SÄHKÖTUPAKOINTI KORVAUSHOITONA TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA - KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖTUPAKOINTI KORVAUSHOITONA TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA - KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA"

Transkriptio

1 SÄHKÖTUPAKOINTI KORVAUSHOITONA TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA - KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA Heli Kaartinen Opinnäytetyö, kevät 2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Kaartinen, Heli. Sähkötupakointi korvaushoitona tupakoinnin lopettamisessa - käyttäjien kokemuksia. Helsinki, kevät 2015, 56 s, yksi liite, Diakoniaammattikorkeakoulu, Helsingin toimipaikka, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tupakasta sähkötupakkaan siirtyminen on vaikuttanut vastaajiin fyysisestä, taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostui riippuvuuden käsitteen avaamisesta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta ja varsinkin tupakka- ja nikotiiniriippuvuuteen liittyen. Työssä esiteltiin tupakoinnin lopettamisessa käytettäviä keinoja ja vertaistukea. Sähkötupakointia ja sen historiaa kuvattiin tuoden esille muita aiheeseen liittyviä tutkimuksia, kritiikkiä sähkötupakointia kohtaan ja lainsäädäntöä. Työssä käytettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kysely tehtiin jakamalla Webropol-ohjelmalla tehtyä kyselylinkkiä sosiaalisessa mediassa aiheeseen liittyvillä sivuilla. Analyysi tehtiin teemoittelun ja koodauksen keinoin. Kyselyyn vastaajia oli 692, joista ainoastaan kaksi ei ollut tupakoinut aikaisemmin, vaan aloittanut suoraan sähkötupakalla. Neljä vastaajista oli alle 18- vuotiaita. 94 prosenttia vastaajista kertoi pelkän sähkötupakan riittävän, eivätkä he tupakoineet ohessa. Noin 92 prosenttia vastaajista vastasi kyllä tai ehkä kysymykseen aikovatko lopettaa myös sähkötupakan käytön. Taloudellinen tilanne oli kohentunut suurimmalla osalla heidän siirryttyään sähkötupakkaan. 93% koki fyysisen olonsa parantuneen huomattavasti. Laitteiden ja nesteiden laatu koettiin erittäin tärkeäksi ja suurin osa myös tiesi nesteiden koostumuksen. Useimmat käyttäjistä olivat myös laskeneet nikotiinin määrää käyttämissään nesteissään yli puolella ja isolla osalla tavoitteena oli laskea määrä nollaan ennen kokonaan lopettamista. Suuri osa tupakoinnin lopettaneista myös onnistui siinä, vaikka monilla ei ollut aluksi edes tavoitteena lopettaa. Maailmalta löytyneet monet tutkimukset aiheesta antavat samanlaisia tuloksia. Haittojen vähentäminen on järkevää, jos tupakasta ei ole onnistunut muilla keinoilla pääsemään eroon ja tähän tarpeeseen sähkötupakointi on tuonut yhden vaihtoehdon. Asiasanat: sähkötupakointi, nikotiini korvaushoidot, nikotiiniriippuvuus, tupakkariippuvuus, haittojen vähentäminen, tupakoinnin lopettaminen

3 ABSTRACT Kaartinen, Heli. Electronic cigarettes as replacement therapy in smoking cessation user experiences. Helsinki, spring 2015, 56 pages, one appendice, Diaconia University of Applied Sciences, Helsinki, Degree Programme in Social Services, Bachelor of Social Services. The fight against a demonstrable killer, cigarettes, has been ongoing for decades. Different types of nicotine replacement therapies, medications, books and lectures have helped many and the majority even manages to cease smoking without cessation aids. However, several people also experience difficulty and failure in smoking cessation. In recent years, more and more have gone on to use electronic cigarettes. The aim of this thesis is to investigate how switching from conventional cigarettes to electronic cigarettes has affected respondents from a physical, economical and social point of view. The theoretical framework of this thesis is grounded in opening the concept of dependency from the viewpoint of holistic wellbeing, in particular as it pertains to cigarette and nicotine dependency. It aims to present means to smoking cessation and related peer support. It describes the smoking of electronic cigarettes and its history. Moreover, it presents critique towards it, as well as other research and legislation on the topic. The aim of this research is to investigate the experiences of electronic cigarette smokers in ridding themselves of cigarette dependency. Both quantitative and qualitative research methods were employed in the research process, by sharing a link to a questionnaire compiled with the Webropol program on social media pages related to the topic. The analysis was conducted through coding and thematic analysis. The questionnaire received 692 responses, of which only two respondents had not previously been smoking, but instead had started directly with electronic cigarettes. Four of the respondents were under the age of % of the respondents reported that electronic cigarettes were enough and had no tobacco use on the side. 92% of the respondents replied yes or maybe to the question about whether or not they intended to cease using electronic cigarettes as well. The financial situation of the majority of the respondents had improved upon switching to electronic cigarettes. 93% perceived their physical condition as having greatly improved. Moreover, most of the users had also decreased the amount of nicotine in the liquids they use by over half, and largely had the intention of decreasing the amount to zero before complete cessation. Furthermore, a large part of ex-smokers had successfully quit, in spite of not initially having had the objective of cessation. Many international researches indicate similar results. Harm reduction is sensible if no other treatment methods have proven helpful in smoking cessation, and it is to this need that electronic cigarettes may offer an alternative. Keywords: electronic cigarette; smoking; tobacco; nicotine; smoking cessation; public health; addiction; a tobacco harm reduction product

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TUPAKOINNIN SYYT JA SEURAUKSET Terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin välinen yhteys Riippuvuuden käsite Nikotiiniriippuvuus Nikotiinikorvaushoito Korvaushoito riippuvuuksien hoidossa Vertaistuki tupakkariippuvuuden hoidossa Tupakka- ja lääketeollisuuden rooli Nikotiiniin ja sähkötupakkaan liittyvä lainsäädäntö SÄHKÖTUPAKKA Historiaa Kritiikkiä ja tutkimuksia aiheesta OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET SEKÄ TUTKIMUSKYSYMYKSET TOTEUTUS Tutkimusmenetelmät Aineiston analyysi Eettisyys ja luotettavuus TUPAKASTA SÄHKÖTUPAKKAAN KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA Vastaajien taustatiedot ja tupakointihistoria ennen sähkötupakkaan siirtymistä Tupakkatuotteiden käyttö ennen sähkötupakkaa? Tavallinen tupakka sähkötupakan lisänä Taloudelliset muutokset Fyysiset muutokset Sosiaaliset muutokset Sähkötupakkalaitteen merkitys... 36

5 6.8 Nesteen laadun merkitys Nesteen koostumuksen tuntemus Tavoitteena sähkötupakoinnin lopettaminen Nikotiinimäärän laskeminen Sähkötupakoinnin hyvät ja huonot puolet Mielipiteitä nikotiininesteiden myyntikiellosta Suomessa Vapaat kommentit POHDINTA Tulokset suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin Johtopäätökset ja jatkotutkimustarpeet LÄHTEET LIITE 1: Kysely ja saatekirje... 56

6 1 JOHDANTO Pitkäaikaistutkimusta sähkötupakan käyttäjistä ei vielä ole, koska asia on verrattain uusi. Tutkimuksia sähkötupakan käytöstä on, mutta niissä on paljon eroavaisuuksia, jolloin ei aina tiedä mihin uskoa. Varmaa on, että mikään keuhkoihin vedetty ilmaa lukuun ottamatta ei ole terveellistä. Päihdetyössä olen ohjannut tupakoinnin lopetuskursseja ja perustanut sosiaaliseen mediaan Irti tupakasta vertaistukiryhmän, jossa on joitain satoja jäseniä. Kiinnostuin aiheesta huomattuani monen päässeen tupakasta jopa välittömästi aloitettuaan sähkötupakoinnin. Tässä opinnäytetyössäni teoreettinen viitekehys rakentuu riippuvuuden käsitteen avaamiseen varsinkin tupakointiin, nikotiiniin, vertaistukeen ja korvaushoitoon liittyen. Kerron mistä sähkötupakoinnissa on kyse, kuinka se on alkanut ja mikä tilanne on tällä hetkellä. Sivuan myös tupakkateollisuuden eettisyyttä ja sen tapaa toimia. Teoriaosuudessa käsittelen myös joitain uusimpia tutkimuksia maailmalta ja vertaan niitä omaan kyselyyni. Pyrin avaamaan sähkötupakoitsijoiden maailmaa laitteistojen, vertaistukiryhmien ja asian harrastamisen kannalta. Kartoitan hieman kansallisia, Euroopan unionin ja maailmanlaajuisiakin lakeja sähkötupakoinnissa tarvittavien nesteiden ostoon ja sähkötupakoinnin sallimiseen liittyen. Lopuksi pohdin, mitä tulevaisuudessa saattaa olla odotettavissa.

7 7 2 TUPAKOINNIN SYYT JA SEURAUKSET 2.1 Terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin välinen yhteys Ihmisen hyvinvointi koostuu kokonaisvaltaisesta terveydestä, johon kuuluu fyysisen terveyden lisäksi muutakin. Kielteinen riippuvuus vie voimavaroja muilta persoonallisuuden alueilta (Havio 2009,40). KUVIO 2. Biopsykososiaalinen malli. (Tessler 2003) Biopsykosoliaalisessa mallissa on kuvattu kuinka kaikki eri osat vaikuttavat kokonaisvaltaiseen terveyteen. Jos kielteinen riippuvuus jää hoitamatta, on vaikea päästä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 2.2 Riippuvuuden käsite Jokainen ihminen tasapainoilee läpi elämänsä tietyllä tavoin riippuvuuden ja riippumattomuuden välillä. Tätä on selitetty erilaisilla teorioilla. Mahlerin psykoanalyyttisen separaatioindivituaatioteoriassa riippumattomuuden harjoittaminen

8 8 alkaa jo 4 5 kuukauden iässä. Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian mukaan riippuvuus- ja riippumattomuus käyttäytymisen yksilöllinen kehitys vaatii kaikkien ikävaiheiden tarpeeksi hyvää läpikäymistä. Kun lapsi saa positiivista palautetta itsenäistymisharjoituksilleen ja pystyy luottamaan hoitavaan ihmiseensä, lapsen riippuvuus- ja riippumattomuuskäyttäytyminen kehittyy terveeksi. Ihmisellä on taipumus toistaa oppimiaan keinoja, jotka hän on kokenut toimiviksi. Tämän vuoksi päihteistä saattaa muodostua joillekin keino tyydyttää usein tiedostamattomiaankin tarpeitaan. (Havio 2009, 40.) Päihdepsykiatri Juha Kemppinen on puhunut addiktiomuistista, jossa aivot oppivat varhain kemialliset oikotiet mielihyvän tunteeseen (Kemppinen 2013). Riippuvuuskäyttäytymisen muuttuessa kielteiseksi monet elämän perustoiminnot alkavat toistua pakonomaisesti; syöminen tai juominen, päihteiden käyttö, pelaaminen, urheilu, television katsominen, liiallinen työnteko, sukupuolinen aktiviteetti, ahdasmielinen uskonnollisuus, internetin äärellä viihtyminen, ostosmania. Lopettamisen jälkeen riippuvainen ihminen kokee erilaisia vieroitusoireita riippuen addiktiostaan. (Havio 2009, 42.) Sosionomin työssä päihderiippuvaisten parissa käsittelemme addiktion olemusta, sen syitä ja seurauksia. Addiktiota pidetään primäärisenä sairautena eli se ei ole seurausta muista tiloista tai sairauksista. Tällä tarkoitetaan yleensä sitä, että sairaus ei ole seurausta rankasta juomisesta tai huumeiden käytöstä, stressistä, psyykkisistä ongelmista, vaan nämä ongelmat johtuvat addiktiosta. Toisin sanoen, edellä mainitut tuhoavat addiktiiviset toimintatavat ovat sekundäärisiä oireita tai ilmentymiä ihmisen taustalla olevasta primääriongeimasta nimeltä addiktio. (Thombs 1999, 32.) Riippuvuus voidaan jakaa karkeasti aineriippuvuuteen ja systeemiriippuvuuteen. Aineriippuvuuden muodostaa jonkin kemiallisen aineen aiheuttama fyysinen riippuvuus, kuten nikotiini, kofeiini tai päihteet. Systeemiriippuvuus on riippuvuutta johonkin toimintaan kuten valtaan, työhön, seksiin tai pelaamiseen. Tupakointi pitää sisällään niin fyysisen kuin systeemiriippuvuuden. Usein puhutaan myös vahvasta psyykkisestä ja sosiaalisesta riippuvuudesta. (Heikkilä 1995,9, 62.)

9 9 Mikä sitten saa ihmisen tekemään asioita, joiden tiedetään aiheuttavan riippuvuutta ja olevan epäterveellistä? Asiasta on kirjoitettu monia kirjoja ja syyt ovat moninaisia. Epäterveeseen riippuvuuteen liittyen puhutaan heikosta itsetunnosta, turvattomuudesta lapsuudessa, periytyvyydestä, tunteiden kieltämisestä ja kyvyttömyydestä puhua niistä. Annika Taiton kirjassa (Taitto 1998) kuka minä sitten olen Riippuvuus ja siitä toipuminen, hän tuo esille psykologi Kalervo Aromäen mietintöjä aiheesta. Aromäki, kuten moni muukin asiaa tutkinut, puhuu selviytymisrooleista, jotka yhdistetään päihteiden käyttäjiin ja heidän perheenjäseniinsä. Voisiko tätä kaikkea soveltaa myös nikotiini- ja tupakkariippuvuuteen? Herkkä ja haavoittuva minä, se osa minuutta, jota ei hyväksytä ja jota ihminen häpeää, alkaa kehittää ympärilleen muureja, jotka riippuvuutta aiheuttavat asiat muodostavat. Häpeä on Aromäen mukaan syntynyt kokemuksesta, että on väärin olla sellainen kuin on. Ihmisten ympärilleen kehittämät suojamuurit estävät ihmistä kokemasta tuskaa, mutta samalla ne estävät yhteyden omaan itseensä. Muurin sisällä ihminen ei myöskään pysty ottamaan vastaan ulkoapäin tulevia tunteita, vaan on kuin vankilassa, jossa kukaan ei näe millainen oikeasti on. (Taitto 1998, 47.) Nikotiiniriippuvuus Tupakkaa (Nicotiana tabacum) on viljelty ja siten tupakointia harrastettu muodossa jos toisessa jo tuhansia vuosia. Amerikan intiaaneille tupakka oli pyhä kasvi ja sitä käytettiin rituaaleissa, joissa pyrittiin saamaan yhteys henkiin. Kolumbus toi tupakan Eurooppaan, jossa sitä ei enää käytetty samaan tarkoitukseen. Käyttäjät jäivät kiinni nikotiiniin, myrkkyyn, jota tupakkakasvi tarvitsee taistelussa tuholaisia vastaan. (Lahtinen 2007, ) Tupakansavua pidettiin terveellisenä ja sen luultiin sen estävän epidemioiden leviämistä. Kuivan savun juomisen uskottiin imevän kosteutta elimistöstä, josta aiheutui laihtuminen ja joka lievitti myös eroottisia intohimoja. Tupakoinnin uskottiin auttavan useimpiin vaivoihin. Terveysinnostukselta eivät säästyneet lap-

10 10 setkaan luvun Englannissa aamupalan sijaan lapsille tarjottiin piipulliset tupakkaa ja koulussa opettajan johdolla oppilaat yhdessä polttivat piippua. (Lahtinen 2007, ) Tupakoiminen yleistyi. Myös nuuskaaminen tuli muotiin 1700-luvulla. (Lahtinen 2007, 47.) Lääkärit alkoivat kuitenkin epäillä jo luvulla tupakoinnin aiheuttavan muun muassa aivohalvausta ja syöpää. Sitä alettiin pitää myrkkynä, joka tuhosi aivot, vei muistin ja arvostelukyvyn. (Lahtinen 2007, ) Nykyään tiedetään, että riippuvuus voi alkaa jo noin 100 savukkeen säännöllisen polttamisen jälkeen. Tupakointi on myös tapa tai rituaali ja usein varsinkin nuorille myös keino kuulua yhteisöön. Useimpiin tupakkamerkkeihin lisätään myös muita ainesosia, jotka muuttavat tupakansavun kemiallista koostumusta. Niitä kutsutaan tupakan lisäaineiksi. Tupakkateollisuuden arkistoista löytyneet dokumentit osoittavat, että nikotiinin ominaisuuksista on tiedetty jo vuosikymmeniä, mutta riippumattomat tutkijat ovat pystyneet tutkimaan asiaa vasta viime vuosina. (Syöpäjärjestöt i.a.) Nykyään tupakan aiheuttamat haitat ovat hyvin tiedossa, joten en avaa niitä muuten kuin tiivistämällä: tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus ja tupakointi johtaa suureen kuolleisuuteen ja sairastavuuteen. (Käypä hoito 2012.) Tupakointi on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja länsimaissa, 14 prosenttia kuolemista aiheutuu tupakan aiheuttamista sairauksista ja joka toinen tupakoija kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin (Patja 2006). Uusin löytämäni tutkimus kertoo, että jopa kaksi kolmesta tupakanpolttajasta kuolee tupakan vuoksi. Tämän osoittaa nelivuotinen Australian kansallisessa yliopistossa (Australian National University) tehty, yli ihmiselle tehty tutkimus. Kansainvälisessä tupakkakontrolli-indeksissä Suomi on pärjää hyvin lainsäädännössä ja savuttomissa tiloissa. Yhtä paljon sen sijaan ei ole satsattu tupakoinnin lopettamisen tukemiseen eikä tupakkariippuvuuden hoitoon. (HS.a ) Nikotiini on keskushermostoa stimuloiva hermojen välittäjäaine. Sen riippuvuutta on verrattu voimakkaaseen heroiiniriippuvuuteen. Nikotiini imeytyy tupakasta

11 11 tai nuuskasta nopeasti vereen ja päätyy aivoihin muutamissa sekunneissa. Jokainen hengitetty savu aiheuttaa yksilöllisen, annoksesta riippuvan keskushermostokiihotuksen. Tätä riippuvuuden vahvistamismekanismia tupakoiva toistaa noin kymmenen kertaa jokaisen savukkeen polttamisen aikana ja askin päivävauhdilla noin 200 kertaa päivässä. (Syöpäjärjestöt i.a) Nikotiinin yksilöllinen vaikutus ja yksilöllinen sietokyvyn kehittyminen aiheuttavat sen, että jokainen polttaja polttaa itselleen ominaisella tavalla ja hakee siten itseään tyydyttävää veren nikotiinitasoa. (Syöpäjärjestöt i.a.) Tämä tieto on tärkeää myös riippuvuudesta poispääsemisessä. Täytyy muistaa, että se mikä on toiminut yhdelle, ei välttämättä riitä tai toimi toiselle. Ihmiset ovat yksilöllisiä tässäkin asiassa ja siksi on hyvä, että riippuvuuden hoitoon on erilaisia ratkaisuja Nikotiinikorvaushoito Elimistön reaktiota nikotiinin loppumiseen kutsutaan vieroitusoireiksi. Niitä ovat muun muassa psyykkiset oireet: hermostuneisuus, yleinen rauhattomuus, levottomuus, ärtyvyys, unettomuus, masennus ja tupakanhimo. Fyysisiä oireita ovat väsymys, huimaus, hikoilu, verenpaineen lasku, vapina, päänsärky ja ummetus. Vieroitusoireita voi lievittää lääkehoidolla. On turha kärsiä voimakkaista vieroitusoireista, sillä niihin on saatavilla hoitoa. Tutkimusten mukaan lääkehoito sekä terveydenhuollon henkilöstön tukitoimet lisäävät tupakoinnin lopettamisen onnistumista. (STM i.a.) Tupakoinnin lopettamiseen tähtääviä tuotteita myydään Suomessa kahden valmistajan toimesta nimillä Nicorette ja Nicotinell. Saatavissa ilman reseptiä on laastareita, purukumia, inhalaattoreita, tabletteja ja suusuihkeita. Laastaria käytetään joko 16 tuntia tai 24 tuntia vaikuttavana tuotteena. Purukumia käytetään tilapäiseen tupakantuskaan samoin kuin inhalaattoria, tabletteja ja suusuihkeita. Tabletteja on saatavilla kahta eri tyyppiä, suussa itsestään sulavia ja imeskeltäviä. Vaikean nikotiiniriippuvuuden hoidossa mikä tahansa valmiste voidaan yhdistää laastarihoitoon. Annostelu valitaan tarpeen, eli nikotiiniriippuvuuden mu-

12 12 kaan. Nikotiinikorvaushoidossa on tärkeää käyttää riittävän suurta annosta riittävän kauan (3-6 kk). (STM i.a.) Lääkärin määrättävissä on nyt myös tablettimuotoinen Zyban (bupropioni). Hoito aloitetaan, kun vielä tupakoidaan. Tupakointi lopetetaan toisella hoitoviikolla. Lääkettä käytetään 7 9 viikon ajan. Zyban vähentää halua tupakoida ja lievittää vieroitusoireita. Zybania ja nikotiinikorvaushoitoa voi käyttää yhdessäkin, mutta silloin on syytä seurata verenpainearvoja hoidon kuluessa. (STM i.a.) Varenikliinia sisältävä Champix- valmiste on Zybanin tavoin käytettävä reseptilääke. Se on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan alkaen rajoitetusti peruskorvattava. (Kela 2014.) Hypnoosia ja akupunktiota on myös käytetty tupakasta vieroituksessa. Tutkimusnäyttöä kummankaan tehosta ei ole (Patja, Iivonen & Aatela 2009, 124). Tupakkariippuvuudessa fyysiset vieroitusoireet on helpompi hoitaa korvaushoidoilla, mutta tapariippuvuuden hoitoon on harvoja keinoja. Tähän puutteeseen voisi vastata uusimpien tutkimustulosten valossa sähkötupakka. Tupakoinnin ollessa Heikkilän mainitsema systeemi- ja aineriippuvuus, siihen liittyviä ratkaisumalleja on etsitty jo aiemmin. Jo 1994 Addiction lehdessä on julkaistu professori Jonathan Fouldsin (Professor of Public Health Sciences & Psychiatry Pennsylvania State University, College of Medicine) kirjoitus aiheesta. Jos ihmisillä on vaikeuksia päästä kummastakin riippuvuudesta, nikotiini- ja pitkällisestä tapariippuvuudesta, tällöin varmastikin ratkaisu olisi auttaa heitä välttämään suurimmat terveysriskit minimaalisella muutoksella nikotiinin saamiseen liittyen. Tällä tarkoitan nikotiinin korvaustuotetta, joka näyttää tupakalta ja tuottaa tupakoinnin kaltaista nikotiinia, mutta ei tuota tervaa ja hiilimonoksidia, jotka aiheuttavat valtaosan tupakointiin liittyvistä sairauksista tällaisten tuotteiden kehittelyllä ja edistämisellä (ja lopulta tupakoinnin korvaamisella niillä) voisi olla massiivisia myönteisiä vaikutuksia kansanterveyteen 21. vuosisadalla. (Foulds 1994).

13 13 Seuraavassa kaaviossa näkyy viimeisin tilanne Englannista tältä vuodelta. Beh`l support tarkoittaa käyttäytymiseen liittyvää tukea, NRT tarkoittaa nikotiinikorvaustuotteita ja Champix on reseptilääke. Kaavion mukaan sähkötupakka on jo suosituin apuväline tupakoinnin lopettamisessa Englannissa. KUVIO 3. Käytetyt korvaushoidot Englannissa (West & co. 2015) Korvaushoito riippuvuuksien hoidossa Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjan mukaan korvaushoito tarkoittaa huumeriippuvuudesta kärsivän henkilön kuntouttavaa päihteettömyyteen tähtäävää hoitoa lääkeaineiden avulla. Nikotiinikorvaushoidon kohdalla tarkoitetaan tupakoinnin lopettamiseen tähtäävien, apteekissa myytävien nikotiinikorvaushoitotuotteiden avulla saatavaa tukea. Korvaushoitoon liittyen usein puhutaan haittojen vähentämisestä. Olen huomannut, että päihdeongelmaisten korvaushoidossa haittojen vähentäminen on vallannut alaa perinteisiltä kokonaan raittiuteen tähtääviltä hoidoilta. Työssäni päihderiippuvaisten parissa olen aina toivonut, että asiakas pääsisi kaikesta päihderiippuvuudesta eroon. Kuitenkin joskus, jos kaikki keinot on käytetty ja päihderiippuvuus jatkuu, voi mielestäni korvaushoito olla vaihtoehto. En kuitenkaan olisi tarjoamassa sitä ensimmäiseksi hoidoksi. Myös tupakasta eroon pää-

14 14 semisessä tarjoan aina ensimmäiseksi vaihtoehdoksi kaikenlaisen tupakoinnin lopettamista korvaushoidoilla tai jopa ilman mitään korvaavaa. Moni onnistuukin siinä. Korvaushoidossa kuitenkin tavoitteena on päästä kokonaan, vaikka hitaastikin ja vähittäin, korvaavan aineen määrää laskemalla riippuvuuden aiheuttajasta. Ylläpitohoito on oireen tai sairauden uusiutumisen estämistä suhteellisen vähäisellä lääkityksellä. (Kotimaisten kielten keskus 2014.) Kirjassa Addiktioyhteiskunta kuitenkin mielenkiintoisin ja itselleni uusia ajatuksia herättävä oli Tammen ja Raennon (2013) kirjoitus, addiktio ajankuvana ja tiedollisena haasteena: Minä en ole sairas, eikä minua voida pakottaa sairaaksi. Minä haluan yhteiskunnalta vain metadonini ja tilaa olla ja elää valitsemallani tavalla. (Metadon on huumeaddiktien vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidossa käytettävä lääke. Kirjoittajan lisäys.) Näin sanoi Ruotsin huumeiden käyttäjien etujärjestön (korvaus- ja ylläpitohoidossa olevien) puheenjohtaja Berne Stålenkranz suomalais-ruotsalaisen päihdetiedotusseminaarin yleisölle Sanat olivat herättäneet voimakkaita reaktioita, epäuskoa, järkytystä, helpotusta ja uteliaisuutta toimittajien, tutkijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten keskellä (Raento & Tammi 2013, 199). Luettuani kirjasta kyseisen kohdan, mietin yhteiskunnan vastuuta yksilön addiktioiden hoitamisessa. Addiktio on sairaus ja lain mukaan sairauteen täytyy saada hoitoa. Voiko yksilö vaatia itselleen sopivimman hoidon? Stålenkranz kritisoi viranomaisia ja hoitoalan ammattilaisia siitä, että he määrittelevät asiakkaan puolesta mikä on hyvää elämää. (Raento & Tammi 2013, 201.) Onko tässä jotain samaa kuin sähkötupakan käyttäjien kokemuksissa? He ovat kokeneet fyysisen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteensa parantuneen, mutta lainsäädäntö pakottaa heidät tilaamaan tuotteensa ulkomailta, koska Suomen laki ei salli myytävän heidän käyttämiään korvaushoito tuotteita. Useat kyselyyni vastaajat kertoivat myös, että he elävät pelossa, että lakeja muutetaan ja pian säh-

15 15 kötupakkaan tarvittavia nesteitä tai laitteita ei saa enää myydä tai myyntiä rajoitetaan niin, että he joutuvat palaamaan tupakan käyttöön uudelleen. Narkomaanien kohdalla korvaushoitotuotteet Metadon ja Subutex ovat käytössä Suomessa haittoja vähentävinä tuotteina (Suomen lääkärilehti 2014). Kuinka pitkään ja paljon Metadonia ja Subutexia tutkittiin, ennen kuin ne hyväksyttiin ympäri maailmaa yhdeksi vaihtoehdoksi niille, jotka eivät syystä tai toisesta päässeet eroon huumeista? Pitäisikö sähkötupakoitsijoiden mieluummin jatkaa tupakan polttamista, vaikka nikotiinikorvaustuotteilla he eivät ole onnistuneet olemaan ilman tupakkaa? Pitäisikö nikotiininesteitä myydä lääkelain alaisena apteekissa vai alan liikkeissä? Mikä lääketehtaiden ja tupakkayhtiöiden rooli on tässä kaikessa? Vesittääkö sähkötupakka Savuton Suomi-hankkeen (STM 2014) tavoitteen, kun viimein tupakointi on saatu laskuun, kääntyykö se sähkötupakan avulla taas nousuun? Jos moni pääsee eroon tupakasta sen avulla, mutta jotkut alkavat käyttämään sitä ensimmäisenä tuotteenaan, kummassa tapauksessa hyödyt ovat suuremmat? Aihe herättää paljon kysymyksiä, joita kannattaa miettiä Vertaistuki tupakkariippuvuuden hoidossa Internetistä löytyy tukea tupakoinnin lopettamiseen. Yllä mainittu Facebookryhmä, Stumppi-sivusto, Terveyskirjaston sivut, Työkalupakki-sivusto muutamia mainitakseni. Lisäksi kaikki kaupalliset aiheeseen liittyvillä tuotteillaan on omat sivunsa. Hengitysliitto Heli ry:n puhelinneuvontanumerossa terveydenhuollon asiantuntija tukee soittajia tupakoinnin lopettamisessa. Helsingissä on oma tupakkaklinikka, jossa kokoontuu ryhmiä. Muissa kaupungeissa tällaiset ryhmät kokoontuvat päihdepalveluiden tai ehkäisevän päihdetyön alaisuudessa. Kaupallisella puolella Allan Carrin julkaiseman kirjan Stumppaa tähän - menetelmällä järjestetään seminaareja myös Suomessa (Allen Carr i.a.). Monet ovat kertoneet Facebookin Irti tupakasta ryhmässä pystyneensä lopettamaan tupakoinnin pelkästään luettuaan kirjan. Mainitussa ryhmässä, kuten muissakin ryhmissä, ihmiset jotka kokevat samaa, voivat vertailla kokemuksiaan. Jakaa

16 16 kokemustaan vieroitusoireista, niiden kestosta, apukeinoista, lääkityksestä ja sen sivuvaikutuksista, onnistumisista ja retkahduksista, jotka useimmiten kuuluvat asiaan. (Sydänliitto i.a.) Sähkötupakoitsijoilla on myös laajat ja asiaan perehtyneet vertaistukiverkostonsa. He järjestävät konventteja ja miittejä ja aiheeseen liittyviä ryhmiä ja kansainvälisiä ja eri maiden internetsivustoja on tuhansia. Näissä asian harrastajat neuvovat toisiaan, antavat vinkkejä laitteisiin, itse tehtyihin nesteisiin ja kaikkeen mahdolliseen liittyen. Olen löytänyt jopa Vape- radiokanavan ja Vape- TV:n. 2.5 Tupakka- ja lääketeollisuuden rooli Tieteellisten tutkimusten luotettavuus on mielestäni kärsinyt, koska tulokset ovat liian usein riippuvia siitä, kuka tutkimuksen rahoittaa. Sähkötupakointi-osiossa erityisesti huomaamme, että tutkimustulokset ovat suorastaan toisensa kumoavia. Sosiaali- ja terveysalan työssä asiakkaille onkin hankalaa antaa informaatiota, kun ei aina voi tietää mitä uskoa. Tupakkateollisuus on hyödyntänyt tietojaan tuotekehittelyssään. Savukkeisiin on kaikkien satojen lisäaineiden ohella lisätty myös ammoniakkia, koska se parantaa nikotiinin imeytymistä vereen. On myös kehitetty tupakkalajikkeita, joiden nikotiinipitoisuus on selvästi suurempi kuin vanhojen lajikkeiden. Mitä suurempi nikotiinipitoisuus veressä on, sitä nopeammin riippuvuus syntyy. (Syöpäjärjestöt i.a.) Erkki Aurajärvi, Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori käsittelee kirjassaan Tupakkateollisuuden kuolemankauppiaat tupakkateollisuuden epäeettistä toimintaa. Hän kertoo juristien miettivän täyttääkö tupakkateollisuuden viestintä murhan tunnusmerkit. Pelkästään suomalaisten tupakkateollisuudessa toimivien henkilöiden väärät lausumat kuulostavat suorastaan käsittämättömiltä. Passiivinen tupakointi ei aiheuta syöpäriskiä silloinen sidosryhmäjohtaja Lasse Lehtinen. Barclay - savukkeet ovat täysin vaarattomia PR-päällikkö Satu Kaa-

17 17 renoja. Tupakka ei ole sen vaarallisempaa kuin kahvi, tee ja paahtopaisti toimitusjohtaja Jukka Ant-Wuorinen. (Aurejärvi 2012, 40.) Tupakkateollisuuden harhaanjohtavan viestinnän vaikutuksia voidaan tutkia etsimällä mahdollisia syysuhteita. Jo vuonna 1959 lääkäreitä ja tutkijoita, jotka esittivät edellä mainittujen lausuntojen kaltaisia tosiasioita on ollut tupakka teollisuuden palkkalistoilla. (Aurejärvi 2012, ) Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kertoo Helsingin Sanomissa tutkineensa vuosia tupakkayhtiöiden toimia niiden kieltäessään tupakan vaarallisuuden. Hän on toiminut todistajana useissa oikeudenkäynneissä. Syy-yhteys tupakan ja syövän välillä myönnettiin vasta 2000-luvun alussa. Todella iso juttu oli tuomari Gladys Kesslerin Yhdysvalloissa vuonna 2006 tekemä päätös, että monikansalliset tupakkayhtiöt ovat "salaliitossa" harhauttaneet kuluttajia tupakan terveyshaitoista. Kertoo Hiilamo. (HS.b ) Kun nyt ilmaantuu yliopistojen professoreiden kritisoimia tutkimuksia, joiden mukaan sähkötupakointi on vaarallisempaa kuin tupakointi, olisi mielenkiintoista tutkia näiden tutkimusten rahoittajatahot. 2.6 Nikotiiniin ja sähkötupakkaan liittyvä lainsäädäntö Riippuvuudesta puhutaan nykyään usein addiktiona. Kirjassa Addiktioyhteiskunta Riippuvuus aikamme ilmiönä (2013), aihetta on käsitelty monipuolisesti, liittyen addiktioiden vaarallisuuteen. Kirjassa puhutaan tajuntaan vaikuttavista aineista ja tässä yhteydessä tupakka ja nikotiinituotteet eivät mielestäni varsinaisesti kuulu niihin, vaikka addiktoivatkin käyttäjänsä. Liikutaan rajamailla. Kirjan mukaan näiden aineiden käyttöä halutaan rajoittaa kansainvälisellä ja kansallisellakin tasolla. Rajoitusten tiukkuus vaihtelee eri maissa ja eri aineiden välillä. Rajoitukset vaihtelevat tuotannon, jakelun, myynnin ja käytön kriminalisoinnista lievempiin rajoituksiin, joita ovat saatavuuden ja hintojen säätely. (Raento & Tammi 2013, 51.) Tupakan ja nikotiinia sisältävien sähkötupakan nesteiden kohdalla kyseessä ovat lähinnä kaksi viimeistä keinoa.

18 18 EU:n Tupakkatuotedirektiivissä säädetään ensimmäistä kertaa myös sähkösavukkeista. Tällöin asetetaan kuluttajille suunnatuille sähkösavukkeille ja niistä käytettäville nesteille turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Tietyn nikotiinipitoisuuden alittavat sähkösavukkeet rinnastetaan tupakkatuotteisiin. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin kansallisesti luokitella ne lääkelainsäädäntöön kuuluviksi. Säädökset astuvat voimaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014.) Suomessa sähkösavukkeiden nikotiininesteet määritellään lääkkeiksi, eikä määrittelyä ole tarkoitus muuttaa. Nikotiinittomien sähkösavukkeiden myynti on Suomessa sallittua. (STM 2014.) EU:ssa ei ole suoranaista kieltoa sähkösavukkeisiin liittyen. EU direktiivi 2001/95/EC(6) turvallisuusvaatimuksiin liittyen, antaa kuitenkin mahdollisuuden toimille, joilla voidaan kieltää sähkösavukkeet, jos ne ovat yleiselle terveydelle ja turvallisuudelle vaarana (STM 2012). Viimeisin säädös on vuodelta 2014 ja sen mukaan myös sähkösavukepakkauksissa tulee olla varoitustekstit. Jokainen maa saa itse päättää pitääkö tuotteita lääkkeenä vai tupakkatuotteena ja käytännöt vaihtelevatkin maasta toiseen siirryttäessä. Sähkösavukkeet määritellään lääkkeiksi, jos niitä markkinoidaan lopettamisen apuvälineenä. Muuten niitä pidetään tupakkatuotteina, joiden nikotiinipitoisuus ei saa nousta yli 20mg/ml. Täytettäviä patruunoita ei sallita. (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU.) Sähkötupakoitsijat ympäri maailmaa keräävät adresseja ja yrittävät vaikuttaa noihin säädöksiin. Eurooppaa koskeva adressi löytyy osoitteesta Esimerkkejä muutamista eri EU-maiden säännöistä: Iso-Britannia - Saa käyttää ja myydä, kun mainostetaan tupakan lopettamiseen tarkoitettuna tuotteina. Julkisilla paikoilla saa käyttää. Ranska - Saa käyttää ja myydä. Käyttö on kielletty julkisilla paikoilla. Itävalta, Tanska Lääkelaitesäätelyn piirissä Tsekin tasavalta Käyttö, myynti ja mainostus on laillista. Suomi Ei saa myydä nikotiinipitoisia nesteitä

19 19 Saksa, Irlanti, Puola, Portugal, Espanja Käyttö ja myynti on laillista. Italia ei saa myydä alle 16 vuotiaille. Alankomaat Käyttö ja myynti on laillista, mainostus EU-määräysten takia kielletty. (Ashtray Blog 2014.)

20 20 3 SÄHKÖTUPAKKA Sähkötupakasta käytetään nimiä höyrytin, vape tai e-savuke (electric), olen huomannut käytettävän myös erilaisia tietynmerkkisten laitteiden nimiä. Sähkötupakoitsijasta käytetään usein alan ihmisten joukossa sanaa vapottaja tai höyryttelijä. Olen pari vuotta seurannut keskusteluja alan sivustoilla ja vieläkin usein tuntuu, etten tajua kirjoituksista läheskään kaikkea. Modit, dripperit, oohmit, vastukset, PG ja VG nesteet, tankit, setupit, boxit ja dualit tuottavat vaikeuksia seurata keskustelua. Suomalainen Höyrypään käsikirja (Höyrypään käsikirja 2013.) on kooste, jossa on laajasti selostettu suomeksi mistä sähkötupakassa on kyse. Sähkötupakkalaitteet ovat tuotteita, jotka antavat yleensä nikotiinia käyttäjälleen kuumentamalla laitteen sisältämän nesteen höyryn muotoon. Laitteita voi myös käyttää nesteellä, joka ei sisällä nikotiinia. Neste koostuu tyypillisesti propyleeniglykolista (PG) ja/tai VG kasvis glyserolista (VG), nikotiinista ja makuaineista. (E-Cigarettes, A Scientific Review 2014.) Propyleeniglykolia käytetään lääke-, kosmetiikka-, elintarvike- ja muoviteollisuudessa. Sitä käytetään usein myös teattereissa, yökerhoissa ja televisiotuotannoissa käytettävän keinosavun valmistukseen. Glyseroli on hajuton, väritön makealta maistuva neste. Eläin- ja kasvirasvoissa sitä esiintyy luonnostaan. Glyserolia käytetään monissa teollisuus- ja kuluttajatuotteissa, kuten saippuoissa ja pesuaineissa, lääkkeissä, kosmetiikassa, ruoassa ja juomissa. (Valvira 2015.) Itse laitteet voivat vaihdella lyhytaikaisista tupakan näköisistä, ladattaviin kynää muistuttaviin tai vieläkin suurempiin tankillisiin patteria käyttäviin laiteisiin. (E- Cigarettes, A Scientific Review 2014.) Sosiaalisen median ryhmistä olen huomannut, että viime vuonna käytössä ovat yleistyneet laatikon muotoiset (mod) laitteet. Seuraavassa kuvassa näkyy laitekehittelyn tulos viimeisten vuosien ajalta.

21 21 KUVA 1. Sähkötupakkalaitteiden kehitys. (Kuva Pete Wallin.) 3.1 Historiaa Sähkötupakan historian kulusta huomaa, kuinka suuresti asiat ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan. Opinnäytetyöni valmistuttua todennäköisesti moni kirjoittamani asia on jo muuttunut. Vuonna 2003 Bekingissä, Kiinassa vanha farmaseutti, keksijä ja tupakoitsija Hon Lik kehitti ensimmäisen sähkösavukkeen isänsä, myös kovan tupakoitsijan kuoltua keuhkosyöpään. Golden Dragon Holdings, yhtiössä, jossa Lik työskenteli, hän kehitti laitetta ja muutti sen nimen Ruyaniksi, joka merkitsee kuin tupakka. Tätä pidetään yleisesti ensimmäisenä sähkötupakkana. (CASAA.) Jo vuonna 1963 Herbert A. Gilbert haki patentin samantapaiselle laitteelle, jota ei kuitenkaan koskaan saatettu tuotantoon. Myös 1972 Cyril F O`Neil Jr New Yorkista haki patenttia tuotteelle, joka korvaisi tupakan antamalla sen makua ilman savua. Tuote ei saanut suosiota. Seuraavaksi tupakkateollisuus itse kehitteli terveellisempiä vaihtoehtoja, mutta ne kaatuivat siihen, että heidän olisi pitänyt myöntää, että normaali tupakka olisi vaarallista. (CASAA.) The Premier oli sähkösavukkeen edeltäjä, mutta ilman savua. Se väitti antavansa nikotiinia käyttäjälleen ilman palamisen tuottamia haittoja. Käyttäjät eivät pitäneet tuotteesta ja Yhdysvaltain FDA (Food and Drug Administration on Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) piti sitä as a drug eli lääkkeenä ja siitä seurasi ongelmia jo tuolloin. (Dunworth, i.a.)

22 sähkötupakka esitellään Euroopassa ja Amerikassa. Syyskuussa 2008 Maailman terveysjärjestö (WHO) antaa lausunnon, jossa se toteaa, ettei se pidä sähkötupakkaa todellisena apuna tupakasta luopumisessa. Samalla se vaatii, että kaupat vetävät välittömästi pois kaikki materiaalit, jossa annetaan ymmärtää WHO:n pitävän sähkösavukkeita turvallisena ja tehokkaina. (CASAA.) Lokakuussa 2008 julkaistiin Health New Zealand- yhtiön tutkimus, jossa on yksityiskohtainen määrällinen analyysi sähkötupakasta. Sen mukaan karsinogeenejä ja myrkyllisiä ainesosia on vain alle haitallisten rajojen. Tutkimuksen perusteella sähkötupakka on useita kertaluokkia ( kertaa) vähemmän haitallinen kuin normaali tupakka. Nikotiiniannos on sähkötupakassa verrattavissa nikotiini-inhalaattoreihin. (Health New Zealand. i.a.) Heinäkuussa 2009 testattuaan kaksi kuukautta sähkötupakkaa, FDA julkaisee lehdistötiedotteen, jossa kehotetaan olemaan käyttämättä sähkötupakkaa. Tulosten mukaan niitä markkinoidaan nuorille, niistä puuttuvat kunnolliset terveysvaroitukset ja että ne sisältävät syöpää aiheuttavia aineita ja myrkyllisiä kemikaaleja, kuten dietyleeniglykoli, ainesosa jota käytetään pakkasnesteessä. FDA ei kuitenkaan maininnut, että syöpää aiheuttavat karsinogeeni määrät olivat samoja kuin heidän hyväksymissään nikotiinikorvaushoito tuotteissa. Mainitsematta jäivät myös seikat, että dietyleeniglykolin määrä joka löytyi, et ollut myrkyllisen rajan ylittävä, kuin myös se, että kummankaan aineen jäämiä ei löytynyt itse savusta, jolle altistutaan. (CASAA.) Myöhemmin tuloksia kritisoidaan epätieteellisyydestä. Elokuussa 2009 Washington Times lehdessä lääkäri Elizabeth Whelan, American Council on Science and Health presidentti, kutsuu FDA:n lehdistötiedotetta " vääristyneeksi, epätäydelliseksi ja harhaanjohtavaksi " tarkoituksenaan säikäyttää Amerikkalaiset pysymään erossa näistä uudenaikaisista, testaamattomista savukkeen korvikkeista ja että parempi olisi pysyä tavanomaisissa tupakoissa. (Washington Times 2009.) 2009 perustetaan Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives Association (CASAA). Järjestö on tarkoitettu sähkösavukkeen käyttäjille ja vähittäiskauppialle. Tehtävänään varmistaa, että käytettävissä on tehokkaita, kohtuuhintaisia ja

23 23 vähemmän haitallisia vaihtoehtoja tupakoinnille lisäämällä yleisön tietoisuutta ja koulutusta sähkösavukkeisiin liittyen, kannustaa niiden testausta ja kehittämistä, jotta tuotteet saavuttavat hyväksyttävien turvallisuusstandardien ja kohtuullisen sääntelyn rajat. Tavoitteena on myös edistää haittojen vähentämistä. (CA- SAA.) Addiction lehdessä julkaistu tutkimus antaa vahvaa näyttöä sähkösavukkeiden onnistuneesta käytöstä tupakoinnin lopettamisessa tai sen vähentämisessä ja että useat entiset tupakoitsijat pysyivät sähkötupakan avulla erossa tupakasta (Etter & Bullen 2011). Vuosien välillä useat maat kielsivät sähkötupakoinnin. Vuoteen 2015 mennessä suurin osa sen kieltäneistä maista on purkanut kiellot liittyen myyntiin, jakeluun ja mainostukseen. (CASAA.) 3.2 Kritiikkiä ja tutkimuksia aiheesta Iso ongelma on ollut kaikissa maissa edellä mainittu asia, minkä lain piiriin tuotteet kuuluvat, lääke- vai tupakkalain. Siitä riippuu tuotteiden mainostus tai päinvastoin. Jos tuotteita on mainostettu tupakan lopettamiseen tarkoitettuina tuotteina, ne kuuluisivat lääkelain alaisuuteen. Jos taas tupakan, ei niin haitallisena vaihtoehtona, niin tupakkalain piiriin. Tuotteita on arvosteltu siitä, että ne houkuttelevat nuoria ja lapsia niiden käyttäjiksi. Varsinkin kun tuotevalikoimaan alkoi tulla hedelmä ja muita makuja mentholin lisäksi. Kaikissa löytämissäni tutkimuksissa, oma kyselyni mukaan lukien, alaikäisten käyttäjien osuus on alle viiden prosentin luokkaa. Seuraavassa tutkimuksessa aikuiset käyttäjät kokivat erilaiset maut nesteissä tärkeäksi. Impact of Flavour Variability on Electronic Cigarette Use Experience 2013: An Internet Survey kertoo seuraavaa: Tutkimuksessa oli 4618 vastaajaa, joista 91% entisiä tupakoijia. He olivat vähentäneet tupakointia 20 savukkeesta keskimäärin neljään savukkeeseen päivässä. Vastaajien keskimääräinen tupakoin-

24 24 tiaika oli 22 vuotta ja keskimääräinen sähkötupakointiaika 12 kuukautta. Vastaajat käyttivät keskimääräisesti kolmea nikotiininestemakua sähkötupakkalaitteissaan. Aloittaessaan sähkötupakoinnin useimmat käyttivät tupakanmakuista, mutta jatkaessaan suurin osa vaihtoi hedelmänmakuisiin nesteisiin. Suurin osa vastanneista kertoi makujen oleva tärkeitä nautinnon saamisessa ja tupakasta erossa pysymisessä. Asteikolla 1-5 (5 todella tärkeää) tulos oli 4. (Farsalinos 2013.) Polosan ja kumppaneiden puolen vuoden seurantatutkimus 2011 tehtiin 40 tupakoijalle, jotka eivät edes halunneet lopettaa tupakointia. Tämä tutkimus on ensimmäinen pidemmän aikavälin tutkimus. Sen tulokset ovat seuraavat: Sähkösavukkeen käyttö vähensi huomattavasti tupakointia koeryhmässä ilman mainittavia sivuvaikutuksia. Kysely suoritettiin tupakoitsijoilla, jotka eivät halunneet lopettaa tupakointia. (Polosa ym ) Tulokset ovat mielestäni huomattavia joukossa, joka ei edes halunnut lopettaa. Passiivisen sähkötupakoinnin vaaroista on myös puhuttu. Tutkittaessa passiivista sähkö- ja tavallista tupakointia on saatu mielenkiintoisia vastauksia. Floursian ja kumppaneiden tutkimuksessa vuodelta 2012 tutkittiin nimenomaan aktiivisen ja passiivisen sähkötupakoinnin sekä tavallisen tupakoinnin vaikutuksia verenkuvaan. 15 sähkötupakoitsijaa ja 15 tavallista tupakoitsijaa polttivat tutkimustilanteessa. Kummankin aikana paikalla oli ei-tupakoivia. Sähkötupakoinnin aikana niin sähkötupakoijien kuin paikalla olleiden ei-tupakoineiden verenkuva pysyi samana. Tupakoitsijoiden ja heidän seurassaan olleiden ei-tupakoineiden veren valkosolujen, lymfosyyttien ja granulosyyttien määrät kohosivat. (Floursian ym ) Viimeisin käsiini saama iso tutkimus on tammikuulta The Vaping Truth Survey-Final analysis. Tutkimus, jossa oli yli 7000 vastaajaa ympäri maailmaa. Mielenkiintoinen kysymys tässä tutkimuksessa, joka omastani puuttui, oli kuinka pitkään käytit sähkötupakkaa ennen kuin jätit tupakan? Suurin osa vastanneista vastasi yhden päivän. Alle 18-vuotiaita 7000 vastaajasta oli 34 (Vapinglinks.worldpress.com 2015).

25 25 4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET SEKÄ TUTKIMUSKYSY- MYKSET Tämän opinnäytetyön avulla haluttiin kartoittaa suomalaisten sähkötupakkaan siirtyneiden tupakoitsijoiden kokemuksia, tietoutta ja mielipiteitä käyttämistään tuotteista. Tutkimuskysymyksenä oli millaisia fyysisiä, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia tupakasta sähkötupakkaan siirtyneet kokivat. Tavoitteena oli myös kartoittaa alaikäisten osuutta sähkötupakoijissa. Lisäksi haluttiin selvittää sähkötupakoitsijoiden kokemuksia sähkötupakointiin liittyvien nesteiden ja laitteistojen merkityksestä silloin, kun niitä käytetään korvaushoitovalmisteina ja -välineinä. Tarkoituksena oli myös selvittää sähkötupakoitsijoiden tietoja käyttämänsä nesteen koostumuksesta, sekä tutkia minkä suuruisilla nikotiiniannoksilla sähkötupakointi aloitettiin ja laskettiinko annostusta myöhemmin. Lopuksi kysyttiin vielä sähkötupakoitsijoiden mielipiteitä liittyen nikotiininesteiden myyntikieltoon Suomessa, sekä sähkötupakoinnin hyviin ja huonoihin puoliin. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa monipuolista tietoa sähkötupakan mahdollisuuksista toimia korvaushoitona tavallista tupakointia lopetettaessa silloin, kun tupakoitsija on riippuvainen tupakasta ja varsinkin jos muut korvaushoitotuotteet eivät ole auttaneet. Työn tuloksia voidaan hyödyntää tutkittaessa mikä auttaa tupakoinnin lopetuksessa.

26 26 5 TOTEUTUS 5.1 Tutkimusmenetelmät Suunnittelin Webropol- kyselyn ja pyysin seuraavia tahoja yhteistyöhön: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry., SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry. ja Hengitysliitto ry. En saanut tutkimukselleni yhteistyötahoa, mutta tukea tarjottiin ja neuvottiin eteenpäin. Kysymykset muotoilin muista vastaavista kyselyistä ja osan oman kokemukseni mukaan liittyen työhöni tupakanlopettamiskurssien ohjaajana. Kysymyksinä olivat strukturoidut ja avoimet kysymykset. Tutkimuksen käsitteiden määrittely, aiempien tutkimusten johtopäätökset sekä niistä johdetut teoriat ovat kvantitatiivisen tutkimuksen keskeisiä asioita (Hirsjärvi ym. 2010, 140). Ilmiön aiempien tutkimusten kriittinen analyysi niiden annista auttavat lukijaa ymmärtämään aihetta ja arvioimaan sitä miten käsillä oleva tutkimus sijoittuu alan tutkimuskenttään, kartuttaa uutta tietoa tai muuttaa sitä (Hirsjärvi ym. 2010, 258). Opinnäytetyöni kysely oli suunnattu sähkötupakan nykyisille tai entisille (lopettaneille) käyttäjille. Valitsin tällaisen kohderyhmän, koska halusin tietoa nimenomaan sähkötupakan käyttäjiltä. Laitoin kyselyn linkin Facebook- ryhmiin Vapottajat, Sähkötupakka, Irti tupakasta -vertaistukiryhmä ja Höyrypäät k. 18. Laitoin kyselyn myös E-savuke ja Vapers- Internetsivustojen keskustelu alueelle. Pyysin myös osallistujia jakamaan linkkiä, joten sitä oli jaettu myös moniin muihin paikkoihin, joista en edes tiedä. Oma tutkimukseni oli avoin kaikille kohderyhmäksi (sähkötupakan entinen tai nykyinen käyttäjä) itsensä mieltäneille ja oli avoinna kuukauden, marraskuun Laadullisen tutkimuksen lähtökohdaksi otin määrällisen tutkimuksen avointen kysymyksien tulokset. Kvalitatiivinen tutkimus ei siis ole minkään tietyn tieteen-

27 27 alan tutkimusote tai vain yhdenlainen tapa tutkia. Yhteistä koko kvalitatiiviselle tutkimukselle on elämismaailman tutkiminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tärkeää ovat merkitykset, jotka tulevat näkyväksi mitä moninaisimmin tavoin (Hirsjärvi ym. 2010, ). Näitä olen kuvannut avoimien kysymysten runsailla vastauksilla. 5.2 Aineiston analyysi Tutkimusaineiston analysoinnin tarkoituksena on löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin ja luoda sanallinen sekä selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2009,110). Analyysimenetelmänä työssä oli määrällinen ja laadullinen analyysi. Nämä esitetään usein toistensa vastakohtina, mutta molempia tutkimusmetodeita voidaan sisällyttää samaan tutkimukseen toisiaan täydentämään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 65.) Määrällisiin kysymyksiin käytin Likertin asteikkoa. Siinä mitataan asenteita Rensis Likertin (1932) kehittämällä asteikolla, joka järjestää vastaajat "samanmielisyyden" mukaan (KvantiMOTV i.a.). Tein Webropol- ja Excel-ohjelmilla kaaviot kyselyn vastauksista. Kuvaan tuloksia sanallisesti sekä havainnollistetuin kuvioin. Ennen varsinaista aineiston analysointia aineisto tulee saattaa analysoitavaan muotoon. (Metsämuuronen 2006, 122). Teemoittelin avoimet vastaukset fyysisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kategorioihin. Koostin sadat avoimet vastaukset tiiviiksi ja jätin tyypillisimmät ja useimmin toistuneet vastaukset lainauksina tekstiin. Edellä mainitut toimenpiteet koin helpoimmaksi tehdä tulostamalla materiaalin paperille ja käyttämällä erivärisiä korostuskyniä teemojen mukaan ja kokoamalla sitten samaan kuuluvat vastaukset yhteen. Aineiston runsaus tekee analyysivaiheen mielenkiintoiseksi, mutta myös haastavaksi ja työlääksi. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 135.) Vastaajia oli 692, joten kokemukseni tukee tätä väitettä, mutta se oli myös erittäin palkitsevaa.

28 Eettisyys ja luotettavuus Eettiset kysymykset liittyvät luottamuksellisuuteen, vapaaehtoisuuteen ja avoimuuteen (Backman, Paasivaara & Nikkonen 2003, 256). Kyselyyn vastattiin vapaaehtoisesti, avoimesti ja nimettömästi. Olen varmistanut vastauksista, ettei niistä voi tunnistaa ketään. Tämän tein jättämällä pois paikkakuntien, nimien tai tiettyjen yksityiskohtaisten esiin tulleiden asioiden kirjaamisen. Joku vastaaja kritisoi kyselyni alkutekstissä opinnäytetyöni otsikkoa, jossa puhutaan korvaushoidosta. He eivät halunneet, että heidät rinnastetaan narkomaaneihin. Näin en tee, puhun riippuvuudesta ja laillisista keinoista saada apua tappavaan addiktioon. Webropol- kyselyn linkkiä jaettaessa ei voi olla varma ovatko vastaajat vastanneet useaan kertaan. Foorumeissa, joihin linkkiä jaoin, on kuitenkin joitain tuhansia vastaajia, joten vastaajamäärä ei mielestäni ole epärealistinen. Kysymyksen asetteluni joissain kysymyksissä saattaa jonkun mielestä olla hieman johdatteleva, mutta tarkoituksena ei ollut johdatella vastaajia. Myös vastaajajoukon etsimisestä mietin, onko oikein etsiä vastaajia ainoastaan sähkötupakan käyttäjien foorumeilla. Toisaalta, jos tarkoitus on saada tietoa heidän kokemuksistaan, en tiedä mistä muualta olisin heitä löytänyt. Opinnäytetyön eettisten ratkaisujen tavoitteena on ihmisten kunnioittaminen, tasa-arvoinen vuorovaikutus ja oikeudenmukaisuuden korostaminen (Gothoni & Pesonen 2000, 12 14).

29 29 6 TUPAKASTA SÄHKÖTUPAKKAAN KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA 6.1 Vastaajien taustatiedot ja tupakointihistoria ennen sähkötupakkaan siirtymistä. Kysymyksillä pyrin selvittämään miesten ja naisten osuutta sähkötupakan käyttäjissä ja onko vastaajissa alaikäisiä. 14 % 86 % Naiset 96 Miehet 592 KUVIO 3. Vastaajien sukupuoli. N=692 Kysymyksessä sukupuolesta, miehiä oli 86 prosenttia ja naisia 14 prosenttia. THL tutki vuosina 2012 ja 2013 postikyselynä 5000 työikäistä sähkötupakan käyttöön liittyen. Vastausprosentti oli ensimmäisenä vuonna 52 prosenttia ja toisena vuonna 51 prosenttia. Tässä tutkimuksessa vastaajien sukupuoli oli 53 prosenttia miehiä ja 47 prosenttia naisia. Sen mukaan sähkötupakkaa käytti koko aikuisväestöstä 2,1 prosenttia. (THL 2014.) Tämä sukupuolten ero saattaa selittyä laitteiden mekaanistumisella viime vuosina ja kyselyn esittämisellä aiheeseen erikseen paneutuneiden foorumeilla, joissa mekaniikasta kiinnostuneet miehet ovat enemmistönä.

30 v. 17v v v v v v v v. KUVIO 4. Vastaajien ikäjakauma. N=692, n=691, ei vastanneet=1 Otaksuin, että vastaajissa olisi ollut paljon enemmän nuoria, jotka ovat aloittaneet sähkötupakalla. Kuitenkin vain neljä vastaajaa oli alaikäisiä, yksi 16 ja kolme 17vuotiasta. Myös vanhempien vastaajien noinkin suuri osuus yllätti. Vastaukset kertovat sähkötupakan olevan monen ikäisten käytössä. 6.2 Tupakkatuotteiden käyttö ennen sähkötupakkaa? Vastauksista selvisi, että kaksi henkilöä 691 vastanneesta ei ollut polttanut tavallista tupakkaa ennen sähkötupakkaa. Yksi henkilö ei ollut vastannut ollenkaan tähän kysymykseen. Vastaajista 55,4 prosenttia (383) kertoi myös tupakoineensa tietyn ajan, vaikka en sitä kysynytkään. Heistä suurin osa oli polttanut tavallista tupakkaa tai sikaria ennen sähkötupakkaan siirtymistä. Näistä noin puolet kertoi myös määrän, kuinka paljon olivat polttaneet. Määrät vaihtelivat joskus polttamisesta 50 käsin käärittyyn sätkään päivässä. Ajat vaihtelivat kahdesta kuukaudesta 57 vuoteen.

31 31 2kk-5v 6-10v 11-20v 21-30v 31-40v 41-57v Ei tupakan käyttöä 1 % 7 % 4 % 11 % 18 % 24 % 35 % KUVIO 5. Tupakoitu aika ennen sähkötupakkaan siirtymistä. n=385 Useimmat ajan ilmoittaneista ovat siis polttaneet vuosia tavallista tupakkaa tai sikaria ennen siirtymistään sähkötupakkaan. 6.3 Tavallinen tupakka sähkötupakan lisänä 92 prosenttia (636) vastaajista (689) vastasivat selkeästi riittää. Kolme selkeää vastausta, ei riitä. Kolme vastaajista oli lopettanut myös sähkötupakan käytön. Yksi kertoi käyttävänsä myös nikotiinipurkkaa. 46 kappaletta vastauksia, joissa on selitetty tavallisen tupakoinnin syyksi välillä laitteiden hajoaminen, huonolaatuiset laitteet, nesteiden saamisen viivästyminen postissa tai kun kyseessä on ollut alkoholin nauttiminen. Kaikki näistä kertoivat tavallisen tupakoinnin olevan vähäistä ja satunnaista, kertaluonteista.

32 32 Satunnainen perinteisentupakan käyttö Lopettaneet Käyttää myös nikotiinipurkkaa Palannut normaaliin tupakointiin Sähkötupakka riittää Sähkötupakka riittää Palannut normaaliin tupakointiin Käyttää myös nikotiinipurkkaa Lopettaneet Satunnainen perinteisentupak an käyttö Vastaus KUVIO 6. Riittääkö sähkötupakka? n= 689, ei vastanneita= kolme. Tupakan rinnakkaiskäyttö oli minimaalista. THL:n tutkimuksen mukaan vuosina 2012 ja 2013 sähkösavukkeen ja tupakan rinnakkaiskäyttö oli yleistä (THL 2014). Tuolloin laitteiden laatu oli vielä useimmiten huono verrattuna parin viime vuoden aikaisiin laitteisiin ja se on voinut vaikuttaa vastauksiin. 6.4 Taloudelliset muutokset Useat vastaajat olivat selittäneet avoimissa kysymyksissä sähkötupakoinnin positiivisista puolista talouden kohentuneen.

33 33 Huomattava muutos Hyvä muutos Kohtalainen muutos Pieni muutos Ei muutosta Kohtalainen Huomattava Ei muutosta Pieni muutos Hyvä muutos muutos muutos Vastaus KUVIO 7. Taloudellinen muutos tupakasta sähkötupakkaan siirryttäessä. n= 689, ei vastanneita= kolme. Keskimäärin vastaajat kertoivat tupakoidessa rahaa kuluneen 5 10 euroa päivässä. Sähkötupakkaan siirryttyään, laitteiden oston alkusijoituksen jälkeen rahan kulutus oli keskimäärin euroa kuussa. Halvempi, jos ei ala hifistelemään laitteilla. Tupakkaan meni 300e/kk, sähköröökin nesteisiin menee noin 14e/kk, joten taloudellisestikin merkittävä ero. 6.5 Fyysiset muutokset Fyysisiin muutoksiin liittyviä vastauksia tuli kymmeniä sivuja myös avoimessa kysymyskohdassa, mikä on parasta sähkötupakoinnissa. Sadat vastaajat kertoivat hengityksen kulkevan paremmin, useat heistä kertoivat yskän, influenssien ja poskionteloiden tulehdusten loppuneen. Muita useimmin toistuneita vastauksia olivat hajuhaittojen puuttuminen, yleiskunnon nouseminen ja makuaistin paraneminen. Monen yleinen energiataso oli kohonnut ja työssä jaksaminen parantunut. Useat kertoivat astmalääkityksen vähentämisestä ja jopa lopettami-

34 34 sesta. Joku kertoi sydämen rytmihäiriöiden loppuneen ja yksi kertoi psoriasiksen ja migreenin hävinneen. Eräs kertoi kohonneen verenpaineen laskeneen ihannearvoihin. Useat kuvasivat nikotiiniriippuvuuden laskeneen huomattavasti. Huomattava muutos Hyvä muutos Kohtalainen muutos Pieni muutos Ei muutosta Kohtalainen Huomattava Ei muutosta Pieni muutos Hyvä muutos muutos muutos Vastaus KUVIO 8. Fyysinen muutos tupakoinnista sähkötupakkaan siirryttäessä. n= 688, ei vastanneita= neljä. Seuraavassa esimerkkejä vastauksista liittyen fyysisiin muutoksiin: Henki kulkee paremmin, ei enää tarvetta astmapiipulle, ei hajuhaittoja. Saan nukuttua paremmin. Makuaistini on palautunut. Libido on kasvanut. Terveys on paljon parempi. Minulle todettiin n.3 vuotta sitten keuhkoahtautuma. Keuhkojen hapenottokyky oli enää 53 %. Siirryin sähkötupakkaan ja nyt olo on lähes normaali. Sairaalan keuhkopolilla vuoden jälkeen taas tutkittiin ja hekin ihmettelivät parantuneita testituloksia. Olen kova urheilemaan ja nyt happi kulkee aivan eri tavalla verrattuna tupakoinnin aikaiseen.

35 Sosiaaliset muutokset Huomattava muutos Hyvä muutos Kohtalainen muutos Pieni muutos Ei muutosta Kohtalainen Huomattava Ei muutosta Pieni muutos Hyvä muutos muutos muutos Vastaus KUVIO 9. Sosiaalinen muutos tupakoinnista sähkötupakkaan siirryttäessä. n= 688, ei vastanneita= neljä. Tavoitteena oli tutkia kuinka tupakasta sähkötupakkaan siirtyminen on vaikuttanut ihmissuhteisiin ja yhteiskunnan suhtautumiseen yleensä. Tähän kysymykseen tuli myös satoja vastauksia avoimessa kysymyskohdassa, mikä on parasta sähkötupakoinnissa. Muita usein mainittuja asioita olivat muun muassa se, ettei sähkötupakointi tuota roskaa, jolloin se ei häiritse muita. Moni kertoi saaneensa uusia ystäviä ja harrastuksen sähkötupakointiin liittyen. Ei syyllistä oloa. Tuntuu siltä, että olisi vapautunut vuosikymmenten vankeudesta. Puoliso tykkää kun ei haise tuhkakupille. Lasteni ei tarvitse kärsiä tupakan hajusta! Parvekkeella haju ei häiritse naapuria, Kun käytän nikotiini nestepullon loppuun, pesen sen ja otan sen uusiokäyttöön valmistamalla nestettä itse haluamistani tiivisteistä ja pohjanesteistä, eli sähkötupakointi ei roskaa luontoa.

36 Sähkötupakkalaitteen merkitys Seurattuani sosiaalisessa mediassa käytyä keskustelua sähkötupakoinnista suurin osa painotti hyvien laitteiden merkitystä. Halusin kartoittaa vastaajien mielipiteitä asiasta. Todella tärkeää Hyvin tärkeä Kohtalaisen tärkeä Vähän tärkeä Ei tärkeä Ei tärkeä Vähän tärkeä Kohtalaisen tärkeä Hyvin tärkeä Todella tärkeää Vastaus KUVIO 10. Sähkötupakkalaitteen merkitys. n= 689, ei vastanneita= kolme. Tähän kysymykseen liittyen moni oli vastannut alussa ostaneensa halpoja ruokakaupoistakin ostettavia laitteita, jotka eivät olleet kestäneet tai toimineet hyvin. Useat olivat tuolloin ostaneet tupakkaa, kunnes olivat hankkineet parempi laatuiset laitteet, jonka jälkeen vastaajat olivat pysyneet erossa tupakasta.

37 Nesteen laadun merkitys Todella tärkeää Hyvin tärkeä Kohtalaisen tärkeä Vähän tärkeä Ei tärkeä Kohtalaisen Todella Ei tärkeä Vähän tärkeä Hyvin tärkeä tärkeä tärkeää Vastaus KUVIO 11. Nesteen laadun merkitys. n= 690, ei vastanneita= kaksi. Nesteiden makuvaihtoehdot koettiin todella tärkeäksi. Myös mahdollisuus tehdä itse nesteitä ja säästää, kuin myös mahdollisuus säätää itse nikotiinin määrää koettiin useissa vastauksissa tärkeäksi. 6.9 Nesteen koostumuksen tuntemus Tiedän sen todella hyvin Tiedän siitä hyvin Tiedän siitä kohtalaisesti Tiedän siitä vähän En tiedä Tiedän siitä Tiedän siitä Tiedän siitä Tiedän sen En tiedä vähän kohtalaisesti hyvin todella hyvin Vastaus KUVIO 12. Tieto nesteen koostumuksesta. n= 689, ei vastanneita= kolme.

38 38 Moni vastaaja kertoi tilaavansa nesteet maasta tai yrityksestä, missä nesteiden laatua on valvottu Tavoitteena sähkötupakoinnin lopettaminen Avoimiin kysymyksiin vastaajista kolme oli lopettanut kokonaan myös sähkötupakoinnin ja suurin osa vähentänyt nikotiinimäärää nesteissään. Moni myös kertoi, ettei ollut edes suunnitellut tupakoinnin lopettamista, mutta kokeiltuaan tuttavansa laitetta ja kuultuaan heidän kokemuksiaan, aloitti itsekin sähkötupakan käytön ja tupakointi loppui. Ei 54 Ehkä 391 Kyllä 241 KUVIO 13. Tavoitteena sähkötupakoinnin lopettaminen. n= 686, ei vastanneita= kolme Kaaviosta näkyy, että suurin osa on vastannut ehkä. Moni kertoi, että sähkötupakkaan siirryttyään tarve polttaa on vähentynyt ja ajatus lopettaa kokonaan savuttelu ei ole enää totaalisen mahdoton, kuten tupakoidessa. Suuri osa on vastannut myös, että tavoitteena on lopettaa myös sähkötupakointi. Ainoastaan

39 39 pieni osa sähkötupakan käyttäjistä ajatteli kyselyn hetkellä, ettei aio lopettaa sitä Nikotiinimäärän laskeminen Avoimena kysymyksenä esitettynä vastausten analysointi oli hieman haastavaa. Vastaajia 685, joista kolme oli lopettanut tupakan lisäksi myös sähkötupakan käytön kokonaan. 54 henkeä oli pysynyt samassa nesteen nikotiinimäärässä. Neljä ilmoitti aloittaneensa nikotiinittomalla ja pysyneensä siinä. Kaksi ilmoitti aloittaneensa liian pienellä nikotiinimäärällä ja nostaneensa sen ylemmäs. Kaikki loput olivat laskeneet alas nikotiinin määrää nesteessä. Lopettanut kokonaan Aloittanut liian pienellä ja nostanut Pysynyt nikotiinittomassa Pysynyt samassa Aloittanut 18-6mg puolittanut Aloittanut 32-20mg Laskenut 12-0mg Aloittanut 36mg Laskenut 12-0mg Aloittanut 36mg Laskenut 12-0mg Aloittanut 32-20mg Laskenut 12-0mg Aloittanut 18-6mg puolittanut nikotiinimä ärän Pysynyt samassa Pysynyt nikotiinitto massa Aloittanut liian pienellä ja nostanut nikotiinin määrää Lopettanut kokonaan Vastaus KUVIO 14. Lasketut nikotiinimäärät. n= 685, ei vastanneita= seitsemän. Suurin osa siis on laskenut käyttämäänsä nikotiinimäärää ja useat vastasivat laskevansa sitä edelleen kunnes se on nolla ja lopettavansa sitten kokonaan. Saatuun nikotiinimäärään vaikuttavat tosin myös vahvuuden lisäksi höyrytetyn nesteen määrä, toistuvuus ja millä wattimäärällä höyryttely tapahtuu.

40 Sähkötupakoinnin hyvät ja huonot puolet Kysymykseen hyvistä puolista vastaajia oli 688, joten melkein kaikki vastasivat. Suurin osa tämän kysymyksen vastauksista on teemoiteltu joko sosiaalisen, taloudellisen tai fyysisen muutoksen kohtiin kysymyksissä 4-6. Kysymykseen huonoista puolista vastaajia oli 479. Useimmat vastasivat, että sähkötupakoinnissa ei ole huonoja puolia. Huonoista puolista useimmin toistunut vastaus oli nesteiden ja laitteiden huono saatavuus eli ne joudutaan tilaamaan ulkomailta. Muita vastauksia olivat esimerkiksi, että sähkötupakoinnin aloittaminen on huomattavasti hankalampaa kuin tupakoinnin aloittaminen. Monen mielestä laatustandardit ja valvonta vaatisivat tehostamista. Negatiivinen julkinen uutisointi ja asiantuntijoina esiintyvien henkilöiden hatarat faktat nousivat esille. Jotkut vastasivat, että kaikkia pitkäaikaiskäytön seurauksia ei voida vielä varmuudella tuntea, mutta toisaalta kokonaisriskit melkoisella varmuudella jäävät heidän mielestään joka tapauksessa huomattavasti tupakointia pienemmiksi. Sähköinen kapistus, joten toiminta ei ole aina 100%. Jostain vuotaa nestettä, atomisaattoria pitää tuunata, akkuja latailla jne. Tähän kuitenkin tottuu, mutta uskon myös että monet lopettavat juuri tästä syystä. Markkinoilla on niin paljon erilaisia sähkötupakka-laitteita, että aloitteleva voi mahdollisesti saada huonoa tavaraa käsiinsä ja saa aivan väärän kuvan höyryttelystä. On. Minua ja meitä muita kohdellaan kuin b-luokan kansalaisia addiktiomme takia. Poliittiset päättäjät toistavat lääkeyhtiöiden vallassa olevien "asiantuntijoiden" lausuntoja. Media demonisoi samoilla linjoilla.

41 Mielipiteitä nikotiininesteiden myyntikiellosta Suomessa 10 % 4 % Hyvä, koska hinnat nousisivat verojen takia. Huono. Ei väliä, koska internetistä voi tilata. 86 % KUVIO 15. Mielipiteitä nikotiininesteiden myyntikiellosta Suomessa. n= 689, ei vastanneita= kolme. Vastaajista noin 28 oli sitä mieltä, että hyvä kun nikotiininesteitä ei saa Suomesta, koska hinnat nousisivat verojen takia. 591 oli sitä mieltä, että nikotiininesteiden myyntikielto on huono asia. Loput kokivat asian epäoleelliseksi, koska internetistä voi tuotteita tilata. Yrittäjä näkökulma oli myös joissain vastauksissa tuotu esille. Suomalainen alan firma saa olla, mutta jos se sijaitsee Suomessa, niin se ei voi myydä nikotiininesteitä Suomeen. Suomalaiset alan yrittäjät ovat joutuneet avaamaan yrityksen muuhun maahan, jonne he myös maksavat veronsa. Sähkötupakoinnin pelätään syrjäyttävän muut korvaushoitotuotteet, jolloin lääkeyhtiöiden tulot pienenevät. Lähtökohtaisesti pörssiyhtiöiden tavoitteena on tuottaa voittoa. VALVIRA:ssa ja THL:ssä on liikaa lääkeyhtiö sidoksia. Lähinnä naurettavaa pelleilyä. Miksi kaupoissa saa myydä tupakkaa ja nicorette-tuotteita, mutta ei nikotiininestettä?? Nesteiden laatu vaihtelee tuon asian takia todella paljon eikä tuoteselosteita löydy välttämättä. Mikä olisi pakollista, jos suomessa myytäis. Verorahat menee ulkomaille eikä sekään hyvä juttu ole. Moni suosis suomalaisia yrityksiä ja tietenkin ikäraja valvotusti vaikka ihan myyntiin pelkästään e-savuke liikkeisiin. Tämähän on täysin type-

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Uudet nikotiinituotteet koukuttavat. Minttu Tavia Asiantuntija, VTM Päihdetiedotusseminaari 3.6.2014

Uudet nikotiinituotteet koukuttavat. Minttu Tavia Asiantuntija, VTM Päihdetiedotusseminaari 3.6.2014 Uudet nikotiinituotteet koukuttavat Minttu Tavia Asiantuntija, VTM Päihdetiedotusseminaari 3.6.2014 Tupakoinnin suosio laskenut Miesten tupakointi on 1980-luvulta lähtien vähentynyt ja myös naisten tupakointi

Lisätiedot

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Faktoja tupakan vaarallisuudesta Tupakan savu sisältää noin 4000 kemikaalia, joista 50 aiheuttaa syöpää. 50% tupakoitsijoista kuolee

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Diat: Patrick Sandström, Erityisasiantuntija, Filha ry,

Lisätiedot

TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI

TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMI TUPAKOIMATTOMUUDEN EDISTÄMINEN Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja TYKS, keuhkopoliklinikka KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS: Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Tupakan

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014

Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014 Tupakoinnin ja lopettamisen tuen haasteelliset taustatekijät Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 11.-12.2.2014 Suomalaisten tupakointi 1950-2013 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950

Lisätiedot

Tupakointi vähenee koko ajan

Tupakointi vähenee koko ajan TOSITIETOA Tupakka Tupakointi vähenee koko ajan Ennen vanhaan tupakoitiin paljon. Tupakointi oli sallittua ravintoloissa, junissa, lentokoneissa ja työpaikoilla. Nykyään tupakointia sisätiloissa rajoittaa

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ

HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ HARKITSETKO TUPAKOINNIN LOPETTAMISTA? TÄSSÄ JOITAKIN ASIOITA, JOTKA SINUN TULISI TIETÄÄ TUPAKOINTI JA NIKOTIINIRIIPPUVUUS: KYLMÄT TOSIASIAT tupakointi aiheuttaa maailmassa yli 5 miljoonaa kuolemaa vuosittain:

Lisätiedot

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky.

Hyvinvointiin vaikuttavia lopettamisen hyötyjä ovat myös parempi suorituskyky, stressin väheneminen, parempi uni ja keskittymiskyky. Tupakatta terveenä! 2 Lopettaminen kannattaa aina! Tupakkatuotteet lyhentävät käyttäjänsä elinikää keskimäärin 8 10 vuotta. Ilman tupakkaa on terveempi ja sairastumisriski pienenee. Elämänlaatu paranee

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Riippuvuuden tunnusmerkkejä voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE 1 Smokefree-rastirata on ensisijaisesti suunnattu 5. 6. luokkien opetukseen, mutta tehtävät soveltuvat myös yläkouluikäisille. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Hanne Munter Hengitysliitto ry / Stumppi hanne.munter@hengitysliitto.fi OTA-ohjauskartta Nikotiinikorvaushoito Nikotiinikorvaushoitotuotteita käytettäessä

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet Tyyppi D: Olet lopettanut tupakoinnin lähiaikoina.

nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet Tyyppi D: Olet lopettanut tupakoinnin lähiaikoina. Tupakka-koukussako? Testaa, minkälainen tupakoitsija olet Tyyppi A: Et harkitse lopettamista, se on sinulle suuri nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet kenties yrittänyt t kerran

Lisätiedot

SÄHKÖSAVUKE VÄITTEITÄ JA FAKTAA

SÄHKÖSAVUKE VÄITTEITÄ JA FAKTAA SÄHKÖSAVUKE VÄITTEITÄ JA FAKTAA SÄHKÖSAVUKE - VÄITTEITÄ JA FAKTAA Sähkösavukkeet ovat erityisesti nuorten aikuisten suosiossa. Niistä luodaan usein mielikuvaa vaarattomina tuotteina. Sähkösavukkeiden väitetään

Lisätiedot

Tupakoinnin vähentämisen keinot

Tupakoinnin vähentämisen keinot Tupakoinnin vähentämisen keinot Anne Pietinalho, LKT, keuhkosairauksien dosentti Asiantuntijalääkäri, Filha ry Johtava lääkäri, Raaseporin tk Tupakoinnin ehkäisy/vähentäminen mikä vaikuttaa? Laki Aloittamisen

Lisätiedot

Tupakkalain kokonaisuudistus

Tupakkalain kokonaisuudistus Tupakkalain kokonaisuudistus (549/2016) Meri Paavola Savuton Helsinki -verkosto 15.9.2016 Suomen tupakkalainsäädännön historiaa tupakkalaki 1976 (voimaan 1977) tupakointikieltoja mainontakielto myyntikielto

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suomen Apteekkariliitto 2009

Irti tupakasta. Suomen Apteekkariliitto 2009 Irti tupakasta 21 Suomen Apteekkariliitto 2009 2 Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina Tupakoinnin lopettaminen alkaa päätöksestä. Mitä paremmin tunnet omat tupakointitapasi ja -tarpeesi ja mitä enemmän

Lisätiedot

Uusi tupakkatuotedirektiivi. Mervi Hara, Suomen ASH ry

Uusi tupakkatuotedirektiivi. Mervi Hara, Suomen ASH ry Uusi tupakkatuotedirektiivi Mervi Hara, Suomen ASH ry 29.9.2014 Tupakkatuotedirektiivin taustaa Tarkoituksena parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja samalla taata kansanterveyden korkea taso Edellinen

Lisätiedot

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Käypä Hoito suositus: Tavoite Kaikkialla terveydenhuollossa tunnettava

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara

Tupakkariippuvuus. Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Oulu 20.5 2013 Filha / Kristiina Salovaara Tupakkariippuvuus Neurobiologia Psyyke- Kognitio-uskomukset Addiktio- nikotiinin säätely elimistössä Ehdollistunut mielihyväoppiminen Automatioitunut

Lisätiedot

Sähkösavuke tuo uusia haasteita tupakan sääntelylle ja tupakointirajoituksille

Sähkösavuke tuo uusia haasteita tupakan sääntelylle ja tupakointirajoituksille Sähkösavuke tuo uusia haasteita tupakan sääntelylle ja tupakointirajoituksille Päihdetiedotusseminaari 31.5.2012 Petri Danielsson Tutkija, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vieraileva tutkija, Terveyden

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11.

Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11. Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11.2016 Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus uusien haasteiden

Lisätiedot

Uudet (tupakka)tuotteet uudet ongelmat? Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Uudet (tupakka)tuotteet uudet ongelmat? Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Uudet (tupakka)tuotteet uudet ongelmat? Matti Rautalahti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tupakkalain määritelmiä (TupL 2 ) Tupakka = tupakkakasvien lehdistä, varsista ja rungoista valmistettua tai niitä

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI YLEISTÄ TUPAKOINNISTA Tupakointi aiheuttaa yli 50 sairautta, joista 20 on kuolemaan johtavia. Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elintä elimistössä,

Lisätiedot

Tutkimus etäkuntoutuksesta

Tutkimus etäkuntoutuksesta Tutkimus etäkuntoutuksesta Pihla Vilén Raportti Toukokuu Sosiaali- ja terveysala Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 1 Sisältö Johdanto... 2 1 Pohdintaa ennen kyselyä... 3 2 Tulokset... 3 2.1 Kuntoutujien kommentteja...

Lisätiedot

MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti

MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti MITÄ NIKOTIINIRIIPPUVUUS ON? Tellervo Korhonen, FT, Dosentti Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt instituutti SIDONNAISUUDET: Asiantuntijalausuntoja nikotiiniriippuvuudesta lääkeyhtiölle vuosina

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet

Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet Hanna Ollila, asiantuntija Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö 2.12.2014 1 Nykytilanne Kouluterveyskyselyn valossa Uusia tuloksia: Aloittamisalttius

Lisätiedot

Tupakka. Mitä se on? Miten se vaikuttaa? Keskeiset riskit. Tupakka Published on Päihdelinkki.fi (https://www.paihdelinkki.fi)

Tupakka. Mitä se on? Miten se vaikuttaa? Keskeiset riskit. Tupakka Published on Päihdelinkki.fi (https://www.paihdelinkki.fi) Tupakka Mitä se on? Tupakka on stimulantteihin luokiteltu päihde. [1] Sitä valmistetaan kuivattamalla tupakkakasvien sukuun (nicotiana) kuuluvien kasvien lehtiä. Yleisin tupakkatuote on tupakka, jota poltetaan

Lisätiedot

TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ

TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 8/2015) KAIKILLE SOPIVA HAVAINTOMATERIAALI Tervapurkki ja opaste Nuuskapurkit Rahapurkki opaste Tuoksupurkit (tupakanhajuinen ja raikas t-paita) ja

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden lääkehoito. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuuden lääkehoito. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuuden lääkehoito 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuuden lääkehoito nikotiinikorvaustuotteet reseptilääkkeet varenikliini

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 10/2017)

SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 10/2017) SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 10/2017) KAIKILLE SOPIVA HAVAINTOMATERIAALI Tervapurkki ja opaste Rahapurkki ja opaste Tuoksupurkit (tupakanhajuinen ja raikas t-paita) ja opaste Nuuskapurkit ALAKOULUIKÄISET

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014 Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014 Ohjelma Riippuvuus Käypä hoito Työkaluja vuorovaikutukseen ja motivaatioon Menetelmäharjoitus/keskustelu

Lisätiedot

Tupakointi ja tupakoinnin lopettaminen Suomessa - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 20.5.

Tupakointi ja tupakoinnin lopettaminen Suomessa - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 20.5. Tupakointi ja tupakoinnin lopettaminen Suomessa - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Oulu 20.5.2013 Ohjelma Ajankohtaiskatsaus Tupakkariippuvuus Tupakoinnin terveysvaikutukset

Lisätiedot

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia 29.11.2016 Tupakoinnin suosio on laskenut. Vanha tapa saa uusia muotoja sähkösavuke, vesipiippu, nuuska Yhteinen nimittäjä? Nikotiini

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito

Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tupakoinnin lopettamista tukeva lääkehoito Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Vaikuttavat vieroitushoidot Yksilöohjaus

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Suomalaisten tupakointi 1950-2014 (15-64v) 80 70 60 50 40

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi Kolme kokonaisuutta: www.28paivaailman.fi asiakkaalle, (ei vaadi kirjautumista): tapaamisten

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos

MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos MITEN SUOMALAISET HOITAVAT KIPUJAAN Riitta Ahonen, professori Kuopion yliopisto, sosiaalifarmasian laitos Miten yleistä kipu on? Mitä kipuja suomalaiset kokevat? Miten suomalaiset hoitavat kipujaan? Käytetäänkö

Lisätiedot

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus

Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Näyttöön perustuva tupakasta vieroitus Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tavoitteet Käypä hoito suositus 19.1.2012 Tehostaa

Lisätiedot

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKOIVAN ASIAKKAAN TUKEMINEN JA RIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 3.3.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Tupakoinnin puheeksi ottaminen Vieroittaja viekö tupakointiin

Lisätiedot

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa

Lisätiedot

TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ

TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 8/2015) KAIKILLE SOPIVA HAVAINTOMATERIAALI Tervapurkki ja opaste Nuuskapurkit Rahapurkki opaste Tuoksupurkit (tupakanhajuinen ja raikas t-paita) ja

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Mitä uutta tupakasta. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Valtakunnalliset keuhkopäivät Helsinki

Mitä uutta tupakasta. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Valtakunnalliset keuhkopäivät Helsinki Mitä uutta tupakasta Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Valtakunnalliset keuhkopäivät Helsinki 12.10.2016 Suomalaisten tupakointi 1950-2014 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950 1960 1970

Lisätiedot

Päivitettyä tietoa tupakasta. Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani,

Päivitettyä tietoa tupakasta. Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani, Päivitettyä tietoa tupakasta Keuhkoahtaumatautia sairastavan hyvä hoito Patrick Sandström Kajaani, 25.9.2017 Ketkä tupakoivat Suomessa? Sosioekonominen asema Mielenterveyspotilaat ja -kuntoutujat, työttömät,

Lisätiedot

Tupakkatuotteita koskevat uudet määräykset kysymyksiä ja vastauksia

Tupakkatuotteita koskevat uudet määräykset kysymyksiä ja vastauksia EUROOPAN KOMISSIO TAUSTATIEDOTE Bryssel 26. helmikuuta 2014 Tupakkatuotteita koskevat uudet määräykset kysymyksiä ja vastauksia Euroopan parlamentti hyväksyi tänään tarkistetun EU:n tupakkatuotedirektiivin.

Lisätiedot

Tupakointi ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna

Tupakointi ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna Tupakointi ja riippuvuus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna 1.2.2017 Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1997 2015

Lisätiedot

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi

TUPAKASTA VIEROITUS. Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi TUPAKASTA VIEROITUS Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 16.10.2015 paivi.gronroos@tyks.fi Vieroittaja viekö tupakointiin puuttuminen liikaa aikaa? - kuuluuko minun puuttua

Lisätiedot

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Lääkärin rooli tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa Pfizer lounassymposium Lääkäripäivät 2015 Klas Winell LT, EL, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Lisätiedot

Dia-esitys vanhemmil e (esimerkiksi vanhempainiltaan) Yläkoulu Diojen sisällöt Dia 1: Dia 2:

Dia-esitys vanhemmil e (esimerkiksi vanhempainiltaan) Yläkoulu Diojen sisällöt Dia 1: Dia 2: Dia-esitys vanhemmille (esimerkiksi vanhempainiltaan) Yläkoulu Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Vinkkejä vanhemmille Diojen sisällöt Dia 1: Pohja nuoren tupakoimattomuudelle luodaan jo

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Tampere 9.9.2015

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Tampere 9.9.2015 Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Tampere 9.9.2015 Suomalaisten tupakointi 1950-2014 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950 1960 1970

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Yleistä addiktioista

Yleistä addiktioista Yleistä addiktioista Addictio (lat.) = jättäminen/jättäytyminen jonkun valtaan Pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila eli ei enää oma valinta riippuvuus Sana kärsinyt

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

Uudet tupakkatuotteet ja nuuska

Uudet tupakkatuotteet ja nuuska Uudet tupakkatuotteet ja nuuska IV Valtakunnallinen Tupakka ja terveys päivä 2.12.2010 22.12.2010 Reetta Honkanen 1 Esitelmän runko Tupakkalain määritelmiä Uudet tuotteet Sähkötupakka Savuttomat savukkeet

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi 28 + 1 -tukitapaamiset Ohjaajakoulutukset: 2x2 /v myös etäosallistumismahdollisuus ohjaajakoulutuksiin

Lisätiedot

Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa

Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa Preventio perusterveydenhuollossa, Hjelt Instituutti, Helsinki 21.10.2011 Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa Kari Reijula professori Helsingin yliopisto Miten TTH toimii tupakoinnin vieroituksessa?

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA TUKEMINEN

TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA TUKEMINEN TUPAKOINNIN LOPETTAMISESSA TUKEMINEN Eija Mantila astmahoitaja Tupakasta irti ryhmäohjaaja KOTKAN KAUPUNKI Karhulan terveysasema Sidonnaisuudet: Etelä-Kymenlaakson allergia- ja astmayhdistys ry Tupakanpolton

Lisätiedot

Lataa Maailma tupakkayhtiöiden vallassa - Heikki Hiilamo. Lataa

Lataa Maailma tupakkayhtiöiden vallassa - Heikki Hiilamo. Lataa Lataa Maailma tupakkayhtiöiden vallassa - Heikki Hiilamo Lataa Kirjailija: Heikki Hiilamo ISBN: 9789522647573 Sivumäärä: 173 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 32.19 Mb Tupakkateollisuuden luvut ovat ällistyttäviä.

Lisätiedot

Nicorette. tuoteopas. Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen

Nicorette. tuoteopas. Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen tuoteopas Tehokas apu tupakoinnin lopettamiseen NICORETTE -tuoteperheestä löydät juuri sinulle sopivan nikotiinikorvaushoitovalmisteen! Muista aloittaessasi nikotiinikorvaushoidon, parannat onnistumisen

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos, tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 28.1.2015 Tiina Merivuori, keuhkosairauksien el, Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT, Asiantuntijalääkäri,

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat

Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat Hanna Ollila, asiantuntija Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö, THL 4.12. Hanna Ollila / Nuuskaa taskussa -seminaari 3.12. 1 Nuuska Eri tuotteita eri

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Lopettajan tukena - keinoja tupakasta vieroitukseen. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kajaani 10.10.2013

Lopettajan tukena - keinoja tupakasta vieroitukseen. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kajaani 10.10.2013 Lopettajan tukena - keinoja tupakasta vieroitukseen Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Kajaani 10.10.2013 Suomalaisten tupakointi 1950-2011 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 Miehet Naiset 20 10 0

Lisätiedot

Savuttomat raiteet VR-Yhtymän kokemuksia haasteellisessa ympäristössä. Ervasti/Ilvesmäki 11.05.2010

Savuttomat raiteet VR-Yhtymän kokemuksia haasteellisessa ympäristössä. Ervasti/Ilvesmäki 11.05.2010 Savuttomat raiteet VR-Yhtymän kokemuksia haasteellisessa ympäristössä Ervasti/Ilvesmäki 11.05.2010 Tupakoinnin rajoittamiselle taustaa Asiakaspalaute Pääosin palautteet ovat kohdistuneet häiritsevään

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: Tekeillä uutta EUlainsäädäntöä

Kysymyksiä ja vastauksia: Tekeillä uutta EUlainsäädäntöä EUROOPAN KOMISSIO TIEDOTE Bryssel 19. joulukuuta 2012 Kysymyksiä ja vastauksia: Tekeillä uutta EUlainsäädäntöä tupakkatuotteista Euroopan komissio hyväksyi tänään merkittävän ehdotuksen, jolla tarkistetaan

Lisätiedot

Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012

Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012 Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012 Reetta-Maija Luhta ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Suomen savuton sairaala

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Nuoret ja nuuska. Muoti-ilmiö nimeltä nuuska

Nuoret ja nuuska. Muoti-ilmiö nimeltä nuuska Nuoret ja nuuska Muoti-ilmiö nimeltä nuuska Nuuskan suosio on kasvanut viime aikoina huolestuttavasti erityisesti poikien keskuudessa. Nuuska mielletään usein tiettyjä urheilulajeja harrastavien poikien

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot