S I M O N K U N T A. Talousarvio 2014 ja. Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I M O N K U N T A. Talousarvio 2014 ja. Kunnanvaltuusto 16.12.2013"
  • Ari Aro
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 1 S I M O N K U N T A Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Kunnanvaltuusto

2 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta- ajatuksena on kehittää Simosta taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetuin laadukkain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta. STRATEGIAOSA KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Väestö: Simon kunnan väestömäärä saavutti huippunsa vuonna 1985 ollen silloin Väestö on sen jälkeen vähentynyt. Vuoden 2013 alussa kunnan väkiluku oli Ennakkotietojen mukaan väestön väheneminen näyttää jatkuvan edelleen. Kunnanvaltuuston asettamissa strategisissa tavoitteissa väestötavoite vuodelle 2016 on Viime vuosien väestömuutokset esitetään seuraavassa taulukossa: Vuosi syntyneet kuolleet muuttotase väkiluku

3 3 Väestö osa-alueittain 2011 Väestön ikärakenne 2012: Asuminen vuotiaat 248 7,2 % " 339 9,9 " " ,3 " - 65 v täyttäneet ,6 " Väestön ikärakenteeseen vaikuttaa Simossa voimakkaimmin muuttoliike ja syntyvyyden väheneminen. Väestö on tasaisesti vanhentunut. Simon asuntokanta oli vuoden 2012 lopussa 1485 asuntoa. Asunnoista 1278 (86 %) oli omakotitaloissa ja 173 (12 %) rivi- ja ketjutaloissa. Muissa oli 34 (2,3 %) asuntoa. Omistusasuntojen osuus asuntokannasta oli 83 %. Asunnoista 82,4 % oli hyvin varusteltuja, 9,1 % oli puutteellisesti varusteltuja ja 8,5 % erittäin puutteellisesti varusteltuja. Erittäin puutteellisesti varustelluista asunnoista puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi tai wc. Erittäin puutteellisesti varustettujen asuntojen määrä on pudonnut lähes sadalla viidessä vuodessa. Viime vuosina on valmistunut keskimäärin 10 asuntoa. Simon Vuokratalot Oy: n hallinnassa oli vuoden 2012 lopussa 116 asuntoa. Simon Vuokratalot Oy: n asuntojen keskimääräinen neliövuokra oli 6,88 euroa/m 2. Simon Vuokratalot on anonut Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskukselta lupaa purkaa yksi aravarivitalo vuokraasuntojen kysynnän heikennyttyä muuttoliikkeen seurauksena. Työpaikat: Alkutuo- Jalostus Palvelut tanto ,2 % 11,5 % 74,3 %

4 4 Työvoima ja työllisyys: Työvoima yhteensä-12 % koko väestöstä Työttömät työnhakijat joista naisia - alle 25 vuotiaita , ,8 6,4 12,2 Työttömyysaste 12 Lokakuun 2013 työttömyysaste oli Simossa 14 %. Työllisyys on heikentynyt edellisestä vuodesta 1,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrä on lisääntynyt 23 hengellä vuoden aikana. Alueella työssä käyvät 2009: - alkutuotanto 94 14,2 % - jalostus 76 11,5 " - yksityiset palvelut ,1 " - julkiset palvelut ,4 " - tuntematon 18 2,8 Kunnan henkilöstö Kunnan palkatun henkilöstön määrä henkilöiden lukumäärä Toimintayksikkö Vakituiset Sijaiset Määräaikaiset Keskushallinto 8 Maataloustoimi 1 1 Varhaiskasvatus Opetustoimi Kirjastotoimi 3 Kansalaisopisto 1 Liikuntatoimi 2 1 Nuorisotoimi 2 3 Tekninen toimi 2 1 Kiinteistöpalvelut 14 Rakennustarkastus 3 Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä YHTEENSÄ Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta 11 kk. Kunnan talouden tasapainottaminen edellyttää säästöjä henkilöstömenoissa. Ensisijaisesti käytetään luonnollista poistumaa. Henkilöstörakenne ja -määrä sopeutetaan kunnan palvelurakenteeseen. Sosiaali-ja terveystoimen henkilöstö on siirtynyt Oulunkaaren seutukunnan palvelukseen yhteensä 81 henkilöä, lisäksi taloushallinnosta ja ICTpalveluista 4 henkilöä. MERI-LAPIN ALUEEN SEUTUKUNTATYÖ Laki alueiden kehittämisestä asettaa tavoitteeksi alueiden omaehtoisen kehittämisen ja tasapainoisen alueellisen kehityksen. Lain tavoitteiden saavuttamiseksi alueiden kehittämistoimia suunnataan määräaikaisilla tavoiteohjelmilla. Meri-Lapin alue on kansainvälisesti vetovoimainen, Perämerenkaaren luontainen kasvukeskus. Se on menestyvien yritysten ja osaavien ihmisten yhteistyöalue, joka tarjoaa asukkailleen vaikutusmah-

5 5 dollisuuksia, elämisen turvan, kulttuuriperustan ja luonnonläheisyyden kaupunkien ja modernin maaseudun ympäristössä. Alueen yhteistyön koordinaattorina toimii kehittämiskeskus, jonka toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää Kemi-Tornio-Haaparanta-alueen markkinointia ja edunvalvontaa, elinkeinojen kehittämistä, kansainvälistymistä sekä palvelutoimintaa kuntien ja elinkeinoelämän vapaaehtoisella yhteistyöllä. Kehittämiskeskus toimii alueen tuntosarvina ja käyttää kuntien, yritysten ja muiden alueen toimitsijoiden yhteistyöllä saavutettua kilpailuetua. Meri-Lapin alueen kehittämiskeskukseen työ painottuu Meri-Lapin kuntien välisen seudullisen palveluyhteistyön tukemiseen, elinkeinojen kehittämiseen yhdessä muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa, sekä alueen houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen. Simon kunnan tavoitteena on kehittää aluetta yhteistyössä kehittämiskeskuksen kuntien kanssa. Kunta pyrkii lisäämään yhteistyötä naapurikuntien kanssa palvelutuotannossa ja elinkeinojen kehittämisessä. KUNNAN VAHVUUDET, MAHDOLLISUUDET JA UHKATEKIJÄT Kunnan luottamushenkilöt ovat kartoittaneet Simon kunnan vahvuudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät. Vahvuudet ja mahdollisuudet - sijainti - luonto, luonnonvarat - yhteistyökyky - simolainen, kuntalainen - viihtyisä asuinympäristö - kehittämisedellytykset yleensä - erikoistuminen Uhkatekijät - heikko yrityskanta - taloudellinen kehitys - Kemi-Tornio talousalueen rakennemuutoksen kärjistyminen - väestön ikärakenne, kehitys - työttömyys - valtion keskittämisinto - kuntaliitokset - kunnallistalouden rahoitus - verotus, valtionosuudet

6 SIMON KUNNAN YLEISTAVOITTEET VUOSILLE Suunnittelukaudella kunta joutuu ottamaan kantaa hallituksen esittämään kuntarakenneuudistukseen. Simon kunta jatkaa muiden seutukunnan kuntien kanssa selvitystä kuntarakenteen muuttamisesta Kemi Tornio seutukunnan alueella. Simon kunta kehittää toimintaansa seuraavien tavoitteiden pohjalta: 1. Väestötavoite vuodelle 2014 on asukasta ja vuodelle Haja-asutusalueet pidetään asuttuina ja välttämättömät peruspalvelut turvataan. 2. Suunnittelukauden aikana kaikkien palvelujen tuottamisessa huomioidaan terveyden edistämistä vahvistavat toimet. 3. Tuetaan elinkeinorakenteen monipuolistamista luomalla edellytyksiä erityisesti maaseutuelinkeinojen, luontomatkailun sekä pienteollisuuden kehittämiseen. 4. Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä parannetaan ympäristöinvestoinneilla ja kaavoituksella. 5. Maanhankinnalla tuetaan asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita. 6. Kunnan palveluvarustusta kehitetään taloudellisten voimavarojen mukaan ja käyttäen hyväksi alueellista yhteistyötä. 7. Simolaisille nuorille turvataan laadukas peruskoulu ja yleislukio sekä riittävät muut jatko-opiskelumahdollisuudet. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan Simojoen erityispiirteiden ja arvokkaiden suojelualueiden mahdollisuudet ympärivuotiseen luontomatkailuun ja tutkimukseen. 8. Tuloveroprosentti säilyttäminen kohtuullisena ja kunnan velkamäärä ei nouse kohtuuttomasti (2 500 euroa/as). 9. Kunnan kehittämisessä otetaan huomioon Meri-Lapin alueen tavoite-ohjelman kehittämistavoitteet, toimintapolitiikka ja toimenpiteet. Simon kunnan kehitys riippuu oleellisesti siitä, miten koko Kemi-Tornion seutukunta ja Oulunkaari kehittyy. 10. Simon kunnanvaltuusto on käymissään arvokeskusteluissa katsonut, että kunnan tärkeimmät palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus.

7 KUNNAN TOIMINNAN PAINOPISTEET PAINOPISTE AVAINTULOS OSATAVOITTEET Talous Terve talous Veroprosentti kohtuullinen. Velkamäärä enintään euroa/as. Maksuvalmius vähintään 15 vrk. Nettoinvestoinnit / vuosi. Ympäristö Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asuinalueiden viher- ja ympäristörakentaminen. Kunnan omistamien vuokratalojen peruskorjaus Maanhankinta tasokkailta alueilta asunto ja teollisuusrakentamiseen Elinkeinojen kehittäminen Monipuolinen yritysrakenne Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Puuteollisuus ja bioenergia Palvelutuotanto Tehokkaasti tuotetut sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut Matkailu Yhteistyön kehittäminen tuottajaorganisaatioiden välillä. Lukion ja koulutuskuntayhtymän yhteistyö Koulutusyhteistyö Kemi Tornio alueen kanssa Laadukkaat vapaa-ajan palvelut TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talouskehitys on ollut heikkoa viimeiset viisi vuotta. Bruttokansantuotteen määrä on nyt noin viisi prosenttia pienempi kuin ennen vuosien 2008 ja 2009 taantumaa. Suomen bruttokansantuote väheni vuoden 2012 aikana 0,2 prosenttia. Viennin väheneminen, investointien supistuminen ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuote väheni. Taloustilanteen heikkeneminen on johtunut pääosin Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutuksista. Suomen kokonaistuotanto kasvaa vuonna 2014 hyvin vähän. Vuonna 2013 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 1,7 %. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan kohoavan vuonna 2014 ja inflaatio jää 2,1 prosenttiin. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,1 %. Valtionvarainministeriö ennustaa yleisen ansiotason nousevan ensi vuonna 2,1 prosenttia. Työllisyystilanne on Suomessa pysynyt moneen muuhun eurooppalaiseen maahan verrattuna suotuisana viime vuosina, vaikka kokonaistuotanto on supistunut vuoden 2008 jälkeen enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,5 prosenttiin. Työttömänä on siten tänä vuonna keskimäärin noin kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyy suurena. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti väestörakenteen muutosten johdosta.

8 8 Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna vain vähän, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2014 valtiovarainministeriö arvioi noin 8,1 %. Kunnallistaloudellinen kehitys Vuonna 2012 kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin runsaan prosentin. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat edellistä vuotta nopeammin eli lähes neljä prosenttia. Yhteisöveron tilitykset alenivat erittäin paljon, yli 27 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät kuutisen prosenttia. Tilityksiä kertyi viime vuonna 19,3 miljardia euroa. Tänä vuonna kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan keskimäärin 5 %. Vuonna 2013 ansiotulojen kasvuvauhti hidastuu ja on arvion mukaan 3,0 %. Kunnallisveroa tilitettäneen ensi vuonna parisen prosenttia tämän vuoden tilityksiä enemmän. Vuonna 2012 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 28,34 %. Tänä vuonna jako-osuus nousee 29,49 %. Kunnille tilitettäneen tänä vuonna yhteisöveroa vajaat 1,3 mrd. euroa. Vuonna 2014 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat noin 3 %. Paineet kuntien tuloveroprosenttien korottamisiin ovat kuitenkin edelleen kovat. Hallituksen valtionosuuksien 631 miljoonan euron leikkaukset ja vuoden milj. euron sekä vuoden milj. euron lisäleikkaukset heikentävät kuntien talousasemaa suunnittelukaudella. Maan hallitus hyväksyi budjettiriihen yhteydessä ns. Rakennepoliittisen ohjelman julkisen talouden kestävyysvajeen hallintaan saamiseksi. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrä vähentää siten, että kuntien menot ovat 2017 miljardin euron alemmalla tasolla muutoin toteutuvasta. Ansiotuloäyrien heikko kasvu ja yhteisöveron muutokset vaikeuttavat Lapin useimpien kuntatalouksien rahoitusasemaa. Väestön väheneminen tulee supistamaan valtionosuuksia ja sitä kautta heikentää kunnan tulopohjaa. Menojen kehityksen hillitseminen on avainasemassa miten kunnan talous voidaan jatkossa pitää ylijäämäisenä etenkin kun taloudellinen taantuma pienentää verotulojen kasvun lähes nollaan. Valtionosuudet Vuoden 2010 alusta toteutetun uudistuksen mukaan kunnan peruspalveluiden valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset, esi- ja perusopetuksen vuotiaiden ikäluokan mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtainen taiteen perusopetus ja asukaskohtainen kuntien kulttuuritoimi, joiden yhteissummasta vähennetään kuntien omarahoitusosuus. Näin saatuun euromäärään lisätään yleinen osa (entinen yleinen valtionosuus) korotuksineen ja erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat sekä otetaan huomioon vielä valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset. Peruspalveluiden valtionosuuden omarahoitusosuus on euroa/asukas eli Simossa 11,35 milj. euroa. Ylläpitäjäjärjestelmän, johon kuuluvat lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulu, rahoitusosuudeksi vuodelle 2014 arvioidaan 358 euroa/asukas eli 1,23 milj. euroa. Valtionosuusjärjestelmässä kuntien tulopohjaa tasataan kuntien verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella. Valtionosuuksien tasauslisää saavat kunnat, joiden laskennallinen verotulo asukasta kohti alittaa koko maan tasausrajan, joka on 91,86 % maan keskimääräisestä verotulosta. Selvitysmies on valmistelemassa uutta valtionosuusuudistusta, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

9 Valtionosuudet Yhden putken valtionosuus Opetus-ja kulttuuritoimen valtionosuus Muut valtionosuudet Yhteensä Verotulot 2014 Kunnallisveron kehitys: Vuosi Verotuotto Muutos ed. Kasvu % vuoteen ,2-3,4 4,6-1,6 3,8-1,3 6,7 Verotulojen määrän v arvioidaan olevan 11,1 milj. euroa, josta euroa kiinteistöveroa. Verotulokohdan erittely 2014 Verotulokohdan erittely Talousarvio 2013 Talousarvio 2014 Kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä Tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle ,25 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,35, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 0,90 ja yleinen veroprosentti on 0,90. Vuosien taloussuunnitelma perustuu 21,25 % tuloveroprosenttiin. Lainamäärän kehitys vv (31.12): Vuosi 1000 euroa euroa/asukas

10 10 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittu vuoden 1997 alusta voimaan astuneen kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännösten mukaisesti. Talousarvio ja suunnitelma käsittää yleisperusteluosan lisäksi tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan, investointiosan ja tasearviot. Kunnan talousarviossa käyttötalousosa on esitetty tulosalueittain. Käyttötalousosasta ilmenee tulosalueen toiminta-ajatus sekä toimintasuunnitelma vuosille sekä tulosalueen vaikutus kunnan kokonaistalouteen. Tulosalueiden kehitystä kuvataan viiden vuoden aikajänteellä, joista ensimmäinen on tilinpäätösvuosi (2012), kaksi seuraavaa talousarviovuosia ja loput taloussuunnitelmavuosia. Investointiosassa esitetään yhteenveto suunnitelluista investoinneista taloussuunnitelmakaudella. Kunnanhallitus tulee seuraamaan tarkasti talouden kehitystä ja tarvittaessa tekemään kesken talousarviovuoden esityksiä valtuustolle talouden saamiseksi riittävään tasapainoon. Kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä ( ). Vuoden 2014 talousarvion vuosikate on alijäämäinen euroa ja tulos alijäämäinen euroa. Kansainvälinen finanssikriisi aiheuttaa epävarmuutta talousarvion tulopohjaan. Kunnan on jatkettava talouden tiukkaa linjaa, jotta kunnan toimintaedellytykset tulevaisuudessa säilyvät. Käyttömenoja vähennetään vuoteen 2016 mennessä euroa. Se edellyttää henkilöstömenoissa vastaavia säästöjä. Uutta henkilöstöä ei eläkkeelle jäävien tilalle pääsääntöisesti palkata. Palvelutuotantoa tehostetaan ja laatu säilytetään nykytasolla tuottavuutta lisäten. Yhteistyötä eri sidosryhmien ja naapurikuntien kanssa tehostetaan kustannusten alentamiseksi.

11 KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN T a r k a s t u s l a u t a k u n t a 11 Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Suoritteet Tarkastuspäivät Menot /tarkastuspäivä Menot /asukas 2,5 2,2 3,4 3,5 3,5 Tarkastuslautakunta vastaa kunnan ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunnan jäseninä toimii seitsemän luottamushenkilöä. Tilintarkastus perustuu kunnallislakiin. Tilintarkastaja tarkastaa vuosittain kunkin tilikauden osalta hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastajana toimii KPMG Oy:n nimeämä tarkastaja Katri Hokkanen. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle arvion siitä, kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Tilintarkastuksen tavoitteena on kuntaorganisaation talouden seurannan tason nostaminen ja sisäisen valvonnan tehostaminen. Tilintarkastuksen menot on arvioitu seitsemän vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan. V a a l i t Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalitoimitusten järjestämisestä vaalivuosina. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Suoritteet Äänioikeutetut

12 12 Menot /äänioikeutettu 7,3 0 2,8 2,8 2,8 Menot /asukas 6,1 0 2,3 2,3 2,3 Taloussuunnitelma Taloussuunnitelmakaudella on EU-vaalit 2014, eduskuntavaalit 2015 ja kunnallisvaalit Ennakkoäänestyksen järjestäminen on siirtynyt uuden vaalilain myötä kunnan tehtäväksi ja kustannettavaksi. H a l l i n t o-ja talouspalvelut Keskushallinnon tulosalueeseen sisältyvät seuraavat toiminnot: - Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus - Joukkoliikenne - Taloustoimi - Vammaistoimikunta - Palkanlaskenta - ATK-palvelut - Kunnallisverotus - Henkilöstötoimikunta - Tiedotustoiminta - Yleiset henkilöstöasiat Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Kunnanvaltuusto Tavoitteena on luoda Simosta taloudellisesti tuotetuin laadukkain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta. Kunnanvaltuusto määrittää kunnan kehittämistavoitteet ja antaa hyväksymällään talousarviolla taloudelliset voimavarat palveluiden ja toimintojen järjestämiselle. Kunnanvaltuusto seuraa tulosalueiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisuutta. Valtuusto pitää kokouksia 8 kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään valtuuston iltakoulutilaisuuksia tärkeistä asioista. Suoritteet Toiminnan menot Kv:n kokouksia Kh :n kokouksia Asukasluku Tuloveroprosentti Lainat/asukas Kassan riittävyys pv Menot /asukas 2,9 4,5 4,5 4,5 4,5

13 13 Kunnanhallitus Tavoitteet talousarviossa ja kuntasuunnitelmassa: Kunnanhallituksen asettamat vuotuiset kehittämistavoitteet ovat: - Talouden tervehdyttäminen talouden saaminen ylijäämäiseksi niin, että lainamäärää voidaan alentaa - vuosikatteella maksetaan investoinnit ja lainan lyhennykset - Palvelutuotannon tehostaminen - laadun säilyttäminen ja tuottavuuden parantaminen - Elinkeinoelämän kehittäminen -nykyisten yritysten kehittäminen -yritysten määrän lisääminen ja uuden työpaikan luominen vuosittain - työttömyysasteen alentaminen 10 %: iin vuoteen 2016 mennessä Kunnanhallituksen asettama elinkeinojen kehittämisen työryhmä jatkaa elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamista. Kunnan elinvoimastrategia valmistuu vuoden alkupuolella. Kunnanhallitus pitää 15 kokousta vuodessa. Kuntayhteisöjen maksuihin on varattu (Lapin Liitto, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus, Oulunkaaren seutukunta, Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos). Simon kunta liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään vuoden 2011 alusta. Kuntayhtymästä aiheutuu kunnalle kustannus. Simon Vesihuolto Oy :lle on varattu euron avustus verkoston saneeraukseen. Suoritteet Toiminnan menot Kh:n kokouksia Menot /asukas Taloustoimi Tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja yleishallintopalvelut sekä huolehtii johtamista tukevasta laskentatoimesta. Toimisto- ja taloushallinto huolehtii kunnanvaltuustossa ja hallituksessa päätettävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Se tuottaa kunnanvaltuuston sekä -hallituksen kokousasiakirjat ja huolehtii talous-, palkka- ja henkilöstöasioista, kirjanpidosta sekä kunnan keskusarkistosta ja asiakirjahallinnosta. Tulosalue vastaa talousarviosta ja kuntasuunnittelusta, tietojenkäsittelyn kehittämisestä ja ylläpidosta ja kunnan puhelinkeskuksesta. Taloussuunnitelma Toiminnan tavoitteet Taloushallintopalvelut siirrettiin Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi vuoden 2011 alusta lukien samalla kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirrettiin Oulunkaareen. Siirrossa 4 työntekijää siirtyi uuteen organisaatioon. Raportointijärjestelmää kehitetään edelleen johdon tietovaatimusten mukaisesti. Asianhallintajärjestelmää kehitetään. Kunta on siirtynyt sähköiseen laskujen kierrätykseen kesäkuussa Sähköiset matkalaskut on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta.

14 14 Terveydenhuollossa on otettu yhteinen Pegasos-tietojärjestelmä käyttöön koko alueelle sisältäen myös E-reseptin. LPKS, Kemin kaupunki, Keminmaan ja Simon kunnat perustivat Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän syksyllä Varsinainen toiminta aloitettiin kesällä 2009 yhteisillä ruokapalveluilla. Suoritteet Toiminnan menot Atk:n osuus budjetin loppusummasta % 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 Menot /asukas Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen yleisten edellytysten kehittäminen työllisyyden ja toimeentuloedellytysten turvaamiseksi kuntalaisille. Simossa toimii 295 yritystä, joista maatalousyrittäjiä on 140 kpl. Ammatissa toimivan väestön määrä on henkilöä. Työttömyysprosentti v on ollut keskimäärin 12,2 %. Maankohoamispuisto valmistui vuoden 2013 lopulla. Taloussuunnitelma Kuntaan on valmistumassa uusi pitkän tähtäimen elinvoimastrategia. Strategia määrittelee kunnan vision vuodelle 2020 ja keinot sen saavuttamiseksi. Kunta osallistuu Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen Eu -projekteihin. Toiminnan tavoitteet Kalastusmatkailussa tavoitteena on matkailijoiden määrän lisääminen alueella ja heidän viipymänsä pidentäminen ja Simojoen markkinoinnin tehostaminen valtakunnallisesti yhdessä naapurikuntien kanssa. Tavoitteena on uusien yrityksen perustaminen kalastusmatkailupalveluihin sekä vanhojen toiminnan kehittäminen ympärivuotiseksi. Kunta panostaa tuulivoiman rakentamiseen. Kunnan alueelle on valmistunut 10 tuulivoimalaa ja kaavoitustyö on meneillään lähes 100 tuulivoimalan rakentamiseksi. Kunta osallistuu Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen elinkeinojen kehittämisprojekteihin. Kunta tukee Peräpohjolan Kehitys ry :n toimintaryhmän toimintaa ja pyrkii auttamaan osaprojektien käynnistämisessä. Yritystoimintaa varten hankitaan maa-alueita. Eu-projekteihin on varattu euroa ja seutulippujärjestelmään euroa. Elinkeinojen kehittämisen menot ovat euroa, johon saadaan Eu :n ja valtion tukea euroa. Ylikärpän laajakaistahankkeen toteutukseen on varattu euroa. Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä ovat: - elinkeinoneuvonnan tehostaminen yhteistoiminnassa seutukunnan toimijoiden kanssa - kunnan ja yrittäjien yhteistyö kunnan markkinoinnissa - maanhankinta yritystoiminnan ja asumisen tarpeisiin - kunnan markkinoinnissa tarvittavan esitemateriaalin valmistaminen -

15 15 Suoritteet Toiminnan menot Työttömyysaste 12, Yritykset Menot /asukas T y ö l l i s t ä m i n e n Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo Suoritteet Työllistämisen henkilöstömenot ( ) Työllistetyt keskim./kk Työttömyysaste Menot /asukas Toiminnan painopisteet Kunnan tavoitteena on yhdessä muiden sidosryhmien kanssa puolittaa kunnan työttömyys. Työttömyys on vuonna 2012 ollut keskimäärin 12,2 % eli työttömänä on ollut 160 henkilöä. Varaudutaan työttömyyden lisääntymisen vuoksi velvoitetyöllistettyjen lisääntymiseen. Toiminnan tavoitteet Kunta työllistää keskimäärin 10 henkilöä kuukaudessa. Koululaisille tarjotaan 35 kesätyöpaikkaa, josta kustannukset ovat euroa.

16 16 Työpajatoiminta Simon nuorten työpaja aloitti toimintansa keväällä 1996 entisellä kotiteollisuuskoululla. Työpajatoiminta on osa kunnan työllistämispalvelua. Nuorten työpajan keskeisin toimintamuoto ovat puutyöt mutta myös muuta toimintaa on kehitetty vuosittaisten kehittämissuunnitelmien mukaan. Nuorisotyöttömyys, syrjäytyminen, näköalattomuus ja elämänhallintataitojen puuttuminen ovat ajankohtaisia ja huolestuttavia osa-alueita yhteiskunnasamme. Työpajatoiminnan avulla on mahdollista vastata osittain näihin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Työpajatoimintaa jatketaan kunnan omana toimintana sitä kehittäen. Toiminnan menot M a a s e u t u t o i m i Maaseututoimen toiminta-ajatuksena on tukea Simon maatalouden elävänä säilyttämistä. Se myös huolehtii maaseutuelinkeinojen ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät Tilikauden tulos Simossa arvioidaan toimivan vuonna 2013 aktiivitiloja 59. Päätuotantosuuntien mukaan eri tiloja on seuraavasti: lypsykarjaa on 15 tilalla, lihakarjaa 4 tilalla, lampaita 3 tilalla, porotukea hakeneita tiloja 2 ja kasvinviljelytiloja on 35. Alle 40-vuotiaita viljelijöitä on 5. Kunnan maataloussihteeri siirtyi Tervolan kunnan palvelukseen osana maaseutuhallinnon muutosta keväällä Maataloushallinnon viranomaispalvelut ostetaan Tervolan kunnalta. Suoritteet Toimivat tilat Menot /tila Menot /asukas Taloussuunnitelma Toiminnan painopisteet Maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen. Työpaikkojen säilyminen harvaan asutulla maaseutualueella.

17 17 Toiminnan tavoitteet -yrittäjämäärän säilyminen vähintään entisellään. -yrityskoon suurentaminen tuotantoalan, kiintiöiden ja eläinmäärien suhteen. -tila- ja kiintiökauppojen edistäminen. -tuotannollisten investointien lisääminen ja tilojen yhteistoiminnan edistäminen esimerkiksi koneyhteistyöllä. -jatkojalostustoiminnan edistäminen. -maataloustukien maksatusten määräajoissa pysyminen. Eläinlääkintähuolto Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Eläinlääkintähuolto siirtyy Tornio kaupungin hoidettavaksi isäntäkuntamallilla vuoden 2014 alusta. Simo ja Kemin kaupunki ovat tehneet sopimuksen yhteistoiminnasta eläinlääkintähuollosta siten, että Kemin eläinlääkärin vastaanottotilat sijaitsevat Simossa samoissa tiloissa Simon eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkintähuollossa työskentelee 2 henkilöä. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen ja kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa tai järjestämisessä. Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana alueen yhteistyöorganisaationa. Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat yhteistyössä jäsenkuntien kanssa laaditut suunnitelmat ja asiakirjat, kuten strategia, palvelujen järjestämissuunnitelma sekä kuntakohtaiset järjestämissopimukset. Järjestämissuunnitelmassa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilaa sekä kehittämistarpeita ja se pohjautuu kuntayhtymän strategiaan ja siinä esitettyihin linjauksiin. Palvelujen järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokausittain yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa. Tavoitteena on, että palvelujen järjestämissuunnitelma toimii pitkän tähtäimen ohjaavana dokumenttina palvelurakennetta ja prosesseja kehitettäessä. Täsmennetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuvataan vuosittain laadittavissa kuntakohtaisissa järjestämis- ja palvelusopimuksissa. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosiarvioinnilla, jossa tarkastellaan järjestämissopimukseen kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kuntien ja Oulunkaaren kuntayhtymän strategiaan sekä palvelujen järjestämissuunnitelmaan pohjautuvat painopisteet vuodelle 2014 voidaan tiivistää seuraavasti:

18 18 Sosiaali- ja terveyspalvelut Perhepalvelut Perhepalveluiden seudulliset painopisteet/tavoitteet Lastensuojelun asiakasprosessiin liittyvien yhteisten toimintamallien vakiinnuttaminen jatkuu laadukkaan lastensuojelutyön edistämiseksi. Kehitetään moniammatillista yhteistyötä ja toimintatapoja korostaen hyvinvointia tukevia palveluja (peruspalvelut). Sähköisten palvelujen kehittäminen (mm. lastenvalvojan ajanvaraus, toimeentulotukihakemus, ohjaus ja neuvonta). Aikuissosiaalityön prosessin täsmentäminen; panostetaan erityisesti palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmien laadintaan. Vanhempainkoulutoiminnan vakiinnuttaminen moniammatillisena yhteistyönä. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen oikea ja tarpeenmukainen kohdentaminen. Perhepalveluiden painopisteet/tavoitteet Simossa Erityisasumispalveluiden kartoitus. Kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Laaditaan ARA:lle hakemus kehitysvammaisten asuntotarpeisiin liittyen. Päihdeasiakkaiden asumispalveluiden ja tukipalveluiden kartoitus. Työ- ja päivätoiminnan kuljetusten uudelleen järjestely. Työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden määräaikaisten terveystarkastusten toteuttaminen. Yhteistyön kehittäminen kotihoidon kanssa liittyen kotona asuvien ja tukiasunnoissa asuvien palveluihin. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden seudulliset painopisteet/tavoitteet Työnjaon jatkuva kehittäminen eri ammattiryhmien välillä, esim. hoitaja-lääkäri- fysioterapeutti ja suuhygienisti-hammaslääkäri. Sähköisten palveluiden käytön lisääminen. Fysioterapeuttien akuuttivastaanottojen ja keinonivelleikattujen jälkikontrollitoiminnan vakiinnuttaminen. Toimintakykyä edistävien ryhmätoimintojen (esim. painonhallintaryhmä, ikääntyvien tuki- ja liikuntaelinsairaiden ryhmä) kehittäminen. Oman henkilöstön osaamisen kasvattaminen ja toiminnan kehittäminen niin, että erikoissairaanhoitoa käytetään vain silloin, kun siihen on perusteltu tarve. Terveyspalveluiden painopisteet/tavoitteet Simossa Tehostetaan omia ympärivuorokautisia palveluja yhdistämällä vuodeosasto ja Mäntylä yhdeksi toiminnalliseksi yksiköksi, jossa on yksi johto ja yksi henkilökunta. Kuntouttavan työotteen juurruttaminen ja laaja-alaisen kuntoutuksen kehittäminen sotessa onnistuu, kun kuntoutuksen fysioterapeuttiresurssi vahvistuu. Henkilöstömäärän vakiinnuttaminen tarvittavalle tasolle sekä henkilöstön ja lähiesimiesten sitouttaminen tehtäviinsä. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden seudulliset tavoitteet/painopisteet Suunnitelman mukaisen ( Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelut ) työn vakiinnuttaminen yhteistyössä terveyspalveluiden, järjestöjen ja kunnan kans-

19 19 sa. Palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen kehittäminen sekä palvelusuunnitelman mukainen asiakastyö. Vaihtoehtoisten palvelujen kehittäminen; perhehoito, palvelusetelin käytön arviointi ja monikanavaisuuden hyödyntäminen. Omais- ja vuorohoitoprosessin ja toiminnan kehittäminen. Hoito- ja palveluketjun hyvä toimivuus. Vanhuspalveluiden painopisteet/tavoitteet Simossa Palvelunohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen. Varhaisen tuen palveluiden vahvistaminen kotiin annettavissa palveluissa. Kotihoidon ja Kiikanpalon toiminnan yhdistäminen ja kehittäminen. Päivä- ja viriketoiminnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kuntapalvelutoimisto Kuntapalvelutoimiston tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2014 on kirjattu kuntayhtymän ja kunnan väliseen palvelusopimukseen. Kehittämishankkeet Lisätietoja hankkeista löytyy osoitteesta sekä järjestämissopimuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet: Hyve-hanke Iloa Eloon hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) Ikäihminen toimijana -hanke ITTS-hanke (Implementing Transnational Telemedicine Solutions) KanTa: eresepti, earkisto MuKeva-hanke; Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ikääntyneen muistisairaan kehitysvammaisen tutkimuksessa ja hoidossa (odotetaan rahoituspäätöstä) Oulun seutukaari (Lasten Kaste-hanke / perhekeskustoimintamallin laajentaminen ja las-tensuojelun kehittäminen) (odotetaan rahoituspäätöstä) Seniorikaste-hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) SUJUVA-hanke (odotetaan päätöstä hankkeen jatkoajasta) SOHVI-hanke TerPS2-hanke Virta II hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) Voimaa vanhuspalveluihin hanke (odotetaan rahoituspäätöstä) Talousraami ja sen kohdentaminen Sitovuus: Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso, pois lukien erikoissairaanhoito.

20 20

21 21 Ympäristöterveydenhuolto Taloussuunnitelma Tornion kaupunki tuottaa Simon kunnalle ympäristöterveydenhuollon palvelut. ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito tuottaa laadukkaat erikoishoidon palvelut, jotka ostetaan pääsääntöisesti Länsi- Pohjan keskussairaalasta. Erityistason palvelut ostetaan mm. Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Saumattomilla hoitoketjuilla turvataan eri hoitotasojen yhteistyö. Taloussuunnitelma Osallistutaan sairauskohtaisten hoitoketjujen laadintaan. Huolehditaan siitä, ettei siirtoviivepotilaita ole. Terveydenhuoltolain edellyttämät muutokset toteutetaan. Sairaankuljetus on siirtynyt sairaanhoitopiirin hoidettavaksi alkaen. Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Kunnan maksuosuus Avohoidon käyntikerrat Vuodeosaston hoitopäivät Menot /asukas vrt. Oulunkaaren talousraami SIVISTYSTOIMI Sivistystoimen tehtävänä on koulutuksen ja vapaa-ajan kannalta tarpeellisten palvelujen ja toimintaedellytysten järjestäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. S i v i s t y s t o i m e n h a l l i n t o Koulutoimi vastaa koulutoimen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä hoitaa keskitetysti koulujen henkilöstöhallintoon ja tukipalveluihin liittyviä tehtäviä. Tavoitteena ovat taloudelliset ja tehokkaat koulutoimen tukipalvelut. Hallinnossa työskentelee 0,6 henkilöä. Koulutoimen hallinnon toimistosihteerin virka on yhdistetty Simon koulun ja Simon lukion koulusihteerin virkaan. Simon koulun rehtorin työstä 25 % kuluu koulutoimenjohtajan tehtävien hoitoon. Varhaiskasvatus kuuluu kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan alaisuuteen.

22 22 Suoritteet Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Taloussuunnitelma Suoritteet Sivistyslautakunnan kokouksia Menot /asukas P e r u s o p e t u s Perusopetus antaa hyvät tiedot ja taidot sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyötahojen kanssa kasvattaa terveisiin elämäntapoihin, terveyden edistämiseen, sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä ja ympäristöstä. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset 723 Poistot Arvo Taloussuunnitelma Simon kunnassa annetaan perusopetusta kolmella koululla: Simon koulu (luokat 1-9), Maksniemen koulu (luokat 1-6) ja Ylikärpän koulu (luokat 0-6). Perusopetuksen kehittämistyötä jatketaan ottaen huomioon strategiset linjaukset.

23 23 Toiminnan tavoitteet Kaikki 9. luokan oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen ja hakeutuvat toisen asteen opintoihin vuoden kuluessa. Toiminta- ja kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 1. Perusopetuksen kehittämistä jatketaan taloudelliset resurssit ja pedagogiset syyt huomioon ottaen niin, että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. 2. Kerhotoiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulutyötä. 3. Riittävän resurssin turvaaminen yleis- ja erityisopetukseen. 4. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen / resurssit / sosiaalitoimen kanssa yhteistyö / syrjäytymisen ehkäiseminen. 5. Ainakin perustasoa olevien tietoteknisten valmiuksien turvaaminen kaikille oppilaille. 6. Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien määrä pyritään pitämään mahdollisimman suurena. 7. Kunkin oppiaineen opetukseen haetaan perusopetuksen ja lukion opettajakunnasta mahdollisimman pätevät voimat. 8. Opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan käytettävissä olevien varojen puitteissa. Painopistealueet: - terveyden, terveiden elämäntapojen ja ihmisenä kasvaminen aihekokonaisuuden painotettu käsittely terveystiedon oppitunneilla - erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukitoimien turvaaminen kolmiportaisen tuen mallilla - kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen - ollaan mukana KiVa-koulu ohjelmassa, jolla ehkäistään koulukiusaamista ja luodaan toimintamalli siihen puuttumiseen - kouluviihtyvyyden lisääminen koulujen piha-alueita/välituntialueita kehittämällä siten, että ne mahdollistavat erimerkiksi välituntiliikunnan Peruskoulujen oppilaat Peruskouluja Menot /oppilas Menot /asukas

24 24 Maksniemen koulu 1-6 lk Simon koulu 1-9 lk Ylikärpän koulu 0-6 lk L u k i o k o u l u t u s Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät - Tilikauden tulos Simon lukio antaa perinteistä lukio-opetusta, joka tukee opiskelijan yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen. Opetuksessa koulu pyrkii siihen, että ylioppilastutkinnon suorittavat kaikki lukion aloittaneet ja että kaikilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan lukion jälkeen kolmannen asteen oppilaitoksissa. Erityisesti opintojenohjaukseen lukiokoulutuksessa kiinnitetään huomiota. Syksyllä 2012 aloittanut Simon lukion aikuislinja jatkaa toimintaansa. Lukiossa on 65 varsinaista opiskelijaa ja 20 kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Taloussuunnitelma Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on, että ylioppilastutkinnon arvosanat ovat vähintään valtakunnallista keskitasoa ja että opiskelijat saavuttavat kolmannen asteen jatko-opintokelpoisuuden. Riittävät resurssit opintoohjaukseen takaavat sen, että opiskelijat eivät keskeytä lukio-opintojaan ennen ylioppilastutkintoa ja myös sen, että opiskelijat saavat tarpeeksi tietoa ja ohjausta aloittaakseen lukion jälkeiset opinnot kolmannen asteen koulutuksessa. Kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Lukion opiskelijamäärä pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Syksyllä 2016 alkavaan sähköiseen ylioppilastutkinnon suorittamiseen varaudutaan asianmukaisesti. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Koulu arvioi asetettuja tavoitteitaan vertailemalla ylioppilastutkintotuloksiaan maan keskitasoon, osallistumalla muihin kansallisiin arviointeihin ja seuraamalla opiskelijoiden sijoittumista jatkoopintoihin. Lukion kurssitarjonta pyritään pitämään sellaisena, että koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit tukevat opiskelijoiden menestymistä yleissivistävissä aineissa. Lukio tarjoaa sekä

25 25 omille päiväopiskelijoilleen että aikuisväestölle mahdollisuuden suorittaa etäopiskeluna erilaisia lukiokursseja. Etälukiotoimintaa kehitetään yhdessä Lapin läänin muiden lukioiden kanssa. Simon lukion aikuislinjalla myös aikuisilla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto tai opiskella yksittäisiä aineita. Opinto-ohjaukseen varataan riittävät resurssit. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi eri oppiaineisiin pyritään saamaan kelpoiset opettajat ja opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan. Kansainvälinen yhteistyö kasvattaa opiskelijoita kansainvälisyyteen. Vuonna 2014 Simon lukiossa pyritään järjestämään kahdeksannen kerran kansainvälinen Global.me -kurssi. Kurssi on englanninkielinen, globaaleihin teemoihin keskittyvä kurssi, jonka opettajat ovat ulkomailta saapuvia korkeakouluharjoitteluaan tekeviä nuoria. Comenius-projektihakemuksen jättämistä harkitaan. Maksuttomat kurssikirjat kurssikirjalainaamon muodossa, pätevät opettajat, luokkien mahdollisimman ajanmukainen varustus ja kattava kurssitarjonta ovat keinoja pitää opiskelijamäärä nykyisellä tasolla. Lukion järjestämät kulttuuri- ja liikuntapäivät sekä oppilaskunnan hallituksen järjestämät tempaukset ja muut tapahtumat lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Syksyllä 2009 aloitettua Kuivaniemeltä aamulla tulevien opiskelijoiden tilauskuljetusta jatketaan myös vuonna Painopistealueet: a) Simon lukion kilpailukyky oppimistulosten, opiskelijamäärien ja opiskelijoiden viihtyvyyden kannalta b) Tehokas opintojenohjaus c) Opettajien täydennyskoulutus d) Langattoman verkon rakentaminen, kannettavien tietokoneiden hankkiminen opettajille ja opiskelijoille, sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen e) Opiskelijoiden terveyden edistäminen erityisesti terveystiedon ja liikunnan kurssien puitteissa, mutta myös oppiainerajat ylittävässä hyvinvointi ja turvallisuus aihekokonaisuudessa Suoritteet Lukion menot ( )*) Lukion oppilaat Lukion menot /oppilas Lukion menot /asukas A i k u i s o p e t u s Kansalaisopisto on yhdistetty alkaen Kivalojen seutuopistoon. Kansalaisopistotoimintaa varten varataan kuntien maksuosuuksiin euron määräraha vuodelle Kivaloiden seutuopisto ja Kemin työväenopisto yhdistyvät Kivalo-opistoksi ja toiminta alkaa

26 26 Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos K i r j a s t o- j a k u l t t u u r i t o i m i P ä ä k i r j a s t o Kirjastotoimen tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuteen ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Simon pääkirjasto toimii ajanmukaisissa ja toimivissa tiloissa virastotalolla. Pääkirjasto on avoinna 5 päivää viikossa. Kirjastotoimessa työskentelee 2,6 työntekijää. Simon kirjasto osallistuu yhdessä Meri-Lapin kirjastojen kanssa seutuyhteistyönä kotiseututietokanta Lasmarkin tekemiseen. Simon kirjasto on mukana yhteisrekisteri Karpalossa yhdessä mm. Tervolan ja Ranuan kanssa. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot -150 Laskennalliset erät Tilikauden tulos Taloussuunnitelma Kirjaston perustehtävä on toimia sekä tiedon että virkistyksen tarjoajana ja lukuharrastuksen tukijana. Edellytyksenä on monipuolinen ja uudistuva kokoelma, riittävät aukioloajat sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Kirjasto pyrkii resurssiensa puitteissa toimimaan kunnassa selkeästi ja aktiivisesti sekä kirjallisuusharrastuksen että kulttuurin edistämiseksi. Pääkirjasto on avoinna 5 päivää viikossa. Simojokivarren kirjastopalvelut on hoidettu ostopalveluna Ranuan kirjastoautolta keväästä 2008 alkaen edelleen. Maksniemeen on ostettu kirjastoautopalvelut Kemin kirjastoautolta vuodesta 2008 alkaen. Maksniemen ja Simojokivarren kirjastopalvelut järjestetään kevään ja kesän 2014 aikana uudelleen. Simon kirjasto on kehittämässä Lukutupa/Lainausasema -tyyppistä palvelua, joka tukee ajatusta saada kouluista kulttuuri- ja kylätoiminnan keskuksia. Kehittämistoimintaan haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta syksyllä 2013.

27 27 Kirjaston kotipalvelu aloitetaan vuoden 2014 aikana. Palvelutoiminnan asiakkaina tulevat olemaan ne kuntalaiset, jotka eivät sairauden tai muun liikuntaesteen vuosi pääse itse asioimaan kirjastossa. Kirjaston kotipalveluun haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta syksyllä Kirjaston henkilökunnalla on kirjastolain edellyttämä koulutus. Kirjaston strategian mukaisesti henkilökunnan koulutustaso säilytetään (ylempi korkeakoulututkinto kirjastotoimenjohtajan virassa sekä kirjastovirkailijan pätevyys kirjastosihteerin viroissa). Suoritteet Kirjastoaineistolainat Lainaustoiminta/asukas 9, Menot /asukas M u s i i k k i o p i s t o Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan toimialaan kuuluu huolehtia laissa (402/87) ja asetuksessa (692/87) valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista sekä teatteri- ja orkesterilaissa (730/92) säädetyistä tehtävistä. Musiikkitoimen yhteislautakuntaan kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joista Kemin kaupunginvaltuusto valitsee kolme (3) jäsentä, Tornion kaupunginvaltuusto kaksi (2) jäsentä, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnanvaltuustot kukin yhden (1) jäsenen. Kemin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Länsi-Pohjan musiikkiopistossa opiskelee keväällä 2013 yhteensä 28 simolaista. Tulot yhteensä Menot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Tilikauden tulos Huom! Musiikkiopiston menot ovat aikaisemmin sisältyneet keskiasteen koulutuksen menoihin. V a r h a i s k a s v a t u s Lasten päivähoito Päivähoito tukee hoidossa olevien lasten vanhempia kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä luoda pohja elinikäiselle oppimiselle myönteisten oppimiskokemusten, leikin ja toiminnan avulla.

28 28 Taloussuunnitelma Tavoitteena on tarjota riittävästi, laadukasta ja turvallista päivähoitoa virikkeellisessä ympäristössä. Päivähoidon kehittämisessä huomioidaan lasten ja perheiden tarpeet mahdollisuuksien mukaan. Päivähoitoa toteutetaan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa, Simoniemen ja Aseman ryhmäperhepäiväkodeissa, Maksniemen vuoroperhepäiväkodissa, Simon ja Maksniemen päiväkodeissa. Perhepäivähoitajien eläköitymisen johdosta valmistaudutaan alle kolmivuotiaiden päiväkotiosaston suunnitteluun ja päivähoitohenkilöstön palkkaamiseen. Yhteistyötä tehdään lasten vanhempien, eri päivähoitomuotojen, sosiaalitoimen, koulun, neuvolan, perheneuvolan, liikuntatoimen ja seurakunnan kanssa. Toimitaan oman kunnan moniammatillisissa tiimeissä aktiivisesti mm. lastensuojeluasioissa. Työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä ja työssä jaksamista tuetaan tarpeen mukaisen koulutuksen avulla ja ohjaamalla oman kunnon ylläpitämiseen. Määrärahojen puitteissa osallistutaan pääsääntöisesti seudullisesti järjestettyihin varhaiskasvatusalan koulutuksiin ja kehittämistilaisuuksiin.. Esiopetukseen tulevien lasten lukumäärä vaihtelee seuraavalla 5 vuotiskaudella, mikä vaikuttaa ryhmien määrään. Vuoden 2013 alussa toimii kaksi ryhmää sekä Simon asemalla että Maksniemessä. Esiopetusryhmiin palkataan tarvittaessa henkilökohtainen avustaja tai ryhmäavustaja. Lasten erityistuen tarpeeseen vastataan päivähoitolain edellyttämällä tavalla varaamalla määräraha erityislastentarhanopettajan palvelujen ostamiseen. Suoritteet Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Simon päiväkoti päiväkodin hoitopäivät kustannukset / hoitopäivä Maksniemen päiväkoti päiväkodin hoitopäivät kustannukset / hoitopäivä Perhepäivähoito hoitopäivät kustannukset / hoitopäivä Esiopetus - esiopetuspäivät kustannukset/esikoulupäivä

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014 1 S I M O N K U N T A Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta-

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 Kunnanhallitus 24.11.2014 TALOUSARVIO 2015 1 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2015 ja suunnitelman

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 2 SISÄLLYS 1. Yleisperustelut... 3 2. Kunnan visio ja strategia... 4 3. Ulkoinen toimintaympäristö...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö...

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö... Sisällys 1. Talousarvion rakenne... 1 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3 3. Yleiset lähtökohdat... 4 3.1. Toimintaympäristö... 4 3.1.1. Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste...

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Lapuan kaupungin TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2 Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Sivunro 1 Yleinen taloudellinen tilanne 4 2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma 2010-2012 Parkanon kaupunki 2 2009 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot