Riihimäen kaupungin ympäristöraportti RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihimäen kaupungin ympäristöraportti RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2007"

Transkriptio

1 Riihimäen kaupungin ympäristöraportti RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2007

2 2 Riihimäen kaupunki 2007 Riihimäen kaupunki PL Riihimäki Lisätietoja: Elina Mäenpää, ympäristönsuojelupäällikkö puh. (019) , Tilaukset: Tietotupa puh. (019) Layout: Juha Ilkka Kannen piirros: Jouni Lahtinen Taitto: Jaana Hodju Kuvat: Riihimäen kaupunki, ellei toisin mainita ISBN Painopaikka: Riihimäen kaupungin monistamo 2007

3 3 Esipuhe Sisällysluettelo 3 Esipuhe 4 Yleistietoa Riihimäestä 6 Kaupungin ympäristövastuu 7 Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmä 10 Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka 12 Ympäristöpolitiikan toteutuminen vuonna Kaupungin yhteiset merkittävät ympäristönäkökohdat 41 Ympäristönsuojelun taloudelliset mittarit 47 Tytäryhteisöt 49 Riihimäen ympäristön tila 54 Ympäristöntilan ja kestävän kehityksen indikaattorit 55 Yhteenveto ja kehittämistarpeita 56 Ympäristöohjelmat vuonna 2006 Ympäristöasioihin panostaminen on jo 1990-luvun alusta lähtien ollut Riihimäen kaupungin strateginen valinta. Kaupungin ympäristötyö näkyy myös Kuntaliiton julkaisemassa ympäristöbarometrissa. Vuosina 2006 ja 2004 julkaistun barometrin mukaan Riihimäen kaupunki on onnistunut ympäristöpolitiikassaan kolmanneksi parhaiten Suomen kunnista. Kaupungin ympäristövastuullisuutta ylläpidetään ja vahvistetaan koko Riihimäen kaupungin hallinnon kattavan ympäristöjärjestelmätyön avulla. Riihimäen kaupungin ympäristöraportti liittyy kaupungin ympäristöjärjestelmään, ja se laaditaan vuosittain osana kaupungin tilinpäätösasiakirjoja. Raportti on suunnattu ennen kaikkea kaupungin päättäjille ja kaupungin työntekijöille, mutta myös kaikille riihimäkeläisille. Tämä julkaisu on Riihimäen kaupungin seitsemäs ympäristöraportti. Raportissa on kerrottu Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumisesta vuonna Koko kaupungin yhteisiksi ympäristönäkökohdiksi ovat nousseet jätehuolto, energiankäyttö, ympäristötietoisuus, hankintojen ympäristövaikutukset, kuljetukset ja kaupunkirakenne. Raportissa on eri hallintokeskusten arviot oman toimialansa ympäristöpolitiikan painotuksista vuonna Esiin on nostettu esimerkkejä ympäristönsuojelua tukevista hankkeista ja tapahtumista vuoden varrelta, ja raportin lopussa on yhteenveto hallintokuntien ympäristöohjelmista työyksiköittäin. Raportissa tarkastellaan lisäksi hallintokuntien ympäristönsuojelun kuluja ja tuloja. Raportin tiedot on kerätty eri hallintokunnissa ja koottu raportiksi työryhmässä, jonka työskentelyyn ovat osallistuneet vesihuoltoinsinööri Sirpa Aulio vesihuoltolaitokselta, vs. suunnitteluinsinööri Sirpa Somerpalo teknisestä virastosta, viestintäpäällikkö Päivi Lazarov kaupunginkansliasta, monistamon hoitaja Jaana Hodju kaupungin monistamosta sekä ympäristönsuojelupäällikkö Elina Mäenpää, ympäristösihteeri Markku Kyöstilä ja vs. ympäristönsuojelusuunnittelija Jenni Nissinen ympäristönsuojeluyksiköstä. Kaupungin ympäristötiimi on kommentoinut raporttiluonnosta, ja tietojen keruuseen on osallistunut suuri joukko ihmisiä eri työyksiköistä. Kiitämme kaikkia raportin tekoon osallistuneita hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Riihimäellä Seppo Keskiruokanen Elina Mäenpää kaupunginjohtaja ympäristönsuojelupäällikkö

4 4 Yleistietoa Riihimäestä Riihimäki sijaitsee Salpausselkien harjuselänteiden välissä, osin sekä Kokemäenjoen että Vantaanjoen vesistöalueella. Kaupunkia halkoo itä länsi -suunnassa eteläosien metsäalueet. Riihimäen maisemaa luonnehtii nykyisellään kiinteä Laajimmat, rakentamattomat mäkiset alueet ovat Riihimäen lounais- ja valtakunnallinen vedenjakaja. Kaupungin keskusta sijoittuu vedenjakaja-alueen keskustaajama, suuret tielinjat sekä sekä pohjois etelä- että itä länsisuunnassa, päälle. Riihimäen varsin tasaisessa korkokuvassa tärkeimmät mäkialueet ovat ja taajaman ulkopuolinen viljelymaisema sekä suot. Vantaanjoen kapea uoma Hatlamminmäki, Korttionmäki ja Vahteriston Huhtimonmäen metsäiset moreenimäet, joista Korttionmäki on jo otettu aktiiviin maankäyttöön kaavoittamalla sitä suo, jonka läpi Vantaanjoki virtaa, on ojitettu ja metsitetty. kulkee halki kaupungin. Keskustaajaman eteläpuolella sijaitseva Silmäkenevan asuinalueeksi. Sammalistonsuo kaupungin pohjoisosassa on turvetuotantoalueena. Luonnontilaisimpana on säilynyt kaupungin Väkiluku Pinta-ala 126 km 2, josta vesipinta-alaa 5 km 2 maapinta-alaa 121 km 2 asemakaavoitettu pinta-ala ha rantakaavoitettu alue 232 ha kaupungin omistuksessa ha rakennettuja viheralueita (puistot ja katuvihreys) 106,5 ha muita viheralueita (puistometsät, maisemapellot ja niityt) 373,2 ha peltoa 2500 ha metsää (kaupungin omistamaa) 5000 ha (843 ha) Luontopolkuja 5 kpl Valaistuja ulkoilureittejä 16,9 km Kytöjärvi Ryttylä Kara Karhi KESKUSTAAJAMA Erkylä Kermaala Hiivola Herajoki Arolammi Kytäjärvi koilliskulmassa Hatlamminsuo, joka on maankäyttösuunnitelmissa luonnonsuojelualueena. Elinkeinorakenne on Riihimäellä palvelupainotteinen. Palveluelinkeinoista hallintopalvelut mukaan lukien saa elantonsa 72 % asukkaista, jalostuksesta 26 %, alkutuotannosta vajaa 1 %. Suurin työnantaja on Riihimäen kaupunki, vakinaisen henkilökunnan määrä vuonna 2006 oli (vakinaisen henkilöstön osuus 78,1 % koko henkilöstöstä). Riihimäellä on vähän suurteollisuutta. Ympäristön kannalta merkittävimmät ovat Fortum Oy:n Riihimäen voimalaitos, Versowood Riihimäki Oy:n sahateollisuus, Ekokem Oy Ab:n valtakunnallinen ongelmajätteiden käsittelylaitos, Sako Oy:n asetehdas, Kumera Oy:n voimansiirtolaitetehdas, Valio Oy Herajoen meijeri, BASF construction chemicals Finland Oy:n maali- ja pinnoitetehdas sekä Aga Oy Ab:n kaasujen tuotantolaitos.

5 5 Riihimäen kaupungin organisaatio vuonna 2006 Luottamushenkilöorganisaatio Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Koulutuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen johtokunta Edustajat kuntayhtymissä Viranhaltijaorganisaatio Johtava viranhaltija Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen Hallintokeskus Jouko Grönroos Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluyksikkö Henkilöstöyksikkö Ympäristökeskus Seppo Lehtonen Ympäristönsuojeluyksikkö Rakennusvalvontayksikkö Perusturvakeskus Marja-Liisa Lindfors Yhteispalvelut Sosiaalityö Päivähoito Vammaispalvelut Koti- ja vanhuspalvelut Koulutuspalvelukeskus Esa Santakallio Yhteispalvelut Perusasteen koulutus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Vapaan sivistystyön koulutus Kirjastotoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Jari Lehtoväre Hallinto-, kulttuuri- ja matkailuyksikkö Liikuntayksikkö Nuorisoyksikkö Riihimäen Taidemuseo, Suomen Lasimuseo ja Riihimäen kaupunginmuseo Tekninen virasto Pertti Isokangas Yleispalvelut Kaavoituspalvelut Kartta- ja tonttipalvelut Tila- ja yhdyskuntatekniset palvelut Asumispalvelut Pesula Vesihuoltolaitos Pertti Isokangas

6 6 Kaupungin ympäristövastuu Kuntalain mukaan kunta on osaltaan vastuussa asukkaidensa hyvinvoinnista ja kestävän kehityksen edistämisestä alueellaan. Kunnanhallitus johtaa toimia ympäristönsuojelun huomioon ottamiseksi kunnan toiminnassa. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kuntalaki 365/ Riihimäen kaupungin kehittämisstrategiassa ympäristövastuullisuus on katsottu yhdeksi kaupungin vahvuuksista. Kuntaliiton viimeisimmän, vuonna 2006 julkaiseman kuntien ympäristöbarometrin mukaan Riihimäen kaupunki oli edistynyt ympäristöpolitiikassaan vuoden 2005 tilastotietojen perusteella kolmanneksi parhaiten tutkimukseen osallistuneesta 244 Suomen kunnasta. Ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimia ympäristönsuojelun huomioon ottamiseksi kunnan toiminnassa johtaa kunnanhallitus. Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/ Kaupungin vastuu ympäristöstä on lakisääteinen tehtävä. Kuntalaissa, laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta, ympäristönsuojelulaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa, jätelaissa ja monissa muissa säädöksissä annetaan kunnan vastuulle lakisääteisiä ympäristönsuojeluun ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä tehtäviä. Lakien asettamat vaatimukset ovat vähimmäisvaatimus kunnan toiminnalle. Lakisääteisten vaatimusten täyttämisen lisäksi Riihimäen kaupunki edistää ympäristönsuojelua monin vapaaehtoisin keinoin. Riihimäen kaupunki koko organisaationa kantaa vastuutaan ympäristöstä erityisesti ympäristöjärjestelmän avulla, energiansäästösopimuksen kautta, osallistumalla ilmastonsuojelukampanjaan sekä tukemalla sidosryhmiensä ympäristötietoisuutta kehittämishankkeillaan. Kuva Arolammelta

7 7 Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmä Riihimäen kaupungin organisaatiossa ympäristön hyväksi tehtävät toimet koordinoidaan ympäristöjärjestelmän avulla. Kaupungin ympäristöjärjestelmä on kevennetty, käytännönläheinen versio kansainvälisen ISO standardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä. Ympäristöjärjestelmän perusperiaatteita ovat muun muassa toiminnan jatkuva ja järjestelmällinen parantaminen, lainsäädännön noudattaminen ja ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisy. Ympäristöpolitiikka ohjaa toimintaa Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmän ytimenä on valtuustokausittain vahvistettava ympäristöpolitiikka ympäristöpäämäärineen. Ympäristöpolitiikka on osa koko kaupungin kehittämisstrategiaa ja -ohjelmaa. Ympäristöpolitiikka ja -päämäärät ohjaavat kaupungin merkittävimpien ympäristöön vaikuttavien toimien (ympäristönäkökohtien) huomioon ottamista toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöpolitiikan ohjaamana ympäristön tilaa pyritään parantamaan lisäämällä kaupungin myönteisiä ympäristövaikutuksia ja vähentämällä kielteisiä vaikutuksia. Saavutusten raportointi Hallintokunnissa saavutetut tulokset kirjataan vuosittain kaupungin ympäristöraporttiin. Raportin tarkoitus on seurata ympäristöpolitiikan toteutumista sekä tukea hallintokuntien välistä yhteistyötä ja organisaation sisäisen ympäristöjärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Ympäristöraportti jaetaan valtuustolle ja hallintokunnille tilinpäätöksen yhteydessä. Kunkin valtuustokauden lopussa, seuraavan kerran vuoden 2008 ympäristöraportissa, raportoidaan laajemmin ympäristöasioiden kehityksestä kaupungin organisaatiossa. Lisätietoja Ympäristöjärjestelmän käsikirja ja muita järjestelmätyöhön liittyviä asiakirjoja löytyy kaupungin intranetistä. Myös kaupungin internetsivuilla on perustietoa järjestelmästä, ja tarkempaa tietoa voi kysyä kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä. Järjestelmätyö käytännössä Riihimäen kaupungissa ympäristöjärjestelmä on osa kaupungin suunnittelujärjestelmää ja siten myös osa normaalia työn kehittämistä. Hallintokunnat ottavat ympäristöpolitiikan huomioon kaikessa toiminnassaan sekä laativat vuosittain ympäristöpolitiikkaa tukevat ympäristöohjelmansa osana talouden ja toiminnan suunnittelua. Luottamushenkilöelimet seuraavat suunnitelmien toteutumista tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Eri hallintokuntien edustajista koostuva ympäristötiimi koordinoi järjestelmätyötä ja järjestää koulutusta yksiköiden ympäristövastaaville ja muille työntekijöille. Kaupungin johtoryhmä ohjaa ympäristöjärjestelmän toteuttamista ja kehittämistä vuosittain tehtävän johdon katselmuksen avulla.

8 8 Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmä Kaupungin toiminnot aiheuttavat sekä myönteisiä että kielteisiä ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi jätevesien puhdistus on ympäristön kannalta hyödyllistä, mutta esimerkiksi kuljetuksissa tai rakennusten lämmityksessä syntyvät päästöt aiheuttavat ympäristön kuormittumista. Kaupungin vaikutukset ympäristöönsä ovat kuitenkin näitä suoria vaikutuksia laajemmat. Kaupunki luo edellytykset muiden toiminnalle mm. ylläpitämällä vesihuoltoa ja katuverkostoa sekä järjestämällä jätteenkuljetuksen. Lisäksi kaupunki vaikuttaa kuntalaisten, yritysten, yhteisöjen ja monien muiden sidosryhmien toimintaan esimerkiksi tiedotuksen, kasvatuksen, yhteistyöhankkeiden ja valvonnan avulla. Tytäryhteisöjensä toimintaa kaupunki säätelee konserniohjeilla, joihin ympäristöasioiden hallinta on sisällytetty. Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmä Kehittäminen RIIHIMÄEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Ympäristöpäämäärät: Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen vaikutusten hallinta Liikenteen ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen Energiankäytön tehostaminen ja seuranta sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseen vaikuttaminen Luonnonvaroista huolehtiminen Ympäristöriskien hallinta Ympäristökasvatus ja -tiedotus Seuranta, raportointi Kaupungin toiminnan kehittäminen: Ympäristöohjelmat: tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, resurssit ja mittarit Ympäristöasioiden huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa Merkittävien ympäristönäkökohtien huomioiminen omassa toiminnassa: Jätehuollon toimivuus, kierrätys Energian käyttö (lämpö, sähkö, vesi) Ympäristötietoisuus Hankintojen ympäristövaikutukset Kuljetukset (henkilöt, tavarat, työkoneet) Kaupunkirakenne Sidosryhmiin vaikuttaminen (Asukkaat, yritykset, yhteisöt, järjestöt jne.) tiedon ja yhteistyön lisääntyminen asenteiden muutos toimintatapojen muuttuminen Ympäristön tilan paraneminen Pilaantumisen ennaltaehkäisy

9 9 Sanasto Ympäristöpolitiikka Koko kaupungin ja kaikkien sen hallintokuntien ympäristönsuojelutyötä ohjaava sitoumus. Ympäristöpolitiikka sisältää ympäristöpäämäärät, jotka hallintokunnat ottavat huomioon toiminnassaan ja sen suunnittelussa ja seurannassa. Kaupunginvaltuusto vahvistaa ympäristöpolitiikan valtuustokausittain. Ympäristöpäämäärät Kaupungin ympäristöpolitiikassa määritetyt aihealueet, joiden suhteen kaupunki haluaa parantaa toimintaansa, esimerkiksi liikenteen ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Päämäärät otetaan huomioon hallintokuntien toiminnassa ja ympäristöohjelmissa. Ympäristönäkökohta Ympäristönäkökohtia ovat kaikki eri toiminnot, joilla on vaikutusta ympäristöön, esimerkiksi henkilö- ja tavarakuljetukset ja työkoneiden käyttö. Kaupungin yhteiset merkittävät ympäristönäkökohdat on otettu huomioon ympäristöpolitiikassa. Jokaisella kaupungin yksiköllä voi olla myös muita, omalle toiminnalle tyypillisiä ympäristönäkökohtia. Ympäristövaikutus Ihmisen toiminnasta aiheutuva hyvä tai huono muutos ympäristössä, esimerkiksi ilman epäpuhtauksien lisääntyminen liikenteen seurauksena. Toimintaansa kehittämällä kaupunki pyrkii vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksiansa ja vahvistamaan myönteisiä vaikutuksiansa. Ympäristöjärjestelmä Sovittu tapa, jonka avulla ympäristöasiat sisällytetään kaupungin hallintokuntien ja työyksiköiden tavanomaiseen toimintaan ja sen suunnittelu-, toteutus- ja seurantamenettelyihin. Järjestelmän avulla toteutetaan kaupungin ympäristöpolitiikkaa. Ympäristöohjelma Tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut, resurssit ja vastuut sisältävä suunnitelma, jonka avulla kukin hallintokunta edesauttaa ympäristöpolitiikan ja -päämäärien toteutumista. Kukin yksikkö laatii ympäristöohjelmansa vuosittain taloussuunnittelun yhteydessä ja sen toteutumista seurataan tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Ympäristötiimi Ympäristötiimi toimii johtoryhmän ja työyksiköiden välissä ja koostuu hallintokuntien edustajista. Ympäristötiimin tehtävänä on välittää tietoa ja koordinoida hallintokuntien ja työyksiköiden ympäristöön vaikuttavaa toimintaa sekä kehittää ympäristöjärjestelmää. Ympäristövastaava Hallintokunnat nimeävät kaupungin jokaiseen työyksikköön/rakennukseen ympäristövastaavan. Ympäristövastaavan tehtävänä on muun muassa hoitaa käytännön ympäristöasioita, kuten organisointia, opastamista ja tiedottamista yksikkötasolla. Ympäristövastaava toimii yhteistyössä hallintokunnan ympäristötiimin jäsenen kanssa. Ympäristövastaavia on yhteensä noin 80. Herajoen laidun

10 10 Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Ympäristöpolitiikka sisältää kaupungin ympäristöpäämäärien tärkeimmät teemat ja painotukset sekä menettelytavat. Ympäristöpolitiikan perustana ovat koko kaupungin strategia, siinä määritelty ympäristövastuun käsite ja ympäristöjärjestelmätyön yhteydessä tunnistetut kaupungin merkittävät yhteiset ympäristönäkökohdat, joita ovat jätehuollon toimivuus ja kierrätys, energia, ympäristötietoisuus, hankintojen ympäristövaikutukset, kuljetukset ja kaupunkirakenne. Ympäristöpolitiikka tarkistetaan valtuustokausittain Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka hyväksytty kaupunginvaltuustossa Tämä ympäristöpolitiikka on osa Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmää. Ympäristöpolitiikan tarkoituksena on huolehtia ympäristön tilasta. Tavoitteena on Riihimäen kaupungin hallinnon ja myös ympäristön tilaan vaikuttavien muiden tahojen kuten asukkaiden, järjestöjen ja yritysten hyvä tietämys ja yhteisvastuu ympäristöasioista. Riihimäen kaupunki sitoutuu koko hallinnossaan ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn, jatkuvaan ympäristönsuojelutason parantamiseen sekä lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen. Riihimäkistrategiatyön yhteydessä ympäristövastuullisuus on tunnistettu Riihimäen kaupungin olemassa olevaksi vahvuudeksi, jota tämän ympäristöpolitiikan avulla ylläpidetään ja vahvistetaan. Ympäristöpolitiikka on osa kaupungin kehittämisstrategiaa ja -ohjelmaa. Riihimäen kaupungin ympäristöpäämäärät Seuraavien ympäristöpäämäärien toteutumiseksi kaupungin hallintokunnat, liikelaitokset ja yhtiöt asettavat talousarviossa toimintaansa soveltuvat yksityiskohtaiset ympäristötavoitteet. 1. Luonnonvaroista huolehtiminen Luonnonvarojen käytössä otetaan huomioon tulevien sukupolvien tarpeet säilyttämällä luonnonvarat monipuolisina, elinvoimaisina ja maisema- ja virkistyskäytöltään laadukkaina. Riihimäen kaupungin pohjavesien suojelutoimenpitein turvataan riihimäkeläisille puhdas juomavesi ja edistetään metsien ja virkistysalueiden sekä muiden luontokohteiden luonnon monimuotoisuutta. Riihimäen kaupunki säästää luonnonvaroja myös jätteiden määrää vähentämällä, jätteiden hyötykäyttöä lisäämällä, jäteneuvonnalla ja alueellista jätehuoltoyhteistyötä kehittämällä sekä kiinnittämällä huomiota kaupungin hankintojen ympäristövaikutuksiin. 2. Energiankäytön tehostaminen ja seuranta sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseen vaikuttaminen Riihimäen kaupunki tehostaa energiankäyttöään ja energiankulutuksen seurantaa omissa toiminnoissaan. Riihimäen kaupunki seuraa kasvihuonekaasupäästöjään ja pyrkii vähentämään niitä yhteistyössä muiden päästöjä aiheuttavien toimijoiden kanssa. Riihimäen kaupunki edistää uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian ja kaukolämmön käyttöä.

11 11 3. Ympäristöriskien hallinta Riihimäen kaupunki ehkäisee ennalta omilla toimillaan maankäytön suunnittelussa ja elinkeinopolitiikassa sekä elinkeinoelämän ohjauksessa ja ympäristövalvonnassa tuotantoelämän ympäristöhaittoja sekä pienentää olemassa olevia haittoja. Riihimäen kaupunki havaitsee myös oman toimintansa ympäristöriskit ja huolehtii niiden hallinnasta. 4. Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen vaikutusten hallinta Riihimäen kaupungin harjoittamalla maankäytön suunnittelulla, rakennetun ja kulttuuriympäristön suojelulla ja parantamisella luodaan Riihimäelle hyvää kokonaisympäristöä, joka on yhdyskuntarakennetta eheyttävä, toimiva, turvallinen, viihtyisä ja virikkeellinen. Uusien asuinalueiden kaavoituksessa meluntorjuntaan ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen sekä luontoarvojen tunnistamiseen ja säilyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Ympäristöpolitiikan hyväksyminen ja toteutumisen seuranta Ympäristöpolitiikka hyväksytään Riihimäen kaupunginvaltuustossa valtuustokausittain. Toteuttaminen sisällytetään kaupungin talousarviosuunnitteluun ja hallintokuntien vuosittaisiin käyttösuunnitelmiin ja ohjelmiin. Kunkin hallintokunnan ympäristöpolitiikasta johdetut ympäristötavoitteet ja toimenpiteet valmistellaan vuosittaisen talousarvion yhteydessä ja niiden toteutumista selvitetään ympäristöraportissa kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. 5. Liikenteen ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen Liikenteen suunnittelulla ja ohjaamisella luodaan turvallinen ja sujuva liikenne sekä tarkoituksenmukainen liikennöintitapajakauma. Liikenneverkko suunnitellaan ja rakennetaan sekä kunnossa ja puhtaana pidetään siten, että turhaa liikennetarvetta ei ole ja liikenteestä aiheutuvat ilmansaaste-, pöly-, melu- ym. haitat minimoidaan. Riihimäen kaupunki turvaa kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja siten vähentää liikenteen kokonaishaittoja. 6. Ympäristökasvatus ja -tiedotus Riihimäellä ympäristökasvatus on osa koulujen ja päivähoidon oppisisältöä. Riihimäen kaupungin henkilöstöä koulutetaan ympäristöasioissa ja kaupunkilaisille tiedotetaan heidän ympäristönsä laatuun ja vastuullisen kuluttamisen teemoihin liittyvistä asioista. Haapahuhdan koulun oppilaita

12 12 Ympäristöpolitiikan toteutuminen vuonna 2006 Riihimäen kaupungin hallintokuntien päälliköt ovat arvioineet ympäristöpolitiikan toteutumista vuonna 2006 oman hallintokuntansa osalta. Arvioissa on mainittu oleellisimmat toimenpiteet, jotka ovat edistäneet kaupungin ympäristöpolitiikan päämäärien ja tavoitteiden toteutumista vuonna 2006 sekä kerrotaan suunnitelmista vuodelle Arvioinnit sekä yksityiskohtaisempia esimerkkejä toteutuneesta toiminnasta on koottu hallintokunnittain Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikan päämäärien alle. Hallintokeskus Luonnonvaroista huolehtiminen Vuonna 2006 suunnitellut toimenpiteet paperinkäytön kasvun vähentämiseksi ovat toteutuneet kaksi puoleisen kopioinnin lisääntymisen myötä. Atk-laitteiden kierrätyksen osalta toimenpiteet ovat vuonna 2006 toteutuneet suunnitellulla tavalla. Käytöstä poistetuista atk-laitteista on otettu käyttöön varaosia ja käyttökelpoiset osat kierrätetään kaupungin omissa yksiköissä. Korjauskelvottomat toimitetaan PC-netille hävitettäväksi ja / tai Riihimäen kaupungin varikolle (yhteinen kierrätyspiste). Hymonet -hankintojen ympäristötietokanta on ollut käytössä syksystä 2001 alkaen ja tietokannan käyttö on todettu hyödylliseksi. Kaupungin keskitetyissä hankinnoissa ja päätöksenteossa on huomioitu hankinnasta riippuen kokonaistaloudelliset ja ympäristöystävälliset hankinnat. Tarjouspyynnöissä on pyydetty tai edellytetty erinäisten ympäristövaatimusten täyttymistä ja ympäristöasiat ovat olleet myös yhtenä kokonaistaloudellisuuden kriteerinä. Vuonna 2007 uuden hankintalain voimaantulon myötä julkisyhteisöjen pitää ilmoittaa alle EU-kynnysarvon hankinnoista julkisessa ilmoitusportaalissa. Riihimäen kaupungin internetsivuille tullaan laittamaan sähköisiä tarjouspyyntöjä, kun uusi hankintalaki astuu voimaan. Energiankäytön tehostaminen ja seuranta sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseen vaikuttaminen Sähkön kulutuksen vähentäminen monistamon osalta on toteutunut. Monistamon kopiokoneet on ajastettu sulkeutumaan virransäästötilaan, jos värikonetta ei käytetä 10 minuuttiin ja mustavalkokonetta 15 minuuttiin. Illalla koneet sammutetaan klo 16 ja käynnistetään aamulla klo Työasemien sulkeminen töiden päätyttyä on toteutunut hyvin. Valaistus on kello-ohjattu kaupungintalolla ja sen ulkoalueella. Saneeratulla puolella ovat lähes kaikki lamput energiasäästölamppuja. Ympäristökasvatus ja -tiedotus RHL -datan antamia ohjeita työasemien ja näyttöjen sulkemisesta on noudatettu hyvin. Hallintokunnille on annettu ohjeita käytöstä poistettujen tavaroiden kierrätyksestä ja myymisestä. Monistamoon uudet kopiokoneet Kaupungintalon monistamon viiden vuoden ikäinen laitekanta uusittiin keväällä Suurin muutos uusissa koneissa pienemmän energiankulutuksen lisäksi on se, että monistamossa vaihdetaan osa kuluvista osista (moduuleista) itse. Vaihdettavien moduulien johdosta laitteet eivät tarvitse määräaikaishuoltoa. Normaalien vikatilanteista johtuvien huoltokäyntien yhteydessä laitteet tarkastetaan myös niiltä osin mitkä tarvitsevat normaalisti muuta huoltoa. Vähentyneet huoltokäynnit alentavat liikenteen päästöjä säästävät matkakustannuksia. Kuluvia osia vaihdetaan kuukaudessa useita. Lisäksi kaikki kulutustarvikkeet ja väripatruunat palautetaan luonnollisesti kierrätykseen Xeroxille. Xeroxin Zero Landfill -kierrätysohjelman mukaisesti asiakkaan itse vaihtamat osat palautetaan veloituksetta Xeroxille uusien osien mukana tulevissa pakkauksissa.

13 13 Virrankulutustietoa: Värikone - paluu käyttövalmiuteen 30 sek. - virrankulutus 95 w lepotilassa - virrankulutus käytössä 2112 w Mustavalkokone - paluu käyttövalmiuteen 30 sek. - virrankulutus lepotilassa 59 w - virrankulutus käytössä 2310 Nykyiset uudet koneet ovat nopeampia eli saman kopiomäärän tuottamiseen menee vähemmän aikaa. Vanhan värikoneen tulostusnopeus oli 21 A4 sivua ja uuden 50 sivua minuutissa sekä vanhan mustavalkokoneen 74 sivua ja uuden 90 sivua minuutissa. Monistamossa pyritään kehittämään myös digitaalista tiedonsiirtoa, niin että originaalit tulisivat monistamoon digitaalisesti, mikä vähentää kuljetuksia. Tekninen virasto ja vesihuoltolaitos Luonnonvaroista huolehtiminen Kaupungin omistamat pellot on vuokrattu viljelykäyttöön. Kaupungin metsäomaisuutta on hoidettu vuonna 1997 hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaan. Metsäsuunnitelma tarkistettiin vuoden 2006 aikana. Suunnitelman hyväksymiskäsittely siirtyi vuodelle Pohjavesialueet on huomioitu kaavoituksessa. Parmalaan teetettiin selvitys kaavan sijoittumisesta Herajoen vedenottamon läheisyyteen. Kalmun ja Etelä- Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava-alueille teetettiin vuonna 2006 luontoselvitykset kaavoituksen tueksi. Energiankäytön tehostaminen ja seuranta sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseen vaikuttaminen Riihimäen kaupungilla on energiansäästösopimus voimassa vuoden 2007 loppuun saakka, minkä jälkeen energiansäästösopimus uusitaan uusien energiansäästötavoitteiden mukaisesti. Energiakatselmuksia on tehty Patastenmäen tiilikoululla vuoden 2006 aikana. Rakennusautomaation piiriin on liitetty Herajoen koulu ja Puistikon tilapäiskoulurakennus. Rakennusautomaation tavoitteena on määräysten mukainen sisäilma ja tehokkaampi energian käyttö. Riihimäki toimi aktiivisesti pyöräilyn edistämiseksi. Kaupunki oli mukana pyöräilyn edistämis-projektissa BYPAD (Bicycle policy audit) yhdessä Hyvinkään, Hausjärven, Lopen, Hämeen liiton ja Hämeen tiepiirin kanssa. Projekti perustuu itsearviointiin ja kyselyyn, joka tehdään käyttäjistä sekä luottamus- ja virkamiehistä koostuvalle ryhmälle. Kyselyn perusteella tehdään analyysi ja laatusuunnitelma sekä toimenpide-ehdotukset, joilla laatusuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan. Xerox DC 250 Ympäristöriskien hallinta Maankäyttö- ja rakennuslaki ja ympäristökysymysten lisääntyvä painoarvo yhteiskunnassa velvoittavat systemaattiseen suojelu-, melu- ja maaperäasioiden selvittämiseen ja huomioonottamiseen sekä vaikutusten arviointiin kaavasuunnittelussa. Tämä näkyy yhä kasvavana selvitysten määränä. Atomi-korttelin ja asemakeskuksen suunnitteluun liittyen on tehty useita erilaisia selvityksiä mm. ilmanlaadusta, geoteknisistä ominaisuuksista, pilaantuneista maista ja pintave-

14 14 sistä. Hulevesien käsittely on huomioitu mm. Atomi-korttelissa ja Vahteristossa. Suojalan asemakaava-alueelle tehtiin rakennettavuusselvitys, meluselvitys tehtiin Kokko-Taipale IV:n ja V:n asemakaavoja varten tehtiin maaperän pilaantuneisuusselvitykset ja jälkimmäiselle alueelle myös rakennettavuusselvitys ja lisäksi selvitettiin sorakuoppien rakentamiskelpoisuutta. Yhteistyössä ratahallintokeskuksen kanssa selvitettiin maaperän likaantuneisuus vuonna 2007 valmistuvilla radan itäpuolisilla pysäköintialueilla. Vantaanjoen tulvasuojeluun tähtäävä tulvamallinnus valmistui. Työ tehtiin yhteistyössä valtion ympäristöhallinnon kanssa. Mallinnuksella saatua tietoa käytetään hyväksi maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelussa. Vesihuoltolaitos jatkoi intensiivistä vesihuoltoverkkojen saneeraus- ja täydennysrakentamista kaupungin pohjoisosassa lähtökohtana osaltaan jätevesiviemäritulvariskin vähentäminen. Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen vaikutusten hallinta Jalankulkua suosivan keskustan rakentuminen edistyi, kun Ragnar Granitin keskusta-aukio valmistui syyskuussa Joukkoliikenteen suosion edistämisen kannalta tärkeän matkakeskuksen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Asuntoalueiden kaavoitus eteni useassa kohteessa. Kokko Taipale III ja IV: n asemakaavat valmistuivat. Vahteriston kahden asemakaava-alueen kaavoitus aloitettiin keväällä Parmalan ja Kokko Taipale V:n kaavoitus aloitettiin. Vuonna 2005 valmistuneen uusien asuinalueiden kasvusuuntavertailun perusteella ohjelmoitiin Kalmun osayleiskaavoitus. Suunnittelun pohjaksi laadittiin selvityksiä, jotka koskivat alueen luontoa, arkeologisia kohteita, kulttuurihistoriaa ja maisematekijöitä. Hausjärven kunnan kanssa yhteinen Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaavahanke (ns. logistiikka-alue) käynnistyi myös luontoselvityksellä, ja alueen arkeologiset tutkimukset aloitettiin. Liikenteen ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen Kauppakeskuksen ja muiden kaupan tilojen sekä asuntojen rakentaminen aivan keskustan tuntumaan tuottaa vähemmän liikennettä, kuin mitä toimintojen hajauttaminen laajalle alueelle tuottaisi. Runsaasti palveluiden kerrosalaa sisältävä Atomi-korttelin asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Atomi-korttelin ja asemakeskuksen asemakaavoja varten on tehty liikenne-, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, Korttionmäkeen meluselvitys ja Länsi-Mattilaan liikennetekninen selvitys. Liukkauden torjuntaan käytetyn hiekan poistoon panostettiin selkeästi aikaisempaa enemmän. Saavutetut tulokset olivat näkyviä. Selvitysten mukaan tätä työtä tulee jatkaa tulevaisuudessakin. Liikenneturvallisuus heikentyi vakavien onnettomuuksien osalta. Riihimäen alueella tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta vuonna 2006, kun vuonna 2005 tapahtui vain yksi. Loukkaantuneiden määrä laski vähän. Tilastoinnissa on mukana katuverkon lisäksi yleiset tiet. Ympäristökasvatus ja -tiedotus Riihimäen kaupungin internet-sivuilla on nähtävillä teetetyt luonto-, melu-, liikenneja hulevesiselvitykset. Hiivolan peltomaisema

15 15 Kalmun ja Etelä-Vahteriston alueille teetettiin osayleiskaavoitusta varten luontoselvitykset, jotka valmistuivat syksyllä Selvitykset laati Luontoja ympäristötutkimus Envibio Oy. Töiden tavoitteena oli kartoittaa alueiden luontoarvoja ja arvioida niiden vaikutusta maankäyttöön, sekä annetaan maankäyttösuosituksia rakentamatta jätettävistä kohteista. Selvityksen mukaan Kalmun arvokkainta luontoa edustaa Epranoja, jonka varrella rehevissä lehdoissa ja varttuneissa kuusimetsissä on mm. liito-oravareviirejä. Epranojassa elää harvinainen purotaimenkanta. Hiirenkallio on kasvistoltaan paikallisesti arvokas kohde, jonka merkitystä korostaa kallioiden harvinaisuus lähialueilla. Kalmun alueen selvityksessä on inventoitu myös lepakoiden talvehtimispaikat ja päiväpiilot. Kaikki lepakot on Suomessa suojeltu luonnonsuojelulailla sekä EU:n habitaattidirektiivillä. Kalmun ja Etelä-Vahteriston luontoselvitykset Holmansuo. Kuva Turkka Korvenpää, Envibio Oy. Epranoja. Kuva Turkka Korvenpää, Envibio Oy. Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan yhteisessä Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin luontoselvityksessä selvitettiin ns. logistiikka-alueen ja Arolammen orren linjauksen alueet. Etelä-Vahteristossa sijaitsee luonnon monimuotoisuuden tilan seurantaohjelmahankkeen (LUMOS) kohde Holmansuo-Pitkämäki. Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat Huittilan tilan länsipuolella sijaitseva lähde, Holmansuo sekä Kanniston tilan itäpuolella sijaitseva lähteinen ruohokorpi. Alueella sijaitsee kaksi tunnettua liito-oravareviiriä, ja niiden kartoitusta jatketaan keväällä 2007.

16 16 KAPU -hanke Kaksivuotinen tutkimus- ja kehittämisprojekti KAPU käynnistyi syksyllä Projektissa tutkitaan, miten talvikunnossapidon toimenpiteet ja katujen kevätpuhdistus vaikuttavat katupölyn määrään ja koostumukseen. Nykyisen käytännön lisäksi selvitetään, voidaanko uusilla menetelmillä ja laitteilla vähentää pölyn määrää. Yleisenä tavoitteena on vähentää kevätkauden korkeita ns. hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia Suomen kaupungeissa. Projektin koordinaattorina toimii Helsingin kaupungin ympäristökeskus HYMK ja tutkimuksesta vastaa Nordic Envicon Oy. Katupölyn tutkimusmittaukset tehdään Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian Nuuskija-autolla. Hanketta rahoittavat Ympäristöministeriö, HYMK, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, YTV:n ympäristötoimisto, Vantaan, Espoon, Tampereen, Riihimäen ja Keravan kaupungit sekä Tieliikelaitos. Riihimäeltä projektiin osallistuvat tekninen virasto ja ympäristönsuojeluyksikkö. Tutkimuksia tehdään osallistuvissa kuudessa kaupungissa. Kullekin kaupungille on valittu tutkimusreitti, jonka katuosuuksien talvikunnossapidon ja kevätpuhdistuksen toimenpiteet on suunniteltu normaalikäytännön puitteissa tutkimuksen tarpeet huomioon ottaviksi. Kaikista toimenpiteistä pidetään tarkkaa kirjanpitoa. Lisäksi kokeillaan uusia ja/ tai tehostettuja menetelmiä. Tutkimustuloksia Tutkimus osoittaa, että keväinen katujen puhdistusoperaatio ei ole osoittautunut riittävän tehokkaaksi hengitettävän pölyn poistamiseksi, vaan katujen pinnalta mitatut pitoisuudet saattavat jopa lisääntyä välittömästi puhdistuksen jälkeen. Myöskään tehostettu katujen pesu ei näyttänyt tuottavan toivottua tulosta, joskin pesun ajoituksella ja tehokkuudella tulosta voidaan ehkä parantaa. Paras puhdistustulos saavutettiin Vantaalla, jossa tulokseen on ilmeisesti vaikuttanut se, että Vantaan kaupunki puhdistaa itse samaan aikaan sekä ajoradat että jalkakäytävät ja pyörätiet.

17 17 Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että pitkän kuivan sääjakson aikana katujenpölypitoisuus laski huomattavasti, vaikkei mitään puhdistustoimia tehtykään. Tästä pääteltiin, että liikenne nostaa kadulla olevaa pölyä ilmaan ja sitä poistuu liikenteen ilmavirran ja tuulen vaikutuksesta. Tällaista itse puhdistumista havaittiin jopa kaduilla, joilla ei ollut tehty hiekan poistoa ja sellaista tapahtuu parhaiten olosuhteissa, joissa ei ole merkittävästi ilmavirtauksia rajoittavia rakennus- tai maastoesteitä, ja joissa on runsaasti liikennettä lähes maksimaalisella kaupunkinopeudella. Katujen itse puhdistuminen on kuitenkin hidasta eikä se auta raja-arvotasojen ylitysongelmiin. Eri kaupunkien ja saman kaupungin eri katujen välillä oli merkittäviä eroja. Osa eroista aiheutui hiekasta, jota kulkeutui tutkimusreitin kaduille päällystämättömiltä pinnoilta kuten sivukatuliittymiltä, pysäköintialueilta, pihoilta tai itse kadulla tai lähellä olevista tietöistä. Tällaiset lähteet näyttävät ylläpitävät likaisuutta myös kesäaikaan esimerkiksi Riihimäellä. Näiden lähteiden vaikutus tuleekin selvemmin esille silloin, kun kadut muuten olisivat puhtaita ei niinkään likaisimpana katupölyaikana. esikastelua. Puhdistus aloitetaan harjaamalla ensin jalkakäytävät ja sitten ajotiet. Harjausvaiheita ovat mekaaninen harjaus, harjaus imulakaisuautolla ja uutena toimenpiteenä oli kevään 2006 aikana kaupungin keskustan pääkatujen pesu. Keväällä 2007 pesua lisätään keskustan ja sisääntulotiet kattavaksi. Hiekoitushiekan poiston jälkeen kesäaikainen puhtaanapito on kiinteistönomistajan vastuulla, tämä koskee kaikkea puhtaanapitoa eli hiekan, roskien, lehtien yms. poistoa. Toimenpiteitä Riihimäellä Vuoden 2007 alusta alkaen Riihimäen katuosuuksilla on käytetty vesiseulottua 1 5 mm hiekoitussepeliä. Jalkakäytävillä ja osittain myös raiteilla on käytetty 3 6 mm hiekoitussepeliä. Ns. vesikaljamakeleillä aiemmin käytettyä 0 6 mm hiekoitushiekkaa ei ole vuodenvaihteen jälkeen käytetty. Hieno hiekka jauhautuu liikenteessä ja aiheuttaa enemmän pölyämistä. Uutta harjaus- ja pesukalustoa on hankittu. Hiekoitushiekan poistoa varten kaupunki on jaettu 7 alueeseen (keskusta ja 6 reuna-aluetta). Hiekanpoisto aloitetaan kaupungin keskustasta keväällä heti kelien salliessa. Reuna-alueet harjataan vuosittain kiertävässä järjestyksessä. Hiekoitushiekan poistossa käytetään pidennettyä päivää, siirrettyä työaikaa tai tarvittaessa kaksivuorotyötä. Työt aloitetaan aamulla aikaisin. Harjaus suoritetaan ns. märkäharjauksena, pölyämisen vähentämiseksi käytetään tarvittaessa myös Keskustan kevät 2005

18 18 BYPAD (Bicycle policy audit) - projekti pyöräilyn edistämiseksi Riihimäki toimi aktiivisesti pyöräilyn edistämiseksi. Olimme mukana pyöräilyn edistämisprojektissa yhdessä Hyvinkään, Hausjärven, Lopen, Hämeen liiton ja Hämeen tiepiirin kanssa. Projektin toteutti Hyvinkään - Riihimäen seudulle WSP LT -konsultit. BYPAD on laajasti Euroopassa käytetty menetelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden pyöräilyn edellytysten järjestelmälliseen kehittämiseen. Menetelmä perustuu itsearviointiin ja kyselyyn, joka tehdään käyttäjistä sekä luottamusja virkamiehistä koostuvalle ryhmälle. Kyselyn perusteella tehdään analyysi ja laatusuunnitelma sekä toimenpide-ehdotukset, joilla laatusuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan. Vuoden 2006 alusta käynnissä ollut BYPAD Platform menetelmä saa rahoituksen Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmalta, joka toteuttaa osaltaan vihreässä kirjassa Energiahuoltostrategia Euroopalle hahmoteltua strategiaa ja edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiansäästöä. BYPAD -menetelmä on ollut aiemmin vain kaupunkien käytössä, mutta nyt BYPAD Platform projektin myötä on mahdollisuus myös seudulliseen evaluointiin. Projektiin koottiin arviointiryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida pyöräilyn nykytilaa ja sekä ideoida keinoja pyöräilyn edistämiseksi. Projektin tulokset kootaan laatusuunnitelmaan, jonka avulla pyöräilyn olosuhteita lähdetään kehittämään. Arviointiryhmä koostui kuntien ja maakuntahallinnon päättäjistä, virkamiehistä ja pyöräilijöistä sekä Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja matkailun asiantuntijoista. Vastaava samanlainen kehittämisprojekti on käynnistymässä myös Järvenpää Kerava Tuusula -seudulla. Näiden kahden seudun kehittämisprojektien tulokset julkaistaan keväällä Lisätietoja: Projektin kansainväliset internetsivut

19 19 Ympäristökeskus Luonnonvaroista huolehtiminen Riihimäen kaupungin uudet yleiset jätehuoltomääräykset tulivat voimaan vuoden 2006 alussa. Jätehuollon muutoksista tiedotettiin kiinteistöjä. Suurkertymäkohteiden biojätteen keräyksen tilanteesta valmistui opinnäytetyö. Kierrätyskeskuksen toiminta jatkui ennallaan kierrätys- ja valistuspisteenä. Rakennusvalvonta hoitaa maa-ainesten oton valvontaa. Ottamistoiminta oli vuoden 2006 aikana vähäistä. Pilaantuneiden maiden puhdistamisessa tehtiin yhteistyötä Hämeen ympäristökeskuksen kanssa. Merkittävin maaperän kunnostuskohde vuonna 2006 oli Atomi-kortteli. Pohjavesien laatua seurattiin yritysten velvoitetarkkailujen sekä vesihuoltolaitoksen tekemän pohjaveden tarkkailun avulla. Lisäksi ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu pohjavesialueiden suojelusuunnitelman seurantatyöryhmän työskentelyyn. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen jatkui vuonna 2006 Oy Teboil Ab:n jakeluasemalla, toiminnan ympäristölupa-asia eteni käsiteltäväksi Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pohjavesien suojeluun kiinnitetään huomiota myös valmisteilla olevissa Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä, määräykset valmistuvat keväällä 2007 valtuuston päätettäviksi. Ympäristönsuojeluyksikkö osallistui kesäkuun 2006 lopussa päättyneeseen Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen -hankkeeseen, jossa oli mukana Riihimäeltä Paalijärvi. Vesiensuojelussa tehtiin yhteistyötä paikallisten suojeluyhdistysten kanssa. Pintavesien seurantaohjelman mukaisesti Riihimäen järvien ja lampien systemaattinen veden laadun seuranta alkoi vuonna Harjoittelijatyönä valmistui Riihimäen lähdekartoitus. Keskustan ulkoilman hiukkasmittaus päättyi toukokuun 2006 lopulla, mittauksen toteutti Ilmatieteen laitos. Hiukkaspitoisuuden raja-arvon ylittymisestä vuonna 2005 annettiin selvitys Hämeen ympäristökeskukselle. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita luontokohteita seurattiin seurantaohjelman mukaisesti, vuonna 2006 inventoitiin kolme kohdetta. Energiankäytön tehostaminen ja seuranta sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseen vaikuttaminen Riihimäen kaupunki on liittynyt kuntien ilmastonsuojelukampanjaan ja jatkanut energiansäästösopimusta kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu vuosittain ilmastonsuojelukampanjan työskentelyyn ja yhdyshenkilötapaamisiin. Ympäristönsuojeluyksikössä on laadittu Riihimäen kasvihuonekaasupäästöjen kehitysennuste vuosille 2010 ja 2020, toimintasuunnitelma on hyväksytty valtuustossa ja raportti julkaistu ympäristölautakunnan julkaisusarjassa vuonna Ympäristöriskien hallinta Ympäristönsuojelun koko viranomaistoiminta, mm. ympäristölupien käsittely ja valvonta sekä ympäristötarkastukset ja -neuvonta, tähtää ympäristöriskien hallintaan ja ympäristövahinkojen ennaltaehkäisyyn. Lähes kaikkien lupavelvollisten yritysten ympäristöluvat on saatu käsiteltyä. Vuonna 2006 vireillä olleista lupahakemuksista merkittävin oli Oy Ekokem Ab:n ympäristölupa. Toimintoja valvottiin valvontasuunnitelman mukaisesti, suunnitelma päivitetään vuonna Teollisuuslaitosten jätevesisopimusten valmistelu ja niihin liittyvät riskikartoitukset on yksi tapa ehkäistä viemäriin joutuvia, jätevedenpuhdistamolle ja sen purkuvesistölle Vantaanjoelle, vahingollisia päästöjä. Tätä työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä vesihuoltolaitoksen kanssa. Ympäristönsuojeluyksikkö osallistui myös Vantaanjoen riskikartoituksen päivitykseen. Yrityksille suunnattua tietopakettia, Yrityksen ympäristökansiota, jaetaan toimialoittain Riihimäen yrityksille. Yrityksille suunnattua sähköistä tietopalvelua on jatkettu yhteistyössä Hausjärven ja Lopen kunnan kanssa. Vuoden 2004 alusta voimaan tullut asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuo parannusta talousjätevesien käsittelyyn uusien rakennusten osalta heti ja vanhojen osalta siirtymäkauden aikana. Jätevesijärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen neuvonta ja rakentamisen ja käytön valvonta toteutetaan yhteistyönä rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja vesihuoltolaitoksen kesken. Ympäristökeskuksessa on laadittu lomake ja ohjeet, joiden avulla jätevesisuunnitelmien ja selvitysten laadinta selkiytyy ja yhdenmukaistuu. Ympäristökeskus on järjestänyt tiedotustilaisuuksia jätevesijärjestelmien suunnittelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille, myös ulkopuolisten tahojen järjestämiin jätevesiasiaa käsitteleviin tilaisuuksiin on osallistuttu. Tietoa asetuksesta ja sen vaatimista toimenpiteistä on kerätty myös kaupungin internet-sivuille.

20 20 Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen vaikutusten hallinta Ympäristökeskus osallistuu keskeisiin kaavahankkeisiin aktiivisesti. Ympäristölautakunta on ottanut kantaa kaavalausunnoissaan esimerkiksi kaupunkimetsien ja puistojen säilyttämiseen, pohjavesien suojeluun sekä meluntorjuntaan. Vuonna 2006 käynnistyi Vahteriston luonnonsuojelualueen perustamiseen tähtäävä hanke, asia etenee samanaikaisesti alueen kaavoituksen kanssa. Sekä kaavoituksen että rakentamisen yhteydessä nousee usein esiin pilaantuneita maa-alueita, joiden selvittämisessä tehdään yhteistyötä Hämeen ympäristökeskuksen sekä teknisen viraston kanssa. Rakennuslupamenettelyssä sekä maisematyöluvista päätettäessä otetaan huomioon arvokkaiden rakennusten, kaupunkikuvan ja maisemakokonaisuuksien säilyttäminen. Liikenteen ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen Tärkeä peruste ympäristölautakunnan ja -keskuksen kannanotoissa tiesuunnitelmiin, kaavoihin yms. on suunnittelualueille suuntautuvan liikenteen aiheuttamat melun ja pakokaasupäästöjen haitat. Riihimäen alueen liikenteen kokonaispäästöjä on selvitetty edellä mainitussa kasvihuonekaasupäästöraportissa. Keskustan ilmanlaadun hiukkasmittaus jatkui toukokuun 2006 loppuun asti. Ympäristönsuojeluyksikkö osallistui vuonna 2006 yhdessä teknisen viraston kanssa katupölyn vähentämiseen tähtäävään KAPU -hankkeeseen. Ympäristökasvatus ja -tiedotus Riihimäen, Lopen ja Hausjärven yhteinen ympäristöasioiden tiedotuslehti Ekokaari ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lehti sai vuonna 2006 Hämeen ympäristöpalkinnon pitkäjänteisestä ja uraauurtavasta työstä ympäristötiedon jakamisessa kuntalaisille. Kaupungin ympäristöjärjestelmätyön kehittäminen sekä siihen liittyvä koulutus jatkui vuonna 2006 kaupungin organisaatiossa. Ympäristönsuojeluyksikkö osallistui työhön ja koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Ympäristösihteeri koordinoi järjestelmän käytännön työtä ympäristönsuojeluyksikössä. Riihimäen kaupungin kuudes ympäristöraportti julkaistiin vuonna Paalijärvi Paalijärvi kestävään kehitykseen hanke päättyi Paalijärvi oli mukana Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen - hankkeessa. Hankkeen aikana, , Paalijärvellä tehtiin mm. seuraavia toimenpiteitä: laadittiin valumavesien käsittelysuunnitelma, edistettiin ja markkinoitiin suojavyöhykkeiden toteuttamista, suunniteltiin ja rakennettiin laskeutusallas Kunausojaan, tutkittiin laskeutusaltaan toimivuutta vesianalyysein, niitettiin ilmaversoista ja kelluslehtistä kasvillisuutta kolmena kesänä, otettiin järvi- ja ojavesinäytteitä sekä sedimenttinäytteitä, selvitettiin sedimenttitutkimuksella Paalijärven ympäristöhistoriaa ja ravinnepitoisuuksien muutoksia, laadittiin kaksi tiedotetaulua Paalijärven rannalle sekä yksi allastiedotetaulu. Hankkeessa valmistuneet julkaisut löytyvät sähköisenä ympäristönsuojelun internetsivuilta osoitteesta /ymparisto: JÄRKI -hankkeen loppuraportti, järvien hoito- ja käyttösuunnitelmat, Paalijärven kuormitusselvitys ja kunnostusehdotukset, järvien sedimenttitutkimukset, valumavesien käsittelymenetelmät sekä Paalijärven puolesta -esite.

21 21 Kierrätyskeskuksessa tapahtui Riihimäen kierrätyskeskus, nuorisotoimi ja liikuntatoimi järjestivät Elämä Fillarille -kilpailun, jonka myötä vanhoille romupyörille rakennettiin uusi elämä. Kilpailu oli suunnattu 5 7 luokkia käyville koululaisille. Pyörästä piti tulla turvallinen, toimiva ja näyttävä. Kilpailu huipentui urheilupuistossa pidettyyn tapahtumaan, jossa kilpailupyörät arvosteltiin tekniikka- ja ulkonäköpistein. Lopputulokseen vaikuttivat myös poliisin antama turvallisuuslausunto sekä kuljettajan selviytyminen taitoajoradasta. Tapahtuman tarkoituksena oli saada innostettua nuoria korjaamaan pyöriään ja myös käyttämään niitä jokapäiväisessä liikkumisessa. Riihimäen lasten ja nuorten kuvataidekoulun ja kierrätyskeskuksen yhteisen projektin tuloksena kierrätystaidetta oli maaliskuussa esillä kauppakeskus Merkoksessa. Taideteoksissa hyödynnettiin kierrätysmateriaaleja kestävän kehityksen teeman mukaisesti. Hyvin onnistunut keväinen pihakirppistapahtuma järjestettiin jo viidennen kerran, Energiansäästöviikolla kierrätyskeskuksessa oli esillä vaihtuvia näyttelyitä liittyen mm. veden ja energian kulutuksen vähentämiseen sekä taloudelliseen ajotapaan. Grescent kaunokainen Selvityksiä biojätteen keräyksestä Suurkertymäkohteet Suurkertymäkohteiden (päivittäistavarakaupat, ravintolat, kahvilat, leipomot ja pitopalveluyritykset) biojätteen erilliskeräyksen tilannetta, lajitteluaktiivisuutta, neuvonnan ja jatkotoimenpiteiden tarvetta sekä keräämisessä esiintyviä ongelmia, selvitettiin opinnäytetyön avulla vuonna Selvityksen mukaan biojätteiden erilliskeräys on lähtenyt hyvin käyntiin suurkertymäkohteissa. Yritykset olivat tietoisia uusista jätehuoltomääräyksistä ja yleinen asenne biojätekeräykseen oli hyvä. Keräyksen toimeenpanemisessa oli onnistuttu hyvin tavoittamaan keräysvelvoiterajan ylittävät yritykset. Yritykset olivat onnistuneet vähentämään syntyvän biojätteen määrää tarkentamalla elintarviketilauksiaan ja tehostamalla toimintaansa. Muutamissa kohteissa biojätettä kertyi niin paljon, että tyhjennysvälin tihentäminen tai lisäastian hankinta oli tarpeen. Useimmin esiintynyt ongelma oli epätietoisuus biojäteastioiden pesuvelvollisuudesta. Pakolliseen biojätekeräykseen osallistumisen aiheuttama kustannustason nousu ja tyhjennystaksan korkea hinta ilmeni monen haastateltavan palautteesta. Asuinkiinteistöt Yli 10 asuinhuoneistoa käsittävien asuinkiinteistöiden biojätteen erilliskeräyksen tilannetta ja tiedotustarpeita selvitettiin alkuvuodesta Selvityksen mukaan tarvittavat biojäteastiat löytyivät lähes kaikilta kiinteistöiltä. Lajittelun toimivuutta isännöitsijät eivät vielä alkuvuodesta olleet ehtineet seurata. Jätteenkuljetukseen oltiin yleisesti tyytyväisiä, juhlapyhien ajaksi toivottiin jätekuljetuksiin lisäresursseja. Isännöitsijät olivat saaneet tietoa biojätteen erilliskeräykseen siirtymisestä kaupungilta, Kiertokapula Oy:ltä, internetistä, lehdistä ja kaupungin järjestämästä tiedotustilaisuudesta. Isännöitsijät olivat tiedottaneet asukkaita koteihin jaettavilla tiedotteilla sekä laittamalla lajitteluohjeita ilmoitustauluille ja jätekatoksiin.

22 22 Koulutuspalvelukeskus Luonnonvaroista huolehtiminen Hankinnoissa hyödynnetään kuljetusrenkaita ja isoja tilauseriä, samoin hankinnoissa ja tarjouspyynnöissä otetaan huomioon toimittajien ilmoittamat ympäristövaikutukset. Sanomalehdet ja muu jätepaperi toimitetaan jätepaperikeräykseen. Kirjastossa poistettavista kirjoista irrotetaan kannet ja sisusta menee paperinkeräykseen. Kirjastossa poistettava aineisto kierrätetään edelleen myymällä poistokirjat. Sähköisiä lomakkeita on kehitetty vuoden 2006 aikana. Energiankäytön tehostaminen ja seuranta sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseen vaikuttaminen Valojen sammuttaminen niistä tiloista, joissa ei oleilla. Tätä voisi vieläkin tehostaa. Kartta luonnonsuojelualueen rajauksesta Vahteriston luonnonsuojelualue Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys jätti esityksen Riihimäen kaupunginhallitukselle luonnonsuojelualueen perustamisesta Vahteristoon. Ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan valmistelun pohjalta kaupunginhallitus päätti periaatepäätöksenä, että Hämeen ympäristökeskukselta haetaan Vahteriston alueelle luonnonsuojelualueen perustamista alustavan karttaluonnoksen mukaisesti. Luonnonsuojelualueen perustaminen valmistellaan vuonna 2007yhteistyössä ja samanaikaisesti asemakaavan laatimisen kanssa. Ympäristöriskien hallinta Ongelmajäte toimitetaan keskitetysti kaupungille hävitettäväksi. Käytöstä poistettuja kalusteita tarjotaan kaupungin muille yksiköille ja edelleen kierrätyskeskukseen. Liikenteen ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen Aineistokuljetukset alueen kirjastojen välillä hoidetaan kuljetusyrityksen päivittäisenä tavarakuljetuksena, jolloin kuljetettavaa aineistoa voidaan lähettää isojakin määriä samassa kuljetuksessa. Ruokapalveluissa raakaainekuljetukset ovat pääsääntöisesti ok. Ympäristökasvatus ja -tiedotus Ympäristökasvatus etenee koulujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Haapahuhdan ja Hiivolan kouluissa on Vihreä Lippu. Kouluilla järjestetään ympäristöasioihin liittyviä teemapäiviä / teemaviikkoja, myös ruokapalvelujen puolelta näiden järjestämisestä on tullut traditio. Kirjastossa järjestetään vuosittain ympäristöasioihin liittyviä näyttelyitä, yleensä jonkun yhdistyksen tms. kanssa.

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2008

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2008 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2007 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2008 2 Riihimäen kaupunki 2008 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2005

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2005 Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 1 2004 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2005 2 Riihimäen kaupunki 2005 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2006

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2006 Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 1 2005 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2006 2 Riihimäen kaupunki 2006 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus HYVINKÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖOHJELMA Aika: 2013-2016 Yksikkö: Hyvinkään kaupunkiorganisaatio Laatijat: Ympäristöhallintatyöryhmä 15.5.2013, Kaupungin johtoryhmä 27.5.2013 Hyväksyjä: Kaupunginhallitus 10.6.2013,

Lisätiedot

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014

ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 ASIKKALAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Päijänteen Eetunpohjaa 9/2014 K.V ASIKKALAN KUNNAN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Katja Viita Arja Stenhammar Asikkala 3/2015 Yleistä ympäristötilinpäätöksestä Työ-

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2008 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 2 Riihimäen kaupunki 2009 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2010

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2010 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2009 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2010 2 Riihimäen kaupunki 2010 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA

RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA 1 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA Ympäristötiimi 1.9.2004, päivitetty 4.4.2014 Ympäristöpolitiikka hyväksytty 13.1.2014 Yhteiset merkittävät ympäristönäkökohdat päivitetty 19.9.2013

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Tervetuloa Vantaalle CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010 Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Vantaa Suomen neljänneksi suurin kaupunki Asukkaita (2009) ~ 195 400 Pinta-ala,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti. RIIHIMÄEN KAUPUNKI l YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2004

Riihimäen kaupungin ympäristöraportti. RIIHIMÄEN KAUPUNKI l YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2004 Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 1 2003 RIIHIMÄEN KAUPUNKI l YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2004 2 Riihimäen kaupunki 2004 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 %

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 % 1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO 2 Toiminta Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelut

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI. Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2012

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI. Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2012 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 211 Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 212 2 Riihimäen kaupunki 211 Riihimäen kaupunki PL 125 1111 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää, ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke

Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa -hanke Anu Kerkkänen, projektitutkija, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010, Tampere tavoitteena parantaa kuntien edellytyksiä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012 Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6. Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Manassenpelto Asemakaava-alueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöohjelman 2010 2013 toteutuminen Alueiden käyttö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin. ympäristöraportti

Riihimäen kaupungin. ympäristöraportti 1 Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2002 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2003 2 Riihimäen kaupunki 2003 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Kaisu Anttonen,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO ASEMAKAAVAN TARKOITUS Asemakaavalla tarkennetaan ylempiasteisissa kaavoissa (maakuntakaava ja yleiskaava) määriteltyjä alueen

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2014 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot