Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö"

Transkriptio

1 191 LIIKELAITOKSET

2 192 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi. Myös osuuskunta tai säätiö voi tulla ulkoisessa eriyttämisessä kysymykseen. Sisäinen eriytys jakaantuu kirjanpidollisiin ja laskennallisiin vaihtoehtoihin. Kirjanpidollinen eriytys voidaan tehdä joko kunnan liikelaitoksena tai muuna taseyksikkönä. Laskennallista eriytystä voidaan soveltaa kolmessa erityyppisessä tilanteessa: koko liiketoiminnan, kunnan liiketoiminnan osatoimintojen tai liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttämisenä. Valittava vaihtoehto riippuu liiketoiminnan luonteesta ja eriyttämissäännöksistä. Kunnan liiketoiminnan eriyttämisvaihtoehtoja kuvaa seuraava kaavio: Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot Ulkoistaminen Sisäinen eriyttäminen Yhtiö Kirjanpidollinen Laskennallinen Kuntayhtymä Kunnan liikelaitos Liiketoiminta laskennallisena kokonaisuutena Osuuskunta Muu taseyksikkö Liikelaitoksen osatoimintojen laskennallinen eriyttäminen Liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttäminen Kirjanpidollisesta eriyttämisestä kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen. Kirjanpidollinen eriyttäminen edellyttää yleisohjeen mukaan, että liikelaitos laatii soveltuvin osin kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Kunnan kirjanpidossa liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään kunnan muun tilinpäätöksen kanssa kunnan kokonaistilinpäätökseksi. Kirjanpidollisesti eriytetystä liiketoiminnasta käytetään kuntajaoston yleisohjeessa nimitystä kunnan liikelaitos. Kunnan liikelaitoksella on muita toimintayksiköitä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa. Erityisesti tämä koskee investointien rahoitusta. Lisäksi kirjanpidollisesti eriytetylle liikelaitokselle usein asetetaan omat hallintoelimet kuten kuntalain 17.3 :n tarkoittama johtokunta ja toimitusjohtaja.

3 193 Jyväskylän kaupungin liikelaitokset Jyväskylän kaupunki Tukipalveluiden johtokunta KH:n toimitilajaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Pelastuslautakunta Altek, liikelaitos Total, liikelaitos Kylän Kattaus, liiikelaitos Tilapalvelu, liikelaitos Työterveyden johtokunta Vesilaitos, liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos, liikelaitos Työterveys, liikelaitos Jyväskylän Tilapalvelu toimii kaupunginhallituksen kiinteistö- ja toimitilajaoston alaisuudessa. Jyväskylän Vesilaitos toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa. Jyväskylän Seudun Työterveys toimii oman johtokuntansa alaisuudessa. Total Kiinteistöpalvelu sekä vuoden 2004 alusta aloittavat Kylän KATTAUS ja Altek Aluetekniikka toimivat tuotannollisten tukipalvelujen johtokunnan alaisuudessa. Keski-Suomen Pelastuslaitos aloittaa kaupungin liikelaitoksena vuoden 2004 alusta ja toimii oman alueellisesti valitun lautakuntansa alaisuudessa. Laitos hoitaa koko maakunnan (30 kuntaa) pelastustoimen tehtävät. Kaupungin johtamisjärjestelmien kehittäminen sekä luottamushenkilö- että viranhaltijaorganisaation osalta on valmisteltavana. Tavoitteena on, että hallinnon uudistus voidaan toteuttaa vuoden 2005 alusta lukien. Liikelaitosten johtamisjärjestelmä käsitellään ja johtosäännöt tarkistetaan valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten toimintaperiaatteita Liikelaitoksien toimintaa ohjaa konsernijohto. Liikelaitostoiminnasta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Tuotannollisen tukipalvelujen liikelaitoksissa (Altek, Total, Kylän KATTAUS) noudatetaan seuraavia kilpailuttamiseen liittyviä periaatteita: 1. Konsernijohto päättää liiketoimintastrategian perusteella tuotantoyksikön toiminnan avaamisesta ulkoisille markkinoille. 2. Kaupungin tuotantoyksikkö ei jätä tarjousta, kun kaupunki kilpailuttaa tarvitsemansa palvelun ulkoisilla markkinoilla. 3. Kaupungin tuotantoyksikkö ei tarjoa palveluja ulkoisille markkinoille tai osallistu ulkoisiin kilpailutuksiin. 4. Kaupungin tuotantoyksikkö voi tehdä satunnaisia ulkopuolisia tilaustöitä listahinnoin.

4 Kunnan liikelaitos 194 Jyväskylän Tilapalvelu TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Muutos euroa % Sijoitetun pääoman tuotto (sitova) ,3 % Sij.pääoman tuotto ilman satun ,3 % naisia tuottoja Sijoitettu pääoma ,2 % Tuottoprosentti 5,79 % 4,67 % 4,67 % 0,00 % 0,0 % Taloussuunnitelman perustelut: Tulostavoitteena on +/-0 eli tulot kattavat menot. Sisäisiä vuokria on korotettu kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin mukaisesti 2,9 %, jolla pyritään kattamaan vuosien 2003 ja 2004 kustannustason nousu. Sisäisiä siivouskustannuksia on alennettu 2 %. Myynneistä johtuen kiinteistö- ja tilaomaisuuden määrä vähenee n hum2. Peruspalvelujen tarvitsemat tilat vähentyvät n htm2 vuoden 2002 tilinpäätökseen verrattuna. Tästä suurimmat ovat Konservatorion toiminnan siirtyminen Jyväskylän Ammattiopistolle sekä luopuminen Kinkomaan sairaalan vuokratiloista. Toiminta-ajatus: Jyväskylän Tilapalvelu hankkii kaupungin ydinpalvelutuotannolle tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kilpailukykyiset kiinteistö- ja tilapalvelut sekä vastaa kaupungin omistamasta kiinteistö- ja tilaomaisuudesta, sen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Toiminnalliset tavoitteet: Omaisuuden arvon hallinta Omaisuuden hoidossa keskitytään ydinpalvelukiinteistöjen hallintaan ja muussa käytössä oleva kiinteistöomaisuus pyritään realisoimaan 1. Toimintojen uudelleen järjestelyjen ja rakenteellisten muutosten kautta kaupungin tilojen käyttöä tehostetaan hallintokuntien ja tilapalvelun yhteishankkeena. 2. Tarpeettoman kiinteistö- ja tilaomaisuuden myyntiä jatketaan tavoitteena kohdentaa resurssit peruspalvelutiloihin ja sisäilmastokorjauksiin. Asiakaspalvelun syventäminen Asiakaspalvelumme on avointa, vuorovaikutteista, nopeasti reagoivaa sekä asiakkaan perustarpeet ymmärtävää. 1. Vuosikorjaustöiden tiedottamista ja ajoitusta parannetaan asiakaslähtöisemmäksi. 2. Asiakaspalautejärjestelmiä kehitetään uutta teknologiaa ja valtakunnallisia kiinteistöalan vertailuja hyödyntäen. Tilapalveluiden kilpailukykyinen hankkiminen Kaikki hankkimamme kiinteistö- ja tilapalvelut ovat tuotteistettuja, ympäristöystävällisiä ja kilpailukykyisiä sekä ammattitaitoisesti ostettu joko kilpailuttamalla tai muun kestävän kehityksen pohjalta. 1. Kiinteistö- ja tilapalvelujen kilpailuttamisen laajentaminen konsernin kilpailuttamissääntöjen mukaisesti. 2. Henkilöstön koulutusresurssit kohdennetaan hankintaosaamisen lisäämiseen.

5 195 Terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö Asiakkaamme toimivat todetusti terveellisessä ja turvallisessa toimintaympäristössä. Tietojärjestelmät sekä hankkimamme rakennusautomaatio edustavat viimeistä kiinteistöteknologiaa. 1. Terve Talo-teknologiaohjeiston käyttöönotto peruskorjaus- ja uudishankkeissa. 2. Turvajärjestelmien rakentaminen laaditun ohjelman mukaisesti. Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Muutos Taloudellinen näkökulma: % Tulos-% ,6% Toimintakate-% ,3% Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) ,0% Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,5% Ohj.kunn.pito+peruskorj. (e/hum2/kk) 2,19 3,30 3,30 0,00 0,0% Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 17,7 7,8 10,00 2,20 28,2% Ulk. toimitilavuokrauksen käyttökate, % ,0% Ulk. toimitilavuokrauksen sipo-% 7,12 6,00 5,50-0,50-8,3% Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely (p.1-4) 3,43 3,50 3,50 0,00 0,0% Prosessinäkökulma: Vajaakäyttöaste, % 1,09 1,00 1,60 0,60 60,0% Hoitovastike e/hum2/kk 1,62 1,70 1,75 0,05 2,9% Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,0% Huoltokirja käytössä, % 8,2 20,0 20,0 0,0 0,0% Lämpöenergian kulutus (kwh/m3) 39,9 41,0 38,3-2,70-6,6% Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö ,0% Koulutus ja kehittäminen/hlokust. % 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0% Työtyytyväisyys, piste 3,16 3,30 3,30 0,00 0,0% VOLYYMITIETOJA TILAT Omat rakennukset ( htm2 ) ,0 % Osakehuoneistot ( htm2 ) ,9 % Vuokrahuoneistot ( htm2 ) ,2 % Sisäiseen käyttöön vuokrattu ( htm2 ) ,2 % Ulkoiseen käyttöön vuokrattu ( htm2 ) ,8 % Vapaat tilat ( htm2 ) ,0 % Huoneala (hum2/asukas) 5,10 4,68 4,68 0,00 0,0 %

6 196 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos euroa % Vuokratulot hallintokunnilta , ,1 % Siivouskorvaukset hallintokunnilta ,0 1 0,0 % Markkinavuokrat , ,5 % Muut tuotot , ,4 % Liikevaihto , ,2 % Henkilöstökulut ,0-30 3,5 % Palvelujen ostot , ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0-74 2,9 % Vuokrakulut , ,9 % Muut kulut ,0-31 3,9 % Toimintakulut , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0-97 1,8 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 47 0,5 % Muut tuotot ja kulut ,0-72 0,0 % Korvaus peruspääomasta , ,3 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä , ,0 % Satunnaiset tuotot , ,0 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (sitova) , ,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus , ,3 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 97 1,8 % Rahoitustuotot ja -kulut , ,2 % Satunnaiset erät , ,0 % Muut tulorahoituksen korjauserät , ,0 % Investoinnit , ,6 % Käyttöomaisuusinvestoinnit (peruspo) , ,8 % Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,1 % Rahoitusosuudet investointeihin , ,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,1 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,0-35 0,5 % Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0,0 0 0,0 % Lainakannan muutokset 0 0 0,0 0 0,0 % Oman pääoman muutokset , ,8 % Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 0 0,0 % Rahoituksen nettokassavirta , ,8 % Kassavarojen muutos , ,0 %

7 197 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Peruspääoman tuotto Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit (peruspo) Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Peruspääoman lisäys Kassavarojen muutos

8 Kunnan liikelaitos 198 Jyväskylän Vesilaitos Toiminta-ajatus: Vesilaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena huolehtien toiminta-alueellaan talousveden tuottamisesta asiakkaille, jäte- ja hulevesien johtamisesta sekä vesihuoltoalaan liittyvistä teknisistä palveluista. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Asiakkaille toimitetaan ensisijaisesti pohjavettä tai tekopohjavettä. Pohja/tekopohjaveden osuus talousvedestä vähintään 95 %. 2. Verkostojen kunnossapito ja korvausinvestoinnit kohdistetaan siten, että vuotovedet vesijohdoissa ovat enintään 14 % ja jätevesiviemäreissä 30 %. 3. Veden jakelun häiriöindeksi enintään henkilötuntia/kk (vedettä jääneet ihmiset x katkon aika). Kehittämistavoitteet: 1. Investointien ja kunnossapidon kustannuslaskennassa ja rahoitusseurannassa otetaan käyttöön JD-kustannuslaskenta- ja seurantaohjelmisto sekä Costcontrol-toimintolaskentaohjelma. 2. Aqua Enfo-vesilaskutusjärjestelmän Web-asiakaspalvelujärjestelmä otetaan käyttöön. Asiakkaat voivat itse käydä selailemassa vesilaskujaan ja ilmoittaa vesimäärälukemiaan. Taloussuunnitelman perustelut: 1. Veden myynnin odotetaan pysyvän ennallaan. 2. Vesihuoltomaksuihin ei tule korotusta vuonna Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2004 on euroa. 4. Investointeihin varatun 5,4 milj. tasolla pitkäaikaisten lainojen nettomäärä ei lisäänny v Vesihuoltomaksut, (sis. ALV). V.2002 V.2003 V.2004 Muutos e / m3 e / m3 e /m3 e / m3 % Vesimaksu 1,15 1,20 1,20 0,00 0,0 Jätevesimaksu 1,40 1,40 1,40 0,00 0,0 Yhteensä 2,55 2,60 2,60 0,00 0,0 TUNNUSLUVUT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos yksikkö % Sijoitetun pääoman tuotto ( sitova) ,0 0,0 % Sijoitettu pääoma ,0 0,0 % Tuottoprosentti 12,7 % 12,7 % 12,7 % 0,0 0,0 % Liikevaihto(1000 ) / henk.(htv) ,0 3,3 % Ominaiskulutus (l/as/d) ,0-1,9 % Vuotovedet vj % 14, ,0 0,0 % Vuotovedet jv % ,0 0,0 % Häiriöindeksi henk.tuntia/kk ,0 0,0 % Pohja/tekopohjaveden osuus talousvedestä (%) ,0-5,0 % Henkilöstömäärä (vakinaiset) ,0-4,1 % Henkilötyövuodet (HTV) (vak+tilap.) ,0-4,0 % Kouluspäivät kpl 3,5 3,5 4,0 0,5 14,3 % Työtyytyväisyys 3,8 3,8 3,8 0,0 0,0 %

9 199 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos euroa % Liikevaihto , ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 0 0,0 % Liiketoiminnan muut tuotot ,2 0 1,0 % Materiaalit ja palvelut , ,6 % Henkilöstökulut , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0-16 0,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,4 10-1,8 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,5 % Korkotuotot 5 0 0,0 0 0,0 % Muut rahoitustuotot 6 7 0, ,0 % Kunnalle maksetut korkokulut ,0-4 1,0 % Muille maksetut korkokulut ,0 0 0,0 % Korvaus peruspääomasta ,5 1 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,7 % Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) ,7 0-0,2 % Tilikauden yli-alijäämä (Sitova) , ,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus , ,6 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 16 0,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5-10 0,3 % Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,0 0 0,0 % Investoinnit , ,2 % Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,6 % Rahoitusosuudet investointeihin ,0 0 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 0,0 0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,4 %

10 200 TULOS JA RAHOITUSSUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstömenot Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen nettokassavirta Kassavarojen muutos

11 HALLINTO JA RAKENNUTTAMINEN Hallinto sisältää vesilaitoksen yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, rahoituksen hoidon sekä rakentajan palvelun. Rakennuttaminen sisältää vesilaitoksen investointien valmistelun sekä suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen. Hallinnosta vastaa hallintoyksikkö ja suunnittelusta ja rakennuttamisesta rakennuttamisyksikkö. Palvelun nykytila: Hallinnon vastuualueeseen kuuluvat talous-, henkilöstö- ja asiakirjahallinto, tietotekniikka- ja viestiliikenne, viestintä, neuvonta sekä vesilaitoksen johtaminen. Ympäristökuntien kanssa jatketaan neuvotteluja yhteislaskutuksesta. Vesi- ja jätevesilaskutuksen osuus liikevaihdosta on 88 %. Vuonna 2002 suoritetun asiakaskyselyn mukaan (asteikolla 4-10) veden laskutuskäytäntö sai 8,58 pistettä ja vesilaitoksen tiedotustoiminta 7,81 pistettä Rakennuttamisen vastuualueeseen kuuluu vesilaitoksen yleissuunnittelu, tuotantolaitoksiin kohdistuvat kehittämishankkeet sekä uusinvestointiprosessi. Vesilaitoksessa suunnittelu ja rakentaminen ovat suurimmaksi osaksi ulkoistettu. Suunnittelusta omana työnä tehdään ainoastaan osa vesilaitoksen yleissuunnittelusta sekä uusinvestointien hanke- ja rahoitussuunnittelu. Lisäksi rakennuttamisen vastuualueelle kuuluu uusinvestointikohteiden suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen. Investoinneista n. 80 % on uusinvestointeja ja n. 20 % korvausinvestointeja. Toimintaympäristön muutokset: Hallinnon ja rakennuttamisen vastuualueella ei ole näköpiirissä merkittäviä ulkoisia toimintaympäristön muutoksia vuonna Toiminnalliset tavoitteet: Laskutuskäytäntöä parannetaan ottamalla käyttöön Web-asiakaspalvelujärjestelmä. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Hallinto % Rakennuttaminen % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot ,0 % Investointimenot ,0 % 100 % Nettoinvestoinnit ,0 %

12 202 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Hallinto - Laskutuspalvelu (asiakaskysely) 8,45 8,58 8,6 - Tiedotustoiminta (asiakaskysely) 7,74 7,81 7,85 VOIMAVARAT Hallinnon vastuualueen henkilöresurssit ovat 12 henkilötyövuotta ja rakennuttamisen 4 henkilötyövuotta. Rakennuttaminen ja hallinto palvelee asiakkaita vesilaitoksen toimistotiloissa (Sepänkatu 14 B). 2. VEDEN TUOTANTO JA JAKELU Palvelu sisältää veden tuotannon ja ostot sekä veden jakelun kuluttajille. Palvelusta vastaavat tuotanto- ja jakeluyksiköt yhdessä. Palvelun nykytila: Tuotantolaitosten ja vesijohtoverkoston kunnossapito tehdään pääosin omalla henkilöstöllä. Vesijohtoverkoston kunnossapidossa käytetään ulkopuolisia työkoneita ja kuorma-autoja. Veden tuotannosta 80 % tulee omilta laitoksilta ja 20 % muiden kuntien kanssa yhteisiltä laitoksilta. Asiakaskyselyn mukaan v veden maku sai 8,38 pistettä (asteikko 4-10). Toimintaympäristön muutokset: Viitaniemen pintavesilaitosta joudutaan jatkossa käyttämään myös talousveden tuotantoon. Toiminnalliset tavoitteet: Pohja/tekopohjaveden osuus on vähintään 95 %. Vesijohtoverkoston kunnossapito kohdistetaan siten, että vesijohtoverkoston vuotovedet ovat enintään 14 %. Veden jakelun häiriöindeksi on enintään henkilötuntia/kk. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Veden tuotanto % Veden jakelu % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutett u tuotanto % Investointitulot ,9 Investointimenot ,4 42 % Nettoinvestoinnit ,0

13 203 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Tuotanto - Veden maku (asiakaskysely) (4-10) 8,38 8,34 8,35 - Vuotovedet vj % 14,8 14,0 14,0 VOIMAVARAT - Veden tuotannon ja jakelun henkilöresurssit ovat 29 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 3. JÄTEVESI- JA HULEVESIPALVELU Palvelu sisältää kiinteistöjen tuottaman jäteveden poisjohtamisen ja puhdistuksen sekä huleveden poisjohtamisen. Palvelusta vastaa jakeluyksikkö. Palvelun nykytila: Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilökunnalla. Työkoneet ja kuorma-autot ovat ulkopuolisilta urakoitsijoilta, samoin erikoisosaamista hankitaan ulkopuolisilta. Jäteveden puhdistus hankitaan ostopalveluna Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:ltä Toimintaympäristön muutokset: Verkostot ikääntyvät, mikä aiheuttaa lisääntyvää kunnossapitoa ja kasvavia korvausinvestointeja. Toiminnalliset tavoitteet: Verkoston kunnossapito ja korvausinvestoinnit kohdistetaan siten, että jätevesiverkoston vuotovedet ovat enintään 30 % ja jäteveden ylivuodot enintään m3. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Jäteveden johtaminen* % Jäteveden puhdistus % Huleveden johtaminen* % YHTEENSÄ *) Jäte- ja huleveden johtaminen vuoteen 2002 yhdessä INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot ,7 Investointimenot ,2 52 % Nettoinvestoinnit ,7

14 204 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Jv-vuotovedet % Jv-ylivuodot m Asiakastyytyväisyys (viemäreiden toimivuus) 8,4 8,4 8,4 VOIMAVARAT - Jätevesi- ja hulevesipalvelun henkilöresurssit ovat 13 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 4. TILAUSTYÖT Palvelu sisältää kaupungin eri yksiköille sekä yksityisille tehtävät vesihuollon tilaustyöt. Palvelusta vastaa jakeluyksikkö. Palvelun nykytila: LV-asennuspalvelut sekä vesihuollon tilaustyöt, jotka pitävät sisällään vesihuoltoliittymien rakentamiset ja yksityisille tehdyt tonttijohtojen rakentamiset, korjaukset ja uusimiset. Toimintaympäristön muutokset: LV-ASENNUSPALVELUT siirtyvät muiden vesihuollon tilaustöiden yhteyteen. Toiminnalliset tavoitteet: Tuotot kattavat kulut PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % LV-asennus % Vesih.tilaustyöt % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot % Investointimenot ,3 % 100 % Nettoinvestoinnit ,3 %

15 205 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Tuotot kulut (1 000 ) VOIMAVARAT - LV-asennuksen henkilöresurssit ovat 5 henkilötyövuotta ja vesihuollon tilaustöiden henkilöresurssit 4 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 5. VARASTO Palvelu sisältää hankintoihin ja materiaalien myyntiin liittyvät toimenpiteet sekä sopimusasiat. Palvelusta vastaa varastoyksikkö. Palvelun nykytila: Varasto palvelee pääosin vesilaitoksen omaa toimintaa. Varaston myynnistä noin 20 % menee ulkopuolisille, pääasiassa naapurikunnille. Toimintaympäristön muutokset: Suoratoimitusten määrää lisätään edelleen suhteessa varastomyyntiin. Sähköisten tilausten/laskutuksen käyttöä lisätään rutiinitilauksissa. Toiminnalliset tavoitteet: Varaston tuotot kattavat kulut. Varaston arvo ei ylitä euroa. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Varasto YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Varaston arvo (1 000 ) Tuotot kulut (1 000 ) +16,6 +32,9 +10,0 VOIMAVARAT - Varaston henkilöresurssit ovat 3 henkilötyövuotta. - Kiinteistötekniset tuotteet sekä osa kunnallisteknisistä tuotteista on pintavesilaitoksella. Isojen putkien ja osien varasto on Länsiväylä 2:ssa.

16 Kunnan liikelaitos 206 Jyväskylän seudun Työterveys Toiminta-ajatus: Jyväskylän Seudun Työterveys tuottaa työterveyspalveluja sopimusten piirissä oleville ja työterveyshuoltoon ilmoittautuville Jyväskylän kaupungissa toimiville yrityksille, yhteisöille ja yrittäjille. Työterveyshuollon toiminnan tavoite on työpaikkojen, työyhteisöjen ja työssäkäyvän väestön terveyden edistäminen ja työhön liittyvien terveyden haittojen ehkäiseminen. Visio ja strategia: 1. Työterveyshuolto suunnittelee yhteistyössä asiakkaidensa kanssa työterveyshuoltolain mukaiset työterveyspalvelut, joihin sisältyy asiakasyrityksen tarpeisiin perustuva työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitelma. Painopiste työterveyshuoltotyössä on työn, työolosuhteiden, työyhteisön tuntemisessa ja sen kautta työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämisessä. 2. Asiakasyrityksille, jotka ovat tehneet sopimuksen sairaanhoitopalveluista, tuotetaan työterveyshuoltopainotteista yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, johon kuuluvat sopimuksen ehdoissa kuvatut tutkimukset ja toimenpiteet. Strategiset tavoitteet: Työterveyshuoltoyksikön liikelaitostoiminnan periaatteiden vakiinnuttaminen niin sisäisessä toiminnassa kuin yhteistyötahojen toiminnan rajapinnassa. Tavoitteena vuoteen 2006 mennessä on kehittyä seudullisesti työterveyshuollon asiantuntijapalveluja tuottavaksi yksiköksi kansallisen terveysprojektin mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Työterveyshuoltolain mukainen ennaltaehkäisevä työ työpaikoilla ja työyhteisöissä. 2. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta sen eettisiä periaatteita noudattaen. 3. Työfysioterapiapalvelujen kehittäminen tavoitteena tehostaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoa ja kuntoutusta ja estää työkyvyttömyysjaksojen tarpeeton pitkittyminen sekä työergonomia selvitysten ja ohjauksen avulla tehostaa sairauksien ennaltaehkäisyä. 4. Työyhteisöön ja työhyvinvointiin kohdentuvien palveluiden kehittäminen ja laajentaminen kohdentaen työterveyshuollon osaamisresursseja näille alueille. 5. Sairaanhoitopalvelujen toteuttaminen siten, että päivystysluonteiset asiat pystytään hoitamaan samana päivänä ja ei-kiireellisissä asioissa asiakas saa ajan kahden viikon sisällä. Taloudellinen tavoite: Liikelaitos kattaa tuloksellaan toimintamenot, toiminnan kehittämisen ja käyttöomaisuusinvestoinnit.

17 207 Vaikuttavuusnäkökulma: Asiakaskäyntien lukumäärä ,8% Terveydenhoitajien terv.tark.lkm ,4% Lääkäreiden terv.tark.lkm ,8% Terv.hoitajien sairaanhoitokäyntien lkm ,5% Lääkäreiden sairaanhoitokäyntien lkm ,0% Työpaikkatoimintojen lukumäärä ,7% 17,7 16,6 7,80-8,80-53,0% Asiakasnäkökulma: Lääkärin ajanvarausvastaanotolle pääsy 2 vrk 2 vrk 2vrk Tavoitteena on, että työterveyshuolto pystyy tarjoamaan tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat palvelut ajallaan. Asiakkaan/asiakastyönantajan vastuutiimi huolehtii palvelujen toteuttamisesta ja kohdentumisesta. Työpaikkojen toimintasuunnitelmien tarkistaminen vähintään kahden vuoden välein. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään v. 2004, tavoitteena on asiakastyytyväisyyden parantuminen syksyn 2001 kyselyyn verrattuna. Prosessinäkökulma: Perusprosessien tarkistus on meneillään 3,00 6,00 (esim. työkyvyn selvittely, yritysten toimintasuunnitelmat, työyhteisötoiminta,uusien yritysten palvelujen käynnistyminen, tarjousmenettely) Yhteiset toimintakäytännöt sovitaan ja otetaan käyttöön vuoden 2004 aikana Laitteiden toimintavalmiudesta huolehtiminen sovittu Talousarvion toteutminen suunnitelman mukaisesti Henkilöstönäkökulma: Pätevyys: Kaikki käyvät/ovat käyneet TTL:n pitkän kurssin Kehityskeskusteluissa sovitaan henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat Työyhteisön koulutustavoitteet v:lle 2004 tehdään ja toteutetaan työyhteisöpäivän suunnitelman mukaisesti Riittävyys (tavoite): Yksi terveydenhoitaja asiakasta kohti Yksi lääkäri asiakasta kohti Työilmapiiri 3,34 3,40 Vaikuttavuusnäkökulma: Seurataan yhdessä yritysten kanssa yrityksen sairauspoissaolokehitystä, tavoitteena pitkien/ pitkittyvien sairauslomien väheneminen. Asiakaspalauteiden avulla seurataan asiakastyytyväisyyttä. Työnantajilta kerätään palautetta toiminnan kohdentumisesta ja onnistumisesta.

18 208 TULOSLASKELMA (1 000 euroa TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos % Myyntitulot 1 335, , ,0 741,3 57,9 % Maksutulot 0,0 129,7 0,0-129,7-100,0 % Korvaus KTL:n mukaisesta työstä 1,0 25,6 1,0-24,6 100,0 % Muut tulot 0,4 1,2 1,0-0,2-16,7 % Liikevaihto 1 337, , ,0 586,8 40,9 % Henkilöstökulut , , ,0-197,4 17,2 % Palvelujen ostot -174,0-147,0-412,0-265,0 180,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -66,9-25,9-125,0-99,1 382,6 % Muut kulut -106,3-115,7-141,0-25,3 21,9 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % Tilikauden yli-/alijäämä (Sitova) -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Kassavarojen muutos

19 Kunnan liikelaitos 209 Total Kiinteistöpalvelu Toiminta-ajatus: Total Kiinteistöpalvelu tuottaa palveluja pääasiallisesti kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisölle sekä lisäksi seudullisia palveluita. Total Kiinteistöpalvelu huolehtii työympäristön toimivuudesta auttaen näin asiakasta onnistumaan omassa perustehtävässään. Palvelutuotannon päätoimialat ovat kiinteistöjen peruskorjaus, kunnossapito, käyttäjäpalvelut, hoito ja huolto sekä siivous- ja logistiikkapalvelut. Palveluita tuotetaan keskittymällä ydinosaamista tukeviin kiinteistöjen käytönaikaisiin elinkaari- ja käyttäjäpalveluihin. Visio 2007: Total Kiinteistöpalvelu on alueellisesti merkittävä kiinteistöalan ja logistiikkapalvelujen tuottaja. Toiminnassa korostuu asiakasläheinen, verkostoitumiseen ja yrittäjyyteen kannustava toimintakulttuuri. Strategiset tavoitteet: Seudullista yhteistyötä lisätään. Kehitetään palvelut kiinteistötekniseltä laadultaan ja kustannustasoltaan kilpailukykyisiksi. Toiminnalliset tavoitteet: Total Kiinteistöpalvelu tuottaa asteittain uudistetun palvelukulttuurin, ns. Total-palvelun, mukaisesti toteutettuja kustannustehokkaita ja asiakasläheisiä palveluja. Tavoitteena on tuottaa palvelut markkinoilla olevan yleisen kustannustason mukaisesti. Laskenta ja raportointi kehitetään liikelaitosohjauksen vaatimalle tasolle. 1. Uuden Total-palvelun mukaisesti tuotettuja palveluja on 40 % toiminnasta. Haastava työyhteisö luo edellytykset sisäiseen yrittäjyyteen ja uuteen korkeatuottoiseen palvelukulttuuriin mm. kehittämällä henkilöstösuunnittelua ja perehdyttämistä tiimien osaamista ja joustavuutta kannustavia palkkausjärjestelmiä 2. Palvelut tuotetaan yleisen kustannustason mukaisesti tai mikäli oma kustannustaso on sitä korkeampi, palvelut tuotetaan 5 % nykyistä edullisemmin kiinteistönhoidossa ja siivouksessa sopimushintoja alennetaan 2 % rakentamispalveluiden lähtökohtana on toimia markkinalähtöisen tavoitehinnan mukaisesti logistiikkapalveluiden kustannustaso määritellään toimintolaskennalla 3. Kaupungin sisäisten logistiikkapalvelujen kehittäminen sisäpostin ja pientavarakuljetusten uusi toimintamalli aloitetaan vuoden 2004 alussa 4. Yhteistyötä tilaajien kanssa kehitetään laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Taloudelliset tavoitteet: Total Kiinteistöpalvelun toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja yksikkö rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa.

20 210 TUNNUSLUVUT TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt - Puhtauspalvelut 3,85 4,00 4,00 0,00 0,0 % - Kiinteistönhoito 4,05 4,00 4,00 0,00 0,0 % - Keskusvarasto 0,00 4,00 4,00 0,00 0,0 % Resurssit ja talous Tavoitetulos, poikkeama (1 000 e) -29,6-530,0 0,0 530,0 0,0 % Tavoitetulos, poikkeama % 0,04 4,10 0,00-4,10 0,0 % Liikevaihto / hlö (1 000 e) 44,3 44,0 47,0 3,0 6,8 % Henk.kust. / kokonaiskust. % 59,9 60,0 60,7 0,7 1,2 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 3,51 2,00 2,50 0,50 25,0 % Henkilöstön osuus uudessa palvelukultuurissa % 0,0 20,0 40,0 20,0 100,0 % Prosessit ja rakenteet Siivous m2 / pv / hlö ,0 % Siivous e / m2 / v 20,21 20,00 20,00 0,00 0,0 % Kiinteistönhoito m2 / hlö ,0 % Kiinteistönhoito e / m2 / kk 0,36 0,30 0,30 0,00 0,0 % VOLYYMITIEDOT Liikevaihto (1 000 e) , , ,0 700,0 5,5 % Seututuontannon osuus liikevaihdosta 7,8 8,0 13,0 5,0 62,5 % Henkilömäärä, vakitukset ,2 % - Puhtauspalvelut ,7 % - Rakentamispalvelut ,0 % - Logistiikkapalvelut ,0 % - Ylläpitopalvelut ,7 % - Hallinto ,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,2 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,0 % Tuotantosopimukset - Siivous, m ,1 % - Kiinteistönhoito, m ,0 %

21 211 TULOSLASKELMA (1 000 euroa TP 2002 TPE2003 TA 2004 Muutos euroa % Liikevaihto , , ,0 700,0 5,5 % Materiaalit ja palvelut , , ,0-100,0 2,1 % Henkilöstökulut , , ,0-93,0 1,1 % Poistot ja arvonalentumiset -51,9-53,3-58,0-4,7 8,8 % Liiketoiminnan muut kulut -309,7-366,7-320,0 46,7-12,7 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -29,5-500,0 49,0 549,0-109,8 % Rahoitustuotot- ja kulut 0,0 0,0-7,0-7,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen varauksia -29,5-500,0 42,0 542,0-108,4 % Tilikauden yli-alijäämä (Sitova) -29,5-500,0 42,0 542,0-108,4 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toimintakate -30,0-450,0 100,0 550,0-122,2 % Tulorahoitus -30,0-450,0 100,0 550,0-122,2 % Investoinnit -100,0-47,0-100,0-53,0 112,8 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -100,0-47,0-100,0-53,0 112,8 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -130,0-497,0 0,0 497,0-100,0 % euroa TALOUDEN KEHITYS VV TULOT MENOT Logistiikkapalvelut sisältyy TP-01 alkaen TULOS TP-99 TP-00 TP-01 TP -02 TA-03 TPE-03 TA-04

22 212 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot- ja kulut Yli(ali)jäämä ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toimintakate Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

23 Kunnan liikelaitos 213 Altek Aluetekniikka Toiminta-ajatus: Altek Aluetekniikka tuottaa liikelaitoksena yhdyskuntatekniikan sekä viheralueiden ylläpito- ja rakentamispalveluja. Strategiset tavoitteet: Altek Aluetekniikan liikelaitostaminen ja seudullisen yhteistyön lisääminen. Toiminnalliset tavoitteet: Työohjelmien toteuttaminen sopimusten mukaisesti Hoito- ja kunnossapitosopimusten täyttäminen sovittuun laatutasoon Kustannustehokkuuden lisääminen Taloudellinen tavoite: Altek Aluetekniikan toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja yksikkö rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa toiminnasta saatavilla tuloilla. Investointien perustelut: Investointisuunnitelman mukaisesti hankitaan auto-, kone- sekä muuta toiminnassa tarpeellista kalustoa. Tavoitteena on korvata vanhenevaa kalustoa korvausinvestoinnein, jolloin myös vanhaa kalustoa poistuu käytöstä ja korjauskustannukset tätä kautta alenevat. Uudemmalla kalustolla saavutetaan myös lisätehokkuutta ja kustannussäästöjä. TUNNUSLUVUT (Balance Scorecard) TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt Rakentamispalvelut 4,04 4,05 4,10 0,05 1,2 % Hoitopalvelut 3,75 3,80 3,85 0,05 1,3 % Tukipalvelut 3,76 3,80 3,85 0,05 1,3 % Resurssit ja talous Tavoitetulos, poikkeama (1 000 e) -492, ,0 0,0 % Tavoitetulos, poikkeama % 0,00 0,00 0,0 0,0 % Liikevaihto / hlö (1 000 e) 74,0 80,7 77,9-2,8-3,5 % Henk.kust / kokonaiskust. % 46,3 45,2 47,2 2,0 4,4 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 3,75 4,00 4,50 0,5 12,5 % Aloitteet kpl/vuosi 4,00 5,00 10,00 5,0 100,0 % Prosessit ja rakenteet Laatuvirhekust. /vuosi ,0-25,0 % Auditoinnit kpl/vuosi 0,00 6,00 10,00 4,00 66,7 % Oman kaluston käyttöaste % ,0 4,0 %

24 214 TUNNUSLUVUT (Balance Scorecard) TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos % VOLYYMITIEDOT Liikevaihto (1 000 e) ,2 % - Talous ja hallinto ,0 % - Rakentamispalvelut ,5 % - Alueiden hoito ,7 % - Maa- ja kiviainestoimi ,8 % - Varikkotoiminta ,4 % Henkilömäärä, vak ,0-1,7 % - Rakentamispalvelut ,0-2,1 % - Alueiden hoito ,0-1,9 % - Maa- ja kiviainestoimi ,0 0,0 % - Varikkotoiminta ,0-1,5 % - Hallinto ,0 0,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,0 25,0 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,0-16,3 % Tuotantosopimukset Alueiden hoitosopimus euroa/vuos ,0 % Kiinteistönhoito/pihat/euroa/vuosi ,0 4,3 % TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos Liikevaihto , , ,0 191,0 1,4 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,7 213,1-8,7 % Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -173,2 Palvelujen ostot , , ,0-281,8 7,5 % Henkilöstökulut , , ,0 75,8-1,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -291,0-269,1-323,0-53,9 20,0 % Liiketoiminnan muut kulut -804,5-916,1-887,3 28,8-3,1 % Liikeylijäämä -492,0-46,0 127,0 173,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0-60,0-60,0 0,0 % Ylijäämä ennen varauksia -492,0-46,0 67,0 113,0 0,0 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 % Tilikauden ylijäämä (Sitova) -492,0-46,0 67,0 113,0 0,0 %

25 215 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos Varsinaisen toiminnan kassavirta Tulorahoitus -201,0 223,1 390, ,8 % Liikeylijäämä (alijäämä) -492,0-46,0 127, ,1 % Poistot ja arvonalentumiset 291,0 269,1 323, ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0-60, ,0 % Investoinnit -412,6-426, ,0-663,6 2,7 Käyttöomaisuusinvestoinnit -412,6-426, , ,4 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,0 0,0 50, ,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -613,6-203,3-700, ,3 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TA 2004 TS 2005 TS 2006 TS 2007 TS 2008 Liikevaihto , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset -323,0-344,0-366,0-387,0-409,0 Liikeylijäämä 127,0 96,0 182,0 151,0 124,0 Rahoitustuotot- ja kulut -60,0-60,0-60,0-50,0-45,0 Ylijäämä ennen varauksia 67,0 36,0 122,0 101,0 79,0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden ylijäämä 67,0 36,0 122,0 101,0 79,0 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan kassavirta TS 2004 TS 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 Toimintakate Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja Investointien nettokassavirta TALOUS JA HALLINTO Talous ja hallinto sisältää Aluetekniikan yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, talousseurannan ja raportoinnin, kirjanpidon, laskutuksen sekä asiakirjapalvelut ja muut toimistopalvelut. Palvelun nykytila: Palvelut tuotetaan yksikössä, paitsi kuukausipalkkalaskenta sekä ostoreskontran kirjaamispalvelut, jotka ostetaan teknisen palvelukeskuksen hallintopalvelut -yksiköltä. Yksikön tarvitsemat ITtukipalvelut ostetaan myös hallintopalvelut -yksiköltä. Toimintaympäristön muutokset: Liikelaitosmuotoinen toiminta muuttanee talous- ja hallintohenkilöstön tehtävänkuvia. Hallinnon kustannuksia on kohdennettu aikaisemmasta poiketen yksikön eri vastuualueille.

26 PALVELUN TUOTOT JA KULUT e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Talous ja hallinto 29,3 743,1 30, ,5 YHTEENSÄ 29,3 743,1 30, ,5 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT Hallintokustannukset kokonaiskustannuksista % TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % 5,4 5,1 4,7-0,4-7,8 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,0 % Toimitilat, m 2 233,0 233,0 233,0 0 0,0 % 2. ALUEIDEN HOITO Altek aluetekniikka tuottaa yleisten alueiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat palvelut tilaajien kanssa tehtyjen sopimuksien mukaiseen laatutasoon. Palvelun nykytila: Alueidenhoidon liikevaihto vuonna 2003 on noin 3,9 milj. euroa. Hoitohenkilöiden määrä vaihtelee hoitokausittain. Talvikautena vahvuus on keskimäärin 66 työntekijää, joista 5 on tilapäisessä työsuhteessa. Lisäksi keskimäärin 13 kuljettajaa tukipalveluissa ja 12 yksityistä aurausyksikköä osallistuu aurauslähtöihin. Kesäkautena vahvuus on keskimäärin 98 työntekijää, joista tilapäisessä työsuhteessa on 16 työtekijää ja 21 opiskelijaa. Tukipalvelun kuljettajia ja yksityistä kone- ja kuljetuskalustoa työllistetään satunnaisesti. Toimintaympäristön muutokset: Säynätsalon ja Keljonkankaan kaupunginosien hoitotyöt siirtyvät Katu- ja puisto-osaston kilpailuttamina vuoden alusta urakoitsijoiden hoidettaviksi samoin kuin keskustan kevyen liikenteen väylien ja P-alueiden talvihoitotyöt lumenajoineen. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Talvihoito 2 038, ,7 Kesähoito 957,0 744,2 Muut hoitotyöt 753,0 704,6 YHTEENSÄ 3 856, , , , , ,5

27 217 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Lumityöt /m 2 0,43 0,43 0,40-0,03-7,5 % Liukkauden torjunta /m2 0,21 0,21 0,20-0,01-5,0 % Puhtaanapito /m2 0, ,048-0,002-4,2 % Viheralueiden hoito /m2 0,66 0,65 0,63-0,02-3,2 % Liikevaihto /henkilö ,9 % Asiakaspalaute (max 5) 3,75 3,80 3,85 0,05 1,3 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,4 % Toimitilat, m ,9 3. MAA- JA KIVIAINESTOIMINTA Maa- ja kiviainestoiminta vastaa kaupungin maa- ja kiviainesmateriaalien tuotannosta, hankinnoista, ylijäämämassojen kierrätyksestä sekä maankaatopaikoista. Lisäksi se hankkii maa- ja kiviainespalveluja kaupungin työkohteisiin ja muihin omiin tarpeisiin sekä myy tuotteita ulkoisille asiakkaille. Palvelun nykytila: Oman tuotannon osuus maa- ja kiviainestoiminnassa ja tuotannossa noin 90 %. Murskaus- ja jalostustoiminta (urakoittaminen) sekä laadunvarmistus tehdään omatoimisesti. Toimintaympäristön muutokset: Maa-ainesten ottamislupien uusiminen ajankohtainen lähivuosina Hallinnon kustannuksia on kohdennettu tälle kustannuspaikalle PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Maa- ja kiviaines 1165,7 787, , ,8 YHTEENSÄ 1165,7 787, , ,8 TUNNUSLUVUT/ TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % MITTARIT Hiekan ja soran myynti tn ,3 % Murskeiden myynti tn ,8 % Mullan myynti m ,1 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,0 % Toimitilat, m 2 40,0 45,0 45,0 0 0,0 %

28 YHDYSKUNTAPALVELUT Toteuttaa kaupungin kunnallisteknisiä rakennushankkeita palvelun järjestäjän kanssa sovitulla tavalla. Palvelun nykytila: Kunnallistekniikan rakentamistoiminnan kokonaistuloista v saatiin katu- ja puistoosastolta n. 75 %, vesilaitokselta n. 14 % ja muilta tilaajilta n. 11 %. Rakentamistoiminnassa vakinaisten määrä on 48 henkilöä, kesäkautena lisäksi noin 20 henkilöä tilapäisessä työsuhteessa. Toimintaympäristön muutokset: Kone- ja kuljetuskaluston uusiminen on auttanut oman kaluston käyttöasteen paranemista myös rakentamisen alueella. Uudet toimitilat ovat selkeyttäneet toimintoja. Kuokkalan ja Keljonkadun toimitilojen tilalle etsitään korvaavia tiloja kaupungin eteläosista. Hallinnon kustannuksia on kohdennettu tälle kustannuspaikalle. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Yhdyskuntarakentaminen 7889,8 6793,5 9050,8 7312, ,1 YHTEENSÄ 7889,8 6793,5 9050,8 7312, ,1 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Rakennettu katua m ,4 % Vesihuolto (viem+vj m) ,6 % Rakennettu viheralueita ha 5,5 4,0 3,0-1,0-25,0 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet 58,3 57,2 57,0 0,2 Toimitilat, m 2 416,0 416,0 416,0 0 0,0 % 5. VARIKKOTOIMINTA Tuottaa yksikön kuljetus- ja konevälitys-, korjaamo-, teräsrakenne- ja korjaus- ja varikon varastopalvelut sekä kaluston hallinnan. Palvelun nykytila: Kuljetuskaluston välitys tapahtuu keskitetysti oman yksikön projektikohteisiin, joissa ensisijaisesti käytetään omaa kuljetuskalustoa. Oman kaluston huolto- ja korjaustoiminta tehdään keskitetysti korjaamon toimesta. Teräsrakenteita tehdään ensisijaisesti oman yksikön ja muiden hallintokuntien rakennus- ja korjauskohteisiin.

29 219 Varikkotoiminnan varasto palvelee ensisijaisesti korjaamo ja teräsrakennetoimintaa. Oman kaluston hallinta on keskitetty varikkotoimintaan. Hallinnon kustannuksia kohdennetaan tälle kustannuspaikalle. Toimintaympäristön muutokset: Korjaamotoiminta tulee jatkossa muuttumaan enemmän huoltotoiminnaksi. Huolto- ja korjaamotiloihin uusitaan koneita ja laitteita. Toimialalle kehitetään kokonaistuotepaketteja. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut VARIKKO Kuljetuspalvelut ,1 Korjaamopalvelut 171,5 578,2 Teräsrakenne 171,5 306 Varasto 5 588,8 YHTEENSÄ 611,1 3583,8 1103,1 3794, ,1 INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 e TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Investointimenot 412,6 426,4 1140,0 713,6 167,3 % Yllä esitetyt käyttöomaisuusinvestoinnit ovat koko yksikön käyttöön tulevien auto- kone- ja muun kaluston hankintoja. TUNNUSLUVUT/ TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % MITTARIT Oman kaluston 75,0 75,0 78,0 3,0 4,0 % käyttösuhde % Toimintatunnit korjaamo ,0 % Toimintatulot /kuljettaja ,7 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,4 % Toimitilat, m ,0 % Huom. Toimitiloissa 2003 mukana konehalli, koko m2. Savelan toimitilat Huom. Henkilövuosissa huomioitu v kuljettajien siirtyminen alueiden hoidosta varikkoon ( 22 henk.).

30 Kunnan liikelaitos 220 Kylän KATTAUS Toiminta-ajatus: Kylän KATTAUS tuottaa maukkaita ravitsemussuosituksen mukaisia aterioita ja laadukkaita ruokapalveluita asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja taloudellisesti. Visio: Kylän KATTAUS haluaa olla paikallisesti tunnettu ja arvostettu sekä valtakunnallisesti tunnustettu ruokapalvelun tuottaja. Strategiset tavoitteet: Vuoden 2004 alusta toiminnan alkaessa kunnallisena liikelaitoksena korostetaan hyväksytyn tulosyksikkömallin sekä liiketoimintasuunnitelman linjausten mukaisesti asiakaslähtöistä palvelukulttuuria sekä kustannustehokkuuden lisäämistä. Tuotannon ja palvelun tehokkuus sekä liikelaitoksen kilpailukyky varmistetaan lisäämällä yksikön kokonaisosaamista seutukuntayhteistyötä ja verkostomaista toimintaa hyödyntäen. Toiminnan lisävolyymia haetaan kaupunkikonsernin ulkopuolelta. Ulkopuolisen liikevaihdon määrää kasvatetaan vuosittain 1 %:lla. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kylän KATTAUKSEN tavoitteena ovat tasokkaat ja kilpailukykyiset pääosin kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille suunnatut laadukkaat ruokapalvelut. 2. Kylän KATTAUS syventää asiakkaiden kanssa sopimusjärjestelmää ja monimuotoistaa palvelukonseptia. 3. Uusia toimintamuotoja otetaan käyttöön 10 %:ssa toimipisteitä. 4. Toiminnan ohjaus perustuu asiakkaan kanssa yhdessä sovittuun palvelutasoon. 5. Tavoitteena on, että kustannustaso noudattaa yleistä hintatasoa. Jos oman palvelutuotannon hintataso poikkeaa olennaisesti yleisestä, kustannuksia sekä palvelun tasoa että määrää tarkistetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Henkilöstön kehittämishankkeessa korostetaan henkilöstön sisäistä yrittäjyyttä ja aktiivista kehittämisotetta. 1. Kylän KATTAUKSEN tulosyksikköpohjainen toimintamalli aloitetaan vuonna Keittiöinvestointien ja tuotantokapasiteetin tarve selvitetään yhteistyössä seudun kunnallisten tuottajien kanssa. 3. Laskenta ja raportointi kehitetään liikelaitosohjauksen vaatimalle tasolle. Taloudellinen tavoite: Kylän KATTAUKSEN toiminta on taloudellisesti tuloksellista ja kattaa toiminnallaan menonsa sekä kehittämiskulunsa.

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 185 LIIKELAITOKSET 186 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 200 LIIKELAITOKSET 201 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 215 LIIKELAITOKSET 216 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö LIIKELAITOKSET Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot