Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015"

Transkriptio

1 Ympäristöministeriön hje rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakentamista kskevista suunnitelmista ja lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä seuraavat hjeet. Ohjeet vat vimassa tistaiseksi. Helsingissä Ylijhtaja Helena Säteri Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen 1

2 Ympäristöministeriön hje rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 2015 SISÄLLYS 1. Rakentamista kskeva suunnitelma ja rakennuslupahakemus 2. Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset 2.1 Asemapiirrs 2.2 Phjapiirustus ja leikkauspiirustus 2.3 Julkisivupiirustus 3. Rakennuslupahakemukseen liitettävät selvitykset 3.1 Perustamis- ja phjalsuhdeselvitys 3.2 Selvitys rakennuksen kunnsta 3.3 Muut selvitykset 4. Erityissuunnitelmat 4.1 Rakennesuunnitelma 4.2 Phjarakennesuunnitelma 4.3 Lämmityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteist- sekä ilmanvaihtsuunnitelma 4.4 Purku- ja sujaussuunnitelma 4.5 Ksteudenhallintasuunnitelma 4.6 Ksteusvaurin krjaussuunnitelma 4.7 Muut erityissuunnitelmat 5. Rakennuttajavalvntaa kskeva valvntasuunnitelma 6. Laadunvarmistusselvitys 2

3 Ympäristöministeriön hje rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 1. Rakentamista kskeva suunnitelma ja rakennuslupahakemus Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 Rakentamista kskeva suunnitelma Rakentamista kskevia suunnitelmia vat rakennussuunnitelma sekä erityissuunnitelmat. Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, jihin kuuluvat asemapiirrs sekä phja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Erityissuunnitelmat sisältävät tarpeelliset muut piirustukset, laskelmat ja selvitykset. Rakentamista kskevat suunnitelmat n laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista kskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Ympäristöministeriön asetuksella vidaan antaa tarkempia säännöksiä rakentamista kskevien suunnitelmien sisällöstä ja esitystavasta. Maankäyttö- ja rakennuslaki 131 Rakennuslupahakemus Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti rakennusvalvntaviranmaiselta. Rakennuslupahakemukseen n liitettävä: 1) selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa; 2) rakennussuunnitelmaan sisältyvät pääpiirustukset, jtka rakennussuunnittelija varmentaa nimikirjituksellaan. Rakennusvalvntaviranmainen vi hankkeen laatu ja laajuus humin ttaen tarvittaessa edellyttää, että rakennuslupahakemukseen liitetään myös: 1) te alueen peruskartasta tai asemakaava-alueelle rakennettaessa te asemakaavasta sekä kiinteistörekisterin te ja tarvittaessa tnttikartta, js ne eivät j le rakennusvalvntaviranmaisen käytettävissä; 2) selvitys rakennuspaikan perustamis- ja phjalsuhteista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista timenpiteistä; 3) energiaselvitys; 4) selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä ja krkeussuhteista; 5) pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnsta; 6) muu rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava lennainen selvitys. Ympäristöministeriön asetuksella vidaan antaa tarkempia säännöksiä pääpiirustusten ja selvitysten sisällöstä ja esitystavasta. Rakennussuunnitelmaa nimitetään alan tehtäväluettelissa yleisesti arkkitehtisuunnitelmaksi. Hakemus vidaan sähköisestä asiinnista viranmaistiminnassa annetun lain (13/2003) njalla timittaa myös sähköisessä mudssa. Rakennusvalvnnat tarjavat usein mahdllisuuksia sähköiseen asiintiin kk hankkeen ajan neuvnnasta työmaan aikaiseen valvntaan asti. Osassa kunnista lupahakemuksen vi jättää sitteessa Jillain kunnilla n muita asiintijärjestelmiä, jista saa tieta kyseisestä kunnasta. 3

4 2. Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 2 Pääpiirustusten sisältö ja esitystapa Rakennuslupahakemuksen liitteenä leviin pääpiirustuksiin n sisällyttävä riittävät tiedt sen arviimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista kskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi pääpiirustuksiin n sisällyttävä tiedt seikista, jilla vi lla vaikutusta rakennuksen tai rakennuspaikan turvallisuuteen tai terveydellisiin lihin taikka naapurien asemaan sekä tiedt rakentamisen sveltuvuudesta rakennuspaikalle ja ympäristöönsä. Kuhunkin piirustukseen n sisällyttävä nimiö, jka sisältää suunnitelman yksilöintitiedt ja tiedt suunnittelijasta. Piirustuksiin n sisällyttävä materiaalimerkinnät ja käytetyt merkinnät n tarvittaessa selitettävä. Pääpiirustusten n ltava yhtenäisenä asiakirjana. Piirustusten mittakaavan n ltava asian käsittelyn kannalta tarkituksenmukainen ja piirustusten n ltava ilmitetun mittakaavan mukaisia. Pääpiirustusten laatimisen lähtökhtana n, että lupakäsittelyn n ltava niiden perusteella mahdllista. Hyväksytyt pääpiirustukset vat perusta rakennuksen muulle suunnittelulle ja rakennustyötä varten laadittaville työpiirustuksille. Velvittavissa säännöksissä mainittu hyvä rakennustapa viittaa sitvan nrminannn ulkpuliseen hyvää rakentamista täsmentävään tietphjaan ja käytäntöön. Esimerkiksi rakennustietkrtistn hjeita vidaan pitää hyvään rakennustapaan jhtavina. Yleisesti käytössä levasta piirustustavasta kuten viivista, tehsteista, merkeistä, symbleista, mitituksesta, piirustuksen nimiöstä, piirrsten, tekstien ja nimiön aseminnista piirustuslehdelle, piirustuslehden määrämitista ja taittamisesta sekä piirustusasiakirjjen kkamisesta piirustussarjaksi annetaan hjeita rakennuspiirustuksia kskevissa RT-hjekrteissa. Käytetyt merkinnät n syytä selittää sillin, kun kyseessä n sellainen harvin esiintyvä merkintä, jka ei le yleisesti tiedssa. Arkistlaits julkistaa arkistlain (831/94) njalla luetteln materiaaleista ja menetelmistä, jtka sveltuvat pysyvästi säilytettävien asiakirjjen valmistamiseen. Rakennusvalvntaviranmainen vi antaa erikseen hjeita sähköisestä asiakirjamenettelystä ja siihen liittyvästä asiakirjjen varmentamisesta. Pääpiirustukset vidaan rakennusvalvntaviranmaisen valmiuden ja hjeen mukaan esittää myös rakennuksen tietmallina. 2.1 Asemapiirrs Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 3 Asemapiirrksen sisältö Asemapiirrkseen n sisällyttävä tiedt siitä, että suunniteltu rakentaminen n kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista ja täyttää rakennuspaikan käytölle asetetut vaatimukset. Asemapiirrkseen n sisällyttävä rakennuspaikan, rakennuksen ja pihaalueen tiedt ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen. Muutettaessa rakennusta, rakennelmia tai pihajärjestelyjä n asemapiirrkseen sisällyttävä tiedt timenpiteiden vaikutuksesta rakennuspaikan lsuhteisiin ja käyttöön. 4

5 Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 4 Rakennuspaikan tiedt asemapiirrksessa Asemapiirrkseen n tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedt rakennuspaikasta: 1) rakennuspaikan rajat mittineen; 2) lähiympäristön kiinteistöjen sekä kaava-alueella krttelin, katualueiden ja muiden alueiden rajat; 3) kiinteistön ja sitä rajittavien alueiden tunnukset sekä kaava-alueella katujen ja teiden nimet; 4) kaava-alueella krttelia, tnttia ja lemassa levia rakennuksia tai rakennelmia kskevat kaavamerkinnät määräyksineen; 5) rakennuspaikan kulmapisteiden ja rajjen suunnitellut ja lemassa levat krkeusasemat ja krkeussuhteet krkeusluvuin ja krkeuskäyrin sekä lähiympäristön kiinteistöjen krkeussuhteet riittävän laajasti rakennuspaikan ulkpulella; 6) rakennuspaikalle rakennettavat, siellä levat ja sieltä purettavat rakennukset ja rakennelmat sekä riittävän laajasti lähiympäristön rakennukset; 7) rakennuspaikan eritelty kerrsalalaskelma ja autpaikkalaskelma, jllei niitä tehdä erillisinä selvityksinä Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 5 Rakennuksen tiedt asemapiirrksessa Asemapiirrkseen n tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedt rakennuspaikalla lemassa levista ja sille suunnitelluista rakennuksista: 1) rakennuksen etäisyys rajista, päämitat ulkseinien ulkpinnista mitattuna ja kerrsluku; 2) krjaus- tai muutstyötä kskevassa piirrksessa lemassa levan rakennuksen muutettava sa; 3) rakennuspaikan rajittuessa rantaan rakennuksen etäisyys rantaviivasta; 4) suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden suunnitellut ja lemassa levan rakennuksen viralliset ja mitatut krkeusasemat; 5) alimman viemäröidyn tasn krkeus-asema sekä yleisen viemärin padtuskrkeus ja vesimittarin sijainti; 6) vesijhdt ja viemärit kaivineen, viemärien jhtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin; 7) muut rakennusta palvelevat liittymät; 8) vesihultlaitksen verkstn ulkpulisella alueella talusvesikaivn ja jätevesien käsittelylaitteiden, kaivjen ja imeytyskenttien sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka; 9) sadevesi- ja perusvesikaivt sekä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien käsittely; 10) rakennuksen sijittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja vimajhdt. Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 6 Piha-alueen tiedt asemapiirrksessa Asemapiirrkseen n tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedt rakennuspaikan piha-alueesta: 1) piha-alueen eri khtien suunnitellut ja lemassa levat krkeusasemat ja krkeussuhteet; 2) pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalan-kulku ja ajneuvliikennejärjestelyt, pelastustiet, luiskat, prtaat, tukimuurit ja aidat; 3) säilytettävät ja muutettavat leikkipaikat, leskelualueet, autpaikat sekä muut pihajärjestelyt ja -rakenteet; 4) väestönsujan ulskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt, maalämpöputket ja -kaivt; 5) kiinteistön käyttöön ja hultn kuuluvat tilat, rakennelmat ja paikat piha-alueella; 6) säilytettävät istutukset ja puust, pistettavat puut sekä istutettavat alueet; 7) ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit. Asemapiirrs vidaan sijittaa yhteen piirustuslehteen selstusten tai muiden piirustusten kanssa ja sitä vidaan tarvittaessa täydentää erillisellä pihasuunnitelmalla. Asemapiirrs laaditaan yleensä mittakaavaan 1:500 tai 1:200. Mittakaava 1:500 saattaa edellyttää asiiden esittämistä useammalla piirrksella, mittakaavaan 1:200 laadittaessa riittää yleensä yksi piirrs. Mittakaavaa 1:1000 vidaan käyttää erittäin suuria khteita esitettäessä. Asemapiirrkseen merkitään nulella phjinen ilmansuunta. Asemapiirrs laaditaan yleensä ajantasaiselle phjakartalle. Piirrs sijitetaan piirustuslehdelle siten, että phjinen n ylhäällä. Asemapiirrksen laatimisesta, sisällöstä, piirrksista ja esitystavasta n RT-hjekrtti. 5

6 Asemakaavan hyväksymisajankhta ilmitetaan tekstisassa. Myös krttelia ja tnttia kskevat kaavamerkinnät ja -määräykset selstetaan tekstisassa. Sujelukhteiden salta n syytä humata, että kaavituksessa määriteltyjen sujelukhteiden lisäksi asemapiirrkseen n hyvä sisältää muinaismuistlain rauhittamat, kirkklainsäädännön mukaan sujellut sekä rakennusperinnön sujelusta annettuun lakiin perustuvat sujelun khteet. Lisäksi asemapiirrkseen n hyvä sisältyä tiet khteen sisältymisestä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kaupunkiympäristöön, arkelginen intressi sekä kuuluminen valtakunnallisesti arvkkaaseen maisema-alueeseen. Lähiympäristö ja rakennukset tntin tai rakennuspaikan rajjen ulkpulella esitetään tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä. Rakennuksen pallukka merkitään piirrkseen tai selstetaan tekstisassa. Rakennusikeuteen laskettava kerrsala esitetään yhteenlaskettuna sekä jateltuna rakennuksittain tarvittaessa kuhunkin kerrkseen, kellarikerrkseen ja ullakn taslle ja eriteltynä lisäksi kaavassa mahdllisesti sitettujen eri käyttötarkituksien mukaan. Ulkseinän 250 mm paksuuden ylittävä suus ilmitetaan eriteltynä. Vesijhdt ja viemärit kaivineen, vidaan esittää myös erillisessä kvvasemapiirrksessa. Hulevesi- ja perusvesikaivt vidaan esittää myös erillisessä kvv-asemapiirrksessa. Tilanne piha-alueesta ennen rakentamista ja suunnitelma esitetään sekä lähtötilanteen että suunnitellun tilanteen mukaisin krkeusluvuin ja krkeuskäyrin, js suunniteltu rakentaminen muuttaa levia krkeussuhteita piha-alueella tai rajjen kulmapisteissä. Tarvittaessa käytetään kahta eri piirrsta, jtka sijitetaan samalle piirustuslehdelle. Myös tetta phjakartasta ja/tai pintavaaituskuvaa vidaan käyttää esittämään tilannetta ennen rakentamista. Piirrkseen merkitään sisäänkäyntien paikat. Prrashuneiden tunnukset merkitään, js ne vat tiedssa. Pääsy yleiseltä tai yksityiseltä tieltä selstetaan tarvittaessa piirustuksen tekstisassa. 2.2 Phjapiirustus ja leikkauspiirustus Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 7 Phja- ja leikkauspiirustusten sisältö ja esitystapa Phjapiirustuksiin n sisällyttävä piirustukset rakennuksen jkaisesta kerrksesta tai tassta sekä tarvittaessa vesikatsta. Phjapiirustuksiin n sisällyttävä myös tiet pal-sastista ja pistumisalueista. Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennussat n esitettävä pikkileikkauksina ja taustalla näkyvät asiat prjektiina. Phjapiirustuksiin n merkittävä kutakin leikkauspiirustusta vastaava khta ja katselusuunta. Leikkauspiirustuksiin n sisällyttävä pituus- ja pikkisuuntaiset piirustukset rakennuksen erityyppisistä sista. Pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennussat n kuvattava leikattuina. Leikkaustast n valittava siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkituksenmukaiset tiedt. Leikkauspiirustuksiin n sisällyttävä tiet pal-sastista ja pistumisalueista. Leikkauspiirustuksen n rakennuspaikan maanpinnan salta ultuttava riittävästi rakennuspaikan ulkpulelle. Rakennuksen krjaus- tai muutstyössä n phja- ja leikkauspiirustusten n ultuttava riittävän laajalle alueelle ja niihin n lisäksi sisällyttävä tisistaan erttuvin merkinnöin tiet purettavista, säilyvistä ja uusista rakenteista. 6

7 Phja- ja leikkauspiirustuksilla sitetaan, että suunniteltu rakentaminen täyttää esimerkiksi tilasuunnittelultaan ja mititukseltaan säännösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset. Phja- ja leikkauspiirrkset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan. Tavanmaisesti käytetään mittakaavaa 1:100. Pienissä khteissa mittakaava 1:50 vi lla tarkituksenmukaisempi ja 1:200 kuvattaessa laajaa khdetta. Piirrksia vidaan täsmentää myös sapiirrksilla tarkitukseen sveltuvaan mittakaavaan asian käsittelyn kannalta lennaisista khdista. Rakenteiden perusratkaisut esitetään rakenteiden pikkileikkauspiirrksina, ns. rakennetyyppeinä, jissa kuvataan ulk- ja väliseinä-, ala-, väli- ja yläphja- sekä vesikattrakenteet, hrmi-, ril- ja mahdlliset savuhrmirakenteet. Rakenteiden materiaalit ja niiden lämmön-, veden-, ksteuden-, ääneneristyksen sekä paltekniset minaisuudet kuvataan ainakin niiltä sin, kun rakentamismääräyksissä n asetettu vaatimustas. Rakennetyyppien paikannus merkitään phja- ja leikkauspiirrksiin. Rakennetyypit sveltuvat yleensä esitettäviksi leikkauspiirustuksissa. Phjapiirrksessa esitetään yleensä: rakenteet sekä niissä levat aukt, kuilut ja rilt sekä tarvittaessa alakattjen alueet; myös vaipan ulkpuliset ja alaphjan alaiset rakenteet ja laitteet (kuten pumppaam); vien aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset; pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet; vesipisteet ja lattiakaivt; huneiden ja tiljen käyttötarkitus; pal-sastjen rajat/sastivien rakennussien pallukat; rakennuksen ja sien päämitat; lähelle rakennettaessa ulkseinän ja tarvittaessa muiden rakenteiden etäisyys lähirakennuksista; kerrksien ja tasjen krkeusasemat; ulskäytävien leveydet; prrashuneiden, prrassyöksyjen ja tasanteiden mititus; luiskien kaltevuus ja mititus; liikkumis- ja timimisesteisille sveltuvien hissien mitat/vapaa tila hissin edessä; sekä liikkumis- ja timimisesteisille tarkitettujen wc- ja pesutiljen mititus. Ilmanvaihdn järjestäminen, kuten tapa tai järjestelmä, jlla tul- tai krvausilma ja ilmanpist järjestetään, selstetaan tekstillä. Samin selstetaan talusveden hankinta ja jäteveden käsittely sekä lämmityksen järjestämistapa. Rakennuksen/rakennuksen san pallukka selstetaan tarvittaessa tekstisassa. Piirrksiin merkitään tarvittavien palpstien ja kuivanusujen paikat. Sammutusreitti maanalaisiin tilihin merkitään tarvittaessa. Määräysten mahdllisesti edellyttämä rakennuksen vaippaan khdistuva ääneneristävyysvaatimus esitetään ulkseinien ja ikkuniden sekä muiden aukkjen salta tarvittavassa laajuudessa. Asuinhuneen kk ja ikkunan kk esitetään tarvittaessa lunnnvaln vähimmäisvaatimuksen edellyttämän kn sittamiseksi piirrksessa tai teks- 7

8 tisassa. Ikkunakt esitetään piirrksessa tai tekstillä energiataluden edellyttämiltä sin. Ikkuniden avattavuus selstetaan tekstillä. Liikkumisesteisille sveltuvilla sekä käyttöturvallisuuden kannalta lennaisilla kulkuväylillä levien taserjen järjestäminen piha-alueella ja sisätilissa luiskilla ja hisseillä mitituksineen sekä tasanteiden ja prtaiden nusujen ja etenemien mitat vidaan esittää tekstisassa tai erillisessä liikkumisesteettömyysselvityksessä. Leikkauspiirrksissa esitetään yleensä: rakenteet ja rakennussat sekä niissä levat aukt ja ulknemat, prtaat, luiskat, hissi- ja muut kuilut sekä parvet, tarvittaessa alakatt; myös vaipan ulkpuliset rakenteet ja rakennussat kuten räystäät, aurinkkerääjät sekä alaphjan alaiset rakenteet; rakennuksen ja sen sien sekä rungsta ulknevien sien pysty- ja vaaka suuntaiset päämitat; kerrskrkeudet ja tarvittavat kerrsten ja tasjen krkeusasemat; vapaa krkeus ulknemien alla sekä aj- ja kulkuaukkjen vapaa krkeus; huneiden, tiljen ja kulkuväylien vapaa krkeus; ylä-, väli- ja alaphjien rakenteiden kknaismitat; ikkunapenkkien ja sujakaiteiden krkeudet krkeusmittina piirrksissa tai mititus selstetaan piirustuksen tekstisassa; maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskhdan, julkisivupinnan ja vesikatn pinnan leikkauskhdan, skkelin, räystään, vesikatn harjan tai muun ylimmän san krkeusasemat krkeuslukuina tai tarvittaessa krkeusmittina maanpinnasta, lisäksi vesikatn kaltevuus; lemassaleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet kuten ulknemat, kuilut ja tukimuurit sekä salajien sijainti rakennuksen välittömässä läheisyydessä tarvittavassa laajuudessa; sekä piha-alueen pinta krkeusasemineen ja tarvittaessa viett riittävän pitkälle myös naapurin pulelle, jtta vidaan sittaa tntin pintavesien pisjhtaminen ja esittää mahdlliset täytöt ja leikkaukset sekä tdeta rakennuksen palteknisten etäisyysvaatimusten täyttyminen. Leikkauspiirustuksissa vi mnimutisten rakennusten khdalla jskus lla tarkituksenmukaista esittää julkisivut samassa kuvassa niihin liittyvien leikkausten kanssa. Leikkaustasjen valinta siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkituksenmukaiset tiedt vi tarkittaa esimerkiksi sitä, että leikkauspiirustuksista käy ilmi mahdlliset sujelunarviset tai muuten arvkkaat tilat, sisustukset ja rakenteet. 2.3 Julkisivupiirustus Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 8 Julkisivupiirustusten sisältö Julkisivupiirustuksiin n sisällyttävä piirustus rakennuksen kaikista sivuista vesikatn näkyvine sineen khtisurana prjektina. Rakennetussa ympäristössä julkisivupiirustukseen n sisällyttävä tiet suhteista ja liittymisestä viereisiin rakennuksiin riittävän laajasti. 8

9 Julkisivupiirustukseen n sisällyttävä: 1) maanpinnan ja julkisivun leikkauskhdan, räystään sekä vesikatn harjan tai muun ylimmän san krkeusasemat krkeuslukuina tai krkeusmittina maanpinnasta; 2) vesikattpinnat ja kattkaltevuudet; 3) ulkseinän näkyvät rakennussat ja pinnat kiinteine laitteineen; 4) pintjen, rakennussien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja värit; 5) muut rakennuksen ulkpulella näkyvät rakennuksen timintaan, ulkasuun tai tyyliin vaikuttavat seikat; 6) ilmansuunta, jhn julkisivu näkyy. Rakennuksen krjaus- tai muutstyössä piirustukseen n lisäksi sisällyttävä kk julkisivu muutsalueiden rajineen, js krjaus- tai muutstyö vaikuttaa rakennuksen julkisivuun. Julkisivupiirustuksella sitetaan, että suunniteltu rakentaminen täyttää arkkitehtuuriltaan kauneuden ja spusuhtaisuuden vaatimukset. Julkisivupiirustuksilla sitetaan myös rakennuksen sveltuvuus ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirustukset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan kuin phja- ja leikkauspiirrkset. Julkisivupiirrksessa esitetään yleensä: ikkunat/ikkunajatus, syvennykset ja ulknemat; vet ja prtit sekä julkisivupinnan ja rakennussien kristelu (tarvittaessa sapiirrksin); luukut, aukt ja säleiköt (ilmanvaihtjärjestelmään kuuluviin aukkihin ja säleikköihin merkitään ilman sisääntt ja pist; savunpistn tarkitetut ikkunat ja luukut merkitään); näkyviin jäävät pilarit ja palkit; mains- ja muut ulkseinästä tai vesikatn pinnasta ulknevat kiinteät laitteet, varusteet ja valaisimet; kiinteät aurinksujat; ilmanvaiht- ja hissiknehuneet; taltikkaat, katttikkaat, kattsillat ja lumiesteet; lautasantennit, aurinkkerääjät; palpstit, putkistt, lauhduttimet ja muut näkyvät laitteet; savupiiput ja (savupiipun krkeus tai sen huipun krkeusasema merkitään); räystäslinja; skkelilinja; ulktast, katkset, parvekkeet; ulkprtaat ja luiskat kaiteineen ja käsijhteineen; leva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, js niiden krkeussuhteissa n era; sekä aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu sa. 9

10 3. Rakennuslupahakemukseen liitettävät selvitykset 3.1 Perustamis- ja phjalsuhdeselvitys Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 9 Perustamis- ja phjalsuhdeselvityksen sisältö Perustamis- ja phjalsuhdeselvitykseen n tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedt: 1) maaperän laatu: 2) rakennuksen krkeusasema rakennus-paikalla tdettuna; 3) phjaveden pinta ja sen muutksesta aiheutuvat haitat; 4) rakennuspaikasta tai vesistön läheisyydestä aiheutuva tulvariski; 5) radnhaitan trjumisesta; 6) rakennuspaikan saastuneet maamassat ja niiden käsittely tai sijitus. Perustamis- ja phjalsuhdeselvityksen tarve ja sisältö riippuu rakennuspaikan lsuhteista ja hankkeen minaisuuksista. Muun muassa tulva-, srtumaja vyörymävaaraan n syytä kiinnittää humita, Perustiedt phjalsuhteista käsittävät maaperän laadun, phjaveden krkeuden vaihtelun, tulvavesikrkeuden ja sade- ja viemärivesien padtuskrkeuden. Selvityksenä n yleensä phjatutkimus. Pienehkössä rakennuskhteessa ja helpissa maaperälsuhteissa vi selvityksenä lla pääpiirustuksien phja- ja leikkauspiirustuksissa esitetyt maaperätiedt. Rakennuspaikan terveellisyyden sittaminen vi edellyttää selvitystä esim. mahdllisesta radnin esiintymisestä, maaperän saastumisesta, phjavesien pilaantumisesta. 3.2 Selvitys rakennuksen kunnsta Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 10 Rakennuksen kunnsta laadittujen selvitysten sisältö Krjaus- tai muutstyön lähtötietna käytettäviin rakennuksen kunnsta laadittuihin selvityksiin n rakennushankkeen laatu ja laajuus humin ttaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiedt seuraavista seikista ja niihin mahdllisesti liittyvistä vauriista: 1) rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus; 2) rakennussien ksteudenhallinta ja muu rakennusfysikaalinen timivuus; 3) rakennuksen sisäilman terveellisyyden hallinta; 4) muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat; 5) käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedt. Lisäksi rakennuksen kunnsta laadittuun selvitykseen n tarvittaessa sisällyttävä selstus rakennuksen minaispiirteistä ja rakennushistriallisesti merkittävistä seikista sekä tiedt aiemmin tehdyistä krjaus- ja muutstimenpiteistä. Rakennuksen kunt selvitetään aitun krjauksen laatuun ja laajuuteen nähden riittävällä ja lutettavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkittaa, että selvityksen laativalla henkilöllä tulee lla erityisesti rakennuksen tai sen san tai rakenteiden kunnn selvittämisen edellyttävä kulutus ja kkemus. Rakennuksen kunnsta laaditusta selvityksestä käytetään esimerkiksi nimitystä kuntarvi, kunttarkastus tai kunttutkimus ja niiden yksityiskhtaisesta sisällös- 10

11 tä n laadittu erilaisia hjeita ja ppaita. Sisäilmangelmien selvittämiseksi judutaan yleensä tekemään muun muassa perusteellisia rakennus- ja laiteteknisiä kunttutkimuksia, rakenteiden ksteuteen ja sisäilman laatuun liittyviä mittauksia ja käyttäjille suunnattuja ire- ja lsuhdekyselyjä. Eri satutkimuksia ja selvityksiä tekevät yleensä useat eri asiantuntijat. Musevirast n julkaissut hjeen rakennushistriallisen selvityksen laatimisesta. 3.3 Muut selvitykset Tällaisia lennaisia selvityksiä vivat lla esimerkiksi selvitykset rakennuksen liittymisestä ympäristöön, tntin tai rakennuspaikan hulevesien käsittelystä, pihan ja istutuksien järjestelyistä, tntin tai rakennuspaikan käytön histriasta, kiinteistön jätehulln järjestämisestä, julkisivujen materiaaleista ja väreistä, kerrsalan laskennasta, rakennuksen histriasta ja aikaisemmista muutksista, esteettömyydestä sekä rakennusfysikaalisista tekijöistä, kuten rakenteiden kknaisvakavuudesta ja lujuudesta, rakennuksen ksteusteknisestä timivuudesta, sisäilmasttavitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä, rakennuksen ääniteknisestä timivuudesta, valaistuksesta, palturvallisuudesta, lämpöön ja energian käyttöön liittyvästä timivuudesta sekä tiiveydestä. Esteettömyys selvitetään usein lmakkeen mudssa levassa esteettömyysselvityksessä, jlla selvitetään ensin suunnitelmiin sisältyvät, esteettömyyteen liittyvät seikat ja myöhemmin käyttööntn yhteydessä rakennuksen tteutunut esteettömyys. 11

12 4. Erityissuunnitelmat Maankäyttö- ja rakennuslaki 134 a Erityissuunnitelmien timittaminen Rakennusvalvntaviranmainen vi määrätä rakennusluvassa, alituskkuksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana laadittavaksi ja timitettavaksi rakennushankkeen laadun tai laajuuden vuksi tarpeellisia erityissuunnitelmia. Js rakennusvalvntaviranmainen n määrännyt timitettavaksi erityissuunnitelman, rakennushankkeeseen ryhtyvän n hulehdittava siitä, että suunnitelma timitetaan rakennusvalvntaviranmaiselle ennen kuin ryhdytään työvaiheeseen, jta suunnitelma kskee. Ympäristöministeriön asetuksella vidaan antaa tarkempia säännöksiä erityissuunnitelmien sisällöstä ja esitystavasta. Useimmiten tarvittavia erityissuunnitelmia vat rakennesuunnitelma, lämmitysjärjestelmäsuunnitelma, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistsuunnitelma, ilmanvaihtsuunnitelma sekä purku- ja sujaussuunnitelma. 4.1 Rakennesuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 11 Rakennepiirustusten ja rakennelaskelmien sisältö Rakennepiirustuksiin ja rakennelaskelmiin n rakennushankkeen laatu ja laajuus humin ttaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiet suunnittelussa käytetyistä kurmituksista, kantavien rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta sekä rakenteiden mitista. Rakennepiirustuksiin n rakennushankkeen laatu ja laajuus humin ttaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiet rakenteiden lämmön, ksteuden, veden ja vedenpaineen, äänen sekä tärinän eristyksen ratkaisuista. Krjaus- tai muutstyössä rakennepiirustuksiin n lisäksi sisällytettävä tiet käyttöön jäävistä rakenteista ja niiden timinnasta sekä mahdllisista purettavista rakenteista. Rakennepiirustuksiin kuuluvat yleensä paalutus-, perustus-, tas-, vesikatt-, leikkaus-, rakennesa- ja yksityiskhtapiirustukset sekä elementtien valmistus-, asennus- ja sijituspiirustukset. Rakennepiirustuksissa esitetään yleensä rakennuksen perustaminen, rakenteet ja niiden sijitus tunnuksineen, mitat ja yksityiskhdat, kuten rauditukset, kiinnitykset, liitkset, reiät ja heikennykset, rakenteiden ja niiden materiaalien minaisuudet kantavuuden, äänen-, lämmön-, ksteuden- ja vedeneristyksen, palturvallisuuden ja säilyvyyden suhteen sekä henkilöturvallisuuden kannalta merkittävien kaiteiden, sujarakenteiden, tikkaiden, kattsiltjen yms. rakenne. Rakennesuunnitelmaan liittyviä selvityksiä vat esimerkiksi phjatutkimus, getekniset mititusperusteet; sekä rakennelaskelmat, jissa esitetään varsinaisten laskelmien lisäksi mititusperusteet, rakennemalli, kurmitustapaukset, vakavuustarkastelut sekä tarvittaessa selvitys käytetyistä atk-hjelmista tms. laskentaperusteista. 12

13 Rakennesuunnitelmista säädetään yksityiskhtaisemmin vimaan tulevassa kantavista rakenteista annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (477/2014). 4.2 Phjarakennesuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 12 Phjarakennesuunnitelman sisältö Phjarakennesuunnitelmaan n rakennushankkeen laatu ja laajuus humin ttaen riittävässä laajuudessa sisällytettävä tiet phjarakenteiden lujuudesta, vakaudesta ja mitista. Lisäksi phjarakennesuunnitelmaan n sisällyttävä tiet phjarakennustyön ja valmiiden rakenteiden vaikutuksesta rakennuspaikan ympäristöön sekä tiet siitä, miten vaara- ja haittavaikutukset estetään. Phjarakennesuunnitelman yksityiskhtaisuuden n vastattava khteen phjalsuhteiden, rakenteiden ja käytettävien työmenetelmien vaatimuksia. Phjarakennesuunnitelmassa esitetään yleensä perustan käsittely, perustusrakenteet, muut pysyvät phjarakenteet ja tarvittaessa lähirakenteiden sujaamis- ja vahvistamistavat, maarakenteet, rutasujaus, kuivanapit, kaivannt, rakennuksen liittyminen putkijhtihin ja pihaan sekä putkijhtjen ja pihan rakentaminen. Krjausrakentamisen perustaksi selvitetään lemassa levat phjarakenteet ja niiden kunt. Phjarakennesuunnitelmasta säädetään yksityiskhtaisemmin vimaan tulevassa phjarakenteista annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (465/2014). 4.3 Lämmityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemäri-laitteistsekä ilmanvaihtsuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 13 Lämmityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemäri-laitteist- sekä ilmanvaihtsuunnitelman sisältö Lämmityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteist- sekä ilmanvaihtsuunnitelmiin n sisällyttävä tiet sisälsuhteiden tavitetasista ja niiden ylläpitämiseen käytettävistä timinnista, jhdtuksista, kanavista, putkistista ja laitteista sekä mitituksista. Suunnitelmilla sitetaan, että muualla lainsäädännössä rakennuksen sisälsuhteille asetetut vaatimukset täyttyvät. Ilmanvaihtpiirustuksiin (iv-piirustukset) kuuluvat yleensä tas-, leikkaus- ja tarvittavat yksityiskhtapiirustukset. Piirustuksiin liittyvät timinta- ja säätökaavit sekä laiteluettelt. Piirustuksissa esitetään yleensä ilmanvaihtlaitksen sekä painvimaisen ilmanvaihdn järjestelmään kuuluvat tarvittavat rakenteelliseen palturvallisuuteen liittyvät ratkaisut kuten pal-sastinnit, kanavien ja laitteiden sijitus, eristys, mititus ja tiiviyslukka sekä laitteiden puhdistettavuus ja puhdistusluukut. Timinta- ja säätökaaviissa esitetään yleensä ilmanvaihtjärjestelmän timintakaavi ja -selstus, ilmanvaihtjärjestelmän ja -laitteiden timinta eri vudenaikina kurmituksen vaihdellessa sekä ilmanvaihtlaitteiden äänitast. 13

14 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistpiirustuksiin (kvv-piirustukset) kuuluvat yleensä kvv-asemapiirrs, tas-, leikkaus- ja tarvittavat yksityiskhtapiirustukset. Piirustuksiin liittyy linjakaaviita. Kvv-asemapiirrksessa esitetään yleensä tnttivesijhdt ja tnttiviemärit yleisen verkstn liitskhtaan saakka ja verkstjen ulkpulella riittävässä laajuudessa, kiinteistön alueella levat muut vesi- ja viemärijhdt, kaivt, puhdistusputket, erttimet ja pumppaamt tms., vesimittarin sijainti. Vesihultlaitksen verkstn ulkpulella esitetään lisäksi vedenttamn sijainti, jätevesien käsittely sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka. Taspiirustuksissa ja tarvittavissa leikkauspiirustuksissa esitetään yleensä vesijhdt, viemärit, vesi- ja viemäripisteet, vesi- ja viemäriliitäntöjä tarvitsevat laitteet ja varusteet (pumppaamt, erttimet tms.) sekä vesimittarin sijainti. Piirustuksissa esitetään yleensä myös eristykset, vutjen havaittavuus ja lämmityskaapelit (sijitus, kt, tilantarpeet, materiaalit ja krkeusasemat). Linjakaaviissa esitetään yleensä tasjen krkeusasemat, vesijhtkalusteiden nrmivirtaamat ja painehäviöt, putkistt varusteineen, viemäripisteet ja nrmivirtaamat sekä vesi- ja viemärijhtjen mititus. Yksi- tai kaksikerrksisessa asuinrakennuksessa edellä mainitut seikat vidaan esittää linjakaaviiden sijasta taspiirustuksissa. Lämmityslaitepiirustuksiin kuuluvat yleensä tas-, leikkaus- ja tarvittavat yksityiskhtapiirustukset. Piirustuksiin liittyy timinta-, säätö- ja linjakaaviita. Piirustuksissa ja laskelmissa esitetään yleensä lämmitysjärjestelmien sijitus ja tilantarve sekä mititus, energiantarve- ja tehntarvelaskelmat sekä lämmityslaitteiden äänitaslaskelmat. Timinta- ja säätökaaviissa esitetään yleensä lämmityslaitksen ja laitteiden timinta eri sää- ja kurmituslsuhteissa. 4.4 Purku- ja sujaussuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 14 Purku- ja sujaussuunnitelman sisältö Rakennuksen krjaus- tai muutstyössä purku- ja sujaussuunnitelmaan n tarvittaessa sisällyttävä tiedt: 1) purettavista rakenteista ja rakennussista; 2) purkutimenpiteistä ja niiden aiheuttamien haittjen estämisestä; 3) timenpiteistä, jilla rakenteet, rakennussat ja pinnat sujataan purkamisen ja rakentamisen aikana; 4) timenpiteistä, jilla krjaustyöalue ertetaan rakennuksen käytössä levasta sasta sekä alipaineistuksesta tai timenpiteistä, jilla krvausilma järjestetään käytössä leviin tilihin. Purku- ja sujaussuunnitelma liittyy työmaajärjestelyihin ja purku- ja rakennustyön aikaiseen ksteudenhallintaan ja muiden purkutöiden aiheuttamien haittjen kuten pölyn ja melun hallintaan. Usein suunnitelman sien laatimiseen sallistuu useita eri aljen asiantuntijita. Purku- ja sujaussuunnitelma laaditaan yleensä yhtenä asiakirjana, jka kstuu sekä suunnitelluista purkutimenpiteistä että purun ja rakentamisen aikana tarvittavista rakenteiden, rakennussien ja pintjen sujauksesta. Tie- 14

15 t timenpiteistä, jilla krvausilma järjestetään, tarvitaan yleensä sillin, kun kyse n julkisivutöiden sääsujauksesta. Erityisesti sillin, kun purkutöitä tehdään käytössä levassa rakennuksessa, kiinnitetään humita pölyn leviämisen estämiseen ja käytössä levan san terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Pal-sastinnin timivuus myös työn aikana varmistetaan. Tarvittaessa vidaan pyytää palviranmaisen lausunt suunnitelmasta. Ilmanvaihdn työn khteena levasta alueesta riippumatn timinta varmistetaan. 4.5 Ksteudenhallintasuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 15 Ksteudenhallintasuunnitelman sisältö Työmaan ksteudenhallintasuunnitelmaan n sisällyttävä tiet timenpiteistä, jilla rakennusaineet ja -tutteet sekä rakennussat sujataan sään aiheuttamilta tai työmaan lsuhteista jhtuvilta haittavaikutuksilta sekä timenpiteistä, jilla rakennusaineiden ja -tutteiden sekä rakennussien ksteudensujaus tteutetaan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan. Työmaan aikaisella rakenteiden ja rakennussien sujauksella ja ksteudenhallinnalla n merkitystä rakennuksen käytön terveellisyyteen. Työmaan ksteudenhallintasuunnitelma sisältää tiedt timenpiteistä, jilla rakennusaineet ja -tutteet sekä rakennussat sujataan kk rakentamisen ajan sään aiheuttamilta haittavaikutuksilta kuten kastumiselta ja jäätymiseltä. Yleisimmät tarvittavat tiedt vat tiet sadesujauksesta kuljetusten, varastinnin ja rakentamisen aikana sekä timenpiteet pakkaselta sujaamisesta valutöiden situtumisen aikana. Lisäksi ksteudenhallintasuunnitelmassa sitetaan timenpiteet, jilla rakennusaineiden ja -tutteiden sekä rakennussien ksteudensujaus tteutetaan ja rakenteiden kuivuminen ennen pinnittamista varmistetaan. Suunnitelmasta käy tällöin ilmi esimerkiksi rakennusaineiden ja -tutteiden sekä rakennussien työmaavarastinnin aikainen sujaus sekä ksteiden rakennussien ja rakennusksteuden kuivattaminen ennen peittävien rakenteiden asentamista. 4.6 Ksteusvaurin krjaussuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 16 Ksteusvaurin krjaussuunnitelman sisältö Rakennuksen krjaus- tai muutstyössä ksteusvaurin krjaussuunnitelmaan n sisällyttävä tiet: 1) timenpiteistä, jilla ksteusvaurin aiheuttama haitta tai sen vaikutus sisäilmaan ja käyttäjiin pistetaan; 2) krjatun rakenteen tai järjestelmän timimisesta sen suunnitellun käyttöiän aikana. Ksteusvaurin krjaussuunnitelma laaditaan rakentamisen laadun parantamiseksi ja ksteusvaurin uusiutumisen ehkäisemiseksi. Ksteusvauriiden aiheuttamat haitat khdistuvat erityisesti rakennuksen käyttäjien terveyteen ja 15

16 niiden selvittäminen ja krjaaminen vaativat erikistunutta asiantuntemusta ja suunnittelua. Mitä vaikeammasta ksteusvaurista ja sen aiheuttamasta haitasta n kyse, sitä enemmän krjausten suunnittelussa ja krjaustyössä vaaditaan ryhmätyötä ja usean alan asiantuntemusta. Suunnitelmien lähtökhtana n tarkituksenmukaista pitää rakennuksen jäljellä levaa käyttöikää ja tavitteena n ensisijaisesti pistaa haitan aiheuttanut vauri tai virhe. 4.7 Muut erityissuunnitelmat Muita hankkeen laadusta ja erityispiirteistä riippuen tarvittavia erityissuunnitelmia ja selvityksiä vivat lla esimerkiksi: radntekninen suunnitelma; kallirakentamistekninen suunnitelma; suunnitelma rakennuksen lämpö-, ksteus- ja ääniteknisestä timivuudesta, jka sisältää tarvittavat selvitykset ja piirrkset esimerkiksi alaphjien ja märkätiljen rakenteista ksteuden- ja vedeneristyksineen tai väliphjien, seinien ja rakennuksen vaipan ääneneristävyydestä; palturvallisuusselvitys (suunnittelun perusteet, käytetyt mallit ja saadut tulkset); suunnitelma palilmitinjärjestelmistä ja kneellisesta savunpiststa; merkki- ja turvavalaistussuunnitelma; sammutusautmatiikkasuunnitelma; rakennusautmaatisuunnitelma; sekä valaistussuunnitelma. 16

17 5. Rakennuttajavalvntaa kskeva valvntasuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslaki 151 Rakennuttajavalvnta Rakennusvalvntaviranmainen vi hakemuksesta antaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle luvan valva rakennustyötä kknaan tai sittain itse rakennushankkeeseen ryhtyvän esittämän valvntasuunnitelman mukaisesti. Valvntasuunnitelmassa n esitettävä tiedt rakennushankkeesta ja rakennuttajavalvnnan tteuttamisesta. Lupa vidaan antaa, js esitetyn valvntasuunnitelman ja rakennushankkeeseen ryhtyvän ja muiden rakennushankkeessa mukana levien kulutuksen ja kkemuksen perusteella vidaan lettaa, että rakentaminen tteutetaan rakennusluvan sekä rakentamista kskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ilman viranmaisvalvntaa. Lupaa ei kuitenkaan saa antaa, js kyseessä n asuinrakennuksen rakentaminen. Rakennusvalvntaviranmainen vi peruuttaa rakennuttajavalvntaa kskevan luvan, js hyväksymisen jälkeen ilmenee, että rakennuttajavalvnnalle ei le edellytyksiä. Rakennuttajavalvnta ei supista tämän lain mukaista rakennusvalvntaviranmaisen timivaltaa. Lppukatselmus n rakennuttajavalvnnasta hulimatta timitettava 153 :n mukaisesti. Ympäristöministeriön asetuksella vidaan antaa tarkempia säännöksiä valvntasuunnitelman sisällöstä ja tteuttamisesta. Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 17 Rakennuttajavalvntaa kskevan valvntasuunnitelman sisältö Rakennuttajavalvntaa kskevaan valvntasuunnitelmaan n sisällyttävä tiedt: 1) rakennushankkeeseen ryhtyvästä, vastaavasta työnjhtajasta ja eritysaljen työnjhtajista ja näiden aikaisemmasta kkemuksesta vastaavanlaisesti tteutetuista hankkeista sekä rakennustyön keskeisten työvaiheiden tekijöistä siltä sin kuin nämä vat hakijan tiedssa ja; 2) tarkastushjelmasta sekä tarkastusten tekijöistä ja muista rakennuttajavalvntaan liittyvistä asiantuntijista. Rakennuttajavalvntaa kskeva valvntasuunnitelma sisältää tiedt rakennushankkeesta ja sen tteuttamisesta. Keskeistä n, että suunnitelmasta ilmenevät työnjhttehtävissä timivien henkilöiden aikaisempi kkemus vastaavanlaisista hankkeista. Muita ilmitettavia, keskeisten työvaiheiden tekijöitä vat muun muassa vesieristystyön tekijät ja ksteusvauriiden krjaajat sekä knservijat. Erityyppisten rakennushankkeiden keskeiset työvaiheet vivat lla erilaisia. Valvntasuunnitelmaan sisältyy rakennustyön tarkastushjelma, jssa hakija esittää tarpeelliset seikat rakennustyön valvnnasta. 17

18 6. Laadunvarmistusselvitys Maankäyttö- ja rakennuslaki 121 a Laadunvarmistusselvitys Rakennusvalvntaviranmainen vi rakennusluvassa tai alituskkuksen perusteella edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistusselvitystä timenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Laadunvarmistusselvitystä vidaan edellyttää, js rakennushanke tai sa siitä n erittäin vaativa tai js alituskkuksessa svittujen menettelyjen perusteella ei vida perustellusti lettaa, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista kskevien säännösten ja määräysten mukainen lpputuls. Laadunvarmistusselvitykseen n merkittävä lennaiset tiedt niistä timista, jilla varmistetaan, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista kskevien säännösten ja määräysten mukainen lpputuls. Laadunvarmistusselvityksessä sitettuja menettelyjä n nudatettava rakennustyössä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän n liitettävä laadunvarmistusselvitys 150 f :n mukaiseen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Ympäristöministeriön asetuksella vidaan antaa tarkempia säännöksiä laadunvarmistusselvityksen sisällöstä. Laadunvarmistusselvitystä edellyttäneistä syistä jhtuen siihen vidaan vaatia sisällytettäviksi muun muassa seuraavia selvityksiä ja timenpiteitä: selvitys erityissuunnittelun, rakennustyön ja käytön riskeistä turvallisuuden, terveellisyyden tai pitkäaikaiskestävyyden kannalta (riskianalyysi), esitys rakennustyön tarkastusasiakirjaksi laadunvarmistustimenpiteineen, j levaa rakennusta kskeva kunttutkimus rakennuksen krjaus- ja muutstyössä, erityissuunnittelijan, vastaavan erityissuunnittelijan, asiantuntijatarkastuksen tai ulkpulisen tarkastuksen käyttäminen rakennustyön valvnnassa ja rakennustutteiden valmistuksen tarkastamisessa, rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt ja muut työvaihetarkastuksia surittavat henkilöt sekä heidän kulutuksensa ja kkemuksensa, rakennusaikataulu tteutumisarviineen timinnan laadun arviimiseksi, tarjus- ja spimusvaiheen vaatimukset laadun varmistamisen salta, suunnitelmakatselmukset, rakennushankkeeseen ryhtyvän hyväksymä työmaan laatusuunnitelma, jka sisältää laadunvarmistukseen liittyvät laadunhjaus- ja valvntamenettelyt sekä urakitsijan sisäiset laadunvalvntatimenpiteet, sekä tarkastusten vastuuhenkilöiden jhdlla tteutettavat mallikatselmukset sekä muut laadun varmistamiseksi svitut katselmukset, vastaantttarkastukset ja mittaukset. 18

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS PÄÄPIIRUSTUKSISTA, SELVITYKSISTÄ JA ERITYISSUUNNITELMISTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS PÄÄPIIRUSTUKSISTA, SELVITYKSISTÄ JA ERITYISSUUNNITELMISTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Tommi Lindh Muistio 11.12.2012 Luonnos YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS PÄÄPIIRUSTUKSISTA, SELVITYKSISTÄ JA ERITYISSUUNNITELMISTA PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Perustuslain 80

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä

Ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä Luonnos Ulpu Juvalainen ja Pekka Lukkarinen 28.8.14 Ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 1. Rakentamista koskeva suunnitelma ja rakennuslupahakemus: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus 14.04.2016 Tapani Hoppu MRL:n muutos 41/2014 Säädöskatsaus Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015 Pääsuunnittelijan

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä

KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? Risto Jyrkkä KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? 1.10.2015 Risto Jyrkkä HANKKEEN OSAPUOLIA Geosuunnittelija Rakennesuunnittelija HANKKEESEEN RYHTYVÄ Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Muut erityissuunnittelijat

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Ote Nurmijärven kunnan Rajamäen asema kaavasta. pohja kartasto. Kortteli 1209 rp/t 4

Ote Nurmijärven kunnan Rajamäen asema kaavasta. pohja kartasto. Kortteli 1209 rp/t 4 Ote Nurmijärven kunnan Rajamäen asema kaavasta Krtteli 1209 rp/t 4 phja kartast Rakenta rrusen. rajitukset ennuskiellt: Alueella ei Ie rakennuskielta Alueella n ede Ilytelty sitva tnttijak Mittakaava 1:

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu Suunnitteluhje Ari Savlainen 30.11.2015 Helsinki, Esp, Vantaa, U-ELY 30.11.2015 2 (49) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeen sisältö, tarkitus, käyttö... 4 1.2 Nimikkeistöt... 4 1.3 Suunnittelun hjaus ja hyväksyntä...

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 19.11.2014 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2015 Vastuualueet ja pätevyyden

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Anssi Knuutila Opinnäytetyö, Rakennusterveysasiantuntija RTA 2015-2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 150 d Erityismenettely

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri

Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat. Esko Knuutila rakenneinsinööri Rakennesuunnittelu, suunnittelijat ja suunnitelmat Esko Knuutila rakenneinsinööri 09.02.2016 Musta teksti = säännökset (mrl tai asetus), sininen teksti = ympäristöministeriön ohje, vihreä teksti = rakennusvalvonnan

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

TERÄLAHDEN OSAYLEISKAAVA

TERÄLAHDEN OSAYLEISKAAVA TERÄLAHDEN OSAYLEISKAAVA UUSIEN RAKENNUSPAIKKOJEN LIITTÄMISMAHDOLLISUUDET TOIMEKSIANTO Teiskn vesihult-suuskunta Teiskn Vesihult-suuskunnan vesi- ja viemäriverkstn rakennussuunnittelu TYÖNUMERO E26915

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kestäväksi rakennettu Suomi

Kestäväksi rakennettu Suomi KANSILEHTI Rakennusvalvonnan valvontaprosessi RAKENNUSHANKKEEN KOSTEUDENHALLINTA Rakennusvalvontaviranomaisentehtävänä on omalta osaltaan varmistua siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävät

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla

KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus. Arkkitehti Sofia Amberla KAUPUNKIKUVA ja rakennussuunnittelijan kelpoisuus Arkkitehti Sofia Amberla 17.11.2015 Rakennusvalvonnan ohjaustehtävä perustuu lakiin. 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Rakennuksen tulee soveltua

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Pientaloilta Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely

Pientaloilta Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely Pientaloilta 04.02.2016 Rakennusluvan hakeminen ja lupakäsittely Hankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus! Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET Jukka Mäkelä / Oy Rakennustellisuus ry Tietmallin käyttö rakennushankkeen eri vaiheissa Kupi 13.4.2016 SMARTGEO OY Palvelujen jhtajatuksena

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot