Musik / Musiiki * Dans/Tanssi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musik / Musiiki * Dans/Tanssi"

Transkriptio

1 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS Musik / Musiiki * Dans/Tanssi

2 2

3 3 INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 4 Yleistä musiikkiopistosta... 5 Provsystem / Tasosuoristus... 6 Läsåret Lukuvuosi Bildningsnämnden / Sivistyslautakunta... 9 Ekonomi / Talous Personal/Henkilökunta. 11 Erhållna avgångsbetyg/päättötodistuksen saaneet Avlagda kursexamina/suoritetut kurssitutkinnot. 12 Examina i allmänna ämnen/yleisten aineiden tutkinnot. 14 Stipendier / Stipendit Händelsekalender / Tapahtumakalenteri Konserter / Konsertit Terminsavgifter / Lukukausimaksut... 36

4 4 Allmänt om musikinstitutet Lite historia Rötterna till Korsholms musikinstitut går tillbaka till år 1952, då Bjarne Berg inledde musikundervisning i Solf. Fr.om kallades musikverksamheten Solf musikskola. År 1981 började musikskolan som första finlandssvenska musikskola få lagstadgat statsunderstöd. Hösten 1982 utsträcktes den lagstadgade musikskolans verksamhet till hela Korsholms kommun under namnet Solfs musikskola övertog Korsholms kommun musikskolan och samtidigt ändrades musikskolans namn till Korsholms musikskola. När rätten att ge undervisning också på institutsnivå erhölls år 1995, fick musikskolan namnet Korsholms musikinstitut. En del av ett större system Korsholms musikinstitut hör till Finlands musikläroinrättningars förbund (FMF) tillsammans med 98 andra musikinstitut och konservatorier i Finland. FMF ansvarar för uppgörandet av anvisningar för nivåprov på grundnivå och institutsnivå. Läroplanen för Korsholms musikinstitut grundar sig på de av Utbildningsstyrelsens utgivna landsomfattande grunderna för läroplan. I grunderna för läroplanen ingår bl.a. instruktioner för avläggande och bedömning av nivåprov. Verksamhetsidé Korsholms musikinstitut erbjuder konstundervisning enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Musikinstitutet ordnar själv undervisning i konstformerna musik och dans medan undervisning i bildkonst, hantverkskonst och teaterkonst ordnas som köptjänst. Undervisning ges på svenska och finska och verksamheten riktar sig i främsta hand till barn och unga. Inriktningar och nivåer Musikundervisningen vid Korsholms musikinstitut utgörs av undervisning på grundnivå och därpå baserade studier på musikinstitutsnivå. Dessa föregås av tidig musikfostran. Dessutom kan musikinstitutet erbjuda påbyggnadsundervisning efter avlagda studier på musikinstitutsnivå. På grundnivå ges undervisning inom tre olika inriktningar, klassisk musik, rytmmusik och folkmusik. På musikinstitutsnivå ges undervisning i klassisk musik och rytmmusik. Undervisningens nivåer: Påbyggnadsundervisning Undervisning på musikinstitutsnivå Undervisning på grundnivå Tidig musikfostran

5 5 Yleistä musiikkiopistosta Vähän historiaa Mustasaaren musiikkiopiston juuret ulottuvat aina vuoteen 1952, jolloin Bjarne Berg aloitti musiikinopetuksen Sulvalla. Vuonna 1959 toimintaa jatkettiin Solf musikskola-nimellä. Vuonna 1981 musiikkikoulu alkoi ensimmäisenä suomenruotsalaisena musiikkikouluna saada lakisääteistä valtionapua. Lakisääteisen musiikkikoulun toiminta ulottui vuoden 1982 syksystä lähtien koko Mustasaaren kuntaan Solfs musikskolan nimellä. Vuonna 1989 musiikkikoulun ylläpitäminen siirtyi Mustasaaren kunnalle ja samalla vaihtui myös nimi Mustasaaren musiikkikouluksi. Kun oikeus antaa myös opistotason opetusta saatin vuonna 1995, musiikkikoulusta tuli Mustasaaren musiikkiopisto. Osa laajempaa järjestelmää Mustasaaren musiikkiopisto kuuluu Suomen musiikkioppilaitosten liittoon (SML), johon kuuluu kaikkiaan 98 musiikkiopistoa ja konservatoriota eri puolilta Suomea. SML vastaa mm. musiikin perusasteen ja musiikkiopistoasteen kurssitutkintovaatimusten laadinnasta valtakunnallisella tasolla. Mustasaaren musiikkiopiston opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelman perusteet sisältävät mm. kurssitutkintojen suorittamista ja arvostelua koskevat ohjeet. Toiminta-ajatus Mustasaaren musiikkiopisto järjestää taideopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla. Musiikkiopisto antaa itse opetusta musiikissa ja tanssissa kun taas opetus kuva- ja teatteri sekä käsityötaiteessa hankitaan ostopalvelujen kautta. Opetusta annetaan suomen ja ruotsin kielellä. Musiikkiopiston toiminta kohdistuu ensisijaisesti lapsiin ja nuoriin. Tasot ja suuntautumisvaihtoehdot Mustasaaren musiikkiopiston antama musiikinopetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta. Musiikkiopisto voi myös tarjota musiikkiopistotason opintojen jälkeistä lisäopetusta. Perustasolla on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: klassinen musiikki, rytmimusiikki ja kansanmusiikki. Musiikkiopistotasolla oppilas voi opiskella joko klassista musiikkia tai rytmimusiikkia. Musiikinopetuksen rakenne: Lisäopetus Musiikkiopistotaso Musiikin perustaso Varhaisiän musiikkikasvatus

6 6 Provsystem Grundnivå: Huvudämne grundnivå 1, 2 och 3 Musikens teori och tonträffning grundnivå 1, 2 och 3 Musikkunskap Samspel Frivilligt biinstrument (möjligt att börja då Grundnivå 2 avklarats i huvudämnet) Musikinstitutsnivå: Huvudämne Tonträffning Musikens teori Musikkunskap eller harmonilära Samspel Frivilligt biinstrument När eleven har avlagt erforderliga nivåprov, får han/hon avgångsbetyg på grund- eller institutsnivå. Tasosuoritus Perustaso: Pääaine perustaso 1, 2 ja 3 Musiikin teoria ja säveltapailu 1, 2 ja 3 Musiikkitieto Yhteissoitto Vapaaehtoinen sivusoitin (mahdollisuus aloittaa, kun pääaineessa on suoritettu perustaso 2) Musiikkiopistotaso: Pääaine Säveltapailu Musiikin teoria Musiikkitieto tai harmoniaoppi Yhteissoitto Vapaaehtoinen sivusoitin Kun oppilas on suorittanut vaadittavat tasosuoritukset, hän saa perus- tai opistotason päättötodistuksen.

7 7 Resurserna bör riktas rätt Det går dåligt för Finland får vi höra i nyheterna så gott som varje dag. Ekonomin drar inte som den borde och staten söker ständigt efter sparåtgärder. Även de statliga bidragen till den grundläggande konstundervisningen har varit under granskning. Hittills har ändå större nedskärningar kunnat undvikas. Orsaken till det är troligen den att den grundläggande konstundervisningen anses vara mycket viktig. Då pengarna i kommunerna tryter går det ändå lätt så, att man inte i tillräcklig grad förstår vikten av konstfostran och nedskärningar görs i finansieringen av den grundläggande konstundervisningen. Detta leder i sin tur till att många barn och unga i fortsättningen inte kan delta i den verksamhet musikinstituten erbjuder eftersom terminsavgifterna blir för höga, eller för att det helt enkelt inte längre finns tillräckligt många elevplatser. Den här typen av nedskärningar är skenbara och kortsiktiga utgiftsminskningar som ökar kommunernas utgifter på annat håll. Risken är uppenbar att kommuner som gör denna typ av nedskärningar i slutändan får en högre nettoutgift. I Korsholm har situationen de senaste åren ändå varit rätt bra och stabil och detta vill jag tacka våra beslutsfattare för! Ekonomin stramas trots allt åt hela tiden. År 2014 tvingades musikinstitutet därför höja terminsavgifterna. Det är skäl att noga akta sig för att hamna i en ond spiral där man ständigt har ett behov av att höja terminsavgifterna, eftersom konstfostran bör ses som en viktig del av den kommunala servicen. Att ta del av denna service borde vara en grundläggande rättighet för var och en. Jag tackar er alla för läsåret med president Tarja Halonens ord: Musik liksom annan konst är för såväl den enskilda människan som för gemenskapen en väg till glädje och förståelse. Ju yngre man får lära sig det, desto rikare liv. Tomas Holmström Rektor, Korsholms musikinstitut

8 8 Resurssit suunnattava oikein Miltei joka päivä saamme kuulla uutisista, että Suomella menee huonosti, koska talous takkuaa. Valtio hakee säästöjä eri tavoin. Myös musiikkiopiston valtionavustukset ovat olleet tarkkailun kohteena, mutta toistaiseksi suuremmilta leikkauksilta on vältytty. Syy siihen lienee, että musiikkiopistojen tarjoama palvelu koetaan tärkeäksi. Kun kuntien taloudessa on vaje, käy kuitenkin helposti niin, että taidekasvatuksen tärkeyttä ei ymmärretä riittävästi ja taidekasvatuksen rahoitusta vähennetään. Tämä johtaa siihen, että monet lapset ja nuoret eivät enää voi osallistua musiikkiopistojen tarjoamaan toimintaan, koska lukukausimaksut nousevat pilviin tai oppilaspaikkoja ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Tällaiset leikkaukset ovat näennäisiä ja lyhytnäköisiä säästöjä, jotka lisäävät kunnan menoja muualla. Oletettavasti tällaiset säästöt koituvatkin kunnalle lisämenoiksi. Mustasaaressa tilanne on viime vuosina kuitenkin ollut suhteellisen hyvä ja vakaa, ja haluan kiittää siitä kunnan päättäjiä! Taloudellinen tilanne kuitenkin kiristyy koko ajan. Vuonna 2014 musiikkiopisto joutui siksi nostamaan lukukausimaksuja. Tähän lukukausimaksujen korottamisen kierteeseen joutumista on kuitenkin syytä välttää, koska taodekasvatus tulee nähdä osana kuntien peruspalveluita, ja siihen osallistumisen tulisi olla jokaisen kansalaisen perusoikeus. Kiitän kaikkia lukuvuodesta presidentti Tarja Halosen sanoin: Musiikki niin kuin muutkin taiteet on sekä ihmiselle itselleen että yhteisölle tie iloon ja ymmärrykseen. Mitä nuorempana sen saa oppia sen rikkaampi elämä. Tomas Holmström Rehtori, Mustasaaren musiikkiopisto

9 9 BILDNINGSNÄMNDEN / SIVISTYSLAUTAKUNTA Korsholms musikinstitut är underställt Bildningsnämnden i Korsholms kommun. Mustasaaren musiikkiopisto kuuluu hallinnollisesti Mustasaaren kuntaan. Johanna Nyman (ordf./puh.joht.) Erkki Mäntyharju Maria Backman Samuel Broman Linda Holm Tom Kecklund Magnus Mikander Johan Rönn Anna Sand Pia Smeds Nadja Suomela

10 10 EKONOMI / TALOUS Korsholms musikinstitut / Mustasaaren musiikkiopisto : Totala utgifter / Menot yhteensä: Inkomster / Tulot: Statsandelar / Valtionosuudet Korsholms kommun / Mustasaaren kunta Elevavgifter / Oppilasmaksut Övriga inkomster / Muut tulot Sammanlagt / Yhteensä Ekonomijämförelse / Talousvertailu Utgifter/Menot Bokslut/Tilinp. Bokslut/Tilinp Bokslut/Tilinp Bokslut/Tilinp 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Statsandelar Valtionosuudet Korsholms kommun Mustasaaren kunta Elevavgifter Oppilasmaksut Övriga inkomster Muut tulot

11 11 PERSONAL / HENKILÖKUNTA Kansli / Toimisto: Holmström Tomas Peter Roos Martina Uthardt Susanna Anneberg rektor / rehtori t.f rektor/rehtori sekreterare/sihteeri projektkoordinator, fakturering/projektikoordinaattori, laskutus Lärare/Opettajat Aitoaho Tuukka Anneberg Susanna Bergman Catarina Bäck Roger Franzén Rabbe Gyimes Zsofia Holmlund Roger Hiisvirta Satu Häger-Björkgren Isabella Julia Johansson Kantola Suvi Kevin Jonna Kuokkanen Vesa Lindfors Georgina Lindblom Stefan Lund Bo Löfroth Päivi Mankkinen Ville Moberg Anna Nedergård Elisabeth Nordström Johnny Nordqvist Margaretha Nygård Lars-Erik Pajalahti Hanna Packalén Tom Pellinen Marja Rönn William Strömvall Trygve Tuppela Pipsa Toppinen Johanna slagverk/lyömäsoittimet piano/piano flöjt/huilu karusell/karuselli elgitarr, band/sähkökitara, bändi oboe/oboe piano, saxofon, dragspel/piano, saksofoni, harmoniikka flöjt/huillu musiklekskola, teoria dans/tanssi violin/viulu dans/tanssi gitarr, kitara sång (klassisk, rytmmusik)/laulu (klass., rytm.) elbas/sähköbasso dragspel/harmonikka violin/viulu violin/viulu dans/tanssi klarinett/klarinetti piano (rytm)/piano (rytmi) sång/laulu violin/viulu trumpet/trumpetti teoretiska ämnen/teoria-aineet musiklekskola (finska), orgel/musiikkileikkikoulu, urut, piano gitarr/kitara piano/piano dans/tanssi cello/sello

12 12 ERHÅLLNA AVGÅNGSBETYG / PÄÄTTÖTODISTUKSEN SAANEET Grundnivå/Perustaso Elev / Oppilas Instrument / Soitin Lärare / Opettaja Forss Sonja piano/piano Trygve Strömvall Hyvönen Helena tvärflöjt/huillu Catarina Bergman Weber Susanna laulu/sång Georgina Lindfors Hauru Samu piano/piano Roger Holmlund Andersson Olivia sång/laulu Georgina Lindfors Nyström Oscar gitarr/kitarra Vesa Kuokkanen Nabb Cajsa-Stina sång/laulu Georgina Lindfors Institutsnivå/Opistotaso Elev / Oppilas Instrument / Soitin Lärare / Opettaja Österberg Jessica violin/viulu Kantola Suvi Österberg Janeta dragspel/harmonikka Lund Bo AVLAGDA KURSEXAMINA / SUORITETUT KURSSITUTKINNOT Solistiska ämnen / Solistiset aineet: Elev / Oppilas Lärare / Opettaja: Dragspel / Harmonikka: Grundnivå 1/Perustaso 1: Österberg Victor Lund Bo MI/MÖ: Österberg Janeta Lund Bo Gitarr / Kitara: Grundnivå 1/Perustaso 1: Helin Saku Kuokkanen Vesa Tunér Xenia Rönn William Björkholm Axel Kuokkanen Vesa Grundnivå 2/Perustaso 2: Rönnblom Amanda Kuokkanen Vesa Grundnivå 3/Perustaso 3: Nyström Louise Kuokkanen Vesa

13 13 Piano rytmmusik / Piano rytmimusiikki: Grundnivå 3/Perustaso 3: Nygård Kim Nordström Johnny Martin Robin Nordström Johnny Piano / Piano Grundnivå 1/Perustaso 1: Östman Lina Häger-Björkgren Isabella Helala Annukka Anneberg Susanna Grundnivå 2/Perustaso 2: Öling Elin Strömvall Trygve Galchenko Anastasiia Strömvall Trygve Rösgren Amanda Holmlund Roger Nygård Emelie Strömvall Trygve Grundnivå 3/Perustaso 3: Hauru Samu Holmlund Roger Södergård Rebecca Strömvall Trygve Forss Sonja Strömvall Trygve Sång / Laulu: Grundnivå 1/Perustaso 1: Berglund Julia Nordqvist Margaretha Sjöblom Miriam Nordqvist Margaretha Grundnivå 2/Perustaso 2: Nordlund Daniel Nordqvist Margaretha Sång rytmmusik / Laulu rytmimusiikki: Grundnivå 1/Perustaso 1: Backman Emilia Lindfors Georgina Smeds Amanda Lindfors Georgina Grundnivå 2/Perustaso 2: Andersson Olivia Lindfors Georgina Löfroth Clara Lindfors Georgina MI/MO: Weber Susanna Lindfors Georgina Nabb Cajsa-Stina Lindfors Georgina Violin / Viulu: Grundnivå 1/Perustaso 1: Sandelin Lina Löfroth Päivi Poti Anita Löfroth Päivi Örnberg Emilia Löfroth Päivi Berg Alexandra Löfroth Päivi Österberg Jessica Kantola Suvi Grundnivå 2/Perustaso 2: Thors Jenny Nygård Lars-Erik Palola Martta Löfroth Päivi Jokilehto Jessica Löfroth Päivi Wistbacka Emmy Löfroth Päivi Grundnivå 3/Perustaso 3: Helala Annukka Löfroth Päivi MI/MÖ: Linde Jasmin Löfroth Päivi

14 14 Elgitarr / Sähkökitara: Grundnivå 2/Perustaso 2: Rönnqvist Emil Franzén Rabbe Grundnivå 3/Perustaso 3: Lindell Thomas Franzén Rabbe Klarinett / Klarinetti: Grundnivå 1/Perustaso 1: Hyvönen Johannes Nedergård Elisabeth Flöjt / Huillu: Grundnivå 1/Perustaso 1: Näsman Lisa Bergman Catarina Grundnivå 3/Perustaso 3: Hyvönen Helena Bergman Catarina Examina i allmänna ämnen / Yleisten aineiden tutkinnot Teori och gehör grundnivå 1 / Teoria ja säveltapailu perustaso 1: Lisa Näsman Aurora Nigmann Johannes Strand Ellen Sabel Axel Björkholm Rebecca Taylor Michelle Sjöstrand Evelina Salonen Emmy Wistbacka Julia Westerholm Axel Karv Emil Österback Henrik Nyström William Dalgren Teori och gehör grundnivå 2 / Teoria ja säveltapailu perustaso 2: Sofia Ahläng Johanna Ahläng Freya Westerback Emilia Tietäväinen Sandra Walderman Tobias Holmqvist Kajsa Österback Ida-Maria Andersson Therese Braskén Victor Österberg Xenia Tunér Wenla Tunér Isabella Holmlund

15 15 Teori grundnivå 3/Teoria perustaso 3: Viktor Rönnblom Kim Nygård Johan Wahlman Emil Rönnqvist Josefine Karp Gehör grundnivå 3/Säveltapailu perustaso 3: Viktor Rönnblom Kim Nygård Emil Rönnqvist Josefine Karp Musikkunskap grundkurs/musiikkitieto peruskurssi: Cajsa-Stina Nabb Robin Martin Olivia Andersson Johan Engblom Oscar Granholm Oscar Nyström Musikskolan Tactus/Musiikkikoulu Tactus Teori och gehör, grundnivå 1/ Teoria ja säveltapailu perustaso1 Maria Hagberg Helena Östman Caroline Wiklund Emma Norrgård Alex Östman Musikskolan Tactus/Musiikkikoulu Tactus Teori grundnivå 3 /Teoria perustaso 3: Julia Berglund Elin Öling Wilma Eklund Jenny Thors Musikskolan Tactus/Musiikkikoulu Tactus Gehör, grundnivå 3/ Säveltapailu perustaso 3: Julia Berglund Elin Öling Wilma Eklund Jenny Thors Emelie Nygård Anna Östman

16 16 Suomenkieliset ryhmät: Teoria ja säveltapailu perustaso1 Emmi Rantala Ida Rantala Eero Suomela Taneli Tuominen Juho Suomela Joonatan Pöntinen Suomenkieliset ryhmät: Yleinen musiikkitieto Susanna Weber Noora Skogberg Samu Hauru Jenni Saari Kursit suoritettu Kuula opistossa/kurser gjorda på Kuula institutet: Teoria ja säveltapailu perustaso 3: Vilma Ala-Nikkola Siiri Ojala Teoria musiikkiopistotaso/teori på institutnivå (MI)) Sonja Forss Jasmin Linde Följande elever har tilldelats stipendier Andersson Olivia Blom Ellen Hauru Samu Helala Annukka Hyvönen Helena Karv Axel Linde Jasmine Lindell Thomas Löfroth Clara Nabb Cajsa-Stina Nyström Oscar Nygård Kim Palola Martta Rantala Emmi Rantala Ida Rönnblom Amanda Weber Susanna Österberg Jessica Österberg Janeta Stipendierna utdelas av: Kvevlax Sparbank Aktia Korsholms stipendiefond STIPENDIER / STIPENDIT

17 17 Musikinstitutets händelsekalender hösten 2013 Musiikkiopiston tapahtumakalenteri syksy kl./klo Elevkonsert, Kvevlax församlingshem/ Oppilaskonsertti, Koivulahden seurakuntakoti kl./klo Elevkonsert, finska församlingshemmet/ Oppilaskonsertti, Mustasaaren seurakuntakeskus kl./klo Elevkonsert, Kryptan, Gamla Vasa/Oppilaskonsertti, Vanha Vaasan Krypta kl./klo Karusellkonsert, Korsholms Keskuskoulu/Karusellikonsertti, Mustasaaren Keskuskoulu Unga solister, Vasa stadshus/jakobstad Campus Allegro/Nuoret solistit, Vaasan kaupungingtalo/pietarsaari Campus Allegro kl./klo Rytmiikan juhlat, Kulttuuritalolla/Rytmikens fest, Kulturhuset (Suomenkielinen) kl./klo Muskarijuhlat, Kulttuuritalolla/Musiklekisfest, Kulturhuset (Suomenkielinen) kl./klo Rytmkonsert, Kulturhuset/Rytmikonsertti, Kulttuuritalolla kl./klo Dansarnas julfest, Kulturhuset/Tanssijoiden juhlat, Kulttuuritalolla kl./klo Musiklekisjulfest, Sibelius klassrum/muskarijuhlat, Sibeliuksen luokka (svenskspråkig) kl./klo Julkonsert, Kulturhuset/Joulukonsertti, Kulttuuritalolla

18 18 Musikinstitutets händelsekalender våren 2014 Musiikkiopiston tapahtumakalenteri kevät kl./klo Elevkonsert Toby lågstadium/oppilaskonsertti Tuovilan koulu kl./klo Aktivitetsveckans konsert, Kulturhuset/Aktiviteettiviikon konsertti, Kulttuuritalolla kl./klo Elevkonsert, Kulturhuset/Oppilaskonsertti, Kulttuuritalolla kl./klo Blåsarnas skolturné, Solf/Puhaltajien koulukiertue, Sulva kl./klo Sångkonsert The Circle of Love,Seniorpunkten/Laulukonsertti The Circle of love, Seniorpiste kl./klo Instrumentprovardag, Smedsby/Soitinkokeilupäivä, Sepänkylä kl./klo Elevkonsert, Solf församlingshem/oppilaskonsertti, Sulvan seurakuntasali kl./klo Rytmiikan juhlat, Kulttuuritalolla/Rytmikens fest, Kulturhuset (Suomenkielinen) kl./klo Muskarijuhlat, Kulttuuritalolla/Musiklekis, Kulturhuset (Suomenkielinen) kl./klo Knattekonsert, Kulturhuset/Junnukonsertti, Kulttuuritalolla kl./klo Dansarnas vårfest, Kulturhuset/Tanssijoiden kevät juhlat, Kulttuuritalolla kl./klo19.00 Avslutningskonsert, Kulturhuset/Päätöskonsertti, Kulttuuritalolla Fritt inträde till alla tillställningar! Vapaa pääsy kaikkiin tapahtumiin!

19 19 Elevkonsert, Kvevlax församlingshem/ Oppilaskonsertti, Koivulahden seurakuntakoti kl./klo Jessica Jokilehto, vl N. Baklanova: Kehtolaulu Freya Westerback, pf Grönvall/Rådsten: Det vackraste Julia Westerholm, vl J. Haydn: Andante Hanna Strömbäck, vl H. Purcell: Kung Artur Ellen Blom, pf Ede Poldini, 4-händigt/nelikätinen: Clown Jasmin Linde, vl J. Haydn: Härän menuetti Milja Pukkila, cl Robert Schumann: Premiere tristesse Anita Poti + violinvänner/viuluystävät, vl Murray-Tate: Sätkynukke Ackomp./Säestys: Susanna Anneberg Lärare/Opettaja: Päivi Löfroth-Vidjeskog vl, Vesa Kuokkanen guit, Elisabeth Nedergård cl, Trygve Strömvall pf Välkommen/Tervetuloa!

20 20 Elevkonsert, Finska församlingshemmet/ Oppilaskonsertti, Mustasaaren seurakuntakeskus kl./klo Fanni Aaltonen, fl J. S. Bach: Menuett Sofia Ahläng & Martta Palola, vl C. W. Glück: Autuaitten sielujen karkelo Selma Nyberg, cl A. Diabelli: Petite piece Siiri Ojala, vl D. Shostakovitch: Gavotti Amanda Smeds, voc Mauro Scocco: Himlen runt hörnet Sofia Ahläng, Linnea Ahläng & Martta Palola, vl Trad.: Ulv, raev, hare Annukka Helala, pf Adele Adkins: Set Fire to the Rain Susanna Weber, voc Richard Rodgers: My Funny Valentine Josefine Karp & Johannes Hyvönen cl duo Stubbins/Linnala: Vid skymningen Sofia Björkman, vl A. Villoldo: El Choclo Mira Mannil, pf Hohmann: Alkusoitto Johannes Hyvönen, cl L. Eerola: Lettovilla Noora Skogberg, guit A. Lloyd Webber: Memory Ackomp./Säestys: Susanna Anneberg Lärare/Opettaja: Susanna Anneberg pf, Suvi Kantola vl, Päivi Löfroth-Vidjeskog vl, Elisabeth Nedergård cl, Catarina Bergman fl, Georgina Lindfors voc, Trygve Strömvall pf

21 21 Elevkonsert, Kryptan, Gamla Vasa/ Oppilaskonsertti, Vanha Vaasan Krypta kl./klo Emma Paloniemi, pf M. L: Sadepisaroita Lauri Aaltonen, tr Beppe Wolgers/Olle Adolphson: Okända djur Eleanoora Alalauri, vl S. Suzuki: Allegro Julia Westerholm vl, Emmy Wistbacka vl & Emilia Tietäväinen pf Trad. Engl.: Fairy Dance Noah Renkonen, vl A. Rybak: Fairy tale Emmi Rantala, pf E. Melartin: Aamu Emmy Wistbacka, vl T. Kaukinen: I Giraffens hus Milja Pukkila, cl L. Eerola: Luhtalitukka Lina Sandelin, vl T. Kaukinen: Lejontämjaren Sofia Björkman, vl T. Riutta: Valley Walz Eero Aaltonen, cornet Trad. Eng.: Ostakaa makkaraa

22 22 Josefine Karp & Milja Pukkila, cl Klarinettduett: Ack Värmeland Jasmin Linde, vl F. Kreisler: Sicilienne & Rigaudon Riina Vataja, pf -: The Breakers Nora Sandelin, trb G. Riedel: Lille katt Josefine Karp, cl F. Kummer: Chant du matin Cajsa Sundqvist, pf Jean Sibelius: Etyd.Op.76:2 Ackomp./Säestys: Trygve Strömvall Lärare/Opettaja: Susanna Anneberg pf, Päivi Löfroth-Vidjeskog vl, Elisabeth Nedergård cl, Marja Pellinen pf, Hanna Pajalahti tr & trb, Johnny Nordström pf Välkommen!/Tervetuloa!

23 23 Musikskolan Tactus r.f. Julkonsert/Joulukonsertti kl /klo Särkimo pingstkyrka/särkimon helluntaikirkossa Hampus Berglund, pf James Pierpont: Bjällerklang Jenny Thors, vl Mel Tormé: The Christmas Song Frank Dalkar, pf Kristiina Jääskeläinen: Hurja laukka Caroline Wiklund, pf Alice Tegnér: Goder afton Julia Berglund, voc Rihanna: Stay Emma Norrgård, pf Trad.-John Newton: Amazing Grace Elin Öst, pf Emmy Köhler: Nu tändas tusen julejus Miriam Sjöblom, voc Spektor: Samson Emelie Nygård, pf Tchaikovsky: Old French Song Jenny Thors, pf Peikko/Alec Rowley: Syystuuli/Ilmari Hannikainen Anna Östman, pf C. Häggkvist E. Hillestad: Himlen i min famn

24 24 Cajsa Sundqvist, voc Reger/Lindström: Marias vaggsång Elin Öling, pf Kabalevsky: Waltz Intermezzo Daniel Nordlund, voc & Kevin Nordqvist, guit Clapton/Jennings: Tears in Heaven Anna-Lena Back, voc Gårdare: Vi tänder ett ljus i advent Anastasiia Galchenko, pf Enrique Granados: Runollinen valssi Kevin Nordqvist guit, Daniel Nordlund guit, Hannes Sjöblom perc & Tommy Björklund Toto: Childs Anthem Herbie Hancock: Chameleon Jeff Becks: The Pump Julia Berglund & Miriam Sjöblom, voc Andersson/Ulvaeus: I know him so well ur Chess Ackomp./Säestys: Trygve Strömvall, Margaretha Nordqvist, Peter Sjöblom Lärare/Opettaja: Trygve Strömvall pf, Tom Packalén pf, Lars-Erik Nygård vl, Margaretha Nordqvist voc, Rabbe Franzén guit Välkommen!/Tervetuloa!

25 25 Elevkonsert/Oppilaskonsertti kl /klo Finska församlingshemmet/mustasaaren Seurakuntakeskus Ida Rantala, pf Ilkka Kuusisto: The thumb in the soup Emilia Pada, pf Fridrich Bruk: Nuotion äärellä Linnea Ahläng, vl F. Kuchler: Concertino G, 1. Osa Olivia Hahn, pf W. A. Mozart: Sonatin K. 3 Sofia Ahläng, vl Vivaldi: Concerto G, 1. osa Martta Palola: F. Kuchler, vl Concertino G, 3. Osa Elinn Sanchez, pf Burgmuller: Thunder-Storm Jessica Österberg, vl Haydn: Concerto G, 1 osa F. Schubert: The Bee V. Hannikainen: Chant d amour Johanna Ahläng, pf Ede Poldini: Clown Xenia Tuner, guit -: Samba lelé Janeta Österberg, acc Gilbert Bécaud: L Indifférence Ackomp./Säestys: Trygve Strömvall, Susanna Anneberg Lärare/Opettaja: Trygve Strömvall pf, Susanna Anneberg pf, William Rönn guit, Suvi Kantola vl, Bo Lund acc

26 26 Julkonsert/Joulukonsertti kl /klo Kulturhuset/Kulttuuritalolla Muskari, kantele Soili Perkiö: Joululunta Rytmiikka Hanna-Leena Tammiruusu: Pöllö se on Jenni Saari & Sonja Forss, pf Denes Agay: Chassidic Round Dance Jessica Österberg vl & Janeta Österberg acc -: Kalahaari Gilbert Bécaud: L Indifférence Band/T. Lindell guit, C. Storm perc, K. Nygård pf, J. Wahlman elb Brad Paisley: Cliff of rock city Jim Kelly: Mr Stern Stråkgrupp A. Rybak: Fairytale Orkester I Emmy Köhler: Nu tändas tusen juleljus/nyt syttyy valot tuhannet Tysk melodi: Ett barn är fött på denna dag/lapsi on syntynyt Orkester II -: A la Media Noche F. Schubert: Marche militaire Välkommen!/Tervetuloa

27 27 Elevkonsert/Oppilaskonsertti kl /klo Toby lågstadium/tuovilan koulu Anita Poti, vl E. Köhler: Nu tändas... Alexandra Berg, vl Murray-Tate: Sätkynukke Johannes Hyvönen, cl Paul Harris: Donkey Ride Anita Poti, vl & Elina Poti, pf T. Kaukinen: Drakarna Lina Sandelin, vl T. Kaukinen: Fripassagerarna Vilma Ala-Nikkola, pf H. Shore: Into the West Helena Hyvönen, fluit Alan Bullard: Playful flute Therese Braskén, pf Åse Söderqvist-sperring: Snöflingor Ackomp./Säestys: Susanna Anneberg Lärare/Opettaja: Päivi Löfroth-Vidjeskog vl, Susanna Anneberg pf, Johnny Nordström pf, Catarina Bergman fluit, Elisabet Nedergård cl Välkommen!/Tervetuloa!

28 28 Aktivitetsveckans konsert /Aktiviteettiviikon konsertti kl /klo Kulturhuset/Kulttuuritalolla Noah Renkonen vl, Ida-Maria Andersson vl, Emilia Tietäväinen pf Johann Strauss II: Russian March Stråkorkester A. Filippenko: Två kycklingar Stråkorkester I. Metallidi: The little Ring Stråkorkester S. Nelson: The Italian Trumpeter S. Nelson: March of the Stiff-Necks Violingrupp Gradezky: Ragtime Ice-cream Violingrupp F. Schubert: Musical Moment Jasmin Linde vl F. Kreisler: Syncopation Ackomp./Säestys: Susanna Anneberg & Trygve Strömvall Välkommen!/Tervetuloa!

29 29 Elevkonsert/Oppilaskonsertti kl /klo Kulturhuset/Kulttuuritalolla Saku Helin, guit D. King: The squashed Banana Ellen Storgård, pf -: Öknen -: Rymden Amanda Rönnblom, guit B. Calatayad: Vals para Guitarra V. Kuokkanen: Lulu Blues Ida Rantala, pf L. Schytte: Etydi op. 108/3 Jonathan Pöntinen, cl Svensk folksång: Judgés Dance Ellen Sabel, vl T. Kaukinen: En ensam indianflicka Viktor Rönnblom, euf Allen Vizzutti: The Sea Louise Nyström, guit M. Carcassi: Andantino Op60 Taneli Tuominen, pf Zimmer/Zanelli: Hes a Pirate Noah Renkonen, vl A. Dvorak: Humoresque Annukka Helala, pf J. S. Bach: Menuetti G Noora Skogberg, guit J. Sagreras: Maria Louisa Annukka Helala, vl A. Komarowski: II. Andante ur violinkonsert A-dur Mira Mannil, pf Lalo Schifrin: Mission Impossible theme Ackomp./Säestys: Trygve Strömvall Lärare/Opettaja: Vesa Kuokkanen guit, Susanna Anneberg pf, Päivi Löfroth-Vidjeskog vl, Elisabeth Nedergård cl, Hanna Pajalahti tr, Trygve Strömvall pf

30 30 The Circle of Love Seniorpunkten/Seniorpiste kl./klo Ida-Maria Andersson Markus Sepehrmanesh: Uncover Rebecka Taylor Adam Levine: Payphone Emilia Backman Alex Geringas: Dark side Xenia & Wenla Tunéer Aku Rannila: Siskoni Clara Löfroth Alannah Myles: Lover of Mine Cajsa-Stina Nabb Geoff Gill: Heartbreaker Amanda Smeds Laleh Poukarim: Some die young Minna Ericsson Vesa Tuomi/Säännöt rakkaudelle (Lasse Kurkki): Rannalla Lisa Lähdesmäki Alex Claire: Too close Michelle Sjöstrand Sacha Skarbek & J. Blunt: Goodbye my Lover Olivia Andersson Rudolph Schenker: Send me an Angel Stella Hautio Ben Moody: My Immortal Sånggrupp/Lauluryhmä Jon Bon Jovi: It s my life

31 31 Elevkonsert, Solf församlingshem Oppilaskonsertti, Sulvan seurakuntasali kl/klo Linnea Ahläng, vl Wesoly korowod: Ch. W. Gluck Selma Nylund, cl Johannes Brahms: L`Homme au sable Sofia Ahläng, vl Maria-Theresia Paradis: Sisilienne Emilia Tietäväinen, pf Michael Nyman: The Heart asks pleasure first Martta Palola, vl F. Kuchler: Concerti no osa 3 Kajsa Österback, pf Yiruma:The Riverflows in Your Josefine Karp, cl Lasse Eerola: Litutille Martta Palola, vl Tiina Kaukinen: Vedenneitot/Sjöjungfrurna Milja Pukkila, cl John Williams: Theme from Schindler s list Jasmin Linde, vl F. Kreisler: Syncopation Ackomp./Säestys: Susanna Anneberg Lärare/Opettaja: Suvi Kantola vl, Päivi Löfroth-Vidjeskog vl, Susanna Anneberg pf, Elisabeth Nedergård cl

32 32 Knattekonsert, Kulturhuset Junnukonsertti, Kulttuuritalolla Kl./klo Tuovilan ja Keskuskoulun musiikkivalmennus Jukka Salminen: Rohkeasti seikkailen Soili Perkiö: Varmasti on Toby skola, karusellen/tuovilan koulu, karuselli Jaakko Kulta, rytmiikka Jan Utbult: Latin Sun, Go Down Ronja Båsk, blockflöjt -: Morgonmål/duett med Elisabeth Nedergård - : Små grodorna (pianoacc. Rosanna Båsk) Emma Paloniemi, pf Olli Suolahti: Tuku tuku lampaitani KVEVLAX KARUSELLEN Tuva Renkonen, pf Artur de Lulli: Kiinalaiset puikot Ina Lakaniemi, pf -: Kevät Victor Östman, pf Kristina Nilsson: Speldosan NORRA KORSHOLMS KARUSELLEN Edvind Strand, pf James Bastien: Sing Bird Sing James Bastien: Persisk Marknad Lärare/Opettaja: Marja Pellinen, Catarina Bergman, Tomas Holmström,Elisabeth Nedergård, Peter Roos, Roger Bäck, Jari Jokinen, Susanna Anneberg, Elisabeth Nedergård, Johnny Nordström Välkommen/Tervetuloa!

33 33 Avslutningskonsert, Kulturhuset Päätöskonsertti, Kulttuuritalolla kl./klo BRASSKVARTETT L. Aaltonen trp, V. Rönnblom euph, H. Pajalahti trb, T. Holmström trb A. Järnefelt: Berceause Emmi Rantala, pf C. H. Döring: Rannalla Milja Pukkila, cl Lasse Eerola: Luhtalitukka Ida Rantala, pf & Riina Vataja, pf Margaret Goldston: Kitten Kisses Xenia Tunér, guit Metallica: Nothing Else Matters Jasmin Linde, vl J. Massenet: Méditation Lauri Aaltonen trp, Viktor Rönnblom euf, Hanna Pajalahti trp Pulkkinen: Angry Birds Olivia Andersson, vocc Mari Shaiman: Good Morning Baltimore Johannes Hyvönen, sax Padre G. B. Martini: Aria VIOLINGRUPP A. Filippenko: Två kycklingar J. Metallidi: The little ring Janeta Österberg, acc Semjonov: Bulgarisk svit T. Lindell guit, C. Storm perc, R. Martin keyboard, W. Dahlgren elb Steve Kuhn: Saga of Harrison Crabfeathers Bobby Hebb: Sunny ORKESTER J. Utbults: Rocktolvan Cajsa-Stina Nabb, vocc Adele Adkins : Set Fire to the Rain, arr. J. Nordström Amanda Smeds voc backing Lärare/Opettaja: William Rönn guit, Hanna Pajalahti tr, Trygve Strömvall pf, Marja Pellinen pf, Roger Holmlund sax, Päivi Löfroth-vidjeskog vl, Susanna Anneberg pf, Bo Lund acc, Rabbe Franzén guit, Elisbeth Nedergård cl, Georgina Lindfors voc

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 Musik / Musiiki * Dans/Tanssi 2 3 INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 4 Yleistä musiikkiopistosta... 5 Provsystem / Tasosuoristus... 6 Läsåret

Lisätiedot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS Musik / Musiiki * Dans/Tanssi

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS Musik / Musiiki * Dans/Tanssi VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2016-2017 Musik / Musiiki * Dans/Tanssi INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 3 Yleistä musiikkiopistosta... 4 Provsystem / Tasosuoristus... 5 Läsåret

Lisätiedot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS 2015-2016 Musik / Musiiki * Dans/Tanssi INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 3 Yleistä musiikkiopistosta... 4 Provsystem / Tasosuoristus... 5 Läsåret

Lisätiedot

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus Musik / Musiikki Dans / Tanssi Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2-2 2 INNEHÅLL / SISÄLTÖ Allmänt om musikinstitutet... 4 Yleistä musiikkiopistosta... 5 Provsystem / Tasosuoristus... 6 Läsåret 2-2...

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 1 2 SOITINKOKEILUPÄIVÄ 13.04.2016 Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin. Mustasaaren musiikkiopisto järjestää soitinkokeilupäivän 13.04.2016 klo 18.00-19.00 musiikkiopistolla Sepänkylässä,

Lisätiedot

XXXI Knattekarnevalen Smedsby centralplan, Korsholm Kilpailijat

XXXI Knattekarnevalen Smedsby centralplan, Korsholm Kilpailijat IF Drott 335 Laaksonen Alex IF Drott 12.8.2004 P09 40 m 34360090 335 Laaksonen Alex IF Drott 12.8.2004 P09 Pituus 34360090 336 Laaksonen Casper IF Drott 19.4.2006 P07 40 m 34360091 336 Laaksonen Casper

Lisätiedot

HAKUOPAS Lukuvuosi 2015-2016

HAKUOPAS Lukuvuosi 2015-2016 HAKUOPAS Lukuvuosi 2015-2016 1 2 SOITINKOKEILUPÄIVÄ 16.04.2015 Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin. Mustasaaren musiikkiopisto järjestää soitinkokeilupäivän 16.04.2015 klo 18.00-19.00

Lisätiedot

ÖID:n piirinmestaruuskisa maantiejuoksussa 13.4 2013

ÖID:n piirinmestaruuskisa maantiejuoksussa 13.4 2013 ÖID:n piirinmestaruuskisa maantiejuoksussa 13.4 2013 Pojat 9 vuotta 1km Forsbacka William IK Falken 108 0:03:49 0:03:49 1 Björk Adam IK Falken 111 0:04:14 0:04:14 2 Nylund Albin IF Drott 105 0:04:23 0:04:23

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING WWW.VMO.FI Vantaan musiikkiopisto - VMO Vanda musikinstitut - VMISE Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista!

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen

Kirkkonummen musiikkiopisto. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä. Ilmoittautuminen HakuTIEDOTE 2009 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille.

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

TAITOKILPAILUN SUORITUSKORTTI pvm paikka Amospark, Kimito Vädret: + 12 uppehåll, vind 6-8 m/s

TAITOKILPAILUN SUORITUSKORTTI pvm paikka Amospark, Kimito Vädret: + 12 uppehåll, vind 6-8 m/s TAITOKILPAILUN SUORITUSKORTTI pvm. 9.10.2013 paikka Amospark, Kimito Vädret: + 12 uppehåll, vind 6-8 m/s ikäluokka C15 pojkar (1998) 1 Selim Laurén 69,6 pronssi 14,8 12,1-13,4 25,5-7 37,6 2 Diego Garcia

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

SOITINKOKEILUPÄIVÄ ,klo Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin.

SOITINKOKEILUPÄIVÄ ,klo Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin. 1 2 SOITINKOKEILUPÄIVÄ 10.04.2017,klo 18.00 Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua erilaisiin soittimiin. Mustasaaren musiikkiopisto järjestää soitinkokeilupäivän 1 0. 0 4. 2 0 1 7 klo 18.00-19.00 musiikkiopistolla

Lisätiedot

Esbo IF 2013 statistik - Tilastot. Pojkar - Pojat. 100 m

Esbo IF 2013 statistik - Tilastot. Pojkar - Pojat. 100 m Esbo IF 2013 statistik - Tilastot 100 m Pojkar - Pojat 15 11.72 1.6 Tuukka Huuskola 14 12.11 1.3 Otto Lindroos 15 12.33-1.2 Robert Viloma 15 12.89-1.9 Peik Holopainen 15 13.16-2.2 Samuel Hylton 15 13.16-1.9

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Seurataitokilpailut/Föreningens tekniktävlingar 2010: Ikäluokka P15 Pojat/-95 Kulta alle 55 Hopea alle 65 Pronssi alle 75

Seurataitokilpailut/Föreningens tekniktävlingar 2010: Ikäluokka P15 Pojat/-95 Kulta alle 55 Hopea alle 65 Pronssi alle 75 Ikäluokka P15 Pojat/-95 Kulta alle 55 Hopea alle 65 Pronssi alle 75 1 Holmgren Hampus VIFK 24,8-15 9,8 24,2-10 14,2 32,4 25,0-10 85-17 54,4 KULTA 2 Ketonen Jeremias VIFK 28,6-24 4,6 26,3-11 15,3 34,0 25,1-4

Lisätiedot

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan

Sivistyslautakunta vahvisti musiikkiopiston maksut lukuvuodelle kokouksessaan SISÄLLYS 1.8.2016 MUSIIKKILEIKKIKOULU 1 Musiikkileikkikoulu 2 2 Kuvismuskari yhteistyössä Taidekoulun kanssa 2 VALMENTAVA SOITONOPETUS..2 3 Soitinvuokra 2 4 Oppimateriaalimaksu 2 5 Soitinryhmät 2 6 Koulupajat

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Esbo IF klubbmästerskap- seuramestaruus

Esbo IF klubbmästerskap- seuramestaruus Esbo IF klubbmästerskap- seuramestaruus 29-30.8.2017 P5 Pituus 1) Lucas Mwale EsboIF 1,58, 2) Anton Halin EsboIF 1,41, 3) Aukusti Keski- Rekilä EsboIF 1,37, 4) Lucas Lindholm-Helsingius EsboIF 1,26, 5)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2013 vp Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaiden asema Eduskunnan puhemiehelle Espanjan Aurinkorannikolla on vuodesta 1991 lähtien toiminut yksityinen suomalainen peruskoulu,

Lisätiedot

MÄN 100 M MÄN STAV MÄN LÄNGD MÄN SPJUT P M HÄCK P19 KULA 6,0 P19 SLÄGGA 6,0 P M P M P M P17 HÖJD P17 LÄNGD P17 KULA 5,0

MÄN 100 M MÄN STAV MÄN LÄNGD MÄN SPJUT P M HÄCK P19 KULA 6,0 P19 SLÄGGA 6,0 P M P M P M P17 HÖJD P17 LÄNGD P17 KULA 5,0 MÄN 100 M MÄN STAV Donald Miller -86 Elias Palo -81 Phaninthorn Wirathun -97 Jani Hirsivaara -74 MÄN LÄNGD Phaninthorn Wirathun -97 MÄN SPJUT Jani Kiiskilä -89 P19 100 M HÄCK P19 KULA 6,0 Phaninthorn Wirathun

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2016-2017 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2014-2015 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING

VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO OPPILASVALINNAT VANDA MUSIKINSTITUT - VMISE ELEVANTAGNING www.vmo.fi Vantaan musiikkiopisto - VMO Vanda musikinstitut - VMISE Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

1. Harri Laiholahti NousSu 55,60 2. Olle Holmbäck PargIF 50,53

1. Harri Laiholahti NousSu 55,60 2. Olle Holmbäck PargIF 50,53 Distriktstävling/Piirikunnalliset kisat Pargas/Parainen 13.6.2013 TULOKSET Moukari M 1. Harri Laiholahti NousSu 55,60 2. Olle Holmbäck PargIF 50,53 150 m P9 1. Simon Engström ÅIFK 27,41 2. Filip Björkman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

YLEISURHEILUN VAASANMESTARUUSKILPAILUT/VASAMÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2014

YLEISURHEILUN VAASANMESTARUUSKILPAILUT/VASAMÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2014 YLEISURHEILUN VAASANMESTARUUSKILPAILUT/VASAMÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2014 To 28.8 M/H 200 m (tuuli/vind) 1. Vili Eskola VaaVa 24.68 M/H 17 200 m (tuuli/vind 1,6) 1. Sakari Tuominen VaaVa 24.35 2. Tobias

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuoden ryhmiin on ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa jaettavalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYS Toimintavuoden tärkeimpiä tapahtumia ja asioita... 3 Hallinto... 4 Opetushenkilökunta... 5 Opiskelijamäärät ja ikäjakauma... 7 Tasosuoritukset... 9 Lukukausimaksut...

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF TERVETULOA VÄLKOMMEN! Osallistu ja jaa mielipiteesi Delta och

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Kamarimusiikkia nuorille soittajille. Chamber Music for Young Players. Jäniksen retki huilulle, klarinetille ja pianolle (2003) Hare s Journey

Kamarimusiikkia nuorille soittajille. Chamber Music for Young Players. Jäniksen retki huilulle, klarinetille ja pianolle (2003) Hare s Journey Kamarimusiikkia nuorille soittaille hamber Musi for Young Players LAURI KILPIÖ Jäniksen retki huilulle, klarinetille a ianolle (00) Hare s Journey for flute, larinet and iano (00) M177 ISMN 979 0-5500-0-

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta Opetushallitus Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta 16.6.2014 Halinen Irmeli Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta koskeva palaute ja perusteiden

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

VIS Wintergames Botniahallen Kilpailijat

VIS Wintergames Botniahallen Kilpailijat IF Drott 102 Backman Lydia IF Drott 20.5.2008 T09 40 m 34431473 102 Backman Lydia IF Drott 20.5.2008 T09 Keihäs 34431473 102 Backman Lydia IF Drott 20.5.2008 T09 Pituus 34431473 105 Backman Mia IF Drott

Lisätiedot

Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa. Oppilaiden huoltajille

Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa. Oppilaiden huoltajille Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa Oppilaiden huoltajille Lukuvuosi 2014 15 on pyörähtänyt käyntiin ja luokilla 7 9 on täysi työn touhu käynnissä. Olemme iloisia viime vuoden yhdeksäsluokkalaisten hyvästä

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO

MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO MUSIIKKIOPISTOON! VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO - VMO Tule oppilaaksi yhteen Suomen suurimmista musiikkiopistoista! Vantaan musiikkiopisto on Vantaan kaupungin oma oppilaitos, jossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

TULOKSET ROCK'N'SWING GP LAHTI

TULOKSET ROCK'N'SWING GP LAHTI Boogie Woogie Yleinen GP 1 51 Päivinen Juha Munne Mari Baunssi 1 1 1 1 1 2 27 Ojala Pasi Vammeljoki Hanna Comets 2 3 2 2 2 3 2 Rasi Olli Valtonen Rosanna Swing Team 3 2 3 3 3 4 28 Eerola Jussi Leskinen

Lisätiedot

Kyrön Voima,

Kyrön Voima, Kyrön Voima, 14.4.2012 B-luokka, 2003-2004 -syntyneet hy no pu pe kategoria 1 Ella Kärki 2004 VTT 8,5-9 8-8,5 9-9,5 8,5-9 V 2 Milja Alahäivälä 2003 VTT 8,5-9 8,5-9 8,5-9 8-8,5 V 3 Veera Ylipulli 2003 VTT

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 5 PERUSTASO 7 MUSIIKKIOPISTOTASO

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Toimintaamme

Lisätiedot

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon

Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Ilmoittautuminen Musiikkiopistoon Perusopetus Ilmoittautuminen testeihin 11.4. 15.5.2015 Testipäivät Keskustassa ti to 26.5. 28.5.2015 Veikkolassa ma 25.5.2015 Avoin osasto 11.4. 15.5.2015 Musiikkileikkikoulu

Lisätiedot

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat 3.2.2017 arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal KANSALAISOPISTOJEN CAF 2017 Mi + Vako yhteinen raportti! TOIMINTA 1 JOHTAJUUS johtamisen arvot

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri kevät 2008

Tapahtumakalenteri kevät 2008 2 nseudun musiikkiopisto 3 Tammikuu pe 18.1. 18.00 Vapaasti viululla ja huilulla Sipoo Artborg 35 la 19.1. 12.30 Vapaasti huilulla ja viululla 16.00 Romantiikan iltapäivä Pikkukirkko to 24.1. 18.00 Vihkiäisjuhlat,

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus)

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus) Auttajat esityksissä: Ennen esityksiä: Pe 20.5 klo 12-14 Esitys tilan rakennus (matot, taustaverhot mm.): Pekka tai Mervi Kurki, Markku Orell, Jukka Hänninen. Lavastus: Olivia, Ottilia, Tiia ja Alexandra.

Lisätiedot

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011

Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 Päivähoitojaosto/ Dagvårdssektionen 11 31.01.2011 Päiväkotien sulkemiset kesällä 2011 / Stängning av daghem sommaren 2011 PHJAOSTO 11 Päivähoitojaosto / Dagvårdssektionen 31.1.2011 Valmistelija/Beredare:

Lisätiedot

Haukkavuoren hiihdot

Haukkavuoren hiihdot 1 / 5 7.2.2015 15:38 Haukkavuoren hiihdot 7.2.2015 N08 1,0 km : 1.0V 1. 4 Saarinen Anni Kalannin Vankka 3:24 2. 3 Mäki Ida Alastaron Urheilijat 4:08 +44 3. 2 Johansson Theresia Pargas IF 5:26 +2:02 4.

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 543/2009 vp Käyttäytymisarvosanan merkitseminen perusopetuksen päättötodistukseen Eduskunnan puhemiehelle Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS

OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA SISÄLLYS SISÄLLYS OPETUSSUUNNITELMA KLASSINEN LINJA.8.2004 Toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot... 2 Oppimiskäsitys... 2 Opiskeluympäristö ja työtavat... 2 Yhteistyö huoltajien kanssa... 3 Yhteistyö eri tahojen

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM OPS-PROSESSIN VETÄJÄ TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM LÄROPLANSORGANISATIONEN OPETUSSUUNNITELMAORIGANISAATIO

Lisätiedot

ERITYISOPETTAJAN OPINNOT LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN JA KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPISKELIJOILLE 2017

ERITYISOPETTAJAN OPINNOT LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN JA KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPISKELIJOILLE 2017 ERITYISOPETTAJAN OPINNOT LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN JA KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPISKELIJOILLE 2017 YKSILÖHAASTATTELU JA RYHMÄTILANNE 7. 8.6.2017 Hakijat osallistuvat hakijalle yksipäiväiseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Sisältö! Eräs kaksikielinen koulu! Mikä tekee koulusta kaksikielisen?! Millainen kaksikielinen opetus toimii?! Haasteita

Lisätiedot