Liite 8. Talousarvio Talous ja rahoitussuunnitelma Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi"

Transkriptio

1 Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset VISIO VUOTEEN 2015 Perusturvan edelläkävijä Missio/toiminta ajatus Toimintaa ohjaavat arvot Kriittiset menestystekijät Hyvän johtamisen lähtökohdat... 5 Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet ja perustelut Yhteiset tavoitteet Kuntayhtymän johtajan katsaus talousarviovuoteen Suunnitteluperusteet Tuloksen muodostuminen Irtaimisto ja investointihankinnat ja investointien rahoitus Talousarvion sitovuus Talousarvion täytäntöönpano Toiminnan arviointi Käyttötalous Tulosalueiden tavoitteet ja talousarviot Hallinto ja tukipalveluiden tulosalue Sosiaalipalvelujen tulosalue Vanhuspalvelujen tulosalue Terveyspalvelujen tulosalue Henkilöstö Käyttötalous ja tuloslaskelmaosa Yhdistelmä käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista Tuloslaskelma Investointiosa Kuntien rahoitusosuudet Talous ja rahoitussuunnitelma vuosille Talousarvion liitteet Jäsenkuntalaskutuksen perusteet

3 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot 1.1 Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskeva tavoitteet. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymän talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi (Kuntalaki 65 1 mom.). Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Kuntayhtymän talousarvion tulee sisältää käyttötalous ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa (Kuntalaki 65 4 momentti). Kuntalain 65 2 momentin mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan. Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvion muutoksista päättää valtuusto. Määrärahojen riittävyys ja tavoitteiden realistisuus tulee huomioida talousarviota laadittaessa kiinteässä yhteistyössä omistajakuntien kanssa. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset asetettujen tavoitteiden mukaisten kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perussopimuksen 6 mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot hyväksyvät kuntakohtaiset rahoitussopimukset ja kuntayhtymän talousarvion tulosalueittain ja taloussuunnitelman, jotka ovat kussakin jäsenkunnassa osa kuntalain 65 :n mukaista suunnittelumenettelyä. Taloussuunnitelmat vahvistetaan jäsenkunnissa keskenään yhtäpitävin päätöksin (Perussopimus 14 ). Myös talousarvioon talousarviovuoden aikana tehtävät muutokset hyväksyvät jäsenkuntien valtuustot. Perussopimuksen 14 :n mukaan kuntayhtymän talouden mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Palvelutuotannon sisältö ja sen kehitys muodostavat perusturvan toimintasuunnitelman. Kuntakohtaisten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän talousarvioon kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä. Kuntayhtymän talousarvio on tasapainotettava tästä lähtökohdasta. Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä kuntayhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neuvottelut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksista. Yhtymähallituksen on tehtävä ehdotus jäsenkuntien rahoitussopimuksista ja talousarviosta mennessä ja toimitettava ne jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi mennessä. Kuntayhtymän suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Jäsenkuntia laskutetaan todellisiin kustannuksiin perustuen yhdenmukaisin hinnoin (Perussopimus 15 ). 3

4 1.2 VISIO VUOTEEN 2015 Perusturvan edelläkävijä Kuntayhtymä on innovatiivinen edelläkävijä laadukkaiden ja vaikuttavien perusturvan palvelujen tuottajana. Visio on aktiivinen tahtotila, arkijohtamisen peruskivi. Sillä pyritään luomaan jokaiselle työntekijälle kuva tulevaisuudesta Missio/toiminta ajatus Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä organisaatiossa halutaan pysyvästi tehdä ja mihin halutaan pitkällä aikavälillä päästä Toimintaa ohjaavat arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN - kohdellaan ihmistä tasa arvoisesti ja oikeudenmukaisesti - kunnioitetaan ihmisen itsemääräämisoikeutta ja elämänarvoja - kohdataan ihminen aidosti ja empaattisesti - osallisuus VASTUULLISUUS - toimitaan tehokkaasti, taloudellisesti ja vaikuttavasti kuntalaisten parhaaksi - luotettavuus: tehdään se mitä luvataan - ammatillisuus: jokainen tekee oman osuutensa parhaalla mahdollisella tavalla - ketään ei jätetä yksin ongelmissaan Arvot = periaatteet, joiden mukaan organisaatio toimii Kriittiset menestystekijät 1. Terveyskäyttäytymisen parantuminen ja syrjäytymisen vähentyminen 2. Kustannusvaikuttavien palvelujen tuottaminen 3. Palvelurakenteen muutos, uudistuminen ja ennakointi 4. Riittävä ja osaava henkilöstö kaikkiin palveluihin 5. Hoitotakuun ja muiden palveluille asetettujen määräaikojen toteutuminen 6. Riittävien resurssien turvaaminen yhteistyössä kuntapäättäjien kanssa Kriittiset menestystekijät = missä vähintään tulee onnistua, että tavoitteet saavutetaan. 4

5 1.2.4 Hyvän johtamisen lähtökohdat yhteinen missio, visio, arvot ja toimintaperiaatteet realistiset ja mahdollisimman yksimielisesti sovitut tavoitteet oikeudenmukainen ja realistinen tulosten arviointi vastuullinen johtaminen työyhteisötaidot sitoutuminen, osallistuminen ja vastuu toimiva organisaatio ja johtamisjärjestelmä avoin, monisuuntainen vuorovaikutus ja tiedottaminen 2. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet ja perustelut 2.1 Yhteiset tavoitteet Jäsenkunnat ovat valtuustojensa päätöksellä hyväksyneet perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman sekä sosiaali ja terveydenhuollosta perusturvaan hankkeen loppuraportin. Näissä asiakirjoissa on määritelty kuntayhtymän organisaatio ja palvelurakenteet. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty eri toimintalohkojen strategia asiakirjoissa, jotka myös on käsitelty jäsenkuntien valtuustoissa. Strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit on kaikkien tulosalueiden osalta kuvattu balanced scorecard viitekehyksen mukaisesti asiakkaan, prosessien, talouden ja henkilöstön näkökulmasta. Asiakas Väestön hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, yhteisöllisyys, osallisuus, voimavarojen tukeminen Sosiaali ja terveyspalveluiden tuottaminen väestön tarpeiden mukaisesti Kuntalaisten hyvinviointiindeksit (työttömyysindeksi, sairastavuusindeksi, ikärakenne) Palvelutuotanto suhteutettuna asukaslukuun Talous Näyttöön perustuvien, kustannustasoltaan kestävien perusturvapalveluiden tarjoaminen Jäsenkuntien päättämien talousarvioraamien noudattaminen Talousarvion toteutuminen suunnitelman mukaan 5

6 Prosessit/palvelutuotanto Laadukkaiden, vaikuttavien ja helposti saavutettavien palveluiden turvaaminen koko yhteistoiminta alueella Palveluiden tuottaminen valtakunnan tason laatusuositusten, normien ja lakien mukaisesti Palvelutuotannon toteutumisen arviointi suhteessa suosituksiin ja normeihin Henkilöstö ja osaaminen Riittävän, osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön turvaaminen Henkilöstöstrategian työstäminen Henkilöstöjohtamisen osatekijöiden arviointi suhteessa muihin soteorganisaatioihin 2.2 Kuntayhtymän johtajan katsaus talousarviovuoteen 2015 Julkisen talouden haasteelliset ajat jatkuvat edelleen sekä valtion että kuntatalouden osalta. Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain käsittely ja mahdollinen hyväksyminen eduskunnassa selviää viimeistään alkuvuonna Jos laki hyväksytään nykyisessä muodossaan ja nykyisillä aikatauluilla, on sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisilla kiire valmistella uusia rakenteita vuoden 2015 aikana. Kuntayhtymän Kaksineuvoisen jäsenkuntien kuntatalous on tiukoilla hyvästä elinkeinorakenteesta huolimatta, koska väestön ikääntymisten myötä sosiaali ja terveyspalveluiden tarve kasvaa voimakkaasti, jos toimintaa jatketaan nykyisillä toimintakäytännöillä. Viime vuosina on yleisesti perusturvassa tehty palvelurakenteen muutoksia, jotka tähtäävät valtakunnan tason suositusten mukaisiin rakenteisiin mm. ikäihmisten palveluissa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on aloitettu ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen kohti avohoitoisempaa rakennetta vuoden 2014 aikana ja sitä jatketaan edelleen. Terveyskeskuksen vuodeosasto tai laitos ei ole tulevaisuudessa kenenkään koti. Tavoitteena on edelleen vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita sekä kotiin annettavia palveluita. Laitoshoidon sijasta, jos yksilöllinen tarve niin edellyttää, on tehostettu palveluasuminen se kodinomainen palvelumuoto, joka takaa palvelut ikäihmiselle ympärivuorokauden. Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa tavoitellaan vuoden 2015 aikana vanhustenhuollon laatusuosituksen mukaista palvelurakennetta. Perhekeskus toiminnan arviointi ja kehittäminen sekä moniammattillisen perhetyön kehittäminen jatkuu edelleen. Lastensuojelussa on saavutettu viime vuosina hyviä tuloksia monimuotoisten ja ennaltaehkäisevien palveluiden ansioista ja tällä kehityssuunnalla jatketaan edelleen. Perhekeskus toiminnan kehittämisen myötä tavoitellaan tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien muiden toimialojen kuten varhaiskasvatus, koulutoimi, nuorisotoimi ja kulttuuritoimi eli koko sivistystoimen kanssa. Huoli lapsen tai nuoren pahasta olosta välittyy yleensä ensin muiden palveluiden piirissä kuin sosiaali ja terveyspalveluissa. Työterveyshuollon omaa toimintaa pyritään edelleen vahvistamaan lääkärirekrytoinnilla. Perusterveydenhuollon lääkärinvastaanottoja kehitetään vastaamaan väestön tarvetta ja akuutti ja kuntoutussairaansijat suositusten mukaisiksi suhteessa väestöpohjaan. Perusterveydenhuollon toimintojen osalta tehdään arviointia ja kehitetään toimintaa kuntalaisten tarpeiden näkökulmasta niin, että toiminnan ja palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta huolehditaan. 6

7 Sosiaalipalveluissa ostetaan asumispalveluita asiakkaiden tarpeista lähtien ja kehitysvammahuollossa kehitetään vahvasti omaa toimintaa. Mielenterveystyön ja päihdehuollon osalta pyritään tiivistämään yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa, ja luomaan vahvaa integraatiota palveluiden kesken ja luoda uusia ja innovatiivisia sekä asiakasta kuntouttavia palveluita. Työpajatoiminta pyritään integroimaan aikuissosiaalityöhön ja kuntouttavaan työtoimintaan. Palvelurakenteen kehittämiseen vaikuttavat vahvasti kiinteistöt. Niiden kuntoa ja edellytyksiä toimia tulevaisuudessakin sote palveluiden fyysisenä toimintayksikkönä tarkastellaan korjaustarpeiden ja niihin liittyvien taloudellisten vaikutusten kautta. Palvelurakenteen kehittäminen voi luoda tilanteen, jolloin ylimääräisestä ja elinkaarensa loppuvaiheessa olevista kiinteistöistä voidaan luopua. Palveluiden kehittäminen edellyttää myös henkilöstöjohtamisen kehittämistä muutoksen tukena. Henkilöstöjohtamisen periaatteiden yhdenmukaistaminen, esimiesten valmentaminen muutosjohtamiseen ja johdonmukainen henkilöstöasioiden hoitaminen tulevat olemaan työn alla vuonna 2015 turvaamaan henkilöstön jaksamista muutoksen keskellä. 2.3 Suunnitteluperusteet Kuntayhtymän yhtymähallitus ja jäsenkuntien johto ovat pitämässään neuvottelussa linjanneet kuntayhtymän talousarvion 2015 raamiksi vuoden 2013 toteutuman + 2 % lisäksi toiminnalliset muutokset huomioiden. Vuoden 2013 jälkeen kuntayhtymän vakanssimäärä on kasvanut 21 henkilöllä pidetyssä kuntaneuvottelussa kuntayhtymän talousarvion raamia täsmennettiin siten, että talousarvioraamista irrotetaan vuosien 2013 ja 2014 henkilöstölisäykset, jotka eivät sisälly raamin perusteena olevaan vuoden 2013 toteutumaan. Lisäksi raamin ulkopuolella ovat lakisääteiset vammaispalvelu. Asetettu raami tarkoittaa sitä, että vuoden 2014 toimintaan verrattuna on muista kuin raamin ulkopuolella käsiteltävien erien toiminnasta saatava aikaan 0,6 milj. euron säästöt. Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 on laadittu nykyinen toiminta ja jo päätetyt sekä vuodelle 2015 suunnitellut toiminnalliset muutokset huomioiden. Palvelutuotantoa kehitetään kaikilla tulosalueilla kohti valtakunnallisia laatusuosituksia. Vanhuspalveluissa palveluasumisen ja laitoshoidon purku saataneen päätökseen vuoden 2015 aikana ja terveyspalveluissa aloitetaan sairaansijojen vähentäminen kohti valtakunnallista laatusuositusta 1,5/1000 asukasta. Jäsenkunnat ja sote palveluverkkotyöryhmä antavat lausunnot suunnitelluista palveluverkkomuutoksista syksyn 2014 aikana. Uutena yksikkönä aloittaa Lappajärvellä vammaisten asumispalveluyksikkö. Evijärveltä Antintuvan asukkaat ja henkilöstö siirtyvät uuteen, maaliskuussa 2015 valmistuvaan yksikköön. Uusia asumispalvelupaikkoja yksikköön tulee kymmenen. Henkilöstökulut on budjetoitu vakituisen henkilöstön vakanssirakenteen mukaisesti. Palveluverkko ja rakennemuutokset on henkilöstökuluissa huomioitu henkilöstön tehtävä ja toimipaikkamuutoksina sekä sijaisten käytössä. Uusia toimia ei vuodelle 2015 esitetä. Palkkojen nousuksi on arvioitu 1,4 % verrattuna kesäkuun 2015 tilanteeseen. Eläkemeno varhemaksuineen on laskettu 17,05 %:n, sotu maksu 2,3 %:n ja muut palkkaperusteiset maksut 3,5 %:n suuruisena. Palkkaperusteiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä ovat 22,85 % palkkakustannuksista. Ulkopuolelta ostettavien hoitopalvelujen hintojen arvioidaan nousevan noin 2 % vuoden 2014 hintaan verrattuna, tosin korkeampiakin hintailmoituksia on erityisesti asumispalveluiden ostopalveluista tullut. Erikoissairaanhoidon kustannusten korotusarviona on talousarviossa käytetty + 2,5 % vuoden 2013 toteutuneisiin kustannuksiin verrattuna. Inflaation arvioidaan nostavan hintoja noin 2 %. Kunnille maksettavat vuokrat on budjetoitu vuoden 2014 hintatason mukaisesti mahdolliset tilamuutokset ja peruskorjaukset 7

8 (pääomavuokrat/poistot) huomioiden. Vuokra on alkaen ollut 3,40 eur/neliömetri/kk, jonka lisäksi kuntayhtymä maksaa vuokraamiensa tilojen osalta poistosuunnitelman mukaisen vuosipoiston. Sairauspoissaolojen hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota ja talousarvioon on varattu euroa erityisesti pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Koulutuksen ja työnohjauksen sekä tyhy toiminnan määrärahat ovat edellisvuosien toteutuman tasolla. Suoritekäyttö on talousarviossa aiempien vuosien käytön sekä tiedossa olevien toiminnallisten muutosten perusteella. Asiakasmaksuissa lainsäädännön tarjoamat mahdollisuuden tarkistuksiin käytetään täysimääräisesti hyväksi. Sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi ja edellinen maksujen tarkistus on tullut voimaan vuoden 2014 alusta. Maksujen tarkastukset on sidottu tasamaksujen osalta kansaneläkeindeksiin ja tulosidonnaisten maksujen osalta työeläkeindeksiin. Asiakasmaksulain mukaisiin palvelumaksuihin ei tule korotusta vuodelle Investointina käsiteltävän kalustomäärärahan alaraja on nostettu vuoden 2014 alusta lähtien euroon. Yli euron hankinnat käsitellään lähtien investointiosassa ja euron hankinnat tuloslaskelmaosassa kalustona sekä alle 500 eur hankinnat pienkalustona. 2.4 Tuloksen muodostuminen Talousarvion mukaiset toimintakulut ovat yhteensä euroa, korko ja muut rahoitustuotot euroa ja muut rahoituskulut euroa. Poistot ovat yhteensä euroa. Kulujen kattamiseksi toimintatuottoja kerätään euroa. Loppuosa eli euroa katetaan jäsenkunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousarvion mukainen vuosikate on euroa ja tilikauden tulos osoittaa euron ylijäämää. 2.5 Irtaimisto ja investointihankinnat ja investointien rahoitus Pienkaluston korvaushankintoihin on varattu käyttötalousmanoihin eur. Investointeihin on varattu yhteensä eur. Hallinto ja laitosrakennusten investoinneissa on budjetoitu peruskorjauksiin eur. Aineettomien oikeuksien ohjelmistojen hankinnat ovat yhteensä eur, joista Effica potilasjärjestelmiin liittyvät hankinnat ovat eur ja henkilöstöhallinnon ohjelmistojen korvausinvestointeihin on varattu eur. IT laitteiden budjetti on eur. Koneisiin ja kalustoon on varattu yhteensä eur, josta eur Lappajärven uuden asumispalveluyksikön ensikertaiseen kalustamiseen. Suun terveydenhuollon hammashoitokoneyksikköjen uusimiseen on varattu yhteensä eur. Vanhuspalveluiden laite ja kalustoinvestointien määräraha on eur ja terveyspalveluiden koneiden ja laitteiden korvausinvestointien eur. Tukipalveluiden laite ja kalustoinvestointeihin on varattu eur. Investoinnin rahoitetaan tulorahoituksella. 8

9 2.6 Talousarvion sitovuus Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman tulosalueittain sekä jäsenkuntien rahoitusosuudet ja investoinnit hankkeittain eriteltynä. Perussäännön mukaan talousarviomuutokset tulee käsitellä samassa järjestyksessä kuin itse talousarviokin. 2.7 Talousarvion täytäntöönpano Yhtymähallitus käsittelee kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmat vuosille kokouksessaan Jäsenkuntien valtuustot käsittelevät talousarvion joulukuussa Talousarvion hyväksymisen jälkeen laaditaan tulosalue, tulosyksikkö sekä tehtäväkohtainen yksityiskohtaisempi suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi. Talousarvion toteutumisen seuraamista varten yksiköiden vastaaville toimitetaan tulosraportit. Tulosraportit ajetaan ajastetusti joka maanantaiaamu kirjanpidon senhetkisestä tilanteesta. Lisäksi kuukauden kaikkien vientien kirjaamisen jälkeen toimitetaan kuukauden tulosraportit. Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava voimassa olevia virka ja työehtosopimuksia sekä niitä sopimuksia, joita kuntayhtymä on toiminnan järjestämisestä tehnyt. Yhtymähallituksen, tulos ja vastuualueiden esimiesten ja tulosyksikköjen esimiesten tehtävät ja toimivalta on talousarvion täytäntöönpanon ja henkilöstöasioiden suhteen määritelty hallintosäännössä. Kaikissa hankinnoissa on noudatettava hankintalainsäädäntöä ja yhtymähallituksen vahvistamaa hankintaohjetta. Kuntayhtymä on mukana sairaanhoitopiirin hankintarenkaassa kaikkien tuoteryhmien osalta. Näiden tuoteryhmien kaikki hankinnat hoidetaan hankintarenkaan päättämiltä toimittajilta. Muu menettely ei ole sallittua. Hankintarenkaaseen kuulumattomat tavarahankinnat kilpailutetaan. Tarjouspyyntöjä tehtäessä on aina annettava paikallisille yrityksille mahdollisuus antaa oma tarjouksensa. Atk yhteistyötä jatketaan Järvinet Oy:n kanssa, jonka kautta tehdään pääosa atk hankinnoista. Atk hankinnoista vastaa keskitetysti atkkäyttöpäällikkö. Keskusvarasto avustaa irtaimistohankinnoissa selvittämällä mahdolliset tavarantoimittajat, hankkimalla kuvastoja tms. tietoa tarvittavasta laiteesta. Tarjouspyynnön tekeminen ja hankintapäätös on aina asianomaisen tulos ja vastuualueen esimiehellä tai sillä, jolle päätösvalta hankinnassa on siirretty. Kaikki tarjouspyynnöt tehdään yhteistyössä taloushallinnon kanssa. Erääntyneistä saatavista peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan. Perinnässä noudatetaan hyvää perintätapaa. Kuntayhtymän perinnän hoitaa Intrum Justitia. Ostolaskujen käsittelystä on annettu erillinen ohje. Taloustoimisto antaa tarvittaessa tarkemmat kirjausohjeet ennen talousarviovuoden alkua. 9

10 2.8 Toiminnan arviointi Toimintaa arvioidaan säännöllisellä raportoinnilla. Raportointi toteutetaan vuosikolmanneksittain siten, että ensimmäinen raportti ajalta laaditaan toukokuun aikana ja toinen ajalta syyskuun aikana. Koko toimintavuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteiden toteutumat raportoidaan tilinpäätöksen jälkeen toimintakertomuksessa. Kolmannesvuosiraportoinnin lisäksi yhtymähallitukselle annetaan kokousaikataulun mukaisesti aina ajankohtainen lyhyt talousarvion toteutumaraportti. Tulosalueille, tulosyksiköille ja kustannuspaikoille jaetaan reaaliaikainen talousarvion toteutumaraportti viikoittain sekä lisäksi kuukausiraportti vertailutietoineen aina kuukauden kirjanpidon valmistuttua. Tulosyksiköiden on seurattava toiminnallisten tavoitteiden toteutumista jatkuvasti. 10

11 3. Käyttötalous 3.1 Tulosalueiden tavoitteet ja talousarviot Hallinto ja tukipalveluiden tulosalue Toiminta ajatus Palveluprosessien varmistaminen ja sisäisten asiakkaiden toiminnan tukeminen. Toiminnan kuvaus Hallinto ja tukipalvelujen tulosalueen tehtävä on kuntayhtymän hallinnosta ja palveluprosessien tukipalveluista vastaaminen. Tulosalueen tulosyksiköt ovat Hallinto ja henkilöstöpalvelut Toimitilat Siivous ja vaatehuolto Materiaalipalvelut Ravitsemuspalvelut Hallinnon hankkeet Hallinto ja tukipalvelujen talousarvio TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot Vyörytykset Hallinto ja tukipalvelut nto yhteensä Hallinto ja materiaalipalvelujen tavoitteet Asiakas Taataan hallintoorganisaatiolle oikea ja oikea aikainen tieto päätösten tueksi Talouden suunnittelun ja ohjauksen kehittäminen Määräajoissa pysyminen/suunnittelun ja seurannan vuosikello Raportit toimitettu aikataulun mukaan virheettöminä 11

12 Talous Kustannustietoisuuden lisääminen organisaation kaikilla tasoilla Hyvä hallintotapa Hankintaosaamisen varmistaminen Kustannustehokkaat tukipalelut Prosessit/palvelutuotanto Varmistetaan tehokkaiden hallinto ja tukipalvelujen tuottaminen Sisäisen laskennan ja suoritevertailujen edelleen kehittäminen ja mittaristojen luominen jatkuvaa seurantaa varten Talouskoulutus yksiköille Sisäisen ohjeistuksen ja sisäisen valvonnan kontrollien päivittäminen ja systematisoiminen Varmistetaan, että hankintaosaamiseen saadaan riittävästi koulutusta Kilpailutuksen hyödyntäminen Jatkuva kehittäminen IT osaamisen varmistaminen aktiivisella koulutustarjonnalla Hankintayhteistyön hyödyntäminen Varastojärjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen Hallinto ja tukipalveluiden säännöllinen palaverikäytäntö yksiköiden kanssa Yhteisten toimintamallien kehittäminen Osaamisen varmistaminen Suorite ja kuukausiraportointi suunnitelman mukaisesti uudistettuna Talouskoulutukset pidetty suunnitelman mukaan Yhtymähallituksen arvio hallinnon toimivuudesta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Suunnitellut koulutuspäivät toteutuneet Hankinnat hoidettu hankintaohjeen mukaisesti Tositteet/kirjaukset/ palkkalaskelmat, euroa/kpl Kiinteistö ja siivouskustannukset/m 2 Ateriahinnat Tietotekniikan ja ohjelmistojen täysimääräinen hyödyntäminen hallinto ja talousprosesseissa Logististen järjestelmien kehittäminen Koulutuspäivät Hankintarenkaan ja Järvinetin hankintayhteistyö Kaikki ominaisuudet käytössä ja kaikki tuotteet kiertävät varastojärjestelmän kautta Tarpeita vastaavat tukipalvelut toimivat Tasalaatuiset palvelut eri yksiköissä Toimiva varahenkilöjärjestelmä/tehtäväkierto 12

13 Kiinteistöjen kunnossapidolla, siivouksella, välinehuollolla ja vaatehuollolla taataan turvallinen ympäristö potilaille, asiakkaille ja henkilöstölle yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Henkilöstö ja osaaminen Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen Työkyvyn ylläpitäminen Henkilöstön riittävyyden ja osaamisen turvaaminen Sopimushallinnan varmistaminen Avoin tiedottaminen Tilojen jatkuva kunnossapito oman henkilöstön avulla varmistetaan tilojen jatkuva käyttövalmius tehokkaalla seurannalla ja välittömällä puuttumisella havaittuihin ongelmiin Henkilöstöstrategian luominen Hyvän työsuojelu ja yhteistoimintakäytännön varmistaminen koulutuksen, perehdytyksen ja työterveyshuollon ja työsuojelun keinoin Varhaisen reagoinnin mallin lisäksi pyritään löytämään muita toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja erityisesti riskiryhmien työkyvyn palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Yhteistoimintamenettelyssä laadittu henkilöstö ja koulutussuunnitelma Sopimusrekisterin kattavuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen Tiedottamisen kehittäminen Henkilöstökäsikirjan kokoaminen Intranetin käytön ja käytettävyyden parantaminen Kiinteistö ja siivouskustannukset/m 2 Henkilöstöstrategia yhteistoiminnassa tehtynä Työtyytyväisyyskyselyt ja työkykyindeksi kolmen vuoden välein Sairauspoissaolojen väheneminen alle 15 pv/hlö Suunnitelman mukaisten koulutusten toteutuminen Kattava jatkuvasti päivittyvä sopimusrekisteri, 100 % sopimuksista Dynastyssa Säännöllinen aktiivinen tiedottaminen toiminnassa Jatkuvasti päivittyvä henkilöstökäsikirja tehtynä Intranet aktiivisessa käytössä sisäisenä tiedotuskanavana Tukipalvelut Siivous, väline ja vaatehuolto ovat osa tukipalvelujen tulosaluetta. Keksitetty siivous mahdollistaa joustavan henkilöstön käytön kuntayhtymä kaksineuvoisen eri toimipisteissä ja mahdollistetaan siivouksen järjestyminen myös äkillisissä tilanteissa ja toimitilamuutoksissa. Lisäksi talousarviovuoden 2015 aikana laaditaan yhteneväiset mitoituskriteerit eri toimipisteisiin. Välinehuollon ja vaatehuollon ja pesulapalvelujen keskittämisellä varmistetaan tasalaatuisten palvelujen saaminen kustannustehokkaasti koko alueelle. 13

14 Siivoustyön toteutus yhteneväisten kriteerien mukaisesti Laadukkaat välinehuollon palvelut Vaatehuollon ja pesulapalvelujen keskittäminen Siivoustyön mitoitusten loppuunsaattaminen Henkilöstön määrää ei lisätä Henkilöstön työpanoksen keskittäminen perustehtävään Yhteistyöpalaverit 1 2x vuodessa Kauhavan kaupungin siivoustoimen kanssa Koulutettu, osaava henkilöstö vastaa välinehuollosta Instrumentteja on alueen tarvetta vastaava määrä Pesulapalvelujen kilpailutus toimintavuoden aikana Vaatehankintojen keskittäminen Tavoitetaso/mittari Yhteneväiset mitoituskriteerit erilaisissa palveluyksiköissä Henkilöstön joustava siirtyminen työpäivän aikana eri toimipisteisiin Hoitotyö jätetään pois työnkuvasta Sairaalainfektioiden määrän seuranta Tasalaatuiset välinehuollon palvelut Välineiden puhdistus, pakkausja sterilointiprosessit sekä säilytys ja kuljetus täyttävät laadunvarmistuksen kriteerit Tasalaatuiset palvelut koko kaksineuvoisen alueella Hankinnat tehdään keskitetysti siivousyksikön kautta Ravitsemuspalvelut ovat osa tukipalvelujen tulosaluetta. Ravitsemuspalvelujen tavoitteena on tuottaa ravitsemussuositusten mukaiset ja maukkaat ravintohuollon palvelut kuntayhtymä kaksineuvoisen sisäisille asiakkaille. Ravitsemussuositusten mukaiset ateriat ja aikataulut Yleishallinnon hankkeet Ruokalistojen läpikäynti Aromi reseptiohjelman hyödyntämisen jatkaminen Toiveruokapäivät Tavoitetaso/mittari Toteutuneet elintarvikekustannukset/ateria Laadukkaan ja maittavan ruuan tuottaminen kaikille asiakkaille laskennallisesti samoin kustannuksin Alueen työpajatoiminta käynnistettiin kahdella ESR hankkeella. Aikuisten hanke toimi ajalla 11/2010 4/2014 ja nuorten Jelppis hanke ajalla 1/2012 7/2014. Aikuisten toimintaan osallistui hankkeen aikana yhteensä 102 henkilöä, joista 47 % työllistyi, aloitti ammatillisen koulutuksen tai sai eläkepäätöksen. Työllistyneistä suurin osa pääsi töihin työllistämistuella. Jaksojen pituudet ovat vaihdelleet muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen. 6 henkilöä on työllistynyt yrityksiin suoraan ilman palkkatukea toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 14

15 Nuorten hankkeeseen osallistui 65 nuorta. Työpaikan jakson jälkeen sai 13 hlöä, työkokeilussa yrityksessä tai muualla jatkoi 6 hlöä, opiskelemaan jatkoi 10 hlöä ja opintonsa pajan avulla loppuun suoritti 12 nuorta. Pajajakson jälkeen sairaslomalla, työttömänä tai työmarkkinoiden ulkopuolella on ollut 11 nuorta. Armeijan on aloittanut pajajakson jälkeen 5 nuorta. Tulokset kertovat nuorten tilanteesta noin 3 kuukautta pajajakson loppumisen jälkeen. Hankkeiden lähestyessä päätöstään työpajatoimintaa päädyttiin jatkamaan osana kuntayhtymän toimintaa. Toimipisteet ovat edelleen työpaja Junki Kauhavalla, Kieppis Evijärvellä sekä Jami Lappajärvellä. Hankkeiden resursseista on vähennetty toimistosihteerin toimi. Työntekijöistä kolme työskentelee pääosin Junkissa ja yksi molemmissa muissa toimipisteissä. Lisäksi yksi henkilö työskentelee Sedun Osaamista työpajoilta ESRhankkeessa (3/2014 6/2015). Toiminnan kuluja katetaan vuonna 2015 nuorten työpajatoiminnan valtionavustuksella, oman toiminnan tuotoilla, Sedun ESR hankkeen rahoituksella, palkkatuella, oppilaitosten korvauksella pajalla suoritettavista opinnoista sekä kuntien rahoituksella. Toiminnan integroitumista muuhun aikuissosiaalityöhän arvioidaan. Asiakas Asiakkaille tehdään tilannekartoitus ja henkilökohtainen suunnitelma työpajajaksoa varten Tuetaan asiakkaiden arjen hallintaa ja sosiaalista vahvistumista. Asiakkailla on mahdollisuus suorittaa opintoja työpajalla. Työllistyminen, opiskelu tai muu pysyvä ratkaisu Asiakkaat saavat toteuttamiskelpoisen jatkosuunnitelman työpajajakson päätteeksi. Suunnitelma laaditaan ja sen toteutumista seurataan/päivitetään yksilöohjauksessa ja aktivointisuunnitelmien tarkistamisen yhteydessä. Yksilöohjaus, työvalmennus, ryhmätoiminta ja muu toiminta työpajalla. Osaamista työpajoilta hankkeen tuloksena asiakkaiden eri alojen osaaminen tunnustetaan osaamistodistuksella ja on hyväksi luettavissa tutkinnon osaksi. Yksilöohjaus, työvalmennus, ryhmätoiminta ja muu toiminta työpajalla. Seuranta Party ohjelmalla. Jatkosuunnitelmien laadinta yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelmien seuranta/päivitys laaditun prosessin mukaisesti 1 2 x /kk. Toimintaan osallistumisen säännöllisyys raportit TEtoimistolle. Asiakkaiden palautteet. Toimintamalli on luotu mennessä. Opintoja suorittaa vuositasolla n. 20 henkilöä. 50 % osallistujista työllistyy, aloittaa/jatkaa opintoja tai löytyy jokin muu pysyvä ratkaisu. Party seuranta jakson päättyessä sekä 1v. ja 2 v. jakson jälkeen. Talous Työpajatoiminnan ulkopuolinen rahoitus ja oman toiminnan tuotot kattavat 45 % toiminnan kuluista (valtion Haetaan vuosittain valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan. Haetaan soveltuvin osin myös hankerahoitusta. Seuraavasta hausta saadaan noin :n valtionavustus. 15

16 avustus, palkkatuki, oppilaitosten korvaukset, oman toiminnan tuotot). Yhteistyö yritysten ja muiden ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Oppilaitosyhteistyö Yhteistyöyritysten ja alihankintatöiden lisääminen. Työpajan tuotteiden ja palvelujen markkinointi. Oppilaitosten kanssa on neuvoteltu työpajalle siirtyvästä opiskelijasta maksettava korvaus/oppilastyöpäivä. 1 2 yrityskäyntiä/kk. Säännöllinen tiedotus, tapahtumiin osallistuminen, pajan omat tapahtumat. Toimintamalli on käytössä viimeistään 8/2015. Prosessit/palvelutuotanto Jatkopolkujen löytäminen asiakkaille työpajajakson jälkeen. Opintojen suorittaminen työpajalla vakiintuu käytännön toiminnaksi. Kuntouttavan työtoiminnan käynnistäminen ryhmätoimintana. Vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen Tiivis yhteistyö asiakkaan muiden yhteistyötahojen kanssa. Työnantajayhteistyö työkokeilu ja työpaikkojen löytämiseksi. Opintojen aloittaminen/jatkaminen oppilaitoksessa pajajakson jälkeen. Oppilaitosyhteistyö Sedun ja Jamin kanssa jatkuu opiskelijoita ohjataan tarvittaessa työpajalle. Myös muulla tavoin pajalle tulevat voivat suorittaa opintoja ja saada osaamistodistuksen. Selvitetään TE toimen ja aikuissosiaalityön kanssa mahdollisuutta tarjota asiakkaille, joille on maksettu yli 300 pv työmarkkinatukea, ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa (min. 4 h/pvä, 1 x /vko, 3 kk ajan). Vapaaehtoistoiminnan koulutus on toteutunut 9/2014. Oman toimintatavan löytäminen mukaan lähteville. Työpajan tuki toimintaan. 50 % asiakkaista löytää työpajajakson jälkeen ratkaisun tilanteeseensa. Muulla kuin opiskelijan statuksella työpajalle tulevista % suorittaa jonkin alan opintoja ja saa osaamistodistuksen. Jos 5 7 hlön riittävän yhdenmukainen kohderyhmä löytyy, työpaja pilotoi ryhmätoimintaa kevään tai syksyn aikana. 50 % koulutetuista jää säännöllisiksi, aktiivisiksi toimijoiksi. Henkilöstö ja osaaminen Henkilöstön osaaminen ammattitaidon päivittäminen ja lisääminen. Täydennyskoulutuksiin ja omaehtoisiin koulutuksiin osallistuminen edelleen. Täydennyskoulusta esimiehellä ja kaikilla ohjaajilla min. 3 pv/vuosi. 16

17 Toiminnan sisäinen kehittäminen Kehittämispäivien ja kehityskeskustelujen toteuttaminen. Kehityskeskustelut 1 x /vuosi. Kehittämispäivät 2 x /vuosi Sosiaalipalvelujen tulosalue Toiminta ajatus Sosiaalisen turvallisuuden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen. Sosiaalipalvelujen talousarvio (vertailuvuodet ilman varhaiskasvatusta) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot Vyörytykset Sosiaalipalvelut nto yhteensä Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut (perheneuvola, musiikkiterapia, vammaispalvelut, mielenterveyskuntoutujien palvelut) Perheneuvolapalvelut turvataan Kauhavan perheneuvolasta käsin koko kuntayhtymän alueelle. Perheneuvolan toimintamuotojen kehittämistä ja osallistumista monialaiseen yhteistyöhön tehostetaan edelleen. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja ja tukiasumista toteutetaan Kauhavalla Ryhmäkoti Kangastuksessa ja siihen liittyvässä tukiasumisessa. Ympärivuorokautiset mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palvelujentuottajilta. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi on jatkuvaa. Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa tuotetaan kolmessa toimipisteessä. Sen sisällön kehittämiseen panostetaan jatkuvasti. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella toteutetaan Valtioneuvoston 8. marraskuuta 2012 tekemän periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta edellyttämiä toimenpiteitä, kun Kauhavan Fransunpuiston ja Lappajärven palveluyksikön toiminta käynnistyy täysimääräisenä vuonna Uusien ympärivuorokautiset palvelut turvaavien yksikköjen toiminta tukee laitoshoidon purkua niin pitkäaikaisen kuin tilapäisen asumisen osalta. Kehitysvammaisten asumispalveluja ostetaan asiakastarvetta vastaavasti yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Kehitysvammaisten työ ja päivätoimintaa tuotetaan kolmessa toimipisteessä. Toiminnan sisällöllisessä kehittämisen painopistealueena on nuorille aikuisille suunnatun elämäntaitoja tukevan ryhmämuotoisen päivätoiminnan kehittäminen. Ikääntyneet kehitysvammaiset huomioidaan omana ryhmänään. Kehitysvammaisten työllistämisessä käytetään Tuettu Työllistyminen ry:n palveluja. 17

18 Asiakas Asiakkaan tarvetta vastaavat, riittävät ja oikea aikaiset palvelut Osallisuuden tukeminen Perheneuvolapalvelujen sisällön kehittäminen mm. ryhmämuotoisia toimintoja ja terapiapalveluja kehittämällä. Tavanomaisissa asumisympäristöissä tuotetut kehitysvammaisten asumispalvelut. Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien omia voimavaroja tukevat työ, päivätoiminta ja asumispalvelut sekä tukitoimet. Asiakastyytyväisyys Talous Asiakkaiden tarvetta vastaavat palvelut. Panostaminen yksilöiden ja perheiden omia voimavaroja tukeviin palveluihin. Palveluihin pääsy Palveluverkon tarkasteleminen Asiakaskohtainen palvelutarpeiden arviointi toteutuu jatkuvasti vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluissa (palvelusuunnitelmat). Ryhmämuotoisten palvelumuotojen jatkuva kehittäminen. Turvataan palvelujen saavutettavuus mm. perheneuvolapalveluissa Evijärven Antintuvan ryhmäkodin toiminta päättyy ja se liitetään Lappajärven asumispalveluyksikön toimintaan Palvelusuunnitelmien määrä. Talous ja toimintatilaston vammaispalvelujen tunnusluvut. Asiakasmäärän kehitys eri palvelumuodoissa Uudet asiakkuudet, jonotusajat Laitoshoidon määrä Prosessit/palvelutuotanto Kehitysvammapalvelut lähiyhteisöissä Panostetaan toimintojen sisällölliseen kehittämiseen. Panostetaan perheneuvolan ja musiikkiterapian sisällölliseen kehittämiseen Kauhavan Fransunpuiston asumispalveluyksikön toiminnan vakiinnuttaminen. Lappajärven asumispalveluyksikön toiminnan käynnistyminen Kehittämistyö jatkuu Kauhavan Matinrannassa ja Alahärmän toimintakeskuksessa ja käynnistetään Lappajärven toimintakeskuksessa. POP perhekoulu ryhmät, Theraplay menetelmä Laitoshoidon määrä Oman toiminnan asumispalvelujen suoritemäärän kehittyminen. Asiakaspalaute Toteutuneet päivätoimintasuoritteet 18

19 Henkilöstö ja osaaminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen Kohdennetut täydennyskoulutukset Mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen Työnohjaus Toteutuneet koulutuspäivät Toteutunut työnohjaus Hankittu erityisosaaminen mm. terapiatyössä Lastensuojelu ja perhetyö Lastensuojelun toimintamuotoja ovat lasten kasvuolojen edistäminen, lastensuojelutarpeen selvitykset, avohuollon tukitoimet, sijaishuolto perhe ja laitoshoitona sekä lastensuojelun jälkihuolto. Lastenvalvojan tehtävät (lapsen isyys, elatus, huolto ja tapaamisoikeusasiat) sisältyvät lastensuojelun yksikköön. Lastensuojelussa panostetaan monipuolisiin avohuollon tukitoimiin, joita pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon omana toiminta ostopalveluja lisänä käyttäen. Avohuollon tukitoimina käytetään perhetyötä, tukiperheitä, tukihenkilöitä, lastensuojeluyksiköissä toteutettavia tukijaksoja, lapsen päivähoitoa, perhekuntoutusjaksoja sekä perheen kotiin päin toteutettavina että lastensuojeluyksiköissä toteutettavina, taloudellista tukea ja tukea lapsen/nuoren harrastustoimintaan sekä vertaisryhmätoimintaa. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on mukana Lastensuojelun kehittämishankkeessa (LasSe), joka on Väli Suomen alueelle sijoittuva lastensuojelutarpeen selvityksen kehittämishanke (KASTE). Osana Etelä Pohjanmaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanketta (ELLA hanke/kaste) on tehty aloite fyysisen perhekeskusmallin käyttöönotosta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella. Mallin avulla voidaan kehittää äitiys ja lastenneuvolan, perheneuvolan, perhetyön lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sekä erityispalvelujen konsultaatiopalveluja lapsiperheitä tukevaksi palvelukokonaisuudeksi. Kokonaisuuteen voidaan liittää myös kolmannen sektorin toimijoiden palveluja. Perhetyö on osa lastensuojelun toimialuetta. Perhetyö tarjoaa lapsiperheiden kotipalvelua, Neuvokasperhetyötä lasten päivähoidon ja neuvolan lähettämille asiakkaille sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena toteutettavaa perhetyötä. Perhetyö on keskeinen toimintamuoto lapsiperheiden tukemisessa. Perhetyössä toimii kolme perheohjaajaa ja neljä perhetyöntekijää. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy määrärahavaraus lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin toteuttamiseen. Asiakas Lastenvalvojan tehtäviin liittyen (lapsen isyys, elatus, huolto ja tapaamisoikeusasiat) vanhemmat saavat riittävän tuen ja ohjauksen Lastensuojeluilmoitusten nopea käsittely Laadukkaiden perheoikeudellisten palvelujen turvaaminen Riittävä määrä lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia Asiakkuuksien määrä (THL/Lastenvalvojan tilasto) Asiantuntevat lastenvalvojapalvelut Lastensuojeluilmoitus otetaan käsittelyyn 7 arkipäi 19

20 Asiakkaiden tukeminen avohuollon tukitoimien avulla Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin Avohuollon tukitoimien monipuolinen käyttö ja räätälöiminen asiakaslähtöisesti Asiakaspalautekyselyjen toteutus vän kuluessa. Kaikki lastensuojelutarpeen selvitykset on tehty 3kk:den kuluessa. Asiakaspalautteissa havaittu tyytyväisyys palveluihin Talous Avohuoltopainotteinen palvelurakenne Perhetyössä ennaltaehkäisevien toimintamuotojen riittävyys Nykyisten toimintamallien tehostaminen Lapsiperheiden kotipalvelun ja Neuvokasperhetyön oikea aikainen käyttö Avohuollon asiakasmäärät Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä (THL:n lastensuojelutilasto) Palvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrän kehitys Prosessit/palvelutuotanto Toimiva lastensuojeluprosessi Tarkoituksenmukainen tehtävärakenne Tehtävärakenteiden jatkuva arviointi Tehtävärakenteen jatkuva arviointi Määräaikojen toteutuminen Erityisosaamisen hyödyntäminen Henkilöstö ja osaaminen Osaava lastensuojelun ja perhetyön ammattilainen Täydennyskoulutus, osallistuminen hankkeisiin, oma kehittämistoiminta (kehittämispäivät), kehityskeskustelut ja niiden yhteenvedon perusteella tehtävät toimenpiteet Yhteenveto kehityskeskusteluista tehty Kehittämispäivät järjestetty säännöllisesti Työnohjauksen toteutuminen Aikuissosiaalityö Kuntayhtymässä toteutettavan aikuissosiaalityön perustehtävänä on edistää henkilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Työ on pääosin yli 18 vuotiaiden henkilöiden ja perheiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä. Tavoitteena on vahvistaa henkilön tai perheen toi 20

21 mintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Yhtenä painopistealueena on nuorten aikuisten kanssa tehtävä työ. Toimeentuloturva käsittää perus, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen ja kuntouttavan työtoiminnan. Päihdepalvelut Päihdepalveluina toteutetaan päihdehuollon sosiaalityötä; avopalvelussa tapahtuvaa psykososiaalista kuntoutusta, motivoimista ja tukea päihteettömyyteen sekä suunnitelmallista laitoskuntoutustarpeen arviointia. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan päihdehuollon laitoskuntoutuspalveluja. Kauhavan Sininauha ry:n Roihan Majakka tarjoaa työ ja päivätoimintaa sekä kuntouttavan työtoiminnan palveluja päihdeasiakkaille. Asiakas Laadukkaat, oikea aikaiset ja tarpeenmukaiset aikuissosiaalityön palvelut Asiakasosallisuuden lisääminen Palvelujen myöntäminen lakien ja asetusten mukaisesti ja määräaikoja noudattaen Sähköisen asioinnin mahdollisuus Asiakkaan tarvetta vastaavat, suunnitelmallisesti totutettavat palvelut Pienimuotoinen asiakastyytyväisyyskysely Ryhmätoiminnat/päihdetyö Kehittäjäasiakastoiminta käynnistyy (Aikuiskaste: SOS II hankkeen kanssa) Jatkuva seuranta omassa tiimissä ja tarvittaessa resurssin uudelleenkohdistaminen toimipisteittäin. Sähköinen asiointi lisääntyy. Tilannekartoitukset ja asiakassuunnitelmat lisääntyvät Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2 ryhmää/ryhmien määrä/v Toimeentulotuen käsittelyajat; kiireellinen hakemus 1 2 pv, tavallinen enint. 7 työpäivää, pääsy sos.tt:n tai ohjaajan vastaanotolle enint. 7 päivää Talous Toiminnan järjestäminen lakisääteisesti, asiakkaiden omatoimisuutta tukien laadukkaasi, taloudellisesti ja tehokkaasti Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteiden uudistaminen Tilannekartoitus ja suunnitelman tekeminen pitkäaikaisasiakkaille ja nuorille aikuisille. Ohjeistus päivitetään kehittäjäasiakkaiden kanssa (SOS II hanke mukana) Toimeentuloturvan piirissä olevien asiakkaiden määrät v. asiakkaiden määrä. Toimeentulotuki: /kotitalous ja /asukas Täydentävän toimeentulotuen ohjeistus uudistuu ja hyväksytään yhtymähallituksessa Kehittäjäasiakkaiden palaut 21

22 teet Prosessit/palvelutuotanto Aikuissosiaalityön sisältöjen monipuolinen jatkokehittäminen omassa työyhteisössä, yhdessä asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa. TYP muutokseen reagoiminen Palveluohjaussopimuksen mukainen yhteistyö Työ ja toimintakykyarvioinnit omaksi toiminnaksi tai ostopalvelun jatkuminen kuntoutuslääkärin kanssa Kehittäjäasiakastoiminta Aktivointityön määrä Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä Kuntien työmarkkinatukienmaksu osuudet (henkilömäärät) Työ ja toimintakykyarvioinnissa olleiden määrät ja arviointien tulosten seuranta ja raportointi (mihin?) Päihdetyö: Toimiva ja monialainen verkostotyö päihdepalveluissa. Oikea aikainen ja sisältöinen palvelu Päihdetyön avopalvelun jatkokehittäminen yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Avopalvelun asiakasmäärät Laitoskuntoutuksen asiakasmäärät Henkilöstö ja osaaminen Riittävä ja tarkoituksenmukaisen henkilöstöresurssointi ja oikea kohdentaminen Työhyvinvointi hyvä ja tasa arvoinen johtaminen Yhden sosiaalityöntekijän viran muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi ja sisäinen täyttäminen etuuskäsittelyn henkilöstöstä. Muutos liittyy ennakoituun perustoimeentulotuen KELA siirtoon. Kehittämispäivät x 2/vuosi Säännölliset tiimipalaverit. Työparityöskentely tarvittaessa Työnohjaukselliset päivät x 2/vuosi Kehityskeskustelut Ylityömäärän seuranta Määräaikojen seuranta Työntekijöiden hyvinvointikysely (tth totuttaa) Sairauspoissaolojen määrä 22

23 3.1.3 Vanhuspalvelujen tulosalue Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt Ohjaus ja neuvonta (vanhustyönohjaajat), yli 65 vuotiaiden omaishoidontuki, päivätoiminta, kotihoito, tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito Toiminta ajatus Ikäihmisten palvelujen toiminta ajatus on turvata ikääntyneille hyvä elämänlaatu, osallisuus ja itsenäinen asuminen. Ikäihmisten palveluiden tavoitteita ja toimenpiteitä raamittavat vanhuspalvelulaki ja laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Vanhuspalveluiden talousarvio Vanhuspalvelujen tulosalueen strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit Asiakas TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot Vyörytykset Vanhuspalvelut nto yhteensä Asiakkaan tarpeesta lähtevät laadukkaat palvelut oikeanaikaisesti Arviointikäynnit Asiakastyytyväisyyskysely Kiireelliset viipymättä ja ei kiireelliset vähintään 7 arkipäivän kuluessa Kysely Asiakkaan tarpeista lähtevä omatoimisuutta tukeva kunto hoito ja/tai palvelusuunnitelma Tehdään kaikille palvelua tarvitseville Hakemusten käsittely Kaikkien hakemusten käsittely Hakemuksista päätökset 100 %:sti Ikäihmisten palvelujen keskiössä on asiakas. Palveluiden tulee vastata asiakkaan kokemaan tarpeeseen. Palveluiden tulee vahvistaa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti. Kaikille säännöllisen palvelun piirissä olevalle asiakkaalle tehdään asiakkaan omat voimavarat huomioiva kuntoutus, hoito ja tai palvelusuunnitelma. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden 2015 aikana. Talous 23

24 Laadukkaat ikäihmisten palvelut kustannustehokkaasti Laatusuosituksien noudattaminen Henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen Palvelujen suoritteet ja hinta valtakunnan keskiarvoa Tilanteen jatkuva tarkastelu Laatusuosituksen kokonaistavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Valtakunnalliset tavoitteet, joita kuntien tavoitteita asetettaessa on tarkasteltava suhteessa kunnan asukkaiden tarpeisiin, ovat yli 75 vuotiaiden kuntalaisten osalta seuraavat: Omaishoidontuen piirissä 6 7 % Säännöllisen kotihoidon piirissä % Ympärivuorokautisen hoidon piirissä max. 10 %. Oikeanlainen palvelurakenne ohjaa kehittämään ikäihmisten palveluita avohoitopainoitteisempaan, inhimillisempään ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Palvelurakenteen muuttaminen tuo vaateen henkilöstön koulutukselle ja esimerkiksi kustannustietoisuuden lisäämistä. Prosessit/palvelutuotanto Palvelurakenteen muuttaminen valtakunnan laatusuosituksen mukaisesti Palvelujen oikea kohdentaminen Laatutyön kehittäminen Omaishoidontuen lisääminen Säännöllisen kotihoidon lisääminen Laitoshoidon korvaaminen muulla palvelurakenteella Palveluohjaus ikäneuvolaan Kotiuttamisprosessien tehokkuus Omavalvontasuunnitelmien teko Ikäpoliittisen ohjelman päivittäminen Vanhusneuvostojen toiminta Yli 75 vuotiaista: Omaishoidontuen piirissä n.6 % Säännöllisessä kotihoidossa % Ympärivuorokautisessa hoivassa max. 10 % Palvelutarpeen arviointikäyntien toteutus moniammatillisesti, kuntoutus huomioiden Omien yksiköiden käyttöaste yli 90 % Jokaisessa toimintayksikössä laaditut omavalvontasuunnitelmat Valmis kesäkuussa 2015 Kokoukset väh. 4 x vuosi Vuoden 2015 aikana ohjataan ikäihmisten palvelurakenne kohti yksiportaista palvelurakennetta. Palveluiden keskipiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa, kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelu 24

25 rakenteen palveluasuminen ja laitoshoito korvataan muulla palvelurakenteella. Jäljelle jäävien palvelujen sisältöä kehitetään tavoitteellisesti kuten esimerkiksi kotihoidon yöpartiotoiminnan kehittäminen. Palvelutarpeen arviointia ja osastohoidosta kotiutumisen prosesseja kehitetään. Vanhuspalvelulaki (13 18 ) ohjaa iäkkäiden henkilöiden palveluiden sovittamista heidän tarpeisiinsa. Laatusuosituksen mukaan kun mahdollisia palvelutarpeita ilmenee, ne on selvitettävä kattavasti. Siitä alkaa iäkkään henkilön tarvitsemien palvelujen suunnittelu ja toteutus. Tarpeiden pohjalta on tehtävä palvelusuunnitelma yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Palvelujen tarpeita selvitettäessä ja suunnitelmaa tehtäessä on varmistettava kuntoutumisen mahdollisuudet, jotta kotona asuminen voisi useimpien kohdalla jatkua. Kun ikääntyvien toimintakyvyn ja terveydentilan heikentymiseen puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ehkäistään toimintakyvyn vajausten syntymistä ja ongelmien kasautumista. Jokainen vanhushuollon yksikön henkilöstö pitävät esimiehensä johdolla ajan tasalla omavalvontasuunnitelmaa. Omavalvontasuunnitelma toimii samalla osana uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Yksiköihin laadittujen laatukäsikirjojen periaatteita noudatetaan takaamaan laadukas hyvä hoito asumispalveluyksiköissä. Ikäpoliittisen ohjelman päivittäminen aloitetaan. Ikäihmisten palveluiden sisällöstä ja palveluun pääsystä on tehty kriteerit (kotihoidon, omaishoidontuen, tehostettu kotihoito, tilapäisen kotihoidon palveluseteli, asumispalveluihin ja sosiaalihuollon mukaiset kuljetukset kriteerit). Näitä kriteerejä noudatetaan ja päivitetään tarvittaessa. Vanhuspalvelulaissa 11 vaaditaan, että vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Henkilöstö ja osaaminen Riittävä ammattitaitoinen henkilöstö Tehokas rekrytointi Vakituisen henkilöstön työhyvinvointi Täydennyskoulutus Kehityskeskustelujen käyminen henkilöstön kanssa Vakinaisten virkojen täyttöaste 100 % Sairauspoissaolot 15 pv/työntekijä/v Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttyminen 3 10 pv/työntekijä/v Lähiesimiehet käyvät kehityskeskusteluja suunnitelmallisesti kerran vuodessa henkilöstön kanssa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstömitoitukset ovat vanhuspalvelulain ja laatusuosituksien mukaiset. Koulutetun henkilöstön saatavuus varmistetaan ylläpitämällä kuntayhtymän ammatillista ja hyvää imagoa. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota järjestämällä koulutuksia ja varmistamalla täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Työntekijöille järjestetään kehityskeskustelu esimiehen kanssa vuosittain. 25

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot