Vuosikertomus. Svensk resumé

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus. Svensk resumé"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Svensk resumé 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden vuosikertomus 2013 Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallituksen kertomus...4 Tilinpäätös...17 Tilinpäätöksen allekirjoitus...30 Tilintarkastuskertomus...32 Hallitus...33 Valiokunnat...34 Varsinaiset jäsenet...38 Yhteistoimintajäsenet...40 Svensk resumé...41

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pitkän talouskriisin jälkeen maailman ja Euroopankin taloudessa näkyi vuonna 2013 lieviä parantumisen merkkejä. Euroopan talouskehitys on kuitenkin vielä varsin epävarmalla ja vaikeasti ennustettavalla pohjalla. Talouden heikko tilanne on heikentänyt sähkön kysyntää ja samalla hinta on pysynyt varsin maltillisena. Suomessa sähkön kokonaiskäyttö laski vuonna 2013 hieman, eli lämpötilakorjattuna 0,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden sähkön käytössä oli jo nähtävissä lieviä elpymisen merkkejä ja teollisuuden sähkönkäyttö kasvoi prosentin. Sähkön tuonti pysyi vuonna 2013 korkealla tasolla ja oli 18,7 prosenttia sähkön käytöstä. Sähkön vuotuisen kulutushuipun aikana tammikuussa katettiin tarpeesta noin 18 prosenttia tuonnilla. Hiilineutraalin tuotannon osuus Suomessa tuotetusta sähköstä oli 69 prosenttia ja kaukolämmöstä 31 prosenttia. Lämpimämmistä säistä johtuen kaukolämmön myynti laski yli 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Puu nousi vuonna 2013 kaukolämmön tärkeimmäksi energialähteeksi. Puun, puutähteen ja muiden kotimaisten uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa nousi 29 prosenttiin. Investoinnit jatkuivat korkeina, mutta toimintaympäristö on varsin haasteellinen. Energiatoimiala on jo vuosikausia ollut selvästi suurin investoija kaikista maamme teollisuuden eri toimialoista. Vuonna 2013 energiainvestointien arvioidaan pysyneen edellisvuoden tasolla eli noin 1,8 miljardissa eurossa. Koko teollisuutemme investoinneista energiainvestointien osuus oli vuonna 2013 noin 35 %. Kuluvalle vuodelle 2014 ennakoidaan energiainvestoinneissa jonkin verran kasvua ja niiden arvioidaan nousevan hieman yli 2 miljardiin euroon. Energiainvestoinnit vuonna 2014 olisivat noin 39 % koko teollisuutemme investoinneista. Toimintaympäristömme on kuitenkin varsin haasteellinen. Heikon taloudellisen tilanteen ja energia- ja ilmastopolitiikassa käytettyjen päällekkäisten ja keskenään ristiriitaistenkin ohjauskeinojen vaikutuksesta energiayhtiöiden kannattavuus ja mahdollisuudet markkinaehtoisiin investointeihin ovat merkittävästi heikentyneet. Samalla energiatoimialaan kohdistuvaa poliittista riskiä pidetään varsin suurena, selvästikin suurimpana kaikista eri teollisuuden toimialoista. Myös tästä aiheutuva epävarmuus voi vaikeuttaa investointeja ja niiden rahoittamista. Tarvitsemme edelleen merkittäviä investointeja sekä siirto- ja jakeluverkkoihin että energiantuotantoomme. Ellemme pysty toteuttamaan jo suunniteltuja investointeja ja tämän lisäksi myös jatkamaan investointeja, ajautuisimme helposti jo lähivuosikymmeninä tilanteeseen, jossa tuotantokapasiteettimme mahdollisuudet vastata sähkön kysyntään heikkenisivät nykyisestäänkin. Euroopan unionin nykyinen vuoteen 2020 ulottuva energia- ja ilmastopoliittinen ohjausjärjestelmä on osoittautunut kohtuuttoman kalliiksi ratkaisuksi. Kansalliset uusiutuvan energian tavoitteet ja ohjauskeinot ovat hajauttaneet markkinoita. Samalla uusiutuvan energian tukeminen on vähentänyt päästöoikeuksien kysyntää sekä heikentänyt päästökaupan ohjausvaikutusta ja uskottavuutta. Uudet energiainvestoinnit Euroopassa ovat perustuneet pääosin poliittisesti päätettyihin tukijärjestelmiin, eivätkä markkinasignaaleihin. Liuskekaasun hyödyntäminen on laskenut maakaasun ja sähkön hintaa Yhdysvalloissa ja tuo Yhdysvalloille merkittävää kilpailuetua Eurooppaan nähden. Maailman suurimmat liuskekaasuesiintymät sijaitsevat Kiinassa ja tulevaisuudessa myös Kiina voi saada uuden kilpailuedun liuskekaasusta ja edullisesta energian hinnasta. EU:n pitkään jatkunut taloustaantuma ja liuskekaasun käyttöönotto heikentävät Euroopan suhteellista kilpailukykyä. Euroopan komissio julkisti tammikuussa 2014 koko Euroopan tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeän linjausehdotuksen ilmastoja energiapolitiikan puitteiksi vuoteen On tärkeätä, että komission ehdotuksessa Euroopan kilpailukyvyn parantaminen on nostettu keskeiseksi lähtökohdaksi ilmastomuutoksen hillinnän sekä energiaturvallisuuden ja -omavaraisuuden rinnalle. Komission ehdotukset vahvistaisivat päästökaupan asemaa keskeisenä ilmastopoliittisena ohjauskeinona. Komission esittämä kasvihuonekaasujen 40 prosentin sitova vähennystavoite on kunnianhimoinen, mutta kuitenkin hyvin linjassa 2050 päästövähennystavoitteen kanssa. Ehdotettu EU-tason 27 prosentin sitova uusiutuvan energian tavoite on tasapainossa päästövähennystavoitteen kanssa, joskin sinänsä tarpeeton, koska päästötavoite jo sinällään johtaa uusiutuvan energian lisääntyvään käyttöön. Ehdotuksen mukainen automaattinen päästöoikeuksien tarjonnanhallinta vahvistaa päästökauppaa, vakauttaa päästöoikeuden hintavaihteluita ja lisää hinnan ennustettavuutta sekä vähentää riskiä jatkuvaan poliittiseen puuttumiseen. Olisi myös tärkeätä, että tukien painopistettä voitaisiin siirtää nykyisenkaltaisista tuotantotuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, joilla pystyttäisiin nykyistä kustannustehokkaammin vauhdittamaan teknologiakehitystä ja uuden teknologian käyttöönottoa. Juha Naukkarinen Toimitusjohtaja 2 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2013 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

4 HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 Toimintaympäristö vuonna 2013 Kulunut vuosi oli Energiateollisuus ry:n yhdeksäs toimintavuosi. Kulunut 5-vuotisjakso on ollut poikkeuksellinen, koska vuoden 2008 loppupuolelta Euroopan talous on ollut jatkuvassa kriisissä. Vuonna 2013 EU-maiden bruttokansantuote laski ja euromaiden BKT aleni vielä enemmän kuin koko EU:n. Myös maailmantalouden kasvu oli poikkeuksellisen alhaisella tasolla, ja saattaa jäädä jopa alle 3 prosenttiin. Suomen talouskehitys oli EU:n keskiarvoa huonompi, ja BKT painui noin -1 prosenttiin. Positiivista kuitenkin on, että toimintavuoden aikana sekä Euroopassa että Suomessa tapahtui käänne parempaan suuntaan ja vuodelle 2014 ennustetaan jo selkeää kasvua. Myös Yhdysvaltojen talouskasvu on päässyt hyvään vauhtiin. Euroopassa primäärienergian ja sähkön kulutuksen toistaiseksi korkein taso saavutettiin vuonna Sen jälkeen taloustaantuma on alentanut merkittävästi energian kysyntää. Energian tuotantorakenne on muuttunut, kun erityisesti kaasun kysyntä on viime vuosina laskenut halvan hiilen ja lisääntyneen uusiutuvan energian vuoksi. Sähkön tukkuhinta aleni Euroopassa, mikä yhdessä poliittisten epävarmuustekijöiden kanssa on heikentänyt edellytyksiä toteuttaa markkinaehtoisia tuotantoinvestointeja. Kehitys on johtanut siihen, että myös sähköjärjestelmän vakaus on ollut erityisesti Keski-Euroopassa koetuksella. Marraskuussa pidetyssä Varsovan ilmastokokouksessa ei päästy sopuun päästövähennystavoitteiden pikaisesta asettamisesta päinvastoin: teollisuus- ja kehitysmaiden vastakkainasettelu jopa syveni. Sitovien päästövähennyksien pikaista asettamista ei vaadita vastoin EU:n tavoitteita. Näyttääkin hyvin epätodennäköiseltä, että Pariisin kokouksessa 2015 päästäisiin laajaan kansainväliseen sopimukseen. Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa 2013 Vihreän kirjan, joka on keskustelunavaus ja julkisen konsultaation perusta tulevasta EU:n ilmasto- ja energiapolitiikasta vuoteen Eurooppa-neuvosto käsitteli energia-asioita toukokuun teemakokouksessaan. Energiasta tehdyt päätelmät ovat merkittävät, koska ensimmäisen kerran Euroopan kilpailukyky ja energian hintaan liittyvät kysymykset nostettiin selkeästi ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien asioiden rinnalle. Lisäksi korostettiin tehtyjen päätösten toimeenpanoa energiasisämarkkinoilla, investointien tärkeyttä ja energian hankintalähteiden monipuolistamista. Päästöoikeuksien osalta markkinoilla on ollut rakenteelliseksi muodostunutta ylitarjontaa, joka piti päästöoikeuksien hintatason alhaisena. Hintatason alhaisuuteen ovat vaikuttaneet kolme keskeistä syytä: pitkäaikainen taloustaantuma, päästökaupan kanssa päällekkäiset uusiutuvan energian tuet ja suuri määrä Kioton joustomekanismeista hankittuja päästöoikeuksia. Kaikkiaan päästöoikeuksien ylitarjonta oli vuoden 2013 lopussa karkeasti 2000 miljoonaa kappaletta. EU päätyikin päästöoikeuksien huutokauppa-aikataulun muuttamiseen vuosina siten, että yhteensä 900 miljoonaa päästöoikeutta siirretään kauden alkupuolelta kauden loppuun, ns. backloadingmenetelmällä. Käytännössä toimenpiteen merkitys on kuitenkin vähäinen, ja päästöoikeuden hinnan ei uskota merkittävästi muuttuvan lähivuosina. Suomessa hallituksen energia- ja ilmastostrategia valmistui ja se käsiteltiin eduskunnassa vuoden 2013 aikana. Strategia oli päivitysluontoinen eikä sisältänyt merkittäviä uusia avauksia. Tärkeimmät lisäykset olivat vuodelle 2025 asetetut energiatavoitteet, joihin sisältyi erityisesti kivihiilen merkittävä vähentäminen sähköntuotannossa ja tuulivoimantuotannon tavoitetaso 9 TWh. Turpeen käyttöä pyritään vähentämään siten, että se ei korvaudu hiilellä ja lisäksi sähkön pientuotannon edellytyksiä halutaan parantaa. Strategian jatkoksi käynnistettiin kansallisen energia- ja ilmastotiekartan 2050 valmistelutyö. Työ valmistuu vuoden 2014 aikana. Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys jatkui kahdensuuntaisena: kansallisten ja alueellisten markkinoiden yhteen kytkentä eteni, mutta odotettua hitaammin. Toisaalta erot investointiedellytyksissä eri maiden välillä ennemminkin kasvoivat kuin vähenivät erilaisten tukimekanismien takia. Yhä useammat maat selvittävät ja ottavat käyttöön erilaisia sähköntuotantokapasiteetin tukimekanismeja. Komissio antoi marraskuussa ohjeen valtion interventioista sähkömarkkinoilla. Lähtökohtana ohjeelle ovat epäonnistuneet tukijärjestelmät uusiutuvalle energialle ja etenkin tukijärjestelmien korjaaminen. Ohje tulee jatkossa vaikuttamaan merkittävällä tavalla tukijärjestelmiin yhdessä valtion ympäristöja energiatukien ohjeen kanssa. Suomen sähkönmittaus uudistettiin toimintavuoden loppuun mennessä ensimmäisenä maana maailmassa niin, että valtaosa asiakkaista sähkönkäyttö mitataan etäluettavin mittarein päivittäin tuntitasolla. Toimijoiden välinen taseselvitys tehdään näitä tuntitietoja hyväksikäyttäen. Kotitalousasiakkaatkin voivat jo valita tuntitason kulutukseen perustuvia tuotteita. Muutos tuntitason luettavuuteen avaa uusia mahdollisuuksia sähkönmyyjien tuotekehitykselle, kysyntäjoustolle, energiatehokkuuden parantamiselle ja sähköverkon kehittämiselle. Vuonna 2013 sähkömarkkinoille oli leimallista Suomen aluehinnan korkea keskiarvo, joka ylitti pohjoismaisen systeeminhinnan keskiarvon yli 3 eurolla/mwh. Suomessa spot-hinnan keskiarvo oli 41 /MWh eli noin 12 % korkeampi kuin vuonna Sähkön tuonti Venäjältä on muuttunut tuontia rasittavan kapasiteettimaksun seurauksena ja tämä on vahvistanut hintaeroja. Tuonti Venäjältä säilyi alhaisella, noin 5 TWh:n, tasolla. Edullista pohjoismaista vesisähköä siirtyi Suomen kautta Baltiaan nettomääräisesti 0,6 TWh. EstLink2-kaapelin käyttöönotto toimintavuoden lopulla oli iso askel Baltian integroinnissa pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. Keväällä 2011 tsunamin aiheuttama Fukushiman turma johti ydinvoiman uudelleenarviointiin useassa maassa. Nyt näyttää siltä, että tilanne on rauhoittumassa. Jopa Japanissa on vahvoja kannanottoja ydinvoiman puolesta. Siellä yli 10 yksikölle on haettu lupaa käynnistää reaktori uudelleen. Länsimaissa tilanne on kehittynyt ydinvoimalle myönteisempään suuntaan. Vuonna 2013 käynnistyi maailmassa 10 ydinvoiman rakennushanketta, joista 4 Yhdysvalloissa. Uuden ydinvoimalan rakentaminen on uusien turvallisuusvaatimusten ja muidenkin syiden vuoksi kallistunut merkittävästi, mikä eittämättä vaikeuttaa investointipäätöksiä ja rahoituksen saamista. Toisaalta useissa energia-alan tulevaisuuden arvioissa ydinvoiman osuus on nousussa pitkällä aikavälillä. Uusiutuvan energian osalta komissio siirsi esityksen antamista kiinteiden biomassojen kestävyyskriteereistä ainakin vuoden 2014 lopulle. Tämä toisaalta antaa pienen hengähdystauon, mutta toisaalta jatkaa epävarmuutta biomassan käyttöedellytyksistä jatkossa. Suomen sähkönkulutus laski vuonna ,5 prosentilla, ja oli yhteensä 83,9 TWh. Kulutuksesta katettiin kotimaisella tuotannolla 81 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) kattoi kulutuksesta 28 prosenttia, ydinvoima 27 prosenttia, vesivoima 15 prosenttia 4 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2013 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

5 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoima vajaat 10 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli 0,9 prosenttia. Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta sähköntuotannosta oli 36 % ja hiilidioksidivapaan tuotannon 69 %. Kaukolämmön myynti laski noin 7 prosenttia lämpimistä säistä johtuen. Kaukolämpöä myytiin vuoden aikana 31,6 TWh. Hiilineutraalin tuotannon osuus nousi jo 31 prosenttiin. Kaukolämmön keskimääräinen CO2-päästö laski tasolle 175 g/kwh. Kaukolämmön keskihinta nousi 8,7 %. Kaukojäähdytyksen myynti kasvoi lähes 30 %, koska jäähdytystarve nousi edellistä kesää aurinkoisemman ja lämpimämmän sään vuoksi. Vuonna 2013 Energiateollisuuden toiminnan painopistealueita olivat: Päästökauppajärjestelmä ja sen tulevaisuus Markkinaehtoisen kehityksen turvaaminen muuttuvilla sähkömarkkinoilla Energiaomavaraisuus ja sen edellytysten parantaminen Investointiedellytysten turvaaminen Energia-alan yhteiskunnallisen merkityksen kirkastaminen Päästökauppajärjestelmä ja sen tulevaisuus Vuonna 2013 alkoi EU:n päästökauppajärjestelmän kolmas kausi. Päästöoikeusmarkkinoilla on jo pitkään vallinnut ylitarjontatilanne, ja päästöoikeuden hintataso oli suurimman osan vuodesta 3-5 euron tasolla. Päästökaupan roolista energia- ja ilmastopolitiikan ohjauskeinona käytiin paljon keskustelua. EU:n komission nk. backloading-esitys eli huutokaupattavien päästöoikeuksien siirto tuli lopulta hyväksytyksi monivaiheisen prosessin päätteeksi. Energiateollisuus teki oman ehdotuksensa päästökaupan aseman vahvistamisesta ja osallistui aktiivisesti keskusteluun niin EU:ssa kuin Suomessakin eri sidosryhmien kanssa. Päästökaupan kehittäminen liittyy koko markkinaehtoisen kehityksen turvaamiseen sähkömarkkinoilla. Energiateollisuus teetti selvityksen päästöoikeuksien ylitarjontaan johtaneista syistä. Selvitys osoitti päällekkäisen ohjauksen olevan merkittävä tekijä päästökaupan aseman heikentymisessä. Energiateollisuuden esittämät keskeiset toimenpiteet markkinaehtoisen kehityksen palauttamiseksi ja päästökaupan aseman vahvistamiseksi ovat kunnianhimoinen päästötavoite vuodelle 2030, päällekkäisen ohjauksen vähentäminen ja uusiutuvan energian maakohtaisista tavoitteista pidättäytyminen 2020-luvulla, uusiutuvan energian tukien kehittäminen markkinaehtoisiksi ja niistä asteittainen luopuminen sekä päästökaupan tarjonnanhallintaan perustuva vakausmekanismi. Nämä kaikki ovat keskeisessä roolissa komission julkistamassa esityksessä. Lisäksi Energiateollisuus on korostanut hiilivuodon estämistä ja ajanut päästökaupan aiheuttaman kilpailuhaitan kompensoimista energiaintensiiviselle teollisuudelle, kunnes ilmastopoliittinen kilpailuasema tasapainottuu muiden talouksien kanssa, sekä päästökaupan laajentamista koskemaan koko lämmityssektoria. Nämä tavoitteet eivät ole vielä realisoituneet konkreettisina esityksinä. Toiminnassaan Energiateollisuus on pyrkinyt mahdollisimman laajaan yhteisymmärrykseen keskeisten sidosryhmien kanssa ja hakenut linjauksilleen kumppaneita. Markkinaehtoisen kehityksen turvaaminen muuttuvilla sähkömarkkinoilla Energiateollisuus osallistui keskusteluun eurooppalaisten sähkömarkkinoiden tulevaisuudesta tukeutuen mm aikana valmistuneeseen, osin rahoittamaamme Pöyryn Future Market Design -raporttiin. Energiateollisuuden tavoitteena ovat markkinaehtoiset investoinnit, rinnakkaisten ohjausjärjestelmien purkaminen ja päästökauppa pitkän aikavälin ratkaisuna. Teetimme Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla myös sidosryhmien näkemyksiä hyödyntävän selvityksen Polkuja vähähiiliseen tulevaisuuteen. Selvitystä käytetään yhtenä pohjana valmisteltaessa Energiateollisuuden kantoja pitkän aikavälin energiaratkaisuihin. Valtaosa Euroopan sähköntuotantoinvestoinneista perustuu kansallisiin tukijärjestelmiin. Tämä kehitys vain voimistui vuonna Tukien myötä moniin maihin on kehittynyt tuotantorakenne, joka vaarantaa sähkön toimitusvarmuuden ja aiheuttaa huomattavia vaikutuksia naapurimaiden sähköjärjestelmiin. Keskustelu kapasiteettimekanismien tarpeesta kiihtyi EU:ssa. Energiateollisuus on edunvalvonnassaan tukenut energy-only -markkinamallia ja puolustanut muutenkin markkinoiden yhdentymiskehitystä, jota kansalliset kapasiteettimekanismit uhkaavat hajottaa. Energiateollisuus on ajanut uusiutuvan energian tukien markkinaehtoistamista ja niistä luopumista 2020-luvulle mentäessä, sekä korostanut tukirahojen suuntaamista uusien tekniikoiden kehittämiseen, kaupallistamiseen ja demonstroimiseen sen sijaan, että niitä suunnataan tuotantotukiin. Ymmärrys uusiutuvan energian voimakkaiden tukien vaikutuksesta energian hintaan sekä koko järjestelmän toimivuuteen ja kustannuksiin on selvästi lisääntynyt niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden käytännön toimintaa ohjaavien verkkosääntöjen valmistelu eteni vuoden 2013 loppupuolella. Energiateollisuus vaikutti sääntöihin lähinnä Eurelectricin kautta. Pääosin valmistelu on tuottanut suomalaisittain hyviä ratkaisuja. Ongelmakohtien osalta Energiateollisuus pyrki mm. välttämään tuntia lyhyempää taseselvitystä sekä nykyistä pohjoismaista hintasuojausmallia uhkaavia finanssisiirtooikeuksia. Näissä asioissa tilanne vaihteli vuoden mittaan, mutta hyviin ratkaisuihin on edelleen täydet mahdollisuudet. Kiristynyt finanssisääntely vaikuttaa enenevässä määrin sähkömarkkinatoimijoihin. Päällekkäisyyksiä energia-alalle räätälöidyn sääntelyn kanssa on pyritty torjumaan. Alan sisäinen keskustelu tulevasta vähittäismarkkinamallista ja varsinkin laskutustavasta, eli siitä, laskuttaako verkkoyhtiö suoraan asiakastaan vai asiakkaan sähkönmyyjää, jatkui. Kyseisiä asioita käsittelevät valiokunnat päättivät teettää selvityksen asiasta vuoden 2014 aikana. Energiateollisuus edisti myös sähkön pientuotannon markkinaehtoista käsittelyä. Sähköinen liikenne on saanut kasvavassa määrin huomiota. Suomessa sähköautojen merkitys on vielä hyvin pieni, mutta esim. Norjassa ne ovat ajoittain olleet myydyimpien merkkien joukossa. Pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden kehitys jatkui. Energiateollisuus on osallistunut aktiivisesti NordREG:in vetämään harmonisoitujen liiketoimintaprosessien ja niihin pohjautuvan sanomaliikenteen määrittelyyn sekä kantaverkkoyhtiövetoiseen pohjoismaisen taseselvityksen (NBS) valmisteluun. Uuden sähkömarkkinalain myötä Fingrid sai sähkön vähittäismarkkinoilla tarvittavan tiedonvaihdon kehitystehtävän sekä esitteli suunnitelman tiedonvaihtoon liittyvien tehtävien haltuunotosta, sekä keskitetyn sähkönmyyjien ja verkkoyhtiöiden välisen tiedonvaihdon eli ns. data hubin selvittämisestä vuoden 2014 aikana. Useissa maissa data hubiin perustuvaan tiedonvaihtotapaan on siirrytty tai ollaan siirtymässä. Energiateollisuus kannatti muutoksia ja valmistautui osallistumaan selvitystyöhön. Tiedonvaihdon tulevaisuudesta järjestettiin myös jäsentilaisuus. Selvityksessä varaudutaan sekä yhden että kahden laskuttajan toimintamalleihin. Laki sähkön alkuperän varmentamisesta astui Energiateollisuuden kiirehtimänä voimaan Laki estää uusiutuvien kaksoislaskennan ja on siten linjassa muun Euroopan sääntelyn kanssa. Energiateollisuus auttoi perustamaan Suomeen uuden RECS-ryhmän tiedonkulun ja menetelmien 6 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2013 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

6 kehittämisen helpottamiseksi. Nämä toimet luovat aiempaa paremman pohjan alkuperämerkityn sähkön kaupalle. Energiateollisuuden johdolla Geodessa laadittiin raportti jakeluverkkojen siirtotariffien kehitystarpeista ja siirtymisestä energiapohjaisesta hinnoittelusta kohti niin sanottua kaistahinnoittelua. Raportti sai myönteistä vastakaikua EU:n energiaviranomaisten taholta. Energiaomavaraisuus ja sen parantaminen Energiateollisuus osallistui metsäenergiamarkkinoiden kehittämiseen mm. kansallisessa metsäneuvostossa ja sen metsätalous ja energia -työryhmässä sekä työ- ja elinkeinoministeriön metsäalan strategisessa ohjelmassa. Energiateollisuus oli myös mukana valmistelemassa metsäpoliittista selontekoa. Metsäalan EU-kysymyksiin otettiin kantaa kansallisessa EU-metsäjaostossa. Energiateollisuus jatkoi vaikuttamistaan lainsäädännön valmisteluun komissiossa, maa- ja metsätalousministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä siten, että biomassan kestävyyskriteerit eivät muodostaisi rajoitteita biomassan energiakäytölle talousmetsistä. Uhkana on toisaalta bioenergian tarjontapohjan supistuminen ja toisaalta monimutkaiset seuranta- ja valvontakäytännöt. Kestävyyskriteerien antaminen lykkääntyi kevään 2014 europarlamenttivaalien jälkeiseen aikaan. Turpeen energiakäytön poliittinen vastustus oli toimintavuonna vielä vahvaa, mutta suhtautumisessa turpeeseen on ehkä nähtävissä jonkinlainen käänne. Kotimaisten polttoaineiden merkitys maamme kauppataseen kannalta on saanut lisää ymmärrystä. Energiateollisuus puolusti energiaturpeen asemaa nostamalla esiin turpeen käytön hyviä puolia sekä todellisia ympäristövaikutuksia. Energiateollisuus osallistui turvealan pitkäjänteiseen ja laajapohjaiseen yhteistyöhankkeeseen turpeen maineen parantamiseksi, eli ns. turvetalkoisiin. Energiateollisuus vaikutti voimakkaasti ympäristönsuojelulakiehdotukseen sisältyneen turvetuotannon kannalta kriittisen turvemaita koskevan luontoarvopykälän valmisteluun. Edunvalvonnan seurauksena pykälän perusteluihin saatiin lisäys, jolla soveltamisalasta rajataan pois luonnonarvoiltaan vähämerkitykselliset suot (luokat 0-2). Energiatehokkuusdirektiiviin perustuva energiatehokkuuslainsäädäntö tulee saattaa voimaan kesään 2014 mennessä. Toimeenpano on organisoitu kahdeksaan jaostoon, joiden työtä ohjaa TEM:n nimeämä työryhmä. Ylätyöryhmän lisäksi Energiateollisuus on osallistunut lähes kaikkien jaostojen toimintaan. Perinteiset energiatehokkuussopimukset ovat keskeisin yksittäinen politiikkatoimi. Osana direktiivin toimeenpanoa Energiateollisuus ja TEM ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen jatkamisesta vuosina Investointi- ja liiketoimintaedellytysten turvaaminen Sähkön tuotantoinvestointien taloudellisten edellytysten turvaaminen on liittynyt pääasiassa sähkömarkkinoiden markkinaehtoisen kehityksen turvaamiseen ja päästökaupan aseman vahvistamiseen. Keskeinen investointiedellytys on johdonmukainen ja pitkäjänteinen energiapolitiikka, mukaan lukien verotus ja tuet. Alkuvuonna selontekona eduskunnalle luovutettu hallituksen energia- ja ilmastopolitiikka oli tässä suhteessa onnistunut. Se ei tuonut muutoksia nykyiseen toimintaympäristöön, vaan vahvisti aiemmat toimet. Hallitus myös käynnisti vuoteen 2050 ulottuvan tiekarttatyön energia- ja ilmastopolitiikasta. Työ tehdään parlamentaarisen komitean työnä, tavoitteena yli vaalikausien kestävä politiikka. Energiateollisuus laati vaikuttamissuunnitelman tiekarttatyöhön ja vuonna 2015 käytävien eduskuntavaalien jälkeisiin hallitusohjelmaneuvotteluihin. Tämän lisäksi Energiateollisuus on pyrkinyt edistämään investointien kaavoitus- ja luvitusedellytyksiä. Valitettavasti hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet eivät ole hallituksessa edenneet toivotulla tavalla. Ympäristönsuojelulain uudistuksen yhteydessä ei saatu helpottavia kirjauksia, joskin tältä osin työ vielä jatkuu. Myöskään suurempia muita uudistuksia ei ole pantu vireille investointien luvituksen helpottamiseksi hallinnon puolella. Energiateollisuus on yhdessä EK:n kanssa käynnistänyt lupasujuvoittamishankkeen, jolla pyritään vaikuttamaan osin jo nykyisen hallituksen toimiin, mutta ennen kaikkea seuraavaan hallitusohjelmaan. Tuulivoiman edistämistyöryhmässä on saatu parannuksia joiltain osin, mutta esille on noussut myös uusia haasteita erityisesti ympäristömeluun liittyvissä asioissa. Energiateollisuus on edistänyt eri tuotantomuotojen hyväksyttävyyttä mm. korostamalla vesivoiman merkitystä säätövoimana, jakamalla ydinvoimainformaatiota ja osallistumalla Bioenergia ry:n turvetalkoisiin. Eri tuotantomuotojen hyväksyttävyyttä on kartoitettu niin kansalaismielipidettä kuin päättäjämielipidettä mittaavilla tutkimuksilla. Syyskuun alussa voimaan tullut sähkömarkkinalaki asettaa tiukat vaatimukset sähkönjakelun toimitusvarmuudelle. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sähköverkkoinvestointien merkittävää lisäämistä. Kesällä 2013 Energiateollisuus kartoitti sähköverkkoyhtiöiden investointimääriä aikavälillä Tulosten perusteella havaittiin, että investointi- ja työmäärät tulevat vuosikymmenen loppua kohden kasvamaan merkittävästi nykyiseen verrattuna. Selvityksen tarkoituksena oli kehittää verkonhaltijoiden, urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien välistä yhteistyötä ja kasvattaa toimijoiden välistä luottamusta. Kyselyn tuloksia on esitelty syksyn aikana alan tilaisuuksissa ja sähköverkkoalan miljardi-investoinnit ovat olleet esillä myös mediassa moneen kertaan. Suuret investoinnit ovat saaneet pääosin positiivista huomiota, vaikka sähkölaskun tiedetäänkin kasvavan. Investoinnit eivät kuitenkaan ole mahdollisia ilman, että verkkotoiminnan valvontamenetelmiä kehitetään ja sähkölaitteistojen sijoittamista helpotetaan. Valitettavasti sähkölaitteistojen sijoittamiseen liittyvät lupaprosessit hankaloituvat vuosi vuodelta. Siksi onkin erityisen positiivista, että pitkään jatkuneet neuvottelut Liikenneviraston kanssa ovat viimein johtamassa tulokseen. Energiateollisuuden kokoama neuvotteluryhmä on käynyt vuoden aikana neuvotteluja sekä Liikenneviraston että liikenne- ja viestintäministeriön kanssa, jotta sähkökaapeleita saataisiin kohtuullisin ehdoin ja kustannuksin asennettua maanteiden varsille. Neuvottelujen tuloksena vaadittavia esiselvityksiä ja suojausvaatimuksia on kevennetty. Lisäksi Liikennevirasto on luopunut ehdottamastaan sopimussanktiomenettelystä. Ohje edellyttää vielä hiomista ja neuvottelut Liikenneviraston kanssa jatkuvat ensi vuonna. Ohje on tarkoitus saada valmiiksi mahdollisimman pian. Syksyllä sähköverkkovaliokunta käynnisti laajan edunvalvontahankkeen, jonka tavoitteena on sähkölaitteistojen sijoittamisen helpottaminen. Tavoitteena on vaikuttaa lupia myöntäviin viranomaisiin ja muihin tahoihin, jotta lupaprosessit saadaan nykyistä sujuvammiksi. Lisäksi sijoittamista koskevat ehdot on saatava nykyistä kohtuullisemmiksi. Hankkeen tuloksena esitetään muutoksia ainakin maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä yksityistielakiin. Pitkään jatkunut taloudellinen taantuma on laskenut korkoja, minkä seurauksena verkkotoiminnalle sallittu tuotto on vajonnut ennätyksellisen alas. Nykyisellään tuottotaso ei riitä turvaamaan lain edellyttämiä investointeja. Asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota nyt, kun seuraavan valvontajakson valvontamenetelmiä aletaan kehittää. Voimaantulleen sähkömarkkinalain muutoksen edellyttämien investointien toteuttaminen ei onnistu ilman toimivia energia-alan palvelumarkkinoita ja verkonrakennusyhtiöitten tehokasta panosta. Energiateollisuudella on yhteisenä edunvalvontaorganisaationa keskeinen rooli toimialojen välisen 8 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2013 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

7 keskustelun ja kehittämisen käynnistämisessä. Energiateollisuus kartoitti tammikuussa palvelumarkkinoiden kipupisteitä ja kehittämismahdollisuuksia jäsenyhtiöille ja myös ulkopuolisille palveluyhtiöille kohdistetulla kyselyllä. Esille tulleita kehittämismahdollisuuksia käsiteltiin yhdessä verkkoyhtiöitten ja palveluyhtiöitten edustajien kanssa palvelumarkkinatoimikunnassa ja verkko-omaisuustoimikunnassa sekä verkko- ja palveluntuotantovaliokunnissa. Energiateollisuuden palveluntuotantotoimiala pohti työpajassaan verkkotoiminnan valvontamallin vaikutuksia verkostourakointimarkkinoiden toimintaedellytyksiin yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston edustajien kanssa. Nykyinen malli pohjautuu liikaa yksittäisten verkkokomponenttien hintaan, eikä ota huomioon järjestelmien ja toimintamallien kokonaisvaltaista kehittämispotentiaalia. Palveluntuotantovaliokunta kävi keskusteluja mallin kehittämisvaihtoehdoista myös Energiamarkkinaviraston (nykyinen Energiavirasto) edustajien kanssa. Erityisesti esille nousi todellisten reaaliarvoisten verkkoinvestointien huomioon ottaminen verkon arvon muutoksissa uudella, tehokkuuteen kannustavalla tavalla. Energiateollisuuden haasteena on löytää sellaiset ratkaisut, jotka osaltaan varmistavat riittävät investoinnit ja riittävän tuoton verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle sekä samalla luovat edellytykset tehokkaalle ja kannattavalle verkonrakennusliiketoiminnalle. Sähkömarkkinalain tiukentuneet vaatimukset sähkönjakelun luotettavuudelle ja huoltovarmuudelle edellyttävät entistäkin nopeampaa vikojen korjausta myös ilmastollisten suurhäiriöiden yhteydessä. Energiateollisuus kävi keskusteluja suurhäiriövalmiuksista ja varautumisesta myös Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Energiateollisuus on todennut, että riittävää osaamista ja valmiutta ilmajohtojen korjaamiseen tarvitaan edelleen vuosien ajan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä verkko- ja palveluyhtiöiden kesken, koska uudisrakentaminen painottuu lähivuosina taajamien kaapelointiin. Pöyry Finland Oy selvitti Energiateollisuuden toimeksiannosta, kuinka uusien pientalovaltaisten alueiden kaukolämmitys olisi kustannustehokkainta toteuttaa matalan energiankulutuksen olosuhteissa. Hankkeen loppuraportti julkaistaan tammikuussa Kaukolämpötoimiala on osallistunut vuoden 2013 aikana alan kilpailukykyä ja teknologista kehitystä edistävään tutkimukseen. Vuoden aikana selvitettiin aurinkolämmön liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa ja oltiin osarahoittajana tulevaisuuden kaukolämpöalueen energiaratkaisuja tutkivassa TEKES hankkeessa. Lisäksi tutkittiin eri verkkoteknologioiden tehokkuutta ja kustannuksia sekä tehtiin hinnoittelua ja paikallisia liiketoimintamalleja koskevat selvitykset. Kaikkien hankkeiden tavoitteena on ollut kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä teknologiaa ja liiketoimintamalleja älykkäitä kaukolämpöjärjestelmiä varten. Toimintavuonna valmistui kaukolämpöalan uusi strategia. Strategian valmistelua ohjasi kaukolämpövaliokunta ja se pohjautuu sidosryhmähaastatteluihin, jäsenkyselyyn ja -tilaisuuksiin, asiakastyytyväisyyttä selvittäneisiin tutkimuksiin sekä alan toimintaympäristöä koskeviin viimeaikaisiin analyyseihin. Alan strategia avaa kaukolämpöliiketoiminnan tulevaisuuden toimintaympäristöä, luotaa menestyksen kulmakiviä tuleville vuosille sekä herättelee yrityksiä pohtimaan liiketoimintansa luonnetta tulevaisuudessa. Strategian ydin muodostuu kolmen strategisen tavoitteen ja vision ympärille: 1) lisätään joustavuutta ja integraatiota, 2) kehitetään uutta liiketoimintaa palveluista ja kumppanuuksista ja 3) sitoudutaan hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Strategiaan sisältyy alan visio: Monipuoliset kaukolämpöön ja -jäähdytykseen perustuvat energiaratkaisut ja palvelut ovat asiakkaiden eniten haluamia. Ne mahdollistavat tien hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Strategian toteuttaminen ja vision saavuttaminen edellyttää alalta johdonmukaista, asiantuntevaa ja yhtenäistä edunvalvontaa. Yrityksiltä vaaditaan rohkeutta ja tahtoa kehittää uutta energialiiketoimintaa, muuttaa vanhoja asenteita ja luoda uudenlaista toimintakulttuuria. Strategian pohjalta toteutetaan kymmenen hankekokonaisuutta seuraavan kahden vuoden aikana. Ympäristöministeriö valmistelee lämmityksen energiamääräysten uusimista sekä suomalaista lähes nollaenergiarakennuksen määrittelyä. Energiateollisuus osallistui sidosryhmäkeskusteluihin sekä järjesti kahdenvälisiä tapaamisia ympäristöministeriön virkamiesten kanssa. Keskusteluissa käsiteltiin mm. mahdollista vaatimusta uusiutuvan energian vähimmäisosuudesta. Energiateollisuuden näkemyksen mukaan erillistä rakennuskohtaista uusiutuvan vähimmäisvaatimusta ei tarvita, jos rakennus on liitetty kaukolämpöön tai siinä on sähkölämmitys. Energiateollisuus on ollut mukana Omakotiliiton kansalaisaloitteessa energiatodistuslainsäädännön muuttamiseksi. Laki pyritään avaamaan kokonaisuudessaan eduskunnan käsittelyyn. Energia-alan yhteiskunnallisen merkityksen kirkastaminen Energiateollisuus laati toimintavuonna viestintäsuunnitelman energia-alan yhteiskunnallisen painoarvon kirkastamiseksi. Viestintäsuunnitelmaa valmisteltiin yhdessä jäsenyritysten kanssa muun muassa työstämällä sisältöä viestinnän ohjausryhmässä. Suunnitelmassa määriteltyjen viestintätoimien tavoitteena on osoittaa energia-alan tärkeys Suomen ja suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaamisessa sekä suurten yhteisten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kilpailukyvyn luomisessa. Viestinnän vaikuttavuutta mitataan vuotuisella eri toimialojen yhteiskuntavastuukyselyllä, joka toteutettiin toisen kerran toimintavuoden lopussa. Kysely osoitti, että kansalaisten näkemys energia-alan yhteiskuntavastuusta on muihin toimialoihin verrattuna varsin korkealla tasolla, ja viimeisen vuoden aikana entisestään vahvistunut. Viestintäsuunnitelma pitää sisällään lukuisia konkreettisia eri kohderyhmille suunnattuja viestintätoimia, tapahtumia ja keskustelufoorumeita, joilla alan yhteiskunnallista merkittävyyttä pyritään avaamaan. Merkittävyyttä käsiteltiin muun muassa yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnatussa Energia-akatemiassa, joka järjestettiin huhti-toukokuussa ensimmäistä kertaa sekä Energiateollisuuden SuomiAreena -tilaisuudessa, joka järjestettiin heinäkuussa toista kertaa. Alan yhteiskunnallisesta roolista keskusteltiin myös Naiset ja energia -hankkeen tiimoilta järjestetyissä tilaisuuksissa, joita järjestettiin energia-alan naisten lisäksi myös naisopiskelijoille, -poliitikoille, -toimittajille sekä -yrittäjille. Energiateollisuus viesti hankkeistaan ja kannoistaan runsaan 40 tiedotteen avulla. Keskeisten tiedotusvälineiden toimituksia tavattiin taustoittavissa tapaamisissa, minkä lisäksi medialle järjestettiin teematilaisuudet älymittauksesta ja Energiateollisuuden tavoitteista vuodelle Energiavuositiedotustilaisuus pidettiin tammikuussa. Energiateollisuus järjesti maakunnalliset energiatapaamiset jäsenyrityksille tammikuussa Kouvolassa, lokakuussa Mikkelissä ja joulukuussa Lappeenrannassa. Lisäksi Kouvolan ja Mikkelin tilaisuuksien yhteydessä pidettiin paikallismedioille infot ja Lappeenrannan tilaisuuden yhteydessä tavattiin Etelä-Saimaan toimituksen johtoa. Syyskausi käynnistikin keskeisten maakuntalehtien toimitustapaamiset. Etelä-Saimaan lisäksi tavattiin Etelä-Suomen Sanomien ja Satakunnan Kansan toimitukset. Liiton kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestettiin seminaarit ja pidettiin tiedotustilaisuudet medialle. Oulussa järjestettyyn kevätseminaariin osallistui noin 220 henkeä ja Helsingissä järjestettyyn syysseminaariin noin 200 henkeä. Jäsenviestinnän keskeisiä välineitä olivat toimialojen jäsentiedotteet ja jäsenekstranet. Kolmen viikoin välein Energiateollisuuden julkisilla verkkosivuilla ilmestynyt Energiasanomat-tiedotuslehti toimitti myös osittain 10 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2013 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

8 jäsenviestintätehtävää, vaikka oli luonteeltaan enemmän yleinen viestintäkanava. Energiasanomat lopetettiin kertomusvuoden syksyllä, kun perustettiin ennen kaikkea päättäjille suunnattu sähköinen Uutiskirje ja päätettiin käynnistää vuoden 2014 alusta Energiauutisten sähköinen versio eli nettilehti. Painettu Energiauutiset ilmestyi kertomusvuoden aikana seitsemän kertaa. Muu energia- ja ympäristöpolitiikka Energiateollisuuden ja monen muun sidosryhmän huomattavista ponnisteluista huolimatta hallitus valmisteli esityksensä windfall-veroksi. Voimalaitosveroksi nimetty esitys heikentää merkittävästi toimintaympäristöä ja on ristiriidassa muun energia- ja ilmastopolitiikan kanssa. Eduskunta hyväksyi lain joulukuussa, mutta EU:n komissio ei ole vielä tehnyt omaa päätöstään siitä, onko esitys valtiontukisääntöjen mukainen. Energiateollisuuden vaikuttaminen jatkuu edelleen veron torjumiseksi. Veron tasoa pudotettiin merkittävästi hallitusohjelmassa linjatusta 170 miljoonasta eurosta 50 miljoonaan euroon vuodessa. Turpeen verokorotus alensi metsähakkeen tuotantotukea sähköntuotannossa, mikä heikensi metsähakkeen kannattavuutta erityisesti erillisessä sähköntuotannossa. Energiateollisuus on ajanut turpeen verokorotuksen poistamista. EU:n komissio antoi joulukuussa esityksensä nk. ilmanlaatupaketista. Se sisältää kaksi direktiiviehdotusta, jotka molemmat ovat merkittäviä energia-alan kannalta. Päästökattodirektiivillä määritetään kansalliset päästökiintiöt vuosille 2020 ja 2030 koskien kuutta päästökomponenttia. Keskisuurten polttolaitosten direktiivi antaa puolestaan raja-arvot 1-50 MW kokoisille polttolaitoksille. Erityisesti biomassan pienhiukkaspäästöjen osalta esitys on erittäin hankala ja teknistaloudellisesti ehkä jopa mahdoton toteuttaa ainakin alle 10 MW:n kattiloissa. Edunvalvonta näiden osalta jatkuu. Sähköverkkotoiminta Vuonna 2013 edunvalvonta painottui sähkömarkkinalain eduskuntakäsittelyyn. Energiateollisuus onnistui yhdessä jäsenyritysten kanssa saamaan hallituksen esitykseen merkittäviä muutoksia, minkä seurauksena laki lopullisessa muodossaan mahdollistaa jakeluverkkojen hallitun kehittämisen niin, että se vähentää paineita kohtuuttomiin hinnankorotuksiin. Alueellisesti erot ovat kuitenkin suuria, ja paikoin hinnankorotustarve on merkittävä. Korotukset edellyttävät kuitenkin muutoksia valvontamenetelmiin. Energiaviraston valmistelemat menetelmämuutokset tulivat voimaan vuoden 2014 alussa. Muutokset perustuvat toimialan omiin ehdotuksiin, joten niitä voidaan pitää oikeansuuntaisina. Valitettavasti menetelmämuutokset eivät riitä turvaamaan investointien rahoitusta. Tähän on kiinnitettävä huomiota nyt, kun aletaan valmistella tulevien jaksojen valvontamenetelmiä. Eduskuntakäsittelyn aikana onnistuimme myös poistamaan tasaerämaksatusta koskevan vaatimuksen. On erittäin harvinaista, että eduskunta tekee enemmistöhallituksen esitykseen näin merkittäviä muutoksia. Onnistuminen perustui koko alan määrätietoiseen ja yhdenmukaiseen vaikuttamiseen. Verkkoyhtiön roolista vähittäismarkkinoilla keskusteltiin laajasti niin kansallisesti, pohjoismaisesti kuin Euroopan tasolla. Kansallisesti vuoden 2013 aikana sähköverkko- ja sähkökauppavaliokuntien yhteinen työryhmä pohti verkonhaltijan ja myyjän välistä työnjakoa energiatehokkuuspalvelujen tarjoamisessa. Työ tämän aiheen ympärillä jatkuu myös vuonna 2014, samoin kuin työ verkonhaltijan roolin määrittämiseksi kysyntäjoustossa. Eurooppalaisten edunvalvontajärjestöissä GEODE:ssa ja Eurelectricissa Energiateollisuus on korostanut verkonhaltijan roolia asiakaspalvelijana erityisesti mittaukseen ja sähkön laatuun liittyvissä kysymyksissä. Vuoden 2013 aikana Energiateollisuus on tukenut verkkoyhtiöitä ja myyjiä tuntimittauksen käyttöönotossa valmistelemalla ja tarkentamalla ohjeistuksia ja menettelyohjeita. Mm. sähkömarkkinoiden ja sanomaliikenteen käytännön menettelyohjeita, tasevirheiden korjausraporttia ja tuntimittaussuositusta on tarkennettu jäsenten toiveiden pohjalta ja uusien menettelytapojen myötä. Energiateollisuus on selvittänyt tuntimittauksen etenemistilannetta kahdesti vuoden 2013 aikana. Viimeisin, erittäin kattava kysely tehtiin loka-marraskuussa ja sen tulosten perusteella jopa 96,5 % kaikista Suomen käyttöpaikoista on tuntimittauksessa Mikrotuotannon verkkoonliittämistä on helpotettu erilaisin ohjein ja suosituksin. Keväällä ET:n mikrotuotannon liittämistä koskevia ohjeita päivitettiin ja tässä yhteydessä suositeltiin uuden saksalaisen vaatimusdokumentin mukaisten laitteiden hyväksymistä. Tämä suositus sai runsaasti positiivista palautetta mikrotuotantotoimijoilta ja on helpottanut myös verkkoyhtiöiden toimintaa. Lisäksi Energiateollisuus laati yhteisen mikrotuotannon yleistietolomakkeen verkonhaltijoiden käyttöön. Mikrotuotannosta on myös järjestetty koulutuksia. Erityisen suosittu oli marraskuussa järjestetty sähköurakoitsijoiden ja verkkoyhtiöiden yhteinen koulutuspäivä. Energiateollisuuden keskeytystilastoinnin kehitystyöryhmä on saamassa työnsä päätökseen. Uusi keskeytystilastointiohje lähetettiin loka-marraskuussa tutustuttavaksi verkkoyhtiöille sekä järjestelmätoimittajille. Työryhmä viimeistelee ohjeen vielä ennen vuodenvaihdetta. Keskeytystilastot kerätään uuden tilastointitavan mukaisesti ensimmäisen kerran vuonna Työmarkkinat Energiateollisuuden voimassa olevien työehtosopimusten oli tarkoitus alun perin päättyä syyskuussa 2014, jota edeltävinä kuukausina alan työehtosopimusneuvottelutkin olisi käyty, mutta jo vuodelle 2013 laaditussa toimintasuunnitelmassa Energiateollisuus varautui siihen, että taloudellisesta tilanteesta johtuen syksyllä tullaan neuvottelemaan jälleen keskitetystä ratkaisusta vastoin EK:n hallituksen linjauksia. Energiateollisuus aloittikin jo toimintavuoden alussa valmistautumisen syksyn mahdollisiin neuvotteluihin hiomalla neuvottelukoneiston kuntoon. TES-neuvottelukunnan kokoonpano tarkistettiin ja asiantuntijaverkosto päivitettiin sekä valmennettiin tulevia neuvotteluja silmälläpitäen. Työehtosopimuksien kehittämistarpeet kartoitettiin ja muutosesitysten vaikutuksia arvioitiin. Keskusjärjestöt saavuttivat keskitetystä tuloratkaisusta neuvottelutuloksen ja syyskuun alussa Energiateollisuus käynnisti työehtosopimusneuvottelut kaikkien sopijaosapuolten kanssa. Neuvotteluissa päästiin ratkaisuun lokakuun jälkipuoliskolla ja ratkaisun palkantarkistukset ovat työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset. Energiateollisuuden osalta sopimuskauden ensimmäinen jakso on pituudeltaan 22 kuukautta ja se alkaa Toinen jakso on mitaltaan kuusi kuukautta edellyttäen, että keskusjärjestöt pääsevät sopimukseen toisen jakson korotuksista. Ensimmäinen jakso sisältää kaksi palkankorotusta, jotka toteutetaan helmikuussa 2015 (20 /kk tai 12 snt/t) ja helmikuussa 2016 (0,4 %:n yleiskorotus). Edellä mainitut korotukset nostavat ansioita alalla yhteensä runsaalla prosentilla. Energiateollisuuden solmimissa työehtosopimuksissa pyritään kehittämään tuottavuutta, työaikajärjestelyjä ja työhyvinvointia sekä työurien pituutta, ammatillista osaamista ja työvoiman saannin varmistamista sopimuskauden aikana lukuisissa työryhmissä jatkuvan neuvottelun periaatetta soveltaen. 12 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2013 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

9 Erimielisyysasioiden alistaminen liittojen käsittelyyn pysyi toimintavuonna määrällisesti korkeana. Osa erimielisyysasioista eteni työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Energiateollisuuden työmarkkinatoimialan omat lakimiehet hoitivat nämä tuomioistuinasiat. Energiateollisuus järjesti toimintavuonna työehtosopimuksiin, työlainsäädäntöön, palkkausjärjestelmiin sekä työhyvinvointiin liittyvää koulutusta sekä pelkästään työnantajien edustajille kohdennettuna että yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa. Lisäksi syksyllä järjestettiin työmarkkinaseminaari ja työturvallisuuspäivä. Alan nuorisoviestinnän pohjana oli alkuvuodesta teetetty vetovoimatutkimus, jonka tulosten suuntaisesti oppilaitosyhteistyön tueksi tuotettiin uutta tukimateriaalia (mm. kevennetty energiavisa, nuoret ja työelämä -infopaketti). Aiempien vuosien tapaan energia-alan ammatteja, ammattilaisia ja koulutusväyliä esiteltiin laajasti valtakunnallisissa tapahtumissa (mm. NextStep, Studia, Opinto-ohjaajapäivät, Taitaja-kilpailut, Energiapäivä, Luma-päivät) sekä ammatinvalintaikäisten Duuni-lehdissä. Alan nuorisosivusto (www.energiamaailma.fi) uudistettiin. Koulutuspoliittinen edunvalvonta painottui erityisesti muuttuneiden ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden käyttöönottoon, AMK-lainsäädännön uudistamiseen sekä työnjohtokoulutuksen kehittämiseen. Edunvalvontatyötä toteutettiin yhteistyössä EK:n, Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön energia-alan koulutustoimikunnan kanssa. Toimintavuonna alan työturvallisuuden tunnusluvut paranivat jälleen. Työturvallisuuden tavoitteena oli aiempien vuosien tapaan 0 tapaturmaa. Jäsenyhtiöiden käyttöön koostettiin muun muassa esimerkkejä yleisimmistä, läheltä piti -tilanteista ja tukimateriaalia työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työturvallisuuteen liittyvinä isompina edunvalvonnallisina hankkeina olivat kuorma-auton kuljettajatutkinnot sekä harmaan talouden torjuntaan liittyvät ilmoitusvelvollisuudet. Tutkimustoiminta Tutkimusedunvalvontaa on toteutettu erityisesti EU:n Horisontti puiteohjelman osalta. Ohjelma sisältää Energiateollisuuden toiminta-alueelle tärkeitä teemoja. Energiateollisuus on osallistunut energia ja ympäristö -alueen strategisen huippuosaamisen keskittymä Cleen Oy:n tutkimusneuvostoon ja työryhmiin. Ympäristötutkimuspoolille vuosi oli edellisen sopimuskauden viimeinen ja vuoden aikana allekirjoitettiin uusi viisivuotinen sopimus energia-alan ympäristökysymyksiin liittyvän tutkimuksen rahoittamisesta. Rahoitettavia projekteja on ollut kattavasti eri osa-alueilta. Kaukolämmön tutkimusmaksuilla ja muista lähteistä saaduilla noin eurolla rahoitettiin lisäksi 13 kaukolämpöalan tutkimus- ja kehityshanketta. Muut asiat Brysselin toimistossa jatkui asiantuntijavaihto keväällä, ja kesällä kesäharjoittelija teki selvityksen Euroopan ydinvoimatilanteesta. Toimintavuonna Brysselissä vierailivat Energiateollisuuden hallintoyksikkö, sähkökauppavaliokunta, Suur-Savon Energiasäätiö, Rauman Energian hallitus ja Atomiteknillisen Seuran ryhmä. Toimintavuonna Energiateollisuus oli jäsenenä Brysselissä toimivissa energia-alan etujärjestöissä varsin kattavasti. Toimintaa kehitettiin erityisesti Eurelectricin, Euroheat & Powerin, Foratomin ja GEODEn kanssa. Energiateollisuudella on lähetetty työntekijä Eurelectricissä. Lisäksi Energiateollisuus on jäsenenä EWEA:ssa (European Wind Energy Association) ja EEF:ssä (European Energy Forum) sekä eräissä muissa yleisemmällä tasolla EU-asioissa toimivissa järjestöissä. Verkostoitumista ja yhteistyötä on Brysselin instituutioiden lisäksi pyritty kehittämään Elinkeinoelämän keskusliiton ja sitä kautta BusinessEuropen ja muiden valmistavan teollisuuden järjestöjen suuntaan. Hallinto ja talous Hallitus Energiateollisuus ry:n hallitus syysliittokokoukseen saakka Matti Rintanen (pj) Timo Karttinen (varapj) Pentti Kellokumpu (varapj) Antti Jukarainen Jukka Järvenpää Minna Korkeaoja Juha Lindholm Tapani Liuhala Pekka Manninen Ari-Matti Mattila Perttu Rinta Jukka Ruusunen Risto Vaittinen Antti Vilkuna Pori Energia Oy Fortum Oyj Inergia Oy HeadPower Oy Kokemäen Lämpö Oy Pohjolan Voima Oy Vatajankosken Sähkö Oy Elenia Verkko Oy Helsingin Energia Laihian Nuuka Lämpö Oy Suur-Savon Sähkö Oy Fingrid Oyj Turku Energia Oy Kanteleen Voima Oy Energiateollisuus ry:n hallitus syysliittokokouksen jälkeen Matti Rintanen (pj) Timo Karttinen (varapj) Antti Vilkuna (varapj) Sami Huusko Tapio Jalonen Jukka Järvenpää Minna Korkeaoja Hannu Kostiainen Esa Lindholm Juha Lindholm Pekka Manninen Ari-Matti Mattila Perttu Rinta Jukka Ruusunen Pori Energia Oy Fortum Oyj Kanteleen Voima Oy Voimatel Oy Rovakaira Oy Kokemäen Lämpö Oy Pohjolan Voima Oy Vattenfall Oy Kuopion Energia Oy Vatajankosken Sähkö Oy Helsingin Energia Kauhavan Kaukolämpö Oy Suur-Savon Sähkö Oy Fingrid Oyj Kevätkokous vahvisti tilikauden 2012 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kokouksen yhteydessä järjestettiin energiatulevaisuus-seminaari. Syyskokouksessa mm. hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma, vahvistettiin talousarvio, päätettiin jäsenmaksuista, valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valittiin liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallituksella oli tilikauden aikana 13 kokousta. Liiton toimitusjohtajana on joulukuusta 2004 lähtien toiminut Juha Naukkarinen. Vuoden 2013 lopussa varsinaisia jäseniä oli 257 ja yhteistoimintajäseniä 59. Liiton jäsenmäärä oli liittoa perustettaessa 149. Energiateollisuus ry:llä on tytäryhtiö Adato Energia Oy, jonka osakkeista se on vuodesta 2007 alkaen omistanut 100 %. Konsernin ja liiton taloudellinen asema ja toiminnan tulos käyvät ilmi konsernin ja liiton tuloslaskelmasta ja taseesta. Liiton tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli. 14 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2013 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

10 Taloutta kuvaavia tunnuslukuja ENERGIATEOLLISUUS RY TEUR Konserni 2013 Energiateollisuus 2013 Konserni 2012 Energiateollisuus 2012 Konserni 2011 Energiateollisuus 2011 Vars. toiminnan tuotot TILINPÄÄTÖS Vars. toiminnan kulut Konsernituloslaskelma Jäsenmaksutuotot Tilikauden tulos Euroa Poolien osuus tuloksesta VARSINAINEN TOIMINTA Taseen loppusumma Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja Konserni 2013 Energiateollisuus 2013 Konserni 2012 Energiateollisuus 2012 Konserni 2011 Energiateollisuus 2011 Tuotot Tuotot tilaisuuksista ja myynnistä Kaukolämpötutkimusmaksut Poolit ja tutkimustoiminta Informaatio- ja neuvontamaksut Muut tuotot Tuotot yhteensä , , , , , , , , , , , ,71 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Joista perhevapaalla osan vuotta tai koko vuoden Palkat ja palkkiot (TEUR) Miehiä/naisia (vakituinen hlöstö vuoden lopussa) 27/33 19/24 28/30 20/22 25/28 19/19 Keski-ikä (vakituinen hlöstö vuoden lopussa) 44,0 42,7 43,9 42,4 45,5 42,8 Kulut Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinainen toiminta yhteensä Kulujäämä , , , , , , , , , , , ,00 Hallitus ehdottaa liittokokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista. VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot , ,88 Varainhankinta yhteensä , ,88 Kulujäämä , ,12 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot ja -kulut , ,41 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,41 Kulujäämä , ,71 SIIRROT SIDOTTUIHIN RAHASTOIHIN Rahastosiirrot yhteensä , ,94 Tilikauden ylijäämä , ,77 16 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS 2013 ENERGIATEOLLISUUDEN VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus. Svensk resumé 2014

Vuosikertomus. Svensk resumé 2014 Vuosikertomus Svensk resumé 2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden vuosikertomus 2014 Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallituksen kertomus...4 Tilinpäätös...12 Tilinpäätöksen allekirjoitus...24 Tilintarkastuskertomus...26

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Svensk resumé

Vuosikertomus 2009. Svensk resumé Vuosikertomus 29 Svensk resumé Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen kertomus...6 Tilinpäätös...13 Tilinpäätöksen allekirjoitus...27 Tilintarkastuskertomus...29 Hallitus...3 Valiokunnat...31

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011. Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta

24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011. Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta 24 Kestävä kehitys osana strategiaa FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 Kestävä kehitys osana strategiaa Fortumin strategia Markkinoiden kehitys Kohti aurinkotaloutta fortum kestävän kehityksen raportti

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT ENERGIAINFO 1/12 ENERGIAKOLMIO palasi perustajilleen sivu 4 VESI JA VENÄJÄ hinta-ajureina sivu 6 NOKIA VAIHTOI strategista kumppaniaan sivu 1o EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT sivu 16 Asiakkaiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14 Vuosikertomus 2010 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asiakkaat ja sidosryhmät 8 Yhtiön talous ja rahoitus 12 Voimajärjestelmä 14 Sähkömarkkinat 16 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi Suomen luonnonsuojeluliitto on monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön vahva valtakunnallinen edunvalvoja. Jäseniä liitossa on noin 28 000 ja nuorisojärjestö LuontoLiitossa noin 4 000. Paikallisyhdistyksineen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 i20900657_fingrid_kan_fi.indd 1 6.3.09 17:29:22

Vuosikertomus 2008 i20900657_fingrid_kan_fi.indd 1 6.3.09 17:29:22 Vuosikertomus 2008 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Fingrid Oyj:n voimansiirtoverkko 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Voimajärjestelmän käyttö 9 Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen 11 Verkon kehittäminen ja

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa.

Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000. Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sä hkö n vuosikertomus 2000 Turvallinen kumppani arjessa. Espoon Sähkö tuottaa, hankkii ja myy sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä tarjoaa kokonaispalveluja asiakkaiden energiankäyttötarpeisiin.

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings

Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings Vuosikertomus 2012 Sisällys Toiminta-ajatus...3 Huoltovarmuuden tavoitteet...3 Johdon katsaus 2012...4 Energiahuolto...7 Kriittinen infrastruktuuri...9 Perustuotanto... 11 Hallitus... 13 Huoltovarmuusneuvosto...

Lisätiedot

Energiasanomat 16/15.12.2011

Energiasanomat 16/15.12.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 16/15.12.2011 ENERGIATEOLLISUUS - Kansallisista EU-asioihin ja päinvastoin ET:n syysseminaarissa - ET:n kevätseminaari Tampereella 24. 25.5.2012 - Pekka Tiusanen eläkkeelle - Nimityksiä

Lisätiedot