Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö"

Transkriptio

1 191 LIIKELAITOKSET

2 192 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi. Myös osuuskunta tai säätiö voi tulla ulkoisessa eriyttämisessä kysymykseen. Sisäinen eriytys jakaantuu kirjanpidollisiin ja laskennallisiin vaihtoehtoihin. Kirjanpidollinen eriytys voidaan tehdä joko kunnan liikelaitoksena tai muuna taseyksikkönä. Laskennallista eriytystä voidaan soveltaa kolmessa erityyppisessä tilanteessa: koko liiketoiminnan, kunnan liiketoiminnan osatoimintojen tai liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttämisenä. Valittava vaihtoehto riippuu liiketoiminnan luonteesta ja eriyttämissäännöksistä. Kunnan liiketoiminnan eriyttämisvaihtoehtoja kuvaa seuraava kaavio: Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot Ulkoistaminen Sisäinen eriyttäminen Yhtiö Kirjanpidollinen Laskennallinen Kuntayhtymä Kunnan liikelaitos Liiketoiminta laskennallisena kokonaisuutena Osuuskunta Muu taseyksikkö Liikelaitoksen osatoimintojen laskennallinen eriyttäminen Liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttäminen Kirjanpidollisesta eriyttämisestä kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen. Kirjanpidollinen eriyttäminen edellyttää yleisohjeen mukaan, että liikelaitos laatii soveltuvin osin kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Kunnan kirjanpidossa liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään kunnan muun tilinpäätöksen kanssa kunnan kokonaistilinpäätökseksi. Kirjanpidollisesti eriytetystä liiketoiminnasta käytetään kuntajaoston yleisohjeessa nimitystä kunnan liikelaitos. Kunnan liikelaitoksella on muita toimintayksiköitä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa. Erityisesti tämä koskee investointien rahoitusta. Lisäksi kirjanpidollisesti eriytetylle liikelaitokselle usein asetetaan omat hallintoelimet kuten kuntalain 17.3 :n tarkoittama johtokunta ja toimitusjohtaja.

3 193 Jyväskylän kaupungin liikelaitokset Jyväskylän kaupunki Tukipalveluiden johtokunta KH:n toimitilajaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Pelastuslautakunta Altek, liikelaitos Total, liikelaitos Kylän Kattaus, liiikelaitos Tilapalvelu, liikelaitos Työterveyden johtokunta Vesilaitos, liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos, liikelaitos Työterveys, liikelaitos Jyväskylän Tilapalvelu toimii kaupunginhallituksen kiinteistö- ja toimitilajaoston alaisuudessa. Jyväskylän Vesilaitos toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa. Jyväskylän Seudun Työterveys toimii oman johtokuntansa alaisuudessa. Total Kiinteistöpalvelu sekä vuoden 2004 alusta aloittavat Kylän KATTAUS ja Altek Aluetekniikka toimivat tuotannollisten tukipalvelujen johtokunnan alaisuudessa. Keski-Suomen Pelastuslaitos aloittaa kaupungin liikelaitoksena vuoden 2004 alusta ja toimii oman alueellisesti valitun lautakuntansa alaisuudessa. Laitos hoitaa koko maakunnan (30 kuntaa) pelastustoimen tehtävät. Kaupungin johtamisjärjestelmien kehittäminen sekä luottamushenkilö- että viranhaltijaorganisaation osalta on valmisteltavana. Tavoitteena on, että hallinnon uudistus voidaan toteuttaa vuoden 2005 alusta lukien. Liikelaitosten johtamisjärjestelmä käsitellään ja johtosäännöt tarkistetaan valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten toimintaperiaatteita Liikelaitoksien toimintaa ohjaa konsernijohto. Liikelaitostoiminnasta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Tuotannollisen tukipalvelujen liikelaitoksissa (Altek, Total, Kylän KATTAUS) noudatetaan seuraavia kilpailuttamiseen liittyviä periaatteita: 1. Konsernijohto päättää liiketoimintastrategian perusteella tuotantoyksikön toiminnan avaamisesta ulkoisille markkinoille. 2. Kaupungin tuotantoyksikkö ei jätä tarjousta, kun kaupunki kilpailuttaa tarvitsemansa palvelun ulkoisilla markkinoilla. 3. Kaupungin tuotantoyksikkö ei tarjoa palveluja ulkoisille markkinoille tai osallistu ulkoisiin kilpailutuksiin. 4. Kaupungin tuotantoyksikkö voi tehdä satunnaisia ulkopuolisia tilaustöitä listahinnoin.

4 Kunnan liikelaitos 194 Jyväskylän Tilapalvelu TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Muutos euroa % Sijoitetun pääoman tuotto (sitova) ,3 % Sij.pääoman tuotto ilman satun ,3 % naisia tuottoja Sijoitettu pääoma ,2 % Tuottoprosentti 5,79 % 4,67 % 4,67 % 0,00 % 0,0 % Taloussuunnitelman perustelut: Tulostavoitteena on +/-0 eli tulot kattavat menot. Sisäisiä vuokria on korotettu kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin mukaisesti 2,9 %, jolla pyritään kattamaan vuosien 2003 ja 2004 kustannustason nousu. Sisäisiä siivouskustannuksia on alennettu 2 %. Myynneistä johtuen kiinteistö- ja tilaomaisuuden määrä vähenee n hum2. Peruspalvelujen tarvitsemat tilat vähentyvät n htm2 vuoden 2002 tilinpäätökseen verrattuna. Tästä suurimmat ovat Konservatorion toiminnan siirtyminen Jyväskylän Ammattiopistolle sekä luopuminen Kinkomaan sairaalan vuokratiloista. Toiminta-ajatus: Jyväskylän Tilapalvelu hankkii kaupungin ydinpalvelutuotannolle tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kilpailukykyiset kiinteistö- ja tilapalvelut sekä vastaa kaupungin omistamasta kiinteistö- ja tilaomaisuudesta, sen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Toiminnalliset tavoitteet: Omaisuuden arvon hallinta Omaisuuden hoidossa keskitytään ydinpalvelukiinteistöjen hallintaan ja muussa käytössä oleva kiinteistöomaisuus pyritään realisoimaan 1. Toimintojen uudelleen järjestelyjen ja rakenteellisten muutosten kautta kaupungin tilojen käyttöä tehostetaan hallintokuntien ja tilapalvelun yhteishankkeena. 2. Tarpeettoman kiinteistö- ja tilaomaisuuden myyntiä jatketaan tavoitteena kohdentaa resurssit peruspalvelutiloihin ja sisäilmastokorjauksiin. Asiakaspalvelun syventäminen Asiakaspalvelumme on avointa, vuorovaikutteista, nopeasti reagoivaa sekä asiakkaan perustarpeet ymmärtävää. 1. Vuosikorjaustöiden tiedottamista ja ajoitusta parannetaan asiakaslähtöisemmäksi. 2. Asiakaspalautejärjestelmiä kehitetään uutta teknologiaa ja valtakunnallisia kiinteistöalan vertailuja hyödyntäen. Tilapalveluiden kilpailukykyinen hankkiminen Kaikki hankkimamme kiinteistö- ja tilapalvelut ovat tuotteistettuja, ympäristöystävällisiä ja kilpailukykyisiä sekä ammattitaitoisesti ostettu joko kilpailuttamalla tai muun kestävän kehityksen pohjalta. 1. Kiinteistö- ja tilapalvelujen kilpailuttamisen laajentaminen konsernin kilpailuttamissääntöjen mukaisesti. 2. Henkilöstön koulutusresurssit kohdennetaan hankintaosaamisen lisäämiseen.

5 195 Terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö Asiakkaamme toimivat todetusti terveellisessä ja turvallisessa toimintaympäristössä. Tietojärjestelmät sekä hankkimamme rakennusautomaatio edustavat viimeistä kiinteistöteknologiaa. 1. Terve Talo-teknologiaohjeiston käyttöönotto peruskorjaus- ja uudishankkeissa. 2. Turvajärjestelmien rakentaminen laaditun ohjelman mukaisesti. Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Muutos Taloudellinen näkökulma: % Tulos-% ,6% Toimintakate-% ,3% Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) ,0% Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,5% Ohj.kunn.pito+peruskorj. (e/hum2/kk) 2,19 3,30 3,30 0,00 0,0% Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 17,7 7,8 10,00 2,20 28,2% Ulk. toimitilavuokrauksen käyttökate, % ,0% Ulk. toimitilavuokrauksen sipo-% 7,12 6,00 5,50-0,50-8,3% Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely (p.1-4) 3,43 3,50 3,50 0,00 0,0% Prosessinäkökulma: Vajaakäyttöaste, % 1,09 1,00 1,60 0,60 60,0% Hoitovastike e/hum2/kk 1,62 1,70 1,75 0,05 2,9% Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,0% Huoltokirja käytössä, % 8,2 20,0 20,0 0,0 0,0% Lämpöenergian kulutus (kwh/m3) 39,9 41,0 38,3-2,70-6,6% Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö ,0% Koulutus ja kehittäminen/hlokust. % 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0% Työtyytyväisyys, piste 3,16 3,30 3,30 0,00 0,0% VOLYYMITIETOJA TILAT Omat rakennukset ( htm2 ) ,0 % Osakehuoneistot ( htm2 ) ,9 % Vuokrahuoneistot ( htm2 ) ,2 % Sisäiseen käyttöön vuokrattu ( htm2 ) ,2 % Ulkoiseen käyttöön vuokrattu ( htm2 ) ,8 % Vapaat tilat ( htm2 ) ,0 % Huoneala (hum2/asukas) 5,10 4,68 4,68 0,00 0,0 %

6 196 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos euroa % Vuokratulot hallintokunnilta , ,1 % Siivouskorvaukset hallintokunnilta ,0 1 0,0 % Markkinavuokrat , ,5 % Muut tuotot , ,4 % Liikevaihto , ,2 % Henkilöstökulut ,0-30 3,5 % Palvelujen ostot , ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0-74 2,9 % Vuokrakulut , ,9 % Muut kulut ,0-31 3,9 % Toimintakulut , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0-97 1,8 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 47 0,5 % Muut tuotot ja kulut ,0-72 0,0 % Korvaus peruspääomasta , ,3 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä , ,0 % Satunnaiset tuotot , ,0 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (sitova) , ,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus , ,3 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 97 1,8 % Rahoitustuotot ja -kulut , ,2 % Satunnaiset erät , ,0 % Muut tulorahoituksen korjauserät , ,0 % Investoinnit , ,6 % Käyttöomaisuusinvestoinnit (peruspo) , ,8 % Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,1 % Rahoitusosuudet investointeihin , ,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,1 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,0-35 0,5 % Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0,0 0 0,0 % Lainakannan muutokset 0 0 0,0 0 0,0 % Oman pääoman muutokset , ,8 % Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 0 0,0 % Rahoituksen nettokassavirta , ,8 % Kassavarojen muutos , ,0 %

7 197 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Peruspääoman tuotto Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit (peruspo) Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Peruspääoman lisäys Kassavarojen muutos

8 Kunnan liikelaitos 198 Jyväskylän Vesilaitos Toiminta-ajatus: Vesilaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena huolehtien toiminta-alueellaan talousveden tuottamisesta asiakkaille, jäte- ja hulevesien johtamisesta sekä vesihuoltoalaan liittyvistä teknisistä palveluista. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Asiakkaille toimitetaan ensisijaisesti pohjavettä tai tekopohjavettä. Pohja/tekopohjaveden osuus talousvedestä vähintään 95 %. 2. Verkostojen kunnossapito ja korvausinvestoinnit kohdistetaan siten, että vuotovedet vesijohdoissa ovat enintään 14 % ja jätevesiviemäreissä 30 %. 3. Veden jakelun häiriöindeksi enintään henkilötuntia/kk (vedettä jääneet ihmiset x katkon aika). Kehittämistavoitteet: 1. Investointien ja kunnossapidon kustannuslaskennassa ja rahoitusseurannassa otetaan käyttöön JD-kustannuslaskenta- ja seurantaohjelmisto sekä Costcontrol-toimintolaskentaohjelma. 2. Aqua Enfo-vesilaskutusjärjestelmän Web-asiakaspalvelujärjestelmä otetaan käyttöön. Asiakkaat voivat itse käydä selailemassa vesilaskujaan ja ilmoittaa vesimäärälukemiaan. Taloussuunnitelman perustelut: 1. Veden myynnin odotetaan pysyvän ennallaan. 2. Vesihuoltomaksuihin ei tule korotusta vuonna Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2004 on euroa. 4. Investointeihin varatun 5,4 milj. tasolla pitkäaikaisten lainojen nettomäärä ei lisäänny v Vesihuoltomaksut, (sis. ALV). V.2002 V.2003 V.2004 Muutos e / m3 e / m3 e /m3 e / m3 % Vesimaksu 1,15 1,20 1,20 0,00 0,0 Jätevesimaksu 1,40 1,40 1,40 0,00 0,0 Yhteensä 2,55 2,60 2,60 0,00 0,0 TUNNUSLUVUT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos yksikkö % Sijoitetun pääoman tuotto ( sitova) ,0 0,0 % Sijoitettu pääoma ,0 0,0 % Tuottoprosentti 12,7 % 12,7 % 12,7 % 0,0 0,0 % Liikevaihto(1000 ) / henk.(htv) ,0 3,3 % Ominaiskulutus (l/as/d) ,0-1,9 % Vuotovedet vj % 14, ,0 0,0 % Vuotovedet jv % ,0 0,0 % Häiriöindeksi henk.tuntia/kk ,0 0,0 % Pohja/tekopohjaveden osuus talousvedestä (%) ,0-5,0 % Henkilöstömäärä (vakinaiset) ,0-4,1 % Henkilötyövuodet (HTV) (vak+tilap.) ,0-4,0 % Kouluspäivät kpl 3,5 3,5 4,0 0,5 14,3 % Työtyytyväisyys 3,8 3,8 3,8 0,0 0,0 %

9 199 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos euroa % Liikevaihto , ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 0 0,0 % Liiketoiminnan muut tuotot ,2 0 1,0 % Materiaalit ja palvelut , ,6 % Henkilöstökulut , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0-16 0,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,4 10-1,8 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,5 % Korkotuotot 5 0 0,0 0 0,0 % Muut rahoitustuotot 6 7 0, ,0 % Kunnalle maksetut korkokulut ,0-4 1,0 % Muille maksetut korkokulut ,0 0 0,0 % Korvaus peruspääomasta ,5 1 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,7 % Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) ,7 0-0,2 % Tilikauden yli-alijäämä (Sitova) , ,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus , ,6 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 16 0,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5-10 0,3 % Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,0 0 0,0 % Investoinnit , ,2 % Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,6 % Rahoitusosuudet investointeihin ,0 0 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 0,0 0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,4 %

10 200 TULOS JA RAHOITUSSUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstömenot Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen nettokassavirta Kassavarojen muutos

11 HALLINTO JA RAKENNUTTAMINEN Hallinto sisältää vesilaitoksen yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, rahoituksen hoidon sekä rakentajan palvelun. Rakennuttaminen sisältää vesilaitoksen investointien valmistelun sekä suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen. Hallinnosta vastaa hallintoyksikkö ja suunnittelusta ja rakennuttamisesta rakennuttamisyksikkö. Palvelun nykytila: Hallinnon vastuualueeseen kuuluvat talous-, henkilöstö- ja asiakirjahallinto, tietotekniikka- ja viestiliikenne, viestintä, neuvonta sekä vesilaitoksen johtaminen. Ympäristökuntien kanssa jatketaan neuvotteluja yhteislaskutuksesta. Vesi- ja jätevesilaskutuksen osuus liikevaihdosta on 88 %. Vuonna 2002 suoritetun asiakaskyselyn mukaan (asteikolla 4-10) veden laskutuskäytäntö sai 8,58 pistettä ja vesilaitoksen tiedotustoiminta 7,81 pistettä Rakennuttamisen vastuualueeseen kuuluu vesilaitoksen yleissuunnittelu, tuotantolaitoksiin kohdistuvat kehittämishankkeet sekä uusinvestointiprosessi. Vesilaitoksessa suunnittelu ja rakentaminen ovat suurimmaksi osaksi ulkoistettu. Suunnittelusta omana työnä tehdään ainoastaan osa vesilaitoksen yleissuunnittelusta sekä uusinvestointien hanke- ja rahoitussuunnittelu. Lisäksi rakennuttamisen vastuualueelle kuuluu uusinvestointikohteiden suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen. Investoinneista n. 80 % on uusinvestointeja ja n. 20 % korvausinvestointeja. Toimintaympäristön muutokset: Hallinnon ja rakennuttamisen vastuualueella ei ole näköpiirissä merkittäviä ulkoisia toimintaympäristön muutoksia vuonna Toiminnalliset tavoitteet: Laskutuskäytäntöä parannetaan ottamalla käyttöön Web-asiakaspalvelujärjestelmä. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Hallinto % Rakennuttaminen % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot ,0 % Investointimenot ,0 % 100 % Nettoinvestoinnit ,0 %

12 202 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Hallinto - Laskutuspalvelu (asiakaskysely) 8,45 8,58 8,6 - Tiedotustoiminta (asiakaskysely) 7,74 7,81 7,85 VOIMAVARAT Hallinnon vastuualueen henkilöresurssit ovat 12 henkilötyövuotta ja rakennuttamisen 4 henkilötyövuotta. Rakennuttaminen ja hallinto palvelee asiakkaita vesilaitoksen toimistotiloissa (Sepänkatu 14 B). 2. VEDEN TUOTANTO JA JAKELU Palvelu sisältää veden tuotannon ja ostot sekä veden jakelun kuluttajille. Palvelusta vastaavat tuotanto- ja jakeluyksiköt yhdessä. Palvelun nykytila: Tuotantolaitosten ja vesijohtoverkoston kunnossapito tehdään pääosin omalla henkilöstöllä. Vesijohtoverkoston kunnossapidossa käytetään ulkopuolisia työkoneita ja kuorma-autoja. Veden tuotannosta 80 % tulee omilta laitoksilta ja 20 % muiden kuntien kanssa yhteisiltä laitoksilta. Asiakaskyselyn mukaan v veden maku sai 8,38 pistettä (asteikko 4-10). Toimintaympäristön muutokset: Viitaniemen pintavesilaitosta joudutaan jatkossa käyttämään myös talousveden tuotantoon. Toiminnalliset tavoitteet: Pohja/tekopohjaveden osuus on vähintään 95 %. Vesijohtoverkoston kunnossapito kohdistetaan siten, että vesijohtoverkoston vuotovedet ovat enintään 14 %. Veden jakelun häiriöindeksi on enintään henkilötuntia/kk. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Veden tuotanto % Veden jakelu % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutett u tuotanto % Investointitulot ,9 Investointimenot ,4 42 % Nettoinvestoinnit ,0

13 203 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Tuotanto - Veden maku (asiakaskysely) (4-10) 8,38 8,34 8,35 - Vuotovedet vj % 14,8 14,0 14,0 VOIMAVARAT - Veden tuotannon ja jakelun henkilöresurssit ovat 29 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 3. JÄTEVESI- JA HULEVESIPALVELU Palvelu sisältää kiinteistöjen tuottaman jäteveden poisjohtamisen ja puhdistuksen sekä huleveden poisjohtamisen. Palvelusta vastaa jakeluyksikkö. Palvelun nykytila: Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilökunnalla. Työkoneet ja kuorma-autot ovat ulkopuolisilta urakoitsijoilta, samoin erikoisosaamista hankitaan ulkopuolisilta. Jäteveden puhdistus hankitaan ostopalveluna Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:ltä Toimintaympäristön muutokset: Verkostot ikääntyvät, mikä aiheuttaa lisääntyvää kunnossapitoa ja kasvavia korvausinvestointeja. Toiminnalliset tavoitteet: Verkoston kunnossapito ja korvausinvestoinnit kohdistetaan siten, että jätevesiverkoston vuotovedet ovat enintään 30 % ja jäteveden ylivuodot enintään m3. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Jäteveden johtaminen* % Jäteveden puhdistus % Huleveden johtaminen* % YHTEENSÄ *) Jäte- ja huleveden johtaminen vuoteen 2002 yhdessä INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot ,7 Investointimenot ,2 52 % Nettoinvestoinnit ,7

14 204 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Jv-vuotovedet % Jv-ylivuodot m Asiakastyytyväisyys (viemäreiden toimivuus) 8,4 8,4 8,4 VOIMAVARAT - Jätevesi- ja hulevesipalvelun henkilöresurssit ovat 13 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 4. TILAUSTYÖT Palvelu sisältää kaupungin eri yksiköille sekä yksityisille tehtävät vesihuollon tilaustyöt. Palvelusta vastaa jakeluyksikkö. Palvelun nykytila: LV-asennuspalvelut sekä vesihuollon tilaustyöt, jotka pitävät sisällään vesihuoltoliittymien rakentamiset ja yksityisille tehdyt tonttijohtojen rakentamiset, korjaukset ja uusimiset. Toimintaympäristön muutokset: LV-ASENNUSPALVELUT siirtyvät muiden vesihuollon tilaustöiden yhteyteen. Toiminnalliset tavoitteet: Tuotot kattavat kulut PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % LV-asennus % Vesih.tilaustyöt % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot % Investointimenot ,3 % 100 % Nettoinvestoinnit ,3 %

15 205 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Tuotot kulut (1 000 ) VOIMAVARAT - LV-asennuksen henkilöresurssit ovat 5 henkilötyövuotta ja vesihuollon tilaustöiden henkilöresurssit 4 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 5. VARASTO Palvelu sisältää hankintoihin ja materiaalien myyntiin liittyvät toimenpiteet sekä sopimusasiat. Palvelusta vastaa varastoyksikkö. Palvelun nykytila: Varasto palvelee pääosin vesilaitoksen omaa toimintaa. Varaston myynnistä noin 20 % menee ulkopuolisille, pääasiassa naapurikunnille. Toimintaympäristön muutokset: Suoratoimitusten määrää lisätään edelleen suhteessa varastomyyntiin. Sähköisten tilausten/laskutuksen käyttöä lisätään rutiinitilauksissa. Toiminnalliset tavoitteet: Varaston tuotot kattavat kulut. Varaston arvo ei ylitä euroa. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Varasto YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Varaston arvo (1 000 ) Tuotot kulut (1 000 ) +16,6 +32,9 +10,0 VOIMAVARAT - Varaston henkilöresurssit ovat 3 henkilötyövuotta. - Kiinteistötekniset tuotteet sekä osa kunnallisteknisistä tuotteista on pintavesilaitoksella. Isojen putkien ja osien varasto on Länsiväylä 2:ssa.

16 Kunnan liikelaitos 206 Jyväskylän seudun Työterveys Toiminta-ajatus: Jyväskylän Seudun Työterveys tuottaa työterveyspalveluja sopimusten piirissä oleville ja työterveyshuoltoon ilmoittautuville Jyväskylän kaupungissa toimiville yrityksille, yhteisöille ja yrittäjille. Työterveyshuollon toiminnan tavoite on työpaikkojen, työyhteisöjen ja työssäkäyvän väestön terveyden edistäminen ja työhön liittyvien terveyden haittojen ehkäiseminen. Visio ja strategia: 1. Työterveyshuolto suunnittelee yhteistyössä asiakkaidensa kanssa työterveyshuoltolain mukaiset työterveyspalvelut, joihin sisältyy asiakasyrityksen tarpeisiin perustuva työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitelma. Painopiste työterveyshuoltotyössä on työn, työolosuhteiden, työyhteisön tuntemisessa ja sen kautta työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämisessä. 2. Asiakasyrityksille, jotka ovat tehneet sopimuksen sairaanhoitopalveluista, tuotetaan työterveyshuoltopainotteista yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, johon kuuluvat sopimuksen ehdoissa kuvatut tutkimukset ja toimenpiteet. Strategiset tavoitteet: Työterveyshuoltoyksikön liikelaitostoiminnan periaatteiden vakiinnuttaminen niin sisäisessä toiminnassa kuin yhteistyötahojen toiminnan rajapinnassa. Tavoitteena vuoteen 2006 mennessä on kehittyä seudullisesti työterveyshuollon asiantuntijapalveluja tuottavaksi yksiköksi kansallisen terveysprojektin mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Työterveyshuoltolain mukainen ennaltaehkäisevä työ työpaikoilla ja työyhteisöissä. 2. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta sen eettisiä periaatteita noudattaen. 3. Työfysioterapiapalvelujen kehittäminen tavoitteena tehostaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoa ja kuntoutusta ja estää työkyvyttömyysjaksojen tarpeeton pitkittyminen sekä työergonomia selvitysten ja ohjauksen avulla tehostaa sairauksien ennaltaehkäisyä. 4. Työyhteisöön ja työhyvinvointiin kohdentuvien palveluiden kehittäminen ja laajentaminen kohdentaen työterveyshuollon osaamisresursseja näille alueille. 5. Sairaanhoitopalvelujen toteuttaminen siten, että päivystysluonteiset asiat pystytään hoitamaan samana päivänä ja ei-kiireellisissä asioissa asiakas saa ajan kahden viikon sisällä. Taloudellinen tavoite: Liikelaitos kattaa tuloksellaan toimintamenot, toiminnan kehittämisen ja käyttöomaisuusinvestoinnit.

17 207 Vaikuttavuusnäkökulma: Asiakaskäyntien lukumäärä ,8% Terveydenhoitajien terv.tark.lkm ,4% Lääkäreiden terv.tark.lkm ,8% Terv.hoitajien sairaanhoitokäyntien lkm ,5% Lääkäreiden sairaanhoitokäyntien lkm ,0% Työpaikkatoimintojen lukumäärä ,7% 17,7 16,6 7,80-8,80-53,0% Asiakasnäkökulma: Lääkärin ajanvarausvastaanotolle pääsy 2 vrk 2 vrk 2vrk Tavoitteena on, että työterveyshuolto pystyy tarjoamaan tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat palvelut ajallaan. Asiakkaan/asiakastyönantajan vastuutiimi huolehtii palvelujen toteuttamisesta ja kohdentumisesta. Työpaikkojen toimintasuunnitelmien tarkistaminen vähintään kahden vuoden välein. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään v. 2004, tavoitteena on asiakastyytyväisyyden parantuminen syksyn 2001 kyselyyn verrattuna. Prosessinäkökulma: Perusprosessien tarkistus on meneillään 3,00 6,00 (esim. työkyvyn selvittely, yritysten toimintasuunnitelmat, työyhteisötoiminta,uusien yritysten palvelujen käynnistyminen, tarjousmenettely) Yhteiset toimintakäytännöt sovitaan ja otetaan käyttöön vuoden 2004 aikana Laitteiden toimintavalmiudesta huolehtiminen sovittu Talousarvion toteutminen suunnitelman mukaisesti Henkilöstönäkökulma: Pätevyys: Kaikki käyvät/ovat käyneet TTL:n pitkän kurssin Kehityskeskusteluissa sovitaan henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat Työyhteisön koulutustavoitteet v:lle 2004 tehdään ja toteutetaan työyhteisöpäivän suunnitelman mukaisesti Riittävyys (tavoite): Yksi terveydenhoitaja asiakasta kohti Yksi lääkäri asiakasta kohti Työilmapiiri 3,34 3,40 Vaikuttavuusnäkökulma: Seurataan yhdessä yritysten kanssa yrityksen sairauspoissaolokehitystä, tavoitteena pitkien/ pitkittyvien sairauslomien väheneminen. Asiakaspalauteiden avulla seurataan asiakastyytyväisyyttä. Työnantajilta kerätään palautetta toiminnan kohdentumisesta ja onnistumisesta.

18 208 TULOSLASKELMA (1 000 euroa TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos % Myyntitulot 1 335, , ,0 741,3 57,9 % Maksutulot 0,0 129,7 0,0-129,7-100,0 % Korvaus KTL:n mukaisesta työstä 1,0 25,6 1,0-24,6 100,0 % Muut tulot 0,4 1,2 1,0-0,2-16,7 % Liikevaihto 1 337, , ,0 586,8 40,9 % Henkilöstökulut , , ,0-197,4 17,2 % Palvelujen ostot -174,0-147,0-412,0-265,0 180,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -66,9-25,9-125,0-99,1 382,6 % Muut kulut -106,3-115,7-141,0-25,3 21,9 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % Tilikauden yli-/alijäämä (Sitova) -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Kassavarojen muutos

19 Kunnan liikelaitos 209 Total Kiinteistöpalvelu Toiminta-ajatus: Total Kiinteistöpalvelu tuottaa palveluja pääasiallisesti kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisölle sekä lisäksi seudullisia palveluita. Total Kiinteistöpalvelu huolehtii työympäristön toimivuudesta auttaen näin asiakasta onnistumaan omassa perustehtävässään. Palvelutuotannon päätoimialat ovat kiinteistöjen peruskorjaus, kunnossapito, käyttäjäpalvelut, hoito ja huolto sekä siivous- ja logistiikkapalvelut. Palveluita tuotetaan keskittymällä ydinosaamista tukeviin kiinteistöjen käytönaikaisiin elinkaari- ja käyttäjäpalveluihin. Visio 2007: Total Kiinteistöpalvelu on alueellisesti merkittävä kiinteistöalan ja logistiikkapalvelujen tuottaja. Toiminnassa korostuu asiakasläheinen, verkostoitumiseen ja yrittäjyyteen kannustava toimintakulttuuri. Strategiset tavoitteet: Seudullista yhteistyötä lisätään. Kehitetään palvelut kiinteistötekniseltä laadultaan ja kustannustasoltaan kilpailukykyisiksi. Toiminnalliset tavoitteet: Total Kiinteistöpalvelu tuottaa asteittain uudistetun palvelukulttuurin, ns. Total-palvelun, mukaisesti toteutettuja kustannustehokkaita ja asiakasläheisiä palveluja. Tavoitteena on tuottaa palvelut markkinoilla olevan yleisen kustannustason mukaisesti. Laskenta ja raportointi kehitetään liikelaitosohjauksen vaatimalle tasolle. 1. Uuden Total-palvelun mukaisesti tuotettuja palveluja on 40 % toiminnasta. Haastava työyhteisö luo edellytykset sisäiseen yrittäjyyteen ja uuteen korkeatuottoiseen palvelukulttuuriin mm. kehittämällä henkilöstösuunnittelua ja perehdyttämistä tiimien osaamista ja joustavuutta kannustavia palkkausjärjestelmiä 2. Palvelut tuotetaan yleisen kustannustason mukaisesti tai mikäli oma kustannustaso on sitä korkeampi, palvelut tuotetaan 5 % nykyistä edullisemmin kiinteistönhoidossa ja siivouksessa sopimushintoja alennetaan 2 % rakentamispalveluiden lähtökohtana on toimia markkinalähtöisen tavoitehinnan mukaisesti logistiikkapalveluiden kustannustaso määritellään toimintolaskennalla 3. Kaupungin sisäisten logistiikkapalvelujen kehittäminen sisäpostin ja pientavarakuljetusten uusi toimintamalli aloitetaan vuoden 2004 alussa 4. Yhteistyötä tilaajien kanssa kehitetään laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Taloudelliset tavoitteet: Total Kiinteistöpalvelun toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja yksikkö rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa.

20 210 TUNNUSLUVUT TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt - Puhtauspalvelut 3,85 4,00 4,00 0,00 0,0 % - Kiinteistönhoito 4,05 4,00 4,00 0,00 0,0 % - Keskusvarasto 0,00 4,00 4,00 0,00 0,0 % Resurssit ja talous Tavoitetulos, poikkeama (1 000 e) -29,6-530,0 0,0 530,0 0,0 % Tavoitetulos, poikkeama % 0,04 4,10 0,00-4,10 0,0 % Liikevaihto / hlö (1 000 e) 44,3 44,0 47,0 3,0 6,8 % Henk.kust. / kokonaiskust. % 59,9 60,0 60,7 0,7 1,2 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 3,51 2,00 2,50 0,50 25,0 % Henkilöstön osuus uudessa palvelukultuurissa % 0,0 20,0 40,0 20,0 100,0 % Prosessit ja rakenteet Siivous m2 / pv / hlö ,0 % Siivous e / m2 / v 20,21 20,00 20,00 0,00 0,0 % Kiinteistönhoito m2 / hlö ,0 % Kiinteistönhoito e / m2 / kk 0,36 0,30 0,30 0,00 0,0 % VOLYYMITIEDOT Liikevaihto (1 000 e) , , ,0 700,0 5,5 % Seututuontannon osuus liikevaihdosta 7,8 8,0 13,0 5,0 62,5 % Henkilömäärä, vakitukset ,2 % - Puhtauspalvelut ,7 % - Rakentamispalvelut ,0 % - Logistiikkapalvelut ,0 % - Ylläpitopalvelut ,7 % - Hallinto ,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,2 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,0 % Tuotantosopimukset - Siivous, m ,1 % - Kiinteistönhoito, m ,0 %

21 211 TULOSLASKELMA (1 000 euroa TP 2002 TPE2003 TA 2004 Muutos euroa % Liikevaihto , , ,0 700,0 5,5 % Materiaalit ja palvelut , , ,0-100,0 2,1 % Henkilöstökulut , , ,0-93,0 1,1 % Poistot ja arvonalentumiset -51,9-53,3-58,0-4,7 8,8 % Liiketoiminnan muut kulut -309,7-366,7-320,0 46,7-12,7 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -29,5-500,0 49,0 549,0-109,8 % Rahoitustuotot- ja kulut 0,0 0,0-7,0-7,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen varauksia -29,5-500,0 42,0 542,0-108,4 % Tilikauden yli-alijäämä (Sitova) -29,5-500,0 42,0 542,0-108,4 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toimintakate -30,0-450,0 100,0 550,0-122,2 % Tulorahoitus -30,0-450,0 100,0 550,0-122,2 % Investoinnit -100,0-47,0-100,0-53,0 112,8 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -100,0-47,0-100,0-53,0 112,8 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -130,0-497,0 0,0 497,0-100,0 % euroa TALOUDEN KEHITYS VV TULOT MENOT Logistiikkapalvelut sisältyy TP-01 alkaen TULOS TP-99 TP-00 TP-01 TP -02 TA-03 TPE-03 TA-04

22 212 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot- ja kulut Yli(ali)jäämä ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toimintakate Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

23 Kunnan liikelaitos 213 Altek Aluetekniikka Toiminta-ajatus: Altek Aluetekniikka tuottaa liikelaitoksena yhdyskuntatekniikan sekä viheralueiden ylläpito- ja rakentamispalveluja. Strategiset tavoitteet: Altek Aluetekniikan liikelaitostaminen ja seudullisen yhteistyön lisääminen. Toiminnalliset tavoitteet: Työohjelmien toteuttaminen sopimusten mukaisesti Hoito- ja kunnossapitosopimusten täyttäminen sovittuun laatutasoon Kustannustehokkuuden lisääminen Taloudellinen tavoite: Altek Aluetekniikan toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja yksikkö rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa toiminnasta saatavilla tuloilla. Investointien perustelut: Investointisuunnitelman mukaisesti hankitaan auto-, kone- sekä muuta toiminnassa tarpeellista kalustoa. Tavoitteena on korvata vanhenevaa kalustoa korvausinvestoinnein, jolloin myös vanhaa kalustoa poistuu käytöstä ja korjauskustannukset tätä kautta alenevat. Uudemmalla kalustolla saavutetaan myös lisätehokkuutta ja kustannussäästöjä. TUNNUSLUVUT (Balance Scorecard) TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt Rakentamispalvelut 4,04 4,05 4,10 0,05 1,2 % Hoitopalvelut 3,75 3,80 3,85 0,05 1,3 % Tukipalvelut 3,76 3,80 3,85 0,05 1,3 % Resurssit ja talous Tavoitetulos, poikkeama (1 000 e) -492, ,0 0,0 % Tavoitetulos, poikkeama % 0,00 0,00 0,0 0,0 % Liikevaihto / hlö (1 000 e) 74,0 80,7 77,9-2,8-3,5 % Henk.kust / kokonaiskust. % 46,3 45,2 47,2 2,0 4,4 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 3,75 4,00 4,50 0,5 12,5 % Aloitteet kpl/vuosi 4,00 5,00 10,00 5,0 100,0 % Prosessit ja rakenteet Laatuvirhekust. /vuosi ,0-25,0 % Auditoinnit kpl/vuosi 0,00 6,00 10,00 4,00 66,7 % Oman kaluston käyttöaste % ,0 4,0 %

24 214 TUNNUSLUVUT (Balance Scorecard) TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos % VOLYYMITIEDOT Liikevaihto (1 000 e) ,2 % - Talous ja hallinto ,0 % - Rakentamispalvelut ,5 % - Alueiden hoito ,7 % - Maa- ja kiviainestoimi ,8 % - Varikkotoiminta ,4 % Henkilömäärä, vak ,0-1,7 % - Rakentamispalvelut ,0-2,1 % - Alueiden hoito ,0-1,9 % - Maa- ja kiviainestoimi ,0 0,0 % - Varikkotoiminta ,0-1,5 % - Hallinto ,0 0,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,0 25,0 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,0-16,3 % Tuotantosopimukset Alueiden hoitosopimus euroa/vuos ,0 % Kiinteistönhoito/pihat/euroa/vuosi ,0 4,3 % TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos Liikevaihto , , ,0 191,0 1,4 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,7 213,1-8,7 % Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -173,2 Palvelujen ostot , , ,0-281,8 7,5 % Henkilöstökulut , , ,0 75,8-1,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -291,0-269,1-323,0-53,9 20,0 % Liiketoiminnan muut kulut -804,5-916,1-887,3 28,8-3,1 % Liikeylijäämä -492,0-46,0 127,0 173,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0-60,0-60,0 0,0 % Ylijäämä ennen varauksia -492,0-46,0 67,0 113,0 0,0 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 % Tilikauden ylijäämä (Sitova) -492,0-46,0 67,0 113,0 0,0 %

25 215 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos Varsinaisen toiminnan kassavirta Tulorahoitus -201,0 223,1 390, ,8 % Liikeylijäämä (alijäämä) -492,0-46,0 127, ,1 % Poistot ja arvonalentumiset 291,0 269,1 323, ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0-60, ,0 % Investoinnit -412,6-426, ,0-663,6 2,7 Käyttöomaisuusinvestoinnit -412,6-426, , ,4 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,0 0,0 50, ,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -613,6-203,3-700, ,3 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TA 2004 TS 2005 TS 2006 TS 2007 TS 2008 Liikevaihto , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset -323,0-344,0-366,0-387,0-409,0 Liikeylijäämä 127,0 96,0 182,0 151,0 124,0 Rahoitustuotot- ja kulut -60,0-60,0-60,0-50,0-45,0 Ylijäämä ennen varauksia 67,0 36,0 122,0 101,0 79,0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden ylijäämä 67,0 36,0 122,0 101,0 79,0 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan kassavirta TS 2004 TS 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 Toimintakate Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja Investointien nettokassavirta TALOUS JA HALLINTO Talous ja hallinto sisältää Aluetekniikan yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, talousseurannan ja raportoinnin, kirjanpidon, laskutuksen sekä asiakirjapalvelut ja muut toimistopalvelut. Palvelun nykytila: Palvelut tuotetaan yksikössä, paitsi kuukausipalkkalaskenta sekä ostoreskontran kirjaamispalvelut, jotka ostetaan teknisen palvelukeskuksen hallintopalvelut -yksiköltä. Yksikön tarvitsemat ITtukipalvelut ostetaan myös hallintopalvelut -yksiköltä. Toimintaympäristön muutokset: Liikelaitosmuotoinen toiminta muuttanee talous- ja hallintohenkilöstön tehtävänkuvia. Hallinnon kustannuksia on kohdennettu aikaisemmasta poiketen yksikön eri vastuualueille.

26 PALVELUN TUOTOT JA KULUT e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Talous ja hallinto 29,3 743,1 30, ,5 YHTEENSÄ 29,3 743,1 30, ,5 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT Hallintokustannukset kokonaiskustannuksista % TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % 5,4 5,1 4,7-0,4-7,8 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,0 % Toimitilat, m 2 233,0 233,0 233,0 0 0,0 % 2. ALUEIDEN HOITO Altek aluetekniikka tuottaa yleisten alueiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat palvelut tilaajien kanssa tehtyjen sopimuksien mukaiseen laatutasoon. Palvelun nykytila: Alueidenhoidon liikevaihto vuonna 2003 on noin 3,9 milj. euroa. Hoitohenkilöiden määrä vaihtelee hoitokausittain. Talvikautena vahvuus on keskimäärin 66 työntekijää, joista 5 on tilapäisessä työsuhteessa. Lisäksi keskimäärin 13 kuljettajaa tukipalveluissa ja 12 yksityistä aurausyksikköä osallistuu aurauslähtöihin. Kesäkautena vahvuus on keskimäärin 98 työntekijää, joista tilapäisessä työsuhteessa on 16 työtekijää ja 21 opiskelijaa. Tukipalvelun kuljettajia ja yksityistä kone- ja kuljetuskalustoa työllistetään satunnaisesti. Toimintaympäristön muutokset: Säynätsalon ja Keljonkankaan kaupunginosien hoitotyöt siirtyvät Katu- ja puisto-osaston kilpailuttamina vuoden alusta urakoitsijoiden hoidettaviksi samoin kuin keskustan kevyen liikenteen väylien ja P-alueiden talvihoitotyöt lumenajoineen. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Talvihoito 2 038, ,7 Kesähoito 957,0 744,2 Muut hoitotyöt 753,0 704,6 YHTEENSÄ 3 856, , , , , ,5

27 217 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Lumityöt /m 2 0,43 0,43 0,40-0,03-7,5 % Liukkauden torjunta /m2 0,21 0,21 0,20-0,01-5,0 % Puhtaanapito /m2 0, ,048-0,002-4,2 % Viheralueiden hoito /m2 0,66 0,65 0,63-0,02-3,2 % Liikevaihto /henkilö ,9 % Asiakaspalaute (max 5) 3,75 3,80 3,85 0,05 1,3 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,4 % Toimitilat, m ,9 3. MAA- JA KIVIAINESTOIMINTA Maa- ja kiviainestoiminta vastaa kaupungin maa- ja kiviainesmateriaalien tuotannosta, hankinnoista, ylijäämämassojen kierrätyksestä sekä maankaatopaikoista. Lisäksi se hankkii maa- ja kiviainespalveluja kaupungin työkohteisiin ja muihin omiin tarpeisiin sekä myy tuotteita ulkoisille asiakkaille. Palvelun nykytila: Oman tuotannon osuus maa- ja kiviainestoiminnassa ja tuotannossa noin 90 %. Murskaus- ja jalostustoiminta (urakoittaminen) sekä laadunvarmistus tehdään omatoimisesti. Toimintaympäristön muutokset: Maa-ainesten ottamislupien uusiminen ajankohtainen lähivuosina Hallinnon kustannuksia on kohdennettu tälle kustannuspaikalle PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Maa- ja kiviaines 1165,7 787, , ,8 YHTEENSÄ 1165,7 787, , ,8 TUNNUSLUVUT/ TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % MITTARIT Hiekan ja soran myynti tn ,3 % Murskeiden myynti tn ,8 % Mullan myynti m ,1 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,0 % Toimitilat, m 2 40,0 45,0 45,0 0 0,0 %

28 YHDYSKUNTAPALVELUT Toteuttaa kaupungin kunnallisteknisiä rakennushankkeita palvelun järjestäjän kanssa sovitulla tavalla. Palvelun nykytila: Kunnallistekniikan rakentamistoiminnan kokonaistuloista v saatiin katu- ja puistoosastolta n. 75 %, vesilaitokselta n. 14 % ja muilta tilaajilta n. 11 %. Rakentamistoiminnassa vakinaisten määrä on 48 henkilöä, kesäkautena lisäksi noin 20 henkilöä tilapäisessä työsuhteessa. Toimintaympäristön muutokset: Kone- ja kuljetuskaluston uusiminen on auttanut oman kaluston käyttöasteen paranemista myös rakentamisen alueella. Uudet toimitilat ovat selkeyttäneet toimintoja. Kuokkalan ja Keljonkadun toimitilojen tilalle etsitään korvaavia tiloja kaupungin eteläosista. Hallinnon kustannuksia on kohdennettu tälle kustannuspaikalle. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Yhdyskuntarakentaminen 7889,8 6793,5 9050,8 7312, ,1 YHTEENSÄ 7889,8 6793,5 9050,8 7312, ,1 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Rakennettu katua m ,4 % Vesihuolto (viem+vj m) ,6 % Rakennettu viheralueita ha 5,5 4,0 3,0-1,0-25,0 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet 58,3 57,2 57,0 0,2 Toimitilat, m 2 416,0 416,0 416,0 0 0,0 % 5. VARIKKOTOIMINTA Tuottaa yksikön kuljetus- ja konevälitys-, korjaamo-, teräsrakenne- ja korjaus- ja varikon varastopalvelut sekä kaluston hallinnan. Palvelun nykytila: Kuljetuskaluston välitys tapahtuu keskitetysti oman yksikön projektikohteisiin, joissa ensisijaisesti käytetään omaa kuljetuskalustoa. Oman kaluston huolto- ja korjaustoiminta tehdään keskitetysti korjaamon toimesta. Teräsrakenteita tehdään ensisijaisesti oman yksikön ja muiden hallintokuntien rakennus- ja korjauskohteisiin.

29 219 Varikkotoiminnan varasto palvelee ensisijaisesti korjaamo ja teräsrakennetoimintaa. Oman kaluston hallinta on keskitetty varikkotoimintaan. Hallinnon kustannuksia kohdennetaan tälle kustannuspaikalle. Toimintaympäristön muutokset: Korjaamotoiminta tulee jatkossa muuttumaan enemmän huoltotoiminnaksi. Huolto- ja korjaamotiloihin uusitaan koneita ja laitteita. Toimialalle kehitetään kokonaistuotepaketteja. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut VARIKKO Kuljetuspalvelut ,1 Korjaamopalvelut 171,5 578,2 Teräsrakenne 171,5 306 Varasto 5 588,8 YHTEENSÄ 611,1 3583,8 1103,1 3794, ,1 INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 e TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Investointimenot 412,6 426,4 1140,0 713,6 167,3 % Yllä esitetyt käyttöomaisuusinvestoinnit ovat koko yksikön käyttöön tulevien auto- kone- ja muun kaluston hankintoja. TUNNUSLUVUT/ TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % MITTARIT Oman kaluston 75,0 75,0 78,0 3,0 4,0 % käyttösuhde % Toimintatunnit korjaamo ,0 % Toimintatulot /kuljettaja ,7 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,4 % Toimitilat, m ,0 % Huom. Toimitiloissa 2003 mukana konehalli, koko m2. Savelan toimitilat Huom. Henkilövuosissa huomioitu v kuljettajien siirtyminen alueiden hoidosta varikkoon ( 22 henk.).

30 Kunnan liikelaitos 220 Kylän KATTAUS Toiminta-ajatus: Kylän KATTAUS tuottaa maukkaita ravitsemussuosituksen mukaisia aterioita ja laadukkaita ruokapalveluita asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja taloudellisesti. Visio: Kylän KATTAUS haluaa olla paikallisesti tunnettu ja arvostettu sekä valtakunnallisesti tunnustettu ruokapalvelun tuottaja. Strategiset tavoitteet: Vuoden 2004 alusta toiminnan alkaessa kunnallisena liikelaitoksena korostetaan hyväksytyn tulosyksikkömallin sekä liiketoimintasuunnitelman linjausten mukaisesti asiakaslähtöistä palvelukulttuuria sekä kustannustehokkuuden lisäämistä. Tuotannon ja palvelun tehokkuus sekä liikelaitoksen kilpailukyky varmistetaan lisäämällä yksikön kokonaisosaamista seutukuntayhteistyötä ja verkostomaista toimintaa hyödyntäen. Toiminnan lisävolyymia haetaan kaupunkikonsernin ulkopuolelta. Ulkopuolisen liikevaihdon määrää kasvatetaan vuosittain 1 %:lla. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kylän KATTAUKSEN tavoitteena ovat tasokkaat ja kilpailukykyiset pääosin kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille suunnatut laadukkaat ruokapalvelut. 2. Kylän KATTAUS syventää asiakkaiden kanssa sopimusjärjestelmää ja monimuotoistaa palvelukonseptia. 3. Uusia toimintamuotoja otetaan käyttöön 10 %:ssa toimipisteitä. 4. Toiminnan ohjaus perustuu asiakkaan kanssa yhdessä sovittuun palvelutasoon. 5. Tavoitteena on, että kustannustaso noudattaa yleistä hintatasoa. Jos oman palvelutuotannon hintataso poikkeaa olennaisesti yleisestä, kustannuksia sekä palvelun tasoa että määrää tarkistetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Henkilöstön kehittämishankkeessa korostetaan henkilöstön sisäistä yrittäjyyttä ja aktiivista kehittämisotetta. 1. Kylän KATTAUKSEN tulosyksikköpohjainen toimintamalli aloitetaan vuonna Keittiöinvestointien ja tuotantokapasiteetin tarve selvitetään yhteistyössä seudun kunnallisten tuottajien kanssa. 3. Laskenta ja raportointi kehitetään liikelaitosohjauksen vaatimalle tasolle. Taloudellinen tavoite: Kylän KATTAUKSEN toiminta on taloudellisesti tuloksellista ja kattaa toiminnallaan menonsa sekä kehittämiskulunsa.

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot