Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015"

Transkriptio

1 Ympäristöministeriön hje rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakentamista kskevista suunnitelmista ja lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä seuraavat hjeet. Ohjeet vat vimassa tistaiseksi. Helsingissä Ylijhtaja Helena Säteri Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen 1

2 Ympäristöministeriön hje rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 2015 SISÄLLYS 1. Rakentamista kskeva suunnitelma ja rakennuslupahakemus 2. Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset 2.1 Asemapiirrs 2.2 Phjapiirustus ja leikkauspiirustus 2.3 Julkisivupiirustus 3. Rakennuslupahakemukseen liitettävät selvitykset 3.1 Perustamis- ja phjalsuhdeselvitys 3.2 Selvitys rakennuksen kunnsta 3.3 Muut selvitykset 4. Erityissuunnitelmat 4.1 Rakennesuunnitelma 4.2 Phjarakennesuunnitelma 4.3 Lämmityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteist- sekä ilmanvaihtsuunnitelma 4.4 Purku- ja sujaussuunnitelma 4.5 Ksteudenhallintasuunnitelma 4.6 Ksteusvaurin krjaussuunnitelma 4.7 Muut erityissuunnitelmat 5. Rakennuttajavalvntaa kskeva valvntasuunnitelma 6. Laadunvarmistusselvitys 2

3 Ympäristöministeriön hje rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 1. Rakentamista kskeva suunnitelma ja rakennuslupahakemus Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 Rakentamista kskeva suunnitelma Rakentamista kskevia suunnitelmia vat rakennussuunnitelma sekä erityissuunnitelmat. Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, jihin kuuluvat asemapiirrs sekä phja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Erityissuunnitelmat sisältävät tarpeelliset muut piirustukset, laskelmat ja selvitykset. Rakentamista kskevat suunnitelmat n laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista kskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Ympäristöministeriön asetuksella vidaan antaa tarkempia säännöksiä rakentamista kskevien suunnitelmien sisällöstä ja esitystavasta. Maankäyttö- ja rakennuslaki 131 Rakennuslupahakemus Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti rakennusvalvntaviranmaiselta. Rakennuslupahakemukseen n liitettävä: 1) selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa; 2) rakennussuunnitelmaan sisältyvät pääpiirustukset, jtka rakennussuunnittelija varmentaa nimikirjituksellaan. Rakennusvalvntaviranmainen vi hankkeen laatu ja laajuus humin ttaen tarvittaessa edellyttää, että rakennuslupahakemukseen liitetään myös: 1) te alueen peruskartasta tai asemakaava-alueelle rakennettaessa te asemakaavasta sekä kiinteistörekisterin te ja tarvittaessa tnttikartta, js ne eivät j le rakennusvalvntaviranmaisen käytettävissä; 2) selvitys rakennuspaikan perustamis- ja phjalsuhteista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista timenpiteistä; 3) energiaselvitys; 4) selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä ja krkeussuhteista; 5) pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnsta; 6) muu rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava lennainen selvitys. Ympäristöministeriön asetuksella vidaan antaa tarkempia säännöksiä pääpiirustusten ja selvitysten sisällöstä ja esitystavasta. Rakennussuunnitelmaa nimitetään alan tehtäväluettelissa yleisesti arkkitehtisuunnitelmaksi. Hakemus vidaan sähköisestä asiinnista viranmaistiminnassa annetun lain (13/2003) njalla timittaa myös sähköisessä mudssa. Rakennusvalvnnat tarjavat usein mahdllisuuksia sähköiseen asiintiin kk hankkeen ajan neuvnnasta työmaan aikaiseen valvntaan asti. Osassa kunnista lupahakemuksen vi jättää sitteessa Jillain kunnilla n muita asiintijärjestelmiä, jista saa tieta kyseisestä kunnasta. 3

4 2. Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 2 Pääpiirustusten sisältö ja esitystapa Rakennuslupahakemuksen liitteenä leviin pääpiirustuksiin n sisällyttävä riittävät tiedt sen arviimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista kskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi pääpiirustuksiin n sisällyttävä tiedt seikista, jilla vi lla vaikutusta rakennuksen tai rakennuspaikan turvallisuuteen tai terveydellisiin lihin taikka naapurien asemaan sekä tiedt rakentamisen sveltuvuudesta rakennuspaikalle ja ympäristöönsä. Kuhunkin piirustukseen n sisällyttävä nimiö, jka sisältää suunnitelman yksilöintitiedt ja tiedt suunnittelijasta. Piirustuksiin n sisällyttävä materiaalimerkinnät ja käytetyt merkinnät n tarvittaessa selitettävä. Pääpiirustusten n ltava yhtenäisenä asiakirjana. Piirustusten mittakaavan n ltava asian käsittelyn kannalta tarkituksenmukainen ja piirustusten n ltava ilmitetun mittakaavan mukaisia. Pääpiirustusten laatimisen lähtökhtana n, että lupakäsittelyn n ltava niiden perusteella mahdllista. Hyväksytyt pääpiirustukset vat perusta rakennuksen muulle suunnittelulle ja rakennustyötä varten laadittaville työpiirustuksille. Velvittavissa säännöksissä mainittu hyvä rakennustapa viittaa sitvan nrminannn ulkpuliseen hyvää rakentamista täsmentävään tietphjaan ja käytäntöön. Esimerkiksi rakennustietkrtistn hjeita vidaan pitää hyvään rakennustapaan jhtavina. Yleisesti käytössä levasta piirustustavasta kuten viivista, tehsteista, merkeistä, symbleista, mitituksesta, piirustuksen nimiöstä, piirrsten, tekstien ja nimiön aseminnista piirustuslehdelle, piirustuslehden määrämitista ja taittamisesta sekä piirustusasiakirjjen kkamisesta piirustussarjaksi annetaan hjeita rakennuspiirustuksia kskevissa RT-hjekrteissa. Käytetyt merkinnät n syytä selittää sillin, kun kyseessä n sellainen harvin esiintyvä merkintä, jka ei le yleisesti tiedssa. Arkistlaits julkistaa arkistlain (831/94) njalla luetteln materiaaleista ja menetelmistä, jtka sveltuvat pysyvästi säilytettävien asiakirjjen valmistamiseen. Rakennusvalvntaviranmainen vi antaa erikseen hjeita sähköisestä asiakirjamenettelystä ja siihen liittyvästä asiakirjjen varmentamisesta. Pääpiirustukset vidaan rakennusvalvntaviranmaisen valmiuden ja hjeen mukaan esittää myös rakennuksen tietmallina. 2.1 Asemapiirrs Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 3 Asemapiirrksen sisältö Asemapiirrkseen n sisällyttävä tiedt siitä, että suunniteltu rakentaminen n kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista ja täyttää rakennuspaikan käytölle asetetut vaatimukset. Asemapiirrkseen n sisällyttävä rakennuspaikan, rakennuksen ja pihaalueen tiedt ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen. Muutettaessa rakennusta, rakennelmia tai pihajärjestelyjä n asemapiirrkseen sisällyttävä tiedt timenpiteiden vaikutuksesta rakennuspaikan lsuhteisiin ja käyttöön. 4

5 Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 4 Rakennuspaikan tiedt asemapiirrksessa Asemapiirrkseen n tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedt rakennuspaikasta: 1) rakennuspaikan rajat mittineen; 2) lähiympäristön kiinteistöjen sekä kaava-alueella krttelin, katualueiden ja muiden alueiden rajat; 3) kiinteistön ja sitä rajittavien alueiden tunnukset sekä kaava-alueella katujen ja teiden nimet; 4) kaava-alueella krttelia, tnttia ja lemassa levia rakennuksia tai rakennelmia kskevat kaavamerkinnät määräyksineen; 5) rakennuspaikan kulmapisteiden ja rajjen suunnitellut ja lemassa levat krkeusasemat ja krkeussuhteet krkeusluvuin ja krkeuskäyrin sekä lähiympäristön kiinteistöjen krkeussuhteet riittävän laajasti rakennuspaikan ulkpulella; 6) rakennuspaikalle rakennettavat, siellä levat ja sieltä purettavat rakennukset ja rakennelmat sekä riittävän laajasti lähiympäristön rakennukset; 7) rakennuspaikan eritelty kerrsalalaskelma ja autpaikkalaskelma, jllei niitä tehdä erillisinä selvityksinä Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 5 Rakennuksen tiedt asemapiirrksessa Asemapiirrkseen n tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedt rakennuspaikalla lemassa levista ja sille suunnitelluista rakennuksista: 1) rakennuksen etäisyys rajista, päämitat ulkseinien ulkpinnista mitattuna ja kerrsluku; 2) krjaus- tai muutstyötä kskevassa piirrksessa lemassa levan rakennuksen muutettava sa; 3) rakennuspaikan rajittuessa rantaan rakennuksen etäisyys rantaviivasta; 4) suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden suunnitellut ja lemassa levan rakennuksen viralliset ja mitatut krkeusasemat; 5) alimman viemäröidyn tasn krkeus-asema sekä yleisen viemärin padtuskrkeus ja vesimittarin sijainti; 6) vesijhdt ja viemärit kaivineen, viemärien jhtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin; 7) muut rakennusta palvelevat liittymät; 8) vesihultlaitksen verkstn ulkpulisella alueella talusvesikaivn ja jätevesien käsittelylaitteiden, kaivjen ja imeytyskenttien sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka; 9) sadevesi- ja perusvesikaivt sekä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien käsittely; 10) rakennuksen sijittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja vimajhdt. Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 6 Piha-alueen tiedt asemapiirrksessa Asemapiirrkseen n tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedt rakennuspaikan piha-alueesta: 1) piha-alueen eri khtien suunnitellut ja lemassa levat krkeusasemat ja krkeussuhteet; 2) pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalan-kulku ja ajneuvliikennejärjestelyt, pelastustiet, luiskat, prtaat, tukimuurit ja aidat; 3) säilytettävät ja muutettavat leikkipaikat, leskelualueet, autpaikat sekä muut pihajärjestelyt ja -rakenteet; 4) väestönsujan ulskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt, maalämpöputket ja -kaivt; 5) kiinteistön käyttöön ja hultn kuuluvat tilat, rakennelmat ja paikat piha-alueella; 6) säilytettävät istutukset ja puust, pistettavat puut sekä istutettavat alueet; 7) ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit. Asemapiirrs vidaan sijittaa yhteen piirustuslehteen selstusten tai muiden piirustusten kanssa ja sitä vidaan tarvittaessa täydentää erillisellä pihasuunnitelmalla. Asemapiirrs laaditaan yleensä mittakaavaan 1:500 tai 1:200. Mittakaava 1:500 saattaa edellyttää asiiden esittämistä useammalla piirrksella, mittakaavaan 1:200 laadittaessa riittää yleensä yksi piirrs. Mittakaavaa 1:1000 vidaan käyttää erittäin suuria khteita esitettäessä. Asemapiirrkseen merkitään nulella phjinen ilmansuunta. Asemapiirrs laaditaan yleensä ajantasaiselle phjakartalle. Piirrs sijitetaan piirustuslehdelle siten, että phjinen n ylhäällä. Asemapiirrksen laatimisesta, sisällöstä, piirrksista ja esitystavasta n RT-hjekrtti. 5

6 Asemakaavan hyväksymisajankhta ilmitetaan tekstisassa. Myös krttelia ja tnttia kskevat kaavamerkinnät ja -määräykset selstetaan tekstisassa. Sujelukhteiden salta n syytä humata, että kaavituksessa määriteltyjen sujelukhteiden lisäksi asemapiirrkseen n hyvä sisältää muinaismuistlain rauhittamat, kirkklainsäädännön mukaan sujellut sekä rakennusperinnön sujelusta annettuun lakiin perustuvat sujelun khteet. Lisäksi asemapiirrkseen n hyvä sisältyä tiet khteen sisältymisestä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kaupunkiympäristöön, arkelginen intressi sekä kuuluminen valtakunnallisesti arvkkaaseen maisema-alueeseen. Lähiympäristö ja rakennukset tntin tai rakennuspaikan rajjen ulkpulella esitetään tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä. Rakennuksen pallukka merkitään piirrkseen tai selstetaan tekstisassa. Rakennusikeuteen laskettava kerrsala esitetään yhteenlaskettuna sekä jateltuna rakennuksittain tarvittaessa kuhunkin kerrkseen, kellarikerrkseen ja ullakn taslle ja eriteltynä lisäksi kaavassa mahdllisesti sitettujen eri käyttötarkituksien mukaan. Ulkseinän 250 mm paksuuden ylittävä suus ilmitetaan eriteltynä. Vesijhdt ja viemärit kaivineen, vidaan esittää myös erillisessä kvvasemapiirrksessa. Hulevesi- ja perusvesikaivt vidaan esittää myös erillisessä kvv-asemapiirrksessa. Tilanne piha-alueesta ennen rakentamista ja suunnitelma esitetään sekä lähtötilanteen että suunnitellun tilanteen mukaisin krkeusluvuin ja krkeuskäyrin, js suunniteltu rakentaminen muuttaa levia krkeussuhteita piha-alueella tai rajjen kulmapisteissä. Tarvittaessa käytetään kahta eri piirrsta, jtka sijitetaan samalle piirustuslehdelle. Myös tetta phjakartasta ja/tai pintavaaituskuvaa vidaan käyttää esittämään tilannetta ennen rakentamista. Piirrkseen merkitään sisäänkäyntien paikat. Prrashuneiden tunnukset merkitään, js ne vat tiedssa. Pääsy yleiseltä tai yksityiseltä tieltä selstetaan tarvittaessa piirustuksen tekstisassa. 2.2 Phjapiirustus ja leikkauspiirustus Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 7 Phja- ja leikkauspiirustusten sisältö ja esitystapa Phjapiirustuksiin n sisällyttävä piirustukset rakennuksen jkaisesta kerrksesta tai tassta sekä tarvittaessa vesikatsta. Phjapiirustuksiin n sisällyttävä myös tiet pal-sastista ja pistumisalueista. Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennussat n esitettävä pikkileikkauksina ja taustalla näkyvät asiat prjektiina. Phjapiirustuksiin n merkittävä kutakin leikkauspiirustusta vastaava khta ja katselusuunta. Leikkauspiirustuksiin n sisällyttävä pituus- ja pikkisuuntaiset piirustukset rakennuksen erityyppisistä sista. Pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennussat n kuvattava leikattuina. Leikkaustast n valittava siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkituksenmukaiset tiedt. Leikkauspiirustuksiin n sisällyttävä tiet pal-sastista ja pistumisalueista. Leikkauspiirustuksen n rakennuspaikan maanpinnan salta ultuttava riittävästi rakennuspaikan ulkpulelle. Rakennuksen krjaus- tai muutstyössä n phja- ja leikkauspiirustusten n ultuttava riittävän laajalle alueelle ja niihin n lisäksi sisällyttävä tisistaan erttuvin merkinnöin tiet purettavista, säilyvistä ja uusista rakenteista. 6

7 Phja- ja leikkauspiirustuksilla sitetaan, että suunniteltu rakentaminen täyttää esimerkiksi tilasuunnittelultaan ja mititukseltaan säännösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset. Phja- ja leikkauspiirrkset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan. Tavanmaisesti käytetään mittakaavaa 1:100. Pienissä khteissa mittakaava 1:50 vi lla tarkituksenmukaisempi ja 1:200 kuvattaessa laajaa khdetta. Piirrksia vidaan täsmentää myös sapiirrksilla tarkitukseen sveltuvaan mittakaavaan asian käsittelyn kannalta lennaisista khdista. Rakenteiden perusratkaisut esitetään rakenteiden pikkileikkauspiirrksina, ns. rakennetyyppeinä, jissa kuvataan ulk- ja väliseinä-, ala-, väli- ja yläphja- sekä vesikattrakenteet, hrmi-, ril- ja mahdlliset savuhrmirakenteet. Rakenteiden materiaalit ja niiden lämmön-, veden-, ksteuden-, ääneneristyksen sekä paltekniset minaisuudet kuvataan ainakin niiltä sin, kun rakentamismääräyksissä n asetettu vaatimustas. Rakennetyyppien paikannus merkitään phja- ja leikkauspiirrksiin. Rakennetyypit sveltuvat yleensä esitettäviksi leikkauspiirustuksissa. Phjapiirrksessa esitetään yleensä: rakenteet sekä niissä levat aukt, kuilut ja rilt sekä tarvittaessa alakattjen alueet; myös vaipan ulkpuliset ja alaphjan alaiset rakenteet ja laitteet (kuten pumppaam); vien aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset; pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet; vesipisteet ja lattiakaivt; huneiden ja tiljen käyttötarkitus; pal-sastjen rajat/sastivien rakennussien pallukat; rakennuksen ja sien päämitat; lähelle rakennettaessa ulkseinän ja tarvittaessa muiden rakenteiden etäisyys lähirakennuksista; kerrksien ja tasjen krkeusasemat; ulskäytävien leveydet; prrashuneiden, prrassyöksyjen ja tasanteiden mititus; luiskien kaltevuus ja mititus; liikkumis- ja timimisesteisille sveltuvien hissien mitat/vapaa tila hissin edessä; sekä liikkumis- ja timimisesteisille tarkitettujen wc- ja pesutiljen mititus. Ilmanvaihdn järjestäminen, kuten tapa tai järjestelmä, jlla tul- tai krvausilma ja ilmanpist järjestetään, selstetaan tekstillä. Samin selstetaan talusveden hankinta ja jäteveden käsittely sekä lämmityksen järjestämistapa. Rakennuksen/rakennuksen san pallukka selstetaan tarvittaessa tekstisassa. Piirrksiin merkitään tarvittavien palpstien ja kuivanusujen paikat. Sammutusreitti maanalaisiin tilihin merkitään tarvittaessa. Määräysten mahdllisesti edellyttämä rakennuksen vaippaan khdistuva ääneneristävyysvaatimus esitetään ulkseinien ja ikkuniden sekä muiden aukkjen salta tarvittavassa laajuudessa. Asuinhuneen kk ja ikkunan kk esitetään tarvittaessa lunnnvaln vähimmäisvaatimuksen edellyttämän kn sittamiseksi piirrksessa tai teks- 7

8 tisassa. Ikkunakt esitetään piirrksessa tai tekstillä energiataluden edellyttämiltä sin. Ikkuniden avattavuus selstetaan tekstillä. Liikkumisesteisille sveltuvilla sekä käyttöturvallisuuden kannalta lennaisilla kulkuväylillä levien taserjen järjestäminen piha-alueella ja sisätilissa luiskilla ja hisseillä mitituksineen sekä tasanteiden ja prtaiden nusujen ja etenemien mitat vidaan esittää tekstisassa tai erillisessä liikkumisesteettömyysselvityksessä. Leikkauspiirrksissa esitetään yleensä: rakenteet ja rakennussat sekä niissä levat aukt ja ulknemat, prtaat, luiskat, hissi- ja muut kuilut sekä parvet, tarvittaessa alakatt; myös vaipan ulkpuliset rakenteet ja rakennussat kuten räystäät, aurinkkerääjät sekä alaphjan alaiset rakenteet; rakennuksen ja sen sien sekä rungsta ulknevien sien pysty- ja vaaka suuntaiset päämitat; kerrskrkeudet ja tarvittavat kerrsten ja tasjen krkeusasemat; vapaa krkeus ulknemien alla sekä aj- ja kulkuaukkjen vapaa krkeus; huneiden, tiljen ja kulkuväylien vapaa krkeus; ylä-, väli- ja alaphjien rakenteiden kknaismitat; ikkunapenkkien ja sujakaiteiden krkeudet krkeusmittina piirrksissa tai mititus selstetaan piirustuksen tekstisassa; maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskhdan, julkisivupinnan ja vesikatn pinnan leikkauskhdan, skkelin, räystään, vesikatn harjan tai muun ylimmän san krkeusasemat krkeuslukuina tai tarvittaessa krkeusmittina maanpinnasta, lisäksi vesikatn kaltevuus; lemassaleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet kuten ulknemat, kuilut ja tukimuurit sekä salajien sijainti rakennuksen välittömässä läheisyydessä tarvittavassa laajuudessa; sekä piha-alueen pinta krkeusasemineen ja tarvittaessa viett riittävän pitkälle myös naapurin pulelle, jtta vidaan sittaa tntin pintavesien pisjhtaminen ja esittää mahdlliset täytöt ja leikkaukset sekä tdeta rakennuksen palteknisten etäisyysvaatimusten täyttyminen. Leikkauspiirustuksissa vi mnimutisten rakennusten khdalla jskus lla tarkituksenmukaista esittää julkisivut samassa kuvassa niihin liittyvien leikkausten kanssa. Leikkaustasjen valinta siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkituksenmukaiset tiedt vi tarkittaa esimerkiksi sitä, että leikkauspiirustuksista käy ilmi mahdlliset sujelunarviset tai muuten arvkkaat tilat, sisustukset ja rakenteet. 2.3 Julkisivupiirustus Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 8 Julkisivupiirustusten sisältö Julkisivupiirustuksiin n sisällyttävä piirustus rakennuksen kaikista sivuista vesikatn näkyvine sineen khtisurana prjektina. Rakennetussa ympäristössä julkisivupiirustukseen n sisällyttävä tiet suhteista ja liittymisestä viereisiin rakennuksiin riittävän laajasti. 8

9 Julkisivupiirustukseen n sisällyttävä: 1) maanpinnan ja julkisivun leikkauskhdan, räystään sekä vesikatn harjan tai muun ylimmän san krkeusasemat krkeuslukuina tai krkeusmittina maanpinnasta; 2) vesikattpinnat ja kattkaltevuudet; 3) ulkseinän näkyvät rakennussat ja pinnat kiinteine laitteineen; 4) pintjen, rakennussien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja värit; 5) muut rakennuksen ulkpulella näkyvät rakennuksen timintaan, ulkasuun tai tyyliin vaikuttavat seikat; 6) ilmansuunta, jhn julkisivu näkyy. Rakennuksen krjaus- tai muutstyössä piirustukseen n lisäksi sisällyttävä kk julkisivu muutsalueiden rajineen, js krjaus- tai muutstyö vaikuttaa rakennuksen julkisivuun. Julkisivupiirustuksella sitetaan, että suunniteltu rakentaminen täyttää arkkitehtuuriltaan kauneuden ja spusuhtaisuuden vaatimukset. Julkisivupiirustuksilla sitetaan myös rakennuksen sveltuvuus ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirustukset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan kuin phja- ja leikkauspiirrkset. Julkisivupiirrksessa esitetään yleensä: ikkunat/ikkunajatus, syvennykset ja ulknemat; vet ja prtit sekä julkisivupinnan ja rakennussien kristelu (tarvittaessa sapiirrksin); luukut, aukt ja säleiköt (ilmanvaihtjärjestelmään kuuluviin aukkihin ja säleikköihin merkitään ilman sisääntt ja pist; savunpistn tarkitetut ikkunat ja luukut merkitään); näkyviin jäävät pilarit ja palkit; mains- ja muut ulkseinästä tai vesikatn pinnasta ulknevat kiinteät laitteet, varusteet ja valaisimet; kiinteät aurinksujat; ilmanvaiht- ja hissiknehuneet; taltikkaat, katttikkaat, kattsillat ja lumiesteet; lautasantennit, aurinkkerääjät; palpstit, putkistt, lauhduttimet ja muut näkyvät laitteet; savupiiput ja (savupiipun krkeus tai sen huipun krkeusasema merkitään); räystäslinja; skkelilinja; ulktast, katkset, parvekkeet; ulkprtaat ja luiskat kaiteineen ja käsijhteineen; leva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, js niiden krkeussuhteissa n era; sekä aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu sa. 9

10 3. Rakennuslupahakemukseen liitettävät selvitykset 3.1 Perustamis- ja phjalsuhdeselvitys Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 9 Perustamis- ja phjalsuhdeselvityksen sisältö Perustamis- ja phjalsuhdeselvitykseen n tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedt: 1) maaperän laatu: 2) rakennuksen krkeusasema rakennus-paikalla tdettuna; 3) phjaveden pinta ja sen muutksesta aiheutuvat haitat; 4) rakennuspaikasta tai vesistön läheisyydestä aiheutuva tulvariski; 5) radnhaitan trjumisesta; 6) rakennuspaikan saastuneet maamassat ja niiden käsittely tai sijitus. Perustamis- ja phjalsuhdeselvityksen tarve ja sisältö riippuu rakennuspaikan lsuhteista ja hankkeen minaisuuksista. Muun muassa tulva-, srtumaja vyörymävaaraan n syytä kiinnittää humita, Perustiedt phjalsuhteista käsittävät maaperän laadun, phjaveden krkeuden vaihtelun, tulvavesikrkeuden ja sade- ja viemärivesien padtuskrkeuden. Selvityksenä n yleensä phjatutkimus. Pienehkössä rakennuskhteessa ja helpissa maaperälsuhteissa vi selvityksenä lla pääpiirustuksien phja- ja leikkauspiirustuksissa esitetyt maaperätiedt. Rakennuspaikan terveellisyyden sittaminen vi edellyttää selvitystä esim. mahdllisesta radnin esiintymisestä, maaperän saastumisesta, phjavesien pilaantumisesta. 3.2 Selvitys rakennuksen kunnsta Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 10 Rakennuksen kunnsta laadittujen selvitysten sisältö Krjaus- tai muutstyön lähtötietna käytettäviin rakennuksen kunnsta laadittuihin selvityksiin n rakennushankkeen laatu ja laajuus humin ttaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiedt seuraavista seikista ja niihin mahdllisesti liittyvistä vauriista: 1) rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus; 2) rakennussien ksteudenhallinta ja muu rakennusfysikaalinen timivuus; 3) rakennuksen sisäilman terveellisyyden hallinta; 4) muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat; 5) käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedt. Lisäksi rakennuksen kunnsta laadittuun selvitykseen n tarvittaessa sisällyttävä selstus rakennuksen minaispiirteistä ja rakennushistriallisesti merkittävistä seikista sekä tiedt aiemmin tehdyistä krjaus- ja muutstimenpiteistä. Rakennuksen kunt selvitetään aitun krjauksen laatuun ja laajuuteen nähden riittävällä ja lutettavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkittaa, että selvityksen laativalla henkilöllä tulee lla erityisesti rakennuksen tai sen san tai rakenteiden kunnn selvittämisen edellyttävä kulutus ja kkemus. Rakennuksen kunnsta laaditusta selvityksestä käytetään esimerkiksi nimitystä kuntarvi, kunttarkastus tai kunttutkimus ja niiden yksityiskhtaisesta sisällös- 10

11 tä n laadittu erilaisia hjeita ja ppaita. Sisäilmangelmien selvittämiseksi judutaan yleensä tekemään muun muassa perusteellisia rakennus- ja laiteteknisiä kunttutkimuksia, rakenteiden ksteuteen ja sisäilman laatuun liittyviä mittauksia ja käyttäjille suunnattuja ire- ja lsuhdekyselyjä. Eri satutkimuksia ja selvityksiä tekevät yleensä useat eri asiantuntijat. Musevirast n julkaissut hjeen rakennushistriallisen selvityksen laatimisesta. 3.3 Muut selvitykset Tällaisia lennaisia selvityksiä vivat lla esimerkiksi selvitykset rakennuksen liittymisestä ympäristöön, tntin tai rakennuspaikan hulevesien käsittelystä, pihan ja istutuksien järjestelyistä, tntin tai rakennuspaikan käytön histriasta, kiinteistön jätehulln järjestämisestä, julkisivujen materiaaleista ja väreistä, kerrsalan laskennasta, rakennuksen histriasta ja aikaisemmista muutksista, esteettömyydestä sekä rakennusfysikaalisista tekijöistä, kuten rakenteiden kknaisvakavuudesta ja lujuudesta, rakennuksen ksteusteknisestä timivuudesta, sisäilmasttavitteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä, rakennuksen ääniteknisestä timivuudesta, valaistuksesta, palturvallisuudesta, lämpöön ja energian käyttöön liittyvästä timivuudesta sekä tiiveydestä. Esteettömyys selvitetään usein lmakkeen mudssa levassa esteettömyysselvityksessä, jlla selvitetään ensin suunnitelmiin sisältyvät, esteettömyyteen liittyvät seikat ja myöhemmin käyttööntn yhteydessä rakennuksen tteutunut esteettömyys. 11

12 4. Erityissuunnitelmat Maankäyttö- ja rakennuslaki 134 a Erityissuunnitelmien timittaminen Rakennusvalvntaviranmainen vi määrätä rakennusluvassa, alituskkuksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana laadittavaksi ja timitettavaksi rakennushankkeen laadun tai laajuuden vuksi tarpeellisia erityissuunnitelmia. Js rakennusvalvntaviranmainen n määrännyt timitettavaksi erityissuunnitelman, rakennushankkeeseen ryhtyvän n hulehdittava siitä, että suunnitelma timitetaan rakennusvalvntaviranmaiselle ennen kuin ryhdytään työvaiheeseen, jta suunnitelma kskee. Ympäristöministeriön asetuksella vidaan antaa tarkempia säännöksiä erityissuunnitelmien sisällöstä ja esitystavasta. Useimmiten tarvittavia erityissuunnitelmia vat rakennesuunnitelma, lämmitysjärjestelmäsuunnitelma, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistsuunnitelma, ilmanvaihtsuunnitelma sekä purku- ja sujaussuunnitelma. 4.1 Rakennesuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 11 Rakennepiirustusten ja rakennelaskelmien sisältö Rakennepiirustuksiin ja rakennelaskelmiin n rakennushankkeen laatu ja laajuus humin ttaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiet suunnittelussa käytetyistä kurmituksista, kantavien rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta sekä rakenteiden mitista. Rakennepiirustuksiin n rakennushankkeen laatu ja laajuus humin ttaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiet rakenteiden lämmön, ksteuden, veden ja vedenpaineen, äänen sekä tärinän eristyksen ratkaisuista. Krjaus- tai muutstyössä rakennepiirustuksiin n lisäksi sisällytettävä tiet käyttöön jäävistä rakenteista ja niiden timinnasta sekä mahdllisista purettavista rakenteista. Rakennepiirustuksiin kuuluvat yleensä paalutus-, perustus-, tas-, vesikatt-, leikkaus-, rakennesa- ja yksityiskhtapiirustukset sekä elementtien valmistus-, asennus- ja sijituspiirustukset. Rakennepiirustuksissa esitetään yleensä rakennuksen perustaminen, rakenteet ja niiden sijitus tunnuksineen, mitat ja yksityiskhdat, kuten rauditukset, kiinnitykset, liitkset, reiät ja heikennykset, rakenteiden ja niiden materiaalien minaisuudet kantavuuden, äänen-, lämmön-, ksteuden- ja vedeneristyksen, palturvallisuuden ja säilyvyyden suhteen sekä henkilöturvallisuuden kannalta merkittävien kaiteiden, sujarakenteiden, tikkaiden, kattsiltjen yms. rakenne. Rakennesuunnitelmaan liittyviä selvityksiä vat esimerkiksi phjatutkimus, getekniset mititusperusteet; sekä rakennelaskelmat, jissa esitetään varsinaisten laskelmien lisäksi mititusperusteet, rakennemalli, kurmitustapaukset, vakavuustarkastelut sekä tarvittaessa selvitys käytetyistä atk-hjelmista tms. laskentaperusteista. 12

13 Rakennesuunnitelmista säädetään yksityiskhtaisemmin vimaan tulevassa kantavista rakenteista annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (477/2014). 4.2 Phjarakennesuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 12 Phjarakennesuunnitelman sisältö Phjarakennesuunnitelmaan n rakennushankkeen laatu ja laajuus humin ttaen riittävässä laajuudessa sisällytettävä tiet phjarakenteiden lujuudesta, vakaudesta ja mitista. Lisäksi phjarakennesuunnitelmaan n sisällyttävä tiet phjarakennustyön ja valmiiden rakenteiden vaikutuksesta rakennuspaikan ympäristöön sekä tiet siitä, miten vaara- ja haittavaikutukset estetään. Phjarakennesuunnitelman yksityiskhtaisuuden n vastattava khteen phjalsuhteiden, rakenteiden ja käytettävien työmenetelmien vaatimuksia. Phjarakennesuunnitelmassa esitetään yleensä perustan käsittely, perustusrakenteet, muut pysyvät phjarakenteet ja tarvittaessa lähirakenteiden sujaamis- ja vahvistamistavat, maarakenteet, rutasujaus, kuivanapit, kaivannt, rakennuksen liittyminen putkijhtihin ja pihaan sekä putkijhtjen ja pihan rakentaminen. Krjausrakentamisen perustaksi selvitetään lemassa levat phjarakenteet ja niiden kunt. Phjarakennesuunnitelmasta säädetään yksityiskhtaisemmin vimaan tulevassa phjarakenteista annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (465/2014). 4.3 Lämmityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemäri-laitteistsekä ilmanvaihtsuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 13 Lämmityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemäri-laitteist- sekä ilmanvaihtsuunnitelman sisältö Lämmityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteist- sekä ilmanvaihtsuunnitelmiin n sisällyttävä tiet sisälsuhteiden tavitetasista ja niiden ylläpitämiseen käytettävistä timinnista, jhdtuksista, kanavista, putkistista ja laitteista sekä mitituksista. Suunnitelmilla sitetaan, että muualla lainsäädännössä rakennuksen sisälsuhteille asetetut vaatimukset täyttyvät. Ilmanvaihtpiirustuksiin (iv-piirustukset) kuuluvat yleensä tas-, leikkaus- ja tarvittavat yksityiskhtapiirustukset. Piirustuksiin liittyvät timinta- ja säätökaavit sekä laiteluettelt. Piirustuksissa esitetään yleensä ilmanvaihtlaitksen sekä painvimaisen ilmanvaihdn järjestelmään kuuluvat tarvittavat rakenteelliseen palturvallisuuteen liittyvät ratkaisut kuten pal-sastinnit, kanavien ja laitteiden sijitus, eristys, mititus ja tiiviyslukka sekä laitteiden puhdistettavuus ja puhdistusluukut. Timinta- ja säätökaaviissa esitetään yleensä ilmanvaihtjärjestelmän timintakaavi ja -selstus, ilmanvaihtjärjestelmän ja -laitteiden timinta eri vudenaikina kurmituksen vaihdellessa sekä ilmanvaihtlaitteiden äänitast. 13

14 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistpiirustuksiin (kvv-piirustukset) kuuluvat yleensä kvv-asemapiirrs, tas-, leikkaus- ja tarvittavat yksityiskhtapiirustukset. Piirustuksiin liittyy linjakaaviita. Kvv-asemapiirrksessa esitetään yleensä tnttivesijhdt ja tnttiviemärit yleisen verkstn liitskhtaan saakka ja verkstjen ulkpulella riittävässä laajuudessa, kiinteistön alueella levat muut vesi- ja viemärijhdt, kaivt, puhdistusputket, erttimet ja pumppaamt tms., vesimittarin sijainti. Vesihultlaitksen verkstn ulkpulella esitetään lisäksi vedenttamn sijainti, jätevesien käsittely sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka. Taspiirustuksissa ja tarvittavissa leikkauspiirustuksissa esitetään yleensä vesijhdt, viemärit, vesi- ja viemäripisteet, vesi- ja viemäriliitäntöjä tarvitsevat laitteet ja varusteet (pumppaamt, erttimet tms.) sekä vesimittarin sijainti. Piirustuksissa esitetään yleensä myös eristykset, vutjen havaittavuus ja lämmityskaapelit (sijitus, kt, tilantarpeet, materiaalit ja krkeusasemat). Linjakaaviissa esitetään yleensä tasjen krkeusasemat, vesijhtkalusteiden nrmivirtaamat ja painehäviöt, putkistt varusteineen, viemäripisteet ja nrmivirtaamat sekä vesi- ja viemärijhtjen mititus. Yksi- tai kaksikerrksisessa asuinrakennuksessa edellä mainitut seikat vidaan esittää linjakaaviiden sijasta taspiirustuksissa. Lämmityslaitepiirustuksiin kuuluvat yleensä tas-, leikkaus- ja tarvittavat yksityiskhtapiirustukset. Piirustuksiin liittyy timinta-, säätö- ja linjakaaviita. Piirustuksissa ja laskelmissa esitetään yleensä lämmitysjärjestelmien sijitus ja tilantarve sekä mititus, energiantarve- ja tehntarvelaskelmat sekä lämmityslaitteiden äänitaslaskelmat. Timinta- ja säätökaaviissa esitetään yleensä lämmityslaitksen ja laitteiden timinta eri sää- ja kurmituslsuhteissa. 4.4 Purku- ja sujaussuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 14 Purku- ja sujaussuunnitelman sisältö Rakennuksen krjaus- tai muutstyössä purku- ja sujaussuunnitelmaan n tarvittaessa sisällyttävä tiedt: 1) purettavista rakenteista ja rakennussista; 2) purkutimenpiteistä ja niiden aiheuttamien haittjen estämisestä; 3) timenpiteistä, jilla rakenteet, rakennussat ja pinnat sujataan purkamisen ja rakentamisen aikana; 4) timenpiteistä, jilla krjaustyöalue ertetaan rakennuksen käytössä levasta sasta sekä alipaineistuksesta tai timenpiteistä, jilla krvausilma järjestetään käytössä leviin tilihin. Purku- ja sujaussuunnitelma liittyy työmaajärjestelyihin ja purku- ja rakennustyön aikaiseen ksteudenhallintaan ja muiden purkutöiden aiheuttamien haittjen kuten pölyn ja melun hallintaan. Usein suunnitelman sien laatimiseen sallistuu useita eri aljen asiantuntijita. Purku- ja sujaussuunnitelma laaditaan yleensä yhtenä asiakirjana, jka kstuu sekä suunnitelluista purkutimenpiteistä että purun ja rakentamisen aikana tarvittavista rakenteiden, rakennussien ja pintjen sujauksesta. Tie- 14

15 t timenpiteistä, jilla krvausilma järjestetään, tarvitaan yleensä sillin, kun kyse n julkisivutöiden sääsujauksesta. Erityisesti sillin, kun purkutöitä tehdään käytössä levassa rakennuksessa, kiinnitetään humita pölyn leviämisen estämiseen ja käytössä levan san terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Pal-sastinnin timivuus myös työn aikana varmistetaan. Tarvittaessa vidaan pyytää palviranmaisen lausunt suunnitelmasta. Ilmanvaihdn työn khteena levasta alueesta riippumatn timinta varmistetaan. 4.5 Ksteudenhallintasuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 15 Ksteudenhallintasuunnitelman sisältö Työmaan ksteudenhallintasuunnitelmaan n sisällyttävä tiet timenpiteistä, jilla rakennusaineet ja -tutteet sekä rakennussat sujataan sään aiheuttamilta tai työmaan lsuhteista jhtuvilta haittavaikutuksilta sekä timenpiteistä, jilla rakennusaineiden ja -tutteiden sekä rakennussien ksteudensujaus tteutetaan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan. Työmaan aikaisella rakenteiden ja rakennussien sujauksella ja ksteudenhallinnalla n merkitystä rakennuksen käytön terveellisyyteen. Työmaan ksteudenhallintasuunnitelma sisältää tiedt timenpiteistä, jilla rakennusaineet ja -tutteet sekä rakennussat sujataan kk rakentamisen ajan sään aiheuttamilta haittavaikutuksilta kuten kastumiselta ja jäätymiseltä. Yleisimmät tarvittavat tiedt vat tiet sadesujauksesta kuljetusten, varastinnin ja rakentamisen aikana sekä timenpiteet pakkaselta sujaamisesta valutöiden situtumisen aikana. Lisäksi ksteudenhallintasuunnitelmassa sitetaan timenpiteet, jilla rakennusaineiden ja -tutteiden sekä rakennussien ksteudensujaus tteutetaan ja rakenteiden kuivuminen ennen pinnittamista varmistetaan. Suunnitelmasta käy tällöin ilmi esimerkiksi rakennusaineiden ja -tutteiden sekä rakennussien työmaavarastinnin aikainen sujaus sekä ksteiden rakennussien ja rakennusksteuden kuivattaminen ennen peittävien rakenteiden asentamista. 4.6 Ksteusvaurin krjaussuunnitelma Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 16 Ksteusvaurin krjaussuunnitelman sisältö Rakennuksen krjaus- tai muutstyössä ksteusvaurin krjaussuunnitelmaan n sisällyttävä tiet: 1) timenpiteistä, jilla ksteusvaurin aiheuttama haitta tai sen vaikutus sisäilmaan ja käyttäjiin pistetaan; 2) krjatun rakenteen tai järjestelmän timimisesta sen suunnitellun käyttöiän aikana. Ksteusvaurin krjaussuunnitelma laaditaan rakentamisen laadun parantamiseksi ja ksteusvaurin uusiutumisen ehkäisemiseksi. Ksteusvauriiden aiheuttamat haitat khdistuvat erityisesti rakennuksen käyttäjien terveyteen ja 15

16 niiden selvittäminen ja krjaaminen vaativat erikistunutta asiantuntemusta ja suunnittelua. Mitä vaikeammasta ksteusvaurista ja sen aiheuttamasta haitasta n kyse, sitä enemmän krjausten suunnittelussa ja krjaustyössä vaaditaan ryhmätyötä ja usean alan asiantuntemusta. Suunnitelmien lähtökhtana n tarkituksenmukaista pitää rakennuksen jäljellä levaa käyttöikää ja tavitteena n ensisijaisesti pistaa haitan aiheuttanut vauri tai virhe. 4.7 Muut erityissuunnitelmat Muita hankkeen laadusta ja erityispiirteistä riippuen tarvittavia erityissuunnitelmia ja selvityksiä vivat lla esimerkiksi: radntekninen suunnitelma; kallirakentamistekninen suunnitelma; suunnitelma rakennuksen lämpö-, ksteus- ja ääniteknisestä timivuudesta, jka sisältää tarvittavat selvitykset ja piirrkset esimerkiksi alaphjien ja märkätiljen rakenteista ksteuden- ja vedeneristyksineen tai väliphjien, seinien ja rakennuksen vaipan ääneneristävyydestä; palturvallisuusselvitys (suunnittelun perusteet, käytetyt mallit ja saadut tulkset); suunnitelma palilmitinjärjestelmistä ja kneellisesta savunpiststa; merkki- ja turvavalaistussuunnitelma; sammutusautmatiikkasuunnitelma; rakennusautmaatisuunnitelma; sekä valaistussuunnitelma. 16

17 5. Rakennuttajavalvntaa kskeva valvntasuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslaki 151 Rakennuttajavalvnta Rakennusvalvntaviranmainen vi hakemuksesta antaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle luvan valva rakennustyötä kknaan tai sittain itse rakennushankkeeseen ryhtyvän esittämän valvntasuunnitelman mukaisesti. Valvntasuunnitelmassa n esitettävä tiedt rakennushankkeesta ja rakennuttajavalvnnan tteuttamisesta. Lupa vidaan antaa, js esitetyn valvntasuunnitelman ja rakennushankkeeseen ryhtyvän ja muiden rakennushankkeessa mukana levien kulutuksen ja kkemuksen perusteella vidaan lettaa, että rakentaminen tteutetaan rakennusluvan sekä rakentamista kskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ilman viranmaisvalvntaa. Lupaa ei kuitenkaan saa antaa, js kyseessä n asuinrakennuksen rakentaminen. Rakennusvalvntaviranmainen vi peruuttaa rakennuttajavalvntaa kskevan luvan, js hyväksymisen jälkeen ilmenee, että rakennuttajavalvnnalle ei le edellytyksiä. Rakennuttajavalvnta ei supista tämän lain mukaista rakennusvalvntaviranmaisen timivaltaa. Lppukatselmus n rakennuttajavalvnnasta hulimatta timitettava 153 :n mukaisesti. Ympäristöministeriön asetuksella vidaan antaa tarkempia säännöksiä valvntasuunnitelman sisällöstä ja tteuttamisesta. Ympäristöministeriön asetus rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä 17 Rakennuttajavalvntaa kskevan valvntasuunnitelman sisältö Rakennuttajavalvntaa kskevaan valvntasuunnitelmaan n sisällyttävä tiedt: 1) rakennushankkeeseen ryhtyvästä, vastaavasta työnjhtajasta ja eritysaljen työnjhtajista ja näiden aikaisemmasta kkemuksesta vastaavanlaisesti tteutetuista hankkeista sekä rakennustyön keskeisten työvaiheiden tekijöistä siltä sin kuin nämä vat hakijan tiedssa ja; 2) tarkastushjelmasta sekä tarkastusten tekijöistä ja muista rakennuttajavalvntaan liittyvistä asiantuntijista. Rakennuttajavalvntaa kskeva valvntasuunnitelma sisältää tiedt rakennushankkeesta ja sen tteuttamisesta. Keskeistä n, että suunnitelmasta ilmenevät työnjhttehtävissä timivien henkilöiden aikaisempi kkemus vastaavanlaisista hankkeista. Muita ilmitettavia, keskeisten työvaiheiden tekijöitä vat muun muassa vesieristystyön tekijät ja ksteusvauriiden krjaajat sekä knservijat. Erityyppisten rakennushankkeiden keskeiset työvaiheet vivat lla erilaisia. Valvntasuunnitelmaan sisältyy rakennustyön tarkastushjelma, jssa hakija esittää tarpeelliset seikat rakennustyön valvnnasta. 17

18 6. Laadunvarmistusselvitys Maankäyttö- ja rakennuslaki 121 a Laadunvarmistusselvitys Rakennusvalvntaviranmainen vi rakennusluvassa tai alituskkuksen perusteella edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistusselvitystä timenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Laadunvarmistusselvitystä vidaan edellyttää, js rakennushanke tai sa siitä n erittäin vaativa tai js alituskkuksessa svittujen menettelyjen perusteella ei vida perustellusti lettaa, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista kskevien säännösten ja määräysten mukainen lpputuls. Laadunvarmistusselvitykseen n merkittävä lennaiset tiedt niistä timista, jilla varmistetaan, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista kskevien säännösten ja määräysten mukainen lpputuls. Laadunvarmistusselvityksessä sitettuja menettelyjä n nudatettava rakennustyössä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän n liitettävä laadunvarmistusselvitys 150 f :n mukaiseen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Ympäristöministeriön asetuksella vidaan antaa tarkempia säännöksiä laadunvarmistusselvityksen sisällöstä. Laadunvarmistusselvitystä edellyttäneistä syistä jhtuen siihen vidaan vaatia sisällytettäviksi muun muassa seuraavia selvityksiä ja timenpiteitä: selvitys erityissuunnittelun, rakennustyön ja käytön riskeistä turvallisuuden, terveellisyyden tai pitkäaikaiskestävyyden kannalta (riskianalyysi), esitys rakennustyön tarkastusasiakirjaksi laadunvarmistustimenpiteineen, j levaa rakennusta kskeva kunttutkimus rakennuksen krjaus- ja muutstyössä, erityissuunnittelijan, vastaavan erityissuunnittelijan, asiantuntijatarkastuksen tai ulkpulisen tarkastuksen käyttäminen rakennustyön valvnnassa ja rakennustutteiden valmistuksen tarkastamisessa, rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt ja muut työvaihetarkastuksia surittavat henkilöt sekä heidän kulutuksensa ja kkemuksensa, rakennusaikataulu tteutumisarviineen timinnan laadun arviimiseksi, tarjus- ja spimusvaiheen vaatimukset laadun varmistamisen salta, suunnitelmakatselmukset, rakennushankkeeseen ryhtyvän hyväksymä työmaan laatusuunnitelma, jka sisältää laadunvarmistukseen liittyvät laadunhjaus- ja valvntamenettelyt sekä urakitsijan sisäiset laadunvalvntatimenpiteet, sekä tarkastusten vastuuhenkilöiden jhdlla tteutettavat mallikatselmukset sekä muut laadun varmistamiseksi svitut katselmukset, vastaantttarkastukset ja mittaukset. 18

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015. 216/2015 Ympäristöministeriön asetus. rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015. 216/2015 Ympäristöministeriön asetus. rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2015 216/2015 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Erityissuunnitelmat. Rakennepiirustukset, ilmanvaihto- ja lämmityslaitepiirustukset sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistopiirustukset

Erityissuunnitelmat. Rakennepiirustukset, ilmanvaihto- ja lämmityslaitepiirustukset sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistopiirustukset Erityissuunnitelmat Rakennepiirustukset, ilmanvaihto- ja lämmityslaitepiirustukset sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistopiirustukset Rakennusvalvonnan ohjeita nro 31 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala

Lisätiedot

HYVÄ ASEMAPIIRROS. Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä. Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015

HYVÄ ASEMAPIIRROS. Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä. Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015 Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015 HYVÄ ASEMAPIIRROS Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari MIKÄ IHMEEN ASEMAPIIRROS? - Palstan keskustelua.

Lisätiedot

TOIMENPIDELUPA HAETTAVA ILMOITUS TEHTÄVÄ

TOIMENPIDELUPA HAETTAVA ILMOITUS TEHTÄVÄ 1 ALAVUDEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Alavuden kaupunginvaltuustn 17.9.2001 hyväksymä 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa levien sekä muiden

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

Kansilehti. Pääpiirustukset

Kansilehti. Pääpiirustukset Kansilehti Pääpiirustukset Severi Niittymäki Rakennusalan pt. Arkkitehtuuri ja rakentaminen 25.3.2013 Tekijä Severi Niittymäki Työn nimi Pääpiirustukset Sivumäärä Liitteitä kpl Oppilaitoksen nimi Ammattiopisto

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty KV 20.1.2003 8. Voimaantulo 25.2.2003 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2.

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty KV 20.1.2003 8. Voimaantulo 25.2.2003 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 2. ÄHTÄRIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty KV 20.1.2003 8 Vimaantul 25.2.2003 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa levien sekä muiden maan

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS PÄÄPIIRUSTUKSISTA, SELVITYKSISTÄ JA ERITYISSUUNNITELMISTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS PÄÄPIIRUSTUKSISTA, SELVITYKSISTÄ JA ERITYISSUUNNITELMISTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Tommi Lindh Muistio 11.12.2012 Luonnos YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS PÄÄPIIRUSTUKSISTA, SELVITYKSISTÄ JA ERITYISSUUNNITELMISTA PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Perustuslain 80

Lisätiedot

Luvian kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Luvian kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO Luvian kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA...3 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS.....4

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje OHJEKORTIT. Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje OHJEKORTIT. Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OHJEKORTIT Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 2 Sisällysluettel A1-1 Vastaavan työnjhtajan pätevyysvaatimukset... 3 A1-2 KVV- ja IV-laitteistjen rakentamisesta vastaavien työnjhtajien pätevyysvaatimukset...

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS

PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta PÄÄSUUNNITTELIJAN LAADUNVARMISTUS Olli Nieminen, arkkitehti safa Arkkitehtitimist ON Oy Kuka Olli Nieminen, arkkitehti SAFA Arkkitehtitimist ON Oy Syntynyt

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Ääniteknisten tarkasteluiden hjeet IV-kunttutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) IV-kunttutkimus Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Tämä IV-kunttutkimushje kskee ilmastintijärjestelmän, eri laitteiden ja kmpnenttien

Lisätiedot

Immeljärven asemakaavan muutos, kortteli 690, Rakentamistapaohjeet

Immeljärven asemakaavan muutos, kortteli 690, Rakentamistapaohjeet SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KITTILÄN KUNTA Immeljärven asemakaavan muuts, krtteli 690, Rakentamistapahjeet Lunns Immelkartann päärakennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 424-P26265 Rakentamistapahjeet 1 (6)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 28.5.2002 Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys

SISÄLLYSLUETTELO. 28.5.2002 Isonkyrön kunta, rakennusjärjestys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 1.3 RAKENTAMISTAPAOHJEET 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS 2.2

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Rakennetun ympäristön osasto Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen Perustelumuistio 9.3.2015 EHDOTUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEKSI RAKENTAMISTA KOSKE- VISTA SUUNNITELMISTA JA SELVITYKSISTÄ

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä

Ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä Luonnos Ulpu Juvalainen ja Pekka Lukkarinen 28.8.14 Ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 1. Rakentamista koskeva suunnitelma ja rakennuslupahakemus: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014 SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE RAKENNUSTYÖMAAN

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

KYT 2010 tutkimusohjelman loppuseminaari

KYT 2010 tutkimusohjelman loppuseminaari KYT 2010 tutkimushjelman lppuseminaari 18.3.2011 Helsinki Kalliperän maisuuksien karakterisinti sana ydinjätehulln tutkimusta Paula Rutsalainen, STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY 1 Esityksen

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

Tarkemittausohje

Tarkemittausohje 2.12.2015 1 Yleistä Tämä tarkemittaus ja dkumentintihje n tarkitettu käytettäväksi kaikissa Janakkalan Veden uudisrakennus- ja saneerauskhteissa. Ohjeesta ei saa piketa ilman erillistä Janakkalan Veden

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY

PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY EMBASSY OF INDIA KULOSSARENKATU 30 00570 HELSINKI MUUTOS PALOKATKOSUUNNITELMA PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedt... 3 3. Pal-sastinti...

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014. 41/2014 Laki. maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014. 41/2014 Laki. maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014 41/2014 Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus 14.04.2016 Tapani Hoppu MRL:n muutos 41/2014 Säädöskatsaus Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015 Pääsuunnittelijan

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvonnan tietopäivä 3.3.2015 ERITYISMENETTELY

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

Ote Nurmijärven kunnan Rajamäen asema kaavasta. pohja kartasto. Kortteli 1209 rp/t 4

Ote Nurmijärven kunnan Rajamäen asema kaavasta. pohja kartasto. Kortteli 1209 rp/t 4 Ote Nurmijärven kunnan Rajamäen asema kaavasta Krtteli 1209 rp/t 4 phja kartast Rakenta rrusen. rajitukset ennuskiellt: Alueella ei Ie rakennuskielta Alueella n ede Ilytelty sitva tnttijak Mittakaava 1:

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemukset sekä ilmoitukset on tehtävä kirjallisena.

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemukset sekä ilmoitukset on tehtävä kirjallisena. LOMARAKENNUSTEN RAKENTAMINEN Rakennuslupa on haettava rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Tietoa rakennustyön valvonnasta

Tietoa rakennustyön valvonnasta Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset Ohje 1 (5) TRAFI/ Antpäivä: 28.12.2011 Vimaantulpäivä: 2.1.2012 Vimassa: tistaiseksi Säädösperusta: LiikMp ajneuvjen katsastusluvista (1099/1998) 2 Muutstiedt: Kumaa hjeen 237/121/2001 Sveltamisala: Katsastustimipaikat

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta Risto Levanto 7.10.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot