sijoitamme kasvuun SUOmeN teollisuussijoitus Oy:N VUOSIKeRtOmUS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sijoitamme kasvuun SUOmeN teollisuussijoitus Oy:N VUOSIKeRtOmUS 2006"

Transkriptio

1 sijoitamme kasvuun Suomen teollisuussijoitus Oy:n VUOSIKERTOMUS 2006

2 Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI... 3 AVAINLUVUT... 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA... 7 TEOLLISUUSSIJOITUKSEN SIJOITUSTOIMINTA Sijoitukset alkuvaiheen yrityksiin siemensijoitukset Venture capital -rahastosijoitukset Sijoitukset kasvuyrityksiin suorat sijoitukset irtautumiset Rahastosijoitukset HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS HALLINTO Toimitus: Asta Sjöblom / Suomen Teollisuussijoitus Oy Kaaviot: Marko Häikiö, Jani Rämö, Taina Vilppala / Suomen Teollisuussijoitus Oy Valokuvat: Sijoituskohdeyritykset ja Timo Ahola, Kari Ylitalo / Potkastudios Oy Ulkoasu: Kreab Oy Paperi: Galerie Art Matt 300/150 g Paino: Lönnberg Print

3 Yhtiö lyhyesti Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan yrityksiin. Kohteena ovat kaikki toimialat ja erityisesti alku- ja kasvuvaiheen yritystoiminta, joihin ilman Teollisuussijoitusta ei kanavoidu riittävästi yksityistä pääomaa. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten siemenvaiheeseen, kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiö osallistuu kanssasijoittajana enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt, siemenrahoitusta varten vuonna 2005 perustettu pääomasijoitusrahasto Start Fund I Ky ja sen hallinnointiyhtiö Start Fund Management Oy. Teollisuussijoituksen sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä oli kertomuksen painoon mennessä noin 360 miljoonaa euroa. Sijoituksia suoraan ja rahastojen kautta 440 yrityksessä Forchem

4 Avainluvut Vuoden 2006 lopussa Konsernin sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 334,0 milj. euroa Emoyhtiön sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 355,1 milj. euroa Sijoituksia suoraan ja rahastojen kautta 440 yrityksessä Yhtiön palveluksessa 17 henkilöä Tilikauden aikana Emoyhtiön uudet sijoitussitoumukset yhteensä noin 61 milj. euroa Uusia sijoitussitoumuksia kuuteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 46 milj. eurolla Suoria sijoituksia 11 kasvuyritykseen yhteensä 17,3 milj. eurolla sisältäen sekä ensisijoitukset (15 milj. eur) että jatkosijoitukset (2,3 milj. eur) Yhtiö irtautui yhdestä suorasta sijoituksesta ja sopi toisesta irtautumisesta, joka toteutui tammikuussa 2007 Siemenrahastosta 41 ensisijoituspäätöstä ja 30 jatkosijoituspäätöstä alkuvaiheen yrityksiin yhteensä 18,7 milj. eurolla Konsernin tulos 51,5 milj. euroa Konsernin oma pääoma 366,2 milj. euroa Emoyhtiön tulos 54,2 milj. euroa Emoyhtiön oma pääoma 370,9 milj. euroa Yhtiö perustettiin vuonna 1995 Suomen valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen vuodesta 1995 yhteensä 269,8 milj. euroa AVAINLUKUJA Milj. euroa Valtion sijoitukset Teollisuussijoitukseen Oma pääoma Sitoumukset ja pääomasijoitukset hankintahintaan Pääomasijoitusten tasearvo Likviditeetti maksamatta oleviin sitoumuksiin Likviditeetti uusiin sitoumuksiin

5 Toimitusjohtajan katsaus Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaiseen osaamiseen. Suomen Teollisuussijoitus Oy teki kertomusvuonna toimintahistoriansa parhaan tuloksen, kun yhtiö ja yhtiön sijoituskohteena olevat rahastot tekivät edelleen jatkuvassa hyvässä taloussuhdanteessa voitollisia irtautumisia. Teollisuussijoituksen sijoitukset siemenrahoitukseen kasvoivat merkittävästi samalla kun riskirahoituksen tarjontaa kasvuyrityksille lisättiin venture capital -rahastojen kautta. Kaivosteollisuuden rahoitusohjelma käynnistyi vahvasti ulkomaisten yhtiöiden kiinnostuttua suomalaiskohteista. Teollisuussijoituksen tavoite on lisätä yritysten mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen. Kertomusvuoden aikana valmisteltiin lakimuutos, joka mahdollistaa yhtiön sijoitukset ulkomaisiin yrityksiin ja pääomasijoitusrahastoihin. Ulkomaisten sijoitusten tulee suoraan tai välillisesti edistää taloudellista kehitystä Suomessa. Tilivuoden aikana Teollisuussijoituksen panostusta viestintään ja sidosryhmäyhteyksiin lisättiin. Syksyllä teetetyn yrityskuvatutkimuksen mukaan yhtiön tunnettuus on parantunut. Yhtiön parhaiksi vahvuuksiksi arvioitiin asiantuntemus, yhteistyön luottamuksellisuus ja yhteiskunnallinen vastuuntunto. Valtion pääomasijoittamista koskevat uudet EU-säännökset korostavat markkinaehtoisuutta. Teollisuussijoituksen sijoituspolitiikka on jo valmiiksi uusien säännösten mukaista. Yksityinen pääoma on vetovastuussa eikä pääomasijoituksiin liity tukielementtejä. Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaiseen osaamiseen. Yhtiön rooli on vahvistunut suomalaisten kasvuyritysten menestyksen rakentamisessa. Valtion omaisuuden myynnistä kertyviä tuloja tulisi edelleen ohjata Teollisuussijoituksen pääomittamiseen. Näin parannettaisiin yhtiön mahdollisuuksia sijoittaa nykyistä enemmän ja monipuo- Juha Marjosola lisemmin yritysten alkuvaiheisiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Sijoitustoiminnan merkittäviä kasvualueita ovat palvelut, energia ja ympäristö. Hidastuvasta irtautumisnäkymästä johtuen arvioin, ettei alkaneen tilikauden tulos yllä vuoden 2006 tasolle, mutta on kuitenkin voitollinen. Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja erityisesti yhtiön henkilöstöä saavutetuista erinomaisista tuloksista.

6 Irtautumisten määrä ylitti ensi kertaa uusien sijoitusten määrän, mikä kuvastaa toimialan kypsymistä. 6 OKMETIC

7 Kehitys pääomasijoitustoimialalla Vuonna 2006 pääomasijoitusala jatkoi kasvuaan kansainvälisen talouden hyvän kehityksen siivittämänä. Varojen keruu rahastoihin oli ennätyksellisen vahvaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa vuosi 2006 oli lukuisten irtautumisten aikaa. Toimialan kasvu painottui yritysjärjestelyihin keskittyviin buyoutrahastoihin, jotka keräsivät entistä suurempia rahastoja. Ne ovat kilpailun kiristyessä Yhdysvalloissa ja läntisessä Euroopassa levittäytymässä voimakkaammin kehittyville markkinoille, varsinkin Kiinaan ja Intiaan. GREENVIRONMENT Suomessa Kotimaisilla pääomasijoitusmarkkinoilla kerättiin Suomen pääomasijoitusyhdistyksen FVCA:n ennakkotietojen mukaan varoja rahastoihin 518 miljoonalla eurolla eli noin 120 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Uudesta pääomasta lähes 40 % tuli eläkevaroja sijoittavilta instituutioilta. Uusia sijoituksia tehtiin 350 miljoonalla eurolla eli 12 % enemmän kuin vuonna Sijoitusmäärän nousu oli kuitenkin hillittyä suhteessa rahastojen 2000-luvulla keräämiin varoihin ja rahastojen sijoituksiin käytettävä pääomavaranto onkin noussut selkeästi viime vuosina. Uusien sijoitusten maltillinen kasvu Suomessa on saattanut johtua toisaalta rahastojen sijoituskohteiden korkeasta arvostustasosta, toisaalta keskittymisestä rahastoissa jo olevien kohdeyhtiöiden kehittämiseen ja niistä irtautumisiin. Vuoden 2006 sijoitukset painottuivatkin aiempaa enemmän jatkosijoituksiin (165 milj. euroa), jotka kasvoivat yli 40 % edellisvuodesta. Sen sijaan uusien ensisijoitusten (185 milj. eur) määrä laski noin 5 % edellisvuodesta. Ensimmäinen isompi rahastosukupolvi on saavuttamassa elinkaarensa pään.

8 IPSAT THERAPIES Sijoituksista noin 60 % kohdistui aikaisen ja kasvuvaiheen kohteisiin eli suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Varsinkin life science -toimialalle sijoitettiin entistä enemmän, 99 milj. euroa. Sijoituksista reilut 40 % suuntautui ulkomaille, 36 % Etelä-Suomeen ja 24 % muualle Suomeen. Irtautumismarkkina oli suotuisa ja irtautumisia hankintahintaan tehtiin ennätyksellisesti 399 milj. eurolla, kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Irtautumisten määrä ylitti ensi kertaa uusien sijoitusten määrän, mikä kuvastaa toimialan kypsymistä. Ensimmäinen isompi rahastosukupolvi on saavuttamassa elinkaarensa pään. Rahastojen hallinnoima pääoma Suomessa oli vuoden 2006 lopussa vajaat 3,2 miljardia euroa. Rahastojen hallinnointi työllisti lähes 400 henkilöä. Euroopassa Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n vuoden 2006 ennakkotietojen mukaan varoja kerättiin yli 80 miljardilla eurolla, joka ylittää vuoden 2005 huipun (71,8 miljardia euroa). Uusista varoista yli puolet kerättiin Isossa-Britanniassa hallinnoituihin rahastoihin. Euroopassa varojen keruu painottui voimakkaasti buyout-rahastoihin (noin 78 % kerätyistä varoista). Uusia sijoituksia tehtiin reilulla 50 miljardilla eurolla, joista buyout-sijoitusten osuus oli 73 %. Viime vuosina suuriin buyout-rahastoihin kerätty pääoma näkyy myös uusien sijoitusten painottumisena buyout-sijoituksiin. Aikaisen vaiheen venture capital -sijoitusten määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Irtautumisten määrä hankintahintaan oli noin 23 miljardia, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen lähes 30 %. Irtautumisia on tehty kappalemääräisesti aiempaa selkeästi enemmän pörssiin listautumisen kautta. Kertomusvuonna Euroopassa tehtiin 91 pääomasijoitustaustaista listautumista, mikä on korkein määrä vuoden 2000 jälkeen ja enemmän kuin Yhdysvalloissa. Irtautumiskohteiden arvostustaso on myös ollut selkeässä nousussa, mikä viittaa toimialan kannattavuuden kohenemiseen. Varojen keruu, investoinnit ja irtautumiset Suomessa Milj. euroa Lähde: Suomen pääomasijoitusyhdistys FVCA Varojen keruu Sijoitukset Irtautumiset

9 BIOTIE THERAPIES Yhdysvalloissa Yhdysvallat on säilyttänyt asemansa suurimpana markkinana ja myös siellä varojen keruu jatkui vahvana. Yhdysvaltain pääomasijoitusyhdistyksen NVCA:n alustavien tietojen mukaan varoja kerättiin yli 130 miljardilla dollarilla, jossa on kasvua edellisvuoteen noin 5 %. Myös Yhdysvalloissa pääosa eli lähes 80 % varoista kerättiin buyout-rahastoihin. Lisäksi niiden koko on kasvanut voimakkaasti viime vuosina: vuonna 2006 keskimääräinen buyout-rahasto keräsi noin 750 miljoonaa dollaria, kun uusien venture capital -rahastojen keskimääräinen koko oli noin 140 miljoonaa dollaria. Yhdysvalloissa tehtiin uusia vc-sijoituksia reilulla 25 miljardilla dollarilla, jossa on kasvua vuoteen 2005 noin 12 %. Alan kannattavuus ei alustavien tietojen mukaan ole heikentynyt kireähköstä kilpailusta huolimatta. Yhdysvaltalaiset buyout-rahastot ovatkin levittäytyneet yhä enemmän sekä Eurooppaan että Aasian kasvaviin talousmaihin Kiinaan ja Intiaan. Varojen keruu rahastoihin oli ennätyksellisen vahvaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Varojen keruu, investoinnit ja irtautumiset Euroopassa Milj. euroa Lähde: Euroopan pääomasijoitusyhdistys EVCA Varojen keruu Sijoitukset Irtautumiset 9

10 Voimassaolevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 355,1 miljoonaa euroa 10 Winwind

11 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 2006 Teollisuussijoituksen pääomasijoitustoiminta jatkui vahvana sekä alkuvaiheen että myöhemmän kasvuvaiheen kohteisiin. Emoyhtiö teki uusia sijoitussitoumuksia yhteensä noin 61 miljoonalla eurolla. Kertomusvuoden päättyessä yhtiö oli suoraan ja 72 rahaston kautta sijoittajana yhteensä 440 yrityksessä. Kertomusvuoden päättyessä voimassaolevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset olivat yhteensä 355,1 miljoonaa euroa. Salkusta 36,9 prosenttia oli aikaisen vaiheen yrityksiin keskittyvissä venture capital -rahastoissa, alueellisissa rahastoissa 18,9 prosenttia, yritysjärjestelyihin keskittyvissä buyout-rahastoissa 17,8 prosenttia, suorina sijoituksina kasvuyrityksissä 12,6 % ja siemensijoituksina alkuvaiheen yrityksissä 13,8 prosenttia. LINSEED PROTEIN Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset ja sijoitussitoumukset yhteensä 355,1 milj. eur Siemensijoitukset 48,9 milj. eur 14 % Venture capital -rahastot 130,9 milj. eur Suorat sijoitukset 45,3 milj. eur 13 % 36 % Buyout-rahastot 63 milj. eur 18 % 19 % Alueelliset rahastot 67 milj. eur 11

12 ZIPIC Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta jatkui vahvana sekä alku- että kasvuvaiheen kohteisiin. SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N Voimassa olevat sijoitukset ja sijoitussitoumukset Milj. euroa Sitoumukset rahastoihin Suorat sijoitukset Tytäryhtiö Start Fund of Kera Oy Siemensijoitukset, Start Fund I Ky SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N SIJOITUKSET JA sijoitussitoumukset toimialoittain JA KEHITYSVAIHEITTAIN Milj. euroa Biotekniikka Elektroniikka Energia Kemianteollisuus ja uudet materiaalit Kuljetus Kuluttajatuotteet ja -palvelut Lääketiede / Terveydenhuolto Maatalous Muu toimiala Muu valmistus Muut palvelut Rakennusteollisuus Teollinen automaatio Teollisuuden tuotteet ja palvelut Tietotekniikka Viestintä Alkava vaihe Kypsempi vaihe 12

13 Sijoitukset alkuvaiheen yrityksiin: Siemensijoitusten huomattava kasvu Teollisuussijoituksen panostus alkuvaiheen yrityksiin kasvoi merkittävästi vuonna Yhtiö teki niihin 71 uutta ensi- ja jatkosijoituspäätöstä yhteensä 18,7 miljoonalla eurolla, eli yli 70 % enemmän kuin edellisvuonna. Hankevirta Teollisuussijoituksen siemenrahoitusohjelmaan oli kertomusvuonna erittäin vilkasta ja sijoitukset kohdeyrityksiin kasvoivat voimakkaasti edellisvuodesta sekä euro- että kappalemääräisesti. Tutkituista 185 uudesta hankkeesta noin viidennes johti sijoituspäätökseen. Vuonna 2006 siemenrahoitusohjelmassa tehtiin yhteensä 71 sijoituspäätöstä, joista 41 oli ensisijoituksia ja 30 jatkosijoituksia ohjelman kohdeyrityksiin. Sijoituspäätösten yhteenlaskettu arvo oli 18,7 milj. euroa (10,8 milj. euroa vuonna 2005). Vuoden 2006 loppuun mennessä oli vuonna 2004 aloitetusta siemenrahoitusohjelmasta sijoitettu 82:aan alkuvaiheen yritykseen yhteensä 27,1 milj. euroa. Kertomusvuoden lopussa siemenrahoitusohjelmalla oli sijoituksia 76 kohdeyrityksessä. Kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli noin 100 milj. euroa ja työntekijöitä yritysten palveluksessa oli lähes 700. Useilla kohdeyrityksillä oli jo vientiä, parhaimmillaan 99 % liikevaihdosta. Teollisuussijoituksen siemenrahoituskohteet ovat menestyneet myös useissa liiketoimintakilpailuissa kuten Venture Cup, Tuottava Idea ja European Venture Contest. Siemensijoitukset Pääomia Teollisuussijoituksen siemenkohdeyritykset tarvitsivat erityisesti tuotteiden jatkokehitykseen, markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoituksen KARELINE osuus ensisijoituksesta vaihteli euron ja euron välillä, ollen keskimäärin euroa. Jatkosijoitukset olivat kooltaan keskimäärin euroa. Alueellisesti siemenrahoitusohjelma kattaa koko Suomen: noin kolmannes sijoitettiin pääkaupunkiseudulle ja loput laajasti eri puolille maata. Myös toimialajakauma on monipuolinen: kertomusvuoden ensisijoituksissa näkyivät erityisesti energia- ja ympäristöala, tieto- ja viestintäteknologia, palvelut sekä terveydenhuoltoalan teknologia. Luettelo siemenrahoitusohjelman kaikista kohdeyrityksistä on tilinpäätöksen liitetiedoissa. Teollisuussijoituksen siemenrahoitusohjelma sijoittaa suomalaisiin alkuvaiheen kasvuyrityksiin yhdessä yksityisten pääomasijoittajien kanssa. Kanssasijoittajia ovat yk- 13

14 Alkuvaiheen yrityksiin 70 % enemmän sijoituspäätöksiä sityisesti hallinnoidut pääomasijoitusrahastot ja lisääntyvässä määrin myös yksityiset sijoittajat, bisnesenkelit. Julkisen ja yksityisen pääomasijoittajan yhteistyö antaa alkuvaiheen yrityksille pääoman lisäksi tärkeää liiketoimintaosaamista. Kannustamalla yksityisen sektorin sijoituksia alkuvaiheen yrityksiin Teollisuussijoitus pyrkii pääomasijoitusmarkkinoiden tasapainoiseen kehittymiseen Suomessa. Siemenrahoitusta varten vuonna 2005 perustettu 50 miljoonan euron rahasto Start Fund I Ky tullee kokonaan sijoitetuksi vuoden 2007 kuluessa, jolloin ohjelmassa on tehty sijoituksia yhteensä noin 100 kohdeyritykseen. Alkuvaiheen yritysten pääomantarve jatkuu voimakkaana ja Teollisuussijoitus valmistelee siemenrahoitusohjelman lisäpääomitusta. Lisäpääomituksen myötä yhtiön panostus tähän hyvin korkean riskin sijoitustoimintaan kasvaa merkittävästi. Venture capital -rahastosijoitukset Uusia, aikaisen vaiheen yrityksiin sijoittavia venture capital -riskirahastoja perustettiin vuonna 2006 verraten vähän ja pääomien kerääminen niihin jatkui edellisvuosien tapaan haasteellisena. Teollisuussijoitus pyrki aktiivisesti edistämään uusien rahastojen perustamista ja oli myötävaikuttamassa kolmen uuden, aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin keskittyvän rahaston syntyyn: Conor Technology Fund I Ky on Conor Venture Partners Oy:n perustama uusi, erityisesti aikaisen vaiheen tietotekniikkayrityksiin keskittyvä rahasto. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus tähän 16 milj. euron rahastoon on 8 milj. euroa. Eqvitec Technology Fund III K/S on Eqvitec Partners Oy:n perustama uusi teknologiayrityksiin kohdistuva rahasto. Rahaston kokonaispääoma on 141 milj. euroa ja Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus siihen on 10 milj. euroa. Creandum II LP on uusi pohjoismainen, alkuvaiheen teknologiayrityksiin sijoittava rahasto. Teollisuussijoitus teki vuonna 2006 päätöksen 5 milj. euron sijoitussitoumuksesta tähän 84 milj. euron rahastoon. Sijoitus toteutui helmikuussa IQUA

15 Sijoitukset kasvuyrityksiin: Kaivosteollisuuden rahoitusohjelma käynnistyi Vuoden 2006 aikana Teollisuussijoitus teki suoria sijoituksia kaikkiaan 11 kasvuyritykseen yhteensä 17,3 miljoonalla eurolla. Ensisijoitukset olivat 15 milj. euroa ja jatkosijoitukset salkussa jo oleviin yhtiöihin 2,3 miljoonaa euroa. Teollisuussijoitus irtautui yhdestä kasvuyrityksestä ja sopi toisesta irtautumisesta, joka toteutui tammikuussa ipsat therapies Suomen Teollisuussijoitus Oy:n suorat sijoitukset ja sijoitussitoumukset KOHDEYRITYS SIJOITUSVUOSI TOIMIALA (EVCA:n luokitus) Milj. eur Okmetic Oyj 1996 Muu elektroniikka piikiekkoteollisuus 3,6 Jutron Oy 2000 Muu elektroniikka elektroniikan sopimusvalmistus 1,7 Valmistusteollisuus / Forchem Oy 2001 Kemianteollisuus ja uudet materiaalit: mäntyöljytislaamo 3,4 Incap Furniture Oy 2002 Muu valmistus huonekaluteollisuus 1,0 Konepaja Ceiko Oy 2002 Teollisuuden tuotteet ja palvelut konepaja 1,5 BioTie Therapies Oyj 2003 Biotekniikka lääkekehitys 5,9 Lumene Oy 2003 Kemianteollisuus ja uudet materiaalit kosmetiikkateollisuus 0,4 Suomen Terveystalo Oyj 2004 Lääketiede / Terveydenhuolto lääkärikeskusketju 2,2 Artul Holding Oy 2005 Muu toimiala muut palvelut 0,0 Intune Circuits Oy 2005 Muu elektroniikka rfid-antennit 5,1 Ipsat Therapies Oy 2005 Biotekniikka lääkekehitys 2,0 Keycast Oy 2005 Muu valmistus teräsvalimo 3,0 Belvedere Resources Limited 2006 Muu toimiala kaivosteollisuus 1,3 Elematic Group Oy 2006 Teollisuuden tuotteet ja palvelut konepaja 3,8 Endomines AB 2006 Muu toimiala kaivosteollisuus 1,9 Stromsdal Oyj 2006 Teollisuuden tuotteet ja palvelut metsäteollisuus 2,0 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 2006 Muu toimiala kaivosteollisuus 5,0 Vulcan Resources Limited 2006 Muu toimiala kaivosteollisuus 1,5 YHTEENSÄ 45,3 15

16 Tavoitteena on säilyttää osaaminen Suomessa. Kertomusvuonna Teollisuussijoitus käynnisti etsintä- ja kaivosyhtiöiden rahoitusohjelman, johon yhtiö varasi 20 miljoonaa euroa vuosille Ensimmäisenä vuotena siitä sijoitettiin yhteensä 8,9 milj. euroa. Kertomusvuoden päättyessä Teollisuussijoituksella oli suoria sijoituksia ja sijoitussitoumuksia 18:ssa kasvuvaiheen yrityksessä yhteensä 45,3 miljoonaa euroa. Jäljellä olevia sijoitussitoumuksia oli 1,3 miljoonaa euroa. Teollisuussijoituksen kaikkiaan 355,1 miljoonan euron voimassaolevista sijoituksista ja sijoitussitoumuksista suorien sijoitusten osuus on 12,6 %. Salkun arvo kirjanpidossa on 41,1 miljoonaa euroa ja Suomen pääomasijoitusyhdistyksen arvostusperiaattein arvostettuna 55,5 miljoonaa euroa. Kasvun kanssasijoittaja Teollisuussijoitus tarjoaa myöhemmän vaiheen kasvuyrityksille pääomasijoituksia kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin ja yritysjärjestelyihin. Sijoituksille ei ole toimialarajoituksia. Teollisuussijoitus osallistuu suoriin sijoituksiin yhdessä muiden sijoittajien ja rahoittajien kanssa. Yhtiön osuus näissä myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin suunnattavissa pääomasijoituksissa on ollut 1 5 miljoonaa euroa. Suorien sijoitusten tarkoituksena on madaltaa kynnystä yksityisten sijoittajien mukaantulolle pitkäaikaista riskiä sisältäviin hankkeisiin, koota suurempia pääomia ja jakaa riskiä. Suorat sijoitukset mahdollistavat myös uusien kehityskelpoisten ja elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden käynnistämisen. Niitä voivat olla erityisesti toimiala- ja rakennejärjestelyt sekä mittavat teknologiahankkeet. Suorien sijoitusten tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa tuotantorakennetta, varmistaa tutkimus- ja kehityspanosten hyödyntäminen sekä säilyttää osaaminen ja tuotanto Suomessa. Suorat sijoitukset vuonna 2006 Ensisijoitukset Belvedere Resources Limited on Toronton pörssissä listattu etsintä- ja kaivosyhtiö. Sen päätutkimuskohteet sijaitsevat Savossa, Pohjanmaalla ja Kuusamossa. Kertomusvuonna Belvedere hankki 49 %:n omistusosuuden Suomen Nikkeli Oy:stä, jolla on nikkelimalmioita Leppävirralla. Teollisuussijoituksen 1,25 miljoonan euron sijoitus oli osa kolmen miljoonan euron rahoituskierrosta, jolla hankittiin pääomia Suomen Nikkelin osuuden ostoon ja projektin jatkokehitykseen. Elematic Oy Ab on kansainvälinen koneiden, tuotantolinjojen ja kokonaisten tehtaiden toimittaja betonielementtiteollisuudelle. Teollisuussijoituksen 3,8 milj. euron sijoitus kohdistui Elematic Oy:n omistajavaihdokseen ja yritysjärjestelyyn. Vuonna 2006 Elematic-ryhmän liikevaihto oli noin 70 miljoonaa euroa. Yrityksen palveluksessa on yli 150 henkilöä. Endomines AB. Teollisuussijoitus oli aiemmin sijoittajana Kalvinit Oy:ssä, josta tuli yritysjärjestelyn kautta ruotsalaisen Endomines AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Endomines AB:llä on kultaesiintymä Ilomantsissa ja ilmeniittiesiintymä Kälviällä. Teollisuussijoituksen sijoittamat kaikkiaan 1,9 miljoonaa euroa Endomines käyttää tutkimuksiin ja toiminnan kehittämiseen. Stromsdal Oyj on Juankoskella sijaitseva sisäpakkaus- ja graafisen kartongin valmistaja. Teollisuussijoituksen 2 miljoonan euron sijoitus kohdistui taseen vahvistamiseen. Vuonna 2006 Stromsdalin liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa. Yrityksen palveluksessa on yli 200 henkilöä. Talvivaaran Kaivososakeyhtiöllä on merkittävä nikkelisinkkimalmio Sotkamossa. Teollisuussijoitus oli mukana 33 milj. euron rahoituspaketissa 5 miljoonan euron osuudella. Talvivaara suunnittelee listausta vuonna 2007 ja laatii kaivoshankkeen kannattavuusselvitystä. Hanke on 16

17 TALVIVAARA merkittävä investointikohde ja toteutuessaan suuri alueellinen työllistäjä. Vulcan Resources Limited on Australian pörssissä noteerattu etsintä- ja kaivosyhtiö. Sen tavoitteena on kehittää Polvijärvellä sijaitsevaa monimetallimalmiota, jonka päämetallit ovat kupari, koboltti ja nikkeli. Teollisuussijoituksen sijoitus oli 1,5 milj. euroa ja noin puolet syksyn 2006 rahoituskierroksesta, jolla kerättiin pääomia Kylylahden esiintymän jatkotutkimuksiin. Jatkosijoitukset Incap Furniture Oy on huonekalujen sopimusvalmistaja, joka tarjoaa huonekalujen tuotekehitys- ja tuotantopalveluja johtaville kansainvälisille huonekalujen myyntiketjuille ja valmistajille. Oulun pääkonttorin lisäksi yhtiöllä on tehtaat Kärsämäellä, Varpaisjärvellä, Haapavedellä ja Lestijärvellä. Intune Circuits Oy kehittää ja valmistaa etätunnistuksessa tarvittavia rfid-antenneja. Teollisuussijoituksen jatkosijoitus käytettiin yrityksen Vantaan tehdasinvestointiin. Ipsat Therapies Oy kehittää antibioottien haitallisia sivuvaikutuksia vähentävää lääkettä. Teollisuussijoituksen jatkosijoitus kohdistui helsinkiläisyrityksen lääkekehitystyöhön ja potilastutkimuksiin. Suomen Terveystalo Oyj on maan laajin yksityisten lääkäriasemien konserni, joka tuottaa terveys- ja sairaanhoitopalveluja 50 paikkakunnalla. Irtautumiset Vuonna 2006 Teollisuussijoitus irtautui A-Katsastus Oy:stä, vaihtoi aiemman sijoituksensa Kalvinit Oy:ssä osakevaihtona Endomines AB:n osakkeisiin sekä vähensi osakeomistustaan BioTie Therapies Oyj:ssä. Lisäksi vuoden 2007 tammikuussa Teollisuussijoitus irtautui Forchem Oy:stä. Vuoden 2006 aikana sijoituskohdeyhtiöt lyhensivät lainojaan noin 1,5 miljoonalla eurolla. Rahastosijoitukset Kasvurahastosijoitukset Teollisuussijoitus antoi vuonna 2006 uusia sijoitussitoumuksia neljään uuteen kasvurahastoon yhteensä 31 miljoonalla eurolla. Midinvest Fund II Ky on Midinvest Management Oy:n perustama uusi, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten yritysjärjestelyihin ja kasvuyritysten rahoittamiseen keskittynyt rahasto. Sen 23 milj. euron pääomasta Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus on 8 milj. euroa. Sentica Kasvurahasto II Ky on Sentica Partners Oy:n perustama uusi, koko Suomen alueella toimiva, kasvuyrityksiin ja yritysjärjestelyihin keskittyvä pääomasijoitusrahasto. Rahaston pääoma on 42,2 milj. euroa ja Teollisuussijoituksen jatkosijoitussitoumus siihen 3 milj. euroa. Kun yhtiö oli jo aiemmin sijoittanut rahastoon 7 miljoonaa euroa, Teollisuussijoituksen sitoumukset rahastoon ovat yhteensä 10 milj. euroa. CapMan Life Science IV LP on CapManin pohjoismaiseen lääketieteelliseen teknologiaan sijoittava rahasto. Teollisuussijoituksen vuonna 2005 päättämä ja kertomusvuonna toteutunut sitoumus tähän 46 milj. euron rahastoon on 10 milj. euroa. CapMan Technology Fund 2007 LP on pohjoismainen, kasvuyrityksiin sijoittava teknologiarahasto. Teollisuussijoituksen sijoitussitoumus on 10 milj. euroa. Kertomusvuonna päätetty sijoitus toteutui helmikuussa 2007, jolloin rahaston ensimmäisellä varainhankintakierroksella kerättiin 110 milj. euroa. Buyout-rahastosijoitukset EQT Fund V -rahasto on EQT Partnersin hallinnoima rahasto, joka sijoittaa muun muassa suuriin pohjoismaisiin yritysjärjestelyihin. Teollisuussijoitus antoi tälle 4,25 miljardin euron rahastolle 7 miljoonan euron sijoitussitoumuksen. 17

18 BIOTIE THERAPIES 18

19 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö Suomen talouskasvu jatkui vahvana vuonna Kokonaistuotannon kasvu oli 2000-luvun nopeinta. Kasvua tuki varsinkin vientivetoinen teollisuus, ja vaihtotase pysyi vahvasti ylijäämäisenä. Myös kotitalouksien vankka luottamus talouteen sekä työllisyyden ripeä koheneminen yhdessä voimakkaasti lisääntyneen velanoton kanssa ovat ylläpitäneet vahvaa kulutuksen kasvua. Inflaatiopaineet ovat pysyneet kurissa öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun myötä, huolimatta lyhyiden korkojen noususta syksyllä Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla kerättiin varoja rahastoihin 518 milj. eurolla, joka alitti vuoden 2005 ennätystason 120 milj. eurolla (Suomen pääomasijoitusyhdistyksen FVCA:n ennakkotietojen mukaan). Uusia sijoituksia tehtiin 350 milj. eurolla, noin 12 % enemmän kuin vuonna Sijoitusten kasvu oli maltillista suhteessa rahastojen hallinnoitavaan pääomaan ja edeltävään vilkkaaseen varainkeruuvuoteen. Varovaisuus sijoitusten tekoon on saattanut johtua sijoituskohteiden arvostustasojen noususta. Uudet sijoitukset painottuivatkin aiempaa enemmän jatkosijoituksiin ja niiden kokonaismäärä lähestyy jo ensisijoitusten määrää. Irtautumisia hankintahintaan tehtiin ennätyksellisesti 399 milj. eurolla, jossa on kasvua edellisestä vuodesta noin 33 %. Irtautumisten määrä ylitti ensi kertaa uusien sijoitusten määrän, mikä on poikkeuksellista yleiseen eurooppalaiseen kehitykseen verrattuna. Euroopan pääomasijoitusmarkkinat olivat vahvassa kasvussa vuonna Kasvu painottui yritysjärjestelyihin keskittyviin buyout-sijoituksiin, joihin kerättiin ennakkotietojen mukaan lähes 80 % yli 80 miljardin euron varojen keruusta. Myös sijoituksia tehtiin ennätyksellisesti, yli 50 miljardilla eurolla. Uusien sijoitusten kasvu painottui buyout-sijoituksiin, joihin kohdistui 73 % tilastoiduista uusista sijoituksista. Aikaisemman vaiheen venture capital -sijoitukset eivät Euroopan tasolla ole kasvaneet viime vuosina. Irtautumisten määrä hankintahintaan oli Euroopassa noin 23 miljardia euroa. Irtautumisten määrä pieneni edellisvuodesta. Irtautumisia tehtiin viime vuosia enemmän pörssilistautumisen kautta. Tulos ja tase Vuosi 2006 oli Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle menestyksekäs ja yhtiö teki ennätyksellisen tuloksen. Emoyhtiön tilikauden tulos oli 54,2 miljoonaa euroa (33,0 milj. euroa vuonna 2005). Konsernin tilikauden tulos oli 51,5 milj. euroa (31,0 milj. euroa vuonna 2005). Kannattavuuden hyvään kehittymiseen vaikutti erityisesti vilkas irtautumismarkkina hyvällä arvostustasolla. Konsernin liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut myyntivoitot suorista kohdeyrityssijoituksista olivat 41,6 milj. euroa (12,4 milj. euroa 2005). Konsernin rahoitustuotot pääomasijoitusrahastoista vuonna 2006 olivat 21,2 milj. euroa. Pääomasijoituksien arvonalennusten muutoksesta tuloutui konserniin 3,0 milj. euroa arvostustason nousun myötä. Konsernin rahoitusarvopapereiden tulosvaikutus oli 9,0 milj. euroa vuonna 2006 (11,2 milj. euroa vuonna 2005). Rahoitusarvopapereiden tuottoon vaikutti osakemarkkinoiden vahva kehitys Suomessa ja Euroopassa. Konsernin maksuvalmius vahvistui tilikauden aikana hyvän tuloskehityksen myötä. Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten tasearvo olivat tilikauden päättyessä yhteensä 186,1 milj. 19

20 euroa (166,8 milj. euroa vuonna 2005). Vastaava markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 194,1 milj. euroa (174,4 milj. euroa vuonna 2005). Yhtiöllä ei ollut tilikauden päättyessä korollista vierasta pääomaa. Yhtiön omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 98,6 % (98,9 % vuonna 2005). Emoyhtiön taseen loppusumma oli 376,0 miljoonaa euroa vuoden 2006 päättyessä (320,1 milj. euroa vuonna 2005). Konsernin taseen loppusumma oli 371,3 milj. euroa vuoden 2006 päättyessä (318,1 milj. euroa vuonna 2005). Yhtiön oma pääoma oli 370,9 milj. euroa vuoden 2006 päättyessä (316,6 milj. euroa vuonna 2005). Konsernin oma pääoma oli 366,2 milj. euroa vuoden 2006 päättyessä (314,6 milj. euroa vuonna 2005). Valtion sijoitukset yhtiön omaan pääomaan ovat 269,8 miljoonaa euroa. Valtio on tehnyt sijoituksen yhtiöön viimeksi vuonna Valtio ei ole sitoutunut vastuisiin yli osakepääoman määrän. Sijoitustoiminta Uusia sijoitussitoumuksia emoyhtiö teki kertomusvuonna kuuteen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 46 milj. eurolla. Rahastojen pääomakutsuja yhtiö maksoi vuoden 2006 aikana 43,6 milj. euroa. Suoria sijoituksia yhtiö teki 11 kohdeyritykseen yhteensä 17,3 milj. eurolla. Suorien sijoitusten painopiste oli vuonna 2006 käynnistetyssä etsintä- ja kaivosyhtiöiden rahoitusohjelmassa, ja kaivosalan kohteisiin uusista sijoituksista kohdistui 8,9 milj. euroa. Vuoden 2006 aikana Teollisuussijoitus irtautui A-Katsastus Oy:stä. Rahastot irtautuivat kohdeyrityksistä varsin vilkkaasti suotuisassa taloudellisessa tilanteessa, rahastot palauttivatkin pääomia ja voittoa selkeästi edellistä vuotta enemmän. Vuonna 2006 yhtiölle palautui rahastoista varoja yhteensä 50 milj. euroa (42 milj. euroa 2005). Myös rahastojen sijoituskohteiden arvostustasot olivat selkeässä nousussa. Start Fund I Ky -rahaston sijoitustoiminta jatkui vilkkaana ja kertomusvuotena tehtiin sijoituksia 54 yhtiöön yhteensä 13,1 milj. eurolla. Rahaston 50 miljoonan euron pääomasta oli vuoden 2006 päättyessä kutsuttu 29,4 milj. euroa. Siemensijoituksia oli tehty 82 kohdeyhtiöön, joista vuoden lopussa salkussa oli 76. Hallinto ja henkilöstö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Keski-Suomen TE-keskuksen johtaja Heikki Aurasmaa, hallituksen varapuheenjohtajaksi Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi edellisestä hallituksesta Suomen Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Roine ja professori Antti Paasio Turun kauppakorkeakoulusta. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo valtiovarainministeriöstä, teollisuusneuvos Heikki Vesa kauppa- ja teollisuusministeriöstä ja toimitusjohtaja Matti Luukkonen IS-Capital Oy:stä. Hallituksesta jäivät pois Harri Pynnä, Carita Putkonen ja Kalle J. Korhonen. Hallitus kokoontui vuoden 2006 aikana 14 kertaa. Kokouksiin osallistuminen oli keskimäärin 88-prosenttista. Yritysjohtoon kuuluvilla ei ole liikesuhteita Teollisuussijoitukseen. Tilintarkastajaksi em. yhtiökokouksessa valittiin KHTyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Pauli Salminen, KHT. KPMG Oy Ab veloitti Suomen Teollisuussijoitus Oy:ltä tilikaudelta 2006 tilintarkastuksesta euroa sekä muista palveluista euroa. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitusneuvoston puheenjohtajana toimii professori Jarmo Leppiniemi Helsingin kauppakorkeakoulusta ja sijoitusneuvoston muina jäseninä Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, Metallityöväen Liiton tutkimuspäällikkö Eero Hovi, kansanedustaja Pekka Kuosmanen, kansanedustaja Reijo Laitinen, Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjoh- 20

21 EPICRYSTALs taja Eero Lehti, Elinkeinoelämän keskusliiton innovaatiojohtaja Hannele Pohjola, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara, kansanedustaja Tapani Tölli ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön apulaisjohtaja Matti Viialainen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii TTM Juha Marjosola. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 17 henkilöä. Tilikauden aikana palkattiin kaksi uutta henkilöä. Henkilöstöstä 77 prosentilla oli ylempi korkeakoulututkinto. Vuoden lopussa yhtiössä työskenteli yhtä paljon naisia ja miehiä. Teollisuussijoitus pyrkii jatkuvasti lisäämään henkilöstönsä osaamista. Henkilöstön suunnitelmallinen kehittäminen ja henkilöstöpolitiikka tukevat yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista. Kertomusvuonna henkilöstö osallistui erityisesti pääomasijoitustoimialan, taloushallinnon ja tietojärjestelmien koulutukseen sekä mediavalmennukseen. Viestintä ja yrityskuva Teollisuussijoituksen näkyvyys ja tunnettuus paranivat, kun panostusta viestintään ja sidosryhmäyhteyksiin lisättiin. Mediajulkisuus kasvoi: Teollisuussijoituksesta ilmestyi vuonna 2006 yhteensä 570 juttua keskeisissä kotimaisissa tiedotusvälineissä. Jutut käsittelivät yhtiön vaikuttavuutta riskisijoituskentässä myönteisessä sävyssä. Sidosryhmälehti uudistettiin ja siitä tehtiin ensimmäistä kertaa kansainväliset versiot ulkomaisille päättäjille, vaikuttajille, kanssasijoittajille, medialle sekä mahdollisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Syksyllä 2006 teetetyn yrityskuvatutkimuksen mukaan Teollisuussijoituksen tunnettuus on parantunut. Yhtiön parhaat vahvuudet ovat asiantuntemus, yhteistyön luottamuksellisuus ja yhteiskunnallinen vastuuntunto. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Suomen Teollisuussijoitus Oy toimii kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla ja raportoi toiminnastaan ministeriölle. Teollisuussijoituksen hallitus valvoo, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiössä toimii hallituksen asettamat tilintarkastustyöryhmä ja palkkiotyöryhmä. Riskienhallinnan lähtökohtana on sijoitustoiminnassa hallittu riskinotto, muuten riskeiltä pyritään suojautumaan tai ne pyritään minimoimaan. Yhtiön liiketoiminnan keskeisimmät riskit liittyvät pääomasijoituskohteisiin. Pääomasijoituksia ja niihin liittyviä riskejä hallitaan ja seurataan aktiivisesti sijoitusten koko elinkaaren ajan. Hallitus tekee päätökset yhtiön sijoituksista ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta. Riskienhallinta on nivottu osaksi sijoitusten valmistelua, seurantaa ja muuta liiketoimintaa. Yhtiön strategisia riskejä hallitaan arvioimalla jatkuvasti yhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä. Yhtiön hallitus arvioi ja päivittää yhtiön strategiaa vähintään kerran vuodessa. Toiminnallisia riskejä hallitaan toimimalla hyvän hallintotavan mukaisesti, ja mm. yhtiön toimintatavat, toimenkuviin liittyvät vastuut ja oikeudet on määritelty. Sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään yhtiön hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitusarvopaperisijoitukset tehdään markkinariskin pienentämiseksi hajautetusti korko- ja osakerahastosijoituksiin painottuen hyvän luottokelpoisuustason korkosijoituksiin. Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksiin liittyvää vastapuoliriskiä pyritään hallitsemaan harkitulla yhteistyökumppanien valintamenettelyllä. Likviditeettiriskiä hallitaan suunnittelemalla ja seuraamalla kassavirtoja jatkuvasti ja varmentamalla rahoitus kaikissa tilanteissa. Yhtiön kassavirroista pääosa on euromääräistä ja valuuttariskille altistuminen on melko vähäistä. 21

22 Heikki Heikki Johanna Aurasmaa Vesa Ikäheimo Yhtiön toiminnalle tärkeisiin tietojärjestelmiin liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan mm. tietojen varmentamisella sekä kiinnittämällä huomiota yhteistyökumppanien valintaan. Yhtiössä otettiin vuonna 2006 käyttöön uusi tietojärjestelmä, jolla tehostetaan yhtiön kasvavan sijoitustoiminnan hallinnointia, raportointia ja riskienhallintaa. Hallituksen voitonjakoehdotus Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat olivat ,39 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli ,95 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Huomioituna yhtiön maksuvalmius, maksamattomat sijoitussitoumukset sekä vuodelle 2007 vahvistettu sijoitussuunnitelma, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Suomen Teollisuussijoitus Oy on myynyt omistuksensa Forchem Oy:ssä yhdessä muiden pääomistajien kanssa allekirjoitetulla sopimuksella. Forchem Oy:n osakkeiden myynnillä tulee olemaan myönteinen vaikutus yhtiön tilikauden 2007 tulokseen. Yhtiötä säätelevän erityislain muutos on hyväksytty eduskunnassa ja se astui voimaan Lakimuutoksen myötä yhtiöllä on entistä paremmat mahdollisuudet edistää yritysten kansainvälistymistä sekä tehdä sijoituksia joustavammin eri rahoitusinstrumentein. Valtioneuvoston päivitetty päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista astui voimaan Tulevaisuuden näkymät ja arvio tuloskehityksestä Konsernin viime vuosien vahva kannattavuuskehitys antaa alkaneelle tilikaudelle hyvän lähtökohdan riskirahoituksen tarjonnan vahvistamiseen suomalaisille kasvuyrityksille. Siemenrahoitusohjelman (Start Fund I Ky) toimintaa jatketaan alkuvaiheen rahoituksen markkinapuutteen paikkaamiseksi ja ohjelmaan valmistellaan merkittävää lisäsitoumusta vuonna Kasvuvaiheen yritysten rahoitusta edistetään osallistumalla merkittävien venture capital -rahastojen perustamiseen ja toteuttamalla suoria sijoituksia yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Lähivuosien sijoitussuunnitelmien toteuttaminen edellyttää, että valtion omaisuuden myynnistä kertyviä tuloja edelleen sijoitetaan Suomen Teollisuussijoitus Oy:öön. Vuoden 2007 tuloksen odotetaan jäävän edellisvuotta pienemmäksi, mutta olevan edelleen voitollinen. Tulokseen vaikuttavat yleinen talouskehitys ja irtautumismahdollisuudet pääomasijoitusmarkkinoilla. 22

23 Sirkka-Liisa Roine Antti Paasio Raili Mäkitalo Matti Luukkonen Avainluvut Konserni * Tilikauden tulos 51,5 31,0 8,0 10,0 6,3 Oma pääoma 366,2 314,6 283,7 282,2 250,1 Taseen loppusumma 371,3 318,1 284,1 283,3 265,5 Maksamattomat sitoumukset, milj. eur 129,6 114,9 107,6 116,2 120,8 Sijoitukset hankintahintaan, milj. eur 204,4 176,8 174,3 156,4 123,4 Sijoitukset hankintahintaan ja sitoumukset, milj. eur 334,0 291,6 281,9 272,6 244,2 Sijoituksiin tehdyt arvonalennukset taseessa, milj. eur 27,2 30,2 38,1 29,3 12,0 Sijoitukset kirjanpitoarvoin, milj. eur 177,5 146,5 136,2 127,1 111,5 Sijoitusten ja sijoitussitoumusten suhde omaan pääomaan 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset 74,7 54,7 32,9 39,7 53,0 Oman pääoman tuotto 15,1 % 10,3 % 2,9 % 3,5 % 2,3 % Omavaraisuusaste 98,6 % 98,9 % 99,9 % 99,6 % 94,2 % Henkilöstö keskimäärin Kulut per taseen loppusumma 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,4 % 1,6 % Rahastosijoituksia, kpl Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm Start Fund I Ky:n kohdeyhtiöiden lkm Suorien kohdeyhtiöiden lkm (*sis. siemensijoitukset) * Kohdeyhtiöitä yht Alkuvaiheen kohdeyhtiöt, kpl Kypsemmän vaiheen kohdeyhtiöt, kpl * Vuoden 2004 avainluvut ovat emoyhtiön lukuja. 23

24 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liiketoiminnan muut tuotot , ,59 Henkilöstökulut , ,50 Poistot , ,30 Liiketoiminnan muut kulut , ,19 Liikevoitto , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot , ,19 Rahoituskulut , ,34 Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,40 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,00 Tuloverot , ,29 Tilikauden voitto , ,71 INNOHOME 24

25 ipsat therapies Konsernin tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,35 Aineelliset hyödykkeet , ,87 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,64 Muut saamiset , ,59 Sijoitukset yhteensä , ,23 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset , ,80 Siirtosaamiset , ,64 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,44 Rahoitusarvopaperit , ,93 Rahat ja pankkisaamiset , ,09 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,46 Vastaavaa yhteensä , ,91 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto , ,24 Tilikauden voitto , ,71 Oma pääoma yhteensä , ,69 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot ,88 0,00 Ostovelat , ,95 Muut velat , ,41 Siirtovelat , ,86 Lyhytaikainen yhteensä , ,22 Vastattavaa yhteensä , ,91 25

26 Emoyhtiön tuloslaskelma Liiketoiminnan muut tuotot , ,82 Henkilöstökulut , ,50 Poistot , ,30 Liiketoiminnan muut kulut , ,91 Liikevoitto , ,11 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot , ,66 Rahoituskulut , ,34 Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista , ,06 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,38 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,49 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,49 Tuloverot , ,29 Tilikauden voitto , ,20 liekki 26

27 Emoyhtiön tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,35 Aineelliset hyödykkeet , ,87 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,80 Muut osakkeet ja osuudet , ,69 Muut saamiset , ,59 Sijoitukset yhteensä , ,08 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut saamiset , ,80 Siirtosaamiset , ,64 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,44 Rahoitusarvopaperit , ,93 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,10 Vastaavaa yhteensä , ,40 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto , ,24 Tilikauden voitto , ,20 Oma pääoma yhteensä , ,18 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot ,88 0,00 Ostovelat , ,95 Muut velat , ,41 Siirtovelat , ,86 Lyhytaikainen yhteensä , ,22 Vastattavaa yhteensä , ,40 27

28 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Poistot ja arvonalentumiset Muut oikaisuerät Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Verot Liiketoiminnan rahavirta Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta Saadut korot ja rahastojen voitto-osuudet Saadut osingot sijoituksista Saadut muut tuotot sijoituksista Investoinnit sijoituksiin Pääoman palautukset Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Saadut korot rahoitusinstrumenteista Rahoitusarvopapereiden muutos Saadut osingot rahoituksesta Rahoitusinstrumenttien luovutusvoitot / -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Rahoituksen rahavirta Yhteensä Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos

29 Emoyhtiön rahoituslaskelma LINSEED PROTEIN Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Poistot ja arvonalentumiset Muut oikaisuerät Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos Verot Liiketoiminnan rahavirta Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta Saadut korot ja rahastojen voitto-osuudet Saadut osingot sijoituksista Saadut muut tuotot sijoituksista Investoinnit sijoituksiin Pääoman palautukset Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Saadut korot rahoitusinstrumenteista Rahoitusarvopapereiden muutos Saadut osingot rahoituksesta Rahoitusinstrumenttien luovutusvoitot / -tappiot Rahoitustuotot ja kulut Rahoituksen rahavirta Yhteensä Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos

30 Liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Suomen Teollisuussijoitus Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö Start Fund Management Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n 100 %:sti Start Fund Management Oy:n kautta omistama tytäryhtiö Start Fund I Ky on yhdistelty suoraan konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä. Start Fund Management Oy:n ja Start Fund I Ky:n osalta ei ole laaditty erillistä alakonsernitilinpäätöstä. Emoyhtiön ja Start Fund I Ky:n osakkuusyrityksiä ja emoyhtiön rahastoosuuksia ei ole käsitelty osakkuusyrityksinä konsernitilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet tasapoisto 5 v Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 25 % Sijoitukset Osakkeet ja osuudet sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset on arvostettu taseessa hankintahintaan tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Käyvän arvon määrittelyssä on pääsääntöisesti noudatettu Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n suositusta Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen pääomasijoitusten arvonmääritystä koskevan ohjeistuksen soveltamisesta Suomessa. Rahastosijoituksista on tehty arvonalennus, mikäli arvonalennus on ollut olennainen (vähintään 20 %) ja pysyvä. Pysyvyys on arvioitu tarkastelemalla rahaston elinikää (ikä vähintään 48 kk) ja sijoitusmäärää (rahastoon kutsuttu vähintään 40 % sijoitussitoumuksista). Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan markkinahintaan. Tuloslaskelma Pääomasijoitustoiminnalle tyypilliset tuotot, kuten osingot, voitto-osuudet ja korkotuotot esitetään rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmässä. Pääomasijoitusten irtautumisten yhteydessä syntyneet myyntivoitot esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Myyntitappiot esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa. 30

31 Tuloslaskelman liitetiedot OPTOGAN Konserni Emoyhtiö Liiketoiminnan muut tuotot Myyntivoitot osakkeista Muut tuotot Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Yhtiön palveluksessa oli henkilöitä tilikauden aikana keskimäärin Poistot pysyvistä vastaavista Suunnitelman mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoituskulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallitus Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot päättää yhtiökokous. Yhtiön pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioiksi seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 600 euroa kuukaudessa, sekä kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden 2006 aikana hallituksen kokouspalkkioita yhteensä euroa. Toimitusjohtajan ja muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten palkkausperusteista, kokonaispalkasta sekä palkkiojärjestelmästä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi neljä henkilöä. Koko yhtiön henkilöstö kuului palkkiojärjestelmän piiriin tilikauden 2006 aikana. Toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen tilikauden 2006 aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä oli euroa ( euroa vuonna 2005). 31

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus

4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut. 5 Toimitusjohtajan katsaus Sisällysluettelo 4 Yhtiö lyhyesti Vuoden 2005 avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla 8 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta 2005 14 Tilinpäätös 38 Hallinto Alkuvaiheen

Lisätiedot

Yhtiö lyhyesti. Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5

Yhtiö lyhyesti. Sisällysluettelo YHTIÖ LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5 SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N VUOSIKERTOMUS 29 Sisällysluettelo Yhtiö lyhyesti YHTIÖ LYHYESTI 3 SILECS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 AVAINLUVUT 5 KEHITYS PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA 7 TEOLLISUUSSIJOITUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2003. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 17 Hallituksen toimintakertomus. 4 Vuosi 2003 lyhyesti

SISÄLLYSLUETTELO. 17 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2003. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 17 Hallituksen toimintakertomus. 4 Vuosi 2003 lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 4 Vuosi 2003 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla vuonna 2003 9 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminta vuonna

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 19 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2002. 5 Toimitusjohtajan katsaus.

SISÄLLYSLUETTELO. 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti. 19 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2002. 5 Toimitusjohtajan katsaus. SISÄLLYSLUETTELO 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoitustoiminta vuonna 2002 6 Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan kehitys 8 Kehitys pääomasijoitustoimialalla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2 0 0 0

Vuosikertomus 2 0 0 0 Vuosikertomus 2000 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus---------------------------------------------4 Sijoitustoiminta vuonna 2000 ---------------------------------------6 Rahastosijoitukset ----------------------------------------------------7

Lisätiedot

Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010

Suomen TeolliSuuSSijoiTuS oy:n vuosikertomus 2010 Sijoitamme kasvuun Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Avainluvut 6 Kehitys pääomasijoitustoimialalla

Lisätiedot

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Vuosikertomus 2008 Sisältö Konserni 3 Vuosi 2008 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7 Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Hallitus, toimitusjohtaja ja tiimi

Lisätiedot

Sisältö. www.amandacapital.fi. Yritysesittely. Vuosi 2006 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus.

Sisältö. www.amandacapital.fi. Yritysesittely. Vuosi 2006 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Sisältö Yritysesittely Vuosi 2006 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Hallinnointi Konsernin tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Pörssitiedote - 31.10.2007 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2007 Omien sijoitusten tulosvaikutus merkittävällä tasolla Liikevaihto 43,6 milj. euroa (29,0 milj. euroa tammi-syyskuussa 2006).

Lisätiedot

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002

CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Pörssitiedote - 6.8.2002 CapMan Oyj konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 CapManin tammi-kesäkuun tulos 1,4 milj. euroa, hallinnoitavat pääomat kasvoivat 1 617 milj. euroon CapMan Oyj -konsernin (CapMan)

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan VUOSIKERTOMUS 1999 CapMan CapManin liiketoimintalogiikka Institutionaalisten sijoittajien ja listaamattomien yritysten tarpeet kohtaavat CapManin toiminta on pääomarahastojen hallinnointia. CapMan kerää

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Vuosikertomus 2000 Finvest on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Finvest Oyj tuo pääomasijoittamisen yksityishenkilöiden ja yhä useampien instituutioiden ulottuville. Finvest

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernin taloudellista tulosta kuvaavat tunnusluvut 13

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernin taloudellista tulosta kuvaavat tunnusluvut 13 Tilinpäätös 2005 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernin taloudellista tulosta kuvaavat tunnusluvut 13 Konsernin tase 14 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin rahoituslaskelma 16 Emoyhtiön tase

Lisätiedot

Vuosikertomus 08 Annual report

Vuosikertomus 08 Annual report Vuosikertomus 08 Annual report Vuosikertomus Sisältö Finnfund lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma 6 Johtokunnan puheenjohtajan puheenvuoro 8 Finnfund lukuina 9

Lisätiedot

Väsymätön silmä. USA:n. Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä. valvoo laatua. pääomasijoittajat uskovat kasvuun

Väsymätön silmä. USA:n. Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä. valvoo laatua. pääomasijoittajat uskovat kasvuun Väsymätön silmä valvoo laatua USA:n pääomasijoittajat uskovat kasvuun Veijo Karppinen saalistaa menestyjiä SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l t ö 1

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Avainluvut 2011... 3 CapMan-konserni...3 Hallinnointiliiketoiminta...5 Rahastosijoitustoiminta...6 Hallituksen toimintakertomus...7 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 1 (24) CapMan Oyj Pörssitiedote 29.1.2009 klo 9.30 CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 Vuoden 2008 tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat: Konsernin liikevaihto oli 37,1 milj. euroa

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,1 milj. euroa (23,2

Lisätiedot

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA

CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CAPMAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2002 klo 09.00 1(17) CAPMAN OYJ -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA CapMan Oyj -konsernin (CapMan) liikevaihto vuonna 2001

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 7,0 milj. euroa (6,8

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013

CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 CAPMAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 2 (28) CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella: Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa

Lisätiedot

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Pörssitiedote - 10.8.2006 CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Alkuvuoden kehitys ja loppuvuoden näkymät hyvät Hallinnoitavat pääomat nousivat vertailukaudesta 24 % ja olivat katsauskauden

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti

eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti 2012 VUOSIKERTOMUS eq Kehittyvät Markkinat Osinko kasvaa nopeasti Vuosi 2012 oli eq Kehittyvät Markkinat Osinko rahastolle menestyksekäs vuosi. Pystyimme yhdistämään korkean osinkotuoton kehittyvien markkinoiden

Lisätiedot