Talousarvio Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016"

Transkriptio

1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2

3 Sisällys 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Yleinen luottamushenkilöhallinto Keskushallinto Perusturvalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tuloslaskelmaosan rahoitustulot ja menot Lohjan kaupunki, tuloslaskelma INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA Kaupunginhallitus/Keskushallinto Perusturvalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Investoinnit yhteensä Rahoitusosan tulot ja menot Rahoituslaskelma RAHOITUSTULOT JA MENOT YHTEENSÄ MENOT JA TULOT YHTEENSÄ TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA PÄÄTÖSVALTUUDET Talousarvion sitovuus Maksut ja myyntihinnat Päätösvaltuudet TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITTELUN RAKENNE Taloussuunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat Rakenne ja sisältö Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat Toiminnalliset muutokset, suoritteet ja yksikkökustannukset TALOUDEN PERUSTEET Lohjan väestö Huoltosuhteiden kehitys Väestön ikärakenteen kehitys Työllisyys Työttömyys Verotulojen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Palkat ja hinnat Kuntatalous Verotulojen perusteet Valtionosuudet vuonna Laskentaperusteet... 62

4 9 SUUNNITTELUKAUDEN ASUNTOTUOTANTO Kaavavaranto ja vireillä oleva kaavoitus Asuntotuotanto LIITE: LOHJAN KASVUSTRATEGIA... 64

5 1 Lohjan kasvustrategia Valtuusto on hyväksynyt Lohjan kasvustrategian vuosille Strategia on tämän talousarvion liitteenä sivulla 66. Lohjan kasvustrategia sisältää viisi kärkeä, jotka ovat: - Kasvava Lohjan kaupunki - Tasapainoinen talous - Hyvät peruspalvelut - Laadukas ympäristö - Toimiva tietotekniikka. Kukin toimiala laatii oman suunnitelmansa siitä, miten ne toteuttavat valtuuston hyväksymää strategiaa. Myös tämä talousarvio on laadittu siten, että se omalta osaltaan edistää kasvustrategian toteuttamista vuonna Kasvustrategiassa on erikseen määritelty Lohjan taloudenpidolle seuraavat tavoitteet: - Lohjan talous on terveellä pohjalla. - Kunnallisverot pidetään siedettävällä tasolla. - Lainamäärä pysyy alle maan keskiarvon. - Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palvelurakenne. Tämä talousarvio on laadittu niin, että se täyttää em. tavoitteista kolme ensimmäistä. Neljännen tavoitteen osalta talousarvio lähtee siitä, että vuoden 2014 aikana hallintokunnat selvittävät palvelurakenteen uudistamista niin, että suunnitelmat tarvittavista muutoksista voidaan hyväksyä vuosina Taloudellisen yhdyskuntarakenteen toteuttamiseen liittyvät käytännön toimet ovat erityisesti ympäristötoimen ja kaupunginhallituksen vastuulla.

6 2 2 Lautakuntien talousarviot 2.1 Keskusvaalilautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot ulkoiset Vaalit: Kunnallisvaalit ja valtiolliset vaalit äänioikeutettua / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Eurovaaleissa ennakkoäänestyspaikat ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat on ulotettu myös entisen Nummi-Pusulan ja Karjalohjan alueelle. Tasapainoinen talous - Eurovaalit järjestetään asianmukaisesti budjetin puitteissa. Valtio maksaa valtiollisista vaaleista korvauksen, joka kattaa mm. vaaleista aiheutuvat henkilöstökulut. Toimiva tietoyhteiskunta - Eurovaaleissa hyödynnetään uusinta tietotekniikkaa mm. ennakkoäänestyspaikoilla kauppakeskuksissa sekä sähköisen äänestysluettelon osalta.

7 2.1.3 Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset 3 Vuonna 2014 järjestetään eurovaalit. Varsinainen vaalipäivä on ja ennakkoäänestys Vaalien organisointia valmistellaan parhaillaan uudelleen. TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Keskusvaalilautakunta) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut TOIMINTAKATE

8 4 2.2 Tarkastuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Tarkastuslautakunta Tilintarkastus 10 kokousta, tarkastuspäällikkö 0,3 htv 62 lakisääteistä tarkastuspäivää / / Sitovat tavoitteet: tarkastuslautakunta - Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi; - Tilintarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan työohjelmien koordinointi toisiaan tukeviksi ja päällekkäisyyksiä välttäväksi tarkastuskokonaisuudeksi; - Valtuustokaudelle laaditun arviointisuunnitelman ja tilikaudelle 2014 laaditun työohjelman laatiminen ja sen toteuttaminen arviointityössä; - Tuottavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi Lohjan ja vertailukuntien välillä Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Tarkastuslautakunta) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut kulut , TOIMINTAKATE ,

9 5 2.3 Yleinen luottamushenkilöhallinto Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Kaupunginvaltuusto 51 jäsentä, 10 kokousta / 0 Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus (kokoustoiminta, seminaarit, matkat, tapahtumat, kaupunginjohtaja) ja toimikunnat 13 kaupunginhallituksen ja 5 henkilöstöjaoston jäsentä, yhteensä 33 kokousta / Tuloslaskelma TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Yleinen luottamushenkhallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE ,

10 6 2.4 Keskushallinto Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Kehittämis- ja elinkeinopalvelut: Yhteistoiminta, Elinkeinojen kehittäminen, Markkinointi, Matkailutoiminta, Maataloustoimi, Kehittäminen Talouspalvelut: taloussuunnittelu, kunnallisverotus, taloushallinto Henkilöstöpalvelut: Virka- ja työsuhdehallinto (virkamieshallinto, luottamusmiestoiminta), työllisyystyöt, palkanlaskenta, henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, yhteistoiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto) Hallintopalvelut: liikelahjat, kansainvälinen toiminta, viestintä, keskusjohdon hallintopalvelut, virastopalvelut (monistamo, postitus, arkisto), asiakaspalvelukeskus, lakipalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut, velkaneuvonta, pysäköinninvalvonta Tietopalvelut: Lohjan tietohallinto, puheviestintä, seututietotekniikka yritystoimipaikkaa, - EU-tukikelpoisia maatiloja 454 kpl - ostolaskuja kpl - tositteita kpl - vakituinen henkilöstömäärä valtuuston kokouksia 10 - hallituksen ja henkilöstöjaoston kokouksia 33-3 asiakaspalvelupistettä - käyttäjätunnuksia puhelinliittymiä gsm liittymiä / / / / / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - tonttimarkkinoinnin uudet toimenpiteet aloitetaan - sosiaalinen media osaksi kaupungin viestintää - yrityshautomotilojen tehokkaampi käyttö - jatketaan neuvotteluita Nordkalk ja Koneen kanssa kaivoksen kehittämisestä - taajamaradan edistäminen eri forumeissa - uuden kauppakeskuksen edistäminen - kuntaliitoksien mahdollinen valmistelu Tasapainoinen talous - talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen - keskushallinnon hinnoittelu tarkistetaan - talousarvioprosessin tunnuslukujen ja suoritteiden uudelleenarviointi - palveluiden benchmarkkaus toteuttaminen - hallinnon prosessien kriittinen tarkastelu - keskushallinto osallistuu palveluverkkoselvityksiin

11 7 Hyvät peruspalvelut - henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistaminen ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen - kartoitetaan osaaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeet, joita hyödynnetään henkilöstöja koulutussuunnitelmissa - kuntaliitoksista johtuvien palkkauksessa ja muissa palvelusuhteen ehdoissa olevien perusteettomien erojen poistaminen - selvitetään mahdollisuus perustaa kunnan ja valtion yhteispalvelupisteet Nummelle ja Karjalohjalle - asiakaspalvelussa palvelua myös sähköisesti - toteutetaan työtyytyväisyystutkimus, jonka tulosten perusteella määritellään työtyytyväisyyden kehittämiskohteet kaupunki- ja työyhteisötasoisesti - tuloksellisuuden parantamiseksi luodaan tulos-palkkiojärjestelmä, jota pilotoidaan vuonna selvitetään mahdollisuudet Kesämetro ja vaaliauto toimintaan Laadukas ympäristö - lähidemokratia hankkeen jatkaminen - työsuojelu osallistuu aktiivisesti sisäilmakartoituksiin Toimiva tietoyhteiskunta - kotihoidon ja terveystoimen avopalveluiden sähköinen toimintaympäristö - sosiaalisen median laajempi hyödyntäminen - henkilöstökoulutuksessa otetaan käyttöön toinen atk-luokka - kansallinen earkisto hanke toteutettu - henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä uudistus on käynnissä - selvitetään mahdollisuus perustaa kunnan ja valtion yhteispalvelupisteet Nummelle ja Karjalohjalle - visitlohja.fi sivustojen käyttö mobiililaitteilla - valtuusto siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön - atk-ajokorttikoulutusta kaikille käyttäjille Keskushallinnon tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Keskushallinnon vuoden 2014 toiminnallisina muutoksina toteutetaan henkilöstön työtyytyväisyyskysely, hankitaan uudet virka- ja työehtomateriaalit sekä lisätään henkilöstön koulutuksen määrärahoja ja koulutusresurssia. Vuoden 2014 aikana tapahtuu Venäjän ystävyyskuntavierailu Lohjalle. Lisäksi tietohallinto ottaa käyttöön uuden sähköpostijärjestelmän, jonka rahoitus on järjestetty sopeuttamalla tietohallinnon hankintoja. Talouspalveluissa henkilömäärä pienenee 0,5 henkilöresurssilla. Keskushallinnon määrärahasupistukset on kohdennettu tasaisesti jokaiselle tulosalueelle kohdistuen palveluiden ja materiaalihankintoihin vähentämiseen.

12 8 TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Keskushallinto) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

13 9 2.5 Perusturvalautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut / Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Vuokra-asuntopalvelut - vuokra-asunnot: (konserniyhtiöt) (muut) Vanhus- ja sairaalapalvelut / Kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, asumispalveluyksiköt, vanhainkodit, vuodeosastot - yli 75-vuotiaita hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut / Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat Sosiaalipalvelut / Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakkaat lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut / Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, kouluterveydenhuolto, työterveyspalvelut, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit

14 Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kehittämisohjelman toteutus aloitetaan Tasapainoinen talous - Palvelu- ja tukiasumista lisätään omaisuuden tehokkaalla käytöllä (Nummelle dementiakoti, Paloniemen tukiasuntojen uudet tilajärjestelyt, erityisasumisen Teltasta tupaan - hanke) - Vuokratyövoimaa ostetaan vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Tuottavuutta parannetaan kustannuslaskentaa kehittämällä Hyvät peruspalvelut - Osallistutaan aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Esimiestyön osaamista lisätään - Vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluita tehostetaan ja nivotaan palveluliikenteeseen - Lastensuojelussa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa vähennetään laitoshuollon käyttöä ja lisätään avopalveluja Laadukas ympäristö - Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otetaan käyttöön - Toimitiloja uudistetaan terveellisiksi ja toimiviksi (mm. Keskusaukion hammashoitolan laajennus, päihdeklinikka perheneuvolan entisiin tiloihin, Lohjan lastensuojeluyksikön rakentamisen aloitus) Toimiva tietoyhteiskunta - Kotona kokonainen elämä -hanke tehostaa kotihoidon palveluja hyödyntämällä tietoteknologiaa - Potilastietojärjestelmän muutokset sähköisen asioinnin laajentamiseen etenevät Perusturvatoimen tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Hallintopalvelut Hallinnon henkilöstön toimenkuvia kehitetään. Yhden toimistosihteerin työpanoksesta puolet siirretään terveyspalvelujen hallintoon. Samalla erityisesti terveyspalvelujen kustannuslaskentaa kehitetään. Eri yhdistyksien ja kolmannen sektorin toimijoiden avustusten jakoperusteita tarkistetaan. Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy:n ja Karjalohjan alueen kahden yhtiön fuusioinnin valmistelu osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) jatkuu tavoitteena sulautuminen Samalla valmistellaan kaupungin vuokra-asuntopalveluiden järjestämistä suhteessa Lovaan. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa kehitetään asuntopoliittisen ohjelman ja yhtiön kehittämisoh-

15 11 jelman mukaisesti. Lova käynnistää yhden uuden vuokratalon rakennustyöt ja usean talon perusparannukset jatkuvat. Vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkeana. Yksittäisistä vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista luovutaan alueilla, joissa kysyntä on tarjontaan nähden tasapainossa. Erityisasuntojen toimintakäytäntöjä kehitetään osana Teltasta tupaan hanketta. Vanhus- ja sairaalapalvelut Ikääntyvä Lost ikääntymispoliittinen ohjelma tarkistetaan ja muokataan vastaamaan uuden vanhuspalvelulain vaatimuksia. Tarkistuksessa huomioidaan myös Lost-yhteistyön päättymisen sekä Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kuntaliitoksen mukanaan tuomat muutokset. Vuoden lopulla geriatriset lääkäripalvelut kootaan samoihin tiloihin Lohjan keskustaan valmistuvaan Kultakartanoon. Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jolla parannetaan henkilökunnan työn tasapuolista jakautumista ja vähennetään sijaisten tarvetta. Kotikäyntien sisältöä kehitetään ja siirrytään pääasiassa kotona tapahtuvaan tietojen kirjaamiseen. Kotihoidon aluerajoja tarkastetaan tarpeen mukaan. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit käynnistetään kaikilla alueilla resurssien puitteissa. Kotiin kuljetettujen aterioiden koostumusta parannetaan ja aterioiden kuljetustapaa kehitetään. Päivätoiminta keskitetään Lohjan vanhusten palvelukeskukseen, jolloin henkilöstöä käytetään tehokkaammin kaikkien ryhmien hyödyksi. Säästötoimien vuoksi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen tulorajakriteereitä tarkistetaan. Kartanomäen vanhainkodin asukkaat ja henkilökunta muuttavat uuteen vanhusten palvelukeskuksen pihapiiriin valmistuvaan Kultakartanoon vuoden 2014 lopulla. Nummen kirkonkylässä Niilonpirtin pihapiirissä sijaitseva kuusipaikkainen vuokrakäytössä oleva asumispalveluyksiköksi sopiva rakennus muutetaan dementiakodiksi. Asumispalvelupaikkoja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta sadalle asukkaalle eli saman verran kuin vuonna Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Henkilökunta osallistuu kansallisen ekanta-hankkeen koulutuksiin ja ekanta-arkiston käyttöönottoon, joilla tietoteknologiaa hyödynnetään entistä enemmän.. Erityispalvelut Vammaispalveluissa tehdyn asiakassegmentoinnin perusteella tarkistetaan kalleimmissa palveluissa olevien asiakkaiden palvelusuunnitelmat. Käynnistetään Vaikeavammaisten asumisen ostopalvelut kilpailutetaan. Eteva-kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän fuusiosta syntyneiden kustannusvaikutusten maksamista selvitellään omistajakuntien työryhmässä. Päihdepalveluiden toimintamalleja muutetaan mm. kehittämällä ryhmätoimintoja ja asumispalveluja. Laitoskuntoutukseen lähettämistä tiukennetaan uusilla kriteereillä. Korvaushoitoon laaditaan uudet säännöt. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminnan mahdollisuuksia vastata Paloniemen sairaalan alasajon seurauksena tulevien asiakkaiden tarpeisiin kehitetään. Mielen Avain II (Koho) -hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja juurrutetaan edelleen mm. tehostamalla lyhytterapiahoitomallin käyttöä. Tehostettuja asumispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti. Vuoden aikana selvitetään palveluasumisen oman tuotannon lisäämisen kannattavuus. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen on aloitettu Pro perhe -hankkeessa ja tätä kehittämistyötä jatketaan uudessa monialaisessa perhekeskuksessa. Perheneuvola siirtyy syksyllä 2013 osaksi Lohjantähdessä sijaitsevaa perhekeskuksen toimintaa. Uusien toimitilojen käyttöönoton jälkeen rekrytoidaan tilapuutteen vuoksi täyttämättä olleet psykologin ja sosiaalityöntekijän toimet. Uuden työparin tehtävänkuva painottuu yli 13-vuotiaiden nuorten perheisiin.

16 Sijaisrekrytointi-yksikön toimintaa laajennetaan ja varahenkilöstön käyttö keskitetään. Sosiaalipalvelut 12 Lastensuojelun palvelurakennetta kehitetään edelleen avohuoltopainotteisemmaksi ja oman palvelutuotannon osuutta vahvistetaan. Pitkäkestoista laitoshoitoa vähennetään. Kasvavat avohuollon kustannukset katetaan vähennyksenä laitoshoidon määrärahoista ( euroa). Lyhytaikaiset laitossijoitukset toteutetaan omissa vastaanottokodeissa ja vähintään 60 % asiakkaista pyritään kotiuttamaan. Kotiuttamisen tukipalvelut (perhekuntoutus, perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta) järjestetään ensisijaisesti omana toimintana tukipalveluyksikkö Kaarnan kautta. Perhehoidon palvelut hankitaan seudullisen perhehoitoyksikkö Pihlajan kautta ja perhehoidon osuutta sijaishuoltomuotona lisätään. Perhehoidossa suurena haasteena on löytää perhehoitopaikkoja yli 12-vuotiaille lapsille. Perhehoitoyksikkö Pihlajan henkilöstöresurssia lisätään toiminnan laajenemisen ja uusien lakisääteisten tehtävien vuoksi (jokaiselle perhehoitajalle nimettävä vastuusosiaalityöntekijä). Lastensuojelun avohuollon tukitoimien kilpailutus toteutetaan seudullisesti ja saadaan päätökseen toimintavuoden aikana. Uuden lastensuojeluyksikön (lasten ja nuorten vastaanottokodit ja tukipalveluyksikkö Kaarna) hankesuunnitelma valmistuu. Aikuissosiaalityössä panostetaan toimeentulotukiasiakkaina oleviin lapsiperheisiin ja nuoriin asiakkaisiin. Lapsiperheiden tilanne ja tuen tarve kartoitetaan kokonaisvaltaisesti sekä lisätään palveluohjauksen osuutta ja yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Nuorten toimeentulotukiasiakkuuden pitkittymistä pyritään estämään ja vähentämään vahvistamalla aktivointityöskentelyä ja hyödyntämällä nuorisotakuun ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja. Sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö (kuntouttava työtoiminta, Mahistalo, tukityöllistäminen ja työvoiman palvelukeskus) vastaa pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan vahvistamisesta. Kuntouttavan työtoiminnan ja Mahistalon ensisijaisena kohderyhmänä ovat yli 500 päivää työttömänä olleet tai vailla ensisijaista tuloa olevat pitkäaikaiset toimeentulotukiasiakkaat. Aktivointitoimenpiteet vähentävät passiivityömarkkinatuen kuntaosuusmaksuja ja/tai toimeentulotuen menoja. Nuorisotakuun ulkopuolelle jäävät nuoret ohjataan ensisijaisesti työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiksi. Sosiaalisen kuntoutuksen määrärahavarausta on lisätty sisäisin siirroin eurolla kohdistuen sekä kuntouttavaan työtoimintaan että Mahistaloon. Mahistalon tuotoista on vähennetty vuoden 2012 loppuun maksettu hankeavustusten osuus. Työllistämisen kuntalisän uudet myöntämisperusteet otetaan käyttöön. Lastenvalvojan palveluissa jatketaan seutuyhteistyön ja seudullisen perheoikeudellisen yksikön perustamisedellytysten selvittämistä huomioiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuuta sekä kuntarakenneuudistusta koskevat ratkaisut. Terveyspalvelut Potilaan valinnanvapaus terveyspalvelujensa tuottajasta lisääntyy Kuntalaisella on mahdollisuus valita mm. terveyskeskuksensa kerran vuodessa itsenäisesti koko Suomen alueella. Vielä ei pystytä ennakoimaan sitä, kuinka paljon kaupunkilaiset haluavat vaihtaa terveyskeskustaan ja olisiko mahdollisesti Lohjan lähikunnista tulossa lisää hoidettavia potilaita paremman kulkuyhteyksien tai työmatkan vuoksi. Laskutusperusteita tarkistetaan lisääntyvän kuntalaskutuksen vuoksi vastaamaan paremmin hoidollisia tarpeita. Kansallinen kanta-arkisto otetaan käyttöön toukokuussa Kanta-arkiston kautta potilaalla on sähköisesti mahdollisuus saada avautumisen jälkeen kertyneitä potilastietoja suoraan mm. pankkitunnusten avulla. Tämä vaatii edeltävästi suuren potilastietojärjestelmäpäivityksen ja koulutusta henkilökunnalle. Päivityksen jälkeen myös potilaskertomuksen kirjaamisen muoto muuttuu rakenteiseksi, mikä mahdollistaa paremmin halutun tiedon etsimisen potilasteksteistä. Saman päivityksen myötä mahdollistuu sähköinen asiointi, joka otetaan käyttöön avosairaanhoidossa, työterveydessä ja neuvola- ja koulutoiminnassa asteittain.

17 13 Suun terveydenhuollossa toimintaa tehostetaan. Päivystysjärjestelmä uusitaan nykyresurssein keskitetyksi. Tämän lisäksi aloitetaan uudenlainen vastaanottoklinikka, jolla parannetaan palvelujen suurkäyttäjien hoitoprosessia. Näillä toimilla pyritään potilaan kokonaisvaltaisempaan hoitoon vähemmillä käyntikerroilla ja toiminnan tehostamisella, jolloin potilasaikoja tulisi paremmin käyttöön myös satunnaisemmille tarpeille. Työterveyskeskus muuttaa Kultakartanoon valmistuviin uusiin tiloihin vuoden lopulla. Se mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Lasten ja perheiden matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluja tehostetaan uudessa moniammatillisessa perhekeskuksessa. Sen kehittämiseksi haetaan Kaste-hankerahoitusta. Terveyspalveluista perhekeskukseen siirtyivät keskustan neuvola, neuvolan ehkäisevä perhetyö, nuorten neuvonta ja lastenneurologin, neuropsykologin palvelut sekä osa puhe-, fysio- ja toimintaterapian palveluista. Uutena toimintana perhekeskuksessa aloittaa neuvolan psykologin palvelut. Neuvoloissa ja päivähoidossa vuonna 2012 alkanut Suomen Mielenterveysseuran Turvallisin mielin -hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on tuottaa toimintatapoja pienten lasten mielenterveyden tukemiseen. Hankkeen myötä myös neuvolan perhevalmennuksen sisältöä uudistetaan ja yhdenmukaistetaan. Neuvolan henkilökunta koulutetaan leikki-ikäisten lasten neurologisen kehityksen arviointiin nykyistä laajemmin siten, että kaikki ikäluokat 3-6-vuotiaista tavoitetaan. TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Perusturvalautakunta) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

18 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus Varhaiskasvatus: Päivähoito, esiopetus ja kotihoidon tuki - Lautakunnan kokouksia/v: 11 - Jaostojen kokouksia/v: 6 - Tuntikehys/oppilas: 74,5 - Kurssit/opiskelija: 1,5 - Päivähoitoon osallistumisaste: / / / Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut: Oppilashuolto, erityispäivähoito, koululaisten iltapäivätoiminta Nuorisopalvelut: Yleinen nuorisotoimi, talotoiminta, erityisnuorisotyö, työpajatoiminta, kierrätyskeskus - Oppilaita/ oppilashuoltohenkilöstö: Iltapäivätoimintaan osallistuvien määrä: Asiakaskontaktit: / / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Vahvistetaan Lohjan koulutuskaupunkimainetta Tasapainoinen talous - Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen määrää, tiivistämällä varhaiskasvatuksen toimipisteverkkoa ja vähentämällä nuorisotilojen aukioloaikaa - Tehostetaan avoimien päivähoitopalveluiden käyttöä päivähoidon vaihtoehtona - Vakiinnutetaan päivähoidon palvelusetelitoimintamalli - Osallistutaan kaupungin tuottavuushankkeeseen Hyvät peruspalvelut - Laaditaan tulosalueiden kehittämisohjelmat - Edistetään nuorisotakuun toteutumista verkostoyhteistyöllä - Kehitetään laatutyötä - Päivitetään ja tarkistetaan toimintaprosessit - Kehitetään alueellisen toiminnan mallia - Vahvistetaan esimiesten ja henkilöstön osaamista kehittämällä osaamisen johtamista, rehtori- ja apulaisrehtorijärjestelmää ja hallinnon tiimityötä

19 - osallistutaan työhyvinvointikyselyyn ja laaditaan yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat sen pohjalta, parannetaan työergonomiaa ja työturvallisuutta Laadukas ympäristö 15 - Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja toimintayksiköissä Toimiva tietoyhteiskunta - Lukiot valmistautuvat sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen osallistumiseen - Perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä kehitetään Tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Tulosalue Henkilöstö Hallintopalvelut 9 Varhaiskasvatus 485,28 Yleissivistävä opetus 550,46 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 144,28 Nuorisopalvelut 30,48 Yhteensä 1 219,50 Hallintopalvelut Talousarviossa on varaus 11 lautakunnan kokoukseen. Palveluiden benchmarkkaukseen liittyvien kuntavierailuiden pohjalta laaditaan selvitys. Hallintopalveluiden tiimikoulutus toteutetaan osana henkilöstön osaamisen kehittämistä. Hallintopalvelujen määrärahasupistukset ( euroa) on kohdennettu tasaisesti tulosalueen sisällä. Varhaiskasvatus Päivähoidon tarve on tasoittunut Lohjalla vuoden 2013 aikana. Määränä kasvanut päivähoidon ja esiopetuksen määrä on johtunut lähinnä kuntaliitosten mukanaan tuomista uusista yksiköistä. Varhaiskasvatuksesta on lakkautettu viisi ryhmäperhepäivähoidon yksikköä ja yksi päiväkotiryhmä. Yksiköiden lapset sekä henkilöstö ovat siirtyneet päiväkoteihin olemassa oleville paikoille, jolloin palvelu on saatu järjestettyä sekä kustannustehokkaammin että toiminnan kannalta turvallisemmin. Säästö vuositasolla n euroa. Varhaiskasvatuksessa on käytetty jo vuosi suoriteperusteista budjetointia työkaluna, jolla on seurattu yksiköiden täyttöasteita sekä hoitopaikkojen hintojen kehitystä. Talousarvion säästötarpeiden vuoksi suoriteperusteista budjetointia käytetään vuonna 2014 tehostetusti siten, että kaikkien päivähoitoyksiköiden talousseuranta toteutetaan sen avulla. Tällöin myös päivähoidon yksiköissä nähdään konkreettisesti hoitopaikkojen hintojen kehitys. Jotta varhaiskasvatukselle asetetut säästötavoitteet toteutuisivat, pyritään asiakkuuksia ohjaamaan avoimen päivähoitotoiminnan piiriin aina, kun perheellä ei ole päivähoidon tarvetta. Avoimella päivähoidolla tuetaan lasten kotihoitoa suunnittelemalla yhdessä asiakkaiden kanssa mahdollisimman hyvin heidän tarpeisiinsa vastaavaa toimintaa. Yksityisessä päivähoidossa painotetaan järjestämismuotona päivähoitosetelin käyttöä Esimiesten johtamistaitoa lisätään järjestämällä koulutusta osaamisen johtamisesta. Varhaiskasvatuksessa on aloitettu henkilöstön lääkehuollon koulutukset. Tavoitteena on vuoden

20 aikana lisätä henkilöstön lääkehuollon osaamista siten, että vuoden lopussa päivähoidon henkilöstöstä puolet on suorittanut lääkehuollon tentin tai antanut pistoshoidon näytön. Varhaiskasvatuksen henkilöstön suurin poissaolojen syy on tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Poissaolojen ja niiden aiheuttamien sijaiskustannusten sekä lyhentyvien työurien aiheuttamat kustannukset ovat työnantajalle todella suuret. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ehkäisemiseksi aloitetaan päivähoidon kaikkein matalimpien lastenkalusteiden asteittainen vaihtamien ergonomisesti oikeanlaisiin. Uuden varhaiskasvatuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Hallitusohjelman mukaisesti päivähoitojärjestelmää kehitetään syrjäytymistä ehkäisevänä ja perheille joustavampana palveluna. Lohjalla uuden lain voimaantuloon valmistaudutaan ottamalla huomioon lainsäädännön edellyttämät muutokset. Yleissivistävä opetus Perusopetuksen tuntikehystä leikataan ja lukiokoulutuksen kursseja vähennetään 2 %:lla lukuvuoden alusta lukien, säästö noin euroa. Materiaaleihin on tehty euron karsinta. Uusien tilaelementtien leasing-vuokrat, euroa, sisältyvät talousarvioon. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma päivitetään kaupunkistrategia huomioon ottaen. Seudullinen täydennyskoulutustyöryhmä järjestää yhteistä täydennyskoulutusta Osaavahankkeen puitteissa Osaamisen kehittämisohjelman pohjalta. Kaupunki on mukana monissa yleissivistävää koulutusta koskevissa hankkeissa. Tuntikehysleikkausten vuoksi ryhmäkoon pienentämisrahaa ei mahdollisesti saada vuonna Kouluissa valmistaudutaan tuntikehysleikkausten vuoksi ryhmäkokojen kasvamiseen, luokkien yhdistämiseen ja jakotuntien vähenemiseen sekä lukioissa kurssitarjonnan vähenemiseen. Tuntikehyksen jakoperustetta tarkistetaan ala- ja yläkoulujen sekä lukion kesken painottaen pienimpien oppilaiden opetusta. Lohjansaaren koulun oppilasmäärä on ollut kahtena vuonna peräkkäin alle 10 oppilasta ja Koisjärven koulun alle 30 oppilasta. Alueiden opetuksen järjestäminen ja koulujen toiminnan jatkaminen otetaan tarkasteluun. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. Koulut ottavat käyttöön Turva mappi sähköisen alustan. Virkarehtorimallin otetaan käyttöön liittyvien koulujen osalta vuoden 2014 aikana. Aluerehtori- ja vararehtorijärjestelmää kehitetään. Lohjan yhteislyseon lukio täyttää 100 vuotta ja Nummi-Pusulan lukio 50 vuotta. Lukiot valmistautuvat sähköiseen ylioppilaskirjoituksiin osallistumiseen vuonna Lukioopetuksen järjestämisen käytäntöjä yhtenäistetään opetussuunnitelman uudistyön yhteydessä ja yhteistyötä tiivistetään mm. verkko-oppimisen avulla. Tieto- ja viestintästrategia päivitetään. Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä sekä laite- ja tietoverkkoja kehitetään LangatOn Lohjalla -hankkeessa. Uutta teknologiaa on kokeiltu mallikouluissa ja kokeilun pohjalta laajennetaan osaamista myös muihin kouluihin.

21 17 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden prosessit kuvataan. Alueellista oppilashuoltoa kehitetään. Oppilas- ja opiskelijalainsäädännön muutokseen valmistaudutaan. Suoriteperusteinen budjetointi otetaan käyttöön erityispäivähoidossa. Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään hankerahoituksella. Koulupsykologipalvelut lisääntyvät yhdellä henkilötyöpäivällä viikossa, lisäkustannus katetaan tulosalueen sisällä. 3,5 erityisavustajan henkilöstömenot vähennetty, säästö euroa. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluissa toimintaa toteutetaan alueellisen nuorisotyön, erityisnuorisotyön ja nuorisotyöpajatoiminnan kautta. Toimintaa saadaan vahvistettua erilaisilla hankerahoituksilla. Nuorisotyöapajatoimintaan haetaan ELY-keskukselta jatkorahoitusta kolmen pajaohjaajan ja yhden erityisnuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Lisäksi OKM:ltä haetaan jatkorahoitusta 2-3 etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista varten. Investoinnit Vuosien tilahankkeista tarveselvitys on laadittu Roution koulukampuksen ja Vappulan päiväkodin sekä nuorisokeskuksen osalta. Hankesuunnitelmavaiheessa ovat Ojaniittutalo sekä Harjun koulun ja Nummen koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Kulttuuripalvelut: Hiiden Opisto, Länsi- Uudenmaan musiikkiopisto, Lohjan museo, Lohjan kaupunginorkesteri, Lohjan Teatteri, Yleinen kulttuuri, kirjastot - Lautakunnan kokouksia/v: 11 - Asiakaskäynnit, lkm: / / Liikuntapalvelut: Lohjan Liikuntakeskus Oy, Lohjan Liikuntahallit Oy - Liikuntasuoritteet, lkm: / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Viimeistellään kaivosmuseon toimintakonsepti ja edistetään toiminnan käynnistymistä Tasapainoinen talous - Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen nostamalla palveluiden hintoja ja vähentämällä palveluiden määrää - Osallistutaan kaupungin tuottavuushankkeeseen Hyvät peruspalvelut - Käynnistetään Kulttuuripolku toiminta - Monipuolistetaan kulttuuripalvelujen järjestämistapoja yhteistyössä kolmannen sektorin, yritysten ja seudullisten kumppanien kanssa - Laaditaan tulosalueiden kehittämisohjelmat - Päivitetään ja tarkistetaan toimintaprosessit - Osallistutaan työhyvinvointikyselyyn ja laaditaan yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat sen pohjalta - Edistetään kuntalaisten hyvinvointia kasvattamalla liikuntasuoritteita ja kulttuuripalvelujen käyttäjien määrää Laadukas ympäristö - Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja toimintayksiköissä Toimiva tietoyhteiskunta - Edistetään asukkaiden ja henkilöstön tietoteknistä osaamista

23 Tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Tulosalue Henkilöstö Hallintopalvelut 3,5 Kulttuuripalvelut 104,9 Liikuntapalvelut - Yhteensä 108,4 Hallintopalvelut Talousarviossa on varaus 11 lautakunnan kokoukseen. Palveluiden benchmarkkaukseen liittyvien kuntavierailuiden pohjalta laaditaan selvitys. Hallintopalveluiden tiimikoulutus toteutetaan osana henkilöstön osaamisen kehittämistä. Kulttuuripalvelut Kulttuuripolku-toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta. Toiminta käynnistyy alkuvaiheessa kulttuuripalvelujen ja varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän opetuksen piirissä ja laajenee siitä muille sektoreille. Toiminnan käynnistyminen edellyttää sitä, että on mahdollista kuljettaa lapsia ja oppilaita kulttuuritarjonnan ääreen ja myös kulttuuritarjontaa päiväkoteihin ja kouluihin. Kulttuuripolun toiminnan käynnistyminen edellyttää kulttuuripalvelujen ohjelmien suunnittelu- ja toteuttamistyötä, joka tarvitsee määrärahoitusta. Kulttuuripolku-toimintamallin kustannukset katetaan tulosalueen sisältä mm. kulttuuripalvelujen toimintatapojen uudistamalla. Kulttuuripalvelujen eri yksiköiden maksuja ja taksoja korotetaan tulojen selkeäksi lisäämiseksi. Lohjan Tenoripäivät järjestetään vuonna 2014, määrärahavaraus euroa (netto). Paikkarin Torppa pidetään auki edellisen vuoden tapaan. Kaivosmuseo on kulttuuripalvelujen keskeisin kehittämiskohde. Kulttuuripalveluihin kohdistuu yhteensä euron määrärahojen karsinta: Hiiden Opiston ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston maksuja on korotettu ja tuntiopetusta vähennetty, säästö n euroa. Taiteen perusopetuksen avustukset vuoden 2013 tasolla. Museopalveluiden tuloja on lisätty ja näyttelytoimintaa supistettu, yhteensä euroa. Lohjan Kaupunginorkesterin tuloja on lisätty ja vähennetty kahden konsertin kustannukset, yhteensä euroa. Lohjan teatterin johtaja-ohjaajan kuukauden henkilöstömenot on vähennetty, euroa. Kulttuuritapahtumien menoja supistetaan, säästö euroa. Kirjastopalveluiden säästöt kohdistuvat henkilöstömenoihin ja aineistomäärärahoihin, yhteensä n euroa. Lisäksi kirjaston maksuja on lisätty eurolla. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden määrärahaa on leikattu euroa. Lohjan Liikuntakeskus Oy on esittänyt neljä vaihtoehtoista tapaa säästövelvoitteen saavuttamiseksi: palveluita karsitaan, käyttömaksuja korotetaan, tehdään alijäämäinen tilinpäätös tai kolmen edellisen yhdistelmä. Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n välinen yhteistyösopimus on otettu alkaen. Sopimuksessa koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäytön sekä kaupungin liikuntaja ulkoilualueiden hallinnointi siirtyi Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle. Sopimuksessa määritellään vastuu ja tehtäväalueet. Kustannusvaikutus euroa. Menoja vastaava tulolisäys on pääosin teknisen toimen ja osin ympäristötoimen talousarviossa.

24 20 TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

25 Tekninen lautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallinto tekninen lautakunta: Hallintopalvelut: toimialan hallinto, teknisen lautakunnan asiat, yksityistieasiat, henkilöliikenteen logistiikkayksikkö, pelastustoimi, jätehuolto Kunnallistekniikka: Kunnallistekniikan ja vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen, liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapito, konekeskus, varikko, sähköpalvelut - 10 kokousta tekninen lautakunta yksityistiekm henkilöliikenne matkaa oppilaan koululaiskuljetukset km ylläpidettävää liikenneverkostoa - 83,5 ha ylläpidettävää viheraluetta ha talousmetsää Vesihuolto: vesi- ja viemärilaitostoiminta Tilapalvelut: suunnittelu ja rakennuttaminen, tilojen ylläpito ja korjausrakentaminen m 3 myytyä vettä m 3 puhdistettua jätevettä km verkostoa k-m 2 ylläpidettäviä kiinteistöjä Ruoka- ja siivouspalvelut: ruokapalvelut, siivouspalvelut kpl ateriasuoritteita k-m 2 siivottavaa alaa Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Asumiseen houkuttelevan, laadukkaan kunnallistekniikan toteuttaminen tonttien käyttöönottamiseksi. V toteuttamisalueet Gunnarla, Routio - Laadukkaan palvelun varmistaminen myönteisen viestinnän perustaksi - Hankintalain puitteissa tapahtuva hankintakokonaisuuksien kilpailuttaminen (alueelliset palvelut, saavutettavuus vaatimus) Tasapainoinen talous - Vuosittain tapahtuva maksujen ja myyntihintojen tarkistaminen - Harkinnanvaraisten palveluiden hinnat kustannuksia vastaavat (mm. venepaikat, viljelyspalstat) - Palvelutasoluokitus ja mitoitus alueelliset erot huomioiva (liikennöinnin määrä, palvelupisteen sijainti ja luonne) - Palveluiden järjestämistapavertailu (vertailukunta vertailut Porvoo)

26 22 - Sisäisten palvelusopimusten mukainen toiminta - Palveluverkon tarkastelun jatkaminen - Palveluverkon ulkopuolista kiinteistöistä luopuminen - Hyviin käytänteisiin kannustaminen Hyvät peruspalvelut - Tietojärjestelmien hyödyntäminen (tilahallintajärjestelmä, reittisuunnittelu, Aromin ja yslin kattavuuden kasvattaminen) - Asukasyhdistysten ympäristön siivoustalkoissa avustaminen välineillä ja kuljetuspalvelulla - Palveluverkkotyön jatkaminen - Julkisen liikenteen täydentäminen vaihtoehtoisin liikennemuodoin myönnettyjen määrärahojen puitteissa - JET-koulutuksen hyödyntäminen. Laadukas ympäristö - Toimipisteiden toimivuuden varmistaminen kyläkeskuksissa - Infran toteuttaminen keskustan tarpeita vastaavasti - Vanhojen kaatopaikkojen kunnostukset ensisijaisuusjärjestyksenä pohjavesialueet - Vesihuoltolaitoksen omavalvonta ja ajantasaistettujen suojelusuunnitelmien mukaiset toimet - Liikenneväylien hoito suolausta välttäen - Toimenpideohjelman mukaiset toimet - Sisäilmaryhmän säännöllinen reagoiva toiminta. - Kuntokierroksen jatkaminen asuinkiinteistöissä. Ennakoivat, budjetoidut korjaustoimenpiteet Toimiva tietoyhteiskunta - Henkilöstön osaamisen varmistaminen, koulutukseen kannustaminen - Toimivat nettisivut, oma aktiivinen toiminta sivuilla olevan tiedon ajan tasalla pitämiseksi - Sähköisten lomakkeiden ja sähköisen asioinnin kehittäminen - Yksityistieavustusten sähköinen hakumenettely - Sähköinen kokouskäytäntö käytössä - Reittisuunnitteluohjelma käytössä - Aromin käyttö reseptiikassa kattavasti, Mysli kattavasti tilaus- ja laskutuskäytössä - Kartoitetaan mahdollisuudet sosiaalisen median hyödyntämiseksi Tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Hallinto Yksityisteiden avustuskäytäntö yhdenmukaistettu. Joukkoliikenteen tuetut matkaliput koskevat kaikkia kaupungin asukkaita. Taloudellisena säästötoimenpiteenä karsitaan avointa joukkoliikennettä täydentäviä ostoliikenne ostoja ( euroa), palvelu- ja asiointiliikennettä ( euroa) sekä vuoden aikana esille tulleiden hankkeiden asiantuntijapalveluraha eurosta, euroon. Vuoroliikennettä täydentävä liikennöinti minimoidaan. Henkilö- ja tavaraliikenteen logistiikkayksikkö sijoittuu toimialan hallintoon. Logistiikkayksikkö jatkaa henkilö- ja tavaraliikenteen koordinointia ja haltuunottoa.

27 23 Pelastustoimesta vastaa Espoon kaupunki. Jätehuollon järjestämistehtävistä vastaa Raaseporiin sijoittunut seudullinen jätelautakunta. Kunnallistekniikka Kunnallistekniikan (liikenneväylät ja viheralueet) kunnossapito hoidetaan entisen Lohjan alueella pääosin omana työnä sekä ostopalveluna, ja yhdistyvien kuntien alueella ulkoisena palveluna. Taloudellisena säästötoimenpiteet kohdentuvat henkilöresursseihin seuraavasti: avoinna olevaa suunnitteluavustajan tehtävää ei täytetä ( euroa), kausityöntekijöinä toimivien puistotyöntekijöiden työsuhteen pituutta lyhennetään 2 viikolla ( euroa), puistotoimen eläköityvän työntekijän tehtävä muutetaan kausityöntekijän tehtäväksi ( euroa), Tilapäisen asentajan työsuhdetta jatketaan vain osan vuotta ( euroa). Lisäksi kohdistetaan kunnallistekniikan aineiden ja tarvikkeiden hankintaan euron säästötoimenpiteet. Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut toimivat yhdenmukaisin käytäntein ja mitoituksin koko uuden kunnan alueella. Toimintavuoden aikana toteutetaan tuotantokeittiöhanke, siten että se on käyttöönotettavissa alkuvuodesta Taloudelliset säästötoimenpiteet kohdentuvat seuraavasti: Ruokatuotannon reseptiikka yhdenmukaistetaan koko Lohjan alueella, ruokalistalla korvataan kalliita ruoka-aineita edullisimmilla ruoka-aineilla ( euroa), siivousmitoitukset yhdenmukaistetaan koko Lohjan alueella ( euroa), kotipalveluateriat tuotetaan yhdellä ateriavaihtoehdolla ( euroa), Varamiespalvelun sijaisten käytön kilpailutuksen tuoma säästö ( euroa), rekrytointi-ilmoitusten väheneminen Kuntarekryn käyttöönoton johdosta ( euroa). Tilapalvelut Kiinteistöjen ylläpito hoidetaan isännöintialueittain. Isännöintialueita on neljä. Kiinteistönhoidon työaikamitoitukset ovat yhdenmukaiset koko alueella. Alueen kiinteistöt on saatettu kaukovalvonnan piiriin. Taloudelliset säästötoimenpiteet kohdentuvat seuraavasti: kaukolämmön energiahinnan vaikutus ja energiatehokkuus toimenpiteet ( euroa), kunnossapitokohteiden priorisointi ( euroa). Vesihuolto Seudullinen vesihuoltoverkosto toimii kattavasti. Alueen verkosto on kaukovalvonnan piirissä. Vanhojen laitosyksiköiden tarvittavat purkamistyöt toteutetaan toimintavuoden aikana seudullisen vesihuoltoverkoston käyttöönotosta. Taloudelliset säästötoimenpiteet kohdentuvat seuraavasti: eläköitymisen yhteydessä vapautuvaa tehtävää ei täytetä, tehtävät hoidetaan tehtäväjärjestelyin ( euroa), palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden oston vähentäminen ( euroa)

28 24 TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Tekninen lautakunta) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot , TA 2013 TA 2014 muutos-% TS 2015 TS 2016 muut. 13/ Vesihuolto (sisältyy tekniseen lautakuntaan) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE ,

29 Kaupunkisuunnittelulautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallinto: Ympäristötoimen hallintopalvelut, lautakunnan asiat 11 kokousta / 0 Kaavoitus: Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus Kiinteistö- ja kartastopalvelut: Lakisääteiset kiinteistönmuodostuksen, maapolitiikan, mittauksen sekä kartta- ja paikkatietopalvelun tehtävät - 50 ha uusia hyväksyttyjä asemakaavoja tai muutoksia - 70 suunnittelutarveratkaisua - 60 poikkeamislupaa tai lausuntoa poikkeamisluvista kiinteistötoimitusta lupa- ja muita karttaotteita - 50 tontinluovutusta / / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. - Taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelma on laadittu. - Asemakaavojen ajantasaisuusselvitys on aloitettu. - Kiinteistönmuodostuksen rästitöiden purkaminen on käynnistetty resurssien puitteissa. - Kaupungin kasvua tukevan maapolitiikan hoito on varmistettu. - Maapoliittinen ohjelma on päivitetty. Tasapainoinen talous - Uuden Lohjan maankäytön kehityskuva ja rakennemalli on laadittu. Hyvät peruspalvelut - Hallinnon resurssit on kohdennettu oikein ja ne palvelevat toimialan yhteisiä tarpeita. - Kartta- ja paikkatietopalvelut on kysynnän mukaisesti tehokkaasti järjestetty - Sujuva mittaustoiminta maastomittausta edellyttävissä toiminnoissa Laadukas ympäristö - Ympäristötoimen koordinoimaa HINKU-hanketta on edistetty kaupungin kaikilla toimialoilla. Toimiva tietoyhteiskunta - Sähköinen kokouskäytäntö on vakiinnutettu osaksi tehokasta hallintoa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015 Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Lohja, organisaatiokonsepti 10.11.2015 Valtuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinvoima Hyvinvointi Lakisääteiset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus 23.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika

Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Lahden ja Nastolan yhdistyminen on iso muutos ja mahdollisuus Toiminta sopeutettava kiristyvään julkiseen talouteen Maan hallitusohjelma antaa kunnille liikkumavaraa ja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella

Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan palvelut haltuun järkevällä tuotteistamisella Kuntatekniikan päivät Ville Niukko p. 050 525 5645 ville.niukko@kuntamaisema.fi Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Varhaiskasvatuksen ensimmäisiä elokuussa toteutettavia toimenpiteitä on alettu valmistella; mm. tarvittavat henkilöstön kuulemiset

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot