Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus)"

Transkriptio

1 1 Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) Ongelma/poikkeama Uusi vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) ja siihen liittyvä laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM ja Kuntaliitto 2013) asettavat ikäihmisille suunnattujen palvelujen tuottamiselle runsaasti vaatimuksia. Molemmat korostavat painopisteen siirtämistä laitosvaltaisuudesta kotiin ja kodinomaisiin yksiköihin. Ikääntyneiden, kuten muillekin julkisille palveluille on tyypillistä niiden pirstaloituneisuus; kokonaisnäkemys ja -suunnitelma asiakkaan avuntarpeeseen vastaamiseksi puuttuu ja palvelujen kirjosta on hyvin vaikea hahmottaa kokonaisuutta. Apua tarvitsevalla ikäihmisellä ja hänen omaisillaan on tunne, että häntä/heitä pompotellaan. Pahimmassa tapauksessa tarvittaviin palveluihin jää sellaisia aukkoja, jotka johtavat ennenaikaisesti raskaampien palvelujen piiriin. Vanhuspalvelulaki ei tuo tähän helpotusta ellei toimintakäytäntöjä aidosti uudisteta lain ja suositusten hengessä. Toimintakyvyn heikentyessä ikääntyneet tarvitsevat erilasta apua, tukea, ohjausta ja neuvontaa arjen sujumiseen. Palveluohjauksen perustana on oltava ikäihmisen tilanteeseen huolellisesti paneutuva ja kattava voimavarojen, tuen ja palvelutarpeiden arviointi, joka luo pohjan hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnalle. Hyvän hoidon turvaamiseksi on olennaisen tärkeää, että palvelujen käyttäjiä ja heidän läheisiään kuullaan kaikissa prosessin vaiheissa sekä se, ettei palveluiden käyttäjiä tarpeettomasti pompotella tai siirretä paikasta toiseen. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa on kehitettävä entistä monipuolisemmaksi. Asiakkaan tarvitsemat eri toimijoiden antamat palvelut tulee koota yhteen ja asiakkaan vastuuhenkilön tulee huolehtia suunnitelman tarvelähtöisyydestä, kattavuudesta ja ajantasaisuudesta. Asiakkaan palvelujen sisällöstä tulisi pystyä kokoamaan yksi rakenteinen suunnitelma, jossa huomioidaan sovitusti kaikki toimintakyvyn osa-alueet (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, ADL, IADL) sekä tavoitteet ja keinot toimintakyvyn ylläpysymiseksi tai kohentumiseksi kunkin osa-alueen osalta. Suunnitelmanteon oikea-aikaisuus (asiakkaan tarpeen tultua tietoon) nopeuttaa kotiutumista esim. päivystysosastolta, erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollon yksiköstä. Asiakkaan turhaa siirtelyä hoitoyksiköiden välillä tulee ehkäistä hyvällä ja joustavalla kokonaissuunnittelulla. Kun palvelutarpeen arviointi on kattava ja se tehdään riittävän aikaisin, osaavasti ja laadukkaasti, voidaan tukea koko palveluketjun sujumista, välttää turhia terveydenhuollon käyntejä, auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja siinä laajuudessa kuin hän niitä kullakin hetkellä tarvitsee. Tavoitteena tulee olla päällekkäisyyksien poisto ja asiakkaille tarpeellisten palvelujen (yksityisten, julkisten, kolmannen sektorin ja läheisten antaman avun) saumaton sujuminen. Palvelujen ihmislähtöisyys, räätälöinti sekä asiakkaan nykyistä vahvempi

2 2 osallisuus edellyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan osaamisen ja työtapojen uudistamista. Osa ikääntyneistä ei räätälöityjenkään kotihoidon palvelujen turvin selviydy omissa asunnoissaan elämänsä loppuvaiheessa. Useissa kunnissa on käytäntönä, että henkilö joutuu muuttamaan toimintakykynsä heiketessä, jopa useita kertoja. Tavoitteena tulee olla, että ikääntynyt ihminen voi asua samassa paikassa ja palvelut liikkuvat. Siirtymät ovat erityisen haasteellisia muistisairaalle ihmiselle. Siirtymisen omasta kodista ympärivuorokautiseen yksikköön ei tulisi aiheuttaa niin suurta muutosta ikääntyneen arkeen kuin mitä se tällä hetkellä useimmiten tekee. Yksiköiden tulee pyrkiä uudistamaan asumisen ympäristöjä, turvata aktiivisen arjen elämisen mahdollisuudet ja hyödyntää toimintatapojensa uudistamisessa viimeisin tutkittu tieto ja hyvät käytännöt. Hoidon laadun ja erityisesti ikääntyneen ihmisen elämänlaadun mittaaminen ja sen seuraaminen tulee olla keskiössä kaikissa hoivan ympäristöissä. Tällä hetkellä henkilöstön työajasta varsin vähäinen osa kohdentuu välittömään asiakkaan kanssa/luona vietettävään aikaan. Tämä ilmiö on samankaltainen kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Työn tekemisen tavat ovat organisaatio-, työntekijä- tai työvuorotaulukkolähtöisiä. Monissa kunnissa on jo kotihoidon osalta ryhdytty kohdentamaan olemassa olevaa resurssia uudella tavalla, mutta ympärivuorokautisen hoidon osalta se on harvinaisempaa. Jotta asiakkaan toimintakykyä pystytään nykyistä paremmin tukemaan, tulee toimintakäytäntöjä ja työn tekemisen tapoja tarkastella edelleen ja levittää tarkastelu myös ympärivuorokautisen hoidon puolelle. Ikääntyneen asiakkaan tulisi saada kulloisiinkin tarpeisiinsa nähden riittävästi laadukkaita ja hänen toimintakykyään tukevia palveluja, jotta hän kokisi asumisensa turvalliseksi, tarkoitukselliseksi ja mielekkääksi. Nykyinen toimintakulttuuri ei riittävästi tue asiakkaan aitoa osallisuutta ja oman mielipiteen esille saamista palvelujen toteutuksessa, niin kuin vanhuspalvelulaissa edellytetään. Kansallisen muistiohjelman mukaan muistisairaus on suurin ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeeseen vaikuttava tekijä. Oikea-aikaiset palvelut myöhentävät ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Pitkäaikaishoidon tarvetta voidaan siirtää ylläpitämällä sairastuneen toimintakykyä ja huolehtimalla myös omaisten hyvinvoinnista. Tavoitteellinen ympärivuorokautinen hoito tarjoaa muistisairaalle ihmiselle mahdollisuuden hyvään elämään ja tarkoitukselliseen arkeen loppuun saakka. Ikäihmisten palveluista puuttuu usein mielekäs tekeminen, joka on toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän hoidon perusta. Tutkittu tieto ja hyvät hoito- ja toimintakäytännöt eivät siirry riittävän tehokkaasti käytännön teoiksi. Lisäksi ikäihmisten palveluista puuttuu (tai on hyvin vähäistä) kuntoutusosaamista. Kuntoutuksen erityisosaajia (toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja ja puheterapeutteja) ei ole riittävästi mukana palvelujen toteutuksessa. Palvelujen laatua ei edelleenkään seurata järjestelmällisesti luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen. Kuitenkin kerättyä laatupalautetta tulisi hyödyntää iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadun parantamiseksi ja kehittämiseksi. Eduskunnan oikeusasiamies on todennut myös valvonnan olevan riittämätöntä. Hänen (Petri Jääskeläinen) mukaansa korjattavaa on laitoshoidossa ja

3 3 palveluasumisessa vanhusten hoidon, ravinnon, hygienian (ml. inkontinenssisuojien vaihdon), kuntoutuksen ja ulkoilun osalta sekä riittämättömän henkilökunnan korvaamisessa liiallisella lääkityksellä. Kotona asuvien ikäihmisten ongelmina on turvattomuus sekä ulkoilun ja asiointimahdollisuuksien puutteet. Ikääntyneiden palveluja tarjoavien organisaatioiden kehittämisen avainhenkilöitä ovat yksiköiden esimiehet/lähiesimiehet/lähijohto. Tämä henkilöstöryhmä on merkittävin, jotta vanhuspalvelulain edellyttämät muutokset/laadun parantaminen on käytännössä mahdollista. Esimiehet ovat merkittävässä roolissa myös henkilöstön osaamisen uudistumisessa, kun palveluiden laadun vaatimustaso kasvaa tulevaisuudessa. Iäkkään ihmisen tukeminen edellyttää kokonaisvaltaista työskentelyotetta, jotta toimintakykyä uhkaavat fyysiset ja psykososiaaliset tekijät voidaan tunnistaa ja niihin puuttua. Tämä edellyttää uusinta gerontologista tietoa ja laajaa osaamista sekä ennen kaikkea isoa asenteen muutosta. Yhteistyön rakentaminen iäkkään ihmisen ja hänen omaisensa kanssa vaatii asiakkaan tilanteeseen pysähtymistä ja häneen paneutumista. Toimintakyvyn tukeminen kaikin mahdollisin keinoin sekä monipuolisen, tavoitteellisen kuntoutuksen tulee entistä enemmän näkyä kaikissa toiminnoissa, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta ja omaiset tukevat ikääntynyttä arjen haasteissa. Nämä asiat haastavat käytännön toiminnan muutoksiin. Haastetta lisää vuodelle 2017 suunniteltu soteuudistus, jossa yhtä aikaa rakenteiden kanssa kehitetään myös palvelutoimintaa ja toimintatapoja. Lähtötilanne/nykytilan kuvaus Ikäihmisten palvelujen tuottamista ohjaa hyvin usein hoito- ja palvelujärjestelmän tai eri ammattilaisten paradigmoista nousevat erilaiset säännöt - kirjoitetut ja kirjoittamattomat. Vuosikymmeniä saatetaan toimia niin kuin on ennenkin toimittu, vaikka yhteiskunta on muuttunut isoin harppauksin. Palvelujen tuottamisen painopisteen tulisi muuttua ikäihmisen itsensä kokeman tarpeen mukaisiksi palveluiksi. Samanaikaisesti hoitoalan työntekijät ovat säännöksien, lain vaatimusten, odotetun tehokkuuden ja koetun kiireen ristipaineissa. He saattavat kokea työn hyvin sirpaleisena ja suoritepainotteisena eivätkä näe mahdollisuuksia huomioida ihmistä kokonaisuutena ja toimia häntä kuunnellen. Työssä jaksamista ei tue se, että ulkopuolelta katsottuna hoitohenkilökunnan työ näyttäytyy ihan erilaisena kuin miten he itse sen kokevat. Uusin gerontologinen tieto ei siirry, joten henkilökunta tarvitsee paitsi omien toimintatapojensa tuuletusta uusimpaan tietoon nojautuen, myös hyvää ja osaavaa tukea lähiesimiehiltään. Työyhteisöjä on tuettava siinä muutoksessa mikä niissä on väistämätön, jotta vanhuspalvelulain henki, sote-uudistuksen tavoitteet, taloudelliset realiteetit ja ikääntyneiden palvelujen laatu toteutuvat. Kotihoidon kehittymisestä ja monipuolisista ennaltaehkäisevistä toimintatavoista huolimatta, osa ikääntyneistä tarvitsee edelleen ympärivuorokautista hoivaa. Tällä hetkellä ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan ympäristöt saattavat rakennusten iästä huolimatta olla hyvin laitosmaisia, vaikka kodikkuuteen pyritään lisäämällä erilaisia sisustuksellisia elementtejä yhteisiin tiloihin. Suurin puute ja kodinomaisuutta vähentävä tekijä on normaalien, arjen aktiviteettien puute tai niiden

4 4 vähäinen määrä. Laitoskeittiöstä, työvuorosuunnittelusta ja osin myös henkilöstörakenteesta nousevat totutut toimintakäytännöt vaativat muutosta, jotta yksiköiden asukkaat voisivat elää edes osittain samankaltaista elämää uusissa asuinympäristöissään kuin haluaisivat elää omissa kodeissaan, jos se edelleen olisi ollut mahdollista. Työelämän todellisuus on osoittanut sen, että henkilöstö helposti toimii järjestelmän asettamista ehdoista ja tarpeista lähtien, vaikka ne olisivat selkeästi ristiriidassa autettavan asiakkaan tarpeisiin nähden. Ympäristö, toiminta ja ihmisen hyvinvointi liittyvät kiinteästi yhteen ja pienilläkin ympäristöön liittyvillä muutoksilla voidaan saada jotain muuttumaan myös toimintakäytännöissä ja hyvinvoinnissa. Ikääntyneelle asukkaalle viihtyisä ja aktiivinen asuinympäristö voi olla myös miellyttävä työympäristö. Myös kotona asuminen sinne annettavien palvelujen turvin voi saada laitosmaisia piirteitä asukkaan avuntarpeen kasvaessa. Tällöin iäkkään ihmisen päivät kuluvat aterian tai kotihoidon työntekijöiden käyntien odotteluun. Tämän tilanteen muuttumiseen ei pystytä vaikuttamaan pelkästään kotihoidon työtapojen muutoksella, vaan siihen on saatava mukaan asiakkaan omaisia ja muuta lähipiiriä. Tässä kotihoidon vastuutyöntekijällä on iso rooli, jotta hän pystyy auttamaan asiakkaan omaa verkostoa toimimaan yhteistyössä asiakkaan parhaaksi. Erityisen isoon rooliin kaikissa ikääntyneiden palveluissa nousee asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja hänen oman mielipiteensä kuuleminen. Muistisairausdiagnoosikaan ei automaattisesti tarkoita sitä, etteikö asiakas kykenisi ilmaisemaan omaa mielipidettään. Enemmän on kysymys asenteesta ja osaamisesta: siitä halutaanko häntä kuulla ja annetaanko hänen mielipiteelleen sille kuuluva arvo. Ikäihmisten palveluissa ei juurikaan ole käytössä varsinaisia laadun mittareita. Laadun mittaamisessa tulee ottaa käyttöön välineitä, joissa asiakkaan kokemus, psykososiaalinen hyvinvointi ja mielekäs arki nousevat esiin. Erinomaisesti tähän tarpeeseen sopiva laatutyökalu on Elo-D (elämänlaadun observointi dementiatyössä) -havainnointimenetelmä, jota voitaisiin entistä enemmän käyttää paitsi yksiköiden sisällön kehittämistyössä myös kuntien yksityisten palveluja koskevassa valvontatehtävässä. Tällä hetkellä laatukriteerit ja laadun valvonta eivät useinkaan ole yhteismitallisia kuntien ostopalveluyksiköiden ja kuntien omien yksiköiden kesken. Palvelujen laadun vertailtavuutta tulisi edistää myös siten, että kunnat/sosiaali- ja terveydenhuollon alueet tekisivät mittauksia samoilla mittareilla ja kriteereillä. Myös tähän Elo D-menetelmä antaa nykyistä parempia mahdollisuuksia, mikäli sen käyttöä pystytään laajentamaan nykyisestä, varsin satunnaisesta käytöstä. Yhteistyö Aluehallintoviraston ja kuntien valvojaviranomaisten kesken edistäisi asiakkaiden yhdenvertaisuutta organisaatioista ja sijainnista riippumatta, mihin myös valmisteilla olevalla sote-uudistuksella pyritään. Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueen Kotona Kotoa Kotiin hankkeen teemojen mukaiset tavoitteet 1. Hankkeessa mukana olevien Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen (valmistautuminen sote-integraatioon): esim. kun palvelutarpeen arviointi on kattava ja se tehdään riittävän aikaisin, osaavasti ja laadukkaasti, voidaan tukea koko palveluketjun sujumista, välttää turhia terveydenhuollon

5 5 käyntejä, poistaa päällekkäisyyksiä sekä auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja siinä laajuudessa kuin hän niitä kullakin hetkellä tarvitsee. 2. Kansallisen muistiohjelman jalkauttaminen: Hoito- ja palveluketjujen toimivuus on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä tuen, hoidon ja palveluiden kehittämisessä tärkeä huomioon otettava laatutekijä. Yhtäältä palveluketjut katkeavat herkästi ja toisaalta suurimmat laatupuutteet osuvat eri palveluiden rajapinnoille ja siirtymiin, ns. harmaalle alueelle. Toimiva hoito- ja palveluketju liittää sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palvelut eheäksi kokonaisuudeksi (sote-integraatio) ja turvaa muistisairaalle ihmiselle ja hänen läheiselleen tukea ja palveluita saumattomasti muistisairauden edetessä: oikeat palvelut, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Mahdollistaa turvallisen ja laadukkaan asumisen kotona mahdollisimman pitkään asiakkaan niin toivoessa. 3. Kuntoutuksen monimuotoistaminen. Toimintakyvyn alentuessa kotona asuminen edellyttää erityisesti kuntoutuksen lisäämistä ja monimuotoistamista. Kuntoutus voi olla toimintakykyä parantavaa, ylläpitävää, heikkenemistä hidastavaa tai toiminnanvajeita kompensoivaa. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ja elämänlaadun optimointi. Kuntoutusta on lisättävä tavoitteellisena, kuntoutusalan erityisasiantuntemusta vaativana palveluna muistisairaan ihmisen kodissa ja/tai kuntoutusyksikössä, ympärivuorokautisissa yksiköissä sekä erityisesti tapana toimia; toimintakykyä edistävän työtavan käyttöä lisätään niin päivätoimintaa tarjoavissa yksiköissä, kotihoidossa kuin ympärivuorokautisen hoidon yksiköissäkin. 4. Yhteistyössä kehittäminen (vertaistuki, benchmarking) Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien ikäihmisten palvelujen esimiehet ja työntekijäedustajat kehittävät yhdessä ja saavat toisistaan tukea kehittämiseen: Miten kasvanut asiakastyöaika käytetään sisällön kehittäminen hyödyntämällä Valtti-hankkeessa luotua toimintamallia ja Oma koti-hankkeen asiakaspalautekeskustelun tuloksia (vastuuhoitaja/-asiakas). 5. Kuntien tukeminen siinä työssä, joka niiden on joka tapauksessa tehtävä (vanhuspalvelulaki, laatusuositukset, muistiohjelma, sote-integraatio, taloudelliset realiteetit). 6. Resurssin oikea kohdentaminen prosesseja tehostamalla, henkilöstön osaamista uudistamalla ja toimintakäytäntöjä muuttamalla. Asiakkaiden kanssa/luona tehtävän asiakastyöajan kasvaessa, hänen toimintakykyään ja arjen sujumista pystytään tukemaan entistä paremmin. Työajan oikealla kohdentamisella pyritään myös hillitsemään henkilöstömenojen kasvua ja tasapuolistettua henkilökunnan työkuormittavuutta. 7. Laadun (työn laadun ja asiakkaan elämänlaadun) paraneminen, jatkuvien arviointikäytäntöjen kehittäminen sekä julkisen että yksityisten palvelujen piirissä. Asiakasraatien, omaisyhteistyön, laatupelien, asiakaspalautehaastatteluiden jne. avulla lisätään asiakkaiden ja heidän läheistensä mielipiteen sekä osallistamisen mahdollisuuksia. 8. Henkilökunnan tukeminen oman työnsä systemaattisessa kehittämisessä mm. läpimurtomenetelmällä (Hyvä vastaanotto -hankkeessa käytetty menetelmä) ja esimiesten gerontologista ja valmennusosaamista vahvistamalla. Ammatillisen osaamisen

6 6 vahvistaminen ja uudistaminen sekä mahdollisuus oman työnsä kehittämiseen, paradigman muutos. 9. Lisätään valvonnan (kunnat, AVI), laadun mittaamisen ja kuntien/yksiköiden keskinäisen vertailun mahdollisuuksia luomalla valvontaan yhtenäisiä käytäntöjä ja ottamalla käyttöön olemassa olevia menetelmiä (esim. Elo D -havainnointimenetelmä) ja kouluttamalla jokaiseen hankkeessa mukana olevaan kuntaan omia Elo D havainnoijia. 10. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa kehitetään kattavammaksi ja monipuolisemmaksi. Asiakkaan tarvitsemat eri toimijoiden antamat palvelut kootaan yhteen ja asiakkaan vastuuhenkilö huolehtii suunnitelman tarvelähtöisyydestä, kattavuudesta ja ajantasaisuudesta. Asiakkaan palvelujen sisällöstä muodostetaan yksi rakenteinen suunnitelma, jossa huomioidaan sovitusti kaikki toimintakyvyn osa-alueet (fyys, psyyk, sos, ADL, IADL) sekä tavoitteet ja keinot toimintakyvyn ylläpysymiseksi tai kohentumiseksi kunkin osa-alueen osalta. Suunnitelmanteon oikea-aikaisuus (asiakkaan tarpeen tultua tietoon) nopeuttaa kotiutumista esim. päivystysosastolta, erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollon yksiköstä. Tavoitteena on ehkäistä asiakkaan turhaa siirtelyä hoitoyksiköiden välillä. Ikäihmisen toimiva palveluiden ja asumisen kokonaisuus Kokonaisvaltainen palvelusuunnitelma ja sos-pth-esh yhteistyöhön perustuva ikääntyneen ihmisen tarvelähtöinen palvelupolku - palveluketjujen sujuvoittaminen - benchmarking, vertaistuki, kunnat kehittävät asumista yhdessä - kehittämisen, lakien ja suositusten soveltamisen tuki - resurssien oikea kohdentaminen - valvonnan yhtenäistäminen - palvelurakenteiden muuttuminen suositusten mukaisesti - Asumisen tukeminen Asiakastyön yhtenevät sisällöt - asiakkaan osallisuus asumisensa ja sitä tukevien palvelujen suunnittelussa - ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen - kattava palvelutarpeen arviointi - päällekkäisyyksien poisto - toimintakykyä edistävän työtavan käyttö kaikissa ikäihmisten palveluissa - välittömän asiakastyöajan kasvattaminen - asiakastyön laadun seuranta ja arviointi - kuntoutuksen lisääminen ja monimuotoistaminen - tasalaatuiset palvelut kunnan sisällä ja kuntien välillä - palvelu- ja hoitosuunnitelman kehittäminen (yksi rakenteinen suunnitelma, jossa huomioidaan sovitusti kaikki toimintakyvyn osa-alueet) Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi Kotona Kotoa Kotiin osakokonaisuuden tavoitteesta osa kohdistuu vain kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen, mutta suurin osa käytännön toimenpiteistä koskevat sekä kotona

7 7 tehtävän työn että ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintakäytäntöjen muuttamista. Ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen tuottamistapojen ja toimintakäytäntöjen ei pitäisikään suuresti poiketa toisistaan organisaatio- tai rahoitusmallista riippuen. Ikääntyneen ihmisen perustarpeisiin ja toimintakyvyn tukemiseen tulisi pystyä vastaamaan jokaisessa palvelumuodossa mahdollisimman yhtenäisin tavoittein ja hänen tarpeisiinsa räätälöidyin toimenpitein, vaikka hänen asuinympäristönsä muuttuisikin siinä tapauksessa, että tarvittavaa palvelua ei ole mahdollista riittävästi esim. muistisairauden edetessä tuottaa hänen omaan asuntoonsa. Tämän vuoksi kehittämistyön menetelmät eivät tässä hankkeessa olennaisesti poikkea toisistaan, vaikka samanaikaisesti kehitetään sekä kotona asumista tukevia että ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palveluja. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tulisikin nykyistä enemmän keskustella ja kehittää yhteistyössä ikääntyneiden tarvitsemia palveluja. Tässä osakokonaisuudessa käytettävistä menetelmistä ainoastaan Elo D havainnointi- ja muistitarjoumatyökalut ovat suunniteltu pelkästään ympärivuorokautisen hoidon ympäristöissä käytettäviksi, eivätkä ne sen vuoksi sellaisenaan sovi kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen. Elo-D havainnointimenetelmä on ainoa suomalainen menetelmä, joka antaa tietoa muistisairaan ihmisen hyvinvoinnin arviointiin ja kehittämiseen. Hoitotyön kehittämisessä se täydentää muilla arviointimenetelmillä saatavaa tietoa ja korostaa ihmislähtöisyyden ja elämänlaadun tärkeyttä. Menetelmä on kehitetty RAY:n tuella Suomen muistiasiantuntijat ry:n projektissa vuosina Menetelmällä voidaan selvittää erityyppisissä hoitopaikoissa olevien muistisairaiden ihmisten näkökulmasta heidän hyvinvointiaan ja päivän toimintaansa. Menetelmää on käytetty myös yksiköissä, joissa kaikki asukkaat eivät ole muistisairaita. Kotona Kotoa Kotiin osakokonaisuuden tavoitteena on Elo D havainnoinnin avulla nostaa esille yksiköiden kehittämistarpeita ja tukea henkilöstöä muuttamaan toimintatapojaan sellaisiksi, että ne entistä paremmin vastaisivat asiakkaiden elämänlaatua ja toimintakykyä parantaviin tavoitteisiin. Samanaikaisesti Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntiin koulutetaan omia havainnoijia, jotta laadun arviointi saadaan alueella pysyväksi käytännöksi. Kunnat voivat hyödyntää havainnoijien osaamista sekä omissa että alueen muiden kuntien yksiköiden kehittämistyössä. Hoidon ja hoivan ympäristöt eivät aina tue ikääntyneen asiakkaan toimintakyvyn säilymistä ja auta häntä sopeutumaan siihen, ettei hän enää sairauksiensa vuoksi kykene asumaan aiemmassa, omassa kodissaan. Siksi tässä osakokonaisuudessa pyritään vaikuttamaan myös siihen, että edellä olevien elämänlaatutavoitteiden on mahdollisuus toteutua, kun niiden merkitykseen kiinnitetään enemmän huomiota. VTT, dosentti Päivi Topo ja arkkitehti, SAFA Helinä Kotilainen ovat kehittäneet ns. muistitarjoumatyökalun (muistisairaan ihmisen hoitoympäristön arviointi), jonka avulla arvioidaan hoitoympäristöjä muistisairaiden ihmisten asuin- ja hoitopaikkoina ja kehitetään niitä. Muistitarjouma-menetelmässä ympäristöä tarkastellaan kuuden ulottuvuuden avulla. Ulottuvuudet ovat rakennus ja hoitoyksikön pohjaratkaisu, kiinteät kalusteet, liikuteltavat kalusteet ja esineet, muokattavat materiaalit, aistiympäristö ja mahdollisuus yksityisyyteen ja yhdessäoloon.

8 8 Elo D havainnoinnin lisäksi koulutamme hoitohenkilökuntaa arvioimaan hoidon ja hoivan ympäristöjen toimintakykyä edistäviä ja heikentäviä piirteitä ja tuemme heitä tekemään sellaisia muutoksia yksiköissä, joihin heidän on itse omalla toiminnallaan mahdollisuus vaikuttaa. Elo-D on työkalu hoidon laadun kehittäjille ja valvojille. Elo-D:n avulla tehty arviointi tuo esiin palvelujen käyttäjän näkökulman ja siitä on hyötyä myös niille kuntien viranhaltijoille, joilla on velvoite valvoa hoidon laatua. Kuntien sosiaali- ja terveyslautakunta sekä AVI:n sosiaali- ja terveysosastot ottavat kantaa annettavien palvelujen laatuun. Mahdollisten valitusten käsittelyssä Elo-D on laatutyökalu, joka antaa tietoa arjen toiminnassa näyttäytyvästä yksikön asukkaiden hyvinvoinnista ja annettavan hoidon asiakaslähtöisyydestä, kuntouttavasta työotteesta ja toimintamalleista sekä yksikön ympäristön soveltuvuudesta muistisairaiden ihmisten hoitoon. (Loppuraportti Dementoituneen hyvinvoinnin ja elämänlaadun kehittäminen projektista , THM Marja Salo) Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä tulee kotihoidon tapaan tarkastella välittömän asiakastyön osuutta eli työajan oikeaa kohdentamista. Välittömän asiakastyön osuutta lisätään muuttamalla päivittäisen työn organisoinnin prosessia ja toimintatapoja. Näin varmistetaan, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa avun ja palvelut entistä laadukkaampina ja oikea-aikaisina. Kaikki se työaika, joka nyt kuluu sellaisiin tehtäviin jotka eivät ole suoraan asiakkaalle arvoa (ns. hukkatyöaika) tuottavaa, tulee tarkastella uudella tavalla, tehdä totuttuihin toimintatapoihin mahdolliset muutokset (palvelumuotoilu) ja jakaa käytettävissä oleva resurssi uudelleen asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Siihen, miten asiakkaan tarve määritellään, tulee myös löytää uusia tapoja ja tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmasta nykyistä kattavampi ja monipuolisempi, jotta kaikki asiakkaan elämään liittyvät tarpeet tulevat huomioiduiksi (toimintakykyä edistävä toiminta, kulttuuri, hoitoon liittyvät asiat, ravitsemus, elämänlaatu). Sen on oltava myös tavoitteellinen, eri osapuolia sitouttava (myös asiakasta ja omaisia) ja sitä pitää seurata ja arvioida säännöllisesti. Elo D havainnoinnin ja työajankohdentumisen seurannan esiin nostamia kehittämistarpeita työstetään läpimurtomenetelmän avulla, jossa työntekijät itse kehittävät ohjatusti omaa työtään. Työryhmät ovat moniammatillisia ja niihin osallistuvat työntekijät ja lähiesimiehet saavat koulutusta erilaisiin oman työnsä kehittämisen menetelmiin. Ryhmien tehtävänä on myös saada uusia työ- ja toimintakäytäntöjä leviämään muihin yksiköihin. Tarkoitus on, että näitä hankkeen aikana yhdessä opittavia kehittämistyön menetelmiä käytetään yksiköiden jatkuvassa kehittämistyössä myös hankkeen päätyttyä. Niiden tulee juurtua pysyväksi toimintamalliksi kaikkien yksiköiden omaan kehittämistyöhön.

9 9 Kotihoito ja kotiin annettavat palvelut Nykytilaanalyysit Läpimurtomenetelmän (LEAN) koulutukset Työajankohdentumisen mittaukset Asiakaskokemushaastattelut Ikäihmisten palvelujen tilaselvitys Muutoksen tukeminen Prosessityö Asennemuutostyö Osaamisen uudistaminen (esimiesten gerontologinen valmennus, Logoterapia/PCP/ Ratkes -seminaarit koko henkilöstölle Muutoksen toteutumisen varmistaminen ja laadun arviointi - yhtenäiset toimintamallit sovittuna Ympärivuorokautinen hoito (kunta/yksityinen/3.sektori) Nykytilaanalyysit Läpimurtomenetelmän (LEAN) koulutukset Työajankohdentumisen mittaukset Asiakaskokemus -haastattelut Elo-D havainnoinnit Ikäihmisten palvelujen tilaselvitys Muutoksen tukeminen Prosessityö Asennemuutostyö Osaamisen uudistaminen (esimiesten gerontologinen valmennus, Logoterapia/PCP/ Ratkes -seminaarit koko henkilöstölle Elo-D havainnointikoulutukset Muistitarjoumatyö -kalun käytön valmennus Muutoksen toteutumise n varmistaminen ja laadun arviointi - yhtenäiset toimintamallit sovittuna Näkökulmia ja uutta asennetta yksiköiden toimintakulttuurin muuttamiseksi Asiantuntijakeskeisen työotteen muuttaminen aidosti asiakaslähtöiseksi toimintakulttuuriksi ei tapahdu itsestään. Siihen tarvitaan uudenlaisia näkökulmia ja ajattelun monipuolistamista kaikissa henkilöstöryhmissä, jotka asiakastyön toteuttamiseen osallistuvat. Yksilöiden ja yksiköiden on nähtävä omassa toiminnassaan kehittämisen tarvetta ja oltava valmiita muuttamaan totuttuja,

10 10 usein kirjoittamattomia sääntöjä siitä kuinka toimitaan. Tämä edellyttää sekä lähiesimiesten että henkilöstön ohjattua valmennusta ja yhteisiä koulutustilaisuuksia. Lähiesimiehet tarvitsevat omaan työhönsä paitsi tukea, myös uusinta gerontologista tietoa ja valmennusosaamista, jotta he saavat vietyä uuden tiedon ja hyvät käytännöt asiakastyön käytännön toimintatavoiksi. Kotona Kotoa Kotiin osakokonaisuuden aikana kotona annettavien palvelujen ja ympärivuorokautisen hoidon lähi- ja hallinnolliset esimiehet: - saavat gerontologisessa ja muistityössä tarvittavan uusimman tiedon ja osaamisen, joka luo perustan iäkkään ihmisen hyvinvointia edistävälle hoidolle ja palvelujen kehittämiselle (Laki 10 ja 21 ) - saavat taitoja gerontologisen valmennusotteen tuella vahvistaa omaa ja ympärivuorokautisten yksiköiden työntekijöiden työotetta, työn uudistamista ja työhyvinvointia (Laki 10, 13 ja 21 ) - saavat valmiuksia sellaisiin ajattelu- ja työtapoihin sekä käytännön menetelmiin, joiden avulla iäkkään ihmisen omien voimavarojen ja vahvuuksien käyttöä vahvistetaan (13 ja 15 ) - lisäävät taitojaan toimia rakentavana välittäjänä ja tukijana iäkkään ihmisen verkostoissa ja gerontologisen työn moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa (17 ) Lisäksi he saavat toisiltaan tarvitsemaansa vertaistukea omaan tehtäväänsä ja hankkeen myötä heidän yhteistyönsä alueella toimivien kollegoiden kanssa tiivistyy. Tämä mahdollistaa yhtenäisten toimintakäytäntöjen kehittymisen, jota myös tulevassa sote-integraatiossa tavoitellaan. Yksiköiden henkilökunnan tarpeista riippuen, hankkeen aikana järjestetään mahdollisuus oppia ja omaksua työskentelytavoiksi mm. ratkaisukeskeinen voimavaralähtöisen sekä logoterapeuttisen ajattelun ja yksilökeskeisen suunnitelmatyön mahdollisuuksiin gerontologisessa työssä. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Hoitohenkilökuntaa innostetaan kehittämään niihin luovia ratkaisuja korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle työlle on ominaista: asiakaslähtöisyys, koska asiakas asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväksymään asiantuntijoiden määrittelemät tavoitteet. Tavoitelähtöisyys, voimavarakeskeisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus korostuvat myös. Keskusteluissa painopiste on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa. Henkilöstöä ohjataan tutkimaan ja hyödyntämään ikääntyneen ihmisen kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana. Ikääntyneen omat verkostot ja läheiset nähdään voimavarana, ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Logoterapeuttinen ajattelu nostaa esiin muun muassa ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittamisen ja tarkoituksellisen arjen merkityksen hyvän elämän perustana. Logoterapeuttinen ajattelu ohjaa hoitajaa pohtimaan asennoitumistaan sekä omien valintojensa merkitystä asukkaiden hyvän hoidon ja elämänlaadun turvaamisessa.

11 11 Ympärivuorokautisen hoidon yksiköt perehtyvät logoterapeuttiseen ajatteluun ja soveltavat sitä omaan työhönsä yksikön omia arvoja syventäen. Logoterapian mahdollisuuksista järjestetään seminaareja, työpajoja ja yksikkökohtaisia ohjauskäyntejä, joissa pohditaan logoterapeuttisen ajattelun soveltamisen kysymyksiä eri näkökulmista ja siten tuetaan yksiköissä tapahtuvaa kehittämistyötä. Yksilökeskeisessä elämänsuunnittelussa (PCP) ikääntyvä/muistisairas henkilö nähdään yksilönä, ainutlaatuisena ihmisenä, jolla on kykyjä, haluja ja tarpeita. Elämänsuunnittelun keskeiset lähtökohdat ovat ratkaisukeskeisyys, voimaantuminen ja positiivisuus. Työskentelyn aikana tehdään näkyväksi henkilön omia ajatuksia hänen omasta elämästään. Ikääntyvää/muistisairasta henkilöä tuetaan ylläpitämään oma tapa ja tyyli elää elämäänsä. Häntä rohkaistaan ja tuetaan ottamaan yhä vastuuta omasta elämästään ja siihen liittyvien kysymysten pohdinnasta eli suunnittelusta. Työskentelyvälineinä käytetään mm. erilaisia karttoja ja polkuja. Lähi-ihmisten tehtävänä on tukea henkilöä ja etsiä keinoja, joiden avulla hänen omaa äänensä ja mielipiteensä saadaan esiin. Tärkeää on, että suunnittelutyö otetaan osaksi arkea, jatkuvaksi prosessiksi, jonka tulee muuttua konkreettiseksi toiminnaksi. Se tarkoittaa jokapäiväistä työskentelyä yhdessä henkilön kanssa ja sitoutumista toimimaan sen perusteella, mitä henkilö itse tavalla tai toisella kertoo omista ajatuksistaan ja toiveistaan. Yksilökeskeinen suunnitelmatyö muuttaa perinteisen asiantuntijakeskeisen työotteen aidosti asiakaslähtöiseksi toimintakulttuuriksi.

12 12 Implementointisuunnitelma 1. Nykytilan kuvaus 9/2015 5/ työn kohdentumisen mittaukset sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan yksiköissä (9-12/2015) miten työt on organisoitu, mistä työmäärä koostuu, työtehtävät, ajankäyttö (työn kohdentumisen seuranta, resurssi, kuormitus eri vuorokauden aikoina, logistiikka, asiakkaiden toimintakykymittarit) onko joustovaraa - laatu: asiakaskokemus haastattelut vastuuhoitajien tekemänä lähtötilanteessa. Asiakkaan äänen vahvistaminen (mitä palveluja asiakkaat tarvitsevat, miten he kokevat saatavilla olevien palvelujen vastaavan omia tarpeitaan). (10/2015 2/2016) - laatu: Elo havainnoinnit 1-2 yksikössä per osallistuva kunta. Kehittämiskohteiden nostaminen. (9/2015-5/2016) - ikäihmisten palvelujen tila selvitys (resurssit, kustannukset, palvelurakenne) 2. Muutoksen tekeminen (keskeisimmät kohteet nostettu nykytilan kartoituksessa havaituista epäkohdista, puutteista ja haastista) - tehostetun kotihoitomallin, palveluohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin yhtenäisten toimintakäytäntöjen jalkauttaminen - prosessien muokkaaminen tavoitteiden mukaiseksi: läpimurtomenetelmän koulutus/työpajat (LEAN) 10/ / henkilöstön osaamisen uudistaminen, esimiestyön vahvistaminen ja muutoksen tukeminen erilaisin menetelmin (esimiesten gerontologinen valmennus, logoterapia/pcp/ratkes) - hankkeen alkuvaiheessa tehdään Elo D arviointi 1-2 ympärivuorokautisen hoidon yksikössä per kunta, jonka pohjalta nostetaan esille yksikön/yksiköiden kehittämiskohteet, joihin paneudutaan hankkeen aikana Jokaiseen kuntaan koulutetaan 2-4 Elo D-havainnoijaa, jotka muodostavat alueellisen verkoston. He harjoittelevat hankkeessa mukana olevien kuntien yksiköissä (ei omissaan). Hankkeen loppuvaiheessa tehdään uusi havainnointi ja verrataan tuloksia alussa saatuihin tuloksiin. Elo D havainnoijat tekevät jatkossa arviointeja lähikuntien yksiköissä vastavuoroisuusperiaatteella. Elo D havainnoijat voivat tehdä jatkossa havainnointeja myös yksityisten palveluntuottajien yksiköissä (kuntien valvontavelvollisuus) Elo D havainnoijakoulutukset 1-5/2016, jonka jälkeen uudet havainnoijat tekevät lisää Elo D havainnointeja alueen yksiköissä 6/2016 9/2017) - muistitarjouma -menetelmän käytön valmennus 1-5/ ympärivuorokautisten yksiköiden asiakastyön ja ympäristön muutoksen tuki 1/2016 5/ Tavoitetilan mukaisen toiminnan uudelleen arviointi Elo D havainnointeja tehdään uudelleen (1-2/kunta), jotta voidaan arvioida aikaan saatua muutosta - asiakaskokemushaastattelut ovat säännöllisiä vähintään joka toinen vuosi

13 13 Kehittämistyö toteutetaan ajalla xxxxx Länsi- ja Keski-Uudenmaan xx kunnan (yy yy yyy) alueella yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskuksen, Sosiaalitaidon, kanssa. Muuta tarvittavaa erityisasiantuntemusta hankitaan myöhemmin tarkentuvan projekti-suunnitelman mukaisesti myös muilta yhteistyötahoilta. Tulokset Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen ja hoidon ja palvelujen tuottamisen prosessien perkaaminen on edellytys soteintegraation aidolle toteutumiselle. Hankkeessa luodaan yhtenäisiä toimintatapoja ja palvelujen kriteerejä, joita alueen kunnat soveltavat organisaatioissaan omien lähtökohtiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Tärkeässä roolissa on yhteinen keskustelu, yhdessä oppiminen, benchmarking ja esim. Elo D-havainnointiosaamisen yhteiskäyttö yli kuntarajojen. Asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tasapuolista kohtelua edistetään myös yhtenäisillä valvontakäytännöillä (yksityisten palveluntuottajien valvonta yhteistyössä AVI:n kanssa). Valvonnan painopisteen muuttuminen ennaltaehkäiseväksi, yhdessä kehittämiseksi edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä kuntien, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Elo D ja selkeät valvontakäytännöt antavat mahdollisuuden toimia yhteistyössä ja ennalta ehkäistä epäkohtien syntymistä. Kaikissa ikääntyneiden palvelujen yksiköissä (kotihoito ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköt) toimintamalli pohjautuu uusimpaan gerontologiseen tietoon ja ratkaisu- ja voimavaralähtöiseen lähestymistapaan. Ikääntyneen ihmisen palveluiden ihmislähtöisyys ja räätälöinti sekä asiakkaan osallisuus nousee entistä tärkeämpään rooliin. Prosesseja tullaan tarkastelemaan kaikissa palvelumuodoissa ja hukkatyön vähentämisellä pystytään päällekkäisyyksiä poistamalla pienentämään kustannustennousua asiakasmäärän kasvusta huolimatta, koska lisähenkilöstön tarve vähenee. Lisäksi välillisen työajan kohdentaminen suoraan asiakkaalle arvoa tuottavaan välittömään asiakastyöhön antaa parhaimmillaan mahdollisuuden toteuttaa työtä vahvemmassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, lisätä hänen osallisuuttaan ja oman mielipiteensä huomioimista. Työntekijöiden osaaminen on uudistunut ja toimintakäytännöt ovat muuttuneet sellaiseksi, että asiakkaan toimintakykyä ja tarkoituksellista arkea tuetaan entistä paremmin. Työyhteisöihin on muodostunut uudenlainen kehityksellinen työote, työntekijöillä ja lähiesimiehillä on työkaluja ja menetelmiä, joilla he jatkuvasti mittaavat ja arvioivat omaa ja työyhteisönsä työtapoja sekä tekemiensä muutosten vaikutuksia asiakkaille, kunnan talouteen ja omaan työhyvinvointiinsa. Vanhuspalvelulain, laatusuositusten, kansallisen muistiohjelman, itsemääräämisoikeuslain, soteuudistuksen jne. linjaukset juurtuvat uudenlaisiksi toimintatavoiksi ja niiden avulla turvataan

14 14 ikääntyneen väestön hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertainen kohtelu sekä taloudellisten ja henkilöstöresurssien riittäminen ikääntyneiden määrän kasvaessa. Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien osallistuminen hankkeeseen lisää yhteistyötä jatkossakin, kun alueen keskinäiset ammattiryhmien verkostot laajenevat. Vertaistuen merkitys ei ole vähäinen, kun tehdään isoja muutoksia. Hankkeen tuloksena alueen kunnissa on toimivampia palveluketjuja, joissa asiakasta ei pompotella hallintoa ja hallinnon raja-aitoja on purettu ja vähennetty ikääntyneen väestön käyttämien palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä varhaisen puuttumisen käytäntöjä on vahvistettu ja neuvonnan, ohjauksen sekä palvelutarpeen kokonaisvaltaisen arvioinnin avulla painopistettä on siirretty ehkäiseviin ja oikea-aikaisiin palveluihin hukkatyötä poistamalla ja painopistettä muuttamalla turvataan palvelujen rahoitus lähiesimiesten valmentavalla työotteella, henkilöstön oman työn kehittämistä tukemalla varmistetaan osaavan henkilöstön motivaatio, saatavuus, työtapojen uudistuminen sekä tuetaan työhyvinvointia yhteistyö julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin kanssa on nykyistä tiiviimpää, sujuvampaa ja systemaattisempaa asiakasraadit, asiakkaiden kuuleminen jää pysyväksi käytännöksi toimintamalli on juurtunut osallistuvien kuntien työskentelytavaksi, sitä ylläpidetään, kehitetään ja levitetään hyvänä käytäntönä myös muihin kuntiin. kuntien ikäpoliittisten strategioiden tavoitteet rakennemuutoksesta ovat edistyneet (laitoshoidon vähentäminen, kotona asumisen tukeminen) sote-uudistukseen on varauduttu yhtenäistämällä toimintakäytäntöjä

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014 VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen Eloniemi-Sulkava Ulla, Juote Mari, Rasanen Leena, Savola Tiina 31.10.2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot