MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNANJOHTAJAN INFO LEPPINIEMEN ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISSOPIMUS LEPPINIEMEN ASEMAKAAVA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ KIINTEISTÖ OY MUHOSKYLMÄN MYYNNIN VALMISTELU RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA HALLINTOPALVELUT / SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI PYSYVÄT VASTAAVAT / LISÄPOISTOT TILIKAUDELLE KUNNAN EDUSTAJAT ERI TILAISUUKSISSA TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT ETSIVÄN NUORISOTYÖN HANKKEEN JATKAMINEN VUONNA 2014 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) 47 MUHOKSEN KUNNAN EDUSTAJAT KUNNAN JA ELY-KESKUKSEN VÄLISESSÄ KEHITTÄMISKESKUSTELUSSA MUUT ASIAT 94

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-20:00 (tauko klo PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Pikkuaho Teuvo puheenjohtaja Markkanen Jarmo I varapj. Jurvakainen Merja II varapuheenjohtaja Airaksinen Kirsti jäsen Holm Petri jäsen Pohjola Jaana jäsen Rissanen Anneli jäsen Vääräniemi Juhani jäsen Väätäjä Minna varajäsen POISSA Tihinen Sirkka jäsen Juka Paula valtuuston II vpj. MUU Paasimaa Veli valtuuston puheenjohtaja Jurvanen Eija valtuuston I vpj. Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä Piippo Rauno hallintosiht., ptk:npitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Markkanen ja Merja Jur va kainen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Teuvo Pikkuaho Tarkastusaika Allekirjoitukset Muhos Rauno Piippo PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄ NÄ Merja Jurvakainen Jarmo Markkanen Paikka ja pvm Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty yleises ti nähtävillä Muhoksen kunnanvirastolla virka-aikana tietopalvelusihteeri Päivi Kivelä

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 35 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallituksen esityslistalle otetaan lisä asioi na asiat: - Etsivän nuorisotyön hankkeen jatkaminen vuonna 2014 (valtuuston täy tän töönpa no) ja - Muhoksen kunnan edustaja kunnan ja ELY-keskuksen välisessä ke hit tä mis keskus te lus sa Edelleen puheenjohtaja esitti, että asiat käsitellään varsinaisella esityslistalle olevien asioiden käsittelyn jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen..

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 36 KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle: * käytyjä neuvotteluja tehtävien organisoinnissa (kehittämispäällikön siirtyminen kun nan joh ta jan alaisuuteen) * virkavapausanomusta / hallinto- ja talousjohtaja. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan selostukset tiedoksi.

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus LEPPINIEMEN ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISSOPIMUS 77/6/60/603/2009 Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari ( ) Leppiniemen asemakaavaehdotus on laadittu kokonaisuudessaan yksityisten omis ta mil le kiinteistölle. Ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä on alueen merkittävimmän maanomistajan Ameta Oy:n kans sa so vit ta va kaavan toteuttamisesta. Leppiniemen asemakaavan laadinta on käynnistetty kunnanhallituksessa , 404. Maankäyttösopimusten laa din taa oh jaa val tuus tos sa , 57, hy väk syt ty maa po liit ti nen oh jel ma. Johanna Takanen Ameta Oy:stä on kutsuttu jaoston kokoukseen kertomaan nä kemyk si ään Lep piniemen asemakaavan laadinnasta ja alueen toteuttamisesta. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto käy kes kuste lun Leppiniemen asemakaavan to teuttamisesta ja ohjeistaa tarvittaessa jat koval mistelua. PÄÄTÖS: Käydyssä keskustelussa maankäyttö- ja kaavoitusjaosto ohjeisti Leppiniemen asemakaavan jatkovalmistelua. Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari ( ) Ameta Oy on tehnyt esityksen Leppiniemen maankäyttösopimuksen tekemisestä. Esi tys nou dattaa Muhoksen kunnan maapoliittista ohjelmaa, jonka perusteella yksi tyis maiden asemakaavoituksessa noudatetaan periaatetta, jossa kunta saa yhdyskuntarakenteen infran rakentamisen korvauksena 50 % laadittavalla asemakaavalla muodostuvasta uudesta rakennusoikeudesta. Karttaesitys ja alustava luonnos kun nal le luo vu tet ta vista tonteista jaetaan oheismateriaalina.

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maankäyttösopimuksen toteuttamisesta on tehty kustannusarvio, jossa kadun ja inf ran rakentamiskustannuksena on käytetty 350,- euroa/katumetri ja tonttien myyn ti hin ta na on käytetty 15,- euroa/m 2. Kunnalle maankäyttösopimuksen to teuttami ses ta aiheutuvat kustannukset ovat arviolta euroa ja tonttien myynnistä odo tet ta vissa olevat tulot ovat euroa. Kustannuarvio ei sisäl lä kun nal lis ten palveluiden kehittämisen kustannuksia. Esityksen mukaiset kustannukset tulevat kunnalle maksettaviksi sitä mukaa, kuin alu een infran rakentaminen toteutuu. Esitykseen sisältyy kiinteistökauppa, jossa Muhoksen kunta ostaa AMETA Oy:ltä Py hä kos ken tie 10 (ent. Fortumin aluekonttorin) sijaitsevan rakennuksen kauppahintaan euroa. Pyhäkoskentien 10 ra ken nuk sen pin ta-ala on 1965 krs-m 2. Rakennus on ra ken nettu kah des sa vai hees sa, ker rosta lo-osat vuonna 1960 ja väli osa TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Päätösesitys annetaan kokouksessa. KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa tekninen johtaja antoi esityksensä: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus keskuste lee so pi muk sen hy väk sy mis eh dois ta. PÄÄTÖS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi teknisen johtajan esityksen yk si mie li ses ti. Lisäksi jaosto toteaa, että välitöntä tarvetta esityksessä mainittun kiinteistön hankkimiseksi kunnan omistukseen ei ole. Khall KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitusjaoston esityksen. KÄSITTELY: Kunnanhallitus kävi asiasta maankäyttö- ja kaavoitusjaoston esityksen mu kaisesti keskustelun. Asiasta käy dyn kes kus te lun päät teek si kun nan joh ta ja te ki uu den pää tös esi tyk sen:

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitusjaoston esityksen ja toteaa, et tä esi tyk ses sä mainitun kiinteistön hankinnalle Pyhä kos ken tie 10:ssä kunnalla ei ole tar vet ta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari ( ) Ameta Oy on tehnyt kunnalle tarkastetun esityksen tonttijaosta. Esityksessä on luo vut tu Pyhäkoskentie 10:ssä sijaitsevan rakennuksen myynnistä kunnalle. Korvauksena ase ma kaa van to teutta mi sesta ai heutu vista kustannuksista kunnalle luovu te taan m 2 tonttimaata, mikä on noin 44 % koko rakennusoi keuden mää räs tä. Li säk si ase makaa van mu kai set katu- ja puis to alueet (VP, VL) siirty vät kun nan omis tuk seen MRL:n il mais luovu tusvel volli suu den pe rus teella. Ameta Oy:n kanssa on edelleen sovittu, että korttelin 983 edustan rantasaunat si säl tä vä puistoalue jää Ameta Oy:n omistukseen. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuva tavoitekustannus on euroa ja kun nal le luovutettavien tonttien odotettavissa oleva myyntitulo on eu roa. Kustannusarvio ei sisällä kunnallisten palveluiden kehittämisen kustannuk sia. Tonttijakoesityskartta ja -taulukko jaetaan oheismateriaalina. Asemakaavan toteuttamisen aikataulusta ja kunnallistekniikan rakentamisesta päät tää Mu hoksen kunta. Investointi- ja rahoituspäätökset tehdään erikseen. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle Leppiniemen asemakaavan toteutta missopimuksen periaatteen hy väk sy mis tä. PÄÄTÖS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi teknisen johtajan esityksen yk si mie li ses ti.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn liitteenä olevan sopi muk sen "Maankäyttösopimus yhdyskuntarakenteen rakentamisesta aiheutuviin kus tan nuk siin osallistumisesta". KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Petri Holm il moit ti olevansa esteellinen asian kohdalla ja poistui kokouksesta tämän ja esitys lis tal la olevan seuraavan asian (Leppiniemen asemakaava) käsittelyn ajaksi klo Esteellisyysperusteena Holmilla tämän asian kohdalla asuminen esitetyn so pi muk sen lievealueella. Merkittiin pöytäkirjaan, että Petri Holmin henkilökohtainen varajäsen Seppo Ahlqvist saapui kokoukseen klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Khall 37 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta p Kunnanvaltuusto käsitteli Leppiniemen alueen kaava-asiaa kokouksessaan Tuolloin valtuusto päätti laajentaa kaava-aluetta ns. Jurvakaisen mut kan alueelle. Tuolla alueella on korttelissa 910 Haikarankujalla merkitty kaavaan kaksi tonttia, jotka sijoittuvat käsittelyssä olevan maankäyttösopimuksen piiriin. Kyseisistä tonteista toinen tulee Muhoksen kunnalle ja toinen Ameta Oy:lle (tont ti nro 1). Sopimuksen osalta on myös ollut tulkintanäkemysero Saarivirrantien ja joen vä lisen alueen merkinnöistä kaavassa. Asiasta on käyty neuvotteluja osapuolten kesken ja päädytty esittämään kunnanhallitukselle, että osa VP1-alueella vihreällä mer ki tys tä alueesta merkittäisiin samalla merkinnällä kuin alueella sijaitsevan kort te lin 983 edessä oleva maa-alue. Keltaisella värillä merkitty alue jäisi ny kyisen maanomistajan omistukseen puistoalueena, jossa sijaitsee kolme sau na ra kennus ta ja kasvihuoneita. Kuntaan on saapunut Ameta Oy:n puolelta allekirjoitettu sopimus "Maan käyt tö so pi mus yhdyskuntarakenteen rakentamisesta aiheutuviin kus tannuk siin osallistumisesta" (allekirjoituspäiväys ).

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn liitteenä olevan sopi muk sen "Maankäyttösopimus yhdyskuntarakenteen rakentamisesta ai heu tu viin kustannuksiin osallistumisesta" Muhoksen kunnan ja Ameta Oy:n välillä. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Petri Holm il moit ti olevansa esteellinen asian kohdalla ja poistui kokouksesta tämän ja esitys lis tal la olevan seuraavan asian - Leppiniemen asemakaava (valtuuston täy täntöön pa no) - käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena Holmilla tämän asian kohdal la asuminen esitetyn sopimuksen lievealueella. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 1 LEPPINIEMEN ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISSOPIMUS

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LEPPINIEMEN ASEMAKAAVA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) 77/6/60/603/2009 Khall 38 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 111 / Valtuusto on kunnanhallituksen esityksestä poiketen päättänyt, että Leppiniemen ase ma kaa vaan otetaan mukaan alue 2010 nähtävillä olleen version mukaisesti pois lu ki en Fortum Power and Heat Oy:n omistamat alueet Valtuuston päätös (mukana kaavakartta ja karttamerkintöjen selostus) on annettu tie dok si valitusosoituksineen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym päris tö kes kuk sel le (alueiden käyttö -osastolle sekä liikenneosastolle), Poh jois-pohjan maan liitolle ja Pohjois-Pohjanmaan museolle. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy suoritetut toimenpiteet. Kunnanhallitus päät tää, että valtuuston päätös annetaan tiedoksi maankäyttö- ja kaa voi tus jaos tolle, tekniselle lautakunnalle sekä kaavasta muistutuksen tai lausunnon jättäneille. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Petri Holm oli esteellisenä poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Esteellisyysperusteena Hol mil la oli kiinteistön omistaminen maankäyttö- ja kaavoitusjaoston esityksen mukaisella asemakaava-alueella. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen Holm palasi paikal leen kokoukseen.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 181/0/02/021/2013 Khall 39 Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen (puhelin ): Vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) 13 :n perusteella kunnanhallitus voi asettaa vam maisneu vos ton, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapah tu vaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammais ten henkilöiden elämässä ja suoriutumisessa. Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk käi den sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) 11 :n mukaan sen lisäksi mitä kun ta lain 27 :ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja vai kut ta mis mahdol li suuk sis ta, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vai kutta mis mah dol li suuk sien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimin ta edel ly tyk sis tä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun ikään ty neen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suo riutu mi sen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omais hoi don järjestämiseksi ja kehittämiseksi laadittavan suunnitelman val mis teluun sekä 6 :ssä tarkoitettuun palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Li säksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi mialo jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on mer ki tys tä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elin ym päris tön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikään ty neen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi laaditun Sosiaali- ja ter veysmi nis te riön ja Suomen kuntaliiton muistion mukaan jo ennen vanhuspalvelulain voi maan tu loa perustetut vanhusneuvostot voivat edelleen jatkaa ja kehittää toimin taan sa vanhusneuvostoja koskevat säännökset huomioon ottaen. Van hus neuvos toi na voivat toimia muunkin nimiset jo valmiina olevat yhteistyöelimet, mikäli nii den asettaminen, tehtävät ja osallistumismahdollisuudet vastaavat van hus palve lu lain 11 :ssä asetettuja vaatimuksia. Vanhusneuvoston organisoinnista ja toimintatavoista ei ole erikseen säädetty, joten ne jäävät kunnan päätettäväksi. On suositeltavaa, että kunnanhallitus hy väksyy vanhusneuvostolle toimintasäännön, jossa vahvistetaan mm. neuvoston tarkoi tus, lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, neuvoston asettava toimielin, jä sen ten lukumäärä ja mitä tahoja jäsenet edustavat, neuvoston toimikausi, kokous ten koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoi ta minen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen. Muhoksen kunnassa on toiminut vanhus- ja vammaisneuvosto vuodesta 2010 alkaen. Vanhus- ja vammaisneuvosto on järjestäytynyt toimikaudeksi jär jes tö jen yhteiskokouksessa ja varsinaisessa jär jes täy ty mis ko kouk-

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ses sa vanhus- ja vammaisneuvosto on valmistellut ehdotuksen Mu hoksen kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöksi. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväk syä vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön liitteen mukaisena. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen ko kous keskeytettiin tauon ajaksi - tauko klo Liitteet 2 VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY MUHOSKYLMÄN MYYNNIN VALMISTELU 176/2/21/218/2013, 399/2/21/217/2014 Khall Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Kiinteistö Oy Muhoskylmä on Muhoksen kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Kiin teis tö Oy sijaitsee Kylmälänkylässä osoitteessa Kylmälänkyläntie Kiinteistö Oy Muhoskylmä / toimitusjohtaja Pertti Ranta on toimittanut kuntaan Asu mi sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kirjeen (päivätty ) koskien ara va ra joi tuk sis ta va pauttamista. ARA on päätöksellään mahdollistanut, että kunta myy yh tiön ko ko naisuudessaan tai myynti kohdistuu yksittäiseen asuntoon. Myyn nin edelly tyk senä on, että valtion asuntolaina tai aravalaina erääntyneine lyhennyksi neen ja kor koi neen maksetaan kokonaisuudessaan takaisin vapautettavan asun non tai ta lon osalta. ARA on päätöstä perustellut siten että kohde sijaitsee 33 km:n päässä Muhoksen kun ta kes kuk ses ta ja Ouluun on matkaa 70 km. Asunnot ovat peruskorjauksen tarpeessa eikä niihin ole hakijoita. Aravavuokra-asuntoja on tyhjillään keskustassa, jo ten nykyisille vuok ralaisille voidaan tarjota asuntoja sieltä. Rajoituksista vapauttaminen edistäisi kunnan asuntomarkkinoiden toimivuutta ja vähentä siis tyhjäkäytöstä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Samat perustelut ovat myös aiheuttaneet Kiinteistö Oy Muhoskylmän taloudelliset vaikeudet. Oheismateriaalina on jaettu kunnanhallituksen jäsenille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätöksen 18834/644/13, joka on päivätty Kunnanhallitus on antanut asiasta ARAlle em. asiassa / 528. KJ:N ESITYS:Kunnanhallitus valtuuttaa viranhaltijat ensisijaisesti valmistelemaan Kiin teistö Oy Muhoskylmän koko osakekannan myyntiä. Mikäli koko osakekannan myynti ei toteudu, kohteen asunnot voidaan myydä yksittäin. Myyn nin val mis te lun yh tey dessä tu lee huo mioi da ARA:n aset ta mat eh dot myyn nille. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että myynti annetaan kiinteistövälittäjän tehtäväksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Khall 40 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ):

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallituksen / 229 päätöksen mukaisesti kohde on ollut ja on edel leen julkisesti myynnissä kiinteistövälittäjällä. Kiinteistö Oy Muhoskylmä on hakenut päivätyllä hakemuksella ra joitus akor dia. Kuntaan on saapunut Valtiokonttorin päätös päivätty (saapunut kuntaan ). Päätökseen on kirjattu seuraavaa: "Valtiokonttori myöntää 28,1 %:n suuruisen rajoitusakordin Kiinteistö Oy Muhos kyl män lainalle nro Lainan pääoma on ,71 euroa, josta akor din määrä on ,71 euroa. Yhtiön on maksettava Valtiokonttorille lop puosa lainasta yhteensä euroa korkoineen neljän kuukauden kuluessa tästä päi väs tä, muussa tapauksessa akordi puretaan. Tämän lisäksi Valtiokonttorille on mak set ta va erääntyneet korot ja viivästyskorot, joita akordi ei koske." "Valtiokonttorille on raportoitava siitä, mihin toimenpiteisiin akordin kohteena ole van omaisuuden suhteen on ryhdytty. Raportti on toimitettava vuokratalon käyt tö tar koi tuk sen muuttamisen tai kaupan toteuduttua, kuitenkin viimeistään yhden vuoden kuluessa akordipäätöksen päiväyksestä. Jos vuokratalon kauppahinta ylit tää lainaosuuden takaisinmaksun lisättynä mahdollisella välityspalkkiolla, on yli me ne vä kauppahinnan osa tilitettävä Valtiokonttorille". Päätöksessään Valtiokonttori toteaa myös, että Valtiokonttori ottaa huomioon vakuu tus kor vauk sen akordin määrää harkittaessa. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan Kiinteistö Oy Muhoskylmän koko osakekannan myyntiä huomioiden Valtiokonttorin akordil le asettamat ehdot. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA /6/67/2014 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunnan vuoden 2014 talousarvio sisältää euroa rakennusten pie niin peruskorjauksiin. Määräraha on varattu kunnan omistamien rakennusten en nak koon suunnittelemattomien korjaus- ja muutostöiden rahoittamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Rakennusten peruskorjausten työ oh jel maan v sisällytetään seuraavat työt: 1. Lukion ilmanvaihdon kunnossapito- ja muutostyöt euroa 2. Raskaan kaluston hallin muutostyöt euroa yhteensä euroa, sitomatonta määrärahaa jää euroa. Tekninen lautakunta pyytää hallintokunnilta esityksiä uusista kiinteistöjä kos kevis ta kunnossapitokohteista. KÄSITTELY: Tuula Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska hänen lä hiomais ten sa omistama yritys on osallisena ko. kunnossapitotöissä. Leinonen poistui kokouksesta klo asian käsittelyn ajaksi. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Leinonen palasi kokoukseen klo asian kä sit te lyn jälkeen. Khall 41 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Tekninen lautakunta on kokouksessaan / 3 käsitellyt rakennusten perus kor jaus ten työohjelmaa Talousarviossa vuodelle 2014 on varattu yh teensä euroa. Tekninen lautakunta on esittänyt määrärahasta lukion il manvaih don muutostöille euroa sekä raskaan kaluston hallin muutostöille euroa. Sitoutumatonta määrärahaa jää euroa. Tekninen lautakunta pyy tää hallintokunnilta esityksiä uusista kiinteistöjä koskevista kun nos sa pi to kohteis ta.

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus on kokouksessaan / 6 käsitellyt edellisen kerran hal linto pal ve lui den kohteet. Hallituksen listalta on toteutettu kohta 3 Montan lei rintä-alue ja kohta 5 Rokuan henkilöstömökin kunnostussuunnitelma. Toteutumatta ovat kohteet 1 yhteispalvelupisteen esteettömyys, 2 Kunnanviraston pa lo tar kastus pöy tä kir jan mukaiset toimenpiteet ja 4 kunnanviraston ilmanvaihto ja si sä il matut ki muk sen perusteella tehtävät toimenpiteet. Kunnanviraston yhteispalvelupisteen muutostöille on varattu erillinen määräraha ta lous ar vios sa euroa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää hallin to pal ve lui den osalta tekniselle lautakunnalle seuraavat ra ken nus kun nos tus kohteet priorisoidussa järjestyksessä. 1. Kunnanvirasto, yhteispalvelupisteen esteetön kulku ja kunnanviraston opasteet. Hank keel le on varattu euron erillinen määräraha. Hankkeen määrärahan riit tä vyys tulee varmistaa ja mikäli määräraha ei riitä hanke kuitenkin toteutetaan si ten, että puuttuva rahoitus käytetään rakennusten peruskorjauksista. 2. Kunnanvirasto, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen laatiman pa lo tar kas tus pöytä kir ja ( ) mukaan suositellaan, että kunnanviraston sähkölaitteistot ja asen nuk set tarkastetaan TUKES:in valtuuttaman sähköasennusliikkeen toimesta. Li säk si tarkastuksessa havaittujen korjaustarpeiden toteuttaminen. 3. Kunnanviraston ilmanvaihto ja sisäilmatutkimuksen perusteella tehtävät toimen pi teet. Kunnanvirastolle myös lisää toimistotilaa. 4. Kunnanvirasto, parempi varautuminen häiriötilanteisiin koskien sähkönsaannin tur vaa mis ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus HALLINTOPALVELUT / SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI /2/22/225/2014 Khall 42 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan / 431 py sy väis määräyk se nä sisäisen valvonnan ohjeen. Sisäisen valvonnan ohjeessa on kirjattu seuraavaa: Toimielin ja sen alainen joh taja viranhaltija vastaa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toimin nois sa on riittävä sisäinen valvonta. Kunnanhallituksen tehtävä on ylimpänä toi meen pa ne va na toimielimenä antaa ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti valvontavastuussa olevien esimiesten ja tois si jaises ti muun henkilöstön ja tilivelvollisten luottamushenkilöiden käyttöön. Toimielimien tulee tilikausittain arvioida oman sisäisen valvonnan toimivuutta ja ra por toi da siitä kunnanhallitukselle tilinpäätöksen toimintakertomuksen laadintaa var ten. Kunnanhallituksen on tilinpäätöksen yhteydessä arvioitava sisäisen valvon nan toimivuutta ja kehitystarpeita. Koska hallintopalveluilla ei ole omaa lau takun taa toimii kunnanhallitus hallintopalveluiden toimielimenä Oheisessa raportissa on arvioitu hallintopalveluiden sisäisen valvonnan tila vuoden 2013 osalta ja mahdolliset kehittämistarpeet sisäisen valvonnan osalta. Kunnan hal li tus toimii hallintopalveluiden lautakuntana. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tie toon sa hallintopalveluiden sisäisen valvonnan arvioinnin vuodelta Toimi elin ten raporteista laaditaan kooste joka käsitellään tilinpäätöksen toi min ta kerto muk sen yhteydessä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajana ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 3 HALLINTOPALVELUT / SISÄISEN VALVONNAN AR- VIOIN TI 2013

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus PYSYVÄT VASTAAVAT / LISÄPOISTOT TILIKAUDELLE /2/22/221/2013 Khall Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suun ni telman mukaisista poistoista todetaan seuraavaa: "Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien tulonodotuksissa tai arvo kunnan palve lu tuo tan nos sa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon poistosuunnitelmaa muut tamal la. Jos tulonodotusten tai arvo palvelutuotannossa pysyväisluoteista ale ne mista ei ole pystytty ennakoimaan poistosuunnitelmassa, ja tilinpäätöstä laadittaessa ha vai taan aktivointiedellytysten lakanneen poistosuunnitelman kohteena olevan py sy vien vastaavien hyödykkeen osan kohdalta kokonaan, kunnan on tehtävä kerta luon tei nen lisäpoisto. Hyödykkeen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa ja sitä kaut ta poistosuunnitelmaa on tarkistettava hyödykekohtaisesti säännöllisesti myös ker ta luon tei sen lisäpoiston tekemisen jälkeen." "Arvonalentumisen- tai lisäpoiston kirjauksen tarvetta harkittaessa hyödykkeen ja si joi tuk sen todennäköiset tulonodotukset ja arvo palvelutuotannossa arvioidaan va ro vai suu den periaatetta noudattaen." Vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä voidaan todeta, että em. kritee rit täyttyvät seuraavien kiinteistöjen kohdalla: Honkalan vanha koulukiinteistö, Ai no la (Ponkilassa) ja Oma tupa (vanha apteekki). Kiinteistöt eivät ole tai pois tuvat palvelutuotannon käytöstä kokonaisuudessaan. Valtuuston vuoden 2014 talous ar vio ja taloussuunnitelma vuosille ei sisällä määrärahoja em. kiin teis tö jen peruskorjaukseen. Lisäksi suunnitelmia em. kiinteistö pal ve lu tuo tannon käyttöön ottamisesta ei ole. Honkalan koulun osalta voidaan myös todeta, että korkein hallinto-oikeus on anta nut päätöksensä koskien valtuuston / 24 ja / 98 tekemiin päätöksiin. KHO:n päätöksen mukaan em. valtuuston päätökset saa vat lainvoiman (KHO 2545/3/13 ja 2544/3/2013). Pysyvien vastaavien kirjapidossa on em. kohteilla seuraavat poistamattomat hankin ta hin nat. Kp tunniste Kohteen nimi Poistamaton arvo 530,1826 Honkalan koulu , Ainola, Ponkila 6.303,98 46 Oma tupa /vanha apteekki ,86 Yhteensä ,18

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lisäpoistoina vuodelle 2013 esitetään em. kohteiden poistamaton hankintameno ko ko nai suu des saan. Lisäpoistoille ei ole varattu vuoden 2013 talousarviossa määrä ra haa. Marraskuun tulosseurannan yhteydessä poistojen toteumaprosentti on 91,19 %. Lisäpoistot aiheuttavat talousarvion ylitystä. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy vuo del le 2013 pysyvien vastaavien lisäpoistot seuraavasti: Honkalan koulu ,34, Ainola 6.303,98 ja Oma tupa (vanha apteekki) ,86. Tehty jen lisäpoistojen jälkeen kohteiden arvo taseessa on 0 euroa. Koska em. kiin teistöt eivät ole palvelutuotannon käytössä on lisäpoisto perusteltua. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Khall 43 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Veturitien PAO:n osan arvonmäärittely on valmistunut ja purettavaan osaan kohden tuu taseessa ,67 euroa pysyvissä vastaavissa poistamaton han kin ta meno. Purku toteutetaan vuoden 2014 aikana. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy aiem pien lisäksi vuodelle 2013 pysyvien vastaavien lisäpoiston Veturitien PAO:n pu ret ta vas ta osasta ,67 euroa. Tehdyn lisäpoiston jälkeen kohteen arvo tasees sa on 0 euroa. Lisäpoisto toteutetaan koska kohde ei ole enää pal ve lu tuo tannon käytössä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAT ERI TILAISUUKSISSA Khall 44 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Kuntaan on tullut kutsut seuraaviin tilaisuuuksiin: 1. Kuntien infotilaisuus (pelastustoimen rakenneuudistus ja si sä asiain mi niste riön lausuntopyyntö kunnille pelastustoimen aluejaosta) Infotilaisuuden järjestää Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos tiistaina klo Pohdossa (Vellamontie 12, Oulu). Tilaisuuteen on kutsuttu pe lastus lai tok sen alueen kuntien kunnanjohtajat ja valtuustojen puheenjohtajat. Ti laisuus alkaa lounaalla ja varsinainen infotilaisuus alkaa klo Tilaisuuden aiheena on pelastustoimen rakenneuudistus sekä si sä asiain mi nis teriön lausuntopyyntö kunnille pelastustoimen aluejaosta. Lisäksi tilaisuudessa käsi tel lään muita pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita. Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään Kutsu Pohjois-Pohjanmaan kuntien keskustelu- ja neuvottelupäivään Keskustelu- ja neuvottelupäivän järjestää Pohjois-Pohjanmaan liitto perjantaina klo Oulussa ODL:n Hyvinvointikeskuksen We ge lius-sa lissa, Albertinkatu 16. Tilaisuus on tarkoitettu kuntien johtaville luot ta mus hen ki löille (kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat) ja kun nan-/kau pun gin joh tajil le. Neuvottelupäivän aikana esillä ovat kuntarakenneuudistus, valtionosuusuudistus ja pelastustoimen rakenneuudistus sekä iltapäivällä sote-rakenneuudistus. Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään Kunnanjohtaja osallistuu molempiin tilaisuuksiin. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että ja tilaisuuksiin osal lis tu vil le kunnan luottamushenkilöille korvataan palkkiosäännön mukaisesti mah dol li set ansionmenetykset ja matkakulut. Kunnanhallitus nimeää luottamushenkilöedustajat seuraavasti: tilaisuuteen valtuuston puheenjohtajan Veli Paasimaan tilaisuuteen kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja valtuuston pu heen-

21 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus joh ta jis to. Osallistujien tulee varmistaa osallistumisensa mennessä hallin to sih tee ril le, joka ilmoittaa osallistujat Pohjois-Pohjanmaan liitolle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen yhteydessä todettiin ti lai suuteen osallistuvan kaikkien nimettyjen valtuuston puheenjohtajaa lukuunottamatta.

22 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Khall 45 Kunnanhallitukselle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: 1. Pöytäkirjajäljennöksiä: - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokous ja hal li tuk sen kokous Oulun seudun koulutuskuntayhtymähallituksen kokous Tarkastuspöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ristö kes kuk sen tekemästä tarkastuksesta Kestinkankaan kaa to paikal la. 3. Pöytäkirjanote Joukkoliikennejaoston pitämästä kokouksesta, asia na joukkoliikenteen palveluhankinnat 2014 ja 2015, palvelutason leik kauk sis ta päättäminen. 4. Opetus- ja kulttuuriministeriön yksikköhintapäätöksiä vuodelle Valtiovarainministeriön maksuerittely kunnan peruspalvelujen val tionosuu des ta ja opetustoimen muusta rahoituksesta vuonna 2014, päätös kun nan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin pe rus tu van valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2014 sekä päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle Kuntaliiton yleiskirjeitä: - nro 3/80/2014: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle nro 2/80/2014: Europarlamenttivaalit sekä ko. kirjeen korjattu liite. - nro 1/80/2014: Vuoden 2013 yleiskirjeluettelo. 7. Tiedote Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johtoryhmästä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö dnro PSA- VI/2088/ /2013 yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuot ta mi sesta ja siihen annettu selvitys. 9. Kopioston valokopioinnin tekijänoikeuslupa Tiedote Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aloittamisesta alkaen (Ou lun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet lakkaavat). 11. Valtiovarainministeriön kirje , VM079:00/2013 otsikolla Kuntien haku kuntakokeiluhankkeeseen. 12. Valtiovarainministeriön kutsu VM065:02/2012 ( ) kuntien, järjes tö jen ja tutkijoiden kuulemistilaisuuteen Helsinkiin Aiheena kun ta lain kokonaisuudistus.

23 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtiovarainministeriön toimeenpanokirje VM 1452/ /2012 ( ) Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toi meenpa no. 14. Työ- ja elinkeinoministeriön kutsu alueelliseen kuu le mis ti laisuu teen Ouluun Aiheena valtakunnallinen työvoiman pal ve lukes kus (TYP) -verkosto ja työmarkkinatuen rahoitusuudistus. 15. Tilasto 2012 Suomen eläkkeensaajista kunnittain. 16. ARA:n kirje Dnro 19861/021/14 ( ): Ohje korjaus- ja energia-avus tus ten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksiannetut asiat tietoonsa saa te tuik si. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

24 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ETSIVÄN NUORISOTYÖN HANKKEEN JATKAMINEN VUONNA 2014 (VALTUUSTON TÄY- TÄN TÖÖN PA NO) 267/4/43/431/4312/2013 Khall 46 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 121 / KJ:N ESITYS: Valtuuston päätöksestä annetaan ote vapaa-aikalautakunnalle ja kun nan kirjanpitoon. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

25 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNNAN EDUSTAJAT KUNNAN JA ELY-KESKUKSEN VÄLISESSÄ KE HIT TÄ- MIS KES KUS TE LUS SA /0/014/2014 Khall 47 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POP-ELY) on lähet tä nyt kuntaan kutsun liittyen kehittämiskeskustelun järjestämiseen kunnan ja POP-elyn välillä vuonna Kutsu liittyy maankäyttö- ja rakennuslain 8 :ään, jonka mukaan kunnan ja ely-kes kuk sen välillä käydään vuosittain maankäyttö- ja ja rakennuslain mu kainen kehittämiskeskustelu, jossa pääpaino on merkittävissä kaava-asioissa sekä yhteis työ hön liittyvissä kysymyksissä. Ely-keskus järjestää vuoden 2014 kehittämiskeskustelut pääsääntöisesti kun takoh tai ses ti ja kunnassa, jolloin voidaan tarvittaessa ja niin haluttaessa tutustua myös rakennettuihin kohteisiin ja luonnonympäristöön. Keskustelutilaisuuden kes to on noin kolme tuntia. Keskustelu voidaan järjestää myös jonkun muun ti laisuu den yhteydessä ja paikkana voi olla silloin kunta tai elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kus. Tilaisuuden muodosta ja asialistasta sovitaan kunnan ja alueidenkäyttöyksikön vas tuu hen ki löi den kesken. Pääpaino on alueidenkäytön suunnittelun ja kaa voi tuksen kysymyksissä, rakentamisen ohjauksessa, kulttuuriympäristön hoitoasioissa se kä kunnan ELY-keskuksen yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä. Kunta voi esit tää myös omia ehdotuksia käsiteltävistä aiheista. Kehittämiskeskustelun puheenjohtajan ja muistion laatijan toivotaan olevan kunnas ta. ELY-keskus esittää, että keskusteluun osallistuvat kunnan viranhaltijoista kun nan joh ta jan ja kaavoituksen vastuuhenkilön lisäksi ainakin rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri. Kunnan johtavien luottamushenkilöiden osal lis tu minen keskusteluun on toivottavaa. ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvara -vastuualueelta keskusteluun osal lis tuvat mahdollisuuksien mukaan vastuualueen johtaja sekä alueidenkäyttöyksiköstä yk si kön esimies tai hänen sijaisensa ja kuntavastaava. Myös muiden henkilöiden osal lis tu mi nen on mahdollista esim. kunnan toivomuksesta. Muhoksen kunnan kehittämiskeskusteluajankohta on perjantai Alus tava aloitusaika on klo KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajiksi kunnan ja ELY-keskuk sen väliseen kehittämiskeskusteluun luottamushenkilöistä valtuuston pu heenjoh ta jan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja maankäyttö- ja kaavoitusjaoston pu heen joh ta jan sekä viranhaltijoista kunnanjohtajan, teknisen johtajan, ra ken nus-

26 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus tar kas ta jan ja maanmittausteknikon. Lisäksi keskusteluun pyydetään mukaan kunnan kaavoituksesta vastaavan arkkitehtitoimisto Lukkaroi nen Oy:n kun ta vas taa va ark ki teh ti. Luottamushenkilöedustajille korvataan ko. tilaisuuteen osallistumisesta mah dol liset ansionmenetyskorvaukset ja matkakulut. KÄSITTELY: Käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että kehittämiskeskusteluun osallistuu myös maankäyttö- ja kaavoitusjaoston va ra pu heen joh ta ja. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn esityksen.

27 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 48 KÄSIITTELY: Asiakohdassa otettiin esille teknisen lautakunnan esitystlistalla oleva "siivoustyön kustannusrakenneselvitys". Lisäksi asiakohdassa kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle kunnan alueella ole vien vuokra-asuntojen määriä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kokouksessa käydyt keskustelut em. ai heis ta.

28 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS: Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä littömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen MUUTOKSENHAKUKIELTO Muutoksenhakukielto ja sen peruste Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa teh dä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Muu peruste, mikä :t 35-36, 38, 40-42, 45-46, 48 :t Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käy tä vä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kunnanhallituksen osoite on: Muhok sen kunnanhallitus, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan O u l u n hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaa timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oi kai su vaa ti muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, ellei erityislain säädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoit tanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 14 Tarkastuslautakunta AIKA 25.02.2016 klo 16:00-17:50 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 8 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 12 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:38 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 12-15 Sivu 12 MUHOKSEN LAURIN JA MATIN KODIN ESITTELY

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2016 138 Tarkastuslautakunta AIKA 10.11.2016 klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 64 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 139 Tarkastuslautakunta AIKA 26.09.2017 klo 15:00-16:30 PAIKKA Muhoksen yläkoulun neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 69 ASIAKIRJAPYYNTÖ/PESULAPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 77 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 26.06.2017 klo 17:30-18:35 PAIKKA Terveyskeskuksen neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 43 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36 Tekninen lautakunta AIKA Tiistai 24.02.2015 klo 18:00-20:30 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Leppiniemen vierasmaja, Saarivirrantie 33, Leppiniemi

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Leppiniemen vierasmaja, Saarivirrantie 33, Leppiniemi MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto AIKA 03.12.2015 klo 18:00-20:15 PAIKKA Leppiniemen vierasmaja, Saarivirrantie 33, 91430 Leppiniemi KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 43 LISÄASIAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot