sijoitamme kasvuun SUOmeN teollisuussijoitus Oy:N VUOSIKeRtOmUS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sijoitamme kasvuun SUOmeN teollisuussijoitus Oy:N VUOSIKeRtOmUS 2006"

Transkriptio

1 sijoitamme kasvuun Suomen teollisuussijoitus Oy:n VUOSIKERTOMUS 2006

2 Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI... 3 AVAINLUVUT... 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA... 7 TEOLLISUUSSIJOITUKSEN SIJOITUSTOIMINTA Sijoitukset alkuvaiheen yrityksiin siemensijoitukset Venture capital -rahastosijoitukset Sijoitukset kasvuyrityksiin suorat sijoitukset irtautumiset Rahastosijoitukset HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS HALLINTO Toimitus: Asta Sjöblom / Suomen Teollisuussijoitus Oy Kaaviot: Marko Häikiö, Jani Rämö, Taina Vilppala / Suomen Teollisuussijoitus Oy Valokuvat: Sijoituskohdeyritykset ja Timo Ahola, Kari Ylitalo / Potkastudios Oy Ulkoasu: Kreab Oy Paperi: Galerie Art Matt 300/150 g Paino: Lönnberg Print

3 Yhtiö lyhyesti Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan yrityksiin. Kohteena ovat kaikki toimialat ja erityisesti alku- ja kasvuvaiheen yritystoiminta, joihin ilman Teollisuussijoitusta ei kanavoidu riittävästi yksityistä pääomaa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten siemenvaiheeseen, kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiö osallistuu kanssasijoittajana enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt, siemenrahoitusta varten vuonna 2005 perustettu pääomasijoitusrahasto Start Fund I Ky ja sen hallinnointiyhtiö Start Fund Management Oy. Teollisuussijoituksen sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä oli kertomuksen painoon mennessä noin 360 miljoonaa euroa. Sijoituksia suoraan ja rahastojen kautta 440 yrityksessä Forchem

4 Avainluvut Vuoden 2006 lopussa Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 334,0 milj. euroa Emoyhtiön sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 355,1 milj. euroa Sijoituksia suoraan ja rahastojen kautta 440 yrityksessä Yhtiön palveluksessa 17 henkilöä Tilikauden aikana Emoyhtiön uudet sijoitussitoumukset yhteensä noin 61 milj. euroa Uusia sijoitussitoumuksia kuuteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 46 milj. eurolla Suoria sijoituksia 11 kasvuyritykseen yhteensä 17,3 milj. eurolla sisältäen sekä ensisijoitukset (15 milj. eur) että jatkosijoitukset (2,3 milj. eur) Yhtiö irtautui yhdestä suorasta sijoituksesta ja sopi toisesta irtautumisesta, joka toteutui tammikuussa 2007 Siemenrahastosta 41 ensisijoituspäätöstä ja 30 jatkosijoituspäätöstä alkuvaiheen yrityksiin yhteensä 18,7 milj. eurolla Konsernin tulos 51,5 milj. euroa Konsernin oma pääoma 366,2 milj. euroa Emoyhtiön tulos 54,2 milj. euroa Emoyhtiön oma pääoma 370,9 milj. euroa Yhtiö perustettiin vuonna 1995 Suomen valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yhteensä 269,8 milj. euroa AVAINLUKUJA Milj. euroa Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen Oma pääoma Sitoumukset ja pääomasijoitukset hankintahintaan Pääomasijoitusten tasearvo Likviditeetti maksamatta oleviin sitoumuksiin Likviditeetti uusiin sitoumuksiin

5 Toimitusjohtajan katsaus Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaiseen osaamiseen. Suomen Teollisuussijoitus Oy teki kertomusvuonna toimintahistoriansa parhaan tuloksen, kun yhtiö ja yhtiön sijoituskohteena olevat rahastot tekivät edelleen jatkuvassa hyvässä taloussuhdanteessa voitollisia irtautumisia. Teollisuussijoituksen sijoitukset siemenrahoitukseen kasvoivat merkittävästi samalla kun riskirahoituksen tarjontaa kasvuyrityksille lisättiin venture capital -rahastojen kautta. Kaivosteollisuuden rahoitusohjelma käynnistyi vahvasti ulkomaisten yhtiöiden kiinnostuttua suomalaiskohteista. Teollisuussijoituksen tavoite on lisätä yritysten mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen. Kertomusvuoden aikana valmisteltiin lakimuutos, joka mahdollistaa yhtiön sijoitukset ulkomaisiin yrityksiin ja pääomasijoitusrahastoihin. Ulkomaisten sijoitusten tulee suoraan tai välillisesti edistää taloudellista kehitystä Suomessa. Tilivuoden aikana Teollisuussijoituksen panostusta viestintään ja sidosryhmäyhteyksiin lisättiin. Syksyllä teetetyn yrityskuvatutkimuksen mukaan yhtiön tunnettuus on parantunut. Yhtiön parhaiksi vahvuuksiksi arvioitiin asiantuntemus, yhteistyön luottamuksellisuus ja yhteiskunnallinen vastuuntunto. Valtion pääomasijoittamista koskevat uudet EU-säännökset korostavat markkinaehtoisuutta. Teollisuussijoituksen sijoituspolitiikka on jo valmiiksi uusien säännösten mukaista. Yksityinen pääoma on vetovastuussa eikä pääomasijoituksiin liity tukielementtejä. Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaiseen osaamiseen. Yhtiön rooli on vahvistunut suomalaisten kasvuyritysten menestyksen rakentamisessa. Valtion omaisuuden myynnistä kertyviä tuloja tulisi edelleen ohjata Teollisuussijoituksen pääomittamiseen. Näin parannettaisiin yhtiön mahdollisuuksia sijoittaa nykyistä enemmän ja monipuo- Juha Marjosola lisemmin yritysten alkuvaiheisiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Sijoitustoiminnan merkittäviä kasvualueita ovat palvelut, energia ja ympäristö. Hidastuvasta irtautumisnäkymästä johtuen arvioin, ettei alkaneen tilikauden tulos yllä vuoden 2006 tasolle, mutta on kuitenkin voitollinen. Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja erityisesti yhtiön henkilöstöä saavutetuista erinomaisista tuloksista.

6 Irtautumisten määrä ylitti ensi kertaa uusien sijoitusten määrän, mikä kuvastaa toimialan kypsymistä. 6 OKMETIC

7 Kehitys pääomasijoitustoimialalla Vuonna 2006 pääomasijoitusala jatkoi kasvuaan kansainvälisen talouden hyvän kehityksen siivittämänä. Varojen keruu rahastoihin oli ennätyksellisen vahvaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa vuosi 2006 oli lukuisten irtautumisten aikaa. Toimialan kasvu painottui yritysjärjestelyihin keskittyviin buyoutrahastoihin, jotka keräsivät entistä suurempia rahastoja. Ne ovat kilpailun kiristyessä Yhdysvalloissa ja läntisessä Euroopassa levittäytymässä voimakkaammin kehittyville markkinoille, varsinkin Kiinaan ja Intiaan. GREENVIRONMENT Suomessa Kotimaisilla pääomasijoitusmarkkinoilla kerättiin Suomen pääomasijoitusyhdistyksen FVCA:n ennakkotietojen mukaan varoja rahastoihin 518 miljoonalla eurolla eli noin 120 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Uudesta pääomasta lähes 40 % tuli eläkevaroja sijoittavilta instituutioilta. Uusia sijoituksia tehtiin 350 miljoonalla eurolla eli 12 % enemmän kuin vuonna Sijoitusmäärän nousu oli kuitenkin hillittyä suhteessa rahastojen 2000-luvulla keräämiin varoihin ja rahastojen sijoituksiin käytettävä pääomavaranto onkin noussut selkeästi viime vuosina. Uusien sijoitusten maltillinen kasvu Suomessa on saattanut johtua toisaalta rahastojen sijoituskohteiden korkeasta arvostustasosta, toisaalta keskittymisestä rahastoissa jo olevien kohdeyhtiöiden kehittämiseen ja niistä irtautumisiin. Vuoden 2006 sijoitukset painottuivatkin aiempaa enemmän jatkosijoituksiin (165 milj. euroa), jotka kasvoivat yli 40 % edellisvuodesta. Sen sijaan uusien ensisijoitusten (185 milj. eur) määrä laski noin 5 % edellisvuodesta. Ensimmäinen isompi rahastosukupolvi on saavuttamassa elinkaarensa pään.

8 IPSAT THERAPIES Sijoituksista noin 60 % kohdistui aikaisen ja kasvuvaiheen kohteisiin eli suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Varsinkin life science -toimialalle sijoitettiin entistä enemmän, 99 milj. euroa. Sijoituksista reilut 40 % suuntautui ulkomaille, 36 % Etelä-Suomeen ja 24 % muualle Suomeen. Irtautumismarkkina oli suotuisa ja irtautumisia hankintahintaan tehtiin ennätyksellisesti 399 milj. eurolla, kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Irtautumisten määrä ylitti ensi kertaa uusien sijoitusten määrän, mikä kuvastaa toimialan kypsymistä. Ensimmäinen isompi rahastosukupolvi on saavuttamassa elinkaarensa pään. Rahastojen hallinnoima pääoma Suomessa oli vuoden 2006 lopussa vajaat 3,2 miljardia euroa. Rahastojen hallinnointi työllisti lähes 400 henkilöä. Euroopassa Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n vuoden 2006 ennakkotietojen mukaan varoja kerättiin yli 80 miljardilla eurolla, joka ylittää vuoden 2005 huipun (71,8 miljardia euroa). Uusista varoista yli puolet kerättiin Isossa-Britanniassa hallinnoituihin rahastoihin. Euroopassa varojen keruu painottui voimakkaasti buyout-rahastoihin (noin 78 % kerätyistä varoista). Uusia sijoituksia tehtiin reilulla 50 miljardilla eurolla, joista buyout-sijoitusten osuus oli 73 %. Viime vuosina suuriin buyout-rahastoihin kerätty pääoma näkyy myös uusien sijoitusten painottumisena buyout-sijoituksiin. Aikaisen vaiheen venture capital -sijoitusten määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Irtautumisten määrä hankintahintaan oli noin 23 miljardia, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen lähes 30 %. Irtautumisia on tehty kappalemääräisesti aiempaa selkeästi enemmän pörssiin listautumisen kautta. Kertomusvuonna Euroopassa tehtiin 91 pääomasijoitustaustaista listautumista, mikä on korkein määrä vuoden 2000 jälkeen ja enemmän kuin Yhdysvalloissa. Irtautumiskohteiden arvostustaso on myös ollut selkeässä nousussa, mikä viittaa toimialan kannattavuuden kohenemiseen. Varojen keruu, investoinnit ja irtautumiset Suomessa Milj. euroa Lähde: Suomen pääomasijoitusyhdistys FVCA Varojen keruu Sijoitukset Irtautumiset

9 BIOTIE THERAPIES Yhdysvalloissa Yhdysvallat on säilyttänyt asemansa suurimpana markkinana ja myös siellä varojen keruu jatkui vahvana. Yhdysvaltain pääomasijoitusyhdistyksen NVCA:n alustavien tietojen mukaan varoja kerättiin yli 130 miljardilla dollarilla, jossa on kasvua edellisvuoteen noin 5 %. Myös Yhdysvalloissa pääosa eli lähes 80 % varoista kerättiin buyout-rahastoihin. Lisäksi niiden koko on kasvanut voimakkaasti viime vuosina: vuonna 2006 keskimääräinen buyout-rahasto keräsi noin 750 miljoonaa dollaria, kun uusien venture capital -rahastojen keskimääräinen koko oli noin 140 miljoonaa dollaria. Yhdysvalloissa tehtiin uusia vc-sijoituksia reilulla 25 miljardilla dollarilla, jossa on kasvua vuoteen 2005 noin 12 %. Alan kannattavuus ei alustavien tietojen mukaan ole heikentynyt kireähköstä kilpailusta huolimatta. Yhdysvaltalaiset buyout-rahastot ovatkin levittäytyneet yhä enemmän sekä Eurooppaan että Aasian kasvaviin talousmaihin Kiinaan ja Intiaan. Varojen keruu rahastoihin oli ennätyksellisen vahvaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Varojen keruu, investoinnit ja irtautumiset Euroopassa Milj. euroa Lähde: Euroopan pääomasijoitusyhdistys EVCA Varojen keruu Sijoitukset Irtautumiset 9

10 Voimassaolevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 355,1 miljoonaa euroa 10 Winwind

11 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 2006 Teollisuussijoituksen pääomasijoitustoiminta jatkui vahvana sekä alkuvaiheen että myöhemmän kasvuvaiheen kohteisiin. Emoyhtiö teki uusia sijoitussitoumuksia yhteensä noin 61 miljoonalla eurolla. Kertomusvuoden päättyessä yhtiö oli suoraan ja 72 rahaston kautta sijoittajana yhteensä 440 yrityksessä. Kertomusvuoden päättyessä voimassaolevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset olivat yhteensä 355,1 miljoonaa euroa. Salkusta 36,9 prosenttia oli aikaisen vaiheen yrityksiin keskittyvissä venture capital -rahastoissa, alueellisissa rahastoissa 18,9 prosenttia, yritysjärjestelyihin keskittyvissä buyout-rahastoissa 17,8 prosenttia, suorina sijoituksina kasvuyrityksissä 12,6 % ja siemensijoituksina alkuvaiheen yrityksissä 13,8 prosenttia. LINSEED PROTEIN Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 355,1 milj. eur Siemensijoitukset 48,9 milj. eur 14 % Venture capital -rahastot 130,9 milj. eur Suorat sijoitukset 45,3 milj. eur 13 % 36 % Buyout-rahastot 63 milj. eur 18 % 19 % Alueelliset rahastot 67 milj. eur 11

12 ZIPIC Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta jatkui vahvana sekä alku- että kasvuvaiheen kohteisiin. SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N Voimassa olevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset Milj. euroa Sitoumukset rahastoihin Suorat sijoitukset Tytäryhtiö Start Fund of Kera Oy Siemensijoitukset, Start Fund I Ky SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N SIJOITUKSET JA sijoitussitoumukset toimialoittain JA KEHITYSVAIHEITTAIN Milj. euroa Biotekniikka Elektroniikka Energia Kemianteollisuus ja uudet materiaalit Kuljetus Kuluttajatuotteet ja -palvelut Lääketiede / Terveydenhuolto Maatalous Muu toimiala Muu valmistus Muut palvelut Rakennusteollisuus Teollinen automaatio Teollisuuden tuotteet ja palvelut Tietotekniikka Viestintä Alkava vaihe Kypsempi vaihe 12

13 Sijoitukset alkuvaiheen yrityksiin: Siemensijoitusten huomattava kasvu Teollisuussijoituksen panostus alkuvaiheen yrityksiin kasvoi merkittävästi vuonna Yhtiö teki niihin 71 uutta ensi- ja jatkosijoituspäätöstä yhteensä 18,7 miljoonalla eurolla, eli yli 70 % enemmän kuin edellisvuonna. Hankevirta Teollisuussijoituksen siemenrahoitusohjelmaan oli kertomusvuonna erittäin vilkasta ja sijoitukset kohdeyrityksiin kasvoivat voimakkaasti edellisvuodesta sekä euro- että kappalemääräisesti. Tutkituista 185 uudesta hankkeesta noin viidennes johti sijoituspäätökseen. Vuonna 2006 siemenrahoitusohjelmassa tehtiin yhteensä 71 sijoituspäätöstä, joista 41 oli ensisijoituksia ja 30 jatkosijoituksia ohjelman kohdeyrityksiin. Sijoituspäätösten yhteenlaskettu arvo oli 18,7 milj. euroa (10,8 milj. euroa vuonna 2005). Vuoden 2006 loppuun mennessä oli vuonna 2004 aloitetusta siemenrahoitusohjelmasta sijoitettu 82:aan alkuvaiheen yritykseen yhteensä 27,1 milj. euroa. Kertomusvuoden lopussa siemenrahoitusohjelmalla oli sijoituksia 76 kohdeyrityksessä. Kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli noin 100 milj. euroa ja työntekijöitä yritysten palveluksessa oli lähes 700. Useilla kohdeyrityksillä oli jo vientiä, parhaimmillaan 99 % liikevaihdosta. Teollisuussijoituksen siemenrahoituskohteet ovat menestyneet myös useissa liiketoimintakilpailuissa kuten Venture Cup, Tuottava Idea ja European Venture Contest. Siemensijoitukset Pääomia Teollisuussijoituksen siemenkohdeyritykset tarvitsivat erityisesti tuotteiden jatkokehitykseen, markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoituksen KARELINE osuus ensisijoituksesta vaihteli euron ja euron välillä, ollen keskimäärin euroa. Jatkosijoitukset olivat kooltaan keskimäärin euroa. Alueellisesti siemenrahoitusohjelma kattaa koko Suomen: noin kolmannes sijoitettiin pääkaupunkiseudulle ja loput laajasti eri puolille maata. Myös toimialajakauma on monipuolinen: kertomusvuoden ensisijoituksissa näkyivät erityisesti energia- ja ympäristöala, tieto- ja viestintäteknologia, palvelut sekä terveydenhuoltoalan teknologia. Luettelo siemenrahoitusohjelman kaikista kohdeyrityksistä on tilinpäätöksen liitetiedoissa. Teollisuussijoituksen siemenrahoitusohjelma sijoittaa suomalaisiin alkuvaiheen kasvuyrityksiin yhdessä yksityisten pääomasijoittajien kanssa. Kanssasijoittajia ovat yk- 13

14 Alkuvaiheen yrityksiin 70 % enemmän sijoituspäätöksiä sityisesti hallinnoidut pääomasijoitusrahastot ja lisääntyvässä määrin myös yksityiset sijoittajat, bisnesenkelit. Julkisen ja yksityisen pääomasijoittajan yhteistyö antaa alkuvaiheen yrityksille pääoman lisäksi tärkeää liiketoimintaosaamista. Kannustamalla yksityisen sektorin sijoituksia alkuvaiheen yrityksiin Teollisuussijoitus pyrkii pääomasijoitusmarkkinoiden tasapainoiseen kehittymiseen Suomessa. Siemenrahoitusta varten vuonna 2005 perustettu 50 miljoonan euron rahasto Start Fund I Ky tullee kokonaan sijoitetuksi vuoden 2007 kuluessa, jolloin ohjelmassa on tehty sijoituksia yhteensä noin 100 kohdeyritykseen. Alkuvaiheen yritysten pääomantarve jatkuu voimakkaana ja Teollisuussijoitus valmistelee siemenrahoitusohjelman lisäpääomitusta. Lisäpääomituksen myötä yhtiön panostus tähän hyvin korkean riskin sijoitustoimintaan kasvaa merkittävästi. Venture capital -rahastosijoitukset Uusia, aikaisen vaiheen yrityksiin sijoittavia venture capital -riskirahastoja perustettiin vuonna 2006 verraten vähän ja pääomien kerääminen niihin jatkui edellisvuosien tapaan haasteellisena. Teollisuussijoitus pyrki aktiivisesti edistämään uusien rahastojen perustamista ja oli myötävaikuttamassa kolmen uuden, aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin keskittyvän rahaston syntyyn: Conor Technology Fund I Ky on Conor Venture Partners Oy:n perustama uusi, erityisesti aikaisen vaiheen tietotekniikkayrityksiin keskittyvä rahasto. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus tähän 16 milj. euron rahastoon on 8 milj. euroa. Eqvitec Technology Fund III K/S on Eqvitec Partners Oy:n perustama uusi teknologiayrityksiin kohdistuva rahasto. Rahaston kokonaispääoma on 141 milj. euroa ja Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus siihen on 10 milj. euroa. Creandum II LP on uusi pohjoismainen, alkuvaiheen teknologiayrityksiin sijoittava rahasto. Teollisuussijoitus teki vuonna 2006 päätöksen 5 milj. euron sijoitussitoumuksesta tähän 84 milj. euron rahastoon. Sijoitus toteutui helmikuussa IQUA

15 Sijoitukset kasvuyrityksiin: Kaivosteollisuuden rahoitusohjelma käynnistyi Vuoden 2006 aikana Teollisuussijoitus teki suoria sijoituksia kaikkiaan 11 kasvuyritykseen yhteensä 17,3 miljoonalla eurolla. Ensisijoitukset olivat 15 milj. euroa ja jatkosijoitukset salkussa jo oleviin yhtiöihin 2,3 miljoonaa euroa. Teollisuussijoitus irtautui yhdestä kasvuyrityksestä ja sopi toisesta irtautumisesta, joka toteutui tammikuussa ipsat therapies Suomen Teollisuussijoitus Oy:n suorat sijoitukset ja sijoitussitoumukset KOHDEYRITYS SIJOITUSVUOSI TOIMIALA (EVCA:n luokitus) Milj. eur Okmetic Oyj 1996 Muu elektroniikka piikiekkoteollisuus 3,6 Jutron Oy 2000 Muu elektroniikka elektroniikan sopimusvalmistus 1,7 Valmistusteollisuus / Forchem Oy 2001 Kemianteollisuus ja uudet materiaalit: mäntyöljytislaamo 3,4 Incap Furniture Oy 2002 Muu valmistus huonekaluteollisuus 1,0 Konepaja Ceiko Oy 2002 Teollisuuden tuotteet ja palvelut konepaja 1,5 BioTie Therapies Oyj 2003 Biotekniikka lääkekehitys 5,9 Lumene Oy 2003 Kemianteollisuus ja uudet materiaalit kosmetiikkateollisuus 0,4 Suomen Terveystalo Oyj 2004 Lääketiede / Terveydenhuolto lääkärikeskusketju 2,2 Artul Holding Oy 2005 Muu toimiala muut palvelut 0,0 Intune Circuits Oy 2005 Muu elektroniikka rfid-antennit 5,1 Ipsat Therapies Oy 2005 Biotekniikka lääkekehitys 2,0 Keycast Oy 2005 Muu valmistus teräsvalimo 3,0 Belvedere Resources Limited 2006 Muu toimiala kaivosteollisuus 1,3 Elematic Group Oy 2006 Teollisuuden tuotteet ja palvelut konepaja 3,8 Endomines AB 2006 Muu toimiala kaivosteollisuus 1,9 Stromsdal Oyj 2006 Teollisuuden tuotteet ja palvelut metsäteollisuus 2,0 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 2006 Muu toimiala kaivosteollisuus 5,0 Vulcan Resources Limited 2006 Muu toimiala kaivosteollisuus 1,5 YHTEENSÄ 45,3 15

16 Tavoitteena on säilyttää osaaminen Suomessa. Kertomusvuonna Teollisuussijoitus käynnisti etsintä- ja kaivosyhtiöiden rahoitusohjelman, johon yhtiö varasi 20 miljoonaa euroa vuosille Ensimmäisenä vuotena siitä sijoitettiin yhteensä 8,9 milj. euroa. Kertomusvuoden päättyessä Teollisuussijoituksella oli suoria sijoituksia ja sijoitussitoumuksia 18:ssa kasvuvaiheen yrityksessä yhteensä 45,3 miljoonaa euroa. Jäljellä olevia sijoitussitoumuksia oli 1,3 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen kaikkiaan 355,1 miljoonan euron voimassaolevista sijoituksista ja sijoitussitoumuksista suorien sijoitusten osuus on 12,6 %. Salkun arvo kirjanpidossa on 41,1 miljoonaa euroa ja Suomen pääomasijoitusyhdistyksen arvostusperiaattein arvostettuna 55,5 miljoonaa euroa. Kasvun kanssasijoittaja Teollisuussijoitus tarjoaa myöhemmän vaiheen kasvuyrityksille pääomasijoituksia kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Sijoituksille ei ole toimialarajoituksia. Teollisuussijoitus osallistuu suoriin sijoituksiin yhdessä muiden sijoittajien ja rahoittajien kanssa. Yhtiön osuus näissä myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin suunnattavissa pääomasijoituksissa on ollut 1 5 miljoonaa euroa. Suorien sijoitusten tarkoituksena on madaltaa kynnystä yksityisten sijoittajien mukaantulolle pitkäaikaista riskiä sisältäviin hankkeisiin, koota suurempia pääomia ja jakaa riskiä. Suorat sijoitukset mahdollistavat myös uusien kehityskelpoisten ja elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden käynnistämisen. Niitä voivat olla erityisesti toimiala- ja rakennejärjestelyt sekä mittavat teknologiahankkeet. Suorien sijoitusten tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa tuotantorakennetta, varmistaa tutkimus- ja kehityspanosten hyödyntäminen sekä säilyttää osaaminen ja tuotanto Suomessa. Suorat sijoitukset vuonna 2006 Ensisijoitukset Belvedere Resources Limited on Toronton pörssissä listattu etsintä- ja kaivosyhtiö. Sen päätutkimuskohteet sijaitsevat Savossa, Pohjanmaalla ja Kuusamossa. Kertomusvuonna Belvedere hankki 49 %:n omistusosuuden Suomen Nikkeli Oy:stä, jolla on nikkelimalmioita Leppävirralla. Teollisuussijoituksen 1,25 miljoonan euron sijoitus oli osa kolmen miljoonan euron rahoituskierrosta, jolla hankittiin pääomia Suomen Nikkelin osuuden ostoon ja projektin jatkokehitykseen. Elematic Oy Ab on kansainvälinen koneiden, tuotantolinjojen ja kokonaisten tehtaiden toimittaja betonielementtiteollisuudelle. Teollisuussijoituksen 3,8 milj. euron sijoitus kohdistui Elematic Oy:n omistajavaihdokseen ja yritysjärjestelyyn. Vuonna 2006 Elematic-ryhmän liikevaihto oli noin 70 miljoonaa euroa. Yrityksen palveluksessa on yli 150 henkilöä. Endomines AB. Teollisuussijoitus oli aiemmin sijoittajana Kalvinit Oy:ssä, josta tuli yritysjärjestelyn kautta ruotsalaisen Endomines AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Endomines AB:llä on kultaesiintymä Ilomantsissa ja ilmeniittiesiintymä Kälviällä. Teollisuussijoituksen sijoittamat kaikkiaan 1,9 miljoonaa euroa Endomines käyttää tutkimuksiin ja toiminnan kehittämiseen. Stromsdal Oyj on Juankoskella sijaitseva sisäpakkaus- ja graafisen kartongin valmistaja. Teollisuussijoituksen 2 miljoonan euron sijoitus kohdistui taseen vahvistamiseen. Vuonna 2006 Stromsdalin liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa. Yrityksen palveluksessa on yli 200 henkilöä. Talvivaaran Kaivososakeyhtiöllä on merkittävä nikkelisinkkimalmio Sotkamossa. Teollisuussijoitus oli mukana 33 milj. euron rahoituspaketissa 5 miljoonan euron osuudella. Talvivaara suunnittelee listausta vuonna 2007 ja laatii kaivoshankkeen kannattavuusselvitystä. Hanke on 16

17 TALVIVAARA merkittävä investointikohde ja toteutuessaan suuri alueellinen työllistäjä. Vulcan Resources Limited on Australian pörssissä noteerattu etsintä- ja kaivosyhtiö. Sen tavoitteena on kehittää Polvijärvellä sijaitsevaa monimetallimalmiota, jonka päämetallit ovat kupari, koboltti ja nikkeli. Teollisuussijoituksen sijoitus oli 1,5 milj. euroa ja noin puolet syksyn 2006 rahoituskierroksesta, jolla kerättiin pääomia Kylylahden esiintymän jatkotutkimuksiin. Jatkosijoitukset Incap Furniture Oy on huonekalujen sopimusvalmistaja, joka tarjoaa huonekalujen tuotekehitys- ja tuotantopalveluja johtaville kansainvälisille huonekalujen myyntiketjuille ja valmistajille. Oulun pääkonttorin lisäksi yhtiöllä on tehtaat Kärsämäellä, Varpaisjärvellä, Haapavedellä ja Lestijärvellä. Intune Circuits Oy kehittää ja valmistaa etätunnistuksessa tarvittavia rfid-antenneja. Teollisuussijoituksen jatkosijoitus käytettiin yrityksen Vantaan tehdasinvestointiin. Ipsat Therapies Oy kehittää antibioottien haitallisia sivuvaikutuksia vähentävää lääkettä. Teollisuussijoituksen jatkosijoitus kohdistui helsinkiläisyrityksen lääkekehitystyöhön ja potilastutkimuksiin. Suomen Terveystalo Oyj on maan laajin yksityisten lääkäriasemien konserni, joka tuottaa terveys- ja sairaanhoitopalveluja 50 paikkakunnalla. Irtautumiset Vuonna 2006 Teollisuussijoitus irtautui A-Katsastus Oy:stä, vaihtoi aiemman sijoituksensa Kalvinit Oy:ssä osakevaihtona Endomines AB:n osakkeisiin sekä vähensi osakeomistustaan BioTie Therapies Oyj:ssä. Lisäksi vuoden 2007 tammikuussa Teollisuussijoitus irtautui Forchem Oy:stä. Vuoden 2006 aikana sijoituskohdeyhtiöt lyhensivät lainojaan noin 1,5 miljoonalla eurolla. Rahastosijoitukset Kasvurahastosijoitukset Teollisuussijoitus antoi vuonna 2006 uusia sijoitussitoumuksia neljään uuteen kasvurahastoon yhteensä 31 miljoonalla eurolla. Midinvest Fund II Ky on Midinvest Management Oy:n perustama uusi, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten yritysjärjestelyihin ja kasvuyritysten rahoittamiseen keskittynyt rahasto. Sen 23 milj. euron pääomasta Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus on 8 milj. euroa. Sentica Kasvurahasto II Ky on Sentica Partners Oy:n perustama uusi, koko Suomen alueella toimiva, kasvuyrityksiin ja yritysjärjestelyihin keskittyvä pääomasijoitusrahasto. Rahaston pääoma on 42,2 milj. euroa ja Teollisuussijoituksen jatkosijoitussitoumus siihen 3 milj. euroa. Kun yhtiö oli jo aiemmin sijoittanut rahastoon 7 miljoonaa euroa, Teollisuussijoituksen sitoumukset rahastoon ovat yhteensä 10 milj. euroa. CapMan Life Science IV LP on CapManin pohjoismaiseen lääketieteelliseen teknologiaan sijoittava rahasto. Teollisuussijoituksen vuonna 2005 päättämä ja kertomusvuonna toteutunut sitoumus tähän 46 milj. euron rahastoon on 10 milj. euroa. CapMan Technology Fund 2007 LP on pohjoismainen, kasvuyrityksiin sijoittava teknologiarahasto. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus on 10 milj. euroa. Kertomusvuonna päätetty sijoitus toteutui helmikuussa 2007, jolloin rahaston ensimmäisellä varainhankintakierroksella kerättiin 110 milj. euroa. Buyout-rahastosijoitukset EQT Fund V -rahasto on EQT Partnersin hallinnoima rahasto, joka sijoittaa muun muassa suuriin pohjoismaisiin yritysjärjestelyihin. Teollisuussijoitus antoi tälle 4,25 miljardin euron rahastolle 7 miljoonan euron sijoitussitoumuksen. 17

18 BIOTIE THERAPIES 18

19 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö Suomen talouskasvu jatkui vahvana vuonna Kokonaistuotannon kasvu oli 2000-luvun nopeinta. Kasvua tuki varsinkin vientivetoinen teollisuus, ja vaihtotase pysyi vahvasti ylijäämäisenä. Myös kotitalouksien vankka luottamus talouteen sekä työllisyyden ripeä koheneminen yhdessä voimakkaasti lisääntyneen velanoton kanssa ovat ylläpitäneet vahvaa kulutuksen kasvua. Inflaatiopaineet ovat pysyneet kurissa öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun myötä, huolimatta lyhyiden korkojen noususta syksyllä Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla kerättiin varoja rahastoihin 518 milj. eurolla, joka alitti vuoden 2005 ennätystason 120 milj. eurolla (Suomen pääomasijoitusyhdistyksen FVCA:n ennakkotietojen mukaan). Uusia sijoituksia tehtiin 350 milj. eurolla, noin 12 % enemmän kuin vuonna Sijoitusten kasvu oli maltillista suhteessa rahastojen hallinnoitavaan pääomaan ja edeltävään vilkkaaseen varainkeruuvuoteen. Varovaisuus sijoitusten tekoon on saattanut johtua sijoituskohteiden arvostustasojen noususta. Uudet sijoitukset painottuivatkin aiempaa enemmän jatkosijoituksiin ja niiden kokonaismäärä lähestyy jo ensisijoitusten määrää. Irtautumisia hankintahintaan tehtiin ennätyksellisesti 399 milj. eurolla, jossa on kasvua edellisestä vuodesta noin 33 %. Irtautumisten määrä ylitti ensi kertaa uusien sijoitusten määrän, mikä on poikkeuksellista yleiseen eurooppalaiseen kehitykseen verrattuna. Euroopan pääomasijoitusmarkkinat olivat vahvassa kasvussa vuonna Kasvu painottui yritysjärjestelyihin keskittyviin buyout-sijoituksiin, joihin kerättiin ennakkotietojen mukaan lähes 80 % yli 80 miljardin euron varojen keruusta. Myös sijoituksia tehtiin ennätyksellisesti, yli 50 miljardilla eurolla. Uusien sijoitusten kasvu painottui buyout-sijoituksiin, joihin kohdistui 73 % tilastoiduista uusista sijoituksista. Aikaisemman vaiheen venture capital -sijoitukset eivät Euroopan tasolla ole kasvaneet viime vuosina. Irtautumisten määrä hankintahintaan oli Euroopassa noin 23 miljardia euroa. Irtautumisten määrä pieneni edellisvuodesta. Irtautumisia tehtiin viime vuosia enemmän pörssilistautumisen kautta. Tulos ja tase Vuosi 2006 oli Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle menestyksekäs ja yhtiö teki ennätyksellisen tuloksen. Emoyhtiön tilikauden tulos oli 54,2 miljoonaa euroa (33,0 milj. euroa vuonna 2005). Konsernin tilikauden tulos oli 51,5 milj. euroa (31,0 milj. euroa vuonna 2005). Kannattavuuden hyvään kehittymiseen vaikutti erityisesti vilkas irtautumismarkkina hyvällä arvostustasolla. Konsernin liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut myyntivoitot suorista kohdeyrityssijoituksista olivat 41,6 milj. euroa (12,4 milj. euroa 2005). Konsernin rahoitustuotot pääomasijoitusrahastoista vuonna 2006 olivat 21,2 milj. euroa. Pääomasijoituksien arvonalennusten muutoksesta tuloutui konserniin 3,0 milj. euroa arvostustason nousun myötä. Konsernin rahoitusarvopapereiden tulosvaikutus oli 9,0 milj. euroa vuonna 2006 (11,2 milj. euroa vuonna 2005). Rahoitusarvopapereiden tuottoon vaikutti osakemarkkinoiden vahva kehitys Suomessa ja Euroopassa. Konsernin maksuvalmius vahvistui tilikauden aikana hyvän tuloskehityksen myötä. Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten tasearvo olivat tilikauden päättyessä yhteensä 186,1 milj. 19

20 euroa (166,8 milj. euroa vuonna 2005). Vastaava markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 194,1 milj. euroa (174,4 milj. euroa vuonna 2005). Yhtiöllä ei ollut tilikauden päättyessä korollista vierasta pääomaa. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 98,6 % (98,9 % vuonna 2005). Emoyhtiön taseen loppusumma oli 376,0 miljoonaa euroa vuoden 2006 päättyessä (320,1 milj. euroa vuonna 2005). Konsernin taseen loppusumma oli 371,3 milj. euroa vuoden 2006 päättyessä (318,1 milj. euroa vuonna 2005). Yhtiön oma pääoma oli 370,9 milj. euroa vuoden 2006 päättyessä (316,6 milj. euroa vuonna 2005). Konsernin oma pääoma oli 366,2 milj. euroa vuoden 2006 päättyessä (314,6 milj. euroa vuonna 2005). Valtion sijoitukset yhtiön omaan pääomaan ovat 269,8 miljoonaa euroa. Valtio on tehnyt sijoituksen yhtiöön viimeksi vuonna Valtio ei ole sitoutunut vastuisiin yli osakepääoman määrän. Sijoitustoiminta Uusia sijoitussitoumuksia emoyhtiö teki kertomusvuonna kuuteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 46 milj. eurolla. Rahastojen pääomakutsuja yhtiö maksoi vuoden 2006 aikana 43,6 milj. euroa. Suoria sijoituksia yhtiö teki 11 kohdeyritykseen yhteensä 17,3 milj. eurolla. Suorien sijoitusten painopiste oli vuonna 2006 käynnistetyssä etsintä- ja kaivosyhtiöiden rahoitusohjelmassa, ja kaivosalan kohteisiin uusista sijoituksista kohdistui 8,9 milj. euroa. Vuoden 2006 aikana Teollisuussijoitus irtautui A-Katsastus Oy:stä. Rahastot irtautuivat kohdeyrityksistä varsin vilkkaasti suotuisassa taloudellisessa tilanteessa, rahastot palauttivatkin pääomia ja voittoa selkeästi edellistä vuotta enemmän. Vuonna 2006 yhtiölle palautui rahastoista varoja yhteensä 50 milj. euroa (42 milj. euroa 2005). Myös rahastojen sijoituskohteiden arvostustasot olivat selkeässä nousussa. Start Fund I Ky -rahaston sijoitustoiminta jatkui vilkkaana ja kertomusvuotena tehtiin sijoituksia 54 yhtiöön yhteensä 13,1 milj. eurolla. Rahaston 50 miljoonan euron pääomasta oli vuoden 2006 päättyessä kutsuttu 29,4 milj. euroa. Siemensijoituksia oli tehty 82 kohdeyhtiöön, joista vuoden lopussa salkussa oli 76. Hallinto ja henkilöstö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Keski-Suomen TE-keskuksen johtaja Heikki Aurasmaa, hallituksen varapuheenjohtajaksi Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi edellisestä hallituksesta Suomen Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine ja professori Antti Paasio Turun kauppakorkeakoulusta. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo valtiovarainministeriöstä, teollisuusneuvos Heikki Vesa kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja toimitusjohtaja Matti Luukkonen IS-Capital Oy:stä. Hallituksesta jäivät pois Harri Pynnä, Carita Putkonen ja Kalle J. Korhonen. Hallitus kokoontui vuoden 2006 aikana 14 kertaa. Kokouksiin osallistuminen oli keskimäärin 88-prosenttista. Yritysjohtoon kuuluvilla ei ole liikesuhteita Teollisuussijoitukseen. Tilintarkastajaksi em. yhtiökokouksessa valittiin KHTyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Pauli Salminen, KHT. KPMG Oy Ab veloitti Suomen Teollisuussijoitus Oy:ltä tilikaudelta 2006 tilintarkastuksesta euroa sekä muista palveluista euroa. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusneuvoston puheenjohtajana toimii professori Jarmo Leppiniemi Helsingin kauppakorkeakoulusta ja sijoitusneuvoston muina jäseninä Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, Metallityöväen Liiton tutkimuspäällikkö Eero Hovi, kansanedustaja Pekka Kuosmanen, kansanedustaja Reijo Laitinen, Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjoh- 20

21 EPICRYSTALs taja Eero Lehti, Elinkeinoelämän keskusliiton innovaatiojohtaja Hannele Pohjola, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara, kansanedustaja Tapani Tölli ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön apulaisjohtaja Matti Viialainen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii TTM Juha Marjosola. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 17 henkilöä. Tilikauden aikana palkattiin kaksi uutta henkilöä. Henkilöstöstä 77 prosentilla oli ylempi korkeakoulututkinto. Vuoden lopussa yhtiössä työskenteli yhtä paljon naisia ja miehiä. Teollisuussijoitus pyrkii jatkuvasti lisäämään henkilöstönsä osaamista. Henkilöstön suunnitelmallinen kehittäminen ja henkilöstöpolitiikka tukevat yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista. Kertomusvuonna henkilöstö osallistui erityisesti pääomasijoitustoimialan, taloushallinnon ja tietojärjestelmien koulutukseen sekä mediavalmennukseen. Viestintä ja yrityskuva Teollisuussijoituksen näkyvyys ja tunnettuus paranivat, kun panostusta viestintään ja sidosryhmäyhteyksiin lisättiin. Mediajulkisuus kasvoi: Teollisuussijoituksesta ilmestyi vuonna 2006 yhteensä 570 juttua keskeisissä kotimaisissa tiedotusvälineissä. Jutut käsittelivät yhtiön vaikuttavuutta riskisijoituskentässä myönteisessä sävyssä. Sidosryhmälehti uudistettiin ja siitä tehtiin ensimmäistä kertaa kansainväliset versiot ulkomaisille päättäjille, vaikuttajille, kanssasijoittajille, medialle sekä mahdollisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Syksyllä 2006 teetetyn yrityskuvatutkimuksen mukaan Teollisuussijoituksen tunnettuus on parantunut. Yhtiön parhaat vahvuudet ovat asiantuntemus, yhteistyön luottamuksellisuus ja yhteiskunnallinen vastuuntunto. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Suomen Teollisuussijoitus Oy toimii kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla ja raportoi toiminnastaan ministeriölle. Teollisuussijoituksen hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiössä toimii hallituksen asettamat tilintarkastustyöryhmä ja palkkiotyöryhmä. Riskienhallinnan lähtökohtana on sijoitustoiminnassa hallittu riskinotto, muuten riskeiltä pyritään suojautumaan tai ne pyritään minimoimaan. Yhtiön liiketoiminnan keskeisimmät riskit liittyvät pääomasijoituskohteisiin. Pääomasijoituksia ja niihin liittyviä riskejä hallitaan ja seurataan aktiivisesti sijoitusten koko elinkaaren ajan. Hallitus tekee päätökset yhtiön sijoituksista ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta. Riskienhallinta on nivottu osaksi sijoitusten valmistelua, seurantaa ja muuta liiketoimintaa. Yhtiön strategisia riskejä hallitaan arvioimalla jatkuvasti yhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä. Yhtiön hallitus arvioi ja päivittää yhtiön strategiaa vähintään kerran vuodessa. Toiminnallisia riskejä hallitaan toimimalla hyvän hallintotavan mukaisesti, ja mm. yhtiön toimintatavat, toimenkuviin liittyvät vastuut ja oikeudet on määritelty. Sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään yhtiön hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitusarvopaperisijoitukset tehdään markkinariskin pienentämiseksi hajautetusti korko- ja osakerahastosijoituksiin painottuen hyvän luottokelpoisuustason korkosijoituksiin. Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksiin liittyvää vastapuoliriskiä pyritään hallitsemaan harkitulla yhteistyökumppanien valintamenettelyllä. Likviditeettiriskiä hallitaan suunnittelemalla ja seuraamalla kassavirtoja jatkuvasti ja varmentamalla rahoitus kaikissa tilanteissa. Yhtiön kassavirroista pääosa on euromääräistä ja valuuttariskille altistuminen on melko vähäistä. 21

22 Heikki Heikki Johanna Aurasmaa Vesa Ikäheimo Yhtiön toiminnalle tärkeisiin tietojärjestelmiin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan mm. tietojen varmentamisella sekä kiinnittämällä huomiota yhteistyökumppanien valintaan. Yhtiössä otettiin vuonna 2006 käyttöön uusi tietojärjestelmä, jolla tehostetaan yhtiön kasvavan sijoitustoiminnan hallinnointia, raportointia ja riskienhallintaa. Hallituksen voitonjakoehdotus Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat olivat ,39 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli ,95 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Huomioituna yhtiön maksuvalmius, maksamattomat sijoitussitoumukset sekä vuodelle 2007 vahvistettu sijoitussuunnitelma, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Suomen Teollisuussijoitus Oy on myynyt omistuksensa Forchem Oy:ssä yhdessä muiden pääomistajien kanssa allekirjoitetulla sopimuksella. Forchem Oy:n osakkeiden myynnillä tulee olemaan myönteinen vaikutus yhtiön tilikauden 2007 tulokseen. Yhtiötä säätelevän erityislain muutos on hyväksytty eduskunnassa ja se astui voimaan Lakimuutoksen myötä yhtiöllä on entistä paremmat mahdollisuudet edistää yritysten kansainvälistymistä sekä tehdä sijoituksia joustavammin eri rahoitusinstrumentein. Valtioneuvoston päivitetty päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista astui voimaan Tulevaisuuden näkymät ja arvio tuloskehityksestä Konsernin viime vuosien vahva kannattavuuskehitys antaa alkaneelle tilikaudelle hyvän lähtökohdan riskirahoituksen tarjonnan vahvistamiseen suomalaisille kasvuyrityksille. Siemenrahoitusohjelman (Start Fund I Ky) toimintaa jatketaan alkuvaiheen rahoituksen markkinapuutteen paikkaamiseksi ja ohjelmaan valmistellaan merkittävää lisäsitoumusta vuonna Kasvuvaiheen yritysten rahoitusta edistetään osallistumalla merkittävien venture capital -rahastojen perustamiseen ja toteuttamalla suoria sijoituksia yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Lähivuosien sijoitussuunnitelmien toteuttaminen edellyttää, että valtion omaisuuden myynnistä kertyviä tuloja edelleen sijoitetaan Suomen Teollisuussijoitus Oy:öön. Vuoden 2007 tuloksen odotetaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi, mutta olevan edelleen voitollinen. Tulokseen vaikuttavat yleinen talouskehitys ja irtautumismahdollisuudet pääomasijoitusmarkkinoilla. 22

23 Sirkka-Liisa Roine Antti Paasio Raili Mäkitalo Matti Luukkonen Avainluvut Konserni * Tilikauden tulos 51,5 31,0 8,0 10,0 6,3 Oma pääoma 366,2 314,6 283,7 282,2 250,1 Taseen loppusumma 371,3 318,1 284,1 283,3 265,5 Maksamattomat sitoumukset, milj. eur 129,6 114,9 107,6 116,2 120,8 Sijoitukset hankintahintaan, milj. eur 204,4 176,8 174,3 156,4 123,4 Sijoitukset hankintahintaan ja sitoumukset, milj. eur 334,0 291,6 281,9 272,6 244,2 Sijoituksiin tehdyt arvonalennukset taseessa, milj. eur 27,2 30,2 38,1 29,3 12,0 Sijoitukset kirjanpitoarvoin, milj. eur 177,5 146,5 136,2 127,1 111,5 Sijoitusten ja sijoitussitoumusten suhde omaan pääomaan 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 74,7 54,7 32,9 39,7 53,0 Oman pääoman tuotto 15,1 % 10,3 % 2,9 % 3,5 % 2,3 % Omavaraisuusaste 98,6 % 98,9 % 99,9 % 99,6 % 94,2 % Henkilöstö keskimäärin Kulut per taseen loppusumma 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,4 % 1,6 % Rahastosijoituksia, kpl Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm Start Fund I Ky:n kohdeyhtiöiden lkm Suorien kohdeyhtiöiden lkm (*sis. siemensijoitukset) * Kohdeyhtiöitä yht Alkuvaiheen kohdeyhtiöt, kpl Kypsemmän vaiheen kohdeyhtiöt, kpl * Vuoden 2004 avainluvut ovat emoyhtiön lukuja. 23

24 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liiketoiminnan muut tuotot , ,59 Henkilöstökulut , ,50 Poistot , ,30 Liiketoiminnan muut kulut , ,19 Liikevoitto , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot , ,19 Rahoituskulut , ,34 Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,40 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,00 Tuloverot , ,29 Tilikauden voitto , ,71 INNOHOME 24

25 ipsat therapies Konsernin tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,35 Aineelliset hyödykkeet , ,87 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,64 Muut saamiset , ,59 Sijoitukset yhteensä , ,23 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset , ,80 Siirtosaamiset , ,64 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,44 Rahoitusarvopaperit , ,93 Rahat ja pankkisaamiset , ,09 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,46 Vastaavaa yhteensä , ,91 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto , ,24 Tilikauden voitto , ,71 Oma pääoma yhteensä , ,69 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot ,88 0,00 Ostovelat , ,95 Muut velat , ,41 Siirtovelat , ,86 Lyhytaikainen yhteensä , ,22 Vastattavaa yhteensä , ,91 25

26 Emoyhtiön tuloslaskelma Liiketoiminnan muut tuotot , ,82 Henkilöstökulut , ,50 Poistot , ,30 Liiketoiminnan muut kulut , ,91 Liikevoitto , ,11 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot , ,66 Rahoituskulut , ,34 Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista , ,06 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,38 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,49 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,49 Tuloverot , ,29 Tilikauden voitto , ,20 liekki 26

27 Emoyhtiön tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,35 Aineelliset hyödykkeet , ,87 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,80 Muut osakkeet ja osuudet , ,69 Muut saamiset , ,59 Sijoitukset yhteensä , ,08 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut saamiset , ,80 Siirtosaamiset , ,64 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,44 Rahoitusarvopaperit , ,93 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,10 Vastaavaa yhteensä , ,40 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto , ,24 Tilikauden voitto , ,20 Oma pääoma yhteensä , ,18 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot ,88 0,00 Ostovelat , ,95 Muut velat , ,41 Siirtovelat , ,86 Lyhytaikainen yhteensä , ,22 Vastattavaa yhteensä , ,40 27

28 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Poistot ja arvonalentumiset Muut oikaisuerät Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Verot Liiketoiminnan rahavirta Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta Saadut korot ja rahastojen voitto-osuudet Saadut osingot sijoituksista Saadut muut tuotot sijoituksista Investoinnit sijoituksiin Pääoman palautukset Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Saadut korot rahoitusinstrumenteista Rahoitusarvopapereiden muutos Saadut osingot rahoituksesta Rahoitusinstrumenttien luovutusvoitot / -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Rahoituksen rahavirta Yhteensä Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos

29 Emoyhtiön rahoituslaskelma LINSEED PROTEIN Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Poistot ja arvonalentumiset Muut oikaisuerät Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Verot Liiketoiminnan rahavirta Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta Saadut korot ja rahastojen voitto-osuudet Saadut osingot sijoituksista Saadut muut tuotot sijoituksista Investoinnit sijoituksiin Pääoman palautukset Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Saadut korot rahoitusinstrumenteista Rahoitusarvopapereiden muutos Saadut osingot rahoituksesta Rahoitusinstrumenttien luovutusvoitot / -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Rahoituksen rahavirta Yhteensä Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos

30 Liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Suomen Teollisuussijoitus Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö Start Fund Management Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n 100 %:sti Start Fund Management Oy:n kautta omistama tytäryhtiö Start Fund I Ky on yhdistelty suoraan konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä. Start Fund Management Oy:n ja Start Fund I Ky:n osalta ei ole laaditty erillistä alakonsernitilinpäätöstä. Emoyhtiön ja Start Fund I Ky:n osakkuusyrityksiä ja emoyhtiön rahastoosuuksia ei ole käsitelty osakkuusyrityksinä konsernitilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet tasapoisto 5 v Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 25 % Sijoitukset Osakkeet ja osuudet sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset on arvostettu taseessa hankintahintaan tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Käyvän arvon määrittelyssä on pääsääntöisesti noudatettu Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n suositusta Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen pääomasijoitusten arvonmääritystä koskevan ohjeistuksen soveltamisesta Suomessa. Rahastosijoituksista on tehty arvonalennus, mikäli arvonalennus on ollut olennainen (vähintään 20 %) ja pysyvä. Pysyvyys on arvioitu tarkastelemalla rahaston elinikää (ikä vähintään 48 kk) ja sijoitusmäärää (rahastoon kutsuttu vähintään 40 % sijoitussitoumuksista). Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan markkinahintaan. Tuloslaskelma Pääomasijoitustoiminnalle tyypilliset tuotot, kuten osingot, voitto-osuudet ja korkotuotot esitetään rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmässä. Pääomasijoitusten irtautumisten yhteydessä syntyneet myyntivoitot esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Myyntitappiot esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. 30

31 Tuloslaskelman liitetiedot OPTOGAN Konserni Emoyhtiö Liiketoiminnan muut tuotot Myyntivoitot osakkeista Muut tuotot Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Yhtiön palveluksessa oli henkilöitä tilikauden aikana keskimäärin Poistot pysyvistä vastaavista Suunnitelman mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoituskulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallitus Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot päättää yhtiökokous. Yhtiön pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioiksi seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 600 euroa kuukaudessa, sekä kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden 2006 aikana hallituksen kokouspalkkioita yhteensä euroa. Toimitusjohtajan ja muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten palkkausperusteista, kokonaispalkasta sekä palkkiojärjestelmästä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi neljä henkilöä. Koko yhtiön henkilöstö kuului palkkiojärjestelmän piiriin tilikauden 2006 aikana. Toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen tilikauden 2006 aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä oli euroa ( euroa vuonna 2005). 31

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset H1/

Toimintamme ja tulokset H1/ Toimintamme ja tulokset H1/2016 H1/2016 kohokohdat 103m Uusia sijoituksia 118m Kansainvälisen pääoman kanavointi suomalaisiin kasvuyrityksiin 20% Kohdeyritysten kasvu 11m Taloudellinen tulos (verojen jälkeen)

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Toimintamme ja tulokset

Toimintamme ja tulokset Toimintamme ja tulokset 2015 Vuoden 2015 kohokohdat 93m Uusia sijoituksia >20% 15 nopeimmin kasvaneen salkkuyhtiön liikevaihdon kasvu 156m Erinomainen irtautumisvuosi Pääomasijoituksista palautui v. 2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.215 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 47.5% edellisvuodesta ja oli EUR 31.4m (EUR 21.3m Q3/214) Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot