistään sisäänottovaiheessa. Oppaassa on esitelty lyhyesti kaikki opetussuunnitelmassa olevat kurssit. YLEISTÄ Pohjois-Tapiolan lukio on vireä ja hyvän yleissivistyksen antava koulu. Se on perustettu vuonna Opiskelijoita on lukuvuonna lukiossa noin 360 ja opettajia noin 30. Lukiossa korostetaan opiskelijoiden yhteistyötaitojen kehittämistä, itsenäisen ajattelun sekä hyvien työ- ja opiskelutapojen omaksumista. ERITYISALUEET Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset. Lukion profiiliin kuuluu koulutuslautakunnan hyväksymänä ilmaisutaito ja mediakasvatus. Ilmaisutaidon opetus on alkanut jo 1960-luvun lopulla. Mediakasvatus otetaan keskeiseksi osaksi kaikkien aineiden opetusta. Lukuvuoden alussa lukiossa alkoi näiden aineiden ILMElinja, josta on erikseen selostus tässä oppaassa. Koulun perinteet näkyvät myös erityisesti matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksessa. Yhteistyötä tällä alalla on ollut esimerkiksi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa. Lukio tekee yhteistyötä paikallisen koripalloseuran kanssa ja järjestää lukujärjestyksen puolesta lahjakkaille, ikäluokkansa parhaimmistoon kuuluville nuorille mahdollisuuteen osallistua seuran ammattivalmentajien vetämiin aamuharjoituksiin, joista he voivat lukea hyväksi enintään viisi kurssia. Kurssille pääsemiseen vaaditaan seuran tai valmentajan/liikunnanopettajan lausunto ja myös lukion keskiarvorajan saavuttaminen. Valmentajat valitsevat valmennettavat lukioon päässeiden joukosta. OPETUSSUUNNITELMASTA Oppilaan on suoritettava lukion oppimäärän saavuttamiseksi vähintään 75 kurssia, joista pakollisia on laajan matematiikan lukijalle 51 kurssia ja lyhyen matematiikan lukijalle 47 kurssia. Syventäviä kursseja on otettava vähintään 10 kurssia. Käytännössä syventävien kurssien määrä tulee opiskelijalla suuremmaksi, koska syventävät kurssit liittyvät läheisemmin ylioppilaskirjoituksiin. VASTUU OMASTA TYÖSTÄ Lukion opetussuunnitelma ja luokattomuus tuovat opiskelijalle lisää mahdollisuuksia tehdä omia valintojaan, mutta samalla se tuo myös vastuuta entistä enemmän. Oppilaan itsenäisyys oman työnsä suunnittelussa kasvaa ja korostuu, mikä on hyvää oppia tulevaa elämää varten.

2 2 OPINTO-OHJELMAN SUUNNITTELU JA VALINTAKORTIN TÄYTTÄMINEN Useimmat lukion oppiaineet ovat aikaisemmin opitun pohjalle rakentuvia. Sen vuoksi on syytä yleensä noudattaa varsinkin pakollisten kurssien suorittamisessa kurssien numerojärjestystä. Aineiden kohdalla on tarkemmin selitetty kurssien suoritusjärjestystä. Jos aiot suorittaa lukion kolmessa vuodessa, se voi toteutua tasaisesti niin, että valitset 1. ja 2. kouluvuonna noin kurssia ja 3. vuonna kurssia. Tavallisten kurssien lisäksi on yksi oppilaanohjauksen kurssi, joka jakaantuu kolmelle vuodelle. Useimmiten lukiolainen ei kuitenkaan tyydy kurssien minimimäärään 75 kurssia, vaan hän suorittaa niitä enemmän. Käytännössä 1. ja 2. vuositasolla on vaikea ylittää 33 kurssin ja 3. vuositasolla 22 kurssin määrää ilman itsenäistä opiskelua. Koulun oman valintakortin täyttävät jo lukiossa opiskelevat maaliskuussa. Lukioon valitut täyttävät valintakorttinsa ensimmäisen vuoden osalta sisääntulovaiheessa tutorien eli opiskelijaohjaajien avulla. Täytä valintakortin henkilötiedot mustekynällä ja ainevalinnat lyijykynällä ympäröimällä kurssin numero. Valintojaan opiskelija voi aina tarkentaa lukiokäynnin aikana. Pakollisten kurssien tunnuksena on pelkkä numero. on varustettu s-tunnuksella. Soveltavat kurssit on varustettu so-tunnuksella. Laske kurssit eriteltyinä yhteen valintakortin alalaitaan. ILMAISUTAITO JA MEDIAKASVATUS Pohjois-Tapiolan lukiossa alkoi syksyllä 2005 ilmaisutaidon ja mediakasvatuksen ILME -linja, jossa opiskelijat syventyvät teatteritaiteeseen ja audiovisuaaliseen ilmaisuun. Nykyajan työelämä tarvitsee työntekijöitä, jotka hyvän tiedollisen osaamisensa lisäksi pystyvät esittämään asiansa selkeästi. ILME tarjoaa opiskelijalle hyvän mahdollisuuden omien ilmaisu- ja viestintätaitojen kehittämiseen. Pohjois-Tapiolan lukioon valitaan kaikkiaan 146 uutta opiskelijaa, joista ILME - linjalle valitaan todistuksen keskiarvon ja erilaisten lausuntojen perusteella korkeintaan 25 oppilasta. Linjalle on myös oma hakukoodi. Hakukoodit näkyvät lukiolaisille jaetusta valintaoppaasta. ILME -linjalle hyväksyttyjen on suoritettava vähintään kymmenen ilmaisutaidon ja mediakasvatukseen kuuluvaa kurssia. Kiinnostuksensa mukaan opiskelija voi suuntautua jompaankumpaan oppiaineeseen, mutta ilmaisutaitoon keskittyvän on suoritettava vähintään kaksi mediakasvatuksen piiriin kuuluvaa kurssia. Samoin mediakasvatukseen keskittyvän on suoritettava vähintään kaksi ilmaisutaidon kurssia. ILME -linjalle hakijoiden on täytettävä seuraavat lomakkeet: - Espoon yhteinen ainevalintakortti - äidinkielen opettajan ja luokanvalvojan lausunto (yhteinen lomake) - kaksi harrastustoimintaan liittyvää lausuntoa o molemmat lausunnot voivat olla koulun ulkopuoliseen harrastustoimintaan liittyviä lausuntoja (taideharrastukset ja partio luetaan hyväksi) o toinen lausunnoista voi olla koulun valinnaisaineen (ilmaisutaito, kuvataide, musiikki, liikunta) opettajan antama lausunto - oma hakemus vapaamuotoisesti A4-arkille kirjoitettuna

3 3 ILME -linjan valintakriteerit: - peruskoulun lukuaineiden sekä kuvataiteen, musiikin ja liikunnan arvosanojen keskiarvo max 10 pistettä - harrastustoimintaan liittyvät lausunnot erikseen 0 3 pistettä, yhteensä kuitenkin korkeintaan 5 pistettä - äidinkielen opettajan lausunto kirjallisesta ja suullisesta ilmaisutaidosta korkeintaan 2 pistettä - luokanvalvojan antama lausunto yhteistyökyvystä ja vastuuntunnosta korkeintaan 2 pistettä - oma hakemus korkeintaan 1 piste On tärkeää täyttää kaikki vaadittavat kaavakkeet huolellisesti ja käyttää nimenomaan lukion omia hakemuskaavakkeita, jotka löytyvät myös koulun nettisivuilta ILME-LINJAN KURSSEISTA Ilmaisutaidon kurssit ja mediakasvatuksen perusopintojen audiovisuaalisten kurssien selostukset ovat omissa osissaan kurssioppaassa. Muiden aineiden kursseihin sisältyvät seuraavat linjalle hyväksyttävät kurssit: Äidinkieli Kielet Historia Musiikki Kuvataide ATK AI 07 Puheviestinnän taitojen kehittäminen AI 08 Tekstitaitojen syventäminen AI 10 Luova kirjoittaminen AI 13 Median maailma EA 11 Kirjoittamisen kurssi (englannin kieli) HI 07 Maailman tilanne nyt MU 05 Musiikki yhdistää KU 03 Kuvaviestintä (kurssia ennen suoritettava AI 13 - kurssi) AT 02 Verkkolehden suunnittelu Suulliseen viestintään liittyvät kielten suulliset kurssit: Ruotsin kielen suullisen kielitaidon kurssi BA 09 ja BB 09 Englannin suullisen kielitaidon kurssi EA 10 Tiedusteluihin vastaavat mielellään rehtori Toini Rauhamäki puh , fax opinto-ohjaaja Matti Iivanainen puh lukion koulusihteeri Hertta Hakuli puh

4 4 ÄIDINKIELI Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: AI 1, AI 2, AI 3 s AI 7, so 12, so opintovuotena: AI 4, AI 5 s AI 7, so AI 10, so AI 11, AI 13so 3. opintovuotena: AI 6 s AI 8, s AI 9 Pakolliset kurssit AI 01 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssi on luonteeltaan perusvalmiuksien kurssi, jonka aikana vahvistetaan vuorovaikutuksessa ja opiskelussa tarvittavaa kielitietoa ja kielenkäytön taitoja. Syvennetään lukemisessa, keskustelemisessa ja muussa tiedonkeruussa, -jäsentelyssä ja välittämisessä tarvittavia taitoja. Käsitellään puhutun ja kirjoitetun kielen eroja. Opiskelijan kirjallisuuskäsitys ja lukijahistoria lähtökohtana eritellään lukemistapahtumaa. AI 02 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Kurssilla harjaannutaan tekstien erittelyyn ja tulkintaan. Käyttämällä tarpeellisia teksteistä puhumisen käsitteitä opiskelijoita ohjataan oman kirjoitetun ja puhutun tekstin suunnitteluun, muokkaamiseen ja viimeistelyyn. Perehdytään kirjakielen ohjailun periaatteisiin ja opastetaan kielen omatoimiseen huoltoon. AI 03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Kurssilla tutustutaan taiteen olemukseen, fiktion ja esittävien taiteiden (teatteri ja elokuva) lajeihin sekä tutkitaan niiden ilmaisutapoja. Opiskelijoita ohjataan monipuolistamaan omia puheilmaisun ja kirjallisen ilmaisun tapoja. AI 04 Tekstit ja vaikuttaminen Tutustutaan keinoihin, joita käytetään vaikuttamiseen esim. mediassa ja kirjallisuudessa. Harjoitellaan omia mielipidetekstejä ja puheita. AI 05 Teksti, tyyli ja konteksti Tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden historiaan sekä luodaan katsaus ulkoeurooppalaiseen kaunokirjallisuuteen. Hiotaan omien tekstien tyyliä ja kirjoitetaan pohdiskelevia tekstejä. AI 06 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Tutustutaan Suomen kirjallisuuden vaiheisiin ja suomen kielen historiaan ja nykytilaan käyttämällä myös jatko-opinnoissa eteen tulevia menetelmiä. AI 07 Puheviestinnän taitojen syventäminen (Mediakasvatus) Kurssilla perehdytään yksilö- ja ryhmäviestintätilanteisiin tutkimalla, havainnoimalla ja itse kokeilemalla. Kurssilla käsitellään mm. erilaisten puheiden pitoa sekä neuvottelu-, keskustelu- ja väittelytaitoa. Harjoitusten avulla karttuu taito ilmaista omat ajatuksensa ja perustella omat mielipiteensä. Kurssi valmistaa valtakunnallisen puheviestinnän lukudiplomin suorittamiseen.

5 5 AI 08 Tekstitaitojen syventäminen (Mediakasvatus) Harjoitellaan erityisesti äidinkielen yo-kokeessa tarvittavia perustaitoja: tekstianalyysia, oman tekstin rakentamista ja kielenhuoltoa. AI 09 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Kirjoitetaan ja keskustellaan nykykirjallisuudesta ja muusta nykykulttuurista sekä mediassa esiintyvistä ajankohtaisista aiheista. Kurssi antaa virikkeitä yo-kokeeseen. Soveltavat kurssit AI 10 Luova kirjoittaminen (Mediakasvatus) Kirjoitetaan lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä, kuten runoja ja kertomuksia, ja opetellaan muokkaamaan ja arvioimaan niitä yhdessä. AI 11 Kirjallisuus avartaa maailmaa Tutustutaan kaunokirjallisuuden eri lajeihin ja eri tyyleihin. Luetaan sekä länsimaista että ulkoeurooppalaista kirjallisuutta. Kirjoitetaan, keskustellaan ja pidetään esitelmiä kaunokirjallisuudesta. AI 12 Kielenhuolto Kerrataan kielioppi. Käydään läpi kielenhuollon säännöt ja sovelletaan niitä käytäntöön kielenhuoltoharjoituksissa ja omissa kirjoitelmissa. AI 13 Median maailma (Mediakasvatus) Kurssilla perehdytään median rakenteeseen, peruskäsitteisiin ja välineisiin sekä eri joukkotiedotusvälineiden sisällöllisiin ja ilmaisullisiin erityispiirteisiin. Kurssin aikana tutkitaan median valtaa ja vastuuta, median välittämiä mielikuvia sekä mielikuvien vaikutusta arvomaailmaan.

6 6 Ruotsi A1-kieli Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: BA 1, BA 2, BA 3, so BA 9 2. opintovuotena: BA 4, BA 5, BA 6 3. opintovuotena: s BA 7, BA 8, so BA 10 Pakolliset kurssit BA 01 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla on tavoitteena vankentaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa sekä perehdyttää oppilaat lukion työtapoihin ja erilaisten apuneuvojen käyttöön. Kurssin aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan erityisesti suullista kielitaitoa sekä puheviestinnän keskeisiä strategioita. BA 02 Ihmiset ympärillämme Kurssin aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus sekä ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla vertaillaan elämää ennen ja nyt. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus antavat näkökulmia aiheiden käsittelyyn. Pyritään sanaston ja rakenteiden hallinnan monipuolistamiseen sekä harjoitetaan puheviestintää kiinnittäen huomiota ilmaisuvarmuuteen. Harjoitellaan kirjoittamista viestinnällisten tehtävien avulla. BA 03 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa Kurssin tavoitteena on vaativampi suullinen ja kirjallinen viestintä. Aihepiireinä ovat Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan ja sen kulttuurin erityispiirteiden esittely sekä vertailu muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Käsitellään myös Suomea monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyyttä. Aihekokonaisuuksista painottuu erityisesti kulttuuri-identiteetti ja kulttuurientuntemus. Kirjoitetaan erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. BA 04 Elinympäristömme Kurssilla käsitellään monipuolisesti luontoa, ympäristöä, tekniikkaa ja viestintää käsitteleviä tekstejä. Aihekokonaisuuksista painottuvat kestävä kehitys sekä teknologia ja yhteiskunta. Harjoitellaan monipuolisesti ymmärtävän lukemisen strategioita sekä laaditaan kirjallinen tiivistelmä kuullusta. Laaditaan erilaisia kirjallisia viestejä. BA 05 Opiskelu ja työ Kurssin keskeiset aihepiirit ja tilanteet liittyvät koulunkäyntiin, ammatinvalintaan, opiskeluun sekä työelämään. Kurssilla harjoitellaan aihepiireille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää sekä tilanteiden vaatimaa kielen ymmärtämistä ja käyttöä. Kirjoitetaan virallisluontoinen kirje sekä CV erilaisia hakemuksia varten. BA 06 Kulttuuri ja sen tekijöitä Kurssilla tutustutaan pohjoismaisen kulttuurin koko kirjoon, esim. elokuvaan, musiikkiin, kuvataiteisiin sekä kirjallisuuteen. Aihekokonaisuuksista painottuu kulttuuri-identiteetti sekä kulttuurien tuntemus. Kurssilla opetellaan etsimään tietoa sekä muokkaamaan ja tiivistämään sitä. Opiskelijat laativat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen sekä esittelevät sen.

7 7 BA 07 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssin aihepiireinä ovat yhteiskunta, politiikka, aktiivinen kansalaisuus sekä erilaiset maailmankuvat. Tekstejä havainnollistetaan ajankohtaisilla esimerkeillä. Vankennetaan rakenteiden ja sanaston hallintaa eri menetelmin sekä harjoitellaan monipuolisesti suullista ja kirjallista ilmaisua. BA 08 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin teemoina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset sekä talouselämä. Harjoitellaan eri menetelmin vaativan kieliaineksen ymmärtämistä sekä laaditaan tiivistelmä. Kirjallista tuottamista harjoitellaan monipuolisesti laatimalla esim. mielipidekirjoitus tai valitus. Soveltavat kurssit BA 09 Suullinen kielitaito (1/2 kurssia) Kurssilla harjoitellaan keskeisiä viestintätilanteita ja laajennetaan niissä tarvittavaa sanastoa. Tavoitteena on ruotsin kielelle ja kulttuurille ominaisen suullisen viestintätaidon vahvistaminen sekä ilmaisurohkeuden lisääminen. Kurssi harjoittaa sekä puheen tuottamista että kuullun ymmärtämistä. Arvostelu: hyväksytty/ hylätty. BA 10 Kohti valkolakkia yo-valmennus Kurssi on ylioppilaskokeisiin valmistava kurssi, joka suositellaan suoritettavaksi juuri ennen ylioppilaskirjoituksiin osallistumista. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti ylioppilaskokeiden eri osa-alueita. Arvostelu: hyväksytty/ hylätty RUOTSI B1-KIELI Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: so BB 8, BB 1, BB 2, so BB 9 2. opintovuotena: BB 3, BB 4, BB 5, so BB opintovuotena: s BB 6, BB 7, so BB 11 Pakolliset kurssit BB 01 Koulu ja vapaa-aika Kurssin aihepiirejä ovat koulu, vapaa-aika ja harrastukset. Tarkoituksena on vankentaa opiskelijoiden sanastoa ja perusrakenteiden hallintaa. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan erityisesti suullista kielitaitoa sekä puheviestinnän keskeisiä strategioita. BB 02 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla käsitellään pohjoismaisten nuorten arkea. Tavoitteena on oppia kertomaan mm. omasta perheestä, ystävistä, asuinympäristöstä ja kulutustottumuksista. Harjoitellaan monipuolisesti kuullunymmärtämistä sekä vahvistetaan suullista kielitaitoa. Kirjoittamista harjoitellaan lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Pyritään sanaston ja rakenteiden monipuolistamiseen. BB 03 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Kurssilla opitaan kertomaan suullisesti ja kirjallisesti omasta kotimaasta sekä sen luonnosta, ihmisistä, historiasta ja kulttuurista. Käsitellään myös suomenruotsalaisuutta sekä pohditaan, mitä on olla suomalainen Pohjolassa ja Euroopassa.

8 8 BB 04 Elämää yhdessä ja erikseen Kurssin aihepiirejä ovat elämänarvot, ihmissuhteet sekä sukupuolten ja sukupolvien kohtaaminen. Pohditaan myös aikuistumisen ja täysi-ikäisyyden merkitystä. Tavoitteena on oppia ilmaisemaan itseään monipuolisemmin, niin suullisesti kuin kirjallisestikin. BB 05 Elinympäristömme Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aihepiirejä: luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Vahvistetaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. BB 06 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä Syvennetään Pohjoismaiden tuntemusta perehtymällä esim. seuraaviin aihepiireihin: tulevaisuus, opinnot ja työelämä Pohjoismaissa. Kerrataan keskeisiä rakenteita. BB 07 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssilla perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin: joukkotiedotusvälineet, politiikka, kansainvälistyminen Euroopassa. Kerrataan kieliopin keskeisiä rakenteita. Soveltavat kurssit BB 08 Introkurssi Kurssi on tarkoitettu lukiokäynnin alkuun peruskoulussa opittujen asioiden kertaamiseksi. Suositellaan niille, jotka tarvitsevat kertausta ennen varsinaisia kursseja. BB 09 Suullinen kielitaito (1/2 kurssi) Yhteinen kurssi vastaavan A-kielen kurssin kanssa Kurssilla harjoitellaan keskeisiä viestintätilanteita ja laajennetaan niissä tarvittavaa sanastoa. Tavoitteena on ruotsin kielelle ja kulttuurille ominaisen suullisen viestintätaidon vahvistaminen sekä ilmaisurohkeuden lisääminen. Kurssi harjoittaa sekä puheen tuottamista että kuullun ymmärtämistä. Arvostelu hyväksytty/hylätty. BB 10 Kirjoittamisen kurssi Kurssi on tarkoitettu lähinnä toisen vuoden opiskelijoille. Kurssilla vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Harjoitellaan erityyppisiä kirjoitelmia, tiivistelmiä sekä lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä. Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. BB 11 Kohti valkolakkia Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Käydään läpi vanhoja ylioppilastehtäviä sekä ajankohtaisia tekstejä. Harjoitellaan myös kirjallista tuottamista ja kuullunymmärtämistä.

9 9 ENGLANTI A1 -kieli Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: so EA 9, EA 1, EA 2, EA 3, so EA opintovuotena: EA 4, EA 5, EA 6, so EA 11, s EA 7 3. opintovuotena: s EA 7, EA 8, so EA 12 Itsenäinen opiskelu tulee myös kysymykseen, mikäli opiskelijalla on siihen edellytykset. Asiasta sovitaan etukäteen opettajan kanssa. Pakolliset kurssit EA 01 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. EA 02 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestintää harjoitellaan pitämällä lyhyt suullinen esitys sekä erilaisia keskusteluharjoituksia. EA 03 Opiskelu ja työ Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Kurssilla opiskelijat laativat omat CV:nsä ja työhakemuksensa, suullisena harjoituksena on työhaastattelutilanne. EA 04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstinymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Aihepiireinä ovat rotukysymykset, siirtolaisuus, mainonta, terrorismi, uskonto ja oikeudelliset asiat. Kurssilla harjoitellaan tiivistelmän tekoa ja väittelytaitoa. EA 05 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti tutustuen englanninkielisen maailman kirjallisuuteen, kuvataiteisiin, musiikkiin, teatteriin ja elokuvaan. Kirjallisina tuotoksina opiskelijat laativat lukemastaan englanninkielisestä romaanista kirja-analyysin sekä laativat elokuva-arvostelun. Suullista kielitaitoa kehitetään pitämällä puhe. EA 06 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan aihepiiriin liittyvää vaativaa sanastoa. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestintä, liike- ja talouselämän perusasiat. Harjoitellaan vaativien ja abstraktien tekstien ymmärtämistä ja asiatekstien tuottamista.

10 10 EA 07 Luonto ja kestävä kehitys Perehdytään maapallon tähän hetkiseen tilaan, ympäristöuhkiin ja erilaisiin luonnonilmiöihin. Pohditaan kierrätyskysymyksiä, kuluttajan vastuuta ja eläinsuojelua. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävään kehitykseen liittyvää kieltä. EA 08 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Painotetaan kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta globalisoituvassa maailmassa. Kurssin aiheita ovat globaalit kysymykset kuten kehitysmaiden ongelmat ja vähemmistökulttuurit. Soveltavat kurssit EA 09 Kertauskurssi lukion aloittaville Kurssilla kerrataan peruskielioppia ja sanastoa ja sitä suositellaan vain niille, joiden peruskoulun päättöarvosana on alle 8. Kurssi arvioidaan merkinnällä hyväksytty / hylätty. EA 10 Suullisen kielitaidon kurssi Keskustelukurssi (½ kurssia) Tavoitteena on suullisen viestintätaidon kehittäminen pienissä ryhmissä, aktiivinen osallistuminen keskusteluun sekä ilmaisurohkeuden lisääminen. Lähtökohtana ovat arkipäivän kielenkäyttö-tilanteet. Kurssin aikana harjoitellaan pienten esitysten pitämistä. Väittelykurssi (½ kurssia) Kurssi on tarkoitettu lähinnä toisen vuoden opiskelijoille. Kurssilla opitaan väittelytaitoja englantilaisen mallin mukaan. Se toimii myös pohjana valtakunnalliseen debattikilpailuun osallistumiselle. Opiskelija voi valita joko molemmat kurssit tai vain toisen. Kurssit arvioidaan merkinnällä hyväksytty / hylätty. EA 11 Kirjoittamisen kurssi Kurssi on tarkoitettu lähinnä toisen vuoden opiskelijoille. Kurssilla harjoitellaan erityyppisiä kirjoittamisen muotoja: kirjoitelmia, prosessikirjoittamista, arvosteluja, tiivistelmiä ja lyhyitä viestinnällisiä tekstejä. Kurssi arvioidaan merkinnällä hyväksytty / hylätty. EA 12 Abikurssi Kurssi valmentaa ylioppilaskokeisiin. Käydään läpi kaikkia ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan merkinnällä hyväksytty / hylätty.

11 11 SAKSA A1-KIELI Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: SA 1, SA 2, SA 3 2. opintovuotena: SA 4, SA 5, SA 6 3. opintovuotena: (s SA 7, SA 8) Pakolliset kurssit SA 01 Nuori ja hänen maailmansa Tavoitteena on sanaston ja perusrakenteiden hallinnan vankentaminen sekä lukion työtapoihin perehdyttäminen. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin sekä henkilökohtaiseen kanssakäymiseen. Aihekokonaisuuksista painottuu hyvinvointi ja turvallisuus. Kurssilla harjoitellaan ennen kaikkea keskustelua, mielipiteen ilmaisua sekä puheviestinnän tärkeimpiä strategioita. Kirjoitetaan lyhyt kuvaus omasta elämästä. SA 02 Viestintä ja vapaa-aika Kurssilla pyritään sanaston ja rakenteiden monipuolisempaan hallintaan sekä harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti. Aihepiirit käsittelevät vapaa-aikaa, harrastuksia ja niihin liittyviä palveluja sekä uuden teknologian ja viestinnän mahdollisuuksia. Aihekokonaisuudet hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä- ja mediaosaaminen korostuvat aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamista harjoitetaan viestinnällisten tehtävien avulla. SA 03 Opiskelu ja työ Kurssin keskeiset aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, tulevaisuuden suunnitelmiin, ammatin valintaan sekä työelämään. Aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Kurssilla harjoitellaan aihepiireille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää sekä muodollisten tilanteiden vaatimaa kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. SA 04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Kurssin teemoina ovat tasa-arvo, yhteiskunnalliset epäkohdat, saksalainen arkipäivä ja kansalaistoiminta. Kurssilla painotetaan puhumista sekä vaativahkojen tekstien ymmärtämistä. Harjoitellaan myös erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita sekä laaditaan tiivistelmä. Kirjallista ilmaisua hiotaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. SA 05 Kulttuuri Kurssilla käsitellään kulttuurin koko kirjoa: elokuvaa, musiikkia, kuvataidetta ja kirjallisuutta sekä mediaa ja mainontaa. Opiskelijat laativat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen sekä esittelevät sen. SA 06 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin teemoina ovat avaruustutkimus, ympäristöongelmat, tieteen käännekohdat sekä talouselämä. Kurssilla painotetaan vaativien tekstien ymmärtämistä sekä jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua. Kirjoittamista harjoitellaan laatimalla eri tarkoituksiin sopivia tekstejä.

12 12 SA 07 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiirit käsittelevät luontoa, luonnontieteitä ja kestävää kehitystä. Omasta ympäristöstä edetään globaaliin ympäristöön, vastuuseen maapallosta ja sen ihmisistä. Kerrataan rakenteita ja vahvistetaan sanaston hallintaa sekä harjoitellaan yo-kokeiden eri osa-alueita. SA 08 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssin aihepiireinä ovat ihmisoikeudet, sodan ja rauhan kysymykset sekä kansainväliset järjestöt. Teemoja havainnollistetaan ajankohtaisilla esimerkeillä. Vankennetaan rakenteiden ja sanaston osaamista sekä harjoitellaan yo-kokeiden kaikkia eri osaalueita. SAKSA B2-KIELI Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan: 1. opintovuotena: ssc 1, ssc 2, ssc 3 2. opintovuotena: ssc 4, ssc 5, ssc 6 3. opintovuotena: s SC 7, s SC 8 Itsenäinen kurssien suoritus on mahdollista poikkeustapauksissa. SC 01 Vapaa-aika ja harrastukset Kurssin aihepiireinä ovat nuorten jokapäiväinen elämä, vapaa-aika ja harrastukset. Kurssin aikana kerrataan ja laajennetaan perusopetuksessa opittua sanastoa ja rakenteita. Kurssin painopiste on puheen ymmärtämisessä ja puhumisessa. SC 02 Meillä ja muualla Kurssin aikana opitaan kertomaan omasta kotimaasta sekä vertaillaan Suomea ja saksankielisiä maita. Aihepiireinä ovat ihmiset, maantiede, historia ja nähtävyydet. Harjoitellaan kirjoittamista erilaisten viestinnällisten tehtävien avulla sekä vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. SC 03 Ennen ja nyt Kurssilla tutustutaan asumiseen ja arkielämään Saksassa ennen ja nyt. Aihepiireinä ovat esimerkiksi terveys, asuminen ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää sekä vahvistetaan edelleen perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamista harjoitetaan viestinnällisten tehtävien avulla. SC 04 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät koulunkäyntiin, ammatinvalintaan, opiskeluun ja työelämään sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua, haastattelutilanteita sekä työnhakua.

13 13 SC 05 Kulttuuri Kurssilla käsitellään saksankielisen alueen kulttuuria erilaisista näkökulmista. Aihepiireinä voivat olla esimerkiksi musiikki, elokuva, teatteri, kuvataide ja kirjallisuus. Aihepiireistä kertovien tekstien, kuuntelutehtävien ja puheharjoitusten avulla pyritään lisäämään opiskelijan mielenkiintoa saksalaista kulttuuria kohtaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. SC 06 Yhteinen maapallomme Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskunnat ja niiden ongelmat, maapallon tila sekä tulevaisuuteen liittyvät tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten sekä yksinkertaisten selostusten laatimista. Kerrataan rakenteita monipuolisten harjoitusten avulla. SC 07 Tiede ja tekniikka Kurssilla läpikäydään tiedettä, viestintää ja tekniikkaa käsitteleviä monipuolisia tekstejä. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Myös suullista viestintää ja kuuntelua harjoitellaan erityyppisten tehtävien avulla. SC 08 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt sekä luontoon suhtautuminen Suomessa ja saksankielisissä maissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista sekä kerrataan rakenteita monipuolisten tehtävien avulla. SAKSA B3-KIELI SD 01 Hyvää päivää, hauska tutustua Aihepiirit liittyvät yksinkertaisiin arkipäivän viestintätilanteisiin, perheeseen ja ihmissuhteisiin. Kurssilla painotetaan puheviestintää kuten yksinkertaisia parikeskusteluja. Kurssin aikana keskustellaan myös saksankielisten maiden ja niiden kulttuurien merkityksestä. SD 02 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi matkalippujen ostaminen, tienneuvominen, ravintolassa ja kaupassa asioiminen. Tästä eteenpäin B3-saksan opiskelijat jatkavat opintojaan B2-saksan ryhmissä. SD 02 jälkeen valitaan siis SC 01 ryhmä.

14 14 Ranska B2-kieli Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan: 1. opintovuotena: sfc 1, sfc 2, sfc 3 2. opintovuotena: sfc 4, sfc 5, sfc 6 3. opintovuotena: s FC 7, s FC 8, so FC 9 Itsenäinen kurssien suoritus on mahdollista poikkeustapauksissa. Opiskelijat perehdytetään lukion työtapoihin ja erilaisiin opiskelustrategioihin. Kaikilla kursseilla harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita, mutta kurssikohtaisesti mainitaan mitä niistä painotetaan. Kurssit arvioidaan numeroarvosanoin. Suoritusjärjestystä voi muuttaa vain erityistilanteissa. Itsenäinen suorittaminen on vaativaa ja edellyttää säännöllisiä tapaamisia opettajan kanssa sekä vähintäänkin samojen näyttöjen antamista kuin kurssilla mukana olevilta. FC 01 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. FC 02 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssin aikana pidetään pieni omaa maata esittelevä suullinen esitys. FC 03 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. FC 04 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat Kurssin aiheina ovat nuorten opiskelu, ammattitoiveet, työ ja työttömyys. Tekstit vaikeutuvat sanastoltaan. Kuullunymmärrystä harjoitellaan yhä vaativammilla tehtävillä. Kirjoittamisessa harjoitellaan hakemusten ja CV:n laadintaa perinteisten kirjoitelmatehtävien lisäksi. FC 05 Kulttuuri Tutustutaan ranskankieliseen kirjallisuuteen, elokuvaan, musiikkiin ja kuvataiteisiin. Opiskelijat tutustuvat kukin johonkin merkittävään ranskalaiseen henkilöön etsimällä tietoa eri tavoitekielisistä lähteistä ja laativat tiivistetyn esittelyn kyseisestä kirjailijasta sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssin aikana katsotaan rankankielinen elokuva. FC 06 Yhteinen maapallomme Aihepiirinä on oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintojen vertailu sekä näiden maiden nykytila ja tulevaisuus. Oppikirjatekstien lisäksi pyritään seuraamaan kyseisiä

15 15 maita koskevaa uutisointia mediassa. Painotetaan tekstin ymmärtämistä. Suullista ja kirjallista kielitaitoa harjoitellaan niin, että opiskelijat pitävät ryhmälle esityksen jostakin ranskankielistä maasta. FC 07 Tiede ja tekniikka Kurssilla tutustutaan eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja mediaan yhä vaativampien tekstien avulla. Kirjoittamista harjoitellaan laatimalla eri tarkoituksiin soveltuvia lyhyitä viestejä, kuten kirjoitus yleisön osastoon, kuluttajavalitus. Kuullunymmärtämistä harjoitellaan ylioppilastehtävien tasoisella materiaalilla. FC 08 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto, sen ilmiöt ja ihmisten suhde luontoon omassa maassa ja ranskankielisissä maissa. Painopiste on vaativien tekstien ja kuuntelujen ymmärtämisessä. Kirjoittamista harjoitellaan erityyppisin tehtävin, kuten tiivistelmin, kirjoitelmien tai selostusten tekemisellä. Kuullunymmärtämistä harjoitellaan ylioppilastehtävien tasoisella materiaalilla. Soveltava kurssi FC 09 Ajankohtaista abeille Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen tutustumalla eri tehtävätyyppeihin ja harjoittelemalla kuullunymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla seurataan myös ajankohtaisia uutisia ranskan-kielisestä mediasta (TV5, lehdet); niitä käsiteltäessä harjoitetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita. Arvioinnissa käytetään merkintöjä hyväksytty / hylätty. Ranska B3-KIELI B3-kielen opiskelijoille on tarjolla kaksi omaa kurssia. Sen jälkeen he liittyvät B2-kielen opiskelijoiden ryhmään. Näin heille tarjoutuu mahdollisuus opiskella sama oppimäärä kuin B2-kielessä. Aloituskursseilla perehdytään kielen ominaispiirteisiin ja harjoitellaan erityisesti ääntämistä ja perusrakenteita. FD 01 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. FD 02 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Tästä eteenpäin B3-ranskan opiskelijat jatkavat opintojaan B2-ranskan ryhmissä. FD 02 jälkeen valitaan siis FC 01 ryhmä.

16 16 LATINA B3-KIELI (D-KIELI) Latinan kielestä tarjotaan alkavana kielenä kolmea kurssia. Latinaa tarjotaan myös kaikkien lukioiden yhteistyökurssina. Latinan kielen yleistavoitteena on, että opiskelija - tutustuu antiikin maailmankuvaan - tiedostaa latinan kielen merkityksen eurooppalaisten kielten kehitykselle - osaa tehdä havaintoja latinan kielen vaikutuksesta osaamiinsa tai opiskelemiinsa kieliin - osaa tehdä huomioita kreikkalais-roomalaisen kulttuurin vaikutuksista eurooppalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriin LA 01 Ikkunat auki antiikkiin Antiikin Italiaa ja roomalaisia sekä latinan kieltä lähestytään nykyajan näkökulmasta. Perehdytään latinan kielen vaiheisiin. Sivistyssanoja ja lentäviä lauseita. Latinaa ympärillämme. LA 02 Antiikin elämää Tutustutaan yksityiseen ja julkiseen elämään sekä työntekoon antiikin aikaisessa kaupungissa. Tekstintulkintaa ja sanakirjan käyttöä. LA 03 Tietoa, taitoa ja taruperintöä Tutustutaan roomalaisten harrastuksiin, roomalaisnuorten kasvatukseen ja koulunkäyntiin sekä antiikin kreikkalais-roomalaiseen tarustoon. PITKÄ MATEMATIIKKA Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: MA 1, MA 2, MA 3, MA 4 s MA opintovuotena: MA 5, MA 6, MA 7, MA 8, MA 9 s MA opintovuotena: MA 10 s MA 13, s MA 14 Pakolliset kurssit MA 01 Funktiot ja yhtälöt Kurssissa pyritään monipuolisen harjoittelun avulla kehittämään laskenta- ja päättelytaitoja. Samalla luodaan matemaattinen pohja funktio-opille. Tutustutaan monipuolisesti potenssi- ja eksponentti funktioihin ja niiden käyttöön. MA 02 Polynomifunktiot Tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käyttämään, tulkitsemaan ja ratkaisemaan toisen ja korkeamman asteen yhtälöitä ja epäyhtälöitä. Opitaan ratkaisemaan polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää.

17 17 MA 03 Geometria Pyritään hahmottamaan kaksi- ja kolmiulotteista tilaa sekä piirtämään taso- ja avaruuskuvioita. Opitaan ratkaisemaan geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä kolmion trigonometriaa. MA 04 Analyyttinen geometria Pyritään siihen, että oppilas osaa muodostaa, tunnistaa, tulkita ja käsitellä tavallisimpien tasokäyrien yhtälöitä. Opitaan ratkaisemaan yhtälöryhmiä, itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä. MA 05 Vektorit Kurssilla perehdytään vektorikäsitteen ja vektorilaskennan perusteisiin sekä tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia. Kurssilla tutkitaan kaksi- ja kolmiulotteista avaruuden ominaisuuksia vektoreiden avulla. MA 06 Todennäköisyys ja tilastot Opetellaan laatimaan, tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti erilaisia tilastoja. Tutustutaan klassisen ja tilastollisen todennäköisyyden käsitteisiin ja laskutoimituksiin. Perehdytään erilaisiin jakaumiin ja niiden ominaisuuksiin. MA 07 Derivaatta Kurssin aikana käsitellään raja-arvoon, jatkuvuuteen ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja tutkitaan niiden keskeisiä ominaisuuksia sekä perehdytään erilaisiin sovellusmahdollisuuksiin. Tavoitteena on oppia derivaattakäsite ja käyttämään derivaattaa monipuolisesti erilaisten funktioiden tutkimisessa ja ongelmien ratkaisemisessa. MA 08 Juuri- ja logaritmifunktiot Kurssilla tutustutaan juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin sekä ratkaistaan niihin liittyviä yhtälöitä. Lisäksi syvennetään derivaatan käsitettä edellä mainittuihin funktioihin. MA 09 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Kurssilla tutkitaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla. Lisäksi tulkitaan lukujonoja ja sarjoja sekä sovelletaan niitä käytännön elämän tehtävien ratkaisuihin. MA 10 Integraalilaskenta Kurssin aikana perehdytään integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteisiin ja määrittämiseen. Opiskellaan alojen ja tilavuuksien laskeminen integrointia käyttäen.

18 18 MA 11 Lukuteoria ja logiikka Kurssilla opitaan formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla ja erilaisia todistusperiaatteita. Lisäksi perehdytään lukujen ihmeelliseen maailmaan. MA 12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Kurssilla tutustutaan absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteisiin ja likiarvolaskujen tarkkuutta koskeviin sääntöihin. Kurssilla käsitellään iterointia, yhtälöiden numeerista ratkaisua sekä kehitetään loogista ajattelua. MA 13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Kurssilla syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan taitoja, joita sovelletaan muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen. MA14 Kertauskurssi Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien keskeisimmät käsitteet ja niiden sovellukset. Kurssi valmentaa yo-kirjoituksiin. LYHYT MATEMATIIKKA Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: NB 1, NB 2, NB 3 s NB 7 2. opintovuotena: NB 4, NB 5, NB 6 s NB 7, NB 8 3. opintovuotena: s NB 9 Pakolliset kurssit NB 01 Lausekkeet ja yhtälöt Tutustutaan matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä sekä lukujen välisiin yhteyksiin ja lainalaisuuksiin. Opitaan käyttämään matematiikkaa myös jokapäiväisen elämän välttämättömänä apuvälineenä. NB 02 Geometria Opitaan hahmottamaan kaksi. ja kolmiulotteista avaruutta ja niissä olevia kuvioita ja kappaleita. Opitaan ratkaisemaan käytännön ongelmia geometrian keinoin. Kurssin keskeisenä sisältönä ovat kuvioiden yhdenmuotoisuus ja suorakulmaisen kolmion trigonometria. NB 03 Matemaattisia malleja I Kurssilla opitaan sisäistämään matematiikan merkitys välineenä, jolla todellisuus voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä. Kurssin keskeisenä sisältönä ovat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen potenssiyhtälön ratkaiseminen eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla.

19 19 NB 04 Matemaattinen analyysi Kurssilla tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Kurssilla opitaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana ja tutkitaan polynomifunktion kulkua sekä suurinta ja pienintä arvoa derivaatan avulla. NB 05 Tilastot ja todennäköisyys Kurssilla tulkitaan ja käsitellään tilastollisia aineistoja sekä perehdytään todennäköisyyslaskennan peruskäsitteisiin ja laskusääntöihin. NB 06 Matemaattisia malleja II Kurssilla täydennetään yhtälöiden ratkaisutaitoja, joita tarvitaan esimerkiksi optimointi ja ongelmanratkaisutehtävissä. Lisäksi tutustutaan lukujonon käsitteeseen. NB 07 Talousmatematiikka Kurssilla perehdytään talouselämässä käytettäviin käsitteisiin. Kurssi antaa valmiuksia oman talouden ja verotuksen suunnitteluun ja hallintaan. Kurssi tukee yrittäjyyden ja taloustiedon opiskelua. NB 08 Matemaattisia malleja III Kurssilla opitaan vektorilaskennan perusperiaatteet, joita sovelletaan kaksi- ja kolmiulotteisissa tilanteissa. Kurssi syventää myös trigonometrian taitoja. NB 09 Kertauskurssi Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien keskeisimmät käsitteet ja niiden sovellukset. Kurssi valmentaa yo-kirjoituksiin. FYSIIKKA Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: FY 1 s FY 2, s FY 3 2. opintovuotena: s FY 4, s FY 5, s FY 6, s FY10 3. opintovuotena: s FY 7, s FY 8, s FY 9 Pakollinen kurssi FY 01 Fysiikka luonnontieteenä Kurssilla tutustutaan miten fysiikan käsitteitä, lakeja ja teorioita käytetään luonnon ilmiöiden ja perusrakenteiden esittämiseen ja selittämiseen. Kurssin keskeisinä teemoina ovat vuorovaikutus kappaleiden liiketilan muutoksen aiheuttajana, vuorovaikutusten peruslait, liikkeen kuvaamisessa sekä tarvittavat käsitteet ja mallit. Samalla oppilas tutustuu kokeellisuuteen ja mallintamiseen fysiikan työtapana.

20 20 FY 02 Lämpö Kurssilla tutustutaan lämpöilmiöihin sekä aineen termodynaamiseen tilan kuvaamiseen sekä lämpöopin pääsääntöihin. Kurssilla perehdytään energian tuottamisen fysikaaliseen perustaan sekä arvioidaan eri energiavarantoja ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. FY 03 Aallot Kurssilla tutustutaan luonnon aalto-ilmiöihin ja mekaanisen aaltoliikkeen perusominaisuuksiin. Aiheina ovat esimerkiksi aaltoliikkeen synnyttäminen, heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio aaltoliike-ilmiönä. Tavoitteena on, että opitaan tunnistamaan ääni, valo ja sähkömagneettinen säteily aaltoliikeilmiöiksi. FY 04 Liikkeen lait Kurssin sisältöinä ovat liikeilmiöt, niitä esittävät mallit sekä erityisesti vuorovaikutus kappaleiden liiketilan muutoksen aiheuttajana. Kurssilla opitaan kuinka vuorovaikutusten noudattamat dynaamiset peruslait sekä toisaalta energian ja liikemäärän säilymislait antavat kaksi erilaista lähtökohtaa vuorovaikutusten ymmärtämiseen. Kurssilla tutkitaan myös erilaisten vuorovaikutusten noudattamia voimien lakeja ja perehdytään statiikan tehtäviin. FY 05 Pyöriminen ja gravitaatio Kurssilla tutustutaan pyörimisliikkeen kinemaattisessa ja dynaamisessa kuvaamisessa tarvittaviin malleihin ja periaatteisiin. Keskeisenä teemana ovat myös pyörimisliikkeen ja vuorovaikutuksen vääntövaikutuksen säilyvät ominaisuudet. Kurssi parantaa opiskelijan statiikkaan sekä pyörimiseen liittyvien tilanteiden laskennallista hallintaa sekä syventää opiskelijan tuntemusta mekaniikan maailmankuvasta. FY 06 Sähkö Kurssilla opitaan sähköstatiikan ja sähkövirtailmiöiden peruskäsitteet. Oppilas tutustuu virtapiireissä käytettävien komponentteihin toimintaan, sähköpiirien perusominaisuuksiin ja niitä kuvaaviin lakeihin. FY 07 Sähkömagnetismi Kurssilla tutustutaan sähkömagneettisiin ilmiöihin, esimerkiksi virtapiirien magneettisiin ja induktiivisiin ominaisuuksiin. Induktioilmiöt ja niitä kuvaavat lait täydentävät oppilaan käsitystä sähkömagneettisesta perusvuorovaikutuksesta. Kurssilla tutustutaan myös kuinka sähkömagneettisia ilmiöitä hyödynnetään ihmisen teknologisessa ympäristössä, esimerkiksi viestinnässä. FY 08 Aine ja säteily Kurssilla käsitellään ilmiöitä, jotka yhdessä energian ja liikemäärän säilymislakien kanssa rakentavat kuvan aineen ja säteilyn vuorovaikutuksen kvantittumisesta. Kvantittuminen yleistyy vuorovaikutusten noudattamaksi periaatteeksi, jonka avulla ymmärretään esimerkiksi atomien viivaspektrejä tai elektronien interferenssi-ilmiöitä. Lisäksi kurssilla perehdytään radioaktiivisuuteen, ydinreaktioihin ja ydinprosesseja hallitseviin vahvaan ja heikkoon perusvuorovaikutukseen.

21 21 FY 09 Kertauskurssi Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien keskeisimmät käsitteet ja niiden sovellukset. Kurssi valmentaa yo-kirjoituksiin. FY 10 Fysiikan työkurssi Työkurssilla oppilaat tutustuvat yksityiskohtaisemmin muiden kurssien ilmiömaan. Kokeellisella tutkimuksella oppilaat harjoittelevat ilmiöiden mallintamista, ja tieteellistä raportointia. Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Kurssin suoritukseen voi liittyä myös vierailuja korkeakoulujen tutkimuslaitoksiin. KEMIA Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: KE 1 s KE 2 2. opintovuotena: s KE 3, s KE 4, s KE 6, so KE 8, so KE9 3. opintovuotena: s KE 5, s KE 6, s KE 7 Pakollinen kurssi: KE 01 Ihmisen ja elinympäristön kemia Kaikille yhteinen kurssi, jossa opiskellaan arkielämään liittyvien ja kokeellisten esimerkkien avulla kemian perustietoja. Kurssilla tutustutaan aineen rakenteeseen. Sidostyypeistä käsitellään ionisidos ja kovalenttinen sidos. Opitaan tunnistamaan orgaaniset yhdisteryhmät ja niiden ominaisuudet. Opitaan ainemäärä- ja konsentraatiokäsitteet sekä niiden laskukaavojen käyttö. Kurssilla tehdään muutamia laboratoriotöitä. : KE 02 Kemian mikromaailma Kurssilla tutustutaan atomin elektroniverhon rakenteeseen ja sen avulla päätellään alkuaineiden ominaisuuksia ja niiden sijoittumista jaksolliseen järjestelmään. Opitaan kemialliset sidokset ja sidosten vaikutus aineen ominaisuuksiin. Syvennetään orgaanisten yhdisteiden rakenteen tuntemusta atomiorbitaalien hybridisoitumisen avulla ja opitaan isomerialajit. Kurssiin kuuluu useita oppilastöitä ja opintovierailu. KE 03 Reaktiot ja energia Kurssilla opitaan tekemään reaktioyhtälöitä. Tutustutaan epäorgaanisiin ja orgaanisiin reaktiomekanismeihin ja niiden sovellutuksiin. Opitaan reaktioyhtälöiden matemaatinen käsittely. Tehdään reaktiomekanismeihin ja reaktionopeuteen liittyviä laboratoriotöitä. KE 04 Metallit ja materiaalit Kurssilla tutustutaan metallien kemiaan ja niiden jalostusprosesseihin. Opitaan käyttämään sähkökemiallista jännitesarjaa ja normaalipotentiaaleja sähköparien ja elektrolyysin sovellutuksissa. Tutustutaan metallien ja epämetallien hapettumis-pelkistymisreaktioihin. Tehdään metalliteollisuuteen perehdyttävä opintovierailu.

22 22 KE 05 Reaktiot ja tasapaino Tutustutaan reaktiotasapainoon, sen siirtymiseen eri olosuhteissa ja siihen liittyviin graafisiin esityksiin. Opitaan happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, neutraloituminen sekä puskuriliuokset. Tutustutaan suolojen liukoisuuteen ja liukoisuustasapainoon. Tehdään titraustöitä. KE 06 Kemian makromaailma Kurssi on orgaaniseen kemiaan liittyvä jatkokurssi, jonka painopiste on biokemiassa. Tutustutaan ravintoaineiden rakenteisiin ja fysiologisesti merkittäviin yhdisteisiin kuten kolesteroli, ATP, DNA ja RNA. Lisäksi tutustutaan puujalostusteollisuuteen ja paperinvalmistukseen, pesuaineiden ja muovien ominaisuuksiin ja valmistukseen. Kurssiin kuuluu useita laboratoriotöitä KE 07 Syventävä kertauskurssi Lukion kemian kokoava ja syventävä kurssi, jossa kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja syvennetään kemian lainalaisuuksien tuntemusta. Kurssi valmentaa ylioppilaskokeeseen. Soveltavat kurssit KE 08 Veden kemiaa ja biologiaa (½-kurssia ) Muodostaa yhdistettynä vastaavaan biologian kurssiin kokonaisen kurssin. Tutustutaan oppilastöiden ja opintovierailuiden avulla veden kemiaan, puhdistukseen ja happamoitumiseen. Tutustutaan ilmanlaadun ja maaperän muutoksiin, ongelmajätteisiin sekä kierrätykseen. Tehdään laboratoriotöitä ja ryhmätöitä. KE 09 Kemian työkurssi Kurssilla tehdään laboratoriotöitä, jolloin mittaukset ja työselostukset suoritetaan pareittain.työt tehdään koulussa tai sopimuksen mukaan muualla esim. Kemiralla Suomenojan tutkimuskeskuksessa. Töihin kuuluvat eri erotusmenetelmät, synteesitöitä kuten asperiinin valmistus, kvalitatiivi- ja kvantitatiivianalyysejä. Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän eli koeviikolla ei ole kurssikoetta. BIOLOGIA Kurssien suoritusjärjestykseksi suositellaan (pakolliset kurssit tummennettuja): 1. opintovuotena: BI 1 s BI 3 (BI 1 oltava suoritettu hyväksytysti) 2. opintovuotena: BI 2 s BI 3 (BI 1 oltava suoritettu hyväksytysti), s BI 4, s BI 5 (BI 2 oltava suoritettu hyväksytysti), BI 6 (BI 2 oltava suoritettu hyväksytysti) 3. opintovuotena:s BI 4, s BI 5 (BI 2 oltava suoritettu hyväksytysti), s BI 7 Pakolliset kurssit BI 01 Eliömaailma Kurssilla tutustutaan biologiaan tieteenä, eliökunnan kehitysvaiheisiin sekä ekosysteemien keskeisiin rakenteisiin ja toimintatapoihin. Samalla opitaan arvostamaan luonnon monimuotoisuutta ja jäsentämään eliökuntaa.

23 23 BI 02 Solu ja perinnöllisyys Kurssin aikana perehdytään solun rakenteeseen ja toimintaan, perinnöllisyyden järjestelmiin molekyyli-, solu-, yksilö- ja populaatiotasolla sekä opitaan ymmärtämään periytymisen perusmekanismeja. BI 03 Ympäristöekologia Kurssilla syvennetään tietämystä ekologisesta tutkimuksesta, luonnon monimuotoisuuden merkityksestä sekä ekologisten ongelmien syistä ja ratkaisumahdollisuuksista. Samalla tutustutaan Suomen luonnon ominaispiirteisiin sekä ekologisesti kestävään kehitykseen. BI 04 Ihmisen biologia Kurssilla perehdytään ihmisen evoluutioon, rakenteeseen, elintoimintoihin ja toimintojen säätelyjärjestelmiin. Erityyppisiä sairauksien aiheuttajia käsitellään elimistöjen yhteydessä esimerkkien avulla. BI 05 Bioteknologia Kurssilla tutustutaan geeni- ja biotekniikan mahdollisuuksiin ihmisen tutkimisessa ja hoidossa, kasvien ja eläinten jalostuksessa sekä esim. lääkkeiden ja elintarvikkeiden tuotannossa. BI 06 Mikrobiologia Kurssilla tutustutaan laborointien ja ryhmätöiden avulla mikrobien elintoimintoihin ja merkitykseen hajottajina, elintarvikkeiden tuottajina sekä tautien aiheuttajina. BI 07 Biologian kertauskurssi Kurssilla kerrataan ja syvennetään aikaisempiin kursseihin sisältyviä asioita ja ratkaistaan yo-tehtäviä. Tehtävät valitaan osanottajien kiinnostuksen mukaan. Kurssi on lähinnä tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville oppilaille. Soveltavat kurssit BI 08 Veden kemiaa ja biologiaa (½ - kurssi) Kurssi on biologian ja kemian yhteinen soveltava kurssi. Tutustutaan veden ominaisuuksiin liuottaa aineita. Haetaan luonnosta vesinäytteitä ja tehdään vertailuja esim. järvi-, joki- ja merivesien välillä. Tutkitaan laboratoriossa vesinäytteiden sisältämiä aineita ja niiden vaikutusta esim. ph-arvoon ja puskurointikykyyn. Lisäksi tutkitaan vesinäytteiden eliöt. Kurssilla käsitellään vesien tilaa ja ympäristöongelmia. Tehdään vierailu esim. vedenpuhdistuslaitokselle.

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT Äidinkieli Englanti A1 kieli Ruotsi B1 kieli Saksa B2 kieli Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2013 2014 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: lyk.hki@edu.hel.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelinnumerot:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2015 2016 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Hyvä lukija, Lukio on ollut jo 150 vuoden ajan tärkein koulutusväylä korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutusta ja siihen läheisesti liittyvää ylioppilastutkintoa on uudistettu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot