Tulevaisuus on osaamisessa. Teknologiastrategia näkemys valinnoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuus on osaamisessa. Teknologiastrategia näkemys valinnoista"

Transkriptio

1 Tulevaisuus on osaamisessa Teknologiastrategia näkemys valinnoista

2 Tiivistelmä: Menestyminen vaatii valintojen tekemistä 3 Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteet lähtökohtana 5 Globaalit trendit ohjaavat kehitystä 6 Teknologiastrategian painopisteet 8 Teknologia ja osaaminen uudistavat klustereita 11 Tieto- ja viestintäklusteri 12 Metalliklusteri 14 Metsäklusteri 16 Hyvinvointiklusteri 18 Kemian- ja bioklusteri 20 Ympäristöklusteri 22 Energiaklusteri 24 Kiinteistö- ja rakennusklusteri 26 Elintarvikeklusteri 28

3 Tiivistelmä: Menestyminen vaatii valintojen tekemistä Suomi on ollut edelläkävijä monilla teknologian alueilla. Metsä- ja metalliklusteri ovat olleet vuosikymmeniä Suomen elinkeinoelämän kantavia voimia ja metsäteollisuudella on ollut maailmanlaajuinen teknologiajohtajuus. Tieto- ja viestintäteknologiassa Suomesta on tullut yksi matkaviestinnän, Internetin ja digitaalisen tiedonvälityksen kehittämisen ja käytön kärkimaista tietoyhteiskunnan malliesimerkki. Bioteknologiassa olemme monilla osa-alueilla maailman huipulla ja alan liiketoiminta on kasvamassa. Suomessa yhdistyvät onnistuneesti teknologian soveltaminen, hyvinvointi, kestävä kehitys ja jatkuva uudistuminen. Suomella on hyvät lähtökohdat kehittyä edelleen huippuluokan innovaatioympäristönä. Tällä on laajat kerrannaisvaikutukset ja se luo edellytykset elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kansain- TEKNOLOGIASTRATEGIA Muutosta ajavat tekijät: globalisaatio, osaaminen, digitaalisuus, verkottunut toiminta, kestävä kehitys, sosiaalinen kehitys, teknologian muutosvoimat Klustereiden kehitys: elinkeinojen kilpailukyky ja uusiutuminen, uusien toimialojen syntyminen ja kasvu Hyvinvointi kestävän kehityksen ehdoilla Älykkäät tuotteet, prosessit ja järjestelmät Tieto- ja viestintäteknologia Materiaaliteknologia Hyvinvoinnin sovellukset Kestävän kehityksen sovellukset Bioteknologia Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Verkottuneen talouden liiketoimintaosaaminen Teknologiastrategia kattaa muutosta ajavien tekijöiden, klustereiden sekä teknologian perusosaamisten ja niiden sovellusten tarkastelun. 3

4 väliselle menestykselle, vakaalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle. Teknologiaa kehittämällä löydämme ratkaisuja yhteiskunnan ja elinkeinoelämän keskeisiin tarpeisiin. Teknologiaa kehittämällä voimme säilyttää nykyiset kilpailuetumme ja saavuttaa hyvän kilpailuaseman monilla uusilla aloilla, mikä lisää hyvinvointia. Korkean teknologian kehittämiseen ja soveltamiseen saadaan lisää vauhtia uusilla yhteistyön malleilla. Teknologian sovellukset on tarkoitettu helpottamaan ja parantamaan elämän laatua. Suomen suurimmat haasteet ovat ihmisten hyvinvoinnin varmistaminen, elinkeinoelämän jatkuva uudistaminen, yhteistyöverkostojen lisääminen kotimaassa ja kansainvälisesti, teknologian eettisyyden varmistaminen sekä kasvatus ja koulutus. Näissä haasteissa onnistuminen ratkaisee Suomen kilpailukyvyn tulevaisuudessa. Tekesin laatima teknologiastrategia tarjoaa ratkaisuja haasteisiin. Se kokoaa yhteen Tekesin tulevaisuuden vision, strategiset tavoitteet ja niiden toteutuksen. Strategia perustuu laajoihin keskusteluihin yritysten, tutkimusyksiköiden, teollisuusjärjestöjen ja teknologiapolitiikan vaikuttajien kanssa. Työssä on otettu huomioon myös kansainväliset kehitystrendit Tekesin laajaa kontaktiverkostoa hyödyntäen. Suomen teollisuuden ja yrityskentän kilpailukyky ja rakenne olivat lähtökohtana teknologiastrategiaa laadittaessa. Tilannetta tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta: klustereiden, merkittävästi kehittyvien teknologioiden sekä uudistuvien toimintatapojen kannalta. Klusteripohjaisella tarkastelulla haluttiin korostaa verkottumisen ja monitieteisyyden mahdollisuuksia uusiutumisen apuvälineinä. Yhteistyötä korostamalla Tekes uskoo löytyvän uusia kilpailuetuja ja elementtejä tuottavuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Huomioon on myös otettu poikkitieteelliset vaikutukset ja mahdollisuudet. Teknologiastrategia nostaa lisäksi esiin viisi asiaa: verkottumisen, monitieteisyyden, pitkäjänteisyyden, innovatiivisuuden ja tuottavuuden. Miksi verkottuminen? yhdistää parhaan mahdollisen tiedon ja osaamisen monitieteisyys ja kansainvälisyys edellyttävät verkottumista Miksi monitieteisyys? auttaa löytämään uusia kilpailuetuja monipuolistaa teollisuuden rakennetta Miksi pitkäjänteisyys? luo tutkimuksen ja tuotekehityksen perustaa kasvattaa osaamista ja osaajia Miksi innovatiivisuus? nopeuttaa teknologian taloudellista hyödyntämistä uudistaa elinkeinorakennetta ja osaamispohjaa Miksi tuottavuus? on kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kasvun edellytys teknologioiden järkevä soveltaminen lisää tuottavuutta Teknologiastrategia tukee valintojen tekemistä ja toiminnan suuntaamista Tekesissä ja vaikuttaa ennen kaikkea uusien teknologiaohjelmien käynnistämiseen. Teknologiastrategia on myös osa Tekesin julkista kannanottoa ja apuväline asiakkaille ja sidosryhmille niiden omien valintojen tekemisessä. Teknologiastrategia auttaa maan eri alueita niiden määritellessä ja toteuttaessa osaamisstrategioitaan sekä Tekesiä aluestrategioiden painotuksissa. Teknologiastrategiatyö on jatkuvaa toimintaa, jossa vuorovaikutusprosessi ja oppiminen ovat keskeisellä sijalla. 4

5 Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteet lähtökohtana Teknologian ja osaamisen monipuolinen hyödyntäminen on Suomen korkean hyvinvoinnin perusta. Tämä edellyttää riittäviä panostuksia tutkimukseen ja koulutukseen ja koko innovaatioympäristön jatkuvaan uudistamiseen. Suomella on erittäin hyvät lähtökohdat kehittyä edelleen maailman huippuluokan innovaatioympäristönä, jolla on laajat kerrannaisvaikutukset ja joka luo edellytykset elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kansainväliselle menestykselle, vakaalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle. Tämän päivän Suomessa yhdistyvät teknologian soveltaminen, hyvinvointi, kestävä kehitys ja jatkuva uudistuminen. Suomen on kyettävä tarjoamaan myös tulevaisuudessa kansainvälisesti houkutteleva innovaatio- ja liiketoimintaympäristö. Suomen elinkeinoelämän kantavia klustereita ovat tieto- ja viestintäklusteri, metsäklusteri ja metalliklusteri. Myös tulevaisuudessa on huolehdittava näiden klustereiden uudistumisesta ja kasvun edellytyksistä. Lisäksi bioteknologian hyödyntäminen on nousemassa merkittävään asemaan useissa klustereissa. Osaamista ja teknologioita hyödyntävät palvelut tarjoavat uusia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Kaikilla elinkeinoelämämme aloilla on pystyttävä vastaamaan kansainväliseen kilpailuun huipputason osaamisella. Myös alueellisesti kansainvälisen kilpailun edellyttämä osaaminen ja verkostoituminen ovat vaatimuksina koko maassa. KUKA, MIKSI JA MITEN? Teknologiastrategia näyttää sen tulevaisuuden teknologia- ja osaamispainotteisen reitin, joka kulkee elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeiden ja muutosten mukaisesti, ja johtaa tavoitellun vision toteutumiseen. Teknologiastrategiaprosessin lähtökohtana on niiden painotusten määrittely, joihin teknologiapolitiikka ja ennen kaikkea Tekes voivat vaikuttaa. Teknologiastrategia antaa pohjan tulevien vuosien teknologiapanostuksille Tekesissä. Se tarjoaa hyvän pohjan ja keskustelun lähtökohdan myös yritysten, tutkimusyksiköiden ja päättäjien arvioille tulevaisuuden kehityslinjoista. Tekesin visio ja strategiset tavoitteet antavat lähtökohdat teknologiastrategian rakentamiselle, toisaalta teknologiastrategia antaa suuntaa tavoitteiden käytännön toteutukselle. Teknologiastrategian rakentamisen lähtökohtana on ollut kolmiulotteinen tarkastelu: klusterit, tietyt poikkitieteelliset teknologiat sekä merkittävät toimintatapa-asiat. Suunnannäyttäjinä ovat olleet globaalit muutostrendit ja klustereiden tarpeet; poikkitieteelliset vaikutukset ja mahdollisuudet on otettu myös huomioon. Työ on pohjautunut vuorovaikutteisuuteen yritysten, tutkimusyksiköiden ja teollisuusjärjestöjen kanssa sekä Tekesin sisäiseen yhteistyöhön hyödyntäen ulkomaisia kontakteja ja eri sidosryhmiä. Teknologiastrategiaprosessi Tekesissä on jatkuvaa, sen tulokset julkaistaan muutaman vuoden väliajoin. Julkaisu on osa Tekesin puheenvuoroa julkisessa keskustelussa. 5

6 Globaalit trendit ohjaavat kehitystä Tulevaisuuden osaamistarpeiden arvioinnissa lähtökohdan muodostavat toisaalta yleismaailmalliset kehityssuunnat ja talouden trendit, toisaalta niiden heijastuminen Suomen yhteiskunnalliseen kehitykseen, elinkeinoelämään ja kansalaisten elämään. MUUTOSTA-AJAVAT TEKNOLOGIAT Globaaleja, muutosta-ajavia teknologioita ovat tieto- ja viestintäteknologia, bioteknologia ja materiaaliteknologia. Niissä monilla osa-alueilla Suomella on maailmanlaajuisesti hyvä kilpailuasema. Se antaa hyvän mahdollisuuden jatkossakin pysyä kehityksen kärjessä, mutta edellyttää innovoinnin nopeutta ja jatkuvaa uusiutumista teknologiakehityksessä ja sitä kautta myös uusiutumista liiketoiminnassa. Tieto- ja viestintäteknologia luo yhä uusia mahdollisuuksia tuotteissa, tuotannossa ja palveluissa. Toisaalta digitaalitekniikan mahdollistama viestintä ja verkostoituminen muuttavat liiketoimintojen, erilaisten palvelujen ja kansalaisten toimintaympäristöä ja toimintatapoja merkittävästi. Tieto- ja viestintäteknologian monimuotoisessa hyödyntämisessä yksilön, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta ollaan vasta alussa. Alan kehityksen keskeinen ongelma on käyttäjien todellisten tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen ja ennakointi. Ne sisällöt ja palvelut, joista ihmiset ovat valmiita maksamaan, ratkaisevat tulevaisuuden menestyksen. Bioteknologian mahdollisuudet ulottuvat yhä laajemmalle. Eläviä organismeja koskevan ymmärryksen lisääntyminen on luonut edellytyksiä eritoten uusien lääkkeiden sekä diagnostisten menetelmien, rokotteiden ja elintarvikkeiden kehitykselle. Toisaalta bioteknologian avulla voidaan parantaa moninaisten materiaalien ja tuotantoprosessien laatua ja tehokkuutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Bioteknologian potentiaalin avautuminen on nostanut esiin vaikeita etiikkaa ja arvoja koskevia kysymyksiä. Teknologian sovellusten käyttöönotto riippuu siitä, missä määrin saadaan aikaan yhteisesti hyväksyttyjä periaatteita näiden teknologioiden käytöstä. Materiaaliteknologian kehitys jatkuu ja muuttaa oleellisesti tuotteiden ja prosessien toiminnallisuutta ja älykkyyttä. Vaikutukset ulottuvat varsinkin tieto- ja viestintäteollisuuteen ja energia-, ympäristö-, hyvinvointi- ja kuljetusklusteriin. Kestävä kehitys nostaa uusia vaatimuksia materiaalien toiminnallisuudelle ja älykkyydelle sekä ympäristön ja ympäristöriskien huomioon ottamiselle. Nanoteknologia lisää monitieteisyyttä hyödyntäen materiaaliteknologian mahdollisuuksia pienen mittakaavan tehokkaissa sovelluksissa. SUOMELLA HYVÄT EVÄÄT Kansainvälinen kilpailu ja globaalit toimintaympäristöt ulottuvat kaikkialle. Elinkeinoelämän lisäksi se vaikuttaa myös kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin sekä jokaisen ihmisen arkielämään. Liiketoiminnot ja pääomat ovat dynaamisia, ne hakeutuvat ympäristöihin, jotka tarjoavat parhaat menestymismahdollisuudet avoimessa kilpailussa. Yritysten liiketoimintojen ja tuotannon lisäksi myös tutkimus- ja kehitystoiminta sijoittuu parhaisiin toimintaympäristöihin. Tämä on merkittävä haaste Suomelle; miten onnistua saamaan tänne ja pitämään täällä laadullisesti ja määrällisesti riittävä osuus globaaleista investoinneista. Erityisen tärkeitä ovat osaamisintensiiviset osat yritysten tuotekehitys- ja muista investoinneista, jotka vahvistavat innovaatioympäristöämme ja talouden rakennetta. Lähtökohdat ovat hyvät, mutta uhkana on etumatkan menettäminen. Pienen maan on verkostoiduttava ja pystyttävä tarjoamaan strategisia osaamis- ja toimintaympäristöetuja, kuten kohtuullisella verotuksella luotua elämisen ja asumisen laatua, koulutusmahdollisuuksia ja haasteellisia töitä kompensoimaan suuruuden ekonomian puutetta. Monikulttuurisuuden ja erilaisuuden ymmärtäminen, kunnioittaminen ja kokeminen nousevat merkittävään asemaan. Paikallisuuden merkitys on tärkeä erityisesti kehitettäessä toimivia kotimarkkinoita ja toisaalta klusteriyhteistyötä, joka on merkittävä kilpailuedun luoja hyödyntäen monitieteisyyden mahdollisuuksia. OSAAMINEN JA TEKNOLOGIA LUOVAT MENESTYKSEN PERUSTAN Suomen kilpailukyky perustuu osaamiseen ja teknologian kehittämiseen sekä siihen, kuinka hyvin näitä osataan hyödyntää. Tärkeimpiä menetelmiä kehittää osaamista ovat osaamisen strategiat ja osaamisen hallinta. Uusien teknologioiden kehittämisessä aika on kriittinen kilpailukykytekijä. On kyettävä kehittämään ja soveltamaan teknologisia muutoksia riittävän nopeasti ja toisaalta panostettava osaamisen pitkäjänteiseen rakentamiseen. Menestyvät tuotteet edellyttävät käyttäjien todellisten tarpeiden tunnistamista ja ennakointia. Myös monet palvelut ja kädentaidot yhdistettyinä tekniseen osaamiseen tarjoavat uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Osaamisen kehittäminen edellyttää oikeita strategisia valintoja niin julkiselta sektorilta kuin elinkeinoelämältä ja yksittäisiltä yrityksiltä. Työn sisällön, työympäristön ja työyhteisön merkitys korostuu. Suomessa on ollut hyvä vuorovaikutus ja yhteisymmärrys julkisen ja yksityisen sektorin kesken tarvittavista panostuksista. Nopeasti uudistunut elinkeinoelämän rakenne teknologiaintensiiviseen suuntaan edellyttää myös julkisten koulutus- ja tutkimuspanostusten kehittymistä elinkeinoelämän kehityksen asettamien vaatimusten mukaisesti. Viime vuosina julkinen tutkimus- ja kehityspanostus on jäänyt jälkeen huolestuttavalla tavalla Valtion tiede- ja teknologianeuvoston asettamista tavoit- 6

7 teista. Tämä voi heikentää erityisesti strategisen osaamisperustan kehittymistä. Jokaisen kansalaisen osaaminen nousee tärkeäksi. Huoli tulevaisuuden osaajista vaatii koulutusjärjestelmän kehitystä yhteiskunnan muutosten ja elinikäisen oppimisen mukaisesti. Tulevaisuudessa tarvitsemme eri alojen huippuosaajia, mutta myös luovia eri alojen yhdistäjiä. Haasteemme ovat yhä enemmän monitieteisiä, jolloin yhteistyön taidot ovat avainasemassa tulevaisuuden yhteiskunnassamme. Tarvitsemme myös naisten ja miesten erilaisten resurssien ja näkökulmien entistä parempaa hyödyntämistä. Yksilön oma vastuu jatkuvasta itsensä kehittämisestä korostuu entisestään. Osaajien jaksamisen ja työinnon säilyttämisen kannalta on oleellista kiinnittää huomiota työ- ja vapaa-ajan ja työn ja perheelämän tasapainoon sekä hyödynnettävä joustomahdollisuuksia. Ympäristövaatimukset korostuvat. Kestävän kehityksen periaatteet ovat oleellinen osa liiketoiminnan kilpailukykyä. Ympäristönäkökohdat aiheuttavat merkittäviä muutospaineita tuotteisiin, palveluihin, tuotantoprosesseihin ja toimintatapoihin. Muutokset edellyttävät usein myös uusia teknologiavalintoja. Toisaalta ympäristöön liittyvät tavoitteet luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mitä nopeat soveltajat voivat hyödyntää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Ilmastonmuutoksen torjunta on nousemassa entistä merkittävämmäksi ohjaavaksi tekijäksi ja reunaehdoksi. Ilmastokysymykset liittyvät erityisesti energian tuotantoprosesseihin, energian säästöön ja energiapolitiikkaan yleensä. Suomessa tähän on voitu ja voidaan merkittävimmin vaikuttaa teollisella rakennemuutoksella siirryttäessä kohti teknologiaintensiivistä, mutta suhteellisesti vähemmän energiaa kuluttavaa elinkeinorakennetta. DIGITAALITALOUS JA VERKOTTUNUT TOIMINTATAPA MUUTOKSEN AVAIMINA Liiketoiminnat hyödyntävät verkostoja innovatiivisesti. Arvoverkostot tekevät liiketoimintamallien ja ansaintalogiikoiden uudistamisen mahdolliseksi ja välttämättömäksi. Palvelujen yhdistyminen liiketoimintakokonaisuuteen tuo usein merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Verkottuneessa toimintakulttuurissa kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Digitaalisuuden ja Internetin mahdollistama kehitys vaikuttaa oleellisesti kaikkien toimialojen ja yhteiskunnan eri sektoreiden kehitykseen sekä yksilön elämään ja toimintatapoihin. Sovellukset auttavat tuottavuuden lisäämiseen perinteisillä teollisuuden aloilla. Tieto- ja viestintäteknologian tuoma riippumattomuus ajasta ja paikasta lisää monimuotoisen alueellisen kehityksen edellytyksiä. Kansainvälistymisen ulottuminen perinteisten kotimarkkinaelinkeinojen alueille on tuonut haasteita, joihin ei vielä ole kyetty vastaamaan. Suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan laajemminkin on pystyttävä nostamaan tuottavuuttaan myös kotimarkkinoilla globaalisti toimivat yritykset menestyvät tuottavuuskehityksessä hyvin kansainvälisesti. Haasteena on kehittää ihmistä palvelevaa tekniikkaa, jotta hitaammin tekniikan muutoksia omaksuvat kansalaisryhmät eivät syrjäydy yhteiskunnan kehityksestä. KESTÄVÄ KEHITYS HAASTAA TEKNOLOGIAN Ympäristö, terveys ja turvallisuus koetaan arvoina, joista ihmiset haluavat pitää huolta ja joista he ovat valmiita maksamaan. Arvot näkyvät investoinneissa, kulutuskäyttäytymisessä ja lainsäädännön muutoksissa. Liian hidas ympäristövaateiden huomioon ottaminen voi olla huomattava este kriittisillä kuluttajamarkkinoilla, mistä suomalaisillakin yrityksillä on käytännön kokemuksia. SOSIAALISEN KEHITYKSEN MERKITYS KASVAA Teknologian ja talouden kehittyminen pohjautuu Suomessa runsaaseen sosiaaliseen pääomaan. Hyvä osaamisen taso, hyvinvoinnin ylläpitämisen laaja kannatus kansalaisten keskuudessa, luottamus yhteiskunnan tasapuoliseen toimintaan ja korruptoitumaton hallinto luovat edellytyksiä kansalliselle ja kansainväliselle kilpailukyvyllemme. Väestön ikääntyminen tuo mukanaan sosiaalisia, koulutuksellisia ja taloudellisia haasteita. Toisaalta kasvava ja entistä ostovoimaisempi eläkeläisten määrä tuo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. On pystyttävä tarjoamaan kehittyviä elin- ja asuinympäristöjä, lääkkeitä, laitteita ja palveluja, jotka mahdollistavat paremmat elinolot. Samalla on edistettävä ihmisten itsenäistä suoriutumista ja palvelujen tehokkuutta. Teknologinen kehitys voi tuoda mukanaan yhteiskunnassa sosiaalista eriarvoisuutta, joka on otettava huomioon muun muassa koulutuksen ja sosiaalisten palveluiden kehityksessä. Myös alueelliset erot korostuvat. Maailmanlaajuisilla markkinoilla menestyvät tuotteet ja palvelut vaativat yleensä ympärilleen vuorovaikutteisen infrastruktuurin, mikä merkitsee vääjäämättä tiettyä keskittymistä. Kehitystä on täydennettävä ja haittoja minimoitava. Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä ympäristö- ja turvallisuuskysymyksissä, markkinatalouden ohjaamisessa sekä hitaasti kehittyvien maiden edellytysten parantamisessa. Globalisaatio tuo mukanaan sosiaalisia haasteita ja ongelmia eri väestöryhmien ja kulttuurien vuorovaikutuksessa. Monikulttuurisuus luo haasteita ja mahdollisuuksia koulutus- ja työllisyyskysymyksissä. On huolehdittava siitä, että teknologian kehitys on suunniteltu ja valjastettu hyvinvoinnin käyttöön. On myös ehkäistävä liian suuret jännitteet eri kulttuurien, väestöryhmien ja poliittisten näkemysten välillä yhteiskunnallisten tai turvallisuusongelmien ennalta ehkäisemiseksi. 7

8 Teknologiastrategian painopisteet Teknologiastrategian lähtökohtana on Suomen teollisuuden ja yritysten nykyinen kilpailukyky ja rakenne. Yleiset muutosta ajavat tekijät yhdessä teknologian kehittymisen ja arvioinnin kanssa tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia, joiden hyödyntämiseksi teollisuudella ja tutkimusyksiköillä on oltava sopivaa osaamista. Tavoitteiden on otettava laajasti huomioon yhteiskunnan tarpeet pitkällä tähtäimellä, ja niiden on oltava vuorovaikutuksessa myös yritysten strategisten valintojen kanssa. TEKNOLOGIASTRATEGIAN PAINOPISTEET OVAT Teknologian perusosaaminen: tieto- ja viestintäteknologia bioteknologia materiaaliteknologia Perusteknologioiden sovellukset: älykkäät tuotteet, prosessit ja järjestelmät hyvinvoinnin sovellukset kestävän kehityksen sovellukset palveluliiketoiminta kaikkiin toimialoihin liittyvä verkottuneen talouden liiketoimintaosaaminen TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA Tieto- ja viestintäteknologia on nopeassa muutosvaiheessa ja teknologioiden merkitys liiketoiminnassa on suuri. Tieto- ja viestintäteknologia sulautuu lähes kaikkiin laitteisiin, joista tulee saumattomasti yhteen toimivia ja helppokäyttöisiä. Tietoverkot, tietokoneet, ohjelmistot ja anturit laajentavat tuotteiden toiminnallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä sekä tuotannon joustavuutta ja lisäävät siten tuottavuutta. Tieto- ja viestintäteknologia tukee myös yksilöiden ja organisaatioiden toimintaa digitaalisessa verkostotaloudessa ja tietoyhteiskunnassa. Laajakaistaisen, Internet-pohjaisen ja langattoman tietoliikenteen, ohjelmistojen sekä elektronisen liiketoiminnan teknologioiden käyttö on vielä kasvun alkuvaiheessa. Tieto- ja viestintäteknologiaa sovelletaan lähes kaikilla toimialoilla älykkäiden tuotteiden, mittaus- ja automaatiojärjestelmien ja elektronisen liiketoiminnan järjestelmien kautta. Haasteena on laajentaa tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvaa yritystoimintaa ja lisätä teknologioiden soveltamista perinteisillä aloilla tuottavuuden parantamiseksi. Keskeisiä tieto- ja viestintäteknologioita ovat langaton tiedonsiirto, laajakaistaverkot, mikrojärjestelmät, luonnolliset käyttöliittymät, ohjelmistoteknologia sekä tietämyksen ja sisällön hallinta. Pitkän aikavälin tutkimusaiheita ovat seuraavan sukupolven langattomat ja optiset verkot, nanoteknologia, aktiiviympäristöt ja itseoppivat ohjelmat. Tieto- ja viestintäteknologiaan läheisesti liittyvä avaruustoiminta yhdistää useita teknologioita toimien yhä oleellisempana osana esimerkiksi tiedonkeruun ja toiminnan johtamisen järjestelmiä. BIOTEKNOLOGIA Genomitason tiedon avautuminen ja mahdollisuus muokata elävien organismien perimää on keskeinen perusta useille nykyaikaisen bioteknologian sovelluksille. Bioteknologian kehitys on lisännyt ymmärrystä erilaisten elävien organismien rakenteista ja toiminnoista, mikä antaa kokonaan uusia mahdollisuuksia hyödyntää tätä tietoa ja muokata organismien ominaisuuksia täsmällisesti halutulla tavalla. Lääketieteen etiikkaa sekä elintarvikkeiden ja ympäristön turvallisuutta koskevat asiat ovat nousseet keskustelussa ajankohtaisiksi asioiksi joissakin bioteknologian sovelluksissa. Kuluttajien asenteet vaikuttavat siihen, kuinka paljon geeniteknologiaa hyödynnetään elintarvikkeiden tuotannossa. Tässä tarvitaan yhteiskunnan yhteisesti hyväksymiä periaatteita, joiden luomiseksi tulee ylläpitää vilkasta keskustelua. Bioteknologia mahdollistaa muun muassa uusien lääketieteellisten sovellusten kuten täsmälääkkeiden, rokotteiden ja diagnostisten testien kehittämisen, elintarvikkeiden, hyötykasvien, -mikrobien ja -eläinten täsmäjalostuksen sekä uusien ympäristömyötäisten materiaalien ja prosessien kehittämisen. Bioteknologian sovelluksia voidaan hyödyntää erilaisilla perinteisillä toimialoilla kuten metsä, elintarvike ja kemia sekä täysin uusilla osaamisintensiivisillä aloilla. Biomassojen laajamittainen hyödyntäminen voi tulla tärkeäksi muun muassa uusiutumattomia energialähteitä ja raaka-aineita korvaavana vaihtoehtona. Suomessa ollaan monilla bioteknologian osa-alueilla maailman kärjessä. Pitkäjänteisen julkisen panostuksen avulla Suomeen on syntynyt useita biokeskuksia, mitkä muodostavat innovatiivisia tutkimusympäristöjä. Suurena haasteena on saada kehitystyön tulokset hyödynnetyiksi sekä uusien pk-yritysten syntymisenä ja kasvuna että vanhojen yritysten uusiutumisena monissa klustereissa. Keskeisiä teknologioita ovat geeniteknologia, proteomiikka, bioinformatiikka, bioprosessiteknologia, solu- ja kudosviljelytekniikat, kantasolutekniikat ja siirtogeenitekniikat. Näiden rinnalle pitkällä aikavälillä tutkimusaiheiksi nousevat geeniterapia ja bioelektroniikka. MATERIAALITEKNOLOGIA Materiaalien toiminnallisuus ja älykkyys tarjoavat huomattavaa lisäarvoa eri teollisuudenaloilla. Materiaalien kehittämisessä ollaan siirtymässä sovelluskohtaiseen kehittämiseen bulkkituotteiden sijasta, mikä merkitsee haasteita prosessikehitykselle. Suorite/hinta -suhteen kasvattaminen lisää tarvetta tiiviiseen yh- 8

9 teistyöhön materiaalien loppukäyttäjien kanssa. Toisaalta kestävä kehitys asettaa omia vaatimuksiaan materiaaleille tuotteiden kestävyys- ja kierrätettävyysvaatimusten ja uusiutuvien luonnonvarojen raaka-ainekäytön lisääntymisenä. Nanoteknologia vaikuttaa pitkällä aikavälillä merkittävästi materiaaliteknologian kehitykseen. Nanoteknologia monitieteisenä tutkimuskohteena tarjoaa mahdollisuuden yhdistää nanometriluokan mittakaavassa kemian ominaisuudet, fysiikan lait ja bioteknologian periaatteet. Materiaaliteknologian luonne on geneerinen. Suomen materiaalikehitys tähtää tukemaan vahvojen klusteriemme tarpeita ja kasvavia markkinoita. Se vahvistaa myös polymeeri-, elastomeeri-, komposiitti- ja metallinjalostusteollisuuden uusiutumista sekä tähtää alkavien pienyritysten syntymiseen ja kasvuun. Materiaaliliiketoiminnan uudistuminen edellyttää vahvaa perusosaamista ja sen soveltamista. Tärkeitä osaamisalueita ovat pintojen hallinta, synteesiteknologia, katalyysiteknologia, komposiittiteknologia, pakkausteknologia, metallurgia ja kuituteknologia. Pitkän aikavälin tutkimusaiheita ovat nanoteknologia, fotoniikka sekä soluviljely ja kudosteknologia. VERKOTTUNEEN TALOUDEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN Verkottuneessa taloudessa organisaatiot hyödyntävät globaaleja verkostoja uudella, innovatiivisella ja asiakkaille ainutlaatuista lisäarvoa tuottavalla tavalla. Lisäarvoa tuotetaan yhdistämällä uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet, organisaatio, johtaminen ja strategia sekä älykkäät tuotteet ja palvelut. Verkostojen hallinta ja siihen liittyvä liiketoimintaosaaminen ovat välttämättömiä sekä kansainvälisillä markkinoilla että kotimaassa toimiville yrityksille. Verkottuneen talouden liiketoimintaosaamista hyödyntävät kaikki toimialat. Panostuksella vaikutetaan laaja-alaisesti teollisuus- ja palvelualojen kilpailukykyyn ja tuottavuuteen. Kehitystyö ja pilotointi kohdistuvat uusiin verkottuneen talouden liiketoimintamalleihin ja konsepteihin sekä niiden soveltamiseen. Kehitystyö edellyttää teknologian, liiketaloustieteiden ja käyttäytymistieteiden tutkimuksen yhdistämistä. Liiketoimintaosaamista hyödynnetään usein uusien tietojärjestelmien avulla. Verkottuneen talouden liiketoimintaosaamisen sovelluskohteina ovat uusien arvoverkostojen hallinta, klusteriyhteistyön ELINKEINOJEN UUSIUTUMISEN JA HYVINVOINNIN KASVUN YDINALUEET Älykkäät tuotteet, prosessit ja järjestelmät oppivat ja ennakoivat tuotteet ja järjestelmät käyttöympäristöön mukautuvat tuotteet, järjestelmät ja materiaalit paikantaminen ja tunnistaminen virtuaalimallit Verkottuneen talouden liiketoimintaosaaminen uudet arvoverkostot klusteriyhteistyö ideoiden nopea kaupallistaminen digitaalitalous Tieto- ja viestintäteknologia Bioteknologia Hyvinvoinnin sovellukset terveydenhuollon tietotekniikka terveysvaikutteiset elintarvikkeet täsmälääkitys ja -diagnosointi terve ja turvallinen elinympäristö Materiaaliteknologia Kestävän kehityksen sovellukset tulevaisuuden energiaratkaisut ympäristön teknologiat ekotehokkuus ja vähäpäästöiset prosessit elinkaariratkaisut Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut tuotesidonnaiset palvelut uuden teknologian mahdollistamat palvelut Tieto- ja viestintäteknologia, materiaaliteknologia ja bioteknologia ovat perusteknologioita, joille sovellukset rakentuvat. 9

10 laajentaminen ja moni- tai poikkitieteisyyden hyödyntäminen, ideoiden nopea kaupallistaminen, tuotekehityksen hallinta, elinkaariasiakkuuksien hallinta, kansainvälistyminen ja globaali liiketoiminta, osaamisen ja tietämyksen hallinta, teknologiayrittäjyys, asiakas- ja loppukäyttäjälähtöisyys ja tarpeiden ennakointi, visiointi, strategialähtöisyys ja pitkäjänteisyys. ÄLYKKÄÄT TUOTTEET, PROSESSIT JA JÄRJESTELMÄT Älykkyyden tuominen tuotteisiin, prosesseihin, tuotantoon ja järjestelmiin perustuu ohjelmisto- ja laitetekniikan, tietoliikenneyhteyksien, miniatyrisoinnin, antureiden sekä uusien materiaalien pohjalta kehitettyihin uusiin ratkaisuihin. Älykkäät ratkaisut parantavat tuotteiden kilpailukykyä parantuneena toiminnallisuutena ja käyttäjäystävällisyytenä sekä tuotannon joustavuutena ja lisääntyneenä tuottavuutena. Älykkäiden tuotteiden, prosessien ja järjestelmien kehittäminen on poikkitieteellistä useiden teknologioiden soveltamista ja kehittämistä. Älykkyyden perustana olevat teknologiat ovat geneerisiä ja niiden sovellusalue on laaja. Älykkyys liittyy siten kaikkien klustereiden tuotteisiin, tuotantomenetelmiin, palveluihin ja ratkaisuihin. Tärkeitä teknologioita ja sovelluskohteita ovat oppivat ja ennakoivat järjestelmät, käyttöympäristöön mukautuvat järjestelmät, toiminnalliset tai bioyhteensopivat materiaalit, henkilökohtaiset ja luonnolliset käyttöliittymät, paikantamiseen ja tunnistamiseen perustuvat järjestelmät ja palvelut sekä etädiagnosointiin, etätoimintaan ja virtuaalisuuteen perustuvat ratkaisut. Sovelluskohteita ovat myös virtuaalimallit ohjauksessa ja ennakoinnissa, integroitujen prosessien hallinta sekä mittaus- ja automaatiojärjestelmät ja miniatyrisointi. Pitkällä aikavälillä tärkeäksi muodostuvat etä- ja itsehoituvuus, itsediagnosoivat ja -kunnostavat tuotteet, itsekorjautuvat biomateriaalit, holoninen tuotanto ja avoimen mobiilin tiedonsiirron prosessit ja järjestelmät sekä satelliittiteknologioiden hyödyntäminen prosessien hallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmissä. HYVINVOINNIN SOVELLUKSET Hyvinvointisektorin kehitys ja markkinoiden kasvu perustuvat kansalaisyhteiskunnan valintoihin, elämäntapojen ja väestörakenteen muutoksiin ja yhteiskunnan sosiaaliseen kehitykseen. Teknologian kehitys luo aikaisempaa parempia ja usein myös kalliimpia hoidon ja hoivan menetelmiä ja välineitä, jotka vaikuttavat sosiaalimenojen kustannuksiin. Hyvinvoinnin synnyttämisessä ovat mukana kaikki yhteiskunnan sektorit. Sosiaali- ja terveydenhuolto kantaa vastuun hyvinvointivajeiden hallinnasta. Sektorin haasteena on hajautunut palvelujärjestelmä ja palvelujen kehittämistarpeet ja tehokkuuden lisääminen julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kehitystyössä sovelletaan pääosin perusteknologioita kuten tieto- ja viestintäteknologiaa ja bioteknologiaa sekä yhdistetään yritystoiminnan, tutkimuksen ja hyvinvointisektorin julkisten palveluntuottajien tarpeet. Tärkeitä teknologioita ja sovelluskohteita ovat puhdas, turvallinen elinympäristö, terveen asumisen puitteet, viihtyisä ja tuottava työympäristö, liikuntaa tukevat ratkaisut, itsenäisen suoriutumisen teknologiat, etähoito ja -kuntoutus, virtuaaliset terveyspalvelut, terveyttä edistävät elintarvikkeet ja entistä tehokkaammat lääkkeet, rokotteet ja diagnostiset menetelmät. Pitkällä aikavälillä tärkeitä alueita ovat täsmälääkkeet, uudet terapiamuodot, allergioiden ehkäisy, etäkirurgia, luonnolliset keino-osat, elämyksellinen ympäristö, hyvinvointia edistävät miljööt sekä ehkäisevät täsmäravinteet elintapasairauksiin. Hyvinvointi- ja tietoyhteiskunnan yhteensovittaminen on haaste, jossa on potentiaalia uusille liiketoiminnoille ja palveluille. Bioteknologian modernien menetelmien soveltaminen vaatii eettisiä kannanottoja monissa lääketieteen, elintarviketuotannon ja ympäristön turvallisuuteen liittyvissä asioissa. KESTÄVÄN KEHITYKSEN SOVELLUKSET Ympäristö, energian tuotanto ja säästö sekä terveys ja turvallisuus ovat kehittyneet yritystoiminnan reunaehdoiksi ja toimintaa ohjaaviksi tekijöiksi. Kestävä kehitys voi tarjota yrityksille mahdollisuuden kilpailuetuun. Suomi on monilla aloilla edelläkävijä kestävän kehityksen huomioon ottamisessa, joista esimerkkeinä ovat prosessiteollisuuden ja energiantuotannon ympäristömyötäiset ja energiatehokkaat prosessit ja tuotteet. Monella alalla tekninen perustaso on hyvä Suomessa, mutta tietotaidon soveltaminen on osin puutteellista ja verkostoituminen heikkoa sekä kansainvälisyys riittämätöntä. Kestävän kehityksen teknologioilla vaikutetaan lähes kaikkiin tuotteisiin, tuotantoon ja toimintaan. Erityisen merkittävässä roolissa ovat ympäristöhaittojen vähentämisen sekä energiantuotannon ja -käytön teknologiat. Materiaaliteknologia on keskeistä raaka-aineiden käytössä ja kierrätettävyydessä, samoin energian tuotantoratkaisuissa. Prosessien ympäristömyötäisyys ja toiminnan ekologinen rehellisyys sekä energiatehokkuus ovat yhteistä kaikilla toimialoilla. Yksi tärkeimmistä haasteista on ilmastonmuutoksen torjunta, minkä ratkaiseminen sopimus- tai lainsäädäntöteitse muuttaa yritysten toimintaympäristöä. Samalla se tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia päästökaupan, energiantuotannon ja kulutuksen rakennemuutoksen myötä. Tärkeitä teknologioita ja sovelluksia ovat elinkaariasiat, ympäristön tekniikat, kierrätys ja hyötykäyttö, biohajoavuus, materiaaleja ja energiaa säästävät tuotteet ja ratkaisut, vähävaiheiset ja suljetut prosessit ja järjestelmät, kasvihuonekaasujen vähennysratkaisut, uusiutuvat materiaalit ja energialähteet, energian hajautetut tuotantojärjestelmät sekä turvalliset ja ympäristöystävälliset järjestelmät ja kulkuvälineet. Pitkällä aikavälillä tärkeitä sovelluksia ovat uusien energiamuotojen laajamittainen hyödyntäminen, vetytalous, fuusio, ilmastomyönteiset ratkaisut ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, biodiversiteettiä tukevat ratkaisut, terveellisen ja turvallisen ympäristön ratkaisut, kestävän kehityksen yhdyskunta ja molekyylitalous. Satelliittien hyödyntäminen kestävän kehityksen tiedonkeruu ja -hallintamenetelmänä sekä toiminnanohjausjärjestelmissä tulee yhä tärkeämmäksi. OSAAMISINTENSIIVINEN PALVELULIIKETOIMINTA Yritysten keskittyminen ydinliiketoimintaansa ja erikoistuminen korostavat palveluliiketoimintojen merkitystä arvoverkoissa. Ulkoistaminen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla lisäävät liike-elämän palveluiden määrää ja kirjoa. Palvelusektori on kansantaloudessa ylittänyt jo 50 prosentin osuuden ja palvelualat ovat keskeinen osa innovaatiojärjestelmää. Erityisesti palvelualoilla on mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiselle. Palveluliiketoimintaosaamisella on keskeinen merkitys sekä perinteiselle valmistavalle teollisuudelle, palvelusektorille että uudelle liiketoiminnalle. Koko valmistavan teollisuuden tuotantoketjuissa pyritään lähemmäksi loppukäyttäjää. Teollisuuden kilpailukyky perustuu tulevaisuudessa ratkaisevasti tuotteeseen tai tuotantoon integroituihin palveluihin. Myös asiakaskohtainen räätälöinti tuote-palvelu-paketeiksi ja uudenlaisiksi ratkaisuiksi tuo uusia liiketoimintakonsepteja globaaleille markkinoille. 10

11 Teknologia ja osaaminen uudistavat klustereita Klusteri on toimittajien, tuottajien, asiakkaiden ja kilpailijoiden erilaisten osaajien muodostama keskittymä, joka edistää tehokkuutta, kasvattaa erikoistumista ja on kilpailuedun lähde. Klusterin yrityksiä ja toimialoja sitovat yhteen vahvat hyödyke- ja osaamiskytkennät. Klusterista käytetään usein myös nimitystä osaamiskeskittymä. Se on verkostojen verkosto ja siinä on samanaikaisesti sekä yhteistyötä että kilpailua. Kokonaisuuksia tarkastellaan arvoverkkoina. Julkisen sektorin rooli on tukea klustereiden kasvua infrastruktuurin kehitystä, koulutusta, tutkimusta ja verkottumista edistämällä. Klusterin kilpailukyky syntyy laajasta vuorovaikutuksesta, jolloin toimivuutta voidaan parantaa hyödyntämällä synergiaetuja. Toimijoiden on mahdollista keskittyä ydinosaamiseensa ja saada erikoistumishyötyjä. Klusterin kilpailukykyä voidaan mitata kansainvälisellä markkinaosuudella sekä tuottavuuden ja lisäarvon kasvulla. Suomen avainklusterit ovat myös merkittävä työllisyyden veturi. Esimerkiksi hyvinvointiklusteriin sisältyvät asiat, kuten terveydenhuollon kustannukset ja palvelut kuvaavat sitä, miten arvotamme yhteiskuntamme hyvinvoinnin osatekijöitä ja miten tehokkaasti niitä hoidetaan. Teollisuuden aloja on tarkasteltu klustereittain korostaen yhteistyötä ja verkottumista teollisuuden ja sen eri sidosryhmien välillä. Klustereiden koot on arvioitu teollisuuden alojen bruttotuotantojen ja osin liikevaihtoarvioiden perusteella. Eri klusterien luvut sisältävät paljon päällekkäisyyksiä eivätkä siten ole yhteenlaskettavia. KLUSTEREIDEN DYNAMIIKKA Hyvinvointi Kiinteistö ja rakennus Elintarvike Kemia ja bio Metsä Ympäristö Metalli Tieto ja viestintä Energia HIDAS NOPEA MAAILMANMARKKINOIDEN KASVU LASKEE SUOMALAISTEN OSUUS MAAILMANMARKKINOISTA KASVAA 11

12 Tieto- ja viestintäklusteri KILPAILUKYKYINEN PERUSTEKNOLOGIAN OSAAMINEN SEKÄ LAAJA-ALAISET INNOVATIIVISET SOVELLUKSET TURVAAVAT MENESTYKSEN KASVU KANSAINVÄLISEEN KÄRKEEN Tieto- ja viestintäklusteri muodostuu toimialoista, jotka liittyvät tiedon hankintaan, käsittelyyn ja välitykseen sekä viestintään. Klusteriin kuuluu osa elektroniikka- ja sähköteollisuudesta, tietoliikennepalvelut, ohjelmistoliiketoiminta ja sisältöliiketoiminta. Klusterin teollinen volyymi vuonna 2000 oli 34 miljardia euroa ja vienti 19 miljardia euroa. Klusteri työllisti noin henkilöä. Suomessa tieto- ja viestintäklusterin kansantaloudellinen merkitys kasvoi voimakkaasti 1990-luvulla, jolloin tietoliikennevälineiden valmistus, tietoliikennepalvelut ja ohjelmistoliiketoiminta kasvoivat klusterin perinteisesti vahvojen toimialojen kuten automaatio- ja instrumenttiteollisuuden sekä lääketieteellisen elektroniikan rinnalle uusiksi tukijaloiksi. Kehityksen seurauksena Suomesta muodostui yksi matkaviestinnän, Internetin ja digitaalisen tiedonvälityksen kehittämisen ja käytön kärkimaista. Klusterin vahvuutena on kansainvälisesti tunnustettu ja maailmanlaajuisesti toimiva matkaviestinnän liiketoimintakokonaisuus, jonka kasvuun on vaikuttanut 1960-luvulla käynnistettyjen matkaviestinliiketoimintojen kautta saavutettu edelläkävijäasema sekä laite- että ohjelmistotuotannossa että palveluissa, televiestinnän kilpailun nopea avaaminen, deregulaatio, teollisuuden innovatiivisuus ja pääomarahoituksen saatavuuden parantuminen. Tieto- ja viestintäklusterissa tutkimuksen ja tuotekehityksen merkitys on suuri. Alan yritysten tutkimus- ja kehityspanostus on tyypillisesti noin 10 prosenttia liikevaihdosta, ohjelmistoyrityksillä jopa prosenttia. Klusterin yritysten yhteenlaskettu tutkimus- ja kehittämispanostus on noin 65 prosenttia Suomen yritysten NYKYTILA panostuksesta. Tekesin strategiana on yhtäältä varmistaa kilpailukykyinen osaaminen tieto- ja viestintäklusterin perusteknologioissa ja toisaalta panostaa laaja-alaisesti innovatiivisiin sovelluksiin eri toimialoilla ja julkisella sektorilla ja näin tukea poikkitieteisyyttä. TIETOYHTEISKUNTAKEHITYS, DIGITAALISUUS JA INTERNET Tieto- ja viestintäklusterin tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä korostuvat yhteiskunnalle, laajoille kuluttajajoukoille ja koko elinkeinoelämälle suunnatut sovellukset. Perinteisesti mikroelektroniikka, laajakaistainen tietoliikenne ja ohjelmistoteknologia ovat ohjanneet tuotteiden ja palvelujen kehitystä. Kehityssuuntana on siirtää teknologia taustalle ja tuoda käyttäjien tarpeet etualalle luomalla tuotteista ja palveluista helppokäyttöisiä. TIETO- JA VIESTINTÄKLUSTERIN DYNAMIIKKA Tietoliikennelaitteet Sisältöliiketoiminta Ohjelmistoliiketoiminta KOKO KLUSTERI Tietoliikennepalvelut Instrumentit ja automaatio HIDAS NOPEA MAAILMANMARKKINOIDEN KASVU Sähkötekniikka LASKEE SUOMALAISTEN OSUUS MAAILMANMARKKINOISTA KASVAA 12

13 MUUTOS- VOIMAT Tietoyhteiskuntakehityksen sekä laitteiden ja palvelujen käyttäjien tarpeiden ymmärtämisen merkitys kasvaa. Kehitystyössä on otettava huomioon yhteisöjen ja yksilöiden tarpeet ja tavat ajatella, viestiä, oppia, kuluttaa sekä arvioida tuotteita ja palveluja. Tieto- ja viestintäteknologia voi siten tarjota mahdollisuuden elämisen laadun kohottamiseen tukemalla yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä, sosiaalisuutta ja ihmisten välistä viestintää. Suuri osa tieto- ja viestintäklusterin tuotteista ja palveluista kohdistuu tuottavuuden kohottamiseen sekä kodeissa että työelämässä. Päätelaitteiden, palvelujen ja sisällön tulee tukea käyttäjän liikkuvuutta ja ottaa huomioon käyttötilanteen rajoitukset. Käyttäjille luodaan henkilökohtaisia sisältöjä ja palveluita siellä, missä niitä tarvitaan sellaisessa muodossa, joka vastaa kulloisenkin paikan ja tilanteen asettamia vaatimuksia ja rajoituksia. Internetin ja mobiilisuuden merkitys kasvaa johtaen sekä matkaviestimien kautta tarjottuihin laajakaistaisiin Internet- ja mediapalveluihin että tieto-, tele- ja viestintäverkkojen saumattomaan yhteiskäyttöön viestinnässä. Tieto- ja viestintäklusterin keskeiset kehitystrendit tietoyhteiskuntakehitys, digitaalisuus ja Internet ovat koko talouselämän ja yhteiskunnan läpikäyviä ilmiöitä. Tietointensiivisten tuotteiden ja palvelujen merkitys kasvaa. Yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden tulee ottaa tehokkaasti käyttöön teknologiaa, joka auttaa organisaatioita muuttumaan liiketoiminnan, markkinoiden ja yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti. Tämän seurauksena liiketoimintamallit, toimialojen pelisäännöt ja arvoketjut muuttuvat. Kysymys ei ole pelkästään toimintojen tehostamisesta, vaan uusien tuotteiden, prosessien ja toimintatapojen kehittämisestä. Tässä kehityksessä digitaalisten sisältöjen, ohjelmistojen ja tietoliikenteen asema vahvistuu. VAHVA TEKNOLOGIAOSAAMINEN TUKEE LAAJA-ALAISTA SOVELTAMISTA Matkaviestinnän teknologiat ja sovellukset ovat tieto- ja viestintäklusterin keskeinen panostuskohde. Mobiili Internet tarjoaa uusia sovelluksia ja palveluja sekä nykyisissä GSM- että kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissa. Kehittämis- ja pilotointikohteena ovat lähes kaikkien toimialojen sovellukset, uudet liiketoimintamallit ja palvelut sekä tulevaisuuden tietoverkot ja niissä PAINOPISTEET tarvittava komponenttiteknologia. Tieto- ja viestintäteknologian laaja-alainen käyttö kotitalouksissa, yrityksissä ja julkisella sektorilla lisää ohjelmistojen merkitystä. Ohjelmistoja on kaikkialla sulautettuina erilaisiin tuotteisiin ja järjestelmiin, ja erillisinä tuotteina ne ovat myös kasvava liiketoiminta-alue. Kehitystyö kohdistuu uusiin innovatiivisiin, globaaleille markkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja palvelukonseptien jalostamiseen monistettaviksi tuotteiksi. Verkottuneessa taloudessa organisaatiot toimivat globaalisti ja hajautetusti yhteistyö- ja tuotantoverkostojen avulla. Tieto- ja viestintäteknologian yrityksille verkostotalouden, elinkaariasiakkuuksien ja tietämyksen hallinnan ohjelmistot ja laajakaistaisen tietoliikenteen järjestelmät ovat kasvava markkinasegmentti. Organisaatioiden älykkäät tuotteet, prosessit ja järjestelmät toteutetaan langatonta tiedonsiirtoa ja laajakaistaverkkoja hyödyntävien mikrojärjestelmien, antureiden, automaatiojärjestelmien ja ohjelmistojen avulla. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa myös mahdollisuuden laitteiden autonomiselle toiminnalle sekä etätoimintaan ja virtuaalisuuteen perustuville ratkaisuille. Tieto- ja viestintäklusterin tuotteilla ja palveluilla voidaan vastata tietoyhteiskunnan ja julkisen sektorin haasteisiin terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen, liikennejärjestelmien, opetuksen ja ympäristön osa-alueilla. Tietotekniikka tukee terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja ihmisten itsenäistä suoriutumista ja tervettä elämää kotona. Paikkatietoa hyödyntävät ja telemaattiset palvelut tehostavat liikennejärjestelmiä ja liikenteen turvallisuutta. Koulutuksessa elinikäinen oppiminen on keskeinen teema. Tieto- ja viestintäteknologia tukee myös ympäristötiedon hankintaa satelliittijärjestelmien ja maanpintahavaintojen avulla sekä tietojen tulkintaa ympäristötietojärjestelmien osana. Pitkällä aikajänteellä nykyisen mikroelektroniikan skaalattavuuden rajat saavutetaan. Arviolta vuonna 2015 elektroniikan kehitys hidastuu, jos uudet teknologiat kuten bioelektroniikka, nanoteknologia, molekyyli- ja kvanttilaskenta eivät kehity kaupalliseen vaiheeseen. Nykyinen teknologia pysyy joka tapauksessa käytössä pitkään. Tietoliikenneverkoissa siirrytään käyttämään täysin optisia järjestelmiä ja Internet-teknologiaa. Matkaviestinverkot tukevat multimediapalveluita ja yhä kasvavia datanopeuksia aina megabittiin sekunnissa. Järjestelmien monimutkaisuus kasvaa verkkoon kytkettyjen laitteiden määrän ja järjestelmien hajautuksen kasvaessa. Käyttäjäkeskeisyys ja massaräätälöidyt sovellukset edellyttävät älykästä ja rikasta sisältöä kaikkiin päätelaitteisiin, tiedon ja tietämyksen hallintaa, yhteisöllisyyden tukemista sekä luonnollisen kielen ja multimedian käyttöä käyttöliittymissä. Kehitys vaatii teknisiä läpimurtoja ohjelmisto- ja agenttiteknologiassa. KASVUA TIETOLIIKENTEESTÄ, PALVELUISTA JA OHJELMISTOISTA Tieto- ja viestintäklusterin menestys on perustunut tehokkaaseen yritysverkostojen hyödyntämiseen, vahvaan tutkimus- ja kehityspanostukseen, innovatiivisuuteen ja keskittymisstrategiaan. Klusterin markkinat kasvoivat 1990-luvulla poikkeuksellisen voimakkaasti. Toimialan kasvu jatkunee, mutta ei yhtä voimakkaana kuin aiemmin. Matkaviestimien ja tietoliikenneverkkojen teknologiat VISIO ja markkinat ovat murrosvaiheessa kolmannen sukupolven järjestelmien käyttöönoton yhteydessä. Mediaviestinnän ja mobiilin Internetin markkinoiden luonne ja kasvunopeus ovat epäselviä. Tietoliikennepalveluissa uusien markkinoiden liiketoimintamallit ovat kehittymättömät. Epävarmuudesta ja lisääntyvästä kilpailusta huolimatta Suomi säilyttänee asemansa johtavana matkaviestinnän, uusien datapalvelujen ja liiketoimintamallien innovoijana. Tietoliikennelaitteiden valmistus muodostaa edelleen Suomen elektroniikkateollisuuden ydinosan, jonka kasvua rajoittaa tuotannon mahdollinen siirtyminen ulkomaille. Teollisuuselektroniikka, instrumentti- ja automaatioteollisuus ovat yhä Suomen vahvuuksia. Näillä alueilla markkinat ovat osaksi kypsässä vaiheessa, jolloin kasvuodotukset ovat pienet. Ohjelmistotuoteliiketoiminta kasvaa ja ohjelmistotuotteiden, kuten tietoturvatuotteiden, toimialakohtaisten sovellusten ja mobiilin liiketoiminnan ohjelmistojen vienti lisääntyy. Ohjelmistoja on entistä enemmän sekä itsenäisinä tuotteina että erilaisten tuotteiden osana. Alan palvelujen kysyntä kasvaa edelleen järjestelmien integrointitarpeiden vuoksi. Kehitystä jarruttavia ongelmia ovat elektronisen liiketoiminnan sovellusten riittämätön tietoturvallisuus ja käyttäjien yksityisyyden suojaaminen. Teknologiakehityksen ansiosta sisältöliiketoiminnassa on hyvät mahdollisuudet lisätä kansainvälistä toimintaa. TV- ja av-tuotanto käyvät läpi rakennemuutoksen digitaalisen television käytön laajentuessa. Vaikeutena ovat fragmentoituneet markkinat ja kehittymättömät maksujärjestelyt Internet-ympäristössä. Uhkana on myös sisältöjen entistä laajempi tuottaminen ulkomailla luvulla markkinat ja klusterin tuotanto kasvavat arviolta 5 10 prosenttia vuodessa, joten klusterin kokonaistuotanto vuonna 2010 on noin miljardia euroa. 13

14 Metalliklusteri MUUTOSKYKY, TIETO JA OSAAMINEN RATKAISEVAT METALLIN MENESTYKSEN RAKENNEMUUTOKSEN KOURISSA Metalliklusteri muodostuu kappaletavaratuotannon ja metallinjalostuksen ympärille. Klusteri koostuu metallituoteteollisuudesta, koneteollisuudesta, kulkuneuvoteollisuudesta, sähkölaiteja sähkökoneteollisuudesta, metallinjalostusteollisuudesta sekä näihin liittyvästä logistiikasta ja projektiliiketoiminnasta. Klusterin teollinen volyymi vuonna 2000 oli 34 miljardia euroa ja vienti oli suuruudeltaan 15 miljardia euroa. Klusteri työllistää noin henkilöä. Klusteria on kohdannut voimakas rakennemuutos viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yritykset ovat kansainvälistyneet. Useat suuret ja keskisuuret yritykset ovat keskittyneet ydinliiketoimintoihinsa, joita on vahvistettu yhdistymisten ja liittoutumisten avulla. Muita toimintoja on ulkoistettu. Teknologiseen osaamiseen perustuvaa systeemi- ja osatoimitusyhteistyötä on voimistettu. Metalliklusterin vahvuuksia ovat toimiva infrastruktuuri, tietotekniikan ja automaation laaja soveltaminen sekä tuotannon ja toiminnan joustavuus. Heikkoutena on tuotannon pääomavaltaisuus, tuottavuuden heikko kehitys, toimiminen kapeilla markkinoilla ja segmenteillä, henkilöstön ikääntyminen sekä vähäinen uuden teknologian hyödyntäminen pienessä ja keskisuuressa teollisuudessa. Klusterin tutkimuspanostus vuonna 2000 oli noin 460 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa kohdistui koneteollisuuden tuotteiden sekä sähkökoneiden ja laitteiden kehittämiseen. Tekesin teknologiaohjelmatoimin on nopeutettu uusien toimintatapojen omaksumista, joita on tarvittu toimintojen kansainvälistyessä ja siirryttäessä uudenlaiseen verkostoituneeseen toimintatapaan. Tekesin toimenpitein on myös autettu yrityksiä omaksumaan ja hyödyntämään uutta teknologiaa. Teknologiaohjelmissa hankittu tieto ja osaaminen on ollut kymmenien uusien liiketoimintojen perustana. KILPAILU KIRISTYY Metalliklusterin tuotteiden ja palvelujen markkinoilla kansainvälinen kilpailu on kovaa. Kilpailu voimistuu erityisesti keskeisen ja itäisen Euroopan talouden ja tuotantotoiminnan kehittyessä. Tuotanto keskittyy sinne, missä se on taloudellista tuotannon kokonaishallinta sekä tuotekehitys taas sinne, missä on osaavia resursseja. Suhdannevaihtelujen tasaamiseksi pääomavaltaisen teollisuuden toimintamahdollisuuksia on tarpeen kehittää myös Suomessa. NYKYTILA Metalliklusterin kehittymisessä keskeistä on asiakaslähtökohtaisuus ja joustavuus samoin kuin tieto- ja viestintätekniikan sekä globaalin toiminnan hyödyntäminen. Klusterin uhkana on kuitenkin pitkäjänteisyyden puute yritysten toimintojen kehittämisessä. MUUTOS- VOIMAT PAINOPISTEET OIVALTAMINEN JA UUDEN SOVELTAMINEN KEHITYKSEN EDELLYTYKSINÄ Tuotannon prosessit kehittyvät etenkin lyhyellä ja keskipitkällä aikajänteellä. Yhdenaikaissuunnittelun (Concurrent Engineering) yleistyminen sekä tuotannon reaaliaikaisen johdon ja hallinnan menetelmien kehittyminen nopeuttavat tuotannon hajauttamista verkostomaiseksi kumppanuuteen perustuvaksi toiminnaksi. Kehittymisen edellytyksenä on kuitenkin luotettava tiedonkulku. Sähköiset liiketoiminnot laajentuvat toimivien jakelujärjestelmien kehittymisen myötä. Sekä tuotteiden että tuotannon käyttöliittymät tulevat kehittymään merkittävästi. Nopeasti reagoiva tuotantotapa yleistyy. Tuotteiden elinkaarivaikutukset korostuvat tuotesuunnittelussa. Toiminnallisia materiaaleja käytetään tuotteiden ja pakkausten tunnistamiseen ja paikantamiseen. Mikrotekniikan ja miniatyrisoinnin kehittyminen mahdollistaa uusien, älykkäiden tuotteiden valmistamisen. Pitkällä aikajänteellä tuotteiden käytettävyys tulee entistä tärkeämmäksi. Verkostomainen tuotanto automatisoituu itsenäisesti toimiviksi saarekkeiksi. Käyttöliittymät yksinkertaistuvat olennaisesti ja niissä siirrytään monien aistien hyödyntämiseen. Tuotannon ja tuotteiden elinkaarisuunnittelu on vallitsevana toimintana. Tietojärjestelmät mahdollistavat tiedon saumattoman ja luotettavan reaaliaikaisen hallinnan toimintaverkostoissa. Kokonaislogistiikan optimointi yleistyy. Materiaalien ominaisuuksia hyödynnetään osana elinkaarioptimointia. Myös materiaalien toiminnallisuutta ja älykkyyttä opitaan hyödyntämään laajemmin. Mikro- ja nanoteknologiaa hyödynnetään miniatyyrituotteiden valmistuksessa. VAHVANA TULEVAISUUTEEN Metalliklusteri säilyy yhtenä tärkeimmistä teollisista klustereista Suomessa. Metallin jalostusteollisuuden tuotteista erityisesti ruostumattoman teräksen markkinat kasvavat. Tuotteissa siirrytään jatkojalostettuihin asiakasorientoituneisiin tuotteisiin. Muutokset tavaravirtojen hallinnassa sekä tuotantotoimintojen hajauttaminen mahdollistavat logististen liiketoimintojen laajentumisen. Keskeisen ja itäisen Euroopan jälleenrakennus- ja korjausrakennustoiminta suo mahdollisuuden rakentamista palvelevan metallituoteteollisuuden kasvulle, mikäli vain rakentamisen toimintamenetelmät kehittyvät osahankintaa suosiviksi. Pääosin metallituoteteollisuus tulee kuitenkin säilyttämään alueellisen luonteensa. Koneteollisuus muodostaa vuonna 2010 metalliteollisuuden laajan, vahvan perustan. Dieselvoimalayksiköiden sekä siirto- ja nostolaitteiden markkinat lisääntyvät etenkin Aasian maissa. Kaivoskoneiden ja metsäkoneiden markkinat laajentuvat Aasiaan, Etelä-Amerikkaan ja Venäjälle. Paperi-, kartonki- ja massakoneiden markkinat säilynevät ennallaan. Ympäristötekniikan ja energiatekniikan koneet ja laitteet ovat koneteollisuuden potentiaalista kasvualuetta. Koneteollisuuden toimintakonseptit muuttuvat laite- ja tuotantotoimituksista tuotantoa ylläpitäviksi palvelutoiminnoiksi. 14

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita

Lisätiedot

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 T E K E S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus-

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA 2015. Delfoi I -analyysi

Tulevaisuusluotain. Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA 2015. Delfoi I -analyysi Tulevaisuusluotain Education Intelligence TUOTTEET, MARKKINAT, ASIAKKAAT JA TEKNOLOGIA VUONNA 2015 Delfoi I -analyysi Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 JOHDANTO Teollisuuden

Lisätiedot

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015

Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007 2015 KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007 2015 Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Julkaisija

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

UUDEN ENERGIAN POHJANMAA

UUDEN ENERGIAN POHJANMAA UUDEN ENERGIAN POHJANMAA Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Esipuhe 3 2. Minun Pohjanmaani 2040

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka

TULEVAISUUSLUOTAIN. Education Intelligence. Väliraportti 1 LUONNOS. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka TULEVAISUUSLUOTAIN Education Intelligence Väliraportti 1 LUONNOS Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Koulutuspolitiikka 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 TULEVAISUUSLUOTAIMEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT...5

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Raportti johdolle sekä liiketoimintaosaamisen koulutuksen ja tutkimuksen uudistajille Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä,

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot