157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti ja suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 79 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 147 täytäntöönpano 84 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Hallintotoimen nimikemuutokset Pyhäjärven kaupungin henkilöstö-, koulutus- ja 157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti ja suunnitelma Ohjausryhmän perustaminen / Nuorten työpajatoiminta Lausunto / Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman 163 toimenpideohjelmaksi 91 Lausuntopyyntö Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimapuiston 164 ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 92 Kutsu aluehallintoviraston ylijohtajalle kuntavierailulle Maatilojen uusi yhteistyö - Moderni kolhoosi-hankkeen 167 raportointi 94 Työn uusjako-rengin paikka auki-hankkeen raportointi LAGUNA -tutkimuskeskuksen edistämishankkeen loppuraportti Kohti Lagunaa - kansainvälisen tutkimusympäristön 176 kehittämishankkeen loppuraportti 97 Pyhäjärven kivialan kehittämishankkeen loppuraportti Kaivannaisteollisuus- ja koulutusselvitys Kansainvälistyvä Pyhäjärvi-hankkeen raportointi Hanke kivitalosta Transparkin kivipuistoon Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille - hankkeen 193 käynnistäminen 102 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke Pyhäjärven kaupungin tilinpäätös Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarvion toteutuminen 201 vuonna Vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistelu Eläinlääkintähuollon subventointi Yhteistyösopimus Pyhäjärven Pohti / Lamminahon Ahto Opiskelija-avustuksen myöntämisehtojen täsmentäminen Omaishoidontuen määräraha Pyhäjärven kaupungintalon kahvion hinnasto lähtien Pyhäjärven kaupungin edustajien nimeäminen osakaskunnan kokoukseen 214

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 219

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kauranen Asko Puheenjohtaja Leskinen Paavo II varapuheenjohtaja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Jäsen Varis Ari Jäsen Hynninen Mirja Jäsen Poistui klo Karvonen Aimo Varajäsen Piippo Taimi Varajäsen Saapui klo Lehtinen Irja Varajäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Ranto Mauno Hallintojohtaja Nissilä Sari Taloussihteeri Läsnä :en kohdalla. Sarkkinen Kimmo Kvalt puheenjohtaja Tikanmäki Jukka Kvalt I varapuh.johtaja Leskinen Jorma Kvalt II varapuh.johtaja POISSA Savolainen Martti I varapuheenjohtaja Henkilökohtainen este Tuikka Tyyne Jäsen Matkaeste ALLEKIRJOITUKSET Asko Kauranen Puheenjohtaja Mauno Ranto Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Mirja Hynninen :t Paavo Leskinen Taimi Piippo :t PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1402/ /2015 KHALL Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1404/ /2015 KHALL Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jäsenen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimieli men pu heen joh ta ja tai hä nen esty neenä ollessaan varapu heenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hallintosäännöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjoh ta ja toteaa läsnäolevat se kä kokouksen laillisuuden ja päätösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1405/ /2015 KHALL Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan toi sena arkipäivänä kokouksesta, minkä jälkeen pöytäkirja siihen lii tettyi ne oikaisuvaatimusohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Mirja Hynninen ja Paavo Leskinen.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1406/ /2015 KHALL Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1425/ /2015 KHALL Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöön-panosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimi-vallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen lail-lisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnan-hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: - 11 Kokouksen avaaminen - 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 13 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 14 Työjärjestyksen hyväksyminen

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t tehdyiksi lain ja val tuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 14 koh dal la päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mukai ses sa järjestyksessä. Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, kiireellisenä otettavaksi kä sitte lyyn päättämänsä asian "Jäsenen valinta keskus vaa li lau ta kun taan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2016 lop puun". Kaupunginhallitus toteaa, että valtuusto on :n 24 kohdalla yk simie li ses ti hyväksynyt asian otettavaksi kiireellisenä käsiteltäväksi täs sä kokouksessa KuntaL 55.2 :n mukaisella tavalla Kaupungin ilmoitukset vuosina Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n mukaisia esteitä pää tök sen täytäntöönpanolle ei ole, joten päätös on täy tän töönpa no kel poi nen. Päätös lähetetään tiedoksi lautakunnille Eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä / Ir ja Lehtinen Kaupunginhallitus toteaa, että päätöksen täytäntöönpanolle ei ole kun ta lain 56.1 :n mukaisia esteitä ja päättää panna päätöksen täy tän töön Eronpyyntö Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkas tus lau ta kun nan jäsenyydestä / Riitta-Liisa Har moinen-kyl lö nen Kaupunginvaltuusto on päättänyt valita jäseneksi Ppky Selänteen tar kas tus lau ta kun taan Markku Liuskan ja hänen hen ki lö koh tai-

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus sek si varajäsenekseen Eeva Aulakosken vuoden 2016 lopussa päät ty väk si toimikaudeksi. Netistä saatavilla olevan tiedon mukaan Eeva Aulakoski on Ppky Se län teen palveluksessa oleva henkilö, nimikkeellä vt. so si aa lityön te ki jä, terapiapalvelut Pyhäjärvi. Eeva Aulakosken vaalikelpoisuutta kuntayhtymän tar kas tus lau takun nan varajäseneksi on arvioitava kuntalain 86.3 :n ja 71.4 :n ( /578) 4 kohdan perusteella. Edellisen lainkohdan mukaan jos kuntayhtymällä on vain yksi toimielin, jäsenkunnat va litse vat tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajat sekä päättävät vastuu va pau des ta siten kuin perussopimuksessa sovitaan. Lain kohdan perusteella kuntalain 71.4 :n 4 kohta tulee sovellettavaksi va li tun henkilön vaalikelpoisuutta arvioitaessa. Lainkohdan mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön py sy väisluon tei ses sa palvelussuhteessa oleva henkilö. Kaupunginhallitus päättää jättää päätöksen tässä kokouksessa täy tän töön panematta sen selvittämiseksi onko vt. so si aa li työn teki jä Eeva Aulakosken virkaa pidettävä kuntalain 71.4 :n 4 kohdan tarkoittamana pysyväisluonteisena palvelussuhteena Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä / Juk ka Nuorala Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan pu heen joh ta juudes ta / Seija Kärkkäinen Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan va linta jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2016 loppuun Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön Pyhäjärven kaupungin vastuunalaisen tilintarkastajan va ra hen ki lön vaihtuminen Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön Virkojen ja toimien lakkauttaminen Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön Terveyskeskuksen sähköurakka Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus päätöksen täytäntöön Muut asiat Jäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimi kau dek si vuoden 2016 loppuun Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 56.1 :n tarkoittamia esteitä päätöksen täytäntöönpanolle ei ole ja päättää panna päätöksen täytäntöön. Valtuutetun aloite / Pyhäjärven kaupungin maa- ja met säomai suu den hoito / Taimi Nurminen, Pro Pyhäjärvi val tuus toryh mä Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Valtuutetun aloite / Ilmoitus Kuntaliiton johtajan lakimiehen Heik ki Harjulan lausunnosta / Tyyne Tuikka, Pro Pyhä jär vi valtuustoryhmä Kaupunginhallitus toteaa, että ilmoituksen sisältämät seikat tulevat otettavaksi huomioon niissä asiayhteyksissä, joissa toimielinten jäsenten esteellisyydet tulee päätettäväksi toimielinten toimesta hallintolain 29 :n mukaisesti hallintolain 28.1 :n 1-7 kohtien perusteella.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Valtuutetun aloite / Selvityksen laatiminen terveydenhuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestämisestä / Rai ja Leppäharju Kaupunginhallitus päättää antaa selvityksen tekemisen hallintotoimen tehtäväksi. Valtuutetun aloite / Selvitys yhdenvertaisuusperiaatteen noudat ta mi ses ta etuisuuksien myöntämisessä ja maksamisessa vi ran hal ti joil le / Tarmo Rapo Kaupunginhallitus päättää antaa selvityksen tekemisen hallintotoimen tehtäväksi.

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 1409/ /2015 KHALL Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimi elinten pöytäkirjajäljennökset: Maaseutulautakunta Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 Maaseutulautakunnan puheenjohtajan valinta vuodelle Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen käyttösuunnitelma v Maaseutusihteerin osa-aikaisen viran täyttäminen 8 Toimenpiteet ja tiedoksisaatot 9 Muut esille tulevat asiat 10 Kokouksen päättäminen Sivistyslautakunta Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Sivistystoimen viranhaltijapäätökset 6 Sivistystoimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen tulosyksiköt, esimiehet ja laskujen hyväksyjät vuodelle Esiopetuspaikkojen määrääminen esiopetusvelvollisille 9 Lähikoulujen määrääminen oppivelvollisuuden piiriintuleville oppilaille 10 Koulunkäyntioikeus / Kauranen Jan 11 Koulunkäyntioikeus / Lappalainen Perttu 12 Koulunkäyntioikeus / Montonen Aaro 13 Koulutarvikkeiden hankinta lv ja mahdollinen optio iv Nuorisotoimesta vastaavan vapaa-ajan ohjaajan valinta 15 Toimenpiteet ja tiedoksisaatot 16 Muut esille tulevat asiat 17 Esiopetuspaikka / Lohvansuu Valto 18 Esiopetuspaikka / Nybacka Iina 19 Esiopetuspaikka / Olbricht Miro 20 Kokouksen päättäminen

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Teknisen toimen määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle Vastuualueiden esimiehet, laskujen vastaanotto ja hyväksyminen vuonna Terveyskeskuksen uudisrakennuksen rakennusautomaatiourakan hankinta 8 Pyhäjärven kaupungintalon kahvion hinnasto lähtien 9 Viranhaltijapäätökset 10 Tiedoksisaatot ja toimenpiteet 11 Muut esille tulevat asiat 12 Kokouksen päättäminen Maaseutulautakunta Kokouksen avaaminen 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Työjärjestyksen hyväksyminen 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta 15 Maaseutusihteerin osa-aikaisen viran täyttäminen 16 Kokouksen päättäminen Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätökset / /2015 KHALL Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheis materiaalina nro 1. Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Hallintotoimen nimikemuutokset 1411/ /2015 KHALL Hallintosäännön 25 :n mukaan virkasuhteen muuttamisesta työsuh teek si sekä nimikemuutoksista päättää kaupunginhallitus. Hallintosäännön uudistuksen yhteydessä on tarkasteltu myös nimik kei den ajantasaisuutta ja nimikemuutosten tarpeellisuutta. Hal lin to toi men osalta on syytä tehdä seuraavien virkojen ni mi kemuu tok set: - 1 valmistelusihteerin virkanimike muutetaan hallintosihteeriksi, viran tä män hetkinen hoitaja Kirsti Kinnunen. - 1 valmistelusihteerin virkanimike muutetaan toimistosihteeriksi (hal lin to), viran tämän hetkinen hoitaja Pirkko Forss-Pesonen - taloussihteerin virkanimike muutetaan taloussuunnittelijaksi, viran tä män hetkinen hoitaja Sari Nissilä. Nimikemuutokset eivät vaikuta henkilöiden tehtävänkuvauksiin tai tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Kaupunginhallitus päättää, että hallintotoimessa tehdään lukien seuraavat nimikemuutokset: 1) valmistelusihteeri Kirsti Kinnusen virkanimike muutetaan hal linto sih tee rik si, 2 valmistelusihteeri Pirkko Forss-Pesosen virkanimike muutetaan toi mis to sih tee rik si (hallinto), ja 3) taloussihteeri Sari Nissilän virkanimike muutetaan ta lous suunnit te li jak si.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Pyhäjärven kaupungin henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma 1149/ /2013 YHTTYTMK 7 Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan :n 36 kohdal la päättänyt käynnistää Pyhäjärven kaupungin ta sa-ar vo suunni tel man laatimisen. Yhteistyötoimikunta on :ssä 22 ni men nyt tasa-arvosuunnitelman laatimistyöryhmään hen ki lös töjär jes tö jen edustajiksi Erkki Böhmen (JYTY), Inka Hekkalan (JU- KO) ja Satu Väyrysen (JHL).Työnantajan edustajiksi nimettiin Sari Nissilä, Sami Laukkanen ja Jukka Lehtosaari. Työryhmän esitte li jäk si/sih tee rik si nimettiin hallintojohtaja Mauno Ranto. Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan :n 53 kohdal la päättänyt laajentaa tasa-arvosuunnitelman laa ti mis työ ryhmän toimeksiantoa siten, että työryhmä valmistelee myös hen kilös tö- ja koulutussuunnitelman ajantasaistamisen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevaan lainsäädäntöön tu li muutoksia alkaen. Henkilöstö- ja kou lu tus suun ni telmat on ajantasaistettava uuden lain mukaisiksi vuoden 2014 aika na. Tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma on mah dollis ta ottaa henkilöstö- ja koulutussuunnitelman osaksi. Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa an ne tun lain (449/2007) 4 a :n mukaan kunnassa on laadittava yh teis toi min ta me net te lys sä vuosittain henkilöstö- ja kou lu tussuun ni tel ma. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä il mi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: 1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä; 2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; 3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työ ky vyt tö myysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttö myys uhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta; 4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä amma til li sen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näi den syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suun nitel ma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella taval la ryhmiteltynä; sekä 5) 1 4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seu ran ta me net te lyt. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus KHALL ) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä 2) joustaviin työaikajärjestelyihin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyy det täes sä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidem pään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työn te ki jöiden ammatillista osaamista. Yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen suunnitelman hyväksyy kau pun gin hal li tus ja suunnitelma viedään valtuustolle tiedoksi. Työn an ta jan ja henkilöstön välisestä yh teis toi min nas ta kunnissa an ne tun lain (449/2007) 4 a :n mukainen kä sit te ly ei edellytä koko naan uuden suunnitelman laatimista joka vuo si, vaan vuosittain tar kas tel laan suunnitelman muutostarpeita yh teis toi min ta me nette lys sä. Edellisen vuoden suunnitelman to teu tu mi sen seuranta on osa vuotuista käsittelyä. Vuosittaiset tarkistukset hyväksyy hen kilös tö jaos to. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma on liitteenä 1. Hallintojohtajan päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta hyväksyy Pyhäjärven kaupungin henkilöstö-, kou lu tus- ja tasa-arvosuunnitelman ja esittää sen edelleen kaupun gin hal li tuk sen hyväksyttäväksi. Yhteistyötoimikunta hyväksyy Pyhäjärven kaupungin henkilöstö-, kou lu tus- ja tasa-arvosuunnitelman ja esittää sen edelleen kaupun gin hal li tuk sen hyväksyttäväksi. Henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma on pöytäkirjan liittee nä 1. Liitteenä 1 on henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma. Kaupunginhallitus päättää 1) hyväksyä Pyhäjärven kaupungin henkilöstö-, koulutus- ja tasa-ar vo suun ni tel man, ja 2) saattaa suunnitelman valtuustolle tiedoksi.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on henkilöstö-, koulutus- ja ta sa-ar vosuun ni tel ma.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Hyvinvointikertomuksen raportti ja suunnitelma / /2014 KHALL Terveydenhuoltolain 12 :n mukaan kuntalaisten terveydestä ja hy vin voin nis ta sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava val tuus tol le vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuus to kau des sa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Listan oheismateriaalina oleva asiakirja käsittää hy vin voin ti ker tomuk sen vuosittaisen raportin ja hy vin voin ti suun ni telman Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma pohjautuvat kaupun gin val tuus ton hyväksymään Pyhäjärven kaupungin hy vin voin nin ja terveyden edistämisen suunnitelmaan sekä kaupun gin val tuus ton :n 147 kohdalla hyväksymään hyvin voin ti suun ni tel maan valtuustokaudelle Hyvinvointikertomus ja sen sisältämä hyvinvoinnin edistämisen suun ni tel ma on asiakirjaa valmistelleen kaupunginhallituksen aset ta man moniammatillisen työryhmän ehdotus. Ehdotus on valmis tel tu kaupunginvaltuustoa varten ja valtuusto hyväksyy sen toi min ta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarviokäsittelyä en na koiden. Vuosittain työryhmä laatii suppeamman raportin asukkaiden hy vin voin nis ta ja hyvinvointipalveluista. Hyvinvointikertomus on valtuutettujen luettavissa ja seurattavissa säh köi ses sä muodossa valtuutetuille annetuilla käyt tä jä tun nuk silla. Sähköinen kertomus avaa lukuisia indikaattoripaketteja tu tustut ta vak si. Sähköinen hyvinvointikertomus on yksi Terveempi Poh jois-suo mi -hankkeen kautta tullut työväline. Pyhäjärven kaupungin hyvinvointikertomus ja hy vinvoin ti suun ni tel ma 2016 on paperiversiona esityslistan oheis ma teri aa li na nro 2. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pyhäjärven kaupungin hy vinvoin ti ker to muk sen sekä hyvinvointisuunnitelman 2016 ja lähettää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Ohjausryhmän perustaminen / Nuorten työpajatoiminta 1499/ /2015 KHALL Kaupunki on hakenut valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan, mut ta toiminnalla ei toistaiseksi ole ollut ohjausryhmää. Jotta nuor ten työpaja voisi toimia opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten työ pa ja toi min nan suosituksia ja perusteita koskevan päätöksen mu kai ses ti, on nuorten työpajalla oltava asiantuntijoista koostuva oh jaus- tai johtoryhmä. Asiantuntijat edustavat niitä tahoja, joiden lähettämille nuorille asiak kail le palveluja tarjotaan ja jotka ovat keskeisiä kumppaneita pal ve lu jen toteuttamisessa. Ohjaus- tai johtoryhmän tehtävä on oh ja ta, ennakoida ja arvioida niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työpa ja pal ve lun sisältöihin. Ohjaus- tai johtoryhmä yhteen sovittaa stra te gi sia toimintoja, suuntaa toiminnan sisältöjä ennakoitaviin tar pei siin sekä analysoi työpajatoiminnan kokonaisuutta pai kal lises ti. Pyhäjärvellä toimii nuorten palvelu- ja ohjausverkosto, joka koostuu eri tahojen nimeämistä asiantuntijoista. Sivistysjohtaja on tiedus tel lut verkoston kokouksessa, voisiko verkosto toimia myös nuor ten työpajatoiminnan ohjausryhmänä. Kaikki mukana olevat ta hot ovat antaneet asialle suostumuksen. Nuorten palvelu- ja ohjausverkostoon kuuluvat: Jukka Lehtosaari Pyhäjärven kaupunki Juha Aho Pyhäjärven kaupunki Tuija Vanha-aho Pyhäjärven kaupunki Anja Nilivaara Pyhäjärven kaupunki Mari Ikäheimonen Pyhäjärven kaupunki Dennis Tammela Pyhäjärven kaupunki Anita Laitinen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Marja Raappana Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Arja Räisänen Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry Eveliina Virtanen Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry Maija Huttunen Pyhäjärven seurakunta Markku Nurmesniemi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Sisko Ruotsalainen TE-toimisto Seppo Ruotoistenmäki Oulun poliisilaitos Kaupunginhallitus päättää perustaa Nuorten työpajatoiminnan ohjaus ryh män ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: Jukka Lehtosaari Juha Aho Tuija Vanha-aho Anja Nilivaara Pyhäjärven kaupunki Pyhäjärven kaupunki Pyhäjärven kaupunki Pyhäjärven kaupunki

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Mari Ikäheimonen Dennis Tammela Anita Laitinen Marja Raappana Arja Räisänen Eveliina Virtanen Maija Huttunen Markku Nurmesniemi Sisko Ruotsalainen Seppo Ruotoistenmäki Pyhäjärven kaupunki Pyhäjärven kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry Pyhäjärven seurakunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä TE-toimisto Oulun poliisilaitos Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä ohjausryhmän ko koon kutsu jak si Jukka Lehtosaaren.

24 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Lausunto / Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 1454/ /2015 KHALL Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-kes kus) pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa eh do tuk ses ta Suomen merenhoitosuunnitelman toi men pi de oh jelmak si. Lausunto pyydetään toimittamaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kuk sel le sähköpostitse viimeistään Ehdotus on luettavissa ympäristöministeriön osoittees sa Merenhoitosuunnitelma perus tuu EU:n meristrategiadirektiiviin ja koostuu useista osista. Jo ai em min ovat valmistuneet meren tilan alustava arvio, ym pä ris töta voit teet sekä seurantaohjelma. Toimenpideohjelman suun nit telus ta vastaa ympäristöministeriö ja työhön osallistuvat Suomen ym pä ris tö kes kus, rannikolla sijaitsevat elinkeino-, liikenne ja ympä ris tö kes kuk set sekä suuri joukko muita viranomaisia ja tut kimus lai tok sia. Lausunnoista toivotaan näkemyksiä erityisesti toi men pi de oh jelman riittävyydestä ja laadusta. Merenhoidon toi men pi de oh jel malla on selkeitä liittymäkohtia vesienhoidon toimenpideohjelmaan. Yk si yhteisistä teemoista on maalta peräisin olevan kuormituksen hal lin ta. Pyhäjärvi kuuluu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen, jon ka valuma-alueen vedet kuormittavat Perämeren allasta. Liitteenä nro 2 on lausuntoluonnos. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lausunnon annettavaksi Poh jois-poh jan maan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk selle. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon an net ta vak si Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym päristö kes kuk sel le tehtyään siihen tarvittavat muutokset. Pöytäkirjan liitteenä nro 2 on lausunto.

25 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 1213/ /2013 KHALL Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää saapuneella kirjeellä Pyhäjärven kaupungin lausun toa Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimapuiston ym pä ris tö vai kutus ten arviointiselostuksesta. Lausunto pyydetään lähettämään Poh jois-poh jan maan ELY-keskukselle mennessä. YIT Rakennus Oy suunnittelee tuulivoimapuiston perustamista Py hä jär ven Murtomäkeen. Murtomäki sijaitsee Pyhäjärven län siosas sa lähellä Haapajärven kuntarajaa. Tuulivoima-alue sijaitsee Mur to mäen ja Murtonevan alueella Kuonanjärven ja Vit tou den nevan välissä Pyhäsalmi-Haapajärvi -ratalinjan eteläpuolella. Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 2-5 MW tehoisina na pa kor keu den ollessa noin metriä ja roottorin hal kai sijan noin metriä. YVA-menettelyssä tutkitaan kaksi hanke vaih to eh toa, joissa alueella toteutettaisiin 16 tai 25 voimalaa vaih to eh dos ta riippuen, sekä ns. nollavaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Sähköverkkoon liitytään Pyhäsalmi-Haapajärvi -ra talin jan pohjoispuolella kulkevan 110 kv voimajohdon kautta. Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen (713/2006) 6 :n 7e -kohdan perusteella suunniteltavaan tuu li voi ma hank keeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, joka on kaksivaiheinen. YVA-menettelyn aiemmassa vaiheessa ym päris tö vai ku tus ten arviointiohjelmasta tuli ELY-keskukselle yhteensä 13 lausuntoa. Arviointiselostusvaiheen yleisötilaisuus on pidetty kaupungintalon val tuus to sa lis sa Lausuntoluonnos arviointiselostuksesta on pöytäjakeluna ko koukses sa. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lausunnon annettavaksi Poh jois-poh jan maan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk selle. Pöytäkirjan liitteenä nro 3 on lausunto.

26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kutsu aluehallintoviraston ylijohtajalle kuntavierailulle / /2015 KHALL Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Jukka Tikanmäki on kes kus tel lut ylijohtaja Terttu Savolaisen kanssa alue hal lin to vi raston vierailusta Pyhäjärvelle. Ylijohtaja ei aiemmin ole vieraillut Pyhä jär vel lä. Viestintäpäällikkö Ulla Karppisen kanssa on sovittu, että vie rai lu toteutetaan kuntavierailuna alkaen tapaamisella kau pungin edustajien kanssa kello 8.00 jatkuen kaivosvierailulla aa mupäi vän tunteina ennen lounasta. Iltapäivän ohjelmaan kuuluu Lastentalon harjannostajaisiin osallis tu mi nen ja ylijohtajan tervehdys sekä Dementiayhdistyksen tilai suus. Ylijohtajan seurueeseen kuuluu johtaja Pasi Ryynänen (pelastus), joh ta ja Päivi Suorsa (työsuojelu), viestintäpäällikkö Ulla Karp pinen sekä tekninen avustaja Pentti Åman. Asiaan kuuluvaa on kutsua Poh jois-suo men aluehallintoviraston yli joh ta ja Terttu Savolainen seu ruei neen ensimmäiselle kun ta vierai lul le Pyhäjärvelle, hyväksyä kun ta vie rai lun ohjelma ja päättää kau pun gin edustajat kuntavierailussa. Kaupungin edustajien tapaamisen yhteydessä kau pun gin hal li tuksen on syytä antaa selonteko Pyhäjärven kaupungin ti las ta ja tule vai suu des ta samaan tapaan kuin kuului kuntien maa her ran kun ta vie rai lu jen yhteydessä tehdä. Kaupunginhallitus päättää 1) kutsua Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Sa vo lai sen seurueineen viralliselle kuntavierailulle Pyhäjärven kau pun kiin perjantaina ; 2) antaa selonteon ylijohtajalle Py hä jär ven kaupungin tilasta ja tule vai suu des ta vierailun alussa; sekä 3) päättää kaupungin virallisista edustajista ta paa mi ses sa. Kaupunginhallitus hyväksyi kohdat 1 ja 2 yksimielisesti. Kohdassa 3 kaupunginhallitus nimesi kaupungin virallisiksi edusta jik si tilaisuuteen viranhaltijoista vt. kaupunginjohtajan, hal lin to-

27 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus joh ta jan, työsuojelupäällikön sekä teknisen johtajan. Luottamushenkilöistä tilaisuuteen nimettiin Martti Savolainen, Juk ka Tikanmäki, Kimmo Sarkkinen ja Irja Lehtinen.

28 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Maatilojen uusi yhteistyö - Moderni kolhoosi-hankkeen raportointi 208/ /2010 KHALL Moderni kolhoosi-hanke on kuulunut EU:n maaseudun ke hit tä misen maaseuturahaston Manner-Suomen maaseudun ke hit tä misoh jel maan maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantamisen toimin ta lin jaan. Hankealueena on ollut Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhä jär vi ja Reisjärvi, hallinnoijana on toiminut Pyhäjärven kau punki. Moderni kolhoosi -hanke Euroopan unio nin Euroopan maa seudun kehittämisen maatalousrahaston, Poh jois-poh jan maan Ely-kes kuk sen, Nivalan-Haapajärven seu tu kun nan ja han ke alueen kuntien Haapajärven, Pyhäjärven, Kär sä mäen ja Reisjärven kun tien rahoittama maatalouden ke hit tä mis han ke. Hankkeen ta voit tee na on maatilojen kilpailukyvyn parantaminen ja vil je li jöi den työmäärän pitäminen kohtuullisena. Hankkeessa on haet tu tilojen välille uutta yhteistyötä joka jakaa työ tä, kus tan nuksia ja taloudellista vastuuta. Kärkitavoitteena on ollut tuotantokohtaisten yhteisyritysten pe rusta mi nen. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina olivat uuden yhteistyön aloit tami ses ta kiinnostuneet maatilat. Erityisesti isoja tuo tan to ra ken nusin ves toin te ja suunnittelevat tilat sekä sukupolvenvaihdostilat halut tiin hankkeeseen mukaan etsimään uudenlaisia rat kai su mal leja. Välillisesti hankkeen tuloksista hyötyy viljelijäperheen lisäksi ky lä, alue ja kaikki sidosryhmät. Hanke sai rahoituspäätöksen Pohjois-Pohjanmaan Ely-kes kuksel ta ja se aloitettiin Hankkeen lop pu kokous on ollut Pyhäjärven kaupungintalolla Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä Työn uusjako-rengin paikka au ki-hank keen kanssa. Hankkeella on ollut yhteinen oh jaus ryhmä, pro jek ti koor di naat to ri ja projektisihteeri. Hankkeen oh jausryh män pu heen joh ta jana oli Kaija Tikanmäki ja va ra pu heen joh taja na oli Henri Kyl lö nen. Hankkeen aikana suunniteltiin Nelostien varrelle kuvitteellinen E4 Mai to&bio ener gia Oy-niminen yritys. Se on malliselvitys 300 lehmän yhteisnavetalle ja liikennekaasuasemalle. Tilan tontille tulisi bio kaa su reak to ri ja biokaasun ja ke lu ase ma. Yksikön kilpailuetu pe rus tui si suuren yksikön parempaan kus tan nus te hok kuu teen ja re surs sien hyväksikäyttöön. Lisäksi yh teis yri tyk ses sä mm. ta lousvas tuut ja työt jakaantuvat useam mil le hartioille. Hankkeen yksi pää ta voi te on ollut levittää sanomaa yhteistyön ja yh teis yri tys ten hy vis tä, käy tän nös sä koetuista saavutuksista suuren taloudellisen vas tuun ja sitovan työn jakamisesta. Osal lis tu ja-

29 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus mää rät eri ti lai suuk sis sa, yli 1000 henkilöä, antaa ymmärtää tiedon levinneen. Hanke on osallistunut kahteen yhteisnavetta -prosessiin, joissa on ollut yhteensä 20 kokoontumista, sekä 11:n tilan kiinnostus osak kuu teen. Erilaisia yhteistyöryhmiä hankkeen aikana on ollut 11, joissa on ol lut mukana 53 maatilaa ja kokoontumisia 34 kertaa. Ti la käynneil lä (75 kpl) on kartoitettu yhteisyrityksistä kiinnostuneita tiloja ja on toimittu heillä puhemiehenä. Pääpaino tilakäynneillä on ollut ti loil la, joissa tilan tuotantosuunta on maidontuotanto ja lä hi vuo sina on investointitarvetta. Hankkeesta saadulla kokemuksella tiedetään, että jos on hyvä ka ve ri po ruk ka jo kasassa, ja heillä yhteinen tahto perustaa yhteis yri tys on loppu pelkkää matematiikkaa ja sopimuksia. Tuohon vai hee seen löytyy asiantuntemusta ja hankkeenkin tekemä "rauta lan ka mal li" yhteisnavetan perustamisesta. Myös tuo Mai to& Bioener gia Oy mallisuunnitelma on toteutettu niin, että sen voi toteut taa käytännössä. Hankkeen luomat käytännön mallit yh teisyri tyk sen perustamiseksi ovat konkreettisia ja jäävät käyttöön hank keen päätyttyäkin. Moderni kolhoosi-hankkeen taloudellinen toteutuminen (kulut ja ra hoi tus): Toteutuma Päätös Erotus Palkat , , ,92 Ostopalvelut , , ,89 Vuokrat , , ,31 Matkakulut , , ,10 Ulkom.matka 6 828, ,77 0,00 Muut , , ,04 Yhteensä , , ,26 Rahoitus Päätös Erotus , , , , , , , ,90 605,32 Yhteensä , , ,26 Kaupunginhallitus päättää 1. todeta Maatilojen uusi yhteistyö -Moderni kolhoosi-hankkeen

30 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus lop pu ra por tin tiedokseen saatetuksi ja 2. antaa maaseutuhallinnon toimialalle tehtävän poimia hankkeen lop pu ra por tis ta elinkeinopolitiikan rakennemuutoksen val miussuun ni tel maan täsmätoimenpiteinä kehitettäväksi kohteiksi konkreet ti set käytännön mallit yhteisyritysten perustamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tietoonsa, että Pyhäjärven kaupun gin osuus hankkeesta vuosina on ollut euroa.

31 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Työn uusjako-rengin paikka auki-hankkeen raportointi 208/ /2010 KHALL Rengin paikka auki-hanke on kuulunut EU:n maaseudun ke hit tämi sen maatalousrahaston Manner-Suomen maaseudun ke hit tämis oh jel maan, maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn pa ran ta misen toimintalinjaan. Hankealueena on ollut Haapajärvi, Kär sä mäki, Pyhäjärvi ja Reisjärvi, hallinnoijana on toiminut Pyhäjärven kau pun ki. Alkukartoituksessa perehdyttiin tilanteeseen kunnittain. Haas tatel tiin maaseutuhallinnon ja lomatoimiston ja TE-toimiston väkeä. Myös tuottajajärjestön edustajien ja neuvontajärjestön hen ki löstön näkemyksiä kartoitettiin. Hanke haki rengintehtävistä kiinnostuneita yhteistyötahoja, ny kyai kais ta tiedonvälitystä ja sosiaalista mediaa hyväksi käyttämällä. Hanke kartoitti kyselykaavakkeen muodossa ja tilakäynneillä myös, jo tehtyjä ja onnistuneiksi osoittautuneita käytännön rat kaisu ja työn uusjaosta, töiden järjestelyistä, ulkoistamisesta tai rengin palkkaamisesta. Vastausten perusteella maatalousyrittäjät ha lu si vat tehdä yhteistyötä toisten maatalousyrittäjien kanssa. Ylei sim piä yhteistyömuotoja ovat tiloilla yhteisomistuksessa olevat työkoneet. Hanke on kehittänyt useamman tilan yhteisen työntekijän toi minta mal lin eli renkiringin. Renkirinkejä on syntynyt kaikkiaan kahdek san jois sa on 2-4 maatilaa/renkirinki, lisäksi hanke on aut tanut löy tä mään yksittäisille tiloille oman rengin vakituiseen työ suhtee seen. Toi min ta mal lin myötä on syntynyt uusia käytäntöjä, mi tä ai kai sem min ei olisi ollut mahdollista toteuttaa. Hyvänä esi merk kinä uudesta käytännöstä on että, op pi so pi mus kou lu tuk sis sa ren kirin ki voi olla työnantajana ja saa työnohjauksesta mak set ta vaa kor vaus ta. Hankealueella tämä käytäntö on ensimmäinen ker ta ja siksi ennakkotapaus, sillä yleensä työn oh jauk ses ta maksettavaa korvausta maksetaan ainoastaan vain yh del le tilal le. Rengin paikka auki-hanke on Euroopan Unionin Eu roo pan maaseu dun kehittämisen maatalousrahaston, Poh jois-poh jan maan elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Se län ne - alueen kaupunkien ja kuntien rahoittama hanke en si si jai se na ta voittee naan maatilojen ammattitaitoisen työvoiman li sään ty vän tarpeen ja työvoiman saatavuuden parempi tasapaino. Hankkeen oli tarkoitus alkaa vuoden 2011 alussa, mutta hanke pää si aloittamaan maaliskuun loppupuolella 2011 ja hankkeen päät ty mis päi vä on ollut Hankerenkien työsopimukset ovat päättyneet

32 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet ovat olleet: Kaija Tikanmäki Raimo Salomaa Jari Ahlholm Mika Vuorenmaa Maritta Leskinen Henri Kyllönen Merja Tuoriniemi Ari Varis Liisa Myllylä Tarja Mäenpää Marko Saartoala Mikko Niskanen Tiina Ahola Merja Liuska Ohjausryhmän puheenjohtajana on ollut Kaija Tikanmäki ja va rapu heen joh ta ja na Henri Kyllönen. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat maatilat ja maaseu tu yrit tä jät. Samoin on kohderyhmänä ja hyötyjinä ny ky ai kaises ta maataloustyöstä kiinnostuneet nuoret, työttömät, pa luumuut ta jat ja muut elinympäristön vaihdoksesta kiinnostuneet. Välil li ses ti hankkeesta hyötyy kaikki edellä mainittujen sidosryhmät, ky lät ja perheet. Hankkeelta odotettavat tulokset olivat: - Maaseudun pysyvien työpaikkojen lisääntyminen ja työt tö myyden vähentyminen; - Lyhytaikaisten ja kausiluonteisten työpaikkojen työs sä olo jak sojen pidentyminen tilojen välisen yhteistyön ansiosta; - Maatiloilla työssä viihtymisen, henkisen jaksamisen ja vapaa-ajan lisääntyminen; - Työsidonnaisuuden helpottuminen ja nuorten kiinnostuksen kas vu sukupolvenvaihdoksiin; - Tuotannon lisääntyminen, koska aikaa keskittyä tuotannon ja tulok sen kannalta olennaisiin asioihin; - Kiinnostuksen kasvaminen nykyaikaisiin maaseutuammatteihin; - Työn uusjaon käynnistyminen eri tapoja soveltaen; - Renginpaikkoja hankkeen tuloksena täytetty 12, joista useamman tilan yhteisiä "rinkirengin" paikkoja kahdeksan; - Yhdessä yhteistyötahojen kanssa suunniteltu kurssiohjelma, joka luo valmiudet työskennellä nykyaikaisella maatilalla; - Renkipörssin kokeilun tuloksena maaseudun tarpeisiin työn ja te ki jän kohtaamispaikka; - Koulutustilaisuuksia 14; - Esite "Automaatio-ajan renki- Tule töihin"; - Nettisivut Tavoitteet ovat loppuraportin mukaan täyttyneet melkein kaikki han ke ai ka na vain muutamin poikkeuksin. Hankkeen kehittäminen toimintamallin myötä maatalousyrittäjillä on mahdollisuus tarjota pitempiaikaisia työsuhteita työntekijöille ym pä ri vuoden, mikä on työntekijän kannaltakin huomattavasti pa rem pi vaihtoehto pätkätöille. Lisäksi maatalousyrittäjien työssä viih ty mi nen, henkinen jaksaminen ja vapaa-aika lisääntyivät toimin ta mal lin myötä.

33 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Myös myytti on purettu, etteivät maataloustyöt kiinnosta enää ketään ja sinne ei saa työntekijöitä. Pitempiaikaisiin työsuhteisiin saa daan työntekijä ja välillä oli hankalaa hankerengillä kun ha lukkai ta rengin tehtävistä kiinnostuneita oli huomattavasti enemmän kuin mitä oli avoimia työpaikkoja. Hankkeen aikana rengeille suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä yhteis työ ta ho jen kanssa kurssi- / koulutusohjelma, joka luo val miudet työskennellä nykyaikaisella maatilalla. Koulutusmuotona on op pi so pi mus kou lu tus joko perustutkinto tai ammattitutkinto. Hankkeen toteutuneet kustannukset ja toteutunut rahoi tus ovat: Toteutuneet kus tan nuk set Vuosi 2011/ Vuosi 2012/ Vuosi 2013/ Vuosi 2014/ Vuosi / Päätös/ Erotus/ Palkkauskulut ja palk kiot , , , , , , ,84 Ostopalvelut 1 140, , , , , , ,17 Vuokrat 2 321, , , , , ,00 150,58 Kotimaan mat kaku lut 2 823, , ,03 885, , , ,43 Ulkomaan matka ku lut 0, ,63 0,00 0, , ,63 0,00 Muut kus tan nukset 5 458, , , , , , ,12 Yhteensä , , , , , , ,09 Toteutunut rahoi tus Vuosi 2011/ Vuosi 2012/ Vuosi 2013/ Vuosi 2014/ Vuosi / Päätös Erotus EU+Valtio , , , , , , ,57 Kunnat 6 019, , , , , , ,82 Yksityinen ra hoitus 647, , ,27 553, , ,20 113,70 Yhteensä , , , , , , ,09 Pyhäjärven kaupungin rahoitusosuus vuosina on ollut 3 151,00 euroa. Kaupunginhallitus päättää 1. todeta Työn uusjako -rengin paikka auki-hankkeen lop pu ra portin tiedokseen saatetuksi ja 2. antaa maaseutuhallinnon toimialalle tehtävän poimia hankkeen lop pu ra por tis ta elinkeinopolitiikan rakennemuutoksen val mi ussuunn ni tel maan täsmätoimenpiteinä pidettävät kehityskohteet.

34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus

35 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus LAGUNA -tutkimuskeskuksen edistämishankkeen loppuraportti 741/ /2012 KHALL Projektikoodilla A31235, vastuuviranomaisena Poh jois-poh janmaan liitto ja toteuttajana Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen ins tituut ti on toteuttanut välisenä aikana LA GU- NA -tutkimuskeskuksen edistäminen -nimisen (LAGUNA Promo)-hank keen. EAKR-hankkeen tyyppi on kehittämisprojekti ja on kuulunut innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistämisen se kä osaamisrakenteiden vahvistamisen toimintalinjaan. Projektin loppuraportti on jätetty viranomaiskäsittelyyn ja projektin tila on valmis Loppuraportti on oheismateriaalina nro 3. Hankkeen suunnitelman mukainen ja toteutunut rahoitus on: Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: EAKR- ja valtion ra hoi tus ,00 70 % ,31 70 % Kuntien rahoitus ,00 30 % ,87 30 % Muu julkinen rahoi tus 500,00 0% 1 001,71 0 % Yksityinen ra hoitus e 0 0 % 0 0 % Tulot e 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteen sä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosien mää rä raho ja Pyhäjärven kaupungin kuntaosuuksiin yhteensä euroa. Pääkirjan mukaan määrärahasta on maksettu hankkeen kun ta osuut ta Oulun yliopistolle ,14 euroa ja hankkeen mui hin menokohtiin ,48 euroa, yhteensä ,62 euroa. Kaupunginhallitus päättää 1) merkitä LAGUNA Promo-hankkeen loppuraportin tiedokseen saa te tuk si; 2) todeta, että Pyhäsalmen kaivoksen infrastruktuurin uu sio käytön edistäminen hanketasolla jatkuu "kaivosympäristöstä kansain vä li sek si tiede- ja tutkimusympäristöksi" -hankkeessa, mille Poh jois-poh jan maan liiton MYR on hyväksynyt rahoituksen; ja

36 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus ) antaa kaupungin johtoryhmän tehtäväksi sen, että hankkeen avul la luotu tahtotila, monipuoliset sidosryhmät, verkosto sekä kat ta va aineisto elinkeinoelämän käyttöä ajatellen mobilisoidaan elin kei no po li tii kan ja rakennemuutoksen valmiussuunnitelmassa (khall ).

37 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kohti Lagunaa - kansainvälisen tutkimusympäristön kehittämishankkeen loppuraportti 741/ /2012 KHALL Projektikoodilla A32402, vastuuviranomaisena Poh jois-poh janmaan liitto ja toteuttajana Oulun yliopisto, Oulun Eteläinen ins tituut ti on toteutettu välisenä aikana "Kohti La gu naa -kansainvälisen tutkimusympäristön" -kehittämishanke. Han ke on ollut tyypiltään kehittämisprojekti innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistämisen sekä osaamisrakenteiden vahvis ta mi sen toimintalinjalla. Loppuraporttia ei ole vielä lähetetty viranomaisen käsittelyyn. Kolme vuotta ( ) kestäneiden Laguna-tutkimusten tulok se na Pyhäsalmen kaivos yhdessä Frejusin laboratorion kanssa valittiin jatkoon toiseen, vuonna 2011 alkaneeseen kol mivuo ti seen Laguna-Lbno-tutkimukseen. Laguna-tutkimusten lo pulla tulleet uudet fysiikan tulokset vahvistivat pitkän kantaman neutrii no suih ku ko kei den asemaa ja samalla Pyhäsalmen kaivoksen lä hes optimaalisesta etäisyydestä Cerniin tuli tärkeä tekijä. Myös La gu na-tut ki muk ses sa ilmi käynyt Pyhäsalmen kai vok sen erinomai nen infrastruktuuri vahvisti kaivoksen pääsyä jat ko tut ki muksiin. Kohti Lagunaa - tutkimusympäristön kehittämishankkeen läh tökoh ta na oli Pyhäsalmen kaivoksen tieteellisen infrastruktuurin kehit tä mi nen niin, että se säilyy laadukkaana ja kilpailuky kyi se nä, kun Laguna-ilmaisimien rakentamisesta ja sijoituspaikasta ai kanaan päätetään. Yksi keskeisiä toimenpiteitä ja tavoitteita oli kosmi sia säteitä tut ki van EMMA-kokeen ilmaisinasemien ra ken ta minen valmiiksi han ke kau den loppuun mennessä. Hankkeeseen kuuluu myös muiden mahdollisten koeideoiden sekä uusien (pienempikokoisten) kokeiden etsiminen ja suunnittelu Py hä sal men kaivokseen. EMMA-koe toimii kaivoksen vanhassa osas sa 75 metrin syvyydessä. Uusien kokeiden sijoituspaikka olisi kaivoksen pohjalla noin 1400 metrin syvyydessä. Tieteellisenä toimintana on suoritettu pitkiä testimittauksia, hankkeen lopulla jo useilla ilmaisinasemilla samanaikaisesti, ja sekä Cer nin ilmaisimilla että tuikeilmaisimilla. Mit taus toi min ta on ollut käyn nis sä maan alla yhtäjaksoisesti heinäkuusta 2012 lähtien. Tes ti mit taus ten tu lok sis ta saadaan myös joitain alustavia fysiikan tuloksia, mutta niitä käytetään ensisijaisesti ilmaisimien omi nai suuk sien (kuten tehokkuus) määrittämiseen. Mittausten vie lä alustavat tulokset osoittavat, et tä koe ja ilmaisinasemat toimi vat hyvin. Hankkeen aikana EMMA-kokeen kaikki ilmaisinasemat (11 kpl)

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2012 170 Tarkastuslautakunta AIKA 18.06.2012 klo 10:00-10:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:39

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:39 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2016 222 Tarkastuslautakunta1 AIKA 08.12.2016 klo 08:30-15:39 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen avaaminen 224 143 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2012 144 Tarkastuslautakunta AIKA 12.06.2012 klo 15:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 210 Tarkastuslautakunta1 AIKA 15.11.2016 klo 08:30-15:01 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 134 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

474 tarkastaminen 255 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet Kaupunginjohtajan palkanmaksu alkaen / Tita

474 tarkastaminen 255 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet Kaupunginjohtajan palkanmaksu alkaen / Tita PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 468 Kaupunginhallitus AIKA 15.07.2015 klo 11:45-12:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 250 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Kunnanhallitus 109 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 35 19.05.2014 Kunnanhallitus 173 30.06.2014 Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Khall 05.05.2014 109 Valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 45 Sivistyslautakunta AIKA 08.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatiminen 76/ /2014

Välikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatiminen 76/ /2014 Tekninen lautakunta 90 28.08.2014 Tekninen lautakunta 22 18.02.2015 Tekninen lautakunta 108 17.09.2015 Tekninen lautakunta 26 17.03.2016 Tekninen lautakunta 44 19.05.2016 Kaupunginhallitus 129 07.06.2016

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot