Itä-Suomen yliopisto SELVITYS 1 (20) ARVIO JOENSUUN HOTELLI-RAVINTOLA WANHAN JOKELAN SOSIOKULTTUURISESTA MERKITYKSESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto SELVITYS 1 (20) 10.6.2013 ARVIO JOENSUUN HOTELLI-RAVINTOLA WANHAN JOKELAN SOSIOKULTTUURISESTA MERKITYKSESTÄ"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto SELVITYS 1 (20) ARVIO JOENSUUN HOTELLI-RAVINTOLA WANHAN JOKELAN SOSIOKULTTUURISESTA MERKITYKSESTÄ Simo Häyrynen, Rauno Sairinen, Sinikka Vakimo ja Juhana Venäläinen Itä-Suomen yliopisto 1 ARVION LÄHTÖKOHDAT 1.1 ARVION KOHDE JA NYKYINEN TILANNE Käsillä oleva arvio kohdistuu Joensuun kaupungin ruutukaava-alueella sijaitsevan rakennuksen toisessa osassa sijaitsevaan hotelli-ravintolaan Wanhaan Jokelaan (jatkossa: Jokela). Ravintola on toiminut vuodesta 1934 vuoden 2012 loppuun, jolloin kiinteistön testamenttilahjoituksen osana saanut omistaja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö päätti vuokrasopimuksen hotelliravintolayrittäjien kanssa ja sulki rakennuksen. Rakennuksen toisessa osassa on alun perin elokuvateatterikäyttöön rakennettu sali (Kino-Karjala), jota on viime vuosikymmeninä käytetty eri tarkoituksiin. Kiinteistön omistaja on esittänyt purkavansa rakennuksen vedoten sen huonokuntoisuuteen ja mahdollisen korjaamisen kalleuteen. Rakennuksen purku-uhka on nostattanut runsaasti vastustusta ja mediakeskustelua sekä synnyttänyt laajan kansalaisliikkeen (Pro Wanha Jokela). Myös Joensuun kaupungin päättävissä elimissä käytiin vilkasta keskustelua rakennuksen suojelusta kaavan avulla, mutta lopulta suojelupäätöstä ei kuitenkaan tehty yleiskaavaprosessin yhteydessä. Kaavapäätöksestä on tehty valituksia Kuopion hallinto-oikeuteen; lisäksi Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä on tehnyt suojeluesityksen Pohjois-Karjalan ELYkeskukselle. Arviota kirjoitettaessa rakennus on ollut toimenpidekiellossa ja tyhjillään noin puoli vuotta ja em. esitykset ja valitukset käsittelyssä. 1.2 ARVION PERIAATTEET JA TOTEUTUS Sosiokulttuuristen vaikutusten arviointi on kulttuuriperintöarvojen tarkastelussa kehittymässä oleva menetelmä, joka korostaa rakennusten, maisemien, tilojen tai toimintojen merkitystä paikallisyhteisössä tai laajemmin yhteiskunnassa. Tarkastelussa pyritään holistiseen kokonaisarvioon; siinä yhdistyvät sosiaalisen ja kulttuurisen lisäksi myös historiallinen ja taloudellinen näkökulma. Sosiokulttuurisia vaikutuksia on arvioitu yhdyskuntasuunnittelun piirissä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin käsitteen avulla. Esimerkiksi Päivänen ym. (2005) 1 ovat avanneet kaavoituksen sosiaalisten vaikutusten sisältöä kolmen perusulottuvuuden avulla: alueen sosiaalinen luonne, toiminnallisuus ja elämyksellisyys (koettu ympäristö). Tässä arvioinnissa hyödynnetään näitä jäsennyksiä. Olemme kuitenkin täydentäneet sosiaalisten vaikutusten arviointia kulttuuriulottuvuudella. Sen avulla otetaan huomioon kollektiivisen merkityksellistämisen maailma sekä ajallisten ja paikallisten tulkintojen ja traditioiden merkitykset. Kulttuurikäsityksemme kattaa kuin myös korkeakulttuuristen elementtien ja taiteeseen liittyvien tekijöiden lisäksi ns. tavallisen ihmisen näkökulman ja elämäntava osana sosiaalista ja kulttuurista todellisuutta. 1 Jani Päivänen, Johanna Kohl, Rikhard Manninen, Rauno Sairinen & Marketta Kyttä (2005): Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Avauksia sisältöön ja menetelmiin. Helsinki: Ympäristöministeriö.

2 2(20) Paikan sosiaalista ja kulttuurista luonnetta kuvataan usein käsitteillä paikan identiteetti ja imago. Identiteetti on se samanlaisuus, joka erottaa paikan muista alueista. Paikan identiteetti on kollektiivisesti jaettu ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muokkaantuva käsitys paikan erityispiirteistä. Tietyllä alueella ollaan eri syistä kiinnittyneitä alueen erityispiirteisiin ja muodostetaan samalla eroa muihin alueisiin. Imago taas on pikemminkin paikasta ulkopuolisille syntyvä tai synnytetty kuva. Paikalla voi myös olla useita rinnakkaisia tai jopa keskenään ristiriitaisia identiteettejä tai imagoja tulkitsijoistaan riippuen. Nämä muuttuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ihmisten kohdatessa ja määrittäessä paikan merkityksiä. Paikan identiteetin ja imagon määrittely tulee erityisen ajankohtaiseksi silloin, kun paikkaan kohdistuu sen fyysisiä rakenteita tai toimintoja muuttavia, uudistavia tai toimintoja estäviä toimenpiteitä. Tällöin alueiden sosiaalinen ja kulttuurinen todellisuus muuttuu. Nojaudumme tarkastelussamme sellaiseen näkemykseen kaupunkirakenteesta ja kaupunkikulttuurista, jossa otetaan huomioon nyky-yhteiskunnalle ominainen segregoituminen ja ryhmäytyminen erilaisten tekijöiden (kuten ikä, sukupuoli, sosiaaliryhmä, alue jne. ) perustalta. Eri ryhmille muodostuukin omia kulttuureita ja toiminta-alueita, joiden rinnakkainen ja lomittainen läsnäolo on kaupunkiasumisessa luonteenomaista. Identiteettitulkintojen moninaisuus tekee paikan identiteetistä väistämättä myös poliittisen. Tässä selvityksessä arvioidaan Jokelan sosiokulttuurista merkitystä. Arviointi perustuu erilaisiin sosiokulttuuristen vaikutusten toisiinsa kietoutuneisiin ulottuvuuksiin, joita tarkastelemme seuraavasti: rakennusperintöarvot kulttuuriperintöarvot merkitys paikallisen identiteetin kannalta yhteisöllinen ja osallistava merkitys sosiokulttuuristen vaikutusten taloudellinen merkitys Arviointi perustuu asiantuntijaryhmän työskentelyyn keväällä Ryhmä on koostunut Itä-Suomen yliopistossa toimivista kulttuurintutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen asiantuntijoista. Dos Häyrynen edustaa yhteiskuntatieteellisen kulttuuritutkimuksen, prof. Sairinen vaikutusten arvioinnin ja yhdyskuntasuunnittelun, prof. Vakimo perinteen ja kulttuurin tutkimuksen sekä FM Venäläinen kulttuuritalouden ja kulttuurin alueellisten vaikutusten tutkimuksen asiantuntemusta. Työryhmään ovat kuuluneet lisäksi kulttuuritieteiden opiskelijat fil. yo Katja Hätinen, fil. yo Mari Karjalainen ja HuK Eeva Pärjälä, jotka vastasivat arvion taustalla olevan aineiston kartoittamisesta, keräämisestä ja alustavasta analyysista. Työryhmällä on ollut käytössään erilaisia dokumentteja ja Jokelaa koskevia aineistoja. Työryhmän käyttämistä aineistoista tärkeimmät ovat erilaiset viralliset dokumentit, n. 20 vuoden aikana koottu Jokelaa koskeva haastatteluaineisto sekä sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa käydystä keskustelusta koostettu aineisto. Aineistosta on erityisesti nostettava esiin FM Jyrki Piispan ja FM Eino Maironiemen 2000-luvun alussa kokoama laaja Jokelaa koskevaa muistitietoa ja suullista perinnettä taltioiva haastatteluaineisto. Aineiston merkitys korostuu paitsi laajuutensa ja syvällisyytensä vuoksi myös siksi, että se kertoo pohjoiskarjalaisten Jokelalle antamista merkityksistä ennen nykyisen, Jokelan jatkuvuutta uhkaavan tilanteen syntyä. Aineistoa

3 3(20) käyttäessämme olemme pyrkineet ottamaan huomioon kirjoittajan tai puhujan aseman suhteessa arvioitavaan ilmiöön. Siten Jokelaa etäämmältä katseleva arvioi sen merkityksiä usein eri suunnasta kuin siellä aktiivisesti vieraileva ja sen kulttuuria tunteva. Arvioinnissa käytetty materiaali on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 sekä yksityiskohtaisessa aineistoluettelossa. 2 SOSIOKULTTUURISTEN MERKITYSTEN ERITTELY 2.1 RAKENNUSPERINTÖARVOT Arviota laativalla asiantuntijatyöryhmällä ei ole asiantuntemusta/mahdollisuutta arvioida rakennuksen rakennushistoriallista arvoa rakennustaiteellisesta näkökulmasta. Otamme sen sijaan rakennuksen kaupunkihistoriallista arvoa pohtiessamme huomioon seuraavankaltaisia itse rakennukseen kiinnittyviä materiaalisia ulottuvuuksia: esteettisyys historiallisuus kaupunkikuva säilyttämisen edellytykset Wanha Jokela-Kino-Karjalan uudisrakennus on Aulis E. Hämäläisen suunnittelema kokonaisuus, joka valmistui vuonna 1939, joskin ravintolapuolen hirsikehikko periytyy 1800-luvulle. Rakennuksen Kino-Karjalan puoli on kivirakenteinen, kun taas Jokelan puoli on hirsirakenteinen. Ravintola aloitti toimintansa vuonna 1934, mistä alkaen se on toiminut keskeytymättä viime vuoteen asti. Hotelli ja elokuvateatteri aloittivat toimintansa saman vuosikymmenen loppuun mennessä. Kiinteistön rakennuttajana toimi sen omistaja Heikki Inari, joka aloitti ja jatkoi yritystoimintaansa rakennuksessa siihen asti, kunnes se siirtyi hänen tyttärensä Irene Turusen hoitoon. Turunen testamenttasi kiinteistön sen nykyiselle omistajalleen; tontilla sijaitsee myös arvokas kivikerrostalo, ns. Inarintalo. Rakennusperintöarvoista käydyssä julkisessa keskustelussa ovat korostuneet toisistaan poikkeavat käsitykset rakennuksen suojelemisen teknisistä edellytyksistä. Rakennuksen omistajan mukaan rakennus on niin huonokuntoinen, että sen korjaaminen tulee kohtuuttoman kalliiksi. Myös osa käytössämme olevan aineiston viesteistä pitää Jokelan purkamista välttämättömänä rakennuksen huonokuntoisuuden tai tontin sijainnista johtuvan arvokkuuden vuoksi. Rakennuksella ei koeta olevan sellaisia rakennushistoriallisia arvoja, jotka puoltaisivat sen säilyttämistä. Samalla muistutetaan, että ravintolatoiminnan suojelu itsessään ei ole rakennussuojelun keinoin mahdollista tai se on ainakin hyvin haasteellista. Rakennuksen suojelua esittänyt Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä korostaa rakennuksen erityisyyttä vedoten mm. rakennuksen ajalliseen kerrostuneisuuteen ja sen muodostamaan, funktionalistisesta tyylistä vaikutteita saaneeseen arkkitehtoniseen kokonaisuuteen. Räppänän lausunnossa Jokelaa painotetaan ainutlaatuisena kohteena sekä Suomen mittakaavassa että Joensuun rakennuskulttuurin osana ja myös kaupunkikuvan elävöittäjänä ja rikastajana. Lisäksi

4 4(20) rakennuksen arvona nähdään se, että hotelli-ravintolatoiminta on rakennuksessa jatkunut keskeytyksettä meidän päiviimme asti ja Kino-Karjalakin pitkälle 1980-luvulle asti. Rakennuksen nähdään mahdollistaneen pitkän pohjoiskarjalaisen kulttuuri- ja elinkeinohistoriallisen jatkumon. Siihen nähdään kiinnittyneen ainutlaatuisia historiallisia ja paikallisia merkityksiä, joita ei voida muihin rakennuksiin keinotekoisesti siirtää. Käytössämme olevassa perinne-, media- ja päätöksentekoaineistossa rakennuksen arvo nähdään pääosin muunlaisessa merkityksellisyydessä kuin sen esteettisessä tai arkkitehtonisessa arvossa. Vain harvoissa puheenvuoroissa korostetaan rakennuksen kauneutta tai ylipäänsä otetaan kantaa rakennuksen arkkitehtuuriin. Rakennusta pidetään yleensä huonokuntoisena, mutta rakennuksen kunnostamisen mahdollisuuksista ja tarpeesta on erilaisia käsityksiä; mm. vanhaa kunnioittavaa korjaavaa rakentamista tai yhteisöllistä rakentamista on esitetty vaihtoehdoksi kalliille korjausrakentamiselle. Väitetystä heikosta kunnosta huolimatta rakennuksen katsotaan aineistossa olevan tärkeä osa Joensuun kaupunkikuvaa. Jokelan rakennusta verrataan esimerkiksi vanhaan puiseen Kauppahalliin Joensuun torilla, joka rakennettiin vuonna 1902 ja purettiin kiivaan taistelun jälkeen vuonna Vanhan Kauppahallin purkamista on pahoiteltu laajasti. Näissä molemmissa rakennuksissa korostuu toiminnan historiallinen jatkumo ja omaleimaisuus, jotka yleisesti nähdään säilyttämisen arvoisina kaupungin yleisilmeenkin kannalta. Joensuun oloissa Jokelan erityislaatuista arvoa korostaa myös se, että Joensuun ruutukaava-aluetta on uudisrakennettu voimakkaasti viime vuosikymmeninä, ja vanhoja rakennuksia on purettu laajalti uudisrakennusten tieltä. Jokelan sisätiloihin liitetään aineistossa enemmän merkityksiä ja merkityksellisyyden kokemuksia kuin sen ulkoiseen olemukseen. Ravintolan huone- ja tilajakoa ja sen sisustusta pidetään erikoisena ja tunnelmallisena. Rakennuksen arvon omaleimaisena ja historiallisesti merkittävänä katsotaan perustuvan siihen, että Jokela on elänyt yli aikojensa, ehdottomasti sukupolvensa yli ja säilyttänyt sen tyylin, joka on ollut ennen hyvin yleistä ravintoloissa, mutta nykyään harvinaista. 2.2 KULTTUURIPERINTÖARVOT Kulttuuriperintöarvoissa on kyse tilan merkityksestä historiatietoisuuden kannalta eli siitä, kuinka aktiivisesti paikka tai tila toteuttaa arkiseen muistivarantoon perustuvan elävän arkiston funktiota eri ulottuvuuksilla: kulttuurihistoriallinen merkitys kulttuurinen omaleimaisuus valtakunnallinen merkitys perhe-, suku- ja yrityshistoriallinen merkitys Jokelan osalta kyse on siitä, mikä on sen merkitys tietyn ajan ravintolakulttuuriperinteen sekä paikallisen elinkeinohistorian elävänä ja toimivana muistomerkkinä. Arviomme ja aineistomme mukaan Jokela on tässä suhteessa Pohjois- Karjalassa ainutlaatuinen ja myös valtakunnallisesti merkittävä muutoksen ilmentäjä osana kultturiravintoloiden perinnettä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Joensuun perinnearkisto on kerännyt ja tallentanut Jokelaa koskevaa muistitietoa ja perinnettä jo 2000-luvun alusta alkaen. Tämä kertoo siitä, että kyseisen hotelli-ravintolan piirissä

5 5(20) syntynyt kulttuuri on nähty merkittävänä ei pelkästään pohjoiskarjalaisen paikalliskulttuurin ja perinteen kannalta, vaan myös koko suomalaisen kulttuurin mittakaavassa. Lisäksi on huomattava aiemmin mainittu Wanha Jokela -teos (Piispa & Maironiemi 2002), joka rakentaa ja osaltaan ylläpitää kuvaa monille sukupolville merkityksellisestä kulttuurista. Jokelan liki 70-vuotisessa menneisyydessä on nähtävissä suomalaisen ravintolakulttuurin historialliset kerrostumat. Jokelan perustaja Heikki Inari pyrki tekemään paikasta arvokkaan ja arvostetun, mistä syystä paikassa pidettiin yllä tietynlaisia, ajan tavalle ominaisia herraskaisia tapakäytäntöjä. Vuosien myötä ja omistajien vaihtuessa hotelliravintola koki erilaisia tyylillisiä kausia. Sota-ajan tanssikieltoa uhmaava tanssiravintola muuttui E-liikkeen omistamaksi pubimaiseksi lähiöravintolaksi tikkakisoineen ja taas 1980-luvun tummasävyiseksi rock-klubiksi diskopalloineen. Hotelli-ravintolan viimeiset yrittäjät muuttivat ravintolan sisustuksen ja hengen sen alkuperäiseen asuun 1990-luvun alkuvuosina ja se säilytettiin sulkemiseen asti. Vuosien saatossa myös käyttäjäkunnan sosiaalinen hierarkia tasoittui ja Jokelasta kehittyi taiteen, elinkeinoelämän, sivistyneistön ja tavallisten ihmisten luokka- ja sukupuolirajojen ylittävää ravintolakulttuuria. 2 Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan arvo kulttuuriravintolana on merkittävä. Sen historiassa ovat yhdistyneet ns. korkeakulttuuriset ilmiöt, esittävät taiteilijat ja yliopistoväki kuin myös paikallisten yrittäjien ja tavallisten pohjoiskarjalaisten arkikulttuuri. Kulttuuriravintolana siihen on myös tallentunut suomalaisen populaarikulttuurin vaiheita. Jokelaa koskevassa muistitiedossa toistetaankin, kuinka rakennuksessa on vieraillut lukuisia suomalaisen taide- ja populaarikulttuurin merkkihenkilöitä (kuten esimerkiksi Tauno Palo, Reino Helismaa, Tapio Rautavaara, Tamara Lund, Anita Välkki, Irwin Goodman, Juice Leskinen, M.A. Numminen ja Dave Lindholm). Tietoisuus siitä, että juuri tässä tietyssä rakennuksessa ovat yöpyneet, esiintyneet tai juhlineet juuri nämä arvostetut henkilöt, tekevät tilasta paikallisesti ja kansallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen kohteen. Jokelalla syntyi ajan myötä vahva valtakunnallinen boheemi-ravintolan maine, johon Joensuussa vierailijat usein tutustuvat. Yliopisto- ja konferenssivieraita on ollut tapana viedä illan aikana aistimaan Jokelan ilmapiiriä ja paikallista ravintolakulttuuria. Kulttuuriravintolan luonnetta on entisestään vahvistanut hotelli-ravintolan viimeisten yrittäjien pitkäaikainen toiminta pianisteineen ja tiloissa järjestettyine kulttuuritapahtumineen. Tiloja on tarjottu myös kansalaisjärjestöille ja kulttuuritoimijoille kokoontumispaikaksi. Hotelli-ravintola Vanhan Jokelan kulttuurihistoriassa ja paikan perustajan Heikki Inarin toiminnassa voi nähdä sen, miten kulttuurihistoria ja elinkeinoelämän historia kietoutuvat toisiinsa niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Heikki Inari oli aktiivinen kulttuurin, kuorolaulun ja elokuva-alan harrastaja ja järjestötoimija ja myös Pohjois- Karjalan kauppakamarin perustajajäsen. Hän ja Jokela olivat mukana Yksityisyrittäjien Pohjois-Karjalan aluejärjestön synnyssä: aluejärjestö perustettiin ravintola Jokelassa. Lisäksi Inari toimi vuosina Suomen elokuvateatterinomistajain liiton johtokunnassa (kuten myös hänen tyttärensä myöhemmin). Inari oli aktiivinen Suomen Hotelli- ja Ravintolaliiton johtokunnassa, ja liitto kutsui hänet kunniakrouvariksi vuonna Inarille myönnettiin talousneuvoksen arvonimi vuonna Heikki ja Maria Inarin perhe teki lisäksi lahjoituksen Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahastolle vuonna 1961, jolloin perustettiin heidän nimeään kantava rahasto. Rahaston tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan musiikkielämää sekä isänmaallis- 2 Ks. Piispa & Maironiemi 2002.

6 6(20) kansallishenkistä runoutta ja tukea maakunnan talouselämän kehittämistä palvelevaa tutkimusta. Heikki Inarin kulttuuria ja yritystoimintaa yhdistävä periaate on jatkunut näihin päiviin asti. Aineistojemme ääni jakautuu kahtaalle suhteessa puhujan asemaan. Osa Jokelaa ulkopuolelta katsovista saattaa kuvata ravintolaa räkälänä, juottolana ja alkoholisteja tuottavana vahingollisena tilana, jollaisia ei kaupungissa tarvittaisi. Jokelan kulttuuria arvostavat sen sijaan kuvaavat paikan ainutlaatuisuutta mm. kulttuurihistoriallisen henkensä vuoksi. Aineistossamme arvellaan Jokelan olevan viimeisiä vastaavia paikkoja. Eräs toteaa, että "ajan lumo on asettunut paikkaan ja tuonut tänne kävijöidensä mukana filosofisen ja kirjallisen hengen" ja "täällä hehkuu sivistys, tyyliä ja runoutta, jota ei muualla tässä kaupungissa tapaa. Jokelan arvostamisesta kulttuuriperintökohteena kertoo myös se, että maaliskuussa 2013 Suomen Kulttuuriperintöyhdistys Europa Nostra Finland valitsi Wanhan Jokelan rakennuksen Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi. 3 Valintaperusteissa korostettiin sitä, että rakennus edustaa sotia edeltäneen ajan maaseutukaupungin ajatusmaailmaa ja kulttuuria sekä sitä, että se on ollut vuosikymmenten mittaan kohtaus- ja majoituspaikka monelle kansallisesti sekä kansainvälisesti merkittävälle taiteilijalle ja kulttuuripersoonalle. 2.3 MERKITYS PAIKALLISEN IDENTITEETIN KANNALTA Paikallisidentiteettiin liittyvien merkitysten arvioinnissa on kyse siitä, mikä on tilan tai paikan merkitys paikkakunnan sisäisen ja/tai ulkoisen kuvan kannalta paikkakunnan identiteetin tai imagon symbolina. Kyse voi olla siitä, kuinka tila poikkeaa yleiskulttuurisesta formaatista tai normista ja muodostaa oman paikallisen luonteensa. Toisaalta on huomattava, että kaupunkikulttuurille on ominaista kerrostuneisuus ja eriytyneisyys: se, mitä toiset ryhmät tai kerrostumat pitävät merkittävänä voi toisille olla täysin yhdentekevää; paikallisidentiteetin kokemukset ovat kontekstisidonnaisia ja vuorovaikutuksessa rakentuvia. Paikan luonne vaihtelee ihmisten mielissä myös sen mukaan, ovatko he paikkakunnalla aina asuneita, sieltä poismuuttaneita, sinne myöhemmin muuttaneita tai vain välillisesti paikkaan kiinniityneitä. Merkitys paikallisen identiteetin kannalta avautuu tarkastelussamme mm. seuraavien näkökulmien kautta: paikallinen erityisyys ja omaleimaisuus symbolisuus autenttisuus Arviomme mukaan Jokela on paikallisidentiteetin kannalta merkittävä, erityinen ja omaleimainen kokonaisuus. Näkemystä tukee edellä mainittujen seikkojen lisäksi Jokelan yrityskulttuuri, joka on ammentanut aineksia paikallisesta kulttuurista. Ravintolan toiminta on erityisesti viime vuosikymmeninä perustunut vanhan kunnioittamiseen ja uusien innovaatioiden maltilliseen soveltamiseen. Esimerkiksi ravintolan ruoka-annokset ovat rakentaneet paikalliskulttuurisia merkityksiä, kun ne on nimetty paikallisten kulttuuripersoonallisuuksien mukaan. Myös pohjoiskarjalaiset 3 Ks.

7 7(20) taiteilijat ja muusikot ovat näkyneet eri tavoin ravintolassa. Paikallisidentiteettiä luovasta merkityksestä kertoo monien maininta siitä, että Jokelaa on esitelty vierailijoille omaleimaisena ja paikallisen ravintolakulttuurin ilmentymänä. Nämä seikat kertovat osaltaan niistä merkityksistä, joita tätä paikkaa kohtaan on vuosien saatossa muodostunut. Jokelan yksi keskeinen paikallisidentiteettiä luova merkitys syntyy sen asiakaskunnan piirteistä. Jokelaan nivoutui erilaisista asiakassegmenteistä, pitkän ajan kuluessa ja spontaanisti monien ulottuvuuksien yhteisö. Jokela on ollut erityisesti taiteilijoiden, tieteilijöiden, opiskelijoiden ja paikkakunnalta muualle muuttaneiden keskuudessa tärkeä joensuulainen maamerkki ja muistin paikka. Jokelan erityisestä merkityksestä kertoo se, että eri opiskelijasukupolvet ovat ottaneet sen kokoontumispaikakseen. Sinne on usein myös palattu, kun myöhemmin on tultu kaupunkiin vierailulle kaupungista poismuuton jälkeen. Jokela edustaa nuorille paikalliskulttuurista jatkuvuutta muuttuvassa kaupunkikuvassa. Opiskelijoille vuonna 2013 tehdyissä haastatteluissa Jokelan tunnelmaa kuvataan mm. sanoilla konstailematon, välitön, ainutlaatuinen, mystinen, kodikas ja legendaarinen. Jokela on kulttipaikka, sulatusuuni, matalan kynnyksen paikka, joka poikkeaa pintaliitopaikoista. Haastatteluissa Jokelaa verrataan mm. Helsingin Tavastiaan, Lahden Torveen, Jyväskylän Lutakkoon tai Porvoon Bar Meeriin. Haastateltavat ovat ajoittain hämillään Jokelan asiakaskunnasta, koska sitä ei voi määritellä selkeästi. Yleisesti Jokelan käsitetään olevan kulttuuri-ihmisten paikka ja toisaltaan paikkaa pidetään nukkavieruna räkälänä. Jokelassa käy opiskelijoita, yliopiston ihmisiä, herroja ja tavallista kansaa. Vanhat ja nuoret viettävät iltaa samassa tilassa. Jokelassa pystyi kohtaamaan ihmisiä, joiden kanssa muuten ei olisi tullut keskusteltua. Jokelassa duunarit, herrat ja tunnetut taiteilijat viettivät iltaa yhdessä. Erotuksena muihin ravintoloihin Jokelan ominaispiirteenä on ollut markkinoinnin puuttuminen sekä itsenäisyys suhteessa jatkuvasti yleistyneisiin ketjuravintoloihin. Joensuussa Jokela poikkeaakin muuten erittäin ketjuravintolapainotteisesta kaupunkikeskustasta. Aineistossamme eräs haastateltavista summaa tunnelmaa Jokelan nurkkaikkunasta katsottuna seuraavasti: Ulkona oli moderni maailma ja sisällä vanha Jokela. Samantapaista historiallista ravitsemusliikeidentiteettiä on Joensuussa lähinnä kaupungintalon Teatteriravintolalla. Jokela on ollut autenttisena yhteisöllisenä tilana mukana Joensuun kaupungin sivistyksellisessä ja taloudellisessa nousussa perifeerisestä kylästä monipuoliseksi yliopisto- ja kulttuurikaupungiksi. Jokelaan liittyvä muistitieto ja kulttuuriperintö heijastelevat paitsi pohjoiskarjalaisen arkielämän myös sen yritys-, kulttuuri- ja elinkeinotoiminnan muutoksia historiallisessa perspektiivissä. 2.4 YHTEISÖLLINEN JA OSALLISTAVA MERKITYS Yhteisöllisellä merkityksellä tarkoitetaan tilan tai paikan arvoa eri väestönosia ja/tai ajattelutapoja yhteen kokoavana voimana ja kiinnityspisteenä. Arvo korostuu, jos tila tai paikka pystyy toimimaan yhteisten tilaisuuksien ja luovien tekojen (kollektiivisen luovuuden) voimistajana ja inspiraationa. Yhteisöllisyyden merkitykseen kuuluu myös paikan arvo eri yhteisöjen integriteettiä/eheyttä säilyttävänä tai lisäävänä voimana. Yhteisöllinen merkitys avautuu mm. seuraavien seikkojen kautta:

8 8(20) sosiaalisuus virike luovuudelle arvot tuleville sukupolville. Monet yhteisöllisyyden ulottuvuudet ovat jo tulleet mainituksi arviossamme aiemmin. Jokela on muodostanut puitteet ja toiminut inspiraation lähteenä suurelle määrälle yksilöllisiä ja kollektiivisia luovia tekoja ja tilaisuuksia. Tiedeseminaarien, sinfonia- ja popmusiikkikonserttien, teatteriesitysten ja väitöstilaisuuksien ulkopuolisillekin avoimena juhlapaikkana se on ollut autenttinen ja avoin kohtauspaikka eri väestöryhmille ja elämänaloille. Jokelassa järjestettiin kansalaisaktivismi- iltoja ja harrastekerhoja. Jokelaan liittyvä kulttuurinen aktiivisuus kuuluu keskikokoiselle kaupungille harvinaisiin ja tärkeisiin vaihtoehtoisten kehitysideoiden tulkintaalustoihin. Opiskelija-haastatteluissa (2013) moni mainitsee keskustelutilaisuuksien välittömyyden. Lisäksi Jokelassa kuka vain sai laulaa, soittaa ja esiintyä spontaanisti. Jokelaan liitetään vahvasti helppous ja arkisuus. Jokela oli toisaalta osa arkea, koska siellä käytiin usein, mutta toisaalta se nimenomaan katkaisi arjen rutiinit ja mahdollisti henkisen levon ja latautumisen työn ohella. Tilan tai paikan osallistava merkitys tarkoittaa sen arvoa julkiselle keskustelulle sekä väestön avoimelle osallisuudelle yhteiskunnassa ja yhteisössä. Tilan merkitystä yhteiskunnallisen keskustelun rakentajana voidaan arvioida sekä pitkän linjan trendinä että murroksen aiheuttaman reaktion näkökulmasta. Tätä voi tarkastella myös kaupunkien kehityksen paradigmamurroksen kautta, jossa asiantuntijavetoinen topdown-suunnittelu on vähitellen antanut yhä enemmän tilaa kaupungin asukkaiden eli käyttäjien näkökulmille ja suoralle osallisuudelle. Wanha Jokelan merkitys kaupunkilaisten osallistumisen näkökulmasta on se, että yhteisöllisenä kaupunkitilana se on ollut välitön kohtauspaikka ja osallistumiskynnyksen alentaja. Wanhan Jokelan lopettamista seuranneen murroksen aikaansaama Jokelaa puolustava kansalaisliikehdintä toimii esimerkkinä yli intressi- ja väestöryhmien kulkevasta kansalaisaktiivisuudesta uusine muotoineen (Facebookin Pro Wanha Jokela). Kamppailu on myös nostanut uudenlaista kiinnostusta kaupungin päätöksentekoa, kaavoituspolitiikkaa ja kaupunkisuunnittelun periaatteita kohtaan. Jokelan purkamiselle on myös esitetty vaihtoehtoja tontin vain osittaisen rakentamisen ja korjausrakentamisen muotojen osalta. Aineistossamme onkin esitetty, että tontille mahtuisi rakentamaan uudisrakennuksen Jokelan taloa purkamatta. 2.5 SOSIOKULTTUURISTEN VAIKUTUSTEN TALOUDELLINEN MERKITYS Sosiokulttuuristen vaikutusten taloudellista merkitystä arvioidaan siitä näkökulmasta, kuinka Jokelan kaltainen paikallinen kulttuuri-instituutio voi toimia osana kaupungin ja alueen houkuttelevuutta, elinkeinorakenteen uudistamista sekä innovatiivisen ympäristön luomista. Aineiston pohjalta havaittuja ja tarkasteltuja merkityksiä ovat: Joensuun houkuttelevuus leviävät yhteisöhyödyt virike luovalle työlle Jokela oli Joensuun erikoisuus, jota esiteltiin ulkopaikkakuntalaisille ja turisteille. Varsinkin tiedeyliopiston kansainvälisiä ja kotimaisia vieraita totuttiin viemään sinne.

9 9(20) Jokelan purkaminen poistaa Joensuun keskustasta omailmeisenä tunnetun paikan. Koska tällaisia omailmeisiä yhteisöllisiä paikkoja ei paikkakunnalla juurikaan muita ole, on mahdollista, että paikan katoaminen vaikuttaa merkittävästi siihen miten mielenkiintoisena tai erityisenä ulkopuoliset Joensuun keskustaa pitävät. Kyse on siis siitä, onko kaupungin keskustassa paikkoja, joissa on tai ei ole jotain omaleimaista. Muistitiedon perusteella monien kulttuuri- ja taideprojektien käsitetään saaneen alkunsa ja/tai kehittyneen Jokelassa. Luovien alojen työntekijöiden suosimana paikkana Jokelan voidaan olettaa tuottaneen korkeita positiivisia ulkoisvaikutuksia myös muille tuotannonaloille. 3 YHTEENVETO Pitkäikäisen hotelliravintolan sosiokulttuuristen merkitysten arviointi on ollut asiantuntijaryhmälle haasteellinen tehtävä erilaisten kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten kietoutuessa toinen toisiinsa. Olemme päätyneet erittelemään näitä arvoja viidestä näkökulmasta: rakennusperinnön, kulttuurihistorian, paikallisidentiteetin, yhteisöllisyyden ja osallistavan sekä taloudellisen merkitysulottuvuuden avulla. Tällä jaottelulla haluamme nostaa esiin sosiokulttuurisia merkityksiä monipuolisesti, holistisesta perspektiivistä. Olemme arviossamme myös korostaneet kaupunkikulttuurin segregoitunutta, osakulttuurista luonnetta sekä puhujan ja kokijan näkökulmaa: kohdetta ulkopuolelta arvioivat näkevät siinä usein eri merkityksiä kuin kohteen tuntevat näkevät. Seikka liittyy myös käytössämme olevan aineiston vääristymään. On nimittäin oletettavaa, että Jokelaa koskevaan julkiseen keskusteluun tai haastatteluihin tuskin osallistuu henkilö, jolle paikka on täysin yhdentekevä. Tällainen vääristyminen koskee kaikkea laadullista aineistoa ja se tulee ottaa huomioon aineistosta vedetyissä johtopäätöksissä. Arviota on lisäksi hankaloittanut se, että suomalaisessa kulttuurissa ravintolatoimintaa arvioidaan helposti moralisoiden vahingollisena kaupunkiasumisen lieveilmiönä. Meillä ravintolakulttuuria ja vanhoja ravintolarakennuksia ja miljöitä ei ole ollut tapana arvioida sosiokulttuurisina tai kulttuuriperintöarvoja kantavina paikkoina samalla tavoin kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Myös Jokela-keskustelua värittää paikoin moralistinen tendenssi. Aineistossamme nouseekin esille usein kysymys, eikö paikallinen ravintolakulttuuri kelpaa tuettavaksi kulttuuriksi ja miten kulttuuri tulisi määritellä. Yhteenvetona toteamme, että kaikilla viidellä käyttämällämme ulottuvuudella Jokelan sosiokulttuurinen merkitys on huomattava. Rakennusperintöön liittyvä merkitys liittyy jossain määrin rakennuksen rooliin kaupunkikuvan omaperäisenä elementtinä, mutta erityisesti rakennuksen sisätiloihin yhteisen ja pitkäkestoisen ravintolakulttuurin tyyssijana. Ravintolan monipuolinen kulttuurihistoriallinen, paikallishistoriallinen ja elinkeinohistoriallinen merkitys on kiistaton ja tulee esille monista dokumenteista: paikkaa ja sen merkityksiä muistetaan ja kerrotaan jatkuvasti edelleen. Vastaavaa, laajasti merkityksellistä paikkaa tai tilaa on Joensuusta vaikea löytää. Myös Jokelan rooli paikallisen identiteetin ja toisaalta imagon kannalta on merkittävä, mikä näkyi aineistossamme poikkeuksellisen monimuotoisena. Jokelalla ei luonnollisesti ole samaa merkitystä kaikille, mutta moneen muuhun paikkaidentiteettiin verrattuna siihen liittyy poikkeuksellinen ylirajaisuus. Tämä tarkoittaa identiteettikokemusten ja samalla

10 10(20) identiteettiyhteisön ketjuuntumista ihmisten erilaisen ja eriaikaisen liikkuvuuden vuoksi valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti. Ja juuri tämä piirre tuntuisi vahvistan Jokelan joensuulaista erityisyyttä. Osa paikallisen identiteetin merkityksestä syntyy nimenomaan paikan herättämistä ristiriitaisista tuntemuksista. Arviomme mukaan Jokelan sosiokulttuurinen merkitys perustuu vahvasti siihen liitettyihin symboliarvoihin, jotka eivät palaudu ensisijaisesti rakennushistorialliseen tarkasteluun. Toisin kuin ravintolan purkamista kannattavissa lausunnoissa on toisinaan ilmaistu, Jokela on siis kaikkea muuta kuin yksi ravintola muiden joukossa. Yksi Jokelan keskeisistä merkityksistä on ollut juuri sen kyvyssä tuottaa julkista keskustelua kulttuuriarvoista ja kaupunkitilan käytöstä. Sillä on ollut myös ajan myötä olennainen kansalaisia päätöksentekoon osallistava merkitys. Tällaisena keskustelun areenana sen merkitys ei ole yhteisesti jaettu vaan vaihtelee jyrkästi. Jokela on ollut sosiaalinen ja kulttuurinen ravintolatila, jolla on monia ja myös ristiriitoja aiheuttavia merkityksiä. Toisille se on boheemi kulttuurinen kohtauspaikka ja toisille taas juottola ja karvahattupaikka, jonne ei haluta astua sisään. Toisaalta paikan tunnelmaa ei ole sidottu kaupunkiin vaan ihmisiin. Eräs aineiston haastatelluista toteaa osuvasti: tunnelma leijuu ajan ja paikan ulkopuolella. Toisaalta paikan henki ei ole keinotekoisesti siirrettävissä muualle, toiseen paikkaan. Sosiokulttuurinen arvio on aina syytä suhteuttaa kohteen ympäristön yleisempään muutokseen. Joensuun näkyvin osa kaupungin keskusta on kokenut viime vuosina voimakkaan rakennemuutoksen, joka ei koske vain ulkoisia julkisivuja vaan tilan käyttötarkoituksia. Arviomme mukaan Jokela on onnistunut tarjoamaan murrosvaiheessa monille ihmisille niin paikkakunnalla kuin sen ulkopuolella tärkeitä kokemuksia aiempien elämäntapojen jatkuvuudesta ja olemassaolon oikeutuksesta. Edellä sanotun perusteella toteamme, että ravintola Wanha Jokelalla on kiistaton ja ainutkertainen sosiokulttuurinen ja immateriaalinen arvonsa niin paikallisena kuin valtakunnallisenakin toimintana ja ilmiönä. Jokelalla on selkeästi valtakunnallinen sosiaalikulttuurinen merkitys. Sitä ei siis voi tulkita pelkästään joensuulaisen merkityksen kautta, vaikka sillä on toki ollut selvää merkitystä paikallisidentiteettiin. Jokela on tunnettu ympäri Suomen: se on paikka, jonne ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat kaupungissa ollessaan ja jonne vieraat viedään.

11 11(20) 4 LIITE 1. ARVIOINTITYÖRYHMÄN KÄYTETTÄVISSÄ OLLEET HAASTATTELU- JA MUISTITIETOAINEISTOT Ravintola Wanha-Jokelasta on koottu vuosien aikana laaja haastattelu- ja muistitietoaineisto, josta suurin osa on talletettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Joensuun perinnearkistoon (JPA) Joensuussa. Haastatteluaineistot vuodelta haastattelua, haastattelijana FM Jyrki Piispa. (JPA) 31 haastattelua, haastattelijana FM Eino Maironiemi (aineisto haastattelijan hallussa) Haastateltavat pääosin pohjoiskarjalaisia politiikan ja yritysmaailman, tieteen, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä Jokelan ravintolakulttuurin merkkihenkilöitä. Paikallista kertomusperinnettä, muistitietoa, kulttuurihistoriallista muistitietoa, ravintola-, kaupunki- ja populaarikulttuuria koskevaa muistitietoa. Aineistossa korostuu Jokelan merkitys ihmisryhmiä yhdistävänä ja toisinaan myös erottavana paikkana, sen merkitys sosiaalisille suhteille, luovalle työlle ja kulttuurisille keskusteluille sekä Jokelan historiallisuus ja ainutlaatuisuus. Aineistossa runsaasti Jokelaan liittyvää paikallis- ja kulttuurihistoriallista kertomusperinnettä. Aineistosta tuotettu teos Piispa, Jyrki & Maironiemi, Eino (toim.): Wanha Jokela. Joensuu: Ilias Oy s. Kirjoitetut muistitietoaineistot vuosilta kirjoittajaa, vastauksina JPA:n keruukutsuun Minä ja Jokela (2011). (JPA) Keruukutsussa pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti omista Jokelamuistoista. Keruukutsussa luonnehdittiin Jokelaa joensuulaisten olohuoneena, kulttuuri-ihmisten kohtaamispaikkana, joka on olennainen osa kansallista kulttuurihistoriaa Kosmoksen ja Kairon tapaan. 4 Keruukutsuun oli vastannut muun muassa toimittajia ja opiskelijoita sekä pitkään Jokelassa käyneitä ihmisiä. Kirjoituksissa kerrottiin pääasiassa omasta suhteesta Jokelaan, sen liittymisestä perhe- ja sukuhistoriaan, merkityksestä sosiaalisten kontaktien luomisessa ja ihmisryhmiä yhdistävänä tekijänä. Haastatteluaineisto haastattelua, haastattelijoina kulttuuritieteiden opiskelijat. Haastatteluiden teemana Minä ja Jokela. (JPA) Haastateltavat pääosin opiskelijoita; joitakin eri ammateissa toimivia haastateltavia. Pääosin muistitieto- ja kokemuskerrontaa. Aineistossa korostuu Jokelan kulttuuri- ja populaarikulttuurihistoriallinen merkitys, paikalliskulttuurin vaalimisen tärkeys, kodikkuus, omaperäisyys ja miljöön vanhahtavuus, kulttipaikan luonne sekä vanhan 4 Ks.

12 12(20) rakennuskannan arvostaminen. Asiakaskuntaa luonnehditaan moninaiseksi; paikka yhdistää erilaisia ihmisiä. Nähtiin tärkeänä keskustelun, kulttuuritilaisuuksien ja toistensa tapaamisen paikkana; myös paikan matkailullinen merkitys nousi esiin. Media-aineisto Facebookin Pro Wanha Jokela -ryhmän keskusteluista poimittujen linkkien pohjalta kerätty aineisto sisältää yhteensä 78 erilaista mediatekstiä. Alla on luonnehdittu tarkemmin millaisista teksteistä on kyse. Blogitekstit Määrä: 4 kpl Kirjoittajat: Krista Mikkonen, Vihreän liiton varapuheenjohtaja, Joensuun kaupunginvaltuutettu, vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja sekä Joensuun Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja (kaksi tekstiä) nimimerkillä kirjoittava helsinkiläinen kirjailijaksi itseään tituleeraava henkilö joensuulainen sosionomiopiskelija ja teatteri-ilmaisun ohjaaja YLE uutiset YLE:n nettisivuilla julkaistut uutiset, yhteensä 14 kpl YLE Pohjois-Karjala: 11 kpl YLE Savo: 2 kpl, käsittelevät Itä-Suomen vanhoja betonitaloja sekä Kuopion Kanttilan taloa YLE Helsinki: 1 kpl, käsittelee Loviisan vanhoja taloja, ei Jokelaa Lehtiartikkelit/ sanomalehtien nettisivuilla julkaistut artikkelit, paikalliset Karjalainen: 23 kpl, joista 3 kpl videoita Itä-Suomen ylioppilaslehti Uljas: 2 kpl, uutinen Joku Roti sentään -tapahtumasta sekä Jokela-adressista Karjalan Heili: 3 kpl pääkirjoitus uutinen suojelumerkinnän hylkäämisestä Jaakko Tepon kolumni Lehtiartikkelit/ sanomalehtien nettisivuilla julkaistut artikkelit, muu Suomi Helsingin Sanomat: 2 kpl uutinen Europa Nostra -kohteeksi/ehdokkaaksi valitsemisesta kotimaan uutinen Jokelan tilanteesta ja siitä syntyneestä kansanliikkeestä

13 13(20) Savon Sanomat: 2 kpl Sunnuntailiitteen artikkeli Jokelasta kulttuurimaantiede-osiossa artikkeli Kuopion Työväentalon suojelusta/purku-uhasta Aamulehti: 1 kpl uutinen Jokelan sulkemisesta Muut lehdet Verkkolehti Kansan Uutiset: 3 kpl, näistä kaksi käsittelee Jokelan purkamisuhkaa ja yksi Jokela-keruuta Muu aineisto Määrä yhteensä: 24 kpl Jokela-adressi tietoa Jokelassa järjestetystä tapahtumasta Ravintola Wanhan Jokelan nettisivut ja niille kirjoitettu jäähyväisviesti asiakkaille Wanha Jokela -cd:n tiedot Levykauppa X:n sivuilla Soundin artikkeli Rumban artikkeli Räppänän ry.:n kuvaus Jokelan kiinteistöstä KKES:n asiakirja, jossa kerrotaan säätiön näkökulma Jokelan suojeluvaatimuksiin KKES:n sivuilla julkaistu Ajankohtaista-artikkeli Inarinkulman rakennussuunnitelmista KKES:n dokumentti Jokelan rakennuksen historiasta video Samuli Putron kappaleesta Wanha Jokela Savo-Karjalan Luontopiirin lausunto Joensuun osayleiskaavasta Pekka Piiparisen selvitys Joensuun kauppahallin vaiheista 2 kpl kulttuuriuutiset.fi -sivuston uutisia Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen / ELY - keskuksen ja alueen kuntien tekemä selvitys maakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä 2 kpl Iskelmä Rexin nettiuutisia Suomen Kotiseutuliiton uutinen Europa Nostra -aiheesta viisitahtea.fi -sivuston uutinen Jokelan säilyttämisestä vuodelta 2009 Joensuun demareiden kuntavaaliohjelma otakantaa.fi sivuston keskustelu tärkeistä kulttuuriympäristöistä Keskisuomalaisen sivuilta löytyvä video Vakiopaineen perustamisesta Jyväskylään Meidän Turku yhdistyksen nettisivut (kansalaisjärjestö, joka pyrkii vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluun)

14 14(20) 5 AINEISTOLUETTELO (MEDIA-AINEISTOT) Ahjopalo, Janne (2012a) Eturivin kulttuuri-ihmiset vaativat Jokelaa suojeltavaksi. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012b) Kamppailu hotelli-ravintola Wanhasta Jokelasta saa uusia käänteitä. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012c) Kamppailu hotelli-ravintola Wanhasta Jokelasta saa uusia käänteitä. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012d) Kulttuuriravintolan suojeluasia jäikin pöydälle. Yle Pohjois- Karjala. (Luettu ). Ahjopalo, Janne (2012e) Ravintola Jokelan tunnelma yritetään siirtää Yle Uutiset yle.fi. Yle Pohjois-Karjala. an/ (Luettu ). Asikainen, Matti (2012) Säätiö: Jokelan suhteen ei kiirettä. Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Haapalainen, Heikki (2012a) Jokelan paikalle kuusikerroksinen uudisrakennus? Yle Pohjois-Karjala. (Luettu ). Haapalainen, Heikki (2012b) Kulttuuriravintola Jokelalle tuomio - netissä surraan ja juonitaan jatkoa. Yle Pohjois-Karjala. _netissa_surraan_ja_juonitaan_jatkoa/ (Luettu ). Holopainen, Reijo (2012) Aatetta suojelemassa - Pääkirjoitukset ja artikkelit - Savon Sanomat. (Luettu ). Huttunen, Pasi (2011) Jokela-adresseissa jo tuhansia nimiä. (Luettu ). Hämäläinen, Veli-Pekka (2012a) Asiantuntijat: Itä-Suomen betonitalot vanhenevat kertarysäyksellä. Yle Savo. (Luettu ). Hämäläinen, Veli-Pekka (2012b) Asiantuntijat: Itä-Suomen betonitalot vanhenevat kertarysäyksellä. Yle Savo. (Luettu ). Hämäläinen, Veli-Pekka (2012c) Museovirasto ja ELY-keskus: Jokela suojeltava kaupunki ei lämpene pyynnölle. Yle Pohjois-Karjala. kaupunki_ei_lampene_pyynnolle/ (Luettu ). Ikonen, Risto (2011) Kino Karjala - Vanha Jokela kohteen kuvaus - jokela.pdf. (Luettu ). Isoaho, Timo (2012) Tuhotaanko lukemattomien muusikoiden rakastama kohde? Pian se selviää. Soundi. (Luettu ).

15 15(20) Järvinen, Jami (2012) Taistelu Wanhasta Jokelasta. Rumba.fi. (Luettu ). Karila, Juhani (2013) Wanha Jokela ehdolle kulttuuriperintökisaan. HS Digilehti, C3%B6kisaan/a ?jako=745dec89a80fd99e22f8ef1bad (Luettu ). Kononen, Suonna (2012) Vuoden kehittäjät ja hävittäjät - Kulttuuri - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ). Kosonen, Laura (2012) Tarinoiden talo. Savon sanomat, (Luettu ). Kotiseutuliitto (n.d.) Tuupovaara-Seuralle EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkinto Suomen Kotiseutuliitto. (Luettu ). Kähkönen, Heikki (2009a) Joensuun ravintola Wanha Jokela säilyy. (Luettu ). Kähkönen, Heikki (2009b) Joensuun ravintola Wanha Jokela säilyy. (Luettu ). Laakkonen, Tapio (2012) Säätiö: Jokelasta valitettaneen joka tapauksessa. Yle Pohjois- Karjala. (Luettu ). Mikkonen, Krista (2012a) Päätös vailla ymmärrystä - Krista Mikkonen - Blogi. (Luettu ). Mikkonen, Krista (2012b) Turha kylä ilman Jokelaa - Krista Mikkonen - Blogi. (Luettu ). Pasanen, Reino (2012) Kulttuurikapakka sulkee ovensa Joensuussa. Aamulehti, kee+ovensa+joensuussa.html (Luettu ). Piiparinen, Pekka (2011) Piiparinen.pdf. (Luettu ). Pölkki, Minna (2012) Kansanliike yrittää pelastaa Joensuun kulttuuriravintolan. HS Digilehti, taa+joensuun+kulttuuriravintolan/a (Luettu ). Ratia, Eerik & Pahajoki, Hannu (2012) 20-vuotiaan Vakiopaineen perustamisvideo ladattiin Youtubeen, katso kulttuuriteko! - Päivän video - Keskisuomalainen. (Luettu ). Ronkainen, Matti (2011) Kulttuurisäätiö lakkauttamassa joensuulaisen kulttuurikapakan Kansan Uutiset Verkkolehti. verkkolehti Kansan Uutiset, (Luettu ).

16 16(20) Salonen, Aimo (2012a) Mihin sitä tarvitaan? Karjalan Heili. Karjalan heili, Salonen, Aimo (2012b) No kun siinä tuli uutta tietoa Karjalan Heili. Karjalan heili, Savo-Karjalan Luontopiiri ry (2012) Sakan kaavalausunto Joensuun keskustan osayleiskaavaluonnokseen. Joensuun Ympäristöfoorumi. (Luettu ). Teppo, Jaakko (2012) Liikkuvat poliisit lopetetaan Multakurkku. Karjalan heili, Tuntematon (2009) Vaiheinen: Operaatio Wanha Jokela. Vaiheinen. (Luettu ). Tuntematon (2011a) Nyt kerätään muistitietoa Joensuun Jokelasta Kansan Uutiset Verkkolehti. verkkolehti Kansan Uutiset, (Luettu ). Tuntematon (2011b) Samuli Putro Wanha Jokela. er (Luettu ). Tuntematon (2011c) Uljas_7_2011.pdf. (Luettu ). Tuntematon (2012a) Anu Talka ja Antti Heliövaara KKES:n hallitukseen - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012b) Demarinuoret: Wanha Jokela suojeltava - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, demarinuoret-wanha-jokela-suojeltava (Luettu ). Tuntematon (2012c) Esitys: Wanhaa Jokelaa ei suojeltaisi - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012d) Eturivin kulttuurinimet puolustavat Wanhaa Jokelaa Kansan Uutiset Verkkolehti. verkkolehti Kansan Uutiset, (Luettu ). Tuntematon (2012e) Joensuun demareiden kuntavaaliohjelma (Luettu ). Tuntematon (2012f) Jokela-asiassa katsottava vain eteenpäin - Pääkirjoitus - Mielipiteet - Mielipiteet - Karjalainen. Karjalainen, jokela-asiassa-katsottava-vain-eteenpain (Luettu ). Tuntematon (2012g) Jokela-päätös siirtyy jouluviikolle - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ). Tuntematon (2012h) Jokelan rakennus tyhjenee vuodenvaihteessa - Kävi niin tai näin - Kotimaa - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ).

17 17(20) Tuntematon (2012i) Jokelan suojelijat marssivat valtuustoon - Iskelmä Rex - Paikallisuutiset. (Luettu ). Tuntematon (2012j) Jokelan suojelu kaatumassa - Iskelmä Rex - Uutisarkisto. (Luettu ). Tuntematon (2012k) Kanavarantaan ei nouse kerrostaloja - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen (Luettu ). Tuntematon (2012l) KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖLLÄ VALMIUDET RAKENTAA INARINKULMAN TONTILLE VUOKRA- ASUNTOJA. (Luettu ). Tuntematon (2012m) Kaupunginhallitus kannattaa Wanhan Jokelan suojelua - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, kaupunginhallitus-kannattaa-wanhan-jokelan-suojelua (Luettu ). Tuntematon (2012n) KKES Jokelasta: Meillä ei ole mitään kiirettä. Karjalainen, kkes-jokelasta-meilla-ei-ole-mitaan-kiiretta?lang=fi (Luettu ). Tuntematon (2012o) Kulttuurilautakunta: Wanha Jokela säilytettävä paikallaan - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, kulttuurilautakunta-wanha-jokela-s%c3%a4ilytett%c3%a4v%c3%a4- paikallaan (Luettu ). Tuntematon (2012p) Kuopio väläyttää Kanttilan omistajalle uhkasakkoa ja poliisitoimia. Yle Savo. sitoimia/ (Luettu ). Tuntematon (2012q) Kuuma linja: Pitääkö vanhaa suojella? - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012r) Legendaarisen Wanhan Jokelan taru loppui Joensuussa Kulttuuriuutiset. (Luettu ). Tuntematon (2012s) Loviisan vahoille taloille toivotaan pikaista parenemista. Yle Helsinki (Luettu ). Tuntematon (2012t) Maria Vilhelmiinan blogi: Ethän hävitä Joensuun vanhoja taloja - avoin kirje Joensuun kaupunginvaltuutetuille. Maria Vilhelmiinan blogi. (Luettu ). Tuntematon (2012u) Mitä tapahtuu Ravintola Jokelalle? - Maakunta - Alueet - Uutiset - Karjalainen. Karjalainen, (Luettu ). Tuntematon (2012v) Otakantaa.fi > Hankkeet > Suomen kulttuuriympäristöstrategian laatiminen > Mikä on sinulle tärkeä kulttuuriympäristö? > Wanha Jokela.

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma Kulttuurihistorialliset rakennukset tiivistyvän kaupunkirakenteen kuristusotteessa: Tapaustutkimus rakennussuojeluun liittyvistä arvoista ja intresseistä Joensuun keskustan osayleiskaavaprosessissa Maiju

Lisätiedot

Kun rakennus ei kuollutkaan

Kun rakennus ei kuollutkaan Kun rakennus ei kuollutkaan Tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamis pyrkimyksissä Pekka Piiparinen Monissa suomalaisissa kaupungeissa on rakennus tai rakennuksia, joita

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Suojella vai ei? Rakennussuojelun päätöksenteko. Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset

Suojella vai ei? Rakennussuojelun päätöksenteko. Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset Suojella vai ei? Rakennussuojelun päätöksenteko Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen - tarkastelussa kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat Etelä-Pohjanmaalla Emilia Packalén Pro gradu -tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI. Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI. Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja Virpi Myllykoski Taidehistorian Pro gradu-tutkielma Taiteiden ja

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2002: 13. Timo Kopomaa Rikhard Manninen. Malmi - No logo?

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2002: 13. Timo Kopomaa Rikhard Manninen. Malmi - No logo? HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2002: 13 Timo Kopomaa Rikhard Manninen Malmi - No logo? Timo Kopomaa tutkija, VTT Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (Nykyiset yhteystiedot:

Lisätiedot

PILVENPIIRTÄJÄKYSYMYS URBAANI MIELIKUVITUS JA 1920-LUVUN HELSINGIN ÄÄRIVIIVAT

PILVENPIIRTÄJÄKYSYMYS URBAANI MIELIKUVITUS JA 1920-LUVUN HELSINGIN ÄÄRIVIIVAT PILVENPIIRTÄJÄKYSYMYS URBAANI MIELIKUVITUS JA 1920-LUVUN HELSINGIN ÄÄRIVIIVAT 1 2 SILJA LAINE PILVENPIIRTÄJÄKYSYMYS URBAANI MIELIKUVITUS JA 1920-LUVUN HELSINGIN ÄÄRIVIIVAT & kh TURKU 2011 3 2011 Silja

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

KENEN JOUKOISSA SOITAT? Diskursiiviset rintamalinjat Helsingin Sanomien Musiikkitalo-kirjoittelussa 1998-2004

KENEN JOUKOISSA SOITAT? Diskursiiviset rintamalinjat Helsingin Sanomien Musiikkitalo-kirjoittelussa 1998-2004 KENEN JOUKOISSA SOITAT? Diskursiiviset rintamalinjat Helsingin Sanomien Musiikkitalo-kirjoittelussa 1998-2004 Pro gradu tutkielma Sibelius-Akatemia Arts Management Kaisa Rönkkö Kevät 2008 PL 86 00251

Lisätiedot

Turun Kakolanmäki 2025. - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet

Turun Kakolanmäki 2025. - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet Turun Kakolanmäki 2025 - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet Anne Nieminen Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kansatiede

Lisätiedot

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT

TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT TILATTOMAT TAITEILIJAT, PÄÄTTÄMÄTTÖMÄT PÄÄTTÄJÄT Keskustelua Turun Sanomissa taiteilijoiden työhuoneista ennen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2011 Satu Kankkunen Pro-gradu tutkielma 2011 Taiteiden

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

Aino Verkasalo Amatöörien elinympäristötaide lähiöissä

Aino Verkasalo Amatöörien elinympäristötaide lähiöissä Aino Verkasalo Amatöörien elinympäristötaide lähiöissä Amateur environmental art in suburbs This article addresses amateur environmental art in Finnish suburbs. The phenomenon in question is a range of

Lisätiedot

KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä. Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012

KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä. Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012 KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012 Sisällysluettelo ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 5 MIKÄ KOLMAS AALTO? 6 KULTTUURI-INSTITUUTIT

Lisätiedot

Timo Parkkola (toim.) Tilaa verkostoille!

Timo Parkkola (toim.) Tilaa verkostoille! Timo Parkkola (toim.) 1 Tilaa verkostoille! 2 3 Tilaa verkostoille! Luovan talouden verkostojen määritelmiä, toimijoita ja solmukohtia Timo parkkola (toim.) 4 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät ja

Lisätiedot

Karjalantalo vetovoimatekijänä ja perinnekulttuurin symbolina Nurmeksen matkailu Ylä-Karjalan kirjoittelussa 1975 1982

Karjalantalo vetovoimatekijänä ja perinnekulttuurin symbolina Nurmeksen matkailu Ylä-Karjalan kirjoittelussa 1975 1982 Karjalantalo vetovoimatekijänä ja perinnekulttuurin symbolina Nurmeksen matkailu Ylä-Karjalan kirjoittelussa 1975 1982 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden

Lisätiedot

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 Summer 2005 SUOMEN MUSEOHISTORIA Hankkeesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Laura Ojanen. Metsästä maailmalle. Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Laura Ojanen. Metsästä maailmalle. Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä TAMPEREEN YLIOPISTO Laura Ojanen Metsästä maailmalle Suomi-kuva Ranskan valtakunnallisten päivälehtien verkkolehdissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Viestinnän, median

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä TAMPEREEN YLIOPISTO Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä Mediakulttuurin pro gradu-tutkielma Median, teatterin ja viestinnän yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Sibbesborgin uusi kaupunki MAALAISMAISEMAN ARVOISTA UUDEN KAUPUNKIMAISEMAN PIIRTEIKSI

Sibbesborgin uusi kaupunki MAALAISMAISEMAN ARVOISTA UUDEN KAUPUNKIMAISEMAN PIIRTEIKSI Sibbesborgin uusi kaupunki MAALAISMAISEMAN ARVOISTA UUDEN KAUPUNKIMAISEMAN PIIRTEIKSI Diplomityö Daniela Rosqvist Aalto-yliopisto Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma 04 ABSTRACT The municipality of

Lisätiedot

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA 0 1 KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA Eteläkarjalaiseen kaupankäyntiin liittyvän perinteen tuotteistaminen Etelä-Karjala-instituutti Raportti 6 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2 Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Lisätiedot

8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita

8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita L A P S E T M E D I AT U OTTA J I N A 8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita Sisällys Lähes

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Osuuskunta kylätoiminnassa

Osuuskunta kylätoiminnassa Osuuskunta kylätoiminnassa - tapausesimerkkinä Rämsöön kyläosuuskunta Marja Kerttu Kurkela Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2007 Aluetiede Yhdyskuntatieteiden laitos Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto 1 Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto ISBN 952-5132-81-0 2 3 kulttuuri Sisällys Alkusanat 3 Johdanto 5 1. Kulttuuri käymistilassa 6 1.1. Kansainväliset suuntaukset

Lisätiedot

HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA

HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA HALUTTIIN SAADA VAAN JAMIT PYÖRIMÄÄN OULUSSA Oululainen jazzkulttuuri 1965-1975 Santtu Kuivamäki Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Etnomusikologian pro gradu - tutkielma Helmikuu

Lisätiedot

NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen

NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA. Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen NUORTEN KANSALAISKULTTUURIT JA MEDIA Näkökulmia nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Maiju Haltia 71402 Huhtikuu 2012 TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos/yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot