Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä"

Transkriptio

1 Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä Julkisen alan tiedottajat ry Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy Maaliskuu 2013

2 Tutkimuksen tavoite ja aineistot Julkisen alan tiedottajat ry on teettänyt tämän tutkimuksen selvittääkseen, mitä julkisen alan organisaatioiden ylin johto odottaa viestinnältä. Näkökulmana on erityisesti viestinnän rooli muutostilanteissa. Viestinnästä vastaavien kysely Nettikysely joulu-tammikuussa Kutsu tutkimukseen lähti 17:lle, joista 67 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli 6 %. Ylimmän johdon puhelinhaastattelut Helmikuussa 2013 lähestyttiin virastojen ylimmän johdon edustajia puhelinhaastatteluilla. Haastatteluja tehtiin 50 kpl. Kaikkiaan 3 organisaatiosta saatiin sekä ylimmän johdon että viestintävastaavan vastaukset.

3 Tutkimuksen pääkysymykset, kohderyhmät ja vastaajat Tutkimuskysymykset Mitkä ovat johdon odotukset viestinnältä? Mikä on viestinnän merkitys muutostilanteissa? Kohderyhmät 70 valtion virastoa, tutkimuslaitosta tai osakeyhtiötä 76 kaupunkien virastoa, kuntayhtymää, oppilaitosta tai maakuntaliittoa Vastaajat 50 ylimmän johdon edustajaa ja 67 viestintävastaavaa Valtio Kunta Yhteensä Ylin johto Viestinnästä vastaavat Yhteensä

4 Viestinnän ammattilaiset tutkimus Toimiva yhteistyö johdon kanssa on tärkeä edellytys muutosprosessin läpiviemiselle menestyksekkäästi Kuinka moni julkisen sektorin viestinnän ammattilaisista on onnistuneesti vienyt vaativan muutosprosessin läpi joko päävastuullisena tai osana tiimiä (%) Muutostilanteessa johdon kyselytunnit ja ohjatut pienryhmäkeskustelut ovat olleet viestinnän aloitteesta toteutettuja keinoja Johto ymmärtää viestinnän merkityksen ja yhteistyö erittäin toimivaa (n=36) Johto ymmärtää, yhteistyö toimivaa (n=9) Johto ei täysin ymmärrä viestinnän merkitystä / yhteistyö ei ole kovinkaan toimivaa (n=89) Johto ei ymmärrä eikä yhteistyö toimi (n=5)

5 Asetelma, jonka pohjalta viestinnän roolia ja merkitystä muutostilanteissa arvioitiin VIESTINNÄN RESURSSIT VIESTINNÄN SUHDE ORGANISAATION YLIMPÄÄN JOHTOON VIESTINNÄN ROOLI ORGANISAATIOSSA VIESTINTÄVASTAAVIEN ASENNE JA OSAAMINEN VIESTINNÄN ONNISTUMINEN TEHTÄVISSÄÄN VIESTINNÄN MERKITYS ORGANISAATIOLLE

6 VIESTINNÄN ASEMA VIRASTOJEN JOHDOSSA

7 Kolmessa neljästä valtion virastoista viestinnällä on suora yhteys johtoon, kolmanneksessa kuntien virastoista viestintä on etäällä johdosta Mikä on viestintäyksikön asema viraston organisaatiossa (%, viestinnästä vastaavat) Osallistuuko viestintä ylimmän johtoryhmän työskentelyyn Osallistuu täysivaltaisena jäsenenä Viestinnällä on läsnäolo-oikeus Osallistuu vain tarvittaessa asiantuntijana 3 3 Ei osallistu 3 1 (31) (1) 71 6 Suluissa Viestinnän ammattilaiset tulokset (56) (71) Valtio (n=31) Kunta (n=36) Kenelle viestintä raportoi Suoraan viraston päällikölle Hallintojohtajalle Muulle taholle, kenelle (76) (86) Kehitysjohtajalle () Projektijohdolle Toimitusjohtajalle Viestinnästä vastaavan yksikön johdolle ()

8 Valtion virastoissa yhteistyö viestinnän ja johdon välillä on ollut tiivistä ja jatkuvaa, kunnissa vähäisempää Miten läheistä yhteistyötä viestintäyksikkö teki muutosprosessissa eri tahojen kanssa (%, viestinnästä vastaavat) Virastopäällikön (pää- tai ylijohtaja, osastopäällikkö tms.) kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) Muun ylimmän johdon kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) Hallinnon / HR:n kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) 0 Muutoksen alla olevien yksiköiden esimiesten ja tiiminvetäjien kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) 0 Muiden organisaatioyksiköiden kanssa Valtio (n=31) Hyvin tiivistä ja jatkuvaa (päivittäistä) Tiivistä (useita kertoja viikossa) Melko tiivistä (noin kerran viikossa) Melko vähäistä (noin kerran kahdessa viikossa) Vähäistä (harvemmin kuin joka toinen viikko) Yhteistyö oli hyvin vähäistä (kuukausittain tai harvemmin) Yhteistyöhön ei ollut tarvetta / ei koske organisaatiotamme Kunta (n=33)

9 Kunta-alalla johto näkee viestinnän aseman vahvempana kuin viestintävastaavat Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat viestintäyksikön asemaa virastossanne (%) VALTIO KUNTA Ylin johto Viestintä 8 92 Viestintä tukee viraston strategisten tavoitteiden saavuttamista Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestintää kuullaan tärkeitä hankkeita suunniteltaessa Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestinnältä tulleet ehdotukset ja näkökohdat otetaan päätöksissä huomioon Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestinnän ehdotukset vaikuttavat asioiden käsittelyyn johtoryhmässä Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestintä tietää ennen muita johdon tekemistä päätöksistä Ylin johto Viestintä Melko/erittäin huonosti Melko/erittäin hyvin

10 Ajatuksia viestinnän roolista ja suhteesta johtoon Ylin johto Viestintäyksikön toimintakyky on rajallinen. Johdon täytyy ymmärtää, että viestintäosaaminen on osa keskeistä johtamisosaamista ja strategista ajattelua. Muutoksen läpiviemisessä strategiaan viestinnän ja henkilökehittämisen yhdistäminen on vahva vipu. Viestintä ei ole eturivin yksikkö vaan monesti jää jopa sivuun, kun tehdään kehitystyötä. Ei muisteta sen olemassaoloa. Kaupungilla ei ole niin ohjattua viestintää kuin virastoissa. Viestinnästä vastaavat Johdon sitoutuminen muutosviestintään on ratkaisevan tärkeätä. Jos sitä ei ole niin ihan turhaa on viestintäyksikössä 'puuhastella'. Isoihin hankkeisiin on viestintä budjetoitu erikseen, joskus on tarvittu useita lisäihmisiä jopa hankkeen viestintää hoitamaan. Se ei ole vaikuttanut normaaliorganisaation viestintään olennaisesti.

11 VIESTINNÄN RESURSSIT JA NIIDEN KÄYTTÖ MUUTOSPROSESSEIHIN

12 Viestinnän resursseja on leikattu yleisesti valtion virastoissa Resurssien muutokset valtion ja kuntien virastojen viestinnässä (viestintävastaavat, %) 32 Viestintäbudjettia on vähennetty Vakituista henkilökuntaa on korvattu määräaikaisilla Ihmisiä on irtisanottu tai muuten henkilömäärää vähennetty Valtio 3 Kunnat Uusia ihmisiä on palkattu Viestintäbudjettia on kasvatettu Resursseja on vähennetty Ei muutoksia Resursseja on vahvistettu

13 Virastojen viestintäbudjetit vaihtelevat eurosta kahteen miljoonaan euroon Kuntien viestintäresurssit ovat hieman suuremmat kuin valtiolla Viestintäbudjetit: mediaani ja vaihteluväli, johon valtaosa virastoista sijoittuu 2 milj 1.5 milj 1 milj. Viestintäyksikön henkilöstö (keskiarvoja) Valtio (n=27) Kunta (n=28) Viestintäjohto 0,3 0, Viestintäpäällikkö 1,1 1,6 Tiedottaja, verkkotiedottaja, tms. 3,7, Assistentti 0,6 1,0 Yhteensä 5,7 7, VALTIO (n=2) KUNTA (n=19) Viestintäresurssit ovat niukat. Olemassa olevat resurssit ovat yrittäneet tehdä parhaansa. (valtion viraston johtaja)

14 Useissa valtion virastoissa isot muutosprosessit ovat vieneet leijonanosan viestinnän resursseista Kuinka suuren osan viestinnän resursseista viime vuosien isot muutosprosessit ovat vieneet? (viestintävastaavat, %) Tyypilliset budjetit prosentilla valtion virastoista muutosviestintään on mennyt ainakin puolet viestinnän resursseista Lähes kaiken (100 %) Valtaosan (75 %) Noin puolet (50 %) Jonkin verran (25 %) Vain vähän (alle 10 %) En osaa arvioida Valtio Kunta

15 VIRASTOISSA TOTEUTETUT MUUTOKSET JA NIIDEN ONNISTUMINEN

16 Valtion ja kuntien virastoissa on tehty runsaasti merkittäviä organisaatiomuutoksia viime vuosina Onko virastossanne toteutettu viime vuosina jokin merkittävä muutos, joka on herättänyt yleisesti epävarmuutta, vastustusta ja kiistoja (%) Virastojen yhdistäminen ja/tai uuden viraston perustaminen Toimintojen alueellistaminen, tai viraston tai sen osan muutto toiselle paikkakunnalle 9 33 Valtio (n=55) Kuntaliitos 0 1 Kunta (n=56) Muu merkittävä organisaatiomuutos 5 1 Viraston tehtävien ja/tai toimintatapojen laaja muutos Muutto tai iso remontti toimitiloissa Jokin muu iso muutos Tomintojen alasajoja, YT-neuvotteluja ja irtisanomisia (3) Pääjohtajan vaihdos (3) Isoja it-hankkeita, isojen tietojärjestelmien käyttöönottoja (2)

17 Ylin johto on selvästi tyytyväisempi muutoksissa onnistumiseen (keskiarvo 8.3) kuin viestintäjohto (7.5) Minkä kouluarvosanan (-10) annat muutoksessa onnistumisesta kokonaisuutena (% ja keskiarvoja) Keskiarvo 8,8 7,7 8,0 7,

18 Kaksi kolmesta on tyytyväisiä siihen, miten muutoksen etenemisestä kerrottiin Miten hyvin seuraavat asiat toteutuivat muutoksessa (%, kaikki vastaajat, n=113) Muutoksen etenemisestä kertominen, tilanteen jatkuva päivittäminen Niiden sisäisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee Muutostarpeen kiteyttäminen ja perusteleminen Muutoksen onnistumisen arviointi jälkikäteen Sidosryhmien ja asiakkaiden tuki muutoksille Henkilöstön sitoutuminen muutoksiin Niiden ulkoisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Melko/erittäin huonosti

19 Johdon ja viestinnän arviot poikkeavat hyvin paljon toisistaan Tulokset keskiarvoina, alkuperäinen viisiluokkainen asteikko on muutettu asteikoksi Sama muunnos on tehty alla VMBaron tuloksiin. Tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen HUONO KOHTALAINEN HYVÄ ERINOMAINEN VM (2012): Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin tila valtiolla vuonna 2011 ja kehitysvuodesta 2006 alkaen.

20 Johto arvioi muutoksia myönteisemmin kuin viestintävastaavat Parhaiten on onnistuttu jatkuvassa muutostiedottamisessa Merkittävissä muutosprosesseissa onnistuminen Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen JOHTO 72 VIESTINTÄ- VASTAAVA 5 JOHTO 75 VIESTINTÄ- VASTAAVA 60 JOHTO 66 VIESTINTÄ- VASTAAVA 8 JOHTO 70 VIESTINTÄ- VASTAAVA JOHTO VIESTINTÄ- VASTAAVA JOHTO VIESTINTÄ- VASTAAVA JOHTO VIESTINTÄ- VASTAAVA

21 VIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSPROSESSISSA, JOHDON ODOTUKSET JA ARVIOT

22 Kaikki ryhmät pitävät viestinnän roolia muutosten läpiviemisessä hyvin merkittävänä Miten merkittävä rooli viestinnällä oli isojen muutosten läpiviemisessä (%) Ei erityisen tärkeä Kohtalaisen tärkeä Tärkeä Hyvin tärkeä Kriittisen tärkeä

23 Johto pitää saumatonta yhteistyötä, muutostarpeen perustelemista ja aktiivista muutostiedottamista kriittisen tärkeinä muutosten läpiviemisessä Miten tärkeinä johto pitää seuraavia viestintäyksikön tehtäviä muutosten läpiviemisessä ja miten hyvin niissä on onnistuttu (%) TÄRKEYS ONNISTUMINEN Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielipiteisiin ja viraston ulkoiseen kuvaan Valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen Vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee Osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee Kriittisen tärkeä Hyvin tärkeä Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti

24 Johdon valmennuksessa ja sparrauksessa on parantamisen varaa suhteessa odotuksiin Johdon mielestä viestintä on onnistunut erityisen hyvin kaikkein tärkeimmissä asioissa Viestinnän tehtävien tärkeys ja onnistuminen. Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen 85 Auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta TÄRKEYS (0-100) Sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielipiteisiin ja viraston ulkoiseen kuvaan Pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee Osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee Viestintä on ollut suunnitelmallista ja yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse ONNISTUMINEN (0-100)

25 Eniten parantamista johdon valmennuksessa ja jalkautumisessa Viestintävastaavat kiittävät yhteistyötä ja jatkuvaa muutosviestintää Viestinnän tehtävien tärkeys ja onnistuminen. Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen TÄRKEYS (0-100) Sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee Osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä on ollut suunnitelmallista ja yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielipiteisiin ja viraston ulkoiseen kuvaan ONNISTUMINEN (0-100)

26 Useita kertoja viikossa tapahtuva yhteistyö ylimmän johdon kanssa auttaa tekemään ennakoivaa viestintää muutosprosessissa Viestinnän onnistuminen johdon silmin & kuinka läheistä yhteistyötä viestintäyksikkö teki muutosprosessissa Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Viestintäyksikkö tietää ennen muita johdon päätösten sisällöstä Yhteistyö oli päivittäistä (n=5) Yhteistyötä useita kertoja viikossa (n=12) Yhteistyötä oli noin kerran viikossa (n=9) 6 Yhteistyötä oli harvemmin (n=3) 55 Viestintä ollut ennakoivaa ja aktiivista Yhteistyö oli päivittäistä (n=5) Yhteistyötä useita kertoja viikossa (n=12) Yhteistyötä oli noin kerran viikossa (n=9) Yhteistyötä oli harvemmin (n=3)

27 MITEN VIESTINTÄ VAIKUTTAA MUUTOSTEN ONNISTUMISEEN?

28 Parhaimmillaan muutoshankkeissa viestintää on kuultu suunnitteluvaiheessa ja viestintä on lanseerannut muutoksen ulkoisesti Kaksivaiheinen regressioanalyysi viestintävastaavien arvioista Viestintä on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään n=55, selitysaste 50 % Viestintä on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista Viestintä on auttanut johtoa perustelemaan muutoksen ja määrittelemään ydinviestit Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisten linjausten mukaista Muutosviestintään on varattu kunnolla resursseja Viestintää kuullaan tärkeitä hankkeita suunniteltaessa Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille ONNISTUNUT MUUTOS

29 Johdon mielestä viestintä tukee parhaiten muutosprosessia tiedottamalla aktiivisesti muutoksen etenemisestä ja sparraamalla esimiehiä Kaksivaiheinen regressioanalyysi johdon arvioista n=9, selitysaste 27 % Viestintä on ollut suunnitelmallista, yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisten linjausten mukaista Viest.yksikkö auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Viestintä on vahvistanut yhteisöllisyyttä.6.30 Viestintä on aktiivisesti tukenut johtoa toimenpiteillään.5 Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen ONNISTUNUT MUUTOSPROSESSI

30 JOHDON JA VIESTINNÄN KOMPETENSSIT

31 Ylimmän johdon ja asiantuntijoiden viestintävalmiuksia pidetään yleisesti kohtuullisen hyvinä Arviot viraston ylimmän johdon ja asiantuntijoiden viestintävalmiuksista (%) Miten hyväksi arvioit virastonne ylimmän johdon viestintävalmiudet? Valtion ylin johto Valtion viestintävastaavat Kuntien ylin johto Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Kuntien viestintävastaavat Melko huonot/huonot Entä miten hyväksi arvioit virastonne asiantuntijoiden viestintävalmiudet? Valtion ylin johto Valtion viestintävastaavat 3 3 Kuntien ylin johto 52 0 Kuntien viestintävastaavat

32 Johto arvostaa viestintää luotettavana neuvonantajana, projektinhallintataidot ovat kuitenkin vielä perustasoa Viestintäyksikön osaaminen ja valmiudet (%) YLIN JOHTO (n=9) VIESTINTÄVASTAAVAT (n=55) Ydinviestien määrittely Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Uusien asioiden ketterä omaksuminen Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisesti Mediasuhdeosaaminen Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Visuaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus Luovuus Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen Viestintäprosessien määritteleminen ja noudattaminen Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Järjestelmällinen projektinhallinta Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Melko huonot/huonot

33 Valtiolla viestinnän yhteistyösuhteet arvioidaan hyviksi, sidosryhmien osallistaminen on kuitenkin vielä perustasoa Viestintäyksikön osaaminen ja valmiudet (%) YLIN JOHTO, VALTIO Ydinviestien määrittely Uusien asioiden ketterä omaksuminen Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Mediasuhdeosaaminen Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisesti Luovuus Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen Viestintäprosessien määritteleminen ja noudattaminen Visuaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Järjestelmällinen projektinhallinta Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Melko huonot/huonot VIESTINTÄVASTAAVAT, VALTIO

34 Kuntajohtajat arvostavat viestintää neuvonantajana selvästi enemmän kuin viestintävastaavat itse Viestintäyksikön osaaminen ja valmiudet (%) YLIN JOHTO, KUNTA Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisesti Ydinviestien määrittely Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Visuaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Luotettavana neuvonantajana toimiminen Mediasuhdeosaaminen Uusien asioiden ketterä omaksuminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Luovuus Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen Viestintäprosessien määritteleminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Järjestelmällinen projektinhallinta Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Melko huonot/huonot VIESTINTÄVASTAAVAT, KUNTA

35 Viestinnän osaamisalueet Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Ylin johto Viestintä n=9 n=57 Yleiset viestintätaidot Ydinviestien määrittely, viestien pukeminen ymmärrettävään muotoon Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) 73 7 Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Visuaalisen viestinnän osaaminen ja visuaalisuuden hyödyntäminen 69 6 Edelläkävijyys, ketteryys Uusien ajatusten ja toimintatapojen ketterä omaksuminen 73 7 Luovuus Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen päätöksenteon tueksi Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisten sidosryhmien kanssa Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi, sparraus Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen 6 55 Digitaalisen viestinnän osaaminen Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen 6 60 Järjestelmällisyys, projektihallintaosaaminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus kaikessa tekemisessä Järjestelmällinen projektinhallinta Viestintäprosessien määritteleminen, noudattaminen ja kehittäminen 6 58 Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi 53 52

36 Viestintäyksikön tehtävä- ja osaamisalueet (9 pääluokkaa) Onnistuminen muutosviestinnässä Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisten linjausten mukaista Viestintäyksikkö on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintäyksikkö on auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Viestintäyksikön yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Viestintäyksikkö on tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen esimerkiksi järjestämällä johdon kyselytunteja tai vaikuttajatapaamisia Viestintäyksikkö on tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Viestintäyksikkö on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen ja sidosryhmiin Viestintäyksikkö on pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Ammattimaisella viestinnällä viestintäyksikkö on vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielikuviin ja mielipiteisiin sekä virastonne ulkoiseen kuvaan Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen Viestintäyksikkö on osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi järjestämällä pienryhmäkeskusteluja henkilöstön keskuudessa Viestintäyksikkö on osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi herättämällä kansalaiskeskustelua päätöksenteon pohjaksi Viestinnän osaamisalueet Yleiset viestintätaidot Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Ydinviestien määrittely, viestien pukeminen ymmärrettävään muotoon Visuaalisen viestinnän osaaminen ja visuaalisuuden hyödyntäminen Edelläkävijyys, ketteryys Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen päätöksenteon tueksi Uusien ajatusten ja toimintatapojen ketterä omaksuminen Luovuus Digitaalisen viestinnän osaaminen Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisten sidosryhmien kanssa Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi, avainhenkilöiden sparraus Järjestelmällisyys, projektihallintaosaaminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus kaikessa tekemisessä Järjestelmällinen projektinhallinta Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Viestintäprosessien määritteleminen, noudattaminen ja kehittäminen

37 Johdon arviot viestinnän ammattitaidosta ja onnistumisesta ovat selvästi positiivisempia kuin viestintävastaavien omat arviot Viestinnän onnistuminen tehtävissään ja osaamisen taso Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Onnistuminen muutosviestinnässä Yleiset viestintätaidot Henkilöstön ja sidosryhmien 80,0 osallistaminen 70,0 Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen, sidosryhmiin Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä 60,0 50,0 0,0 Edelläkävijyys, ketteryys Digitaalisen viestinnän osaaminen Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Järjestelmällisyys, projektinhallintaosaaminen Viestinnän osaamisalueet Viraston ylin johto Viestintävastaavat

38 Valtion virastojen johdon ja viestinnän näkemykset ovat melko yhteneväiset Kuntajohto on selvästi kuntien viestintävastaavia tyytyväisempi Viestinnän onnistuminen tehtävissään ja osaamisen taso Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen VALTION VIRASTOT KUNTIEN VIRASTOT Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen Yleiset viestintätaidot 80,0 70,0 Edelläkävijyys, ketteryys Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen Yleiset viestintätaidot 80,0 70,0 Edelläkävijyys, ketteryys Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen, sidosryhmiin 60,0 50,0 0,0 Digitaal. viestinnän osaaminen Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen, sidosryhmiin 60,0 50,0 0,0 Digitaal. viestinnän osaaminen Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Järjestelmällisyys, projektinhallintaosaaminen Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Järjestelmällisyys, projektinhallintaosaaminen Valtion virastojen ylin johto Valtion viestintävastaavat Kuntien virastojen ylin johto Kuntien viestintävastaavat

39 Mitä asioita viestintäyksikön tulisi jatkossa kehittää omassa toiminnassaan Ylimmän johdon odotukset Viestinnästä vastaavien näkemykset Suunnitelmallisuutta ja kytkentää strategiaan Suunnitelmallisuus ja priorisointi, kun on paljon hankkeita menossa. Systemaattisuus tekisi terää. Kytkemällä oman toimintansa suunnitelmat meidän strategian toimeenpanoon. Oman tekemisensä ymmärrettäväksi tekeminen: Kuka tekee mitä ja vastaa mistä. Herkkyyttä muutoksille Proaktiivisuus, hereillä olo, ennakointi, keskustelun avaaja ja nopea reagointi. Muutoksen ja positiivisuuden yhteen sitominen viestinnässä. Substanssin osaamista Substanssitoimintojen osaaminen. Oman alan sisällön tuntemusta. Pitäisi ymmärtää yrityksen kulttuuri ja historia ja ymmärtää keitä on töissä. Auttaisi paremmin viestinnän kohdentamisessa. Enemmän tukea asiantuntijoiden viestintätaitoa ja spokesman-lähestymistapaa. Mediasuhteita ja sidosryhmien kuuntelemista Ennakoivaa viestintää suhteessa mediaan: Mediasuhteiden kehittämistä, enemmän mediaseurantaa ja analyyseja Ulkoisen toimintakentän mitä ne meistä ajattelee tyylisen tiedon imurointi. Sidosryhmiltä tulevia hiljaisia signaaleja. Uusia viestintätapoja Sosiaalisen median hallinta. Viestin visualisointi. Uusia viestintätapoja. Luovuutta, aktiivisuutta ja ennakoivuutta. Suunnitelmallisuutta ja parempaa projektinhallintaa Järjestelmällisyys, priorisointi: mistä voidaan luopua, kun talous tiukkenee? Projektinhallintaa ja ajankäytön tehostamista. Viestintäprosessien määrittelyä ja töiden priorisointia ja suunnittelua Systemaattista tapaa toimia viestinnän suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa Yhteistyö johdon kanssa, tehtävien määrittely ja selkeyttäminen. Johto on kantanut vastuun muutosprosessin läpiviennistä. Viestintä on toteutuksessa ollut vain työkalu. Konsultointi- ja sparraustaitoja, asioiden pukemista viestinnälliseksi konsepteiksi ja projekteiksi Kytkentää strategiaan Pystyä myymään osaamistaan ylimmälle johdolle, eli lisätä ymmärrystä siitä, että viestintä on voimavara, jota kannattaa hyödyntää Viestintä osaksi strategista tuloksentekoa ja työhyvinvoinnin tukemista Aktiivista yhteistyötä Muutosviestinnässä tulee ottaa aktiivisempi ote, eli olla yhteydessä muutoksen alaisina oleviin yksiköihin sekä HR-yksiköön ja kehittämistoimistoon. Sitouttaa oman organisaation väkeä entistä enemmän muun muassa tekemällä yhteistyötä aikaisempaa laajemmin toiminnan eri osa-alueilla. Kohderyhmäanalyysia Kohderyhmäanalyysia mediakentän kiihtyvässä muutoksessa Uusia viestintätapoja Sosiaalisen median entistä parempi hyödyntäminen Digiviestimien hallinta koko yksikössä sekä niiden tehokas ja suunnitelmallinen käyttö (tabletit, älypuhelimet), hakukoneoptimoinnit. Visuaalisen viestinnän hallinta, luovuutta

40 Keskeisiä tuloksia 1. Virastojen ylin johto pitää viestinnän roolia muutosten läpiviemisessä hyvin merkittävänä. 2. Johto odottaa muutosprosesseissa viestinnältä saumatonta yhteistyötä, ydinviestien määrittelyä sekä aktiivista tiedottamista muutoksen etenemisestä. Näissä kaikkein tärkeimmissä tehtävissään viestintä on onnistunut johdon mielestä erinomaisesti tai hyvin. 3. Johto ei niinkään odota, että viestintä osallistaa niitä sisäisiä ja ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee. Osallistamisessa on onnistuttu johdon mielestä kohtuullisesti, viestinnän mielestä heikosti.. Johdon valmentamisessa ja sparrauksessa on eniten parantamisen varaa suhteessa odotuksiin. 5. Viestinnän resurssit ovat yleisesti varsin rajalliset (arviolta euroa vuodessa sisältäen henkilöstökulut) ja useissa virastoissa isot muutosprosessit ovat vieneet leijonanosan viestinnän resursseista.

41 Yhteystiedot Julkisen alan tiedottajat ry viestintäpäällikkö Päivi Kari puh , paivi.kari[at]luukku.com viestintäpäällikkö Katri Myllykoski puh , katri.myllykoski[at]trafi.fi Pohjoisranta Burson-Marsteller tutkimusjohtaja Jouni Kivikoski puh , jouni.kivikoski[at]bm.fi

42 LIITE: VASTAAJARYHMÄKOHTAISIA TULOKSIA

43 Muutosprosessissa onnistuminen ja viestinnän asema Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Muutosprosessissa onnistuminen Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Muutoksen etenemisestä kertominen, tilanteen jatkuva 59,92 75,00 70,09 63,16 66,13 75,00 53,91 75,00 päivittäminen Niiden sisäisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee 5,03 72,50 6,09 60,53 56,67 73,00 51,56 72,00 Muutoksen onnistumisen arviointi jälkikäteen 50,00 70,21 6,36 55,73 5,35 73,96 6,00 66,30 Muutostarpeen kiteyttäminen ja perusteleminen 59,13 66,00 59,82 6,7 58,06 62,00 60,16 70,00 Henkilöstön sitoutuminen muutoksiin 7,98 66,00 53,57 58,8 8,39 60,00 7,58 72,00 Sidosryhmien ja asiakkaiden tuki muutoksille 50,00 63,78 56,12 57,21 51,00 61,6 9,07 66,00 Niiden ulkoisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee 8,61 58,85 55,00 51,92 8,08 62,50 9,11 55,21 Viestintäyksikön asema virastossa Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Viestintä tukee viraston strategisten tavoitteiden saavuttamista 75,75 8,69 80,80 78,33 79,8 82,00 72,22 87,50 Viestintää kuullaan tärkeitä hankkeita suunniteltaessa 62,31 79,59 75,00 6,58 69,35 82,00 56,25 77,08 Viestinnältä tulleet ehdotukset ja näkökohdat otetaan päätöksissä huomioon Viestinnän esittämät ehdotukset ja näkökohdat vaikuttavat asioiden käsittelyyn johtoryhmässä ja substanssiasiantuntijoiden kanssa käytävissä keskusteluissa Viestintäyksikkö tietää ennen muita ylimmän johdon tekemien päätösten sisällöstä 61,92 71,3 69,55 62,71 70,00 69,00 55,00 73,96 58,96 68,88 67,86 58,75 68,55 67,00 50,70 70,83 56, 67,35 66,52 55,93 66,9 66,00 7,1 68,75

44 Viestinnän tehtävien tärkeys Keskiarvoja, indeksi Viestintäyksikön tehtävien TÄRKEYS Viestintäyksikön yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut 88,18 8,69 83,65 89,2 86,61 80,21 89,81 89,00 saumatonta Viestintäyksikkö on auttanut johtoa perustelemaan 82,89 81,00 81,60 82,1 83,93 79,00 81,90 83,00 muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Viestintäyksikkö on tiedottanut aktiivisesti muutoksen 82,59 78,00 83,17 77,78 87,0 79,00 78,5 77,00 etenemisestä Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisesti sovittujen 76,39 76,50 79,33 73,56 79,63 79,00 73,15 7,00 linjausten mukaista Viestintäyksikkö on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa 79,02 76,02 78,37 76,89 79,6 77,08 78,57 75,00 on kyse Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja 70,98 73,96 73,00 71,76 71,30 75,00 70,69 73,00 huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille Ammattimaisella viestinnällä viestintäyksikkö on vaikuttanut 70,83 73,50 7,02 70,28 7,0 7,00 67,86 73,00 myönteisesti sidosryhmien mielikuviin ja mielipiteisiin sekä virastonne ulkoiseen kuvaan Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista 80,36 73,50 76,2 77,83 79,6 73,00 81,25 7,00 Viestintäyksikkö on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Viestintäyksikkö on tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen esimerkiksi järjestämällä johdon kyselytunteja tai vaikuttajatapaamisia Viestintäyksikkö on pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Viestintäyksikkö on osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi järjestämällä pienryhmäkeskusteluja henkilöstön keskuudessa Viestintäyksikkö on osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi herättämällä kansalaiskeskustelua päätöksenteon pohjaksi Valtio Kunta Viestintäv Viraston Viestintäv Viraston Viestintäv Viraston astaavat ylin johto Valtio Kunta astaavat ylin johto astaavat ylin johto Vastaajien määrä (n=) ,61 71,9 72,60 69,91 72,32 72,92 68,97 71,00 70,00 69,15 71,15 68,00 73,15 69,00 66,96 69,32 70,09 67,86 71,63 66,51 7,07 69,00 66,38 66,67 51,7 6,20 59,69 5,89 57,1 62,50,79 65,91 5,76 62,21 53,26 53,00 7,00 60,71,65 63,6

45 Viestinnän onnistuminen tehtävissään Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Viestintäyksikön ONNISTUMINEN tehtävissään Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Viestintäyksikön yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut 70,59 81,25 76,50 75,00 76,92 76,0 6,00 86,6 saumatonta Viestintäyksikkö on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa 71,57 75,52 73,98 73,00 77,00 70,83 66,35 80,21 on kyse Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisesti sovittujen 68,1 73,98 71,08 70,92 71,15 71,00 65,00 77,08 linjausten mukaista Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja 57,50 70,7 62,76 65,10 58,65 67,39 56,25 73,96 huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille Viestintäyksikkö on tiedottanut aktiivisesti muutoksen 70,28 70,1 73,0 67,65 75,96 70,00 6,82 70,83 etenemisestä Viestintäyksikkö on auttanut johtoa perustelemaan 6,62 68,88 66,83 66,50 67,59 66,00 61,5 71,88 muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Ammattimaisella viestinnällä viestintäyksikkö on vaikuttanut 62,76 68,23 62,2 68,75 6,58 60,00 61,00 77,17 myönteisesti sidosryhmien mielikuviin ja mielipiteisiin sekä virastonne ulkoiseen kuvaan Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista 59,80 67,86 65,20 62,25 63,6 67,00 56,00 68,75 Viestintäyksikkö on pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Viestintäyksikkö on tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen esimerkiksi järjestämällä johdon kyselytunteja tai vaikuttajatapaamisia Viestintäyksikkö on osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi järjestämällä pienryhmäkeskusteluja henkilöstön keskuudessa Viestintäyksikkö on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Viestintäyksikkö on osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi herättämällä kansalaiskeskustelua päätöksenteon pohjaksi Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Valtio Kunta 52,89 61,98 59,31 55,10 61,5 57,00,23 67,39 58,50 61,67 63,78 55,98 66,00 61,6 51,00 61,90 50,6 61,63 58,1 5,9 57,1 59,09 3,06 6,29 9,52 60,2 56,50 53,00 57,69 55,21 1,35 65,63 5,73 58,5 6,88 57,1 5,00 8,75 6,3 67,86

46 Viestinnän osaamisalueet Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Vietsintäyksikön osaamisalueet Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Ydinviestien määrittely, viestien pukeminen ymmärrettävään 77,23 78,57 76,92 78,77 77,78 76,00 76,72 81,25 muotoon Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) 79,82 78,06 75,7 82,55 76,79 7,00 82,76 82,29 Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisten 70,18 75,51 73,11 72,17 7,11 72,00 66,38 79,17 sidosryhmien kanssa Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi, 66,82 73,7 70,59 69,3 75,00 66,00 59,8 81,25 avainhenkilöiden sparraus Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) 73,68 73,7 72,6 7,53 75,00 70,00 72,1 77,08 Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen 71,3 73,7 70,67 7,06 69, 72,00 73,28 75,00 Uusien ajatusten ja toimintatapojen ketterä omaksuminen 7,12 72,92 7,0 73,11 75,00 72,92 73,28 72,92 Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus kaikessa tekemisessä 67,11 71,3 68,0 69,81 66,96 70,00 67,2 72,92 Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen 68,75 70,92 67,79 71,70 65,7 70,00 71,55 71,88 Luovuus 70,00 69,90 71,63 68,27 72,22 71,00 67,86 68,75 Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) 67,11 69,90 66,98 69,81 66,96 67,00 67,2 72,92 Visuaalisen viestinnän osaaminen ja visuaalisuuden 63,8 69,27 63,2 69,3 61,11 65,63 66,38 72,92 hyödyntäminen Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen päätöksenteon 63,16 67,86 68,0 62,26 70,5 66,00 56,03 69,79 tueksi Järjestelmällinen projektinhallinta 59,38 65,10 62,02 62,02 60,71 63,5 58,0 66,67 Viestintäprosessien määritteleminen, noudattaminen ja 58,33 6,29 62,50 59,91 61,00 6,00 56,03 6,58 kehittäminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen 59,82 6,06 58,82 6,62 58,33 59,38 61,21 68,75 Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen 55,36 63,5 59,80 58,9 62,96 56,25 8,28 70,83 Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi 51,92 52,72 9,7 5,90 52,17 6,88 51,72 59,09 Valtio Kunta

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Viestinnän ammattilaiset 2009

Viestinnän ammattilaiset 2009 Viestinnän ammattilaiset 2009 Mitä tutkimus kertoo julkisen alan tiedottajista? Presentaatio JATin jäsenille 7.12.2009 Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Oy Tutkimusaineisto Nettikysely elo syyskuussa 2009

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki

Viestintäohjelma Porvoon kaupunki Viestintäohjelma Porvoon kaupunki 1. Viestintäohjelman valmistelu ja työryhmä... 3 2. Viestintäohjelman lähtökohdat... 3 2.1 Kaupunkistrategia ja tasapainotetun mittariston menetelmä... 3 2.2 Kuntaviestintää

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa

Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2015. Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa Tutkimusraportti 8.4.2015 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...4 1.1 Tutkimuksen tiedot...5 1.2 Yhteenveto...6 2 GOVERNANCE...7 2.1 Tietohallinnon toimintakategoria...7

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle Roope Hauhio Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 18.5.2015 Tekijä(t) Roope Hauhio Koulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat

Yhteisöviestintätutkimus 2005. ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat ProCom, Julkisen Alan Tiedottajat, Tiedotusalan ammattijärjestö, Kirkon tiedottajat Sisällys TIIVISTELMÄ 1 1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSAINEISTO 6 1.1 Tutkimuksen tarkoitus 6 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Tiken henkilöstötilinpäätös 2005

Tiken henkilöstötilinpäätös 2005 Tiken henkilöstötilinpäätös 2005 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet

Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Kunnallispolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2008 Annika Peltomaa TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ

PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden laitos PROJEKTIT MUUTOSJOHTAMISEN VÄLINEENÄ Kunnallispolitiikka Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2007 Ohjaaja: Arto Haveri Noora Lindfors TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt

Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Juha Koskela Lapin EU-projektien arviointikäytännöt Esiselvitysraportti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja C. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 54 Rovaniemi 2013 ISSN 1237-2676

Lisätiedot

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen

Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009. Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Talouden taantuman vaikutus osaamisen kehittämiseen Suomessa toimivissa pankeissa vuosina 2008-2009 Jenni Ketto-Pirttimaa ja Petra Salminen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 25.11.2009

Lisätiedot

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi Avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen Petri - Juholin Elisa - Wennberg Mikko - Ruuth Mari RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi 2005 RAY:n avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot