Oppimaan oppiminen toisen asteen koulutuksessa. Arviointi 2000.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimaan oppiminen toisen asteen koulutuksessa. Arviointi 2000."

Transkriptio

1 Oppimaan oppiminen toisen asteen koulutuksessa. Arviointi Jarkko Hautamäki, Pekka Arinen, Airi Hautamäki, Sirkku Kupiainen, Bettina Lindblom, Jouko Mehtäläinen, Markku Niemivirta, Sirpa Ropponen ja Patrik Scheinin

2

3 Sisällysluettelo LUKU 1: Johdanto oppimaan oppimisen arviointiin 1 LUKU 2: Otanta ja taustamuuttujat 29 LUKU 3: Osaaminen - oppimaan oppimisen taidot 39 LUKU 4: Opiskelijoiden itseä ja koulua koskevat käsitykset 77 LUKU 5: Sosiomoraalinen minäkäsitys 115 LUKU 6: Oppimaan oppimisen loppuarviointi 139 Liitteet 167 i

4 ii

5 1 Johdanto oppimaan oppimisen arviointiin Jarkko Hautamäki, Pekka Arinen, Airi Hautamäki, Sirkku Kupiainen, Bettina Lindblom, Markku Niemivirta ja Patrik Scheinin Koulun ja koulutuksen arviointi Suomalaista koulumaailmaa yli sadan vuoden ajan leimanneen keskitetyn hallinnon ja yksityiskohtiin ulottuvan kontrollin vähittäinen purkaminen 1990-luvulla siirsi koulun kehittämisen tehtävän pitkälti kuntien ja yksittäisten koulujen vastuulle. Muutos siirsi samalla valtakunnallisen koulutuspolitiikan painopisteen koulutuksen yksityiskohtaisesta ohjaamisesta toisaalta sen suurten linjojen hahmottamiseen, toisaalta laeissa ja asetuksissa sekä kansallisissa ohjeissa asetettujen yleisempien tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Tämän radikaalilla tavalla koulutuksen järjestämisen vastuuta kuntatasolle siirtäneen muutoksen osuminen yksiin koko maan taloutta 1990-luvun alkupuolella ravistelleen poikkeuksellisen syvän taloudellisen laman kanssa nosti kuitenkin esiin seurauksia, joiden voimakkuutta ei oltu osattu ennakoida. Yhtä lailla valtionhallinnon kuin kansalaiskeskustelunkin tasolla nousi esiin huoli, että kunnallisen tason taloudelliset vaikeudet alkoivat jatkuessaan olla uhka aiemmin kansainvälisesti tasa-arvoiseksi tunnustetulle ja kautta linjan hyvätasoiselle koulutusjärjestelmälle. Tämän seurauksena koulutuksen arviointi nousi 1990-luvun lopulla yhdeksi koulutuspolitiikan keskeiseksi kysymykseksi (OPM, 1997). Maahan luotiin kaksitasoinen arviointijärjestelmä, jossa koulun arvioinnin nähdään tapahtuvan sekä paikallisella (koulun ja kunnan) että kansallisella tasolla. Ministeriön strategiassa tavoitteeksi asetetaan 1.) tukea kunnan opetustointa tavoitteellisena toimintayksikkönä, ja 2.) tuottaa monipuolista tietoa koulutusjärjestelmän toimivuudesta, tuloksista ja vaikutuksista. Opetusministeriö ja sen alainen Opetushallitus tukevat kansallisia arviointeja sekä arviointien metodisten ratkaisujen kehittämistä (OPH, 1998). Arviointi on aina ollut kiinteä osa koulun toimintaa. Ensimmäisestä koulupäivästä alkaen opettaja arvioi oppilaitaan heidän kypsyyttään tai valmiuttaan koululaisroolinsa ottajana, heiden esitietojensa riittävyyttä opetuksen seuraamiseen, ja opetuksen edetessä heidän saavuttamiaan tietoja ja taitoja siinä, mitä opetussuunnitelman mukaisesti vaaditaan hallittavaksi. Arviointi tapahtuu monella tasolla ja se välittyy oppilaalle niin suorana tuntipalautteena kuin muodollisempien arviointiraporttien kautta. 1

6 Alkuopetuksessa arviointi painottuu pitkälti oppilaan työskentelytapoihin ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen, mutta varsin pian sen painopiste siirtyy, ja arviointi tapahtuu pääsääntöisesti oppiainekohtaisesti suhteessa juuri opetettuun tieto- tai taitoainekseen. Näin mitattu oppiainekohtainen menestys kirjataan vuosittain jaettavaan formaaliin arviointikaavakkeeseen, todistukseen. Usko suomalaisen koulujärjestelmän tasalaatuisuuteen näkyy siinä, että ennen lukion päättäviä kansallisia ylioppilaskirjoituksia oppilas ei törmää tilanteeseen, jossa oman opettajan tai opettajien arviointi tulisi avoimesti verratuksi toisesta koulusta tulleen oppilaan vastaavaan. Koulutuksen laadun seuraamiseksi, mutta myös oppilasarvostelun tasa-arvoisuuden helpottamiseksi ja takaamiseksi, Opetushallitus järjestää yleissivistävän koulutuksen puolella vuosittain valtakunnallisia otokseen perustuvia oppimistulosten arviointeja eri oppiaineissa sekä pitää yllä opettajien käyttöön tarkoitettua tehtäväpankkia eri oppiaineissa. Tämän lisäksi Opetushallitus on vuonna 1999 antanut valtakunnalliset ohjeet arvosanojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen on käynnistynyt Kansallisen arvioinnin lisäksi Suomen koululaiset ovat olleet osallisina kansainvälisissä vertailututkimuksissa, joissa arvioinnin kohteena ovat toistuvasti olleet ennen kaikkea äidinkielen taito (esim. IEA, ks. Linnakylä, 1995) sekä matematiikka ja luonnontieteet (esim. Kassel-projekti, ks. Soro, 2000; TIMMS, ks. Kupari & al., 2001). Koulutuksen arviointi on pitkään painottunut vain yksittäisen oppilaan, oppilaitoksen tai valtakunnallisessa mitassa oppilasikäluokan koulusaavutusten arvioimiseen, ja mittarina on käytetty sitä, kuinka hyvin oppilaat hallitsevat ne oppisisällöt, joita heille kyseisessä kouluaineessa, kyseisenä vuonna tai kyseisellä koulutuksen asteella on opetettu. Arvioinnin ulkoisena kriteerinä on ollut seuraavan koulutusasteen tai työelämän vaatimukset. Tämän päivän teknistyneen ja nopeasti kehittyvän yhteiskunnan yksilölle ja työlle asettamat muutosvaatimukset asettavat kuitenkin myös koululle ja koulutukselle vaatimuksia, joihin pirstaleisiin oppiainesisältöihin painottuva arviointi ei enää pysty vastaamaan. Teknologian jatkuvasti nopeutuva kehitys ja informaation määrän aina vain kiihtyvä kasvu uusien medioiden myötä ovat nostaneet esiin jatkuvan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen vaatimukset. Tämä kehitys on johtanut myös koulun arvioinnissa katseen suuntaamiseen ei vain yksittäisiin oppiaineisiin ja kursseihin ja niiden opetuksen tavoitteena olleen tiedon tai taidon hallintaan, vaan niihin tekijöihin, joiden voidaan katsoa olevan noiden saavutusten takana, mahdollistavan tuon uuden tiedon tai taidon haltuunoton. Tämän seurauksena kansainväliset talouden ja koulutuksen järjestöt sekä kansalliset koulutuksesta vastaavat keskusvirastot ovat ryhtyneet yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa kehittämään arvioinnin strategioita ja kartoittamaan tästä uudesta näkökulmasta koulutusta koskevan arvioinnin tehtäviä, ehtoja, etuja ja haittoja tässä yhä vain kiihtyen muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Oppimaan oppiminen Koulutuksen arvioinnin tämänhetkisen tarpeen kartoituksen tuloksena (OPH, 1998) on perinteisen ainekohtaisen arvioinnin rinnalle kehitetty aivan uudenlainen koulutuksen vaikuttavuuden arviointi. 2

7 Se ei kuitenkaan pyri korvaamaan eikä korvaa ainekohtaista arviointia. Opetussuunnitelman tavoitteisiin ja annettuun opetukseen sidottu oppilaan tiedollisen ja taidollisen etenemisen seuranta ja arviointi on sekä oppilaan oikeusturvan että koulun kehittämisen ja koulutusjärjestelmän toimivuuden seuraamisen kannalta välttämätöntä. Kehitetty uusi arviointi pyrkii sen sijaan täydentämään tätä oppiainekohtaista arviointia kaikilla noilla tasoilla. Se asettaa tavoitteekseen kohdentaa arviointi ainekohtaisten oppisisältöjen omaksumisen sijaan sekä oppilas- että koulutasolla niihin yleisempiin kognitiivisiin ja affektiivisiin tekijöihin, jotka ohjaavat ja säätelevät oppilaan jokapäiväistä toimintaa koulussa ja oletuksen mukaan yleisemminkin oppijana. Oppimisen rinnalle on tuotu uusi termi, oppimaan oppiminen. Sillä halutaan siirtää tarkastelun painopiste niihin yleisempiin osaamis- ja uskomustekijöihin, jotka ohjaavat oppilaan oppimista ja heijastuvat heidän koulumenestyksessään. Niiden vaikutus on nähtävissä konkreettisena oppilaan saavutuksissa eri kouluaineissa, mutta ne leimaavat myös yleisemmin niitä tapoja, joilla oppilas kohtaa uusia tiedollisia ja taidollisia haasteita, ja hänen kyvyssään ja valmiudessaan soveltaa jo osaamaansa hänelle asetettuun tehtävään ja uuden oppimiseen. Näiden kognitiivisten ja affektiivisten tekijöiden pohja luodaan jo varhaisvuosina, mutta koululla on keskeinen rooli niiden kehittäjänä ja vaalijana. Oppimaan oppimisen ydin on toisaalta niissä ajattelun taidoissa, jotka vaatimuksina ja kehittymismahdollisuuksina läpäisevät eri oppiaineet, toisaalta niissä asenteissa ja uskomuksissa, jotka liittyvät jokapäiväisen koulutyön kohtaamiseen ja sen vaatimusten hyväksymiseen oppilaan omiksi tavoitteiksi. Vaikka oppimaanoppimistaitojen voidaan katsoa kehittyvän eri oppiaineiden opetuksen myötä ja ilmenevän oppilaan osaamisessa eri oppiaineissa, ei pelkkä oppiainekohtainen arviointi kuitenkaan riitä paljastamaan näiden eri osatekijöiden roolia oppilaan suorituksessa. Opettajaa turhauttava ja joidenkin oppilaiden koulutushistoriaa varsin valitettavin seurauksin leimaava alisuoriutuminen lienee selvin esimerkki siitä, että opetus ja oppiainekohtainen arviointi oppilaan koulusta saama palaute ei aina riitä tavoittamaan sitä toivottua ja olevaksi oletettua suorituspotentiaalia, joka oppilaisiin sisältyy. Oppimaan oppimisen arvioinnin tavoite on auttaa tämän ongelman analyysia ja sen ratkaisemista. Teorian tasolla tavoitteena on ollut löytää ne kognitiiviset ja affektiiviset tekijät, jotka ovat koulumenestyksen ja siinä oppilaittain ilmenevän vaihtelun takana, sekä selvittää niiden keskinäinen vuorovaikutus yksittäisen oppilaan opintomenestyksen selittäjänä. Näiden viimekädessä oppilaskohtaisesti ilmenevien ja arvioitavien tekijöiden lisäksi oppimaan oppimisen arviointiin liittyy voimakkaasti myös yleisempi, koulutusjärjestelmän arviointiin liittyvä dimensio. Yksittäisen koulun, mutta myös koulutusjärjestelmän kannalta kokonaisuutena on keskeistä tavoittaa arvioinnilla se, missä määrin koulu yhteisönä onnistuu saavuttamaan laissa ja sitä heijastaen myös kaikkien yksittäisten koulujen opetussuunnitelmissa ilmaistut tavoitteet koskien ei vain oppilaiden tiedollista ja taidollista, vaan myös heidän kokonaispersoonallisuutensa kehittämistä ja kehittymistä. Oppimaanoppimisvalmiuksien arviointi Oppimaan oppimisen käsite (learning-to-learn) liittyy kiinteästi yhtä lailla OECD:n kuin EU:nkin piirissä käytyyn keskusteluun oppiainerajat ylittävien valmiuksien (cross curricular competencies) arvioimisesta. Vuonna 1996 ryhmä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoita aloitti yhteistyössä Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa mittavan tut- 3

8 kimusprojektin, jonka tavoitteena oli luoda käsitteellinen malli (keskeisiä asiaan vaikuttavia tekijöitä kuvaavat ilmaisimet) ja sitä vastaava mittavälineistö (testistö) eri koulutusasteiden oppilaiden oppimaanoppimisvalmiuksien arvioimiseksi. Nyt julkaistava lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden oppimaanoppimisvalmiuksia kartoittaneen tutkimuksen raportti merkitsee eräänlaista kehän sulkeutumista tässä työssä. Tutkimusalueen kartoittamisesta, relevanttien mittareiden valitsemisesta ja laatimisesta, ja vihdoin niiden esitestauksesta vuonna 1996 alkanut työ on nyt kattanut sekä ala-asteen (silloisen) päättöluokan (Hautamäki & al., 1999), peruskoulun päättöluokan (Hautamäki & al., 2000), että nyt peruskoulun jälkeisen toisen asteen koulutuksen opiskelijat (nk. 17+ ikäryhmä) tavalla, joka mahdollistaa valtakunnallisen kuvan piirtämisen suomalaiskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimaanoppimisvalmiuksista. Näiden valtakunnallisesti edustavaan otokseen perustuneiden, yhteensä n oppilasta kattavien Opetushallituksen tilaamien tutkimusten lisäksi on Koulutuksen arviointikeskus yhdessä Helsingin kaupungin ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tutkinut lähes 8000 oppilaan oppimaanoppimisvalmiuksia, mikä mahdollistaa kansainvälisesti ainutlaatuisen rikkaan ja tarkan kuvan piirtämisen niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat oppilaan koulumenestykseen ja oppimishistoriaan. Huolimatta siitä, että Suomen oppimaanoppimisvalmiuksien kartoitustyö on lajissaan ainutlaatuinen, on oppimaan oppimisen käsitteellä itsellään varhaisempi perusta. Teoreettisella tasolla se on ollut keskustelun kohteena alan kirjallisuudessa jo 1970-ja 80-lukujen vaihteesta alkaen (mm. Klauer, 1988; Pintrich, McKeachie & Lin, 1987). Vaikka esitettyjä näkökulmia oppimaan oppimiseen on ollut useita, voidaan ne jakaa karkeasti kahteen pääryhmään selkeästi kehitys- tai oppimispsykologiaan sitoutuviin ja leimallisesti yhteiskunnan muuttuvista vaatimuksista liikkeelle lähteviin. Psykologiset mallit voidaan jakaa edelleen niihin, joiden perusta on muistitutkimuksessa yhdistettynä käsitteenmuodostuksen vaihemalleihin (mm. Nuthall, 1999), ja niihin, jotka sitoutuvat voimakkaammin ajattelun ja älykkyyden tutkimuksen teorioihin (mm. Markman & Gentner, 2001; Kirkwood, 2000; VanLeh 1996; Resnick, 1987). Jälkimmäisen piirissä nousevat keskeisinä esiin sellaiset ajattelun tavoitteelliseen kehittämiseen liittyvät ilmaisut kuin korkeamman tason ajattelu (higher order thinking), ajattelun taidot ja strategiat (thinking skills and strategies) ja ymmärryksen opettaminen (teaching for understanding) (ks. Weinert 1999). Sosiokulttuurisesti suuntautuneet mallit lähestyvät ja kuvaavat tutkimuskohdettaan sellaisin ilmaisuin kuin oppiva yhteiskunta tai riskiyhteiskunta (Claxton, 1998) tai tarttuvat konkreettisemmin siihen miten ihmiset ja (työ)yhteisöt oppivat (Cole, 1996). Myös nämä ottavat toki huomioon yksilöihin liittyvän psykologisen tiedon, etenkin niiltä osin kuin se koskee oppimista, ajattelua ja ongelmanratkaisua. Kuitenkin, päinvastoin kuin perinteisessä oppimispsykologiassa, mihin myös oppiainesidonnainen arviointi voimakkaasti nojaa, kaikille oppimaan oppimista määrittämään pyrkiville malleille on yhteistä yritys tavoittaa erityisesti se, miten yksilö pystyy hyödyntämään taitojaan tai valmiuksiaan selvästi uudenlaisen tehtävän edessä. Koulutuksen arviointikeskuksen kehittämä ja sen tutkimuksissa sovellettu oppimaan oppimisen arvioinnin malli pyrkii yhdistämään edellä kuvatut kaksi perinnettä. Se lähestyy oppilaalle ja oppimiselle asetettavia vaatimuksia laajemmasta yhteiskunnallisesta perspektiivistä tietoyhteiskunnan ja elinikäisen oppimisen yksilölle asettamista tavoitteista käsin nähden koulutuksen tavoitteena olevan oman oppimis- ja työuransa suunnitteluun kykenevä ja halukas yksilö. Samanaikaisesti malli 4

9 kuitenkin perustuu näkemykselle oppilaasta vasta kehittymässä olevana ja itseään etsivänä lapsena ja nuorena ja tukeutuu sen mukaisesti varsin voimakkaasti sekä kehitys- että oppimispsykologiseen teoriaperinteeseen. Tämä psykologisen tietämyksen keskeisyys heijastuu myös siinä, miten oppimaan oppimisen arviointi menetelmällisesti sitoutuu hyvin pitkälle differentiaalipsykologiseen perinteeseen. Teoreettiselta taustaltaan nyt käytössä oleva oppimaan oppimisen arviointimalli perustuu varsin pitkälti Snow n yleisempään koulutuksen arvioinnin malliin (Snow,1990, 1994). Varhemmassa mallissaan (1990) Snow kattaa koulun toiminnallisen kentän viiden käsitteen avulla: käsitteelliset rakenteet, proseduraaliset taidot, oppimisen strategiat, itsesäätelyyn liittyvät toiminnot ja motivationaaliset orientaatiot. Kutakin näistä hän katsoo voitavan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta tai kolmessa eri vaiheessa: valmiudet tai alkutilat, oppimisen ja kehityksen muutosvaihe sekä saavutukset ja toivotut lopputilat. Myöhemmässä mallissaan (1994) Snow analysoi aiempaa tarkemmin tehtävän hyväksymisen ja suorittamisen problematiikkaa koulutyön osana. Suomalaisessa oppimaan oppimisen arvioinnin mallissa Snow n (1990) viisi toiminnallista aluetta jakautuvat sen kahdeksi pääalueeksi kognitiiviseksi ja affektiiviseksi, osaamiseksi ja uskomuksiksi. Hänen myöhempi mallinsa tarjoaa sen sijaan kehyksen sen tilanteen käsitteelliselle analyysille, missä oppilas kohtaa hänelle ulkoapäin asetetun tehtävän (Hautamäki, A. & Hautamäki, J., 1997). Koulussa oppilaalle esitettävän oppimistehtävän tavoin arvioinnissa käytettävä tehtävä vaatii oppilaalta orientoitumista tarjottavan tehtävän luonteeseen, sen hänelle asettamien akateemisten ja sosiaalisten vaatimusten arviointia, ja tehtävän suhteuttamista siihen sekä opilliseen että sosiaaliseen kontekstiin, missä tehtävän suorittaminen ja arviointi tapahtuu. Oppimaanoppimisvalmiuksien kaksi komponenttia osaaminen ja uskomukset Oppimaan oppimisen käsitteellinen jako kognitiiviseen ja affektiiviseen komponenttiin, osaamiseen ja uskomuksiin, heijastaa näkemystä, että oppimisessa ja tehtäväsuorituksessa on aina kysymys näiden kahden tekijän yhteisvaikutuksesta. Ulkopuolelta tuleva tehtävänanto aktivoi oppilaassa automaattisesti ja välittömästi ne uskomusrakenteet, jotka vaikuttavat tehtävän hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Automaattista hylkäämistä lukuun ottamatta jolle sillekin yleensä löytyy kognitiivis-affektiivinen syy tässä yhdistyy oppilaan arvio niistä tiedollisista ja taidollisista valmiuksista, joita tehtävän ratkaiseminen edellyttää, arvioon hänen omista vastaavista valmiuksistaan. Tehtävän hyväksyminen ja pyrkimys suoriutua siitä mahdollisimman hyvin vaatii tämän jälkeen oppilaalta sitoutumista työn vaatimaan ajatteluprosessiin tehtävän kannalta oleellisten ajattelun välineiden, tietojen ja prosessien, aktiivista käyttöönottoa. Sitoutuminen työn vaatimaan ajatteluun ei kuitenkaan rajoitu vain tähän osaamiseen, vaan on väistämättä koko suorituksen ajan sidoksissa myös oppilaan häntä itseään, oppimista, ja tehtäväsuorituksen kokonaiskontekstia koskevien uskomusten kokonaiskenttään sitä suuremmassa määrin, mitä vaikeammasta tehtävästä on kyse. Tehtäväsuoritus on näin aina tulos sekä oppilaan omaamista ajattelun välineistä, osaamisesta, että niistä affektiivisista voimavaroista, uskomuksista ja asenteista, jotka hän voi ottaa käyttöönsä tehtävän läpiviemiseksi tavalla, joka ei vaaranna hänen kuvaansa itsestään sellaisena kuin hän haluaa olla ja tulla nähdyksi. Tutkimalla samanaikaisesti oppilaiden itseään ja oppimista koskevia 5

10 uskomuksia ja heidän todellista suoritustaan erilaisissa ajattelua vaativissa tehtävissä pyritään pääsemään tuon suorituksen taakse avaamalla näkymä niihin tosiasiallisiin, monimutkaisiin prosesseihin, jotka ohjaavat oppilaan suoritusta. Sitomalla oppilaan suoritus niihin kyselyllä selvitettäviin uskomusrakenteisiin, jotka ohjaavat hänen toimintaansa, ja käyttämällä tehtäviä, jotka ammentavat koulussa opitusta, mutta eivät toista sitä suoraan, oppimaan oppimisen arviointi pyrkii myös ylittämään ainesidonnaisen arvioinnin taaksepäin katsovan luonteen. Arvioinnin kohde ei ole enää vain juuri opetettu ja nyt opituksi vaadittu, vaan kohteeksi tulee pidemmän ajan kuluessa kertynyt yleistynyt osaaminen, ajattelun taito enemmän kuin tieto, ja oppilaan halu ja valmius käyttää sitä uudenlaisten, ulkopuolelta annettujen tehtävien ratkaisemiseen uuteen oppimiseen. Osaaminen Oppimaan oppimisen osaamiskomponentissa painottuu ajattelu kognitiivisena prosessina, jota leimaa sekä iän myötä tapahtuva kehityspsykologinen että harjaantumiseen perustuva kehitys ja plastisuus. Ajattelu nähdään annetun älykkyyden sijaan taitona, jota voidaan opettaa ja kehittää jota voidaan oppia joskin samanaikaisesti myönnetään työn vaativuus ja kehityksen hitaus. Keskeistä on tiedon kohteen erottaminen niistä ajattelun välineistä, joita oppilaalla on käytettävissään. Jako vastaa Snow n (1990) aiemmin esitetyn mallin jakoa käsitteellisiin (tai tiedollisiin) rakenteisiin ja proseduraalisiin (toteuttamisen) taitoihin, tai niitä pitkälti vastaavia älykkyystutkimuksen perinteeseen sitoutuvia käsitteitä kiteytynyt äly ja joustava äly. Tieto määrittyy suhteeksi tiedettävän ja tietäjän välillä, ja uusi tieto tai osaaminen muodostuu siinä prosessissa, jossa oppilas soveltaa aiemmin tietämäänsä uuteen tehtävään. Uuteen tehtävään sisältyvä uuden oppimisen potentiaali on sidottu siihen, missä määrin tehtävä on erilainen vaikka samanaikaisesti myös kyllin samanlainen kuin se, mitä oppilas jo osaa tai tietää. Oppiminen tapahtuu siinä prosessissa, missä oppilas analysoi tehtävän asettaman haasteen aiemmalle tietämykselleen ja koettelee sen ratkaistavuutta niillä keinoilla ja tiedoilla, jotka hänellä on jo käytössään (ks. Piaget & Garcia, 1989; Piaget, 1985). Näin myös oppimaan oppimisen arvioinnissa painopiste on ajattelun vähitellen kehittyvissä yleisemmissä keinoissa ja oppilaan kyvyssä soveltaa niitä hänelle annettuun tehtävään, ei tiedetyn sisällössä tai vastikään opetetun ajattelukaavan mekaanisessa soveltamisessa. Ajattelua ei kuitenkaan ole ilman sisältöä ja oppimaan oppimisen arviointitehtävät kiinnittyvät sisällöllisesti koulussa opeteltavaan ja opittuun kattaahan koulun opetusohjelma kokonaisuudessaan sen keskeisen tiedon, mitä yhteiskunta kansalaisiltaan edellyttää. Pääosassa ei kuitenkaan ole tieto, vaan ne yleispätevät päättelymallit, jotka nousevat esiin yhtä hyvin matematiikassa kuin muissakin kouluaineissa ja muissa oppimistilanteissa. Äidinkieli ja lukutaito nousevat osaamistehtävissä keskeiseen asemaan, perustuuhan koko arviointi ohjeiden mukaan suoritettaviin, sanallisessa muodossa annettuihin tehtäviin. Arviointi ei sen sijaan ulotu puhtaasti teknisistä syistä kirjalliseen tuotokseen, mitä voitaneen pitää puutteena. Äidinkielen lisäksi oppilaan ennakkotiedoille tai -taidoille asettuvissa vaatimuksissa korostuu koulun oppiaineista ennen kaikkea matematiikka ja sen symbolikieli. Valittu painotus ei kuitenkaan nouse koulun vaatimuksista, vaan heijastaa näiden kahden oppi- tai tiedon ja taidon alueen keskeisyyttä pyrittäessä vastaamaan niihin vaatimuksiin, joita niin teknologian kehitys kuin yksilöä ympäröivän informaation räjähdysmäinen kasvukin asettavat tämän päivän ja lähitulevaisuuden kansalaiselle. 6

11 Mittaamisen kohteena ei siis ole pelkkä luku- tai laskutaito, vaan oppilaan kyky käyttää näitä ajattelun välineitä etsiessään oleellista annetusta informaatiosta. Kun koulun alkuvaiheessa opetellaan lukemaan (learning-to-read), myöhemmin luetaan jotta opittaisiin (reading-to-learn) (Jensen, 1998). Tästä syystä luetun ymmärtämisellä on oleellisen tärkeä osa arvioitaessa oppimaan oppimisen valmiuksia. Silloin kun tulevaisuudessa tapahtuvan oppimisen tärkeä osa on muistuttava akateemisia oppimistehtäviä, ratkaistiinpa ne sitten toimintasysteemien monijäsenisissä keskusteluissa, työkäytännöissä tai miten tahansa, oppimistilannetta voidaan kuvata kahden prosessin avulla (Snow, 1994): strateginen adaptaatio ja prosessointimonimutkaisuus. Mitä enemmän oppisvalmiutta jokin tehtävä edellyttää, sitä vahvemmin on kyettävä strategisesti sovittamaan osaaminen tehtävään ja tämä sovittaminen edellyttää monimutkaisempaa prosessointia. Snow esittää, että vaativien tilanteiden alkuvaiheessa ja taitojen siirtovaikutuksessa aktivoituvat yleisemmät taidot. Me kutsumme näitä taitoja oppimaan oppimisen valmiuksiksi, mutta niitä on koulutuksen tutkimushistorian aikana kutsuttu myös muilla nimillä (Jensen, 1998; Gardner, 1998). Snow toteaa lisäksi sen, että mitä monimutkaisemmista tehtävistä on kyse, sitä enemmän yksilöiden erot tulevat näkyviin, ei vain yksilöiden välisinä eroina vaan myös yksilön sisäisinä eroina, eroina suorituksissa eri tilanteissa ja erilaisten tehtävien ratkaistavuuden kohdalla. Olemme eritelleet tätä tilannetta varsin yksityiskohtaisesti muualla (Hautamäki & al., 1999; Hautamäki & al., 2000; Hautamäki & Hautamäki, 1997). Uskomukset Oppimaan oppimisen arvioinnissa uskomuksia lähestytään kahdesta suunnasta. Toinen tarkastelee niitä uskomuksia, joita lapsella ja nuorella on itsestään ja paikastaan keskeisissä kasvuympäristöissään kotona, koulussa ja ystäväpiirissä ja niiden muutosta toisaalta henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen, toisaalta koulun ja oppimisen asettamien vaatimusten ristitulessa. Toinen, motivaatioteoriaan perustuva tarkastelu, lähestyy koulussa olevaa lasta tai nuorta koulun tälle asettaman keskeisen tehtävän oppimisen näkökulmasta, painottaen oppilaan oman oppimisen säätelyn ja tavoitteenasettelun kysymyksiä. Minää koskevat uskomukset Kehityksellisestä minäkuvan näkökulmasta lähtevä tarkastelu kohdistuu niihin oppilaan uskomuksiin, jotka koskevat hänen minuutensa ja ympäröivän maailman suhdetta, myöntäen näiden uskomusten ajassa tapahtuvan muutoksen. Tarkasteltaessa näitä itsessään yleisiä uskomusrakenteita oppimaanoppimisvalmiuksien osana huomio suuntautuu kuitenkin korostetusti koulun ja oppimisen lapsen tai nuoren minälle ja minäkuvalle asettamiin haasteisiin, kuitenkin tietoisena muiden samanaikaisten tekijöiden, erityisesti kodin ja ystäväpiirin, merkityksestä hänen koulusuhteelleen. Aiemmin esillä olleessa ja tämänkin oppimaanoppimisvalmiuksien arvioinnin teoreettisena pohjana toimivassa Snow n (1990) koulun arviointia koskevassa yleisessä mallissa vastaavat tekijät on nimetty itseregulatiivisiksi (itsesäätelyn) toiminnoiksi. Itsesäätelyllä viitataan tässä yhteydessä sekä siihen prosessiin, missä yksilö todellisuudessa säätelee omaa toimintaansa, että siihen mentaalisen prosessiin, missä yksilö on tietoinen itsestään omaa toimintaansa säätelevänä olentona. Omaa itseä ja oman toiminnan säätelyä koskevien uskomusten sisältö, samoin kuin niiden yksilö- 7

12 psykologinen merkitys, vaihtelevat luonnollisestikin henkilöstä toiseen mutta ne vaihtelevat myös yksittäisen henkilön kohdalla ajan, tilanteen ja tilanteen henkilökohtaisen tulkinnan funktiona. Arvioitaessa lapsen tai nuoren hänen omaa toimintaansa sääteleviä uskomuksia oppimaanoppimisvalmiuksien osana täytyy näin ollen huomioida yhtä lailla eri oppimistilanteiden ja elämän kokonaistilanteen oppilaalle asettamat vaatimukset kuin ne moninaiset tehtävät, joita oppilaan itseä koskevat uskomukset palvelevat ja ne eri tekijät ja prosessit, joihin nämä uskomukset vaikuttavat hänen oppimis- ja tehtäväsuorituksissaan. Sekä kehityspsykologinen teoria että kehityksellisesti orientoitunut minäkäsitystutkimus (Harter, 1999) näkevät yksilön itseään koskevan uskomusmaailman kehittyvän tavalla, jossa nämä uskomukset kehityksen myötä eriytyvät ja järjestyvät hierarkkisesti tilanne- tai kontekstisidonnaisiksi uskomuksiksi itseä kontekstikohtaisesti koskeviksi, mutta yleistyen vähitellen myös yhdeksi kokonaisminäkuvaksi kunkin kontekstitekijän saadessa painoarvonsa yksilön omista lähtökohdista käsin (Byrne & Shavelson, 1996; Marsh, 1990; Shavelson & al., 1976; Shavelson & Marsh, 1986). Tämä kehitys on selvästi nähtävissä siinä, miten koulunsa aloittavan lapsen kuvaus itsestään muuttuu fyysistä olemusta ja yksittäisiä aktiviteetteja tai taitoja painottavasta yhä sofistikoidummin itseään analysoivaksi minäksi jo peruskoulun viimeisten vuosien aikana (Harter, 1999; ks. myös Hautamäki & al., 1999, 2000; Scheinin, 1990). Koulun aloittamisella on lapsen minäkuvan muodostumisessa keskeinen merkitys (Erikson, 1951/ 1977; Havighurst, 1948/1972). Koulu asettaa lapselle uudenlaisia kehityksellisiä vaatimuksia, jotka kasvavassa määrin kohdistuvat hänen kykyihinsä ja valmiuksiinsa oppijana (Caspi, 1987; Hautamäki, A., 1982, 1986; Hautamäki, A. & Hautamäki, J. 1997; Nurmi, 1993) ja lapseen aikuisten taholta kohdistuvat odotukset suuntautuvat yhä suuremmassa määrin hänen koulumenestykseensä ja valmiuteensa työskennellä sen eteen. Onnistumisen arviointi tapahtuu sanallisesti tai sanattomasti vertaamalla oppilasta niihin ikätovereihin, jotka muodostavat sen sosiaalisen yhteisön, jossa oppiminen tapahtuu. Tavoite on, että lapsi kehityksensä myötä vähitellen omaksuu näkemyksen koulutuksen merkityksestä osaksi omaa uskomusmaailmaansa. Hänen toivotaan asettavan henkilökohtaiseksi tavoitteekseen kuvan itsestään ahkerana ja päämäärätietoisena oppijana koulun asettamien odotusten ja vaatimusten edessä, minkä oletetaan myös heijastuvan realistisen, yleistyneen mutta myös aluespesifin minäkuvan kehittymisenä. Oppimaanoppimisvalmiuksien uskomustekijöissä painottuvat tältä osin oppilaan oppiaine- tai taitokohtainen minäkuva, hänen yleistynyt näkemyksensä itsestään koululaisena sekä hänen yleinen itsetuntonsa. Tämän lisäksi pyritään kartoittamaan oppilaan näkemystä niistä sosiaalisista tekijöistä (koti, ystäväpiiri, opettajat) joiden arvioidaan olevan keskeisiä vaikuttajia lapsen tai nuoren muodostaessa kuvaa itsestään koululaisena tai opiskelijana. Oppimista ja suoritusta ohjaavat uskomukset Motivaatioteoriaan pohjaava tarkastelu keskittyy niihin prosesseihin, jotka välittävät oppilaan oppimiseen ja koulutyöhön liittyviä yleisiä ja itseä koskevia uskomuksia tämän toimintaan oppijana ja suoriutujana. Nämä kattavat aiemmin esitetyssä Snow n (1990) mallissa esiin nostetut oppimisstrategiat ja motivationaalisen suuntautuneisuuden. Taustalla ovat aiemman piirrekeskeisen dif- 8

13 ferentiaalipsykologian kyseenalaistaneet havainnot yksilön toiminnan oletettua laajemmasta tilannesidonnaisuudesta (Higgins, 1990; Mischel & Shoda, 1995). Tilannekohtainen variaatio ei kuitenkaan ole satunnaista, vaan heijastaa pysyvämpää yksilöllistä skeemaa (Shoda, Mischel, Wright, 1993). Tämän yksilön ja tilanteen välisen suhteen kompleksisuuden on katsottu vaativan prosessiorientoituneempaa näkemystä yksilöstä ja katseen suuntaamista niihin lainalaisuuksiin, jotka säätelevät tätä muutosta. Persoonallisuuden näkeminen kognitiivis-affektiivisena prosessuaalisena systeeminä (Mischel & Shoda, 1995), missä yhdistyvät yksilön sisäiset ja tilanteen tuomat ulkoiset tekijät, korostaa yksilöiden eroavuutta siinä, miten he valikoivasti kohdistavat huomionsa tilanteen eri piirteisiin, miten he sen perusteella luokittelevat niitä kognitiivisesti ja emotionaalisesti, ja miten nuo luokittelut eriävästi suhteutuvat heidän persoonallisuutensa aiempaan kognitiiviseen ja affektiiviseen tasapainoon (mt., 252). Yksilö nähdään aktiivisena ja päämäärätietoisena toimijana, joka ei vain reagoi passiivisesti eteen tulevaan tilanteeseen, vaan suhteuttaa sen toiminnallaan ja toiminnassaan omiin tavoitteisiinsa. Myöskään oppilas ei ole koulussa vain opetuksen kohde ja koulun tai muun ulkopuolisen tahon asettamien tavoitteiden toteuttaja, vaan aktiivinen toimija, jonka oma tilannekohtainen tulkinta pitkälle määrää ne tavoitteet, joita kohti hän pyrkii. Oppilaan tilanteesta tekemä tulkinta on kuitenkin riippuvainen hänen yleisemmistä motivationaalisista uskomuksistaan ja näkemyksestä, joka hänellä on itsestään. Lisäksi, vaikka tilanne itsessään suosisi oppilaan asettaman tavoitteen saavuttamista, vaatii toiminta sen saavuttamiseksi oppilaan taholta kykyä pitäytyä tavoitteenmukaisessa toiminnassa oman toiminnan tahdonalaista kontrollia sosiaalisen yhteisön tuella tai sen puutteesta huolimatta. Tavoiteorientaatioita tarkastellaan oppimaanoppimisvalmiuksien arvioinnissa tilannekohtaisesti aktivoituvina dynaamisina tiedollisina rakenteina, jotka heijastavat oppilaan yleistä orientaatiota ja liittyvät kiinteästi hänen muihin kyvykkyyttä, onnistumista, yrittämistä ja tavoitetasoa koskeviin uskomuksiinsa (Pintrich, 2000). Tavoiteorientaatio määrää pitkälti sen, millaisena oppilas näkee suoritustilanteen ja sen hänelle asettaman kognitiivisen ja sosiaalisen haasteen. Suoritustilanteen subjektiivinen merkitys oppilaalle rakentuu tilanteen ja yksilön välisessä interaktiossa (Higgins, 1990; Järvelä & Niemivirta, painossa), missä oppilas identifioi, tulkitsee ja arvottaa tilanteen omista lähtökohdistaan käsin (Boekaerts & Niemivirta, 2000) prosessissa, johon vaikuttaa tämänhetkisen tilanteen vaatimusten rinnalla hänen aiemmista vastaavanlaisista tilanteista saamansa kokemus (Higgins, 1990; Higgins & Bargh, 1987). Oppilaan tilanteesta ja sen vaatimasta toiminnasta tekemä arvio ei kuitenkaan vielä itsessään synnytä toivottua toimintaa, vaan oppilaan tulee pystyä myös aktivoimaan tuota toimintaa tukeva uskomusrakenne sekä tavoitteen asettamisen että sen saavuttamisen vaatiman työn osalta (ks. Bargh & Chartrand, 199; Boekaerts & Niemivirta, 2000; Niemivirta 1999). Luonteeltaan suhteellisen yleisten tavoiteorientaatioiden lisäksi oppimaanoppimisvalmiuksien oppimista ja suoritusta ohjaavien uskomusten arviointi pyrkii kartoittamaan kolmea näitä tilannekohtaisempaa, mutta tavoitteen asettamiseen ja suorituspanokseen keskeisesti vaikuttavaa tekijää oppilaan näkemystä omasta roolistaan omassa suorituksessaan (self-efficacy), oppilaan suoritukselle antamaa merkitystä tai arvoa (task value) sekä oppilaan näkemystä annetun tehtävän kiinnostavuudesta (anticipated interest). Viimeaikainen tutkimus tukee näkemystä, että oppilaan tilannekoh- 9

14 taisella tehtäväarviolla on huomattava merkitys siinä, miten luonteeltaan yleisemmät tavoitteet heijastuvat aktuaaliseen tehtäväsuoritukseen yli aiemman menestyksen antaman ennusteen. Kuviossa 1 esitetään oppimaan oppimisen määritelmä ja oppimaan oppimisen arvioinnin kolme pääaluetta. Myös kunkin pääalueen sisäinen rakenne esitetään. Malli perustuu tutkimusryhmämme laatimaan Framework - asiakirjaan (Hautamäki & al, 2001, framework2.pdf). Malli on tarkoitettu yleiseksi oppimaan oppimisen alueen määritykseksi. Sen mukaisia indikaattoreita voi olla erilaisia ja indikaattoreita voidaan arvioida erilaisin mittarein. Kuvio 1. Yleinen oppimaan oppimisen arviointikehys Oppimaan oppiminen = taito ja halu sopeutua ja sitoutua uuteen tehtävään ja sen edellyttämään henkiseen työhön (haasteen, lupauksen ja uhan käsittelynä), aktivoimalla ajattelun hallinta ja toivon perspektiivi käyttäen keinona oppimistoiminnan kognitiivista ja affektiivista itsesäätelyä Itseen liittyvät uskomukset Oppimisen hallintaan liittyvät osaamiset Koettu tuki omalle koulunkäynnille perheessä, koulussa ja toveripiirissä Kontekstiuskomukset Yhteiskunnallissosiaaliset tulkinnat koulun ja työn merkityksestä ja tulevaisuudesta Oppimismotivaatio Kontrolli- ja agenttisuus uskomukset Akateemiset minäkuvat Haasteen, tehtävän ja koulunkäynnin hyväksymiseen liittyvät eettis-moraaliset uskomukset Itsearviointi ja itsetunto Tulevaisuususko ja - käsitykset omasta tulevaisuudesta Oppiminen ja opitun soveltaminen sekä luetun ymmärtäminen Päättelemiseen liittyvät taidot uuden tiedon muodostamiseksi Oppimisen hallinta aikaan ja paikkaan sijoittuvana teknisenä toimintana Oman toiminnan säätely haasteellisissa tehtävissä kognition ja emotion vuorotteluna 10

15 Toisen asteen koulutus yhtenäisen arvioinnin kohteena Koulutuksen arviointi osana tiedon muuntumisen prosessia Koulussa voidaan erotella monia tasoja, joiden toimintaa voidaan eritellä. Tasojen väliset siirtymät tulee käsitteellisesti hallita. Tämän mallintamiseksi esitämme miten tieto muuttuu koulutusprosessiksi (Häyrynen & Hautamäki, 1977) (kuvio 2). Malli liittyy yleisesti siihen, miten koulutus määräytyy yhteiskunnallisesti, mutta on aina samalla myös pedagoginen prosessi, jonka lopputuloksena syntyvät tietyt tiedot, taidot ja käsitykset. Kuvio 2. Tiedon muuntuminen koulutusprosessissa Yhteiskunnan sosiaalinen kehittäminen: elämän, yhteiskunnan ja teknologian tieto-, taito- ja motivaatiovaatimukset Tiedon, käsitteiden ja ymmärtämisen järjestelmä, tarjoutuva tiedon ja kulttuurin taso Omaksumisen lainmukaisuudet, ihmisen oppimisen historiallinen muotoutuvuus, oppimismahdollisuudet: opittavat valmiudet psykologisina prosesseina sosio-historiallisine ehtoineen Pedagoginen, didaktinen prosessi, sen suunnitelma; opetuksen tavoitteet, sisältö, menetelmät, järjestys ja eteneminen Palautesysteemit ja arviointijärjestelmät koulun taso : tuntikohtainen, kokeisiin perustuva, todistuksin ja valtakunnallisin vertailuin työn taso : yhteiskunnan muutosten rakenteelliset ehdot, työn kehittämisen todelliset kompetenssiehdot kulttuurin taso : sosialisaation ja sivilisaation edistyminen ja tarjoumat Koulutuksen tuottamat valmiudet, väestön tietoisuus ja ajattelu, suoritus- ja oppimismotivaatio, osaamisen käytettävyys Yleissivistävän koulun tehtävän määrittelyyn liittyy yleinen (perus)sivistys. Kun arvioimme oppimaan oppimista osaamis-, uskomus- ja mielikuvajärjestelmien osalta samalla arvioimme sekä yhteiskunnan kehittämisen tavoitteita ja mahdollisuuksia, tiedon ja kulttuurin tarjoutuvaa ja käytettävissä olevaa tasoa, sitä tukea jota eri sosiaaliset ryhmät tarvitsisivat sivistystasonsa kohottamiseen ja sen ylläpitämiseen lapsissaan että niitä keinoja, joilla yhteiskunta järjestämänsä koulutuksen avulla muuntaa elämässä tarpeellisiksi katsotut tiedot koulutusprosessiksi. 11

16 Kulttuurin uusintaminen sosialisaatiossa erityisesti koulun välityksellä merkitsee hyvin vaativan pulman ratkaisua: "Kuinka kehittyy koulutettuja, tietäviä oppilaita, jotka ovat omaksuneet menneisyyden kulttuuriset arvot, mutta jotka kuitenkin kykenevät ylittämään kulttuuristen traditioiden rajat etenemällä kauemmaksi kuin yleisesti hyväksytyt ratkaisut ja tulkinnat ratkaistessaan uusia ongelmia. Menneisyydessä nämä tavoitteet katsottiin sopiviksi vain älyllisen eliitin koulutuksessa, nyt ne ovat tärkeitä kaikille" (Zuckerman & al, 1998). Ihmisten oppimaan oppiminen ei siten ole koskaan ollut irrallaan kulttuurisista tulkinnoista, eri ryhmille mahdollisiksi arvioiduista tavoitteista ja niiden saavuttamiseksi rakennetuista malleista. Kyse on monitasoisen ilmiön erittelystä, ja sen hallitsemiseksi välttämättömän keinojen ja uskomusten toiminnasta. Tiedon muuntumisen ketju on pitkä, joten sen arvioiminen yhdellä tasolla ei riitä, eikä ole myöskään olemassa kokonaisuudesta erillistä abstraktia oppimaan oppimista. Ketju on myös monimutkainen, joten kulttuuriamme, koulujamme tai opettajiamme koskevat päätelmät oppilasosaamisten perustalta vaativat paljon sekä kasvatustieteelliseltä teorialta että metodisesti (Millman, 1997). Kuitenkin: "koulutuksen yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimisen täytyy lähteä oppimistulosten tutkimisesta, koska vain yksilön lisääntyneet tiedot ja taidot sekä kehittyneet kyvyt saavat aikaan haluttuja muutoksia koulun ulkopuolella. (... )Tämänhetkinen oppimisen tutkimus korostaakin yllättäviin tilanteisiin sopeutuvaa oppijaa. Kun hän kohtaa ongelman, jotka hän ei rutiininomaisesti pysty ratkaisemaan, hän kykenee astumaan toimintajärjestelmän ulkopuolelle, tarkastelemaan ja reflektoimaan sieltä tilannetta toisin kuin mikään kone."(raivola, 1997). Koulutussosiologi tietenkin puhuu metaforisesti "ulkopuolelle astumisesta", mutta juuri tämän tarkastelun ja reflektoinnin psykologista toteutumista oppimaan oppimisessa tutkitaan. Opetushallituksen toimesta aiemmin suoritettu valtakunnallinen oppimaanoppimisvalmiuksien arviointi on peruskouluun kohdistuessaan kohdistunut koko ikäluokkaan yhtenäisen koulumuodon puitteissa (Hautamäki & al. 1999, 2000). Nyt läpiviety toisen asteen koulutuksen arviointi, jonka kohteena on kahdelle toisistaan monella tapaa poikkeavalle koulutusuralle valikoitu ja valikoitunut oppilasjoukko, asettaa arviointitulosten tulkitsijan aivan uudenlaisen tehtävän eteen. Peruskoulun kohdalla, puhuttaessa koko ikäryhmästä saman opetuksen piirissä, oppilaiden ja koulujen välillä ilmenevää vaihtelua selittäviä tekijöitä on helpompi jäljittää, ja vertailu eri ryhmien välillä esimerkiksi oppilaan sukupuolen tai vanhempien koulutuksen mukaan antaa suhteellisen selkeän kuvan tilanteesta. Keskiasteen valinta sekoittaa kuitenkin koulutuksen kuvion tavalla, joka tekee peruskoulun kohdalla perustellut vertailut ongelmallisiksi. Lukio ja ammatillinen koulutus Lukio ja ammatillinen opetus eivät eroa toisistaan vain koulutuksellisen tehtävänsä ja luonteensa, vaan myös oppilasjoukkonsa puolesta. Suomalaisen lukion tyttövaltaisuus on yleisesti tiedetty kansallinen erikoisuus, eikä salaisuus ole sekään, että lukioon mennään pääsääntöisesti ammattioppilaitoksia korkeammilla peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoilla. Jo nämä tekijät heijastuvat luonnollisestikin kaikissa lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita toisiinsa vertaavissa tutkimuksissa. Oppimaanoppimisvalmiuksien oppimista ja opiskelua tukevien tai haittaavien taitojen ja uskomusten edellinen, peruskoulun yhdeksänsiin luokkiin kohdistuva arviointi (Hautamäki & al., 2000) osoitti kuitenkin, miten koulumenestys ei ole oppimista tukevien uskomusten 12

17 tai uuden oppimista tukevien ajattelutaitojen mittarina yleispätevä. Vaikka tytöt osoittautuivat tutkimuksessa useimmissa osaamistehtävissä poikia paremmiksi, näyttää tyttöjen paremmuus kertautuvan vielä tätäkin voimakkaampana lukiopaikan avaavassa päättötodistuksessa. Kyse ei kuitenkaan ole välttämättä poikia sortavasta virhearvostelusta, vaan saattaa vain heijastaa sitä, että arvioinnin kohde on eri toisaalta yleisemmät, ehkä paremminkin oppilaan potentiaalia oppijana osittavat oppimaanoppimisvalmiudet, toisaalta realisoitunut opetussuunnitelman mukainen menestys eri oppiaineissa. Tulkintaa tukee myös se, että tytöt ohittivat pojat osaamisen lisäksi oppimis- ja koulumyönteisissä asenteissaan. Voidaan kuitenkin kysyä missä määrin kumpikaan tulos osoittaa poikien oppimispotentiaalin todellista huonommuutta tyttöihin verrattuna saattaahan ero molemmissa selittyä tyttöjen myönteisemmillä asenteilla koulun puitteissa tapahtuvassa suoritustilanteessa. Jonkinlaisen viitteen tähän antaa se, että ajattelun tasoa mittaavassa tehtävässä sukupuolten välillä ei ollut eroa. Tästä voi seurata se, että tulevan toiminnan ennuste olla erilainen tytöillä ja pojilla arviointitehtävät saavat erilaiset painokertoimet ennustemallissa. Emme ole kuitenkaan voineet koota pitkittäisaineistoa mittareidemme ennustevaliditeetin tarkistamiseksi. Tyttöjen yliedustus lukiossa (59 % vs. 39 %) ei luonnollisestikaan vaikuta sukupuolten suhteisiin vain siellä, vaan heijastuu myös ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukion ja ammatillisen koulutuksen välisiin vertailuihin. Ammatilliseen koulutukseen lyö poikien määrällisen yliedustuksen lisäksi voimakkaan leimansa suomalaisen työelämän jyrkkä jako nais- ja miesvaltaisiin aloihin, mikä heijastuu jo keskiasteen koulutuksessa ammatillisen puolen monissa yhden sukupuolen leimaamissa koulutusaloissa. Keskiasteen koulutuksen sisäistä vertailtavuutta hankaloittaa vielä sekä eri koulutusmuotojen ja -alojen tavoitteiden ymmärrettävä yhteismitattomuus, niiden voimakkaastikin toisistaan poikkeavat sisäänottomäärät ja joidenkin alojen varsin tiukka oppilasvalinta, että ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden lukiolaisia heterogeenisempi ikärakenne. On myös huomattava, että vaikka ammatilliseen koulutukseen mennään pääsääntöisesti lukiota alhaisemmin keskiarvoin, myös poikkeuksia löytyy. On oppilaita, joille keskiasteen valinta ei ole vain lukioon pääsemisen tai ammatilliseen koulutukseen joutumisen kysymys, vaan mahdollisuus suuntautua peruskoulun jälkeen opinnoissa alueelle joka kiinnostaa ja jossa uskoo olevansa omalla paikallaan. Sama voi toimia myös toisin päin, ja lukio voi olla valintana vain ilmaus siitä, että lopullista päätöstä tulevaisuuden suhteen ei vielä haluta tehdä. Molemmat ratkaisut ovat ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä 15 vuotta on vielä nuori ikä päättää näin ratkaisevalla tavalla omasta tulevaisuudestaan, mutta yhdeksän vuoden koulu-ura on toki myös opettanut nuorille paljon heistä itsestään. Ongelmallista on ehkä se eriarvoisuus, jonka edessä tytöt ja pojat tässä valinnassa ovat. Tilanteessa, jossa 60% tytöistä voi vielä siirtää päätöstä lopullisesta suuntautumisestaan, 60% pojista joutuu sen tosiasian eteen, että valinta heidän osaltaan on jo tehty. Jää vain arvailujen varaan missä määrin tämä heijastuu jo yhdeksännellä luokalla selvästi alempaa koulu- ja oppimissitoutuneisuutta osoittaneiden, pääsääntöisesti ammatilliseen koulutukseen päätyneiden poikien vastaaviin asenteisiin keskiasteen kouluvalinnan jälkeen. Toisen asteen koulutuksen arvioinnin nyt saaduista tuloksista ei voida tehdä riittävän perusteltua arviota koulumuotojen vaikuttavuudesta. Vaikuttavuuden arvioiminen edellyttäisi pitkittäisasetelman. Koulumuoto on siten tässä arviointitutkimuksessa lähinnä eräänlainen kontekstitekijä, jonka 13

18 osalta valikointi selektio - koulumuotoon keskiasteen valinnassa on todennäköisesti merkittävin tekijä selvitettäessä osaamisen ja uskomusten eroja koulumuotojen ja koulutusalojen perusteella. Oppimaan oppimisen ennustevaliditeetin yleistä tarkastelua Millainen on tulevaisuuden oppimistilanne, jonka ennustamiseksi oppimaan oppimisen arvioiminen koulutodistusten lisäksi on perusteltua. Käsityksemme on se, että muuttuva tulevaisuus on edellyttävä sitä, että työtehtävissä tulee oppia muutoinkin kuin kokemuksen kautta. Uudet työtehtävät ovat entistä kognitiivisempia, ja ne opitaan opiskelemalla teoreettisista selostuksista ja teksteistä. Työssä oppiminen ei tietenkään häviä, koska se on oleellinen osa monimutkaisten taitojen kehitystä. Henkilövalintojen tutkimus on osoittanut, että työssä menestyminen (job performance) ja työhön kuuluvien uusien asioiden oppiminen työnaikaisessa koulutuksessa (job training) voidaan parhaiten ennustaa yleisellä oppimiskykyisyyden (general mental ability) arvioinnilla, johon liittyy asenteiden osalta tehtäväsitoutuminen ja siihen liittyvät muut asenteet (conscientiousness) (Schmidt & Hunter, 1998). Mitä vaativammasta tehtävästä on kyse, sitä merkittävämpi on oppimiskykyisyyden osuus. Validiteettikerroin (regressiokerroin ennustavassa mallissa) on.58 hallinnollisissa ja johtavissa tehtävissä,.56 vaativissa ja monimutkaisissa teknisissä tehtävissä,.51 tyypillisissä moderneissa työtehtävissä ja.23 yksinkertaisissa suoritustehtävissä. Schmidt ja Hunter (1998) esittävät, että tyypillisiä varsin vaativa tehtäviä on noin 60 % Yhdysvaltojen työtehtävistä. Asenteiden osuus on työssä menestymisen ja työnaikaisen uuden oppimisen selityksissä noin (siis lisäosuus selitysmallissa, jossa on jo mukana yleinen oppimiskyky). Uskomusten selittävyys liittyy siihen, että tehtäväsitoutuneet ovat integroineet uskomuksensa paremmin, ja sen mukaisesti asennoituvat tekemään ne asiat, jotka tilanne ja uusi oppiminen edellyttävät. Tämän seurauksena he pystyvät toimimaan tehokkaammin ja näin heidän oppimistehtäviin käyttämänsä aika lisääntyy. Oppimaan oppimisen mallin kannalta yleistettynä kyse on siitä, että kouluaikainen sitoutuminen näyttää ennustavan myös myöhempää sitoutumista toisen asettamiin tehtäviin. Oman toiminnan tulokselliseksi kokeminen ja näkemys omasta roolista (self-efficacy) on tässä oleellista. Tutkittaessa tehokkuuskokemuksen ja työsuorituksen välistä yhteyttä on saatu sellaisia tuloksia, jotka voidaan liittää - vielä puuttuvan validiteetin etsintään. Stajkovicin ja Luthansin (1998) artikkelissa todetaan, että yleisesti ottaen yhteys oman toiminnan tuloksellisuuskokemuksen ja työsuorituksen välillä on.38. Meta-analyyttisessä työssään tekijät erittelevät tuloksia tavalla, jolla on merkitystä oppimaan oppimisen arvioinnissa. Yleinen tulos on se, että laboratorio-tulokset ovat aina hieman korkeampia (parempia) kuin kenttämittausten tulokset. Tämä merkitsee sitä, että tehtäessä oppimaan oppimismittaukset koulussa tuloksena saatavat yhteydet ovat hieman parempia (korrelaatiot esimerkiksi korkeampia) kuin todellisissa tilanteissa saataisiin. Toinen vaikuttava tekijä on tehtävän monimutkaisuus. Mitä monimutkaisempi oppimistilanne, sitä alhaisempi yhteys on aikaansaamisuskomuksen ja suorituksen välillä. Yhteys on kuitenkin aina positiivinen, ja yhteys on vahvempi mitä enemmän yhtäaikaisia ennustetekijöitä on käytettävissä (sama argumentti on esitettävissä 14

19 Schmidtin & Hunterin artikkelin kautta). Tämä tulos koskee myös oppimistaitoja ja uuden omaksumista koskevia käsityksiä (Stajkovic & Luthans, 1998). Koulunaikainen osaaminen ja koulussa esiintyvät asenteet ovat yhteydessä myöhempään toimintaan. Tämän tulkinnan perustelemme viittaamalla tutkimuksiin, joissa on selvitetty tottumusten (aikaisempi toiminta) ja tavoite-intention yhteyttä myöhempään toimintaan (Quellette & Wood, 1998). Uusissa, mutta kuitenkin ennustettavissa ja siten tavanomaisissa tilanteissa toiminta voidaan selittää aikaisemmalla toiminnalla (polkukerroin.45) ja intentiolla (kerroin.27), mutta jos tuleva toiminta on toteutuva epävakaassa tilanteessa ja kyse on harvoin esiintyvästä uudesta asiasta, aikaisemman toiminnan selitysosuus pienenee (.12) ja intention osuus siihen liittyvine uskomuksineen kasvaa (kerroin.62). Näin voimme koota eräiden tutkijoiden tuloksista yleisen kuvan edeten lopputilanteesta takaisinpäin: työssä selviytymisestä ja työssä oppimisesta koulutukseen. Mitä vaativampi tulevaisuuden työtehtävä sitä parempi ennuste oppimaan oppimisen osaamistasolla on ja myöskin arvioiduilla uskomuksilla on merkittävä osuus. Uskomusten kannalta oleellinen on tehtäväsitoutuminen ja uskomus oman toiminnan tuloksellisuudesta. Tehtävämme on tavallisia koulutehtäviä monimutkaisempia, mutta ne eivät ole todellisia kenttätehtäviä. Kuitenkin niiden avulla voidaan arvioida myös "kenttäsuorituksen" tasoa. Tätä ennustavuutta lisää se tutkimustieto, että aikaisempi toiminta on varsin pysyvää ja ennustaa yhdessä sitoutuneisuuden kanssa kohtuullisen hyvin tulevia oppimistilanteita. Mitä vaativampia tulevaisuuden oppimistilanteet ovat oleva, sitä paremmin näin arvelemme nyt toteutettu oppimaan oppimisen arviointi ennustaa niiden hyväksymistä ja niissä suoriutumista. Toisen asteen koulutuksen arvioinnissa pyritään tavalla tai toisella arvaamaan miten koulutetut opiskelijat suoriutuvat työssä; miten he osaavat sovittaa koulutuksessa opetetun uuteen tilanteeseen ja kuinka tietoista tämä sovittaminen on. Tietoisuudesta käytetään joskus nimitystä metakognitio ja se liittyy tässä yhteydessä siihen miten hyvin opittu kyetään siirtämään työhön (Bransford, Brown & Cocking, 1999). Tuomi-Gröhn ja Engeström (2001) tarkastelevat tätä yhteyttä koulun ja työn rajavyöhykkeella tapahtuvan siirtovaikutuksen käsittein. Oleellista heidän tarkasteluissaan on korostaa yhtäältä tilanteen hahmottumista ja toisaalta tiedon siirtymisen prosessia. Tilanteen hahmottumisen perusta ovat formaalit yhteiset piirteet ja kehittynein olisi systeeminen tarkastelu keskeisten toimintayksiköiden liikkeistä. Siirtymisen prosessin perusmuoto on se, että yksilö siirtää osaamisensa tilanteesta toiseen ja kehittynein muoto on toimintajärjestelmien välistä vuorovaikutusta, johon ottavat erilaisin tavoin osaa erilaiset työnyhteisön jäsenet. Tuomi-Gröhnin ja Engströmin toimittamassa teoksessa eritellään monin ammatillisen koulutuksen esimerkkien kautta sitä, kuinka vaivalloista mutta kuitenkin mahdollista on päästä toimintajärjestelmien kautta ennakoivaan toimintaan. Teoksen esimerkit kertovat samalla siitä, että monet työmaailman tulevat oppimishaasteet ovat käsitteenmuodostukseen liittyviä, tietoista oppimisen hallintaa edellyttäviä ja erilaisten tilanteiden käsitteellis-kokeellista selvittelyä vaativia. 15

OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996

OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996 Jarkko Hautamäki, Sirkku Kupiainen, Pekka Arinen, Airi Hautamäki, Markku Niemivirta, Pekka Rantanen, Mari Ruuth ja Patrik Scheinin OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA Erityisopettajat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntäjinä yksilöllisessä erityisopetuksessa Maria Ihantola Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Monimuotokoulutus merkonomien aikuisopiskelussa

Tampereen yliopisto. Monimuotokoulutus merkonomien aikuisopiskelussa Tampereen yliopisto Monimuotokoulutus merkonomien aikuisopiskelussa Kasvatustieteiden tiedekunta Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus Lisensiaatintutkimus Kaisa Kässi 2006 Tiivistelmä Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Musiikin ja liikunnan oppilasarviointi luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Musiikin ja liikunnan oppilasarviointi luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä TAMPEREEN YLIOPISTO Musiikin ja liikunnan oppilasarviointi luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa

Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa Jarkko Hautamäki, Sirkku Kupiainen, Jukka Marjanen, Mari-Pauliina Vainikainen ja Risto Hotulainen Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001 Tutkimuksia

Lisätiedot

OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA. Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Petteri Taitto

OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA. Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Petteri Taitto OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen Petteri Taitto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit / ISBN 98-9---8 (nid.) ISBN 98-9---

Lisätiedot

kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen 1

kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen 1 kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen 1 kss working papers 1 2008 kaikkien koulu - peruskoulun laadun ja mahdollisuuksien tasa-arvon tukeminen

Lisätiedot

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi

Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi Luonnontieteiden, lukemisen ja matematiikan osaamisen arviointi PISA 2006 -VIITEKEHYS P rogramme for I nternational S tudent A ssessment Programme for International Student Assessment Luonnontieteiden,

Lisätiedot

Matematiikan osaamisen taustatekijät

Matematiikan osaamisen taustatekijät Matematiikan osaamisen taustatekijät Jouni Välijärvi Pekka Kupari Arto K. Ahonen Inga Arffman Heidi Harju-Luukkainen Kaisa Leino Markku Niemivirta Kari Nissinen Katariina Salmela-Aro Mirja Tarnanen Heta

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Laura Hyvönen & Markku Laatikainen BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Kasvatustieteen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PALMGREN-NEUVONEN, LAURA LIIDUSTA VERKKOON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPETTAJAN AMMATILLISESSA KASVUSSA Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

Miten suomea ja ruotsia osataan äidinkielenä ja toisena kansalliskielenä peruskoulun ja lukion päättövaiheessa?

Miten suomea ja ruotsia osataan äidinkielenä ja toisena kansalliskielenä peruskoulun ja lukion päättövaiheessa? Professori emeritus Sauli Takala Miten suomea ja ruotsia osataan äidinkielenä ja toisena kansalliskielenä peruskoulun ja lukion päättövaiheessa? 1 Johdanto Valtioneuvoston kanslian toimeksiannon mukaisesti

Lisätiedot

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU

TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU TAISTELUNJOHTOKURSSIN FYYSISEN OPPIMISYMPÄRISTÖN TARKASTELU Pro gradu Kadettiylikersantti Minna Nopanen Kadettikurssi 89 Ilmavoimalinja Helmikuu 26 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot