MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNANJOHTAJAN INFO LEPPINIEMEN ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISSOPIMUS LEPPINIEMEN ASEMAKAAVA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ KIINTEISTÖ OY MUHOSKYLMÄN MYYNNIN VALMISTELU RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA HALLINTOPALVELUT / SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI PYSYVÄT VASTAAVAT / LISÄPOISTOT TILIKAUDELLE KUNNAN EDUSTAJAT ERI TILAISUUKSISSA TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT ETSIVÄN NUORISOTYÖN HANKKEEN JATKAMINEN VUONNA 2014 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) 47 MUHOKSEN KUNNAN EDUSTAJAT KUNNAN JA ELY-KESKUKSEN VÄLISESSÄ KEHITTÄMISKESKUSTELUSSA MUUT ASIAT 94

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:30-20:00 (tauko klo PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Pikkuaho Teuvo puheenjohtaja Markkanen Jarmo I varapj. Jurvakainen Merja II varapuheenjohtaja Airaksinen Kirsti jäsen Holm Petri jäsen Pohjola Jaana jäsen Rissanen Anneli jäsen Vääräniemi Juhani jäsen Väätäjä Minna varajäsen POISSA Tihinen Sirkka jäsen Juka Paula valtuuston II vpj. MUU Paasimaa Veli valtuuston puheenjohtaja Jurvanen Eija valtuuston I vpj. Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä Piippo Rauno hallintosiht., ptk:npitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Markkanen ja Merja Jur va kainen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Teuvo Pikkuaho Tarkastusaika Allekirjoitukset Muhos Rauno Piippo PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄ NÄ Merja Jurvakainen Jarmo Markkanen Paikka ja pvm Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty yleises ti nähtävillä Muhoksen kunnanvirastolla virka-aikana tietopalvelusihteeri Päivi Kivelä

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 35 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että kunnanhallituksen esityslistalle otetaan lisä asioi na asiat: - Etsivän nuorisotyön hankkeen jatkaminen vuonna 2014 (valtuuston täy tän töönpa no) ja - Muhoksen kunnan edustaja kunnan ja ELY-keskuksen välisessä ke hit tä mis keskus te lus sa Edelleen puheenjohtaja esitti, että asiat käsitellään varsinaisella esityslistalle olevien asioiden käsittelyn jälkeen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen..

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 36 KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle: * käytyjä neuvotteluja tehtävien organisoinnissa (kehittämispäällikön siirtyminen kun nan joh ta jan alaisuuteen) * virkavapausanomusta / hallinto- ja talousjohtaja. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan selostukset tiedoksi.

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus LEPPINIEMEN ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISSOPIMUS 77/6/60/603/2009 Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari ( ) Leppiniemen asemakaavaehdotus on laadittu kokonaisuudessaan yksityisten omis ta mil le kiinteistölle. Ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä on alueen merkittävimmän maanomistajan Ameta Oy:n kans sa so vit ta va kaavan toteuttamisesta. Leppiniemen asemakaavan laadinta on käynnistetty kunnanhallituksessa , 404. Maankäyttösopimusten laa din taa oh jaa val tuus tos sa , 57, hy väk syt ty maa po liit ti nen oh jel ma. Johanna Takanen Ameta Oy:stä on kutsuttu jaoston kokoukseen kertomaan nä kemyk si ään Lep piniemen asemakaavan laadinnasta ja alueen toteuttamisesta. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto käy kes kuste lun Leppiniemen asemakaavan to teuttamisesta ja ohjeistaa tarvittaessa jat koval mistelua. PÄÄTÖS: Käydyssä keskustelussa maankäyttö- ja kaavoitusjaosto ohjeisti Leppiniemen asemakaavan jatkovalmistelua. Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari ( ) Ameta Oy on tehnyt esityksen Leppiniemen maankäyttösopimuksen tekemisestä. Esi tys nou dattaa Muhoksen kunnan maapoliittista ohjelmaa, jonka perusteella yksi tyis maiden asemakaavoituksessa noudatetaan periaatetta, jossa kunta saa yhdyskuntarakenteen infran rakentamisen korvauksena 50 % laadittavalla asemakaavalla muodostuvasta uudesta rakennusoikeudesta. Karttaesitys ja alustava luonnos kun nal le luo vu tet ta vista tonteista jaetaan oheismateriaalina.

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Maankäyttösopimuksen toteuttamisesta on tehty kustannusarvio, jossa kadun ja inf ran rakentamiskustannuksena on käytetty 350,- euroa/katumetri ja tonttien myyn ti hin ta na on käytetty 15,- euroa/m 2. Kunnalle maankäyttösopimuksen to teuttami ses ta aiheutuvat kustannukset ovat arviolta euroa ja tonttien myynnistä odo tet ta vissa olevat tulot ovat euroa. Kustannuarvio ei sisäl lä kun nal lis ten palveluiden kehittämisen kustannuksia. Esityksen mukaiset kustannukset tulevat kunnalle maksettaviksi sitä mukaa, kuin alu een infran rakentaminen toteutuu. Esitykseen sisältyy kiinteistökauppa, jossa Muhoksen kunta ostaa AMETA Oy:ltä Py hä kos ken tie 10 (ent. Fortumin aluekonttorin) sijaitsevan rakennuksen kauppahintaan euroa. Pyhäkoskentien 10 ra ken nuk sen pin ta-ala on 1965 krs-m 2. Rakennus on ra ken nettu kah des sa vai hees sa, ker rosta lo-osat vuonna 1960 ja väli osa TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Päätösesitys annetaan kokouksessa. KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa tekninen johtaja antoi esityksensä: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus keskuste lee so pi muk sen hy väk sy mis eh dois ta. PÄÄTÖS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi teknisen johtajan esityksen yk si mie li ses ti. Lisäksi jaosto toteaa, että välitöntä tarvetta esityksessä mainittun kiinteistön hankkimiseksi kunnan omistukseen ei ole. Khall KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitusjaoston esityksen. KÄSITTELY: Kunnanhallitus kävi asiasta maankäyttö- ja kaavoitusjaoston esityksen mu kaisesti keskustelun. Asiasta käy dyn kes kus te lun päät teek si kun nan joh ta ja te ki uu den pää tös esi tyk sen:

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy maankäyttö- ja kaavoitusjaoston esityksen ja toteaa, et tä esi tyk ses sä mainitun kiinteistön hankinnalle Pyhä kos ken tie 10:ssä kunnalla ei ole tar vet ta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan uuden päätösesityksen. Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari ( ) Ameta Oy on tehnyt kunnalle tarkastetun esityksen tonttijaosta. Esityksessä on luo vut tu Pyhäkoskentie 10:ssä sijaitsevan rakennuksen myynnistä kunnalle. Korvauksena ase ma kaa van to teutta mi sesta ai heutu vista kustannuksista kunnalle luovu te taan m 2 tonttimaata, mikä on noin 44 % koko rakennusoi keuden mää räs tä. Li säk si ase makaa van mu kai set katu- ja puis to alueet (VP, VL) siirty vät kun nan omis tuk seen MRL:n il mais luovu tusvel volli suu den pe rus teella. Ameta Oy:n kanssa on edelleen sovittu, että korttelin 983 edustan rantasaunat si säl tä vä puistoalue jää Ameta Oy:n omistukseen. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuva tavoitekustannus on euroa ja kun nal le luovutettavien tonttien odotettavissa oleva myyntitulo on eu roa. Kustannusarvio ei sisällä kunnallisten palveluiden kehittämisen kustannuk sia. Tonttijakoesityskartta ja -taulukko jaetaan oheismateriaalina. Asemakaavan toteuttamisen aikataulusta ja kunnallistekniikan rakentamisesta päät tää Mu hoksen kunta. Investointi- ja rahoituspäätökset tehdään erikseen. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. TEKNISEN JOHTAJAN ESITYS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle Leppiniemen asemakaavan toteutta missopimuksen periaatteen hy väk sy mis tä. PÄÄTÖS: Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto hyväksyi teknisen johtajan esityksen yk si mie li ses ti.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn liitteenä olevan sopi muk sen "Maankäyttösopimus yhdyskuntarakenteen rakentamisesta aiheutuviin kus tan nuk siin osallistumisesta". KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Petri Holm il moit ti olevansa esteellinen asian kohdalla ja poistui kokouksesta tämän ja esitys lis tal la olevan seuraavan asian (Leppiniemen asemakaava) käsittelyn ajaksi klo Esteellisyysperusteena Holmilla tämän asian kohdalla asuminen esitetyn so pi muk sen lievealueella. Merkittiin pöytäkirjaan, että Petri Holmin henkilökohtainen varajäsen Seppo Ahlqvist saapui kokoukseen klo PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Khall 37 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta p Kunnanvaltuusto käsitteli Leppiniemen alueen kaava-asiaa kokouksessaan Tuolloin valtuusto päätti laajentaa kaava-aluetta ns. Jurvakaisen mut kan alueelle. Tuolla alueella on korttelissa 910 Haikarankujalla merkitty kaavaan kaksi tonttia, jotka sijoittuvat käsittelyssä olevan maankäyttösopimuksen piiriin. Kyseisistä tonteista toinen tulee Muhoksen kunnalle ja toinen Ameta Oy:lle (tont ti nro 1). Sopimuksen osalta on myös ollut tulkintanäkemysero Saarivirrantien ja joen vä lisen alueen merkinnöistä kaavassa. Asiasta on käyty neuvotteluja osapuolten kesken ja päädytty esittämään kunnanhallitukselle, että osa VP1-alueella vihreällä mer ki tys tä alueesta merkittäisiin samalla merkinnällä kuin alueella sijaitsevan kort te lin 983 edessä oleva maa-alue. Keltaisella värillä merkitty alue jäisi ny kyisen maanomistajan omistukseen puistoalueena, jossa sijaitsee kolme sau na ra kennus ta ja kasvihuoneita. Kuntaan on saapunut Ameta Oy:n puolelta allekirjoitettu sopimus "Maan käyt tö so pi mus yhdyskuntarakenteen rakentamisesta aiheutuviin kus tannuk siin osallistumisesta" (allekirjoituspäiväys ).

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kunnanhallitus KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn liitteenä olevan sopi muk sen "Maankäyttösopimus yhdyskuntarakenteen rakentamisesta ai heu tu viin kustannuksiin osallistumisesta" Muhoksen kunnan ja Ameta Oy:n välillä. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Petri Holm il moit ti olevansa esteellinen asian kohdalla ja poistui kokouksesta tämän ja esitys lis tal la olevan seuraavan asian - Leppiniemen asemakaava (valtuuston täy täntöön pa no) - käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena Holmilla tämän asian kohdal la asuminen esitetyn sopimuksen lievealueella. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 1 LEPPINIEMEN ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISSOPIMUS

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LEPPINIEMEN ASEMAKAAVA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) 77/6/60/603/2009 Khall 38 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 111 / Valtuusto on kunnanhallituksen esityksestä poiketen päättänyt, että Leppiniemen ase ma kaa vaan otetaan mukaan alue 2010 nähtävillä olleen version mukaisesti pois lu ki en Fortum Power and Heat Oy:n omistamat alueet Valtuuston päätös (mukana kaavakartta ja karttamerkintöjen selostus) on annettu tie dok si valitusosoituksineen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym päris tö kes kuk sel le (alueiden käyttö -osastolle sekä liikenneosastolle), Poh jois-pohjan maan liitolle ja Pohjois-Pohjanmaan museolle. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy suoritetut toimenpiteet. Kunnanhallitus päät tää, että valtuuston päätös annetaan tiedoksi maankäyttö- ja kaa voi tus jaos tolle, tekniselle lautakunnalle sekä kaavasta muistutuksen tai lausunnon jättäneille. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Petri Holm oli esteellisenä poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan. Esteellisyysperusteena Hol mil la oli kiinteistön omistaminen maankäyttö- ja kaavoitusjaoston esityksen mukaisella asemakaava-alueella. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen Holm palasi paikal leen kokoukseen.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 181/0/02/021/2013 Khall 39 Sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen (puhelin ): Vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) 13 :n perusteella kunnanhallitus voi asettaa vam maisneu vos ton, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapah tu vaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammais ten henkilöiden elämässä ja suoriutumisessa. Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk käi den sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) 11 :n mukaan sen lisäksi mitä kun ta lain 27 :ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja vai kut ta mis mahdol li suuk sis ta, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vai kutta mis mah dol li suuk sien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimin ta edel ly tyk sis tä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun ikään ty neen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suo riutu mi sen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omais hoi don järjestämiseksi ja kehittämiseksi laadittavan suunnitelman val mis teluun sekä 6 :ssä tarkoitettuun palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Li säksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi mialo jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on mer ki tys tä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elin ym päris tön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikään ty neen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi laaditun Sosiaali- ja ter veysmi nis te riön ja Suomen kuntaliiton muistion mukaan jo ennen vanhuspalvelulain voi maan tu loa perustetut vanhusneuvostot voivat edelleen jatkaa ja kehittää toimin taan sa vanhusneuvostoja koskevat säännökset huomioon ottaen. Van hus neuvos toi na voivat toimia muunkin nimiset jo valmiina olevat yhteistyöelimet, mikäli nii den asettaminen, tehtävät ja osallistumismahdollisuudet vastaavat van hus palve lu lain 11 :ssä asetettuja vaatimuksia. Vanhusneuvoston organisoinnista ja toimintatavoista ei ole erikseen säädetty, joten ne jäävät kunnan päätettäväksi. On suositeltavaa, että kunnanhallitus hy väksyy vanhusneuvostolle toimintasäännön, jossa vahvistetaan mm. neuvoston tarkoi tus, lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, neuvoston asettava toimielin, jä sen ten lukumäärä ja mitä tahoja jäsenet edustavat, neuvoston toimikausi, kokous ten koollekutsuminen, puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoi ta minen sekä toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen. Muhoksen kunnassa on toiminut vanhus- ja vammaisneuvosto vuodesta 2010 alkaen. Vanhus- ja vammaisneuvosto on järjestäytynyt toimikaudeksi jär jes tö jen yhteiskokouksessa ja varsinaisessa jär jes täy ty mis ko kouk-

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ses sa vanhus- ja vammaisneuvosto on valmistellut ehdotuksen Mu hoksen kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöksi. SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväk syä vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön liitteen mukaisena. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen ko kous keskeytettiin tauon ajaksi - tauko klo Liitteet 2 VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KIINTEISTÖ OY MUHOSKYLMÄN MYYNNIN VALMISTELU 176/2/21/218/2013, 399/2/21/217/2014 Khall Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Kiinteistö Oy Muhoskylmä on Muhoksen kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Kiin teis tö Oy sijaitsee Kylmälänkylässä osoitteessa Kylmälänkyläntie Kiinteistö Oy Muhoskylmä / toimitusjohtaja Pertti Ranta on toimittanut kuntaan Asu mi sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kirjeen (päivätty ) koskien ara va ra joi tuk sis ta va pauttamista. ARA on päätöksellään mahdollistanut, että kunta myy yh tiön ko ko naisuudessaan tai myynti kohdistuu yksittäiseen asuntoon. Myyn nin edelly tyk senä on, että valtion asuntolaina tai aravalaina erääntyneine lyhennyksi neen ja kor koi neen maksetaan kokonaisuudessaan takaisin vapautettavan asun non tai ta lon osalta. ARA on päätöstä perustellut siten että kohde sijaitsee 33 km:n päässä Muhoksen kun ta kes kuk ses ta ja Ouluun on matkaa 70 km. Asunnot ovat peruskorjauksen tarpeessa eikä niihin ole hakijoita. Aravavuokra-asuntoja on tyhjillään keskustassa, jo ten nykyisille vuok ralaisille voidaan tarjota asuntoja sieltä. Rajoituksista vapauttaminen edistäisi kunnan asuntomarkkinoiden toimivuutta ja vähentä siis tyhjäkäytöstä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Samat perustelut ovat myös aiheuttaneet Kiinteistö Oy Muhoskylmän taloudelliset vaikeudet. Oheismateriaalina on jaettu kunnanhallituksen jäsenille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätöksen 18834/644/13, joka on päivätty Kunnanhallitus on antanut asiasta ARAlle em. asiassa / 528. KJ:N ESITYS:Kunnanhallitus valtuuttaa viranhaltijat ensisijaisesti valmistelemaan Kiin teistö Oy Muhoskylmän koko osakekannan myyntiä. Mikäli koko osakekannan myynti ei toteudu, kohteen asunnot voidaan myydä yksittäin. Myyn nin val mis te lun yh tey dessä tu lee huo mioi da ARA:n aset ta mat eh dot myyn nille. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että myynti annetaan kiinteistövälittäjän tehtäväksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Khall 40 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ):

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallituksen / 229 päätöksen mukaisesti kohde on ollut ja on edel leen julkisesti myynnissä kiinteistövälittäjällä. Kiinteistö Oy Muhoskylmä on hakenut päivätyllä hakemuksella ra joitus akor dia. Kuntaan on saapunut Valtiokonttorin päätös päivätty (saapunut kuntaan ). Päätökseen on kirjattu seuraavaa: "Valtiokonttori myöntää 28,1 %:n suuruisen rajoitusakordin Kiinteistö Oy Muhos kyl män lainalle nro Lainan pääoma on ,71 euroa, josta akor din määrä on ,71 euroa. Yhtiön on maksettava Valtiokonttorille lop puosa lainasta yhteensä euroa korkoineen neljän kuukauden kuluessa tästä päi väs tä, muussa tapauksessa akordi puretaan. Tämän lisäksi Valtiokonttorille on mak set ta va erääntyneet korot ja viivästyskorot, joita akordi ei koske." "Valtiokonttorille on raportoitava siitä, mihin toimenpiteisiin akordin kohteena ole van omaisuuden suhteen on ryhdytty. Raportti on toimitettava vuokratalon käyt tö tar koi tuk sen muuttamisen tai kaupan toteuduttua, kuitenkin viimeistään yhden vuoden kuluessa akordipäätöksen päiväyksestä. Jos vuokratalon kauppahinta ylit tää lainaosuuden takaisinmaksun lisättynä mahdollisella välityspalkkiolla, on yli me ne vä kauppahinnan osa tilitettävä Valtiokonttorille". Päätöksessään Valtiokonttori toteaa myös, että Valtiokonttori ottaa huomioon vakuu tus kor vauk sen akordin määrää harkittaessa. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan Kiinteistö Oy Muhoskylmän koko osakekannan myyntiä huomioiden Valtiokonttorin akordil le asettamat ehdot. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA /6/67/2014 Teknltk Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Muhoksen kunnan vuoden 2014 talousarvio sisältää euroa rakennusten pie niin peruskorjauksiin. Määräraha on varattu kunnan omistamien rakennusten en nak koon suunnittelemattomien korjaus- ja muutostöiden rahoittamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Rakennusten peruskorjausten työ oh jel maan v sisällytetään seuraavat työt: 1. Lukion ilmanvaihdon kunnossapito- ja muutostyöt euroa 2. Raskaan kaluston hallin muutostyöt euroa yhteensä euroa, sitomatonta määrärahaa jää euroa. Tekninen lautakunta pyytää hallintokunnilta esityksiä uusista kiinteistöjä kos kevis ta kunnossapitokohteista. KÄSITTELY: Tuula Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska hänen lä hiomais ten sa omistama yritys on osallisena ko. kunnossapitotöissä. Leinonen poistui kokouksesta klo asian käsittelyn ajaksi. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksi mie li ses ti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Leinonen palasi kokoukseen klo asian kä sit te lyn jälkeen. Khall 41 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Tekninen lautakunta on kokouksessaan / 3 käsitellyt rakennusten perus kor jaus ten työohjelmaa Talousarviossa vuodelle 2014 on varattu yh teensä euroa. Tekninen lautakunta on esittänyt määrärahasta lukion il manvaih don muutostöille euroa sekä raskaan kaluston hallin muutostöille euroa. Sitoutumatonta määrärahaa jää euroa. Tekninen lautakunta pyy tää hallintokunnilta esityksiä uusista kiinteistöjä koskevista kun nos sa pi to kohteis ta.

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus on kokouksessaan / 6 käsitellyt edellisen kerran hal linto pal ve lui den kohteet. Hallituksen listalta on toteutettu kohta 3 Montan lei rintä-alue ja kohta 5 Rokuan henkilöstömökin kunnostussuunnitelma. Toteutumatta ovat kohteet 1 yhteispalvelupisteen esteettömyys, 2 Kunnanviraston pa lo tar kastus pöy tä kir jan mukaiset toimenpiteet ja 4 kunnanviraston ilmanvaihto ja si sä il matut ki muk sen perusteella tehtävät toimenpiteet. Kunnanviraston yhteispalvelupisteen muutostöille on varattu erillinen määräraha ta lous ar vios sa euroa. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää hallin to pal ve lui den osalta tekniselle lautakunnalle seuraavat ra ken nus kun nos tus kohteet priorisoidussa järjestyksessä. 1. Kunnanvirasto, yhteispalvelupisteen esteetön kulku ja kunnanviraston opasteet. Hank keel le on varattu euron erillinen määräraha. Hankkeen määrärahan riit tä vyys tulee varmistaa ja mikäli määräraha ei riitä hanke kuitenkin toteutetaan si ten, että puuttuva rahoitus käytetään rakennusten peruskorjauksista. 2. Kunnanvirasto, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen laatiman pa lo tar kas tus pöytä kir ja ( ) mukaan suositellaan, että kunnanviraston sähkölaitteistot ja asen nuk set tarkastetaan TUKES:in valtuuttaman sähköasennusliikkeen toimesta. Li säk si tarkastuksessa havaittujen korjaustarpeiden toteuttaminen. 3. Kunnanviraston ilmanvaihto ja sisäilmatutkimuksen perusteella tehtävät toimen pi teet. Kunnanvirastolle myös lisää toimistotilaa. 4. Kunnanvirasto, parempi varautuminen häiriötilanteisiin koskien sähkönsaannin tur vaa mis ta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus HALLINTOPALVELUT / SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI /2/22/225/2014 Khall 42 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan / 431 py sy väis määräyk se nä sisäisen valvonnan ohjeen. Sisäisen valvonnan ohjeessa on kirjattu seuraavaa: Toimielin ja sen alainen joh taja viranhaltija vastaa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toimin nois sa on riittävä sisäinen valvonta. Kunnanhallituksen tehtävä on ylimpänä toi meen pa ne va na toimielimenä antaa ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti valvontavastuussa olevien esimiesten ja tois si jaises ti muun henkilöstön ja tilivelvollisten luottamushenkilöiden käyttöön. Toimielimien tulee tilikausittain arvioida oman sisäisen valvonnan toimivuutta ja ra por toi da siitä kunnanhallitukselle tilinpäätöksen toimintakertomuksen laadintaa var ten. Kunnanhallituksen on tilinpäätöksen yhteydessä arvioitava sisäisen valvon nan toimivuutta ja kehitystarpeita. Koska hallintopalveluilla ei ole omaa lau takun taa toimii kunnanhallitus hallintopalveluiden toimielimenä Oheisessa raportissa on arvioitu hallintopalveluiden sisäisen valvonnan tila vuoden 2013 osalta ja mahdolliset kehittämistarpeet sisäisen valvonnan osalta. Kunnan hal li tus toimii hallintopalveluiden lautakuntana. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tie toon sa hallintopalveluiden sisäisen valvonnan arvioinnin vuodelta Toimi elin ten raporteista laaditaan kooste joka käsitellään tilinpäätöksen toi min ta kerto muk sen yhteydessä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajana ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Liitteet 3 HALLINTOPALVELUT / SISÄISEN VALVONNAN AR- VIOIN TI 2013

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus PYSYVÄT VASTAAVAT / LISÄPOISTOT TILIKAUDELLE /2/22/221/2013 Khall Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suun ni telman mukaisista poistoista todetaan seuraavaa: "Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien tulonodotuksissa tai arvo kunnan palve lu tuo tan nos sa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon poistosuunnitelmaa muut tamal la. Jos tulonodotusten tai arvo palvelutuotannossa pysyväisluoteista ale ne mista ei ole pystytty ennakoimaan poistosuunnitelmassa, ja tilinpäätöstä laadittaessa ha vai taan aktivointiedellytysten lakanneen poistosuunnitelman kohteena olevan py sy vien vastaavien hyödykkeen osan kohdalta kokonaan, kunnan on tehtävä kerta luon tei nen lisäpoisto. Hyödykkeen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa ja sitä kaut ta poistosuunnitelmaa on tarkistettava hyödykekohtaisesti säännöllisesti myös ker ta luon tei sen lisäpoiston tekemisen jälkeen." "Arvonalentumisen- tai lisäpoiston kirjauksen tarvetta harkittaessa hyödykkeen ja si joi tuk sen todennäköiset tulonodotukset ja arvo palvelutuotannossa arvioidaan va ro vai suu den periaatetta noudattaen." Vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä voidaan todeta, että em. kritee rit täyttyvät seuraavien kiinteistöjen kohdalla: Honkalan vanha koulukiinteistö, Ai no la (Ponkilassa) ja Oma tupa (vanha apteekki). Kiinteistöt eivät ole tai pois tuvat palvelutuotannon käytöstä kokonaisuudessaan. Valtuuston vuoden 2014 talous ar vio ja taloussuunnitelma vuosille ei sisällä määrärahoja em. kiin teis tö jen peruskorjaukseen. Lisäksi suunnitelmia em. kiinteistö pal ve lu tuo tannon käyttöön ottamisesta ei ole. Honkalan koulun osalta voidaan myös todeta, että korkein hallinto-oikeus on anta nut päätöksensä koskien valtuuston / 24 ja / 98 tekemiin päätöksiin. KHO:n päätöksen mukaan em. valtuuston päätökset saa vat lainvoiman (KHO 2545/3/13 ja 2544/3/2013). Pysyvien vastaavien kirjapidossa on em. kohteilla seuraavat poistamattomat hankin ta hin nat. Kp tunniste Kohteen nimi Poistamaton arvo 530,1826 Honkalan koulu , Ainola, Ponkila 6.303,98 46 Oma tupa /vanha apteekki ,86 Yhteensä ,18

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lisäpoistoina vuodelle 2013 esitetään em. kohteiden poistamaton hankintameno ko ko nai suu des saan. Lisäpoistoille ei ole varattu vuoden 2013 talousarviossa määrä ra haa. Marraskuun tulosseurannan yhteydessä poistojen toteumaprosentti on 91,19 %. Lisäpoistot aiheuttavat talousarvion ylitystä. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy vuo del le 2013 pysyvien vastaavien lisäpoistot seuraavasti: Honkalan koulu ,34, Ainola 6.303,98 ja Oma tupa (vanha apteekki) ,86. Tehty jen lisäpoistojen jälkeen kohteiden arvo taseessa on 0 euroa. Koska em. kiin teistöt eivät ole palvelutuotannon käytössä on lisäpoisto perusteltua. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila se los ti asiaa kunnanhallitukselle kokouksen alussa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Khall 43 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Veturitien PAO:n osan arvonmäärittely on valmistunut ja purettavaan osaan kohden tuu taseessa ,67 euroa pysyvissä vastaavissa poistamaton han kin ta meno. Purku toteutetaan vuoden 2014 aikana. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy aiem pien lisäksi vuodelle 2013 pysyvien vastaavien lisäpoiston Veturitien PAO:n pu ret ta vas ta osasta ,67 euroa. Tehdyn lisäpoiston jälkeen kohteen arvo tasees sa on 0 euroa. Lisäpoisto toteutetaan koska kohde ei ole enää pal ve lu tuo tannon käytössä. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAT ERI TILAISUUKSISSA Khall 44 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Kuntaan on tullut kutsut seuraaviin tilaisuuuksiin: 1. Kuntien infotilaisuus (pelastustoimen rakenneuudistus ja si sä asiain mi niste riön lausuntopyyntö kunnille pelastustoimen aluejaosta) Infotilaisuuden järjestää Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos tiistaina klo Pohdossa (Vellamontie 12, Oulu). Tilaisuuteen on kutsuttu pe lastus lai tok sen alueen kuntien kunnanjohtajat ja valtuustojen puheenjohtajat. Ti laisuus alkaa lounaalla ja varsinainen infotilaisuus alkaa klo Tilaisuuden aiheena on pelastustoimen rakenneuudistus sekä si sä asiain mi nis teriön lausuntopyyntö kunnille pelastustoimen aluejaosta. Lisäksi tilaisuudessa käsi tel lään muita pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita. Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään Kutsu Pohjois-Pohjanmaan kuntien keskustelu- ja neuvottelupäivään Keskustelu- ja neuvottelupäivän järjestää Pohjois-Pohjanmaan liitto perjantaina klo Oulussa ODL:n Hyvinvointikeskuksen We ge lius-sa lissa, Albertinkatu 16. Tilaisuus on tarkoitettu kuntien johtaville luot ta mus hen ki löille (kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat) ja kun nan-/kau pun gin joh tajil le. Neuvottelupäivän aikana esillä ovat kuntarakenneuudistus, valtionosuusuudistus ja pelastustoimen rakenneuudistus sekä iltapäivällä sote-rakenneuudistus. Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään Kunnanjohtaja osallistuu molempiin tilaisuuksiin. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että ja tilaisuuksiin osal lis tu vil le kunnan luottamushenkilöille korvataan palkkiosäännön mukaisesti mah dol li set ansionmenetykset ja matkakulut. Kunnanhallitus nimeää luottamushenkilöedustajat seuraavasti: tilaisuuteen valtuuston puheenjohtajan Veli Paasimaan tilaisuuteen kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja valtuuston pu heen-

21 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus joh ta jis to. Osallistujien tulee varmistaa osallistumisensa mennessä hallin to sih tee ril le, joka ilmoittaa osallistujat Pohjois-Pohjanmaan liitolle. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen yhteydessä todettiin ti lai suuteen osallistuvan kaikkien nimettyjen valtuuston puheenjohtajaa lukuunottamatta.

22 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Khall 45 Kunnanhallitukselle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: 1. Pöytäkirjajäljennöksiä: - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokous ja hal li tuk sen kokous Oulun seudun koulutuskuntayhtymähallituksen kokous Tarkastuspöytäkirja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ristö kes kuk sen tekemästä tarkastuksesta Kestinkankaan kaa to paikal la. 3. Pöytäkirjanote Joukkoliikennejaoston pitämästä kokouksesta, asia na joukkoliikenteen palveluhankinnat 2014 ja 2015, palvelutason leik kauk sis ta päättäminen. 4. Opetus- ja kulttuuriministeriön yksikköhintapäätöksiä vuodelle Valtiovarainministeriön maksuerittely kunnan peruspalvelujen val tionosuu des ta ja opetustoimen muusta rahoituksesta vuonna 2014, päätös kun nan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin pe rus tu van valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2014 sekä päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle Kuntaliiton yleiskirjeitä: - nro 3/80/2014: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle nro 2/80/2014: Europarlamenttivaalit sekä ko. kirjeen korjattu liite. - nro 1/80/2014: Vuoden 2013 yleiskirjeluettelo. 7. Tiedote Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johtoryhmästä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö dnro PSA- VI/2088/ /2013 yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuot ta mi sesta ja siihen annettu selvitys. 9. Kopioston valokopioinnin tekijänoikeuslupa Tiedote Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aloittamisesta alkaen (Ou lun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet lakkaavat). 11. Valtiovarainministeriön kirje , VM079:00/2013 otsikolla Kuntien haku kuntakokeiluhankkeeseen. 12. Valtiovarainministeriön kutsu VM065:02/2012 ( ) kuntien, järjes tö jen ja tutkijoiden kuulemistilaisuuteen Helsinkiin Aiheena kun ta lain kokonaisuudistus.

23 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Valtiovarainministeriön toimeenpanokirje VM 1452/ /2012 ( ) Suomen Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toi meenpa no. 14. Työ- ja elinkeinoministeriön kutsu alueelliseen kuu le mis ti laisuu teen Ouluun Aiheena valtakunnallinen työvoiman pal ve lukes kus (TYP) -verkosto ja työmarkkinatuen rahoitusuudistus. 15. Tilasto 2012 Suomen eläkkeensaajista kunnittain. 16. ARA:n kirje Dnro 19861/021/14 ( ): Ohje korjaus- ja energia-avus tus ten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksiannetut asiat tietoonsa saa te tuik si. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

24 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ETSIVÄN NUORISOTYÖN HANKKEEN JATKAMINEN VUONNA 2014 (VALTUUSTON TÄY- TÄN TÖÖN PA NO) 267/4/43/431/4312/2013 Khall 46 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 121 / KJ:N ESITYS: Valtuuston päätöksestä annetaan ote vapaa-aikalautakunnalle ja kun nan kirjanpitoon. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

25 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNNAN EDUSTAJAT KUNNAN JA ELY-KESKUKSEN VÄLISESSÄ KE HIT TÄ- MIS KES KUS TE LUS SA /0/014/2014 Khall 47 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POP-ELY) on lähet tä nyt kuntaan kutsun liittyen kehittämiskeskustelun järjestämiseen kunnan ja POP-elyn välillä vuonna Kutsu liittyy maankäyttö- ja rakennuslain 8 :ään, jonka mukaan kunnan ja ely-kes kuk sen välillä käydään vuosittain maankäyttö- ja ja rakennuslain mu kainen kehittämiskeskustelu, jossa pääpaino on merkittävissä kaava-asioissa sekä yhteis työ hön liittyvissä kysymyksissä. Ely-keskus järjestää vuoden 2014 kehittämiskeskustelut pääsääntöisesti kun takoh tai ses ti ja kunnassa, jolloin voidaan tarvittaessa ja niin haluttaessa tutustua myös rakennettuihin kohteisiin ja luonnonympäristöön. Keskustelutilaisuuden kes to on noin kolme tuntia. Keskustelu voidaan järjestää myös jonkun muun ti laisuu den yhteydessä ja paikkana voi olla silloin kunta tai elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kus. Tilaisuuden muodosta ja asialistasta sovitaan kunnan ja alueidenkäyttöyksikön vas tuu hen ki löi den kesken. Pääpaino on alueidenkäytön suunnittelun ja kaa voi tuksen kysymyksissä, rakentamisen ohjauksessa, kulttuuriympäristön hoitoasioissa se kä kunnan ELY-keskuksen yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä. Kunta voi esit tää myös omia ehdotuksia käsiteltävistä aiheista. Kehittämiskeskustelun puheenjohtajan ja muistion laatijan toivotaan olevan kunnas ta. ELY-keskus esittää, että keskusteluun osallistuvat kunnan viranhaltijoista kun nan joh ta jan ja kaavoituksen vastuuhenkilön lisäksi ainakin rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri. Kunnan johtavien luottamushenkilöiden osal lis tu minen keskusteluun on toivottavaa. ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvara -vastuualueelta keskusteluun osal lis tuvat mahdollisuuksien mukaan vastuualueen johtaja sekä alueidenkäyttöyksiköstä yk si kön esimies tai hänen sijaisensa ja kuntavastaava. Myös muiden henkilöiden osal lis tu mi nen on mahdollista esim. kunnan toivomuksesta. Muhoksen kunnan kehittämiskeskusteluajankohta on perjantai Alus tava aloitusaika on klo KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajiksi kunnan ja ELY-keskuk sen väliseen kehittämiskeskusteluun luottamushenkilöistä valtuuston pu heenjoh ta jan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja maankäyttö- ja kaavoitusjaoston pu heen joh ta jan sekä viranhaltijoista kunnanjohtajan, teknisen johtajan, ra ken nus-

26 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus tar kas ta jan ja maanmittausteknikon. Lisäksi keskusteluun pyydetään mukaan kunnan kaavoituksesta vastaavan arkkitehtitoimisto Lukkaroi nen Oy:n kun ta vas taa va ark ki teh ti. Luottamushenkilöedustajille korvataan ko. tilaisuuteen osallistumisesta mah dol liset ansionmenetyskorvaukset ja matkakulut. KÄSITTELY: Käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja täydensi esitystään siten, että kehittämiskeskusteluun osallistuu myös maankäyttö- ja kaavoitusjaoston va ra pu heen joh ta ja. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn esityksen.

27 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus MUUT ASIAT Khall 48 KÄSIITTELY: Asiakohdassa otettiin esille teknisen lautakunnan esitystlistalla oleva "siivoustyön kustannusrakenneselvitys". Lisäksi asiakohdassa kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle kunnan alueella ole vien vuokra-asuntojen määriä. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kokouksessa käydyt keskustelut em. ai heis ta.

28 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS: Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä littömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen MUUTOKSENHAKUKIELTO Muutoksenhakukielto ja sen peruste Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa teh dä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Muu peruste, mikä :t 35-36, 38, 40-42, 45-46, 48 :t Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan kunnanhallitukselta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käy tä vä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Kunnanhallituksen osoite on: Muhok sen kunnanhallitus, PL 39, MUHOS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan O u l u n hallinto-oikeudelta. Oikaisuvaa timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oi kai su vaa ti muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, ellei erityislain säädännöstä muuta johdu. Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja). Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon muutosta haetaan - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perustelut Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoit tanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124. Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124. Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124 Tekninen lautakunta AIKA Tiistai 18.06.2013 klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 86 INFO VALTATIEN 22 KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 03.06.2013 AIKA 17:30-19:51 PAIKKA Saukkovaara (ravintolarakennus) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 148

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 222. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 222. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 222 Tekninen lautakunta AIKA Torstai 18.12.2014 klo 18:00-19:40 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 135 KOKOUKSEN

Lisätiedot