TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017. Kaupunginhallitus 8.12.2014 338 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 72"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 3 Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous 4 Kaupungin taloudellinen tilanne 5 VUODEN 2015 TALOUSARVION PERUSTELUJA 8 Muutokset organisaatiossa 9 Verotulot 9 Valtionosuudet 14 Käyttötalous 16 Investoinnit ja poistosuunnitelma 17 TALOUSARVION SITOVUUS 18 PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 19 Hallintopalvelukeskus 19 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 25 Sivistyspalvelukeskus 48 Tekninen palvelukeskus Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto 61 KÄYTTÖTALOUS 65 Hallintopalvelukeskus 65 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 66 Sivistyspalvelukeskus 69 Tekninen palvelukeskus 71 Lieksan kaupunki käyttötalous yhteensä 71 TULOSLASKELMA KAUPUNKI YHTEENSÄ 72 INVESTOINNIT 74 VESIHUOLTOLAITOS 79 PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS 80 LIEKSAN KAUPUNKI JA PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS, TULOSLASKELMAYHDISTELY 81 RAHOITUSLASKELMA docx

3 YLEISPERUSTELUT YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Poliittinen epävarmuus mm. Venäjällä ja Lähi-Idässä hidastaa maailmantalouden kehitystä, erityisesti investointien kasvua. Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaan kolme prosenttia. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuvauhtiin. Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Suomen talouden kasvun kääntymistä positiiviseksi on ennustettu syksy toisensa jälkeen. Loppuvuodesta on todettu, ettei odotettua kasvua tullutkaan. EU-komissio arvioi talousennusteessaan Suomen talouden kasvun olevan heikompaa kuin euroalueella keskimäärin. Vaikka vuonna 2014 muiden EU:n jäsenmaiden talous kasvaa, Suomen, Kroatian, Kyproksen ja Italian talous supistuu. Suomen kasvuprosentiksi ennustetaan tänä vuonna -0,4, ensi vuonna +0,6 ja vuonna ,1. Valtiovarainministeriön syyskuinen ennuste ensi vuoden BKT:n kasvuksi on 1,2 prosenttia. Suomen viennin ennustetaan lähtevän kasvuun ensi vuonna päävientialueiden aktiviteetin kasvaessa ja investointien lisääntyessä. Kotimaan kysynnän kasvu on hidasta, joten nettovienti kääntyy positiiviseksi. Vaihtotase pysyy kuitenkin negatiivisena. Työllisyystilanne heikkenee kuluvana vuonna edelleen ja työllisten määrän keskiarvo näyttää jäävän alimmilleen vuoden 2006 jälkeen. Työllisten määrän ennustetaan kuitenkin alkavan ensi vuonna hitaasti kasvaa. Työttömyysaste pysyy yli kahdeksassa prosentissa vielä vuosina 2015 ja docx

4 KUNTATALOUS Vuonna 2013 kuntien toimintakulut kasvoivat maltillisemmin kuin edellisenä vuonna. Investoinnit kasvoivat edelleen. Kuntien lainakanta oli vuoden lopussa 12,8 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2014 kireä taloustilanne pakottaa kunnat hillitsemään menojen kasvua. Osa eläkkeelle jä ä- misten myötä vapautuvista paikoista jätetään täyttämättä. Palkka- ja kustannustason kehitys on maltillista. Vaikka talouskasvun odotetaan jonkun verran elpyvän vuonna 2015, veropohjien kehitys jää vaimeaksi, ja verotulojen kasvun arvioidaan jäävän kahteen prosenttiin. Verotulojen arvioidaan kasvavan 2,3 %. Verotulojen kasvua kiihdyttävät kuntien veroprosenttien korotukset. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi vuoden 2014 alussa 19,74 prosenttiin, kun yli puolet kunnista nosti kunnallisveroprosenttiaan. Vuoden 2015 alusta kolmannes kunnista nostaa veroprosenttia ja keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 19,84 prosenttiin. Kuntien kiinteistöverotuloja kasvattavat paitsi veroprosenttien korotukset, myös kiinteistöjen arvostamisperusteisiin vuoden 2014 alussa tehdyt muutokset. Kuntien saamat valtionosuudet sen sijaan supistuvat valtion sopeutustoimien seurauksena 0,7 prosenttia. Ikärakenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeen kasvu lisää kuntien kustannuksia. Palkkaja kustannustason nousun maltillisuus pitävät kuntatalouden kustannustason nousun kahden prosentin tuntumassa. Muuttumattoman politiikan mukainen arvio kuntatalouden näkymistä vuosille on synkkä. Ilman uusia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä menojen kasvu jatkuu tulojen kasvua nopeampana. Kuntatalouden alijäämä syvenee 2,6 mrd. euroon eli 1,1 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2018 mennessä. Kuntatalouden velan määrä kasvaa runsaaseen 26 mrd. euroon eli yli 11 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen docx

5 Yllä oleva laskelma ei ole ennuste, vaan painelaskelma, joka osoittaa velkaantumisen kasvun, jos sopeuttamistoimenpiteitä ei tehdä. Taulukon luvut kuvaavat koko kuntakenttää. Erot kuntien välillä ovat suuria ja kasvavat entisestään. Toimintamenojen nimellisen kasvun arvioidaan jäävän vuonna 2015 noin 0,5 prosenttiin eli kuluvan vuoden tapaan poikkeuksellisen alhaiseksi. Toimintamenojen kasvua hidastaa sekä kuntien liikelaitosten yhtiöittäminen että ammattikorkeakoulujen siirtyminen pois kunnallisen toiminnan piiristä. Ilman näitä tarkasteltavan kuntatalouden kokoon vaikuttavia muutoksia toimintamenot kasvaisivat vuonna 2015 arviolta 2,5 %. Kuntatalouden kestävyyden turvaaminen edellyttää rakennepoliittisen ohjelman täysimittaista toimeenpanoa. Kuntatalouden vakauttaminen edellyttää myös, että kunnat sitoutuvat jatkamaan talouden sopeuttamista ja tuottavuutta parantavia toimia. KAUPUNGIN TALOUDELLINEN TILANNE Lieksan kaupungin tulos oli vuosina 2012 ja 2013 negatiivinen. Vuoden 2014 alkuperäinen talousarvio on 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talouden tervehdyttämistä on jatkettu, ja kuluvana vuonna haettiin n euron lisäsäästöjä lomauttamalla koko henkilökunta 1-2 viikoksi. Osavuosiraporttien yhteydessä tehdyt talousarviomuutokset ovat heikentäneet toimintakatetta 0,5 miljoonaa euroa, mutta verotuloennusteen kasvun myötä ennakoitu tulos on pysynyt alkuperäisen budjetin tasolla. Palvelukeskuksia on pyydetty tarkistamaan määrärahansa ja käsittelemään tarvittavat muutosesitykset lokakuun lautakunnissa. Vuonna 2014 Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkasti kuntien perustoimeentulotuen kusta n- nuksia. Tarkastuskertomuksen mukaan mm. Lieksan kaupungin perustoimeentulotukeen on sisällytetty eriä, jotka olisi pitänyt hoitaa muilla tukimuodoilla kuin perustoimeentulotuella. Näin kaupunki olisi saanut liikaa perustoimeentulotuen valtionosuutta. VTV kehottaa Itä-Suomen aluehallintovirastoa ryhtymää toimenpiteisiin vuosia koskevien päätösten muuttamiseksi. Kaupunki on maksanut vuoden 2012 toimeentulotuen valtionosuutta aluehallintoviraston päätöksen perusteella takaisin euroa. Kaupunki on kuitenkin valittanut takaisinperintäpäätöksestä ja asian käsittely on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Maksetun summan lisäksi kaupunki teki vuoden 2013 tilinpäätöksessä pakollisen varauksen vuoden 2013 mahdollisesta takaisinperinnästä 2015.docx

6 saman linjauksen mukaan. Muilta osin toimeentulotuen valtionosuuden palautusta ei ole huomioitu kuluvan vuoden ennusteessa eikä vuoden 2015 talousarviossa. Mikäli VTV:n linjaus takaisinperittävistä eristä tulisi noudatettavaksi, voisi vuosilta takaisin perittävä summa kokonaisuudessaan nousta jopa 2,85 miljoonaan euroon. Aluehallintovirasto on kuitenkin tehnyt päätöksen vuoden 2013 perustoimeentulotuen valtionosuudesta. Päätöksessä aluehallintovirasto hylkää perustoimeentulotukeen kuulumattomina menoina Lieksan kaupungin esittämiä asumispalveluja ja niihin kiinteästi liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevia kustannuksia 1,7 miljoonaa euroa. Kaupungille AVI:n mukaan liikaa maksetusta ,52 eurosta vaaditaan maksettavaksi takaisin kohtuulliseksi katsottava määrä eli yksi kolmasosa ( ,51 euroa). Vuoden loppupuoliskolla kaupunki käynnisti yhteistoimintamenettelyn, jolla haetaan kahden miljoonan euron säästöjä. Osa yhteistoimintaneuvotteluihin sisällytettyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksista on huomioitu talousarviossa, osa käsitellään erikseen, koska yt-neuvottelut ovat vielä kesken. Valtuusto saa yt-neuvottelujen tuloksena käsiteltäväkseen esityksen samassa valtuuston kokouksessa, jossa talousarviokin käsitellään. Hyväksytyn paketin mukaiset talousarviomuutokset tehdään tammikuussa. Yhteistoimintaneuvotteluissa päädyttiin siihen, että tässä vaiheessa ei päätetä lomautuksista. Kaupungin kassavarat vuoden 2013 lopussa olivat 6,5 miljoonaa euroa. Kaupunki on myöntänyt Pielisen tietoverkko-osuuskunnalle yhteensä 6,6 miljoonan euron lainat. Lainoista osuuskunta on vuoden 2014 aikana nostanut toistaiseksi 4,7 miljoonaa euroa. Kaupunki on ottanut vuoden 2014 aikana lainaa 5 miljoonaa euroa ja maksanut lainoja 2,7 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta kuluvan vuoden lopussa on 18,2 miljoonaa euroa. Kaupungin elinkeinoelämässä on vuoden 2014 aikana ollut positiivisia signaaleja; yritykset ovat inve s- toineet laajentaessaan toimintaansa ja toimialaansa. Kaupunki on takaamalla tukenut Joptek Oy Co m- posites n omistuspohjan muutosta ja merkittävästä tilauskannan kasvusta johtunutta käyttöpääoman lisäystä. Lieksan Teollisuuskylä Oy on ollut tukena suuressa osassa näitä järjestelyjä. Työttömyysaste Suomessa, kuten myös Pohjois-Karjalan maakunnassa nousi lokakuussa 2014 verrattuna lokakuuhun Pielisen Karjalan seutukunnassa oli lokakuun 2014 lopussa työttömiä 1.484, työttömyysaste oli 15,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 16,9 % (1.613 työtöntä). Seutukunnan työttömyyden kehitys oli koko maan positiivisin. Lieksassa työttömänä oli lokakuun lopussa 848 työnhakijaa, 110 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä 479 oli miehiä ja 369 naisia. Työttömyysaste oli 17,1 (19,0 lokakuussa 2013). Nurmeksen työttömyysaste oli 14,4 (15,1) ja Valtimon 14,1 (12,8). Lieksan, Pielisen Karjalan seutukunnan, Pohjois-Karjalan maakunnan ja koko maan työttömyysaste kuukausittain vuosina 2013 ja docx

7 Lieksan asukasluku vuoden 2013 lopussa oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lieksalaisia oli lokakuun 2014 lopussa Oheinen kaavio näyttää kuinka eri tekijät; luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden määrien erotus), kuntien välinen nettomuutto ja siirtola i- suus ovat vuodesta 1980 lähtein vaikuttaneet kokonaisväestönmuutokseen. Väkiluku oikeanpuoleisella pystyakselilla docx

8 VUODEN 2015 TALOUSARVION PERUSTELUJA Lieksan kaupungin strategian lähtökohtana on kaupungin asema alueensa kehittyvänä kaupallisena, teollisena ja hallinnollisena osaamis- ja palvelukeskuksena. Kaupunki on tehnyt kuntarakenneselvityksen Juuan, Nurmeksen ja Valtimon kanssa. Juuka irtautui selvityksestä toukokuussa 2014, muiden kuntien valtuustot äänestivät valmiin yhdistymissopimuksen hyväksymisestä lokakuun 27. päivänä. Kuntaliitos kaatui Nurmeksen ja Valtimon valtuustojen kielteiseen kantaan. Vuoden 2015 talousarviota laaditaan siis Lieksan kaupungille, joka ei ole suunnittelemassa kuntaliitoksia lähivuosina. Taloussuunnitelmiin sisältyy vuosi 2017, jonka alusta sosiaali- ja terveyspalveluita hoitavat suunnitelmien mukaan uudet sote-alueet. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen suunnittelu ja lakivalmistelu ovat kesken, joten kaupungin taloussuunnitelmissa uusi rakenne ei vielä näy, vaan sosiaali- ja terveyspalvelujen taloussuunnitelmat on tehty kuin palvelut hoidettaisiin nykyisillä rakenteilla. Kaupunginhallitus asetti talousarvion 2015 toimintakatetavoitteeksi -72 miljoonaa euroa. Tavoite on erittäin haasteellinen, kun kuluvan vuoden talousarvion toimintakate, jota jo lomautukset pienensivät 0,85 miljoonalla eurolla, on -74 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 kuntien osuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta nostetaan. Tämä aiheuttaa Lieksan kaupungille 0,65 0,85 miljoonan euron lisäkustannukset. Valtio kompensoi muutoksesta aiheutuneita kustannuksia kunnille nostamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta. Lieksan osalta kompensaatio on noin 0,3 miljoonaa euroa. Edelleen valtio lisää kuntien kustannuksia mm. uuden sosiaalihuoltolain uusilla velvoitteilla. Kaupunki on vuosien aikana saanut metsänmyyntituloja 0,7 1,0 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2015 palataan normaalitasolle, 0,4 miljoonan euron myyntituloon. Palvelukeskukset ovat etsineet rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia sekä leikkauskohteita, joilla kustannuksia saataisiin laskettua. Osa näistä on sisällytetty talousarvioesitykseen, osa tuodaan valtuuston käsiteltäväksi yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena erillisinä säästöesityksinä. Yllä kaaviossa kaupungin toimintakate ja vuosikate verrattuna vuonna 2012 hyväksytyn talouden terveyhdyttämispaketin tavoitteisiin (siniset pylväät). Punaisissa pylväissä vuosilta 2012 ja 2013 toteutuneet katteet, vuoden 2014 muutetun talousarvion arvot ja vuodelta 2015 talousarvion katteet ilman ytneuvottelujen tulosta. Keltaiset pylväät kuvaavat kaupunginhallituksen asettamaa toimintakatetavoitetta ( -72 miljoonaa) ja siitä laskettua vuosikatetta. Keskushallinnon ja palvelukeskusten hallinnon virtaviivaistaminen ja tuottavuuden lisääminen edelly t- tää toimintojen keskittämistä pääsääntöisesti yhteen palvelupisteeseen. Tämä yhdessä muun asiakaspalvelupisteen kehittämisen kanssa mahdollistaa tilojen käytön tehostamisen ja eläkkeelle siirtymisten käyttämisen hyväksi. Tuleva sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus muuttaa myös kaupungin henkilöstömäärää; sosiaali- ja terveyspalveluhenkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen, mikä vähentää samalla hallinto- ja 2015.docx

9 tukipalveluhenkilöstön tarvetta. Tulevaan tilanteeseen on valmistauduttava seuraavan kahden vuoden aikana. n ohjaava merkitys on tulevina vuosina aiempaa tärkeämpi, koska talouden tasapainott a- misvaatimukset ja toimintojen uudistaminen korostuu. Tämän vuoksi valtuustolle annettavien os a- vuosiraporttien tulee sisältää riittävän perusteelliset tiedot tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin johtoryhmän, palvelukeskusten johtoryhmien ja lautakuntien velvollisuutena on valvoa osavuosir a- porttien laadukasta toteuttamista. n valmistelun yhteydessä on palvelukeskusten esityksistä poistettu henkilökunnan lisäämiseen viittaavia tavoitteita. Kaupungin tavoitteena on vähentää henkilökuntaa, ja jokaisen vapautuvan paikan täyttämistä on tarkasteltava erikseen kokonaisuus huomioon ottaen. MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA Kaupunginjohtaja on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle syksyllä Uuden kaupunginjohtajan valinnassa on huomioitava rakenteiden ja toimintojen tuleva muutos myös keskushallinnossa. Vammaispalvelut siirretään talousarviovuoden alussa sosiaalipalveluiden palvelualueelta hoivapalvelujen alueelle. Palvelualueen nimi muutetaan vanhus- ja vammaispalveluiksi. VEROTULOT Hallitus on tehnyt syksyn 2014 budjettiriihessä, kevään 2014 kehysriihessä ja aiemmin päätöksiä veroperustemuutoksista jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin vuonna Muutoksia on tehty niin kunnallisverotuksen veroperusteisiin kuin yhteisöverotukseen ja kiinteistöverotukseenkin vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi joitain aiemmin päätettyjä veromuutoksia on peruttu ja yhteisöveron jakoosuutta esitetty korotettavaksi varojen osoittamiseksi kunnille pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Merkittävin vaikutus kunnallisveron tuottoon on erityisesti kunnallisverotuksessa tehtävien vähenny s- ten määrän kasvattaminen; eläketulo-, perus- ja työtulovähennyksiä nostetaan ja käyttöön otetaan väliaikainen lapsivähennys. Yhteensä kaikkien veroperustemuutosten arvioitu vaikutus kaupungin kunnallisveron tuottoon on noin 0,5 miljoonaa euroa. Veroperustemuutosten aiheuttamat lisäykset tai vähennykset verotuloihin on esitetty kompensoitavaksi valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäten tai vähentäen. Lieksan kunnallisveroprosentti nostettiin vuodelle ,5 prosentista 20 prosenttiin ja vuodelle :een. Valtuusto päätti pitää vuoden 2015 kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit kuluvan vuoden tasolla. MAKSETTAVA KUNNALLISVERO VEROTETTAVA TULO ** 2014** 2015** 2016** 2017** Ansiotulot - vähennykset Tuloveroprosentti 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 VERO (Tulon perust.) Työtulovähennys Muut vähenn. verosta Vähenn. Verosta yht MAKSUUNPANTAVA VERO Muutos % 3,6 2,7 6,5-0,2 1,2 1,7 Jää kertymättä, (n 0,5-1 %) KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA Verovuosi ** 2014** 2015** 2016** 2017** Verotettava tulo Muutos % 1,0 2,7 1,5-0,2 1,2 1,7 Verotett. tulo /Asukas Muutos % 2015.docx 2,5 3,5 2,99 1,0 2,4 2, Efektiivinen veroaste % 13,82 13,90 14,62 14,56 14,57 14,62

10 Muutos % 3,6 2,7 6,5-0,2 1,2 1,7 Jää kertymättä, (n 0,5-1 %) KERTYY KOLMEN VUODEN AIKANA Verovuosi ** 2014** 2015** 2016** 2017** Verotettava tulo Muutos % 1,0 2,7 1,5-0,2 1,2 1,7 Verotett. tulo /Asukas Muutos % 2,5 3,5 2,9 1,0 2,4 2,9 Efektiivinen veroaste % 13,82 13,90 14,62 14,56 14,57 14,62 KUNNALLISVERON TILITYKSET TILIVUOSI ** 2014** 2015** 2016** 2017** Koko maan kertymä, milj Kuntaryhmän jako-osuus 0,6241 0,6196 0,6176 TA-vuonna tilitetään 0,912 0,911 0,919 Tilitys kunnilleta-vuodelta, milj Kunnan jako-osuus vuoden alussa 0, , , , , , Tark. jako-os. vuoden lopussa 0, , , , , , Kunnan osuus tilityksistä Muutos % 4,0 1,2 7,5-0,2 0,8 1,7 Osuus maksuunpanosta % 92,8 91,4 92,2 92,3 92,0 91,9 TILITYKSET ED.VUODELTA ** 2014** 2015** 2016** 2016** Kuntaryhmän ennakot, milj Kunnan jako-osuus 0, , , , , , Ennakot (tammi-lokakuu) Maksuunpanotilitys,(marraskuu) Verotuslain muk. tilitykset, (marraskuu-) Tilitykset ed. vuodelta yhteensä TILITYKSET VUODELTA t ** 2014** 2015** 2016** 2016** Kuntaryhmän tilitykset, milj Lisäkannot + muut tilitykset, TILITYKSET AIK.VUOSILTA ** 2014** 2015** 2016** 2016** Muut tilitykset, v t-3-> TILITYKSET YHTEENSÄ Muutos % 5,5 2,5 6,8-0,4 0,8 1,9 Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan. Yleisen kiinteistöveron osalta korotus rajoihin on 0,2 prosenttiyksikköä. Alaraja tulee siis olemaan 0,8 % ja yläraja 1,55 %. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin osalta korotus on 0,05 prosenttiyksikköä uuden alarajan ollessa siten 0,37 % ja ylärajan 0,8 % docx

11 Lieksan kaupungin kiinteistöveroprosentit verrattuna koko maan keskiarvoihin sekä ala- ja ylärajat 2015 KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA VEROTUSARVOT ja % ** 2015** 2016** 2017** Yleisen kiint.v-% alaiset maa-alueet rakennukset Vero % (0,60-1,35) 0,82 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 VERO Vak. asuinrakennukset Vero % (0,32-0,75) / (0,37-0,80) 0,32 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 VERO Muut asuinrakennukset Vero % (V.as +0,6, maks. 1,35) 0,82 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 VERO Voimalaitokset Vero % (maks. 1,4 /2,85) 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 VERO Yleishyödylliset yhteisöt Vero % 0,82 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 VERO Rakentamaton rakenn.paikka Vero % (1,00-3,00) 0,82 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 VERO Verotusarvot yhteensä Muutos % 2,0 2,3 9,2 0,0 0,0 0,0 MAKSETTAVA KIINT.VERO Muutos % 11,0 23,3 9,0 0,0 0,0 0,0 Budjettiriihessä päätettiin, että kunnille siirrettävän työmarkkinatuen rahoitusvastuuta kompenso i- daan kunnille 75 milj. eurolla yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Tällä perusteella kuntien ryhmäosuutta on esitetty nostettavaksi 1,81 prosenttiyksiköllä. Kunnille lisäys jakaantuu siten voimass a- olevien yksittäisten kuntien jako-osuuksien mukaisesti. Koska yhteisövero ei jakaannu kuntien kesken samassa suhteessa kuin työmarkkinatuen kustannukset, niin valtionosuusjärjestelmässä tällä perusteella saadut yhteisöverotuotot tasataan kuntien kesken niin, että 75 milj. euroa lopulta jakaantuu kuntien kesken Kelan tilastojen mukaisesti toteutuneiden työmarkkinatukikustannusten suhteessa docx

12 Kuntaliiton laskelmien mukaan Lieksan maksama työmarkkinatuki nousee noin euroa, josta yhteisöveron jako-osuuden korotus korvaisi euroa ja valtionosuuksiin sisällytetty tasaus euroa. MAKSETTAVA YHTEISÖVERO VEROVUOSI 2012** 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** VEROTETTAVA TULO Yhteisöveroprosentti 24,5 24,5 20,0 20,0 20,0 20,0 MAKSETTAVA YHTEISÖVERO Kuntaryhmän osuus 0,2834 0,2949 0,3556 0,3636 0,3030 0,3030 Kuntaryhmän osuus, miljoonaa euroa Kunnan jako-osuus 0, , , , , , KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA Muutos % -21,9 17,1 4,0 7,1-12,7 4,6 YHTEISÖVERON TILITYKSET TILIVUOSI 2012** 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** Verovuodelta 2010 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2011 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2012 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2013 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2014 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2015 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2016 kunnalle tilitetään muokkaus Verovuodelta 2017 kunnalle tilitetään muokkaus 0 0 Verovuodelta 2018 kunnalle tilitetään 234 muokkaus 0 TILITYKSET YHTEENSÄ Muutos % -36,7 18,7 13,7 3,4-11,6 6, docx

13 Yhteenveto TILIVUOSI ** 2014** 2015** 2016** 2017** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 5,5 2,5 6,8-0,4 0,8 1,9 Yhteisövero Muutos % -36,7 18,7 13,7 3,4-11,6 6,9 Kiinteistövero Muutos % 11,0 23,3 9,0 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 0,8 5,1 7,5 0,0-0,4 2,2 Kaupungin verotuloiksi vuonna 2015 budjetoidaan yllä olevien laskelmien mukaisesti yhteensä 40,7 miljoonaa euroa docx

14 VALTIONOSUUDET Valtionosuusjärjestelmä muuttuu Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu edelleen kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. 1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnetään mm. seuraaviin kuntien tehtäviin: terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito (ml. oppilas- ja opiskelijahuolto), vanhustenhoito, vammaistenhoito, lastensuojelu, mielenterveys- ja päihdehuolto ja muu sosiaalihuolto, lasten päivähoito, esiopetus ja perusopetus, kirjastot, kuntien kulttuuritoiminta ja taiteen perusopetus. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu ikärakenteen, sairastavuuden ja muiden laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden perusteella. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat, vuoden 2015 järjestelmämuutoksen tasaus (nk. siirtymätasaus) ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensaatiot. 2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen euromääräisesti merki t- tävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus jne.) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.). Osana hallituksen sopeuttamistoimia tehdään kuntien valtionosuuksiin lisäleikkauksia vuonna docx

15 Leikkausten lisäksi Lieksan kaupungin tuloja pienentää se, että valtionosuudet ovat uuden valtio n- osuusjärjestelmän perustein laskettuna pienemmät kuin nykyisillä perusteilla. VALTIONOSUUDET (milj. ) TILIVUOSI Tilinpäätös Vahvistettu Peruspalvelujen laskennalliset kustannukset 68,2 70,5 70,0 69,4 Kunnan peruspalvelujen omarahoitusosuus -39,5-41,1-40,7-43,3 Yleinen osa 1,7 1,7 1,7 Lisäosat 2,5 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen 2010 tasaus -0,3-0,3-0,3-0,3 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen 2015 tasaus 0,1 Vähennykset ja lisäykset: veroperustemuutosten kompensointi 2,3 2,4 2,4 2,9 Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 0,6 0,6 0,7 0,6 Verotulontasaus 5,9 6,5 6,6 7,5 Yhden putken valtionosuus yhteensä 38,8 40,3 40,3 39,3 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1,4-1,6-1,3-0,8 Valtionosuudet yhteensä 37,4 38,7 39,0 38,5 Muutos edellisestä vuodesta % 6,2 3,5 4,3-1, docx

16 KÄYTTÖTALOUS Vuonna 2013 kaupungin toimintakate heikkeni 3,5 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2014 toisen osavuosiraportin mukaan toimintakate kuluvana vuonna heikkenee 0,9 % vuodesta Vuoden 2015 talousarvion toimintakate on -74,8 miljoonaa euroa; toimintakate on näin 1,1 prosenttia (0,79 miljoona euroa) heikompi kuin vuoden 2014 ennuste. valmistelun rinnalla on käyty yhteistoimintaneuvotteluja, joiden tuloksena tuodaan erillinen säästöesityspaketti valtuustolle. sisältää palvelukeskusten säästötavoitteita, joita on kuvattu toiminnallisissa tavoitteissa. Toimintatuottojen ja kustannusten vertailun helpottamiseksi on alla olevassa taulukossa organisaatiossa tapahtuneet muutokset huomioitu niin, että toimintojen tulot ja kustannukset on jokaisessa sarakkeessa sisällytetty sen palvelukeskuksen lukuihin, joissa toiminto on vuonna 2015: Ympäristöterveydenhuollon tuotot ja kustannukset on vuoden 2012 ja 2013 sarakkeissa eliminoitu sosiaalija terveyspalvelukeskuksen luvuista ja siirretty hallintopalvelukeskuksen lukuihin, koska se on vuonna 2014 budjetoitu hallintopalvelukeskuksen alle. Myös palo- ja pelastustoimen luvut on vähennetty teknisen palvelukeskuksen luvuista ja lisätty hallintopalvelukeskukseen. Samoin on huomioitu vuoden 2013 alussa tapahtuneet toimintojen siirrot. Muutettu Hallintopalvelukeskus TP 2013 TA 2014 TA 2014 TA 2015 Muutos 2014:sta Muutos 2013:sta Tuotot ,5 % -73-2,6 % Kulut ,3 % 133-1,7 % Toimintakate ,5 % 60-1,3 % Muutettu Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus TP 2013 TA 2014 TA 2014 TA 2015 Muutos 2014:sta Muutos 2013:sta Tuotot ,1 % ,2 % Kulut ,6 % 341-0,6 % Toimintakate ,0 % ,8 % Muutettu Sivistyspalvelukeskus TP 2013 TA 2014 TA 2014 TA 2015 Muutos 2014:sta Muutos 2013:sta Tuotot ,9 % -57-3,4 % Kulut ,7 % 336-1,6 % Toimintakate ,1 % 279-1,5 % Muutettu Tekninen palvelukeskus TP 2013 TA 2014 TA 2014 TA 2015 Muutos 2014:sta Muutos 2013:sta Tuotot ,8 % ,6 % Kulut ,3 % 337-3,5 % Toimintakate ,6 % 77 79,4 % Muutettu Käyttötalous yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2014 TA 2015 Muutos 2014:sta Muutos 2013:sta Tuotot ,0 % ,2 % Kulut ,0 % ,2 % Toimintakate ,1 % ,0 % 2015.docx

17 INVESTOINNIT JA POISTOSUUNNITELMA Vuoden 2015 talousarviossa nettoinvestoinnit ovat euroa. Pääkirjaston peruskorjaus ajoittuu vuosille Haja-asutusalueiden nopeaa laajakaistaa on rakennettu Lieksan alueelle vuoden 2014 aikana. Kaupungin osuus julkisesta tuesta tulee maksettavaksi vuonna 2015, ja sekäsitellään muuna pitkävaikutteisena menona Poistosuunnitelma 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Poisto- Poisto- %/ Poistoarvio menetelmä poistoaika v AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Tasapoisto 2-5 vuotta Tietokoneohjelmistot Tasapoisto 2-5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 2-10 vuotta MAA- JA VESIALUEET Maa- ja vesialueet Ei poistoa RAKENNUKSET Asuinrakennuset Tasapoisto vuotta Hallinto-ja laitosrakennukset Tasapoisto vuotta Muut rakennukset Tasapoisto vuotta KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Maa- ja vesirakenteet Kadut,tiet,torit ja puistot Menojäännöspoisto % Sillat,laiturit ja uimalat Menojäännöspoisto % Vesi- ja viemäriverkostot Menojäännöspoisto 7-10 % Johtoverkostot ja laitteet Menojäännöspoisto % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menojäännöspoisto % KONEET JA KALUSTO Kuljetusvälineet Tasapoisto 4 vuotta Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5 vuotta Raskaat koneet Tasapoisto 10 vuotta Kevyet koneet Tasapoisto 5 vuotta Sairaala- yms. laitteet Tasapoisto 5 vuotta Viestintälaitteet Tasapoisto 3-5 vuotta Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 vuotta MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Arvo- ja taide-esineet ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa Ei poistoa OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet Ei poistoa Yhteensä euroa 0 Pysyvien vastaavien aktivointiraja on euroa. Pysyvien vastaavien poistojen laskeminen aloitetaa tavaran tai rakennuksen käyttöönottokuukauden alusta. Paitsi: * Muiden pitkävaikutteisten menojen poistot aloitetaan sen tilivuoden alusta, jolloin meno syntyy * Kiinteille rakenteille ja laitteille tehdään koko tilivuoden menojäännöspoisto Rakennuksen ja rakennelmien osien korjausinvestointien poistoaika määritellään joko koko rakennuksen tai korjatun osan jäljellä olevan käyttöiän mukaisesti docx

18 TALOUSARVION SITOVUUS on valtuuston tärkein ja vaikuttavin toiminnan ja talouden ohjausväline. Valtuusto päättää talousarvion määrärahojen lukumäärästä ja euromääräisestä tasosta. on tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. on hyväksytään sitoviksi toiminnan mitattavissa olevat tavoitteet. Sitoviksi tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi perusteluina ja informaationa voidaan esittää muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimintaa ohjaavia. 1. Määrärahojen käytössä on tarkoin noudatettava hallintosäännön määräyksiä ja näitä erityisohjeita sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen erikseen tekemiä päätöksiä. Kutakin määrärahaa on lupa käyttää vain talousarviossa tai sen perusteluissa vahvistettuun tarkoitukseen. 2. Määrärahojen käyttöä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista seurataan osavuosiraporteissa. Mahdolliset määrärahamuutosesitykset sisällytetään osavuosiraportteihin. muutoksia käsitellään valtuustossa osavuosikatsausten ulkopuolella vain poikkeustapauksissa. 3. Kaupunginhallitus ja kukin lautakunta sekä tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa menoista ja tuloista sekä määrärahatavoitteista. Kaikille tulosyksiköille ja kustannuspaikoille on nimetty vastuuhenkilöt. Tulosyksikkövastaavat on nimetty talousarvion toiminnalliset tavoitteet osiossa kunkin tulosyksikön kohdalla. Kustannuspaikkavastaavat kirjataan käyttösuunnitelmaan. 4. KÄYTTÖTALOUSOSA 4.1. Valtuuston hyväksymä käyttötalousosa sitoo kaupunginhallitusta ja lautakuntia sekä tulo- että menoarvioiden osalta bruttotasolla tulosyksikkötasolla (Kuntalain tarkoittama määräraha ja tuloarvio) 4.2. Palkkausmäärärahat ja niiden perustelut sekä niitä koskevat liitteet ovat siten sitovia, ettei uusia virkoja eikä työsopimussuhteisia toimia voida perustaa ilman kaupunginhallituksen nimenomaista päätöstä tai hallintokunta palkata vastaavanlaista henkilökuntaa, ellei kaupunginvaltuusto ole myöntänyt sitä varten erikseen määrärahaa 5. TULOSLASKELMAOSA 5.1. Tulosyksikkö 800 Rahoitus tulosyksikkötasolla 6. INVESTOINTIOSA 6.1. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sitoo investointien osalta palvelukeskuksia ja lautakuntia seuraavasti: Kaikilla tulosyksiköillä on valtuustoon nähden sitova taso: kustannuspaikkataso, mikäli määräraha on annettu kustannuspaikkatasolla projektitaso, mikäli määräraha on annettu projektitasolla Paitsi: ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kustannuspaikat ovat yhteissummiltaan valtuustoon nähden sitovia vesihuollon kustannuspaikat vesilaitos ja viemärilaitos ovat yhteissummiltaan valtuustoon nähden sitovia. Investoinneissa, jotka alkavat talousarviovuonna ja jatkuvat useamman vuoden aikana, myös investoinnin kokonaiskustannusarvio on valtuustoon nähden sitova. 7. VESIHUOLTOLAITOS Laskennallisesti eritytettynä taseyksikkönä vesihuoltolaitoksen talousarvio esitetään myös erikseen tuloslaskelman muodossa ja sitovuustaso valtuustoon nähden on tilikauden tulos. 8. PIELISEN KARJALAN TILITOIMISTOLIIKELAITOS Valtuustoon nähden sitova taso on liikelaitoksen nettotulos docx

19 PALVELUKESKUSTEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET HALLINTOPALVELUKESKUS Tulosyksiköt 1110 Vaalit 1210 Tarkastustoimi 1310 Kaupunginvaltuusto 1410 Kaupunginhallitus 1420 Alueellinen yhteistyö 1430 Keskushallinto 1440 Keskitetyt toiminnot 1450 Ruokahuolto Hallintopalvelukeskus avustaa kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa päätöksenteossa ja johtamisessa. Palvelukeskus vastaa keskitetystä henkilöstöhallinnosta ja ruokahuollosta 1110 VAALIT Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1110 Vaalit Toiminnalliset tavoitteet Äänestysaktiivisuuden nostaminen tiedottamista lisäämällä Vaalit järjestetään valtiolta saatavan korvauksen puitteissa Sähköisen äänioikeusjärjestelmän laajentaminen kolmeen vaalilautakuntaan Ennakkoäänestys kiertävässä äänestysautossa ja kulttuurikeskuksessa Eduskuntavaalit järjestetään , ennakkoäänestys Talous Vaalien kustannukset pyritään pitämään valtiolta saatavan korvauksen (n euroa) rajoissa 1210 TARKASTUSTOIMI Tulosyksikkövastaava: Johanna Tähkiö 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus Toiminnalliset tavoitteet Hallinnon ja talouden tarkastamisen seuranta Kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen yhteensovittaminen Kokousten ja arviointikäyntien määrä n. 10 kertaa vuodessa Vastuullisen tarkastajan tarkastuspäivät kv:n hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan Valtuuston toimielimille ja tytäryhteisölle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Raportointi hallintokunnittain kokouksissa Tytäryhtiöiden kuuleminen kerran vuodessa Toimielinten päätösten seuranta ja viranhaltijoiden kuuleminen sekä toimipaikkakäynnit Tarkastuspäivät 10 kpl / v Laaditun arviointisuunnitelman ja vuosityöohjelman mukaisesti 2015.docx

20 Talouden tasapainottamisen toteutumisen, taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden Tilinpäätöksen valmistuttua annetaan kokonaisarviointi arviointikertomuksen muodossa. arviointi. Jäsenet osallistuvat tarpeellisessa määrin koulutukseen kehittääkseen tarkastuslautakunnan toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta Kaikki osallistuvat vähintään yhteen koulutukseen vuodessa KAUPUNGINVALTUUSTO Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1310 Kaupunginvaltuusto Toiminnalliset tavoitteet Sote-uudistukseen ja koulutusjärjestelmien muutoksiin varautuminen edunvalvonta Ajan tasalla pysyminen uudistuksissa, Konsernihallinnon kehittäminen Konserniohjeiden uusiminen Strategian päivittäminen Maaseutustrategian hyväksyminen Pyritään kokousten määrän vähentämiseen ja toimivallan delegointiin viranhaltijoille Valtuuston opintomatka 1410 KAUPUNGINHALLITUS Tulosaluevastaava: Esko Lehto 1410 Kaupunginhallitus 1411 Nuorten kesätyöt 1420 Avustukset 1430 Elinkeinotoimi 1450 EU- ym. projektit Toiminnalliset tavoitteet Talouden ohjaus ja valvonta Kaupungin palveluprosessien uudistaminen, ASPA-mallin kehittäminen edelleen Henkilöstömäärän vähentäminen Keskushallinnon ja konsernihallinnon henkilöstömäärän vähentäminen Hallinnon tilojen keskittäminen ja tehokkuuden lisääminen Taloustyöryhmän toiminnan jatkaminen ja kehittäminen Asianhallinnan ja dokumenttien käsittelyn ja jakelun sähköistäminen Asiakaspalvelun sisällön laajentaminen ja asiantuntijaresurssien vapauttaminen varsinaiseen asiantuntijatyöhön Toimisto- ja asiantuntijahenkilöstön eläketapahtumien käyttäminen hyväksi Toimintojen uudelleenjärjestely ja mahdollisten eläketapahtumien käyttäminen hyväksi Ainakin yhden hallintorakennuksen vähentäminen, suunnitelman ja aikataulun tekeminen Talous Kaupunginjohtajan sijaisuudesta ja vaihdoksesta aiheutuviin kuluihin on varattu euroa. Kaupunginhallituksen avustuksiin on varattu euroa, sekä euroa kansalaisopiston työ t- tömyysseteleihin. Hissiavustuksiin ei ole varattu määrärahaa, koska ei ole tiedossa vuonna 2015 va n- hoihin taloihin rakennettavia hissejä docx

21 Kustannuspaikalle 1430 on varattu elinkeinotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset ja yhtei s- toimintaosuudet: Pikes Oy:n kanssa on sovittu, että kustannukset pidetään vuodelle 2014 alennetulla tasolla. Karelia Expert Matkailupalvelut Oy:n avustusta lasketaan 3 prosenttia vuodesta Teollisuuskylä Oy:n avustus lopetetaan vaiheittain neljän vuoden aikana. Vuonna 2013 avustus pudotettiin euro s- ta euroon, vuonna euroon, ja vuoden 2015 avustus on euroa. Lieksan ja Nurmeksen yhteisen lentokenttäyhtiön avustukseen on budjetoitu enemmän kuin sopimuksen mukainen avustus. Ylimääräinen kustannus johtuu vahingonteon aiheuttamista lisäkustannuksista Muutos Pikes Oy ,0 % Karelia-Expert Oy ,0 % Teollisuuskylä Oy ,0 % Vaskiviikon kannatusyhdistys ry ,0 % Kolin matkailuyhdistys ry ,0 % Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry ,0 % Lieksa-Nurmes lentokenttä Oy ,3 % Muu matkailun edistäminen ,2 % Yhteensä ,4 % Hankemäärärahasta, euroa, on sidottu seutukaupunkipilottien kuntarahoitusosuuksiin. Edelleen kaupungilla yhdessä Lieksan Teollisuuskylä Oy:n kanssa on vireillä teollisuuspilotin Monike r- roskampus-yhteishanke viiden seutukaupungin ja niiden yhteistyökumppaneiden kanssa euroa varataan Kolin ulkolilureitistöhankkeen kuntaosuutta varten. Kaupungilla ei ole kaupunginhallituksen alaisia käynnissä olevia hankkeita tai hankehakemuksia. Kaupunginhallituksen määrärahat sisältävät kaupunginhallituksen nimeämien vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä muiden toimikuntien kokous- ja vähäiset kahvitus- ja muut vastaavat kulut. Samoin maksetaan Sotiemme veteraanien yhteistyötoimikunnan vähäiset kahvitus- ja muut vastaavat kulut ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Tulosaluevastaava: Esko Lehto 1460 Palo- ja pelastustoimi 1470 Pielisen Karjalan kyytikoordinaattori 1475 Joukkoliikenteen tukeminen 1480 Jäsenmaksut ja yhteistoimintaosuudet 1490 Maaseutuhallinto 1495 Ympäristöterveydenhuolto Palo- ja pelastustoimesta vastaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, joka toimii Joensuun kaupungin liikelaitoksena. Pielisen Karjalan kyytikoordinaattori on Lieksan, Juuan, Nurmeksen ja Valtimon yhteinen pilotti, jota on sovittu jatkettavan vuoden 2015 loppuun. Lieksan kaupunki on palkannut kyytikoordinaattorin ja laskuttaa muilta kunnilta niiden osuudet sopimuksen mukaan (KH ) Joukkoliikenteen tukeminen kustannuspaikalla käsitellään maakuntaliput sekä Kolin kimppakyyti. Jäsenmaksut ja yhteistoimintaosuudet kustannuspaikalle kirjataan kaupungin osuus verotuskustannuksista, maakuntaliiton ja kuntaliiton maksuosuudet sekä joitakin muita pienempiä jäsenmaksuja. Maaseutuhallinto hoidetaan seudullisesti ja sitä hallinnoi Nurmeksen kaupunki. Ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Pohjois-Karjalan yhteistoiminta-alueella vastaa Joensuun kaupunki. Toiminnalliset tavoitteet Kyytikoordinaattoritoiminnan jatkon selvittäminen Talous Ympäristöterveydenhuollon määräraha vuodelle 2015 on euroa suurempi kuin vuoden 2014 alkuperäinen talousarvio, jossa eläkemenoperusteinen eläkemaksu oli budjetoitu virheellisesti liian pieneksi docx

22 1430 KESKUSHALLINTO Tulosyksikkövastaava: Matti Taponen 1500 Kanslia 1510 Rahatoimisto 1520 Henkilöstöhallinto 1530 Sähköinen kokouskäytäntö 1535 ICT-palvelut Toiminnalliset tavoitteet Perehdytysohjeiden päivitys Tulokaskurssin järjestäminen uusille työntekijöille Koko kaupungin toimisto- ja hallintohenkilökunnan tarkastelu yhtenä toimivana kokonaisuutena Kustannusten pienentäminen toimintoja tehostamalla Mahdollisimman tehokas eläkepoistuman hyödyntäminen Prosessien läpikäynti ja uudistaminen toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen (aspa, sote-uudistus) Henkilöstölähtöinen kehittäminen Kehitysideoiden esittämisen helpottaminen ja niiden huomioon ottaminen ja säännönmukainen käsittely. Työpaikkakokousten merkityksen jatkuva korostaminen. Valmistelijoiden ja esittelijöiden koulutus uusiin prosesseihin Toimisto-ohjelmien koulutuksen jatkaminen Käynnistetään sisäisten työnohjaajien koulutus 1440 KESKITETYT TOIMINNOT Tulosyksikkövastaava: Riikka Boren 1540 Asiakaspalvelukeskus E-palveluiden tarjonnan lisääminen Ainakin yksi uusi palvelu käyttöön 2015 Sosiaalisen median käytön ohjeistus ja vakiinnuttaminen Tietoa välitetään ainakin yhdessä somen kanavassa Viranomaispalvelujen tarjonta lisääntyy Yksi etäyhteyspalvelu Palveluiden laadun seuranta Asiakastyytyväisyys on parempi kuin ed. vuonna Keskitettyjen palvelutarpeiden kartoitus Palvelukeskusten johtoryhmien tapaamiset, 4 työtehtävän teko päättyy palvelukeskuksissa Palvelukeskusten yhteisen asianhallintatiimin vakiinnuttaminen Asiakaspalvelukeskukseen siirretyt palvelut tuotetaan tehokkaasti Tilaratkaisut (tilojen käytön tiivistäminen) Aspan kustannusten jako aiheuttamisperiaatteen mukaan QF-laatukäsikirjan ja prosessiportaalin Keskitettyjen tehtävien prosesseista sovitaan palvelukeskusten kanssa, ne kuvataan ja työohjeet laaditaan, tiimin sisäinen sijaistaminen alkaa ½-1 hlötyövuoden vähennys/ palvelukeskus Molempien tiimien tilat tehokkaassa käytössä prosessien teko aloitetaan ja työohjeita 2015.docx

23 käytön tehostaminen ylläpidetään ja käytetään sähköisesti Aspan tunnettavuuden kasvu (sisäinen Avoimet ovet tapahtuma joulun avauksena. Ollaan mukana vaskiviikolla, ja ulkoinen) lehdistötiedotteet uusien palvelujen käyttöönotoista Tilavarausten tehokas hallinta Maakunnallisen tilavarausjärjestelmä ja tilavaraustiedon tuottaminen Liferaysta infotv:n selvitetään TVA Palveluneuvojien TVA suoritetaan tai otetaan käyttöön valtiovarainministeriön asiakaspalvelu2014 hankkeen tuotoksena tehty TVA. Palveluja annetaan 12kk/5pv/9-15 Jokainen työntekijä osaa sijaistaa kahta palvelukokonaisuutta ja tuottaa työohjeen yhdestä omasta palvelukokonaisuudesta Tietotaidon kasvu Jokainen työntekijä osallistuu 2 koulutuspäivään Muutosvaiheen parempi hallinta työpaikkakokoukset viikoittain, kehityskeskustelut, työnohjaus, yhteiset virkistyspäivät, työryhmätyöskentelytilojen hyödyntäminen Talous Aspan kustannukset veloitetaan palvelukeskuksilta mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Koska erityisesti asianhallinnan prosessien kehittäminen tapahtuu pitkälti vasta vuoden 2015 aikana, ei kaikkia kustannuksia ole allokoitu, vaan tulosyksikköön jää euron toimintakate RUOKAHUOLTO Tulosyksikkövastaava: Riitta Turunen 1600 Ruokahuolto Ruokapalvelun asiakkaina ovat päiväkoti, koulut, vanhustenhoito ja laitoshoito sekä ulkoiset asiakkaat. Kustannukset veloitetaan asiakkailta täysimääräisinä suoritteiden perusteella. Toiminnalliset tavoitteet Ruokapalvelut eri asiakasryhmille hoidetaan suunnittelusta toteutukseen laadukkaasti ja hintataso pyritään pitämään. Kuntien päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelmat päivitetään maakunnallisesti AVI:n ohjeistuksella keväällä 2015 Keskuskeittiön toteutusta odotellessa toimitaan niillä resursseilla, mitä on ja tehdään paras mahdollinen lopputulos. Henkilöstökuluissa ei pystytä säästämään viiden vuonna 2014 eläkkeelle lähteneen tilalle on palkattu henkilöt määräaikaisina. Toiveissa on saada joskus keskuskeittiö Ruokatuotannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä vaatii päivittämistä tai siirtymistä kokonaan uuteen järjestelmään. Noudatetaan ruokalistasuunnittelussa eri ikäkausille laadittuja kansallisia ravitsemussuosituksia Toteutumista seurataan tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Eri asiakasryhmille pidetään asiakastyytyväisyyskyselyt 1-2 kertaa vuodessa palvelusopimuksissa määritellyn mukaisesti. Asiakastyytyväisyystulokset käsitellään ja raportoidaan sopimuskumppaneille ja asiakkaille. Kustannusten seuranta ja raportointi kuukausittain johtotiimissä sekä osavuosiraportit Päivitetään nykyinen ohjausjärjestelmä tai hankitaan kokonaan uusi Työturvallisuuteen ja yksin työskente- Päivitetään työsuojeluntoimintaohje 2015.docx

24 lyyn kiinnitettävä huomiota Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen Työssä oppiminen, työnkierto eri toimipisteissä ja eri tehtävissä Yhteiset koulutuspäivät, tapahtumat tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ATK-taitojen kehittäminen Yhteistyö Amo:n kanssa, tilaisuuksien hoitaminen yhdessä, koulutustilaisuudet, oppilasharjoittelut Työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpitäminen, yhteistyö työterveyshuollon kanssa 2015.docx

25 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Tulosyksiköt 2110 Soten hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalipalvelut vastuualue 2120 Ehkäisevä lapsiperhetyö 2130 Lasten ja perheiden sosiaalityö 2150 Aikuissosiaalityö 2160 Työllisyyspalvelut 2170 Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut vastuualue 2210 Erikoissairaanhoito 2220 Työterveydenhuolto 2230 Hammashuolto 2240 Ehkäisevä perusterveydenhuolto 2250 Perusterveydenhuolto 2260 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut vastuualue 2310 Ehkäisevä työ 2320 Kotihoito 2140 Vammaispalvelut 2340 Palvelukodit ja palveluasuminen PALVELUKESKUKSEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelukeskuksen päällikkö: Tero Oinonen Toiminnalliset tavoitteet Suuntautuminen ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan työotteeseen. Kuntalaisten omatoimisen selviytymisen tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakaskyselyt, palveluista tiedottaminen kuntalaisille, esim. keskustelutilaisuudet Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen Kustannustehokas toiminta Resurssien suuntaaminen palvelujen saamiseen, saatavuudesta joudutaan tinkimään Taloustilanteen systemaattinen analysointi Maakunnallinen sotepalvelutuotantoalue Ikäpoliittisen strategian toteuttaminen Ehkäisevän toiminnan prosessien avaaminen ja kehittäminen Seurantatapa: Prosessikuvaukset valmiit vuoden 2015 lopussa. Ryhmämuotoisen toiminnan edistäminen (esim. Kilta-talo) Medinetin ja sähköisen toimeentulotuen hakumenettelyn käytön edistäminen yhteistyössä asiakaspalvelupisteen kanssa. Tilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille Säästöohjelman toteuttaminen Organisaatiorakenne tukee osaltaan esimiesten kokonaisvastuuta taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöstä. Päälliköt ja toimielimet ovat velvollisia ohjaamaan ja valvomaan taloutta ja ryhtymään ajoissa toimenpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi. Seurantatapa: Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien tukeminen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuvaa toimintaa Kuntamaisematietojen kerääminen ja hyödyntäminen Osallistuminen palvelutuotantoalueen suunnitteluun ja kehittämiseen Toimeenpanosuunnitelman päivittäminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen suunnitelmaa Toteutetaan vuonna 2014 valmistunutta Mielenterveys- ja päihdestrategian Strategian toteuttamisen arviointi 2014 toteuttaminen Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomuksen painopistealu docx

26 eiden toteuttaminen palvelukeskuksen osalta Esimiesten ja henkilöstön kehittäminen Lakisääteinen täydennyskoulutus Johdon katselmukset kaikille soten tulosyksiköille Esimiestunneille osallistuminen Tulosyksikkö- ja kustannuspaikkavastaavien hallinnollinen koulutus Kehityskeskustelujen toteutumista seurataan vuosittain. Seurantatapa: Kaikki ovat käyneet kehityskeskustelun vuosittain. Toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön yleistä koulutusvelvoitetta Vuonna SOTEN HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Tulosyksikkövastaava: Pellervo Hämäläinen 2110 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2120 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinto 2130 Soten hankkeet 2140 Soten avustukset 2150 Soten tukipalvelut Toiminnalliset tavoitteet Palvelukeskuksen perustehtävää tukevat hallinto- ja tukipalvelut Tukipalveluiden uudelleenorganisointi Henkilöstöresurssin käyttö Toimistopalveluiden ja muiden työyksiköiden työtehtävien tarkasteleminen etenkin rajapinnoilla Toimistopalveluiden uudelleenorganisointi toimintaympäristön muutosta vastaavaksi Suunnitelmallinen valmistautuminen tuleviin eläköitymisiin ja samanaikaisiin tavoitteisiin henkilöstön vähentämisestä Tukipalveluiden prosessien läpikäynti Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisen jatkaminen yhteistyössä soten työyksiköiden ja aspan kanssa Seurantatapa: saatu palaute Huolto- ja vahtimestaripalveluiden keskittäminen ja toiminnan tehostaminen. Apuvälineiden huollon ja kodin muutostöiden keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen. Henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö Seurantatapa: Toiminnan itsearviointi Työtehtävät ja vastuut selvitetty ja sovittu rajapinnoilla. Erityisesti rajapintojen tarkastelu aspan ja tilitoimiston suuntaan. Toimistopalveluille kuuluvien tehtävien listaaminen ja yhteisen vuosikellon laatiminen Sisäiset siirrot/järjestelyt, jotka ottavat huomioon niin ulkoisen (esim. soteuudistus) kuin sisäisen (aspa) toimintaympäristön muutokset Suunnitelma vuosina ennakoiduista eläköitymisistä ja tehtävien järjestelystä näiden yhteydessä siten, että tavoitellut vakinaisten toimien vähennykset toteutuvat Prosessien avaaminen huolto- ja vahtimestaritoiminnan uudelleenorganisoinnin yhteydessä Työkuormien tasaaminen Työparitoiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen Tehtävien osittainen uudelleenorganisointi Kehityskeskustelut kerran vuodessa Seurantatapa: Itsearviointi 2015.docx

Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA

Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA VEROVUOSI 2012 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** VÄESTÖ ikäryhmitttäin, 31.12. 0-24 vuotiaat 1 858 1 805 1 763 1 721 1 677 1 642 Muutos % -1,8-2,9-2,3-2,4-2,5-2,1

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Verotulojen arviointi 2015 2018

Verotulojen arviointi 2015 2018 ALAVIESKAN KUNTA Verotulojen arviointi 2015 2018 KUNNALLISVERO YHTEISÖVERO KIINTEISTÖVERO Kunnanhallitus Valtuusto ALAVIESKAN KUNTA Sisällysluettelo 1. Yleistä verokehityksestä... 1 1.1. Kunnallisvero...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija

Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset ja verotulojen kehitys Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jukka Hakola, veroasiantuntija Verotuksen muutokset V. 2015 kunnallisveron tuottoja vähentää n. -78 milj. hallituksen päätös osittaisesta

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus 9.12.2013 385 Kaupunginvaltuusto

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus 9.12.2013 385 Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Kaupunginhallitus 9.12.2013 385 Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO VUODELLE SISÄLLYSLUETTELO Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous 4 Kaupungin taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2016 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 Kuntien lkm 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5 18,0

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Kaupunginhallitus 21.12.2015 Kaupunginvaltuusto 21.12.2015 TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 3 Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9.2015 22.9.2015 YHTEENVETO KOLMANNESVUOSIKATSAUKSESTA - Elokuu 2015 - Käyttötalouden toteutumisennuste Käyttötalouden ylitysuhka

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin. Vaikutukset verotuloihin 2017

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin. Vaikutukset verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin Vaikutukset verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutuksista kunnan verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksella

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntamarkkinat 2013 Jukka Hakola Veroasiantuntija, kuntatalous Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntien verotulojen

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Koko maan veroennusteet Kuntamarkkinat, Kuntatalo 12 13.9.2012 Jukka Hakola Veroasiantuntija Kuntien tulot vuonna 2011 Valtionosuudet 20 % 7 661 milj.

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO VUODELLE SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 3 Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous 4 Kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Kehysesitys 2016-18 Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014. Verotus. Jukka Hakola veroasiantuntija

Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014. Verotus. Jukka Hakola veroasiantuntija Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014 Verotus Jukka Hakola veroasiantuntija Hallitusohjelman tavoitteet kuntien verotuloihin liittyen Hallitusohjelmaan on kirjattu kuntien verotuloihin liittyviksi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Budjetin menolinjauksia Vaalikauden sopeutustoimet yht. (veronkiristykset

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2015 29.9.2014 Valtuuston talousseminaari Talousjohtaja Marja Leena Martikainen 15.10.2014 1 Tilinpäätösennuste 2014 Tilinpäätösennuste valmistuu lokakuussa

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero VUODEN 2010 VEROTULOT Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KH 9.2.2011 Vuoden 2009 maksuunpannut verot Kaupungin saamiin vuoden 2010 verojen tilityksiin vaikuttaa merkittävästi vuoden 2009

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Paikallispolitiikan seminaari 6.4.2014 Lahti Isoja kuntatalouteen vaikuttavia päätöksiä Kuntien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot