Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja"

Transkriptio

1 Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja INNEHÅLL sida Till läsaren...1 Del I Del II Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 VAD FOLKHÄLSAN STÅR FÖR...3 HANDBOK FÖR FOLKHÄLSANS BARNSKYDD...7 VERKSAMHET Grunden för verksamheten Verksamhetens innehåll Fysisk miljö och riskhantering...23 PERSONAL OCH UTVECKLING...25 SAMARBETE...28 UTVÄRDERING...29 BILAGOR...31 Del III VERKSAMHETEN INOM VÅR ENHET SISÄLTÖ sivu Lukijalle...45 I Osa II Osa MIKÄ FOLKHÄLSAN ON...47 FOLKHÄLSANIN LASTENSUOJELUTYÖN KÄSIKIRJA luku TOIMINTA Toiminnan lähtökohdat Toiminnan sisältö Fyysinen ympäristö ja riskienhallinta luku HENKILÖSTÖ JA KEHITYSTYÖ luku YHTEISTYÖ luku ARVIOINTI...72 LIITTEET...74 III Osa NÄIN TOIMITAAN MEIDÄN YKSIKÖSSÄMME Folkhälsan information 2007 Ansvarig utgivare: Samfundet Folkhälsan Redaktör: Birgitta Turunen Pärmlayout: Jonas Jernström Layout: Christian Willför ADD Fotografier: Hannes Victorzon Tryckeri: FRAM Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja

2 Till läsaren Folkhälsan har en omfattande och mångsidig verksamhet som når en stor del av den svenskspråkiga befolkningen och även tvåspråkiga och finskspråkiga klienter och familjer. Ett av våra centrala mål är att erbjuda högklassiga social- och hälsovårdstjänster. Vi har därför gått in för att systematiskt utveckla vår verksamhet och kvaliteten på verksamheten. Handböcker för olika verksamhetsformer är ett hjälpmedel i detta utvecklingsarbete. Denna handbok för Folkhälsans barnskydd är avsedd för personal, klienten och klientens familj och för samarbetspartner. Handboken har utarbetats av en arbetsgrupp som representerar de olika bolag och enheter som bedriver barnskyddsverksamhet inom Folkhälsan. Handboken är uppställd enligt en europeisk modell som Folkhälsan använder inom verksamhetsutvecklingen, den s.k. EFQM-modellen (European Foundation for Quality Management). Boken är indelad i tre delar: Del I Vad Folkhälsans står för En allmän översikt över Folkhälsans organisation, verksamhetsidé och värden samt Folkhälsans riktlinjer för verksamheten (verksamhetspolicyer). Del II Handbok för Folkhälsans barnskydd En handbok med de övergripande principerna för Folkhälsans barnskydd Del III Vår enhet Barnhemmets/enhetens eget material Handbok för Folkhälsans barnskydd

3 VERKSAMHETSUTVECKLING (EFQM) HUR GÖR MAN I VERKSAMHETEN VAD UPPNÅR MAN I VERKSAMHETEN Vad Folkhälsan står för Handbok för Folkhälsans barnskydd (Övergripande del i alla handböcker) Organisation - Verksamhetsidé - Värden - Hälsofrämjande verksamhetsprinciper - Ledarskapspolicy - Personalpolicy - Språkpolicy - Informationspolicy - Riskhanteringspolicy - Responspolicy 1. VERKSAMHET 1.1. Grunden för verksamheten Målsättning Värdegrund Verksamhetsplanering 1.2 Verksamhetens innehåll - verksamhetsprocesserna Placeringsprocesserna Så här arbetar vi på barnhemmet Familjearbete Plan för vård och fostran Hälsofrämjande inom barnskyddet 1.3 Fysisk miljö Riskhantering 2. PERSONAL OCH UTVECKLING Befattningsbeskrivningar Introduktion Tystnadsplikt Utvecklingssamtal Personalutbildning Arbetshandledning Företagshälsovård och UUA 3. SAMARBETE Föräldrar, familj Sociala myndigheter Kommuner, köpare av barnskyddstjänster 4. UTVÄRDERING Resultat och utveckling Klienter och intressentgrupper Sociala myndighete Personal - personalens välbefinnande - arbetsklimat - fortbildning Samhälle Utvärdering av verksamheten Självutvärdering Information och kommunikation FÖRNYELSE OCH INLÄRNING Handbok för Folkhälsans barnskydd

4 1 Del I VAD FOLKHÄLSAN STÅR FÖR Folkhälsan i korthet Folkhälsan har arbetat för bättre hälsa och livskvalitet i närmare ett sekel. På 1920-talet hade Folkhälsan egna hälsosystrar, 1933 invigdes Barnavårdsinstitutet i Helsingfors och på 1960-talet öppnades Folkhälsans första tonårspoliklinik. I takt med samhällets utveckling har vissa verksamheter övertagits av kommunerna, medan andra kommit till. I dag täcker Folkhälsans verksamhet ett brett fält inom hälsofrämjande, serviceproduktion och forskning. Folkhälsan har ända från början haft verksamhet i olika regioner i Svenskfinland, via lokal- och landskapsföreningar. I dag är Folkhälsan landets största svenskspråkiga social- och hälsovårdsorganisation, med ca 1700 anställda och många olika uppgifter. Folkhälsan producerar social- och hälsovård, såsom barnskydd, handikappvård och äldreomsorg, bedriver hälsofrämjande medborgarverksamhet i över 100 lokalföreningar med medlemmar och har ett forskningsinstitut som bedriver bl.a. genforskning på internationell toppnivå. Folkhälsans verksamhetsidé Samfundet Folkhälsan grundades 1921 med målsättningen att främja den finlandssvenska befolkningens hälsa och vår verksamhetsidé är densamma ännu i dag. Den finns formulerad i den s.k. ändamålsparagrafen från år 1921 ( 1 i Samfundet Folkhälsans stadgar): Samfundet Folkhälsan i svenska Finland har till uppgift att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder ägnade att gynnsamt inverka på denna. Folkhälsan består i dag av: Samfundet Folkhälsan, som ansvarar för helhetsutvecklingen samt förmögenhetsförvaltningen inom Folkhälsan. Forskningsverksamheten bedrivs inom Samfundet. Folkhälsans Förbund leder och utvecklar den hälsofrämjande medborgarverksamheten. De allmännyttiga aktiebolagen ansvarar för och utvecklar serviceproduktionen. Handbok för Folkhälsans barnskydd

5 på Åland Serviceproduktion allmännyttiga bolag i Nyland och Åboland i Österbotten Folkhälsans värden Folkhälsans mångsidiga verksamhet förenas av följande gemensamma värden: KOMPETENS Vår kompetens inger förtroende. Vi visar vår kompetens genom att arbeta målmedvetet och kostnadseffektivt. Vi är nyskapande och empatiska i vår vardag. ENGAGEMANG Vårt engagemang påverkar samhället. Vi bidrar alla till att Folkhälsan är en föregångare. Vi tar ansvar för människor och tror på framtiden. OMSORG Omsorg innebär att vi respekterar människovärdet. Vi ser människan som en helhet och bemöter alla individuellt. Vi samarbetar och uppmuntrar till aktiv växelverkan. Handbok för Folkhälsans barnskydd

6 HÄLSOFRÄMJANDE VERKSAMHETSPRINCIPER INOM FOLKHÄLSAN Folkhälsans verksamhet syftar till att främja hälsa och livskvalitet. Folkhälsan utgår från en helhetssyn på hälsa, som består av såväl fysiska, sociala, psykiska som andliga faktorer. Hälsa är mycket mera än frånvaro av sjukdom. Det handlar också om välbefinnande, självkänsla och funktionsförmåga. Hälsa är inte ett mål i sig, utan en förutsättning för god livskvalitet. Ofta talar vi om känsla av sammanhang, som betyder att livet upplevs som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Det är viktigt att människor själva känner att de har livskontroll och framtidstro. Hälsofrämjande definieras av Världshälsoorganisationen WHO som en process som ger människan större kontroll över sin egen hälsa och större möjligheter att förbättra den. Det handlar om - att stöda individen att välja en hälsosam livsstil - att skapa fysiska och sociala miljöer som stöder hälsa - att verka för ett samhälle som inom alla sektorer långsiktigt verkar för god hälsa och livskvalitet 1. Hälsofrämjande som tankeram Hälsofrämjandet som verksamhetsprincip gäller all verksamhet inom Folkhälsan. Inom vård och omsorg innebär detta att verksamheten utgår från varje individs behov och livssituation och att arbetssättet är hälsofrämjande. Målet är att ta vara på vars och ens resurser och att respektera personens egna värderingar och målsättningar. Hälsokonsekvenser beaktas i utformningen av den fysiska miljön. Möjligheterna till social gemenskap och meningsfull sysselsättning stöds. I utformningen av verksamheten ägnas individer och grupper som är sårbara och som lever med riskfaktorer för sjukdom eller med bristande psykosociala resurser särskild uppmärksamhet. Varje verksamhetsenhet konkretiserar för sin del vad en hälsofrämjande tankeram innebär i praktiken. 2. Hälsofrämjande som praktiska åtgärder De praktiska hälsofrämjande åtgärderna förverkligas främst inom Folkhälsans medborgarverksamhet. Folkhälsan uppmuntrar människor att verka för hälsa och livskvalitet där de lever, bor och arbetar. Tillsammans skapas plattformar där folk engagerar sig, möts samt formar närmiljön och samhället. Verksamheten utgår från olika målgruppers behov och intressen, från aktuella folkhälsofrågor, WHO:s riktlinjer, det finländska Hälsa 2015-programmet samt aktuell forskning. Folkhälsans lokala föreningar och frivilliga medarbetare med god kännedom om sin egen närmiljö utgör grunden för medborgarverksamheten. Kännetecknade är ett starkt engagemang och socialt ansvar. Medlemmarna verkar både för sin egen, sin familjs och andras hälsa och livskvalitet. 3. Främja positiv hälsoutveckling hos den egna personalen Folkhälsan som hälsofrämjande arbetsplats ska ge medarbetarna trygghet, trivsel och arbetsglädje. Detta innebär att arbetet ska vara säkert och hanterbart. Var och en ska känna sig som en del av en arbetsgemenskap där man kan må bra, utvecklas och genom sitt arbete bidra till något meningsfullt. Folkhälsan strävar efter att som arbetsgivare vara en föregångare då det gäller att främja personalens hälsa. Personalens välmående är centralt för hela verksamhetens kvalitet och resultat. Handbok för Folkhälsans barnskydd

7 Folkhälsans företagshälsovård betonar förebyggande åtgärder och rehabilitering. UUA-verksamhet och friskvård för personalen utvecklas kontinuerligt. Folkhälsan är en tobaksfri arbetsplats. Folkhälsans policyer Folkhälsan har uppställt hälsofrämjande verksamhetsprinciper och utarbetat enhetliga riktlinjer (policyer) för utvecklandet av olika delar av verksamheten. Folkhälsans policyer: LEDARSKAPSPOLICY PERSONALPOLICY SPRÅKPOLICY INFORMATIONSPOLICY RESPONSPOLICY RISKHANTERINGSPOLICY MILJÖPOLICY Policyerna finns på under Utveckling/Policydokument Handbok för Folkhälsans barnskydd

8 2 Del II HANDBOK FÖR FOLKHÄLSANS BARNSKYDD Barn och barnfamiljer har alltid varit en viktig målgrupp för Folkhälsan och är det alltjämt i dag. Barnavårdsinstitutet i Helsingfors som grundades 1933, var länge en av Folkhälsans mest kända institutioner. Institutet hade ett barnhem och utbildade också barnskötare. Under decenniernas gång har verksamheten utvecklats och utvidgats. Barnhemmet i Helsingfors, som i dag är ett upptagningshem för barn i åldern 0 6 år, har som en självständig enhet fortsatt en del av den verksamhet som bedrevs vid Barnavårdsinstitutet. Internationella barnhemmet, för barn med mångkulturell bakgrund, öppnades Mottagnings- och grupphemmet Hemboet i Mjölbolsta, Karis, grundades Det är en tvåspråkig enhet för barn och unga i åldern år. I nära anknytning till Hemboet finns Hemlyan, ett stödboende för ungdomar i åldern år som lär sig bo självständigt. På Mjölbolstaområdet finns också Villa Familia, ett familjerehabiliterings- och skyddshem, som öppnades Det består av ett mottagningshem för barn under 12 år, ett skyddshem där personer som råkat ut för familjevåld kan bo med sina barn samt en enhet för familjerehabilitering och en stödbostad. Detta är en gemensam handbok för barnskydd och familjearbete inom Folkhälsan. Eftersom målgrupperna och verksamheterna är mycket olika består denna gemensamma del av en kort översikt över värden, målsättningar och processer, medan respektive barnhems/enhets egen handbok med bl.a. detaljerade processbeskrivningar ingår i del III. Respektive enhet presenteras närmare i den egna delen av handboken. Närmare presentation av enheterna finns också på Folkhälsans barnhem/enheter för familjer, barn och unga ger vård som kan vara kortvarig, långvarig, planlagd eller akut. Folkhälsan erbjuder barn- och familjeinriktat barnskydd i form av utredningar, stödåtgärder inom öppenvården, brådskande placering och omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård utom hemmet och eftervård. (Jämför 3 barnskyddslagen 417/2007.) Åland Karis Helsingfors Syftet med denna handbok är att informera alla anställda om de gemensamma värden och principer som följs inom Folkhälsans barnskydd och hur de beaktas i det dagliga arbetet. Avsikten är också att handboken ska vara en informationskälla för kommuner som köper barnskydd, för föräldrar och klienter och andra samarbetspartners och intressentgrupper. Handbok för Folkhälsans barnskydd

9 Servicekedja BARNETS OCH FAMILJENS KLIENTPROCESS I SERVICESYSTEMET Barnet/familjen är inte klient inom barnskyddet Barnet/familjen är i behov av stöd och service -> klient hos barnskyddet Problemzoner (graden av problem, bekymmer) 1 Inga problem 2 Små problem 3 Återkommande problem 4 Växande problem 5 Betydande problem 6 Barnet i fara 7 Barnet i omedelbar fara PROBLEMET IDENTIFIERAS Vem som helst av yrkesmänniskorna på området kan observera och ta upp problemen Familjecentral/Folkhälsan moderskaps-/barnrådgivning hälsovården socialvården skolhälsovården INITIAL BEDÖMNING Bedömning av hjälpbehovet Bastjänster: familjecentral social- och hälsovård småbarnsfostran skolan Uppfostringsoch familjerådgivning Stödåtgärder inom öppenvården/folkhälsan: Placering som stöd inom öppenvården (0 18 år) intervallvård (0 18 år) eftervård, bostad för självständigt boende ( 21 år) Mottagningshem/Folkhälsan: placering/ omhändertagande (0 18 år) eftervård ( 21år) Kristjänster/Folkhälsan: Krisplacering (0 18 år) Skyddshem: offer för familjevåld tillsammans med barn Övriga: Psykiatrisk poliklinik Rehabiliterande stöd och tjänster för barnfamiljer/folkhälsan: Familje- och föräldrarskapsbedömning > Familjerehabilitering Habben, barnhabilitering Folkhälsans barnskydds- och familjearbete som en del av servicekedjan 8 Barnet placerat Handbok för Folkhälsans barnskydd

10 Kapitel 1 VERKSAMHET 1.1 Grunden för verksamheten Verksamhetsplanering Verksamheten inom Folkhälsans barnhem planeras utgående från de gemensamma värdena och målsättningarna för Folkhälsans barnskydd. De olika enheterna inom barnskyddet uppgör en verksamhetsplan. En närmare presentation av verksamhetsplaneringen och dess koppling till verksamhetsutvecklingen ingår i en bilaga. Värdegrunden De centrala värdena för Folkhälsans barnskydd är - trygghet - omsorg om och respekt för barnet - individuellt bemötande enligt barnets ålder och utvecklingsstadium - stöd för barnets utveckling till en harmonisk vuxen Trygghet Barnhemmen/enheterna erbjuder barnen en trygg, hemlik miljö där barnets grundläggande behov tryggas. Tryggheten innebär trygga människorelationer, stimulans och vila i rätta proportioner, trygga gränser och ramar, konsekvent bemötande och en regelbunden dygnsrytm. Omsorg om och respekt för barnet Barnet som individ och barnets kulturidentitet och bakgrund respekteras. Vi reserverar tillräckligt med tid för det enskilda barnet. Individuellt bemötande enligt barnets ålder och utvecklingsstadium Barnets utvecklingsstadium, ålder och tidigare erfarenheter beaktas på ett helhetsmässigt sätt vid bemötande och fostran. Vi ser det enskilda barnet och barnets förmåga. För barnet ordnas skolgång och fritidssysselsättningar som lämpar sig för utvecklingsstadiet. Barnet får uttrycka sig genom lek och lärande och aktiviteter. Stöd för barnets utveckling till en harmonisk vuxen Vi stöder barnets och den ungas utveckling till en trygg och harmonisk vuxen genom att skapa trygghet och hjälpa barnet att få en varaktig, trygg och sund uppväxtmiljö. Vi stöder barnets människorelationer och kontakterna med familjen och föräldrarna. Barnet stöds i att utveckla sina sociala färdigheter i kontakten med jämnåriga och vuxna. Handbok för Folkhälsans barnskydd

11 Värdegrunden för Folkhälsans barnskydd Trygghet, ömsesidig respekt, individuellt bemötande, hälsofrämjande Barnet i centrum Vi ger barnen god vård och gott bemötande i en trygg miljö. Vi stöder barnen och deras familjer i deras livssituation. Vi stöder barnets sociala nätverk. Vi arbetar för att barnet ska få en stabil, trygg och sund uppväxtmiljö så att det utvecklas till en harmonisk vuxen. Kompetens Engagemang Omsorg Folkhälsan satsar på yrkesmässig fortbildning, utvärdering av sin verksamhet och ständiga förbättringar i det dagliga arbetet Folkhälsan Grunden för verksamheten Verksamhetsidé Värden Vision Handbok för Folkhälsans barnskydd 10

12 Målsättningen för Folkhälsans barnskydd Målsättningen för Folkhälsans barnskydd och familjearbete är att ge barnen och de unga god vård och gott bemötande i en trygg miljö, stöda barnen och deras familjer i deras livssituation, stöda barnets sociala nätverk och arbeta för att barnet ska få en stabil, trygg och sund uppväxtmiljö så att det utvecklas till en harmonisk vuxen. 1.2 Verksamhetens innehåll Innehållet i Folkhälsans barnskydd bygger på Folkhälsans egna värden och på den lagstiftning som gäller barnskydd. Verksamhetens innehåll/verksamhetsprocesserna beskrivs här kort för de olika verksamhetsformerna. En mera detaljerad beskrivning ingår i del III i barnhemmets/enhetens egen handbok. Placeringsprocesserna Placeringsprocesserna varierar beroende på enhet, målgrupp m.m., men i stort sett omfattar en placeringsprocess de olika skeden som ingår i följande beskrivningar. Handbok för Folkhälsans barnskydd 11

13 Övergripande processbeskrivning Socialbyrån tar kontakt Barnets situation utreds Personalen förbereds Barnet kommer till barnhemmet Förhandlingar Vårdbehovet? Barnet förbereds Vi sätter oss in i barnets och familjens situation Placeringsbeslutet Handbok för Folkhälsans barnskydd 12

14 Placeringsprocessen (icke-brådskande placering) (Modell enligt barnhemmet i Helsingfors). Behovet av att placera barnet / Placering av barnet 1. Socialbyrån tar kontakt Placeringsbehov 7. Personalen förbereds 2. Kartläggning av situationen Sammandrag, epikriser, skoluppgifter och andra dokument Egen frågeblankett Riskbedömning 8. Barnet kommer till barnhemmet 3. Förhandlingar; vårdbehov Sköts av arbetsgruppen/teamet 9. Revidering av vårdplanen 4. Kontakt/bekantskap; Barnet och familjen Medlem i ledningsgruppen och handledaren Riskbedömning 10. Vård- och betalningsförbindelse 5. Placeringsbeslut Kontakt med skolan 6. Barnet förbereds Träffar den egna handledaren Presentation av huset Infobroschyr för barnet/den unga 11. Stöd för familjen Basuppgifter om barnet Val av egen handledare där kriterierna är bl.a. språk kön specialkunnande Snabbutbildning, t.ex. diabetes, dysfasi Planering och ordnande av arbetsskiften så att den egna handledaren är på platsen när barnet kommer till enheten. Den egna handledaren introducerar barnet i barnhemmet, presenterar människorna, berättar om regler, dagsprogram m.m. och om hur man brukar göra på barnhemmet. Metoder Vem deltar / vem gör upp planen Behovskartläggning problem hur kommer de fram vårdbehov och mål metoder och genomförande uppföljning Distribution (tystnadsplikt) Köpserviceavtal med kommunen, betalningsförbindelse med enskilda kommuner Kontakt med föräldrarna Information Tröst och stöd Någon som lyssnar Råd och handledning Samarbete med olika instanser Mångprofessionellt samarbete för att stöda familjen Handbok för Folkhälsans barnskydd 13

15 Placeringsprocessen (brådskande placering) (Modell enligt barnhemmet i Helsingfors). Behovet av att placera barnet / Placering av barnet 1. Socialbyrån, socialjouren eller polisen tar kontakt Placeringsbehov 6. Barnet kommer till barnhemmet 2. Kartläggning av situationen Förfrågan om barnhemmet har plats för barnet Förhandsuppgifter om barnet och familjen, bl.a. person- och kontaktuppgifter Utredning av familjens situation, som lett till att barnet måste placeras Egen frågeblankett Riskbedömning 7. Familjen stöds 3. Placeringsbeslut Man funderar på förhand i vilken barngrupp barnet placeras och gör bl.a. 8. i ordning sängen Ankomstförhandling 4. Barnet förbereds Den instans som placerar barnet berättar för barnet och barnets familj var man kommer att placera barnet 9. Vård- och betalningsförbindelse 5. Personalen förbereds Basuppgifter om barnet Val av egen handledare där kriterierna är bl.a språk kön specialkunnande Snabbutbildning, t.ex. diabetes, dysfasi. 10. Revidering av bedömningen Barnet tas emot i en krissituation Observation av barnets fysiska och psykiska tillstånd Den handledare som är i arbetsskiftet introducerar barnet i barnhemmet, presenterar människorna, berättar om regler, dagsprogram m.m. och om hur man brukar göra på barnhemmet. Kontakt med föräldrarna Information Tröst och stöd Någon som lyssnar Råd och handledning Samarbete med olika instanser Mångprofessionellt samarbete för att stöda familjen Vi försöker så fort som möjligt ordna ankomstförhandlingen för barnets föräldrar och samarbetspartnerna. Vid ankomstförhandlingen går vi igenom de orsaker som lett till placeringen och diskuterar de mål som föräldrarna borde förbinda sig vid I fortsättningen ordnas förhandlingar regelbundet enligt en uppgjord plan eller vid behov. Köpserviceavtal med kommunen, betalningsförbindelse med enskilda kommuner Metoder Vem deltar /vem gör upp planen Behovskartläggning Problem hur kommer de fram vårdbehov och mål metoder och genomförande uppföljning Distribution (tystnadsplikt) Handbok för Folkhälsans barnskydd 14

16 Placeringsprocess för äldre barn och ungdomar (Internationella barnhemmet i Helsingfors). Skede 1: Placeringsbehov och beslut Skede 2: Placeringen förbereds Skede 3: Barnet flyttar in Klienthandledningsgruppen (kommunens arbetsgrupp) Den kommande (eventuella) egenvårdaren + föreståndaren träffar personal från den enhet där barnet tidigare bott Beslut om flyttning; datum Personalbemanning vid inflyttningen Introduktion av barnet i huset Hjälpa barnet att bli hemmastatt Socialbyrån Egenvårdaren + föreståndaren träffar barnet (+familjen) Barnhemmet arbetsgruppen (teamet) tar ställning Beslut Ja / nej processen avslutas Barnen/ungdomarna förbereds för det nya barnet/den nya ungdomen Barnet/den unga bekantar sig med barnhemmet Skede 4: Utvärdering/ankomstförhandling Inom 1 månad från flyttningen, på barnhemmet - föreståndaren, egenvårdarna, socialarbetaren, barnet + familjen (beroende på fall och ålder) genomgång av barnets situation arbetsfördelningen med myndigheterna (+familjen) överenskommelse om följande möte skrivs PM (barnhemmet & socialarbetaren) Handbok för Folkhälsans barnskydd 15

17 Utskrivningsprocess/omplaceringsprocess Beroende på barnskyddsenhet och målgrupp kan utskrivning och/eller omplacering innebära olika former av eftervård, placering i familjevård eller fosterfamilj, adoption, utskrivning till det egna hemmet, övergång till stödboende eller självständigt boende. Vid utskrivning och omplacering är målet att stöda och förbereda barnet/den unga så att han/hon tryggt kan anpassa sig till den nya situationen. Samarbetet med barnets föräldrar och andra närstående samt med olika samarbetspartner, såsom sociala myndigheter och skola, är synnerligen viktiga. Barnet eller den unga får i lugn och ro och med stöd av sin egenvårdare/-handledare och barnhemmets personal bekanta sig med den nya vårdplatsen/den nya placeringsenheten, med fosterföräldrarna eller den familj där barnet placeras. Om barnet utskrivs till hemmet förbereds detta om möjligt genom hembesök och kontakter och samtal med föräldrarna. Målet är att barnet ska kunna upprätthålla kontakter med de biologiska föräldrarna och med andra personer i närmiljön som är viktiga för barnet. Anpassning till självständigt boende och vuxenliv Några av våra enheter kan erbjuda ungdomar som skrivs ut från barnhemmet möjlighet till stödboende, där de får vänja sig vid ett självständigt liv. I det följande beskrivs processen för självständighetsträning och stödboende i Hemlyan. Verksamhetstanken är: stöd, inte service. På det sättet lär sig den unga få kontroll över sitt liv under ledning av vuxna. Hemlyan finns i omedelbar närhet av Hemboet, där det finns vuxna personer 24 timmar i dygnet. Detta möjliggör ett tryggt och övervakat boende. Processen för självständighetsträningen: 1. Bedömning (30 dygn) Den ungas förmåga att förbinda sig till självständighetsprogrammet bedöms på basis av olika kriterier. 2. Övning, introduktion (3 månader) Under övningsskedet ger vi ett starkare stöd. Den unga får grundlig handledning i hur ekonomi sköts och hur färdigheter i vardagen utvecklas. 3. Självständighet (ända tills stödboendet avslutats) Under detta skede bör den unga klara av att ta ansvar, att sköta sin ekonomi och ha förmåga att behärska ett självständigt vardagsliv. Så här arbetar vi på barnhemmet Varje enhet/barnhem har ett dagsprogram och skriftligt dokumenterade principer för vården och den dagliga verksamheten. Som exempel ges här en sammanfattning av verksamheten vid Hemboet, en vårdenhet för ungdomar i åldern år. Utgångspunkt för verksamheten: De unga har placerats utanför hemmet på grund av sociala och/eller psykiska symtom eller av andra orsaker, t.ex. familjevåld eller droganvändning. De har placerats som stödåtgärd inom öppenvården eller som omhändertagande. De kan också placeras för rehabilitering t.ex. efter att ha utskrivits från en psykiatrisk avdelning för ungdomar eller innan de flyttar till en stödbostad. Handbok för Folkhälsans barnskydd 16

18 Principer för vård och fostran: Det är viktigt att de unga frivilligt förbinder sig till målen för vården och fostran. Gemenskap och samarbete spelar en viktig roll. Vi stöder på olika sätt och med olika metoder den unga i att lära sig klara av det vardagliga livet så att han eller hon senare ska kunna flytta till mera självständigt boende eller hem. Grundläggande principer: - Vi drar upp trygga gränser - Vi ger positiva och konstruktiva exempel - Vi erbjuder de unga möjlighet att ta ansvar och att regelbundet delta i verksamhet som stärker deras självkänsla - Vi ger de unga stöd för ett drogfritt liv - Vi har en mångprofessionell personal som består av bl.a. psykiatriska sjukskötare, socionomer och närvårdare Vi finns till för den unga och är närvarande i hans eller hennes vardag. Vi samtalar med och lyssnar på den unga. Vi gör saker tillsammans i vardagen så att ungdomarna aktivt och regelbundet deltar i olika aktiviteter. Vi försöker skapa gemenskap och en känsla av samhörighet. Vi kommer överens om gemensamma spelregler som vi följer. Egenvårdaren eller den egna handledaren spelar en central roll och det uppstår ofta en god och nära, men professionell, kontakt mellan den unga och den egna handledaren. Som handledare vill vi ge den unga möjlighet till en positiv identifikation och kvinnliga eller manliga rollmodeller. Familjearbete Inom familjearbetet vill vi stöda familjens välbefinnande och förmåga att klara sig i vardagen. Den egna handledaren har en viktig roll i kontakten med barnens familjer. Med tanke på barnets eller den ungas välbefinnande är det viktigt att få till stånd ett gott samarbete med barnets föräldrar. Han/hon upplever då att de vuxna tillsammans försöker hjälpa och stöda honom/henne. Genom familjearbete försöker vi också motivera familjerna att själva lösa sina problem och hitta sina egna resurser. En viktig förutsättning för att detta ska lyckas är att vi motiverar familjerna genom att uppmuntra dem och stöda deras vilja att samarbeta i fostran av barnet. Barnhemmets personal fungerar också som brobyggare mellan föräldrarna och de unga i konflikt- och problemsituationer. Kontakten med föräldrarna sker alltid utgående från barnets bästa. Barnets intresse är det centrala. Vi anser att det är viktigt att hjälpa den unga så att han eller hon bemöts som en aktiv part i barnskyddsprocessen och inte så att andra bestämmer vad som är den ungas bästa utan att ha kontakt med honom eller henne själv. Vi håller kontakt med och diskuterar med familjerna, vi ordnar samarbetsmöten, familjemöten och stödgrupper och håller kontakt med skolan och andra samarbetspartner. I det praktiska arbetet kan vi t.ex. använda oss av olika rollkartor och rollspel. Den dagliga verksamheten/dagsprogrammet Vi vill ge barnen och de unga en regelbunden dygnsrytm och en trygg och stimulerande miljö. Vi stöder deras utveckling genom lämpliga aktiviteter och sysselsättning. Vi använder oss av ett hälsofrämjande arbetssätt och verksamhet som på olika sätt stöder barnets hälsa, livskvalitet och välbefinnande. Handbok för Folkhälsans barnskydd 17

19 Hälsofrämjande inom barnskyddet: När ett barn kommer till barnhemmet kommer det alltid från en svår situation. Då är den viktigaste hälsofrämjande faktorn att barnet känner sig tryggt. Då det gäller ett spädbarn eller ett riktigt litet barn är en god interaktion mellan vårdaren och barnet den värdefullaste grunden för barnets framtid. Vi ger barnet en lugn trygghet, ögonkontakt, lågmält samtal, en trygg varm famn, allt det som en god växelverkan innebär. Barnet får en god grundvård som innefattar rätt föda, vila, sömn, stimulans och utevistelse som skapar en trygg jämn rytm. Allt detta är hälsofrämjande för barnet. Vi ger trygghet genom att svara på barnets behov. En stabil varm vuxen finns till hands och kan bemöta barnet enligt barnets ålder och mognadsnivå och - lyssnar, samtalar och förklarar situationen för barnet, förklarar att det nu finns vuxna som hjälper, och låter barnet vara barn. - hjälper att hålla kontakten till barnets föräldrar och anhöriga. - skapar regelbundna vardagsrutiner, som innehåller god omvårdnad, gränser, en sund vardag tillsammans med trygga varma vuxna, och med vila och stimulans, mångsidig kost och möjlighet till en tillräcklig och god sömn. - uppmuntrar barnet att skapa via bildkonst, rörelse och musik. - skapar möjlighet för regelbunden utevistelse i kombination med lek och motion som ger höjd motståndskraft, bygger upp fysiken och motoriken och ger barnets kreativitet möjlighet att utvecklas. - låter barnet delta i vardagliga göromål. - ser till att barnet får mångsidig kost i rätta mängder - lär barnet att uppskatta renlighet och sköta den personliga hygienen och regelbunden tandvård. Genom kognitiv verksamhet ger vi barnet en känsla av att lyckas det är ett mycket värdefullt mål. För äldre barn och ungdomar är skolgång, vänner och hobbyer viktiga. Vi stöder barnet med skolgången, med att få vänner och fortsatta vänskapsrelationer och med att börja eller fortsätta med olika fritidssysselsättningar. Så här stöder vi den ungas välbefinnande och utveckling till en harmonisk vuxen: - Vi är medvetna om den ungas utvecklingsnivå. - Vi bekräftar för den unga att vi ser honom/henne som den unika individ han/hon är och att var och en är värdefull sådan han/hon är. - Vi lyssnar och är närvarande för den unga. - Vi utgår från den ungas behov och önskemål, dock så att den unga förstår att den vuxna fostrarens roll är att i sista hand fatta de beslut som tryggar den ungas utveckling. - Vi motiverar på ett ändamålsenligt sätt beslut som innebär begränsningar för den unga. - Vi uppmuntrar den unga till en hälsofrämjande livsstil bl.a. genom att föreslå olika fritidssysselsättningar, genom upplysning (tobak, alkohol, droger, sex, mat) och genom att fungera som förebilder. Handbok för Folkhälsans barnskydd 18

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia En kommun för barn och unga skapar välfärd

Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia En kommun för barn och unga skapar välfärd Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2012 I Barnombudsmannens årsbok 2012 Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia En kommun för barn och unga skapar välfärd Opas kuntapäättäjille sekä lasten ja nuorten palveluiden

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020

Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling 2020 Kommunikationsministeriet Ministry of Transport and Communications Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 Nationell strategi för gång och cykling 2020 National Strategy for Walking and Cycling

Lisätiedot

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 3/2009 Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet inom sjöfarten kan ses Laivan arki tallentuu jälkipolville

Lisätiedot

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse

Kiinteistöviraston toimintakertomus. Fastighetskontorets årsberättelse 2012 Kiinteistöviraston toimintakertomus Fastighetskontorets årsberättelse Virastopäällikön katsaus Verkschefens översikt...4 Kiinteistövirasto lyhyesti Fastighetskontoret kortfattat...6 Talous Ekonomi...10

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9 / 11. 31.8.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla OLEV KARTAU Kaunialaisseura Simmis Granin

Lisätiedot

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI raseborgs företagares tidning raaseporin yrittäjien lehti 02/2014 16.-17.5.2014 KARIS KARJAA Raseborgsmässan Raaseporinmessut ETT LEVANDE RASEBORG ELÄVÄ RAASEPORI RAASEPORI-PÄIVÄ

Lisätiedot

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan.

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan. Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan TSK 46 Kela FPA SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK Helsinki 2014 Toimitus/Redigering:

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN FINNISH ADVISORY BOARD ON RESEARCH INTEGRITY God vetenskaplig

Lisätiedot

Samråd finskt förvaltningsområde

Samråd finskt förvaltningsområde SIG2000, v4.0, 2012-09-24 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2014-11-11 Helge Artell helge.artell@sigtuna.se Samråd finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset, Matsilver Datum: 2014-11-11 kl.17.30 Närvarande:

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 6/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu

Lisätiedot

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök

Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi välttää Halvfabrikat oundvikliga i stadens storkök Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/3011 13122010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Puolivalmisteita ei suurkeittiössä voi

Lisätiedot

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot