Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö"

Transkriptio

1 191 LIIKELAITOKSET

2 192 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi. Myös osuuskunta tai säätiö voi tulla ulkoisessa eriyttämisessä kysymykseen. Sisäinen eriytys jakaantuu kirjanpidollisiin ja laskennallisiin vaihtoehtoihin. Kirjanpidollinen eriytys voidaan tehdä joko kunnan liikelaitoksena tai muuna taseyksikkönä. Laskennallista eriytystä voidaan soveltaa kolmessa erityyppisessä tilanteessa: koko liiketoiminnan, kunnan liiketoiminnan osatoimintojen tai liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttämisenä. Valittava vaihtoehto riippuu liiketoiminnan luonteesta ja eriyttämissäännöksistä. Kunnan liiketoiminnan eriyttämisvaihtoehtoja kuvaa seuraava kaavio: Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot Ulkoistaminen Sisäinen eriyttäminen Yhtiö Kirjanpidollinen Laskennallinen Kuntayhtymä Kunnan liikelaitos Liiketoiminta laskennallisena kokonaisuutena Osuuskunta Muu taseyksikkö Liikelaitoksen osatoimintojen laskennallinen eriyttäminen Liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttäminen Kirjanpidollisesta eriyttämisestä kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen. Kirjanpidollinen eriyttäminen edellyttää yleisohjeen mukaan, että liikelaitos laatii soveltuvin osin kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Kunnan kirjanpidossa liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään kunnan muun tilinpäätöksen kanssa kunnan kokonaistilinpäätökseksi. Kirjanpidollisesti eriytetystä liiketoiminnasta käytetään kuntajaoston yleisohjeessa nimitystä kunnan liikelaitos. Kunnan liikelaitoksella on muita toimintayksiköitä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa. Erityisesti tämä koskee investointien rahoitusta. Lisäksi kirjanpidollisesti eriytetylle liikelaitokselle usein asetetaan omat hallintoelimet kuten kuntalain 17.3 :n tarkoittama johtokunta ja toimitusjohtaja.

3 193 Jyväskylän kaupungin liikelaitokset Jyväskylän kaupunki Tukipalveluiden johtokunta KH:n toimitilajaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Pelastuslautakunta Altek, liikelaitos Total, liikelaitos Kylän Kattaus, liiikelaitos Tilapalvelu, liikelaitos Työterveyden johtokunta Vesilaitos, liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos, liikelaitos Työterveys, liikelaitos Jyväskylän Tilapalvelu toimii kaupunginhallituksen kiinteistö- ja toimitilajaoston alaisuudessa. Jyväskylän Vesilaitos toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa. Jyväskylän Seudun Työterveys toimii oman johtokuntansa alaisuudessa. Total Kiinteistöpalvelu sekä vuoden 2004 alusta aloittavat Kylän KATTAUS ja Altek Aluetekniikka toimivat tuotannollisten tukipalvelujen johtokunnan alaisuudessa. Keski-Suomen Pelastuslaitos aloittaa kaupungin liikelaitoksena vuoden 2004 alusta ja toimii oman alueellisesti valitun lautakuntansa alaisuudessa. Laitos hoitaa koko maakunnan (30 kuntaa) pelastustoimen tehtävät. Kaupungin johtamisjärjestelmien kehittäminen sekä luottamushenkilö- että viranhaltijaorganisaation osalta on valmisteltavana. Tavoitteena on, että hallinnon uudistus voidaan toteuttaa vuoden 2005 alusta lukien. Liikelaitosten johtamisjärjestelmä käsitellään ja johtosäännöt tarkistetaan valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten toimintaperiaatteita Liikelaitoksien toimintaa ohjaa konsernijohto. Liikelaitostoiminnasta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Tuotannollisen tukipalvelujen liikelaitoksissa (Altek, Total, Kylän KATTAUS) noudatetaan seuraavia kilpailuttamiseen liittyviä periaatteita: 1. Konsernijohto päättää liiketoimintastrategian perusteella tuotantoyksikön toiminnan avaamisesta ulkoisille markkinoille. 2. Kaupungin tuotantoyksikkö ei jätä tarjousta, kun kaupunki kilpailuttaa tarvitsemansa palvelun ulkoisilla markkinoilla. 3. Kaupungin tuotantoyksikkö ei tarjoa palveluja ulkoisille markkinoille tai osallistu ulkoisiin kilpailutuksiin. 4. Kaupungin tuotantoyksikkö voi tehdä satunnaisia ulkopuolisia tilaustöitä listahinnoin.

4 Kunnan liikelaitos 194 Jyväskylän Tilapalvelu TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Muutos euroa % Sijoitetun pääoman tuotto (sitova) ,3 % Sij.pääoman tuotto ilman satun ,3 % naisia tuottoja Sijoitettu pääoma ,2 % Tuottoprosentti 5,79 % 4,67 % 4,67 % 0,00 % 0,0 % Taloussuunnitelman perustelut: Tulostavoitteena on +/-0 eli tulot kattavat menot. Sisäisiä vuokria on korotettu kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin mukaisesti 2,9 %, jolla pyritään kattamaan vuosien 2003 ja 2004 kustannustason nousu. Sisäisiä siivouskustannuksia on alennettu 2 %. Myynneistä johtuen kiinteistö- ja tilaomaisuuden määrä vähenee n hum2. Peruspalvelujen tarvitsemat tilat vähentyvät n htm2 vuoden 2002 tilinpäätökseen verrattuna. Tästä suurimmat ovat Konservatorion toiminnan siirtyminen Jyväskylän Ammattiopistolle sekä luopuminen Kinkomaan sairaalan vuokratiloista. Toiminta-ajatus: Jyväskylän Tilapalvelu hankkii kaupungin ydinpalvelutuotannolle tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kilpailukykyiset kiinteistö- ja tilapalvelut sekä vastaa kaupungin omistamasta kiinteistö- ja tilaomaisuudesta, sen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Toiminnalliset tavoitteet: Omaisuuden arvon hallinta Omaisuuden hoidossa keskitytään ydinpalvelukiinteistöjen hallintaan ja muussa käytössä oleva kiinteistöomaisuus pyritään realisoimaan 1. Toimintojen uudelleen järjestelyjen ja rakenteellisten muutosten kautta kaupungin tilojen käyttöä tehostetaan hallintokuntien ja tilapalvelun yhteishankkeena. 2. Tarpeettoman kiinteistö- ja tilaomaisuuden myyntiä jatketaan tavoitteena kohdentaa resurssit peruspalvelutiloihin ja sisäilmastokorjauksiin. Asiakaspalvelun syventäminen Asiakaspalvelumme on avointa, vuorovaikutteista, nopeasti reagoivaa sekä asiakkaan perustarpeet ymmärtävää. 1. Vuosikorjaustöiden tiedottamista ja ajoitusta parannetaan asiakaslähtöisemmäksi. 2. Asiakaspalautejärjestelmiä kehitetään uutta teknologiaa ja valtakunnallisia kiinteistöalan vertailuja hyödyntäen. Tilapalveluiden kilpailukykyinen hankkiminen Kaikki hankkimamme kiinteistö- ja tilapalvelut ovat tuotteistettuja, ympäristöystävällisiä ja kilpailukykyisiä sekä ammattitaitoisesti ostettu joko kilpailuttamalla tai muun kestävän kehityksen pohjalta. 1. Kiinteistö- ja tilapalvelujen kilpailuttamisen laajentaminen konsernin kilpailuttamissääntöjen mukaisesti. 2. Henkilöstön koulutusresurssit kohdennetaan hankintaosaamisen lisäämiseen.

5 195 Terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö Asiakkaamme toimivat todetusti terveellisessä ja turvallisessa toimintaympäristössä. Tietojärjestelmät sekä hankkimamme rakennusautomaatio edustavat viimeistä kiinteistöteknologiaa. 1. Terve Talo-teknologiaohjeiston käyttöönotto peruskorjaus- ja uudishankkeissa. 2. Turvajärjestelmien rakentaminen laaditun ohjelman mukaisesti. Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Muutos Taloudellinen näkökulma: % Tulos-% ,6% Toimintakate-% ,3% Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) ,0% Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,5% Ohj.kunn.pito+peruskorj. (e/hum2/kk) 2,19 3,30 3,30 0,00 0,0% Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 17,7 7,8 10,00 2,20 28,2% Ulk. toimitilavuokrauksen käyttökate, % ,0% Ulk. toimitilavuokrauksen sipo-% 7,12 6,00 5,50-0,50-8,3% Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely (p.1-4) 3,43 3,50 3,50 0,00 0,0% Prosessinäkökulma: Vajaakäyttöaste, % 1,09 1,00 1,60 0,60 60,0% Hoitovastike e/hum2/kk 1,62 1,70 1,75 0,05 2,9% Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,0% Huoltokirja käytössä, % 8,2 20,0 20,0 0,0 0,0% Lämpöenergian kulutus (kwh/m3) 39,9 41,0 38,3-2,70-6,6% Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö ,0% Koulutus ja kehittäminen/hlokust. % 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0% Työtyytyväisyys, piste 3,16 3,30 3,30 0,00 0,0% VOLYYMITIETOJA TILAT Omat rakennukset ( htm2 ) ,0 % Osakehuoneistot ( htm2 ) ,9 % Vuokrahuoneistot ( htm2 ) ,2 % Sisäiseen käyttöön vuokrattu ( htm2 ) ,2 % Ulkoiseen käyttöön vuokrattu ( htm2 ) ,8 % Vapaat tilat ( htm2 ) ,0 % Huoneala (hum2/asukas) 5,10 4,68 4,68 0,00 0,0 %

6 196 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos euroa % Vuokratulot hallintokunnilta , ,1 % Siivouskorvaukset hallintokunnilta ,0 1 0,0 % Markkinavuokrat , ,5 % Muut tuotot , ,4 % Liikevaihto , ,2 % Henkilöstökulut ,0-30 3,5 % Palvelujen ostot , ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0-74 2,9 % Vuokrakulut , ,9 % Muut kulut ,0-31 3,9 % Toimintakulut , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0-97 1,8 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 47 0,5 % Muut tuotot ja kulut ,0-72 0,0 % Korvaus peruspääomasta , ,3 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä , ,0 % Satunnaiset tuotot , ,0 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (sitova) , ,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus , ,3 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 97 1,8 % Rahoitustuotot ja -kulut , ,2 % Satunnaiset erät , ,0 % Muut tulorahoituksen korjauserät , ,0 % Investoinnit , ,6 % Käyttöomaisuusinvestoinnit (peruspo) , ,8 % Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,1 % Rahoitusosuudet investointeihin , ,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,1 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,0-35 0,5 % Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0,0 0 0,0 % Lainakannan muutokset 0 0 0,0 0 0,0 % Oman pääoman muutokset , ,8 % Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 0 0,0 % Rahoituksen nettokassavirta , ,8 % Kassavarojen muutos , ,0 %

7 197 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Peruspääoman tuotto Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit (peruspo) Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Peruspääoman lisäys Kassavarojen muutos

8 Kunnan liikelaitos 198 Jyväskylän Vesilaitos Toiminta-ajatus: Vesilaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena huolehtien toiminta-alueellaan talousveden tuottamisesta asiakkaille, jäte- ja hulevesien johtamisesta sekä vesihuoltoalaan liittyvistä teknisistä palveluista. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Asiakkaille toimitetaan ensisijaisesti pohjavettä tai tekopohjavettä. Pohja/tekopohjaveden osuus talousvedestä vähintään 95 %. 2. Verkostojen kunnossapito ja korvausinvestoinnit kohdistetaan siten, että vuotovedet vesijohdoissa ovat enintään 14 % ja jätevesiviemäreissä 30 %. 3. Veden jakelun häiriöindeksi enintään henkilötuntia/kk (vedettä jääneet ihmiset x katkon aika). Kehittämistavoitteet: 1. Investointien ja kunnossapidon kustannuslaskennassa ja rahoitusseurannassa otetaan käyttöön JD-kustannuslaskenta- ja seurantaohjelmisto sekä Costcontrol-toimintolaskentaohjelma. 2. Aqua Enfo-vesilaskutusjärjestelmän Web-asiakaspalvelujärjestelmä otetaan käyttöön. Asiakkaat voivat itse käydä selailemassa vesilaskujaan ja ilmoittaa vesimäärälukemiaan. Taloussuunnitelman perustelut: 1. Veden myynnin odotetaan pysyvän ennallaan. 2. Vesihuoltomaksuihin ei tule korotusta vuonna Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2004 on euroa. 4. Investointeihin varatun 5,4 milj. tasolla pitkäaikaisten lainojen nettomäärä ei lisäänny v Vesihuoltomaksut, (sis. ALV). V.2002 V.2003 V.2004 Muutos e / m3 e / m3 e /m3 e / m3 % Vesimaksu 1,15 1,20 1,20 0,00 0,0 Jätevesimaksu 1,40 1,40 1,40 0,00 0,0 Yhteensä 2,55 2,60 2,60 0,00 0,0 TUNNUSLUVUT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos yksikkö % Sijoitetun pääoman tuotto ( sitova) ,0 0,0 % Sijoitettu pääoma ,0 0,0 % Tuottoprosentti 12,7 % 12,7 % 12,7 % 0,0 0,0 % Liikevaihto(1000 ) / henk.(htv) ,0 3,3 % Ominaiskulutus (l/as/d) ,0-1,9 % Vuotovedet vj % 14, ,0 0,0 % Vuotovedet jv % ,0 0,0 % Häiriöindeksi henk.tuntia/kk ,0 0,0 % Pohja/tekopohjaveden osuus talousvedestä (%) ,0-5,0 % Henkilöstömäärä (vakinaiset) ,0-4,1 % Henkilötyövuodet (HTV) (vak+tilap.) ,0-4,0 % Kouluspäivät kpl 3,5 3,5 4,0 0,5 14,3 % Työtyytyväisyys 3,8 3,8 3,8 0,0 0,0 %

9 199 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos euroa % Liikevaihto , ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 0 0,0 % Liiketoiminnan muut tuotot ,2 0 1,0 % Materiaalit ja palvelut , ,6 % Henkilöstökulut , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0-16 0,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,4 10-1,8 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,5 % Korkotuotot 5 0 0,0 0 0,0 % Muut rahoitustuotot 6 7 0, ,0 % Kunnalle maksetut korkokulut ,0-4 1,0 % Muille maksetut korkokulut ,0 0 0,0 % Korvaus peruspääomasta ,5 1 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,7 % Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) ,7 0-0,2 % Tilikauden yli-alijäämä (Sitova) , ,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus , ,6 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 16 0,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5-10 0,3 % Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,0 0 0,0 % Investoinnit , ,2 % Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,6 % Rahoitusosuudet investointeihin ,0 0 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 0,0 0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,4 %

10 200 TULOS JA RAHOITUSSUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstömenot Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen nettokassavirta Kassavarojen muutos

11 HALLINTO JA RAKENNUTTAMINEN Hallinto sisältää vesilaitoksen yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, rahoituksen hoidon sekä rakentajan palvelun. Rakennuttaminen sisältää vesilaitoksen investointien valmistelun sekä suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen. Hallinnosta vastaa hallintoyksikkö ja suunnittelusta ja rakennuttamisesta rakennuttamisyksikkö. Palvelun nykytila: Hallinnon vastuualueeseen kuuluvat talous-, henkilöstö- ja asiakirjahallinto, tietotekniikka- ja viestiliikenne, viestintä, neuvonta sekä vesilaitoksen johtaminen. Ympäristökuntien kanssa jatketaan neuvotteluja yhteislaskutuksesta. Vesi- ja jätevesilaskutuksen osuus liikevaihdosta on 88 %. Vuonna 2002 suoritetun asiakaskyselyn mukaan (asteikolla 4-10) veden laskutuskäytäntö sai 8,58 pistettä ja vesilaitoksen tiedotustoiminta 7,81 pistettä Rakennuttamisen vastuualueeseen kuuluu vesilaitoksen yleissuunnittelu, tuotantolaitoksiin kohdistuvat kehittämishankkeet sekä uusinvestointiprosessi. Vesilaitoksessa suunnittelu ja rakentaminen ovat suurimmaksi osaksi ulkoistettu. Suunnittelusta omana työnä tehdään ainoastaan osa vesilaitoksen yleissuunnittelusta sekä uusinvestointien hanke- ja rahoitussuunnittelu. Lisäksi rakennuttamisen vastuualueelle kuuluu uusinvestointikohteiden suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen. Investoinneista n. 80 % on uusinvestointeja ja n. 20 % korvausinvestointeja. Toimintaympäristön muutokset: Hallinnon ja rakennuttamisen vastuualueella ei ole näköpiirissä merkittäviä ulkoisia toimintaympäristön muutoksia vuonna Toiminnalliset tavoitteet: Laskutuskäytäntöä parannetaan ottamalla käyttöön Web-asiakaspalvelujärjestelmä. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Hallinto % Rakennuttaminen % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot ,0 % Investointimenot ,0 % 100 % Nettoinvestoinnit ,0 %

12 202 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Hallinto - Laskutuspalvelu (asiakaskysely) 8,45 8,58 8,6 - Tiedotustoiminta (asiakaskysely) 7,74 7,81 7,85 VOIMAVARAT Hallinnon vastuualueen henkilöresurssit ovat 12 henkilötyövuotta ja rakennuttamisen 4 henkilötyövuotta. Rakennuttaminen ja hallinto palvelee asiakkaita vesilaitoksen toimistotiloissa (Sepänkatu 14 B). 2. VEDEN TUOTANTO JA JAKELU Palvelu sisältää veden tuotannon ja ostot sekä veden jakelun kuluttajille. Palvelusta vastaavat tuotanto- ja jakeluyksiköt yhdessä. Palvelun nykytila: Tuotantolaitosten ja vesijohtoverkoston kunnossapito tehdään pääosin omalla henkilöstöllä. Vesijohtoverkoston kunnossapidossa käytetään ulkopuolisia työkoneita ja kuorma-autoja. Veden tuotannosta 80 % tulee omilta laitoksilta ja 20 % muiden kuntien kanssa yhteisiltä laitoksilta. Asiakaskyselyn mukaan v veden maku sai 8,38 pistettä (asteikko 4-10). Toimintaympäristön muutokset: Viitaniemen pintavesilaitosta joudutaan jatkossa käyttämään myös talousveden tuotantoon. Toiminnalliset tavoitteet: Pohja/tekopohjaveden osuus on vähintään 95 %. Vesijohtoverkoston kunnossapito kohdistetaan siten, että vesijohtoverkoston vuotovedet ovat enintään 14 %. Veden jakelun häiriöindeksi on enintään henkilötuntia/kk. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Veden tuotanto % Veden jakelu % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutett u tuotanto % Investointitulot ,9 Investointimenot ,4 42 % Nettoinvestoinnit ,0

13 203 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Tuotanto - Veden maku (asiakaskysely) (4-10) 8,38 8,34 8,35 - Vuotovedet vj % 14,8 14,0 14,0 VOIMAVARAT - Veden tuotannon ja jakelun henkilöresurssit ovat 29 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 3. JÄTEVESI- JA HULEVESIPALVELU Palvelu sisältää kiinteistöjen tuottaman jäteveden poisjohtamisen ja puhdistuksen sekä huleveden poisjohtamisen. Palvelusta vastaa jakeluyksikkö. Palvelun nykytila: Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilökunnalla. Työkoneet ja kuorma-autot ovat ulkopuolisilta urakoitsijoilta, samoin erikoisosaamista hankitaan ulkopuolisilta. Jäteveden puhdistus hankitaan ostopalveluna Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:ltä Toimintaympäristön muutokset: Verkostot ikääntyvät, mikä aiheuttaa lisääntyvää kunnossapitoa ja kasvavia korvausinvestointeja. Toiminnalliset tavoitteet: Verkoston kunnossapito ja korvausinvestoinnit kohdistetaan siten, että jätevesiverkoston vuotovedet ovat enintään 30 % ja jäteveden ylivuodot enintään m3. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Jäteveden johtaminen* % Jäteveden puhdistus % Huleveden johtaminen* % YHTEENSÄ *) Jäte- ja huleveden johtaminen vuoteen 2002 yhdessä INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot ,7 Investointimenot ,2 52 % Nettoinvestoinnit ,7

14 204 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Jv-vuotovedet % Jv-ylivuodot m Asiakastyytyväisyys (viemäreiden toimivuus) 8,4 8,4 8,4 VOIMAVARAT - Jätevesi- ja hulevesipalvelun henkilöresurssit ovat 13 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 4. TILAUSTYÖT Palvelu sisältää kaupungin eri yksiköille sekä yksityisille tehtävät vesihuollon tilaustyöt. Palvelusta vastaa jakeluyksikkö. Palvelun nykytila: LV-asennuspalvelut sekä vesihuollon tilaustyöt, jotka pitävät sisällään vesihuoltoliittymien rakentamiset ja yksityisille tehdyt tonttijohtojen rakentamiset, korjaukset ja uusimiset. Toimintaympäristön muutokset: LV-ASENNUSPALVELUT siirtyvät muiden vesihuollon tilaustöiden yhteyteen. Toiminnalliset tavoitteet: Tuotot kattavat kulut PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % LV-asennus % Vesih.tilaustyöt % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot % Investointimenot ,3 % 100 % Nettoinvestoinnit ,3 %

15 205 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Tuotot kulut (1 000 ) VOIMAVARAT - LV-asennuksen henkilöresurssit ovat 5 henkilötyövuotta ja vesihuollon tilaustöiden henkilöresurssit 4 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 5. VARASTO Palvelu sisältää hankintoihin ja materiaalien myyntiin liittyvät toimenpiteet sekä sopimusasiat. Palvelusta vastaa varastoyksikkö. Palvelun nykytila: Varasto palvelee pääosin vesilaitoksen omaa toimintaa. Varaston myynnistä noin 20 % menee ulkopuolisille, pääasiassa naapurikunnille. Toimintaympäristön muutokset: Suoratoimitusten määrää lisätään edelleen suhteessa varastomyyntiin. Sähköisten tilausten/laskutuksen käyttöä lisätään rutiinitilauksissa. Toiminnalliset tavoitteet: Varaston tuotot kattavat kulut. Varaston arvo ei ylitä euroa. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Varasto YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Varaston arvo (1 000 ) Tuotot kulut (1 000 ) +16,6 +32,9 +10,0 VOIMAVARAT - Varaston henkilöresurssit ovat 3 henkilötyövuotta. - Kiinteistötekniset tuotteet sekä osa kunnallisteknisistä tuotteista on pintavesilaitoksella. Isojen putkien ja osien varasto on Länsiväylä 2:ssa.

16 Kunnan liikelaitos 206 Jyväskylän seudun Työterveys Toiminta-ajatus: Jyväskylän Seudun Työterveys tuottaa työterveyspalveluja sopimusten piirissä oleville ja työterveyshuoltoon ilmoittautuville Jyväskylän kaupungissa toimiville yrityksille, yhteisöille ja yrittäjille. Työterveyshuollon toiminnan tavoite on työpaikkojen, työyhteisöjen ja työssäkäyvän väestön terveyden edistäminen ja työhön liittyvien terveyden haittojen ehkäiseminen. Visio ja strategia: 1. Työterveyshuolto suunnittelee yhteistyössä asiakkaidensa kanssa työterveyshuoltolain mukaiset työterveyspalvelut, joihin sisältyy asiakasyrityksen tarpeisiin perustuva työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitelma. Painopiste työterveyshuoltotyössä on työn, työolosuhteiden, työyhteisön tuntemisessa ja sen kautta työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämisessä. 2. Asiakasyrityksille, jotka ovat tehneet sopimuksen sairaanhoitopalveluista, tuotetaan työterveyshuoltopainotteista yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, johon kuuluvat sopimuksen ehdoissa kuvatut tutkimukset ja toimenpiteet. Strategiset tavoitteet: Työterveyshuoltoyksikön liikelaitostoiminnan periaatteiden vakiinnuttaminen niin sisäisessä toiminnassa kuin yhteistyötahojen toiminnan rajapinnassa. Tavoitteena vuoteen 2006 mennessä on kehittyä seudullisesti työterveyshuollon asiantuntijapalveluja tuottavaksi yksiköksi kansallisen terveysprojektin mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Työterveyshuoltolain mukainen ennaltaehkäisevä työ työpaikoilla ja työyhteisöissä. 2. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta sen eettisiä periaatteita noudattaen. 3. Työfysioterapiapalvelujen kehittäminen tavoitteena tehostaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoa ja kuntoutusta ja estää työkyvyttömyysjaksojen tarpeeton pitkittyminen sekä työergonomia selvitysten ja ohjauksen avulla tehostaa sairauksien ennaltaehkäisyä. 4. Työyhteisöön ja työhyvinvointiin kohdentuvien palveluiden kehittäminen ja laajentaminen kohdentaen työterveyshuollon osaamisresursseja näille alueille. 5. Sairaanhoitopalvelujen toteuttaminen siten, että päivystysluonteiset asiat pystytään hoitamaan samana päivänä ja ei-kiireellisissä asioissa asiakas saa ajan kahden viikon sisällä. Taloudellinen tavoite: Liikelaitos kattaa tuloksellaan toimintamenot, toiminnan kehittämisen ja käyttöomaisuusinvestoinnit.

17 207 Vaikuttavuusnäkökulma: Asiakaskäyntien lukumäärä ,8% Terveydenhoitajien terv.tark.lkm ,4% Lääkäreiden terv.tark.lkm ,8% Terv.hoitajien sairaanhoitokäyntien lkm ,5% Lääkäreiden sairaanhoitokäyntien lkm ,0% Työpaikkatoimintojen lukumäärä ,7% 17,7 16,6 7,80-8,80-53,0% Asiakasnäkökulma: Lääkärin ajanvarausvastaanotolle pääsy 2 vrk 2 vrk 2vrk Tavoitteena on, että työterveyshuolto pystyy tarjoamaan tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat palvelut ajallaan. Asiakkaan/asiakastyönantajan vastuutiimi huolehtii palvelujen toteuttamisesta ja kohdentumisesta. Työpaikkojen toimintasuunnitelmien tarkistaminen vähintään kahden vuoden välein. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään v. 2004, tavoitteena on asiakastyytyväisyyden parantuminen syksyn 2001 kyselyyn verrattuna. Prosessinäkökulma: Perusprosessien tarkistus on meneillään 3,00 6,00 (esim. työkyvyn selvittely, yritysten toimintasuunnitelmat, työyhteisötoiminta,uusien yritysten palvelujen käynnistyminen, tarjousmenettely) Yhteiset toimintakäytännöt sovitaan ja otetaan käyttöön vuoden 2004 aikana Laitteiden toimintavalmiudesta huolehtiminen sovittu Talousarvion toteutminen suunnitelman mukaisesti Henkilöstönäkökulma: Pätevyys: Kaikki käyvät/ovat käyneet TTL:n pitkän kurssin Kehityskeskusteluissa sovitaan henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat Työyhteisön koulutustavoitteet v:lle 2004 tehdään ja toteutetaan työyhteisöpäivän suunnitelman mukaisesti Riittävyys (tavoite): Yksi terveydenhoitaja asiakasta kohti Yksi lääkäri asiakasta kohti Työilmapiiri 3,34 3,40 Vaikuttavuusnäkökulma: Seurataan yhdessä yritysten kanssa yrityksen sairauspoissaolokehitystä, tavoitteena pitkien/ pitkittyvien sairauslomien väheneminen. Asiakaspalauteiden avulla seurataan asiakastyytyväisyyttä. Työnantajilta kerätään palautetta toiminnan kohdentumisesta ja onnistumisesta.

18 208 TULOSLASKELMA (1 000 euroa TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos % Myyntitulot 1 335, , ,0 741,3 57,9 % Maksutulot 0,0 129,7 0,0-129,7-100,0 % Korvaus KTL:n mukaisesta työstä 1,0 25,6 1,0-24,6 100,0 % Muut tulot 0,4 1,2 1,0-0,2-16,7 % Liikevaihto 1 337, , ,0 586,8 40,9 % Henkilöstökulut , , ,0-197,4 17,2 % Palvelujen ostot -174,0-147,0-412,0-265,0 180,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -66,9-25,9-125,0-99,1 382,6 % Muut kulut -106,3-115,7-141,0-25,3 21,9 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % Tilikauden yli-/alijäämä (Sitova) -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Kassavarojen muutos

19 Kunnan liikelaitos 209 Total Kiinteistöpalvelu Toiminta-ajatus: Total Kiinteistöpalvelu tuottaa palveluja pääasiallisesti kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisölle sekä lisäksi seudullisia palveluita. Total Kiinteistöpalvelu huolehtii työympäristön toimivuudesta auttaen näin asiakasta onnistumaan omassa perustehtävässään. Palvelutuotannon päätoimialat ovat kiinteistöjen peruskorjaus, kunnossapito, käyttäjäpalvelut, hoito ja huolto sekä siivous- ja logistiikkapalvelut. Palveluita tuotetaan keskittymällä ydinosaamista tukeviin kiinteistöjen käytönaikaisiin elinkaari- ja käyttäjäpalveluihin. Visio 2007: Total Kiinteistöpalvelu on alueellisesti merkittävä kiinteistöalan ja logistiikkapalvelujen tuottaja. Toiminnassa korostuu asiakasläheinen, verkostoitumiseen ja yrittäjyyteen kannustava toimintakulttuuri. Strategiset tavoitteet: Seudullista yhteistyötä lisätään. Kehitetään palvelut kiinteistötekniseltä laadultaan ja kustannustasoltaan kilpailukykyisiksi. Toiminnalliset tavoitteet: Total Kiinteistöpalvelu tuottaa asteittain uudistetun palvelukulttuurin, ns. Total-palvelun, mukaisesti toteutettuja kustannustehokkaita ja asiakasläheisiä palveluja. Tavoitteena on tuottaa palvelut markkinoilla olevan yleisen kustannustason mukaisesti. Laskenta ja raportointi kehitetään liikelaitosohjauksen vaatimalle tasolle. 1. Uuden Total-palvelun mukaisesti tuotettuja palveluja on 40 % toiminnasta. Haastava työyhteisö luo edellytykset sisäiseen yrittäjyyteen ja uuteen korkeatuottoiseen palvelukulttuuriin mm. kehittämällä henkilöstösuunnittelua ja perehdyttämistä tiimien osaamista ja joustavuutta kannustavia palkkausjärjestelmiä 2. Palvelut tuotetaan yleisen kustannustason mukaisesti tai mikäli oma kustannustaso on sitä korkeampi, palvelut tuotetaan 5 % nykyistä edullisemmin kiinteistönhoidossa ja siivouksessa sopimushintoja alennetaan 2 % rakentamispalveluiden lähtökohtana on toimia markkinalähtöisen tavoitehinnan mukaisesti logistiikkapalveluiden kustannustaso määritellään toimintolaskennalla 3. Kaupungin sisäisten logistiikkapalvelujen kehittäminen sisäpostin ja pientavarakuljetusten uusi toimintamalli aloitetaan vuoden 2004 alussa 4. Yhteistyötä tilaajien kanssa kehitetään laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Taloudelliset tavoitteet: Total Kiinteistöpalvelun toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja yksikkö rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa.

20 210 TUNNUSLUVUT TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt - Puhtauspalvelut 3,85 4,00 4,00 0,00 0,0 % - Kiinteistönhoito 4,05 4,00 4,00 0,00 0,0 % - Keskusvarasto 0,00 4,00 4,00 0,00 0,0 % Resurssit ja talous Tavoitetulos, poikkeama (1 000 e) -29,6-530,0 0,0 530,0 0,0 % Tavoitetulos, poikkeama % 0,04 4,10 0,00-4,10 0,0 % Liikevaihto / hlö (1 000 e) 44,3 44,0 47,0 3,0 6,8 % Henk.kust. / kokonaiskust. % 59,9 60,0 60,7 0,7 1,2 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 3,51 2,00 2,50 0,50 25,0 % Henkilöstön osuus uudessa palvelukultuurissa % 0,0 20,0 40,0 20,0 100,0 % Prosessit ja rakenteet Siivous m2 / pv / hlö ,0 % Siivous e / m2 / v 20,21 20,00 20,00 0,00 0,0 % Kiinteistönhoito m2 / hlö ,0 % Kiinteistönhoito e / m2 / kk 0,36 0,30 0,30 0,00 0,0 % VOLYYMITIEDOT Liikevaihto (1 000 e) , , ,0 700,0 5,5 % Seututuontannon osuus liikevaihdosta 7,8 8,0 13,0 5,0 62,5 % Henkilömäärä, vakitukset ,2 % - Puhtauspalvelut ,7 % - Rakentamispalvelut ,0 % - Logistiikkapalvelut ,0 % - Ylläpitopalvelut ,7 % - Hallinto ,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,2 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,0 % Tuotantosopimukset - Siivous, m ,1 % - Kiinteistönhoito, m ,0 %

21 211 TULOSLASKELMA (1 000 euroa TP 2002 TPE2003 TA 2004 Muutos euroa % Liikevaihto , , ,0 700,0 5,5 % Materiaalit ja palvelut , , ,0-100,0 2,1 % Henkilöstökulut , , ,0-93,0 1,1 % Poistot ja arvonalentumiset -51,9-53,3-58,0-4,7 8,8 % Liiketoiminnan muut kulut -309,7-366,7-320,0 46,7-12,7 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -29,5-500,0 49,0 549,0-109,8 % Rahoitustuotot- ja kulut 0,0 0,0-7,0-7,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen varauksia -29,5-500,0 42,0 542,0-108,4 % Tilikauden yli-alijäämä (Sitova) -29,5-500,0 42,0 542,0-108,4 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toimintakate -30,0-450,0 100,0 550,0-122,2 % Tulorahoitus -30,0-450,0 100,0 550,0-122,2 % Investoinnit -100,0-47,0-100,0-53,0 112,8 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -100,0-47,0-100,0-53,0 112,8 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -130,0-497,0 0,0 497,0-100,0 % euroa TALOUDEN KEHITYS VV TULOT MENOT Logistiikkapalvelut sisältyy TP-01 alkaen TULOS TP-99 TP-00 TP-01 TP -02 TA-03 TPE-03 TA-04

22 212 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot- ja kulut Yli(ali)jäämä ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toimintakate Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

23 Kunnan liikelaitos 213 Altek Aluetekniikka Toiminta-ajatus: Altek Aluetekniikka tuottaa liikelaitoksena yhdyskuntatekniikan sekä viheralueiden ylläpito- ja rakentamispalveluja. Strategiset tavoitteet: Altek Aluetekniikan liikelaitostaminen ja seudullisen yhteistyön lisääminen. Toiminnalliset tavoitteet: Työohjelmien toteuttaminen sopimusten mukaisesti Hoito- ja kunnossapitosopimusten täyttäminen sovittuun laatutasoon Kustannustehokkuuden lisääminen Taloudellinen tavoite: Altek Aluetekniikan toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja yksikkö rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa toiminnasta saatavilla tuloilla. Investointien perustelut: Investointisuunnitelman mukaisesti hankitaan auto-, kone- sekä muuta toiminnassa tarpeellista kalustoa. Tavoitteena on korvata vanhenevaa kalustoa korvausinvestoinnein, jolloin myös vanhaa kalustoa poistuu käytöstä ja korjauskustannukset tätä kautta alenevat. Uudemmalla kalustolla saavutetaan myös lisätehokkuutta ja kustannussäästöjä. TUNNUSLUVUT (Balance Scorecard) TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt Rakentamispalvelut 4,04 4,05 4,10 0,05 1,2 % Hoitopalvelut 3,75 3,80 3,85 0,05 1,3 % Tukipalvelut 3,76 3,80 3,85 0,05 1,3 % Resurssit ja talous Tavoitetulos, poikkeama (1 000 e) -492, ,0 0,0 % Tavoitetulos, poikkeama % 0,00 0,00 0,0 0,0 % Liikevaihto / hlö (1 000 e) 74,0 80,7 77,9-2,8-3,5 % Henk.kust / kokonaiskust. % 46,3 45,2 47,2 2,0 4,4 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 3,75 4,00 4,50 0,5 12,5 % Aloitteet kpl/vuosi 4,00 5,00 10,00 5,0 100,0 % Prosessit ja rakenteet Laatuvirhekust. /vuosi ,0-25,0 % Auditoinnit kpl/vuosi 0,00 6,00 10,00 4,00 66,7 % Oman kaluston käyttöaste % ,0 4,0 %

24 214 TUNNUSLUVUT (Balance Scorecard) TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos % VOLYYMITIEDOT Liikevaihto (1 000 e) ,2 % - Talous ja hallinto ,0 % - Rakentamispalvelut ,5 % - Alueiden hoito ,7 % - Maa- ja kiviainestoimi ,8 % - Varikkotoiminta ,4 % Henkilömäärä, vak ,0-1,7 % - Rakentamispalvelut ,0-2,1 % - Alueiden hoito ,0-1,9 % - Maa- ja kiviainestoimi ,0 0,0 % - Varikkotoiminta ,0-1,5 % - Hallinto ,0 0,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,0 25,0 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,0-16,3 % Tuotantosopimukset Alueiden hoitosopimus euroa/vuos ,0 % Kiinteistönhoito/pihat/euroa/vuosi ,0 4,3 % TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos Liikevaihto , , ,0 191,0 1,4 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,7 213,1-8,7 % Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -173,2 Palvelujen ostot , , ,0-281,8 7,5 % Henkilöstökulut , , ,0 75,8-1,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -291,0-269,1-323,0-53,9 20,0 % Liiketoiminnan muut kulut -804,5-916,1-887,3 28,8-3,1 % Liikeylijäämä -492,0-46,0 127,0 173,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0-60,0-60,0 0,0 % Ylijäämä ennen varauksia -492,0-46,0 67,0 113,0 0,0 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 % Tilikauden ylijäämä (Sitova) -492,0-46,0 67,0 113,0 0,0 %

25 215 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos Varsinaisen toiminnan kassavirta Tulorahoitus -201,0 223,1 390, ,8 % Liikeylijäämä (alijäämä) -492,0-46,0 127, ,1 % Poistot ja arvonalentumiset 291,0 269,1 323, ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0-60, ,0 % Investoinnit -412,6-426, ,0-663,6 2,7 Käyttöomaisuusinvestoinnit -412,6-426, , ,4 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,0 0,0 50, ,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -613,6-203,3-700, ,3 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TA 2004 TS 2005 TS 2006 TS 2007 TS 2008 Liikevaihto , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset -323,0-344,0-366,0-387,0-409,0 Liikeylijäämä 127,0 96,0 182,0 151,0 124,0 Rahoitustuotot- ja kulut -60,0-60,0-60,0-50,0-45,0 Ylijäämä ennen varauksia 67,0 36,0 122,0 101,0 79,0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden ylijäämä 67,0 36,0 122,0 101,0 79,0 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan kassavirta TS 2004 TS 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 Toimintakate Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja Investointien nettokassavirta TALOUS JA HALLINTO Talous ja hallinto sisältää Aluetekniikan yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, talousseurannan ja raportoinnin, kirjanpidon, laskutuksen sekä asiakirjapalvelut ja muut toimistopalvelut. Palvelun nykytila: Palvelut tuotetaan yksikössä, paitsi kuukausipalkkalaskenta sekä ostoreskontran kirjaamispalvelut, jotka ostetaan teknisen palvelukeskuksen hallintopalvelut -yksiköltä. Yksikön tarvitsemat ITtukipalvelut ostetaan myös hallintopalvelut -yksiköltä. Toimintaympäristön muutokset: Liikelaitosmuotoinen toiminta muuttanee talous- ja hallintohenkilöstön tehtävänkuvia. Hallinnon kustannuksia on kohdennettu aikaisemmasta poiketen yksikön eri vastuualueille.

26 PALVELUN TUOTOT JA KULUT e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Talous ja hallinto 29,3 743,1 30, ,5 YHTEENSÄ 29,3 743,1 30, ,5 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT Hallintokustannukset kokonaiskustannuksista % TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % 5,4 5,1 4,7-0,4-7,8 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,0 % Toimitilat, m 2 233,0 233,0 233,0 0 0,0 % 2. ALUEIDEN HOITO Altek aluetekniikka tuottaa yleisten alueiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat palvelut tilaajien kanssa tehtyjen sopimuksien mukaiseen laatutasoon. Palvelun nykytila: Alueidenhoidon liikevaihto vuonna 2003 on noin 3,9 milj. euroa. Hoitohenkilöiden määrä vaihtelee hoitokausittain. Talvikautena vahvuus on keskimäärin 66 työntekijää, joista 5 on tilapäisessä työsuhteessa. Lisäksi keskimäärin 13 kuljettajaa tukipalveluissa ja 12 yksityistä aurausyksikköä osallistuu aurauslähtöihin. Kesäkautena vahvuus on keskimäärin 98 työntekijää, joista tilapäisessä työsuhteessa on 16 työtekijää ja 21 opiskelijaa. Tukipalvelun kuljettajia ja yksityistä kone- ja kuljetuskalustoa työllistetään satunnaisesti. Toimintaympäristön muutokset: Säynätsalon ja Keljonkankaan kaupunginosien hoitotyöt siirtyvät Katu- ja puisto-osaston kilpailuttamina vuoden alusta urakoitsijoiden hoidettaviksi samoin kuin keskustan kevyen liikenteen väylien ja P-alueiden talvihoitotyöt lumenajoineen. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Talvihoito 2 038, ,7 Kesähoito 957,0 744,2 Muut hoitotyöt 753,0 704,6 YHTEENSÄ 3 856, , , , , ,5

27 217 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Lumityöt /m 2 0,43 0,43 0,40-0,03-7,5 % Liukkauden torjunta /m2 0,21 0,21 0,20-0,01-5,0 % Puhtaanapito /m2 0, ,048-0,002-4,2 % Viheralueiden hoito /m2 0,66 0,65 0,63-0,02-3,2 % Liikevaihto /henkilö ,9 % Asiakaspalaute (max 5) 3,75 3,80 3,85 0,05 1,3 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,4 % Toimitilat, m ,9 3. MAA- JA KIVIAINESTOIMINTA Maa- ja kiviainestoiminta vastaa kaupungin maa- ja kiviainesmateriaalien tuotannosta, hankinnoista, ylijäämämassojen kierrätyksestä sekä maankaatopaikoista. Lisäksi se hankkii maa- ja kiviainespalveluja kaupungin työkohteisiin ja muihin omiin tarpeisiin sekä myy tuotteita ulkoisille asiakkaille. Palvelun nykytila: Oman tuotannon osuus maa- ja kiviainestoiminnassa ja tuotannossa noin 90 %. Murskaus- ja jalostustoiminta (urakoittaminen) sekä laadunvarmistus tehdään omatoimisesti. Toimintaympäristön muutokset: Maa-ainesten ottamislupien uusiminen ajankohtainen lähivuosina Hallinnon kustannuksia on kohdennettu tälle kustannuspaikalle PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Maa- ja kiviaines 1165,7 787, , ,8 YHTEENSÄ 1165,7 787, , ,8 TUNNUSLUVUT/ TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % MITTARIT Hiekan ja soran myynti tn ,3 % Murskeiden myynti tn ,8 % Mullan myynti m ,1 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,0 % Toimitilat, m 2 40,0 45,0 45,0 0 0,0 %

28 YHDYSKUNTAPALVELUT Toteuttaa kaupungin kunnallisteknisiä rakennushankkeita palvelun järjestäjän kanssa sovitulla tavalla. Palvelun nykytila: Kunnallistekniikan rakentamistoiminnan kokonaistuloista v saatiin katu- ja puistoosastolta n. 75 %, vesilaitokselta n. 14 % ja muilta tilaajilta n. 11 %. Rakentamistoiminnassa vakinaisten määrä on 48 henkilöä, kesäkautena lisäksi noin 20 henkilöä tilapäisessä työsuhteessa. Toimintaympäristön muutokset: Kone- ja kuljetuskaluston uusiminen on auttanut oman kaluston käyttöasteen paranemista myös rakentamisen alueella. Uudet toimitilat ovat selkeyttäneet toimintoja. Kuokkalan ja Keljonkadun toimitilojen tilalle etsitään korvaavia tiloja kaupungin eteläosista. Hallinnon kustannuksia on kohdennettu tälle kustannuspaikalle. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Yhdyskuntarakentaminen 7889,8 6793,5 9050,8 7312, ,1 YHTEENSÄ 7889,8 6793,5 9050,8 7312, ,1 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Rakennettu katua m ,4 % Vesihuolto (viem+vj m) ,6 % Rakennettu viheralueita ha 5,5 4,0 3,0-1,0-25,0 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet 58,3 57,2 57,0 0,2 Toimitilat, m 2 416,0 416,0 416,0 0 0,0 % 5. VARIKKOTOIMINTA Tuottaa yksikön kuljetus- ja konevälitys-, korjaamo-, teräsrakenne- ja korjaus- ja varikon varastopalvelut sekä kaluston hallinnan. Palvelun nykytila: Kuljetuskaluston välitys tapahtuu keskitetysti oman yksikön projektikohteisiin, joissa ensisijaisesti käytetään omaa kuljetuskalustoa. Oman kaluston huolto- ja korjaustoiminta tehdään keskitetysti korjaamon toimesta. Teräsrakenteita tehdään ensisijaisesti oman yksikön ja muiden hallintokuntien rakennus- ja korjauskohteisiin.

29 219 Varikkotoiminnan varasto palvelee ensisijaisesti korjaamo ja teräsrakennetoimintaa. Oman kaluston hallinta on keskitetty varikkotoimintaan. Hallinnon kustannuksia kohdennetaan tälle kustannuspaikalle. Toimintaympäristön muutokset: Korjaamotoiminta tulee jatkossa muuttumaan enemmän huoltotoiminnaksi. Huolto- ja korjaamotiloihin uusitaan koneita ja laitteita. Toimialalle kehitetään kokonaistuotepaketteja. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut VARIKKO Kuljetuspalvelut ,1 Korjaamopalvelut 171,5 578,2 Teräsrakenne 171,5 306 Varasto 5 588,8 YHTEENSÄ 611,1 3583,8 1103,1 3794, ,1 INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 e TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Investointimenot 412,6 426,4 1140,0 713,6 167,3 % Yllä esitetyt käyttöomaisuusinvestoinnit ovat koko yksikön käyttöön tulevien auto- kone- ja muun kaluston hankintoja. TUNNUSLUVUT/ TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % MITTARIT Oman kaluston 75,0 75,0 78,0 3,0 4,0 % käyttösuhde % Toimintatunnit korjaamo ,0 % Toimintatulot /kuljettaja ,7 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,4 % Toimitilat, m ,0 % Huom. Toimitiloissa 2003 mukana konehalli, koko m2. Savelan toimitilat Huom. Henkilövuosissa huomioitu v kuljettajien siirtyminen alueiden hoidosta varikkoon ( 22 henk.).

30 Kunnan liikelaitos 220 Kylän KATTAUS Toiminta-ajatus: Kylän KATTAUS tuottaa maukkaita ravitsemussuosituksen mukaisia aterioita ja laadukkaita ruokapalveluita asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja taloudellisesti. Visio: Kylän KATTAUS haluaa olla paikallisesti tunnettu ja arvostettu sekä valtakunnallisesti tunnustettu ruokapalvelun tuottaja. Strategiset tavoitteet: Vuoden 2004 alusta toiminnan alkaessa kunnallisena liikelaitoksena korostetaan hyväksytyn tulosyksikkömallin sekä liiketoimintasuunnitelman linjausten mukaisesti asiakaslähtöistä palvelukulttuuria sekä kustannustehokkuuden lisäämistä. Tuotannon ja palvelun tehokkuus sekä liikelaitoksen kilpailukyky varmistetaan lisäämällä yksikön kokonaisosaamista seutukuntayhteistyötä ja verkostomaista toimintaa hyödyntäen. Toiminnan lisävolyymia haetaan kaupunkikonsernin ulkopuolelta. Ulkopuolisen liikevaihdon määrää kasvatetaan vuosittain 1 %:lla. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kylän KATTAUKSEN tavoitteena ovat tasokkaat ja kilpailukykyiset pääosin kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille suunnatut laadukkaat ruokapalvelut. 2. Kylän KATTAUS syventää asiakkaiden kanssa sopimusjärjestelmää ja monimuotoistaa palvelukonseptia. 3. Uusia toimintamuotoja otetaan käyttöön 10 %:ssa toimipisteitä. 4. Toiminnan ohjaus perustuu asiakkaan kanssa yhdessä sovittuun palvelutasoon. 5. Tavoitteena on, että kustannustaso noudattaa yleistä hintatasoa. Jos oman palvelutuotannon hintataso poikkeaa olennaisesti yleisestä, kustannuksia sekä palvelun tasoa että määrää tarkistetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Henkilöstön kehittämishankkeessa korostetaan henkilöstön sisäistä yrittäjyyttä ja aktiivista kehittämisotetta. 1. Kylän KATTAUKSEN tulosyksikköpohjainen toimintamalli aloitetaan vuonna Keittiöinvestointien ja tuotantokapasiteetin tarve selvitetään yhteistyössä seudun kunnallisten tuottajien kanssa. 3. Laskenta ja raportointi kehitetään liikelaitosohjauksen vaatimalle tasolle. Taloudellinen tavoite: Kylän KATTAUKSEN toiminta on taloudellisesti tuloksellista ja kattaa toiminnallaan menonsa sekä kehittämiskulunsa.

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 185 LIIKELAITOKSET 186 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 200 LIIKELAITOKSET 201 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 215 LIIKELAITOKSET 216 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 44 TULOSSUUNNITELMA 45 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö LIIKELAITOKSET Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallituksen ehdotus 31.10.2017 TP16 TA17* TA17** TE18

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%)

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) KUNTATIEDOT KUNTATIEDOT Asemakaava-alueen asukkaat Ominaisuustiedot Asemakaava-alueen asukkaat Pinta-ala Ominaisuustiedot Pinta-ala Maapinta-ala Ominaisuustiedot Maapinta-ala Asemakaava-alue Ominaisuustiedot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KTA 2017 Muutos KTA eur KV

KTA 2017 Muutos KTA eur KV LIITE VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Eläkemenoperusteisen maksun vähentäminen: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut 30 653-79 30 574 Toimintakate

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin. 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot