JOHTAMINEN JA LUOTTAMUS TULOKSELLISEN TYÖYHTEISÖN KULMAKIVINÄ PERINTEISISSÄ JA VIRTUAALIORGANISAATIOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTAMINEN JA LUOTTAMUS TULOKSELLISEN TYÖYHTEISÖN KULMAKIVINÄ PERINTEISISSÄ JA VIRTUAALIORGANISAATIOSSA"

Transkriptio

1 Veikko Teikari TKK:n Työpsykologian ja johtamisen prof.emer. JOHTAMINEN JA LUOTTAMUS TULOKSELLISEN TYÖYHTEISÖN KULMAKIVINÄ PERINTEISISSÄ JA VIRTUAALIORGANISAATIOSSA Tampere

2 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN HENKILÖSTÖ 2007 (N=62) 4 professoria 1 lehtori 2 assistenttia 1 sihteeri N=8 ulkopuolisella rahoituksella toimivat tutkijat (44) ja tutkimusapulaiset (10) N=54 (+8 tuntiassistenttia) DI-tausta 28 YO-tausta 35 naisia 38 miehiä 25 tohtorit 13 lisensiaatit 8 DI tai maist. 32 ylioppilaat 10 budjettirahan osuus 18% ulkopuolisen rahan osuus 82% 2

3 ONKO KORKEAKOULU- JA YLIOPISTOALOITUSPAIKKOJA LIIKAA? kk-ikäisten ikäluokat n ylioppilaita näistä n vuosittain amk:n aloitti yliopiston aloitti eli lähes 100 % ikäluokasta!!(2003) 3

4 Työpsykologian tulos osa-alueittain opintoviikot opinnäytteet julkaisut hankittu projektirahoitus 4

5 Työpsykologian ja johtamisen laboratorion ulkopuolinen rahoitus vuosi 5

6 6

7 7

8 UUDEN SUKUPOLVEN JOHTAJUUS Johtajan kolme roolia Esimies Asiantuntija Kehittäjä Tehtävät Visioi, uskoo huomiseen Kuvaa ja luo päämäärät yhdessä alaisten kanssa Ei ole kenenkään talutusnuorassa Uskaltaa tehdä päätöksiä Luo yhteishenkeä Kasvattaa uuden sukupolven esimiehiä 8

9 KASVUHAASTEET Oman esimiesroolin selkiyttäminen - Johtamisen ja asiantuntijatyön painotukset - Mitä on esimiestyö Itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kehittäminen - Erilaisuuden hyväksyminen Vuorovaikutustaidot Palautteen antaminen ja kannustaminen Palautteen vastaanotto (Haavisto, 1999) 9

10 HENKILÖSTÖLLE TÄRKEITÄ ASIOITA OVAT: Tarve tietää mitä yrityksessä tapahtuu: Mitä kukin tekee? Strategiat ja tavoitteet? Asioiden tärkeysjärjestys? Miten yrityksellä menee? Miltä tulevaisuus näyttää? Mahdolliset uhat ja ongelmat? Tarve ymmärtää erilaisten päätösten ja ratkaisujen taustaa ja perustetta: Miksi tämä päätös tehtiin? Mitä muita vaihtoehtoja on? Päätöksen ja ratkaisun perustelut? Mitä päätöksestä seuraa? Halu osallistua ja vaikuttaa: Miten voin omalla työpanoksellani vaikuttaa ja olla toteuttamassa yrityksen tavoitteita? Miten voin omalla panoksellani olla mukana tulevaisuudessa? Tarve kokea itsensä tärkeäksi ja arvokkaaksi: Mikä on minun roolini ja merkitykseni yrityksessä? Miten tärkeä olen yritykselle? Saanko riittävästi tunnustusta ja arvostusta? Annetaanko minulle mahdollisuus kasvaa ja kehittyä? Tarve ottaa vastuuta ja saada aikaan tuloksia. Ihmiset ovat vastuullisia ja heillä on kapasiteettia. He haluavat nähdä oman työpanoksensa merkityksen tulosten aikaansaannissa. 10

11 HAJAUTETUN TYÖN JOHTAMISROOLEJA Koivisto, S. & Vartiainen, M. (Psykologia 1/2008) Globaali työtoiminta on synnyttänyt hajautetun työn ja virtuaalitiimit yhteinen päämäärä maantieteellisesti eri paikoissa kommunikoivat pääosin sähköisesti: sähköposti, puhelin, videokonferenssit Tavoitteena tutkia millaisia rooleja virtuaalitiimien johtajat arvioivat tarvitsemansa tehokkaassa tiimityöskentelyssä rajaus: tiimin jäsenten odotuksia johtajan roolista ei kysytty vähän tutkittu empiirisesti 11

12 Parhaat asiantuntijat mukaan Ryhmissä vain harva puhuu kotikielenään englantia Kullakin maalla ja mantereella on oma kulttuurinsa, joka on huomioitava Kasvokkain tapaamiset ovat suuri tapahtuma, johon on panostettava Jokaisella jäsenellä on myös oma linjaorganisaatioroolinsa ja tehtävät Haasteet usein kompleksisia ja vaikeita Ryhmät pysyviä tai määräaikaisia Pikaluottamus 12

13 AINEISTO 31 virtuaalitiimin johtajaa - 24 suomalaista - 6 usalaista - 1 ruotsalainen pääosin korkean teknologian ratkaisuja kehitteleviä organisaatiota puolistrukturoitu haastattelu induktiivinen sisältöanalyysi - aineistolähtöinen menetelmä - kolme vaihetta Roolit johtamisessa - asioiden johtaminen - kommunikaation johtaminen - ihmisten johtaminen yhteensä 13 eri roolia 13

14 14

15 Roolit hyvin samankaltaisia kuin paikallisten tiimien johtajien roolit Virtuaalisissa tiimeissä korostuu johtajan kyky luottaa tiimin jäseniin ja jakaa valtaa sekä vastuuta tiimille. Valtuuttaminen Johtajan on huomioitava sekä jokainen yksilö että tiimi kokonaisuutena Johtajalla monia ristiriitaisia rooleja 15

16 Johtamisympäristö Kompleksisuus Muutos Virtuaalisuus Kansainvälisyys Antti Koivula (2006) 16

17 Johtamisen tasot Minä Face-Face Ryhmä Organisaatio Antti Koivula (2006) 17

18 JOHTAJAN PARADOKSI - Olla lähellä ja ottaa etäisyyttä - Johtaa toimintaa ja vaikuttaa taustalla - Luottaa ihmisiin ja kontrolloida heitä - Olla kärsivällinen ja vaativa - Nähdä yksilön etu ja yrityksen etu - Olla visioija ja tekijä - Yrittää sitouttaa ja päättää yksin - Toimia ja keskustella (reflektoida) - Luottaa itseensä ja olla nöyrä - Huolehtia tuottavuudesta ja ihmisten hyvinvoinnista (Quinn 1988) 18

19 Huomio kiinnittyy tilanteiden ja johtamisen suhteeseen seitsemällä eri tavalla (Winogran & Flores 1986): 1. Johtaja ei voi välttää toimimista. Hänen toimintansa vaikuttaa ihmisiin ja tilanteeseen. 2. Johtaja ei saa takaisin toimintaansa. Tilanteiden kanssa täytyy selvitä juuri sinä hetkenä, kun ne ovat ajankohtaisia. 3. Toiminnan vaikutuksia ei voi koskaan kokonaan etukäteen arvioida. 4. Tilanne, johon toiminta on perustunut, ei säily muuttumattomana. 5. Jokainen esitys tilanteesta sisältää tulkinnan. Yhden ehdottoman tulkinnan, objektiivisen analyysin, antaminen tilanteesta on mahdotonta. 6. Kommunikaatio on toimintaa. Aina kun ihmiset sanovat jotain, he yhtä paljon luovat kuin kuvaavat tilannetta. 7. Johtaja on aina tapahtumien ja informaation virrassa. 19

20 Oman mielen johtaminen ja yksilön menestyminen Ahman,2003 1) Minäjoustavuus (affektiivinen ja kognitiivinen intrapersoonallisen älykkyyden teoriaan perustuva alue) Yksilö tuntee hyvät ja huonot puolensa sekä niiden merkityksen ja vaikutuksen itseensä ja ympäristöönsä. Yksilö arvostaa itseään siitä huolimatta, että tiedostaa myös rajoituksensa. Yksilö uskoo omiin kehittymismahdollisuuksiinsa ja uskoo selviytyvänsä haasteellisistakin tehtävistä. Tämä alue on tulosten mukaan tärkein alue, johon pystytään vaikuttamaan nimenomaan henkilökohtaisen valmennuksen avulla. 20

21 Oman mielen johtaminen ja yksilön menestyminen 2) Tulosjoustavuus (konatiivinen itsensä johtamisen teoriaan perustuva osa-alue) Yksilö valikoi tietoisesti omat tavoitteensa, tiedostaa motivoitumistapansa ja kykenee toimimaan tavoitteiden suuntaisesti. Yksilö tiedostaa arvonsa ja toimii niiden mukaisesti. 21

22 Oman mielen johtaminen ja yksilön menestyminen 3) Sinäjoustavuus (affektiivinen ja kognitiivinen interpersoonallisen älykkyyden teoriaan perustuva alue) Yksilö tiedostaa ihmiskäsityksensä ja sen merkityksen toimiessaan toisten kanssa. Yksilö kykenee tehokkaaseen vuorovaikutukseen verkostoissa. 22

23 Oman mielen johtaminen ja yksilön menestyminen 4) Muutosjoustavuus (kognitiivinen itsensä johtamiseen perustuva alue) Yksilö tiedostaa omat paradigmansa, uskomuksensa ja asenteensa ja niiden merkityksen ja kykenee muokkaamaan niitä tarvittaessa 23

24 24

25 ALAISTAITO Irenius, 2005 Millainen johtaja, sellainen alainen Vain hyvät alaiset mahdollistavat hyvän johtamisen ja tuloksekkaan toiminnan JOHTAMINEN ON VUOROVAIKUTUSTA 25

26 ALAISEN TYÖ ON SAMANLAISTA KUIN TOIMITUSJOHTAJAN suunnittelee organisoi tekee koordinoi motivoi mittaa omalla alueellaan 26

27 ALAISEN KESKEISIÄ TAI TOIVOTTAVIA OMINAISUUKSIA kyky osata kuunnella muita, sosiaalinen kompetenssi, vuorovaikutustaidot huumorintajuisuus ja joustavuus yhdessä sovittujen menettelytapojen hallitseminen, työn organisointi kyky ja halu hillitä itseään tietyissä tilanteissa myönteinen ote tekemiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen, työilmapiiri kyky uusintaa kompetenssejaan ja muuttua kyky motivoida itseään ja toisia uskallus kokeilla uusia ideoita, hiljaiset tiedot halu ottaa vastuuta ja jakaa sitä, sisäinen yrittäjyys lojaalisuus ylös ja alaspäin 27

28 Strategia käytännössä - koulukunta Ikävalko,2005 viestintä tulkinta omaksuminen soveltaminen uusintaminen Tutkimus on ollut kiinnostunut yläjohdon toimenpiteistä, ei keskijohdon eikä henkilöstön osallistumisesta siihen. 28

29 Keskijohto strategian toteuttajana Viralliset roolit strategiapäivät vuosikello tuloskortti kokoukset viikkopalaverit koulutustilaisuudet päivittäiset rutiinit kehityskeskustelut (välinen vs pakkopulla) Satunnaiset roolit kertomukset, tarinat keskustelut metaforat vapaa-ajan harrastukset = tulkitsevat ja välittävät strategian ydinviestiä ja antavat sille merkityksen 29

30 Keskijohto toimii Tiedon jakaminen ja toisto Toimenpiteiden aloitus Toimenpiteiden valvonta Arvioi toimenpiteiden hyvyyttä Arvioi valintojen kypsyyttä ja priorisointeja Toteuttaa sokeasti tai kriittisesti korjaten 30

31 Yrityksen strategiset suunnitelmat Tuotekehitys Vallan hajautus Informaatiojärjestelmät Tavoitetila Lähtötila Työtaidot Seuranta Johtaminen TKK/Työspykologia Veikko Teikari Malli sosioteknisten muutosprosessien ohjaamisesta. Muutosprosessi käynnistyy lähtötilan analysoinnilla 31

32 Tuottavuus ja ihmisten hyvinvointi Työolosuh- = teet ja X X välineet Työn sisällöt X Työtaidot X Johtaminen 32

33 33

34 34

35 EZ-arvo Psyykkinen kuormittuneisuus Porissa Motivaatiotekijät Aktivaatio Kuorm.val. Kontaktival. Tehokkuus Sos.tunn. Itsevarmuus Työvuoron alussa Työvuoron lopussa 35

36 EZ-arvo Psyykkinen kuormittuneisuus Porissa Motivaatiotekijät Aktivaatio Kuorm.val. Kontaktival. Tehokkuus Sos.tunn. Itsevarmuus Työvuoron alussa Työvuoron lopussa 36

37 LOPPUTEESIT 1. Yritän johtaa alaisiani, kuten toivoisin itseäni johdettavan! 2. Suunnittelen sellaisia töitä ja työpaikkoja, joihin uskaltaisin ja haluaisin laittaa myös oman lapseni töihin! 3. Kun suunnittelen muutosta organisaationi toimintatavoissa, minun on myös itse oltava valmis muuttumaan ja useimmiten ensimmäisenä! 37

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA

JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 1/2008 JOHTAJUUS SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSISSA Johtajuus sosiaalialan osaamiskeskuksissa OPINNÄYTETYÖ PAULIINA PIETILÄINEN JOHTAJUUS

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI Askeleet muutokseen Sisältö Alkusanat muutoksen hyödyt 3 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 5 2. Johtajuus: Johtamistavat 8 3. Käyttöönotto: Toimintatavat 11 4. Talouden

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Johtaminen Ja JohtaJuus

Johtaminen Ja JohtaJuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Göran Lindgren Suomen Reserviupseeriliitto ry Espoo 2008 Johtaminen ja johtajuus Suomen Reserviupseeriliitto ry Ulkoasu: Timelli

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009

Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 47 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2009 ISBN 978-952-216-096-6 (painettu) ISSN 1457-7933 (painettu) Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Juvenes Print Oy, Tampere

Lisätiedot

Agendasta ämpäriin- esimiesten näkemyksiä palaverien roolista johdon työkaluna

Agendasta ämpäriin- esimiesten näkemyksiä palaverien roolista johdon työkaluna Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Agendasta ämpäriin- esimiesten näkemyksiä palaverien roolista johdon työkaluna Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Tuuli Mäkelä 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Elli Heiskanen ja Sami Hirvonen Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Opinnäytetyö

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Paradigman muutos? Muutosjohtaminen kaipaa narratiivisuutta

Paradigman muutos? Muutosjohtaminen kaipaa narratiivisuutta PeRttu salovaara Toimii Innotiimi Oy:n toimitusjohtajana ja tekee työtään konsulttina muutoksen ja johtamisen kehittämisen, sekä filosofisen konsultaation parissa. Hän väittelee syksyllä 2011 Tampereen

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA

KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA KOKOUS RYHMÄN TYÖRUKKASENA Keskiössä kokoustyöskentely eräässä ammattikorkeakoulussa Tiina Häkkinen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma, ylempi amk Matkailu-, ravitsemis- ja

Lisätiedot