Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen"

Transkriptio

1 Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/ /2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee seuraavan pää töksen: ASIA Simpsiön koirakouluyhdistys ry hakee ympäristönsuojelulain 27 :n mu kais ta ympäristölupaa. LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ Simpsiön koirakouluyhdistys ry Poutuntie Lapua Yhteyshenkilönä Olavi Kontola LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI Ympäristölupaa haetaan lentotuhkan ja pesurilietteen hyödyntämiselle paikoitusalueen rakentamisessa. Lentotuhkaa ja pesurilietettä hyö dyn ne tään yhteensä 4242 ton nia. Toimintaa harjoitetaan La puan kau pungin Alanurmon ky läs sä tilal la Koi ra tar ha 4:196. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 1 mom. Asetus ympäristönsuojelusta (423/2015) liite 1 taulukko 2 kohta 13 f LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 12 f kohdan mukaan kun nan ympä ristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristöluvan, kun kyseessä on jät tei den hyö dyn tä mis- tai kä sittelylaitos tai -paikka, jossa hyö dynne tään tai käsi tel lään jä tettä alle ton nia vuodes sa. ASIAN VIREILLETULO

2 Lupahakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILAN- NE Ympäristölautakunta on myöntänyt toiminnalle aikaisemman ym päris tö lu van Lupa on ollut viiden vuoden määräaikainen lupa. Toimin ta si jaitsee kaavoit tamat to malla met sä ta lousalueella. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminta sijoitetaan Lapuan kau pun gin Alanur mon ky lään tilalle Koira tar ha 4:196. Alue sijaitsee Karhunmäentien varrel la. Toi min tapaikan lä heisyy dessä ei ole asuin- tai lomarakennuksia. Lä himmät asuin ra ken nuk set ovat noin 650 metrin etäisyydellä ete lässä ja 950 met rin päässä luoteessa. Toiminta-alue sijaitsee en tisen kal lio kivi ainek sen ottamisalueen välittömässä läheisyydessä. Alueella toimii ny kyi sin pelastus- ja palvelukoirien harjoitusrata. Toimintapaikka ei sijaitse pohjavesialueella. TOIMINTAA KUVAAVAT TIEDOT Alueella on tarkoitus hyödyntää Lapuan Energia Oy:n tuottamaa lentotuhkaa ja pesurilietettä pelastus- ja palvelukoirien harjoitusradan au to pai koi tus alu een rakentamisessa. Paikoitusalueeseen tulee yhteensä 80 autopaikkaa. Tuhkalietteellä täytetään suunnitellun paikoitusalueen maanpintaa siten, että tuhkakerroksen päälle voidaan asen taa paikoitusalueen rakennekerrokset ja asfaltti. Hyödynnettävistä jätejakeista on määritetty kaatopaikkakelpoisuus ja hyötykäyttökelpoisuus maa rakentamisessa Pir kan maan ym pä ristö kes kuk sen laboratoriossa. Tuhkasta rakennetaan alusrakenne, joka tiivistetään enintään 50 cm:n kerroksina. Tuhkakerroksen vahvuus (150 cm cm) vaihtelee, koska paikoitusalue rakennetaan rinteeseen. Rakennettavan alu een länsipuolelle, paikoitusalueen yläpuolelle kai ve taan nis ka oja, jol la estetään sadevesien suotautuminen paikoitusalueen rakennekerroksiin. Hakemuksen liit tee nä ole vista suun ni tel ma kar tasta ja leik ka us piir rus tuk sis ta il menee ra ken teet ja niiden si jainti. Reu noilla tuh ka eris te tään ympä ristöstä mo reenipa doilla, mo reeni tii vis tetään 90 % tii vey teen. Ken tän pin ta-as faltin tyh jätila saa olla enin tään 5 %. Pai koi tus alue pääl lyste tään 5 cm:n pak sui sella asfal tilla. Alueelta syn ty vät pintamaat käytetään hyödyksi paikoitusalueen luiskien loiventamiseen ja verhoukseen. Työmaan tuh kan pö ly tes sä, sen pin ta äes te tään tai jo pa kyn ne tään, jos kuiva ai nes on sy vem mällä. Työmaan vas taava na työn joh tajana toi mii rkm Hannu Haka la. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

3 Kuuluttaminen Ympäristölupahakemuksesta on kuulutettu Lapuan kaupungin virallisella ilmoi tustaululla Hakemusasiakirjat ovat ol leet näh tä vil lä kuulutusajan Lapuan kaupungin ympäris tö osastolla, osoitteessa Poutuntie 8, La pua. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu Lapuan Sanomissa. Lisäksi ha ke muk sen vireilläolosta on annettu tieto erik seen niille, joita asia saat taa erityi sesti koskea. Lausunnot Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty ter vey den suo je lu vi ranomai sen lausunto. LIITE 75/ Ympla Muistutukset ja mielipiteet Ympäristölupahakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mie li pi tei tä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija on ilmoittanut , että ei anna vastinetta ter vey densuo je lu vi ran omai sen lausunnon johdosta. Tarkastukset Ympäristöinsinööri ja rakennustarkastaja ovat käyneet paikalla YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristölautakunta myöntää Simpsiön koirakouluyhdistys ry:lle ympä ris tön suo je lu lain 27 :n mu kai sen ympäristöluvan lentotuhkan ja pe su ri liet teen hyödyntämiseen paikoitusalueen rakentamisessa Lapuan kau pungin Alanur mon ky lään ti lalle Koiratarha 4:196. Toiminnan tulee olla lu paha ke muk sen ja -päätök sen mukais ta ja toi minnassa tulee noudat taa lu pa määräyk siä. LUPAMÄÄRÄYKSET PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI 1. Alueella saa hyödyntää paikoitusalueen rakentamisessa len to tuhkaa ( ) ja pe su ri lie tet tä ( ja ) kor kein taan 4242 ton nia. Alueella saa hyödyntää vain sellaista tuhkaa, joka täyttää eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun ase tuk sen (591/2006) vaatimukset.

4 2. Lentotuhka ja pesuriliete on hyödynnettävä alueella välittömästi ra ken tees sa. 3. Paikoitusalueen asfaltointi tulee suorittaa vaiheittain siten, että kun paikoistusalueesta on rakennettu noin 750 m2, tulee valmiiksi saa tet tu alue asfaltoida. 4. Pölyämisen ehkäisemiseksi tuhka on tarvittaessa kastelta va. 5. Työ on keskeytettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin suojaustoi miin, jos tuu len tai sateen vaikutuksesta taikka muusta vastaa vasta syystä toi min nas ta saattaa aiheutua tuhkan merkittävää leviämistä ympäristöön. 6. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava ympäristönsuojeluvi ranomaiselle työn etenemisestä seuraavasti: - ennen työn aloittamisesta - ennen päällystystä - työn päättymisen jälkeen 7. Toiminnanharjoittajan tulee määrittää alueelle vesistötarkkai lupiste paikoitusalueen alapuolisesta vesistöstä ja ottaa ensim mäi nen ve sis tö näy te viimeistään Jatkossa vesistönäytteet tulee tut kia kah den vuoden välein siten, että viimeinen vesinäyte tulee ottaa 2 vuot ta toiminnan päättymisen jälkeen. Ym pä ris tö lau ta kun ta voi tar vit taes sa muut taa tark kai lu vel voi tet ta. Vesinäytteestä tulee tutkia virtaama, ph, johtokyky, kloridi, sul faatti, ar see ni, molybdeeni, vanadiini ja seleeni. 8. Jäte tulee kuljettaa siten, ettei se pääse leviämään kuljetuksen aika na ympäristöön.kuljettamisessa on käytettävä yrityksiä, joilla on ELY-kes kuk sen päätös jätetiedostoon merkitsemisestä. 9. Paikoitusalueen valmistuttua tulee toiminnanharjoittajan toi mit taa La puan kaupungin ympäristöviranomaiselle loppuraport ti, josta ilmenee työn kulku, hyödynnetty tuhkamäärä, työaikai nen valvonta ja tark kai lu ja mahdolliset poikkeukselliset tilan teet. 10. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä alueelle vas taan otet tavan jätteen laadusta ja määrästä. Toiminnasta tulee pitää kirjaa ja kir jan pi dos ta tu lee käydä ilmi rakenteeseen sijoitetun jätteen laji, laatu, määrä, alkuperä sekä jätteen kuljetusta koskevat tiedot. Tiedot kir jan pi dos ta tu lee toi mit taa ym pä ris tö lau ta kun nal le vuo sit tain helmikuun loppuun men nessä. Kirjanpitotiedot on säilytettävä vähintään kuu den vuoden ajan. 11. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa mahdollisesti vastuu henkilön muutoksesta välittömästi Lapuan kaupungin ympäris töviran-

5 omaiselle. 12. Luvan saaneen on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle toiminnan py sy västä tai pit kä aikaisesta lopettamisesta. 13. Päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista vahingoista ja onnetto muuksista tai poik keuksellisista tilanteista on ilmoitettava vii py mät tä Poh janmaan pelastuslaitok selle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 13. Luvan saajan on asetettava ennen toiminnan aloittamista eu ron suurui nen hyväk syt tävä vakuus. Vakuuden tulee ol la voimassa puoli vuotta luvan voi mas saoloajan päätyt tyä. Vakuuden suuruutta voidaan erikseen tehtävällä ympäristölautakunnan päätöksellä pie nen tää työn en sim mäi sen vai heen val mis tut tua. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan si joituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yk si nään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ter veyshaittaa, mer kit tä vää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohja veden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai kohtuutonta rasi tusta naapurille. Ympäristölautakunta on lupaharkinnassa ottanut jätelain 8 :n mukai sen velvollisuuden noudattaa etusijajärjestystä, jonka mukaan jät teen haltijan on mahdollisuuksien mukaan uudelleen käytettävä jä te ellei jätteen välttäminen ole mahdollista. Lisäksi on huomioitu, et tä lähietäisyydellä ei ole asutusta eikä pai nei ta asutuksen laa jen tumi seen. Lisäksi alue ei sijait se luo ki tel lul la poh ja vesialueella. Toi mittaes sa lupapäätök sen mu kai sesti toi min ta täyt tää jätteiden hyö dyntämi seen liittyvät vaatimuk set, ei kä jät teestä ja sen hyödyntä mi sestä voi da kat soa ai heutuvan ter vey del listä hait taa tai ympäris tön pi laantu mis ta. Lupamääräysten perustelut Ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta ja sen nojalla annettujen sään nös ten noudattamiseksi. Jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaiseen jät teen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. (lupamääräys 1) Jätteiden käsittelypaikkaa on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai maiseman rumentumista. Mikäli jätteitä va-

6 rastoidaan hyödyntämättä alu eella yli 3 vuotta, kyseessä on kaa topaikka, joka tarvitsee asianmu kaisen ympäristöluvan toiminnalle. (lupamääräys 2, 3, 4) Määräykset pölyämisen ehkäisemiseksi on an nettu tuhkan leviämisen ja lähistöllä asuville aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 5) Määräys ilmoittamisvelvollisuu des ta työn ede tes sä on annettu valvonnallisista syistä. (lupamääräys 6) Määräykset vesistötarkkailusta on annettu toiminnasta aiheutuvien ve sis tö vai ku tus ten arvioimiseksi. (lupamääräys 7) Jätteen kuljetuksen tulee tapahtua siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle. Kuljetuksessa tulee käyttää yrityksiä, jotka on merkitty jä te huol to re kis te riin jätelain 11 luvun mukaisesti. (lupamääräys 8) Määräykset toimintaa koskevasta kirjanpidosta, vuosiyh teen ve to jen toi mit ta mi ses ta ja loppuraportista ympäristönsuojeluviranomaiselle on an nettu val vonnallisista syistä. Määräys kirjanpidosta on jätelain 119 :n mukainen. (lu pamääräys 9, 10) Toiminnan tehokkaan, asiantuntevan ja vastuullisen hoidon järjestämiseksi toiminnalla tulee olla vastaava hoitaja. Ilmoitusvelvollisuus poik keus ti lan tei ta ja toiminnan lopettamisen yhteydessä on annettu val von nal li sis ta syistä. (lupamääräys 11, 12, 13) Jätelain mukaan jätteen ammattimaisen tai laitosmaisen toiminnanharjoittajan tulee jättää ennen toiminnan aloittamista vakuus, jolla voi daan turvata jätteiden asianmukainen hoito kaikissa tilanteissa. (lu pa mää räys 14) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAPÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN Tämä lupapäätös on voimassa saakka. Mi käli toi min nassa ta pah tuu pääs töjä tai nii den vai ku tuk sia li säävä tai muu olen nainen muu tos, on toi min nalle haet tava uutta lu paa. LUPAMÄÄRÄYKSIÄ ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTA- MINEN Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn lu van mää räyksistä an karampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia sään nök siä luvan voi massaolosta tai sen tarkis tamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tämä lupapäätös on lainvoimai-

7 nen. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6, 27, 29, 34, 40, 42-44, 48, 49, 52, 58-61, 70, 83-85, 87-89, 94, 190, 191, 198, 205 :t Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 2 Jätelaki 47, 94-98, 118 ja 119, 121 Lisäksi otettu huomioon Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta 403/2010 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 202/2006 Lapuan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Luvan käsittelystä peritään maksua Ympäristölautakunnan voimaantulleen Lapuan kaupungin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sen taksan 3 :n mukaan jät tei den ammattimaista tai laitosmaista hyödyntämistä tai käsittelyä koskevasta ym pä ris tö lu vas ta peritään maksua LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Hakijalle Tiedoksi Länsi-Suomen ympäristökeskus Lapuan kaupungin terveydensuojeluviranomainen Ilmoitus päätöksestä Tieto päätöksen an ta mi sesta lä he te tään niil le, joille ympäristönsuojelulain mukaisesti on annettu tieto lu paha ke muk sen vi reil lä olosta. Päätöksestä ilmoittaminen Tieto päätöksestä julkaistaan Lapuan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Tieto päätöksestä julkaistaan lisäksi La-

8 puan Sanomissa. MUUTOKSENHAKU Tähän ympäristölupapäätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Va li tus osoi tus liitteenä. Rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta hyväksyy ym pä ris tö in sinöö rin esi tyksen. Lautakunta: Hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi puh tai Otteen oikeaksi todistaa Lapualla Tuula Vuori hallintosihteeri

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue.

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue. Sivistyslautakunta 122 16.12.2013 Oppilaaksi ottaminen perusopetukseen lv. 2014-2015 685/12.01.01/2013 SILA 122 Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan.

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot