S I M O N K U N T A. Talousarvio 2014 ja. Kunnanvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I M O N K U N T A. Talousarvio 2014 ja. Kunnanvaltuusto 16.12.2013"
  • Ari Aro
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 1 S I M O N K U N T A Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Kunnanvaltuusto

2 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta- ajatuksena on kehittää Simosta taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetuin laadukkain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta. STRATEGIAOSA KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Väestö: Simon kunnan väestömäärä saavutti huippunsa vuonna 1985 ollen silloin Väestö on sen jälkeen vähentynyt. Vuoden 2013 alussa kunnan väkiluku oli Ennakkotietojen mukaan väestön väheneminen näyttää jatkuvan edelleen. Kunnanvaltuuston asettamissa strategisissa tavoitteissa väestötavoite vuodelle 2016 on Viime vuosien väestömuutokset esitetään seuraavassa taulukossa: Vuosi syntyneet kuolleet muuttotase väkiluku

3 3 Väestö osa-alueittain 2011 Väestön ikärakenne 2012: Asuminen vuotiaat 248 7,2 % " 339 9,9 " " ,3 " - 65 v täyttäneet ,6 " Väestön ikärakenteeseen vaikuttaa Simossa voimakkaimmin muuttoliike ja syntyvyyden väheneminen. Väestö on tasaisesti vanhentunut. Simon asuntokanta oli vuoden 2012 lopussa 1485 asuntoa. Asunnoista 1278 (86 %) oli omakotitaloissa ja 173 (12 %) rivi- ja ketjutaloissa. Muissa oli 34 (2,3 %) asuntoa. Omistusasuntojen osuus asuntokannasta oli 83 %. Asunnoista 82,4 % oli hyvin varusteltuja, 9,1 % oli puutteellisesti varusteltuja ja 8,5 % erittäin puutteellisesti varusteltuja. Erittäin puutteellisesti varustelluista asunnoista puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi tai wc. Erittäin puutteellisesti varustettujen asuntojen määrä on pudonnut lähes sadalla viidessä vuodessa. Viime vuosina on valmistunut keskimäärin 10 asuntoa. Simon Vuokratalot Oy: n hallinnassa oli vuoden 2012 lopussa 116 asuntoa. Simon Vuokratalot Oy: n asuntojen keskimääräinen neliövuokra oli 6,88 euroa/m 2. Simon Vuokratalot on anonut Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskukselta lupaa purkaa yksi aravarivitalo vuokraasuntojen kysynnän heikennyttyä muuttoliikkeen seurauksena. Työpaikat: Alkutuo- Jalostus Palvelut tanto ,2 % 11,5 % 74,3 %

4 4 Työvoima ja työllisyys: Työvoima yhteensä-12 % koko väestöstä Työttömät työnhakijat joista naisia - alle 25 vuotiaita , ,8 6,4 12,2 Työttömyysaste 12 Lokakuun 2013 työttömyysaste oli Simossa 14 %. Työllisyys on heikentynyt edellisestä vuodesta 1,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrä on lisääntynyt 23 hengellä vuoden aikana. Alueella työssä käyvät 2009: - alkutuotanto 94 14,2 % - jalostus 76 11,5 " - yksityiset palvelut ,1 " - julkiset palvelut ,4 " - tuntematon 18 2,8 Kunnan henkilöstö Kunnan palkatun henkilöstön määrä henkilöiden lukumäärä Toimintayksikkö Vakituiset Sijaiset Määräaikaiset Keskushallinto 8 Maataloustoimi 1 1 Varhaiskasvatus Opetustoimi Kirjastotoimi 3 Kansalaisopisto 1 Liikuntatoimi 2 1 Nuorisotoimi 2 3 Tekninen toimi 2 1 Kiinteistöpalvelut 14 Rakennustarkastus 3 Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä YHTEENSÄ Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta 11 kk. Kunnan talouden tasapainottaminen edellyttää säästöjä henkilöstömenoissa. Ensisijaisesti käytetään luonnollista poistumaa. Henkilöstörakenne ja -määrä sopeutetaan kunnan palvelurakenteeseen. Sosiaali-ja terveystoimen henkilöstö on siirtynyt Oulunkaaren seutukunnan palvelukseen yhteensä 81 henkilöä, lisäksi taloushallinnosta ja ICTpalveluista 4 henkilöä. MERI-LAPIN ALUEEN SEUTUKUNTATYÖ Laki alueiden kehittämisestä asettaa tavoitteeksi alueiden omaehtoisen kehittämisen ja tasapainoisen alueellisen kehityksen. Lain tavoitteiden saavuttamiseksi alueiden kehittämistoimia suunnataan määräaikaisilla tavoiteohjelmilla. Meri-Lapin alue on kansainvälisesti vetovoimainen, Perämerenkaaren luontainen kasvukeskus. Se on menestyvien yritysten ja osaavien ihmisten yhteistyöalue, joka tarjoaa asukkailleen vaikutusmah-

5 5 dollisuuksia, elämisen turvan, kulttuuriperustan ja luonnonläheisyyden kaupunkien ja modernin maaseudun ympäristössä. Alueen yhteistyön koordinaattorina toimii kehittämiskeskus, jonka toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää Kemi-Tornio-Haaparanta-alueen markkinointia ja edunvalvontaa, elinkeinojen kehittämistä, kansainvälistymistä sekä palvelutoimintaa kuntien ja elinkeinoelämän vapaaehtoisella yhteistyöllä. Kehittämiskeskus toimii alueen tuntosarvina ja käyttää kuntien, yritysten ja muiden alueen toimitsijoiden yhteistyöllä saavutettua kilpailuetua. Meri-Lapin alueen kehittämiskeskukseen työ painottuu Meri-Lapin kuntien välisen seudullisen palveluyhteistyön tukemiseen, elinkeinojen kehittämiseen yhdessä muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa, sekä alueen houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen. Simon kunnan tavoitteena on kehittää aluetta yhteistyössä kehittämiskeskuksen kuntien kanssa. Kunta pyrkii lisäämään yhteistyötä naapurikuntien kanssa palvelutuotannossa ja elinkeinojen kehittämisessä. KUNNAN VAHVUUDET, MAHDOLLISUUDET JA UHKATEKIJÄT Kunnan luottamushenkilöt ovat kartoittaneet Simon kunnan vahvuudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät. Vahvuudet ja mahdollisuudet - sijainti - luonto, luonnonvarat - yhteistyökyky - simolainen, kuntalainen - viihtyisä asuinympäristö - kehittämisedellytykset yleensä - erikoistuminen Uhkatekijät - heikko yrityskanta - taloudellinen kehitys - Kemi-Tornio talousalueen rakennemuutoksen kärjistyminen - väestön ikärakenne, kehitys - työttömyys - valtion keskittämisinto - kuntaliitokset - kunnallistalouden rahoitus - verotus, valtionosuudet

6 SIMON KUNNAN YLEISTAVOITTEET VUOSILLE Suunnittelukaudella kunta joutuu ottamaan kantaa hallituksen esittämään kuntarakenneuudistukseen. Simon kunta jatkaa muiden seutukunnan kuntien kanssa selvitystä kuntarakenteen muuttamisesta Kemi Tornio seutukunnan alueella. Simon kunta kehittää toimintaansa seuraavien tavoitteiden pohjalta: 1. Väestötavoite vuodelle 2014 on asukasta ja vuodelle Haja-asutusalueet pidetään asuttuina ja välttämättömät peruspalvelut turvataan. 2. Suunnittelukauden aikana kaikkien palvelujen tuottamisessa huomioidaan terveyden edistämistä vahvistavat toimet. 3. Tuetaan elinkeinorakenteen monipuolistamista luomalla edellytyksiä erityisesti maaseutuelinkeinojen, luontomatkailun sekä pienteollisuuden kehittämiseen. 4. Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä parannetaan ympäristöinvestoinneilla ja kaavoituksella. 5. Maanhankinnalla tuetaan asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita. 6. Kunnan palveluvarustusta kehitetään taloudellisten voimavarojen mukaan ja käyttäen hyväksi alueellista yhteistyötä. 7. Simolaisille nuorille turvataan laadukas peruskoulu ja yleislukio sekä riittävät muut jatko-opiskelumahdollisuudet. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan Simojoen erityispiirteiden ja arvokkaiden suojelualueiden mahdollisuudet ympärivuotiseen luontomatkailuun ja tutkimukseen. 8. Tuloveroprosentti säilyttäminen kohtuullisena ja kunnan velkamäärä ei nouse kohtuuttomasti (2 500 euroa/as). 9. Kunnan kehittämisessä otetaan huomioon Meri-Lapin alueen tavoite-ohjelman kehittämistavoitteet, toimintapolitiikka ja toimenpiteet. Simon kunnan kehitys riippuu oleellisesti siitä, miten koko Kemi-Tornion seutukunta ja Oulunkaari kehittyy. 10. Simon kunnanvaltuusto on käymissään arvokeskusteluissa katsonut, että kunnan tärkeimmät palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus.

7 KUNNAN TOIMINNAN PAINOPISTEET PAINOPISTE AVAINTULOS OSATAVOITTEET Talous Terve talous Veroprosentti kohtuullinen. Velkamäärä enintään euroa/as. Maksuvalmius vähintään 15 vrk. Nettoinvestoinnit / vuosi. Ympäristö Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asuinalueiden viher- ja ympäristörakentaminen. Kunnan omistamien vuokratalojen peruskorjaus Maanhankinta tasokkailta alueilta asunto ja teollisuusrakentamiseen Elinkeinojen kehittäminen Monipuolinen yritysrakenne Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Puuteollisuus ja bioenergia Palvelutuotanto Tehokkaasti tuotetut sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut Matkailu Yhteistyön kehittäminen tuottajaorganisaatioiden välillä. Lukion ja koulutuskuntayhtymän yhteistyö Koulutusyhteistyö Kemi Tornio alueen kanssa Laadukkaat vapaa-ajan palvelut TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talouskehitys on ollut heikkoa viimeiset viisi vuotta. Bruttokansantuotteen määrä on nyt noin viisi prosenttia pienempi kuin ennen vuosien 2008 ja 2009 taantumaa. Suomen bruttokansantuote väheni vuoden 2012 aikana 0,2 prosenttia. Viennin väheneminen, investointien supistuminen ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuote väheni. Taloustilanteen heikkeneminen on johtunut pääosin Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutuksista. Suomen kokonaistuotanto kasvaa vuonna 2014 hyvin vähän. Vuonna 2013 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 1,7 %. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan kohoavan vuonna 2014 ja inflaatio jää 2,1 prosenttiin. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,1 %. Valtionvarainministeriö ennustaa yleisen ansiotason nousevan ensi vuonna 2,1 prosenttia. Työllisyystilanne on Suomessa pysynyt moneen muuhun eurooppalaiseen maahan verrattuna suotuisana viime vuosina, vaikka kokonaistuotanto on supistunut vuoden 2008 jälkeen enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,5 prosenttiin. Työttömänä on siten tänä vuonna keskimäärin noin kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyy suurena. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti väestörakenteen muutosten johdosta.

8 8 Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna vain vähän, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2014 valtiovarainministeriö arvioi noin 8,1 %. Kunnallistaloudellinen kehitys Vuonna 2012 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin runsaan prosentin. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat edellistä vuotta nopeammin eli lähes neljä prosenttia. Yhteisöveron tilitykset alenivat erittäin paljon, yli 27 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät kuutisen prosenttia. Tilityksiä kertyi viime vuonna 19,3 miljardia euroa. Tänä vuonna kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan keskimäärin 5 %. Vuonna 2013 ansiotulojen kasvuvauhti hidastuu ja on arvion mukaan 3,0 %. Kunnallisveroa tilitettäneen ensi vuonna parisen prosenttia tämän vuoden tilityksiä enemmän. Vuonna 2012 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 28,34 %. Tänä vuonna jako-osuus nousee 29,49 %. Kunnille tilitettäneen tänä vuonna yhteisöveroa vajaat 1,3 mrd. euroa. Vuonna 2014 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat noin 3 %. Paineet kuntien tuloveroprosenttien korottamisiin ovat kuitenkin edelleen kovat. Hallituksen valtionosuuksien 631 miljoonan euron leikkaukset ja vuoden milj. euron sekä vuoden milj. euron lisäleikkaukset heikentävät kuntien talousasemaa suunnittelukaudella. Maan hallitus hyväksyi budjettiriihen yhteydessä ns. Rakennepoliittisen ohjelman julkisen talouden kestävyysvajeen hallintaan saamiseksi. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrä vähentää siten, että kuntien menot ovat 2017 miljardin euron alemmalla tasolla muutoin toteutuvasta. Ansiotuloäyrien heikko kasvu ja yhteisöveron muutokset vaikeuttavat Lapin useimpien kuntatalouksien rahoitusasemaa. Väestön väheneminen tulee supistamaan valtionosuuksia ja sitä kautta heikentää kunnan tulopohjaa. Menojen kehityksen hillitseminen on avainasemassa miten kunnan talous voidaan jatkossa pitää ylijäämäisenä etenkin kun taloudellinen taantuma pienentää verotulojen kasvun lähes nollaan. Valtionosuudet Vuoden 2010 alusta toteutetun uudistuksen mukaan kunnan peruspalveluiden valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, esi- ja perusopetuksen vuotiaiden ikäluokan mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtainen taiteen perusopetus ja asukaskohtainen kuntien kulttuuritoimi, joiden yhteissummasta vähennetään kuntien omarahoitusosuus. Näin saatuun euromäärään lisätään yleinen osa (entinen yleinen valtionosuus) korotuksineen ja erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat sekä otetaan huomioon vielä valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset. Peruspalveluiden valtionosuuden omarahoitusosuus on euroa/asukas eli Simossa 11,35 milj. euroa. Ylläpitäjäjärjestelmän, johon kuuluvat lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulu, rahoitusosuudeksi vuodelle 2014 arvioidaan 358 euroa/asukas eli 1,23 milj. euroa. Valtionosuusjärjestelmässä kuntien tulopohjaa tasataan kuntien verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella. Valtionosuuksien tasauslisää saavat kunnat, joiden laskennallinen verotulo asukasta kohti alittaa koko maan tasausrajan, joka on 91,86 % maan keskimääräisestä verotulosta. Selvitysmies on valmistelemassa uutta valtionosuusuudistusta, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

9 Valtionosuudet Yhden putken valtionosuus Opetus-ja kulttuuritoimen valtionosuus Muut valtionosuudet Yhteensä Verotulot 2014 Kunnallisveron kehitys: Vuosi Verotuotto Muutos ed. Kasvu % vuoteen ,2-3,4 4,6-1,6 3,8-1,3 6,7 Verotulojen määrän v arvioidaan olevan 11,1 milj. euroa, josta euroa kiinteistöveroa. Verotulokohdan erittely 2014 Verotulokohdan erittely Talousarvio 2013 Talousarvio 2014 Kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä Tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle ,25 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,35, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 0,90 ja yleinen veroprosentti on 0,90. Vuosien taloussuunnitelma perustuu 21,25 % tuloveroprosenttiin. Lainamäärän kehitys vv (31.12): Vuosi 1000 euroa euroa/asukas

10 10 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittu vuoden 1997 alusta voimaan astuneen kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännösten mukaisesti. Talousarvio ja suunnitelma käsittää yleisperusteluosan lisäksi tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan, investointiosan ja tasearviot. Kunnan talousarviossa käyttötalousosa on esitetty tulosalueittain. Käyttötalousosasta ilmenee tulosalueen toiminta-ajatus sekä toimintasuunnitelma vuosille sekä tulosalueen vaikutus kunnan kokonaistalouteen. Tulosalueiden kehitystä kuvataan viiden vuoden aikajänteellä, joista ensimmäinen on tilinpäätösvuosi (2012), kaksi seuraavaa talousarviovuosia ja loput taloussuunnitelmavuosia. Investointiosassa esitetään yhteenveto suunnitelluista investoinneista taloussuunnitelmakaudella. Kunnanhallitus tulee seuraamaan tarkasti talouden kehitystä ja tarvittaessa tekemään kesken talousarviovuoden esityksiä valtuustolle talouden saamiseksi riittävään tasapainoon. Kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä ( ). Vuoden 2014 talousarvion vuosikate on alijäämäinen euroa ja tulos alijäämäinen euroa. Kansainvälinen finanssikriisi aiheuttaa epävarmuutta talousarvion tulopohjaan. Kunnan on jatkettava talouden tiukkaa linjaa, jotta kunnan toimintaedellytykset tulevaisuudessa säilyvät. Käyttömenoja vähennetään vuoteen 2016 mennessä euroa. Se edellyttää henkilöstömenoissa vastaavia säästöjä. Uutta henkilöstöä ei eläkkeelle jäävien tilalle pääsääntöisesti palkata. Palvelutuotantoa tehostetaan ja laatu säilytetään nykytasolla tuottavuutta lisäten. Yhteistyötä eri sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa tehostetaan kustannusten alentamiseksi.

11 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN T a r k a s t u s l a u t a k u n t a 11 Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Suoritteet Tarkastuspäivät Menot /tarkastuspäivä Menot /asukas 2,5 2,2 3,4 3,5 3,5 Tarkastuslautakunta vastaa kunnan ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunnan jäseninä toimii seitsemän luottamushenkilöä. Tilintarkastus perustuu kunnallislakiin. Tilintarkastaja tarkastaa vuosittain kunkin tilikauden osalta hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastajana toimii KPMG Oy:n nimeämä tarkastaja Katri Hokkanen. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle arvion siitä, kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Tilintarkastuksen tavoitteena on kuntaorganisaation talouden seurannan tason nostaminen ja sisäisen valvonnan tehostaminen. Tilintarkastuksen menot on arvioitu seitsemän vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan. V a a l i t Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalitoimitusten järjestämisestä vaalivuosina. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Suoritteet Äänioikeutetut

12 12 Menot /äänioikeutettu 7,3 0 2,8 2,8 2,8 Menot /asukas 6,1 0 2,3 2,3 2,3 Taloussuunnitelma Taloussuunnitelmakaudella on EU-vaalit 2014, eduskuntavaalit 2015 ja kunnallisvaalit Ennakkoäänestyksen järjestäminen on siirtynyt uuden vaalilain myötä kunnan tehtäväksi ja kustannettavaksi. H a l l i n t o-ja talouspalvelut Keskushallinnon tulosalueeseen sisältyvät seuraavat toiminnot: - Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus - Joukkoliikenne - Taloustoimi - Vammaistoimikunta - Palkanlaskenta - ATK-palvelut - Kunnallisverotus - Henkilöstötoimikunta - Tiedotustoiminta - Yleiset henkilöstöasiat Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Kunnanvaltuusto Tavoitteena on luoda Simosta taloudellisesti tuotetuin laadukkain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta. Kunnanvaltuusto määrittää kunnan kehittämistavoitteet ja antaa hyväksymällään talousarviolla taloudelliset voimavarat palveluiden ja toimintojen järjestämiselle. Kunnanvaltuusto seuraa tulosalueiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisuutta. Valtuusto pitää kokouksia 8 kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään valtuuston iltakoulutilaisuuksia tärkeistä asioista. Suoritteet Toiminnan menot Kv:n kokouksia Kh :n kokouksia Asukasluku Tuloveroprosentti Lainat/asukas Kassan riittävyys pv Menot /asukas 2,9 4,5 4,5 4,5 4,5

13 13 Kunnanhallitus Tavoitteet talousarviossa ja kuntasuunnitelmassa: Kunnanhallituksen asettamat vuotuiset kehittämistavoitteet ovat: - Talouden tervehdyttäminen talouden saaminen ylijäämäiseksi niin, että lainamäärää voidaan alentaa - vuosikatteella maksetaan investoinnit ja lainan lyhennykset - Palvelutuotannon tehostaminen - laadun säilyttäminen ja tuottavuuden parantaminen - Elinkeinoelämän kehittäminen -nykyisten yritysten kehittäminen -yritysten määrän lisääminen ja uuden työpaikan luominen vuosittain - työttömyysasteen alentaminen 10 %: iin vuoteen 2016 mennessä Kunnanhallituksen asettama elinkeinojen kehittämisen työryhmä jatkaa elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamista. Kunnan elinvoimastrategia valmistuu vuoden alkupuolella. Kunnanhallitus pitää 15 kokousta vuodessa. Kuntayhteisöjen maksuihin on varattu (Lapin Liitto, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus, Oulunkaaren seutukunta, Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos). Simon kunta liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään vuoden 2011 alusta. Kuntayhtymästä aiheutuu kunnalle kustannus. Simon Vesihuolto Oy :lle on varattu euron avustus verkoston saneeraukseen. Suoritteet Toiminnan menot Kh:n kokouksia Menot /asukas Taloustoimi Tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja yleishallintopalvelut sekä huolehtii johtamista tukevasta laskentatoimesta. Toimisto- ja taloushallinto huolehtii kunnanvaltuustossa ja hallituksessa päätettävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Se tuottaa kunnanvaltuuston sekä -hallituksen kokousasiakirjat ja huolehtii talous-, palkka- ja henkilöstöasioista, kirjanpidosta sekä kunnan keskusarkistosta ja asiakirjahallinnosta. Tulosalue vastaa talousarviosta ja kuntasuunnittelusta, tietojenkäsittelyn kehittämisestä ja ylläpidosta ja kunnan puhelinkeskuksesta. Taloussuunnitelma Toiminnan tavoitteet Taloushallintopalvelut siirrettiin Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi vuoden 2011 alusta lukien samalla kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirrettiin Oulunkaareen. Siirrossa 4 työntekijää siirtyi uuteen organisaatioon. Raportointijärjestelmää kehitetään edelleen johdon tietovaatimusten mukaisesti. Asianhallintajärjestelmää kehitetään. Kunta on siirtynyt sähköiseen laskujen kierrätykseen kesäkuussa Sähköiset matkalaskut on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta.

14 14 Terveydenhuollossa on otettu yhteinen Pegasos-tietojärjestelmä käyttöön koko alueelle sisältäen myös E-reseptin. LPKS, Kemin kaupunki, Keminmaan ja Simon kunnat perustivat Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän syksyllä Varsinainen toiminta aloitettiin kesällä 2009 yhteisillä ruokapalveluilla. Suoritteet Toiminnan menot Atk:n osuus budjetin loppusummasta % 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 Menot /asukas Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen yleisten edellytysten kehittäminen työllisyyden ja toimeentuloedellytysten turvaamiseksi kuntalaisille. Simossa toimii 295 yritystä, joista maatalousyrittäjiä on 140 kpl. Ammatissa toimivan väestön määrä on henkilöä. Työttömyysprosentti v on ollut keskimäärin 12,2 %. Maankohoamispuisto valmistui vuoden 2013 lopulla. Taloussuunnitelma Kuntaan on valmistumassa uusi pitkän tähtäimen elinvoimastrategia. Strategia määrittelee kunnan vision vuodelle 2020 ja keinot sen saavuttamiseksi. Kunta osallistuu Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen Eu -projekteihin. Toiminnan tavoitteet Kalastusmatkailussa tavoitteena on matkailijoiden määrän lisääminen alueella ja heidän viipymänsä pidentäminen ja Simojoen markkinoinnin tehostaminen valtakunnallisesti yhdessä naapurikuntien kanssa. Tavoitteena on uusien yrityksen perustaminen kalastusmatkailupalveluihin sekä vanhojen toiminnan kehittäminen ympärivuotiseksi. Kunta panostaa tuulivoiman rakentamiseen. Kunnan alueelle on valmistunut 10 tuulivoimalaa ja kaavoitustyö on meneillään lähes 100 tuulivoimalan rakentamiseksi. Kunta osallistuu Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen elinkeinojen kehittämisprojekteihin. Kunta tukee Peräpohjolan Kehitys ry :n toimintaryhmän toimintaa ja pyrkii auttamaan osaprojektien käynnistämisessä. Yritystoimintaa varten hankitaan maa-alueita. Eu-projekteihin on varattu euroa ja seutulippujärjestelmään euroa. Elinkeinojen kehittämisen menot ovat euroa, johon saadaan Eu :n ja valtion tukea euroa. Ylikärpän laajakaistahankkeen toteutukseen on varattu euroa. Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä ovat: - elinkeinoneuvonnan tehostaminen yhteistoiminnassa seutukunnan toimijoiden kanssa - kunnan ja yrittäjien yhteistyö kunnan markkinoinnissa - maanhankinta yritystoiminnan ja asumisen tarpeisiin - kunnan markkinoinnissa tarvittavan esitemateriaalin valmistaminen -

15 15 Suoritteet Toiminnan menot Työttömyysaste 12, Yritykset Menot /asukas T y ö l l i s t ä m i n e n Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo Suoritteet Työllistämisen henkilöstömenot ( ) Työllistetyt keskim./kk Työttömyysaste Menot /asukas Toiminnan painopisteet Kunnan tavoitteena on yhdessä muiden sidosryhmien kanssa puolittaa kunnan työttömyys. Työttömyys on vuonna 2012 ollut keskimäärin 12,2 % eli työttömänä on ollut 160 henkilöä. Varaudutaan työttömyyden lisääntymisen vuoksi velvoitetyöllistettyjen lisääntymiseen. Toiminnan tavoitteet Kunta työllistää keskimäärin 10 henkilöä kuukaudessa. Koululaisille tarjotaan 35 kesätyöpaikkaa, josta kustannukset ovat euroa.

16 16 Työpajatoiminta Simon nuorten työpaja aloitti toimintansa keväällä 1996 entisellä kotiteollisuuskoululla. Työpajatoiminta on osa kunnan työllistämispalvelua. Nuorten työpajan keskeisin toimintamuoto ovat puutyöt mutta myös muuta toimintaa on kehitetty vuosittaisten kehittämissuunnitelmien mukaan. Nuorisotyöttömyys, syrjäytyminen, näköalattomuus ja elämänhallintataitojen puuttuminen ovat ajankohtaisia ja huolestuttavia osa-alueita yhteiskunnasamme. Työpajatoiminnan avulla on mahdollista vastata osittain näihin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Työpajatoimintaa jatketaan kunnan omana toimintana sitä kehittäen. Toiminnan menot M a a s e u t u t o i m i Maaseututoimen toiminta-ajatuksena on tukea Simon maatalouden elävänä säilyttämistä. Se myös huolehtii maaseutuelinkeinojen ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät Tilikauden tulos Simossa arvioidaan toimivan vuonna 2013 aktiivitiloja 59. Päätuotantosuuntien mukaan eri tiloja on seuraavasti: lypsykarjaa on 15 tilalla, lihakarjaa 4 tilalla, lampaita 3 tilalla, porotukea hakeneita tiloja 2 ja kasvinviljelytiloja on 35. Alle 40-vuotiaita viljelijöitä on 5. Kunnan maataloussihteeri siirtyi Tervolan kunnan palvelukseen osana maaseutuhallinnon muutosta keväällä Maataloushallinnon viranomaispalvelut ostetaan Tervolan kunnalta. Suoritteet Toimivat tilat Menot /tila Menot /asukas Taloussuunnitelma Toiminnan painopisteet Maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen. Työpaikkojen säilyminen harvaan asutulla maaseutualueella.

17 17 Toiminnan tavoitteet -yrittäjämäärän säilyminen vähintään entisellään. -yrityskoon suurentaminen tuotantoalan, kiintiöiden ja eläinmäärien suhteen. -tila- ja kiintiökauppojen edistäminen. -tuotannollisten investointien lisääminen ja tilojen yhteistoiminnan edistäminen esimerkiksi koneyhteistyöllä. -jatkojalostustoiminnan edistäminen. -maataloustukien maksatusten määräajoissa pysyminen. Eläinlääkintähuolto Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Eläinlääkintähuolto siirtyy Tornio kaupungin hoidettavaksi isäntäkuntamallilla vuoden 2014 alusta. Simo ja Kemin kaupunki ovat tehneet sopimuksen yhteistoiminnasta eläinlääkintähuollosta siten, että Kemin eläinlääkärin vastaanottotilat sijaitsevat Simossa samoissa tiloissa Simon eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkintähuollossa työskentelee 2 henkilöä. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen ja kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa tai järjestämisessä. Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana alueen yhteistyöorganisaationa. Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat yhteistyössä jäsenkuntien kanssa laaditut suunnitelmat ja asiakirjat, kuten strategia, palvelujen järjestämissuunnitelma sekä kuntakohtaiset järjestämissopimukset. Järjestämissuunnitelmassa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilaa sekä kehittämistarpeita ja se pohjautuu kuntayhtymän strategiaan ja siinä esitettyihin linjauksiin. Palvelujen järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokausittain yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa. Tavoitteena on, että palvelujen järjestämissuunnitelma toimii pitkän tähtäimen ohjaavana dokumenttina palvelurakennetta ja prosesseja kehitettäessä. Täsmennetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuvataan vuosittain laadittavissa kuntakohtaisissa järjestämis- ja palvelusopimuksissa. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosiarvioinnilla, jossa tarkastellaan järjestämissopimukseen kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kuntien ja Oulunkaaren kuntayhtymän strategiaan sekä palvelujen järjestämissuunnitelmaan pohjautuvat painopisteet vuodelle 2014 voidaan tiivistää seuraavasti:

18 18 Sosiaali- ja terveyspalvelut Perhepalvelut Perhepalveluiden seudulliset painopisteet/tavoitteet Lastensuojelun asiakasprosessiin liittyvien yhteisten toimintamallien vakiinnuttaminen jatkuu laadukkaan lastensuojelutyön edistämiseksi. Kehitetään moniammatillista yhteistyötä ja toimintatapoja korostaen hyvinvointia tukevia palveluja (peruspalvelut). Sähköisten palvelujen kehittäminen (mm. lastenvalvojan ajanvaraus, toimeentulotukihakemus, ohjaus ja neuvonta). Aikuissosiaalityön prosessin täsmentäminen; panostetaan erityisesti palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmien laadintaan. Vanhempainkoulutoiminnan vakiinnuttaminen moniammatillisena yhteistyönä. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen oikea ja tarpeenmukainen kohdentaminen. Perhepalveluiden painopisteet/tavoitteet Simossa Erityisasumispalveluiden kartoitus. Kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Laaditaan ARA:lle hakemus kehitysvammaisten asuntotarpeisiin liittyen. Päihdeasiakkaiden asumispalveluiden ja tukipalveluiden kartoitus. Työ- ja päivätoiminnan kuljetusten uudelleen järjestely. Työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden määräaikaisten terveystarkastusten toteuttaminen. Yhteistyön kehittäminen kotihoidon kanssa liittyen kotona asuvien ja tukiasunnoissa asuvien palveluihin. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden seudulliset painopisteet/tavoitteet Työnjaon jatkuva kehittäminen eri ammattiryhmien välillä, esim. hoitaja-lääkäri- fysioterapeutti ja suuhygienisti-hammaslääkäri. Sähköisten palveluiden käytön lisääminen. Fysioterapeuttien akuuttivastaanottojen ja keinonivelleikattujen jälkikontrollitoiminnan vakiinnuttaminen. Toimintakykyä edistävien ryhmätoimintojen (esim. painonhallintaryhmä, ikääntyvien tuki- ja liikuntaelinsairaiden ryhmä) kehittäminen. Oman henkilöstön osaamisen kasvattaminen ja toiminnan kehittäminen niin, että erikoissairaanhoitoa käytetään vain silloin, kun siihen on perusteltu tarve. Terveyspalveluiden painopisteet/tavoitteet Simossa Tehostetaan omia ympärivuorokautisia palveluja yhdistämällä vuodeosasto ja Mäntylä yhdeksi toiminnalliseksi yksiköksi, jossa on yksi johto ja yksi henkilökunta. Kuntouttavan työotteen juurruttaminen ja laaja-alaisen kuntoutuksen kehittäminen sotessa onnistuu, kun kuntoutuksen fysioterapeuttiresurssi vahvistuu. Henkilöstömäärän vakiinnuttaminen tarvittavalle tasolle sekä henkilöstön ja lähiesimiesten sitouttaminen tehtäviinsä. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden seudulliset tavoitteet/painopisteet Suunnitelman mukaisen ( Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelut ) työn vakiinnuttaminen yhteistyössä terveyspalveluiden, järjestöjen ja kunnan kans-

19 19 sa. Palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen kehittäminen sekä palvelusuunnitelman mukainen asiakastyö. Vaihtoehtoisten palvelujen kehittäminen; perhehoito, palvelusetelin käytön arviointi ja monikanavaisuuden hyödyntäminen. Omais- ja vuorohoitoprosessin ja toiminnan kehittäminen. Hoito- ja palveluketjun hyvä toimivuus. Vanhuspalveluiden painopisteet/tavoitteet Simossa Palvelunohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen. Varhaisen tuen palveluiden vahvistaminen kotiin annettavissa palveluissa. Kotihoidon ja Kiikanpalon toiminnan yhdistäminen ja kehittäminen. Päivä- ja viriketoiminnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kuntapalvelutoimisto Kuntapalvelutoimiston tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2014 on kirjattu kuntayhtymän ja kunnan väliseen palvelusopimukseen. Kehittämishankkeet Lisätietoja hankkeista löytyy osoitteesta sekä järjestämissopimuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet: Hyve-hanke Iloa Eloon hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) Ikäihminen toimijana -hanke ITTS-hanke (Implementing Transnational Telemedicine Solutions) KanTa: eresepti, earkisto MuKeva-hanke; Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ikääntyneen muistisairaan kehitysvammaisen tutkimuksessa ja hoidossa (odotetaan rahoituspäätöstä) Oulun seutukaari (Lasten Kaste-hanke / perhekeskustoimintamallin laajentaminen ja las-tensuojelun kehittäminen) (odotetaan rahoituspäätöstä) Seniorikaste-hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) SUJUVA-hanke (odotetaan päätöstä hankkeen jatkoajasta) SOHVI-hanke TerPS2-hanke Virta II hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) Voimaa vanhuspalveluihin hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) Talousraami ja sen kohdentaminen Sitovuus: Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso, pois lukien erikoissairaanhoito.

20 20

21 21 Ympäristöterveydenhuolto Taloussuunnitelma Tornion kaupunki tuottaa Simon kunnalle ympäristöterveydenhuollon palvelut. ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito tuottaa laadukkaat erikoishoidon palvelut, jotka ostetaan pääsääntöisesti Länsi- Pohjan keskussairaalasta. Erityistason palvelut ostetaan mm. Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Saumattomilla hoitoketjuilla turvataan eri hoitotasojen yhteistyö. Taloussuunnitelma Osallistutaan sairauskohtaisten hoitoketjujen laadintaan. Huolehditaan siitä, ettei siirtoviivepotilaita ole. Terveydenhuoltolain edellyttämät muutokset toteutetaan. Sairaankuljetus on siirtynyt sairaanhoitopiirin hoidettavaksi alkaen. Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Kunnan maksuosuus Avohoidon käyntikerrat Vuodeosaston hoitopäivät Menot /asukas vrt. Oulunkaaren talousraami SIVISTYSTOIMI Sivistystoimen tehtävänä on koulutuksen ja vapaa-ajan kannalta tarpeellisten palvelujen ja toimintaedellytysten järjestäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. S i v i s t y s t o i m e n h a l l i n t o Koulutoimi vastaa koulutoimen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä hoitaa keskitetysti koulujen henkilöstöhallintoon ja tukipalveluihin liittyviä tehtäviä. Tavoitteena ovat taloudelliset ja tehokkaat koulutoimen tukipalvelut. Hallinnossa työskentelee 0,6 henkilöä. Koulutoimen hallinnon toimistosihteerin virka on yhdistetty Simon koulun ja Simon lukion koulusihteerin virkaan. Simon koulun rehtorin työstä 25 % kuluu koulutoimenjohtajan tehtävien hoitoon. Varhaiskasvatus kuuluu kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan alaisuuteen.

22 22 Suoritteet Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Taloussuunnitelma Suoritteet Sivistyslautakunnan kokouksia Menot /asukas P e r u s o p e t u s Perusopetus antaa hyvät tiedot ja taidot sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyötahojen kanssa kasvattaa terveisiin elämäntapoihin, terveyden edistämiseen, sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä ja ympäristöstä. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset 723 Poistot Arvo Taloussuunnitelma Simon kunnassa annetaan perusopetusta kolmella koululla: Simon koulu (luokat 1-9), Maksniemen koulu (luokat 1-6) ja Ylikärpän koulu (luokat 0-6). Perusopetuksen kehittämistyötä jatketaan ottaen huomioon strategiset linjaukset.

23 23 Toiminnan tavoitteet Kaikki 9. luokan oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen ja hakeutuvat toisen asteen opintoihin vuoden kuluessa. Toiminta- ja kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 1. Perusopetuksen kehittämistä jatketaan taloudelliset resurssit ja pedagogiset syyt huomioon ottaen niin, että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. 2. Kerhotoiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulutyötä. 3. Riittävän resurssin turvaaminen yleis- ja erityisopetukseen. 4. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen / resurssit / sosiaalitoimen kanssa yhteistyö / syrjäytymisen ehkäiseminen. 5. Ainakin perustasoa olevien tietoteknisten valmiuksien turvaaminen kaikille oppilaille. 6. Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien määrä pyritään pitämään mahdollisimman suurena. 7. Kunkin oppiaineen opetukseen haetaan perusopetuksen ja lukion opettajakunnasta mahdollisimman pätevät voimat. 8. Opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan käytettävissä olevien varojen puitteissa. Painopistealueet: - terveyden, terveiden elämäntapojen ja ihmisenä kasvaminen aihekokonaisuuden painotettu käsittely terveystiedon oppitunneilla - erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukitoimien turvaaminen kolmiportaisen tuen mallilla - kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen - ollaan mukana KiVa-koulu ohjelmassa, jolla ehkäistään koulukiusaamista ja luodaan toimintamalli siihen puuttumiseen - kouluviihtyvyyden lisääminen koulujen piha-alueita/välituntialueita kehittämällä siten, että ne mahdollistavat erimerkiksi välituntiliikunnan Peruskoulujen oppilaat Peruskouluja Menot /oppilas Menot /asukas

24 24 Maksniemen koulu 1-6 lk Simon koulu 1-9 lk Ylikärpän koulu 0-6 lk L u k i o k o u l u t u s Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät - Tilikauden tulos Simon lukio antaa perinteistä lukio-opetusta, joka tukee opiskelijan yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen. Opetuksessa koulu pyrkii siihen, että ylioppilastutkinnon suorittavat kaikki lukion aloittaneet ja että kaikilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan lukion jälkeen kolmannen asteen oppilaitoksissa. Erityisesti opintojenohjaukseen lukiokoulutuksessa kiinnitetään huomiota. Syksyllä 2012 aloittanut Simon lukion aikuislinja jatkaa toimintaansa. Lukiossa on 65 varsinaista opiskelijaa ja 20 kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Taloussuunnitelma Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on, että ylioppilastutkinnon arvosanat ovat vähintään valtakunnallista keskitasoa ja että opiskelijat saavuttavat kolmannen asteen jatko-opintokelpoisuuden. Riittävät resurssit opintoohjaukseen takaavat sen, että opiskelijat eivät keskeytä lukio-opintojaan ennen ylioppilastutkintoa ja myös sen, että opiskelijat saavat tarpeeksi tietoa ja ohjausta aloittaakseen lukion jälkeiset opinnot kolmannen asteen koulutuksessa. Kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Lukion opiskelijamäärä pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Syksyllä 2016 alkavaan sähköiseen ylioppilastutkinnon suorittamiseen varaudutaan asianmukaisesti. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Koulu arvioi asetettuja tavoitteitaan vertailemalla ylioppilastutkintotuloksiaan maan keskitasoon, osallistumalla muihin kansallisiin arviointeihin ja seuraamalla opiskelijoiden sijoittumista jatkoopintoihin. Lukion kurssitarjonta pyritään pitämään sellaisena, että koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit tukevat opiskelijoiden menestymistä yleissivistävissä aineissa. Lukio tarjoaa sekä

25 25 omille päiväopiskelijoilleen että aikuisväestölle mahdollisuuden suorittaa etäopiskeluna erilaisia lukiokursseja. Etälukiotoimintaa kehitetään yhdessä Lapin läänin muiden lukioiden kanssa. Simon lukion aikuislinjalla myös aikuisilla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto tai opiskella yksittäisiä aineita. Opinto-ohjaukseen varataan riittävät resurssit. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi eri oppiaineisiin pyritään saamaan kelpoiset opettajat ja opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan. Kansainvälinen yhteistyö kasvattaa opiskelijoita kansainvälisyyteen. Vuonna 2014 Simon lukiossa pyritään järjestämään kahdeksannen kerran kansainvälinen Global.me -kurssi. Kurssi on englanninkielinen, globaaleihin teemoihin keskittyvä kurssi, jonka opettajat ovat ulkomailta saapuvia korkeakouluharjoitteluaan tekeviä nuoria. Comenius-projektihakemuksen jättämistä harkitaan. Maksuttomat kurssikirjat kurssikirjalainaamon muodossa, pätevät opettajat, luokkien mahdollisimman ajanmukainen varustus ja kattava kurssitarjonta ovat keinoja pitää opiskelijamäärä nykyisellä tasolla. Lukion järjestämät kulttuuri- ja liikuntapäivät sekä oppilaskunnan hallituksen järjestämät tempaukset ja muut tapahtumat lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Syksyllä 2009 aloitettua Kuivaniemeltä aamulla tulevien opiskelijoiden tilauskuljetusta jatketaan myös vuonna Painopistealueet: a) Simon lukion kilpailukyky oppimistulosten, opiskelijamäärien ja opiskelijoiden viihtyvyyden kannalta b) Tehokas opintojenohjaus c) Opettajien täydennyskoulutus d) Langattoman verkon rakentaminen, kannettavien tietokoneiden hankkiminen opettajille ja opiskelijoille, sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen e) Opiskelijoiden terveyden edistäminen erityisesti terveystiedon ja liikunnan kurssien puitteissa, mutta myös oppiainerajat ylittävässä hyvinvointi ja turvallisuus aihekokonaisuudessa Suoritteet Lukion menot ( )*) Lukion oppilaat Lukion menot /oppilas Lukion menot /asukas A i k u i s o p e t u s Kansalaisopisto on yhdistetty alkaen Kivalojen seutuopistoon. Kansalaisopistotoimintaa varten varataan kuntien maksuosuuksiin euron määräraha vuodelle Kivaloiden seutuopisto ja Kemin työväenopisto yhdistyvät Kivalo-opistoksi ja toiminta alkaa

26 26 Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos K i r j a s t o- j a k u l t t u u r i t o i m i P ä ä k i r j a s t o Kirjastotoimen tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuteen ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Simon pääkirjasto toimii ajanmukaisissa ja toimivissa tiloissa virastotalolla. Pääkirjasto on avoinna 5 päivää viikossa. Kirjastotoimessa työskentelee 2,6 työntekijää. Simon kirjasto osallistuu yhdessä Meri-Lapin kirjastojen kanssa seutuyhteistyönä kotiseututietokanta Lasmarkin tekemiseen. Simon kirjasto on mukana yhteisrekisteri Karpalossa yhdessä mm. Tervolan ja Ranuan kanssa. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot -150 Laskennalliset erät Tilikauden tulos Taloussuunnitelma Kirjaston perustehtävä on toimia sekä tiedon että virkistyksen tarjoajana ja lukuharrastuksen tukijana. Edellytyksenä on monipuolinen ja uudistuva kokoelma, riittävät aukioloajat sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Kirjasto pyrkii resurssiensa puitteissa toimimaan kunnassa selkeästi ja aktiivisesti sekä kirjallisuusharrastuksen että kulttuurin edistämiseksi. Pääkirjasto on avoinna 5 päivää viikossa. Simojokivarren kirjastopalvelut on hoidettu ostopalveluna Ranuan kirjastoautolta keväästä 2008 alkaen edelleen. Maksniemeen on ostettu kirjastoautopalvelut Kemin kirjastoautolta vuodesta 2008 alkaen. Maksniemen ja Simojokivarren kirjastopalvelut järjestetään kevään ja kesän 2014 aikana uudelleen. Simon kirjasto on kehittämässä Lukutupa/Lainausasema -tyyppistä palvelua, joka tukee ajatusta saada kouluista kulttuuri- ja kylätoiminnan keskuksia. Kehittämistoimintaan haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta syksyllä 2013.

27 27 Kirjaston kotipalvelu aloitetaan vuoden 2014 aikana. Palvelutoiminnan asiakkaina tulevat olemaan ne kuntalaiset, jotka eivät sairauden tai muun liikuntaesteen vuosi pääse itse asioimaan kirjastossa. Kirjaston kotipalveluun haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta syksyllä Kirjaston henkilökunnalla on kirjastolain edellyttämä koulutus. Kirjaston strategian mukaisesti henkilökunnan koulutustaso säilytetään (ylempi korkeakoulututkinto kirjastotoimenjohtajan virassa sekä kirjastovirkailijan pätevyys kirjastosihteerin viroissa). Suoritteet Kirjastoaineistolainat Lainaustoiminta/asukas 9, Menot /asukas M u s i i k k i o p i s t o Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan toimialaan kuuluu huolehtia laissa (402/87) ja asetuksessa (692/87) valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista sekä teatteri- ja orkesterilaissa (730/92) säädetyistä tehtävistä. Musiikkitoimen yhteislautakuntaan kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joista Kemin kaupunginvaltuusto valitsee kolme (3) jäsentä, Tornion kaupunginvaltuusto kaksi (2) jäsentä, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnanvaltuustot kukin yhden (1) jäsenen. Kemin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Länsi-Pohjan musiikkiopistossa opiskelee keväällä 2013 yhteensä 28 simolaista. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Huom! Musiikkiopiston menot ovat aikaisemmin sisältyneet keskiasteen koulutuksen menoihin. V a r h a i s k a s v a t u s Lasten päivähoito Päivähoito tukee hoidossa olevien lasten vanhempia kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä luoda pohja elinikäiselle oppimiselle myönteisten oppimiskokemusten, leikin ja toiminnan avulla.

28 28 Taloussuunnitelma Tavoitteena on tarjota riittävästi, laadukasta ja turvallista päivähoitoa virikkeellisessä ympäristössä. Päivähoidon kehittämisessä huomioidaan lasten ja perheiden tarpeet mahdollisuuksien mukaan. Päivähoitoa toteutetaan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa, Simoniemen ja Aseman ryhmäperhepäiväkodeissa, Maksniemen vuoroperhepäiväkodissa, Simon ja Maksniemen päiväkodeissa. Perhepäivähoitajien eläköitymisen johdosta valmistaudutaan alle kolmivuotiaiden päiväkotiosaston suunnitteluun ja päivähoitohenkilöstön palkkaamiseen. Yhteistyötä tehdään lasten vanhempien, eri päivähoitomuotojen, sosiaalitoimen, koulun, neuvolan, perheneuvolan, liikuntatoimen ja seurakunnan kanssa. Toimitaan oman kunnan moniammatillisissa tiimeissä aktiivisesti mm. lastensuojeluasioissa. Työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä ja työssä jaksamista tuetaan tarpeen mukaisen koulutuksen avulla ja ohjaamalla oman kunnon ylläpitämiseen. Määrärahojen puitteissa osallistutaan pääsääntöisesti seudullisesti järjestettyihin varhaiskasvatusalan koulutuksiin ja kehittämistilaisuuksiin.. Esiopetukseen tulevien lasten lukumäärä vaihtelee seuraavalla 5 vuotiskaudella, mikä vaikuttaa ryhmien määrään. Vuoden 2013 alussa toimii kaksi ryhmää sekä Simon asemalla että Maksniemessä. Esiopetusryhmiin palkataan tarvittaessa henkilökohtainen avustaja tai ryhmäavustaja. Lasten erityistuen tarpeeseen vastataan päivähoitolain edellyttämällä tavalla varaamalla määräraha erityislastentarhanopettajan palvelujen ostamiseen. Suoritteet Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Simon päiväkoti päiväkodin hoitopäivät kustannukset / hoitopäivä Maksniemen päiväkoti päiväkodin hoitopäivät kustannukset / hoitopäivä Perhepäivähoito hoitopäivät kustannukset / hoitopäivä Esiopetus - esiopetuspäivät kustannukset/esikoulupäivä

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014 1 S I M O N K U N T A Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta-

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tavoitteiden toteutuminen 2016

Tavoitteiden toteutuminen 2016 Toimielin: Toiminta-ajatus: Koulutoimen hallinto Koulutoimi vastaa koulutoimen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä hoitaa keskitetysti koulujen henkilöstöhallintoon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

S I M O N K U N T A 150 vuotta

S I M O N K U N T A 150 vuotta 1 S I M O N K U N T A 150 vuotta Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Kunnanvaltuusto 14.12.2015 Asukasluku 2 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 VISIO Sisukkaasti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011. A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2009, Taloussuunnitelma 2010-2011 A) Toimielin: Koululautakunta B) Puheenjohtaja: Tuija Palosaari C) Palvelualue: Koulutoimi D) Vastuuhenkilö: Jaakko Junes E) Tulosalueet:

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN KUNTARAKENNE

TUNTURI-LAPIN KUNTARAKENNE TUNTURI-LAPIN KUNTARAKENNE TUNTURI-LAPIN KUNNAT SÄILYVÄT ITSENÄISINÄ PALVELUJEN JÄRJESTÄMISTAPOJA KEHITETÄÄN JA NIIDEN TULEE VASTATA TULEVIIN HAASTEISIIN LISÄTÄÄN YHTEISTYÖTÄ YTAKE (YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi Rahoitusmalli 2013 2.12.2009 asta.tolonen@kainuu.fi 2010 2012 Kunnan rahoitusosuus Kainuun maakunnalle: Kuntien rahoitusosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Uuden kunnan talous. Pentti Meklin. emeritusprofessori Tampereen yliopisto. Pentti Meklin 1

Uuden kunnan talous. Pentti Meklin. emeritusprofessori Tampereen yliopisto. Pentti Meklin 1 Uuden kunnan talous Pentti Meklin emeritusprofessori Tampereen yliopisto Pentti Meklin 1 I Kunnan talous Soten siirrossa 1.1.2019 II Välivaiheen talous 2019-2023 ja siitä eteenpäin Tulot ja menot Varat

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 9 121 792 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot