Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö"

Transkriptio

1 191 LIIKELAITOKSET

2 192 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi. Myös osuuskunta tai säätiö voi tulla ulkoisessa eriyttämisessä kysymykseen. Sisäinen eriytys jakaantuu kirjanpidollisiin ja laskennallisiin vaihtoehtoihin. Kirjanpidollinen eriytys voidaan tehdä joko kunnan liikelaitoksena tai muuna taseyksikkönä. Laskennallista eriytystä voidaan soveltaa kolmessa erityyppisessä tilanteessa: koko liiketoiminnan, kunnan liiketoiminnan osatoimintojen tai liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttämisenä. Valittava vaihtoehto riippuu liiketoiminnan luonteesta ja eriyttämissäännöksistä. Kunnan liiketoiminnan eriyttämisvaihtoehtoja kuvaa seuraava kaavio: Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot Ulkoistaminen Sisäinen eriyttäminen Yhtiö Kirjanpidollinen Laskennallinen Kuntayhtymä Kunnan liikelaitos Liiketoiminta laskennallisena kokonaisuutena Osuuskunta Muu taseyksikkö Liikelaitoksen osatoimintojen laskennallinen eriyttäminen Liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttäminen Kirjanpidollisesta eriyttämisestä kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen. Kirjanpidollinen eriyttäminen edellyttää yleisohjeen mukaan, että liikelaitos laatii soveltuvin osin kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Kunnan kirjanpidossa liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään kunnan muun tilinpäätöksen kanssa kunnan kokonaistilinpäätökseksi. Kirjanpidollisesti eriytetystä liiketoiminnasta käytetään kuntajaoston yleisohjeessa nimitystä kunnan liikelaitos. Kunnan liikelaitoksella on muita toimintayksiköitä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa. Erityisesti tämä koskee investointien rahoitusta. Lisäksi kirjanpidollisesti eriytetylle liikelaitokselle usein asetetaan omat hallintoelimet kuten kuntalain 17.3 :n tarkoittama johtokunta ja toimitusjohtaja.

3 193 Jyväskylän kaupungin liikelaitokset Jyväskylän kaupunki Tukipalveluiden johtokunta KH:n toimitilajaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Pelastuslautakunta Altek, liikelaitos Total, liikelaitos Kylän Kattaus, liiikelaitos Tilapalvelu, liikelaitos Työterveyden johtokunta Vesilaitos, liikelaitos Keski-Suomen pelastuslaitos, liikelaitos Työterveys, liikelaitos Jyväskylän Tilapalvelu toimii kaupunginhallituksen kiinteistö- ja toimitilajaoston alaisuudessa. Jyväskylän Vesilaitos toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa. Jyväskylän Seudun Työterveys toimii oman johtokuntansa alaisuudessa. Total Kiinteistöpalvelu sekä vuoden 2004 alusta aloittavat Kylän KATTAUS ja Altek Aluetekniikka toimivat tuotannollisten tukipalvelujen johtokunnan alaisuudessa. Keski-Suomen Pelastuslaitos aloittaa kaupungin liikelaitoksena vuoden 2004 alusta ja toimii oman alueellisesti valitun lautakuntansa alaisuudessa. Laitos hoitaa koko maakunnan (30 kuntaa) pelastustoimen tehtävät. Kaupungin johtamisjärjestelmien kehittäminen sekä luottamushenkilö- että viranhaltijaorganisaation osalta on valmisteltavana. Tavoitteena on, että hallinnon uudistus voidaan toteuttaa vuoden 2005 alusta lukien. Liikelaitosten johtamisjärjestelmä käsitellään ja johtosäännöt tarkistetaan valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten toimintaperiaatteita Liikelaitoksien toimintaa ohjaa konsernijohto. Liikelaitostoiminnasta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Tuotannollisen tukipalvelujen liikelaitoksissa (Altek, Total, Kylän KATTAUS) noudatetaan seuraavia kilpailuttamiseen liittyviä periaatteita: 1. Konsernijohto päättää liiketoimintastrategian perusteella tuotantoyksikön toiminnan avaamisesta ulkoisille markkinoille. 2. Kaupungin tuotantoyksikkö ei jätä tarjousta, kun kaupunki kilpailuttaa tarvitsemansa palvelun ulkoisilla markkinoilla. 3. Kaupungin tuotantoyksikkö ei tarjoa palveluja ulkoisille markkinoille tai osallistu ulkoisiin kilpailutuksiin. 4. Kaupungin tuotantoyksikkö voi tehdä satunnaisia ulkopuolisia tilaustöitä listahinnoin.

4 Kunnan liikelaitos 194 Jyväskylän Tilapalvelu TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Muutos euroa % Sijoitetun pääoman tuotto (sitova) ,3 % Sij.pääoman tuotto ilman satun ,3 % naisia tuottoja Sijoitettu pääoma ,2 % Tuottoprosentti 5,79 % 4,67 % 4,67 % 0,00 % 0,0 % Taloussuunnitelman perustelut: Tulostavoitteena on +/-0 eli tulot kattavat menot. Sisäisiä vuokria on korotettu kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin mukaisesti 2,9 %, jolla pyritään kattamaan vuosien 2003 ja 2004 kustannustason nousu. Sisäisiä siivouskustannuksia on alennettu 2 %. Myynneistä johtuen kiinteistö- ja tilaomaisuuden määrä vähenee n hum2. Peruspalvelujen tarvitsemat tilat vähentyvät n htm2 vuoden 2002 tilinpäätökseen verrattuna. Tästä suurimmat ovat Konservatorion toiminnan siirtyminen Jyväskylän Ammattiopistolle sekä luopuminen Kinkomaan sairaalan vuokratiloista. Toiminta-ajatus: Jyväskylän Tilapalvelu hankkii kaupungin ydinpalvelutuotannolle tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kilpailukykyiset kiinteistö- ja tilapalvelut sekä vastaa kaupungin omistamasta kiinteistö- ja tilaomaisuudesta, sen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Toiminnalliset tavoitteet: Omaisuuden arvon hallinta Omaisuuden hoidossa keskitytään ydinpalvelukiinteistöjen hallintaan ja muussa käytössä oleva kiinteistöomaisuus pyritään realisoimaan 1. Toimintojen uudelleen järjestelyjen ja rakenteellisten muutosten kautta kaupungin tilojen käyttöä tehostetaan hallintokuntien ja tilapalvelun yhteishankkeena. 2. Tarpeettoman kiinteistö- ja tilaomaisuuden myyntiä jatketaan tavoitteena kohdentaa resurssit peruspalvelutiloihin ja sisäilmastokorjauksiin. Asiakaspalvelun syventäminen Asiakaspalvelumme on avointa, vuorovaikutteista, nopeasti reagoivaa sekä asiakkaan perustarpeet ymmärtävää. 1. Vuosikorjaustöiden tiedottamista ja ajoitusta parannetaan asiakaslähtöisemmäksi. 2. Asiakaspalautejärjestelmiä kehitetään uutta teknologiaa ja valtakunnallisia kiinteistöalan vertailuja hyödyntäen. Tilapalveluiden kilpailukykyinen hankkiminen Kaikki hankkimamme kiinteistö- ja tilapalvelut ovat tuotteistettuja, ympäristöystävällisiä ja kilpailukykyisiä sekä ammattitaitoisesti ostettu joko kilpailuttamalla tai muun kestävän kehityksen pohjalta. 1. Kiinteistö- ja tilapalvelujen kilpailuttamisen laajentaminen konsernin kilpailuttamissääntöjen mukaisesti. 2. Henkilöstön koulutusresurssit kohdennetaan hankintaosaamisen lisäämiseen.

5 195 Terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö Asiakkaamme toimivat todetusti terveellisessä ja turvallisessa toimintaympäristössä. Tietojärjestelmät sekä hankkimamme rakennusautomaatio edustavat viimeistä kiinteistöteknologiaa. 1. Terve Talo-teknologiaohjeiston käyttöönotto peruskorjaus- ja uudishankkeissa. 2. Turvajärjestelmien rakentaminen laaditun ohjelman mukaisesti. Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Muutos Taloudellinen näkökulma: % Tulos-% ,6% Toimintakate-% ,3% Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) ,0% Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,5% Ohj.kunn.pito+peruskorj. (e/hum2/kk) 2,19 3,30 3,30 0,00 0,0% Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 17,7 7,8 10,00 2,20 28,2% Ulk. toimitilavuokrauksen käyttökate, % ,0% Ulk. toimitilavuokrauksen sipo-% 7,12 6,00 5,50-0,50-8,3% Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely (p.1-4) 3,43 3,50 3,50 0,00 0,0% Prosessinäkökulma: Vajaakäyttöaste, % 1,09 1,00 1,60 0,60 60,0% Hoitovastike e/hum2/kk 1,62 1,70 1,75 0,05 2,9% Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,0% Huoltokirja käytössä, % 8,2 20,0 20,0 0,0 0,0% Lämpöenergian kulutus (kwh/m3) 39,9 41,0 38,3-2,70-6,6% Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö ,0% Koulutus ja kehittäminen/hlokust. % 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0% Työtyytyväisyys, piste 3,16 3,30 3,30 0,00 0,0% VOLYYMITIETOJA TILAT Omat rakennukset ( htm2 ) ,0 % Osakehuoneistot ( htm2 ) ,9 % Vuokrahuoneistot ( htm2 ) ,2 % Sisäiseen käyttöön vuokrattu ( htm2 ) ,2 % Ulkoiseen käyttöön vuokrattu ( htm2 ) ,8 % Vapaat tilat ( htm2 ) ,0 % Huoneala (hum2/asukas) 5,10 4,68 4,68 0,00 0,0 %

6 196 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos euroa % Vuokratulot hallintokunnilta , ,1 % Siivouskorvaukset hallintokunnilta ,0 1 0,0 % Markkinavuokrat , ,5 % Muut tuotot , ,4 % Liikevaihto , ,2 % Henkilöstökulut ,0-30 3,5 % Palvelujen ostot , ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0-74 2,9 % Vuokrakulut , ,9 % Muut kulut ,0-31 3,9 % Toimintakulut , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0-97 1,8 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 47 0,5 % Muut tuotot ja kulut ,0-72 0,0 % Korvaus peruspääomasta , ,3 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä , ,0 % Satunnaiset tuotot , ,0 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (sitova) , ,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus , ,3 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 97 1,8 % Rahoitustuotot ja -kulut , ,2 % Satunnaiset erät , ,0 % Muut tulorahoituksen korjauserät , ,0 % Investoinnit , ,6 % Käyttöomaisuusinvestoinnit (peruspo) , ,8 % Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,1 % Rahoitusosuudet investointeihin , ,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,1 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,0-35 0,5 % Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0,0 0 0,0 % Lainakannan muutokset 0 0 0,0 0 0,0 % Oman pääoman muutokset , ,8 % Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 0 0,0 % Rahoituksen nettokassavirta , ,8 % Kassavarojen muutos , ,0 %

7 197 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Peruspääoman tuotto Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit (peruspo) Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Peruspääoman lisäys Kassavarojen muutos

8 Kunnan liikelaitos 198 Jyväskylän Vesilaitos Toiminta-ajatus: Vesilaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena huolehtien toiminta-alueellaan talousveden tuottamisesta asiakkaille, jäte- ja hulevesien johtamisesta sekä vesihuoltoalaan liittyvistä teknisistä palveluista. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Asiakkaille toimitetaan ensisijaisesti pohjavettä tai tekopohjavettä. Pohja/tekopohjaveden osuus talousvedestä vähintään 95 %. 2. Verkostojen kunnossapito ja korvausinvestoinnit kohdistetaan siten, että vuotovedet vesijohdoissa ovat enintään 14 % ja jätevesiviemäreissä 30 %. 3. Veden jakelun häiriöindeksi enintään henkilötuntia/kk (vedettä jääneet ihmiset x katkon aika). Kehittämistavoitteet: 1. Investointien ja kunnossapidon kustannuslaskennassa ja rahoitusseurannassa otetaan käyttöön JD-kustannuslaskenta- ja seurantaohjelmisto sekä Costcontrol-toimintolaskentaohjelma. 2. Aqua Enfo-vesilaskutusjärjestelmän Web-asiakaspalvelujärjestelmä otetaan käyttöön. Asiakkaat voivat itse käydä selailemassa vesilaskujaan ja ilmoittaa vesimäärälukemiaan. Taloussuunnitelman perustelut: 1. Veden myynnin odotetaan pysyvän ennallaan. 2. Vesihuoltomaksuihin ei tule korotusta vuonna Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2004 on euroa. 4. Investointeihin varatun 5,4 milj. tasolla pitkäaikaisten lainojen nettomäärä ei lisäänny v Vesihuoltomaksut, (sis. ALV). V.2002 V.2003 V.2004 Muutos e / m3 e / m3 e /m3 e / m3 % Vesimaksu 1,15 1,20 1,20 0,00 0,0 Jätevesimaksu 1,40 1,40 1,40 0,00 0,0 Yhteensä 2,55 2,60 2,60 0,00 0,0 TUNNUSLUVUT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos yksikkö % Sijoitetun pääoman tuotto ( sitova) ,0 0,0 % Sijoitettu pääoma ,0 0,0 % Tuottoprosentti 12,7 % 12,7 % 12,7 % 0,0 0,0 % Liikevaihto(1000 ) / henk.(htv) ,0 3,3 % Ominaiskulutus (l/as/d) ,0-1,9 % Vuotovedet vj % 14, ,0 0,0 % Vuotovedet jv % ,0 0,0 % Häiriöindeksi henk.tuntia/kk ,0 0,0 % Pohja/tekopohjaveden osuus talousvedestä (%) ,0-5,0 % Henkilöstömäärä (vakinaiset) ,0-4,1 % Henkilötyövuodet (HTV) (vak+tilap.) ,0-4,0 % Kouluspäivät kpl 3,5 3,5 4,0 0,5 14,3 % Työtyytyväisyys 3,8 3,8 3,8 0,0 0,0 %

9 199 TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos euroa % Liikevaihto , ,1 % Valmistus omaan käyttöön ,0 0 0,0 % Liiketoiminnan muut tuotot ,2 0 1,0 % Materiaalit ja palvelut , ,6 % Henkilöstökulut , ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0-16 0,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,4 10-1,8 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,5 % Korkotuotot 5 0 0,0 0 0,0 % Muut rahoitustuotot 6 7 0, ,0 % Kunnalle maksetut korkokulut ,0-4 1,0 % Muille maksetut korkokulut ,0 0 0,0 % Korvaus peruspääomasta ,5 1 0,0 % Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,7 % Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) ,7 0-0,2 % Tilikauden yli-alijäämä (Sitova) , ,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus , ,6 % Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 16 0,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5-10 0,3 % Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,0 0 0,0 % Investoinnit , ,2 % Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,6 % Rahoitusosuudet investointeihin ,0 0 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 0 0,0 0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,4 %

10 200 TULOS JA RAHOITUSSUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstömenot Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen nettokassavirta Kassavarojen muutos

11 HALLINTO JA RAKENNUTTAMINEN Hallinto sisältää vesilaitoksen yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, rahoituksen hoidon sekä rakentajan palvelun. Rakennuttaminen sisältää vesilaitoksen investointien valmistelun sekä suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen. Hallinnosta vastaa hallintoyksikkö ja suunnittelusta ja rakennuttamisesta rakennuttamisyksikkö. Palvelun nykytila: Hallinnon vastuualueeseen kuuluvat talous-, henkilöstö- ja asiakirjahallinto, tietotekniikka- ja viestiliikenne, viestintä, neuvonta sekä vesilaitoksen johtaminen. Ympäristökuntien kanssa jatketaan neuvotteluja yhteislaskutuksesta. Vesi- ja jätevesilaskutuksen osuus liikevaihdosta on 88 %. Vuonna 2002 suoritetun asiakaskyselyn mukaan (asteikolla 4-10) veden laskutuskäytäntö sai 8,58 pistettä ja vesilaitoksen tiedotustoiminta 7,81 pistettä Rakennuttamisen vastuualueeseen kuuluu vesilaitoksen yleissuunnittelu, tuotantolaitoksiin kohdistuvat kehittämishankkeet sekä uusinvestointiprosessi. Vesilaitoksessa suunnittelu ja rakentaminen ovat suurimmaksi osaksi ulkoistettu. Suunnittelusta omana työnä tehdään ainoastaan osa vesilaitoksen yleissuunnittelusta sekä uusinvestointien hanke- ja rahoitussuunnittelu. Lisäksi rakennuttamisen vastuualueelle kuuluu uusinvestointikohteiden suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen. Investoinneista n. 80 % on uusinvestointeja ja n. 20 % korvausinvestointeja. Toimintaympäristön muutokset: Hallinnon ja rakennuttamisen vastuualueella ei ole näköpiirissä merkittäviä ulkoisia toimintaympäristön muutoksia vuonna Toiminnalliset tavoitteet: Laskutuskäytäntöä parannetaan ottamalla käyttöön Web-asiakaspalvelujärjestelmä. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Hallinto % Rakennuttaminen % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot ,0 % Investointimenot ,0 % 100 % Nettoinvestoinnit ,0 %

12 202 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Hallinto - Laskutuspalvelu (asiakaskysely) 8,45 8,58 8,6 - Tiedotustoiminta (asiakaskysely) 7,74 7,81 7,85 VOIMAVARAT Hallinnon vastuualueen henkilöresurssit ovat 12 henkilötyövuotta ja rakennuttamisen 4 henkilötyövuotta. Rakennuttaminen ja hallinto palvelee asiakkaita vesilaitoksen toimistotiloissa (Sepänkatu 14 B). 2. VEDEN TUOTANTO JA JAKELU Palvelu sisältää veden tuotannon ja ostot sekä veden jakelun kuluttajille. Palvelusta vastaavat tuotanto- ja jakeluyksiköt yhdessä. Palvelun nykytila: Tuotantolaitosten ja vesijohtoverkoston kunnossapito tehdään pääosin omalla henkilöstöllä. Vesijohtoverkoston kunnossapidossa käytetään ulkopuolisia työkoneita ja kuorma-autoja. Veden tuotannosta 80 % tulee omilta laitoksilta ja 20 % muiden kuntien kanssa yhteisiltä laitoksilta. Asiakaskyselyn mukaan v veden maku sai 8,38 pistettä (asteikko 4-10). Toimintaympäristön muutokset: Viitaniemen pintavesilaitosta joudutaan jatkossa käyttämään myös talousveden tuotantoon. Toiminnalliset tavoitteet: Pohja/tekopohjaveden osuus on vähintään 95 %. Vesijohtoverkoston kunnossapito kohdistetaan siten, että vesijohtoverkoston vuotovedet ovat enintään 14 %. Veden jakelun häiriöindeksi on enintään henkilötuntia/kk. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Veden tuotanto % Veden jakelu % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutett u tuotanto % Investointitulot ,9 Investointimenot ,4 42 % Nettoinvestoinnit ,0

13 203 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA 2004 Tuotanto - Veden maku (asiakaskysely) (4-10) 8,38 8,34 8,35 - Vuotovedet vj % 14,8 14,0 14,0 VOIMAVARAT - Veden tuotannon ja jakelun henkilöresurssit ovat 29 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 3. JÄTEVESI- JA HULEVESIPALVELU Palvelu sisältää kiinteistöjen tuottaman jäteveden poisjohtamisen ja puhdistuksen sekä huleveden poisjohtamisen. Palvelusta vastaa jakeluyksikkö. Palvelun nykytila: Palvelu tuotetaan pääosin omalla henkilökunnalla. Työkoneet ja kuorma-autot ovat ulkopuolisilta urakoitsijoilta, samoin erikoisosaamista hankitaan ulkopuolisilta. Jäteveden puhdistus hankitaan ostopalveluna Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:ltä Toimintaympäristön muutokset: Verkostot ikääntyvät, mikä aiheuttaa lisääntyvää kunnossapitoa ja kasvavia korvausinvestointeja. Toiminnalliset tavoitteet: Verkoston kunnossapito ja korvausinvestoinnit kohdistetaan siten, että jätevesiverkoston vuotovedet ovat enintään 30 % ja jäteveden ylivuodot enintään m3. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Jäteveden johtaminen* % Jäteveden puhdistus % Huleveden johtaminen* % YHTEENSÄ *) Jäte- ja huleveden johtaminen vuoteen 2002 yhdessä INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot ,7 Investointimenot ,2 52 % Nettoinvestoinnit ,7

14 204 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Jv-vuotovedet % Jv-ylivuodot m Asiakastyytyväisyys (viemäreiden toimivuus) 8,4 8,4 8,4 VOIMAVARAT - Jätevesi- ja hulevesipalvelun henkilöresurssit ovat 13 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 4. TILAUSTYÖT Palvelu sisältää kaupungin eri yksiköille sekä yksityisille tehtävät vesihuollon tilaustyöt. Palvelusta vastaa jakeluyksikkö. Palvelun nykytila: LV-asennuspalvelut sekä vesihuollon tilaustyöt, jotka pitävät sisällään vesihuoltoliittymien rakentamiset ja yksityisille tehdyt tonttijohtojen rakentamiset, korjaukset ja uusimiset. Toimintaympäristön muutokset: LV-ASENNUSPALVELUT siirtyvät muiden vesihuollon tilaustöiden yhteyteen. Toiminnalliset tavoitteet: Tuotot kattavat kulut PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % LV-asennus % Vesih.tilaustyöt % YHTEENSÄ INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Kilpailutettu tuotanto % Investointitulot % Investointimenot ,3 % 100 % Nettoinvestoinnit ,3 %

15 205 TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Tuotot kulut (1 000 ) VOIMAVARAT - LV-asennuksen henkilöresurssit ovat 5 henkilötyövuotta ja vesihuollon tilaustöiden henkilöresurssit 4 henkilötyövuotta. - Työnjohdon ja asentajien toimitilat sijaitsevat pintavesilaitoksella (Eeronkatu 10). 5. VARASTO Palvelu sisältää hankintoihin ja materiaalien myyntiin liittyvät toimenpiteet sekä sopimusasiat. Palvelusta vastaa varastoyksikkö. Palvelun nykytila: Varasto palvelee pääosin vesilaitoksen omaa toimintaa. Varaston myynnistä noin 20 % menee ulkopuolisille, pääasiassa naapurikunnille. Toimintaympäristön muutokset: Suoratoimitusten määrää lisätään edelleen suhteessa varastomyyntiin. Sähköisten tilausten/laskutuksen käyttöä lisätään rutiinitilauksissa. Toiminnalliset tavoitteet: Varaston tuotot kattavat kulut. Varaston arvo ei ylitä euroa. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Kilpailutettu Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut tuotanto % Varasto YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT/MITTARISTOT TP 2002 TA 2003 TA Varaston arvo (1 000 ) Tuotot kulut (1 000 ) +16,6 +32,9 +10,0 VOIMAVARAT - Varaston henkilöresurssit ovat 3 henkilötyövuotta. - Kiinteistötekniset tuotteet sekä osa kunnallisteknisistä tuotteista on pintavesilaitoksella. Isojen putkien ja osien varasto on Länsiväylä 2:ssa.

16 Kunnan liikelaitos 206 Jyväskylän seudun Työterveys Toiminta-ajatus: Jyväskylän Seudun Työterveys tuottaa työterveyspalveluja sopimusten piirissä oleville ja työterveyshuoltoon ilmoittautuville Jyväskylän kaupungissa toimiville yrityksille, yhteisöille ja yrittäjille. Työterveyshuollon toiminnan tavoite on työpaikkojen, työyhteisöjen ja työssäkäyvän väestön terveyden edistäminen ja työhön liittyvien terveyden haittojen ehkäiseminen. Visio ja strategia: 1. Työterveyshuolto suunnittelee yhteistyössä asiakkaidensa kanssa työterveyshuoltolain mukaiset työterveyspalvelut, joihin sisältyy asiakasyrityksen tarpeisiin perustuva työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitelma. Painopiste työterveyshuoltotyössä on työn, työolosuhteiden, työyhteisön tuntemisessa ja sen kautta työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämisessä. 2. Asiakasyrityksille, jotka ovat tehneet sopimuksen sairaanhoitopalveluista, tuotetaan työterveyshuoltopainotteista yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, johon kuuluvat sopimuksen ehdoissa kuvatut tutkimukset ja toimenpiteet. Strategiset tavoitteet: Työterveyshuoltoyksikön liikelaitostoiminnan periaatteiden vakiinnuttaminen niin sisäisessä toiminnassa kuin yhteistyötahojen toiminnan rajapinnassa. Tavoitteena vuoteen 2006 mennessä on kehittyä seudullisesti työterveyshuollon asiantuntijapalveluja tuottavaksi yksiköksi kansallisen terveysprojektin mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Työterveyshuoltolain mukainen ennaltaehkäisevä työ työpaikoilla ja työyhteisöissä. 2. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta sen eettisiä periaatteita noudattaen. 3. Työfysioterapiapalvelujen kehittäminen tavoitteena tehostaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoa ja kuntoutusta ja estää työkyvyttömyysjaksojen tarpeeton pitkittyminen sekä työergonomia selvitysten ja ohjauksen avulla tehostaa sairauksien ennaltaehkäisyä. 4. Työyhteisöön ja työhyvinvointiin kohdentuvien palveluiden kehittäminen ja laajentaminen kohdentaen työterveyshuollon osaamisresursseja näille alueille. 5. Sairaanhoitopalvelujen toteuttaminen siten, että päivystysluonteiset asiat pystytään hoitamaan samana päivänä ja ei-kiireellisissä asioissa asiakas saa ajan kahden viikon sisällä. Taloudellinen tavoite: Liikelaitos kattaa tuloksellaan toimintamenot, toiminnan kehittämisen ja käyttöomaisuusinvestoinnit.

17 207 Vaikuttavuusnäkökulma: Asiakaskäyntien lukumäärä ,8% Terveydenhoitajien terv.tark.lkm ,4% Lääkäreiden terv.tark.lkm ,8% Terv.hoitajien sairaanhoitokäyntien lkm ,5% Lääkäreiden sairaanhoitokäyntien lkm ,0% Työpaikkatoimintojen lukumäärä ,7% 17,7 16,6 7,80-8,80-53,0% Asiakasnäkökulma: Lääkärin ajanvarausvastaanotolle pääsy 2 vrk 2 vrk 2vrk Tavoitteena on, että työterveyshuolto pystyy tarjoamaan tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat palvelut ajallaan. Asiakkaan/asiakastyönantajan vastuutiimi huolehtii palvelujen toteuttamisesta ja kohdentumisesta. Työpaikkojen toimintasuunnitelmien tarkistaminen vähintään kahden vuoden välein. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään v. 2004, tavoitteena on asiakastyytyväisyyden parantuminen syksyn 2001 kyselyyn verrattuna. Prosessinäkökulma: Perusprosessien tarkistus on meneillään 3,00 6,00 (esim. työkyvyn selvittely, yritysten toimintasuunnitelmat, työyhteisötoiminta,uusien yritysten palvelujen käynnistyminen, tarjousmenettely) Yhteiset toimintakäytännöt sovitaan ja otetaan käyttöön vuoden 2004 aikana Laitteiden toimintavalmiudesta huolehtiminen sovittu Talousarvion toteutminen suunnitelman mukaisesti Henkilöstönäkökulma: Pätevyys: Kaikki käyvät/ovat käyneet TTL:n pitkän kurssin Kehityskeskusteluissa sovitaan henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat Työyhteisön koulutustavoitteet v:lle 2004 tehdään ja toteutetaan työyhteisöpäivän suunnitelman mukaisesti Riittävyys (tavoite): Yksi terveydenhoitaja asiakasta kohti Yksi lääkäri asiakasta kohti Työilmapiiri 3,34 3,40 Vaikuttavuusnäkökulma: Seurataan yhdessä yritysten kanssa yrityksen sairauspoissaolokehitystä, tavoitteena pitkien/ pitkittyvien sairauslomien väheneminen. Asiakaspalauteiden avulla seurataan asiakastyytyväisyyttä. Työnantajilta kerätään palautetta toiminnan kohdentumisesta ja onnistumisesta.

18 208 TULOSLASKELMA (1 000 euroa TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos % Myyntitulot 1 335, , ,0 741,3 57,9 % Maksutulot 0,0 129,7 0,0-129,7-100,0 % Korvaus KTL:n mukaisesta työstä 1,0 25,6 1,0-24,6 100,0 % Muut tulot 0,4 1,2 1,0-0,2-16,7 % Liikevaihto 1 337, , ,0 586,8 40,9 % Henkilöstökulut , , ,0-197,4 17,2 % Palvelujen ostot -174,0-147,0-412,0-265,0 180,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat -66,9-25,9-125,0-99,1 382,6 % Muut kulut -106,3-115,7-141,0-25,3 21,9 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % Tilikauden yli-/alijäämä (Sitova) -54,6 0,0 0,0 0,0-100,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Kassavarojen muutos

19 Kunnan liikelaitos 209 Total Kiinteistöpalvelu Toiminta-ajatus: Total Kiinteistöpalvelu tuottaa palveluja pääasiallisesti kaupungille ja kaupunkikonsernin yhteisölle sekä lisäksi seudullisia palveluita. Total Kiinteistöpalvelu huolehtii työympäristön toimivuudesta auttaen näin asiakasta onnistumaan omassa perustehtävässään. Palvelutuotannon päätoimialat ovat kiinteistöjen peruskorjaus, kunnossapito, käyttäjäpalvelut, hoito ja huolto sekä siivous- ja logistiikkapalvelut. Palveluita tuotetaan keskittymällä ydinosaamista tukeviin kiinteistöjen käytönaikaisiin elinkaari- ja käyttäjäpalveluihin. Visio 2007: Total Kiinteistöpalvelu on alueellisesti merkittävä kiinteistöalan ja logistiikkapalvelujen tuottaja. Toiminnassa korostuu asiakasläheinen, verkostoitumiseen ja yrittäjyyteen kannustava toimintakulttuuri. Strategiset tavoitteet: Seudullista yhteistyötä lisätään. Kehitetään palvelut kiinteistötekniseltä laadultaan ja kustannustasoltaan kilpailukykyisiksi. Toiminnalliset tavoitteet: Total Kiinteistöpalvelu tuottaa asteittain uudistetun palvelukulttuurin, ns. Total-palvelun, mukaisesti toteutettuja kustannustehokkaita ja asiakasläheisiä palveluja. Tavoitteena on tuottaa palvelut markkinoilla olevan yleisen kustannustason mukaisesti. Laskenta ja raportointi kehitetään liikelaitosohjauksen vaatimalle tasolle. 1. Uuden Total-palvelun mukaisesti tuotettuja palveluja on 40 % toiminnasta. Haastava työyhteisö luo edellytykset sisäiseen yrittäjyyteen ja uuteen korkeatuottoiseen palvelukulttuuriin mm. kehittämällä henkilöstösuunnittelua ja perehdyttämistä tiimien osaamista ja joustavuutta kannustavia palkkausjärjestelmiä 2. Palvelut tuotetaan yleisen kustannustason mukaisesti tai mikäli oma kustannustaso on sitä korkeampi, palvelut tuotetaan 5 % nykyistä edullisemmin kiinteistönhoidossa ja siivouksessa sopimushintoja alennetaan 2 % rakentamispalveluiden lähtökohtana on toimia markkinalähtöisen tavoitehinnan mukaisesti logistiikkapalveluiden kustannustaso määritellään toimintolaskennalla 3. Kaupungin sisäisten logistiikkapalvelujen kehittäminen sisäpostin ja pientavarakuljetusten uusi toimintamalli aloitetaan vuoden 2004 alussa 4. Yhteistyötä tilaajien kanssa kehitetään laaditun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Taloudelliset tavoitteet: Total Kiinteistöpalvelun toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja yksikkö rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa.

20 210 TUNNUSLUVUT TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt - Puhtauspalvelut 3,85 4,00 4,00 0,00 0,0 % - Kiinteistönhoito 4,05 4,00 4,00 0,00 0,0 % - Keskusvarasto 0,00 4,00 4,00 0,00 0,0 % Resurssit ja talous Tavoitetulos, poikkeama (1 000 e) -29,6-530,0 0,0 530,0 0,0 % Tavoitetulos, poikkeama % 0,04 4,10 0,00-4,10 0,0 % Liikevaihto / hlö (1 000 e) 44,3 44,0 47,0 3,0 6,8 % Henk.kust. / kokonaiskust. % 59,9 60,0 60,7 0,7 1,2 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 3,51 2,00 2,50 0,50 25,0 % Henkilöstön osuus uudessa palvelukultuurissa % 0,0 20,0 40,0 20,0 100,0 % Prosessit ja rakenteet Siivous m2 / pv / hlö ,0 % Siivous e / m2 / v 20,21 20,00 20,00 0,00 0,0 % Kiinteistönhoito m2 / hlö ,0 % Kiinteistönhoito e / m2 / kk 0,36 0,30 0,30 0,00 0,0 % VOLYYMITIEDOT Liikevaihto (1 000 e) , , ,0 700,0 5,5 % Seututuontannon osuus liikevaihdosta 7,8 8,0 13,0 5,0 62,5 % Henkilömäärä, vakitukset ,2 % - Puhtauspalvelut ,7 % - Rakentamispalvelut ,0 % - Logistiikkapalvelut ,0 % - Ylläpitopalvelut ,7 % - Hallinto ,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,2 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,0 % Tuotantosopimukset - Siivous, m ,1 % - Kiinteistönhoito, m ,0 %

21 211 TULOSLASKELMA (1 000 euroa TP 2002 TPE2003 TA 2004 Muutos euroa % Liikevaihto , , ,0 700,0 5,5 % Materiaalit ja palvelut , , ,0-100,0 2,1 % Henkilöstökulut , , ,0-93,0 1,1 % Poistot ja arvonalentumiset -51,9-53,3-58,0-4,7 8,8 % Liiketoiminnan muut kulut -309,7-366,7-320,0 46,7-12,7 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -29,5-500,0 49,0 549,0-109,8 % Rahoitustuotot- ja kulut 0,0 0,0-7,0-7,0 0,0 % Yli(ali)jäämä ennen varauksia -29,5-500,0 42,0 542,0-108,4 % Tilikauden yli-alijäämä (Sitova) -29,5-500,0 42,0 542,0-108,4 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toimintakate -30,0-450,0 100,0 550,0-122,2 % Tulorahoitus -30,0-450,0 100,0 550,0-122,2 % Investoinnit -100,0-47,0-100,0-53,0 112,8 % Käyttöomaisuusinvestoinnit -100,0-47,0-100,0-53,0 112,8 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -130,0-497,0 0,0 497,0-100,0 % euroa TALOUDEN KEHITYS VV TULOT MENOT Logistiikkapalvelut sisältyy TP-01 alkaen TULOS TP-99 TP-00 TP-01 TP -02 TA-03 TPE-03 TA-04

22 212 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot- ja kulut Yli(ali)jäämä ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Toimintakate Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

23 Kunnan liikelaitos 213 Altek Aluetekniikka Toiminta-ajatus: Altek Aluetekniikka tuottaa liikelaitoksena yhdyskuntatekniikan sekä viheralueiden ylläpito- ja rakentamispalveluja. Strategiset tavoitteet: Altek Aluetekniikan liikelaitostaminen ja seudullisen yhteistyön lisääminen. Toiminnalliset tavoitteet: Työohjelmien toteuttaminen sopimusten mukaisesti Hoito- ja kunnossapitosopimusten täyttäminen sovittuun laatutasoon Kustannustehokkuuden lisääminen Taloudellinen tavoite: Altek Aluetekniikan toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja yksikkö rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa toiminnasta saatavilla tuloilla. Investointien perustelut: Investointisuunnitelman mukaisesti hankitaan auto-, kone- sekä muuta toiminnassa tarpeellista kalustoa. Tavoitteena on korvata vanhenevaa kalustoa korvausinvestoinnein, jolloin myös vanhaa kalustoa poistuu käytöstä ja korjauskustannukset tätä kautta alenevat. Uudemmalla kalustolla saavutetaan myös lisätehokkuutta ja kustannussäästöjä. TUNNUSLUVUT (Balance Scorecard) TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt Rakentamispalvelut 4,04 4,05 4,10 0,05 1,2 % Hoitopalvelut 3,75 3,80 3,85 0,05 1,3 % Tukipalvelut 3,76 3,80 3,85 0,05 1,3 % Resurssit ja talous Tavoitetulos, poikkeama (1 000 e) -492, ,0 0,0 % Tavoitetulos, poikkeama % 0,00 0,00 0,0 0,0 % Liikevaihto / hlö (1 000 e) 74,0 80,7 77,9-2,8-3,5 % Henk.kust / kokonaiskust. % 46,3 45,2 47,2 2,0 4,4 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 3,75 4,00 4,50 0,5 12,5 % Aloitteet kpl/vuosi 4,00 5,00 10,00 5,0 100,0 % Prosessit ja rakenteet Laatuvirhekust. /vuosi ,0-25,0 % Auditoinnit kpl/vuosi 0,00 6,00 10,00 4,00 66,7 % Oman kaluston käyttöaste % ,0 4,0 %

24 214 TUNNUSLUVUT (Balance Scorecard) TP 2002 TA 2003 TA 2004 Muutos % VOLYYMITIEDOT Liikevaihto (1 000 e) ,2 % - Talous ja hallinto ,0 % - Rakentamispalvelut ,5 % - Alueiden hoito ,7 % - Maa- ja kiviainestoimi ,8 % - Varikkotoiminta ,4 % Henkilömäärä, vak ,0-1,7 % - Rakentamispalvelut ,0-2,1 % - Alueiden hoito ,0-1,9 % - Maa- ja kiviainestoimi ,0 0,0 % - Varikkotoiminta ,0-1,5 % - Hallinto ,0 0,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,0 25,0 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,0-16,3 % Tuotantosopimukset Alueiden hoitosopimus euroa/vuos ,0 % Kiinteistönhoito/pihat/euroa/vuosi ,0 4,3 % TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos Liikevaihto , , ,0 191,0 1,4 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , ,7 213,1-8,7 % Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -173,2 Palvelujen ostot , , ,0-281,8 7,5 % Henkilöstökulut , , ,0 75,8-1,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -291,0-269,1-323,0-53,9 20,0 % Liiketoiminnan muut kulut -804,5-916,1-887,3 28,8-3,1 % Liikeylijäämä -492,0-46,0 127,0 173,0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0-60,0-60,0 0,0 % Ylijäämä ennen varauksia -492,0-46,0 67,0 113,0 0,0 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 % Tilikauden ylijäämä (Sitova) -492,0-46,0 67,0 113,0 0,0 %

25 215 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2002 TPE 2003 TA 2004 Muutos Varsinaisen toiminnan kassavirta Tulorahoitus -201,0 223,1 390, ,8 % Liikeylijäämä (alijäämä) -492,0-46,0 127, ,1 % Poistot ja arvonalentumiset 291,0 269,1 323, ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0-60, ,0 % Investoinnit -412,6-426, ,0-663,6 2,7 Käyttöomaisuusinvestoinnit -412,6-426, , ,4 % Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,0 0,0 50, ,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -613,6-203,3-700, ,3 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKELMA (1 000 euroa) TA 2004 TS 2005 TS 2006 TS 2007 TS 2008 Liikevaihto , , , , ,0 Toimintakulut , , , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset -323,0-344,0-366,0-387,0-409,0 Liikeylijäämä 127,0 96,0 182,0 151,0 124,0 Rahoitustuotot- ja kulut -60,0-60,0-60,0-50,0-45,0 Ylijäämä ennen varauksia 67,0 36,0 122,0 101,0 79,0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden ylijäämä 67,0 36,0 122,0 101,0 79,0 RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan kassavirta TS 2004 TS 2005 TA 2006 TA 2007 TA 2008 Toimintakate Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja Investointien nettokassavirta TALOUS JA HALLINTO Talous ja hallinto sisältää Aluetekniikan yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, talousseurannan ja raportoinnin, kirjanpidon, laskutuksen sekä asiakirjapalvelut ja muut toimistopalvelut. Palvelun nykytila: Palvelut tuotetaan yksikössä, paitsi kuukausipalkkalaskenta sekä ostoreskontran kirjaamispalvelut, jotka ostetaan teknisen palvelukeskuksen hallintopalvelut -yksiköltä. Yksikön tarvitsemat ITtukipalvelut ostetaan myös hallintopalvelut -yksiköltä. Toimintaympäristön muutokset: Liikelaitosmuotoinen toiminta muuttanee talous- ja hallintohenkilöstön tehtävänkuvia. Hallinnon kustannuksia on kohdennettu aikaisemmasta poiketen yksikön eri vastuualueille.

26 PALVELUN TUOTOT JA KULUT e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Talous ja hallinto 29,3 743,1 30, ,5 YHTEENSÄ 29,3 743,1 30, ,5 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT Hallintokustannukset kokonaiskustannuksista % TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % 5,4 5,1 4,7-0,4-7,8 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,0 % Toimitilat, m 2 233,0 233,0 233,0 0 0,0 % 2. ALUEIDEN HOITO Altek aluetekniikka tuottaa yleisten alueiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat palvelut tilaajien kanssa tehtyjen sopimuksien mukaiseen laatutasoon. Palvelun nykytila: Alueidenhoidon liikevaihto vuonna 2003 on noin 3,9 milj. euroa. Hoitohenkilöiden määrä vaihtelee hoitokausittain. Talvikautena vahvuus on keskimäärin 66 työntekijää, joista 5 on tilapäisessä työsuhteessa. Lisäksi keskimäärin 13 kuljettajaa tukipalveluissa ja 12 yksityistä aurausyksikköä osallistuu aurauslähtöihin. Kesäkautena vahvuus on keskimäärin 98 työntekijää, joista tilapäisessä työsuhteessa on 16 työtekijää ja 21 opiskelijaa. Tukipalvelun kuljettajia ja yksityistä kone- ja kuljetuskalustoa työllistetään satunnaisesti. Toimintaympäristön muutokset: Säynätsalon ja Keljonkankaan kaupunginosien hoitotyöt siirtyvät Katu- ja puisto-osaston kilpailuttamina vuoden alusta urakoitsijoiden hoidettaviksi samoin kuin keskustan kevyen liikenteen väylien ja P-alueiden talvihoitotyöt lumenajoineen. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Talvihoito 2 038, ,7 Kesähoito 957,0 744,2 Muut hoitotyöt 753,0 704,6 YHTEENSÄ 3 856, , , , , ,5

27 217 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Lumityöt /m 2 0,43 0,43 0,40-0,03-7,5 % Liukkauden torjunta /m2 0,21 0,21 0,20-0,01-5,0 % Puhtaanapito /m2 0, ,048-0,002-4,2 % Viheralueiden hoito /m2 0,66 0,65 0,63-0,02-3,2 % Liikevaihto /henkilö ,9 % Asiakaspalaute (max 5) 3,75 3,80 3,85 0,05 1,3 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,4 % Toimitilat, m ,9 3. MAA- JA KIVIAINESTOIMINTA Maa- ja kiviainestoiminta vastaa kaupungin maa- ja kiviainesmateriaalien tuotannosta, hankinnoista, ylijäämämassojen kierrätyksestä sekä maankaatopaikoista. Lisäksi se hankkii maa- ja kiviainespalveluja kaupungin työkohteisiin ja muihin omiin tarpeisiin sekä myy tuotteita ulkoisille asiakkaille. Palvelun nykytila: Oman tuotannon osuus maa- ja kiviainestoiminnassa ja tuotannossa noin 90 %. Murskaus- ja jalostustoiminta (urakoittaminen) sekä laadunvarmistus tehdään omatoimisesti. Toimintaympäristön muutokset: Maa-ainesten ottamislupien uusiminen ajankohtainen lähivuosina Hallinnon kustannuksia on kohdennettu tälle kustannuspaikalle PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Maa- ja kiviaines 1165,7 787, , ,8 YHTEENSÄ 1165,7 787, , ,8 TUNNUSLUVUT/ TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % MITTARIT Hiekan ja soran myynti tn ,3 % Murskeiden myynti tn ,8 % Mullan myynti m ,1 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,0 % Toimitilat, m 2 40,0 45,0 45,0 0 0,0 %

28 YHDYSKUNTAPALVELUT Toteuttaa kaupungin kunnallisteknisiä rakennushankkeita palvelun järjestäjän kanssa sovitulla tavalla. Palvelun nykytila: Kunnallistekniikan rakentamistoiminnan kokonaistuloista v saatiin katu- ja puistoosastolta n. 75 %, vesilaitokselta n. 14 % ja muilta tilaajilta n. 11 %. Rakentamistoiminnassa vakinaisten määrä on 48 henkilöä, kesäkautena lisäksi noin 20 henkilöä tilapäisessä työsuhteessa. Toimintaympäristön muutokset: Kone- ja kuljetuskaluston uusiminen on auttanut oman kaluston käyttöasteen paranemista myös rakentamisen alueella. Uudet toimitilat ovat selkeyttäneet toimintoja. Kuokkalan ja Keljonkadun toimitilojen tilalle etsitään korvaavia tiloja kaupungin eteläosista. Hallinnon kustannuksia on kohdennettu tälle kustannuspaikalle. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut Yhdyskuntarakentaminen 7889,8 6793,5 9050,8 7312, ,1 YHTEENSÄ 7889,8 6793,5 9050,8 7312, ,1 TUNNUSLUVUT/ MITTARIT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Rakennettu katua m ,4 % Vesihuolto (viem+vj m) ,6 % Rakennettu viheralueita ha 5,5 4,0 3,0-1,0-25,0 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet 58,3 57,2 57,0 0,2 Toimitilat, m 2 416,0 416,0 416,0 0 0,0 % 5. VARIKKOTOIMINTA Tuottaa yksikön kuljetus- ja konevälitys-, korjaamo-, teräsrakenne- ja korjaus- ja varikon varastopalvelut sekä kaluston hallinnan. Palvelun nykytila: Kuljetuskaluston välitys tapahtuu keskitetysti oman yksikön projektikohteisiin, joissa ensisijaisesti käytetään omaa kuljetuskalustoa. Oman kaluston huolto- ja korjaustoiminta tehdään keskitetysti korjaamon toimesta. Teräsrakenteita tehdään ensisijaisesti oman yksikön ja muiden hallintokuntien rakennus- ja korjauskohteisiin.

29 219 Varikkotoiminnan varasto palvelee ensisijaisesti korjaamo ja teräsrakennetoimintaa. Oman kaluston hallinta on keskitetty varikkotoimintaan. Hallinnon kustannuksia kohdennetaan tälle kustannuspaikalle. Toimintaympäristön muutokset: Korjaamotoiminta tulee jatkossa muuttumaan enemmän huoltotoiminnaksi. Huolto- ja korjaamotiloihin uusitaan koneita ja laitteita. Toimialalle kehitetään kokonaistuotepaketteja. PALVELUN TUOTOT JA KULUT 1000 e TP 2002 TA/M 2003 TA 2004 Tuotot Kulut Tuotot Kulut Tuotot Kulut VARIKKO Kuljetuspalvelut ,1 Korjaamopalvelut 171,5 578,2 Teräsrakenne 171,5 306 Varasto 5 588,8 YHTEENSÄ 611,1 3583,8 1103,1 3794, ,1 INVESTOINNIT PALVELUUN 1000 e TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Investointimenot 412,6 426,4 1140,0 713,6 167,3 % Yllä esitetyt käyttöomaisuusinvestoinnit ovat koko yksikön käyttöön tulevien auto- kone- ja muun kaluston hankintoja. TUNNUSLUVUT/ TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % MITTARIT Oman kaluston 75,0 75,0 78,0 3,0 4,0 % käyttösuhde % Toimintatunnit korjaamo ,0 % Toimintatulot /kuljettaja ,7 % VOIMAVARAT TP 2002 TA/M2003 TA 2004 Muutos % Henkilötyövuodet ,4 % Toimitilat, m ,0 % Huom. Toimitiloissa 2003 mukana konehalli, koko m2. Savelan toimitilat Huom. Henkilövuosissa huomioitu v kuljettajien siirtyminen alueiden hoidosta varikkoon ( 22 henk.).

30 Kunnan liikelaitos 220 Kylän KATTAUS Toiminta-ajatus: Kylän KATTAUS tuottaa maukkaita ravitsemussuosituksen mukaisia aterioita ja laadukkaita ruokapalveluita asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja taloudellisesti. Visio: Kylän KATTAUS haluaa olla paikallisesti tunnettu ja arvostettu sekä valtakunnallisesti tunnustettu ruokapalvelun tuottaja. Strategiset tavoitteet: Vuoden 2004 alusta toiminnan alkaessa kunnallisena liikelaitoksena korostetaan hyväksytyn tulosyksikkömallin sekä liiketoimintasuunnitelman linjausten mukaisesti asiakaslähtöistä palvelukulttuuria sekä kustannustehokkuuden lisäämistä. Tuotannon ja palvelun tehokkuus sekä liikelaitoksen kilpailukyky varmistetaan lisäämällä yksikön kokonaisosaamista seutukuntayhteistyötä ja verkostomaista toimintaa hyödyntäen. Toiminnan lisävolyymia haetaan kaupunkikonsernin ulkopuolelta. Ulkopuolisen liikevaihdon määrää kasvatetaan vuosittain 1 %:lla. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Kylän KATTAUKSEN tavoitteena ovat tasokkaat ja kilpailukykyiset pääosin kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille suunnatut laadukkaat ruokapalvelut. 2. Kylän KATTAUS syventää asiakkaiden kanssa sopimusjärjestelmää ja monimuotoistaa palvelukonseptia. 3. Uusia toimintamuotoja otetaan käyttöön 10 %:ssa toimipisteitä. 4. Toiminnan ohjaus perustuu asiakkaan kanssa yhdessä sovittuun palvelutasoon. 5. Tavoitteena on, että kustannustaso noudattaa yleistä hintatasoa. Jos oman palvelutuotannon hintataso poikkeaa olennaisesti yleisestä, kustannuksia sekä palvelun tasoa että määrää tarkistetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Henkilöstön kehittämishankkeessa korostetaan henkilöstön sisäistä yrittäjyyttä ja aktiivista kehittämisotetta. 1. Kylän KATTAUKSEN tulosyksikköpohjainen toimintamalli aloitetaan vuonna Keittiöinvestointien ja tuotantokapasiteetin tarve selvitetään yhteistyössä seudun kunnallisten tuottajien kanssa. 3. Laskenta ja raportointi kehitetään liikelaitosohjauksen vaatimalle tasolle. Taloudellinen tavoite: Kylän KATTAUKSEN toiminta on taloudellisesti tuloksellista ja kattaa toiminnallaan menonsa sekä kehittämiskulunsa.

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT 159 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos

Lisätiedot

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 Sisällysluetteloon 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Toimintaympäristö 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 1.3 Henkilöstön määrä ja muutokset 6

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2015 Kuopion Vesi Liikelaitos 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 62 17.12.2014 62 Asianro 2309/02.02.00/2012

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 1:2005 Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Huom! Julkaisuvapaa 18.5.2005 klo 11.00 Turun kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut Tekninen lautakunta 27.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 16 373,1 1 090,1-15 283,0 Kaupunginvaltuusto 260,0 0,0-260,0 Kaupunginhallitus 8 241,0 799,0-7 442,0 Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kajaanin kaupunki 79 4.2.2003 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISEN TOIMEN INDIKAATTORIT Indeksi 2001 1 990 1 999 2000 2 001 (1990=100) Laskutettu vesimäärä l /asukas / vuorokausi 220 182 176 179 81 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot