Itä-Suomen yliopisto SELVITYS 1 (20) ARVIO JOENSUUN HOTELLI-RAVINTOLA WANHAN JOKELAN SOSIOKULTTUURISESTA MERKITYKSESTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto SELVITYS 1 (20) 10.6.2013 ARVIO JOENSUUN HOTELLI-RAVINTOLA WANHAN JOKELAN SOSIOKULTTUURISESTA MERKITYKSESTÄ"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto SELVITYS 1 (20) ARVIO JOENSUUN HOTELLI-RAVINTOLA WANHAN JOKELAN SOSIOKULTTUURISESTA MERKITYKSESTÄ Simo Häyrynen, Rauno Sairinen, Sinikka Vakimo ja Juhana Venäläinen Itä-Suomen yliopisto 1 ARVION LÄHTÖKOHDAT 1.1 ARVION KOHDE JA NYKYINEN TILANNE Käsillä oleva arvio kohdistuu Joensuun kaupungin ruutukaava-alueella sijaitsevan rakennuksen toisessa osassa sijaitsevaan hotelli-ravintolaan Wanhaan Jokelaan (jatkossa: Jokela). Ravintola on toiminut vuodesta 1934 vuoden 2012 loppuun, jolloin kiinteistön testamenttilahjoituksen osana saanut omistaja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö päätti vuokrasopimuksen hotelliravintolayrittäjien kanssa ja sulki rakennuksen. Rakennuksen toisessa osassa on alun perin elokuvateatterikäyttöön rakennettu sali (Kino-Karjala), jota on viime vuosikymmeninä käytetty eri tarkoituksiin. Kiinteistön omistaja on esittänyt purkavansa rakennuksen vedoten sen huonokuntoisuuteen ja mahdollisen korjaamisen kalleuteen. Rakennuksen purku-uhka on nostattanut runsaasti vastustusta ja mediakeskustelua sekä synnyttänyt laajan kansalaisliikkeen (Pro Wanha Jokela). Myös Joensuun kaupungin päättävissä elimissä käytiin vilkasta keskustelua rakennuksen suojelusta kaavan avulla, mutta lopulta suojelupäätöstä ei kuitenkaan tehty yleiskaavaprosessin yhteydessä. Kaavapäätöksestä on tehty valituksia Kuopion hallinto-oikeuteen; lisäksi Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä on tehnyt suojeluesityksen Pohjois-Karjalan ELYkeskukselle. Arviota kirjoitettaessa rakennus on ollut toimenpidekiellossa ja tyhjillään noin puoli vuotta ja em. esitykset ja valitukset käsittelyssä. 1.2 ARVION PERIAATTEET JA TOTEUTUS Sosiokulttuuristen vaikutusten arviointi on kulttuuriperintöarvojen tarkastelussa kehittymässä oleva menetelmä, joka korostaa rakennusten, maisemien, tilojen tai toimintojen merkitystä paikallisyhteisössä tai laajemmin yhteiskunnassa. Tarkastelussa pyritään holistiseen kokonaisarvioon; siinä yhdistyvät sosiaalisen ja kulttuurisen lisäksi myös historiallinen ja taloudellinen näkökulma. Sosiokulttuurisia vaikutuksia on arvioitu yhdyskuntasuunnittelun piirissä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin käsitteen avulla. Esimerkiksi Päivänen ym. (2005) 1 ovat avanneet kaavoituksen sosiaalisten vaikutusten sisältöä kolmen perusulottuvuuden avulla: alueen sosiaalinen luonne, toiminnallisuus ja elämyksellisyys (koettu ympäristö). Tässä arvioinnissa hyödynnetään näitä jäsennyksiä. Olemme kuitenkin täydentäneet sosiaalisten vaikutusten arviointia kulttuuriulottuvuudella. Sen avulla otetaan huomioon kollektiivisen merkityksellistämisen maailma sekä ajallisten ja paikallisten tulkintojen ja traditioiden merkitykset. Kulttuurikäsityksemme kattaa kuin myös korkeakulttuuristen elementtien ja taiteeseen liittyvien tekijöiden lisäksi ns. tavallisen ihmisen näkökulman ja elämäntava osana sosiaalista ja kulttuurista todellisuutta. 1 Jani Päivänen, Johanna Kohl, Rikhard Manninen, Rauno Sairinen & Marketta Kyttä (2005): Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Avauksia sisältöön ja menetelmiin. Helsinki: Ympäristöministeriö.

2 2(20) Paikan sosiaalista ja kulttuurista luonnetta kuvataan usein käsitteillä paikan identiteetti ja imago. Identiteetti on se samanlaisuus, joka erottaa paikan muista alueista. Paikan identiteetti on kollektiivisesti jaettu ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muokkaantuva käsitys paikan erityispiirteistä. Tietyllä alueella ollaan eri syistä kiinnittyneitä alueen erityispiirteisiin ja muodostetaan samalla eroa muihin alueisiin. Imago taas on pikemminkin paikasta ulkopuolisille syntyvä tai synnytetty kuva. Paikalla voi myös olla useita rinnakkaisia tai jopa keskenään ristiriitaisia identiteettejä tai imagoja tulkitsijoistaan riippuen. Nämä muuttuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ihmisten kohdatessa ja määrittäessä paikan merkityksiä. Paikan identiteetin ja imagon määrittely tulee erityisen ajankohtaiseksi silloin, kun paikkaan kohdistuu sen fyysisiä rakenteita tai toimintoja muuttavia, uudistavia tai toimintoja estäviä toimenpiteitä. Tällöin alueiden sosiaalinen ja kulttuurinen todellisuus muuttuu. Nojaudumme tarkastelussamme sellaiseen näkemykseen kaupunkirakenteesta ja kaupunkikulttuurista, jossa otetaan huomioon nyky-yhteiskunnalle ominainen segregoituminen ja ryhmäytyminen erilaisten tekijöiden (kuten ikä, sukupuoli, sosiaaliryhmä, alue jne. ) perustalta. Eri ryhmille muodostuukin omia kulttuureita ja toiminta-alueita, joiden rinnakkainen ja lomittainen läsnäolo on kaupunkiasumisessa luonteenomaista. Identiteettitulkintojen moninaisuus tekee paikan identiteetistä väistämättä myös poliittisen. Tässä selvityksessä arvioidaan Jokelan sosiokulttuurista merkitystä. Arviointi perustuu erilaisiin sosiokulttuuristen vaikutusten toisiinsa kietoutuneisiin ulottuvuuksiin, joita tarkastelemme seuraavasti: rakennusperintöarvot kulttuuriperintöarvot merkitys paikallisen identiteetin kannalta yhteisöllinen ja osallistava merkitys sosiokulttuuristen vaikutusten taloudellinen merkitys Arviointi perustuu asiantuntijaryhmän työskentelyyn keväällä Ryhmä on koostunut Itä-Suomen yliopistossa toimivista kulttuurintutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen asiantuntijoista. Dos Häyrynen edustaa yhteiskuntatieteellisen kulttuuritutkimuksen, prof. Sairinen vaikutusten arvioinnin ja yhdyskuntasuunnittelun, prof. Vakimo perinteen ja kulttuurin tutkimuksen sekä FM Venäläinen kulttuuritalouden ja kulttuurin alueellisten vaikutusten tutkimuksen asiantuntemusta. Työryhmään ovat kuuluneet lisäksi kulttuuritieteiden opiskelijat fil. yo Katja Hätinen, fil. yo Mari Karjalainen ja HuK Eeva Pärjälä, jotka vastasivat arvion taustalla olevan aineiston kartoittamisesta, keräämisestä ja alustavasta analyysista. Työryhmällä on ollut käytössään erilaisia dokumentteja ja Jokelaa koskevia aineistoja. Työryhmän käyttämistä aineistoista tärkeimmät ovat erilaiset viralliset dokumentit, n. 20 vuoden aikana koottu Jokelaa koskeva haastatteluaineisto sekä sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa käydystä keskustelusta koostettu aineisto. Aineistosta on erityisesti nostettava esiin FM Jyrki Piispan ja FM Eino Maironiemen 2000-luvun alussa kokoama laaja Jokelaa koskevaa muistitietoa ja suullista perinnettä taltioiva haastatteluaineisto. Aineiston merkitys korostuu paitsi laajuutensa ja syvällisyytensä vuoksi myös siksi, että se kertoo pohjoiskarjalaisten Jokelalle antamista merkityksistä ennen nykyisen, Jokelan jatkuvuutta uhkaavan tilanteen syntyä. Aineistoa

3 3(20) käyttäessämme olemme pyrkineet ottamaan huomioon kirjoittajan tai puhujan aseman suhteessa arvioitavaan ilmiöön. Siten Jokelaa etäämmältä katseleva arvioi sen merkityksiä usein eri suunnasta kuin siellä aktiivisesti vieraileva ja sen kulttuuria tunteva. Arvioinnissa käytetty materiaali on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 sekä yksityiskohtaisessa aineistoluettelossa. 2 SOSIOKULTTUURISTEN MERKITYSTEN ERITTELY 2.1 RAKENNUSPERINTÖARVOT Arviota laativalla asiantuntijatyöryhmällä ei ole asiantuntemusta/mahdollisuutta arvioida rakennuksen rakennushistoriallista arvoa rakennustaiteellisesta näkökulmasta. Otamme sen sijaan rakennuksen kaupunkihistoriallista arvoa pohtiessamme huomioon seuraavankaltaisia itse rakennukseen kiinnittyviä materiaalisia ulottuvuuksia: esteettisyys historiallisuus kaupunkikuva säilyttämisen edellytykset Wanha Jokela-Kino-Karjalan uudisrakennus on Aulis E. Hämäläisen suunnittelema kokonaisuus, joka valmistui vuonna 1939, joskin ravintolapuolen hirsikehikko periytyy 1800-luvulle. Rakennuksen Kino-Karjalan puoli on kivirakenteinen, kun taas Jokelan puoli on hirsirakenteinen. Ravintola aloitti toimintansa vuonna 1934, mistä alkaen se on toiminut keskeytymättä viime vuoteen asti. Hotelli ja elokuvateatteri aloittivat toimintansa saman vuosikymmenen loppuun mennessä. Kiinteistön rakennuttajana toimi sen omistaja Heikki Inari, joka aloitti ja jatkoi yritystoimintaansa rakennuksessa siihen asti, kunnes se siirtyi hänen tyttärensä Irene Turusen hoitoon. Turunen testamenttasi kiinteistön sen nykyiselle omistajalleen; tontilla sijaitsee myös arvokas kivikerrostalo, ns. Inarintalo. Rakennusperintöarvoista käydyssä julkisessa keskustelussa ovat korostuneet toisistaan poikkeavat käsitykset rakennuksen suojelemisen teknisistä edellytyksistä. Rakennuksen omistajan mukaan rakennus on niin huonokuntoinen, että sen korjaaminen tulee kohtuuttoman kalliiksi. Myös osa käytössämme olevan aineiston viesteistä pitää Jokelan purkamista välttämättömänä rakennuksen huonokuntoisuuden tai tontin sijainnista johtuvan arvokkuuden vuoksi. Rakennuksella ei koeta olevan sellaisia rakennushistoriallisia arvoja, jotka puoltaisivat sen säilyttämistä. Samalla muistutetaan, että ravintolatoiminnan suojelu itsessään ei ole rakennussuojelun keinoin mahdollista tai se on ainakin hyvin haasteellista. Rakennuksen suojelua esittänyt Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä korostaa rakennuksen erityisyyttä vedoten mm. rakennuksen ajalliseen kerrostuneisuuteen ja sen muodostamaan, funktionalistisesta tyylistä vaikutteita saaneeseen arkkitehtoniseen kokonaisuuteen. Räppänän lausunnossa Jokelaa painotetaan ainutlaatuisena kohteena sekä Suomen mittakaavassa että Joensuun rakennuskulttuurin osana ja myös kaupunkikuvan elävöittäjänä ja rikastajana. Lisäksi

4 4(20) rakennuksen arvona nähdään se, että hotelli-ravintolatoiminta on rakennuksessa jatkunut keskeytyksettä meidän päiviimme asti ja Kino-Karjalakin pitkälle 1980-luvulle asti. Rakennuksen nähdään mahdollistaneen pitkän pohjoiskarjalaisen kulttuuri- ja elinkeinohistoriallisen jatkumon. Siihen nähdään kiinnittyneen ainutlaatuisia historiallisia ja paikallisia merkityksiä, joita ei voida muihin rakennuksiin keinotekoisesti siirtää. Käytössämme olevassa perinne-, media- ja päätöksentekoaineistossa rakennuksen arvo nähdään pääosin muunlaisessa merkityksellisyydessä kuin sen esteettisessä tai arkkitehtonisessa arvossa. Vain harvoissa puheenvuoroissa korostetaan rakennuksen kauneutta tai ylipäänsä otetaan kantaa rakennuksen arkkitehtuuriin. Rakennusta pidetään yleensä huonokuntoisena, mutta rakennuksen kunnostamisen mahdollisuuksista ja tarpeesta on erilaisia käsityksiä; mm. vanhaa kunnioittavaa korjaavaa rakentamista tai yhteisöllistä rakentamista on esitetty vaihtoehdoksi kalliille korjausrakentamiselle. Väitetystä heikosta kunnosta huolimatta rakennuksen katsotaan aineistossa olevan tärkeä osa Joensuun kaupunkikuvaa. Jokelan rakennusta verrataan esimerkiksi vanhaan puiseen Kauppahalliin Joensuun torilla, joka rakennettiin vuonna 1902 ja purettiin kiivaan taistelun jälkeen vuonna Vanhan Kauppahallin purkamista on pahoiteltu laajasti. Näissä molemmissa rakennuksissa korostuu toiminnan historiallinen jatkumo ja omaleimaisuus, jotka yleisesti nähdään säilyttämisen arvoisina kaupungin yleisilmeenkin kannalta. Joensuun oloissa Jokelan erityislaatuista arvoa korostaa myös se, että Joensuun ruutukaava-aluetta on uudisrakennettu voimakkaasti viime vuosikymmeninä, ja vanhoja rakennuksia on purettu laajalti uudisrakennusten tieltä. Jokelan sisätiloihin liitetään aineistossa enemmän merkityksiä ja merkityksellisyyden kokemuksia kuin sen ulkoiseen olemukseen. Ravintolan huone- ja tilajakoa ja sen sisustusta pidetään erikoisena ja tunnelmallisena. Rakennuksen arvon omaleimaisena ja historiallisesti merkittävänä katsotaan perustuvan siihen, että Jokela on elänyt yli aikojensa, ehdottomasti sukupolvensa yli ja säilyttänyt sen tyylin, joka on ollut ennen hyvin yleistä ravintoloissa, mutta nykyään harvinaista. 2.2 KULTTUURIPERINTÖARVOT Kulttuuriperintöarvoissa on kyse tilan merkityksestä historiatietoisuuden kannalta eli siitä, kuinka aktiivisesti paikka tai tila toteuttaa arkiseen muistivarantoon perustuvan elävän arkiston funktiota eri ulottuvuuksilla: kulttuurihistoriallinen merkitys kulttuurinen omaleimaisuus valtakunnallinen merkitys perhe-, suku- ja yrityshistoriallinen merkitys Jokelan osalta kyse on siitä, mikä on sen merkitys tietyn ajan ravintolakulttuuriperinteen sekä paikallisen elinkeinohistorian elävänä ja toimivana muistomerkkinä. Arviomme ja aineistomme mukaan Jokela on tässä suhteessa Pohjois- Karjalassa ainutlaatuinen ja myös valtakunnallisesti merkittävä muutoksen ilmentäjä osana kultturiravintoloiden perinnettä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Joensuun perinnearkisto on kerännyt ja tallentanut Jokelaa koskevaa muistitietoa ja perinnettä jo 2000-luvun alusta alkaen. Tämä kertoo siitä, että kyseisen hotelli-ravintolan piirissä

5 5(20) syntynyt kulttuuri on nähty merkittävänä ei pelkästään pohjoiskarjalaisen paikalliskulttuurin ja perinteen kannalta, vaan myös koko suomalaisen kulttuurin mittakaavassa. Lisäksi on huomattava aiemmin mainittu Wanha Jokela -teos (Piispa & Maironiemi 2002), joka rakentaa ja osaltaan ylläpitää kuvaa monille sukupolville merkityksellisestä kulttuurista. Jokelan liki 70-vuotisessa menneisyydessä on nähtävissä suomalaisen ravintolakulttuurin historialliset kerrostumat. Jokelan perustaja Heikki Inari pyrki tekemään paikasta arvokkaan ja arvostetun, mistä syystä paikassa pidettiin yllä tietynlaisia, ajan tavalle ominaisia herraskaisia tapakäytäntöjä. Vuosien myötä ja omistajien vaihtuessa hotelliravintola koki erilaisia tyylillisiä kausia. Sota-ajan tanssikieltoa uhmaava tanssiravintola muuttui E-liikkeen omistamaksi pubimaiseksi lähiöravintolaksi tikkakisoineen ja taas 1980-luvun tummasävyiseksi rock-klubiksi diskopalloineen. Hotelli-ravintolan viimeiset yrittäjät muuttivat ravintolan sisustuksen ja hengen sen alkuperäiseen asuun 1990-luvun alkuvuosina ja se säilytettiin sulkemiseen asti. Vuosien saatossa myös käyttäjäkunnan sosiaalinen hierarkia tasoittui ja Jokelasta kehittyi taiteen, elinkeinoelämän, sivistyneistön ja tavallisten ihmisten luokka- ja sukupuolirajojen ylittävää ravintolakulttuuria. 2 Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan arvo kulttuuriravintolana on merkittävä. Sen historiassa ovat yhdistyneet ns. korkeakulttuuriset ilmiöt, esittävät taiteilijat ja yliopistoväki kuin myös paikallisten yrittäjien ja tavallisten pohjoiskarjalaisten arkikulttuuri. Kulttuuriravintolana siihen on myös tallentunut suomalaisen populaarikulttuurin vaiheita. Jokelaa koskevassa muistitiedossa toistetaankin, kuinka rakennuksessa on vieraillut lukuisia suomalaisen taide- ja populaarikulttuurin merkkihenkilöitä (kuten esimerkiksi Tauno Palo, Reino Helismaa, Tapio Rautavaara, Tamara Lund, Anita Välkki, Irwin Goodman, Juice Leskinen, M.A. Numminen ja Dave Lindholm). Tietoisuus siitä, että juuri tässä tietyssä rakennuksessa ovat yöpyneet, esiintyneet tai juhlineet juuri nämä arvostetut henkilöt, tekevät tilasta paikallisesti ja kansallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen kohteen. Jokelalla syntyi ajan myötä vahva valtakunnallinen boheemi-ravintolan maine, johon Joensuussa vierailijat usein tutustuvat. Yliopisto- ja konferenssivieraita on ollut tapana viedä illan aikana aistimaan Jokelan ilmapiiriä ja paikallista ravintolakulttuuria. Kulttuuriravintolan luonnetta on entisestään vahvistanut hotelli-ravintolan viimeisten yrittäjien pitkäaikainen toiminta pianisteineen ja tiloissa järjestettyine kulttuuritapahtumineen. Tiloja on tarjottu myös kansalaisjärjestöille ja kulttuuritoimijoille kokoontumispaikaksi. Hotelli-ravintola Vanhan Jokelan kulttuurihistoriassa ja paikan perustajan Heikki Inarin toiminnassa voi nähdä sen, miten kulttuurihistoria ja elinkeinoelämän historia kietoutuvat toisiinsa niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Heikki Inari oli aktiivinen kulttuurin, kuorolaulun ja elokuva-alan harrastaja ja järjestötoimija ja myös Pohjois- Karjalan kauppakamarin perustajajäsen. Hän ja Jokela olivat mukana Yksityisyrittäjien Pohjois-Karjalan aluejärjestön synnyssä: aluejärjestö perustettiin ravintola Jokelassa. Lisäksi Inari toimi vuosina Suomen elokuvateatterinomistajain liiton johtokunnassa (kuten myös hänen tyttärensä myöhemmin). Inari oli aktiivinen Suomen Hotelli- ja Ravintolaliiton johtokunnassa, ja liitto kutsui hänet kunniakrouvariksi vuonna Inarille myönnettiin talousneuvoksen arvonimi vuonna Heikki ja Maria Inarin perhe teki lisäksi lahjoituksen Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahastolle vuonna 1961, jolloin perustettiin heidän nimeään kantava rahasto. Rahaston tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan musiikkielämää sekä isänmaallis- 2 Ks. Piispa & Maironiemi 2002.

6 6(20) kansallishenkistä runoutta ja tukea maakunnan talouselämän kehittämistä palvelevaa tutkimusta. Heikki Inarin kulttuuria ja yritystoimintaa yhdistävä periaate on jatkunut näihin päiviin asti. Aineistojemme ääni jakautuu kahtaalle suhteessa puhujan asemaan. Osa Jokelaa ulkopuolelta katsovista saattaa kuvata ravintolaa räkälänä, juottolana ja alkoholisteja tuottavana vahingollisena tilana, jollaisia ei kaupungissa tarvittaisi. Jokelan kulttuuria arvostavat sen sijaan kuvaavat paikan ainutlaatuisuutta mm. kulttuurihistoriallisen henkensä vuoksi. Aineistossamme arvellaan Jokelan olevan viimeisiä vastaavia paikkoja. Eräs toteaa, että "ajan lumo on asettunut paikkaan ja tuonut tänne kävijöidensä mukana filosofisen ja kirjallisen hengen" ja "täällä hehkuu sivistys, tyyliä ja runoutta, jota ei muualla tässä kaupungissa tapaa. Jokelan arvostamisesta kulttuuriperintökohteena kertoo myös se, että maaliskuussa 2013 Suomen Kulttuuriperintöyhdistys Europa Nostra Finland valitsi Wanhan Jokelan rakennuksen Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi. 3 Valintaperusteissa korostettiin sitä, että rakennus edustaa sotia edeltäneen ajan maaseutukaupungin ajatusmaailmaa ja kulttuuria sekä sitä, että se on ollut vuosikymmenten mittaan kohtaus- ja majoituspaikka monelle kansallisesti sekä kansainvälisesti merkittävälle taiteilijalle ja kulttuuripersoonalle. 2.3 MERKITYS PAIKALLISEN IDENTITEETIN KANNALTA Paikallisidentiteettiin liittyvien merkitysten arvioinnissa on kyse siitä, mikä on tilan tai paikan merkitys paikkakunnan sisäisen ja/tai ulkoisen kuvan kannalta paikkakunnan identiteetin tai imagon symbolina. Kyse voi olla siitä, kuinka tila poikkeaa yleiskulttuurisesta formaatista tai normista ja muodostaa oman paikallisen luonteensa. Toisaalta on huomattava, että kaupunkikulttuurille on ominaista kerrostuneisuus ja eriytyneisyys: se, mitä toiset ryhmät tai kerrostumat pitävät merkittävänä voi toisille olla täysin yhdentekevää; paikallisidentiteetin kokemukset ovat kontekstisidonnaisia ja vuorovaikutuksessa rakentuvia. Paikan luonne vaihtelee ihmisten mielissä myös sen mukaan, ovatko he paikkakunnalla aina asuneita, sieltä poismuuttaneita, sinne myöhemmin muuttaneita tai vain välillisesti paikkaan kiinniityneitä. Merkitys paikallisen identiteetin kannalta avautuu tarkastelussamme mm. seuraavien näkökulmien kautta: paikallinen erityisyys ja omaleimaisuus symbolisuus autenttisuus Arviomme mukaan Jokela on paikallisidentiteetin kannalta merkittävä, erityinen ja omaleimainen kokonaisuus. Näkemystä tukee edellä mainittujen seikkojen lisäksi Jokelan yrityskulttuuri, joka on ammentanut aineksia paikallisesta kulttuurista. Ravintolan toiminta on erityisesti viime vuosikymmeninä perustunut vanhan kunnioittamiseen ja uusien innovaatioiden maltilliseen soveltamiseen. Esimerkiksi ravintolan ruoka-annokset ovat rakentaneet paikalliskulttuurisia merkityksiä, kun ne on nimetty paikallisten kulttuuripersoonallisuuksien mukaan. Myös pohjoiskarjalaiset 3 Ks.

7 7(20) taiteilijat ja muusikot ovat näkyneet eri tavoin ravintolassa. Paikallisidentiteettiä luovasta merkityksestä kertoo monien maininta siitä, että Jokelaa on esitelty vierailijoille omaleimaisena ja paikallisen ravintolakulttuurin ilmentymänä. Nämä seikat kertovat osaltaan niistä merkityksistä, joita tätä paikkaa kohtaan on vuosien saatossa muodostunut. Jokelan yksi keskeinen paikallisidentiteettiä luova merkitys syntyy sen asiakaskunnan piirteistä. Jokelaan nivoutui erilaisista asiakassegmenteistä, pitkän ajan kuluessa ja spontaanisti monien ulottuvuuksien yhteisö. Jokela on ollut erityisesti taiteilijoiden, tieteilijöiden, opiskelijoiden ja paikkakunnalta muualle muuttaneiden keskuudessa tärkeä joensuulainen maamerkki ja muistin paikka. Jokelan erityisestä merkityksestä kertoo se, että eri opiskelijasukupolvet ovat ottaneet sen kokoontumispaikakseen. Sinne on usein myös palattu, kun myöhemmin on tultu kaupunkiin vierailulle kaupungista poismuuton jälkeen. Jokela edustaa nuorille paikalliskulttuurista jatkuvuutta muuttuvassa kaupunkikuvassa. Opiskelijoille vuonna 2013 tehdyissä haastatteluissa Jokelan tunnelmaa kuvataan mm. sanoilla konstailematon, välitön, ainutlaatuinen, mystinen, kodikas ja legendaarinen. Jokela on kulttipaikka, sulatusuuni, matalan kynnyksen paikka, joka poikkeaa pintaliitopaikoista. Haastatteluissa Jokelaa verrataan mm. Helsingin Tavastiaan, Lahden Torveen, Jyväskylän Lutakkoon tai Porvoon Bar Meeriin. Haastateltavat ovat ajoittain hämillään Jokelan asiakaskunnasta, koska sitä ei voi määritellä selkeästi. Yleisesti Jokelan käsitetään olevan kulttuuri-ihmisten paikka ja toisaltaan paikkaa pidetään nukkavieruna räkälänä. Jokelassa käy opiskelijoita, yliopiston ihmisiä, herroja ja tavallista kansaa. Vanhat ja nuoret viettävät iltaa samassa tilassa. Jokelassa pystyi kohtaamaan ihmisiä, joiden kanssa muuten ei olisi tullut keskusteltua. Jokelassa duunarit, herrat ja tunnetut taiteilijat viettivät iltaa yhdessä. Erotuksena muihin ravintoloihin Jokelan ominaispiirteenä on ollut markkinoinnin puuttuminen sekä itsenäisyys suhteessa jatkuvasti yleistyneisiin ketjuravintoloihin. Joensuussa Jokela poikkeaakin muuten erittäin ketjuravintolapainotteisesta kaupunkikeskustasta. Aineistossamme eräs haastateltavista summaa tunnelmaa Jokelan nurkkaikkunasta katsottuna seuraavasti: Ulkona oli moderni maailma ja sisällä vanha Jokela. Samantapaista historiallista ravitsemusliikeidentiteettiä on Joensuussa lähinnä kaupungintalon Teatteriravintolalla. Jokela on ollut autenttisena yhteisöllisenä tilana mukana Joensuun kaupungin sivistyksellisessä ja taloudellisessa nousussa perifeerisestä kylästä monipuoliseksi yliopisto- ja kulttuurikaupungiksi. Jokelaan liittyvä muistitieto ja kulttuuriperintö heijastelevat paitsi pohjoiskarjalaisen arkielämän myös sen yritys-, kulttuuri- ja elinkeinotoiminnan muutoksia historiallisessa perspektiivissä. 2.4 YHTEISÖLLINEN JA OSALLISTAVA MERKITYS Yhteisöllisellä merkityksellä tarkoitetaan tilan tai paikan arvoa eri väestönosia ja/tai ajattelutapoja yhteen kokoavana voimana ja kiinnityspisteenä. Arvo korostuu, jos tila tai paikka pystyy toimimaan yhteisten tilaisuuksien ja luovien tekojen (kollektiivisen luovuuden) voimistajana ja inspiraationa. Yhteisöllisyyden merkitykseen kuuluu myös paikan arvo eri yhteisöjen integriteettiä/eheyttä säilyttävänä tai lisäävänä voimana. Yhteisöllinen merkitys avautuu mm. seuraavien seikkojen kautta:

8 8(20) sosiaalisuus virike luovuudelle arvot tuleville sukupolville. Monet yhteisöllisyyden ulottuvuudet ovat jo tulleet mainituksi arviossamme aiemmin. Jokela on muodostanut puitteet ja toiminut inspiraation lähteenä suurelle määrälle yksilöllisiä ja kollektiivisia luovia tekoja ja tilaisuuksia. Tiedeseminaarien, sinfonia- ja popmusiikkikonserttien, teatteriesitysten ja väitöstilaisuuksien ulkopuolisillekin avoimena juhlapaikkana se on ollut autenttinen ja avoin kohtauspaikka eri väestöryhmille ja elämänaloille. Jokelassa järjestettiin kansalaisaktivismi- iltoja ja harrastekerhoja. Jokelaan liittyvä kulttuurinen aktiivisuus kuuluu keskikokoiselle kaupungille harvinaisiin ja tärkeisiin vaihtoehtoisten kehitysideoiden tulkintaalustoihin. Opiskelija-haastatteluissa (2013) moni mainitsee keskustelutilaisuuksien välittömyyden. Lisäksi Jokelassa kuka vain sai laulaa, soittaa ja esiintyä spontaanisti. Jokelaan liitetään vahvasti helppous ja arkisuus. Jokela oli toisaalta osa arkea, koska siellä käytiin usein, mutta toisaalta se nimenomaan katkaisi arjen rutiinit ja mahdollisti henkisen levon ja latautumisen työn ohella. Tilan tai paikan osallistava merkitys tarkoittaa sen arvoa julkiselle keskustelulle sekä väestön avoimelle osallisuudelle yhteiskunnassa ja yhteisössä. Tilan merkitystä yhteiskunnallisen keskustelun rakentajana voidaan arvioida sekä pitkän linjan trendinä että murroksen aiheuttaman reaktion näkökulmasta. Tätä voi tarkastella myös kaupunkien kehityksen paradigmamurroksen kautta, jossa asiantuntijavetoinen topdown-suunnittelu on vähitellen antanut yhä enemmän tilaa kaupungin asukkaiden eli käyttäjien näkökulmille ja suoralle osallisuudelle. Wanha Jokelan merkitys kaupunkilaisten osallistumisen näkökulmasta on se, että yhteisöllisenä kaupunkitilana se on ollut välitön kohtauspaikka ja osallistumiskynnyksen alentaja. Wanhan Jokelan lopettamista seuranneen murroksen aikaansaama Jokelaa puolustava kansalaisliikehdintä toimii esimerkkinä yli intressi- ja väestöryhmien kulkevasta kansalaisaktiivisuudesta uusine muotoineen (Facebookin Pro Wanha Jokela). Kamppailu on myös nostanut uudenlaista kiinnostusta kaupungin päätöksentekoa, kaavoituspolitiikkaa ja kaupunkisuunnittelun periaatteita kohtaan. Jokelan purkamiselle on myös esitetty vaihtoehtoja tontin vain osittaisen rakentamisen ja korjausrakentamisen muotojen osalta. Aineistossamme onkin esitetty, että tontille mahtuisi rakentamaan uudisrakennuksen Jokelan taloa purkamatta. 2.5 SOSIOKULTTUURISTEN VAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN MERKITYS Sosiokulttuuristen vaikutusten taloudellista merkitystä arvioidaan siitä näkökulmasta, kuinka Jokelan kaltainen paikallinen kulttuuri-instituutio voi toimia osana kaupungin ja alueen houkuttelevuutta, elinkeinorakenteen uudistamista sekä innovatiivisen ympäristön luomista. Aineiston pohjalta havaittuja ja tarkasteltuja merkityksiä ovat: Joensuun houkuttelevuus leviävät yhteisöhyödyt virike luovalle työlle Jokela oli Joensuun erikoisuus, jota esiteltiin ulkopaikkakuntalaisille ja turisteille. Varsinkin tiedeyliopiston kansainvälisiä ja kotimaisia vieraita totuttiin viemään sinne.

9 9(20) Jokelan purkaminen poistaa Joensuun keskustasta omailmeisenä tunnetun paikan. Koska tällaisia omailmeisiä yhteisöllisiä paikkoja ei paikkakunnalla juurikaan muita ole, on mahdollista, että paikan katoaminen vaikuttaa merkittävästi siihen miten mielenkiintoisena tai erityisenä ulkopuoliset Joensuun keskustaa pitävät. Kyse on siis siitä, onko kaupungin keskustassa paikkoja, joissa on tai ei ole jotain omaleimaista. Muistitiedon perusteella monien kulttuuri- ja taideprojektien käsitetään saaneen alkunsa ja/tai kehittyneen Jokelassa. Luovien alojen työntekijöiden suosimana paikkana Jokelan voidaan olettaa tuottaneen korkeita positiivisia ulkoisvaikutuksia myös muille tuotannonaloille. 3 YHTEENVETO Pitkäikäisen hotelliravintolan sosiokulttuuristen merkitysten arviointi on ollut asiantuntijaryhmälle haasteellinen tehtävä erilaisten kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten kietoutuessa toinen toisiinsa. Olemme päätyneet erittelemään näitä arvoja viidestä näkökulmasta: rakennusperinnön, kulttuurihistorian, paikallisidentiteetin, yhteisöllisyyden ja osallistavan sekä taloudellisen merkitysulottuvuuden avulla. Tällä jaottelulla haluamme nostaa esiin sosiokulttuurisia merkityksiä monipuolisesti, holistisesta perspektiivistä. Olemme arviossamme myös korostaneet kaupunkikulttuurin segregoitunutta, osakulttuurista luonnetta sekä puhujan ja kokijan näkökulmaa: kohdetta ulkopuolelta arvioivat näkevät siinä usein eri merkityksiä kuin kohteen tuntevat näkevät. Seikka liittyy myös käytössämme olevan aineiston vääristymään. On nimittäin oletettavaa, että Jokelaa koskevaan julkiseen keskusteluun tai haastatteluihin tuskin osallistuu henkilö, jolle paikka on täysin yhdentekevä. Tällainen vääristyminen koskee kaikkea laadullista aineistoa ja se tulee ottaa huomioon aineistosta vedetyissä johtopäätöksissä. Arviota on lisäksi hankaloittanut se, että suomalaisessa kulttuurissa ravintolatoimintaa arvioidaan helposti moralisoiden vahingollisena kaupunkiasumisen lieveilmiönä. Meillä ravintolakulttuuria ja vanhoja ravintolarakennuksia ja miljöitä ei ole ollut tapana arvioida sosiokulttuurisina tai kulttuuriperintöarvoja kantavina paikkoina samalla tavoin kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Myös Jokela-keskustelua värittää paikoin moralistinen tendenssi. Aineistossamme nouseekin esille usein kysymys, eikö paikallinen ravintolakulttuuri kelpaa tuettavaksi kulttuuriksi ja miten kulttuuri tulisi määritellä. Yhteenvetona toteamme, että kaikilla viidellä käyttämällämme ulottuvuudella Jokelan sosiokulttuurinen merkitys on huomattava. Rakennusperintöön liittyvä merkitys liittyy jossain määrin rakennuksen rooliin kaupunkikuvan omaperäisenä elementtinä, mutta erityisesti rakennuksen sisätiloihin yhteisen ja pitkäkestoisen ravintolakulttuurin tyyssijana. Ravintolan monipuolinen kulttuurihistoriallinen, paikallishistoriallinen ja elinkeinohistoriallinen merkitys on kiistaton ja tulee esille monista dokumenteista: paikkaa ja sen merkityksiä muistetaan ja kerrotaan jatkuvasti edelleen. Vastaavaa, laajasti merkityksellistä paikkaa tai tilaa on Joensuusta vaikea löytää. Myös Jokelan rooli paikallisen identiteetin ja toisaalta imagon kannalta on merkittävä, mikä näkyi aineistossamme poikkeuksellisen monimuotoisena. Jokelalla ei luonnollisesti ole samaa merkitystä kaikille, mutta moneen muuhun paikkaidentiteettiin verrattuna siihen liittyy poikkeuksellinen ylirajaisuus. Tämä tarkoittaa identiteettikokemusten ja samalla

10 10(20) identiteettiyhteisön ketjuuntumista ihmisten erilaisen ja eriaikaisen liikkuvuuden vuoksi valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Ja juuri tämä piirre tuntuisi vahvistan Jokelan joensuulaista erityisyyttä. Osa paikallisen identiteetin merkityksestä syntyy nimenomaan paikan herättämistä ristiriitaisista tuntemuksista. Arviomme mukaan Jokelan sosiokulttuurinen merkitys perustuu vahvasti siihen liitettyihin symboliarvoihin, jotka eivät palaudu ensisijaisesti rakennushistorialliseen tarkasteluun. Toisin kuin ravintolan purkamista kannattavissa lausunnoissa on toisinaan ilmaistu, Jokela on siis kaikkea muuta kuin yksi ravintola muiden joukossa. Yksi Jokelan keskeisistä merkityksistä on ollut juuri sen kyvyssä tuottaa julkista keskustelua kulttuuriarvoista ja kaupunkitilan käytöstä. Sillä on ollut myös ajan myötä olennainen kansalaisia päätöksentekoon osallistava merkitys. Tällaisena keskustelun areenana sen merkitys ei ole yhteisesti jaettu vaan vaihtelee jyrkästi. Jokela on ollut sosiaalinen ja kulttuurinen ravintolatila, jolla on monia ja myös ristiriitoja aiheuttavia merkityksiä. Toisille se on boheemi kulttuurinen kohtauspaikka ja toisille taas juottola ja karvahattupaikka, jonne ei haluta astua sisään. Toisaalta paikan tunnelmaa ei ole sidottu kaupunkiin vaan ihmisiin. Eräs aineiston haastatelluista toteaa osuvasti: tunnelma leijuu ajan ja paikan ulkopuolella. Toisaalta paikan henki ei ole keinotekoisesti siirrettävissä muualle, toiseen paikkaan. Sosiokulttuurinen arvio on aina syytä suhteuttaa kohteen ympäristön yleisempään muutokseen. Joensuun näkyvin osa kaupungin keskusta on kokenut viime vuosina voimakkaan rakennemuutoksen, joka ei koske vain ulkoisia julkisivuja vaan tilan käyttötarkoituksia. Arviomme mukaan Jokela on onnistunut tarjoamaan murrosvaiheessa monille ihmisille niin paikkakunnalla kuin sen ulkopuolella tärkeitä kokemuksia aiempien elämäntapojen jatkuvuudesta ja olemassaolon oikeutuksesta. Edellä sanotun perusteella toteamme, että ravintola Wanha Jokelalla on kiistaton ja ainutkertainen sosiokulttuurinen ja immateriaalinen arvonsa niin paikallisena kuin valtakunnallisenakin toimintana ja ilmiönä. Jokelalla on selkeästi valtakunnallinen sosiaalikulttuurinen merkitys. Sitä ei siis voi tulkita pelkästään joensuulaisen merkityksen kautta, vaikka sillä on toki ollut selvää merkitystä paikallisidentiteettiin. Jokela on tunnettu ympäri Suomen: se on paikka, jonne ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat kaupungissa ollessaan ja jonne vieraat viedään.

11 11(20) 4 LIITE 1. ARVIOINTITYÖRYHMÄN KÄYTETTÄVISSÄ OLLEET HAASTATTELU- JA MUISTITIETOAINEISTOT Ravintola Wanha-Jokelasta on koottu vuosien aikana laaja haastattelu- ja muistitietoaineisto, josta suurin osa on talletettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Joensuun perinnearkistoon (JPA) Joensuussa. Haastatteluaineistot vuodelta haastattelua, haastattelijana FM Jyrki Piispa. (JPA) 31 haastattelua, haastattelijana FM Eino Maironiemi (aineisto haastattelijan hallussa) Haastateltavat pääosin pohjoiskarjalaisia politiikan ja yritysmaailman, tieteen, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä Jokelan ravintolakulttuurin merkkihenkilöitä. Paikallista kertomusperinnettä, muistitietoa, kulttuurihistoriallista muistitietoa, ravintola-, kaupunki- ja populaarikulttuuria koskevaa muistitietoa. Aineistossa korostuu Jokelan merkitys ihmisryhmiä yhdistävänä ja toisinaan myös erottavana paikkana, sen merkitys sosiaalisille suhteille, luovalle työlle ja kulttuurisille keskusteluille sekä Jokelan historiallisuus ja ainutlaatuisuus. Aineistossa runsaasti Jokelaan liittyvää paikallis- ja kulttuurihistoriallista kertomusperinnettä. Aineistosta tuotettu teos Piispa, Jyrki & Maironiemi, Eino (toim.): Wanha Jokela. Joensuu: Ilias Oy s. Kirjoitetut muistitietoaineistot vuosilta kirjoittajaa, vastauksina JPA:n keruukutsuun Minä ja Jokela (2011). (JPA) Keruukutsussa pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti omista Jokelamuistoista. Keruukutsussa luonnehdittiin Jokelaa joensuulaisten olohuoneena, kulttuuri-ihmisten kohtaamispaikkana, joka on olennainen osa kansallista kulttuurihistoriaa Kosmoksen ja Kairon tapaan. 4 Keruukutsuun oli vastannut muun muassa toimittajia ja opiskelijoita sekä pitkään Jokelassa käyneitä ihmisiä. Kirjoituksissa kerrottiin pääasiassa omasta suhteesta Jokelaan, sen liittymisestä perhe- ja sukuhistoriaan, merkityksestä sosiaalisten kontaktien luomisessa ja ihmisryhmiä yhdistävänä tekijänä. Haastatteluaineisto haastattelua, haastattelijoina kulttuuritieteiden opiskelijat. Haastatteluiden teemana Minä ja Jokela. (JPA) Haastateltavat pääosin opiskelijoita; joitakin eri ammateissa toimivia haastateltavia. Pääosin muistitieto- ja kokemuskerrontaa. Aineistossa korostuu Jokelan kulttuuri- ja populaarikulttuurihistoriallinen merkitys, paikalliskulttuurin vaalimisen tärkeys, kodikkuus, omaperäisyys ja miljöön vanhahtavuus, kulttipaikan luonne sekä vanhan 4 Ks.

12 12(20) rakennuskannan arvostaminen. Asiakaskuntaa luonnehditaan moninaiseksi; paikka yhdistää erilaisia ihmisiä. Nähtiin tärkeänä keskustelun, kulttuuritilaisuuksien ja toistensa tapaamisen paikkana; myös paikan matkailullinen merkitys nousi esiin. Media-aineisto Facebookin Pro Wanha Jokela -ryhmän keskusteluista poimittujen linkkien pohjalta kerätty aineisto sisältää yhteensä 78 erilaista mediatekstiä. Alla on luonnehdittu tarkemmin millaisista teksteistä on kyse. Blogitekstit Määrä: 4 kpl Kirjoittajat: Krista Mikkonen, Vihreän liiton varapuheenjohtaja, Joensuun kaupunginvaltuutettu, vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja sekä Joensuun Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja (kaksi tekstiä) nimimerkillä kirjoittava helsinkiläinen kirjailijaksi itseään tituleeraava henkilö joensuulainen sosionomiopiskelija ja teatteri-ilmaisun ohjaaja YLE uutiset YLE:n nettisivuilla julkaistut uutiset, yhteensä 14 kpl YLE Pohjois-Karjala: 11 kpl YLE Savo: 2 kpl, käsittelevät Itä-Suomen vanhoja betonitaloja sekä Kuopion Kanttilan taloa YLE Helsinki: 1 kpl, käsittelee Loviisan vanhoja taloja, ei Jokelaa Lehtiartikkelit/ sanomalehtien nettisivuilla julkaistut artikkelit, paikalliset Karjalainen: 23 kpl, joista 3 kpl videoita Itä-Suomen ylioppilaslehti Uljas: 2 kpl, uutinen Joku Roti sentään -tapahtumasta sekä Jokela-adressista Karjalan Heili: 3 kpl pääkirjoitus uutinen suojelumerkinnän hylkäämisestä Jaakko Tepon kolumni Lehtiartikkelit/ sanomalehtien nettisivuilla julkaistut artikkelit, muu Suomi Helsingin Sanomat: 2 kpl uutinen Europa Nostra -kohteeksi/ehdokkaaksi valitsemisesta kotimaan uutinen Jokelan tilanteesta ja siitä syntyneestä kansanliikkeestä

13 13(20) Savon Sanomat: 2 kpl Sunnuntailiitteen artikkeli Jokelasta kulttuurimaantiede-osiossa artikkeli Kuopion Työväentalon suojelusta/purku-uhasta Aamulehti: 1 kpl uutinen Jokelan sulkemisesta Muut lehdet Verkkolehti Kansan Uutiset: 3 kpl, näistä kaksi käsittelee Jokelan purkamisuhkaa ja yksi Jokela-keruuta Muu aineisto Määrä yhteensä: 24 kpl Jokela-adressi tietoa Jokelassa järjestetystä tapahtumasta Ravintola Wanhan Jokelan nettisivut ja niille kirjoitettu jäähyväisviesti asiakkaille Wanha Jokela -cd:n tiedot Levykauppa X:n sivuilla Soundin artikkeli Rumban artikkeli Räppänän ry.:n kuvaus Jokelan kiinteistöstä KKES:n asiakirja, jossa kerrotaan säätiön näkökulma Jokelan suojeluvaatimuksiin KKES:n sivuilla julkaistu Ajankohtaista-artikkeli Inarinkulman rakennussuunnitelmista KKES:n dokumentti Jokelan rakennuksen historiasta video Samuli Putron kappaleesta Wanha Jokela Savo-Karjalan Luontopiirin lausunto Joensuun osayleiskaavasta Pekka Piiparisen selvitys Joensuun kauppahallin vaiheista 2 kpl kulttuuriuutiset.fi -sivuston uutisia Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen / ELY - keskuksen ja alueen kuntien tekemä selvitys maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä 2 kpl Iskelmä Rexin nettiuutisia Suomen Kotiseutuliiton uutinen Europa Nostra -aiheesta viisitahtea.fi -sivuston uutinen Jokelan säilyttämisestä vuodelta 2009 Joensuun demareiden kuntavaaliohjelma otakantaa.fi sivuston keskustelu tärkeistä kulttuuriympäristöistä Keskisuomalaisen sivuilta löytyvä video Vakiopaineen perustamisesta Jyväskylään Meidän Turku yhdistyksen nettisivut (kansalaisjärjestö, joka pyrkii vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluun)

14 14(20) 5 AINEISTOLUETTELO (MEDIA-AINEISTOT) Ahjopalo, Janne (2012a) Eturivin kulttuuri-ihmiset vaativat Jokelaa suojeltavaksi. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012b) Kamppailu hotelli-ravintola Wanhasta Jokelasta saa uusia käänteitä. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012c) Kamppailu hotelli-ravintola Wanhasta Jokelasta saa uusia käänteitä. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012d) Kulttuuriravintolan suojeluasia jäikin pöydälle. Yle Pohjois- Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012e) Ravintola Jokelan tunnelma yritetään siirtää Yle Uutiset yle.fi. Yle Pohjois-Karjala. an/ (Luettu ). Asikainen, Matti (2012) Säätiö: Jokelan suhteen ei kiirettä. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Haapalainen, Heikki (2012a) Jokelan paikalle kuusikerroksinen uudisrakennus? Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Haapalainen, Heikki (2012b) Kulttuuriravintola Jokelalle tuomio - netissä surraan ja juonitaan jatkoa. Yle Pohjois-Karjala. _netissa_surraan_ja_juonitaan_jatkoa/ (Luettu ). Holopainen, Reijo (2012) Aatetta suojelemassa - Pääkirjoitukset ja artikkelit - Savon Sanomat. (Luettu ). Huttunen, Pasi (2011) Jokela-adresseissa jo tuhansia nimiä. (Luettu ). Hämäläinen, Veli-Pekka (2012a) Asiantuntijat: Itä-Suomen betonitalot vanhenevat kertarysäyksellä. Yle Savo. (Luettu ). Hämäläinen, Veli-Pekka (2012b) Asiantuntijat: Itä-Suomen betonitalot vanhenevat kertarysäyksellä. Yle Savo. (Luettu ). Hämäläinen, Veli-Pekka (2012c) Museovirasto ja ELY-keskus: Jokela suojeltava kaupunki ei lämpene pyynnölle. Yle Pohjois-Karjala. kaupunki_ei_lampene_pyynnolle/ (Luettu ). Ikonen, Risto (2011) Kino Karjala - Vanha Jokela kohteen kuvaus - jokela.pdf. (Luettu ). Isoaho, Timo (2012) Tuhotaanko lukemattomien muusikoiden rakastama kohde? Pian se selviää. Soundi. (Luettu ).

15 15(20) Järvinen, Jami (2012) Taistelu Wanhasta Jokelasta. Rumba.fi. (Luettu ). Karila, Juhani (2013) Wanha Jokela ehdolle kulttuuriperintökisaan. HS Digilehti, C3%B6kisaan/a ?jako=745dec89a80fd99e22f8ef1bad (Luettu ). Kononen, Suonna (2012) Vuoden kehittäjät ja hävittäjät - Kulttuuri - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ). Kosonen, Laura (2012) Tarinoiden talo. Savon sanomat, (Luettu ). Kotiseutuliitto (n.d.) Tuupovaara-Seuralle EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinto Suomen Kotiseutuliitto. (Luettu ). Kähkönen, Heikki (2009a) Joensuun ravintola Wanha Jokela säilyy. (Luettu ). Kähkönen, Heikki (2009b) Joensuun ravintola Wanha Jokela säilyy. (Luettu ). Laakkonen, Tapio (2012) Säätiö: Jokelasta valitettaneen joka tapauksessa. Yle Pohjois- Karjala. (Luettu ). Mikkonen, Krista (2012a) Päätös vailla ymmärrystä - Krista Mikkonen - Blogi. (Luettu ). Mikkonen, Krista (2012b) Turha kylä ilman Jokelaa - Krista Mikkonen - Blogi. (Luettu ). Pasanen, Reino (2012) Kulttuurikapakka sulkee ovensa Joensuussa. Aamulehti, kee+ovensa+joensuussa.html (Luettu ). Piiparinen, Pekka (2011) Piiparinen.pdf. (Luettu ). Pölkki, Minna (2012) Kansanliike yrittää pelastaa Joensuun kulttuuriravintolan. HS Digilehti, taa+joensuun+kulttuuriravintolan/a (Luettu ). Ratia, Eerik & Pahajoki, Hannu (2012) 20-vuotiaan Vakiopaineen perustamisvideo ladattiin Youtubeen, katso kulttuuriteko! - Päivän video - Keskisuomalainen. (Luettu ). Ronkainen, Matti (2011) Kulttuurisäätiö lakkauttamassa joensuulaisen kulttuurikapakan Kansan Uutiset Verkkolehti. verkkolehti Kansan Uutiset, (Luettu ).

16 16(20) Salonen, Aimo (2012a) Mihin sitä tarvitaan? Karjalan Heili. Karjalan heili, Salonen, Aimo (2012b) No kun siinä tuli uutta tietoa Karjalan Heili. Karjalan heili, Savo-Karjalan Luontopiiri ry (2012) Sakan kaavalausunto Joensuun keskustan osayleiskaavaluonnokseen. Joensuun Ympäristöfoorumi. (Luettu ). Teppo, Jaakko (2012) Liikkuvat poliisit lopetetaan Multakurkku. Karjalan heili, Tuntematon (2009) Vaiheinen: Operaatio Wanha Jokela. Vaiheinen. (Luettu ). Tuntematon (2011a) Nyt kerätään muistitietoa Joensuun Jokelasta Kansan Uutiset Verkkolehti. verkkolehti Kansan Uutiset, (Luettu ). Tuntematon (2011b) Samuli Putro Wanha Jokela. er (Luettu ). Tuntematon (2011c) Uljas_7_2011.pdf. (Luettu ). Tuntematon (2012a) Anu Talka ja Antti Heliövaara KKES:n hallitukseen - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012b) Demarinuoret: Wanha Jokela suojeltava - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, demarinuoret-wanha-jokela-suojeltava (Luettu ). Tuntematon (2012c) Esitys: Wanhaa Jokelaa ei suojeltaisi - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012d) Eturivin kulttuurinimet puolustavat Wanhaa Jokelaa Kansan Uutiset Verkkolehti. verkkolehti Kansan Uutiset, (Luettu ). Tuntematon (2012e) Joensuun demareiden kuntavaaliohjelma (Luettu ). Tuntematon (2012f) Jokela-asiassa katsottava vain eteenpäin - Pääkirjoitus - Mielipiteet - Mielipiteet - Karjalainen. Karjalainen, jokela-asiassa-katsottava-vain-eteenpain (Luettu ). Tuntematon (2012g) Jokela-päätös siirtyy jouluviikolle - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ). Tuntematon (2012h) Jokelan rakennus tyhjenee vuodenvaihteessa - Kävi niin tai näin - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ).

17 17(20) Tuntematon (2012i) Jokelan suojelijat marssivat valtuustoon - Iskelmä Rex - Paikallisuutiset. (Luettu ). Tuntematon (2012j) Jokelan suojelu kaatumassa - Iskelmä Rex - Uutisarkisto. (Luettu ). Tuntematon (2012k) Kanavarantaan ei nouse kerrostaloja - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ). Tuntematon (2012l) KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖLLÄ VALMIUDET RAKENTAA INARINKULMAN TONTILLE VUOKRA- ASUNTOJA. (Luettu ). Tuntematon (2012m) Kaupunginhallitus kannattaa Wanhan Jokelan suojelua - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, kaupunginhallitus-kannattaa-wanhan-jokelan-suojelua (Luettu ). Tuntematon (2012n) KKES Jokelasta: Meillä ei ole mitään kiirettä. Karjalainen, kkes-jokelasta-meilla-ei-ole-mitaan-kiiretta?lang=fi (Luettu ). Tuntematon (2012o) Kulttuurilautakunta: Wanha Jokela säilytettävä paikallaan - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, kulttuurilautakunta-wanha-jokela-s%c3%a4ilytett%c3%a4v%c3%a4- paikallaan (Luettu ). Tuntematon (2012p) Kuopio väläyttää Kanttilan omistajalle uhkasakkoa ja poliisitoimia. Yle Savo. sitoimia/ (Luettu ). Tuntematon (2012q) Kuuma linja: Pitääkö vanhaa suojella? - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012r) Legendaarisen Wanhan Jokelan taru loppui Joensuussa Kulttuuriuutiset. (Luettu ). Tuntematon (2012s) Loviisan vahoille taloille toivotaan pikaista parenemista. Yle Helsinki (Luettu ). Tuntematon (2012t) Maria Vilhelmiinan blogi: Ethän hävitä Joensuun vanhoja taloja - avoin kirje Joensuun kaupunginvaltuutetuille. Maria Vilhelmiinan blogi. (Luettu ). Tuntematon (2012u) Mitä tapahtuu Ravintola Jokelalle? - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012v) Otakantaa.fi > Hankkeet > Suomen kulttuuriympäristöstrategian laatiminen > Mikä on sinulle tärkeä kulttuuriympäristö? > Wanha Jokela.

18 18(20) https://www.otakantaa.fi/fi- FI/Hankkeet/Suomen_kulttuuriymparistostrategian_laatiminen/Mika_on_sinulle _tarkea_kulttuuriymparist(26654)?threadid=1437 (Luettu ). Tuntematon (2012w) Portsari-ikoni jätti Jokelan - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012x) Purkuyrittäjä: Wanhassa Jokelassa menee raja - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, purkuyritt%c3%a4j%c3%a4-wanhassa-jokelassa-menee-raja?lang=fi (Luettu ). Tuntematon (2012y) Säätiö vastustaa Jokelan suojelua - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012z) Uhatusta kulttuurikapakasta tuli matkailukohde. Yle Pohjois- Karjala. (Luettu ). Tuntematon (2012aa) video - Rymistelyä karjalaisen kulttuurin puolesta - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalaisen nettisivut rymistelya-karjalaisen-kulttuurin-puolesta-video (Luettu ). Tuntematon (2012ab) Viikonloppuna Hipataan! Hippafestivaali. (Luettu ). Tuntematon (2012ac) Wanha Jokela ja Karjalantalo saamassa suojelumerkinnän uudessa yleiskaavassa - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012ad) Wanhaa Jokelaa ei esitetä suojeltavaksi - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2013a) katso video ja äänestyslista - Ravintola Jokelaa ei suojella - Maakunta - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ). Tuntematon (2013b) Kulttuuriravintola Jokela ehdolle kansainväliseen suojeluohjelmaan. Yle Uutiset. jelmaan/ (Luettu ). Tuntematon (2013c) Rakennusperinneyhdistys esittää Jokelan rakennusta suojeltavaksi - Maakunta - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, rakennusperinneyhdistys-esittaa-jokelan-rakennusta-suojeltavaksi (Luettu ). Tuntematon (n.d.).:.meidän Turku - Vårt Åbo ry:. (Luettu a). Tuntematon (n.d.) Haavisto yllätti joensuulaiset katso haastattelu - Uutisvideot - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen

19 19(20) (Luettu b). Tuntematon (n.d.) Joensuun ravintola Wanha Jokela säilyy. (Luettu c). Tuntematon (n.d.) Joensuun Wanha Jokela valittiin Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi Suomen Kotiseutuliitto. (Luettu d). Tuntematon (n.d.) Jokela-päätös siirtyy jouluviikolle - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen. jokela-paatos-siirtyy-jouluviikolle (Luettu e). Tuntematon (n.d.) Jokelan rakennuksen historiaa - KKES. (Luettu f). Tuntematon (n.d.) Jokelan rakennus tyhjenee vuodenvaihteessa - Kävi niin tai näin - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen. (Luettu g). Tuntematon (n.d.) Kulttuuriravintolan suojeluasia jäikin pöydälle. Yle Uutiset. (Luettu h). Tuntematon (n.d.) Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö - Document.phx. (Luettu j). Tuntematon (n.d.) Maamme kulttuuriväki puolustaa joensuulaista hotelli-ravintola Wanhaa Jokelaa Kulttuuriuutiset. (Luettu k). Tuntematon (n.d.) Maisemat.fi - Opetus ja luennot. (Luettu l). Tuntematon (n.d.) Otakantaa.fi > Hankkeet > Suomen kulttuuriympäristöstrategian laatiminen > Mikä on sinulle tärkeä kulttuuriympäristö? > Wanha Jokela. https://www.otakantaa.fi/fi- FI/Hankkeet/Suomen_kulttuuriymparistostrategian_laatiminen/Mika_on_sinulle _tarkea_kulttuuriymparist(26654)?threadid=1437 (Luettu m). Tuntematon (n.d.) Säätiönäkökulma Jokelan suojeluvaatimuksiin - KKES. (Luettu n). Tuntematon (n.d.) Tehdas nurin, tenniskenttä tilalle. HS Digilehti /a ?jako=45c999d9c658f5fe46b9e071ff0698db&ref=fb-share (Luettu o). Tuntematon (n.d.) V/A : Wanha Jokela - Levykauppa Äx. (Luettu p). Tuntematon (n.d.) Wanha Jokela. (Luettu q). Tuntematon (n.d.) Wanhan Jokelan puolesta. Adressit.com. (Luettu r). Väänänen, Taru (2012) Jokelan yrittäjät perustavat Sointulan Ei Jokelan kopio - video- - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen.

20 yritt%c3%a4j%c3%a4t-perustavat-sointulan-%e2%80%93-ei-jokelan-kopio (Luettu ). 20(20)

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1313-00/17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL 2013-016355 7.7.2017 DECKERIN HUVILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laajasalossa osoitteessa Adelenpolku

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA!

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! Korjausrakentamisen seminaari 1, rakennusvalvonta, Oulu 2013! Helena Hirviniemi" arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helena Hirviniemi" tutkija, Oulun

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi KESTÄVÄ KULTTUURI- SEMINAARI HELSINGISSÄ 27.1.2011 Tämä talo on minun eikä kuitenkaan minun Ne jotka

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Oas /17 1 (5) Hankenro 5364_1 HEL

Oas /17 1 (5) Hankenro 5364_1 HEL Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1313-02/17 1 (5) Hankenro 5364_1 HEL 2013-016355 7.9.2017 DECKERIN HUVILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO IMAGOTEKIJÄNÄ Esimerkkinä Hämeenlinna ELÄVÄT KAUPUNKIKESKUSTAT KONERENSSI, Hyvinkää 26.-27.8.2015 26.8.2015, klo 10.

KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO IMAGOTEKIJÄNÄ Esimerkkinä Hämeenlinna ELÄVÄT KAUPUNKIKESKUSTAT KONERENSSI, Hyvinkää 26.-27.8.2015 26.8.2015, klo 10. KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO IMAGOTEKIJÄNÄ Esimerkkinä Hämeenlinna ELÄVÄT KAUPUNKIKESKUSTAT KONERENSSI, Hyvinkää 26.-27.8.2015 26.8.2015, klo 10.40 Jukka-Pekka Flander Ympäristöneuvos YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1246-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL 2016-004225 10.5.2016 ANNALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

Kumppanuus, identiteettisuhteet ja kansalaisvaikuttaminen kunnassa

Kumppanuus, identiteettisuhteet ja kansalaisvaikuttaminen kunnassa Kumppanuus, identiteettisuhteet ja kansalaisvaikuttaminen kunnassa. Helsingin yliopisto, Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Mikkeli 15.2.2013 www.helsinki.fi/ruralia 15.2.2013 1 Sisältö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta PL 21 05801 Hyvinkää Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta HEL 2016-005241

Lisätiedot

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla.

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Häät, syntymäpäiväjuhlat, teemajuhlat, karonkat kerro

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Hankkeelle perustettiin suunnitteluryhmä kesällä 2010 Samaan aikaan kohteesta tehdystä rakennushistoriaselvityksestä

Lisätiedot

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE

JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE JOY-KAMPANJASTA KUKU- KOULUTUKSEEN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE KULTTUURIYMPÄRISTÖ KUNNIAAN KOULUTUS 14.1.2012 TORNIO ANNI WALLENIUS Suomen Kotiseutuliitto valtakunnallinen keskusjärjestö perustettu 1949 Jäsenet:

Lisätiedot

Anu Laurila Museovirasto

Anu Laurila Museovirasto Anu Laurila Museovirasto 21.09.2011 Vähän rakennussuojelusta Vähän historiallisten rakennusten paloturvallisuudesta Turvallisuustekniikan asentamisen periaatteista Esimerkkejä Suomen perustuslain mukaan:

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry on vuonna 1991 uudelleen perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Lappeenrannan kaupungissa. Suurin osa jäsenistä

Lisätiedot

Pieni Tapion talo sopii erinomaisesti ihmisläheiselle Joensuun kävelykadulle. Kuva Pekka Piiparinen

Pieni Tapion talo sopii erinomaisesti ihmisläheiselle Joensuun kävelykadulle. Kuva Pekka Piiparinen TAPION TALO Joensuun kaupunkikuvaa ovat elävöittäneet pitkään kolmen pienliikerakennuksen rypäs, joiden kohtalo ratkaistiin lopullisesti 2000-luvun alussa. Näistä rakennushistoriallisesti ja -taiteellisesti

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Paikan henki. Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus. Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009

Paikan henki. Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus. Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009 Paikan henki Kylämaiseman kulttuurinen ulottuvuus Kylämaisemat kuntoon! Saaarijärvi 23.10.2009 Heli Rintahaka, Kulttuuriteemaryhmä / opetusministeriö Miten paikallisuus, paikan henki, koetaan? Paikka on

Lisätiedot

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen Purkamislupa 1 Rakennuksen tai sen osan purkamiseen vaaditaan aina purkamislupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lisätiedot

TYÖTÄ JA RESTAUROINTIOSAAMISTA JOENSUUN MAASEUDULLE

TYÖTÄ JA RESTAUROINTIOSAAMISTA JOENSUUN MAASEUDULLE TYÖTÄ JA RESTAUROINTIOSAAMISTA JOENSUUN MAASEUDULLE Pohjois-Karjalan Ely-keskus, TEkeskus, Tuupovaara- Seura, Joensuun kaupunki, EU:n sosiaalirahasto Joensuun maaseutualue muodostuu v. 2005 liitetyistä

Lisätiedot

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku)

HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta. Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) HISTORIA PERUSOPETUKSESSA katsaus 16.12.2009 Arja Virta Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos (Turku) 1. Historia ja tulevaisuuden valmiudet Lähtökohtakysymyksiä: MIKSI historiaa opetetaan,

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

AMOS ANDERSON LASIPALATSI

AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI HANKE Ajatus Amos Andersonin taidemuseon muutosta uusiin tiloihin syntyi keväällä 2013. Ensimmäisissä hahmotelmissa museon tilaohjelmaa sovitettiin Lasipalatsiin

Lisätiedot

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Mitä nyt ehdotetaan? 22.10.2007 1 Ohjelma Esitys: Malmi luontoharrastajan näkökulmasta Taustaa Sijainti ja Tapanila-Seuran kannanotot Uusin esitys MLY:n ehdotus Keskustelua

Lisätiedot

1. Puheeni valtuustossa 20.10.2014 koskien Hallintosääntöuudistusta ja tulevaa Rovaniemen kaupungin organisaationmuutosta ja hallinnon uudistamista.

1. Puheeni valtuustossa 20.10.2014 koskien Hallintosääntöuudistusta ja tulevaa Rovaniemen kaupungin organisaationmuutosta ja hallinnon uudistamista. 1. Puheeni valtuustossa 20.10.2014 koskien Hallintosääntöuudistusta ja tulevaa Rovaniemen kaupungin organisaationmuutosta ja hallinnon uudistamista. Käsittelemme tänään Rovaniemen hallintosääntöä ja kaupungin

Lisätiedot

Rakennusperinnön kunnostusavustukset

Rakennusperinnön kunnostusavustukset Rakennusperinnön kunnostusavustukset Vanhat rakennukset kuntoon 19.4.2017 Pieksämäen Veturitallit KYNÄ Kulttuuriympäristöt näkyväksi 19.4.2017 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennusperinnön hoitoon

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Tapahtuma voi olla myös kulttuuriympäristösitoumus! Tehoa työhön ja näkyvyyttä tapahtumallesi. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2017 avajaiset

Tapahtuma voi olla myös kulttuuriympäristösitoumus! Tehoa työhön ja näkyvyyttä tapahtumallesi. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2017 avajaiset Tapahtuma voi olla myös kulttuuriympäristösitoumus! Tehoa työhön ja näkyvyyttä tapahtumallesi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2017 avajaiset Kulttuuriympäristötyö näkyväksi kulttuuriympäristösitoumuksella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Rakennussuojelu Turvaa rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä ja kulttuurisesti kestävää hoitoa

Lisätiedot

LAUKON KARTANON ALUE. KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI VAPRIIKKI Leena Lahtinen aluearkkitehti Vesilahden kunta

LAUKON KARTANON ALUE. KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI VAPRIIKKI Leena Lahtinen aluearkkitehti Vesilahden kunta LAUKON KARTANON ALUE Laukon rakennuksia 1840-luvulta. Osasuurennos J.Knutsonin piirroksesta kirjasta 'Finland framstäldt i teckningar' vuodelta 1845-52 KULTTUURIYMPÄRISTÖN JA RAKENNUSPERINNÖN HOIDON SEMINAARI

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12459 Hankenro 5344_2 HEL 2016-013448 11.4.2017 1 (11) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavan muutos (nro 12459) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

NUORET REUNALLA OMAN ELÄMÄNSÄ KESKELLÄ. Maija Lanas MOODI16 - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät

NUORET REUNALLA OMAN ELÄMÄNSÄ KESKELLÄ. Maija Lanas MOODI16 - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät NUORET REUNALLA OMAN ELÄMÄNSÄ KESKELLÄ Maija Lanas MOODI16 - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 6.10.2016 Tässä esityksessä: Mitä on syrjäytymispuhe? Syrjäyttävä arki Monien keskustojen tunnistaminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (Jukolan Osuuskauppa) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa.

On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa. On siinä omanlaistansa tunnelmaa, kun ympärillä on 100-vuotista historiaa. www.acravintolat.fi ARTS & CRAFTS RESTAURANTS OY:N ASIAKKAAT VOIVAT NAUTTIA NYKYAJAN MUKAVUUKSISTA MENNEEN AJAN HENGESSÄ. www.acravintolat.fi

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012

ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012 ARKEOLOGIPÄIVÄT 2012 Suomen muinaismuistolaki 50 vuotta: vetreä keski-ikäinen vai raihnainen vanhus? & Arkeopeda - opetusta, opastusta, oppimista Toimittaneet: Johanna Enqvist, Juha Ruohonen & Mervi Suhonen

Lisätiedot

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä

Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Yhteenveto ryhmätyöskentelystä Kaupungin johdon strategiaseminaari 15.8.2017 1 Seminaarin tavoitteet & tehtävänannot Seminaarin päätavoite oli ennen kaikkea strategian punaisen langan kirkastaminen. Lisäksi

Lisätiedot

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma

Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Vapaudenpuiston yleissuunnitelma Lähtökohtia, tavoitteita ja alustavaa suunnittelua Sito Parhaan ympäristön tekijät Mitä tehdään, milloin ja miksi Puiston peruskorjaus liittyy muihin keskusta-alueen hankkeisiin

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Valtakunnallisesti arvokkaat maisemat miten niistä päätetään? Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 29.1.2014 1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet

Lisätiedot

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 Ida Fraser 2.11.2015 Kurssia aloitettiin pohtimalla annettua teema ryhmässä. Ryhmämme teemana oli identiteetti. Jouduimme aluksi määrittelemään itsellemme mitä identiteetti

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Kulttuurinen näkökulma kaupunkisuunnittelussa

Kulttuurinen näkökulma kaupunkisuunnittelussa Kulttuurinen näkökulma kaupunkisuunnittelussa Maahanmuuttajat metropolissa Asumisen keskittymä vai ei? Kimmo Lapintie Yhdyskuntasuunnittelun professori Biopoliittisesta kulttuuriseen ja posthumanistiseen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen RAAHE 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 20.11.2007 FG Suunnittelukeskus Oy Raahen 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys 1 Säilyneisyyden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos (Läntisen puurivikadut) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ ISOKYLÄNTIEN PIENTALOALUE Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828

Lisätiedot

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia Riikka Paloniemi & Eeva Lehtomäki Suomen ympäristökeskus (SYKE) Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus Sosiaalipoliittinen yhdistyksen iltapäiväseminaari

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu

Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu Maa- ja metsätalousministeriö / YTR projekti (2010-12) Itä-Suomen yliopisto Historian ja maantieteen laitos / Ympäristöpolitiikka Karjalan

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen. Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef.

Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen. Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef. Viipuri 1940 2010-luvuilla: neuvostoliittolainen, suomalainen, venäläinen Yury Shikalov, Itä-Suomen yliopisto yury.shikalov@uef.fi Kaupunki-imago Mielikuva, imago = kuva, olemus, luonnekuva, maine, vaikutelma.

Lisätiedot

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Fiskarsin ruukin asuinalueet rakennetaan vaiheittain tiivistämällä olemassa olevia alueita. Tarjolla

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖ KUNNIAAN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE. Lahti 5.3.2012 Liisa Tarjanne

KULTTUURIYMPÄRISTÖ KUNNIAAN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE. Lahti 5.3.2012 Liisa Tarjanne KULTTUURIYMPÄRISTÖ KUNNIAAN VÄLINEITÄ KANSALAISILLE Lahti 5.3.2012 Liisa Tarjanne KULTTUURIYMPÄRISTÖN KAMPANJAVUOSI 2010 JOY Jokaisen Oma Ympäristö Kulttuuriympäristökampanja 2010 Kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 12.9.2016 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Vaikeaa, niin vaikeaa

Vaikeaa, niin vaikeaa Vaikeaa, niin vaikeaa Alueellistaminen median silmin Alueellistaminen puolimatkan krouvissa -seminaari Helsingissä 13.5.2009 Alma Media Corporation / Presentation name / Author 14/05/2009 1 Termeillä politiikkaa

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot