Diginatiivit oppijoina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diginatiivit oppijoina"

Transkriptio

1 Diginatiivit oppijoina Kai Hakkarainen & Mind the Gap tutkimusryhmä Professori, Kasvatustieteen laitos, Turun yliopisto, varajohtaja, Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö Helsingin yliopisto

2 Kirsti Lonka Kasvatuspsykologia Mind the Gap tutkimusverkosto Katariina Salmela-Aro, Nuorten kehitys ja hyvinvointi Kimmo Alho Aivotutkimus (tarkkaavaisuus ja muistiverkostot Kai Hakkarainen, Teknologian välittämä oppiminen

3 Älyllisen syttymisen haaste Vaikka suomalaiset oppilaat pärjäävät erinomaisesti koulusaavutustesteissä, he eivät viihdy koulussa Heille on tyypillistä saada korkeat pisteet, mutta kokea tosi alhaista kiinnostusta tieteeseen (OECD) Monet oppilaat kyllästyneitä, vieraantuneita (pojat) ja kokevat riittämättömyyden tunteita ja uupumusta (tytöt) Vain 20% opiskelijoista kokee viikoittaista oppimiselle syttymistä (vrt. ammikset)

4 Diginatiivit ovat älyllisesti sosiaalistuneet käyttämään TVT:tä toimintansa välineenä Digisiirtolaiset käyttävät TVT:tä heikosti integroituneena ulkoisena välineenä

5 Millainen kuilu vallitsee diginuorten käytäntöjen ja koulukäytäntöjen välillä? Diginuorten käytännöt Koulukäytännöt Joustava TVT:n käyttö Perinteinen media Samanaikaissuorittaminen Lineaarinen eteneminen Proteesilaajennettu mieli Puhdas henkinen suoritus Internetin tietohaku Oppikirjojen rajattu sisältö Käsittely kuvaruudulla Paperin ja kynän käyttö Kiinnostusryhmät verkossa Ulkoinen suorittaminen (making & sharing) Jokaisen sukupolven tieto- ja mediakäytännöt ovat heterogeenisiä

6 Digiteknologian omaksuminen vaatii toiminnan käyttöjärjestelmän muuttamista Teknologian välittämä yhteisöllinen oppiminen tuottaa hyviä oppimistuloksia Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäyttö ei ole juurtumisen osaksi koulun arkea TVT:n omaksumisessa ei ole kysymys irrallisista taidoista, vaan tieto- ja mediakäytäntöjen omaksumisesta => toiminnan käyttöjärjestelmän muovaaminen ( formatointi ) TVT:n omaksuminen toiminnan joustavaksi välineeksi edellytti uuden sukupolvien välistä oppimista

7 Materiaalisesti ja sosiaalisesti hajautunut älykkyys Materiaalisesti hajautunut älykkyys - Ajattelun ulkoistaminen - Ideoiden kehittely - Ulkoinen muistikenttä Sosiaalisesti hajautunut älykkyys

8 Kolme mediakäytäntöjen tyyppiä (Ito ym. 2010) Koulun ja opetuksen haasteena tukea luovan osallistumisen digitaalinen kuilun ylittämistä Sosiaalinen hengaileminen (hanging out). Ystävyyden ohjaama jatkuva yhteydenpito laajennetussa sosiaalisten suhteiden verkossa. Avoin luova kokeileminen (messing around). Toiminta vertaisryhmässä kiinnostusten (TVT, pelaaminen, median tuottaminen) jakamiseksi ja syventämiseksi. Osaamisen jalostaminen (geeking out). Asiantuntijuuden kehittämisen ohjaama sukeltaminen toimintaan lähipiiriä laajemmassa nuorista ja aikuisista muodostuvassa tietämysyhteisössä.

9 Kuinka intensiivinen TVT:n ja Internetin käyttö vaikuttaa diginuorten ajatteluun (onko merkkejä rajoittuneista itsesäätelyn ja kirjallisuuden hyödyntämisen taidoista?) Syntyykö pinnallisia heinäsirkkamieliä, jotka eivät pysty syvälliseen oppimiseen tai saavuta ehyttä ymmärrystä

10 Mona Moisala ja Kimmo Alho Mind the Gap aivotutkimus Osanottajat: 13-, 16- ja 20-vuotiaat pelaajat, sosiaalisen median käyttäjät, minikäyttäjät Tutkimuskysymykset: Vaikuttaako tietokoneen käytön määrä/ laatu tai ikä kykyyn suorittaa kahta tehtävää yhtä aikaa vaihdella eri tehtävien välillä pitää tietoa yllä muistissa Miten parempi suoriutuminen näkyy Aivoaktivaatiossa Aivojen rakenteessa?

11 Millaisia osallistumisen kokemuksia koulun ulkopuolinen/sisäinen oppimisympäristö tarjoavat Yhteisöön kuuluminen: yhteisölliset käytännöt, jotka saavat nuoren kokemaan olevansa ryhmän jäsen (vaikutus) Oman panoksen merkitys: omien kokemusten jakamiseen ja yhteisöön panostamiseen liittyvät käytännöt Sosiaalinen tunnustus: Luottamuksen valaminen kykyjen venytettävyyteen (minäpystyvyys+ kollektiivinen pystyvyys) Olenko väärässä paikassa? Onko tapahtunut joku erehdys?

12 Oppimisen kohteiden laajentaminen Perinteiset kohteet Yksinkertaiset, suljetut oppikirjaongelmat Muutaman tunnin tai luennon tehtävät Tietoa toistavat tai pelkistetyt tehtävät Yksilötehtävät Paperiin ja kynään perustuvat tehtävät Tietotyön kohteet Monimutkaiset, avoimet ongelmat Pitkäaikaisen ponnistelun tehtävät Tiedonrakentamisen tehtävät Yhteisölliset tehtävät Teknologiavälitteiset tehtävät Oppimistehtävien kattoefekti (MS partners in learning); parhaidenkin opiskelijoiden alisuoriutuminen

13 Monimutkaisuuden kohtaaminen valmistaa tulevaisuuden ongelmiin (Ference Marton) Kertaus on Vaihtelu on opintojen äiti Pintapiirteiltään vaihtelevien tehtävien ratkaiseminen jonkin toimintakaavion hallitsemiseksi tulevassa kokeessa opintojen äiti Haastavien ongelmien itsenäinen ja yhteisöllinen ratkaiseminen tulevaisuuden ennakoimattomien ongelmien kohtaamiseksi Opiskelijoita kannattaa jo varhaisessa vaiheessa totuttaa ylioppilaskoetehtävien ratkaisemiseen epäonnistumisesta huolimatta (=>oppia epäonnistumaan asteittain älykkäämmin)

14 Tutkivan oppimisen osatekijät [Hakkarainen 1998, Hakkarainen, Lonka, Lipponen, 1999] Tapauslähtöisyys Kyseleminen ja ihmettely Työskentelyteorioiden luominen Jaettu asiantuntijuus Kriittinen arviointi Uuden tutkimuskierroksen Syventävän tiedon etsintä käynnistäminen Tiedon rakentaminen

15 Kaksi näkökulmaa oppimiseen (J. P Gee) Tiedon sisältö (käsitteiden ja faktojen omaksuminen) Tietosisällön omaksuminen (kapea alainen tietäminen) Tiedonluomisen toimintamenetelmät (soveltaminen, luominen) Tiedonluomisen käytäntöjen harjoittelu - Tutkivat ja ilmiöprojektit - Tutkimustyökurssit Miten kouluopiskeluun saataisiin voimakkaampi tekemisen meininki (kokemus tietotyön käytännöistä)

16 Ilmiöpohjaiset ja tutkivat tietotyö- Haastava ja merkityksellinen ongelma tai ilmiö projektit Projektin aloitus Projektin suoritus Tiedon soveltaminen+luominen Jatkuva korjaava palaute Itse- ja vertaisarviointi Monitahoisten ilmiöiden tutkiminen useiden tiedonalojen voimin Kokemus yhteisöllisestä tiedonrakentamisesta monimutkaisuuden kohtaamisessa Reflektointi, suuntaaminen Tiedon luominen ja rakentaminen Projektin jatko Koulun päättyessä kokonainen portfolio tietoa luovia projekteja

17 Sähköisen ylioppilaskokeen tiedollisia haasteita Luominen Arviointi Analysointi Soveltaminen Ymmärtäminen Tutkivan tehtävät ja projektit Tiedon soveltaminen ilmiöiden analyysiin Tehtävien vaikeustaso Mieleenpalauttaminen Perustietojen hallinta

18 Älyllisten prosessien opettaminen ( Teaching Minds Roger Shank, 2011) Samat älylliset prosessit tärkeitä lukioissa ja AMK:ssa Tarvitaan älyllisten prosessien toistuvaa käytännön harjoittelua realistisessa kontekstissa (epäonnistumisesta oppiminen, tapaukset) Käsitteelliset prosessit Selittäminen/ ennustaminen Kokeileminen/ tutkiminen Arvioiminen Diagnoosi Suunnittelu Syysuhteiden erittely Sosiaaliset prosessit Analyyttiset prosessit Tiimityö Verkostoituminen Neuvottelu

19 Opiskelijan henkilökohtainen oppimisympäristö Henkilökohtaisten ja yhteisöllisten virtuaalisten työvälineiden kokoaminen opiskelun tueksi Sosiaalisen median välineet, jotka tukevat sisältöjen luomista, jäsentämistä ja jakamista Tuettu ja itseohjautunut oppimisvälineiden ja resurssien organisoiminen Ei-muodollisen oppimisen välineiden valjastaminen tukemaan opiskelua Blokit: oppimispäiväkirja, e-portfolio Wikit: sisällön jäsentäminen Google-kalenterit: opiskelusuunnitelma YouTube/Flikr: Opetusvideot, verkkodemot Verkosto (FB, Linked): profiili, keskusteluryhmä Sosiaalinen kirjanmerkitseminen: kurssisisältöjen + lähteiden organisoiminen Tuotosten ja prosessien jakaminen (vertaiskommentointi ja keskustelu)

20 Tekemisen kulttuurin juurruttaminen kouluihin Tiedonluomisen projektit oppimista jäsentävinä merkityksellisinä makrokonteksteina Välineet suunnittelun, muotoilun ja valmistamisen tueksi (3D suunnitteluohjelmat ja 3D tulostimet) Opiskelijoiden vieminen esineiden internetin rakentamiseen pelkän tiedonrakentamisen sijaan. Opiskelijalla koulua päättäessään kokonainen portfolio tietoa luovia projekteja

21 Tutkija-opettaja vuorovaikutus pedagogisten innovaatioiden perustana Innovatiiviset oppimisympäristöt syntyvät vuorovaikutuksessa opettajien ja koulujen kanssa Opettaja on kollegoineen tutkivan oppimisen sydän, jolla täytyy olla käsitys korkeammat tason tavoitteista, joihin tähdätään Tarvitaan ohjausta ylitse monien aikajänteiden (oppitunti; projektin elinkaari; oppiminen projektista toiseen) Opettajien omilla tutkimustaidoilla avainasema => - Adaptiivinen asiantuntijuus, - Erikoistumiskoulutus - Opettaja-tutkija yhteistyö

22 Kuinka opettaja voi tukea älyllistä syttymistä (J. Eccles) Mallintaa innostusta ja henkilökohtaista älyllistä syttymistä (virtauksen ja jaksamisen ylläpitäminen) Viedä tietämyksen äärirajalle ja tulevaisuuden tiedonluomisen haasteisiin (adaptiivinen asiant.) Osoittaa huolenpitoa opiskelijoista ja heidän älyllistä tarpeistaan; kiinnostuksen rohkaisu Ohjata järjestelmällisesti ymmärtävään oppimiseen ja tiedonrakentamiseen Antaa selkeää ja välitöntä palautetta ja rohkeaa sosiaalista tunnustusta (lahjakkuuden sytykkeet) Luoda älyllisesti stimuloiva ja vaativa koulukulttuuri, jossa samalla kannetaan huolta opiskelijoista ja heidän kehityksestään

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Sosiaalisen median opetuskäyttö

Sosiaalisen median opetuskäyttö Sosiaalisen median opetuskäyttö Oppimisen teoriaa ja kokemuksia DevelOPE-hankkeesta Toimittaneet Harto Pönkä, Niina Impiö & Venla Vallivaara OULU 2012 4 Oulun yliopiston oppimateriaalia Didascalica Universitatis

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PALMGREN-NEUVONEN, LAURA LIIDUSTA VERKKOON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPETTAJAN AMMATILLISESSA KASVUSSA Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Miten muistin kapasiteettia voi ylittää tai kiertää? Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto Jos haluamme tukea omaa ja muiden kasvua ja kehitystä työpaikalla, on tärkeää ymmärtää miten ihmisen tiedonkäsittely

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

.ROOHNWLLYLQHQlO\NN\\V. Kai Hakkarainen

.ROOHNWLLYLQHQlO\NN\\V. Kai Hakkarainen RUNNING HEAD: Kollektiivinen älykkyys.2//(.7,,9,1(1b/

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA Erityisopettajat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntäjinä yksilöllisessä erityisopetuksessa Maria Ihantola Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015 Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015 Ari Myllyviita Kemian ja matematiikan lehtori Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu ari.myllyviita@helsinki.fi Kotisivut kemian opetuksessa Viereisessä

Lisätiedot

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja viestintäteknologian roolista opettajan työssä Jukka Nyrhilä Pro gradu tutkielma Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajaopinnot Syksy 2013

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Tablet-tietokoneiden käyttö ihmisen biologian opetuksessa tapaustutkimus 9. luokan oppilailla. Teija Hytönen

Tablet-tietokoneiden käyttö ihmisen biologian opetuksessa tapaustutkimus 9. luokan oppilailla. Teija Hytönen Tablet-tietokoneiden käyttö ihmisen biologian opetuksessa tapaustutkimus 9. luokan oppilailla Teija Hytönen Kasvatustieteen ja matemaattis-luonnontieteiden pro gradu -tutkielma Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

REITTEJÄ. työelämän murroksessa ISBN 978-952-6690-34-6. Toim. Päivi Keränen, Risto Säntti, Matti Rantala & Anna-Maria Vilkuna

REITTEJÄ. työelämän murroksessa ISBN 978-952-6690-34-6. Toim. Päivi Keränen, Risto Säntti, Matti Rantala & Anna-Maria Vilkuna REITTEJÄ työelämän murroksessa Reitit tulevaisuuden työelämään syntyvät yhdessä tekemällä. Tämä kirja kokoaa yhteen ammattikorkeakouluväen, opiskelijoiden, yrittäjien, yritysten ja aluekehittäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista.

Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista. Saija Mäki-Komsi Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista. SAATESANAT Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat,

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen uusi oppiminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 Kannen kuva: Kartanonkosken koulu, Vantaa Kuvaaja: Veikko Somerpuro Kuvan

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa

KERHOKESKUS. Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa KERHOKESKUS Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Kerhokeskus koulutyön tuki ry Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot