Itä-Suomen yliopisto SELVITYS 1 (20) ARVIO JOENSUUN HOTELLI-RAVINTOLA WANHAN JOKELAN SOSIOKULTTUURISESTA MERKITYKSESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto SELVITYS 1 (20) 10.6.2013 ARVIO JOENSUUN HOTELLI-RAVINTOLA WANHAN JOKELAN SOSIOKULTTUURISESTA MERKITYKSESTÄ"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto SELVITYS 1 (20) ARVIO JOENSUUN HOTELLI-RAVINTOLA WANHAN JOKELAN SOSIOKULTTUURISESTA MERKITYKSESTÄ Simo Häyrynen, Rauno Sairinen, Sinikka Vakimo ja Juhana Venäläinen Itä-Suomen yliopisto 1 ARVION LÄHTÖKOHDAT 1.1 ARVION KOHDE JA NYKYINEN TILANNE Käsillä oleva arvio kohdistuu Joensuun kaupungin ruutukaava-alueella sijaitsevan rakennuksen toisessa osassa sijaitsevaan hotelli-ravintolaan Wanhaan Jokelaan (jatkossa: Jokela). Ravintola on toiminut vuodesta 1934 vuoden 2012 loppuun, jolloin kiinteistön testamenttilahjoituksen osana saanut omistaja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö päätti vuokrasopimuksen hotelliravintolayrittäjien kanssa ja sulki rakennuksen. Rakennuksen toisessa osassa on alun perin elokuvateatterikäyttöön rakennettu sali (Kino-Karjala), jota on viime vuosikymmeninä käytetty eri tarkoituksiin. Kiinteistön omistaja on esittänyt purkavansa rakennuksen vedoten sen huonokuntoisuuteen ja mahdollisen korjaamisen kalleuteen. Rakennuksen purku-uhka on nostattanut runsaasti vastustusta ja mediakeskustelua sekä synnyttänyt laajan kansalaisliikkeen (Pro Wanha Jokela). Myös Joensuun kaupungin päättävissä elimissä käytiin vilkasta keskustelua rakennuksen suojelusta kaavan avulla, mutta lopulta suojelupäätöstä ei kuitenkaan tehty yleiskaavaprosessin yhteydessä. Kaavapäätöksestä on tehty valituksia Kuopion hallinto-oikeuteen; lisäksi Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä on tehnyt suojeluesityksen Pohjois-Karjalan ELYkeskukselle. Arviota kirjoitettaessa rakennus on ollut toimenpidekiellossa ja tyhjillään noin puoli vuotta ja em. esitykset ja valitukset käsittelyssä. 1.2 ARVION PERIAATTEET JA TOTEUTUS Sosiokulttuuristen vaikutusten arviointi on kulttuuriperintöarvojen tarkastelussa kehittymässä oleva menetelmä, joka korostaa rakennusten, maisemien, tilojen tai toimintojen merkitystä paikallisyhteisössä tai laajemmin yhteiskunnassa. Tarkastelussa pyritään holistiseen kokonaisarvioon; siinä yhdistyvät sosiaalisen ja kulttuurisen lisäksi myös historiallinen ja taloudellinen näkökulma. Sosiokulttuurisia vaikutuksia on arvioitu yhdyskuntasuunnittelun piirissä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin käsitteen avulla. Esimerkiksi Päivänen ym. (2005) 1 ovat avanneet kaavoituksen sosiaalisten vaikutusten sisältöä kolmen perusulottuvuuden avulla: alueen sosiaalinen luonne, toiminnallisuus ja elämyksellisyys (koettu ympäristö). Tässä arvioinnissa hyödynnetään näitä jäsennyksiä. Olemme kuitenkin täydentäneet sosiaalisten vaikutusten arviointia kulttuuriulottuvuudella. Sen avulla otetaan huomioon kollektiivisen merkityksellistämisen maailma sekä ajallisten ja paikallisten tulkintojen ja traditioiden merkitykset. Kulttuurikäsityksemme kattaa kuin myös korkeakulttuuristen elementtien ja taiteeseen liittyvien tekijöiden lisäksi ns. tavallisen ihmisen näkökulman ja elämäntava osana sosiaalista ja kulttuurista todellisuutta. 1 Jani Päivänen, Johanna Kohl, Rikhard Manninen, Rauno Sairinen & Marketta Kyttä (2005): Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Avauksia sisältöön ja menetelmiin. Helsinki: Ympäristöministeriö.

2 2(20) Paikan sosiaalista ja kulttuurista luonnetta kuvataan usein käsitteillä paikan identiteetti ja imago. Identiteetti on se samanlaisuus, joka erottaa paikan muista alueista. Paikan identiteetti on kollektiivisesti jaettu ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muokkaantuva käsitys paikan erityispiirteistä. Tietyllä alueella ollaan eri syistä kiinnittyneitä alueen erityispiirteisiin ja muodostetaan samalla eroa muihin alueisiin. Imago taas on pikemminkin paikasta ulkopuolisille syntyvä tai synnytetty kuva. Paikalla voi myös olla useita rinnakkaisia tai jopa keskenään ristiriitaisia identiteettejä tai imagoja tulkitsijoistaan riippuen. Nämä muuttuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ihmisten kohdatessa ja määrittäessä paikan merkityksiä. Paikan identiteetin ja imagon määrittely tulee erityisen ajankohtaiseksi silloin, kun paikkaan kohdistuu sen fyysisiä rakenteita tai toimintoja muuttavia, uudistavia tai toimintoja estäviä toimenpiteitä. Tällöin alueiden sosiaalinen ja kulttuurinen todellisuus muuttuu. Nojaudumme tarkastelussamme sellaiseen näkemykseen kaupunkirakenteesta ja kaupunkikulttuurista, jossa otetaan huomioon nyky-yhteiskunnalle ominainen segregoituminen ja ryhmäytyminen erilaisten tekijöiden (kuten ikä, sukupuoli, sosiaaliryhmä, alue jne. ) perustalta. Eri ryhmille muodostuukin omia kulttuureita ja toiminta-alueita, joiden rinnakkainen ja lomittainen läsnäolo on kaupunkiasumisessa luonteenomaista. Identiteettitulkintojen moninaisuus tekee paikan identiteetistä väistämättä myös poliittisen. Tässä selvityksessä arvioidaan Jokelan sosiokulttuurista merkitystä. Arviointi perustuu erilaisiin sosiokulttuuristen vaikutusten toisiinsa kietoutuneisiin ulottuvuuksiin, joita tarkastelemme seuraavasti: rakennusperintöarvot kulttuuriperintöarvot merkitys paikallisen identiteetin kannalta yhteisöllinen ja osallistava merkitys sosiokulttuuristen vaikutusten taloudellinen merkitys Arviointi perustuu asiantuntijaryhmän työskentelyyn keväällä Ryhmä on koostunut Itä-Suomen yliopistossa toimivista kulttuurintutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen asiantuntijoista. Dos Häyrynen edustaa yhteiskuntatieteellisen kulttuuritutkimuksen, prof. Sairinen vaikutusten arvioinnin ja yhdyskuntasuunnittelun, prof. Vakimo perinteen ja kulttuurin tutkimuksen sekä FM Venäläinen kulttuuritalouden ja kulttuurin alueellisten vaikutusten tutkimuksen asiantuntemusta. Työryhmään ovat kuuluneet lisäksi kulttuuritieteiden opiskelijat fil. yo Katja Hätinen, fil. yo Mari Karjalainen ja HuK Eeva Pärjälä, jotka vastasivat arvion taustalla olevan aineiston kartoittamisesta, keräämisestä ja alustavasta analyysista. Työryhmällä on ollut käytössään erilaisia dokumentteja ja Jokelaa koskevia aineistoja. Työryhmän käyttämistä aineistoista tärkeimmät ovat erilaiset viralliset dokumentit, n. 20 vuoden aikana koottu Jokelaa koskeva haastatteluaineisto sekä sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa käydystä keskustelusta koostettu aineisto. Aineistosta on erityisesti nostettava esiin FM Jyrki Piispan ja FM Eino Maironiemen 2000-luvun alussa kokoama laaja Jokelaa koskevaa muistitietoa ja suullista perinnettä taltioiva haastatteluaineisto. Aineiston merkitys korostuu paitsi laajuutensa ja syvällisyytensä vuoksi myös siksi, että se kertoo pohjoiskarjalaisten Jokelalle antamista merkityksistä ennen nykyisen, Jokelan jatkuvuutta uhkaavan tilanteen syntyä. Aineistoa

3 3(20) käyttäessämme olemme pyrkineet ottamaan huomioon kirjoittajan tai puhujan aseman suhteessa arvioitavaan ilmiöön. Siten Jokelaa etäämmältä katseleva arvioi sen merkityksiä usein eri suunnasta kuin siellä aktiivisesti vieraileva ja sen kulttuuria tunteva. Arvioinnissa käytetty materiaali on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 sekä yksityiskohtaisessa aineistoluettelossa. 2 SOSIOKULTTUURISTEN MERKITYSTEN ERITTELY 2.1 RAKENNUSPERINTÖARVOT Arviota laativalla asiantuntijatyöryhmällä ei ole asiantuntemusta/mahdollisuutta arvioida rakennuksen rakennushistoriallista arvoa rakennustaiteellisesta näkökulmasta. Otamme sen sijaan rakennuksen kaupunkihistoriallista arvoa pohtiessamme huomioon seuraavankaltaisia itse rakennukseen kiinnittyviä materiaalisia ulottuvuuksia: esteettisyys historiallisuus kaupunkikuva säilyttämisen edellytykset Wanha Jokela-Kino-Karjalan uudisrakennus on Aulis E. Hämäläisen suunnittelema kokonaisuus, joka valmistui vuonna 1939, joskin ravintolapuolen hirsikehikko periytyy 1800-luvulle. Rakennuksen Kino-Karjalan puoli on kivirakenteinen, kun taas Jokelan puoli on hirsirakenteinen. Ravintola aloitti toimintansa vuonna 1934, mistä alkaen se on toiminut keskeytymättä viime vuoteen asti. Hotelli ja elokuvateatteri aloittivat toimintansa saman vuosikymmenen loppuun mennessä. Kiinteistön rakennuttajana toimi sen omistaja Heikki Inari, joka aloitti ja jatkoi yritystoimintaansa rakennuksessa siihen asti, kunnes se siirtyi hänen tyttärensä Irene Turusen hoitoon. Turunen testamenttasi kiinteistön sen nykyiselle omistajalleen; tontilla sijaitsee myös arvokas kivikerrostalo, ns. Inarintalo. Rakennusperintöarvoista käydyssä julkisessa keskustelussa ovat korostuneet toisistaan poikkeavat käsitykset rakennuksen suojelemisen teknisistä edellytyksistä. Rakennuksen omistajan mukaan rakennus on niin huonokuntoinen, että sen korjaaminen tulee kohtuuttoman kalliiksi. Myös osa käytössämme olevan aineiston viesteistä pitää Jokelan purkamista välttämättömänä rakennuksen huonokuntoisuuden tai tontin sijainnista johtuvan arvokkuuden vuoksi. Rakennuksella ei koeta olevan sellaisia rakennushistoriallisia arvoja, jotka puoltaisivat sen säilyttämistä. Samalla muistutetaan, että ravintolatoiminnan suojelu itsessään ei ole rakennussuojelun keinoin mahdollista tai se on ainakin hyvin haasteellista. Rakennuksen suojelua esittänyt Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä korostaa rakennuksen erityisyyttä vedoten mm. rakennuksen ajalliseen kerrostuneisuuteen ja sen muodostamaan, funktionalistisesta tyylistä vaikutteita saaneeseen arkkitehtoniseen kokonaisuuteen. Räppänän lausunnossa Jokelaa painotetaan ainutlaatuisena kohteena sekä Suomen mittakaavassa että Joensuun rakennuskulttuurin osana ja myös kaupunkikuvan elävöittäjänä ja rikastajana. Lisäksi

4 4(20) rakennuksen arvona nähdään se, että hotelli-ravintolatoiminta on rakennuksessa jatkunut keskeytyksettä meidän päiviimme asti ja Kino-Karjalakin pitkälle 1980-luvulle asti. Rakennuksen nähdään mahdollistaneen pitkän pohjoiskarjalaisen kulttuuri- ja elinkeinohistoriallisen jatkumon. Siihen nähdään kiinnittyneen ainutlaatuisia historiallisia ja paikallisia merkityksiä, joita ei voida muihin rakennuksiin keinotekoisesti siirtää. Käytössämme olevassa perinne-, media- ja päätöksentekoaineistossa rakennuksen arvo nähdään pääosin muunlaisessa merkityksellisyydessä kuin sen esteettisessä tai arkkitehtonisessa arvossa. Vain harvoissa puheenvuoroissa korostetaan rakennuksen kauneutta tai ylipäänsä otetaan kantaa rakennuksen arkkitehtuuriin. Rakennusta pidetään yleensä huonokuntoisena, mutta rakennuksen kunnostamisen mahdollisuuksista ja tarpeesta on erilaisia käsityksiä; mm. vanhaa kunnioittavaa korjaavaa rakentamista tai yhteisöllistä rakentamista on esitetty vaihtoehdoksi kalliille korjausrakentamiselle. Väitetystä heikosta kunnosta huolimatta rakennuksen katsotaan aineistossa olevan tärkeä osa Joensuun kaupunkikuvaa. Jokelan rakennusta verrataan esimerkiksi vanhaan puiseen Kauppahalliin Joensuun torilla, joka rakennettiin vuonna 1902 ja purettiin kiivaan taistelun jälkeen vuonna Vanhan Kauppahallin purkamista on pahoiteltu laajasti. Näissä molemmissa rakennuksissa korostuu toiminnan historiallinen jatkumo ja omaleimaisuus, jotka yleisesti nähdään säilyttämisen arvoisina kaupungin yleisilmeenkin kannalta. Joensuun oloissa Jokelan erityislaatuista arvoa korostaa myös se, että Joensuun ruutukaava-aluetta on uudisrakennettu voimakkaasti viime vuosikymmeninä, ja vanhoja rakennuksia on purettu laajalti uudisrakennusten tieltä. Jokelan sisätiloihin liitetään aineistossa enemmän merkityksiä ja merkityksellisyyden kokemuksia kuin sen ulkoiseen olemukseen. Ravintolan huone- ja tilajakoa ja sen sisustusta pidetään erikoisena ja tunnelmallisena. Rakennuksen arvon omaleimaisena ja historiallisesti merkittävänä katsotaan perustuvan siihen, että Jokela on elänyt yli aikojensa, ehdottomasti sukupolvensa yli ja säilyttänyt sen tyylin, joka on ollut ennen hyvin yleistä ravintoloissa, mutta nykyään harvinaista. 2.2 KULTTUURIPERINTÖARVOT Kulttuuriperintöarvoissa on kyse tilan merkityksestä historiatietoisuuden kannalta eli siitä, kuinka aktiivisesti paikka tai tila toteuttaa arkiseen muistivarantoon perustuvan elävän arkiston funktiota eri ulottuvuuksilla: kulttuurihistoriallinen merkitys kulttuurinen omaleimaisuus valtakunnallinen merkitys perhe-, suku- ja yrityshistoriallinen merkitys Jokelan osalta kyse on siitä, mikä on sen merkitys tietyn ajan ravintolakulttuuriperinteen sekä paikallisen elinkeinohistorian elävänä ja toimivana muistomerkkinä. Arviomme ja aineistomme mukaan Jokela on tässä suhteessa Pohjois- Karjalassa ainutlaatuinen ja myös valtakunnallisesti merkittävä muutoksen ilmentäjä osana kultturiravintoloiden perinnettä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Joensuun perinnearkisto on kerännyt ja tallentanut Jokelaa koskevaa muistitietoa ja perinnettä jo 2000-luvun alusta alkaen. Tämä kertoo siitä, että kyseisen hotelli-ravintolan piirissä

5 5(20) syntynyt kulttuuri on nähty merkittävänä ei pelkästään pohjoiskarjalaisen paikalliskulttuurin ja perinteen kannalta, vaan myös koko suomalaisen kulttuurin mittakaavassa. Lisäksi on huomattava aiemmin mainittu Wanha Jokela -teos (Piispa & Maironiemi 2002), joka rakentaa ja osaltaan ylläpitää kuvaa monille sukupolville merkityksellisestä kulttuurista. Jokelan liki 70-vuotisessa menneisyydessä on nähtävissä suomalaisen ravintolakulttuurin historialliset kerrostumat. Jokelan perustaja Heikki Inari pyrki tekemään paikasta arvokkaan ja arvostetun, mistä syystä paikassa pidettiin yllä tietynlaisia, ajan tavalle ominaisia herraskaisia tapakäytäntöjä. Vuosien myötä ja omistajien vaihtuessa hotelliravintola koki erilaisia tyylillisiä kausia. Sota-ajan tanssikieltoa uhmaava tanssiravintola muuttui E-liikkeen omistamaksi pubimaiseksi lähiöravintolaksi tikkakisoineen ja taas 1980-luvun tummasävyiseksi rock-klubiksi diskopalloineen. Hotelli-ravintolan viimeiset yrittäjät muuttivat ravintolan sisustuksen ja hengen sen alkuperäiseen asuun 1990-luvun alkuvuosina ja se säilytettiin sulkemiseen asti. Vuosien saatossa myös käyttäjäkunnan sosiaalinen hierarkia tasoittui ja Jokelasta kehittyi taiteen, elinkeinoelämän, sivistyneistön ja tavallisten ihmisten luokka- ja sukupuolirajojen ylittävää ravintolakulttuuria. 2 Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan arvo kulttuuriravintolana on merkittävä. Sen historiassa ovat yhdistyneet ns. korkeakulttuuriset ilmiöt, esittävät taiteilijat ja yliopistoväki kuin myös paikallisten yrittäjien ja tavallisten pohjoiskarjalaisten arkikulttuuri. Kulttuuriravintolana siihen on myös tallentunut suomalaisen populaarikulttuurin vaiheita. Jokelaa koskevassa muistitiedossa toistetaankin, kuinka rakennuksessa on vieraillut lukuisia suomalaisen taide- ja populaarikulttuurin merkkihenkilöitä (kuten esimerkiksi Tauno Palo, Reino Helismaa, Tapio Rautavaara, Tamara Lund, Anita Välkki, Irwin Goodman, Juice Leskinen, M.A. Numminen ja Dave Lindholm). Tietoisuus siitä, että juuri tässä tietyssä rakennuksessa ovat yöpyneet, esiintyneet tai juhlineet juuri nämä arvostetut henkilöt, tekevät tilasta paikallisesti ja kansallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen kohteen. Jokelalla syntyi ajan myötä vahva valtakunnallinen boheemi-ravintolan maine, johon Joensuussa vierailijat usein tutustuvat. Yliopisto- ja konferenssivieraita on ollut tapana viedä illan aikana aistimaan Jokelan ilmapiiriä ja paikallista ravintolakulttuuria. Kulttuuriravintolan luonnetta on entisestään vahvistanut hotelli-ravintolan viimeisten yrittäjien pitkäaikainen toiminta pianisteineen ja tiloissa järjestettyine kulttuuritapahtumineen. Tiloja on tarjottu myös kansalaisjärjestöille ja kulttuuritoimijoille kokoontumispaikaksi. Hotelli-ravintola Vanhan Jokelan kulttuurihistoriassa ja paikan perustajan Heikki Inarin toiminnassa voi nähdä sen, miten kulttuurihistoria ja elinkeinoelämän historia kietoutuvat toisiinsa niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Heikki Inari oli aktiivinen kulttuurin, kuorolaulun ja elokuva-alan harrastaja ja järjestötoimija ja myös Pohjois- Karjalan kauppakamarin perustajajäsen. Hän ja Jokela olivat mukana Yksityisyrittäjien Pohjois-Karjalan aluejärjestön synnyssä: aluejärjestö perustettiin ravintola Jokelassa. Lisäksi Inari toimi vuosina Suomen elokuvateatterinomistajain liiton johtokunnassa (kuten myös hänen tyttärensä myöhemmin). Inari oli aktiivinen Suomen Hotelli- ja Ravintolaliiton johtokunnassa, ja liitto kutsui hänet kunniakrouvariksi vuonna Inarille myönnettiin talousneuvoksen arvonimi vuonna Heikki ja Maria Inarin perhe teki lisäksi lahjoituksen Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahastolle vuonna 1961, jolloin perustettiin heidän nimeään kantava rahasto. Rahaston tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan musiikkielämää sekä isänmaallis- 2 Ks. Piispa & Maironiemi 2002.

6 6(20) kansallishenkistä runoutta ja tukea maakunnan talouselämän kehittämistä palvelevaa tutkimusta. Heikki Inarin kulttuuria ja yritystoimintaa yhdistävä periaate on jatkunut näihin päiviin asti. Aineistojemme ääni jakautuu kahtaalle suhteessa puhujan asemaan. Osa Jokelaa ulkopuolelta katsovista saattaa kuvata ravintolaa räkälänä, juottolana ja alkoholisteja tuottavana vahingollisena tilana, jollaisia ei kaupungissa tarvittaisi. Jokelan kulttuuria arvostavat sen sijaan kuvaavat paikan ainutlaatuisuutta mm. kulttuurihistoriallisen henkensä vuoksi. Aineistossamme arvellaan Jokelan olevan viimeisiä vastaavia paikkoja. Eräs toteaa, että "ajan lumo on asettunut paikkaan ja tuonut tänne kävijöidensä mukana filosofisen ja kirjallisen hengen" ja "täällä hehkuu sivistys, tyyliä ja runoutta, jota ei muualla tässä kaupungissa tapaa. Jokelan arvostamisesta kulttuuriperintökohteena kertoo myös se, että maaliskuussa 2013 Suomen Kulttuuriperintöyhdistys Europa Nostra Finland valitsi Wanhan Jokelan rakennuksen Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi. 3 Valintaperusteissa korostettiin sitä, että rakennus edustaa sotia edeltäneen ajan maaseutukaupungin ajatusmaailmaa ja kulttuuria sekä sitä, että se on ollut vuosikymmenten mittaan kohtaus- ja majoituspaikka monelle kansallisesti sekä kansainvälisesti merkittävälle taiteilijalle ja kulttuuripersoonalle. 2.3 MERKITYS PAIKALLISEN IDENTITEETIN KANNALTA Paikallisidentiteettiin liittyvien merkitysten arvioinnissa on kyse siitä, mikä on tilan tai paikan merkitys paikkakunnan sisäisen ja/tai ulkoisen kuvan kannalta paikkakunnan identiteetin tai imagon symbolina. Kyse voi olla siitä, kuinka tila poikkeaa yleiskulttuurisesta formaatista tai normista ja muodostaa oman paikallisen luonteensa. Toisaalta on huomattava, että kaupunkikulttuurille on ominaista kerrostuneisuus ja eriytyneisyys: se, mitä toiset ryhmät tai kerrostumat pitävät merkittävänä voi toisille olla täysin yhdentekevää; paikallisidentiteetin kokemukset ovat kontekstisidonnaisia ja vuorovaikutuksessa rakentuvia. Paikan luonne vaihtelee ihmisten mielissä myös sen mukaan, ovatko he paikkakunnalla aina asuneita, sieltä poismuuttaneita, sinne myöhemmin muuttaneita tai vain välillisesti paikkaan kiinniityneitä. Merkitys paikallisen identiteetin kannalta avautuu tarkastelussamme mm. seuraavien näkökulmien kautta: paikallinen erityisyys ja omaleimaisuus symbolisuus autenttisuus Arviomme mukaan Jokela on paikallisidentiteetin kannalta merkittävä, erityinen ja omaleimainen kokonaisuus. Näkemystä tukee edellä mainittujen seikkojen lisäksi Jokelan yrityskulttuuri, joka on ammentanut aineksia paikallisesta kulttuurista. Ravintolan toiminta on erityisesti viime vuosikymmeninä perustunut vanhan kunnioittamiseen ja uusien innovaatioiden maltilliseen soveltamiseen. Esimerkiksi ravintolan ruoka-annokset ovat rakentaneet paikalliskulttuurisia merkityksiä, kun ne on nimetty paikallisten kulttuuripersoonallisuuksien mukaan. Myös pohjoiskarjalaiset 3 Ks.

7 7(20) taiteilijat ja muusikot ovat näkyneet eri tavoin ravintolassa. Paikallisidentiteettiä luovasta merkityksestä kertoo monien maininta siitä, että Jokelaa on esitelty vierailijoille omaleimaisena ja paikallisen ravintolakulttuurin ilmentymänä. Nämä seikat kertovat osaltaan niistä merkityksistä, joita tätä paikkaa kohtaan on vuosien saatossa muodostunut. Jokelan yksi keskeinen paikallisidentiteettiä luova merkitys syntyy sen asiakaskunnan piirteistä. Jokelaan nivoutui erilaisista asiakassegmenteistä, pitkän ajan kuluessa ja spontaanisti monien ulottuvuuksien yhteisö. Jokela on ollut erityisesti taiteilijoiden, tieteilijöiden, opiskelijoiden ja paikkakunnalta muualle muuttaneiden keskuudessa tärkeä joensuulainen maamerkki ja muistin paikka. Jokelan erityisestä merkityksestä kertoo se, että eri opiskelijasukupolvet ovat ottaneet sen kokoontumispaikakseen. Sinne on usein myös palattu, kun myöhemmin on tultu kaupunkiin vierailulle kaupungista poismuuton jälkeen. Jokela edustaa nuorille paikalliskulttuurista jatkuvuutta muuttuvassa kaupunkikuvassa. Opiskelijoille vuonna 2013 tehdyissä haastatteluissa Jokelan tunnelmaa kuvataan mm. sanoilla konstailematon, välitön, ainutlaatuinen, mystinen, kodikas ja legendaarinen. Jokela on kulttipaikka, sulatusuuni, matalan kynnyksen paikka, joka poikkeaa pintaliitopaikoista. Haastatteluissa Jokelaa verrataan mm. Helsingin Tavastiaan, Lahden Torveen, Jyväskylän Lutakkoon tai Porvoon Bar Meeriin. Haastateltavat ovat ajoittain hämillään Jokelan asiakaskunnasta, koska sitä ei voi määritellä selkeästi. Yleisesti Jokelan käsitetään olevan kulttuuri-ihmisten paikka ja toisaltaan paikkaa pidetään nukkavieruna räkälänä. Jokelassa käy opiskelijoita, yliopiston ihmisiä, herroja ja tavallista kansaa. Vanhat ja nuoret viettävät iltaa samassa tilassa. Jokelassa pystyi kohtaamaan ihmisiä, joiden kanssa muuten ei olisi tullut keskusteltua. Jokelassa duunarit, herrat ja tunnetut taiteilijat viettivät iltaa yhdessä. Erotuksena muihin ravintoloihin Jokelan ominaispiirteenä on ollut markkinoinnin puuttuminen sekä itsenäisyys suhteessa jatkuvasti yleistyneisiin ketjuravintoloihin. Joensuussa Jokela poikkeaakin muuten erittäin ketjuravintolapainotteisesta kaupunkikeskustasta. Aineistossamme eräs haastateltavista summaa tunnelmaa Jokelan nurkkaikkunasta katsottuna seuraavasti: Ulkona oli moderni maailma ja sisällä vanha Jokela. Samantapaista historiallista ravitsemusliikeidentiteettiä on Joensuussa lähinnä kaupungintalon Teatteriravintolalla. Jokela on ollut autenttisena yhteisöllisenä tilana mukana Joensuun kaupungin sivistyksellisessä ja taloudellisessa nousussa perifeerisestä kylästä monipuoliseksi yliopisto- ja kulttuurikaupungiksi. Jokelaan liittyvä muistitieto ja kulttuuriperintö heijastelevat paitsi pohjoiskarjalaisen arkielämän myös sen yritys-, kulttuuri- ja elinkeinotoiminnan muutoksia historiallisessa perspektiivissä. 2.4 YHTEISÖLLINEN JA OSALLISTAVA MERKITYS Yhteisöllisellä merkityksellä tarkoitetaan tilan tai paikan arvoa eri väestönosia ja/tai ajattelutapoja yhteen kokoavana voimana ja kiinnityspisteenä. Arvo korostuu, jos tila tai paikka pystyy toimimaan yhteisten tilaisuuksien ja luovien tekojen (kollektiivisen luovuuden) voimistajana ja inspiraationa. Yhteisöllisyyden merkitykseen kuuluu myös paikan arvo eri yhteisöjen integriteettiä/eheyttä säilyttävänä tai lisäävänä voimana. Yhteisöllinen merkitys avautuu mm. seuraavien seikkojen kautta:

8 8(20) sosiaalisuus virike luovuudelle arvot tuleville sukupolville. Monet yhteisöllisyyden ulottuvuudet ovat jo tulleet mainituksi arviossamme aiemmin. Jokela on muodostanut puitteet ja toiminut inspiraation lähteenä suurelle määrälle yksilöllisiä ja kollektiivisia luovia tekoja ja tilaisuuksia. Tiedeseminaarien, sinfonia- ja popmusiikkikonserttien, teatteriesitysten ja väitöstilaisuuksien ulkopuolisillekin avoimena juhlapaikkana se on ollut autenttinen ja avoin kohtauspaikka eri väestöryhmille ja elämänaloille. Jokelassa järjestettiin kansalaisaktivismi- iltoja ja harrastekerhoja. Jokelaan liittyvä kulttuurinen aktiivisuus kuuluu keskikokoiselle kaupungille harvinaisiin ja tärkeisiin vaihtoehtoisten kehitysideoiden tulkintaalustoihin. Opiskelija-haastatteluissa (2013) moni mainitsee keskustelutilaisuuksien välittömyyden. Lisäksi Jokelassa kuka vain sai laulaa, soittaa ja esiintyä spontaanisti. Jokelaan liitetään vahvasti helppous ja arkisuus. Jokela oli toisaalta osa arkea, koska siellä käytiin usein, mutta toisaalta se nimenomaan katkaisi arjen rutiinit ja mahdollisti henkisen levon ja latautumisen työn ohella. Tilan tai paikan osallistava merkitys tarkoittaa sen arvoa julkiselle keskustelulle sekä väestön avoimelle osallisuudelle yhteiskunnassa ja yhteisössä. Tilan merkitystä yhteiskunnallisen keskustelun rakentajana voidaan arvioida sekä pitkän linjan trendinä että murroksen aiheuttaman reaktion näkökulmasta. Tätä voi tarkastella myös kaupunkien kehityksen paradigmamurroksen kautta, jossa asiantuntijavetoinen topdown-suunnittelu on vähitellen antanut yhä enemmän tilaa kaupungin asukkaiden eli käyttäjien näkökulmille ja suoralle osallisuudelle. Wanha Jokelan merkitys kaupunkilaisten osallistumisen näkökulmasta on se, että yhteisöllisenä kaupunkitilana se on ollut välitön kohtauspaikka ja osallistumiskynnyksen alentaja. Wanhan Jokelan lopettamista seuranneen murroksen aikaansaama Jokelaa puolustava kansalaisliikehdintä toimii esimerkkinä yli intressi- ja väestöryhmien kulkevasta kansalaisaktiivisuudesta uusine muotoineen (Facebookin Pro Wanha Jokela). Kamppailu on myös nostanut uudenlaista kiinnostusta kaupungin päätöksentekoa, kaavoituspolitiikkaa ja kaupunkisuunnittelun periaatteita kohtaan. Jokelan purkamiselle on myös esitetty vaihtoehtoja tontin vain osittaisen rakentamisen ja korjausrakentamisen muotojen osalta. Aineistossamme onkin esitetty, että tontille mahtuisi rakentamaan uudisrakennuksen Jokelan taloa purkamatta. 2.5 SOSIOKULTTUURISTEN VAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN MERKITYS Sosiokulttuuristen vaikutusten taloudellista merkitystä arvioidaan siitä näkökulmasta, kuinka Jokelan kaltainen paikallinen kulttuuri-instituutio voi toimia osana kaupungin ja alueen houkuttelevuutta, elinkeinorakenteen uudistamista sekä innovatiivisen ympäristön luomista. Aineiston pohjalta havaittuja ja tarkasteltuja merkityksiä ovat: Joensuun houkuttelevuus leviävät yhteisöhyödyt virike luovalle työlle Jokela oli Joensuun erikoisuus, jota esiteltiin ulkopaikkakuntalaisille ja turisteille. Varsinkin tiedeyliopiston kansainvälisiä ja kotimaisia vieraita totuttiin viemään sinne.

9 9(20) Jokelan purkaminen poistaa Joensuun keskustasta omailmeisenä tunnetun paikan. Koska tällaisia omailmeisiä yhteisöllisiä paikkoja ei paikkakunnalla juurikaan muita ole, on mahdollista, että paikan katoaminen vaikuttaa merkittävästi siihen miten mielenkiintoisena tai erityisenä ulkopuoliset Joensuun keskustaa pitävät. Kyse on siis siitä, onko kaupungin keskustassa paikkoja, joissa on tai ei ole jotain omaleimaista. Muistitiedon perusteella monien kulttuuri- ja taideprojektien käsitetään saaneen alkunsa ja/tai kehittyneen Jokelassa. Luovien alojen työntekijöiden suosimana paikkana Jokelan voidaan olettaa tuottaneen korkeita positiivisia ulkoisvaikutuksia myös muille tuotannonaloille. 3 YHTEENVETO Pitkäikäisen hotelliravintolan sosiokulttuuristen merkitysten arviointi on ollut asiantuntijaryhmälle haasteellinen tehtävä erilaisten kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten kietoutuessa toinen toisiinsa. Olemme päätyneet erittelemään näitä arvoja viidestä näkökulmasta: rakennusperinnön, kulttuurihistorian, paikallisidentiteetin, yhteisöllisyyden ja osallistavan sekä taloudellisen merkitysulottuvuuden avulla. Tällä jaottelulla haluamme nostaa esiin sosiokulttuurisia merkityksiä monipuolisesti, holistisesta perspektiivistä. Olemme arviossamme myös korostaneet kaupunkikulttuurin segregoitunutta, osakulttuurista luonnetta sekä puhujan ja kokijan näkökulmaa: kohdetta ulkopuolelta arvioivat näkevät siinä usein eri merkityksiä kuin kohteen tuntevat näkevät. Seikka liittyy myös käytössämme olevan aineiston vääristymään. On nimittäin oletettavaa, että Jokelaa koskevaan julkiseen keskusteluun tai haastatteluihin tuskin osallistuu henkilö, jolle paikka on täysin yhdentekevä. Tällainen vääristyminen koskee kaikkea laadullista aineistoa ja se tulee ottaa huomioon aineistosta vedetyissä johtopäätöksissä. Arviota on lisäksi hankaloittanut se, että suomalaisessa kulttuurissa ravintolatoimintaa arvioidaan helposti moralisoiden vahingollisena kaupunkiasumisen lieveilmiönä. Meillä ravintolakulttuuria ja vanhoja ravintolarakennuksia ja miljöitä ei ole ollut tapana arvioida sosiokulttuurisina tai kulttuuriperintöarvoja kantavina paikkoina samalla tavoin kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Myös Jokela-keskustelua värittää paikoin moralistinen tendenssi. Aineistossamme nouseekin esille usein kysymys, eikö paikallinen ravintolakulttuuri kelpaa tuettavaksi kulttuuriksi ja miten kulttuuri tulisi määritellä. Yhteenvetona toteamme, että kaikilla viidellä käyttämällämme ulottuvuudella Jokelan sosiokulttuurinen merkitys on huomattava. Rakennusperintöön liittyvä merkitys liittyy jossain määrin rakennuksen rooliin kaupunkikuvan omaperäisenä elementtinä, mutta erityisesti rakennuksen sisätiloihin yhteisen ja pitkäkestoisen ravintolakulttuurin tyyssijana. Ravintolan monipuolinen kulttuurihistoriallinen, paikallishistoriallinen ja elinkeinohistoriallinen merkitys on kiistaton ja tulee esille monista dokumenteista: paikkaa ja sen merkityksiä muistetaan ja kerrotaan jatkuvasti edelleen. Vastaavaa, laajasti merkityksellistä paikkaa tai tilaa on Joensuusta vaikea löytää. Myös Jokelan rooli paikallisen identiteetin ja toisaalta imagon kannalta on merkittävä, mikä näkyi aineistossamme poikkeuksellisen monimuotoisena. Jokelalla ei luonnollisesti ole samaa merkitystä kaikille, mutta moneen muuhun paikkaidentiteettiin verrattuna siihen liittyy poikkeuksellinen ylirajaisuus. Tämä tarkoittaa identiteettikokemusten ja samalla

10 10(20) identiteettiyhteisön ketjuuntumista ihmisten erilaisen ja eriaikaisen liikkuvuuden vuoksi valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Ja juuri tämä piirre tuntuisi vahvistan Jokelan joensuulaista erityisyyttä. Osa paikallisen identiteetin merkityksestä syntyy nimenomaan paikan herättämistä ristiriitaisista tuntemuksista. Arviomme mukaan Jokelan sosiokulttuurinen merkitys perustuu vahvasti siihen liitettyihin symboliarvoihin, jotka eivät palaudu ensisijaisesti rakennushistorialliseen tarkasteluun. Toisin kuin ravintolan purkamista kannattavissa lausunnoissa on toisinaan ilmaistu, Jokela on siis kaikkea muuta kuin yksi ravintola muiden joukossa. Yksi Jokelan keskeisistä merkityksistä on ollut juuri sen kyvyssä tuottaa julkista keskustelua kulttuuriarvoista ja kaupunkitilan käytöstä. Sillä on ollut myös ajan myötä olennainen kansalaisia päätöksentekoon osallistava merkitys. Tällaisena keskustelun areenana sen merkitys ei ole yhteisesti jaettu vaan vaihtelee jyrkästi. Jokela on ollut sosiaalinen ja kulttuurinen ravintolatila, jolla on monia ja myös ristiriitoja aiheuttavia merkityksiä. Toisille se on boheemi kulttuurinen kohtauspaikka ja toisille taas juottola ja karvahattupaikka, jonne ei haluta astua sisään. Toisaalta paikan tunnelmaa ei ole sidottu kaupunkiin vaan ihmisiin. Eräs aineiston haastatelluista toteaa osuvasti: tunnelma leijuu ajan ja paikan ulkopuolella. Toisaalta paikan henki ei ole keinotekoisesti siirrettävissä muualle, toiseen paikkaan. Sosiokulttuurinen arvio on aina syytä suhteuttaa kohteen ympäristön yleisempään muutokseen. Joensuun näkyvin osa kaupungin keskusta on kokenut viime vuosina voimakkaan rakennemuutoksen, joka ei koske vain ulkoisia julkisivuja vaan tilan käyttötarkoituksia. Arviomme mukaan Jokela on onnistunut tarjoamaan murrosvaiheessa monille ihmisille niin paikkakunnalla kuin sen ulkopuolella tärkeitä kokemuksia aiempien elämäntapojen jatkuvuudesta ja olemassaolon oikeutuksesta. Edellä sanotun perusteella toteamme, että ravintola Wanha Jokelalla on kiistaton ja ainutkertainen sosiokulttuurinen ja immateriaalinen arvonsa niin paikallisena kuin valtakunnallisenakin toimintana ja ilmiönä. Jokelalla on selkeästi valtakunnallinen sosiaalikulttuurinen merkitys. Sitä ei siis voi tulkita pelkästään joensuulaisen merkityksen kautta, vaikka sillä on toki ollut selvää merkitystä paikallisidentiteettiin. Jokela on tunnettu ympäri Suomen: se on paikka, jonne ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat kaupungissa ollessaan ja jonne vieraat viedään.

11 11(20) 4 LIITE 1. ARVIOINTITYÖRYHMÄN KÄYTETTÄVISSÄ OLLEET HAASTATTELU- JA MUISTITIETOAINEISTOT Ravintola Wanha-Jokelasta on koottu vuosien aikana laaja haastattelu- ja muistitietoaineisto, josta suurin osa on talletettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Joensuun perinnearkistoon (JPA) Joensuussa. Haastatteluaineistot vuodelta haastattelua, haastattelijana FM Jyrki Piispa. (JPA) 31 haastattelua, haastattelijana FM Eino Maironiemi (aineisto haastattelijan hallussa) Haastateltavat pääosin pohjoiskarjalaisia politiikan ja yritysmaailman, tieteen, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä Jokelan ravintolakulttuurin merkkihenkilöitä. Paikallista kertomusperinnettä, muistitietoa, kulttuurihistoriallista muistitietoa, ravintola-, kaupunki- ja populaarikulttuuria koskevaa muistitietoa. Aineistossa korostuu Jokelan merkitys ihmisryhmiä yhdistävänä ja toisinaan myös erottavana paikkana, sen merkitys sosiaalisille suhteille, luovalle työlle ja kulttuurisille keskusteluille sekä Jokelan historiallisuus ja ainutlaatuisuus. Aineistossa runsaasti Jokelaan liittyvää paikallis- ja kulttuurihistoriallista kertomusperinnettä. Aineistosta tuotettu teos Piispa, Jyrki & Maironiemi, Eino (toim.): Wanha Jokela. Joensuu: Ilias Oy s. Kirjoitetut muistitietoaineistot vuosilta kirjoittajaa, vastauksina JPA:n keruukutsuun Minä ja Jokela (2011). (JPA) Keruukutsussa pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti omista Jokelamuistoista. Keruukutsussa luonnehdittiin Jokelaa joensuulaisten olohuoneena, kulttuuri-ihmisten kohtaamispaikkana, joka on olennainen osa kansallista kulttuurihistoriaa Kosmoksen ja Kairon tapaan. 4 Keruukutsuun oli vastannut muun muassa toimittajia ja opiskelijoita sekä pitkään Jokelassa käyneitä ihmisiä. Kirjoituksissa kerrottiin pääasiassa omasta suhteesta Jokelaan, sen liittymisestä perhe- ja sukuhistoriaan, merkityksestä sosiaalisten kontaktien luomisessa ja ihmisryhmiä yhdistävänä tekijänä. Haastatteluaineisto haastattelua, haastattelijoina kulttuuritieteiden opiskelijat. Haastatteluiden teemana Minä ja Jokela. (JPA) Haastateltavat pääosin opiskelijoita; joitakin eri ammateissa toimivia haastateltavia. Pääosin muistitieto- ja kokemuskerrontaa. Aineistossa korostuu Jokelan kulttuuri- ja populaarikulttuurihistoriallinen merkitys, paikalliskulttuurin vaalimisen tärkeys, kodikkuus, omaperäisyys ja miljöön vanhahtavuus, kulttipaikan luonne sekä vanhan 4 Ks.

12 12(20) rakennuskannan arvostaminen. Asiakaskuntaa luonnehditaan moninaiseksi; paikka yhdistää erilaisia ihmisiä. Nähtiin tärkeänä keskustelun, kulttuuritilaisuuksien ja toistensa tapaamisen paikkana; myös paikan matkailullinen merkitys nousi esiin. Media-aineisto Facebookin Pro Wanha Jokela -ryhmän keskusteluista poimittujen linkkien pohjalta kerätty aineisto sisältää yhteensä 78 erilaista mediatekstiä. Alla on luonnehdittu tarkemmin millaisista teksteistä on kyse. Blogitekstit Määrä: 4 kpl Kirjoittajat: Krista Mikkonen, Vihreän liiton varapuheenjohtaja, Joensuun kaupunginvaltuutettu, vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja sekä Joensuun Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja (kaksi tekstiä) nimimerkillä kirjoittava helsinkiläinen kirjailijaksi itseään tituleeraava henkilö joensuulainen sosionomiopiskelija ja teatteri-ilmaisun ohjaaja YLE uutiset YLE:n nettisivuilla julkaistut uutiset, yhteensä 14 kpl YLE Pohjois-Karjala: 11 kpl YLE Savo: 2 kpl, käsittelevät Itä-Suomen vanhoja betonitaloja sekä Kuopion Kanttilan taloa YLE Helsinki: 1 kpl, käsittelee Loviisan vanhoja taloja, ei Jokelaa Lehtiartikkelit/ sanomalehtien nettisivuilla julkaistut artikkelit, paikalliset Karjalainen: 23 kpl, joista 3 kpl videoita Itä-Suomen ylioppilaslehti Uljas: 2 kpl, uutinen Joku Roti sentään -tapahtumasta sekä Jokela-adressista Karjalan Heili: 3 kpl pääkirjoitus uutinen suojelumerkinnän hylkäämisestä Jaakko Tepon kolumni Lehtiartikkelit/ sanomalehtien nettisivuilla julkaistut artikkelit, muu Suomi Helsingin Sanomat: 2 kpl uutinen Europa Nostra -kohteeksi/ehdokkaaksi valitsemisesta kotimaan uutinen Jokelan tilanteesta ja siitä syntyneestä kansanliikkeestä

13 13(20) Savon Sanomat: 2 kpl Sunnuntailiitteen artikkeli Jokelasta kulttuurimaantiede-osiossa artikkeli Kuopion Työväentalon suojelusta/purku-uhasta Aamulehti: 1 kpl uutinen Jokelan sulkemisesta Muut lehdet Verkkolehti Kansan Uutiset: 3 kpl, näistä kaksi käsittelee Jokelan purkamisuhkaa ja yksi Jokela-keruuta Muu aineisto Määrä yhteensä: 24 kpl Jokela-adressi tietoa Jokelassa järjestetystä tapahtumasta Ravintola Wanhan Jokelan nettisivut ja niille kirjoitettu jäähyväisviesti asiakkaille Wanha Jokela -cd:n tiedot Levykauppa X:n sivuilla Soundin artikkeli Rumban artikkeli Räppänän ry.:n kuvaus Jokelan kiinteistöstä KKES:n asiakirja, jossa kerrotaan säätiön näkökulma Jokelan suojeluvaatimuksiin KKES:n sivuilla julkaistu Ajankohtaista-artikkeli Inarinkulman rakennussuunnitelmista KKES:n dokumentti Jokelan rakennuksen historiasta video Samuli Putron kappaleesta Wanha Jokela Savo-Karjalan Luontopiirin lausunto Joensuun osayleiskaavasta Pekka Piiparisen selvitys Joensuun kauppahallin vaiheista 2 kpl kulttuuriuutiset.fi -sivuston uutisia Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen / ELY - keskuksen ja alueen kuntien tekemä selvitys maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä 2 kpl Iskelmä Rexin nettiuutisia Suomen Kotiseutuliiton uutinen Europa Nostra -aiheesta viisitahtea.fi -sivuston uutinen Jokelan säilyttämisestä vuodelta 2009 Joensuun demareiden kuntavaaliohjelma otakantaa.fi sivuston keskustelu tärkeistä kulttuuriympäristöistä Keskisuomalaisen sivuilta löytyvä video Vakiopaineen perustamisesta Jyväskylään Meidän Turku yhdistyksen nettisivut (kansalaisjärjestö, joka pyrkii vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluun)

14 14(20) 5 AINEISTOLUETTELO (MEDIA-AINEISTOT) Ahjopalo, Janne (2012a) Eturivin kulttuuri-ihmiset vaativat Jokelaa suojeltavaksi. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012b) Kamppailu hotelli-ravintola Wanhasta Jokelasta saa uusia käänteitä. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012c) Kamppailu hotelli-ravintola Wanhasta Jokelasta saa uusia käänteitä. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012d) Kulttuuriravintolan suojeluasia jäikin pöydälle. Yle Pohjois- Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012e) Ravintola Jokelan tunnelma yritetään siirtää Yle Uutiset yle.fi. Yle Pohjois-Karjala. an/ (Luettu ). Asikainen, Matti (2012) Säätiö: Jokelan suhteen ei kiirettä. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Haapalainen, Heikki (2012a) Jokelan paikalle kuusikerroksinen uudisrakennus? Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Haapalainen, Heikki (2012b) Kulttuuriravintola Jokelalle tuomio - netissä surraan ja juonitaan jatkoa. Yle Pohjois-Karjala. _netissa_surraan_ja_juonitaan_jatkoa/ (Luettu ). Holopainen, Reijo (2012) Aatetta suojelemassa - Pääkirjoitukset ja artikkelit - Savon Sanomat. (Luettu ). Huttunen, Pasi (2011) Jokela-adresseissa jo tuhansia nimiä. (Luettu ). Hämäläinen, Veli-Pekka (2012a) Asiantuntijat: Itä-Suomen betonitalot vanhenevat kertarysäyksellä. Yle Savo. (Luettu ). Hämäläinen, Veli-Pekka (2012b) Asiantuntijat: Itä-Suomen betonitalot vanhenevat kertarysäyksellä. Yle Savo. (Luettu ). Hämäläinen, Veli-Pekka (2012c) Museovirasto ja ELY-keskus: Jokela suojeltava kaupunki ei lämpene pyynnölle. Yle Pohjois-Karjala. kaupunki_ei_lampene_pyynnolle/ (Luettu ). Ikonen, Risto (2011) Kino Karjala - Vanha Jokela kohteen kuvaus - jokela.pdf. (Luettu ). Isoaho, Timo (2012) Tuhotaanko lukemattomien muusikoiden rakastama kohde? Pian se selviää. Soundi. (Luettu ).

15 15(20) Järvinen, Jami (2012) Taistelu Wanhasta Jokelasta. Rumba.fi. (Luettu ). Karila, Juhani (2013) Wanha Jokela ehdolle kulttuuriperintökisaan. HS Digilehti, C3%B6kisaan/a ?jako=745dec89a80fd99e22f8ef1bad (Luettu ). Kononen, Suonna (2012) Vuoden kehittäjät ja hävittäjät - Kulttuuri - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ). Kosonen, Laura (2012) Tarinoiden talo. Savon sanomat, (Luettu ). Kotiseutuliitto (n.d.) Tuupovaara-Seuralle EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinto Suomen Kotiseutuliitto. (Luettu ). Kähkönen, Heikki (2009a) Joensuun ravintola Wanha Jokela säilyy. (Luettu ). Kähkönen, Heikki (2009b) Joensuun ravintola Wanha Jokela säilyy. (Luettu ). Laakkonen, Tapio (2012) Säätiö: Jokelasta valitettaneen joka tapauksessa. Yle Pohjois- Karjala. (Luettu ). Mikkonen, Krista (2012a) Päätös vailla ymmärrystä - Krista Mikkonen - Blogi. (Luettu ). Mikkonen, Krista (2012b) Turha kylä ilman Jokelaa - Krista Mikkonen - Blogi. (Luettu ). Pasanen, Reino (2012) Kulttuurikapakka sulkee ovensa Joensuussa. Aamulehti, kee+ovensa+joensuussa.html (Luettu ). Piiparinen, Pekka (2011) Piiparinen.pdf. (Luettu ). Pölkki, Minna (2012) Kansanliike yrittää pelastaa Joensuun kulttuuriravintolan. HS Digilehti, taa+joensuun+kulttuuriravintolan/a (Luettu ). Ratia, Eerik & Pahajoki, Hannu (2012) 20-vuotiaan Vakiopaineen perustamisvideo ladattiin Youtubeen, katso kulttuuriteko! - Päivän video - Keskisuomalainen. (Luettu ). Ronkainen, Matti (2011) Kulttuurisäätiö lakkauttamassa joensuulaisen kulttuurikapakan Kansan Uutiset Verkkolehti. verkkolehti Kansan Uutiset, (Luettu ).

16 16(20) Salonen, Aimo (2012a) Mihin sitä tarvitaan? Karjalan Heili. Karjalan heili, Salonen, Aimo (2012b) No kun siinä tuli uutta tietoa Karjalan Heili. Karjalan heili, Savo-Karjalan Luontopiiri ry (2012) Sakan kaavalausunto Joensuun keskustan osayleiskaavaluonnokseen. Joensuun Ympäristöfoorumi. (Luettu ). Teppo, Jaakko (2012) Liikkuvat poliisit lopetetaan Multakurkku. Karjalan heili, Tuntematon (2009) Vaiheinen: Operaatio Wanha Jokela. Vaiheinen. (Luettu ). Tuntematon (2011a) Nyt kerätään muistitietoa Joensuun Jokelasta Kansan Uutiset Verkkolehti. verkkolehti Kansan Uutiset, (Luettu ). Tuntematon (2011b) Samuli Putro Wanha Jokela. er (Luettu ). Tuntematon (2011c) Uljas_7_2011.pdf. (Luettu ). Tuntematon (2012a) Anu Talka ja Antti Heliövaara KKES:n hallitukseen - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012b) Demarinuoret: Wanha Jokela suojeltava - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, demarinuoret-wanha-jokela-suojeltava (Luettu ). Tuntematon (2012c) Esitys: Wanhaa Jokelaa ei suojeltaisi - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012d) Eturivin kulttuurinimet puolustavat Wanhaa Jokelaa Kansan Uutiset Verkkolehti. verkkolehti Kansan Uutiset, (Luettu ). Tuntematon (2012e) Joensuun demareiden kuntavaaliohjelma (Luettu ). Tuntematon (2012f) Jokela-asiassa katsottava vain eteenpäin - Pääkirjoitus - Mielipiteet - Mielipiteet - Karjalainen. Karjalainen, jokela-asiassa-katsottava-vain-eteenpain (Luettu ). Tuntematon (2012g) Jokela-päätös siirtyy jouluviikolle - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ). Tuntematon (2012h) Jokelan rakennus tyhjenee vuodenvaihteessa - Kävi niin tai näin - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ).

17 17(20) Tuntematon (2012i) Jokelan suojelijat marssivat valtuustoon - Iskelmä Rex - Paikallisuutiset. (Luettu ). Tuntematon (2012j) Jokelan suojelu kaatumassa - Iskelmä Rex - Uutisarkisto. (Luettu ). Tuntematon (2012k) Kanavarantaan ei nouse kerrostaloja - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ). Tuntematon (2012l) KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖLLÄ VALMIUDET RAKENTAA INARINKULMAN TONTILLE VUOKRA- ASUNTOJA. (Luettu ). Tuntematon (2012m) Kaupunginhallitus kannattaa Wanhan Jokelan suojelua - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, kaupunginhallitus-kannattaa-wanhan-jokelan-suojelua (Luettu ). Tuntematon (2012n) KKES Jokelasta: Meillä ei ole mitään kiirettä. Karjalainen, kkes-jokelasta-meilla-ei-ole-mitaan-kiiretta?lang=fi (Luettu ). Tuntematon (2012o) Kulttuurilautakunta: Wanha Jokela säilytettävä paikallaan - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, kulttuurilautakunta-wanha-jokela-s%c3%a4ilytett%c3%a4v%c3%a4- paikallaan (Luettu ). Tuntematon (2012p) Kuopio väläyttää Kanttilan omistajalle uhkasakkoa ja poliisitoimia. Yle Savo. sitoimia/ (Luettu ). Tuntematon (2012q) Kuuma linja: Pitääkö vanhaa suojella? - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012r) Legendaarisen Wanhan Jokelan taru loppui Joensuussa Kulttuuriuutiset. (Luettu ). Tuntematon (2012s) Loviisan vahoille taloille toivotaan pikaista parenemista. Yle Helsinki (Luettu ). Tuntematon (2012t) Maria Vilhelmiinan blogi: Ethän hävitä Joensuun vanhoja taloja - avoin kirje Joensuun kaupunginvaltuutetuille. Maria Vilhelmiinan blogi. (Luettu ). Tuntematon (2012u) Mitä tapahtuu Ravintola Jokelalle? - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012v) Otakantaa.fi > Hankkeet > Suomen kulttuuriympäristöstrategian laatiminen > Mikä on sinulle tärkeä kulttuuriympäristö? > Wanha Jokela.

18 18(20) https://www.otakantaa.fi/fi- FI/Hankkeet/Suomen_kulttuuriymparistostrategian_laatiminen/Mika_on_sinulle _tarkea_kulttuuriymparist(26654)?threadid=1437 (Luettu ). Tuntematon (2012w) Portsari-ikoni jätti Jokelan - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012x) Purkuyrittäjä: Wanhassa Jokelassa menee raja - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, purkuyritt%c3%a4j%c3%a4-wanhassa-jokelassa-menee-raja?lang=fi (Luettu ). Tuntematon (2012y) Säätiö vastustaa Jokelan suojelua - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012z) Uhatusta kulttuurikapakasta tuli matkailukohde. Yle Pohjois- Karjala. (Luettu ). Tuntematon (2012aa) video - Rymistelyä karjalaisen kulttuurin puolesta - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalaisen nettisivut rymistelya-karjalaisen-kulttuurin-puolesta-video (Luettu ). Tuntematon (2012ab) Viikonloppuna Hipataan! Hippafestivaali. (Luettu ). Tuntematon (2012ac) Wanha Jokela ja Karjalantalo saamassa suojelumerkinnän uudessa yleiskaavassa - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012ad) Wanhaa Jokelaa ei esitetä suojeltavaksi - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2013a) katso video ja äänestyslista - Ravintola Jokelaa ei suojella - Maakunta - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ). Tuntematon (2013b) Kulttuuriravintola Jokela ehdolle kansainväliseen suojeluohjelmaan. Yle Uutiset. jelmaan/ (Luettu ). Tuntematon (2013c) Rakennusperinneyhdistys esittää Jokelan rakennusta suojeltavaksi - Maakunta - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, rakennusperinneyhdistys-esittaa-jokelan-rakennusta-suojeltavaksi (Luettu ). Tuntematon (n.d.).:.meidän Turku - Vårt Åbo ry:. (Luettu a). Tuntematon (n.d.) Haavisto yllätti joensuulaiset katso haastattelu - Uutisvideot - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen

19 19(20) (Luettu b). Tuntematon (n.d.) Joensuun ravintola Wanha Jokela säilyy. (Luettu c). Tuntematon (n.d.) Joensuun Wanha Jokela valittiin Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi Suomen Kotiseutuliitto. (Luettu d). Tuntematon (n.d.) Jokela-päätös siirtyy jouluviikolle - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen. jokela-paatos-siirtyy-jouluviikolle (Luettu e). Tuntematon (n.d.) Jokelan rakennuksen historiaa - KKES. (Luettu f). Tuntematon (n.d.) Jokelan rakennus tyhjenee vuodenvaihteessa - Kävi niin tai näin - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen. (Luettu g). Tuntematon (n.d.) Kulttuuriravintolan suojeluasia jäikin pöydälle. Yle Uutiset. (Luettu h). Tuntematon (n.d.) Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö - Document.phx. (Luettu j). Tuntematon (n.d.) Maamme kulttuuriväki puolustaa joensuulaista hotelli-ravintola Wanhaa Jokelaa Kulttuuriuutiset. (Luettu k). Tuntematon (n.d.) Maisemat.fi - Opetus ja luennot. (Luettu l). Tuntematon (n.d.) Otakantaa.fi > Hankkeet > Suomen kulttuuriympäristöstrategian laatiminen > Mikä on sinulle tärkeä kulttuuriympäristö? > Wanha Jokela. https://www.otakantaa.fi/fi- FI/Hankkeet/Suomen_kulttuuriymparistostrategian_laatiminen/Mika_on_sinulle _tarkea_kulttuuriymparist(26654)?threadid=1437 (Luettu m). Tuntematon (n.d.) Säätiönäkökulma Jokelan suojeluvaatimuksiin - KKES. (Luettu n). Tuntematon (n.d.) Tehdas nurin, tenniskenttä tilalle. HS Digilehti /a ?jako=45c999d9c658f5fe46b9e071ff0698db&ref=fb-share (Luettu o). Tuntematon (n.d.) V/A : Wanha Jokela - Levykauppa Äx. (Luettu p). Tuntematon (n.d.) Wanha Jokela. (Luettu q). Tuntematon (n.d.) Wanhan Jokelan puolesta. Adressit.com. (Luettu r). Väänänen, Taru (2012) Jokelan yrittäjät perustavat Sointulan Ei Jokelan kopio - video- - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen.

20 yritt%c3%a4j%c3%a4t-perustavat-sointulan-%e2%80%93-ei-jokelan-kopio (Luettu ). 20(20)

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA!

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! Korjausrakentamisen seminaari 1, rakennusvalvonta, Oulu 2013! Helena Hirviniemi" arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helena Hirviniemi" tutkija, Oulun

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Hankkeelle perustettiin suunnitteluryhmä kesällä 2010 Samaan aikaan kohteesta tehdystä rakennushistoriaselvityksestä

Lisätiedot

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE KULTTUURIYMPÄRISTÖ KUNNIAAN KOULUTUS 14.1.2012 TORNIO ANNI WALLENIUS Suomen Kotiseutuliitto valtakunnallinen keskusjärjestö perustettu 1949 Jäsenet:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla.

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Häät, syntymäpäiväjuhlat, teemajuhlat, karonkat kerro

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

NUORET REUNALLA OMAN ELÄMÄNSÄ KESKELLÄ. Maija Lanas MOODI16 - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät

NUORET REUNALLA OMAN ELÄMÄNSÄ KESKELLÄ. Maija Lanas MOODI16 - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät NUORET REUNALLA OMAN ELÄMÄNSÄ KESKELLÄ Maija Lanas MOODI16 - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 6.10.2016 Tässä esityksessä: Mitä on syrjäytymispuhe? Syrjäyttävä arki Monien keskustojen tunnistaminen

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Riikka Paloniemi & Eeva Lehtomäki Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus Sosiaalipoliittinen yhdistyksen iltapäiväseminaari

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos (Läntisen puurivikadut) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen. Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef.

Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen. Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef. Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef.fi Kaupunki-imago Mielikuva, imago = kuva, olemus, luonnekuva, maine, vaikutelma.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA Historiaa Kymmenen vuotta sitten Korpiojan Hurskaiset päättivät perustaa Juho ja Maria Hurskaisen jälkeläisten sukuseuran. Samaan aikaan oli jo keskusteltu

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen Kaupunginhallitus 14.9.2015 liite nro 1 (1/11) 1 (1) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 1 1474/11.02.01/2014 23 Lausunto ympäristöministeriölle valituksesta rakennussuojeluasiassa Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen, puh. 043 826 5237 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op)

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) 410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) KT Veli-Matti Ulvinen - Osa III - Kasvatussosiologia osana kasvatustieteitä Kasvatustiede tieteiden välistä

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä Kulttuuriympäristö kunniaan 23.4.2012 1 SISÄLTÖ ELY-keskuksen tehtävät VAT ja kaavoitusjärjestelmä VAT ja kulttuuriympäristö

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lieksan kaupunki, Koli Kolin Cultura asemakaava (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.10.2015 1 (6) LIEKSAN KAUPUNKI KOLI KOLIN CULTURA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee Purnulammen ja Ylä-Kolintien välistä aluetta. Alueen sijainti ilmenee

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä Oma Tesoma Oma Tesoma -hanke on useista projekteista koostuva laaja-alainen kehityshanke, jolla tavoitellaan Tesoman asuin- ja palvelualueelle uudenlaista hyvinvointia sekä houkuttelevuutta kehittämällä

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015/3.6.2016 KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Sosiokulttuuristen vaikutusten arviointi ja seuranta METSOyhteistoimintaverkostoissa

Sosiokulttuuristen vaikutusten arviointi ja seuranta METSOyhteistoimintaverkostoissa Sosiokulttuuristen vaikutusten arviointi ja seuranta METSOyhteistoimintaverkostoissa Mirja Rantala, Teppo Hujala ja Mikko Kurttila Metlan monimuotoisuustutkimuksen seminaari 22.3.2012 Vantaa Sisällys 1.

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke

PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke Jokijärven kyläseura ry, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/maaseutuosasto Tukipäätös Dnro 229/3510-2002 PÄÄKALLE KOTISELKOSTEN JÄLLEENRAKENTAJANA-hanke LOPPURAPORTTI Hankkeen toteutusaika: 12.4.2002-31.12.2004

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Minna Janhonen ja Anu Järvensivu Lappeenranta-seminaari 15.8.2013 16.8.2013 Janhonen ja Järvensivu 1 Rajoja rikkova työ ulkoistettu toiminta organisaation sisäinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) ALVAR AALTO -SUOJELUKOHDE, STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12048) Hankenro 0685_1 Kslk dnro 2005-415 SISÄLLYS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Teema: Forssa Tasot:

Lisätiedot

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus III oli nähtävillä 12.3. 14.4.2015. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Eero Ropo Tampereen yliopisto Identiteetin rakentuminen koulukasvatuksessa Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus ei vahvista optimaalisella

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi

Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi Museojohtajien kesäpäivät 26.8.2010 14.9.2010 Pasi Saukkonen 1 Arviointiyhteiskunta Siirtyminen keskitetyn vallan ja vastuun normatiivisesta, hyvän elämän ja

Lisätiedot

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011

1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 1900-LUVUN RAKENNUSPERINNÖN SUOJELUN PERIAATTEITA, MADRIDIN ASIAKIRJA 2011 ONKO MODERNILLA VÄLIÄ? Seminaari Oulu 8.5.2014 Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen ICOMOS ICOMOS on kansainvälinen asiantuntijajärjestö,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot

Viranomaisneuvottelun muistio

Viranomaisneuvottelun muistio 1 (5) Pasi Ronkainen UPM-Kymmene Oyj Jänisjoen ranta-asemakaava, Tohmajärvi UPM-Kymmene Oyj, Kyyrönlammen ja Mäntylammen ympäristöjen ranta-asemakaava, Joensuu Tornator Oyj, Palojärven, Tekojärven ja Ala-Koitajoen

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot