Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA -"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 15:00-16:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - 4 hankkeeseen osallistumisesta 154 4H-nuorten stipendit Vanhusten liikuntapalvelut vuonna Talousarvion toteutumavertailu Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n varsinainen 9 yhtiökokous 158 Oikaisuvaatimus vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen 10 päätöksestä myöntää virkavapautta perusturvajohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemelle 159 Ajankohtaiset asiat kunnanhallitukselle tiedoksi Viranhaltijapäätökset ajalla

2 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kurula Timo puheenjohtaja Maunula Aki 1. varapuheenjohtaja Salonen Tarmo 2. varapuheenjohtaja Kuusisto Hille jäsen Nevalainen Paula jäsen Nikka Milja jäsen Mäntymaa Vuokko varajäsen Kantola Susanna varajäsen Yritys Inkeri kunnanvaltuuston puheenjohtaja Erkkilä Akseli kunnanvaltuuston 2. vpj Tornberg Kyösti vt. kunnanjohtaja Mäkinen Esa hallintojohtaja Mertaniemi Tuula talousjohtaja Poissa Holck Eino jäsen Korva Merja jäsen Kyrö Reijo jäsen Mäkitalo Markku kunnanvaltuuston 1. vpj Paksu Janne kunnanvaltuuston 3. vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t Puheenvuoron pyysivät Inkeri Yritys, Hille Kuusisto, Tarmo Salonen ja Paula Nevalainen. Puheenjohtaja myönsi pyydetyt puheenvuorot kokouksen lopuksi. Puheenvuorot käytettiin. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Nevalainen ja Tarmo Salonen. Allekirjoitukset Timo Kurula Tarmo Salonen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 160 Tuula Mertaniemi Pöytäkirjanpitäjä 158

3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kittilässä Paula Nevalainen Tarmo Salonen Milja Nikka 160 Pöytäkirja ollut nähtävänä Kittilä Tuula Mertaniemi Talousjohtaja

4 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Lapin Ammattikorkeakoulun hakemus REILA - hankkeeseen osallistumisesta 110/ /2015 Khall 153 Lapin AMK pyytää mm. Kittilän kuntaa mukaan hankkeeseen REILA - reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi. Hakemuksen mukaan REILA-hanketta on valmisteltu Lapin Pe lastus lai tok sen aloitteesta kentältä nousseen tarpeen johdosta. Rei teille ei ole yhtenäisiä valtakunnallisia pelastus- ja pai kan nus mer kin täoh jei ta eikä myöskään yhtenäistä ohjeistusta turvallisiksi maas tomer kin nöik si. Ohjeiden puuttuminen on aiheuttanut reit ti suun nit te lijoil le ja - ylläpitäjille epäselvyyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia, käyttä jil le vaaratilanteita sekä hankaloittanut esim. kuntarajat ylittävien reit ti mer kin tö jen yhtenäistämistä. REILA-hanketta on valmisteltu yhteistyössä kuntien, yritysten, harras ta ja yh dis tys ten, viranomaisten ja muiden reittihankkeiden kanssa se kä ministeriöiden kanssa. Pohjois-Suomen ELY-keskukselle on jätetty rahoitushakemus ja tavoit tee na on aloittaa hanke Hankkeen toteutusaika on 2,5 vuotta Toteutusalueena on koko Lappi. Lappi on pilottialue, yhdessä ke hite tyt ohjeet viedään kansallisesti hyväksyttäviksi ja pohjaksi reittejä kos ke vaan lainsäädäntötyöhön. Hankkeen toteuttajat ovat Lapin Pelastuslaitos, Metsähallitus, ja Lapin ammattikorkeakoulu/matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Yhteistyökumppaneita ovat Hätäkeskuslaitos, Suomen Latu, Maanmit taus lai tos, Lapin Poliisilaitos, Lapin Rajavartiolaitos, Lapin ELY-kes kus, Lapin AVI, Liikenneturva ja Lapin Moottorikelkkailijat ry. Hankeen päätuloksiksi esitetään: 1. yhtenäisistä pelastus- ja paikannusmerkinnöistä sopiminen ja niihin sitoutuminen sekä alueellisesti että kansallisesti 2. ohjeistus turvallisista maastomerkinnöistä 3. riskiperusteisen reittisuunnittelun malli, joka on kehitetty kun ta yhteis työs sä ja toteutettu Lapin kunnissa 4. tietopankki, johon on koottu tieto reittien turvallisuuteen ja mer kintöi hin liittyen, ja jonka ylläpidosta on sovittu REILA-hankkeen tavoitteena on kunnan oman reitteihin liittyvän työn tu ke mi nen ja työkalujen kehittäminen reittien kokonaisvaltaiseen hallin taan. Kunnan rahoitusosuus on yhteensä koko hankkeen toteutuksen ajalta : vuonna 2015 (tai vaihtoehtoisesti vuonna 2018) vuonna vuonna 2017

5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta osallistuu Lapin Pe las tuslai tok sen, Metsähallituksen ja Lapin ammattikorkeakoulun to teut tamaan REILA - reittimerkintöjen turvallisuus hankkeeseen vuosina Vuonna 2015 kustannukset maksetaan Muut yhteistoimintahankkeet -koh taan varatusta määrärahasta ( ). Kittilän kunnan osallistumisen edellytys on, että Pohjois-Suomen ELY myöntää hankkeelle avustuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus H-nuorten stipendit 69/ /2014 Khall 154 Lapin 4H-piiri ilmoittaa, että valtakunnallinen 4H-säätiö jakaa vuo sittain ansioituneille ja yrittelijäille nuorille n. 40 stipendiä. Niistä säätiö ja koi viime vuonna kolme stipendiä Lapin 4H-nuorille. Stipendeillä nuo ria kannustetaan ja tuetaan ammattiopinnoissa ja yrittäjyydessä. Mo ni nuori jäi kuitenkin vaille ansaitsemaansa tukea. Suomen 4H-liitto esittää, että kunnanhallitus myöntäisi kolme 85 euron suuruista stipendiä jaettavaksi kunnan omille 4H-nuorille heidän an sioi den sa perusteella. Stipendeillä kunta kannustaisi 4H-nuoria jat ka maan ja kokemuksen karttuessa kehittämään yritystoimintaa. Myönnettävät stipendit lähetetään kunnan 4H-yhdistyksen tilille. Yhdis tys hoitaa stipendien saajan valinnan ja stipendien jaon. Stipendit jae taan 4H-yhdistyksen vuosikokouksessa kevään aikana. 4H-liitto toi vot taa kunnan edustajan tervetulleeksi stipendienjakotilaisuuteen. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää myöntää kolme 85 euron suuruista stipendiä jaet ta vak si Kittilän kunnan omille 4H-nuorille. Stipendit, yhteensä 255 euroa, lähetetään kunnan 4H-yhdistyksen tilille. Kittilän kuntaa edustaa stipendienjakotilaisuudessa kun nan hal li tuksen puheenjohtaja Timo Kurula. Kunnanhallituksen jäsen Hille Kuusisto esitti, että asia saatetaan vapaan sivistystyön lautakunnan päätettäväksi. Puheenjohtaja Timo Kurula totesi, että Hille Kuusiston esitystä ei kan na tet tu joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen vt. kun nan johta jan esityksen.

7 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Vanhusten liikuntapalvelut vuonna / /2014 Khall 155 Kittilän kunnan liikuntatoimeen on vuodelle 2015 varattu :n mää rä ra ha vanhusten liikuntapalveluihin. Vanhusten liikuntapalveluja on hankittu vuonna 2014 Kittilän 4H-yhdis tyk sel tä ja Kittilän Ihmiset ry:ltä. Liikuntasihteeri on pyytänyt molempia yhdistyksiä lähettämään hake muk set avustuksia varten. Kittilän Ihmiset ry on tehnyt vuosikokouksen päätöksen perus teel la Kittilän kunnalle toiminta-avustushakemuksen Kittilän 4H-yhdistys on tehnyt tarjouksen vanhusten lii kunta/ul koi lut ta mis pal ve lu ja 4H-nuorten suorittamana ajalle Hinta 14,50 /työtunti/työntekijä + alv. Lisäksi työn valvonnasta ja pe reh dy tyk ses tä koituvia kustannuksia tarpeen mukaan. Toteutuman mukaan Kittilän Ihmiset ry:lle on maksettu vuonna 2015 mää rä ra has ta 1522,73 vuoden 2014 laskun perusteella. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta hankkii vuodelle 2015 van hus ten liikuntapalveluja varatulla määrärahalla seuraavasti: Kittilän Ihmiset ry:lle myönnetään avustusta jo maksetun 1522,73 :n lisäksi 3477,27 käytettäväksi vanhusten liikuntapalveluihin. Kittilän 4H-yhdistykseltä hankitaan vanhusten liikuntapalveluja 14,50 /työ tun ti + alv. Enintään 5000 :lla. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutumavertailu / /2014 Khall 156 Talousarvion toteutumavertailussa oleva vertailuprosentti kertoo kuin ka paljon vuosibudjetista on käytetty. Toteutumavertailun mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet maa liskuun loppuun mennessä 10,4 prosenttisesti. Myyntituotot ovat toteutuneet 5,7 prosenttisesti. Myyntituotot sisältää mm. sisäiset vyörytystulot sekä sisäisen tavaroiden ja palvelusten myyn nin ja kotikuntakorvaukset. Maksutuotot on toteutunut 21,6 prosenttisesti. Maksutuotot sisältää mm. terveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä muut asiakasmaksut. Tuet ja avustukset on toteutunut 27,5 prosenttisesti. Tuet ja avus tukset sisältää mm. työllistämistuen korvaukset sekä mm. kaikki hankkei den avustukset, jotka maksetaan tilitysten perusteella. Avustukset ja kau tu vat epätasaisesti kalenterivuodelle. Muut toimintatuotot sisältää mm. maa-alueiden vuokrat sekä ton tinmyyn nin ja on toteutunut 4,6 prosenttisesti. Toimintakulut kokonaisuudessaan on toteutunut 20,4 prosenttisesti. Toimintakuluista henkilöstökulut on toteutunut 23,7 prosenttisesti. Pal ve lu jen ostot on toteutunut 20,3 prosenttisesti ja avustukset 24,5 pro sent ti ses ti. Valtionosuudet ja verotulot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukai ses ti eli 22,8 ja 25,8 prosenttisesti. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion to teu tu ma vertai lun ajalta Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Talousarvion toteutumavertailu /Kittilän kunta

9 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n varsinainen yhtiökokous 19/ /2013 Khall 157 Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n varsinainen yhtiökokous pide tään Rovaniemellä Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös, tilitarkastuskertomus, tulos las kel man ja taseen vahvistaminen, toimenpiteet voiton johdosta, vas tuu va paus hallitukselle ja toimitusjohtajalle, palkkiot, hallituksen jä sen ten lukumäärä, hallituksen jäsenten valinta (osakassopimuksen mu kaan Kittilällä ei ole edustajaa hallituksessa seuraavalla kau della), tilintarkastajien valinta, Yrityksen nimen muuttaminen Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:stä LapIT Oy:ksi. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan Lapin In for maa tio tek no logia LapIT Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Edustajaksi Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n varsinaiseen yh tiö ko kouk seen valittiin kunnanvaltuuston 2. va ra puheen joh ta ja Akseli Erkkilä.

10 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen päätöksestä myöntää virkavapautta perusturvajohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemelle 126/ /2015 Khall 158 Tietokirjailija Aarne Nikka on vaatinut kirjeellään , että kunnan hal li tus kumoaisi ja poistaisi vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen päätök sen , jolla hän on myöntänyt perusturvajohtaja Tuulik ki Louet-Lehtoniemelle palkatonta virkavapautta 50 prosentin työajal la väliseksi ajaksi. Vaatimuksen pe rus teeksi Nikka esittää useita syitä, jotka ilmenevät oikaisuvaatimuskirjeestä se kä päivätystä oikaisuvaatimuskirjeen täydennyksestä. Nikka esittää myös täydennyskirjeessään, että kunnanhallitus ryh tyisi muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin, jolla kunnan hallin to saatetaan lainmukaiseksi ja kunnallista itsehallintoa kun nioit tavaan kuntoon. Vt. kunnanjohtajana toiminut hallintojohtaja Esa Mäkinen on antanut asiasta vastineensa. Perusturvajohtaja Tuu likki Louet-Lehtoniemi on antanut lausuntonsa Kun nan hal lituk sen pyydettyä selvitystä siitä miten perusturvajohtajan tehtävät hoi de taan virkavapauden aikana, asiasta on pidetty neuvottelu, jonka muistio on liitteenä. Saatu selvitys osoittaa, että virkavapauspäätös on perusteltu so si aali- ja terveydenhuollon alueellisen valmistelun näkökulmasta sekä teh tä vien hoito kyetään virkavapauden aikana hoitamaan tar koi tuksen mu kai ses ti ja niin ettei palvelutoiminta kärsi. Päätös on tehty hallin to sään nön 25 :n mukaisesti ja se on kuulunut vt. kunnanjohtajan toi mi val taan. Vt. kj.: Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Kun nan hal li tus katsoo ettei ole tarvetta antaa vastausta Nikan esittä miin muihin vaatimuksiin. Hallintojohtaja Esa Mäkinen ilmoitti olevansa esteellinen pää tök sen te ki jä nä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen jäsen Milja Nikka ilmoitti olevansa esteellinen oikai su vaa ti muk sen tekijän läheisenä ja poistui kokouksesta tämän py kä län käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimi talousjohtaja Tuula Mer ta nie mi. Vt. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Liitteet Liite 2 Oikaisuvaatimus vt. kunnanjohtaja Esa Mäkisen päätökseen /perusturvajohtajan virkavapaa Liite 3 Täydennys oikaisuvaatimukseen /Viranhaltijapäätös Liite 4 Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös /2015 Perusturvajohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemen palkaton virkavapaa Liite 5 Hallintojohtaja Esa Mäkisen lausunto tietokirjailija Aarne Nikan oikaisuvaatimukseen, koskien perusturvajohtajalle myönnettyä virkavapautta Liite 6 Perusturvajohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemen lausunto Aarne Nikan oikaisuvaatimukseen, koskien perusturvajohtajalle myönnettyä virkavapaata Liite 7 Perusturvajohtajan tehtävien hoito osa-aikaisen (50 %) virkavapauden ajalla Liite 8 Viranhaltijapäätökset koskien perusturvajohtajan tehtävien hoitoa osa-aikaisen (50%) virkavapauden aikana

12 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Ajankohtaiset asiat kunnanhallitukselle tiedoksi Khall 159 Kunnanjohtaja informoi ajankohtaisista asioista kunnanhallituksen ko kouk ses sa. Ei kirjattavia asioita.

13 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset ajalla Khall 160 Kuntalain 62 :n 2 mom. mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan pää tök sis tä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen johdos ta ole tarpeetonta. Pöytäkirjan pitämisellä parannetaan muun muassa kansalaisten mah dol li suut ta valvoa oikeusturvaansa (muutoksenhaku) ja yleensä mah dol lis ta valvoa hallintoa (julkisuusperiaate, tilintarkastajat). Viranhaltijapäätöksistä laadittu pöytäkirja, päätösluettelo, on pi det tävä yleisesti nähtävänä, ja päätökset on annettava tiedoksi samalla ta voin kuin muutkin kunnan viranomaisen päätökset. Oheismateriaalina luettelo osastopäälliköiden tekemistä vi ran hal ti japää tök sis tä tiedoksi kunnanhallitukselle. Kj.: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi viranhaltijapäätökset. Puheenjohtaja Timo Kurula ilmoitti olevansa esteellinen välillisesti sivis tys toi men joh ta jan virkavapaa-asian vuoksi ja poistui kokouksesta tä män pykälän käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Maunula ilmoitti ole vansa esteellinen, kos ka yksi asia koskee Eilavaaran laatimien asia kir jojen sa laa mis pää tös tä, ja poistui kokouksesta tämän pykälän kä sit telyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi 2. varapuheenjohtaja Tar mo Salonen. Pöytäkirjantarkastajaksi Tarmo Salosen tilalle tämän pykälän osalta va lit tiin jäsen Milja Nikka. Viranhaltijapäätökset merkittiin tiedoksi.

14 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 156, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: , 157 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: KITTILÄN KUNTA Kunnanhallitus Valtatie KITTILÄ s-posti: Pykälät: , 157 Oikaisuvaatimuksen ohjeet ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

15 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Viranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU Postiosoite: PL 189, OULU Fax: , s-posti: Kunnallisvalitus, pykälät : 158 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Markkinaoikeus Radanrakentajantie HELSINKI Fax: , s-posti: Pykälät : Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lasketa lukuun. Valitusasiakirjojen sisältö Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitetta va postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimit taa. Valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä toimittaminen päivänäennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäin - päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasia kirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60. Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 60 Kunnanhallitus 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 18:00-18:38 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot