Talousarvio 2012 taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2012 taloussuunnitelma 2013-14"

Transkriptio

1 VIRTAIN KAUPUNKI ja taloussuunnitelma

2 VIRTAIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Valmistelussa olevat keskeiset lainsäädännön muutokset 1.2. Virtain kaupungin visio Väestökehitys Työllisyys ja työpaikkakehitys Talous Kunnallistalous Virtain kaupungin talous TULOSLASKELMAOSA RAHOITUSOSA KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖT JA LIIKELAITOS MARTTINEN Tytäryhtiöt Osakkuusyhteisöt Kunnallinen Liikelaitos Marttinen TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Merikanto-opiston johtokunta Tekninen lautakunta INVESTOINTIOSA Hankeryhmät Hankkeet LIITTEET Yksikkökustannukset Avustukset Koulujen oppilasennusteet Hankebudjetti Liikelaitos Marttisen talousarvio

3 VIRTAIN KAUPUNKI TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Kaupunginvaltuusto ohjaa kuntakonsernin toimintaa ja taloutta keskeisesti talousarvion avulla. n sisällöstä ja päätöksenteon tasosta säädetään kuntalaissa. n hyväksyy kaupunginvaltuusto. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä vähintään kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Kunnan talousarviossa tulee olla suunnitelman yleisperustelut, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. n toteutumista seurataan viime kädessä osana kaupungin tilinpäätöstä Valmistelussa olevat keskeiset lainsäädännön muutokset Hallitusohjelmassa on sovittu laajasta kuntia koskevasta lainsäädännön uudistamisesta. Kunnallishallinnon rakennelain on määrä tulla voimaan vuoden 2013 alusta siten, että ratkaisut tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä. Kuntarakennetyöryhmä julkistaa selvityksen tarkoituksenmukaisesta rakenteesta vuoden 2011 loppuun mennessä. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki. Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Kuntalaki uudistetaan kokonaisuudessaan siten, että uusi kuntalaki on voimassa samanaikaisesti uuden kuntarakenteen kanssa. Kunnan talouden ohjausta ja tasapainottamista koskevat säännökset valmistellaan kuntalakiin siten, että säännöksiä voidaan soveltaa vuonna 2013 alkavasta vaalikaudesta lukien. Turvataan lailla iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan Virtain kaupungin visio Hyvinvoiva virtolainen hyvinvoiva Virrat Virtain kaupungin vuonna 2009 hyväksytyn konsernistrategian tavoitteena on, että vuonna 2014 Virroilla on toimintaympäristön muutokset huomioiva tehokas ja taloudellinen palvelurakenne. Kuntalaiset voivat paremmin kuin kunnissa keskimäärin. Virrat tunnetaan innovatiivisesta ennakoivasta otteesta ja taitavasta strategisesta johtamisesta. Virrat on kuntalaisten asumista ja yritysten menestymistä tukeva kunta Väestökehitys Väestökehitys on aleneva. Viidessä vuodessa ( ) asukasmäärä on vähentynyt 429 henkilöä. Väestökehitys Vuosi Väkiluku Luonnollinen kasvu Nettomuutto Siirtolaisuus Ennakko 2011/ TK ennuste TK ennuste Kaupungin strategian heikkouksissa on kiinnitetty huomiota väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä johtuvaan huoltosuhteen heikkenemiseen. Työssä olevien määrä suhteessa työelämän ulkopuolella olevaan

4 VIRTAIN KAUPUNKI väestöön vähenee. Lääkkeeksi tilanteeseen löydettiin aktiivinen maapolitiikka, vapaa-ajan asukkaiden houkutteleminen vakituisiksi asukkaiksi ja työperäisen maahanmuuton edistäminen. Ulkomaalaisten muutto on vaikuttanut Virtain väestökehitykseen myönteisesti. Kuolleisuus sen sijaan on vuosittain syntyvyyttä suurempi ja maan sisäinen muuttoliike on tappiollinen. Vuosina 2009 ja 2010 Virroilta on sekä toiseen Suomen kuntaan muuttaneissa että muualta Virroille muuttaneissa väestöä kaikista ikäryhmistä, mutta suurin keskittymä on vuoden ikäisissä. Viime vuosina Virroilla on muuttotappiota ollut eniten v. ikäryhmässä ja muuttovoittoa on ollut v. ikäryhmässä. Ikärakenne (Tilastokeskus) Vuosi 0 6 v v v v. yli 86 v TK ennuste TK ennuste Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väkiluvun väheneminen jatkuu. Aleneva väkiluku heikentää kunnallistaloutta, vähentää sekä verokertymää että valtionosuuksia. Palvelujen suunnittelun kannalta on olennaista, että sekä v. että yli 85 v. ikäryhmät suurenevat. Perusopetuksessa olevien ja erityisesti lukio/ ammattikouluikäisten määrä vähenee, mutta todennäköisesti jonkin verran ennustetta hitaammin Työllisyys ja työpaikkakehitys (Tilastokeskus) Työvoima Työlliset Työttömät Työllisten määrä on vuoden 2007 jälkeen vähentynyt nopeasti. Vuonna 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan Virtain työttömyysaste oli 9,4 % ja koko maan 10,2 %. Joulukuun viimeisenä päivänä 2010 Virtain työttömyysaste oli10,7 %. Työpaikat toimialan (TOL 2008) mukaan (Tilastokeskus) % osuus muutos (A) Maa-, metsä- ja kalatalous ,9-30 (B, D-E) Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto ,6-3 (C) Teollisuus ,8-34 (F) Rakentaminen ,5 3 (G-I) Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,4-2 (J) Informaatio ja viestintä ,1-5 (K) Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,5 1 (L) Kiinteistöalan toiminta ,9 1 (M-N) Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,9 7 (O-Q) Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv ,6-2 (R-U) Muut palvelut ,2-2 (X) Toimiala tuntematon ,7 2 Yhteensä ,0-64 Tilastokeskuksen tuorein kuntakohtainen työpaikkatilasto on vuodelta (Virtain Yrityspalvelu ei kerää paikallisia työpaikkatietoja.)

5 VIRTAIN KAUPUNKI Talous Kansantalouden kehitys on vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen lähes 5 %:n kasvusta heikentynyt merkittävästi. Tuotannon kasvu on hidastunut ja talouden taantumaa pidetään mahdollisena, jopa todennäköisenä. Syyskuussa laadituista ennusteista BKT:n muutoksesta vuodelle 2012 paras kasvu on +2% ja heikoin arvio -1,5 %. Valtiovarainministeriön näkemys kasvusta on 1,8% ja tähän näkemykseen perustuvat kunnallistalouteen liittyvät päätökset. Valtiovarainministeriö on ennustanut inflaatioprosentiksi vuonna ,3 %. Työttömyyden on arvioitu vuonna 2012 olevan suurin piirtein nykyisellä tasolla. Heikko talouskasvu pitää ilmeisesti lainojen korot alhaisina Kunnallistalous Kunnan ja valtion suhteista neuvotellaan vuosittain valtion budjetin laadinnan osana. Tällöin vahvistetaan peruspalveluohjelma, jonka tavoitteena on hallita kunnallisten palveluiden ja niiden rahoituksen kokonaisuutta. Kunnallistalouden hallinta paikallistasolla on yksityistä yritystä monimutkaisempaa. Kunnat toimivat valtion tasolla päätetyn hyvinvointipolitiikan toteuttajina. Suomessa kuntasektorin tehtävät ovat kansainvälisesti verrattuna laajat. Kuntasektorin osuus julkisista kulutusmenoista on lähes 70 prosenttia. Kuntien kolme suurinta tehtäväaluetta ovat terveydenhuolto. sosiaalipalvelut ja koulutus. Näiden yhteenlaskettu osuus on noin prosenttia kuntien menoista Virtain kaupungin talous Verotulot Kuntien vuodelta 2010 maksuun määrätyt kunnallisverot lisääntyivät 3,5 %. Verotilitykset vuonna 2010 lisääntyivät 2 % ja vuoden 2011 ennusteessa tilitysten lisäystä on 3,6 %. Vuodelle 2012 on kasvun ennustettu hiipuvan 1,4 %:iin. Virroilla vuodelta 2010 maksuun määrätyt kunnallisverot lisääntyivät 2,5 %. Veronpalautuksia tulee poikkeuksellisen paljon, mikä pienentää marraskuussa 2011 kunnan kassaan maksettavia verotuloja. Kokonaistilitys marraskuussa kunnallisveron osalta tulee olemaan negatiivinen. Suunnitelmakaudella verovähennykset vähentävät kunnalle tulevaa verokertymää. Virroilla verotettavan tulon on arvioitu kuluvana vuonna lisääntyvän noin 2 % ja talousarviovuonna 2012 alenevan -0,7 %. Näillä arvioilla kunnallisveron tilitykset talousarviossa ovat vuodelle ,4 milj. ja vuodelle ,3 milj. euroa. Vuodelle 2014 on arvioitu pientä, 1,8 %:n kasvua. Veroprosentti koko suunnitelmakaudelle on laskettu nykyisellä 19,75 %:lla. Kiinteistöveron veroprosentteja korotettiin talousarviovuodelle, mikä laskennallisesti lisää verokertymää noin euroa. Verohallinto on tarkistamassa kiinteistöverolla verotettavien kohteiden tietoja, minkä on ennustettu parantavan verokertymää. Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta korotettiin tilapäisesti vuosille % - yksikköä. Hallitusohjelmassa on päätetty jatkaa korotusta 5 % - yksiköllä vuosina 2012 ja Kertymää vähentää verokannan alentaminen yhdellä prosenttiyksiköllä(25 %). Yhteisöveron kuntakohtainen jako-osuus talousarviovuodelle 2012 määräytyy vuonna 2009 ja 2010 kertyneiden toteutuneiden yritysten ja metsän myyntitulojen keskiarvon perusteella. Virtain kertymän on vuonna 2012 arvioitu alenevan vuoden 2011 arvioon verrattuna 14 % ja sen jälkeen hieman lisääntyvän. Kuntien kokonaiskertymän on arvioitu vuonna 2012 alenevan lähes 9 %. Valtionosuudet Valtionosuudet ovat keskeinen osa peruspalvelujen rahoitusta. Järjestelmän keskeinen osa on verotulojen tasaus, jolla heikomman tulopohjan kunnat nostetaan 91,86 prosentin tasolle siitä henkilöä kohti lasketusta verotulomäärästä, joka saavutetaan koko maassa keskimääräisiä veroprosentteja soveltaen. Vuonna 2012 valtionosuuksien kokonaismäärä koko maassa lisääntyy noin 4,5 %. Virtain valtionosuuskertymää lisäävät sekä verotulojen täydennyserän lisääntyminen että uusien verovähennysten

6 VIRTAIN KAUPUNKI täysimääräinen kompensaatio, joka maksetaan valtionosuuksien osana. Vuoden 2012 valtionosuuksien leikkaus vähensi Virtain varsinaisia valtionosuuksia 0,9 milj. euroa. Kiinteistöveron poisto verotulotasausjärjestelmästä alensi Virtain tasausta vain noin euroa. Sekä arvioon verotulokertymästä että valtionosuuksista sisältyy aina epävarmuuksia, mutta tämän hetken talouden tilanne on poikkeuksellisen haavoittuva ja kaupunginhallitus seuraa talouden kehitystä aktiivisesti. Käyttömenot Valtion laatimassa peruspalvelubudjetissa kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen on arvioitu lisääntyvän 8,3 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen Vuodesta 2011 vuoteen 2012 nousuksi on arvioitu 4,0 prosenttia. Virtain vuoden 2012 talousarviossa toimintakulut lisääntyvät 2010 tilinpäätöksestä 7,1 prosenttia. Kasvun on oltava pienempää kuin maassa keskimäärin, koska tulopohjaan ja palvelutarpeeseen vaikuttava asukasmäärä on aleneva. Vuoden 2011 talousarviosta kasvu vuoteen 2012 on 3,2 prosenttia. Kaupungin strategiassa on käyttömenot rajattu korkeintaan maaseutumaisten kuntien keskiarvoon. Virtain käyttötalouden nettomenot vuonna 2010, mikä on viimeisin valmistunut tilasto, olivat asukasta kohti 37 euroa pienemmät kuin maaseutumaisissa kunnissa keskimäärin. Suunnitelmavuosille on lisätty suunnitelmaan sisältyvien uusien toimintojen kulut ja vähennetty supistuvien toimintojen kulut. Sen jälkeen henkilöstömenoihin on laskettu 1 prosentin korotus. Kokonaislisäys toimintakuluihin on vain 0,4 %. Henkilöstömenot Raamisopimus palkoista on syntymässä. Vuodelle 2012 on tulossa heti vuoden alusta 1,7 %:n yleiskorotus sekä vielä määrittelemätön keskitetysti jaettava 0,7 %:n järjestelyerä, joka käytetään muun muassa palkkausjärjestelmän uudistamiseen. Vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeen mukainen korotus oli syksyn tasoon 2 %, josta jo vuonna 2011 toteutettu järjestelyerä vei 0,8 %. Sivukulut ovat todennäköisesti hieman arvioitua alhaisemmat, joten laskennallista korotusvaraa jää noin 1,3 %. Koko henkilöstömenoista (palkat + sivukulut) yleiskorotuksen ja talousarvion laatimisohjeen ero on noin euroa. Raamisopimukseen kuuluvaa kertaerää, 150 /henkilö, ei ole laskettu määrärahoihin eikä valtion lupaama täysimääräistä kompensaatiota ole lisätty valtionosuuksiin. ssa 2012 alustavasti varatut palkkamäärärahat ovat ilman kokouspalkkioita 3,4 % suuremmat kuin vuoden 2011 talousarvion varaukset ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 5,8 % suuremmat. (Henkilöstömenoihin sisältyvät myös palkkamenoista riippumattomat eläkeperusteiset eläkemaksut ja varhaiseläkemaksut.) Suurin ero on sijaisten palkoissa. Sijaisten varaus on palautettu vuoden 2010 toteutuman tasolle. Lokakuun lopussa 2011 toteutuneet henkilöstömenot olivat 4,6 % suuremmat kuin toteutuma vastaavana ajankohtana vuonna Tällä kasvulla vuoden 2011 budjetoidut henkilöstömenot tulevat ilmeisesti riittämään. Koko kunnan tasolla alustavasti vuodelle 2012 budjetoidut henkilöstömenot todennäköisesti ovat riittävät tulopoliittisen raamin mukaisiin ratkaisuihin. Vaikka niukkuutta on, tulopoliittisen ratkaisun seurauksista tulee selvitä talousarvion määrärahoilla. Tarvittaessa säästöt haetaan budjetin sisältä neuvotellen henkilöstön kanssa. Tavoitteena on, että vuoden 2012 aikana eläkepoistuma hyödynnetään siten, että vuoden 2013 alusta kunnalle syntyy noin 10 henkilötyövuoden poistuma. Eläkkeelle siirtyneen työtehtävät ja vapautuvat tehtävät ensisijaisesti organisoidaan uudelleen ja tarvittavin osin jaetaan toimessa olevalle henkilöstölle alkaen rajoitetaan viranhaltijoiden oikeutta palkata sijaisia lyhytaikaisiin poissaoloihin (alle 2 vko). Vain toiminnan kannalta välttämättömät sijaiset voidaan palkata. Yli 3 kuukautta kestävät työ- ja virkasuhteet hyväksyy asianomainen toimielin (lautakunta tai johtokunta). Toimielimen tulee huomioida työsopimuslaki, että ei pääse syntymään niin sanottua työsopimuksen ketjuttamista.

7 VIRTAIN KAUPUNKI Kunnan on huolehdittava siitä, että määräaikaisille työ- ja virkasuhteille on laissa säädetty peruste. Vaikka yksittäisille määräaikaisuuksille olisi hyväksyttävä peruste, on välttämätöntä huolehtia myös kokonaisuudesta siten, että henkilökunta palkataan vakituiseksi, mikäli työvoiman tarve on pysyvä. Kunnat ja järjestöt ovat sopineet yhteistyössä hyvistä käytännöistä. Hyviin käytäntöihin kuuluu mm. määräaikaisten työ- ja virkaperusteiden ja keston säännöllinen seuranta sekä erilaisten varahenkilöjärjestelmien perustaminen. Hyviksi koetut käytännöt ovat eri kunnissa erilaiset, minkä vuoksi onkin tärkeää, että Virrat päättää omasta käytännöstään ottaen huomioon palvelutuotannon tarpeet, toiminnan organisoinnin ja käytettävissä olevan henkilöstön noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Investoinnit vuoden investointien nettomeno on -3,7 milj. euroa. Meno ylittää vuoden tulon noin 2 milj. euroa. Suurimmat kohteet, kaukolämpölaitoksen saneeraus ja Kalettomanlahden hanke sisältyivät jo vuoden 2011 talousarvioon, mutta osittain määräraha jää käyttämättä ja siirtyy vuoden 2012 talousarvioon. Kaukolämpölaitoksen peruskorjaus on tuottava investointi. Erillisenä yksikkönä lämpölaitos kykenisi maksamaan investoinnin omalla tulorahoituksellaan. Käytännössä lämpölaitos on osa kunnan toimintaa ja sisältyy suoraan kunnan talousarvioon, joten lämpölaitoksen tuotto on kunnan vuosikatteen sisällä. Aiempaa tuottoa ei ole rahastoitu tulevaa investointia varten, vaan se sisältyy taseen ylijäämään. Tuloslaskelma Vuoden 2011 ennuste ja vuoden 2012 talousarvio ovat hieman alijäämäisiä. n 2012 osalta tilanne on parempi kuin keväällä hyväksytyssä talouden raamissa ennakoitiin. Kuntalaki edellyttää, että tilinpäätöksen alijäämä tulee ensisijaisesti kattaa edellisten vuosien ylijäämällä. Virtain taseessa on ylijäämää 13,6 miljoonaa euroa. Kahden heikomman vuoden jälkeen ylijäämää olisi edelleen 12,7 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelma Vuoden 2011 investointeihin nostettiin 3 miljoonan euron laina. Koska investoinneista siirtyi ennakoitua suurempi osuus vuodelle 2012, lainapääomasta osa jää käytettäväksi vuoden 2012 hankkeisiin. Vuonna 2011 lainamäärä lisääntyi 2,5 miljoonaa euroa. ssa 2012 lainamäärän lisäys on enimmillään 1,2 miljoonaa euroa. Lainojen lisäys on tarkoitus pysäyttää vuoteen Laskennallisesti lainapääoma tällöin on 6,2 miljoonaa euroa, 825 euroa/asukas. (Vuoden 2010 lopussa maaseutumaisten kuntien lainapääoman keskiarvo asukasta kohti oli euroa.) Talouden yhteenveto Virtain rahoitusvarallisuus (= rahat ja talletukset vieras pääoma) oli vuonna / asukas. Kokonaistilanne on koko 2000 luvun heikentynyt ja vuoden 2010 tilinpäätöksessä rahoitusvarallisuus oli muuttunut velaksi, - 32 euroa/asukas (Maaseutumaiset kunnat /as). Taloussuunnitelman ja toteutumaennusteen perusteella rahoitusvarallisuus heikkenee ja luku olisi vuonna 2011 noin -50 /asukas, vuonna 2012 noin -220 /asukas ja edelleen vuonna 2013 noin -313 /asukas. Luvut ovat suuntaa antavia, koska kassatilanteeseen vaikuttaa myös talousarvion ulkopuolinen rahaliikenne.) Vaikka tilanne heikkenee, Virtain talous suunnitelman linjauksilla on edelleen hyvä. Rahoitusvarallisuuden on säilyttävä positiivisena myös Tämän saavuttamiseksi on parannettava toiminnan tuottavuutta sekä realisoitava kunnan peruspalveluiden kannalta tarpeetonta ja huonosti tuottavaa omaisuutta.

8 VIRTAIN KAUPUNKI Vuosi 2013 Raamisopimus korottaa henkilöstömenoja vuonna ,06 %. Suunnitelmassa on vain 1 %:n korotus. Euroiksi muutettuna ero on noin euroa. Summa vastaa noin 0,5 % - yksikön kunnallisveron korotusta tai noin 8 henkilötyövuotta. Vuoden 2012 talousarviossa Virtain verotulot ja valtionosuudet ovat yhtä suuret. Hallitusohjelmassa hallitus on sitoutunut toteuttamaan uusia lisäsopeuttamistoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä asettuvan alle yhden prosentin bruttokansantuotteesta. Tällaisiksi toimiksi on nimetty kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten karsiminen. Jo nykyisiin linjauksiin sisältyvät vuodesta 2013 alkaen lukioiden ja ammatillisen koulutuksen säästöt. Terveen talouden ylläpitoon jo nykyisillä linjauksilla vaaditaan toiminnan uudelleen järjestelyjä, eläkepoistuman järkevää hyödyntämistä ja jatkuvia kehittämistoimia. Lisäksi, ja erityisesti mikäli valtionosuuksiin tulee lisäjäädytyksiä, Virroilla on liikkumavaraa kunnallisveron korotuksessa. Yhden prosenttiyksikön korotus lisäisi tuloja ensimmäisenä vuonna noin euroa ja seuraavana noin euroa. Tällöin veroprosentti olisi 20,75. (Vuonna 2011 veroprosentin aritmeettinen keskiarvo oli 19,70 ja korkein veroaste oli 21,50 %.) rakenteen kaksi olennaista näkökulmaa Toiminnan vaikuttavuutta on edellytetty arvioitavan lautakuntatasolla. Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, mihin koko hallintokunta toiminnallaan pyrkii. Vaikuttavuus kohdistuu kuntalaisiin, ei omaan organisaatioon. Vuositasolla sitovat tavoitteet ovat operatiivista toimintaa ja siis ohjaavat vuoden toimintaa. Niiden tulee edistää vaikuttavuustavoitetta. Riskien arviointia (= haluttua vaikutusta ei synny) on pyydetty kuvaamaan sellaisesta näkökulmasta, mihin kunta itse ja kyseinen hallintokunta voi vaikuttaa. Kummassakaan kohdassa ei vielä ole kovin hyvin onnistuttu, mutta alkuun on päästy. Kun tiedetään, mitä tavoitellaan, on suurempi mahdollisuus onnistua.

9 VIRTAIN KAUPUNKI euroa 2. TULOSLASKELMAOSA TP 2010 TA 2011 Tpe 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Asukasluku vuoden alussa Veroprosentti 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Toimintatuotot (Toimintatuottojen muutos edelliseen vuoteen) 6,3 1,5 2,0 3,7-1,3 0,1 Toimintakulut (Toimintakulujen muutos edelliseen vuoteen) 3,8 3,9 3,7 3,2 0,4 0,0 TOIMINTAKATE (Toimintakatteen muutos edelliseen vuoteen) 3,1 4,7 4,3 3,1 0,9 0,0 Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot VEROTULOT (Verotulojen muutos edelliseen vuoteen, 2011 ennusteen mukaan)) 0,6-1,7-2,7 0,5 0,0 0,5 Peruspalvelujen valtionosuus OKM:n valtionosuus Verotulojen täydennyserä VALTIONOSUUDET (Valtionosuuden muutos edelliseen vuoteen) 4,1 5,4 6,7 5,9 5,2 5,5 Rahoitustuotot Rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos 800 Tilikauden yli/alijäämä Liikelaitos Marttisen vaikutus Tilikauden koko kunnan tulos Investoinnit netto Rahoitustarve Verotulot yhteensä ja valtionosuudet yhteensä ovat tuloarvioita. Rahoitustuottojen ja kulujen erotus on nettomääräraha.

10 VIRTAIN KAUPUNKI RAHOITUSOSA Rahoitusosa Kaupunki Kaupunki Kaupunki Kaupunki TP 2010 TPe 2011 TA 2012 TS Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien myyntitulot Pysyvien vastaavien myyntivoitot/tappiot Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset(tase 1448) Antolainasaamisten vähennykset liikelaitokselta(tasetili 1770) Välirahoituksen vähennykset (tase 1448) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset,liittymismaksut Vaikutus maksuvalmiuteen Kassavarat Lainamäärä Lainamäärä/asukas Asukasmäärä ( Arvio) Rahoitusosan sitovat määrärahat ja tuloarviot vuonna 2012, 1000 euroa: Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nettolisäys yhteensä: Antolainasaamisten ja välirahoituksen nettomuutos 0

11 VIRTAIN KAUPUNKI TYTÄRYHTIÖT JA LIIKELAITOS MARTTINEN 4.1. TYTÄRYHTIÖT Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot Käyttöaste Aravavuokrataloissa käyttöaste on pysynyt hyvänä. Alkukesästä huoneistoja vapautui runsaasti ja suurin osa niistä oli tyhjillään n kk. Nyt tilanne on muuttunut ja vain muutama huoneisto on vapaana jotka odottavat huoneistoremontteja. Linjatie 1:n osalta tilanne jatkuu entisenlaisena, eli pienet huoneistot ovat täynnä, mutta isoja huoneistoja on vapaana. Käyttöaste aravavuokratalojen osalta tulee säilymään tavoitetasossa. Tavoitetasoa vuodelle 2012 voidaan pitää samana 95 %, vaikkakin vuokrarästien määrä on kasvussa ja häädöt lisääntyneet. Budjetin toteutuminen Budjetti on suurimmalta osin toteutumassa suunnitellun mukaisesti. Suurimmat eroavaisuudet ja havainnot budjetin ja heinäkuun 2011 tuloslaskelman perusteella ovat: Kaukolämpö. Tämän vuoden budjettia tehtäessä ei kaukolämmön hinnan korotusta ollut tiedossa. Budjetissa arvioitu korotus oli kuitenkin pienempi kuin toteutunut korotus, joten kaukolämmön osalta tulee budjettiin selvä ylitys. Heinäkuun tilanteesta puuttuu kaukolämpöä noin , koska touko/kesäkuun laskutus on kaupungilta tekemättä. Isännöintikorvaus. Heinäkuussa 2010 allekirjoitetun isännöintisopimuksen perusteella Virtain Vuokratalojen kustannukset isännöitsijän palkansuhteen nousevat edellisvuodesta noin vuositasolla. Korotus on budjetissa huomioitu. Huoneistopalo Martinpolku 1:ssä. Heinäkuun tuloslaskelmassa näkyy palosta aiheutuneita kustannuksia ,15. Yhteensä noin nousseet kustannukset vahinkojen korjaamisesta saadaan Pohjantähti yhtiöltä takaisin, vähennettynä 800 omavastuulla. Luottotappiot. Ennustettavissa ollut luottotappioiden kasvu on tänä vuonna valitettavasti toteutumassa. Rästien perintä ja häätöjen hakeminen on selvästi lisääntynyt edellisvuosiin verrattuna. Luottotappiot heinäkuun lopussa olivat 6298,17. Huoneisto remontit. Remonttikustannuksissa on edelleen saatu nipistettyä budjetista. Arvio tämän vuoden loppuun palkkoineen on , jossa budjettiin olisi säästöä n remonttikustannukset ovat nyt sillä tasolla, että pakolliset huoneistoremontit pystytään tekemään. Jatkossa jos remonttikustannuksista vielä nipistetään, niin huoneistojen kunto tulee heikkenemään. Budjetin päätavoitteet vuodelle vuokria tullaan korottamaan 0,30 /m²/kk. - tuloksen osalta tähdätään 0 tulokseen. - huoneistoremontit tullaan edelleen toteuttamaan tulorahoituksella. Hallinnolliset tavoitteet: Isännöintisopimus on irtisanottu päättyväksi Isännöintiä ei ole vielä kilpailutettu, tämän vuoksi vuoden 2012 budjetissa ei ole isännöinnin hintaa. Kehitysvammaisten asuntoloina toimivat Louhenkatu 2 ja Louhenkatu 4 ovat vuosia olleet eri toimijan hoidossa. Kohteita ollaan siirtämässä Virtain Vuokrataloille.

12 VIRTAIN KAUPUNKI Louhenkatu 2 ja Louhenkatu 4 rivitaloille ollaan käynnistämässä hankesuunnitelma talojen peruskorjaamiseksi asuntolan asukkaille paremmin soveltuviksi paikoiksi. Suunnitelmat käynnistetään ja hankkeen avustuksia ja korkotukilainoja haetaan vuoden 2011 aikana. Vuosi 2012 on hankkeen rakentamisen suunnittelua, urakoitsijan hakemista ja kustannusten selvittelyä. Toteutuessaan hanke on kaksivaiheinen ja ensimmäinen vaihe voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2012 syyskesästä. Linjatie 1 ja Linjatie 5. Ns. vapaarahoitteisista taloista Linjatie 5 on ollut koko ajan täynnä ja sen tulos tulee tänäkin vuonna olemaan positiivinen. Linjatie 1:n osalta samat ongelmat, eli isojen asuntojen tyhjillään olo jatkuu. Kun näitä taloja arvioidaan yhdessä, niin vuoden 2011 tappioksi arvioidaan noin euroa. Arvioitu tappio on laskettu vuoden 2011 budjetin mukaan, eikä siinä ole huomioitu kaukolämmön hinnan nousua. Tappio pitää sisällään Linjatie 1 lainanlyhennyksen. Linjatie 1:n vuoden 2010 tappioihin on Virtain kaupunki myöntänyt avustuksen. Avustuksessa ei ole huomioitu Linjatie 1:n lyhennyksiä vuodelle 2010, jotka jäävät vuokratalon vastuulle. Tästä johtuen Kiinteistö Oy Virtain Vuokratalot tulee pyytämään Virtain kaupungin suostumusta, että Linjatie 1:n lyhennysohjelmaa voidaan Kuntarahoituksen kanssa muuttaa tässä vaiheessa kevyemmäksi. Kiinteistö Oy Virtain Opiskelija-asuntolat Opiskelija-asuntoloissa toteutettiin vuokrankorotus , joka oli 0,40 /m²/kk. Vuokra sisältää kalustetun huoneiston, käyttösähkön, veden ja nettiyhteyden. Opiskelijaasuntolan vuokraustilanne on hyvä ja vain muutama solu-huoneisto on tyhjillään. Budjetti tulee toteutumaan suunnitelmien mukaisesti ja on positiivinen, suunnitelman mukaiset poistot tullaan tekemään. Tänä vuonna viihtyvyyttä on pyritty lisäämään mm. uusimalla A ja B taloihin sängyt ja nojatuolit, sekä verkkoyhteyden nopeutta on lisätty. Vuodelle 2012 on suunnitteilla verhojen, työtuolien ja ainakin osan työpöytien uusimisia. Lisäksi A ja B talon auringon polttamat laudoitukset maalataan. Kesähotellitoiminta jatkuu myös vuonna Kiinteistö Oy Killinpolku Kiinteistö Oy Killinpolun käyttöaste vapaaehtoisen velkajärjestelyn mukaan pitää olla vähintään 70 %. Yhtiön tavoitteena on tälle vuodelle ollut käyttöasteen pitäminen 85 %. Käyttöaste on saatu pidettyä hyvin tavoitteessa ja ilmeisesti ylittyy hieman. Valtionkonttori on tutkinut vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätökset. Valtionkonttori on ilmoittanut, että yhtiön velkasaneerausohjelma voi jatkua sovitun mukaisesti. Seuraavan kerran asiaa käsitellään 2015 tilinpäätöksen valmistuttua. Kiinteistö Oy Virtain Veteraanit Kiinteistö Oy Virtain Veteraanien käyttöaste on tänä vuonna ollut 100 %. Yhtiön talous on kunnossa. Vuokrataso on tällä hetkellä hyvin edullinen, keskimääräinen vuokra on 5,50 /m². Vuoden 2011 suurin muutos yhtiössä on ollut osakekannan siirtyminen Virtain Sotaveraanit ry:ltä ja Virtain Sotainvalidit ry:ltä Virtain kaupungille kauppahinnalla. Tulevaisuuden suunnitelmissa on huoneistojen keittiöiden uusimisia, lisäksi mietitään kolmioihin huoneistokohtaisen saunan rakentamisen tarpeellisuutta.

13 VIRTAIN KAUPUNKI Kiinteistö Oy Tyrkönrivi Kiinteistö Oy Tyrkönrivi on taloudellisesti siinä tilanteessa, että vuotta 2012 se ei selviä ilman avustuksia. Yhtiön laina erääntyy vuonna Aikanaan ryhmiksen osalta annettiin takuu toiminnasta vuoteen 2013 saakka. Yhtiön hallitus on pyrkinyt asian eteen vuosien mittaan keksimään erilaisia ratkaisuja, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Virtain jäähalli Oy Kaupungin omistus 62,8 %. Tavoite on turvata edellytyksiä aktiiviseen harrastustoimintaan. Talouden osalta on selviytyä käyttömenoista ja lainojen hoidosta omalla tulorahoituksella. Yhteistyö ja avustussopimus kaupungin ja yhtiön välillä on tarkistettu vuonna Virtain Yrityspalvelu Oy Kaupungin elinkeinotoimi keskitetään suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen. Yhtiö jatkaa vuonna 2012 toimintaansa hallien vuokraajana ja vuoden aikana päätetään yhtiöön kohdistuvista toimenpiteistä OSAKKUUSYHTEISÖT Kaupungin osakkuusyhtiöt ovat Kiinteistö Oy Virtain Virastotalo (omistus 25,4%), Koillis-Satakunnan Sähkö Oy (omistus 38,3%), Kiinteistö Oy Illansuu (omistus 39%) ja Kiinteistö Oy Kanttorinrinne (omistus 39%). Koillis-Satakunnan Sähkö Oy on osakkuusyhteisöistä merkittävin. Vuosittainen osinko on ollut noin euroa.

14 VIRTAIN KAUPUNKI LIIKELAITOS MARTTINEN Liikelaitoksen toiminta-ajatus Liikelaitos Marttinen on Marttisen saaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä toimiva nuoriso- ja matkailukeskus. Liikelaitoksen ensisijaisena tehtävänä on hoitaa valtakunnallisille nuorisokeskuksille nuorisolainsäädännössä määriteltyjä tehtäviä. Keskuksen tulee toteuttaa nuorisolain (72/2006) tarkoitusta ja lähtökohtia. Keskuksen toiminnasta pääosan tulee olla nuorisokäyttöä tavoitteena vähintään 2/3 keskuksen käytöstä (asetus 103/2006). Nuorisotoiminnan menoihin saadaan valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Marttisen ensisijaisena tehtävänä on palvella alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä nuorten aktiivista kansalaisuutta edistävää toimintaa ja toimia tarvittaessa nuorisotyön kehittämiskeskuksena ja kuntien nuorisotyön alueellisena palvelukeskuksena sekä antaa tarvittaessa nuorisotyön jatko- ja täydennyskoulutusta. Kokous- ja juhlatalotoiminta tukee ja luo mahdollisuuksia keskuksen ympärivuotiselle nuorisotoiminnalle. Nuorisolain mukaan keskuksen mahdollinen ylijäämä on käytettävä nuorisokeskuksen sekä sen palvelujen kehittämiseen. Erillinen tulosalue, Perinnekylä, on perinnepohjainen kulttuurimatkailualue, jossa on kaksi museota sekä lähes 30 muuta museaalisesti ja paikallishistoriallisesti arvokasta rakennusta. Osa rakennuksista on vuokrattu matkailua palvelevan yritystoiminnan käyttöön. Perinnekylän toimintaa ja alueen hoitoa supistetaan niin, että toiminnasta aiheutuvat kulut saadaan pidetyksi tasapainossa käytettävissä olevien, aiempaa vähäisempien määrärahojen kanssa (tilikauden tulos +0). Kaupungin avustus Perinnekylälle on Virtain kaupungin visiosta ja strategiasta johdetut vaikuttavuustavoitteet: Vaikuttavuustavoite Mittarit Tavoitetaso Osuus Nuorisolain mukainen Nuorisokäyttöpäivä ,00% nuorisokasvatus Nuorisotoimintaa tukeva Käyttöpäivä (muu ,00 % kokous- ja juhlatalotoiminta käyttö) YHTEENSÄ Tavoitteen toteutumiselle liikelaitoksen omasta toiminnasta aiheutuvat riskit Ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus ja henkilöstön jaksaminen Palveluiden menekki, turvallisuus ja tuotekehitys

15 VIRTAIN KAUPUNKI Henkilöstön määrä ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö Muutos 2012 Vakituiset 12,6 htv + 2,4 htv työntekijät Määräaikaiset 5,8 htv +1,2 htv 18,4htv +3,6htv Yhteensä Liikelaitoksen liikevaihto Muutos 2013 Muutos 2014 Liikelaitos TA 2011 TAE 2012 Muutos TS 2013 TS 2014 Marttinen TP 2010, % Liikevaihto , Poistot , Ali-/ylijäämä

16 VIRTAIN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖTALOUSOSA Tavoitteet ja määrärahat / tuloarviot Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista sekä tavoitteista sitovasti tulosalueittain. Määräraha on suurin sallittu enimmäismeno ja tuloarvio on tulon alaraja. Tilapalvelun, Merikanto-opiston ja kaukolämpölaitoksen sekä ympäristötoimen määräraha on nettomeno. Tällöin sitova määräraha on menojen ja tulojen erotus, toimintakate. Lautakunta tai johtokunta voi tehdä muutoksia menomäärärahaan ja tuloarvioon, mikäli menojen ja tulojen erotus (= toimintakate) pysyy samana. Ympäristötoimessa ja teknisen lautakunnan tulosalueella hallinto on tulosalueen sisällä sitovia, erikseen määriteltyjä osamäärärahoja. Sanallisissa tavoitteissa on lautakuntatasolla määritelty vaikuttavuustavoitteet eli kuvataan se tila, johon tulosalueella asetettujen sitovien operatiivisten tavoitteiden toteuttamisella pyritään. Vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen vie pääsääntöisesti useita vuosia. n kuntalain mukaiset sitovat tavoitteet ovat operatiiviset, tulosalueittain asetetut tavoitteet. Nuorisokeskus Marttinen on ollut kunnallisena liikelaitoksena alkaen. ssa on sitovat Marttisen tavoitteet, mutta talousarvion hyväksyy Marttisen johtokunta ja se ei sisälly kaupungin omaan talousarvioon. Tämän hetken luonnos Marttisen talousarviosta on suositusten mukaisesti talousarvion liitteenä. Edellisen luvun kuntakonsernin tytäryhtiöiden tavoitteet ovat sitovia. Yhtiökokousedustaja on vastuussa siitä, että tavoitteet vahvistetaan myös osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa. Käyttötalousosaa täydentävät liitetietoina talousarvioon sisältyvät avustukset, elinkeinopoliittisen hanketoiminnan tavoitteet hankkeittain sekä Virtain koulujen oppilasennusteet.

17 VIRTAIN KAUPUNKI VALTUUSTO Kaupunginvaltuusto on ylin päättävä toimielin kunnallishallinnossa. Kuntalaki 13 Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. päättää hallinnon järjestämisen perusteista päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei muualla toisin säädetä päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista valita tilintarkastajat hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) TULOSALUE TP TA TA Muutos TS TS % KAUPUNGINVALTUUSTO 2010/12 TOIMINTAMENOT , TOIMINTATULOT TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,

18 VIRTAIN KAUPUNKI Toimielin :TARKASTUSLAUTAKUNTA Esittelijä : Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarkastuslautakunnan Kuntalain mukaisena tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnissa huomiota kiinnitetään toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) TULOSALUE TP TA TA Muutos TS TS % TARKASTUSLAUTAKUNTA 2010/12 TOIMINTAMENOT , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : KESKUSVAALILAUTAKUNTA Hallintojohtaja Henna Vuorenmaa Lautakunnan toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten vaalien, kunnallisvaalien ja kansaäänestysten järjestämisestä. Vuonna 2012 järjestetään presidentinvaali ja kunnallisvaalit. Vuonna 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Henkilöstön määrä ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö Muutos 2013 Muutos 2014 Muutos 2015 Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) TULOSALUE TP TA TA Muutos TS TS % VAALIT 2010/12 TOIMINTAMENOT TOIMINTATULOT TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

19 VIRTAIN KAUPUNKI Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen toiminnan painopiste on johtaa kuntakonsernia siten, että palvelut eivät vaarannu, menot ja tulot ovat tasapainossa sekä kuntaa kehittävät toimenpiteet toteutuvat. Kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu myös valvoa ja edistää kaupungin strategiaa. Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan kuuluvat myös kaupungin elinkeinopolitiikka, työllistäminen ja työpajatoiminta, maaseututoimi sekä hallituksen myöntämät avustukset. Työllistämisen ja työpajatoiminnan tehtävänä on tukea työmarkkinoille sijoittumista ja huolehtia pitkään työttöminä olleiden henkilöiden aktivointisuunnitelmien laatimisesta tai työllistää heidät. Lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaispalveluiden tuottamisen osalta valmistaudutaan uuden lain mukaisen maaseutuelinkeinopalveluja tuottavan yksikön toiminnan käynnistämiseen vuoden 2013 alusta lukien. Palvelut tuottaa Keuruun kaupunki isäntäkuntamallilla. Kaupungin henkilöstöstä eläköityy tulevina vuosina merkittävä määrä henkilöitä. Tehtävien hoitaminen jatkossa edellyttää uusia rekrytointeja sekä muita järjestelyitä. Paras-lainsäädäntö ollaan korvaamassa rakennelailla. Valtiovarainministeriö on ilmoittanut kertovansa tietoja rakennelain tarkemmasta sisällöstä vuoden 2011 loppuun mennessä. Rakennelaki on tarkoitus säätää tulemaan voimaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Virtain kaupungin visiosta ja strategiasta johdetut vaikuttavuustavoitteet Vaikuttavuustavoite Mittarit Tavoitetaso Toimintaympäristön muutokset huomioiva tehokas ja taloudellinen palvelurakenne Palvelukokonaisuuden uudelleen organisoinnin selvitystyö Lautakunnan alaisten toimintojen ja toteutustapojen määrittely Selvitys/toteutus 2-3 palvelukokonaisuuden osalta Lautakunnan alaisten toiminnot ja toteutustavat selvitetty Yritystoiminnan edellytysten parantaminen Kaavoitus ja elinkeinotoimen yhteistyö Asukasluvun laskun pysäyttäminen Perustetut uudet yritykset Uudet työpaikat Julkisten, myönnettyjen investointirahoitusten määrä Yritysasiakkaan läpimenoaika Uudet asukkaat Paikkakunnan opiskelupaikat Yritysten nettomäärän kasvu Työpaikkojen lisääntyminen Yritysten investointien lisääntyminen paikkakunnalla Ratkaisut max. 2 kuukautta Positiivinen nettomuutto Paikkakunnan oppilaitosten aloituspaikat eivät vähene Vaikuttavuustavoitteiden toteutumiselle omassa toiminnasta aiheutuvat riskit Elinkeinotoimen järjestelyt eivät toteudu suunnitellusti.

20 VIRTAIN KAUPUNKI Henkilöstön määrä ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö Muutos 2012 Muutos 2013 Hallitus 5 +2,5 (kaupunginjohtaja, elinkeinotoimi, maaseututoimi) Sisäinen 18-0,5 palvelukeskus (tietotekniikka, kanslia, rahatoimi, monistamo) Yhteensä Muutos 2014 Hallituksen alaisen toiminnan määrärahat ja tuloarviot yhteensä, (1 000 euroa) TOIMIELIN TP TA TA MUUTOS TS TS % /12 13 KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTAMENOT , TOIMINTATULOT , TOIMINTAKATE SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,

21 VIRTAIN KAUPUNKI Tulosaluetason tavoitteet ja määrärahat Tulosalue: HALLITUS Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki Tulosalueen tehtävät ja toimintaympäristön muutokset: Kaupungin strategiaan ja lautakuntatason vaikuttavuustavoitteisiin perustuvat sitovat operatiiviset tavoitteet ja niiden seuranta: Tuloksellisuuden näkökulmat Palveluprosessin kehittäminen Tavoite (menestystekijä) Mittari Tavoitetaso 2012 Teknisen- ja ympäristötoimen yhdistäminen Matkailupalveluiden tehostaminen Yksi osasto lukien. Kustannustehokkaat, asiakasystävälliset matkailupalvelut Päätökset tehty vuoden 2012 loppuun mennessä Matkailupalveluiden uudelleen järjestäminen toteutettu 2012 loppuun mennessä Henkilöstö Matkailuelinkeinojen suunnitelmallinen edistäminen Matkailualan yritystoiminnan edistäminen Tehokkaasti organisoidut ja johdetut ruokapalvelut Lautakunnan alaisten toimintojen ydintehtävät on nimetty ja vastuutettu Tehokkaat ja kaupungin kokonaistarpeet huomioiva henkilö- ja tavarakuljetusratkaisut Tehokasta ja taloudellista toimintaa tukevaluottamushenkilöorganisaatio Tehdään selvitys työn tehostamisesta, työn kohdistamisesta oikeisiin asioihin ja oikeasta resursoinnista. Ammattitaitoinen henkilöstö Matkailijoiden määrä Matkailuyritysten määrä Uudet matkailupalveluiden tuottajat (yritykset, yhdistykset jne.) Ruokapalvelutoiminnot yhdessä organisaatiossa keskeisiltä osin Selkeät palvelukokonaisuudet ja asiakaspalvelutason paraneminen Henkilö- ja tavarakuljetusten keskitetään yhteen paikkaat organisaatiossa Toimielimet on sopivan kokoiset suhteessa tehtäviin Raportti Osastokohtaiset koulutussuunnitelmat Master-plan suunnitelma toteutettu Uusia toimijoita 2 kpl Päätös organisointimallista tehty Lautakunnat ovat määrittäneet ydintehtävänsä ja toteutustavan elokuun loppuun mennessä Päätös organisointimallista tehty Päätökset hallituksen ja lautakuntien paikkamääristä tehty Selvitys on valmis ja hyväksytty kaupunginhallituksessa. Osaamistarpeet analysoitu

22 VIRTAIN KAUPUNKI Asiakas Nopeat ratkaisut yrityksille toimitila ja sijoittumisasioissa Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja uudet asukkaat Kaavoituksen ja elinkeinotoimen yhteistyö Läpimenoaika Uusien yritysten lukumäärä Uudet työpaikat Julkisen investointirahoituksen määrä Uudet teollisuus- tai palveluyritysten tontit yritysten tarpeisiin Max 2 kk 30 uutta perustettua yritystä 20 uutta työpaikkaa 30 rahoitushakemusta 3 uutta tonttia ja yritystä paikkakunnalle Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) TULOSALUE TP TA TA Muutos TS TS % HALLITUS 2010/12 TOIMINTAMENOT , TOIMINTATULOT , TOIMINTAKATE , SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,

23 VIRTAIN KAUPUNKI Tulosaluetason tavoitteet ja määrärahat Tulosalue: SISÄINEN PALVELUKESKUS Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja Henna Vuorenmaa Tulosalueen tehtävät ja toimintaympäristön muutokset: Sisäinen palvelukeskus vastaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista, asianhallinnan toimivuudesta, tietotekniikan palveluista sekä kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. Kaupungin strategiaan ja lautakuntatason vaikuttavuustavoitteisiin perustuvat sitovat operatiiviset tavoitteet ja niiden seuranta: Tuloksellisuuden näkökulmat Asiakas Tavoite (menestystekijä) Ajan tasalla oleva asianhallinta Mittari Tavoitetaso 2012 Hyväksytty tiedonohjaussuunnitelma (TOS) Tiedonohjaussuunnitelman aloittaminen: prosessikuvausten laadinta aloitettu Asianhallinnan yhtenäinen ohjeistus ja valmistelijakoulutus Palveluprosessin kehittäminen Kunnassa on käytössä sähköinen laskutus Monistamon toiminnan organisointi Toimiva järjestelmä Päätösehdotus toimintatavasta tehty Sähköinen laskutus tulee käyttöön vuoden 2012 aikana joidenkin laskutuslajien osalta. Vaihtoehtoisten toimintamallien kustannukset selvitetty Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointi ja työnkuvien selkeyttäminen Kehityskeskustelujen käyminen Kehityskeskustelut käyty sisäisen palvelukeskuksen henkilökunnan kanssa 100 %:sti. Osastopalaverit Osastopalaveri kerran kuukaudessa. Taloudelliset tavoitteet (sitovat määrärahat ja tuloarviot) TULOSALUE TP TA TA Muutos TS TS % SISÄINEN PALVELUKESKUS 2010/12 TOIMINTAMENOT , TOIMINTATULOT , TOIMINTAKATE , SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

24 VIRTAIN KAUPUNKI Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Lautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan tehtävänä on vastata kaavoituksesta, mittauksesta ja kaupungin kartastosta, kiinteistönmuodostuksesta, osoitteiden määrittelystä, maanhankinta- ja luovutusasioiden valmistelusta, asuntoasioiden rakennusteknisestä avustamisesta, valtion asuntorahaston kautta myönnettävien avustuspäätösten tekemisestä, rakentamattomien maa- ja vesialueiden hoidosta, rakentamisen ja ympäristönsuojelun neuvonnasta ja valvonnasta sekä vesistökunnostushankkeiden suunnittelusta. Ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena ja kuntien ympäristöhallinnosta annetun lain mukaisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Lisäksi lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennus-, ympäristönsuojelu-, jäte-, maastoliikenne-, ulkoilu-, vesiliikenne-, maa-aines-, vesi-, vesihuolto- ja rakennussuojelulakien mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Virtain kaupungin visiosta ja strategiasta johdetut vaikuttavuustavoitteet Vaikuttavuustavoite Mittarit Tavoitetaso 2012 Viihtyisä ja vetovoimainen Laadukkaita vaihtoehtoisia Maankäyttöratkaisuilla luodaan asuinympäristö. asuinrakennuspaikkoja. laadukasta asuinympäristöä. Kehittyvä ja elinvoimainen liikeja teollisuuskeskus. Laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Vetovoimaisia liike- ja teollisuustontteja yrityksille. Seurataan rakennuslupien myöntämiseen kuluvaa aikaa siten, että mitataan rakennuslupaprosessin kokonaisaikaa asiakkaan osalta lupahakemuksen jättämisestä luvan myöntämiseen asti sekä luvan käsittelyaikaa rakennuslupaviranomaisen osalta, rakennuslupahakemuksen käsittelykelpoisuudesta luvan myöntämiseen asti. Hyödynnetään taajaman liikenneväylien varsien mahdollisuudet liike- ja teollisuusrakentamiselle. Rakennuslupahakemukset käsitellään 2 viikon sisällä siitä, kun ne on todettu käsittelykelpoisiksi. Vaikuttavuustavoitteiden toteutumiselle omassa toiminnasta aiheutuvat riskit Vaikeudet maanhankinnassa tai maankäyttösopimuksien laatimisessa vaarantavat kaavoitusprosessien etenemisen tai aloittamisen. Rakennuslupahakemusta ei voida käsitellä ennen kuin jokin muu viranomainen on antanut em. hakemukseen lausunnon. Rakennuslupahakemuksen käsittely vaatii lautakuntakäsittelyn. Lautakunta kokoontuu pääosin kuukauden välein. Henkilöstön määrä ja muutokset suunnitelmakaudella Tulosalue Henkilöstö Ympäristötoimi 9,25 9,25 Yhteensä Muutos 2012 Muutos 2013 *) Ruovesi ostaa 50% tarkastusmestarin ja 60% ympäristötarkastajan työajasta. Muutos 2014

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. Nilsiän kaupunki Talousarvio 2012 1 (140) Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö... 3

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Lopen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Käsittely: Kunnanhallitus 24.11.2014 ( 230) Valtuusto 8.12.2014 ( 63) 1 NIUKOIN RESURSSEIN MUUTOSTEN EDESSÄ Suomen kunnat ovat eläneet suurten muutospaineiden

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 SISÄLLYS YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO... 15

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014

Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Kh 5.12.2011 280 Kv 16.12.2011 59 2 Sisällysluettelo TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 56 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kvalt 15.12.2014 90 1 Sisältö: TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Kunnanjohtajan katsaus 2 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Kaupunginvaltuusto 18.12.2014 46 Sivu 0 / 105 SISÄLLYS YLEISPERUSTELUT...2 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE...2 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...16 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA...19

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

SIIKAJOEN KUNTA. Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SIIKAJOEN KUNTA Kuva: Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Valtuusto hyväksynyt 11/12/2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 11.12.2013 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot