157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti ja suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 79 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 147 täytäntöönpano 84 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Hallintotoimen nimikemuutokset Pyhäjärven kaupungin henkilöstö-, koulutus- ja 157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti ja suunnitelma Ohjausryhmän perustaminen / Nuorten työpajatoiminta Lausunto / Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman 163 toimenpideohjelmaksi 91 Lausuntopyyntö Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimapuiston 164 ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 92 Kutsu aluehallintoviraston ylijohtajalle kuntavierailulle Maatilojen uusi yhteistyö - Moderni kolhoosi-hankkeen 167 raportointi 94 Työn uusjako-rengin paikka auki-hankkeen raportointi LAGUNA -tutkimuskeskuksen edistämishankkeen loppuraportti Kohti Lagunaa - kansainvälisen tutkimusympäristön 176 kehittämishankkeen loppuraportti 97 Pyhäjärven kivialan kehittämishankkeen loppuraportti Kaivannaisteollisuus- ja koulutusselvitys Kansainvälistyvä Pyhäjärvi-hankkeen raportointi Hanke kivitalosta Transparkin kivipuistoon Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille - hankkeen 193 käynnistäminen 102 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke Pyhäjärven kaupungin tilinpäätös Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarvion toteutuminen 201 vuonna Vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelu Eläinlääkintähuollon subventointi Yhteistyösopimus Pyhäjärven Pohti / Lamminahon Ahto Opiskelija-avustuksen myöntämisehtojen täsmentäminen Omaishoidontuen määräraha Pyhäjärven kaupungintalon kahvion hinnasto lähtien Pyhäjärven kaupungin edustajien nimeäminen osakaskunnan kokoukseen 214

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 219

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kauranen Asko Puheenjohtaja Leskinen Paavo II varapuheenjohtaja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Jäsen Varis Ari Jäsen Hynninen Mirja Jäsen Poistui klo Karvonen Aimo Varajäsen Piippo Taimi Varajäsen Saapui klo Lehtinen Irja Varajäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Ranto Mauno Hallintojohtaja Nissilä Sari Taloussihteeri Läsnä :en kohdalla. Sarkkinen Kimmo Kvalt puheenjohtaja Tikanmäki Jukka Kvalt I varapuh.johtaja Leskinen Jorma Kvalt II varapuh.johtaja POISSA Savolainen Martti I varapuheenjohtaja Henkilökohtainen este Tuikka Tyyne Jäsen Matkaeste ALLEKIRJOITUKSET Asko Kauranen Puheenjohtaja Mauno Ranto Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Mirja Hynninen :t Paavo Leskinen Taimi Piippo :t PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1402/ /2015 KHALL Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1404/ /2015 KHALL Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1405/ /2015 KHALL Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan toi sena arkipäivänä kokouksesta, minkä jälkeen pöytäkirja siihen lii tettyi ne oikaisuvaatimusohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Mirja Hynninen ja Paavo Leskinen.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1406/ /2015 KHALL Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1425/ /2015 KHALL Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöön-panosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimi-vallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen lail-lisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnan-hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: - 11 Kokouksen avaaminen - 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 14 Työjärjestyksen hyväksyminen

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t tehdyiksi lain ja val tuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 14 koh dal la päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mukai ses sa järjestyksessä. Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, kiireellisenä otettavaksi kä sitte lyyn päättämänsä asian "Jäsenen valinta keskus vaa li lau ta kun taan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2016 lop puun". Kaupunginhallitus toteaa, että valtuusto on :n 24 kohdalla yk simie li ses ti hyväksynyt asian otettavaksi kiireellisenä käsiteltäväksi täs sä kokouksessa KuntaL 55.2 :n mukaisella tavalla Kaupungin ilmoitukset vuosina Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n mukaisia esteitä pää tök sen täytäntöönpanolle ei ole, joten päätös on täy tän töönpa no kel poi nen. Päätös lähetetään tiedoksi lautakunnille Eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä / Ir ja Lehtinen Kaupunginhallitus toteaa, että päätöksen täytäntöönpanolle ei ole kun ta lain 56.1 :n mukaisia esteitä ja päättää panna päätöksen täy tän töön Eronpyyntö Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkas tus lau ta kun nan jäsenyydestä / Riitta-Liisa Har moinen-kyl lö nen Kaupunginvaltuusto on päättänyt valita jäseneksi Ppky Selänteen tar kas tus lau ta kun taan Markku Liuskan ja hänen hen ki lö koh tai-

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus sek si varajäsenekseen Eeva Aulakosken vuoden 2016 lopussa päät ty väk si toimikaudeksi. Netistä saatavilla olevan tiedon mukaan Eeva Aulakoski on Ppky Se län teen palveluksessa oleva henkilö, nimikkeellä vt. so si aa lityön te ki jä, terapiapalvelut Pyhäjärvi. Eeva Aulakosken vaalikelpoisuutta kuntayhtymän tar kas tus lau takun nan varajäseneksi on arvioitava kuntalain 86.3 :n ja 71.4 :n ( /578) 4 kohdan perusteella. Edellisen lainkohdan mukaan jos kuntayhtymällä on vain yksi toimielin, jäsenkunnat va litse vat tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajat sekä päättävät vastuu va pau des ta siten kuin perussopimuksessa sovitaan. Lain kohdan perusteella kuntalain 71.4 :n 4 kohta tulee sovellettavaksi va li tun henkilön vaalikelpoisuutta arvioitaessa. Lainkohdan mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön py sy väisluon tei ses sa palvelussuhteessa oleva henkilö. Kaupunginhallitus päättää jättää päätöksen tässä kokouksessa täy tän töön panematta sen selvittämiseksi onko vt. so si aa li työn teki jä Eeva Aulakosken virkaa pidettävä kuntalain 71.4 :n 4 kohdan tarkoittamana pysyväisluonteisena palvelussuhteena Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä / Juk ka Nuorala Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan pu heen joh ta juudes ta / Seija Kärkkäinen Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan va linta jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2016 loppuun Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön Pyhäjärven kaupungin vastuunalaisen tilintarkastajan va ra hen ki lön vaihtuminen Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön Virkojen ja toimien lakkauttaminen Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön Terveyskeskuksen sähköurakka Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus päätöksen täytäntöön Muut asiat Jäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimi kau dek si vuoden 2016 loppuun Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön. Valtuutetun aloite / Pyhäjärven kaupungin maa- ja met säomai suu den hoito / Taimi Nurminen, Pro Pyhäjärvi val tuus toryh mä Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Valtuutetun aloite / Ilmoitus Kuntaliiton johtajan lakimiehen Heik ki Harjulan lausunnosta / Tyyne Tuikka, Pro Pyhä jär vi valtuustoryhmä Kaupunginhallitus toteaa, että ilmoituksen sisältämät seikat tulevat otettavaksi huomioon niissä asiayhteyksissä, joissa toimielinten jäsenten esteellisyydet tulee päätettäväksi toimielinten toimesta hallintolain 29 :n mukaisesti hallintolain 28.1 :n 1-7 kohtien perusteella.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Valtuutetun aloite / Selvityksen laatiminen terveydenhuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestämisestä / Rai ja Leppäharju Kaupunginhallitus päättää antaa selvityksen tekemisen hallintotoimen tehtäväksi. Valtuutetun aloite / Selvitys yhdenvertaisuusperiaatteen noudat ta mi ses ta etuisuuksien myöntämisessä ja maksamisessa vi ran hal ti joil le / Tarmo Rapo Kaupunginhallitus päättää antaa selvityksen tekemisen hallintotoimen tehtäväksi.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 1409/ /2015 KHALL Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimi elinten pöytäkirjajäljennökset: Maaseutulautakunta Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 Maaseutulautakunnan puheenjohtajan valinta vuodelle Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen käyttösuunnitelma v Maaseutusihteerin osa-aikaisen viran täyttäminen 8 Toimenpiteet ja tiedoksisaatot 9 Muut esille tulevat asiat 10 Kokouksen päättäminen Sivistyslautakunta Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Sivistystoimen viranhaltijapäätökset 6 Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen tulosyksiköt, esimiehet ja laskujen hyväksyjät vuodelle Esiopetuspaikkojen määrääminen esiopetusvelvollisille 9 Lähikoulujen määrääminen oppivelvollisuuden piiriintuleville oppilaille 10 Koulunkäyntioikeus / Kauranen Jan 11 Koulunkäyntioikeus / Lappalainen Perttu 12 Koulunkäyntioikeus / Montonen Aaro 13 Koulutarvikkeiden hankinta lv ja mahdollinen optio iv Nuorisotoimesta vastaavan vapaa-ajan ohjaajan valinta 15 Toimenpiteet ja tiedoksisaatot 16 Muut esille tulevat asiat 17 Esiopetuspaikka / Lohvansuu Valto 18 Esiopetuspaikka / Nybacka Iina 19 Esiopetuspaikka / Olbricht Miro 20 Kokouksen päättäminen

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Teknisen toimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja hyväksyminen vuonna Terveyskeskuksen uudisrakennuksen rakennusautomaatiourakan hankinta 8 Pyhäjärven kaupungintalon kahvion hinnasto lähtien 9 Viranhaltijapäätökset 10 Tiedoksisaatot ja toimenpiteet 11 Muut esille tulevat asiat 12 Kokouksen päättäminen Maaseutulautakunta Kokouksen avaaminen 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Työjärjestyksen hyväksyminen 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta 15 Maaseutusihteerin osa-aikaisen viran täyttäminen 16 Kokouksen päättäminen Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset / /2015 KHALL Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheis materiaalina nro 1. Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Hallintotoimen nimikemuutokset 1411/ /2015 KHALL Hallintosäännön 25 :n mukaan virkasuhteen muuttamisesta työsuh teek si sekä nimikemuutoksista päättää kaupunginhallitus. Hallintosäännön uudistuksen yhteydessä on tarkasteltu myös nimik kei den ajantasaisuutta ja nimikemuutosten tarpeellisuutta. Hal lin to toi men osalta on syytä tehdä seuraavien virkojen ni mi kemuu tok set: - 1 valmistelusihteerin virkanimike muutetaan hallintosihteeriksi, viran tä män hetkinen hoitaja Kirsti Kinnunen. - 1 valmistelusihteerin virkanimike muutetaan toimistosihteeriksi (hal lin to), viran tämän hetkinen hoitaja Pirkko Forss-Pesonen - taloussihteerin virkanimike muutetaan taloussuunnittelijaksi, viran tä män hetkinen hoitaja Sari Nissilä. Nimikemuutokset eivät vaikuta henkilöiden tehtävänkuvauksiin tai tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Kaupunginhallitus päättää, että hallintotoimessa tehdään lukien seuraavat nimikemuutokset: 1) valmistelusihteeri Kirsti Kinnusen virkanimike muutetaan hal linto sih tee rik si, 2 valmistelusihteeri Pirkko Forss-Pesosen virkanimike muutetaan toi mis to sih tee rik si (hallinto), ja 3) taloussihteeri Sari Nissilän virkanimike muutetaan ta lous suunnit te li jak si.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Pyhäjärven kaupungin henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma 1149/ /2013 YHTTYTMK 7 Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan :n 36 kohdal la päättänyt käynnistää Pyhäjärven kaupungin ta sa-ar vo suunni tel man laatimisen. Yhteistyötoimikunta on :ssä 22 ni men nyt tasa-arvosuunnitelman laatimistyöryhmään hen ki lös töjär jes tö jen edustajiksi Erkki Böhmen (JYTY), Inka Hekkalan (JU- KO) ja Satu Väyrysen (JHL).Työnantajan edustajiksi nimettiin Sari Nissilä, Sami Laukkanen ja Jukka Lehtosaari. Työryhmän esitte li jäk si/sih tee rik si nimettiin hallintojohtaja Mauno Ranto. Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan :n 53 kohdal la päättänyt laajentaa tasa-arvosuunnitelman laa ti mis työ ryhmän toimeksiantoa siten, että työryhmä valmistelee myös hen kilös tö- ja koulutussuunnitelman ajantasaistamisen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevaan lainsäädäntöön tu li muutoksia alkaen. Henkilöstö- ja kou lu tus suun ni telmat on ajantasaistettava uuden lain mukaisiksi vuoden 2014 aika na. Tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma on mah dollis ta ottaa henkilöstö- ja koulutussuunnitelman osaksi. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa an ne tun lain (449/2007) 4 a :n mukaan kunnassa on laadittava yh teis toi min ta me net te lys sä vuosittain henkilöstö- ja kou lu tussuun ni tel ma. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä il mi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: 1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä; 2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; 3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työ ky vyt tö myysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttö myys uhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta; 4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä amma til li sen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näi den syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suun nitel ma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella taval la ryhmiteltynä; sekä 5) 1 4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seu ran ta me net te lyt. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus KHALL ) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä 2) joustaviin työaikajärjestelyihin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyy det täes sä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidem pään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työn te ki jöiden ammatillista osaamista. Yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen suunnitelman hyväksyy kau pun gin hal li tus ja suunnitelma viedään valtuustolle tiedoksi. Työn an ta jan ja henkilöstön välisestä yh teis toi min nas ta kunnissa an ne tun lain (449/2007) 4 a :n mukainen kä sit te ly ei edellytä koko naan uuden suunnitelman laatimista joka vuo si, vaan vuosittain tar kas tel laan suunnitelman muutostarpeita yh teis toi min ta me nette lys sä. Edellisen vuoden suunnitelman to teu tu mi sen seuranta on osa vuotuista käsittelyä. Vuosittaiset tarkistukset hyväksyy hen kilös tö jaos to. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma on liitteenä 1. Hallintojohtajan päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta hyväksyy Pyhäjärven kaupungin henkilöstö-, kou lu tus- ja tasa-arvosuunnitelman ja esittää sen edelleen kaupun gin hal li tuk sen hyväksyttäväksi. Yhteistyötoimikunta hyväksyy Pyhäjärven kaupungin henkilöstö-, kou lu tus- ja tasa-arvosuunnitelman ja esittää sen edelleen kaupun gin hal li tuk sen hyväksyttäväksi. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma on pöytäkirjan liittee nä 1. Liitteenä 1 on henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma. Kaupunginhallitus päättää 1) hyväksyä Pyhäjärven kaupungin henkilöstö-, koulutus- ja tasa-ar vo suun ni tel man, ja 2) saattaa suunnitelman valtuustolle tiedoksi.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on henkilöstö-, koulutus- ja ta sa-ar vosuun ni tel ma.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Hyvinvointikertomuksen raportti ja suunnitelma / /2014 KHALL Terveydenhuoltolain 12 :n mukaan kuntalaisten terveydestä ja hy vin voin nis ta sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava val tuus tol le vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuus to kau des sa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Listan oheismateriaalina oleva asiakirja käsittää hy vin voin ti ker tomuk sen vuosittaisen raportin ja hy vin voin ti suun ni telman Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma pohjautuvat kaupun gin val tuus ton hyväksymään Pyhäjärven kaupungin hy vin voin nin ja terveyden edistämisen suunnitelmaan sekä kaupun gin val tuus ton :n 147 kohdalla hyväksymään hyvin voin ti suun ni tel maan valtuustokaudelle Hyvinvointikertomus ja sen sisältämä hyvinvoinnin edistämisen suun ni tel ma on asiakirjaa valmistelleen kaupunginhallituksen aset ta man moniammatillisen työryhmän ehdotus. Ehdotus on valmis tel tu kaupunginvaltuustoa varten ja valtuusto hyväksyy sen toi min ta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarviokäsittelyä en na koiden. Vuosittain työryhmä laatii suppeamman raportin asukkaiden hy vin voin nis ta ja hyvinvointipalveluista. Hyvinvointikertomus on valtuutettujen luettavissa ja seurattavissa säh köi ses sä muodossa valtuutetuille annetuilla käyt tä jä tun nuk silla. Sähköinen kertomus avaa lukuisia indikaattoripaketteja tu tustut ta vak si. Sähköinen hyvinvointikertomus on yksi Terveempi Poh jois-suo mi -hankkeen kautta tullut työväline. Pyhäjärven kaupungin hyvinvointikertomus ja hy vinvoin ti suun ni tel ma 2016 on paperiversiona esityslistan oheis ma teri aa li na nro 2. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pyhäjärven kaupungin hy vinvoin ti ker to muk sen sekä hyvinvointisuunnitelman 2016 ja lähettää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Ohjausryhmän perustaminen / Nuorten työpajatoiminta 1499/ /2015 KHALL Kaupunki on hakenut valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan, mut ta toiminnalla ei toistaiseksi ole ollut ohjausryhmää. Jotta nuor ten työpaja voisi toimia opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten työ pa ja toi min nan suosituksia ja perusteita koskevan päätöksen mu kai ses ti, on nuorten työpajalla oltava asiantuntijoista koostuva oh jaus- tai johtoryhmä. Asiantuntijat edustavat niitä tahoja, joiden lähettämille nuorille asiak kail le palveluja tarjotaan ja jotka ovat keskeisiä kumppaneita pal ve lu jen toteuttamisessa. Ohjaus- tai johtoryhmän tehtävä on oh ja ta, ennakoida ja arvioida niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työpa ja pal ve lun sisältöihin. Ohjaus- tai johtoryhmä yhteen sovittaa stra te gi sia toimintoja, suuntaa toiminnan sisältöjä ennakoitaviin tar pei siin sekä analysoi työpajatoiminnan kokonaisuutta pai kal lises ti. Pyhäjärvellä toimii nuorten palvelu- ja ohjausverkosto, joka koostuu eri tahojen nimeämistä asiantuntijoista. Sivistysjohtaja on tiedus tel lut verkoston kokouksessa, voisiko verkosto toimia myös nuor ten työpajatoiminnan ohjausryhmänä. Kaikki mukana olevat ta hot ovat antaneet asialle suostumuksen. Nuorten palvelu- ja ohjausverkostoon kuuluvat: Jukka Lehtosaari Pyhäjärven kaupunki Juha Aho Pyhäjärven kaupunki Tuija Vanha-aho Pyhäjärven kaupunki Anja Nilivaara Pyhäjärven kaupunki Mari Ikäheimonen Pyhäjärven kaupunki Dennis Tammela Pyhäjärven kaupunki Anita Laitinen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Marja Raappana Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Arja Räisänen Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry Eveliina Virtanen Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry Maija Huttunen Pyhäjärven seurakunta Markku Nurmesniemi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Sisko Ruotsalainen TE-toimisto Seppo Ruotoistenmäki Oulun poliisilaitos Kaupunginhallitus päättää perustaa Nuorten työpajatoiminnan ohjaus ryh män ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: Jukka Lehtosaari Juha Aho Tuija Vanha-aho Anja Nilivaara Pyhäjärven kaupunki Pyhäjärven kaupunki Pyhäjärven kaupunki Pyhäjärven kaupunki

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Mari Ikäheimonen Dennis Tammela Anita Laitinen Marja Raappana Arja Räisänen Eveliina Virtanen Maija Huttunen Markku Nurmesniemi Sisko Ruotsalainen Seppo Ruotoistenmäki Pyhäjärven kaupunki Pyhäjärven kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry Pyhäjärven seurakunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä TE-toimisto Oulun poliisilaitos Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä ohjausryhmän ko koon kutsu jak si Jukka Lehtosaaren.

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Lausunto / Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 1454/ /2015 KHALL Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-kes kus) pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa eh do tuk ses ta Suomen merenhoitosuunnitelman toi men pi de oh jelmak si. Lausunto pyydetään toimittamaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kuk sel le sähköpostitse viimeistään Ehdotus on luettavissa ympäristöministeriön osoittees sa Merenhoitosuunnitelma perus tuu EU:n meristrategiadirektiiviin ja koostuu useista osista. Jo ai em min ovat valmistuneet meren tilan alustava arvio, ym pä ris töta voit teet sekä seurantaohjelma. Toimenpideohjelman suun nit telus ta vastaa ympäristöministeriö ja työhön osallistuvat Suomen ym pä ris tö kes kus, rannikolla sijaitsevat elinkeino-, liikenne ja ympä ris tö kes kuk set sekä suuri joukko muita viranomaisia ja tut kimus lai tok sia. Lausunnoista toivotaan näkemyksiä erityisesti toi men pi de oh jelman riittävyydestä ja laadusta. Merenhoidon toi men pi de oh jel malla on selkeitä liittymäkohtia vesienhoidon toimenpideohjelmaan. Yk si yhteisistä teemoista on maalta peräisin olevan kuormituksen hal lin ta. Pyhäjärvi kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen, jon ka valuma-alueen vedet kuormittavat Perämeren allasta. Liitteenä nro 2 on lausuntoluonnos. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lausunnon annettavaksi Poh jois-poh jan maan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk selle. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon an net ta vak si Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym päristö kes kuk sel le tehtyään siihen tarvittavat muutokset. Pöytäkirjan liitteenä nro 2 on lausunto.

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 1213/ /2013 KHALL Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää saapuneella kirjeellä Pyhäjärven kaupungin lausun toa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimapuiston ym pä ris tö vai kutus ten arviointiselostuksesta. Lausunto pyydetään lähettämään Poh jois-poh jan maan ELY-keskukselle mennessä. YIT Rakennus Oy suunnittelee tuulivoimapuiston perustamista Py hä jär ven Murtomäkeen. Murtomäki sijaitsee Pyhäjärven län siosas sa lähellä Haapajärven kuntarajaa. Tuulivoima-alue sijaitsee Mur to mäen ja Murtonevan alueella Kuonanjärven ja Vit tou den nevan välissä Pyhäsalmi-Haapajärvi -ratalinjan eteläpuolella. Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 2-5 MW tehoisina na pa kor keu den ollessa noin metriä ja roottorin hal kai sijan noin metriä. YVA-menettelyssä tutkitaan kaksi hanke vaih to eh toa, joissa alueella toteutettaisiin 16 tai 25 voimalaa vaih to eh dos ta riippuen, sekä ns. nollavaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Sähköverkkoon liitytään Pyhäsalmi-Haapajärvi -ra talin jan pohjoispuolella kulkevan 110 kv voimajohdon kautta. Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen (713/2006) 6 :n 7e -kohdan perusteella suunniteltavaan tuu li voi ma hank keeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, joka on kaksivaiheinen. YVA-menettelyn aiemmassa vaiheessa ym päris tö vai ku tus ten arviointiohjelmasta tuli ELY-keskukselle yhteensä 13 lausuntoa. Arviointiselostusvaiheen yleisötilaisuus on pidetty kaupungintalon val tuus to sa lis sa Lausuntoluonnos arviointiselostuksesta on pöytäjakeluna ko koukses sa. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lausunnon annettavaksi Poh jois-poh jan maan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk selle. Pöytäkirjan liitteenä nro 3 on lausunto.

26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kutsu aluehallintoviraston ylijohtajalle kuntavierailulle / /2015 KHALL Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Jukka Tikanmäki on kes kus tel lut ylijohtaja Terttu Savolaisen kanssa alue hal lin to vi raston vierailusta Pyhäjärvelle. Ylijohtaja ei aiemmin ole vieraillut Pyhä jär vel lä. Viestintäpäällikkö Ulla Karppisen kanssa on sovittu, että vie rai lu toteutetaan kuntavierailuna alkaen tapaamisella kau pungin edustajien kanssa kello 8.00 jatkuen kaivosvierailulla aa mupäi vän tunteina ennen lounasta. Iltapäivän ohjelmaan kuuluu Lastentalon harjannostajaisiin osallis tu mi nen ja ylijohtajan tervehdys sekä Dementiayhdistyksen tilai suus. Ylijohtajan seurueeseen kuuluu johtaja Pasi Ryynänen (pelastus), joh ta ja Päivi Suorsa (työsuojelu), viestintäpäällikkö Ulla Karp pinen sekä tekninen avustaja Pentti Åman. Asiaan kuuluvaa on kutsua Poh jois-suo men aluehallintoviraston yli joh ta ja Terttu Savolainen seu ruei neen ensimmäiselle kun ta vierai lul le Pyhäjärvelle, hyväksyä kun ta vie rai lun ohjelma ja päättää kau pun gin edustajat kuntavierailussa. Kaupungin edustajien tapaamisen yhteydessä kau pun gin hal li tuksen on syytä antaa selonteko Pyhäjärven kaupungin ti las ta ja tule vai suu des ta samaan tapaan kuin kuului kuntien maa her ran kun ta vie rai lu jen yhteydessä tehdä. Kaupunginhallitus päättää 1) kutsua Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Sa vo lai sen seurueineen viralliselle kuntavierailulle Pyhäjärven kau pun kiin perjantaina ; 2) antaa selonteon ylijohtajalle Py hä jär ven kaupungin tilasta ja tule vai suu des ta vierailun alussa; sekä 3) päättää kaupungin virallisista edustajista ta paa mi ses sa. Kaupunginhallitus hyväksyi kohdat 1 ja 2 yksimielisesti. Kohdassa 3 kaupunginhallitus nimesi kaupungin virallisiksi edusta jik si tilaisuuteen viranhaltijoista vt. kaupunginjohtajan, hal lin to-

27 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus joh ta jan, työsuojelupäällikön sekä teknisen johtajan. Luottamushenkilöistä tilaisuuteen nimettiin Martti Savolainen, Juk ka Tikanmäki, Kimmo Sarkkinen ja Irja Lehtinen.

28 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Maatilojen uusi yhteistyö - Moderni kolhoosi-hankkeen raportointi 208/ /2010 KHALL Moderni kolhoosi-hanke on kuulunut EU:n maaseudun ke hit tä misen maaseuturahaston Manner-Suomen maaseudun ke hit tä misoh jel maan maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantamisen toimin ta lin jaan. Hankealueena on ollut Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhä jär vi ja Reisjärvi, hallinnoijana on toiminut Pyhäjärven kau punki. Moderni kolhoosi -hanke Euroopan unio nin Euroopan maa seudun kehittämisen maatalousrahaston, Poh jois-poh jan maan Ely-kes kuk sen, Nivalan-Haapajärven seu tu kun nan ja han ke alueen kuntien Haapajärven, Pyhäjärven, Kär sä mäen ja Reisjärven kun tien rahoittama maatalouden ke hit tä mis han ke. Hankkeen ta voit tee na on maatilojen kilpailukyvyn parantaminen ja vil je li jöi den työmäärän pitäminen kohtuullisena. Hankkeessa on haet tu tilojen välille uutta yhteistyötä joka jakaa työ tä, kus tan nuksia ja taloudellista vastuuta. Kärkitavoitteena on ollut tuotantokohtaisten yhteisyritysten pe rusta mi nen. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina olivat uuden yhteistyön aloit tami ses ta kiinnostuneet maatilat. Erityisesti isoja tuo tan to ra ken nusin ves toin te ja suunnittelevat tilat sekä sukupolvenvaihdostilat halut tiin hankkeeseen mukaan etsimään uudenlaisia rat kai su mal leja. Välillisesti hankkeen tuloksista hyötyy viljelijäperheen lisäksi ky lä, alue ja kaikki sidosryhmät. Hanke sai rahoituspäätöksen Pohjois-Pohjanmaan Ely-kes kuksel ta ja se aloitettiin Hankkeen lop pu kokous on ollut Pyhäjärven kaupungintalolla Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä Työn uusjako-rengin paikka au ki-hank keen kanssa. Hankkeella on ollut yhteinen oh jaus ryhmä, pro jek ti koor di naat to ri ja projektisihteeri. Hankkeen oh jausryh män pu heen joh ta jana oli Kaija Tikanmäki ja va ra pu heen joh taja na oli Henri Kyl lö nen. Hankkeen aikana suunniteltiin Nelostien varrelle kuvitteellinen E4 Mai to&bio ener gia Oy-niminen yritys. Se on malliselvitys 300 lehmän yhteisnavetalle ja liikennekaasuasemalle. Tilan tontille tulisi bio kaa su reak to ri ja biokaasun ja ke lu ase ma. Yksikön kilpailuetu pe rus tui si suuren yksikön parempaan kus tan nus te hok kuu teen ja re surs sien hyväksikäyttöön. Lisäksi yh teis yri tyk ses sä mm. ta lousvas tuut ja työt jakaantuvat useam mil le hartioille. Hankkeen yksi pää ta voi te on ollut levittää sanomaa yhteistyön ja yh teis yri tys ten hy vis tä, käy tän nös sä koetuista saavutuksista suuren taloudellisen vas tuun ja sitovan työn jakamisesta. Osal lis tu ja-

29 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus mää rät eri ti lai suuk sis sa, yli 1000 henkilöä, antaa ymmärtää tiedon levinneen. Hanke on osallistunut kahteen yhteisnavetta -prosessiin, joissa on ollut yhteensä 20 kokoontumista, sekä 11:n tilan kiinnostus osak kuu teen. Erilaisia yhteistyöryhmiä hankkeen aikana on ollut 11, joissa on ol lut mukana 53 maatilaa ja kokoontumisia 34 kertaa. Ti la käynneil lä (75 kpl) on kartoitettu yhteisyrityksistä kiinnostuneita tiloja ja on toimittu heillä puhemiehenä. Pääpaino tilakäynneillä on ollut ti loil la, joissa tilan tuotantosuunta on maidontuotanto ja lä hi vuo sina on investointitarvetta. Hankkeesta saadulla kokemuksella tiedetään, että jos on hyvä ka ve ri po ruk ka jo kasassa, ja heillä yhteinen tahto perustaa yhteis yri tys on loppu pelkkää matematiikkaa ja sopimuksia. Tuohon vai hee seen löytyy asiantuntemusta ja hankkeenkin tekemä "rauta lan ka mal li" yhteisnavetan perustamisesta. Myös tuo Mai to& Bioener gia Oy mallisuunnitelma on toteutettu niin, että sen voi toteut taa käytännössä. Hankkeen luomat käytännön mallit yh teisyri tyk sen perustamiseksi ovat konkreettisia ja jäävät käyttöön hank keen päätyttyäkin. Moderni kolhoosi-hankkeen taloudellinen toteutuminen (kulut ja ra hoi tus): Toteutuma Päätös Erotus Palkat , , ,92 Ostopalvelut , , ,89 Vuokrat , , ,31 Matkakulut , , ,10 Ulkom.matka 6 828, ,77 0,00 Muut , , ,04 Yhteensä , , ,26 Rahoitus Päätös Erotus , , , , , , , ,90 605,32 Yhteensä , , ,26 Kaupunginhallitus päättää 1. todeta Maatilojen uusi yhteistyö -Moderni kolhoosi-hankkeen

30 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus lop pu ra por tin tiedokseen saatetuksi ja 2. antaa maaseutuhallinnon toimialalle tehtävän poimia hankkeen lop pu ra por tis ta elinkeinopolitiikan rakennemuutoksen val miussuun ni tel maan täsmätoimenpiteinä kehitettäväksi kohteiksi konkreet ti set käytännön mallit yhteisyritysten perustamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa, että Pyhäjärven kaupun gin osuus hankkeesta vuosina on ollut euroa.

31 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Työn uusjako-rengin paikka auki-hankkeen raportointi 208/ /2010 KHALL Rengin paikka auki-hanke on kuulunut EU:n maaseudun ke hit tämi sen maatalousrahaston Manner-Suomen maaseudun ke hit tämis oh jel maan, maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn pa ran ta misen toimintalinjaan. Hankealueena on ollut Haapajärvi, Kär sä mäki, Pyhäjärvi ja Reisjärvi, hallinnoijana on toiminut Pyhäjärven kau pun ki. Alkukartoituksessa perehdyttiin tilanteeseen kunnittain. Haas tatel tiin maaseutuhallinnon ja lomatoimiston ja TE-toimiston väkeä. Myös tuottajajärjestön edustajien ja neuvontajärjestön hen ki löstön näkemyksiä kartoitettiin. Hanke haki rengintehtävistä kiinnostuneita yhteistyötahoja, ny kyai kais ta tiedonvälitystä ja sosiaalista mediaa hyväksi käyttämällä. Hanke kartoitti kyselykaavakkeen muodossa ja tilakäynneillä myös, jo tehtyjä ja onnistuneiksi osoittautuneita käytännön rat kaisu ja työn uusjaosta, töiden järjestelyistä, ulkoistamisesta tai rengin palkkaamisesta. Vastausten perusteella maatalousyrittäjät ha lu si vat tehdä yhteistyötä toisten maatalousyrittäjien kanssa. Ylei sim piä yhteistyömuotoja ovat tiloilla yhteisomistuksessa olevat työkoneet. Hanke on kehittänyt useamman tilan yhteisen työntekijän toi minta mal lin eli renkiringin. Renkirinkejä on syntynyt kaikkiaan kahdek san jois sa on 2-4 maatilaa/renkirinki, lisäksi hanke on aut tanut löy tä mään yksittäisille tiloille oman rengin vakituiseen työ suhtee seen. Toi min ta mal lin myötä on syntynyt uusia käytäntöjä, mi tä ai kai sem min ei olisi ollut mahdollista toteuttaa. Hyvänä esi merk kinä uudesta käytännöstä on että, op pi so pi mus kou lu tuk sis sa ren kirin ki voi olla työnantajana ja saa työnohjauksesta mak set ta vaa kor vaus ta. Hankealueella tämä käytäntö on ensimmäinen ker ta ja siksi ennakkotapaus, sillä yleensä työn oh jauk ses ta maksettavaa korvausta maksetaan ainoastaan vain yh del le tilal le. Rengin paikka auki-hanke on Euroopan Unionin Eu roo pan maaseu dun kehittämisen maatalousrahaston, Poh jois-poh jan maan elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Se län ne - alueen kaupunkien ja kuntien rahoittama hanke en si si jai se na ta voittee naan maatilojen ammattitaitoisen työvoiman li sään ty vän tarpeen ja työvoiman saatavuuden parempi tasapaino. Hankkeen oli tarkoitus alkaa vuoden 2011 alussa, mutta hanke pää si aloittamaan maaliskuun loppupuolella 2011 ja hankkeen päät ty mis päi vä on ollut Hankerenkien työsopimukset ovat päättyneet

32 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet ovat olleet: Kaija Tikanmäki Raimo Salomaa Jari Ahlholm Mika Vuorenmaa Maritta Leskinen Henri Kyllönen Merja Tuoriniemi Ari Varis Liisa Myllylä Tarja Mäenpää Marko Saartoala Mikko Niskanen Tiina Ahola Merja Liuska Ohjausryhmän puheenjohtajana on ollut Kaija Tikanmäki ja va rapu heen joh ta ja na Henri Kyllönen. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat maatilat ja maaseu tu yrit tä jät. Samoin on kohderyhmänä ja hyötyjinä ny ky ai kaises ta maataloustyöstä kiinnostuneet nuoret, työttömät, pa luumuut ta jat ja muut elinympäristön vaihdoksesta kiinnostuneet. Välil li ses ti hankkeesta hyötyy kaikki edellä mainittujen sidosryhmät, ky lät ja perheet. Hankkeelta odotettavat tulokset olivat: - Maaseudun pysyvien työpaikkojen lisääntyminen ja työt tö myyden vähentyminen; - Lyhytaikaisten ja kausiluonteisten työpaikkojen työs sä olo jak sojen pidentyminen tilojen välisen yhteistyön ansiosta; - Maatiloilla työssä viihtymisen, henkisen jaksamisen ja vapaa-ajan lisääntyminen; - Työsidonnaisuuden helpottuminen ja nuorten kiinnostuksen kas vu sukupolvenvaihdoksiin; - Tuotannon lisääntyminen, koska aikaa keskittyä tuotannon ja tulok sen kannalta olennaisiin asioihin; - Kiinnostuksen kasvaminen nykyaikaisiin maaseutuammatteihin; - Työn uusjaon käynnistyminen eri tapoja soveltaen; - Renginpaikkoja hankkeen tuloksena täytetty 12, joista useamman tilan yhteisiä "rinkirengin" paikkoja kahdeksan; - Yhdessä yhteistyötahojen kanssa suunniteltu kurssiohjelma, joka luo valmiudet työskennellä nykyaikaisella maatilalla; - Renkipörssin kokeilun tuloksena maaseudun tarpeisiin työn ja te ki jän kohtaamispaikka; - Koulutustilaisuuksia 14; - Esite "Automaatio-ajan renki- Tule töihin"; - Nettisivut Tavoitteet ovat loppuraportin mukaan täyttyneet melkein kaikki han ke ai ka na vain muutamin poikkeuksin. Hankkeen kehittäminen toimintamallin myötä maatalousyrittäjillä on mahdollisuus tarjota pitempiaikaisia työsuhteita työntekijöille ym pä ri vuoden, mikä on työntekijän kannaltakin huomattavasti pa rem pi vaihtoehto pätkätöille. Lisäksi maatalousyrittäjien työssä viih ty mi nen, henkinen jaksaminen ja vapaa-aika lisääntyivät toimin ta mal lin myötä.

33 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Myös myytti on purettu, etteivät maataloustyöt kiinnosta enää ketään ja sinne ei saa työntekijöitä. Pitempiaikaisiin työsuhteisiin saa daan työntekijä ja välillä oli hankalaa hankerengillä kun ha lukkai ta rengin tehtävistä kiinnostuneita oli huomattavasti enemmän kuin mitä oli avoimia työpaikkoja. Hankkeen aikana rengeille suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä yhteis työ ta ho jen kanssa kurssi- / koulutusohjelma, joka luo val miudet työskennellä nykyaikaisella maatilalla. Koulutusmuotona on op pi so pi mus kou lu tus joko perustutkinto tai ammattitutkinto. Hankkeen toteutuneet kustannukset ja toteutunut rahoi tus ovat: Toteutuneet kus tan nuk set Vuosi 2011/ Vuosi 2012/ Vuosi 2013/ Vuosi 2014/ Vuosi / Päätös/ Erotus/ Palkkauskulut ja palk kiot , , , , , , ,84 Ostopalvelut 1 140, , , , , , ,17 Vuokrat 2 321, , , , , ,00 150,58 Kotimaan mat kaku lut 2 823, , ,03 885, , , ,43 Ulkomaan matka ku lut 0, ,63 0,00 0, , ,63 0,00 Muut kus tan nukset 5 458, , , , , , ,12 Yhteensä , , , , , , ,09 Toteutunut rahoi tus Vuosi 2011/ Vuosi 2012/ Vuosi 2013/ Vuosi 2014/ Vuosi / Päätös Erotus EU+Valtio , , , , , , ,57 Kunnat 6 019, , , , , , ,82 Yksityinen ra hoitus 647, , ,27 553, , ,20 113,70 Yhteensä , , , , , , ,09 Pyhäjärven kaupungin rahoitusosuus vuosina on ollut 3 151,00 euroa. Kaupunginhallitus päättää 1. todeta Työn uusjako -rengin paikka auki-hankkeen lop pu ra portin tiedokseen saatetuksi ja 2. antaa maaseutuhallinnon toimialalle tehtävän poimia hankkeen lop pu ra por tis ta elinkeinopolitiikan rakennemuutoksen val mi ussuunn ni tel maan täsmätoimenpiteinä pidettävät kehityskohteet.

34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus

35 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus LAGUNA -tutkimuskeskuksen edistämishankkeen loppuraportti 741/ /2012 KHALL Projektikoodilla A31235, vastuuviranomaisena Poh jois-poh janmaan liitto ja toteuttajana Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen ins tituut ti on toteuttanut välisenä aikana LA GU- NA -tutkimuskeskuksen edistäminen -nimisen (LAGUNA Promo)-hank keen. EAKR-hankkeen tyyppi on kehittämisprojekti ja on kuulunut innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistämisen se kä osaamisrakenteiden vahvistamisen toimintalinjaan. Projektin loppuraportti on jätetty viranomaiskäsittelyyn ja projektin tila on valmis Loppuraportti on oheismateriaalina nro 3. Hankkeen suunnitelman mukainen ja toteutunut rahoitus on: Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: EAKR- ja valtion ra hoi tus ,00 70 % ,31 70 % Kuntien rahoitus ,00 30 % ,87 30 % Muu julkinen rahoi tus 500,00 0% 1 001,71 0 % Yksityinen ra hoitus e 0 0 % 0 0 % Tulot e 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteen sä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosien mää rä raho ja Pyhäjärven kaupungin kuntaosuuksiin yhteensä euroa. Pääkirjan mukaan määrärahasta on maksettu hankkeen kun ta osuut ta Oulun yliopistolle ,14 euroa ja hankkeen mui hin menokohtiin ,48 euroa, yhteensä ,62 euroa. Kaupunginhallitus päättää 1) merkitä LAGUNA Promo-hankkeen loppuraportin tiedokseen saa te tuk si; 2) todeta, että Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuurin uu sio käytön edistäminen hanketasolla jatkuu "kaivosympäristöstä kansain vä li sek si tiede- ja tutkimusympäristöksi" -hankkeessa, mille Poh jois-poh jan maan liiton MYR on hyväksynyt rahoituksen; ja

36 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus ) antaa kaupungin johtoryhmän tehtäväksi sen, että hankkeen avul la luotu tahtotila, monipuoliset sidosryhmät, verkosto sekä kat ta va aineisto elinkeinoelämän käyttöä ajatellen mobilisoidaan elin kei no po li tii kan ja rakennemuutoksen valmiussuunnitelmassa (khall ).

37 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kohti Lagunaa - kansainvälisen tutkimusympäristön kehittämishankkeen loppuraportti 741/ /2012 KHALL Projektikoodilla A32402, vastuuviranomaisena Poh jois-poh janmaan liitto ja toteuttajana Oulun yliopisto, Oulun Eteläinen ins tituut ti on toteutettu välisenä aikana "Kohti La gu naa -kansainvälisen tutkimusympäristön" -kehittämishanke. Han ke on ollut tyypiltään kehittämisprojekti innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistämisen sekä osaamisrakenteiden vahvis ta mi sen toimintalinjalla. Loppuraporttia ei ole vielä lähetetty viranomaisen käsittelyyn. Kolme vuotta ( ) kestäneiden Laguna-tutkimusten tulok se na Pyhäsalmen kaivos yhdessä Frejusin laboratorion kanssa valittiin jatkoon toiseen, vuonna 2011 alkaneeseen kol mivuo ti seen Laguna-Lbno-tutkimukseen. Laguna-tutkimusten lo pulla tulleet uudet fysiikan tulokset vahvistivat pitkän kantaman neutrii no suih ku ko kei den asemaa ja samalla Pyhäsalmen kaivoksen lä hes optimaalisesta etäisyydestä Cerniin tuli tärkeä tekijä. Myös La gu na-tut ki muk ses sa ilmi käynyt Pyhäsalmen kai vok sen erinomai nen infrastruktuuri vahvisti kaivoksen pääsyä jat ko tut ki muksiin. Kohti Lagunaa - tutkimusympäristön kehittämishankkeen läh tökoh ta na oli Pyhäsalmen kaivoksen tieteellisen infrastruktuurin kehit tä mi nen niin, että se säilyy laadukkaana ja kilpailuky kyi se nä, kun Laguna-ilmaisimien rakentamisesta ja sijoituspaikasta ai kanaan päätetään. Yksi keskeisiä toimenpiteitä ja tavoitteita oli kosmi sia säteitä tut ki van EMMA-kokeen ilmaisinasemien ra ken ta minen valmiiksi han ke kau den loppuun mennessä. Hankkeeseen kuuluu myös muiden mahdollisten koeideoiden sekä uusien (pienempikokoisten) kokeiden etsiminen ja suunnittelu Py hä sal men kaivokseen. EMMA-koe toimii kaivoksen vanhassa osas sa 75 metrin syvyydessä. Uusien kokeiden sijoituspaikka olisi kaivoksen pohjalla noin 1400 metrin syvyydessä. Tieteellisenä toimintana on suoritettu pitkiä testimittauksia, hankkeen lopulla jo useilla ilmaisinasemilla samanaikaisesti, ja sekä Cer nin ilmaisimilla että tuikeilmaisimilla. Mit taus toi min ta on ollut käyn nis sä maan alla yhtäjaksoisesti heinäkuusta 2012 lähtien. Tes ti mit taus ten tu lok sis ta saadaan myös joitain alustavia fysiikan tuloksia, mutta niitä käytetään ensisijaisesti ilmaisimien omi nai suuk sien (kuten tehokkuus) määrittämiseen. Mittausten vie lä alustavat tulokset osoittavat, et tä koe ja ilmaisinasemat toimi vat hyvin. Hankkeen aikana EMMA-kokeen kaikki ilmaisinasemat (11 kpl)

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano Kaupunginhallitus 45 13.02.2017 Kaupunginvaltuuston kokousten 19.12.2016 ja 29.12.2016 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 13.02.2017 45 Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Kuntalain (365/1995)

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 115 29.03.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksen 8.2.2016 päätösten täytäntöönpano 1657/00.02.01/2016 KHALL 29.03.2016 115 Kuntalain (365/1995) 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska Kaupunginhallitus 10 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto 5 08.02.2016 Kaupunginhallitus 225 04.07.2016 Kaupunginvaltuusto 59 14.07.2016 Kaupunginvaltuusto 90 14.11.2016 Asiavirheen korjaaminen / päätös kvalt

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 352 21.11.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksen 31.10.2016 päätösten täytäntöönpano 1657/00.02.01/2016 KHALL 21.11.2016 352 Kuntalain (365/1995) 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2012 181 Tarkastuslautakunta AIKA 06.09.2012 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot