Honkajoen. keskusta-alueen. kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Honkajoen. keskusta-alueen. kehittäminen"

Transkriptio

1 Honkajoen keskusta-alueen kehittäminen 2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus v.05/2015

2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Suunnittelualue... 5 Tavoitteet... 6 Nykytilanne... 6 Kaavoitus tilanne... 6 Asutus ja palvelut... 8 Keskustan nykyilme Keskustan ilmeen rooli Kiinteistönomistajatilaisuuden antia Keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelma Keskusta-alueen rakennuskanta Pohjakartta Puistoalue Vaihtoehto II puistoalueen toteuttamiseksi Kirkon parkkialue Porhontie Linja-autoaseman piha-alue Osuuspankin piha-alue K-marketin piha-alue Hongontie Kauppatien ja Hongontien risteys sekä Katkontien eteläosa Yhteiskäyttöalue Joenvarren reitti Virkistysreitti

3 Lämpölaitoksen ympäristö Opiskelijoiden tontti Työselostus Hankelistaus ja kustannusarvio Liitteet

4 Johdanto Honkajoen kunnanhallitus on tehdyllä päätöksellä päättänyt tilata tehdyn kehittämissuunnitelman tarkistamis- ja uudistamistyön keskustaajaman osalta. Päivittäminen koskee kolmiosaisen kehityssuunnitelman toista osaa. Työ tilataan Kankaanpään ympäristökeskukselta aluearkkitehtitoiminnan mukaisesti. Honkajoen kunnanjohtajan kanssa käydyn neuvottelun jälkeen, nähtiin kehittämistyön painopisteiksi Honkajoen sisääntulo Hongontien kautta, keskusta-alueen kehittäminen Porhontien ympäristössä sekä keskustan pohjoislaidalla Honkajoen kirkon ympäristö. Tämän lisäksi keskusta-alueelle on tarkoitus laatia vihersuunnitelma. Vuonna 1998 on Honkajoelle tehty keskustan ympäristösuunnitelma, jossa on keskitytty keskusta-alueen ilmeen vehreyttämiseen katupuurivistöjen ja istutusalueiden avulla. Vuosien aikana tehdyn kolmiosaisen kehittämissuunnitelma ensimmäisessä osassa on käsitelty keskustaajamaa osaalueittain ja pyritty löytämään kestävän kehityksen mukaiseen yhdyskuntarakenteen laajentamiseen soveltuvat alueet. Toisessa osassa on keskitytty ydinkeskustan kehittämiseen, joka sijoittuu pääasiassa Hongontien, Porhontien ja Kauppatien väliselle alueelle. Kolmannessa osassa on käsitelty taajaman historiaa ja suoritettu rakennusinventointi. Honkajoen keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmassa on keskitytty ratkaisemaan keskusta-alueen laajojen avoimien tilojen käyttömahdollisuuksia, jäsentelemättömien katu- ja piha-alueiden toimintoja ja vehreyttämään keskustaalueen yleisilmettä. Keskusta-alueen vapaa-ajan käyttömahdollisuuksien monipuolistaminen tekee alueesta houkuttelevamman kohtaamispaikan. - Suunnitelmaa on päivitetty 05/2015 Puistoalueen vaihtoehto II:lla. 4

5 Suunnittelualue Suunnittelualue rajautuu pääasiassa Hongontien, Porhontien ja Kauppatien ympäristöön. Huomiota kiinnitetään sisääntuloon Hongontien kautta sekä ydinkeskustan alueeseen, joka sijoittuu Hongontien, Kauppatien ja Porhontien väliselle alueelle, mutta koko keskustan ilme arvioidaan kokonaisuutena. Alustavan tarkastelun perusteella esitettiin keskusta-alueen potentiaaliset kehittämiskohteet, joita on jalostettu tarkemmilla kohdekuvauksilla keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmassa. Kuva 1 Alussa hahmotetut kehittämiskohteet. Keskustan kehittäminen painottuu ydinkeskustan alueelle jossa sijaitsee väljää, käyttämätöntä tilaa, jota voitaisiin hyödyntää asukkaiden yhteiskäyttötilana. Samalla keskusta-alueelle pyritään luomaan vehreämpi ilme. 5

6 Tavoitteet Tavoitteena on parantaa ydinkeskustan yleisilmettä, viihtyvyyttä ja käyttömahdollisuuksia. Keskusta-alue on kokonaisuus, joka koostuu useista kiinteistöistä ja yhteiskäyttöalueista, jolloin selvityksessä tullaan ehdottamaan toimenpiteitä usean eri kiinteistön ja kiinteistönomistajan alueelle. Yritysten pihaalueiden kohentaminen ja keskustan käyttömahdollisuuksien kehittäminen ovat avain asemassa keskustan viihtyvyyden kehittämisessä. Suunnittelussa tullaan huomioimaan alueen asukkaiden ja yrittäjien näkemyksiä ja toiveita järjestämällä yleisötilaisuuksia. Nykytilanne Kaavoitus tilanne Satakunnan maakuntakaava Maakuntakaavassa on Honkajoen keskustan alueelle merkitty taajamatoimintojen alue, jolla sijaitsee pohjavesialue sekä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Karvianjoki on merkitty melontareitiksi sekä keskustasta pohjoiseen jatkuvalta osalta Natura 2000 alueeksi. Kuva 2 Ote Satakunnan maakuntakaavasta 6

7 Keskustaajaman osayleiskaava Osayleiskaavassa keskusta-alue on merkitty palvelujen ja hallinnon alueeksi, jossa sijaitsee myös asuntoja (p-1). Keskusta-alueelle Kauppatien varteen on myös merkitty puhdistettavan alueen merkintä (saa). Määräyksen mukaan alueen maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä asemakaavoituksen yhteydessä tai rakennuslupaa haettaessa. Alueella sijaitsee kevyenliikenteen reitti. Kuva 3 Ote Honkajoen keskustaajaman osayleiskaavasta. Kaavayhdistelmä Kaavayhdistelmässä on merkitty Hongontien, Kauppatien ja Porhontien väliselle alueelle asuin-, liike-, ja toimistorakennusten korttelialueita, linja-autoaseman alue, pieni puistoalue Hongontien ja Kauppatien kulmaukseen sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varatut yhteydet. 7

8 Kuva 4 Ote kaavayhdistelmästä. Keskustan kehittämis- ja vihersuunnitelmassa ehdotetun puistoalueen toteuttamiseksi tarvinnee sekä keskustaajaman osayleiskaavaan että alueen asemakaavaan kaavamuutoksen. Asutus ja palvelut Ydinkeskusta muodostuu Kauppatien, Porhontien sekä Hongontien ympäristöstä, jossa pääasiallisesti sijaitsevat alueen palvelut. Palveluita sijoittuu myös keskusta-alueen ulkopuolelle kuten Pohjanmaantien varressa sijaitseva Honkacenter ja keskusta-alueen ulkopuoliset työpaikka- ja tehdasalueet. Palvelujen sijoittumista on selvitetty kuvissa 5 ja 6. Ydinkeskusta ei ole laaja ja omakotitaloasuminen kuuluu keskusta-alueen ilmeeseen. Keskustan länsipuolella sijaitsee rivitaloalue ja pohjois- ja itäpuolella on muodostunut pientaloasuinalueet. Keskusta-alueen keskeisellä paikalla, mäen päällä, sijaitsee kirkko ja hautausmaa-alue, jotka rajaavan ydinkeskustaa itäpuolelta. Karvianjoki virtaa keskustan länsipuolella, jonka jälkeen avautuvat avoimet peltomaisemat. 8

9 Kuva 5 Keskusta-alueen palveluja. Kuva 6 Honkajoen palvelujen sijoittuminen. 9

10 Keskustan nykyilme Honkajoen keskustan nykyilmettä hallitsevat laajat avoimet tilat sekä jäsentelemättömät piha-alueet. Jäsentelemättömällä laajalla avonaisella alueella ei erotu katu- ja pihatilat toisistaan ja katse karkaa laajalle alueelle saaden aikaan tilallisesti vaikeasti hahmotettavan ympäristön. Kauppatien tiiviimpi tunnelma ja vanhat, julkisivultaan pääasiassa siistissä kunnossa olevat rakennukset edustavat hyvää keskusta-alueen ilmettä. Keskusta-alueen rakennuskanta on osittain huonokuntoista ja alueella sijaitsee käyttämättömiä rakennuksia ja liiketiloja. Ydinkeskustassa sijaitsee myös keskusta ilmeelle epätyypillistä rakennuskantaa. Keskusta-alueella on sijainnut polttoaineiden jakeluasema, jonka jäljiltä keskustaalueella sijaitsee yleiskaavassa merkitty puhdistettava maa-alue. Alue sijaitsee Kauppatien länsipuolella, alueella joka on toiminut mm. Kirkon parkkialueena. Kuva 7 Ilmakuvassa on esitetty keskusta-alueen kehityskohteita havainnekuvien kera. 10

11 Kuva 8 Porhontie etelän suunnasta. Kuva 9 Kauppatien ympäristöä. 11

12 Keskustan ilmeen rooli Keskustaajamassa sijaitsevat Honkajoen julkiset palvelut sekä pääasiassa kaikki kaupalliset palvelut. Perinteisen maalaiskunnan tapaan keskusta-alue ei ole laaja ja omakotitaloasuminen kuuluu keskusta-alueen ilmeeseen. Ydinkeskusta toimii palvelujen tarjoajana ja keskusta-alueen viihtyvyys parantaa asuinympäristöä sekä tekee keskusta-alueesta houkuttelevamman paikan käydä asioimassa, viettämässä aika tai osallistumassa tapahtumiin. Karvianjoen läheisyys antaa mahdollisuuksia keskustaalueen virkistyskäytölle. Väestön vanhentuessa asuminen keskittyy enemmän keskusta-alueelle, mutta myös nuoremman väestön ja lapsiperheiden huomioiminen keskusta-alueella on tärkeää. Kiinteistönomistajatilaisuuden antia - Lämpölaitoksen ympäristön kehittäminen istutuksilla. - Kirkossa kävijöille suunnattu parkkialue sijaitsee Kauppatien länsipuolella kirkkoa vastapäätä. Paikoitukselle ei ole aiemmin ollut paikkaa. - Linja-autoaseman piha-alueelle on jäätävä riittävä parkkitila henkilöautoille ja useammalle linja-autolle samanaikaisesti. - Huomioitava kerran vuodessa pidettävät suuret markkinat, jotta keskustaalueella on niille riittävästi tilaa. - Hongontien varteen Karvianjoen ranta-alueelle siirretty museorakennus voitaisiin siirtää keskustaan osaksi muuta rakennuskantaa, alueelle jossa se on alun perin sijainnut. - Hongontien varressa sijaitsevan opiskelijoiden tontin käytettävyyden parantaminen. 12

13 Keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelma Keskusta-alueen ilmettä saadaan parannettua jäsentelemällä selkeät katualueet, kevyenliikenteen väylät ja piha-alueille ajo. Istutuksilla saadaan luotua vehreyttä keskusta-alueelle. Keskusta-alueen rakennuskanta Olennainen osa keskusta-alueen ilmettä on sen rakennuskanta. Rakennusten kuntoon, julkisivuihin ja piha-alueiden ilmeeseen tulee kiinnittää huomiota rakennuksen arvon säilyttämiseksi sekä keskusta-alueen ilmeen ja viihtyvyyden parantamiseksi. Kuva 10 Alueella sijaitsee keskustakuvalle epätyypillistä rakennuskantaa sekä avoimia tiloja. Näillä alueilla voisi tarjota kuntalaisille toiminnallisuuksia. Pohjakartta Honkajoen keskusta-alueelle on vasta tekeillä pohjakartta. Suunnitelmassa on käytetty pohjana mm. ilmakuva-aineistoa, jonka vuoksi mittakaavallisessa tarkkuudessa saattaa olla epävarmuutta. 13

14 Kehittämis- ja vihersuunnitelma Keskustan kehittämis- ja vihersuunnitelmassa on esitetty Porhontie puistokatuna ja keskusta-alueelle on muodostettu puistoalue. Muun keskusta-alueen ilmettä vehreytetään lisäistutuksilla sekä piha-alueiden toimintoja jäsennellään. (LIITE 1) Olemassa olevaa hyväkuntoista kasvillisuutta tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan, vaikka niitä ei olisi suunnitelmassa esitetty. Erillisinä suunnitelman osina on esitetty Porhontien linjauksen muutos, jolla otetaan huomioon keskusta-alueelle sijoittuvan yritystoiminnan laajentumismahdollisuus. (LIITE 2) Suunnitelmassa Porhontien linjausta on muutettu etelämmäs. Hongontien kehittämisympäristö ulottuu lännenpuolen sisääntuloon, josta on esitetty suunnitelma Hongontien sisääntulo Jokihongontien risteyksen alueelta (LIITE 3). Puistoalue Keskusta-alueelle on muodostettu puistoalue, joka tuo ydinkeskustaan yhteiskäyttöalueen sekä vehreyttää keskustaympäristöä. Puisto muodostuu keskustan keskeiselle alueelle, jolla on tällä hetkellä avointa tilaa, joka on hyvä hyödyntää keskusta-alueen viihtyisyyden ja käytettävyyden parantamiseksi. Puistoalueesta muodostuu luonteva osa keskustan kokonaisuutta, jolla parannetaan kevyenliikenteen liikkumismahdollisuuksia keskusta-alueella. Puistokäytävät yhdistävät entistä paremmin keskusta-alueen ylä- ja alaosan. Puistoalueen ja vehreän ympäristön lisäksi on alueelle sijoitettu toiminnallisuuksia jotka lisäävät puiston käytettävyyttä. Puistoalue muodostetaan nurmialueista sekä puu- ja pensasistutuksista. Puistoalueelle on sijoitettu rauduskoivuja, sulkaharmaaleppiä, serbiankuusia, makedonianmäntyjä ja riippapihlaja sekä matalampana kasvustona mongolianvaahteria, marjatuomipihlajia, sirotuomipihlajia, lännenheisiangervoja, tarhakurtturuusuja ja norjanangervoja. Kukkivien kasvien värimaailma muodostuu kermanvalkoisesta sekä vaaleanpunaisen 14

15 erisävyistä. Eri ajankohtiin sijoittuvilla kukinnoilla puistoalueella on koko kesän ajan kukkivia kasveja. Sijoittamalla samaan ympäristöön sekä lehtikasveja että vihreänä talvehtivia havukasveja, saadaan puistoalueesta elävä ja mielenkiintoinen ympäristö. Kasvit on valittu siten, että ne soveltuvat kasvupaikkaominaisuuksiltaan tälle alueelle. Puistoalueen ympäristössä sijaitsevia olemassa olevia kasveja on tarkoitus säilyttää mahdollisuuksien mukaan, vaikka niitä ei ole suunnitelmassa esitetty. Puiston puuistutukset on pyritty sijoittelemaan siten, että Porhontieltä syntyy näkymiä ylös kohti kirkkoa, joka on perinteisesti rakentunut kylän keskeiselle paikalle. antaa tilallista syvyysvaikutelmaa ja korostaa paikallisia maastonmuotoja. Näkymä Kuva 11 Ydinkeskustaa vehreyttämällä saadaan luotua mielekkäämpää ympäristöä. 15

16 Kuva 12 Nykyisin ydinkeskusta-alueella ei ole kulkuyhteyttä. Kuva 13 Ote keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Puistoalue. 16

17 Puistossa sijaitsee levähdyspaikkoja, lasten leikkialue ja esiintymislava, jolla voidaan järjestää pienimuotoisia tapahtumia ja tapaamisia. Esiintymislava antaa mahdollisuuksia paikallisille yhdistyksille järjestää toimintaa ja tapahtumia keskustaalueella. Tapahtumayleisölle on tilaa levittäytyä puistoalueelle ja kirkon parkkialueen pengerryksestä muodostuu eräänlainen katsomoalue. Puistoalueella on tilaa myös vuosittain pidettäville suurille markkinoille. Markkinat voisivat levittäytyä Porhontien varrelta puistoon, josta muodostuu keskusta-aluetta yhdistävä tekijä ja luonteva paikka tapahtumien järjestämiselle. Puistoalueelle on suunniteltu myös kioskialue, jolle voitaisiin sijoittaa nykyisin kirkon eteläpuolella sijaitseva vanha kioski. Tällaiset kioskit ovat nykyisin harvassa, joten osana keskustan historiaa se kannattaisi kunnostaa ja ottaa käyttöön, jos se on mahdollista. Puistoalueelle esitetty katos / esiintymislava tulisi mukailla tyylillisesti kioskia, jolloin rakennelmat täydentäisivät toisiaan. Kuva 14 Kauppatien varrella sijaitseva vanha kioski. Lasten leikkipaikka kuuluu osaksi keskustan kohtaamispaikkaa. Keskusta-alueen länsipuolella sijaitsee laajempi leikkipuisto, mutta pienemmässä leikkipuistossa voi piipahtaa vaikka kaupassakäynnin yhteydessä. Puistoalueelle on sijoitettu istutuslaatikoita, joita sijaitsee myös muualla keskusta-alueella. Keskusta-alueelle sijoittuvilla ilmeeltään yhteneväisillä istutuslaatikoilla saadaan nivottua yhteen keskustan ilmettä sekä tuotua väriä ja viihtyvyyttä keskustaympäristöön kausikasveilla. Puistoalueella on varattu paikka patsaalle tai muulle taiteelle, jolle voitaisiin sijoittaa esimerkiksi paikallisen tai lähialueen taiteilijan teos. Nykyisin Karvianjoen vierellä sijaitseva museona toimiva lainamakasiini voitaisiin siirtää puistoalueen yhteyteen, jolloin se olisi paremmin tavoitettavissa ja muodostuisi osaksi keskustan rakennuskantaa. Museo on alun perin sijainnut kirkon pohjoispuolella (Honkajoen kunta, Keskustan kehittäminen, Osa 3: Taajaman historia ja rakennusinventointi ). 17

18 Puistoalueen kulkureitit tulee tehdä riittävän helppokulkuisiksi, jolloin jyrkkiä mäkiosuuksia tulee välttää (15%). Loivat nousut palvelevat useampia väestöryhmiä, jolloin puistoalue on kuntalaisten tavoitettavissa. Hyvällä valaistuksella parannetaan puistoalueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja käyttömahdollisuuksia pimeän aikaan. Suunnitelmassa on ajateltu, että alueelle voitaisiin sijoittaa kahta eri kokoa samantyylisestä valaisimesta. Pääreitin varrelle ja leikkialueelle voisi sijoittaa korkeammat puistovalaisimet, ja kapeammalle käytävän osalle matalammat valaisimet. Näin saadaan luotua mielenkiintoisempi ympäristö ja erilaisia tunnelmia. Puistoalue itsessään hillitsee hulevesien määrää, mutta alueelle on osoitettu varaus hulevesien ohjaamiselle ja viivyttämiselle. Alue sijoittuu luontaisesti toimivaan paikkaan, josta vesiä on helppo ohjata Karvianjokeen laskevaan uomaan. Puistoalueella sijaitsee kaksi purettavaa rakennusta, jotka eivät ole keskusta-alueen ilmeelle tyypillisiä. Toisessa rakennuksessa sijaitsee nykyisin jonkinlaista kerhotoimintaa ja toinen toimii varastorakennuksena. Rakennukset on esitetty purettavaksi ydinkeskustan yhteiskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Rakennuksia ei ole arvotettu tai esitetty suojeltaviksi rakennusinventoinnissa (2001). Vaihtoehto II puistoalueen toteuttamiseksi Puistoalueesta on tehty vaihtoehtoinen suunnitelma, jossa huomioidaan keskustaalueella sijaitseva rakennus (LIITE 2). Rakennus on esitetty keskusta-alueen kehittämisja vihersuunnitelmassa purettavaksi, ja sen tilalle on suunniteltu puistoalue. Rakennus ei ole keskusta-alueelle tyypillisintä rakennuskantaa ja se rajoittaa suunnitelmassa ajateltujen näkymäalueiden syntymistä Porhontieltä kirkon suuntaan sekä kaventaa puistoaluetta merkittävästi. Rakennusta on remontoitu ja siinä on tällä hetkellä toimintaa. Tämän vuoksi esitetään versio, jossa rakennus otetaan huomioon. Rakennuksen säilyttämiseksi puistoaluetta 18

19 kavennetaan. Rakennus pyritään saamaan osaksi puistoaluetta ja sen toimintoja. Rakennukselle jätetään piha-alue yhdessä kauppalan piha-alueen kanssa. Rakennukseen on hyvä sijoittaa toimintoja, jotka tarjoavat toimintaa kaikille kuntalaisille ja tukevat puiston käytettävyyttä, jolloin rakennuksen yhteydessä toteutuvat samat toiminnalliset elementit kuten keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmassa on ajateltu. Tällaisia toimintoja voisivat olla esimerkiksi kahvila ja erilaiset yhteiskäyttö- ja kerhotilat rakennuksessa sekä yleisötilaisuudet hyödyntäen suunnitelmassa esitettyä katosta/esiintymislavaa sekä piha- ja puistoaluetta. Katos/esiintymislava koostuu pylväistä sekä samaa muotokieltä edustavasta katosta, joka on alueelle jätetyssä rakennuksessa (havainnekuva liite 5). Katos aukeaa joka suuntaan, jolloin se ei peitä rakennuksen ikkunallista julkisivua ja sitä ympäröivät portaat. Puistoalueella käytetyt kasvit ovat samoja kuin ensimmäisessä versiossa, mutta niiden sijainti ja kappalemäärät ovat muuttuneet. Puistoalueelle sijoittuu yhä pieni leikkipuisto sekä varaus hulevesien johtamiselle ja viivyttämiselle. Kuva 15 Ote Puistoalueen toteutuksesta vaihtoehto II. 19

20 Kirkon parkkialue Parkkialueena on toiminut Kauppatien reuna-alueet sekä ydinkeskusta-alueelle muodostunut avoin tila Kauppatien länsipuolella. Avoimeen tilaan on keskustan kehittämissuunnitelmassa osoitettu puistoalue ja kirkon parkkialueeksi on osoitettu Kauppatien länsipuolelle aiempaa isompi alue, jolle osoitettaisiin kulku alueen eteläpuolelta. Parkkialueen länsipuolta rajaa vaaleanpunaisena kukkivat rinneangervo istutukset. Pakkialuetta varten on Kauppatien länsipuolen tasaista aluetta jatkettava jonkun verran lännen suuntaan. Parkkialueen laajennuksella saadaan muodostettua 23 parkkipaikkaa. Parkkialue kokonaisuudessaan on kooltaan noin 800 m 2. Kauppatien itäpuolen parkkitilan kanssa kokonaiskapasiteetiksi muodostuu tila 28 autolle. Parkkialueen länsireuna pengerretään siten, että se voi toimia eräänlaisena katsomoalueena puistoalueen esiintymislavalla olevien tapahtumien aikaan. Kuva 16 Ote keskustan kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Kirkon parkkialuetta on laajennettu tien tasossa. 20

21 Porhontie Kuva 17 Kirkon länsipuolella parkkipaikkana toiminut alue. Porhontiestä muodostetaan keskusta-alueen puistokatu. Puistokatu tuo keskustaalueen ilmeeseen vehreyttä ja viihtyisyyttä. Samalla saadaan katutila hallintaan, kun katse ei karkaa laajaan avonaiseen tilaan. Porhontielle sijoitetaan suojateiden yhteyteen matalat hidastetöyssyt turvallisuuden parantamiseksi. Katupuuksi on esitetty suomenpihlaja, joka soveltuu hyvin katualueiden haastaviin olosuhteisiin. Kuva 18 Porhontien nykyilme. 21

22 Kuva 19 Ote keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Porhontie. Porhontielle sijoittuvia puuistutuksia on huomioitu myös piha-alueittain esitetyissä osioissa. Vaihtoehtoisessa suunnitelmassa (LIITE 2) Porhontien eteläistä linjausta on muutettu. Pirjon Pakarin leipomon mahdollinen laajennus voitaisiin toteuttaa rakennuksen eteläpuolelle leipomokokonaisuuden jatkoksi, jolloin Porhontien varrella osittain tyhjillään oleva rakennus olisi purettava. Leipomorakennus sijoittuu keskusta-alueella sijaitsevan rinteen reunalle, jolloin eteläpuoli on ainoa mahdollinen suunta laajentumiselle. 22

23 Kuva 20 Ote Porhontien linjausmuutoksen suunnitelmasta. Linja-autoaseman piha-alue Linja-autoaseman piha-alueelle jäsennellään selkeämmät parkkipaikkajärjestelyt, sekä mitoitetaan linja-autopaikat. Piha-aluetta on esitetty laajennettavaksi idän suuntaan, jotta linja-autoille saadaan muodostettua vinoparkit. Pohjakartan puuttumisen vuoksi on laajennustarve mitattava paikanpäällä, jotta linja-autoille jää riittävä peruutustila. Linja-autoaseman piha-alueelle muodostetaan selkeät sisäänajo- ja ulosajoväylät sekä piha-alue jaetaan Porhontiestä reunakivillä korotetuilla luonnonkivipäällysteisillä alueilla, joilla sijaitsee suomenpihlaja puuistutukset. Keskimmäisen luonnonkivikaistaleen päihin on esitetty istutusaltaat, joilla yhtenäistetään keskustan ilmettä. Näillä toimenpiteillä saadaan jäsenneltyä toimiva piha-alue ja muodostettua ympäristö, jossa muodostuu pihatiloja ja katse ei karkaa laajalle alueelle ydinkeskustassa. 23

24 Kuva 21 Linja-autoaseman piha-alueen nykyilme. Kuva 22 Piha-alue sulautuu yhtenäiseksi kentäksi Porhontien katualueen kanssa. 24

25 Kuva 23 Ote keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Linja-auto aseman ympäristö. 25

26 Osuuspankin piha-alue Osuuspankin piha-alueella Hongontien puoleisessa reunassa sijaitsee nurmikaista, jolle on keskustan kehittämis- ja vihersuunnitelmassa osoitettu istutuksia. Kasvivalinnat on tehty siten, että risteysalueen näkymä ei peity. Istutusryhmä muodostuu ikivihreistä, matalista kääpiövuorimännyistä sekä keltaisena kukkivista pensashanhikeista. Istutusryhmällä saadaan luotua voimakkaampi katu- ja piha-alueita jakava elementti, joka toimii myös ympäristön elävöittäjänä. Porhontien puolella piha-aluetta jakavat katupuuistutukset, jotka sijoittuvat luonnonkivipäällysteiselle korotetulle alueelle. Kuva 24 Osuuspankin piha-alue. 26

27 Kuva 25 Ote keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Osuuspankin piha-alue. 27

28 K-marketin piha-alue K-marketin piha-aluetta jäsennellään erottamalla se selkeästi kevyenliikenteen väylästä reunakivin korotetulla luonnonkiveyksellä sekä istutusalueella. Näin saadaan muodostettua myös selkeämmät sisäänajoväylät. Istutusalueelle sijoitettava vaaleanpunaisena kukkiva nukkeruusuryhmä on valittu sen mukaisesti, että se menestyy katualueella sekä pysyy matalakasvuisena, jotta risteysalueen näkymäalueet eivät peity. Istutuksilla saadaan vehreytettyä risteysalueen ympäristöä ja jaettua visuaalista tilaa. Kuva 26 K-marketin piha-alueen nykyilme. 28

29 Kuva 27 Ote keskustan kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. K-marketin ympäristö. 29

30 Hongontie Hongontien ilmettä on suunnitelmassa esitetty parannettavaksi olemassa olevaa kasvillisuutta täydentävillä puuistutuksilla, joilla saadaan entisestään rajattua visuaalista katutilaa ja ne tuovat vehreyttä keskustan rakennettuun ympäristöön. Hongontien varrella on käytetty suomenpihlajia ja rauduskoivuja. Hongontien varressa, keskusta-alueen ytimessä, sijaitsee kaksi potentiaalista rakennuspaikkaa. Yksi tyhjä tontti ja yksi huonokuntoinen rakennus, joka on esitetty purettavaksi. Näille paikoille osoitetut rakennuspaikat eheyttävät ja täydentävät keskustakuvaa sekä korostavat keskusta-alueen pääväylää. Rakennuspaikkojen yhteyteen on merkitty istutettava tontin osa, joiden avulla saadaan muodostettua selkeä katutila sekä pidettyä keskustan ilme vehreänä. Uusien rakennusten sijoittuessa riittävän lähelle katualuetta, muodostuu niiden avulla tiiviimpi ja keskustamainen katuilme. Kuva 28 Hongontie Kauppatien risteyksestä länteen. 30

31 Kuva 29 Hongontie keskusta-alueella. Näkymä itään. Kuva 30 Ote keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Hongontie. Hongontie on kohtalaisen vilkasliikenteinen ja tiellä kulkee runsaasti raskasta liikennettä. Tiealueella liikkumisen turvallisuutta parannetaan hidastein, jotka sijoitettaisiin koulun ympäristöön, Hongontien ja Kauppatien risteyksen läheisyyteen sekä ennen Jokihongontien risteystä lähestyttäessä taajama-aluetta lännen suunnasta. Saavuttaessa Honkajoen keskustaan Hongontietä lännen suunnasta, edustaa avoin peltomaisema tälle alueelle tyypillistä avonaista maalaismaisemaa. Tämän vuoksi ei ole 31

32 tarpeellista sijoittaa istutuksia katualueen viherliuskalle. Tämän sijaan Honkajoen keskusta-alueelle saapumista korostetaan tervetuloa -kyltein. Tervetuloa -kyltti sijoitetaan Hongontien varteen myös saavuttaessa Karvian suunnasta. Kyltti sijoitetaan kohtaan jossa taajama-alue alkaa. Tervetuloa kylteillä sekä hidastetöyssyillä pyritään saamaan kuljettajat havahtumaan siihen, että nyt saavutaan keskusta-alueelle, jolloin ajon tulisi olla maltillista ja kiinnittää entistä enemmän huomiota taajama-alueen ajokäyttäytymiseen. Myös Jokihongontien risteysalueelle on esitetty sijoitettavaksi istutusastia, jolla saadaan kausikasvein luotua yhtenäistä ilmettä keskusta-alueelle. Kuva 31 Hongontien sisääntulon kehittämissuunnitelma (LIITE 3). Kuva 32 Esimerkki tervetuloa -kyltistä. 32

33 Kauppatien ja Hongontien risteys sekä Katkontien eteläosa Kauppatien ja Hongontien risteykseen on osoitettu matala pensasryhmä pikkukeijuangervoja tuomaan risteykseen elävyyttä. Pikkukeijuangervo kukkii vaaleanpunaisena. Keskijakaja on päällystetty yhtenäisen keskustailmeen saavuttamiseksi luonnonkivillä sekä siihen on sijoitettu istutusastia, joita on esitetty ympäri keskusta-aluetta. Hautausmaan kiviaidan sivustalle ei ole osoitettu istutuksia, jotta risteyksen näkymäalue ei peity. Katkontielle K-marketin taakse on osoitettu puuistutuksia keskusta-alueen ilmeen yhtenäistämisen vuoksi ja kaupan takaosan näkösuojaksi. Kuva 34 Katkontien eteläinen osa. Kuva 33 Ote keskustan kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Kauppatien pohjoisosa ja Katkontien eteläosa. 33

34 Yhteiskäyttöalue Yhteiskäyttöalueella saataisiin otettua keskusta-alueella virtaava Karvianjoki entistä paremmin virkistyskäyttöön. Joen varteen sijoittuvalle yhteiskäyttöalueelle on syytä rakentaa joen varteen laskeutumista ja sieltä nousemista varten portaat, jotka tekevät ranta-alueen virkistyskäytöstä mielekkäämpää ja turvallisempaa. Alueelle on suunniteltu parkkipaikat muutamalle autolle sekä ilmoitustaulu, jolle voidaan keskittää esimerkiksi virkistysaluetta ja virkistyskalastusta koskevat tiedotteet. Penkeillä lisätään alueen virkistyskäyttömahdollisuutta. Rantapenkan kasvillisuutta voitaisiin harventaa sen verran, että alueelta aukeaisi näkymä joelle. Harvennuksen yhteydessä tulee huomioida kasvien sitova vaikutus eroosioherkällä rantapenkereellä. Kuva 35 Yhteiskäyttöön suunniteltu alue. 34

35 Kuva 36 Näkymä yhteiskäyttöalueelta Karvianjoen suuntaan. Kuva 37 Ote keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Yhteiskäyttöalue. 35

36 Joenvarren reitti Jokiuoman viereen sijoittuvassa virkistyspolun osassa tulee huomioida turvallisuus. Virtaava vesi ja eroosioherkät rantapenkereet muodostavat haasteita virkistysreitin rakentamiselle. Tehtäessä reittiä joenvarteen tulee huomioida kasvien sitova vaikutus eroosioherkällä alueella. Vesakoituneen joenvarren harventaminen tulee suorittaa siten, että kasvien juuriston sitova vaikutus ei heikenny merkittävästi, tai huomioida muuten rantapenkereen kestävyys. Virkistysreitin varrelle sijoittuvia olemassa olevia istutuksia tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Suunnitelmassa on esitetty täydentävänä kasvillisuutena rauduskoivuja, suomenpihlajia ja lännenheisiangervoja. Virkistysreitin linjauksen on tarkoitus tarkentua paikanpäällä vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Kuva 38 Ote keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Joenvarren reitti. 36

37 Virkistysreitti Puistoalueesta ja joenvarren reitistä muodostuu keskusta-alueelle virkistysreitti, joka sijoittuu kevyenliikenteen verkostojen väliin ja jatkeeksi. Kuva 39 Ote Keskustan kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Keskusta-alueelle muodostuva virkistysreitti on korostettu punaisella viivalla. Lämpölaitoksen ympäristö Karvianjoen varteen sijoittuvan lämpölaitoksen ympäristöön on sijoitettu suomenpihlajia ja rauduskoivuja ympäristön ilmeen parantamiseksi. Nykyisin Heinolan rakennuksen itäpuolella sijaitseva kierrätyspiste on esitetty suunnitelmassa sijoitettavaksi lämpölaitoksen piha-alueelle. Lämpölaitos sijaitsee lähellä ydinkeskustaa ja on hyvin kuntalaisten saavutettavissa. Lämpölaitoksen pihaalue on sijainniltaan parempi kierrätyspisteelle kuin keskusta-alueen keskeisin paikka tai tässä suunnitelmassa esitetty puistoalue, joka on tarkoitettu kuntalaisten virkistyskäyttöön. 37

38 Kuva 40 Lämpölaitoksen ympäristö. Kuva 41 Ote keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Lämpölaitoksen ympäristö. 38

39 Opiskelijoiden tontti Opiskelijoiden tontille on suunniteltu kivituhkakäytävä ja alue, jolla sijaitsee penkki sekä mahdollisesti pieni katos. Kivituhka-alue on mielekkäämpi ympäristö käyttää kuin nopeakasvuinen heinikko sekä penkeillä ja katoksella voidaan mahdollistaa alueen monipuolisempi käytettävyys. Kuva 42 Ote keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmasta. Opiskelijoiden tontti. Kuva 43 Opiskelijoiden käytössä oleva tontti. 39

40 Työselostus Tässä työselostuksessa on mainittu pääpirteittäin suunnitelmassa esitetyille istutusalueille ja pintarakenteille tehtäviä toimenpiteitä. Ammattipuutarhurit sekä viherrakentajat tekevät tarvittaessa poikkeavia ratkaisuja. Tarkemmat toimenpiteet muodostuvatkin aluekohtaisesti, riippuen paikallisista olosuhteista. Maaperäkartan mukaan Honkajoen keskusta-alueella sijaitsee lajittunut reunamuodostuma sekä jokiympäristössä siltti / savi vyöhykkeet. Keskusta-alueella on sijainnut polttoaineen jakeluasema, jonka vuoksi maaperä on puhdistettava (keskustan osayleiskaava). Keskusta-alueelle on tehty suunnitelma puistoalueesta. Puistoalue sijoittuu keskeiselle alueelle lännen suuntaan avautuvalle rinteelle. Puistoalueesta muodostuu rakennettu viheralue (hoitoluokka A1/A2). Liikenneviheralueet kuuluivat käyttöviheralueiden luokkaan (A2). Puistoalueelle muodostetaan nurmikentistä ja istutusalueista muodostuva viheralue alueella sijaitsee kaksi purettavaa rakennusta. Porhontiestä muodostetaan katupuuistutuksilla puistokatu sekä muun keskusta-alueen ilmettä vehreytetään lisäistutuksilla. Puistoalueen ja kirkon parkkialueen rakentamisessa voidaan hyödyntää alueella olevia maamassoja tasoitusten ja täyttöjen yhteydessä, mikäli tämä on mahdollista maanperän puhdistamisen jälkeen. Keskusta-alueella säästetään olemassa olevaa kasvillisuutta sen ollessa hyväkuntoista. Puistoalueella olemassa oleva kasvillisuus muokkautuu puiston rakentamisen yhteydessä. Pintarakenteet Pintamaat poistetaan suunnitelman mukaisilta uusilta istutusalueilta 40 cm:n syvyydeltä. Kovilla pinnoilla (laatoitettavat alueet) pintamaa poistetaan 50 cm:n syvyydeltä, mikäli maa on routivaa tai heikosti kantavaa. 40

41 Jakava kerros rakennetaan sorasta tai murskeesta. Pohjamaan ollessa routiva, jakavan kerroksen tulee olla 150 mm paksu, jos pohjamaa ei roudi erillistä jakavaa kerrosta ei tarvita. Ennen kerroksen rakentamista varmistetaan alle jäävän kerroksen taso, leveys ja tasaisuus. Sitomaton kantava kerros rakennetaan kalliomurskeesta tai soramurskeesta, 150 mm paksuisena kerroksena. Jakava ja kantava kerros voidaan rakentaa samasta materiaalista esim. kivituhkasta. Siirtymäkiilan koko riippuu pohjamaan laadusta. Siirtymäkiilan tulee kuitenkin olla kooltaan vähintään 1:5 tai 1:7. Siirtymäkiilat muodostuvat suodatinkerroksesta, täytteestä, jakavasta kerroksesta ja päällysteestä eli kantavasta kerroksesta. Puistoalueen kulkureitit tulee tehdä riittävän helppokulkuisiksi, jolloin jyrkkiä mäkiosuuksia tulee välttää (15%). Rakennettavaan laatoitukseen käytetään vaaleanharmaata betonilaattaa 398 x 398 mm. Kiveyksen päällysrakenne muodostuu suodatinkerroksesta, jakavasta kerroksesta, kantavasta kerroksesta ja asennushiekasta. Luonnonkivipäällysteessä käytetään soikeita noin mm:n suuruisia luonnonkiviä. Alle laitetaan suodatinkangas. Kivet asennetaan kiinni toisiinsa, käyttäen erikokoisia kiviä sekaisin. Raot täytetään kivituhkalla. Nurmialueet ja istutukset Nurmikko Nurmikkoalueille tehdään tasattu ja tiivistetty alusrakenne jonka päälle tehdään 100 mm suodatinkerros Hk 0,2-8,0mm, 150 mm välikerros Hk 0,06-3,0 mm sekä 200 mm tiivistetty kasvukerros Hk 0,02-2,0 mm + kasvuturvetta til-%, jonka päälle nurmikko kylvetään. Siemenseosta kylvetään 1,5-3,0 kg / 100 m2 Suunnitelmassa käytetyt kasvit: Puistoalue Puut 41

42 Pensaat Alnus incana f. lansiniata `Johanna`sulkaharmaaleppä 4 kpl Betula pendula rauduskoivu 20 kpl Sorbus aucuparia `Pendula` riippapihlaja 1 kpl Picea omorika serbiankuusi 6 kpl Pinus peuce makedonianmänty 3 kpl Acer tataricum subsp. ginnala mongolianvaahtera 5 kpl Amelanchier alnifolia marjatuomipihlaja 7 kpl Amelanchier laevis sirotuomipihlaja 8 kpl Physocarpus opulifolius lännenheisiangervo 9 kpl Rosa `Moje Hammarberg` tarhakurtturuusu 26 kpl Spiraea `Grefsheim` norjanangervo 20 kpl Vaihtoehto II - puistoalue Puut Pensaat Alnus incana f. lansiniata `Johanna`sulkaharmaaleppä 4 kpl Betula pendula rauduskoivu 23 kpl Picea omorika serbiankuusi 5 kpl Pinus peuce makedonianmänty 5 kpl Acer tataricum subsp. ginnala mongolianvaahtera 10 kpl Amelanchier alnifolia marjatuomipihlaja 3 kpl Amelanchier laevis sirotuomipihlaja 6 kpl Physocarpus opulifolius lännenheisiangervo 9 kpl Rosa `Moje Hammarberg` tarhakurtturuusu 26 kpl Spiraea `Grefsheim` norjanangervo 20 kpl Kirkon parkkialue Puut Sorbus hybrida suomenpihlaja 1 kpl Pensaat Spiraea densiflora rinneangervo 35 kpl 42

43 Linja-autoaseman piha-alue Puut Sorbus hybrida suomenpihlaja 8 kpl Osuuspankin piha-alue Puut Pensaat Sorbus hybrida suomenpihlaja 2 kpl Dasiphora FR. `Goldteppich` pensashanhikki 150 kpl Pinus mugo `Pumilo` kääpiövuorimänty 5 kpl K-marketin piha-alue Pensaat Rosa nitida `Kebu` nukkeruusu 96 kpl Joenvarren reitti Puut Pensaat Betula pendula rauduskoivu 2 kpl Sorbus hybrida suomenpihlaja 3 kpl Physocarpus opulifolius lännenheisiangervo 2 kpl Yhteiskäyttöalue Puut Betula pendula rauduskoivu 3 kpl 43

44 Porhontie Puut Sorbus hybrida suomenpihlaja 52 kpl vaihtoehtoisen tielinjauksen suunnitelmassa 54 kpl sisältävät myös piha-alueilla mainitut puut Hongontie Puut Betula pendula rauduskoivu 2 kpl Sorbus hybrida suomenpihlaja 10 kpl Kauppatien ja Hongontien risteys sekä Katkontien eteläosa Puut Pensaat Sorbus hybrida suomenpihlaja 6 kpl Spiraea japonica `Nana` pikkukeijuangervo 105 kpl Kasvien tarkemmat tiedot löytyvät suunnitelmasta. Liikennealueilla tulee huomioida istutettavan kasvin korkeus, joka on huomioitu suunnitelmassa esitetyissä kasvivalinnoissa. Kasvi lajike tulee ominaisuuksiltaan olla matalakasvuinen max cm korkea, jotta näkyvyysalueet eivät peity. Kasvualustojen mitat: puut 800 x 800 mm pensaat 400 x 400 mm istutusastiat 1 x 1 metriä tai 1,5 x 1,5 metriä 44

45 Tuotteistetulla kasvualustalla tarkoitetaan kasvualustaa, joka on tuotettu sekoittamalla keskenään eri raaka-aineita, kuten kivennäismaa-aineita, kompostia ja lannoiteaineita, keskenään. Tuotteistettu kasvualusta on myös yleensä seulottu. Istutuksille levitetään 5-7 cm kerros kuorikatetta. Uudet istutukset tehdään suunnitelman mukaisesti. Taimimateriaalina suositellaan käytettävän astia- tai paakkutaimia. Taimivälit on ilmoitettu suunnitelmassa. Istutussyvyys määräytyy kasvin mukaan. Istutettavien taimierien tulee olla mahdollisimman tasalaatuisia ja samassa ryhmässä käytettävien taimien samaa kantaa. Kasvualustat siistitään ja tasataan istuttamisen jälkeen sekä levitetään kuorikate. Istutettujen kasvien kasvuun lähdöstä ja kasvusta huolehditaan kastelulla. Hulevesi Hulevesien käsittelystä tulee huolehtia piha-alueittain. Suurimmat hulevesimäärät muodostuvat vettä läpäisemättömiltä pinnoilta. Hulevesien huomioiminen rakennetussa ympäristössä on tärkeää. Ilmastonmuutoksen yhteydessä on arvioitu että sadannat saattavat kasvaa jopa 20 %. Keskustaan sijoittuva puistoalue hillitsee luonnonmukaisesti pinnoitetuilta alueilta valuvien hulevesien määrää ja kulkua. Keskustasta laskee ojapainanne kohti Karvianjokea, johon alueen valumavesiä voidaan ohjata. Hulevesien hallitsemiseksi ja niiden ohjaamiseen on suunnitelmassa esitetty varaus hulevesipainanteelle. Alueelle voidaan kallistuksin ohjata puistoalueen sekä kirkon parkkialueen hulevedet. Painanteesta hulevedet puretaan poistoputkella Karvianjokeen laskevaan uomaan. Puistoalue toimii itsessäänkin hulevesiä hillitsevänä ympäristönä vettäläpäisevine pintoineen ja vettä sitovien ja haihduttavien kasvien ansiosta. Hulevesipainanteen ominaisuudet riippuvat alueen maaperästä. Vettä läpäisevä maaperä on olennainen osa hulevesien vähentämisen ja viivyttämisen kannalta. Kuitenkin jo hetkittäisellä viivyttämisellä saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia virtaamahuipun säätelyyn sekä hulevesien puhtauteen. 45

46 Hulevesipainanne tulee muotoilla loivareunaiseksi altaaksi, jotta siitä ei aiheudu merkittävää vaaraa. Loivareunaisesta altaasta on helppo päästä pois, jos sinne jostain syystä ihminen joutuu. Allas muodostetaan kivimurskeesta ja kivistä sekä purkuputki suojataan ja maisemoidaan kivillä. 46

47 Hankelistaus ja kustannusarvio HANKELISTAUS KOHDE TOIMENPITEET KUSTANNUS- ARVIO ( ) TOTEUTUS I alv. 0 % Hongontien puuistutukset, hidasteet ja tervetuloa -kyltit Porhontie katupuuistutukset, hidasteet (+ mahd. tien ja kevyenliikenteenväylien korjaukset. Linja-autoaseman piha-alue pihatoimintojen jäsentely (huomioitu katupuut) Kauppatie risteysalueen pensasistutukset ja nurmialue 3500 Katkontie puuistutukset 500 TOTEUTUS II Osuuspankin piha-alue istutusalue (huomioitu katupuut) 8000 Pirjon Pakarin piha-alue istutusalue (huomioitu katupuut) 3000 K-marketin piha-alue pihatoimintojen jäsentely, istutusalue 5000 TOTEUTUS III Kirkon parkkialue täyttö, istutukset, parkkialue Puistoalue kylvönurmi kivituhka-alueet betonikiveys 6000 kasvualustat kasvillisuus 8000 kuorikate 2000 valaisimet, kalusteet, katos ja istutusaltaat kioskin kunnostus 1000 leikkipuisto museorakennuksen siirto 1000 rakennusten purku á 8000 puhdistettava maaperä hulevesipainanne laajuus avoin avoin Virkistysreitti kivituhkaväylä ja vesakon harvennus 4500 Yhteiskäyttöalue parkkialue, opastaulu, portaat rantavyöhykkeelle, harvennus 9000 Opiskelijoiden tontti kivituhka-alue, pieni katos ja penkki 4000 Lämpölaitoksen ympäristö puuistutukset ja kierrätyspiste 5000 VAIHTOEHTOINEN TOTEUTUS Uusi tielinjaus Porhontien eteläinen osa Rakennuksen purku

48 Liitteet 1 Kuva keskusta-alueen kehittämis- ja vihersuunnitelmasta Erillisenä mittakaavainen suunnitelma. 2 Vaihtoehto II puistoalueen toteuttamiseksi Erillisenä mittakaavainen suunnitelma. 3 Porhontien linjausmuutoksen suunnitelma 4 Suunnitelma Hongontien sisääntulosta 5 Kalusteita ja leikkivälineitä 6 Mallinnuskuva 48

49 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Katri Kuusisto PL KANKAANPÄÄ

50

51

52 LIITE 3

53

54 LIITE 5 Leikkivälinemalleja: Huom! Turva-alueet on mitoitettava alueelle valitun leikkivälineen mukaisesti. Keskustan kehittämissuunnitelmassa varatut alueet ovat suuntaa antavia. Kompan (tiedot: Muita leikkivälinevalmistajia: Playdo, Lappset, Puuha Group Oy Malleja keskusta-alueen kalusteita ja valaisimia varten: Kompan Karlux Lehtovuori Ei hintatietoja Ei hintatietoja Katos / esiintymislava suunnitelmassa: vaihtoehto II puistoalueen toteuttamiseksi

55 i i i i i i i i Katkontie i i Jokihongontie Yhteiskäyttöalue Hongontie 2 Osuuspankin piha-alue Hongontie 2 K-markentin piha-alue Opiskelijoiden tontti Joenvarren reitti Linja-auto aseman piha-alue Porhontie `Kauppalan` piha-alue Lämpölaitoksen ympäristö 1 3 Kirkon parkkialue Kauppatie Puistoalue Pirjon Pakarin piha-alue

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA

PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA TYRNÄVÄN KUNTA JUURTUMISEN PAIKKA PEURANNIEMEN LEIKKIPAIKKA SUUNNITELMASELOSTUS SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUALUE s. 3 2 SUUNNITELMAN RATKAISUT s. 4 2.1 KALUSTEET JA VARUSTEET s. 4 2.2 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

430 Lintulan lisätontit. Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja päivättyyn kaavakarttaan.

430 Lintulan lisätontit. Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja päivättyyn kaavakarttaan. 430 Lintulan lisätontit Sivu 1/5 430 LINTULAN LISÄTONTIT Asemakaavamuutos Rakennustapaohje 14.6.2010 Tämä rakennustapaohje liittyy Lintulan lisätonttien asemakaavamuutokseen nro 430 ja 14.6.2010. päivättyyn

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina.

päänäkymä HOHDE NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. alueelle myös pimeinä aikoina. päänäkymä NÄKYMÄ etelästä pohjoiseen kadun pohjoisosassa. Valojuova hohtaa ja tuo viihtyisyyttä alueelle myös pimeinä aikoina. ILLUSTROITU POHJA leikkaus tarkennusalue P JOHDANTO Ideasuunnitelmamme lähtökohtana

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24%

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% Alue Kustannuslaji kuvaus määrä yksikkö hinta/yks kokonaishin ta Kunnanvirasto Puiden/pensaiden hoitoleikkaus

Lisätiedot

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43 YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET 31.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEET... 2 3 TEOLLISUUSALUE... 6 4 LOPUKSI... 7 1 1 JOHDANTO Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE Vastaanottaja Iitin kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 27.11.2013 Viite 82144450 IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILUALUE Päivämäärä 27.11.2013 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01 3 m kaava-alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ YLEISTÄ Alue rakentuu pientaloryhmien muodostamista ketjuista. Pientalot ja niihin liittyvät autotallit ja katokset sijoittuvat lähelle tontin kadunpuoleista reunaa muodostaen rajattua katutilaa. Yksityiset

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAAOJE 2.9.2016 ALUEEN SIJAINTI TYÖN TILAAJA Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu TYÖN TEKIJÄ WS Finland Oy RAKENTAMISTAAOJE

Lisätiedot

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asemakaavamääräykset Sääksvuori, korttelit 61 ja 62, kaavatunnus 28:010 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki, Kirstulan alueen asemakaavamuutos. Lähiympäristösuunnitelma

Hämeenlinnan kaupunki, Kirstulan alueen asemakaavamuutos. Lähiympäristösuunnitelma Pöyry Finland Oy 8.4.2011 Hämeenlinnan kaupunki, Kirstulan alueen asemakaavamuutos Lähiympäristösuunnitelma - ympäristön suunnittelun ja hoidon periaatteet autokaupan keskuksen alueella Kirstulan alueen

Lisätiedot

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009

RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA RASINRINTEEN KORTTELILEIKKIPUISTO UUDISRAKENTAMINEN VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 8.5.2009 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU SOINI KY Ympäristösuunnittelu

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut:

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: 04.04.2016 Helsinki Liitteenä kaaviokuvat poikkeamista (1) Kaava: VI ul/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuri

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka

Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka 7.11.2016 Hoitosuunnitelma As Oy Vantaan Seljankukka Taloyhtiön pihan pensaat ovat osittain varsin hyväkuntoisia, mutta osa alueista on pahoin rikkaruohottuneita, jolloin pensaat kasvavat kituliaasti.

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA LIITE 1 1/1 K alajoen k aupunki K alajoen keskustan osayleisk aava PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 17.10.01 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNK ATU 11-1 F 6 FIN-0010 HELSINKI FINLAND

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN 11.4.2016 1 Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Keskuspuiston eteläpään uudistamiseen. - VE1 Kehitetään puistoa perinteisenä puistona; oleskelu ja levähdyspaikkana. Valaistusta

Lisätiedot

KONSEPTI VALAISTUS REITIT JA SISÄÄNKÄYNNIT TOIMINNOT JA OLESKELU YKSITYINEN-JULKINEN

KONSEPTI VALAISTUS REITIT JA SISÄÄNKÄYNNIT TOIMINNOT JA OLESKELU YKSITYINEN-JULKINEN KONSEPTI Komiakorttelin läpi kulkee alueen pääreitti; kortteliraitti. Kortteliraitti on kuin verso, joka luo vehreän selkärangan komiakorttelin pihoille. Verso kukkii korttelipihoilla värikkäinä kukkivina

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8.

Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7 ja osakorttelia 8. NAANTALIN KAUPUNKI LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 Asemakaavan muutos koskee: koko Luolalan teollisuusaluetta sekä katu-, erityis- ja virkistysalueita, lukuun ottamatta korttelia 7

Lisätiedot

KAAVAN KUVAUS. Yleistä

KAAVAN KUVAUS. Yleistä KAAVAN KUVAUS Yleistä Tervajoen asemakaavaluonnoksen katujen, tonttien ja kortteleiden muodostamisessa on huomioitu ajantasaiset kiinteistörajat, tuore yleiskaava ja maastotieto. Ilman erityistä syytä

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS 18.11.011 YLEISTÄ Kuva 1. Kaava-alue ilmakuvassa. Ilmakuvaan on yhdistetty maastomalli maaston korostamiseksi. Jokikylän yleiskaavan kaava-alue on

Lisätiedot

Luonto kaupunkisuunnittelussa

Luonto kaupunkisuunnittelussa Luonto kaupunkisuunnittelussa Esimerkkejä Turusta Turun kaupunki Kaupunkisuunnittelu Tuuli Vesanto / 11.10.2017 Aiheet: 1. LUONTOARVOT YLEISKAAVOITUKSESSA 2. HULEVEDET JA LUONNON MONIMUOTOISUUS 3. TURUN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Tyrnäväjoen itäpuolen metsänhoitotoimenpiteet Meijerialueen kohdalla

Tyrnäväjoen itäpuolen metsänhoitotoimenpiteet Meijerialueen kohdalla Tyrnäväjoen itäpuolen metsänhoitotoimenpiteet Meijerialueen kohdalla Metsäkuviot 1.-4. sijoittuvat Meijerialueen ja Tyrnäväjoen välimaastoon. Koko alue rajautuu pohjoisessa Vanhatiehen, idässä Meijerialueeseen,

Lisätiedot

Ojala I. Rakentamistapaohje. Luonnos Asemakaava nro 8637

Ojala I. Rakentamistapaohje. Luonnos Asemakaava nro 8637 Ojala I Rakentamistapaohje Luonnos 29.5.2017 Asemakaava nro 8637 TRE:2451/10.02.01/2016 2 1. YLEISET ALUEET 1.1 Mossin puistokatu Keskustakorttelien jaksolla puistokatu on ilmeeltään urbaani bulevardi

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 12.1.2017-13.2.2017 EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN Etelä-Savon maakuntaliitto 13.1.2017 Merkitään tiedoksi Savonlinnan

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki

Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin. Green Street. Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Hulevedet hallintaan vihreän infran keinoin Green Street Paula Tuomi, yleissuunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki Esityksen sisältö Hallituksen kärkihanke Mikä on Green Street Suunnitelman tavoite Hulevesien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

Hienon asuinalueen muodostuminen

Hienon asuinalueen muodostuminen Hienon asuinalueen muodostuminen Kaikki yhdessä Alueen luonne, yhtenäisyys, yhteinen vaikutelma Luonteva maaston muotoilu maiseman luontaisen muodon mukaan Pihapuuston suhde maisemaan Kukin omalla tontillaan

Lisätiedot

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE A:N ASEMAKAAAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA..07 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto 0 Helsingin uusi yleiskaava (KSLK.0.0) 00 metriä 00 Kulosaen kerrostaloalueen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen.

KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI. Näkymä Lusikkatieltä, korttelien ja välistä pohjoiseen. KORTTELISUUNNITELMA - TALTRIKINMÄKI Näkymä Lusikkatieltä, korttelien 45094 ja 45116 välistä pohjoiseen. Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo, tiivistelmä 2.-3. Asemakaava, määräykset 4.-5 Korttelisuunnitelman

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

Nuotanvetäjäpatsas Rymättylä Liite 4

Nuotanvetäjäpatsas Rymättylä Liite 4 Liite 1 Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Liite 2 Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Naantalin kaupunki Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Vaihtoehtovertailu 14.10.2015 1(2) Nuotanvetäjäpatsas Rymättylä Liite 4 VE 1 VE

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 4462/10.02.03/2014 101 Karakallion keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 131609, 57. kaupunginosa Karakallio Valmistelijat

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16

Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin tontti 16 Asemakaavan muutos nro 12228, korttelin 49076 tontti 16 KAAVAKARTAN MÄÄRÄYKSIÄ Tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kerrosluku V 8600 kerros-m 2. 32 dba us-linjoja Reiherintien ja Gunillantien

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET 7747-1, 3 ja 4

RAKENTAMISTAPAOHJEET 7747-1, 3 ja 4 Tohloppi, Pyydyspohjankadun ja Tesoman valtatien välisen alueen asemakaavamuutos RAKENTAMISTAPAOHJEET 7747-1, 3 ja 4 LIITTYY ASEMAKAAVAAN NO 7747 TOHLOPPI, korttelin 2215 osa sekä korttelit 2224 ja 2227

Lisätiedot