Teosta-kuntoutus: Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishanke epätyypillisessä työsuhteessa oleville. Toteutuksen ( ) loppuraportti tilaajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teosta-kuntoutus: Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishanke epätyypillisessä työsuhteessa oleville. Toteutuksen (2008 2011) loppuraportti tilaajalle"

Transkriptio

1 Teosta-kuntoutus: Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishanke epätyypillisessä työsuhteessa oleville Toteutuksen ( ) loppuraportti tilaajalle Anu Arola, Seppo Miilunpalo, Reijo Mononen Kiipulan kuntoutuskeskus, Kiipulasäätiö Janakkala 2011

2 2 Sisällysluettelo 1 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Työhönkuntoutuksen kehittämishanke Kuntoutusmallien valinta epätyypillisessä työsuhteessa oleville TEOSTA-KUNTOUTUKSEN HANKESUUNNITELMA Kuntoutuksen tavoitteet ja kohderyhmät Kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta tukevat järjestelyt Kuntoutustarpeen arviointi, kohderyhmän tavoittaminen ja kuntoutukseen ohjaus Kuntoutuksen toteutus Kuntoutuksen sisältö Kuntoutuksen sisältökokonaisuudet Välitehtävät ja tuki työllistymisjaksojen aikana Yhteistyö ja työnjako Seuranta KUNTOUTUKSEN TOTEUTUS Kehittämishankkeen organisaatio Kuntoutuksen toteuttajat Kuntoutuksen sisältökokonaisuudet eli moduulit Kokemuksia moduulimalleista Kuntoutusluotsitoiminta Moodle Kuntoutusseula Teosta kuntoutuksen markkinointi Kuntoutusryhmien käynnistyminen Toiminta kuntoutusryhmien kanssa Havaintoja prosessista...32

3 Onnistumiskokemuksia HANKKEEN ITSEARVIOINTI Arvioinnin toteutus Kuntoutujia kuvaavat tiedot Kuntoutujien lukumäärä Kuntoutujien koulutus ja työhistoria Kuntoutujien työorientaatio Kuntoutujien terveydentila ja sairaudet Elämäntilanne Kuntoutusprosessia kuvaavat tiedot Kuntoutuksen kesto ja keskeytyminen Kuntoutuksen räätälöinnin tarve Isot elämänmuutokset kuntoutuksen aikana Kuntoutusluotsi ja omaohjaaja Moodlen käyttö Kuntoutujien toiminta ryhmässä Kuntoutuksen vaikutuksia ja tuloksia kuvaavat tiedot Kuntoutujien tavoitteet Muutokset kuntoutujien nimeämillä tavoitealueilla POHDINTA JA PÄÄTELMÄT Kohderyhmä ja sen tavoittaminen Osallistumisen esteet Toimivia käytäntöjä Kuntoutuksen vaikuttavuus Suositukset...59

4 4 LIITTEET Liite 1. Henkilökohtaisten projektien menetelmä Liite 2. Teostan malliohjelma Liite 3. Teostan kuntoutusseula Liite 4. B-lausunto-ohje Liite 5. Teosta-kuntoutuksen kehittämishankkeen arviointi: kuntoutujakohtaisen tiedonkeruun lomake

5 5 1 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 1.1 Työhönkuntoutuksen kehittämishanke Osallistumiskutsu. Kansaneläkelaitos (Kela) kutsui päivätyllä kirjeellä kuntoutuksen palvelutuottajia osallistumaan työikäisten kuntoutuksen kehittämiseen. Tämän työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tavoitteena oli saada Kelan käyttöön työikäisten kuntoutusmalleja, joita voidaan soveltaa harkinnanvaraisessa ja ammatillisessa kuntoutuksessa. Hankkeeseen osallistuvalta palveluntuottajalta edellytettiin ehdotusta, joka soveltuisi kuntoutustarpeen arviointiin, kuntoutuksen toteutukseen ja seurantaan yhteistyönä terveydenhuollon, työnantajan, palveluntuottajan ja Kelan kesken. Kohderyhmät. Kehittämishankkeella Kela ilmoitti hakevansa kuntoutusmalleja kolmelle eri kohderyhmälle: vakiintuneessa työsuhteessa olevat, epätyypillisessä työsuhteessa olevat ja yrittäjät. Kehittämishankkeessa kuntoutujat voivat saada ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden uhkan tai työ- ja ansiokyvyn olennaisen heikentymisen perusteella (KKRL 6 ) tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena (KKRL 12 ), jolloin kuntoutusta voidaan järjestää jo varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoilla voidaan järjestää myös ammatillisesti painottunutta lääkinnällistä kuntoutusta (kuten nykyiset ASLAK-kurssit). Hankkeeseen mukaan pyrkivän palveluntuottajan edellytettiin tarjoavan hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa vain yhtä kuntoutusmallia ja ilmoittavan näkemyksensä siitä, mille kahdelle em. kohderyhmistä kuntoutusmalli parhaiten soveltuisi. Valintamenettely. Kehittämishankkeeseen valittavien kuntoutusmallien hankinta tapahtui kaksivaiheisella menettelyllä. Ilmoittautumiskutsun perusteella osallistumishakemuksensa määräaikaan mennessä jättäneiden joukosta Kela valitsi neuvottelumenettelyyn ehdokkaat, jotka täyttivät osallistumiskutsussa esitetyt kelpoisuusehdot ja joiden ehdotus hyväksyttiin jatkoon esitettyjen vertailukriteerien perusteella. Neuvottelujen tarkoituksena oli tehtyjen tarjousten täsmentäminen vastamaan mahdollisimman hyvin asetettuja vaatimuksia ja tarvittaessa vähentämään jatkoneuvotteluihin osallistuvien ehdokkaitten määrää. Neuvottelumenettely päättyi tarjouspyyntöön, jossa tarjousten jättämisajankohta oli Aikataulu. Kehittämishankkeeseen valittujen hankkeitten toteutus ja ulkoinen arviointi suunniteltiin tapahtuvan välisenä ajankohtana. Valinnat. Yhteensä 23 palveluntuottajaa jätti osallistumishakemuksensa määräaikaan mennessä (Kelan esitys/päätös ). Hakemusten vertailun perusteella Kela hyväksyi neuvottelumenettelyyn 10 kuntoutusmallia ja 13 hakijaa karsiutui tässä vaiheessa. Kiipulan

6 6 kuntoutuskeskuksen epätyypillisessä työsuhteessa oleville kohdistettu kuntoutusmalli kuului karsiutuneiden joukkoon (Kelan ilmoituskirje ). 1.2 Kuntoutusmallien valinta epätyypillisessä työsuhteessa oleville Kutsu neuvottelumenettelyyn. Vuodenvaihteessa 2006/07 ( ) Kela ilmoitti, että saapuneiden tarjousten pohjalta ei kehittämishankkeessa ole saatu hankittua toteuttajia epätyypillisessä työsuhteessa olevien kohderyhmälle. Tämän vuoksi Kela oli tekemällään päätöksellä päättänyt jatkaa neuvottelumenettelyä kolmen palvelutuottajan kanssa. Kiipulan kuntoutuskeskus kuului neuvottelumenettelyyn kutsuttujen kolmen palvelutuottajien joukkoon sillä perusteella, että sen tälle kohderyhmälle (epätyypillisessä työsuhteessa olevat) kohdistettu kuntoutusmalli menestyi parhaiten osallistumishakemusten vertailun perusteella keväällä 2006 karsituista tarjouksista. Valintamenettely. Neuvottelumenettely käynnistyi Kelan järjestämällä tiedotustilaisuudella, johon osallistuivat Kelan kuntoutusryhmän edustajien lisäksi kutsuttujen kolmen palveluntuottajan edustajat (Kiipulasta palvelupäällikkö Marita Simola ja johtava ylilääkäri Seppo Miilunpalo) sekä Kelan tutkimusosaston tutkijoita ja Kelan Etelä-Suomen aluekeskuksen edustaja (Pirjo Hyytiäinen). Neuvotteluvaihe päättyi päivätyn lopullisen tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten jättämiseen mennessä. Aikataulu. Hankkeen toteutus suunniteltiin ajoittuvan väliseen ajankohtaan siten, että mahdollisten jatko- tai seurantajaksojen toteutus voi jatkua asti. Valinnat. Kela hyväksyi Kiipulan kuntoutuskeskuksen tarjouksen vahvistetulla päätöksellä (Ilmoituskirjeen pvm ) ja hankesopimus Kelan ja Kiipulan kesken allekirjoitettiin / Kelan päätöksen mukaan kehittämishankkeen rahoituksella voi kuntoutuksen aloittaa KKRL 12 :n perusteella 60 kuntoutujaa ja KKRL 6 :n perusteella 40 kuntoutujaa.

7 7 2 TEOSTA-KUNTOUTUKSEN HANKESUUNNITELMA Kuntoutusmalli. Kiipulan hyväksyttyyn tarjoukseen sisältyi kuvaus suunnitellusta kuntoutusmallista (17 tekstisivua, lisäksi liitteitä). Suunniteltu kuntoutusmalli kuvataan tässä lyhennettynä. Kuntoutuksen nimi. Kuntoutusmallin nimeksi annettiin Teosta kuntoutus, missä lyhenne teosta viittaa kuntoutuksen aikana käsiteltäviin teemoihin ja kuntoutuksen tavoitteisiin: Terveyttä, osaamista ja tahtoa muuttuvaan työelämään. 2.1 Kuntoutuksen tavoitteet ja kohderyhmät Teosta-työhönkuntoutuksen ensisijaisena tavoitteena on, että kuntoutujan henkilökohtainen toiminta terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi lisääntyy. Tämän ensisijaisen tavoitteen mahdollistamiseksi kuntoutuksen tavoitteena on lisätä kuntoutujan itsetuntemusta, tiedonhankintataitoja, työelämätaitoja, oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta ja vastuuta oman työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. Tällä tavoin kuntoutuksen avulla tuetaan kuntoutujan työkykyä, työuralle pääsemistä, siellä pysymistä ja ammatillista kehittymistä. Kuntoutuksen kohderyhmään kuuluvat keskeytyvissä tai kestoltaan vaihtuvissa työsuhteissa olevat henkilöt, joilla on viimeksi kuluneen 1,5 vuoden aikana ollut ainakin yksi työttömyysjakso ja (1) joilla on terveydentilan tai toimintakyvyn alenemisen vuoksi tarvetta työkykyä ylläpitävään tai parantavaan kuntoutukseen tai (2) joilla on työkyvyn alenemisen ehkäisemiseksi ja työllistymisen tukemiseksi tarvetta terveyttä ja työkykyä edistävään ja elämänhallintaa parantavaan varhaiskuntoutukseen. Esimerkkejä kohderyhmään kuuluvista ovat mm. palkkatuella työllistyneet ikääntyneet henkilöt (kohderyhmä 1) tai vuokratyössä olevat (työantajana vuokratyön yritys) tai keikkatyötä usean työnantajan palveluksessa tehneet henkilöt (kohderyhmä 2). 2.2 Kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta tukevat järjestelyt Hankekoordinaattori. Kehittämishankkeen toteutuksen keskeinen toimija on hankkeelle nimitettävä hankekoordinaattori. Hänen tehtäviinsä kuuluu hankkeeseen liittyvän päivittäisen kuntoutustoiminnan organisointi, mutta myös hankkeen toteutuksessa tarvittavan kehittämistoiminnan ja eri toimijoiden välisen yhteistoiminnan koordinointi. Hankekoordinaattoriksi nimetään yksi palveluntuottajan kehittämistyöryhmän jäsenistä. Kehittämistyöryhmä. Hankekoordinaattorin keskeinen resurssi ja yhteistyötaho on palveluntuottajan kehittämistyöryhmä. Hankekoordinaattorin johdolla kehittämistyöryhmän jäsenet vastaavat päivittäisen kuntoutustoiminnan toteutuksesta ja kuntoutustoiminnan sisällön kehittämisestä sekä käytännön työkalujen ja menetelmien valinnasta.

8 8 Alueellinen yhteistyöryhmä. Alueellisesti koottavan yhteistyöverkoston tehtävänä on tunnistaa kuntoutuksen kohderyhmiä ja tiedottaa kuntoutusmahdollisuudesta ja toimia kuntoutusta tukevana paikallisena verkostona. Hankekoordinaattori toimii yhteistyöryhmän koollekutsujana ja koordinoi sen toimintaa. Teosta-kuntoutuksen yhteistyöryhmään kuuluu edustaja Kelan paikallistoimistosta, edustajat alueen suurimmista työterveyshuollon palvelutuottajista, edustajat TE-toimistoista, työvoiman palvelukeskuksista ja merkittävimmistä vuokratyönantajista sekä kolmannen sektorin työhönvalmennus- ja työllistämispalveluiden tuottajista. Hankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on kokonaisvaltaisesti seurata ja tukea hankkeen toteutumista. Ohjausryhmään kuntoutuskeskus kutsuu edustajan Kelan aluekeskuksesta, TE-toimistosta, vuokratyönantajayrityksestä sekä Kiipulasäätiön hanketoiminnan ja ammatillisten avokuntoutuskurssien asiantuntijat. Ohjausryhmän puheenjohtaja toimi kuntoutuskeskuksen ylilääkäri ja sihteerinä hankekoordinaattori. 2.3 Kuntoutustarpeen arviointi, kohderyhmän tavoittaminen ja kuntoutukseen ohjaus Epätyypillisissä työsuhteissa olevien kuntoutuksen tarvetta arvioidaan yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa. Tarpeen arvioinnin perustana ovat ensisijaisesti kuntoutujien saaman hyödyn määritteleminen ja toissijaisesti työyhteisötasolle tunnistettavat muutostarpeet. Yhteistyökumppanit (työterveyshuolto, TE-toimistot/työvoiman palvelukeskukset, Kela) tiedottavat asiakkailleen tai työntekijöilleen (vuokratyönantajat) kuntoutusmahdollisuudesta. Kuntoutuksen palveluntuottaja tarjoaa yhteistyökumppaneille asiantuntijuutta kuntoutuksen kohderyhmän tunnistamisessa. Palveluntuottaja voi pitää tiedotustilaisuuksia työhönkuntoutuksesta esimerkiksi TE-toimiston henkilökunnalle, jotta työntekijät tuntevat kuntoutuksen vaihtoehdot ja osaavat puolestaan ohjata asiakkaitaan kuntoutukseen. Kuntoutustarpeen arviointiin tehdään kyselylomakemenetelmään perustuva kuntoutusseula, joka käytännön työkaluna helpottaa kuntoutustarpeen arviointia ja voi olla saatavilla esimerkiksi palveluntuottajan nettisivulla. Yhteistyöverkoston kanssa luotavien toimintakäytäntöjen avulla helpotetaan mahdollisten kuntoutujien tunnistamista ja ohjausta kuntoutukseen. Tässä tarkoituksessa Kiipula voi myös järjestää yhteistyökumppanin tiloissa tai tarvittaessa Kiipulan kaupunkitoimipisteissä. kuntoutujien rekrytointiin tarkoitettuja pestuupäiviä. Pestuupäivän tarkoituksena on konkretisoida kuntoutuksen sisältöjä ja motivoida asiakkaita. Tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien henkilöiden informointia ja kuntoutukseen ohjautumista palvelevan pestuupäivän sisällön kehittämisen tämän kehittämishankkeen aikana. Alueellinen yhteistyöryhmä laatii arvion kohderyhmään kuuluvien kuntoutustarpeesta ja eri kohderyhmien kuntoutujamääristä. Näiden arvioiden perusteella yhteistyöryhmä tekee suunnitelman kohderyhmiin kuuluvien kuntoutuspalvelutarpeesta. Kehittämishankkeessa tehtävät

9 9 arviot luovat tietopohjan, jonka avulla on laadittavissa yleisempää arvioita epätyypillisissä työsuhteissa olevien kuntoutustarpeesta ja mahdollisuuksista Suomessa. Kuntoutujien valinta Kelan ohjeistus edellyttää, että kuntoutukseen hakeutuvalla henkilöllä on tarkoitusta varten laadittu lääkärin B-lausunto. Sen laatiminen edellyttää asiointia terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa tai muussa terveydenhuollon toimipisteessä. Kuntoutujien valinnan tekee Kela hakemusten ja B-lausuntojen perusteella.

10 10 Kuntoutujan valinta TEOSTA -kuntoutukseen voidaan tehdä joko KKRL 6 tai 12 :n perusteella (taulukko). Kuntoutusmuoto Kohderyhmä ja tavoite Esimerkki kuntoutujasta Kuntoutuksen kesto Lähijaksot Välijaksot Kuntoutuksen räätälöinti Tuki työuralle KKRL 6 Henkilöille, joiden terveydentila tai työkyky on alentunut ja jotka tarvitsevat tukea työuralla pysymiseksi Pitkäaikaisia sairauksia, pitkittyneitä työttömyysjaksoja, työllistynyt palkkatuella Enintään 30 vrk noin 1,5 vuoden aikana Enintään seitsemän 4-5 vrk:n jaksoa, ryhmässä 6-10 kuntoutujaa Etätehtäviä, yhteydenpito omaohjaajaan ja ryhmään Moodle:n välityksellä. Kuntoutuksen paikallinen tuki: kuntoutusluotsi Henkilökohtaiset keskustelut, yksilöllinen oppimis- ja työurasuunnitelma, henkilökohtaiset kuntoutustavoitteet Ryhmäohjelman painottaminen kuntoutujien tarpeiden mukaan Tiedot ja taidot käyttöön KKRL 12 Varhaiskuntoutusta työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi ja työllistymisen tukemiseksi Enintään kohtalaisia ongelmia terveydessä tai jaksamisessa, kausi- tai pätkätyö, työllistynyt vuokratyöntekijänä Enintään 22 vrk noin 1 vuoden aikana Enintään viisi 4-5 vrk:n jaksoa, ryhmässä 6-10 kuntoutujaa Etätehtäviä, yhteydenpito omaohjaajaan ja ryhmään Moodle:n välityksellä. Kuntoutuksen paikallinen tuki: kuntoutusluotsi Henkilökohtaiset keskustelut, yksilöllinen oppimis- ja työurasuunnitelma, henkilökohtaiset kuntoutustavoitteet Ryhmäohjelman painottaminen kuntoutujien tarpeiden mukaan

11 Kuntoutuksen toteutus Kuntoutus nähdään oppimisprosessina, jonka avulla on mahdollista tukea työkyvyn ylläpitämistä ja luoda pohjaa työuran jatkamiseksi mahdollisimman pitkään. Kuntoutuksen suunnittelu tehdään monitieteelliseltä pohjalta ja kuntoutusprosessin ohjaus toteutetaan moniammatillisesti. Keskeisiä suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvia ammattihenkilöitä ovat psykologi, sosiaalityöntekijä, työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti. Näistä ammattihenkilöistä valitaan työpari, joka ohjaa kuntoutusprosessia. Kuntoutusprosessia ohjaavasta työparista toinen toimii kuntoutusluotsina. Kuntoutusluotsi toimii yhteyshenkilönä sekä kuntoutujille että yhteistyöverkostoon ja siksi kuntoutusluotsi on keskeinen toimija kuntoutuksen aikana. Lisäksi suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu lääkäri ja tarpeen mukaan muita asiantuntijoita Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksesta. Kehittämishankkeessa käytetään Kiipulan erityisosaamista ja kokemusta ammatillisen kuntoutuksen ja koulutuksen yhteensovittamisesta. 2.5 Kuntoutuksen sisältö Kuntoutus jakautuu aloitusjaksoon, varsinaisiin kuntoutusjaksoihin ja päätösjaksoon. Kuntoutuksen kesto ja jaksotus eri kohderyhmille on esitetty taulukossa (luku 2.3.). Kummankin kohderyhmän kohdalla toimitaan kuntoutuksen suunnittelussa kuntoutuslaitoksessa samansuuntaisesti. Ensimmäisellä lähijaksolla suunnitellaan kuntoutuksen sisällön teema-alueita yhdessä kuntoutujaryhmän kanssa. Moduulien suunnittelussa ollaan kohderyhmäsensitiivisiä ja moduuleita painotetaan kuntoutujaryhmän tarpeita vastaaviksi. Koko prosessin tavoitteena on luoda näköalaoja tulevaisuuden suhteen ja vahvistaa työelämään sitoutumista. Kuntoutuksen aikana tuetaan työuralle pääsemistä, siellä pysymistä ja ammatillista kehittymistä. Kuntoutuksen sisältöön on valittu uusia moduuleita, joita ovat oppimisvalmennus, työnhakuvalmennus ja työhön liittyvää valmennus, jotka liittyvät oppimis- ja työurasuunnitelmaan ja tukevat ammatillista kehittymistä ja kasvua. Kuntoutujan henkilökohtaisten tavoitteiden etenemistä tukevat keskustelut kuntoutusluotsin kanssa. Keskusteluissa arvioidaan kuntoutuksen etenemistä ja tarkennetaan suunnitelmia. Suunnitelmista tehdään kuntoutujan kanssa yksilöllinen oppimis- ja työurasuunnitelma kuntoutuksen ajalle. Suunnitelmien laatimisessa hyödynnetään kuntoutustyöntekijöiden asiantuntemusta ja vertaistukea. Kuntoutujan työurasuunnittelussa käytetään tarvittaessa eri asiantuntijoita: lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, työfysioterapeutti, ammatillinen kuntoutusohjaaja sekä tarpeen mukaan käytännön työelämän asiantuntijoita ja muita työelämän asiantuntijoita, esimerkiksi työllistävän yrityksen työhönvalmentajaa, joka toimii tässä

12 12 kehittämishankkeessa kuntoutusluotsina. Kuntoutuja on aktiivinen osallistuja koko prosessin ajan ja tämä toteutetaan siten, että suunnitelmien kirjaaminen on osa oppimistehtävää. Yksilöhaastattelut ovat yksi keskeinen työmuoto yksilöllisten tavoitteiden ja suunnitelmien laatimisen tueksi ja edistymisen seuraamiseksi. Näitä yksilöllisiä keskusteluja on tarpeen mukaan eri jaksojen aikana ottaen huomioon kohderyhmän tarpeet. Kuntoutuksessa tuetaan yksilöllistä oppimista ja erilaisten tehtävien avulla aktivoidaan ja motivoidaan kuntoutujia oppimaan oppimisessa. Kuntoutuksessa käytetään sellaisia mittareita ja kyselyitä, joiden käytöstä on aiempaa kokemusta Kiipulan kuntoutuskeskuksessa. Kuntoutuksen kehittämistyön aikana voidaan ottaa käyttöön myös muita soveltuvia mittareita. Mittareiden ja kyselyiden käyttöä arvioidaan yhteistyöryhmässä ja uusien mittareiden ja arviointilomakkeiden käytöstä raportoidaan erikseen Kelaa. 2.6 Kuntoutuksen sisältökokonaisuudet Moduuli 1, terveys ja työkunto. Kuntoutukseen sisältyy perusasiaa liittyen terveyteen ja itsestä huolehtimiseen. Fyysisen aktivointi ja ohjaus sisältää oman fyysisen aktiivisuuden arviointia, eri liikuntamuotojen kokeilua, ohjattua liikuntaa, kuntosaliharjoittelua, lihaskuntoharjoittelua, kehonhallinnan harjoituksia ja venyttelyharjoituksia. Tavoitteena on laatia henkilökohtainen liikuntasuunnitelma. Terveellisiin elämäntapoihin liittyviä teemoja ovat terveellinen ravinto ja sen toteuttamismahdollisuudet ja painonhallinnan keinot. Terveellisiin elämäntapoihin liittyviä aiheita on myös alkoholin, tupakan ja unen merkitys ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tähän moduuliin sisältyy myös erilaisia keskusteluja rentoutumisen merkityksestä ja rentoutumisharjoituksia. Kuntoutuja laatii omaan terveyteen ja työkuntoon liittyvät muutostavoitteet, joita työstetään myös tässä moduulissa käsiteltäviin teemoihin liittyen. Työkuntoon liittyvässä aiheissa käsitellään mm. työergonomiaa, työtapoja, työn fyysistä kuormittavuutta. Moduuliin sisältyy tietoa ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista mm. elintapoihin, terveysvalintoihin. Kuntoutujille tehdään tarpeen mukaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja työ- ja toimintakunnon testejä ja mittauksia. Moduuli 2, oppimis- ja työurasuunnittelu. Kuntoutuksessa vahvistetaan kuntoutujien motivaatiota ja aktiivista otetta työelämään. Lisäksi korostetaan kurssilaisten omaa vastuuta työkyvyn säilyttämisen ja toisaalta myös työllistymisestä huolehtimisesta. Kuntoutuksen aikana tehdään oppimis- ja työurasuunnitelma, jonka työstämisen apuna käytetään koulutus- ja työhistorian kuvausta. Kuntoutusjaksoilla tehdään erilaisia urasuunnitteluun liittyviä tehtäviä ja niitä voidaan antaa myös välitehtäviksi. Erilaisten tehtävien avulla kehitetään tiedonhankintataitoja.

13 13 Työllistymisen ja urasuunnittelun apuna voidaan käyttää oppimiskykytestistöä (AVO-9) ja sen pohjata käydä keskustelua ja tehdä suunnitelmaa tulevaa työuraa varten. Yhtenä osasuunnitelmana voi esimerkiksi olla uusi ammatillinen koulutus, opintojen täydennys tai loppuun saattaminen. Moduuli 3, työelämätaidot. Tavoitteena on kehittää kuntoutujien työelämätaitoja ja vahvistaa itseohjautuvuutta. Kuntoutuksen aikana vahvistetaan esimerkiksi vuokratyössä tarvittavia taitoja ja ominaisuuksia, rohkeutta kohdata uusia ihmisiä ja tilanteita ja valmiutta tehdä uutta työtä muuttuvissa ympäristöissä. Yhtenä käsiteltävänä aihekokonaisuutena on vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja niiden kehittäminen, sillä niiden taitojen hallinta on tärkeää, jotta henkilö pärjää työelämässä. Kuntoutuksen aikana käsitellään työelämään liittyvien asenteita, pelkoja ja odotuksia. Erilaisten tilanteiden ja tunteiden kohtaamisen tukemista tehdään työnohjauksellisin menetelmin. Moduuli 4, itsetuntemus ja henkinen hyvinvointi. Itsetuntemus on oppimisen ja kehittymisen lähtökohta. Omien vahvuuksien tunnistamisen kautta vahvistetaan itseluottamusta ja itsensä arvostamista. Kuntoutuksessa vaikutetaan kuntoutujien kehittämisen haluun, motivaatioon ja vahvistetaan uskoa omiin kykyihin, osaamisen ja selviytymiseen niin työntekijänä kuin oppijana. Itsetuntemusta syvennetään omien resurssien tunnistamisen, itseilmaisun, vuorovaikutustaitojen, positiivisen ajattelun ja itseluottamusta kohottavan toiminnan kautta. Tavoitteena on, että kuntoutuja tunnistaa ja hänelle selkiytyy omat realistiset mahdollisuudet työelämän suhteen. Kuntoutuksen yksi tehtävä on tukea kuntoutujien kykyä markkinoida ja arvioida omaa osaamistaan. Moduuli 5, oppimisvalmennus. Oppimisvalmennukseen sisältyy erilaisia tehtäviä ja oman osaamisen kehittämistä. Näiden tehtävien avulla pyritään vahvistamaan kuntoutujien kehittymisen halua ja oppimaan oppimisen taitoja. Eritystä huomiota kiinnitetään osaamisen tunnistamiseen ja tunnustaminen, jotka mahdollistavat kuntoutujan kehittymisen. Oppimisen tukena käytetään oppimispäiväkirjaa. Kuntoutujia ohjataan tarvittaessa oman työllistymisen ja ammatillisen osaamisen kehittymisellä eteenpäin. Kuntoutus toteutetaan joustavasti ja yksilölähtöisesti, ja siksi kuntoutuksessa käsiteltävät asiat yhdistetään kiinteästi kuntoutujan omaan arkeen. Moduuli 6, työnhakuvalmennus. Työnhakuvalmennukseen kuuluu työelämätietoutta, esimerkiksi työllistymiseen liittyvää materiaalia, työsuhdeasiaa, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet sekä tietoa elinkeinoelämän eri sektoreiden rekrytointitarpeista. Näihin asioihin voidaan liittää erilaisia välitehtäviä esimerkiksi tutustumista keskeisiin työ- ja koulutusaloihin, omaan työuran suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Työnhakuvalmennuksen yhteydessä kurssilaiset tuottavat itsestään markkinointi- ja informaatiomateriaalia, joka päivitetään ja lähetetään vähintään kolmelle potentiaalisille työnantajille. Tässä voidaan hyödyntää olemassa olevia suhteita työelämään esimerkiksi vuokratyönantajat.

14 Välitehtävät ja tuki työllistymisjaksojen aikana Kuntoutujien välijakson ajalle annetaan välitehtäviä eri moduuleihin liittyen. Välitehtäviä voidaan työstää Moodle oppimisalustan avulla tai samat tehtävät voidaan antaa myös kirjallisesti niille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuus tehdä tehtäviä verkossa. Kuntoutusprosessissa hyödynnetään ryhmältä saatavaa vertaistukea ja sitä voidaan käyttää myös välitehtäviä annettaessa. Osa tehtävistä voi olla ryhmässä toteutettavia tai verkossa ryhmätyönä tehtäviä. Kuntoutusluotsin kanssa pidetään yhteyttä Moodle-verkkotyöskentelyn avulla. Yhteydenpito on mahdollista myös sähköpostilla ja puhelimitse, jos verkkotyöskentely ei ole mahdollista. Kuntoutusluotsi on kuntoutujan tukihenkilönä koko kuntoutusprosessin ajan. Kuntoutukseen liittyy kummankin kohderyhmällä kuntoutusjaksojen välillä työssäolojaksoja, jonka aikana tuetaan kuntoutuksen tavoitteita. Tuki mahdollistetaan kuntoutusluotsitoiminnan avulla. Kuntoutusluotsi tukee tavoitteiden etenemistä työllistävästä yrityksestä käsin tai palveluntuottajan kuntoutusluotsi käy välijakson aikana tapaamassa kuntoutujaa työpaikalla. Silloin kun kuntoutusluotsi on työllistävässä yrityksessä, hän toimii kuntoutujan tukihenkilönä työjakson aikana ja ohjaajana työllistymispolulla. Kuntoutusluotsilla on mahdollisuus työllisyysjakson aikana arvioida ja ohjata kuntoutujaa ja samalla olla tukena myös oppimisessa. Oppimiseen ja ohjauksen tukena on oppimis- ja työurasuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan koko prosessin ajan. Työterveyshuollon tuki välijaksojen aikana voi liittyä henkilökohtaisten muutossuunnitelmien etenemisen tukemiseen, jotka liittyvä kuntoutujan terveyteen ja työkykyyn. 2.8 Yhteistyö ja työnjako Kehittämistehtävänä ja -tavoitteena on luoda yhteistyömalleja koko kuntoutusprosessiin. Kiipulan rooli on luoda alueelliset yhteistyöverkostot ja koordinoida niiden toimintaa ja tällä tavoin mahdollistaa kehittämistehtävän tavoitteiden eteneminen. Palveluntuottaja on jo hankkeen suunnitteluvaiheessa käynyt usean yhteistyötahon kanssa neuvotteluja hankkeen tavoitteisiin, sisältöön ja toteutukseen liittyvistä asioista. Yhteistyökumppaneista muodostuu yhteistyöverkosto, jonka tehtävä on tiedottaa työhönkuntoutuksen hankkeesta. Tavoitteena on, että kehitettävien toimintakäytäntöjen avulla helpotetaan verkostojen asiakkaita oikeiden polkujen löytämisessä. Välijaksojen aikana tehdään yhteistyötä asiakkaan kanssa. Yhtenä yhteydenpitovälineenä on Moodle oppimisalusta. Muita yhteydenpitokeinoja kehitetään kehittämishankkeen aikana ja niiden toimivuutta arvioidaan yhteistyöryhmässä. Yhteydenpitovälineenä voi olla sähköposti tai puhelinyhteys palveluntuottajan kuntoutusluotsiin.

15 15 Palveluntuottajan kuntoutusluotsi voi toimia myös eräänlaisena työhönvalmentajana, jolloin hän käy työpaikalla tapaamassa kuntoutujaa ja keskusteluiden avulla selvittää kuntoutujan työssä pärjäämistä. Kuntoutusjakson aikana arvioidaan yhteydenpidon toimivuutta myös kuntoutusasiakkaiden kanssa. Kuntoutusprosessista kerätään asiakaspalautetta, jossa kiinnitetään erityistä huomiota erilaisen tuen saamisesta ja sen riittävyydestä kuntoutujien näkökulmasta. Yksi kehitettävä yhteistyömalli on kuntoutujaryhmän vertaistuen eri muodot ja mahdollisuudet välijaksojen aikana. 2.9 Seuranta Seurantaa tehdään koko kuntoutusprosessin ajan. Seurannan ja arvioinnin keskeiset tulokset kootaan kokeilusta tehtävään raporttiin, joka toimitetaan Kelaan. Kaksi keskeistä seurannan apuvälinettä on oppimis- ja työurasuunnitelma ja henkilökohtaisten projektien menetelmä (henkilökohtaiset muutostavoitteet). Seurannan tarkoituksena on arvioida oppimis- ja työurasuunnitelmien ja henkilökohtaisten tavoitteiden (henkilökohtaisten projektien menetelmä) toteutumista kuntoutuksen eri vaiheissa ja muokata niitä tarvittaessa. Seurannassa koottavan dokumenttimateriaalien perusteella kuntoutuksen mallia ja menetelmiä arvioidaan molemmissa kohderyhmissä. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on selvittää, mitkä menetelmät ja prosessit toimivat kenenkin kohdalla parhaiten. Seurantaa ja arviointia tehdään sekä yksilötasolla että ryhmätasolla. Kuntoutusluotsin kanssa käydyissä keskusteluissa arvioidaan eri suunnitelmien toteutumista ja tehdään niihin tarvittavia muutoksia. Välijakson aikana kuntoutuja on yhteydessä kuntoutusluotsiin puhelimitse, sähköpostitse ja Moodle-verkkotyöskentelyn kautta. Suunnitelmien etenemistä tukevat yhdessä toteuttavat etätehtävät ja verkkokeskustelut, joissa kuntoutujat saavat tukea niin kuntoutustyöntekijöiltä kuin myös toisilta kurssilaisilta. Kuntoutujien muutossuunnitelmien tukeminen työterveyshuollossa on yksi kehittämistehtävä. Työterveyshuollon rooli on tukea etenkin kuntoutujien terveyteen ja elämäntapoihin liittyviä suunnitelmia ja tavoitteita. Työterveyshuollon seurantaan haetaan toimivia toimintakäytäntöjä kehittämishankkeen aikana. Kuntoutujat työstävät kuntoutusprosessin aikana omaa oppimis- ja työurasuunnitelmaa ja laativat viimeisellä jaksolla suunnitelman koulutus- ja työelämäpolun seuraavasta vaiheesta. Tämän suunnitelman käsittely yhteistyöverkostossa kuntoutuksen aikana ja sen jälkeen on yksi keskeinen seurantatoimenpide. Tätä suunnitelmaa voidaan käsitellä yrityksessä, työvoimahallinnossa ja työterveyshuollossa koko kuntoutusprosessin aikana ja sen jälkeisessä seurantavaiheessa. Jokainen yhteistyötahoista seuraa omasta roolistaan kuntoutujan polkua.

16 16 Seurantakyselyn tavoitteena on arvioida kuntoutuksen tavoitteiden etenemistä kuntoutuksen päätyttyä. Kuntoutusjaksojen jälkeen toteutettava seurantakysely tehdään postikyselynä. Seurantakyselyn sisältö kehitetään yhteistyössä alueellisen yhteistyöryhmän kanssa. Seurantakyselyn avulla arvioidaan koulutus- ja työura ja muutossuunnitelmien (henkilökohtaiset projektit) etenemistä. Kysely tehdään kohderyhmälle 1 noin 3-6 kuukauden kuluttua ja kohderyhmälle 2 noin vuoden kuluttua kuntoutuksen päättymisestä. Koko kuntoutushankkeen arviointia tehdään yhteistyössä Kelan kanssa.

17 17 3 KUNTOUTUKSEN TOTEUTUS 3.1 Kehittämishankkeen organisaatio Hankkeen tukemiseksi perustettiin kolme työryhmää: kehittämis-, yhteistyö- ja ohjausryhmät. Lisäksi Kela teki hankkeen arvioinnista sopimuksen Kiipulasäätiön kanssa. Seuraavassa kuvassa ilmenee Teostan organisaatio: Kehittämistyöryhmän tehtävänä oli kuntoutusmallin sisältyvien toimintatapojen ja kuntoutuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu, kehittäminen ja käytännön toteutus. Hankkeen käynnistymistä edeltäneen suunnitteluvaiheen ideointi- ja suunnittelukokouksiin osallistui yli 10 henkilöä Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksessa. Hankkeen käynnistyessä vuoden 2008 alussa kehittämisryhmään kuului ja sen toimintaan osallistui kahdeksan henkilöä. Kehittämistyöryhmä toimi hankkeen alkuaikoina hyvin aktiivisesti. Esimerkiksi ensimmäiseen Kelalle tehtyyn hankkeen väliraporttiin oli kirjattu, että aikavälillä kehittämistyöryhmä kokoontui 24 kertaa.

18 18 Kehittämisryhmä alkoi kuitenkin pienentyä jo hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna, kun työntekijöitä jäi pois kehittämistyöryhmästä. Ulkoisia syitä poisjäämiselle olivat mm. siirtymiset toisiin tehtäviin Kiipulan ulkopuolelle. Lukumääräisesti suurempi syy oli kuitenkin työntekijöiden jättäytyminen pois kehittämisryhmästä vedoten muiden tehtäviensä tarvitsemaan työaikaan. Nelivuotisen hankkeen kahden viimeisen hankevuoden aikana kehittämistyöryhmän muodosti ja sen toimintaan osallistui käytännössä vain kolme työntekijää. Samat henkilöt muodostivat myös kuntoutusta toteuttavan ydintiimin, jota kulloisenkin tarpeen mukaan täydennettiin muilla kuntoutuksen ammattihenkilöillä. Taulukko. Kehittämistyöryhmä hankkeen alkaessa vuoden 2008 alussa ja hankkeen kahden viimeisen toimintavuoden ( ) aikana. Kehittämistyöryhmä Hankkeen alkaessa v Hankkeen jälkimmäisellä puoliskolla vv Anu Arola, stt, hankekoordinaattori Juha-Matti Jokinen, ft, työhönvalmentaja Maija-Leena Kaikkonen, palvelupäällikkö (Aikuiskoulutus) Anu Arola, stt, hankekoordinaattori Seppo Miilunpalo, terv.huoll.erik.l., ylilääkäri Reijo Mononen, psykologi Malla Kozelj, ft, työfysioterapeutti Seppo Miilunpalo, terv.huoll.erik.lääkäri, ylilääkäri Petri Peräkasari, psykologi, vastaava psykologi Marita Simola, tth, palvelupäällikkö (yrityspalvelut) Varpu Vesterinen, tth, TYKkoordinaattori Yhteistyöryhmä perustettiin vuonna 2008 ja siihen kutsuttiin eri tahojen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella edustaja Hämeenlinnan Kelasta, työterveyshoitaja/-hoitajia alueella toimivista työterveyshuollon palveluntuottajista, työvoimaohjaajia Hämeenlinnan ja Riihimäen TEtoimistoista ja työvoiman palvelukeskuksista, edustajat kolmesta henkilöstöpalvelualojen yrityksistä (= vuokratyöyrityksiä) sekä edustajat Luotsisäätiöstä ja Sadonkorjuu-hankkeesta (Hyvinkään-Riihimäen Aikuiskoulutuskeskus, nykyisin Hyria).

19 19 Työterveyshuoltojen edustajat jäivät pois toiminnasta jo yhteistyöryhmän ensimmäisen kokouskutsun/kokouksen yhteydessä ilmoittaen syyksi ensisijaisesti sen, että heillä ei käytännössä ole asiakkaina pätkätyöläisiä. Toiminnan alkaessa muista em. tahoista saatiin yhteistyöryhmään edustajia. Hankkeen edetessä yhteistyöryhmän toimintaan osallistuneiden henkilöiden joukko supistui niin, että mukana olivat Teostan hankekoordinaattorin ja psykologin lisäksi edustajat Kelasta, TE-toimistosta, Luotsisäätiöstä, Sadonkorjuu-hankkeesta (ks. taulukko alla). Taulukko. Yhteistyöryhmään kutsutut hankkeen alkaessa vuoden 2008 alussa ja toimintaan osallistuneet hankkeen kahden viimeisen toimintavuoden aikana. Yhteistyöryhmä Työryhmään kutsutut toiminnan alkaessa v Kiipula (Anu Arola, Marita Simola) Kela (Hml), Erja Koskinen TTH Medivire (Pirjo Onnela) TTH Työsyke (Tarja Heinonen) TTH Mehiläinen (Päivi Jurvanen, Anu Pöysti) TTH Linnan klinikka (Tuula Heinonen) Henkilöstöpalvelu Staffpoint (Hml) (Antti Astrén) Työvoiman palveluk. (Hml) (Tarja Vikman, Merja Niemi) TE-toimisto (Hml) (Tarja Pullinen, Mari Pirttiniemi, Arto Ijäs) TE-toimisto (Rmk) (Anne Leinonen) Luotsisäätiö (Merja Ritala) Sadonkorjuuhanke (Hyria) (Tapio Piilola) Toimintaan osallistuneet hankkeen jälkimmäisellä puoliskolla Kiipula (Anu Arola, Reijo Mononen) Kela (Hml), Erja Koskinen TE-toimisto (Hml) (Arto Ijäs) Luotsisäätiö (Merja Ritala) Hyria (Heikki Kallunki) Yhteistyöryhmä kokoontui vuosina seitsemän kertaa ja vuosina kaksi kertaa.

20 20 Ohjausryhmän tehtävänä oli seurata ja ohjata kehittämistyöryhmän toimintaa. Ohjausryhmään kuuluivat Riihimäen TE toimiston johtaja, Staffpoint Oy:n edustaja sekä edustaja Kelan Etelä- Suomen aluetoimistosta. Lisäksi ryhmään oli kutsuttu kaksi hanketoiminnan ja ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijaa Kiipulan ammattiopistosta. Toinen heistä (Petteri Ora) toimi myös Kelan Teosta-hankkeelle tilaaman hankearvioinnin käytännön toteuttajana. Ohjausryhmän kokoonpano säilyi hankkeen ajan lähes muuttumattomana. Staffpoint Oy:n edustaja jäi kuitenkin jo ensimmäisenä vuonna pois ryhmästä, koska ko. toimiston toiminta päättyi Hämeenlinnassa. Ohjausryhmä kokoontui vuosina yhdeksän kertaa ja vuosina viisi kertaa. Taulukko. Ohjausryhmän kokoonpano Ohjausryhmä Ryhmän kokoonpano hankkeen alkaessa Kela (E-S:n aluetsto) (Pirjo Hyytiäinen) TE-tsto (Rmk) (Pekka Voutilainen) Staffpoint (Hml) (Antti Astrén) Kiipula (Kao) (Leila Koponen, Petteri Ora) Teosta-hanke (Kiipula) (Anu Arola, Seppo Miilunpalo, Marita Simola) Ryhmän kokoonpano hankkeen toisella puoliskolla Kela (E-S:n aluetsto) (Pirjo Hyytiäinen) TE-tsto (Rmk) (Pekka Voutilainen) Kiipula (Kao) (Leila Koponen, Petteri Ora) Teosta-hanke (Kiipula) (Anu Arola, Seppo Miilunpalo, Reijo Mononen) Arviointityöryhmän tehtävänä oli Kelan toimeksiannosta suorittaa hankkeen ulkopuolinen arviointi Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Hankesopimus puolestaan velvoitti kehittämishankkeen toteuttajia osallistumaan kehittämishankkeen arviointiin ja siihen liittyvän tutkimusaineiston keräämiseen. Arviointityöryhmään kuuluivat projektinjohtaja Petteri Ora ja koulutusjohtaja Rauno Konttila Kiipulan ammattiopistosta. Heistä ensin mainittu toimi varsinaisena arviointitiedon kerääjänä, ja oli tässä tehtävässään usein tekemisissä Teostan hankekoordinaattorin ja myös hankkeen muiden keskeisten toimijoiden kanssa sekä osallistui hankkeen ohjausryhmän toimintaan. Rooliaan Teostahankkeessa arvioitsija Ora kuvasi termillä kriittinen ystävä. Arviointityöryhmän arviointiraportti ei sisälly tähän raporttiin.

21 Kuntoutuksen toteuttajat Kuntoutuksen toteutukseen osallistui Kiipulan kuntoutuskeskuksessa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluivat sosiaalityöntekijä, psykologi, fysioterapeutti ja lääkäri. Tiimiä täydennettiin tarvittaessa sairaanhoitajalla ja ravitsemusterapeutilla. Lisäksi oli asiantuntijoita Kiipulan ammattiopiston ja aikuiskoulutuskeskuksen puolelta (esim. ATK-opettaja) sekä kuntoutujan kotipaikkakunnalla kuntoutujalle nimetty kuntoutusluotsi. Käytännössä pyrittiin siihen, että kullakin kuntoutusryhmällä toteutuksesta vastaava ydintiimi pysyisi samana koko kuntoutusprosessin ajan. Tässä myös pääosin onnistuttiin. 3.3 Kuntoutuksen sisältökokonaisuudet eli moduulit Terveys ja työkunto -moduuli Terveyttä ja työkuntoa lähestyttiin aluksi tutustumalla professori Ilmarisen työryhmineen Työterveyslaitoksessa kehittämään työkyky-malliin. Tämä työkyvyn moniulotteinen talomalli viitoitti koko kuntoutusprosessia ja oli sisäänrakennettuna kaikissa moduuleissa. Moduuli painottui terveyteen ja itsestä huolehtimiseen. Se sisälsi oman fyysisen aktiivisuuden arviointia, eri liikuntamuotojen kokeilua, ohjattua liikuntaa, kuntosaliharjoittelua, lihaskuntoharjoittelua, kehonhallinnan harjoituksia ja venyttelyharjoituksia. Kuntoutujat saivat kuntotestien pohjalta sekä liikuntaharjoitusten yhteydessä henkilökohtaista ohjausta ja kirjallista materiaalia kotiharjoitusten tueksi. Terveellisiin elämäntapoihin liittyvä ohjaus painottui terveellisen ravinnon merkitykseen, sen toteuttamismahdollisuuksiin ja painonhallinnan keinoihin. Muita keskeisiä elämäntapoihin liittyviä aiheita olivat mm. alkoholin, tupakan ja erityisesti unen merkitys ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi tässä moduulissa oli rentoutumistietoa ja -harjoituksia. Kuntoutujille tehtiin tarpeen mukaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja työ- ja toimintakunnon testejä ja mittauksia. Näitä ovat mm. erilaiset haastattelut, terveystarkastukset ja kyselyt (esimerkiksi Rand36, AVO9, Työkykyindeksi). Kuntoutuja laatii myös omaan terveyteen ja työkuntoon liittyvät muutostavoitteensa, joita seurattiin ja päivitettiin koko kuntoutusprosessin ajan (ks. liite 1). Oppimis- ja työurasuunnittelu moduuli Kuntoutujat tutustuivat erilaisten oppimistehtävien kautta omiin oppimistyyleihinsä ja tiedostavat heille parhaiten soveltuvat oppimistavat ja - tekniikat. Kuntoutuksessa pyrittiin vahvistamaan kuntoutujien opiskelumotivaatiota, tiedonhankintataitoja ja aktiivista otetta työelämään hakeutumisessa.

22 22 Kuntoutuksen aikana käsiteltiin kuntoutujien koulutus- ja työhistoriaa ja pyrittiin niiden pohjalta rakentaa tulevaisuuden työllistymissuunnitelmia. Kuntoutujan jatkosuunnitelmana voi olla mm. uuden ammatillisen koulutuksen hankkiminen, opintojen täydentäminen tai loppuun saattaminen. Lisäksi korostettiin kuntoutujien omaa vastuuta työkyvyn säilyttämisestä sekä työllistymisestä. Kuntoutusjaksoilla tehtiin erilaisia urasuunnitteluun liittyviä tehtäviä. Niitä annettiin myös välitehtäviksi, joiden pohjalta käytiin yhteisiä ja henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja. Työelämätaidot-moduuli Tavoitteena oli vahvistaa kuntoutujien sekä yleisiä että tehtäväkohtaisia työelämätaitoja ja tukea itseohjautuvuutta. Kuntoutuksen aikana käsiteltiin esim. määräaikaisissa ja lyhytkestoisissa työsuhteissa tarvittavia taitoja ja ominaisuuksia, kuten rohkeutta kohdata uusia ihmisiä ja tilanteita sekä valmiutta tehdä uudenlaista työtä muuttuvissa ympäristöissä. Keskeisenä työelämätaitojen aihekokonaisuuteen kuuluivat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Niiden hallinta ja edelleen kehittäminen tukevat työelämässä ja erityisesti työyhteisöissä selviytymistä, pärjäämistä ja onnistumista. Konkreettisia aihekokonaisuuksia olivat mm. neuvottelutaidot, esimies- ja alaistaidot sekä kyky antaa ja vastaanottaa palautetta. Kuntoutuksen aikana käsiteltiin myös työelämään liittyviä asenteita, pelkoja ja odotuksia. Erilaisten tilanteiden ja tunteiden kohtaamista tuettiin myös työnohjauksellisin menetelmin. Itsetuntemus ja henkinen hyvinvointi moduuli Itsetuntemus on merkittävä oppimisen ja kehittymisen lähtökohta. Omien vahvuuksien tunnistamisen kautta vahvistettiin kuntoutujan itsetuntoa, joka on henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan perusta. Kuntoutuksella pyrittiin vaikuttamaan kuntoutujien kehittymisen haluun ja motivaatioon ja vahvistamaan uskoa omiin kykyihin, osaamisen ja selviytymiseen niin työntekijänä kuin oppijana. Itsetuntemus edellyttää myös omien arvojen ja taitojen tiedostamista. Mitä minä arvostan, mistä nautin, mikä tuottaa minulle iloa, mistä haaveilen ja unelmoin. Missä olen onnistunut, mitä osaan, missä olen hyvä ja mitkä ovat kehittymishaasteeni. Itsetuntemusta syvennettiin omien resurssien tunnistamisen, elämäntarinan, itseilmaisun, vuorovaikutustaitojen, positiivisen ajattelun ja itseluottamusta kohottavan toiminnan kautta. Henkinen hyvinvointi käsittää sellaisia teemoja kuin kuntoutujan positiivinen mieliala, tiedostetut voimavarat sekä stressinhallintakeinojen käyttämisen työelämän ja arjen paineissa. Se ei merkitse onnea ja ongelmattomuutta, vaan mahdollisuutta mieltää asioita ja tilanteita aktiivisesti ja hallintaa hakien, omia voimavaroja ja olemassa olevia resursseja sekä verkostoja hyödyntäen ja toimintakykynsä säilyttäen.

23 23 Elämänhallinta koetaan sisäisenä voimavarana sekä tunteena mahdollisuuksista ja kyvyistä vaikuttaa omaan elämäänsä. Hyvän elämänhallinnan omaava tuntee kykenevänsä pitämään ohjat käsissään, hän luottaa itseensä ja kykyynsä toimia myös kohdatessaan vaativia tilanteita ja niihin liittyviä ahdistavia kokemuksia. Moduuliin liittyviä opetuskeskustelujen teemoja olivat esim. omien voimavarojen tunnistaminen, mieliala ja siihen vaikuttaminen, stressi ja stressin hallinta, ihmissuhteet ja vuorovaikutustaidot, hyvä tavoitteenasettelu ja muutoksen läpivieminen elämässä, elämänkriisit ja niistä selviytyminen, onnistumis- ja huippukokemukset sekä jämäkkyys ja puolensa pitäminen. Tavoitteena oli, että kuntoutuja tunnistaa ja hänelle selkiytyy omat realistiset mahdollisuutensa työelämän suhteen. Kuntoutuksen eräänä tehtävänä on tukea kuntoutujien kykyä markkinoida ja arvioida omaa osaamistaan. Oppimisvalmennus-moduuli Oppimisvalmennuksessa pyrittiin tunnistamaan kuntoutujan omaa oppimista tukevia tai hidastavia ja vaikeuttavia tekijöitä sekä hakemaan ja harjaannuttamaan niihin sopivia yksilöllisiä oppimistekniikoita, työskentelytyylejä, oppimisen tukimuotoja tai tarkoituksenmukaisia apuvälineitä. Kuntoutujat tutustuivat erilaisiin oppimisen tapoihin ja alkoivat tunnistaa omia keskeisiä oppimistyylejään. He perehtyivät oppimisen lainalaisuuksiin ja reunaehtoihin saaden tukea oppimismotivaationsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kuntoutujien itseohjautuvuutta ja omien realististen mahdollisuuksiensa käyttöä tuettiin ongelmaratkaisukyvyn kehittämiseksi ja opitun soveltamiseksi. Heitä kannustettiin myös yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja ryhmän rakentavaan ja aktiiviseen jäsenyyteen. Oppimisvalmennuksessa hyödynnettiin erilaisia tehtäviä oman oppimisosaamisen tunnistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Käytettyjä menetelmiä ovat olleet mm. erilaiset itsearviointitehtävät, oppimistyylitestit, kuten havaintokanavatesti, Honey & Mumford, Analyyttinen Holistinen oppija sekä eri lahjakkuusalueiden ja suuntautuneisuuden tunnistamistehtävät, kuten myös ryhmätyötyylitestit. Näiden tehtävien avulla pyrittiin virittämään kuntoutujien oppimaan oppimisen taitoja ja onnistumiskokemuksia. Eritystä huomiota kiinnitettiin osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, jotka mahdollistavat kuntoutujan kehittymisen esimerkiksi täydennys- ja lisäkoulutusten kautta elinikäisen oppimisen hengessä. Kuntoutujia ohjataan omaa ammatillista osaamistaan kehittämällä kohti työllistymistavoitetta. Kuntoutus toteutettiin joustavasti ja yksilölähtöisesti yhdistämällä kuntoutuksessa käsiteltävät asiat kiinteästi kuntoutujan omaan arkeen.

24 24 Työnhakuvalmennus-moduuli Yhtenä käsiteltävänä teemana oli työnhakuvalmennus. Tässä osiossa käsiteltiin työllistymiseen liittyviä seikkoja, työsuhdeasioita, työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tietoja elinkeinoelämän eri sektoreiden rekrytointitarpeista kattaen avoimet ja piilotyömarkkinat. Näihin teemoihin liittyi myös erilaisia välitehtäviä, kuten tutustumista keskeisiin työ- ja koulutusaloihin sekä oman työuran suunnittelua. Työnhakuvalmennuksen yhteydessä kuntoutujat tuottivat itsestään päivitettyä työnhaku-, markkinointi- ja informaatiomateriaalia. Kuntoutujia ohjattiin ottamaan yhteyttä työnantajiin puhelimitse, henkilökohtaisen käynnin, haastatteluun valmistautumisen ja erilaisten kirjallisten hakemusten kautta. 3.4 Kokemuksia moduulimalleista Jokaisen kuntoutujaryhmän kanssa käsiteltiin kaikki moduulit kuntoutusprosessin aikana. Yhden kuntoutusjakson aikana ei käyty läpi vain yhtä moduulia, vaan useampaa, kuitenkin enintään kahta tai kolmea. Jos kuntoutusjaksolla jostain moduulialueesta nousi esille vielä jotain lisää käsittelyä vaativia asioita, pyrittiin se tekemään heti välittömästi tai jatkamalla aiheen käsittelyä seuraavana päivänä tai viimeistään seuraavalla jaksolla. Samalla jaksolla käsittely onnistui siksi, että kuntoutusjakson päiväkohtaisissa ohjelmissa aamupäivällä oli teoriaosuutta ja iltapäivällä liikuntaa tai toisinpäin. Noin kolmen tunnin mittaiset teoriaosuudet aamu- tai iltapäiväaikaan tekivät mahdolliseksi käsitellä asioita joustavasti. Esimerkki kuntoutusviikon ohjelmasta, ks. liite 2. Eniten käytössä olivat terveys- ja työkuntomoduuliin sisältyvät teemat sekä, työelämätaitojen sekä itsetuntemus ja henkinen hyvinvointi moduulit. Vähiten käytössä oli oppimisvalmennus, koska kuntoutujat kokivat teeman olevan erittäin tutun itselleen ja vain harvalla oli suunnitelmissa lähteä uudelleenkoulutukseen. Kuntoutujien toiveet vaikuttivat valintoihin, kun kuntoutusjaksoille mietittiin ko. kuntoutusviikon ohjelmia. Ryhmän ohjaajat laativat seuraavan jakson ohjelman kuntoutujien toiveiden, tarpeiden ja moduulien mukaan. Kaikille kuntoutusryhmille laadittiin erilaiset ohjelmat joka jaksolle, joten työryhmä teki moduulien avulla ja niitä soveltamalla paljon jaksokohtaista räätälöintiä. Terveys- ja työkunto moduulissa oli samoja aineksia kuin esimerkiksi ASLAK-kuntoutuksessa, minkä vuoksi tämän teema-alueen sisältöjen ja menetelmien soveltaminen oli vetäjien kannalta helppo ja turvallinen ratkaisu. Terveys- ja työkunto-moduulin sisältöalueet vastasivat myös monien kuntoutujien ennakko-odotuksia kuntoutuksen sisällöstä. Joihinkin moduuleihin käytettiin kuntoutuksen kannalta uutta, mutta Kiipulan ammattiopistossa jo vakiintuneessa käytössä olevaa materiaalia. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa olevalla osaamisella ja menetelmillä saattaisi olla enemmänkin annettavaa kuntoutukselle. Teosta-

25 25 kuntoutuksen laaja-alainen sisältö oli sekä tarvittavien tietojen että toteutuksessa tarvittavien menetelmien osalta osaamisen ja oppimisen haaste myös ohjaajina toimiville kuntoutuksen ammattilaisille, mutta myös kuntoutuksen ja koulutuksen väliselle yhteistyölle. Myönteisenä asiana onkin todettavissa, että kehittämishankkeen aikana tapahtui myös moduulien sisällössä ja menetelmien soveltamisessa kehitystä. 3.5 Kuntoutusluotsitoiminta Kuntoutusluotsitoiminnan ideana oli, että kuntoutusluotsi voi olla kuntoutujan työyhteisön jäsen, paikallinen terveydenhuollon asiantuntija tai palveluntuottajan eli Kiipulan kanssa kirjallisen sopimuksen tehnyt yhteystaho, joka pitää eri tavoin yhteyttä kuntoutujaan ja käy tarvittaessa tapaamassa häntä myös työpaikalla. Jos kuntoutusluotsi tulisi työllistävästä yrityksestä, hän toimisi kuntoutujan tukihenkilönä työjakson aikana ja ohjaajana työllistymispolulla. Kuntoutusryhmien ohjaamisessa käytettiin ohjaajien ammattiosaamiseen ja perehtymiseen perustuvaa materiaalia. Tästä ei ole ollut käytössä mitään erityistä ohjauskirjaa. Ensimmäisen kuntoutujaryhmän kanssa, joka aloitti vuonna 2008 syksyllä, kuntoutusluotseina toimivat Kiipulan kuntoutuskeskuksen työhönvalmentaja Juha-Matti Jokinen ja sosiaalityöntekijä Anu Arola, jotka toimivat myös ko. ryhmän vastuuvetäjinä. Em. työntekijät pitivät kuntoutujiin yhteyttä tapaamisilla, puhelimitse ja sähköpostilla. Seuraavalla kuntoutusjaksolla työhönvalmentaja jäi pois toisen vastuuvetäjän roolista ja tilalle tuli psykologi. Vuosina pääsääntöisesti sosiaalityöntekijä toimi kuntoutusluotsina ensimmäisille kuntoutusryhmille. Yhteydenpidot tapahtuivat enimmäkseen puhelimen ja sähköpostin välityksellä eikä kuntoutujien tapaamisia ollut kovin paljon, koska sama henkilö toimi myös hankekoordinaattorina ja hankkeen markkinointi vei paljon ennakoitua enemmän hänen työaikaansa. Loppuvuodesta 2009 Kelan kuntoutusryhmä huomautti Kiipulan kuntoutuskeskusta siitä, ettei kuntoutusluotsitoiminta ollut lähtenyt hankesuunnitelmaan kirjatulla tavalla käyntiin. Tämän jälkeen Kiipula neuvotteli eri tahojen kanssa kuntoutusluotsipalveluista. Näiden järjestelyjen seurauksena kuntoutujat saivat omat henkilökohtaiset kuntoutusluotsinsa vuoden 2010 alusta lähtien Hämeenlinnan Seudun Työhönvalmennussäätiö Luotsin, Länsivalmennus Oy:n, Katja Noponen Oy:n ja Kiipulan kaupunkitoimipaikkojen työhönvalmentajista sekä mänttäläisen työterveyshuollon työterveyshoitajasta. Kuntoutusluotsit pyrittiin järjestämään samoilta seuduilta missä kuntoutujat asuvat. Luotsit löytyivät melko helposti yllä kuvattujen yhteistyötahojen avulla. Uusilta paikkakunnilta luotsipalveluiden toteuttaja löytyi tarvittaessa myös kyselemällä TE-toimistojen käyttämiä työhönvalmennustahoja. Kuntoutujat olivat tyytyväisiä siihen, että kuntoutusjaksojen välissä he saivat tavata kuntoutusluotsin. Tapaamiskerralla luotsi ja kuntoutuja keskustelivat pääsääntöisesti töiden tai opiskelupaikan hakemisesta ja työkunnon ylläpitämisestä. Välillä tapaamisissa oli

26 26 keskitytty ihmissuhdeongelmien selvittämiseen. Opiskeluun liittyvissä asioissa on tarvittaessa järjestetty palavereja esimerkiksi kuntoutujan, luotsin, oppilaitoksen ryhmänohjaajan ja Teostan hankevetäjän kesken. Kuntoutujat saattoivat myös päästä tutustumaan kuntoutusluotsinsa yrityksen järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntoutusluotsitoiminta ei käynnistynyt kovin tehokkaasti vielä ensimmäisillä kuntoutusryhmillä, vaan vasta ryhmien 5 9 kuntoutujilla oli uuteen järjestelyyn perustuvat henkilökohtaisesti nimetyt kuntoutusluotsit. Kaikkien kuntoutujien osalta ryhmien omaohjaajana toimiva sosiaalityöntekijä piti yhteyksiä kuntoutujiin. Yhteydenotoissa keskeisenä teemana oli kuulumisten vaihtaminen ja sopiminen seuraavista kuntoutusjaksoista, jos kuntoutuja ei pystynyt tulemaan jaksolle oman ryhmänsä kanssa. Tällaisia tilanteita tuli, kun esimerkiksi kuntoutuja oli menossa töihin aiemmin sovitun lähijakson aikana. 3.6 Moodle Teostan hankesuunnitelmaan sisältyi, että Teostassa kokeillaan verkko-oppimisväline Moodlea lähijaksojen välillä yhteydenpidon välineenä. Tavoitteena oli, että Moodlen avulla kuntoutujat pystyisivät kotitietokoneeltaan vastaamaan välitehtäviin ja pitämään yhteyttä toisiin kuntoutujiin, kuntoutusluotsiinsa tai Teosta-kuntoutuksen ohjaajiin. Jos kuntoutujalla ei olisi kotonaan käytössä tietokonetta ja nettiyhteyttä, hän voisi käyttää esimerkiksi kotipaikkakunnan kirjaston tai TEtoimiston tietokoneita, joista he saisivat yhteyden Moodleen. Pääsääntöisesti kuntoutujat opiskelivat Moodlen käyttämistä kuntoutusprosessin alkaessa. Ensimmäisellä lähijaksolla he saivat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan ohjelmaan, jonka jälkeen kuntoutusjaksolla yksi iltapäivä käytettiin ohjelman harjoitteluun. Myös joitakin kuntoutusluotseja oli kuntoutujien mukana opiskelemassa Moodlen käyttöä. Moodlen käyttämisestä tuli monenlaisia kokemuksia. Kuntoutujat, jotka ovat tottuneet käyttämään tietokonetta, omaksuivat hieman nopeammin Moodlen käytön kuin sellaiset kuntoutujat, joilla on vähäinen ATK-kokemus tai ei ole ollenkaan kokemusta tietokoneen käyttämisestä. Enemmistö kuntoutujista oppi kuntoutusjaksolla ohjelman käytön aika vaivattomasti, mutta vain muutama kuntoutuja vastasi sen kautta välitehtäviin tai piti yhteyttä kurssin vastuuvetäjiin tai kuntoutusluotsiinsa. Helpompana yhteydenpitovälineenä kuntoutujat pitivät puhelinta ja välitehtävänsä he palauttivat mielellään esim. sähköpostilla tai suoraan työntekijöille uuden kuntoutusjakson alkaessa. Joukossa oli myös sellainenkin kuntoutuja, joka innostui Moodlesta ja yritti sen avulla pitää yhteyksiä, mutta koska muut kuntoutujat eivät vastanneet hänelle, jäi kirjoittaminen kokonaan pois.

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja KANSANELÄKELAITOS Liite 2 Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Tules-kurssien palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen SISÄLLYS TULES-KURSSIEN PALVELULINJA...

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen (ASLAK) palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA. Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa

GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA. Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa GAS:N (GOAL ATTAINMENT SCALING) KÄYTTÖ AMMATILLISESSA (TYÖHÖN LIITTYVÄSSÄ) KUNTOUTUKSESSA Tutkimus- ja kehittämishanke Aslak -kuntoutuksessa Loppuraportti 12.4.2011 Hilkka Ylisassi Verve Consulting 0 GAS:N

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Osaamista työhön, tukea elämään

Osaamista työhön, tukea elämään 3 4 Osaamista työhön, tukea elämään Heikkinen Anne & Sipilä Salla (toim.) Osaamista työhön, tukea elämään Kiipula 60 v. ISBN 952-99381-7-9 (sid.) ISBN 952-99381-8-7 (pdf) Kiipula 2005 Julkaisija Kiipulasäätiö

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

KOTONA KUNNOSSA - Ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen kotikuntoutuksen keinoin

KOTONA KUNNOSSA - Ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen kotikuntoutuksen keinoin 7.10.2011 KOTONA KUNNOSSA - Ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen kotikuntoutuksen keinoin Minna Palonen, Katri Takala, Pertti Pohjolainen & Arto Tiihonen 1 2 Esipuhe Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten

Lisätiedot

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Janne Jalava Elina Vaittinen Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt Itellan kuntoutuspalveluohjaus -hankkeen arviointi Evaluation Reports Arviointiraportteja Rehabilitation Foundation Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI Kuntoutussäätiö TAKAKANNESSA OLEVAN MUISTIKORTIN SISÄLTÖ Oppaat ja raportit sekä niihin liittyvät esitteet ja palvelut Esimies työhyvinvointia

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut TEM raportteja 10/2011 Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työryhmän raportti 1.3.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys DEHKO-raportti 2004:2 Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys Jukka Marttila, Outi Himanen, Pirjo Ilanne-Parikka, Liisa

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa!

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! SISÄLTÖ 1 KUOPION SEUDUN TYÖPOLKU II -HANKE...2 1.1 ESR rahoittajana ja koordinoijana...2 1.2 Kuopion

Lisätiedot

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan Toimittanut Lenita Pihlaja HRAKKautta Duuniin Sisällysluettelo Lukijalle 7 Lenita Pihlaja Duuniin-projekti 9

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien

Mielenterveyskuntoutujien Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen laatustandardi Toim. Mika Veijalainen VATES KIRJAT Julkaisija VATES-säätiö Oltermannintie 8, 00620 Helsinki Puh. (09) 7527 551 ISBN 952-99258-3-2 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot