Kyselytutkimuksen loppuraportti Helmikuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselytutkimuksen loppuraportti Helmikuu 2013"

Transkriptio

1 Kyselytutkimuksen loppuraportti Helmikuu 2013 Tutkijat: Suvi Kuusniemi, Simo Andersson Vastauksia huomisen kysymyksiin

2 Mäntyharjun kunta käynnisti syksyllä 2012 keskustaajaman kehityshankkeen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntalaisten, loma-asukkaiden ja yritysten toiveita ja ideoita Mäntyharjun keskustasta ja palvelutarjonnasta. Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena Internet-kyselynä. Ensimmäisessä vaiheessa vastaajien toiveita ja ideoita selvitettiin avoimilla kysymyksillä. Tulosten perusteella laadittiin toimenpide-ehdotuksia, jotka vastaajat tutkimuksen 2. vaiheessa laittoivat tärkeysjärjestykseen. Tutkimuksen 1. kierroksella vastaajia oli yhteensä noin 700 kpl, 2. kierroksella noin 390 kpl. Kehitystoiveet keskittyivät seuraaviin asiakokonaisuuksiin, joista kustakin oli mukana useita toimenpide-ehdotuksia. Keskustan viihtyisyys Paikoitus ja liikenne Rautatien itäpuolinen alue Tori Rantapuiston alue Rantapuiston alueesta tarkastelun kohteena oli lisäksi Mirja Merikarin diplomityön visiokuva keskusta-alueesta. Visiokuvaan oli merkitty yhdeksän kohdetta, joita vastaajat saivat kommentoida. Osaa visiokuvan kohteista vähän epäröitiin, mutta suurin osa kohteista otettiin innostuneesti vastaan. Kaiken kaikkiaan Mäntyharjun keskustaajaman kehityshanke koetaan tärkeänä. Vastaajat tuottivat käytännönläheisiä kehityskohteita runsaasti ja ovat niiden tärkeysjärjestyksestä varsin samaa mieltä. Nuoret suhtautuvat kuitenkin kehityskohteisiin rohkeammin kuin yli 50-vuotiaat. 2

3 Sivu Johdanto 4 Tutkimuksen 1.kierroksen yhteenveto 6 Tutkimuksen 2.kierros 19 Keskustan viihtyisyys 21 Paikoitus ja liikenne 23 Rautatien itäpuolinen alue 26 Tori 27 Rantapuiston alue 29 Kenkätehtaan pohjoispuoli 31 Visiokuva: Kurkilahden alueen kehittämisideat 32 Vain kuntalaisille esitetyt kysymykset 33 Vain yrittäjille esitetyt kysymykset 35 Vain loma-asukkaille esitetyt kysymykset 36 3

4 Mäntyharjun kunta käynnisti syksyllä 2012 keskustaajaman kehityshankkeen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntalaisten, loma-asukkaiden ja yritysten toiveita ja ideoita Mäntyharjun keskustasta ja palvelutarjonnasta. Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena Internet-kyselynä. Ensimmäisessä vaiheessa vastaajien toiveita ja ideoita selvitettiin avoimilla kysymyksillä. Tulosten perusteella laadittiin toimenpide-ehdotuksia, jotka vastaajat tutkimuksen 2. vaiheessa laittoivat tärkeysjärjestykseen. Ensimmäisen vaiheen tiedonkeruu tehtiin välisenä aikana. Kuntalaisia, loma-asukkaita ja yrityksiä varten laadittiin oma kyselylomake, joiden sisällöt poikkesivat jonkin verran toisistaan. Kyselyt käynnistyivät kunnan Internet-sivustolta. Loma-asukkaille, joiden kotikunta oli muu kuin Mäntyharju, lähetettiin postitse kutsukortti marras-joulukuun vaihteessa. Kutsuja lähetettiin 3039 kpl ja kyselyyn vastasi 360 lomaasukasta (vastasi ainakin yhteen kysymykseen). Kuntalaiset saatiin kyselyyn mukaan pääosin Pitäjänuutisten artikkelin ja Pitäjänuutisten Internet-sivuilla olleen mainoksen kautta. Otantaa täydennettiin miehiin kohdistetulla puhelinvärväyksellä, 100 värväystä tuotti 58 vastaajaa. Lisäksi Mäntyharjun lukiosta osallistui 20 opiskelijaa. Kuntalaisia osallistui ensimmäisen vaiheen kyselyyn yhteensä 305 kpl. Yritykset kutsuttiin kirjeitse, yrityksiä vastasi 40 kpl. 4

5 Kyselyn toisen vaiheen tiedonkeruu tehtiin välisenä aikana. Kyselylinkki lähetettiin sähköpostitse niille vastaajille, jotka olivat antaneet sähköpostiosoitteensa tutkimuksen ensimmäisellä kierroksella. Sähköpostikutsuja lähetettiin yhteensä 383 kappaletta: kuntalaiset 174, loma-asukkaat 272 ja yritykset 111. Toiselle kierrokselle kutsuttiin mukaan myös lisää yritysedustajia, yhteystiedot saatiin yrittäjäjärjestöltä. Toisen kierroksen kyselylomake oli samanlainen sekä kuntalaisille, loma-asukkaille että yrittäjille. Jokaiselta vastaajaryhmältä kysyttiin myös muutamia, vain heitä koskevia kysymyksiä. Toisen vaiheen kysely perustui ensimmäisessä vaiheessa esille nousseisiin asioihin/teemoihin, joiden perusteella laadittiin toimenpide- ehdotuksia yhdessä kehityshankkeessa mukana olevien henkilöiden kanssa. Tarkasteluun otettiin mukaan myös Mirja Merikarin diplomityön (2011) visiokuva. Toisella kyselykierroksella vastaajat arvioivat esitettyjä toimenpide-ehdotuksia ja laittoivat ne tärkeysjärjestykseen. Toisen kierroksen vastaajamäärät olivat seuraavat: kuntalaiset 122, loma-asukkaat 219 ja yrittäjät 47. (sukupuolikysymyksen mukaan) Tämä raportti on tutkimuksen kokonaisraportti, joka sisältää yhteenvedon tutkimuksen ensimmäisestä osasta sekä päätulokset tutkimuksen toisesta osasta. Yksityiskohtaisemmat 1.kierroksen tulokset on saatavilla omina raportteinaan. 5

6 Tutkimuksen ensimmäisellä kierroksella vastaajilta kysyttiin avoimien kysymysten avulla Mäntyharjun hyviä ja huonoja puolia. Vastaajat saivat kertoa omin sanoin mihin asioihin he toivovat muutosta ja mitkä asiat toimivat hyvin. Vastaustilaa ei ollut rajoitettu ja vastaajia kehotettiin kertomaan tarinoita, esimerkkejä ja jopa lennokkaita ajatuksia keskustaajaman kehittämistä varten. Kuntalaisten, loma-asukkaiden ja yritysten omaa puhetta kertyi noin 200 sivua. Kuntalaisille, loma-asukkaille ja yrittäjille oli laadittu hieman toisistaan poikkeavat kyselylomakkeet. Kyselyyn vastanneista kuntalaisista 55 % asui Mäntyharjun keskustaajamassa. Lähes 80 % asui omakotitalossa. Mies- ja naisvastaajia oli lähes yhtä paljon sekä kuntalaisissa että loma-asukkaissa. Vastaajien ikärakenne vaihteli huomattavasti kuntalaisten ja loma-asukkaiden välillä: loma-asukkaat olivat selvästi iäkkäämpää vastaajakuntaa. Tästä syystä myös loma-asukkaiden eläkeläisten osuus oli lähes puolet. Yritysvastaajien osuus jäi valitettavan pieneksi, vain 38 vastaajaa. Yritysedustajien vastaukset olivat pääosin samanlaisia kuin muiden kuntalaisten. Ensimmäisen kierroksen yhteenvedon loppuun on koottu yritysedustajien päälinjasta poikkeavaa sisältöä. 6

7 Seuraavat kysymykset esitettiin kaikille vastaajaryhmille: 1. Mitä arvokasta/säilytettävää Mäntyharjun keskustassa on oman asioinnin ja viihtymisen kannalta? 2. Mitä arvokasta/säilytettävää Mäntyharjun keskustassa on ajatellen erityisesti liikkumisen helppoutta ja esteettisyyttä? 3. Mitä asioita Mäntyharjun keskustassa halutaan MUUTTAA, kun mietitään asiointia, liikkumista ja viihtymistä? 4. Mitä asioita Mäntyharjun keskustassa halutaan MUUTTAA, jotta siitä tulisi miellyttävämpi, kauniimpi ympäristö? 5. Mitä tärkeitä palveluita Mäntyharjulta puuttuu tai on vaikea saada? 6. Mäntyharjun ylpeydenaiheet Vain kuntalaisille esitetyt kysymykset: 1. Miten asumista voisi kehittää Mäntyharjun keskustaajamassa? 2. Miten ympäristöystävällisyyttä ja ekotehokkuutta voitaisiin kehittää keskustaajamassa? 3. Tärkeimmät asiat/syyt, jonka vuoksi on asettunut asumaan Mäntyharjulle Vain loma-asukkaille esitetyt kysymykset: 1. Minkä asioiden ja palveluiden kehittäminen erityisesti helpottaisi loma-asumista? 2. Mitä mahdollisuuksia on sille, että siirtyisi työskentelemään osittain tai kokonaan Mäntyharjulle? Vain yrityksille esitetyt kysymykset: 1. Miten yritykset voisivat nykyistä enemmän hyödyntää/olla yhteistyössä loma-asukkaiden kanssa? 2. Mikä merkitys Venäjän läheisyydellä/venäläisillä matkailijoilla on Mäntyharjulle? 7

8 Vastaajan sukupuoli Onko mukana työelämässä? Nainen Mies Kyllä, kokopäivätyössä Vastaajan ikä alle 20v v Kyllä, osa-aikatyössä v v v v v v b v v. 70v. tai yli 4 * Kyllä, osa-aikaeläkkeellä Ei, eläkkeellä Ei, työtön Ei, kotiäiti, -isä Prosenttia vastaajista Kuntalaiset, n=200 Loma-asukkaat, n=323 *loma-asukkaista alle 30-vuotiaiden osuus 2 % Prosenttia vastaajista Kuntalaiset, n=193 Loma-asukkaat, n=324 8

9 Keskustassa asioimisen ja viihtyvyyden osalta kuntalaisten ja loma-asukkaiden vastaukset voitiin luokitella neljään eri kokonaisuuteen. Luokat olivat molemmilla vastaajaryhmillä samat vain hieman eri tavoin painottuneet. Kuntalaiset Loma-asukkaat 1 Nähtävyydet, luonto ja erityiset Torielämä (223) rakennukset/alueet (102) 2 Mäntyharjulta löytyvät palvelut (100) Mäntyharjulta löytyvät palvelut (146) 3 Torielämä (77) Nähtävyydet, luonto ja erityiset rakennukset/alueet (143) 4 Liikkumisen/asioinnin sujuvuus (53) Liikkumisen/asioinnin sujuvuus (72) 1. Nähtävyydet, luonto ja erityiset rakennukset/alueet kaunis luonto, puistoalueet, maalaismaisema, Taidekeskus Salmela, Kurkiniemi, rantapuisto sekä vanhat rakennukset Tärkeänä pidettiin, että kaunista maisemaa vaalitaan ja vanhoista, arvokkaista, rakennuksista pidetään huolta. Huonoon kuntoon päässeet rakennukset tulisi remontoida/entisöidä tai purkaa kokonaan pois. Kaunista luontoa pitäisi tuoda enemmän esille ja keskusta-alueella säilyttää mahdollisimman paljon puistomaisuutta sekä kasvillisuutta. Mäntyharju sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä, mutta tämä ei vastaajien mukaan ilmene keskustassa. Lomaasukkaat kiittelivät erityisesti Taidekeskus Salmelaa ja sen ympäristöä. 2. Mäntyharjulta löytyvät palvelut Kuntalaiset toivoivat peruspalveluiden säilyvän ja olivat myös tyytyväisiä palvelun laatuun ja toivoivat hyvän ja henkilökohtaisen palvelun säilyvän tulevaisuudessakin. Olemassa olevien palvelujen mahdollinen lähteminen harmittaa ja aiheuttaa ylimääräistä vaivaa, esimerkiksi käyntejä Mikkelissä (Kela). Loma-asukkaat pitivät palveluita monipuolisina ja riittävinä, erityiskiitosta sai ruokakaupat ja ravintola Rosmariini. Mäntyharjulaista palvelun laatua he pitivät erityisen hyvänä. 3. Torielämä Tori, torielämä ja tunnelma olivat asioita, joita kuntalaiset ja erityisesti loma-asukkaat pitivät tärkeinä ja vaalimisen arvoisina. Loma-asukkaat löysivät torilta kaipaamaansa oikeanlaista tunnelmaa: Tori ja torikahvila kuuluvat kesään, siellä viihdytään ja tavataan tuttuja. Myös kesävieraat viedään toria katsomaan. Torin paikka sekä esiintymislava herättivät keskustelua. Erityisesti toivottiin torille vilkkaampaa talviaikaa. 4. Liikkumisen/asioinnin sujuvuus Mäntyharjun keskustasta löytyy riittävästi parkkipaikkoja, liikkuminen koettiin helpoksi ja välimatkat eri palveluiden välillä ovat lyhyet kävelymatkan päässä toisistaan. Toisinaan kesäaikana saattaa parkkipaikoista olla jopa pulaa. 9

10 Kuntalaiset ja loma-asukkaat kokivat erityisen arvokkaaksi tai säilyttämisen arvoiseksi mm. sujuvan liikkumisen sekä autolla että kävellen sekä luonnonkauneuden, vehreyden säilyttämisen. Näiden em. asioiden lisäksi kuntalaiset nostivat esille myös rautatieaseman ja junaliikenteen säilymisen ja loma-asukkaat puolestaan toimivan kiertoliittymän. Sujuvaan liikkumiseen liitettiin riittävät paikoitustilat, palveluiden läheisyys, helppokulkuisuus, liikenneympyrä sekä liikenneturvallisuus Luontoa tulisi säilyttää keskustassa mahdollisimman paljon luo viihtyisyyttä ja esteettisyyttä. Junayhteyksien tulisi säilyä myös tulevaisuudessa ja asemarakennuksen kuntoon tulisi kiinnittää huomiota. Kiertoliittymä koettiin erittäin toimivaksi ratkaisuksi Tietysti noin maisemallisesti ajatellen rantapuistoalue on ehdottomasti säilytettävä. Mitä liikkumiseen tulee sehän on helppoa Mäntyharjussa. (loma-asukas) Liikkumisen helppoutta tuo se, että palvelut sijaitsevat pääosin lähellä toisiaan. Tärkeää on, että ne on tavoitettavissa kävellen. (kuntalainen) 10

11 KUNTALAISET 1.muutoksia autojen pysäköintiin Parkkipaikkoja tarvitaan, mutta samalla koetaan, että autot ovat vallanneet keskustan Osa parkkipaikoista huonokuntoisia 2.muutoksia liikenneturvallisuuteen, teiden kuntoon ja liikennejärjestelyihin Teiden kunto osittain huono Osa keskustasta voisi olla autotonta aluetta, kävelykatu Jalankulkijoiden / pyöräilijöiden turvallisuuden parantaminen Ajosuuntien muutokset Matkahuolto keskustaan 3.muutoksia yleiseen viihtyvyyteen, vehreyteen ja ajanviettoon Viheralueita, istutuksia enemmän Penkkejä Paikat siisteiksi Lisää ajanvietettä: kahviloita, kulttuuria, leikkipaikkoja 4.muutoksia torialueeseen Istutuksia ja penkkejä Torikahvilan ehostusta Torin paikka ja esiintymislavan kohtalo 5.huomion kiinnittämistä rakennusten kuntoon Penttilän rikkinäisten kasvihuoneiden purku Huonokuntoisten rakennusten remontointia/purkua LOMA-ASUKKAAT 1.huomion kiinnittämistä rakennusten ja teiden kuntoon Asemarakennuksen entisöinti, huonokuntoisten rakennusten purku/remontoiminen Teiden kunto ja asvaltointi Penttilän puutarhan rikkinäiset kasvihuoneet purettavat 2.muutoksia yleiseen viihtyvyyteen Viheralueita, istutuksia enemmän, puita ja kukkia Penkkejä Paikat siisteiksi 3.muutoksia autojen pysäköintiin Kesäajalle lisää parkkipaikkoja Selkeyttä/muutoksia pysäköintijärjestelyihin 4.muutoksia palveluiden saatavuuteen Erikoiskauppoja ja palveluita Muutoksia aukioloaikoihin 5.muutoksia liikenneturvallisuuteen ja liikennejärjestelyihin Jalankulkijoiden / pyöräilijöiden turvallisuuden parantaminen Selkeyttä liikenteenohjaukseen 6.muutoksia torialueeseen Istutuksia ja penkkejä Torikahvilan ja torialueen ehostusta Torin paikka Enemmän ohjelmaa/elämää torille 11

12 Loma-asukkaiden ja kuntalaisten vastaukset olivat hyvin samankaltaisia: Keskusta-alueen viihtyvyyteen voidaan vaikuttaa vihersisustamisella ja siisteydellä, toriympäristön kohentamisella sekä rakennusten julkisivujen kunnostamisella. Katukuvaan haluttaisiin lisää penkkejä/levähdyspaikkoja Enemmän palveluita oleskeluun : kahviloita, piknik-alueita, jotain tekemistä Loma-asukkaat haluaisivat viettää enemmän aikaa keskustassa, mutta siellä pitäisi olla tekemistä ja oleskelupaikkoja Istutuksia: kukkia ja puita, viheralueita, puistoja Parkkialueiden yhteyteen vihreitä alueita pehmentämään näkymää Penkkejä, viihtyisiä levähdyspaikkoja Torista viihtyisä oleskelupaikka: penkkejä, istutuksia, toritunnelmaa, ohjelmaa, enemmän elämää torille Penttilän puutarhan kasvihuoneiden purku, huonokuntoisten rakennusten remontoimista, tyhjiin kiinteistöihin toimintaa, asemarakennuksen kunnostaminen, yleinen siisteys Liikenneympyrän ja sen maisemointi vuodenaikojen mukaan Haluaisin muuttaa Kunnantalon ympäristön kutsuvammaksi ja selvemmin torimiljööseen liittyväksi. Järven puolihan on upea, siellä voisi olla vaikka joku kevyttä kesäruokaa tarjoava katettu terassiravintola (ei olutravintola tyyppinen), joka houkuttelisi ihmisiä paikalle. Myös kunnantalon edessä oleva aukio olisi saatava houkuttelevaksi. Sen suojainen sijainti ja useat myymälät voisivat houkutella asiakkaita esimerkiksi istuskelemaan kahville istutusten alle. Aukiolla voisi olla myös erilaisia joihinkin määrättyihin tuotteisiin erikoistuneita myyntikojuja tms. Näin houkuteltaisiin myös asiakkaita rakennuksissa sijaitseviin myymälöihin. Olutravintola-tyyppiset paikat eivät houkuttele kaupunkilaisia, jotka hakevat maalta raikkautta ja maalaistunnelmaa. (loma-asukas) 12

13 Mäntyharjun asukkaiden toivelistalla olivat mm. seuraavat palvelut: uimahalli, yksityiset lääkäripalvelut, lääkäripalvelut, myös iltaisin ja viikonloppuisin, kirjakauppa, kenkäkauppa, vaatekauppa, kulttuuria ja vapaa-ajan toimintaa, jotain tekemistä (myös talvella) Loma-asukkaat olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä Mäntyharjun palveluihin. Kuntalaisten tapaan myös osa loma-asukkaista toivoi uimahallia ja kirjakauppaa. Terveydenhuolto- ja jätehuoltopalvelut myös askarruttivat. Erikoiskaupan tuotteissa ja palveluissa, ravintolapalveluissa sekä julkisessa liikenteessä koettiin olevan myös puutteita. 13

14 Kysyttäessä Mäntyharjun ylpeydenaiheita nousi erityisesti esille kaunis ja puhdas luonto. Ylpeitä oltiin myös Taidekeskus Salmelasta, Mäntyharjun kirkosta ja Kirkonkylän alueesta, torista, hyvistä liikuntamahdollisuuksista, hyvästä palvelusta, me-henkisyydestä, ystävällisistä ihmisistä sekä Mäntyharjun kulttuuritarjonnasta. Loma-asukkaat nostivat esille samat asiat ja lisäksi korostivat Mäntyharjun kesäaikaa. Salmela ja Pappilanmäki kesäteattereineen sekä iso puukirkko. Monipuoliset palvelut ovat myös positiivinen asia. Kaunis luonto ja ympäristö yleensä. (loma-asukas) Upeat maisemat ja luonto on ehdoton ykkönen. Taidekeskus Salmela on myös hyvin merkittävä kohde. Monet tapahtumat kesällä ovat myös vieraitakin kiinnostavia, esim. kesäteatterit. (lomaasukas) "Yleisilme". Tämä on enemmän kuin maaseutukunta. Täällä on isot kaupat, rannat, kesämökkejä, tori ja rautatie (tosin asema on hirveässä kunnossa ja sille pitäisi tehdä jotain". Monet tuttavani ovatkin hämmästelleet täällä käydessä miten laaja keskusta ja keskustan asuinalueet oikeastaan ovat. Miekankoski on myös hieno paikka! (kuntalainen) Luonto,puhtaat järvet,hyvät palvelut pienelle paikkakunnalle,runsaat kulttuuritapahtumat varsinkin kesällä esim.salmelan tapahtumat,elokuvateatteri,urheilupaikat,koulut erityisesti. (kuntalainen) 14

15 Asumisen kehittämisessä kuntalaiset huomioisivat mm. Jo olemassa olevien rakennuksien hyödyntämistä: remontoimista, vanhasta uutta ja toimivaa Tyhjien tonttien käyttöönottamista: vanhojen rakennusten purkamista ja uudisrakentamista tilalle Enemmän vaihtoehtoja asumiseen: eri kokoisia asuntoja tarjolle, erilaisia asumismuotoja Tontit ja kaavoitus: rantatontit, tilaa löytyy Ympäristöystävällisyyteen ja ekotehokkuuteen voidaan kuntalaisten mielestä vaikuttaa mm. Jätehuollon ja kierrätyksen avulla Kiinnittämällä huomiota valaistukseen sekä Yksityisautoilua vähentämällä Tärkeimmät syyt, jonka vuoksi on asettunut asumaan Mäntyharjulle Synnyinseutu, juuret, perhe sitoo vastaajan lujasti Mäntyharjuun Työpaikka löytynyt Mäntyharjulta / lähialueelta Mäntyharju koetaan turvalliseksi, rauhalliseksi ja helpoksi paikaksi asua. Se on myös hyvä lapsiperheen asuinpaikka. Luontoarvot ja hyvät liikuntaharrastusmahdollisuudet sekä kesällä että talvella Mäntyharjulainen tunnelma ja mukavat ihmiset 15

16 Loma-asumisen helpottamiseksi loma-asukkaat kiinnittäisivät huomiota mm. seuraavien palveluiden kehittämiseen: Jätehuolto Teiden kunto Kulkuyhteydet Terveydenhuoltopalvelut Kyläkaupat/kauppa-autopalvelut Nettiyhteydet Talkkariapu Mäntyharjusta pääasiallinen asuinpaikka: esteet ja huolenaiheet Jotta Mäntyharju voisi olla pääasiallinen asuinpaikka pitäisi kunnasta tai lähialueelta löytyä työpaikka tai nykyinen työ pitäisi olla hoidettavissa etätyönä. Osa loma-asukkaista suunnittelee eläkepäivien viettämistä Mäntyharjulla. Myös loma-asunto tulisi remontoida talviasuttavaksi tai laajentaa/remontoida, jotta se voisi toimia pääsääntöisenä asuntona. Talvikuukausien viihtyminen myös askarruttaa löytyykö jotain tekemistä Terveyspalvelut, nettiyhteydet, julkinen liikenne sekä teiden kunto otettiin myös esille. 16

17 Yritysten edustajien vastaukset olivat pääosin samanlaisia kuin muiden kuntalaisten. Tässä päälinjasta poikkeavaa sisältöä: Talviaikaan näyteikkunoiden merkitys kasvaa markkinoinnissa, yritysten pitäisi panostaa somistukseen ja keskustan kehittämisessä kävelykatujen houkuttelevuuteen ja siihen, että kävelyreitit kulkisivat keskustan alueella mahdollisimman monen liikkeen ohi. Olemme jo jatkuvasti yhteydessä, mutta kunta voisi kaikissa jakeluissa tuoda julki mäntyharjulaiset yritykset jotka toimivat mökkirakentamisen ja kunnossapidon aloilla (Huom! Loma-asukkaat valittivat, että on vaikea löytää talkkari- tai remonttiapua) Venäläisten matkailumahdollisuuksien hyödyntämistä yrittäjät pitävät hyvin tärkeinä. Laitetaan venäjänkieliset Mäntyharju-mainoskyltit tielle 381, 13- ja 15-teiden risteyksiin. 5--tiellä kyltti voisi olla englanninkielinen. Kylteissä voisi mainostaa puhdasta maaseutua järvineen ja kalastusmahdollisuuksia. 381-tien kunnostus toisi varmasti lisää matkailijavirtaa. Torin laitaan iso ja kirkas näyttötaulu jossa voi mainostaa paikkakunnan palveluja ja ajankohtaisia tapahtumia. Entinen kenkätehdas houkuttavammaksi yrityksille. Kohteelle lyhyt ytimekäs nimi, nyt kaikki paikalliset puhuvat paikasta "entinen kenkätehdas". Kohteella on historia ja se on hyvä asia, tarina auttaa aina markkinoinnissa. Mutta Askel-kiinteistö ei pidä olla askel taaksepäin vaan eteenpäin. Esim. katolle kyltti ASKEL - PARK (Ytj-rekisterin mukaan vapaa) ja talon eteen nikkaroidaan tyylikäs katos mihin kaikkien yritysten ja harrastetilojen ym nimet. Ei maksa paljon mutta antaa ulkopuolisille aivan erilaisen ensivaikutelman verrattuna nykyiseen. 17

18 Yritysedustajat toivoivat mm. seuraavia palveluja: Matkahuolto keskustaan, Mäntyharjun kotisivuille Mäntyharjulla toimiville yrityksille mahdollisuus mainostaa omaa toimintaansa Peltisepän palvelut Pienkoneiden huoltopalvelua Verkko-, digisisältö- ja IT-osaajia Raskaamman kaluston huolto ja varaosa palvelut Poliisipalvelut Kirjakauppa Miestenvaatekauppa Tukkukauppa Erikoisliikkeiden puute mm. kirjakauppa, toimistotarvikkeet 18

19 Kyselyn toisen vaiheen tiedonkeruu tehtiin välisenä aikana. Kyselylinkki lähetettiin sähköpostitse niille vastaajille, jotka olivat antaneet sähköpostiosoitteensa tutkimuksen ensimmäisellä kierroksella. Sähköpostikutsuja lähetettiin yhteensä 383 kappaletta: kuntalaiset 174, loma-asukkaat 272 ja yritykset 111. Toiselle kierrokselle kutsuttiin mukaan myös lisää yritysedustajia, yhteystiedot saatiin yrittäjäjärjestöltä. Toisen kierroksen vastaajamäärät olivat seuraavat: kuntalaiset 122, loma-asukkaat 219 ja yrittäjät 47. (sukupuolikysymyksen mukaan) Tutkimuksen toisella kierroksella vastaajia pyydettiin arvioimaan kyselyn ensimmäisen kierroksen perusteella muodostettuja toimenpide-ehdotuksia. Vastaajat arvioivat ehdotuksia tärkeyden mukaan: mitä suuremman numeerisen arvon väittämä sai, sitä tärkeämmäksi vastaaja koki sen. Toisella tutkimuskierroksella avointen kysymysten määrää oli rajoitettu vain muutamaan kysymykseen. Kuntalaisille, loma-asukkaille ja yrittäjille oli laadittu samanlaiset kyselylomakkeet poissulkien muutamat kysymykset, jotka esitettiin vain tietylle ryhmälle. Arvioitavana oli myös Mirja Merikarin diplomityön visiokuva Mäntyharjun keskustasta. 19

20 Vastaajan sukupuoli Onko mukana työelämässä? Nainen Kyllä, kokopäivätyössä Mies Kyllä, osa-aikatyössä 7 6 Vastaajan ikä alle 30 vuotta 30-44v v Kyllä, osa-aikaeläkkeellä Ei, eläkkeellä Ei, työtön v Ei, kotiäiti, -isä 2 1 yli 65v Ei, opiskelija/koululainen Prosenttia vastaajista Kuntalaiset, n=122 Loma-asukkaat, n=219 Yrittäjät, n= Prosenttia vastaajista Kuntalaiset, n=122 Loma-asukkaat, n=226 20

21 Keskustan viihtyisyys Viheralueita ja istutuksia tulisi hoitaa säännöllisesti, esim. pusikkoja raivaamalla, puita ja pensaita leikkaamalla Keskustan elävöittämiseksi tarvittaisiin yleisötapahtumia vuodenaikojen mukaan Penkkien ja oleskelupaikkojen määrää tulisi lisätä keskusta-alueella 21 5,6 6,3 6,2 6,6 6,9 6,8 7,2 7,7 8, Keskiarvo Kuntalaiset, n=127 Loma-asukkaat, n=226 Yrittäjät, n=53 Keskustan viihtyisyyteen liittyviä toimenpideehdotuksia oli arvioitavana kolme. Ehdotuksia arvioitiin vetämällä liukukytkin haluttuun kohtaan asteikolla. Mitä suurempi arvo sitä tärkeämmäksi ehdotus koettiin. Arviointiasteikko oli yhdestä kymmeneen. Kaikki kolme toimenpide-ehdotusta koettiin merkittäviksi. Kaikki arvioitiin liukukytkimellä yli puolen välin. Keskustan viihtyisyyden kannalta viheralueiden ja istutusten säännöllinen hoitaminen koettiin kaikkein tärkeimmäksi. Kuntalaiset antoivat ehdotukselle keskiarvoksi 8,2 Verrattaessa naisia ja miehiä, antavat naiset hieman korkeammat arvosanat kaikille keskustan viihtyisyyttä kuvaaville ehdotuksille. Kuntalaisten keskuudessa naisten ja miesten välillä on enemmän eroja kuin loma-asukkaiden välillä. Kuntalaisilta ja yrittäjiltä kysyttiin myös halukkuutta osallistua talkootyöhön Kuntalaisista 58 % ja yrittäjistä 40 % olisivat valmiita itse osallistumaan talkoisiin Kuntalaisista 65 % oli myös sitä mieltä, että keskustaan tulisi perustaa asukasyhdistys Yrittäjistä 55 % oli sitä mieltä, että Mäntyharjulle ei tarvita keskustayhdistystä keskustan kehittämiseksi

22 KUNTALAISET: Keskustan viihtyisyys Viheralueita ja istutuksia tulisi hoitaa säännöllisesti, esim. pusikkoja raivaamalla, puita ja pensaita leikkaamalla 8,4 8,4 8,1 7,9 Kuntalaiset jaettiin neljään eri ikäryhmään 34 vuotta tai alle, n= vuotta, n= vuotta, n=22 Yli 60 vuotta, n=14 Keskustan elävöittämiseksi tarvittaisiin yleisötapahtumia vuodenaikojen mukaan 6 7,1 7,4 Ikäryhmä tarkastelussa kaikki ryhmät pitävät erittäin tärkeänä viheralueiden ja istutusten säännöllistä hoitamista 5,9 6,3 Nuoremmat ikäluokat haluavat selvästi enemmän yleisötapahtumia vuoden aikojen mukaan Penkkien ja oleskelupaikkojen määrää tulisi lisätä keskusta-alueella 6,4 6,6 6,9 Penkit ja oleskelupaikat ovat hieman enemmän varttuneemman väestön toivelistalla Keskiarvo 34 v. tai alle v v. yli 60 v.

23 Mäntyharjun keskustan paikoitukseen ja liikenteeseen liittyviä toimenpideehdotuksia oli yhteensä seitsemän. Kolmen kärki tärkeimmiksi arvioiduissa toimenpide-ehdotuksissa oli kaikilla vastaajaryhmillä sama (järjestys toisen ja kolmannen välillä vaihteli). Siwan ja Osuuspankin edustan paikoitus tulisi muuttaa vinoparkiksi ja katu yksisuuntaiseksi Lisäämällä viheralueita pysäköintialueiden väliin selkeytettäisiin ja pehmennettäisiin keskustanäkymää Parkkipaikkojen sisään- ja ulosajot tulisi muuttaa selkeämmiksi Vähiten kannatusta kaikissa vastaajaryhmissä sai ehdotus Varpaisentielle tulisi laittaa ajohidasteita (töyssyjä)n ja korotettuja, hyvin merkittyjä suojateitä. Verrattaessa naisia ja miehiä, pitävät naiset paikoitukseen ja liikenteeseen liittyviä ehdotukset tärkeämpinä kuin miehet. Kolmen kärki -ehdotuksille annetaan suuremmat arvot sekä kuntalaisten että lomaasukkaiden keskuudessa Yrittäjämiehet (ka 4,8) olivat myönteisempiä ehdotukselle Osa pysäköintipaikoista tulisi siirtää kauemmaksi liikekeskustasta, max. 200 m kuin yrittäjänaiset (ka 3,6). Kuntalaisten ikäryhmävertailu (kuva seuraavalla sivulla): Kuntalaisten ikäryhmä vertailussa vuotiaat pitivät Siwan ja Osuuspankin edustan liikennejärjestelyitä muita ryhmiä selvästi tärkeämpänä, ka 8,6. Yli 60-vuotiaiden keskuudessa ehdotus parkkipaikkojen siirtämisestä sai kannatusta muita ikäryhmiä enemmän, ka 6,2. 23

24 Paikoitus ja liikenne 1/2 Paikoitus ja liikenne 2/2 Siwan ja Osuuspankin edustan paikoitus tulisi muuttaa vinoparkiksi ja katu yksisuuntaiseksi 6,9 6,7 7,7 Osa pysäköintipaikoista tulisi siirtää kauemmaksi liikekeskustasta, max. 200 m. Vapautuvat alueet tulisi muuttaa oleskelualueiksi, johon tulisi penkkejä, pöytiä, viheraluetta, 4,5 4,8 5,4 Lisäämällä viheralueita pysäköintialueiden väliin selkeytettäisiin ja pehmennettäisiin keskustanäkymää 6,3 6,6 7,4 Osa keskustasta voisi olla autotonta aluetta, kävelykatua 4,4 5 5,2 Parkkipaikkojen sisäänja ulosajot tulisi muuttaa selkeämmiksi 6,1 6,5 7,2 Raskasliikenne tulisi ohjata keskustan ohi 3,8 5,1 6,2 Kevyenliikenteen väylät tulisi merkitä paremmin 4,9 5,4 6,5 Varpasentielle tulisi laittaa ajohidasteita (töyssyjä) ja korotettuja, hyvin merkittyjä suojatietä 3,8 4,1 4, Keskiarvo Kuntalaiset, n=120 Loma-asukkaat, n=220 Yrittäjät, n= Keskiarvo Kuntalaiset, n=120 Loma-asukkaat, n=220 Yrittäjät, n=47 24

25 Paikoitus ja liikenne 1/2 Paikoitus ja liikenne 2/2 Siwan ja Osuuspankin edustan paikoitus tulisi muuttaa vinoparkiksi ja katu yksisuuntaiseksi 6,3 7 7,9 8,6 Osa pysäköintipaikoista tulisi siirtää kauemmaksi liikekeskustasta, max. 200 m. Vapautuvat alueet tulisi muuttaa oleskelualueiksi, johon tulisi penkkejä, pöytiä, viheraluetta, 5,2 5,7 4,9 6,2 Lisäämällä viheralueita pysäköintialueiden väliin selkeytettäisiin ja pehmennettäisiin keskustanäkymää 7,6 7,4 7,1 6,9 Osa keskustasta voisi olla autotonta aluetta, kävelykatua 4,4 5,5 5,3 5,3 6,8 5,2 Parkkipaikkojen sisäänja ulosajot tulisi muuttaa selkeämmiksi 7,7 7,6 Raskasliikenne tulisi ohjata keskustan ohi 4,2 5,3 6,8 5,8 Kevyenliikenteen väylät tulisi merkitä paremmin 5,9 6,6 6,4 7,5 Varpasentielle tulisi laittaa ajohidasteita (töyssyjä) ja korotettuja, hyvin merkittyjä suojatietä 3,7 4,9 5,1 5, Keskiarvo 34 v. tai alle v v. yli 60 v Keskiarvo 34 v. tai alle, n= v., n= v., n=21 yli 60 v., n=14 25

26 Rautatien itäpuolinen alue, vanha liikekeskusta Huonokuntoiset rakennukset tulisi purkaa, jotta aluetta voitaisiin kehittää Yli puolet kuntalaisista on sitä, mieltä että huonokuntoiset rakennukset tulisi purkaa, jotta rautatien itäpuolista aluetta voitaisiin kehittää. Huonokuntoiset rakennukset tulisi kunnostaa ja sijoittaa niihin uutta toimintaa Aluetta tulisi kehittää sijoittaen sinne esim. näyttely- ja kokoontumistiloja ja pieniä käsityöpuoteja Loma-asukkaista 47 % oli kunnostamisen ja uusien toimintojen / palveluiden sijoittamisen kannalla Asuntorakentamista kannatti 19 % lomaasukkaista ja yrittäjistä. Kuntalaisista vain 8 % oli asuntorakentamisen kannalla. Aluetta tulisi kehittää sijoittaen sinne ensisijaisesti ympäröivään alueeseen sopivaa asuntorakentamista Prosenttia vastaajista Kuntalaiset, n=126 Loma-asukkaat, n=225 Yrittäjät, n=53 26

27 Tori Torilla tulisi olla tapahtumia vuodenaikojen mukaan Esiintymislavalla tulisi olla ohjelmaa Mikäli talvitoria ei saada toimintaan, niin pitäisi torin paikalle tehdä luistelukenttä talveksi. Kentän ympärille myyntikojuja Torin aukioloajat tulisi olla pidemmät Torilla tulisi olla katettuja alueita, joissa pöytäryhmiä 4,5 4,3 4,8 5,3 5,1 5,4 5,2 5,8 5,8 5,6 5,9 6,6 6,5 6,4 6, Keskiarvo Kuntalaiset, n=120 Loma-asukkaat, n=217 Yrittäjät, n=48 Toriin liittyviä ehdotuksia oli viisi. Kaikki vastaajaryhmät toivoivat torille tapahtumia vuodenaikojen mukaan. Kuntalaisten kolmen kärki koostui juuri tapahtumapainotteisista ehdotuksista. Loma-asukkaat puolestaan haluavat tapahtumien lisäksi pidempiä aukioloaikoja ja muutosta torin oleskelualueeseen muita vastaajaryhmiä enemmän. Luistelukenttä myyntikojuineen houkuttelee eniten yrittäjiä. Myös toriin liittyvät ehdotukset arvioitiin naisten keskuudessa hieman tärkeämmiksi. Yrittäjämiehiä ja naisia verrattaessa antoivat miehet suuremman arvon esiintymislavalla tulisi olla ohjelmaa ja torilla tulisi olla katettuja alueita ehdotuksille. 27

28 Tori Torilla tulisi olla tapahtumia vuodenaikojen mukaan Esiintymislavalla tulisi olla ohjelmaa 5,6 6 5,5 6 6,7 7,2 6,6 6, vuotiaiden ikäryhmä haluaisi muita ryhmiä enemmän torille ja esiintymislavalle tapahtumia/toimintaa. Myös alle 34-vuotiaiden ryhmä on hyvin myönteinen toritapahtumille. Mikäli talvitoria ei saada toimintaan, niin pitäisi torin paikalle tehdä luistelukenttä talveksi. Kentän ympärille myyntikojuja 4,8 4,7 6 5,9 Yli 60-vuotiaille kuntalaisille torin pidemmät aukioloajat olisivat mieleen. Torin aukioloajat tulisi olla pidemmät Torilla tulisi olla katettuja alueita, joissa pöytäryhmiä 28 4,9 5,3 4,9 5,9 5 4,9 4,5 4, Keskiarvo 34 v. tai alle v v. yli 60 v.

29 Rantapuiston alue Ranta-alue kunnantalon ja aseman välillä laajennetaan rantapuistoksi, jossa on kahviloita, oleskelukeitaita, kunnollinen vierasvenelaituri ja uimaranta. Kurkilahden länsiranta kaavoitetaan asuntoalueeksi, johon kenkätehdas sulautetaan. Kenkätehdas muutetaan asuntokäyttöön. Kunnantalo puretaan, jotta liikekeskustan ja Rantapuiston välistä aluetta voidaan kehittää viihtyisämmäksi. Kunnanviraston toiminta siirretään esim. valtion virastotaloon. Keskustan ranta-alueelle sijoitetaan monipuolinen kylpylähotelli (uimala, hotelli, terveyspalveluja, ravintola, vene- /kanoottivuokrausta) ,6 4,6 4,6 4,8 5,1 5,5 5,4 5, , Keskiarvo Kuntalaiset, n=117 Loma-asukkaat, n=215 Yrittäjät, n=47 Rantapuiston aluetta koskevia toimenpideehdotuksia oli arvioitavana neljä. Kaikki vastaajaryhmät valitsivat tärkeimmäksi ehdotukseksi ranta-alueen laajentamisen rantapuistoksi. Ehdotusta kylpylähotellista ei pidetty kovinkaan merkittävänä. Ensimmäisen kierroksen uimahallitoivetta ei siis voitane korvata kylpylällä. Naiset arvioivat kylpylän hieman tärkeämmäksi Naiset 5,0 (kuntalaiset) Miehet 4,2 (kuntalaiset) Vastaavat luvut loma-asukkaiden keskuudessa olivat 5,0 ja 4,0. Naiset arvioivat ehdotukset hieman tärkeämmiksi kuin miehet. Yrittäjämiehet arvioivat kolme ehdotusta neljästä naisyrittäjiä myönteisemmin (kuvassa ehdotukset 1, 3 ja 4). Yrittäjien keskuudessa rantapuiston alueen toimenpiteet arvioitiin hieman myönteisemmin, mikäli yritys oli aikeissa kasvattaa yritystoimintaansa seuraavan kahden vuoden aikana.

30 Rantapuiston alue Ranta-alue kunnantalon ja aseman välillä laajennetaan rantapuistoksi, jossa on kahviloita, oleskelukeitaita, kunnollinen vierasvenelaituri ja uimaranta. Kurkilahden länsiranta kaavoitetaan asuntoalueeksi, johon kenkätehdas sulautetaan. Kenkätehdas muutetaan asuntokäyttöön. 7,7 6,5 7,2 7,4 5,5 6,1 5,9 5,9 Ikäryhmävertailussa suurimmat erot löytyvät ehdotuksesta, jossa kunnantalo purettaisiin jotta Rantapuiston aluetta voitaisiin kehittää viihtyisämmäksi. Nuorempi väestö olisi valmis kunnantalon purkuun ikääntyneempää väestöä enemmän Yli 60-vuotiaiden keskuudessa ehdotus tyrmätään lähes täysin, ka 3,2 Kunnantalo puretaan, jotta liikekeskustan ja Rantapuiston välistä aluetta voidaan kehittää viihtyisämmäksi. Kunnanviraston toiminta siirretään esim. valtion virastotaloon. 3,2 4 5,1 5,8 Keskustan ranta-alueelle sijoitetaan monipuolinen kylpylähotelli (uimala, hotelli, terveyspalveluja, ravintola, vene- /kanoottivuokrausta). 4,6 4,7 4,1 4, Keskiarvo 34 v. tai alle v v. yli 60 v.

31 11. Kenkätehtaan pohjoispuoli Matalia kerrostaloja Kysyttäessä, mitä kenkätehtaan pohjoispuolelle tulisi suunnitella, sai vastaajat valita useita vaihtoehtoja. Rivi- ja omakotitaloja Eniten kannatusta sai rivi- ja omakotitalot. Loma-asukkaista yli puolet olivat näiden kannalla. Matkailupalveluja Noin kolmasosa kuntalaisista oli matkailupalveluiden kannalla. 20 Jätetään nykyiselleen Muuta, mitä Prosenttia vastaajista Kuntalaiset, n=122 Loma-asukkaat, n=211 Yrittäjät, n=51

32 Tutkimuksen toisella kierroksella annettiin kuntalaisille ja yrittäjille arvioitavaksi Mirja Merikarin diplomityön visiokuva Mäntyharjun keskustasta. Visiokuvassa arvioitiin Kurkilahden kehittämisideoita 1. Näköalahotellin huoneet rinteessä 2. Pienvenepaikat 3. Tanssipaviljonki ja picknic-alue 4. Kurkilahden rantareitti toimivaksi pyöräily- ja kävelyreitiksi 5. Loft-asunnot Kenkätehtaan vanhassa osassa. 6. Pienvenesatama palveluineen 7. Uudet asuinrakennukset 1-3 krs kattoterasseilla 8. Ranta-aukio, Koulutien ajoneuvoliikenne katkaistu puiston ja ranta-aukion osalta 9. Kunnantalon edustan pysäköinti kannen alla Vastaajia pyydettiin arvioimaan ideoita vapaasti avoimena kysymyksenä. 32

33 1. Näköalahotellin huoneet rinteessä 2. Pienvenepaikat 3. Tanssipaviljonki ja picknic-alue 4. Kurkilahden rantareitti toimivaksi pyöräily- ja kävelyreitiksi Näköalahotelliehdotus sai kannatusta sekä puolesta että vastaan. Hotelli-ideaa sinänsä pidettiin ihan hyvänä, mutta itse ehdotusta hieman korkealentoisena Myös hotellin kävijämäärät hieman huolestuttivat: onko kävijöitä ympärivuoden Kohta 2 ja 6 saivat vastaajien keskuudessa erittäin hyvän vastaanoton Pienvenepaikkoja ja satamaa tarvitaan Picknic-alue olisi myös hyvin tervetullut lisä Mäntyharjulle. Tanssipaviljonki puolestaan hieman jakaa mielipiteitä/arveluttaa. 5. Loft-asunnot Kenkätehtaan vanhassa osassa 7. Uudet asuinrakennukset 1-3 krs kattoterasseilla 6. Pienvenesatama palveluineen Kurkilahden rantareitin parannusta toimivaksi pyöräily- ja kävelyreitiksi pidettiin ehdottoman tärkeänä ja hyvänä ideana. Loft-asunnot puolestaan hieman arveluttivat, kuitenkin vastaajat olivat Kenkätehtaan kunnostamisen/uudelleen käyttöönoton kannalla. Jotakin siellä pitäisi olla tyyppisesti. Kohta 7: Ehdotus sai varovaista kannatusta, mutta leikkipaikan kohtalo mietitytti samoin se olisiko asunnoille todellista kysyntää Kohta 8: Ideasta pidettiin, mutta muuttuvat liikennejärjestelyt mietityttivät puoleen ja toiseen 8. Ranta-aukio, Koulutien ajoneuvoliikenne katkaistu puiston ja ranta-aukion osalta Kunnantalon edustan pysäköinti kannen alla Kohta 9: muutosta ei välttämättä tarvita, ehdotus herätti lisäkysymyksiä/ehdotuksia Kaikki vastaajien kommentit on koottu erilliseen liitteeseen

34 Jos ajattelee omaa asumistaan 10 vuoden kuluttua... n=129 Asuu edelleen nykyisessä asunnossaan 67 Asuu edelleen Mäntyharjulla, mutta on muuttanut / aikeissa muuttaa nykyisestä Ei asu enää Mäntyharjulla Tulevaisuuden asuntorakentamista silmällä pitäen kysyttiin kuntalaisilta heidän tulevaisuuden suunnitelmiaan. 67 % vastaajista asuu edelleen nykyisessä asunnossaan Vain 18 %:lla on muuttoaikeita Silloin asuisi mieluiten... n=22 Omakotitaloasuminen on suosiossa tulevaisuudessakin. Omakotitalossa 55 Rivitalossa 41 Kerrostalossa Prosenttia vastaajista 34

35 Mikä seuraavista edesauttaa Mäntyharjun vetovoimaisuutta ja oman yrityksen toimintamahdolisuuksia, n=47 Hotelli 40 Uimahalli/kylpylä Jäähalli 6 68 Uimahalli tai kylpylä edistäisi eniten Mäntyharjun vetovoimaisuutta sekä yritysten toimintamahdollisuuksia. Hostelli/retkeilymaja Ohjelmapalvelut matkailijoille/lomailijoille Hotelli ja ohjelmapalvelut matkailijoille koettiin myös tärkeiksi tekijöiksi Jokin muu 13 Pitäisikö perustaa keskustayhdistys, n=44 Kyllä 45 Ei Prosenttia vastaajista 35

36 Onko käyttänyt kunnan nettisivuja loma-asunnolta, n=225 Kyllä 69 Ei 31 Loma-asukkaista 69 % on käyttänyt kunnan nettisivuja. Miten hyvin nettiyhteydet toimivat loma-asunnolta, n=224 Hyvin 25 Nettiyhteydet toimivat tyydyttävästi. 10 % vastaajista ei käytä nettiä lainkaan lomaasunnoltaan. Tyydyttävästi 38 Huonosti 22 Eos 6 Ei merkitystä, ei käytä nettiä lainkaan lomaasunnolta Prosenttia vastaajista 36

37 Kuinka tärkeänä pitää, että keskustassa olisi esim. nettikahvila, n=223 Erittäin tärkeää 13 Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Loma-asukkaista 63 % ei koe nettikahvilaan kovinkaan tai lainkaan tärkeäksi. Syy tähän voi löytyä loma-asunnon tyydyttävästä nettiyhteydestä. Yhteys riittää siihen mitä lomalla tarvitaan Ei lainkaan tärkeää Mistä asioista haluaisi lisätietoa, n=199 Tietoa Mäntyharjulla toimivan asiointibussin reitistä ja Tietoa kunnan kirjaston etätyöpisteiden ja kunnantalossa olevien Tietoa eri tapahtumien ajankohdista, tiedon tulisi olla Loma-asukkaat toivovat erityisesti tietoa eri tapahtumien ajankohdista (85 %) ja yritysten palvelutarjonnasta (72 %). Kun loma-asukkailta kysyttiin, mistä tietoa pitäisi löytyä, niin ehdottomasti tärkeimmäksi informaatiokanavaksi nousi Internet ja kunnan nettisivut Tietoa tulisi olla myös paikallislehdissä ja kauppojen ym. palveluiden ilmoitustauluilla Tietoa yritysten palvelutarjonnasta, tiedon tulisi olla Prosenttia vastaajista 37

38 Mitä seuraavista palveluista käyttää/käyttäisi, n=207 Uimahalli / kylpylä 28 Golf-kenttä Veneen / kanootin vuokraus Retkeilyreitit, hiihtoladut sekä kalastusmahdollisuudet houkuttelevat loma-asukkaita. Retkeilyreitti 61 Maastopyöräreitti (keskusta - Repovesi) 19 Hiihtoladut 46 Kalastusmahdollisuus 38 Jokin muu, mikä Prosenttia vastaajista 38

39 Onko harkinnut asunnon hankkimista Mäntyharjun keskustasta, n=230 Kyllä 14 Ei Missä silloin mieluiten asuisi...n= % loma-asukkaista on harkinnut asunnon hankkimista Mäntyharjun keskustasta. Rivi- ja kerrostaloasuminen houkuttaa Omakotitalossa 14 Rivitalossa 43 Kerrostalossa Prosenttia vastaajista 39