KansanOpisto. Folkhögskolan 4/ KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KansanOpisto. Folkhögskolan 4/2005 100 KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN 4 2005 1"

Transkriptio

1 KansanOpisto Folkhögskolan 4/ KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

2 2 KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

3 KANSANOPISTO - FOLKHÖGSKOLAN 4/ vuosikerta/årgång Julkaisija/Utgivare Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening ry Päätoimittaja/Chefredaktör Hannu Salvi rehtori, Keski-Suomen opisto puh. (014) Toimitussihteeri/Redaktionssekr. puh. (09) Osoite Annankatu 12 A Helsinki Puh. (09) Fax (09) kansanopistolehti Toimitusneuvosto/Redaktionsråd Hannu Salvi, puheenjohtaja Raili Alatalo Tytti Issakainen Henrik von Pfaler Päivö Puhakainen Sirkku Räihälä Pekka Sallila Sari Virtanen, sihteeri Tilausmaksu/Prenumerationsavg. 15 euro vuosikerta/årgång Ilmoitukset/Annonser Armi Kääriä puh./tel. (09) ISSN Lay-out Markku Böök Käännökset/Översättningar Juha Auvinen Kuvat (ellei mainittu) Suomen Kansanopistoyhdistyksen arkisto Kannen kuva Anne Nisula Pikkukuvassa Sääksmäen kansanopistokokouksen osanottajat Paino Oriveden Kirjapaino /2005 Sisältö Innehåll Lukijalle Till läsaren... 4 Ainutlaatuinen yhdistys... 5 Ville Marjomäki Unik förening... 6 Ihanteita ja realismia Kansanopisto-lehden pääkirjoituksissa... 7 Hannu Salvi Ideal och realism i tidningen Kansanopistos ledare, sammandrag Lehden keskustelu tukenut opistojen kehittämistyötä Pekka Sallila Debatten i tidningen ett led i arbetet att utveckla folkhögskolan, sammandrag Elämää varten Päivi Tuomola-Karp För livet, sammandrag Kansanopistot sisäoppilaitoksina Tytti Issakainen Folkhögskolor som internat, sammandrag Den internationellt orienterade folkhögskolan Matts Granö Kansainvälisesti suuntautunut kansanopisto, tiivistelmä Kansakunta ja kansanvalta kansanopistokeskustelussa Päivö Puhakainen Nation och demokrati i folkhögskoledebatten, sammandrag Kristillisyys ja kansanopisto Ilkka Hjerppe Kristlighet och folkhögskola, sammandrag Kouluneuvos Karttunen pakinoi lähes 30 vuotta Sirkku Räihälä Skolrådet Karttunen kåserade i nästan 30 år, sammandrag Kuvia kesän 1980 kansanopistopäiviltä Sisälähetysseuran opistolta Pieksämäeltä Kansanopisto-lehdessä 6/ KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

4 Lukijalle K ansanopisto Folkhögskolan -lehti osallistuu tällä syksyn ensimmäisellä numerollaan Suomen Kansanopistoyhdistyksen 100-vuotisjuhlavuoden viettoon. Lehti ei ole aivan niin vanha kuin yhdistys, mutta perustamisestaan lähtien Kansanopisto-lehti ja Kansanopistoyhdistys ovat kulkeneet hyvin likellä toisiaan. Lehti on ollut paitsi kansanopistokentän tiedotuskanava, myös kentän yhtenäisyyttä vaaliva väline. Ensimmäisessä artikkelissa Suomen Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja Ville Marjomäki pohtii Kansanopistoyhdistyksen merkitystä opistoliikkeelle eri aikoina. Sen jälkeen lehden toimitusneuvoston jäsenet vahvistettuna muutamilla kansanopistoja tuntevilla kirjoittajilla tarkastelevat artikkeleissaan, miten eräät kansanopistoille tärkeät teemat ovat olleet esillä eri vuosikymmenien Kansanopistolehdissä, ja mitä ne kertovat kansanopistojen ja aikojen muutoksista. Kansanopisto Folkhögskolan onnittelee juhlivaa Suomen Kansanopistoyhdistystä ja kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän juhlalehden tekemiseen. Hannu Salvi Päätoimittaja Till läsaren T idningen Kansanopisto Folkhögskolan deltar med detta höstens första nummer i firandet av 100-årsjubileet av Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening. Tidningen är inte riktigt så gammal som föreningen, men ända sedan tidningen grundades har den och Folkhögskolföreningen gått nästan hand i hand. Tidningen har förutom att den tjänat som informationskanal för folkhögskolefältet också slagit vakt om samstämmigheten ute på fältet. I den första artikeln reflekterar ordföranden för Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening Ville Marjomäki över föreningens betydelse för folkhögskolerörelsen i olika tider. Därefter går medlemmarna i redaktionsrådet förstärkta med ett par skribenter med insikter i folkhögskolor närmare in på hur vissa för folkhögskolorna viktiga teman har noterats i tidningen och vad de berättar om hur folkhögskolorna och tiderna har förändrats. Kansanopisto Folkhögskolan gratulerar jubilerande Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening och tackar alla som medverkat i att göra denna jubileumstidning. Hannu Salvi Chefredaktör 4 KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

5 Ainutlaatuinen yhdistys Suomen Kansanopistoyhdistys perustettiin vuonna 1905 edistämään itsenäisten kansanopistojen keskinäistä vuorovaikutusta ja vahvistamaan nopeasti kasvavan opistoliikkeen sivistyksellistä merkitystä yhteiskunnassa. Elettiin aikaa, jolloin Suomessa ja kaikkialla pohjolassa rakennettiin kansallisuusaatetta lähtökohtanaan pitävää kansansivistysohjelmaa, johon tulivat perustamaan toimintansa niin kansakoulu, kuin kansanopistot ja muu heräävä sivistystyökin. Agraarista globaaliin S atavuotisen historian kuluessa yhdistys on saanut kohdata jatkuvasti muuttuvia ja laajenevia haasteita. Niitä voi aavistella jo pelkästään tutustumalla opistoliikkeen historian kehitysvaiheisiin. Autonomian vuosina liike oli aatteellisesti yhtenäinen, grundtvigilaisen opistoidean mukainen. Työskentelyä ohjasi kansallismielisten isäntien ja emäntien kasvattaminen ja maailmankuva oli vahvan agraarinen. Toisessa vaiheessa, itsenäistymisestä jatkosodan päättymiseen, korostui kansalaiskasvatus, joka sai voimansa itsenäisyystaistelun kovista kokemuksista, varhempi kulttuuri-isänmaallisuus antoi tietä valtiollis-kansalliselle isänmaallisuudelle. Liike eriytyi myös sisäisesti, kun herätyskristilliset opistot muodostivat oman erityisen opistoryhmän. Kolmas jakso alkoi heti sotien jälkeen ja kesti 1980-luvun lopulle. Tätä aikaa luonnehti teollisesti erikoistuvan hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen. Kansanopistot suuntautuivat aiempaa määrätietoisemmin virallisen koulujärjestelmän täydentämiseen. Samalla yhteiskunnan normiohjaus vahvistui, kun opistojen työtä valvottiin sekä säädöksin, toimintaa ohjaavin viranomaiskirjein, että rahoituksen keinoin. Myös sisäinen eriytyminen jatkui, kun ammattiyhdistys-, puolue- ja järjestötaustaisia opistoja perustettiin. Kansanopistoliike alkoi irtautua alkujuuristaan ja kasvattaa niitä myös kaupungistuvaan Suomeen. Neljäs, parhaillaan jatkuva vaihe, alkoi globalisaation ja Euroopan integraation voimistuessa. Kansanopistoliikkeen tehtävää arvioitaessa on mielenkiinto jälleen kohdistunut vapaan sivistystyön tehtäviin, koulujärjestelmätehtävien rinnalla. Suuntaa ovat määritelleet laman myötä syntynyt pitkäaikaistyöttömyys sekä maahanmuuton kasvu ja väestön ikääntyminen. Vapaan sivistystyön tehtäviksi nähdään aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen nopean muutoksen ja epävarmuuden oloissa. Haasteet ja sitoutuminen Kansanopistoyhdistyksen työn kannalta kehityskaari on merkinnyt jatkuvasti voimistuvaa haastetta ylläpitää muuttuvissa oloissa sisäisesti erilaistuvan opistoliikkeen yhteistä identiteettiä. Paineita ovat synnyttäneet yhteiskunnan läpikäymät kriisit, sodat, teollinen erikoistuminen ja viime vaiheessa kulttuurin voimakas kansainvälistyminen. Samoin vaikuttavat yhä kirjavammaksi muuttunut opistojen taustayhteisöjoukko ja opetuksen voimakas eriytyminen, jota on ohjannut rahoitusjärjestelmän muuttuminen tutkinnollisuutta suosivaksi. Yhteinen identiteetti on saanut haasteen myös vapaan sivistystyön muiden työmuotojen kautta. Kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot ovat kilpailleet muuttuvissa oloissa samoilla vapaan sivistystyön markkinoilla monien sivistys- ja koulutustehtävien toteuttajina. Ansaittua ylpeyttäkin tuntien voidaan todeta, että Kansanopistoyhdistys on selvinnyt ensimmäisestä 100- vuotiskaudestaan kunnialla. Opistokentän laaja sitoutuminen yhteisiin ponnistuksiin ja yhteisöllisyyttä vaaliva Kansanopisto-lehti ovat olleet keskeisiä tekijöitä menestyksen taustalla. Identiteetiltään yhtenäinen opistoliike on siksi edelleen olemassa. Sitä luonnehtivat nykyisellään monialainen sivistystehtävä vapaan sivistystyön ja tutkinnollisen koulutuksen eri osaalueilla, internaatti työmuotona sekä taustayhteisöjen kautta muodostuva yhteiskunnallinen moniarvoisuus. Kansanopistoyhdistyksen jäseninä ovat yhäkin kaikki kansanopistot opistokohtaisesta arvoperustastaan ja taustayhteisöstään riippumatta. Se on tehnyt keskinäisen aatteellisen yhteistoiminnan ohella mahdolliseksi myös yhteisen tuloksellisen edunvalvonnan. Saavutus on ainutlaatuinen koko suomalaisessa sivistysliikkeessä ja luo osaltaan perustan opistoliikkeen menestykselle myös tulevaisuudessa. Ville Marjomäki Puheenjohtaja Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening ry KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

6 Unik Suomen förening Från agrar till global Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening grundades 1905 för att främja växelverkan mellan självständiga folkhögskolor och för att förstärka den bildningsmässiga betydelse den snabbt växande folkhögskolerörelsen hade för samhället. Det var en tid då man i Finland och överallt i Norden tog fram ett folkbildningsprogram med utgångspunkt i en nationalitetsidé, som kom att utgöra grunden för den verksamhet folkskolan, folkhögskolorna och det övriga uppvaknande bildningsarbetet kom att bedriva. Under den 100-åriga historien har föreningen fått möta utmaningar som ständigt ändrat sig och växt. Redan en inblick i folkhögskolerörelsens historia ger en aning om hur det har varit. Under autonomin var rörelsen ideologiskt enhetlig och ledstjärnan var den grundtvigianska folkhögskolan. Tanken var att fostra nationalistiska bönder och bondhustrur och världsbilden hade en mycket agrar prägel. Från självständigheten till slutet av fortsättningskriget betonades medborgarfostran som hämtade sin kraft ur självständighetskampens hårda upplevelser, den tidigare kulturpatriotismen banade väg för en statlignationell patriotism. Rörelsen delade sig också internt med de väckelsekristna folkhögskolorna som sin egen särskilda typ. Den tredje fasen började genast efter krigen och pågick till slutet av 1980-talet. Den här tiden präglades av byggandet av ett industriellt specialiserat välfärdssamhälle. Folkhögskolorna inriktade sig på ett mer målmedvetet sätt än tidigare på att komplettera det officiella skolsystemet. Samtidigt stärktes samhällets normstyrning i och med att verksamheten övervakades både med författningar, verksamhetsstyrande myndighetsbrev och med finansiering. Också den interna särutvecklingen fortsatte, när fackföreningar, partier och olika organisationer grundade folkhögskolor. Folkhögskolerörelsen började lösgöra sig från sina rötter och slå rot också i det urbaniserande Finland. 6 Den fjärde, för närvarande pågående, fasen började när globaliseringen och den europeiska integrationen blev starkare. Vid bedömning av folkhögskolerörelsens uppgift har intresset åter fokuserats på det fria bildningsarbetets uppgifter, vid sidan av de uppgifter skolsystemet har. Långtidsarbetslösheten efter lågkonjunkturen, den ökade invandringen och den åldrande befolkningen har angett riktningen. Man menar att det fria bildningsarbetets uppgift är att förstärka ett aktivt medborgarskap i en tid med snabb förändring och osäkerhet. Utmaningar och förankringar KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN Med tanke på det arbete som görs av Folkhögskolföreningen har utvecklingsgången inneburit en ständigt växande utmaning att i föränderliga situationer upprätthålla en gemensam identitet för en rörelse i särutveckling. De kriser samhället genomgått, krigen, den industriella specialiseringen och nu senast den starkt internationaliserade kulturen har skapat press. Den allt brokigare skaran av huvudmän bakom folkhögskolorna och en kraftig särutveckling inom undervisningen som styrts av att finansieringssystemet i dag gynnar utbildning som leder till examen verkar i samma riktning. Den gemensamma identiteten utmanas också av andra verksamhetsformer inom det fria bildningsarbetet. I en föränderlig värld har medborgarinstitut, studiecentraler och sommaruniversitet konkurrerat om ett flertal bildnings- och utbildningsuppgifter på samma marknad inom det fria bildningsarbetet. Vi kan också med välförtjänt stolthet konstatera att Folkhögskolföreningen har klarat sina första 100 år med ära. Fältets breda engagemang för gemensamma ansträngningar och tidningen Kansanopisto - Folkhögskolan som slår vakt om samstämmigheten har varit centrala faktorer för framgången. En rörelse med en integrerad identitet finns därför fortfarande kvar. I dag karakteriseras den av en bred utbildningsuppgift i de olika sektorerna inom det fria bildningsarbetet och den examensinriktade utbildningen, av internatet som verksamhetsform samt av den sociala mångfald som de bakomliggande organisationerna generar. Oberoende av den värdegrund som gäller för en enskild folkhögskola och den bakomliggande organisationen är alla fortfarande medlemmar i Folkhögskolföreningen. Detta har utöver det ömsesidiga ideologiska samarbetet gjort också en gemensam resultatinriktad intressebevakning möjlig. Prestationen är unik i hela den finländska bildningsrörelsen och skapar för sin del en grund för en framgångsrik folkhögskolerörelse också i framtiden. Ville Marjomäki Ordförande Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening ry

7 Ihanteita 100 ja realismia Kansanopisto-lehden pääkirjoituksissa Kansanopisto-lehti ja Kansanopistoyhdistys N ykyisen Kansanopisto - Folkhögskolan -lehden historia on hieman yli kaksikymmentä vuotta lyhyempi kuin Suomen Kansanopistoyhdistyksen luvun puolimaissa säädettiin laki, jossa ensimmäistä kertaa määriteltiin ne perusteet, joilla kansanopistot saivat valtionapua. Oli paljon uusia asioita ja kysymyksiä, joista haluttiin keskustella. Opistojen lukumäärä kasvoi samaan aikaan, ja opistoihin tuli uusia nuoria johtajia ja opettajia. Keskustelun areenaksi julkaistiin Kansanopistolehden näytenumero vuoden 1927 lopulla. Tilauksia tuli riittävästi, ja lehti aloitti säännöllisen ilmestymisensä seuraavan vuoden alussa. Lehden omistajana oli yhdistyksestä erillinen Kansanopistolehti Oy vuoteen 1956 asti. Omistus järjestettiin näin, jotta yhdistyksen taloudellinen riski olisi pienempi. Kuitenkin jo vuonna 1928 Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous määräsi lehden yhdistyksen äänenkannattajaksi, jossa sen ilmoitukset ja tiedotukset julkaistiin. Muuta tiedotusvälinettä ei yhdistyksellä ollutkaan opettajista ja johtajista koostuvan jäsenistön tavoittamiseksi. Etusivulla lehti julisti rohkeasti Kansanopisto kansanopistoväen äänenkannattaja. Varsin suuri periaatteellinen muutos oli vuonna 1947 lehden muuttuminen kaksikieliseksi. Uudistus on tuosta lähtien näkynyt lehden nimessä Kansanopisto Folkhögskolan sekä ruotsinkielisten artikkelin mukanaolona. Lehdellä oli alusta alkaen toimituskunta, johon valittiin eri opistopiirejä edustavia henkilöitä. Sen rooli ei ollut kovin merkittävä ensimmäisinä vuosikymmeninä. Tuskinpa se taisi edes kokoontua. Toimituskunnan jäseniltä kylläkin odotettiin kirjoituksia lehteen. Pääkirjoitusten aiheita Käydessäni läpi Kansanopisto-lehden pääkirjoituksia yritin tarkata sitä, miten ne kuvaavat aikaansa, ja ilmeneekö niistä jollakin tavalla lehden kunkin aikakauden linja. Kun lehti syntyi, sen perustajat toivoivat lehden muodostuvan kansanopistoväen yhdyssiteeksi, rivien kokoajaksi sekä kentän innostajaksi ja rohkaisijaksi. Lehden piti tarjota tilaisuus mielipiteidenvaihtoon, keskustella kansanopiston asemasta ja tehtävästä ja parhaista työmuodoista. Lehti halusi myös tukea, suojella ja puolustaa kansanopistoa ja valmistaa suotuisaa maaperää sen kannalta tärkeille pyrinnöille. Kautta vuosikymmenien perustajien ohjelmajulistuksen teemat ovat olleet esillä pääkirjoituksissa. Erilaisen taustan omaavien kansanopistojen yhteistoiminta ja Kansanopistoyhdistyksen rooli opistojen yhdistäjänä ja etujen ajajana on ollut toistuva aihe. Nimenomaan kristillisten opistojen ja sitoutumattomien opistojen yhteistyön vaalimiseen kiinnitettiin huomiota ja luvuilla. Kansanopiston tehtävä osana suomalaiskansallisen sivistyksen historiaa on ollut koko ajan esillä. Lehdessä on kerrattu Yrjö Sakari Yrjö- Koskisen ajatuksista lähtien, miten pienen vähälukuisen kansamme ainoa voima on hengen jäntevyydessä: Valistus ei ole täällä hyödyn ja huvin asia, se on suoraan sanoen elämän ehto. Viime vuosikymmeninä kansanopiston tehtävää on pohdittu osana laajempaa aikuiskoulutuskäsitettä, kuitenkaan vapaan sivistystyön ihanteita unohtamatta. Kunkin ajan lainsäädännölliset, hallinnolliset ja opistotalouden ongelmat ovat olleet mukana. Lakiuudistuksiin on otettu kantaa tai jaettu käytännön informaatiota. Koulujärjestelmän muuttuessa kansanopiston suhdetta on pohdittu ensinnä kansakoulun opetukseen, sitten 1950-luvulla kansalaiskouluun, 1960-luvulla peruskouluun, viimeisen parinkymmenen vuoden aikana yliopistojen tarjontaan ja avoimeen yliopisto-opetukseen sekä viimeisimpänä ammattikorkeakouluun. Käytännöllisen opetuksen eli ammatillisten taitojen opetuksen määrästä ja muodoista on myös paljon kirjoitettu. Alkuvuosikymmeninä aina 1960-luvulle asti pohdittiin, miten paljon pääosin maaseudulta tuleville nuorille pitää antaa maatilan hoitoon liittyvää käytännön opetusta, varsinkin kun maassa alkoi olla runsaasti erillisiä maatalouden oppilaitoksia. Kodinhoitajakoulutus alkoi kansanopistossa luvulla, nuorisosihteerien koulutus KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

8 1970-luvulla ja kulttuurisihteerin luvulla. Jokaisen kohdalla on keskusteltu niiden sopivuudesta kansanopistoon. Tietysti edellisten teemojen lisäksi kansanopistojen arki on ollut monin tavoin näkyvillä pääkirjoituksissa. Enemmänkin eri vuosikymmenien aiheet ovat olleet samanlaisia kuin erilaisia. Päätoimittajat Lehden ensimmäinen päätoimittaja aina kuolemaansa, vuoteen 1954, asti oli Tuusulan kansanopiston johtaja, myöhemmin (vuodesta 1934 eteenpäin) kouluhallituksen kansanopistojen ja työväenopistojen asioista vastaava kouluneuvos Yrjö Länsiluoto. Länsiluodon rooli lehden alkuvuosikymmeninä oli merkittävä. Hän hankki kirjoitukset ja ilmoitukset. Hän hoiti lehden talouden. Länsiluoto taittoi lehden ja hoiti jopa toisinaan kotonaan perheensä kanssa postituksen. Hänen kuolemansa jälkeen lehden omistus siirrettiin Kansanopistoyhdistykselle. Nykyään miellämme, että päätoimittajan rooli on kirjoittaa pääkirjoitus ja toimitusneuvoston kanssa linjata lehden suuntaa. Aikaisemmin päätoimittaja oli enemmänkin toimitussihteeri. Käytäntö jatkui samantapaisena vielä seuraavien päätoimittajien Erkki Paavolaisen ( ) ja kouluneuvos M. O. Karttusen aikana ( ). Erkki Paavolainen toimi vuoteen 1953 asti Kanneljärven opiston johtajana. Eläkkeelle jäätyään hän hoiti paitsi lehden päätoimittajan tehtäviä, myös Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtajan tehtäviä. Päätoimittajan laatima pääkirjoitus tuli Kansanopisto-lehteen vasta vuonna 1975 vuotta aikaisemmin tässä tehtävässä aloittaneen Oriveden Opiston rehtori Paavo Suvannon aikana. Kouluneuvos M. O. Karttusen toisena päätoimittajavuonna 1961 lehteen tosin ilmestyivät alkukirjoitukset, jotka olivat yleensä päätoimittajan laatimia. Rehtori Paavo Suvanto hoiti päätoimittajan tehtäviä kevääseen 1983 asti. Häntä seurasi Lahden kansanopiston rehtori Ville Marjomäki, joka vastasi lehdestä vuoteen Kansanopisto 5/1982, pääkirjoitus Radikaali sitoutumattomuus. Paavo Suvanto Mutta miten kansanopisto on sitten osannut käyttää sille suotua vapautta ja riippumattomuutta? Huonosti, sanoisin. Kansanopistot korostavat mielellään kyllä vapauttaan, mutta missä se näkyy ja kuuluu? Milloin on kansanopisto esiintynyt yhteisönä jonkin asian puolesta? Milloin se on ottanut kantaa johonkin ajan ilmiöön? En ole huomannut sen olevan huolestunut rauhan puolesta, ydinsodan uhkasta, atomienergian vaaroista, ympäristön saastumisesta. asti. Kansanopistoyhdistyksen pääsihteeri Heikki Sederlöf hoiti päätoimittajuutta oman työnsä ohessa alkuvuoteen Keväästä 1992 lähtien allekirjoittanut on toiminut lehden päätoimittajana. Päätoimittajien linjanvetoja Koska pääkirjoituksia ei lehdessä ollut ennen 1960-lukua, on lehden linjaa etsittävä muiden julkaistujen kirjoitusten avulla. Lehden ensimmäisen artikkelin kirjoittajat vaihtelivat, mutta ilmeisesti ei ollut aivan sattuma, mikä kirjoitus lehden alkuun otettiin. Useat artikkelit käsittelivät kansanopiston suhdetta muihin oppilaitoksiin ja kansanopiston kasvatustehtävää. Kansanopiston johtavat periaatteet juurrutettiin kansanopistojen opettajien keskuuteen vuosi vuoden jälkeen. Länsiluodon apuna tässä oli muutama samanmielinen ja -ikäinen kansanopistonjohtaja. Heistä yksi aktiivisimmista oli Päivölän Kansanopiston johtaja Aarne Aulanko, joka oli muuten vuonna 1927 ensimmäisenä esittänyt oman lehden perustamista. Hän myös kirjoitti ensimmäisessä lehdessä olleen ohjelmakirjoituksen. Toinen usein kirjoittava ikätoveri oli KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN edellä mainittu Kanneljärven opiston johtaja Erkki Paavolainen, joka toimi myös useaan otteeseen kansanedustajana ja jopa hetken sosiaaliministerinä 1930-luvulla. Kolmas tähän ryhmään kuuluva oli Haapaveden opiston johtaja Viljo Mikkonen, joka oli erityisesti perehtynyt Grundtvigin ajatuksiin. M. O. Karttusen päätoimittajakaudessa näkyy hänen pitkä ja syvällinen kansanopistotoiminnan tuntemuksensa. Hänen tekstinsä ovat ihmisen mittaisia, tavallista opistotyötä arvostavia ja ymmärtäviä. Samalla hän kuitenkin haastaa opistot kehittämään työtänsä perinteisen sivistystehtävän pohjalta. Karttunen oli toiminut kansanopistonjohtajana Ilmajoella, Tuusulassa ja Järvenpäässä vuosina Kansanopistoyhdistyksen sihteerin tehtäviä hän hoiti vuodet Kouluhallituksessa hän työskenteli kansanopistoasioista vastaavana vuosina Paitsi että Karttunen huolehti lehden alkukirjoituksesta hän kertoi kouluhallituksen kuulumiset, kirjoitti matkakuvauksia, henkilökuvia, opistojen tapahtumista sekä piti suosittua Pientarelta -pakinapalstaa. Karttusen alkukirjoitusten aiheiden kirjo on laaja. Niissä tulevat esille niin yksittäisten opistojen merkkipäivät, jonkun opiston tulipalot, pohjoismais-

9 ten kansanopistojen ajankohtaiset asiat kuin koululakien muutokset, peruskoulun tulo ja sen valmistelut sekä kansanopistojen sivistystehtävä ja sen historialliset juuret. Karttunen on itse luonnehtinut ja lukujen Kansanopistolehteä Länsiluodon lehdeksi, jolla kansanopistorintama taottiin yhtenäiseksi yhdessä vuosittaisten opettajien luentokurssien kanssa. Aivan samaa voidaan sanoa Karttusesta. Lehti ja luentokurssit olivat myös hänen välineensä. Vielä eläkepäivinäänkin hän piti langat käsissään hoitaen lehden päätoimittajuutta. Sekä Länsiluodon että Karttusen kirjoituksissa tulee näkyviin heidän syvällisen kansanopiston sivistystehtävän tuntemuksensa lisäksi heidän roolinsa kouluhallituksen ylimpinä kansanopistotyötä valvovina viranomaisina. Toisinaan virkamiehen varoittava ja ojentava sormi nousee. Paavo Suvannon aikana lehdelle tuli oma toimitussihteeri. Tehtävää hoiti joku yhdistyksen toimiston sihteereistä muiden töidensä ohella. Ulkoisesti toimituksellisesti ja taitollisesti lehti uudistuu ajan tyylien mukaan. Suvannon kauden ilmiöitä ovat lisääntyvät kansainväliset kontaktit ja kansainvälisyyskasvatus, rauhan asia, ympäristöasiat sekä opistodemokratian kiemurat. Muiden Pohjoismaiden kansanopistojen kuulumiset ja pohjoismainen kansanopistokeskustelu saa sijansa. Vuonna 1977 syntynyt Klubi 77 toi julkisuuteen käsitteen progressiivinen kansanopisto. Toiminta keräsi piiriinsä kansanopiston opettajia, jotka halusivat kirkastaa kansanopiston erityislaatua, hankkia arvostusta kansanopistolle sekä kehittää kansanopistoon sopivaa pedagogiikkaa. Klubi järjesti omaa koulutusta ja omia tapahtumia muun muassa kansanopistopäivillä toimien kuitenkin hyvässä yhteistyössä Kansanopistoyhdistyksen kanssa. Klubi 77:n syntyminen näkyi myös Kansanopistolehden sivuilla. Esillä ovat lisäksi tietysti tuon ajan kansanopiston arkiset ilmiöt ja muutokset. Näitä Suvanto tarkastelee hyvin humaanilla ja ymmärtävällä tavalla. Hänellä oli jo parinkymmenen vuoden rehtorikokemus, joka oli antanut malttia pohdiskella ajan radikaalejakin ilmiöitä. Ville Marjomäen aloittaessa päätoimittajan tehtävänsä vuonna 1983 hänellä oli takanaan puolenkymmentä rehtorivuotta Paimiossa ja Lahdessa. Marjomäen teksteissä puolustetaan toistuvasti kansanopistoa hyvän yleissivistyksen antajana yhteiskunnan suosiman ammatillisen koulutuksen rinnalla. Taloudellisen nousukauden, tehokkuuden, kilpailun ja kaikenlaisen pirstoutuneisuuden keskellä kansanopistolla oli perinteestään lähtevä tärkeä tehtävänsä. Marjomäki kirjoitti näkemyksensä julki jo ensimmäisessä pääkirjoituksessaan maaliskuussa 1983: Ihminen on yhteyksistään revitty, irrallinen, stressattu ja ehyttä maailmankuvaa vailla oleva, tavaran perässä kehää juokseva ihminen. Tällaisen ihmisen luomiseen osallistuu myös irrallisen tietoaineksen palvonta ja tehopisteiden metsästykseen syyllistyvä koulujärjestelmämme. Tätä vastaan kansanopiston tulee kamppailla. Tavoitteena on kokonaisihmisen kasvattaminen. Kansanopistoliikkeen yhtenäisyyden säilyminen ja kansanopistojen aktiivinen näkyminen aikuiskoulutuksen eri toimijoiden joukossa, olivat myös hänen usein toistuvia teemojaan. Viimeisen kymmenen vuoden teemoja ovat olleet 1990-luvun alun lamakauden jälkeinen valtiontalouden niukkuus, joka kärjistetyimmillään johti suunnitelmiin eräiden kansanopistojen lakkauttamisesta. Koulutusta koskevan lainsäädännön suurremontti vuonna 1998 synnytti monta kirjoitusta ennen ja jälkeen eduskunnan päätöksiä. Kansanopiston rooli aikuiskoulutuksen monen toimijan kentässä on myös puhuttanut. Kaikenlaisen koulutuksen lisääntyminen on tuonut kansanopistoille uusia mahdollisuuksia, mutta myös lisännyt kilpailua. Koulutuksestakin on tullut myytävä tuote. Opistojen toiminta on erilaistunut entisestään, ja tuon tuostakin on palattu pohtimaan, mikä on kansanopiston tehtävä kulloisenakin hetkenä. Maamme koulutusta linjanneissa valtionhallinnon kehittämissuunnitelmissa ja erilaisten työryhmien mietinnöissä kansanopistot on huomioitu toisinaan jopa kiitettävästi. Keskustelua on käyty sitten siitä, miten ja milloin nämä aikuiskoulutuksen kehittämislupaukset konkretisoituvat kansanopistojen kohdalla. Hannu Salvi Päätoimittaja KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

10 Sammandrag Ideal och realism i tidningen Kansanopistos ledare Pärmbild i tidningen Kansanopisto - Folkhögskolan 6/30: Santeri Alkio. Dagens tidning Kansanopisto Folkhögskolan är lite över 20 år yngre än Finlands Folkhögskolförening. Ungefär i mitten av 1920-talet stiftades en lag som för första gången fastställde de grunder på basis av vilka folkhögskolorna kunde erhålla statligt stöd. Det fanns många nya saker och frågor som man ville diskutera. Antalet folkhögskolor ökade samtidigt och folkhögskolorna rekryterade unga ledare och lärare. Som arena för debatten publicerades ett provnummer av tidningen Kansanopisto i slutet av Tidningens ägare fram till 1956 var Kansanopistolehti Oy som inte hade någon anknytning till föreningen. Ändå fastställde Folkhögskolföreningens årsstämma 1928 tidningen som dess språkrör där föreningens annonser och meddelanden skulle publiceras. En rätt så stor principiell förändring var omställningen till en tvåspråkig 10 KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN tidning Reformen har från och med det året synts i tidningens namn Kansanopisto Folkhögskolan samt i form av svenskspråkiga artiklar. Vid genomgång av ledarna i tidningen Kansanopisto Folkhögskolan försökte jag hålla ett öga på hur de beskriver sin tid och om de på något sätt återspeglar tidsperiodens anda. När tidningen kom till hoppades initiativtagarna att den skulle länka samman folkhögskolefolket, samla ihop lederna samt inspirera och uppmuntra fältet. Tidningen skulle erbjuda en möjlighet till åsiktsutbyte, väcka debatt om folkhögskolans ställning och uppgifter och optimala verksamhetsformer. Tidningen ville också stödja, skydda och försvara folkhögskolan och bereda mark åt strävanden som var viktiga för folkhögskolan. Genom årtionden har de teman som ingick i grundarnas programförklaring kommit till uttryck i ledarna. Samarbetet mellan folkhögskolor med olika bakgrund och Folkhögskolföreningens roll som sammanlänkare och intresseorganisation har ständigt återkommit som tema. Speciellt uppmärksammades samarbetet mellan kristliga folkhögskolor och obundna folkhögskolor på ja 1940-talen. Folkhögskolans uppgift som en del av historien för den finsknationella bildningen har hela tiden varit framme. Tidningen har med utgångspunkt i Yrjö Sakari Yrjö- Koskinens tankar upprepat att vårt lilla fåtaliga folks enda styrka ligger i andans kraft: När vi talar om upplysning är det inte fråga om nytta och nöje, det är helt enkelt livets villkor. Under de senaste årtiondena har folkhögskolans uppgift dryftats som en del av ett större vuxenutbildningskoncept, dock utan att glömma det fria bildningsarbetets ideal. Kontroversiella lagförslag, administrativa och ekonomiska problem har

11 Kansanopisto 6/1973, pääkirjoitus Mikä on kansanopisto. M. O. Karttunen Jos se todella muuttuisi vain samanlaiseksi (pänttäyskoulu) tai ammattikoulua tai yleisen koulun jotain astetta korvaavaksi kouluksi samoin tavoittein ilman, että sillä olisi siihen mitään muuta annettavaa, silloin saa heittä kysymyksen: onko tarpeen tällaista opistomuotoa erillisenä laitoksena. Skolråd Yrjö Länsiluoto. Bild i tidningen Kansanopisto - Folhögskolan 7-8/54 tagits upp under årens lopp. Man har tagit ställning till lagförslag och spritt praktisk information. I takt med att skolsystemet reformerades har folkhögskolans roll granskats först i relation till folkskolan och sedan på 1950-talet till medborgarskolan, på 1960-talet till grundskolan, under de senaste tjugo åren till utbudet på universiteten och den öppna universitetsutbildningen samt nu senast i relation till yrkeshögskolan. Det har också skrivits mycket om praktisk undervisning, dvs. antalet undervisningstimmar beträffande yrkesfärdigheter och dess former. Under de första årtiondena ända till 1960-talet reflekterade man över i vilken utsträckning man för ungdomar som huvudsakligen kommer från landsbygden bör ge praktisk undervisning i lantbruksskötsel, i synnerhet när det i landet redan fanns gott om läroinrättningar som hade specialiserat sig på den. Hemvårdarutbildningen började på folkhögskolan på 1950-talet, ungdomssekreterarnas utbildning på 1970-talet och kultursekreterarnas på1980-talet. Och varje gång debatterades det om de lämpade sig för folkhögskolan. Förstås har också utöver ovan nämnda teman också vardagen i folkhögskolorna på olika sätt synts i ledarna. Man kan säga att temana till övervägande del varit likadana under de olika årtiondena Tidningens första chefredaktör fram till sin död, 1954, var ledaren för Tuusulan kansanopisto (från 1934 framåt) skolrådet Yrjö Länsiluoto som svarade för folkhögskolorna och arbetarinstituten i skolstyrelsen. I dag är den allmänna uppfattningen att chefredaktörens roll är att skriva ledare och tillsammans med redaktionsrådet dra upp riktlinjerna för tidningen. Tidigare var chefredaktören snarare redaktionssekreterare. Praxisen fortsatte som tidigare ännu under de följande chefredaktörerna, Erkki Paavolainens ( ) och skolrådet M. O. Karttunens tid ( ). Erkki Paavolainen var ledare för Kanneljärven opisto fram till När han pensionerade sig skötte han förutom uppgiften som chefredaktör också uppgiften som Folkhögskolföreningens verksamhetsledare. Chefredaktörens ledare publicerades första gången i tidningen först 1975 under Paavo Suvantos tid som var rektor för Oriveden Opisto och som ett år tidigare hade blivit chefredaktör. Under skolrådet M. O. Karttunens andra år som chefredaktör 1961 fick tidningen visserligen inledande artiklar som i regel hade skrivits av chefredaktören. Karttunen hade varit ledare för en folkhögskola i Ilmajoki, Tusby och Träskända åren Uppdraget som Folkhögskolföreningens sekreterare skötte han åren I skolstyrelsen arbetade han som ansvarig för folkhögskolefrågor åren Rektor Paavo Suvanto var chefredaktör till våren Efter honom övertog rektor för Lahden kansanopisto Ville Marjomäki chefredaktörskapet och svarade för tidningen till Folkhögskolföreningens generalsekreterare Heikki Sederlöf skötte chefredaktörskapet vid sidan sitt eget arbete till början av Från våren 1992 har undertecknad varit chefredaktör för tidningen. Hannu Salvi Chefredaktör KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

12 Älkää tuomitko niitä, Lehden keskustelu tukenut opistojen kehittämistyötä Kansanopisto Folkhögskolan -lehden vanhat vuosikerrat kertovat paljon edunvalvonnan ja kehittämistyön kysymyksistä. Opistotyö ja toimintaympäristö ovat muuttuneet perusteellisesti vuosikymmenten aikana, mutta talouden, hallinnon ja johtamisen ongelmat tuntuvat 2000-luvun lukijasta pääosin hyvin tutuilta. Historiaa harrastavalle lukijalle kin lehden edunvalvontaa koskeva aineisto on uuvuttavaa luettavaa. Kokousten pöytäkirjoja, esitelmiä, kokonaisia lakiesityksiä perusteluineen. Faktoja ja perusteltuja mielipiteitä löytyy, mutta niitäkin enemmän puhutulle sanalle ominaista laveutta, jaaritteluakin. Sieltä täältä löytyy kuitenkin myös juttuja, jotka pysäyttävät. Jotkut värikkään kielensä tai paatoksensa takia, toiset erikoisilla ehdotuksilla tai yllättävillä argumenteilla. Jotkut jutut opistotyön tavoitteista ja perusluonteesta voinemme myös lukea tämän päivän keskustelua varten. Hätäaika opettaa Viljo Makkosen teksti 70 vuoden takaa on edelleen ajankohtainen, ainakin talousongelmien kanssa painivan opistoliikkeen edunvalvojille (Hätäajan mietteitä 4-5/35). Makkonen kirjoittaa mainioita kielikuvia viljellen 1930-luvun pula-ajan jälkitunnelmissa. Todettuaan aluksi, ettei valtiovalta ole vielä tehnyt kaikkea apua tarvitsevien hyväksi, kirjoittaja ryhtyy toppuuttelemaan kentän tyytymättömyyttä ja kannustamaan sitä eteenpäin. Ei herätä valtiovallankaan taholla luottamusta, jos me kansanopistoihmiset aina oleviin oloihin tyytymättöminä olemme esillä perinpohjaisine uudistusesityksinemme. Voimmepa pian tehdä aivan pahankuristen lasten vaikutuksen, joita mikään ei tyydytä. Joka tapauksessa on muistettava, ettei meidän kuljetettavaksemme uskotun tärkeän vapaan valistustyön vetäjät ole ennenkään saaneet vain turvallisissa syöttöpaikoissa maleksia. Mikkosen mielestä hätäaika voi olla arvokas puutteiden paljastaja ja uuden kehityksen alku. Hätäaika opettaa alastoman vaimon kehräämään, sanoo tanskalainen sananlasku. Esimerkiksi opistoväelle nostetaan myös Saarijärven Paavo hallayön jälkeen: ojat kahta syvemmät mä kaivan. Muistettava on meidänkin, että menestyksellinen selviytyminen paikalla, mille me olemme asetettuja, riippuu meistä itsestämme. Omaa yritystä ja työtä lähinnä sittenkin tarvitaan. Viljo Mikkonen haluaa kuitenkin varoittaa kehitystyön vaaroista. Tekstissä taitaa olla opastusta ainakin erilaisten vaihtoehtojuttujen kanssa irrotteleville opistoille. Olkoon se myös meille selvää, että pyrkiessämme työmme syventämiseen on meidän mentävä alkulähteille, syvennyttävä kansanopistoasian suurten uranuurtajien ajatuksiin. Me kansanopistotyöntekijät emme saa olla mitään uutuuksilla keinottelijoita. 12 KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

13 jotka edes koettavat etsiä tietä 100 Tasavallan Presidentti ja rva Kekkonen, opetusministeri ja rouva Hosia, Hämeen läänin maaherra Tuominen Oriveden Opiston 50-vuotisjuhlassa. Kuva Kansanopisto-lehdessä 3-4/60 Kun avustusmäärärahoja saatiin lisää, jotkut saattoivat pitää korotusta liiallisena. Kaarlo Kuusamon juttu avaa unohdetun, mutta nyttemmin kenties uudelleen aktualisoituvan näkökulman opintososiaaliseen tukeen (Valtion vähävaraisavustukset ovat kohonneet 8-9/50). Kuusamo kyselee: Onko tuhlaria, joka yhtä hyvin olisi voinut säästää, avustettava? Onko varatonta ylimalkaan avustettava siitäkin huolimatta, että hän on veltto ja huolimaton? Kuusamon argumentoinnin mukaan sosiaaliset edut pyrkivät yllättävän suuressa määrin kasvattamaan lisääntyvää tyytymättömyyttä ja vastuuttomuutta. Hän viittaa Ruotsiin ja sanoo panneensa merkille, ettei runsaskätinen avustaminen ole siunaukseksi. Kuusamon jutussa on yllättävä loppuhuipennus. Hän osallistuu keskusteluun aiheesta, miten miehiä saadaan lisää mukaan vapaaseen sivistystyöhön. Lisääntyneet avustusmahdollisuudet olisi yritettävä käyttää eräitten epätasaisuuksien korjaamiseen. Hän nostaa esille kansanopistojen miesoppilaiden vähäisyyden ja opiskelijoiden painottumisen maatalousväestöön. Avustuspäätöksissä pitäisi Kuusamon mukaan siis suosia miehiä sekä taajama- ja työläistaustaisia opiskelijoita, vaikka hän muotoilee asian poliitikkomaisen pyöreästi: Eikö nyt olisi hyvin harkittua alun perin koettaa mm. juuri avustuksia harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti jakaen aikaansaada parannusta vallitsevaan tilanteeseen. Pysähtyykö kehitys 18-vuotiaana Osastopäällikkö Mauri Ensio Virtanen. Kuva Kansanopisto-lehdessä 3/85 Pitääkö tuhlaria avustaa 1940-luvun lopun valtionapua koskeneissa keskusteluissa olivat vähävaraisavustukset toistuvasti esillä. Ne nostettiin esimerkiksi tammikuussa 1946 pidetyn johtajienkokouksen kannanotossa palkkausmäärärahojen ja rakennusten vuokra-arvon rinnalla tärkeimmäksi talouskysymykseksi. Kokouksen mukaan vähävaraisille jaettaviin apurahoihin ei ole tullut minkäänlaista lisäystä vuoden 1937 jälkeen luvulle tultaessa kansanopistot olivat erityisen suurten kehittämishaasteiden edessä, jopa kriisitunnelmissa. Yhteiskunnan ja kulttuurin muutos, elinkeino- ja väestörakenteen uudistuminen sekä koulutustason nousu ja koulujärjestelmän kehitys edellyttivät uusia avauksia, uudenlaista opetusta. Jälkeenpäin on sanottu, että juuri 1950-luvulla kansanopisto osoitti kykynsä uudistua. On sanottu, että aktiivinen kehittäminen ja sopeutumisen taito ovat aina olleet opiston menestyksen salaisuus. Lehden keskustelun valossa asiat eivät kuitenkaan näytä olleen niin hyvin. Opistotyön uudistaminen oli paikoin pitkiä aikoja täysin pysähdyksissä, muutosvastarinta oli kovaa ja kehittämistyö vaikeaa. V. J. Ihalainen edusti muutosvastarintaa. Hän arvostelee voimakkaasti suunnitelmia toisvuotisten kansanopistojen eli kansankorkeakoulujen määrän lisäämiseksi sotien jälkeisinä vuosina KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

14 (Onko syytä perustaa lisää kansankorkeakouluja maahamme 3A/50). Lehti antaa hänen ajatuksilleen poikkeuksellisen paljon tilaa, yli seitsemän sivua. Ihalainen pitää suunnitelmia kulttuuripoliittisesti arveluttavina kysellen epäilevästi, onko kansankorkeakoulujen lisäämiseen taloudellisia edellytyksiä, onko niihin riittävästi päteviä oppilaita ja onko oppilaille riittävästi jatko-opintomahdollisuuksia. Hän pelkää hirvittävää pettymystä ja sisäelämän kohtalokasta murtumista, jos oppilaiden toiveet työurasta eivät ankarassa kilpailussa toteudu. Tyytyväinen maatyönjohtaja ja etumies tai pienviljelijä on ennen kaikkea hänen itsensä, mutta myös yhteiskunnan kannalta onnistuneempi tapaus, kuin joitakin satunnaisneuvojan paikkoja etsiskelevä, odotuksissaan pettynyt ja kenties samalla sisäisesti murtunut kouluja ja kursseja käynyt yksilö. Kirjoittaja epäilee, että kaikkein eniten pettymyksiä tuottavat kansankorkeakoulun keskikoululuvut. Hän pelkää niiden jäävän useimmiten kesken. Viime aikoina eri maissa suoritettujen laajojen ja monipuolisten tutkimusten nojalla täytynee pitää todistettuna, että varsinaisen kouluopinnoinnin edellytyksenä olevan älykkyyden kehitys on erittäin ripeää lapsuuskautena ja jatkuu vielä toisella vuosikymmenellä. Jo kypsymisvaiheen mukana älykkyyden kehitys alkaa hidastua ja päättyy yleensä vuotiaana. Jos varsinaisia kehitysvuosia ei käytetä opiskelussa hyväksi, asia ei ole yleensä enää korjattavissa, todistelee kirjoittaja. Ihalainen ajattelee, että kansankorkeakoulun käyminen on nimenomaan maalaistalojen isäntien ja emäntien kohdalla liiallista panostusta yleissivistykseen. Opiston pitää suunnata heidän myöhempiä harrastuksiaan siihen elämänpiiriin, missä he tulevat elämään. Talonpoika on hänen mukaansa valistunut, jos hänellä on kykyä ja halua ammatilliseen kehitykseen ja jos hän osallistuu yhteisöllisiin rientoihin siitä huolimatta, että hänen tietonsa historiasta ovat ehkä varsin ylimalkaiset ja vaikka hän kenties harrastuksen puutteessa ei ole lukenut Mikael Karvajalkaa. 14 Kansanopisto 4/1954. Työkauden päättyessä. Yrjö Länsiluodon viimeinen kirjoitus lehdessä. Paitsi näitä ulkonaisesti todettavia saavutuksia voidaan varmaan kaikissa kansanopistoissamme nähdä nyt keväällä, työn päättyessä, päästyn sisäisessä toiminnassakin eteenpäin. Koskaan ei kuudessa kuukaudessa saavuteta täydellisinä niitä tuloksia, joita syksyllä on lähdetty tavoittelemaan, mutta pitkin askelin on sittenkin jokaisessa opistossa kuljettu kasvatuksen ja itsensäkehittämisen tiellä. Opettajat voivat todeta oppilaiden heränneen henkiseen työhön, joka antaa toiveita siitä, että opistokauden jälkeenkin jatkuu pyrkimys samaan suuntaan, mihin opistossa ohjattiin. Elääkö opetusohjelma 30 vuotta Lehti tukee kuitenkin läpi vuosikymmenten muutosvoimia tunnettujen auktoriteettien jutuilla. Aineisto pohjautuu yleensä kansanopistoliikkeen tilaisuuksissa pidettyihin esityksiin luvun uudistajien puheenvuoroissa on monesti hätähuudon tuntua. Olavi Kares ihmettelee sitä epäluuloa ja piikittelyä, jota opetussuunnitelmien uudistaminen opistokentässä herätti (Ajankohtaisia kansanopistokysymyksiä 9-10/51). Koulutusmarkkinoista ei tainnut olla tietoakaan, kun uudistukset haluttiin leimata epäreiluksi kilpailuksi, oppilaskalastukseksi. Arvostelua kohdistettiin mm. konekirjoituksen alkeiskurssia ja ajokortin suorittamismahdollisuutta kohtaan. Mutta sellainen opisto ei ole elinkelpoinen, joka ei yritä kalastaa kansamme kotien nuoria oppilaikseen. Opetussuunnitelmissa olisi otettava huomioon niin pitkälle kuin mahdollista sen nuorison toivomukset, jota opistoon odotetaan. Kares vastaa myös niille, jotka eivät KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN halua linjajakoa kansanopistojen opetukseen. Jos opistossa on huomattava joukko oppilaita, jotka eivät ole olleet eivätkä todennäköisesti tule mihinkään tekemisiin maatalouden kanssa, niin onko nyt jonkinmoisen idealismin tähden pakosta annettava heillekin juuri maatalousopetusta, jos se voidaan vaivatta korvata sellaisella opetuksella, joka on heille varmasti tarpeellista ja jota kohtaan he tuntevat suurempaa kiinnostusta. Kares vetoaa voimakkaasti keskustelun ja opistotyön monipuolistamisen puolesta. Kansanopisto taistelee tulevaisuudestaan. Se on kieltämätön tosiasia. Älkäämme ahtaasti tuomitko niitä, jotka edes koettavat etsiä tietä. Se kokeilu kuitenkin koituu kaikkien hyväksi. Hän kannustaa opistoja myös riskinottoon: Joskus kielteisen tuloksen antavat kokeilutkin voivat viedä asiaa eteenpäin. Heikki Hosia päivittelee, että jotkut pitävät hyvänä sitä, että opiston opetusohjelma on pysynyt samana kolmekymmentä vuotta. Lukujärjestyskin on saattanut pysyä joissakin opistoissa muuttumattomana lähes

15 Kojonen vetoaa, että vaikka tuleva aika vaatisi muuttamaan ohjelmaa hyvinkin paljon, tärkeintä ei saa unohtaa: elämään astuvan nuoren sisäisten voimien herättämistä edesvastuulliseen toimintaan iäisyysihmisenä ja kunnon kansalaisena, kodin ja yhteiskunnan jäsenenä. Kansanopiston ei pidä antaa periksi eikä kulkea aatteettomuuden virran mukana suhtautuen löysästi uudenaikaiseen nuorisoon ja oppikoulumaiseen henkeen. Ei. Ei virran mukana vaan sitä vastaan. Mitä lehti on merkinnyt Illanviettoa kesän 2004 kansanopistopäivillä Haapaveden Opistolla. kymmenen vuotta. Se antaa opettajalle selkeyttä työhönsä, kyselemätöntä varmuutta., veistelee kirjoittaja (Muuttuva kansanopisto 10/55). Hosian mukaan opetusohjelma on liiaksi samoissa puitteissa kuin opistotyön alkuaikoina, jolloin oppilaat tulivat maatalousväestöstä usein ilman kansakoulun oppimäärää. Oppilasaineksen muuttumista ei otettu huomioon, mihin Kareskin viittaa. Eiköhän opetuksemme esim. sellaisissa aineissa kuin laskennossa ja maantiedossa ole lähinnä kansakoulukurssin kertausta. Onko tarpeen, että kaksivuotisen päiväjatkokoulun veisto-, talous-, ompelu- tai metallityölinjan suorittaneet koko talvikauden huomattavimman osan kertailevat jo opittuja taitojaan. Sopiiko oppikouluhenki opistoon Vanhempaa kaartia uudistusten suunta näyttää kaikesta argumentoinnista ja vetoamisesta huolimatta epäilyttäneen. Tämä tulee vahvasti esille Edla Kojosen kirjoituksessa vielä 1950-luvun puolivälissä, jutun otsikkoa myöten (Kansanopisto tienhaarassa 8-9/55). Hän on huolissaan opistojen uusien opettajien sitoutumisesta ja suhtautumisesta työhönsä. Hän valittaa sitä, että tuntityöntekijähenki alkaa voittaa alaa myös kansanopistoissa. Haetaanko nyt siis jo kansanopiston opettajaksi oppikoulunopettajamielin? Mutta vielä ei ole syytä menettää uskoaan opistoihin, hän kertoo nähneensä vielä ilokseen entisentyylisiä lauseita opettajanpaikkailmoituksissa: Koko työ annettava opistolle. Kiinteästi otettava osaa opistoelämään. Vaikka Kojonen takertuu tiukasti menneiden aikojen ihanteisiin, hänellä on viesti myös 2000-luvun opistokeskusteluun. Kojosen mukaan ei ole kysymys siitä, mikä on ikävää ja mikä miellyttää, vaan siitä, mikä palvelee parhaiten opiston kansalaiskasvatustehtävää. Ammattikasvatus on ammattikoulujen tehtävä. Sitä on otettu mukaan Suomen opistojen työhön enemmän kuin muualla maan heikon taloudellisen aseman vuoksi, mutta se ei saa niellä opiston omaa tarkoitusta. Opistolle vieraita lisäkasvannaisia olisi vältettävä. Kansanopisto - Folkhögskolan on ollut menneinä vuosikymmeninä tärkeä tekijä edunvalvonnan ja kehittämistyön kannalta. Keskustelufoorumi, herättelijä, todistelija ja taivuttelija, ennen muuta muutosvoimien viestin viejä. Vaikka opistoliike on aina korostanut vapauttaan, lehdessä on kuulunut erityisen vahvana valtion opetusviranomaisten ääni. Edunvalvonnan kannalta se ei kenties ole ollut oikeaoppista, mutta aivan varmasti tarkoituksenmukaista. Ennen vanhaan alan korkeat virkamiehet edustivat yhtä vahvasti opistotyötä valtionhallinnossa kuin valtionhallintoa opistoihin päin. Ehkäpä tämän päivän edunvalvonnassa voitaisiin ottaa oppia ainakin menneiden polvien kielenkäytöstä. Taikka mitenkähän lienee - tuskin olisi viisasta siteerata Eduskunnan valiokunnassa Lauri Hannukselaa 50 vuoden takaa: Lyhyestä työajastaan huolimatta kansanopisto voi tarjota sellaisia aarteita, joiden vaikutukset tuntuvat koko ihmisiän. Se on näin ollen kansan koulu, joka ansaitsee kansansa rakkauden ja huolenpidon. (Kansanopiston tehtävistä nykyhetkellä 8-9/55). Korkealentoista se on, mutta jotenkin sen lämpöisyyttä pitäisi saada siirrettyä komiteakielen käyttäjien kannanottoihin. Pekka Sallila Toiminnanjohtaja Kansanvalistusseura KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

16 Döm inte dem som åtminstone försöker hitta en väg Debatten i tidningen ett led i arbetet att utveckla folkhögskolorna Sammandrag I de tidigare årgångarna av tidningen Kansanopisto Folkhögskolan finns många artiklar om frågor som gäller intressebevakning och utvecklingsarbete. Också för en historieintresserad läsare är materialet tung läsning. Mötesprotokoll, föredrag, hela lagförslag jämte motiveringar. Nog finns det fakta och åsikter också, men ändå präglas texterna mera av mångordighet, också pratighet som är typisk för det talade ordet. Där finns också artiklar som får en att stanna upp. Vissa artiklar gör det på grund av ett färgstarkt språk, andra på grund av att de innehåller intressanta förslag eller överraskande argument. Vissa artiklar om målen för det arbete som bedrivs på folkhögskolorna och om deras grundkaraktär tilltalar också en modern läsare. Viljo Makkonens text är fortfarande aktuell efter 70 år, åtminstone för folkhögskolans intressebevakare som brottas med ekonomiska bekymmer (Hätäajan mietteitä 4-5/35). Makkonen skriver i efterdyningarna av 1930-talets depression och serverar härliga språkbilder. Det väcker inte heller statsmaktens förtroende om vi folkhögskolemänniskor alltid missnöjda med hur vi har det viftar med våra genomgripande reformförslag. Det kan hända att vi snart tas som bångstyriga barn som aldrig blir nöjda. I varje fall måste vi komma ihåg att de som banade väg för det viktiga fria bildningsarbete som vi i dag företräder kunde inte heller driva omkring bara i trygga inmatningsställen. Viljo Mikkonen varnar för riskerna med utvecklingsarbetet. Texten är kanske avsedd som vägledning åtminstone för de folkhögskolor som briljerar med alternativa grejer. Låt det också vara klart för oss att när vi strävar efter att ge vårt arbete en djupare innebörd, måste vi gå till primärkällan, fördjupa oss i de stora banbrytarnas tankar. Vi folkhögskolemänniskor får inte börja springa efter nymodigheter. Vid tröskeln till 1950-talet stod folkhögskolorna inför speciellt stora utvecklingsutmaningar, man kan till och med tala om en kris. Förändringen i samhället och kulturen, en förnyad närings- och befolkningsstruktur samt en höjd utbildningsnivå och utvecklingen av skolsystemet förutsatte nya öppningar, en ny typ av undervisning. Efteråt har det sagts att det var just på 1950-talet folkhögskolan visade sin förmåga att förnya sig. Det har sagts att ett aktivt utvecklingsarbete och en anpassningsförmåga alltid har varit folkhögskolans nyckel till framgång. I ljuset av debatten i tidningen var situationen ändå inte så bra. Arbetet med att reformera folkhögskolan har ställvis stått stilla i långa perioder, motståndet var hårt och utvecklingsarbetet svårt. Tidningen understödde också då, så som genom årtionden, krafterna bakom förändringen med artiklar som hade skrivits av kända auktoriteter. Materialet bygger i regel på de föredrag som hållits i folkhögskolerörelsens tillställningar. De anföranden reformisterna hade på talet präglades ofta av nödrop. Olavi Kares vädjar starkt för en mångsidigare debatt och ett mångsidigare arbete. Folkhögskolan kämpar om sin framtid. Det är ett faktum som inte går att förneka. Låt oss inte ensidigt skynda oss att döma dem som åtminstone försöker hitta en väg. Det är ett försök som kommer att gagna oss alla. Han uppmuntrar också till risktagning: Ibland kan också försök med negativt utfall föra saken framåt. (Ajankohtaisia kansanopistokysymyksiä 9-10/51). Heikki Hosia förundrar sig över att vissa menar att det är bra att läroplanen inte har ändrats på 30 år. Vi har folkhögskolor som inte ens har ändrat sitt schema på 10 år. Det ger nog läraren klarhet i sitt arbete, en trygghet utan frågeställningar, raljerar skribenten (Muuttuva kansanopisto 10/55). Även om folkhögskolerörelsen alltid har betonat sin frihet, har statens undervisningsmyndighet gjort sin röst hörd i tidningen. Med tanke på intressebevakningen har det varit ändamålsenligt. I den gamla tiden var ju de höga tjänstemännen på området som representerade ju i lika stor utsträckning folkhögskolearbetet i statsförvaltningen som statsförvaltningen gentemot folkhögskolorna. Pekka Sallila Verksamhetsledare Kansanvalistusseura 16 KANSANOPISTO-FOLKHÖGSKOLAN

AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 2/2010. Folkhögskolan. Sosiaalinen media Social media

AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 2/2010. Folkhögskolan. Sosiaalinen media Social media AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 2/2010 Sosiaalinen media Social media 82 Folkhögskolan kansanopisto - folkhögskolan

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 4 15 MIKKO LAITINEN: Meri inspiroi s. 12 13 MIKKO LAITINEN: Havet inspirerar s. 14 15 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT VUODESTA 1917 FinlandsSjöfart UTKOMMIT SEDAN 1917 Tässä

Lisätiedot

Folkhögskolan 2/2008. Mun juttu meidän juttu Min grej vår grej

Folkhögskolan 2/2008. Mun juttu meidän juttu Min grej vår grej k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 2/2008 Mun juttu meidän juttu Min grej vår grej 80 kansanopisto - folkhögskolan Folkhögskolan 2/2008 80. vuosikerta/årgång 2/2008 mun juttu meidän juttu min grej vår

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot

Metallin liittokokousvaalit 2012 Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Tässä lehdessä mm. Riku Aalto: Valitaan parhaat päättäjiksi s.

Metallin liittokokousvaalit 2012 Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Tässä lehdessä mm. Riku Aalto: Valitaan parhaat päättäjiksi s. 2012 1 Kevät 2012 Tässä lehdessä mm. Riku Aalto: Valitaan parhaat päättäjiksi s. 3 Lauri Ihalainen: Sopimusyhteiskunta toimii s. 4 Vesa Aaalosvirta: Vahva liitto yhteistyällä s. 4 Vaisala Oyj Reka Oy s.

Lisätiedot

Suomen. lehti No 4 joulukuu 2010 helmikuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Suomen. lehti No 4 joulukuu 2010 helmikuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 4 joulukuu 2010 helmikuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2010 Onko monikanavaisella rahoitusjärjestelmällä tulevaisuutta? Sosiaali ja terveysministeri Juha Rehula Hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen

Lisätiedot

Merikapteeni Palola STTK:n johtoon. FINNPILOT-LUOTSAUSTA 10v.

Merikapteeni Palola STTK:n johtoon. FINNPILOT-LUOTSAUSTA 10v. 2013 Merikapteeni Palola STTK:n johtoon FINNPILOT-LUOTSAUSTA 10v. Tässä numerossa Pääkirjoitus 4 Pääluottamusmiehen katsaus 8 Merikapteeni Palola siirtyy STTK:n ruoriin 12 Simolasta Pardian uusi puheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtajalta... 3. Bo Haglund... 4. Annele Aarni-Wiklund. Kulttuurikunto hanki hyvä elämä... 6. Kirsi Herala

Puheenjohtajalta... 3. Bo Haglund... 4. Annele Aarni-Wiklund. Kulttuurikunto hanki hyvä elämä... 6. Kirsi Herala T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Bo Haglund... 4. Annele Aarni-Wiklund Kulttuurikunto hanki hyvä elämä... 6. Kirsi Herala ARS LONGA VITA BONA... 8 Kulttuuri ja ikääntyminen hyvinvointia

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4 Harrastukset Purseri Vappu Klemetti vaeltaa ja valokuvaa Lapissa s. 18 Hobbyer Pursern Vappu Klemetti vandrar och fotograferar i Lappland s. 19 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

Varför irriterar finlandssvenskarna?

Varför irriterar finlandssvenskarna? 1 2011 Pasi Saukkonen SVENSK SERVICE TACK! PAKKO- RUOTSI! POIS Mikä suomenruotsalaisissa ärsyttää? Selvitys mediakeskustelusta Suomessa Varför irriterar finlandssvenskarna? En medieanalys med sammandrag

Lisätiedot

Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana

Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana KansanOpisto KansanOpisto Folkhögskolan Folkhögskolan 2/2007 Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana Opiskelijat kertovat Studerande berättar KANSANOPISTO - FOLKHÖGSKOLAN 2/2007 79. vuosikerta/årgång

Lisätiedot

Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi

Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2009 Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi 1/2009 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku Lumio

Lisätiedot

ETEENPÄIN. Yhteisöllisyydellä. Opetushallituksen tehtäviin muutoksia. Koulutuspolitiikan linjaukset työn alla

ETEENPÄIN. Yhteisöllisyydellä. Opetushallituksen tehtäviin muutoksia. Koulutuspolitiikan linjaukset työn alla 4 2007 Opetushallituksen lehti Utbildningsstyrelsens tidning Opetushallituksen tehtäviin muutoksia Koulutuspolitiikan linjaukset työn alla Yhteisöllisyydellä ETEENPÄIN tässä numerossa Kannen kuva: HANNU

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 lehti No 1 maaliskuu - toukokuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

Ne tarvitsevat fyysisiin suorituksiinsa erityyppistä energiaa. LIFESTYLE HEALTH NUTRITION Terveellistä ravitsemusta jokaiseen elämäntyyliin

Ne tarvitsevat fyysisiin suorituksiinsa erityyppistä energiaa. LIFESTYLE HEALTH NUTRITION Terveellistä ravitsemusta jokaiseen elämäntyyliin Rajaturvallisuusunioni ry 4/2014 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi NUIJA-HANKE JA ENSIVASTETEHTÄVÄT RVL:N LIPPULAIVA Vartiolaiva Turva PARHAAT TYÖNTEKIJÄT OVAT TYÖPAIKALLA VÄHITEN? ROYAL CANIN

Lisätiedot

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2.

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 1/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? n

Lisätiedot

CP-LEHTI. Tässä numerossa:

CP-LEHTI. Tässä numerossa: 1/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa: Monipuolisesti asiaa nuorille ja nuorista Lukijoiden kirjoituksia sopeutumisvalmennuksesta Omakohtaisesti koettua arkielämässä 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:1 SUOMEN CP-LIITTO

Lisätiedot

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Golf on merenkulkijoiden laji Golf är sjöfararnas gren s. 12 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans kundtidning 4/2012 Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Öppenhet

Lisätiedot

SIVISTYS TAKAA HENKISEN ITSENÄISYYDEN S. 17 KULTUR ÖVER ALLA GRÄNSER sid 7 2/2009. Folkhögskolan. Tuu kartalle Kom på kartan

SIVISTYS TAKAA HENKISEN ITSENÄISYYDEN S. 17 KULTUR ÖVER ALLA GRÄNSER sid 7 2/2009. Folkhögskolan. Tuu kartalle Kom på kartan SIVISTYS TAKAA HENKISEN ITSENÄISYYDEN S. 17 KULTUR ÖVER ALLA GRÄNSER sid 7 k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 2/2009 Tuu kartalle Kom på kartan Folkhögskolan 2/2009 tuu kartalle kom på kartan Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa. Bioteknologian merkitys terveydenhuollossa LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa. Bioteknologian merkitys terveydenhuollossa LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2008 Peruspalveluministeri Paula Risikko Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa Filosofian tohtori, Biotekniikan neuvottelukunnan puheenjohtaja Kimmo Pitkänen

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 Aika: 3.-4.6.2011 klo 09.00 15.15 Paikka: MS Mariella reitillä Tukholma Helsinki

Lisätiedot

Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19

Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19 KURK GOLF KEVÄT 2014 Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19 Jäsenhankintakilpailu seuran jäsenille! Eniten uusia jäseniä tuonut saa 200 euron arvoisen lahjakortin Stockmannille

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

Jäsenlehti 1/2013. Puheenjohtajan palsta Taru Kaivola 3. Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n 10-vuotisjuhla Sirpa Kumpuniemi 5

Jäsenlehti 1/2013. Puheenjohtajan palsta Taru Kaivola 3. Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n 10-vuotisjuhla Sirpa Kumpuniemi 5 Jäsenlehti 1/2013 2 Jäsenlehti 1/2013 Puheenjohtajan palsta Taru Kaivola 3 Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n 10-vuotisjuhla Sirpa Kumpuniemi 5 Samalle aaltopituudelle alustus suurryhmässä 8.3.2013 Eeva Elorinne

Lisätiedot

MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ. Pääkirjoitus. Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen

MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ. Pääkirjoitus. Sofie Strandén-Backa ja Elina Hytönen ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 19 2/2012. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_12/pk_hytonen_stranden-backa.pdf] Pääkirjoitus MERKITTÄVIÄ TEKSTEJÄ Sofie Strandén-Backa

Lisätiedot

Sijaisvajetta seurataan tarkasti. Eläketeema. Ajatuksia ja kokemuksia opiskelijaohjauksesta. Klientens barn behöver också stöd

Sijaisvajetta seurataan tarkasti. Eläketeema. Ajatuksia ja kokemuksia opiskelijaohjauksesta. Klientens barn behöver också stöd Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti 3 Personaltidskrift för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2OO7 Sijaisvajetta seurataan tarkasti s.3 Eläketeema s.4 Ajatuksia ja kokemuksia opiskelijaohjauksesta

Lisätiedot