Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä"

Transkriptio

1 Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä Julkisen alan tiedottajat ry Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy Maaliskuu 2013

2 Tutkimuksen tavoite ja aineistot Julkisen alan tiedottajat ry on teettänyt tämän tutkimuksen selvittääkseen, mitä julkisen alan organisaatioiden ylin johto odottaa viestinnältä. Näkökulmana on erityisesti viestinnän rooli muutostilanteissa. Viestinnästä vastaavien kysely Nettikysely joulu-tammikuussa Kutsu tutkimukseen lähti 17:lle, joista 67 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli 6 %. Ylimmän johdon puhelinhaastattelut Helmikuussa 2013 lähestyttiin virastojen ylimmän johdon edustajia puhelinhaastatteluilla. Haastatteluja tehtiin 50 kpl. Kaikkiaan 3 organisaatiosta saatiin sekä ylimmän johdon että viestintävastaavan vastaukset.

3 Tutkimuksen pääkysymykset, kohderyhmät ja vastaajat Tutkimuskysymykset Mitkä ovat johdon odotukset viestinnältä? Mikä on viestinnän merkitys muutostilanteissa? Kohderyhmät 70 valtion virastoa, tutkimuslaitosta tai osakeyhtiötä 76 kaupunkien virastoa, kuntayhtymää, oppilaitosta tai maakuntaliittoa Vastaajat 50 ylimmän johdon edustajaa ja 67 viestintävastaavaa Valtio Kunta Yhteensä Ylin johto Viestinnästä vastaavat Yhteensä

4 Viestinnän ammattilaiset tutkimus Toimiva yhteistyö johdon kanssa on tärkeä edellytys muutosprosessin läpiviemiselle menestyksekkäästi Kuinka moni julkisen sektorin viestinnän ammattilaisista on onnistuneesti vienyt vaativan muutosprosessin läpi joko päävastuullisena tai osana tiimiä (%) Muutostilanteessa johdon kyselytunnit ja ohjatut pienryhmäkeskustelut ovat olleet viestinnän aloitteesta toteutettuja keinoja Johto ymmärtää viestinnän merkityksen ja yhteistyö erittäin toimivaa (n=36) Johto ymmärtää, yhteistyö toimivaa (n=9) Johto ei täysin ymmärrä viestinnän merkitystä / yhteistyö ei ole kovinkaan toimivaa (n=89) Johto ei ymmärrä eikä yhteistyö toimi (n=5)

5 Asetelma, jonka pohjalta viestinnän roolia ja merkitystä muutostilanteissa arvioitiin VIESTINNÄN RESURSSIT VIESTINNÄN SUHDE ORGANISAATION YLIMPÄÄN JOHTOON VIESTINNÄN ROOLI ORGANISAATIOSSA VIESTINTÄVASTAAVIEN ASENNE JA OSAAMINEN VIESTINNÄN ONNISTUMINEN TEHTÄVISSÄÄN VIESTINNÄN MERKITYS ORGANISAATIOLLE

6 VIESTINNÄN ASEMA VIRASTOJEN JOHDOSSA

7 Kolmessa neljästä valtion virastoista viestinnällä on suora yhteys johtoon, kolmanneksessa kuntien virastoista viestintä on etäällä johdosta Mikä on viestintäyksikön asema viraston organisaatiossa (%, viestinnästä vastaavat) Osallistuuko viestintä ylimmän johtoryhmän työskentelyyn Osallistuu täysivaltaisena jäsenenä Viestinnällä on läsnäolo-oikeus Osallistuu vain tarvittaessa asiantuntijana 3 3 Ei osallistu 3 1 (31) (1) 71 6 Suluissa Viestinnän ammattilaiset tulokset (56) (71) Valtio (n=31) Kunta (n=36) Kenelle viestintä raportoi Suoraan viraston päällikölle Hallintojohtajalle Muulle taholle, kenelle (76) (86) Kehitysjohtajalle () Projektijohdolle Toimitusjohtajalle Viestinnästä vastaavan yksikön johdolle ()

8 Valtion virastoissa yhteistyö viestinnän ja johdon välillä on ollut tiivistä ja jatkuvaa, kunnissa vähäisempää Miten läheistä yhteistyötä viestintäyksikkö teki muutosprosessissa eri tahojen kanssa (%, viestinnästä vastaavat) Virastopäällikön (pää- tai ylijohtaja, osastopäällikkö tms.) kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) Muun ylimmän johdon kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) Hallinnon / HR:n kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) 0 Muutoksen alla olevien yksiköiden esimiesten ja tiiminvetäjien kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) 0 Muiden organisaatioyksiköiden kanssa Valtio (n=31) Hyvin tiivistä ja jatkuvaa (päivittäistä) Tiivistä (useita kertoja viikossa) Melko tiivistä (noin kerran viikossa) Melko vähäistä (noin kerran kahdessa viikossa) Vähäistä (harvemmin kuin joka toinen viikko) Yhteistyö oli hyvin vähäistä (kuukausittain tai harvemmin) Yhteistyöhön ei ollut tarvetta / ei koske organisaatiotamme Kunta (n=33)

9 Kunta-alalla johto näkee viestinnän aseman vahvempana kuin viestintävastaavat Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat viestintäyksikön asemaa virastossanne (%) VALTIO KUNTA Ylin johto Viestintä 8 92 Viestintä tukee viraston strategisten tavoitteiden saavuttamista Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestintää kuullaan tärkeitä hankkeita suunniteltaessa Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestinnältä tulleet ehdotukset ja näkökohdat otetaan päätöksissä huomioon Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestinnän ehdotukset vaikuttavat asioiden käsittelyyn johtoryhmässä Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestintä tietää ennen muita johdon tekemistä päätöksistä Ylin johto Viestintä Melko/erittäin huonosti Melko/erittäin hyvin

10 Ajatuksia viestinnän roolista ja suhteesta johtoon Ylin johto Viestintäyksikön toimintakyky on rajallinen. Johdon täytyy ymmärtää, että viestintäosaaminen on osa keskeistä johtamisosaamista ja strategista ajattelua. Muutoksen läpiviemisessä strategiaan viestinnän ja henkilökehittämisen yhdistäminen on vahva vipu. Viestintä ei ole eturivin yksikkö vaan monesti jää jopa sivuun, kun tehdään kehitystyötä. Ei muisteta sen olemassaoloa. Kaupungilla ei ole niin ohjattua viestintää kuin virastoissa. Viestinnästä vastaavat Johdon sitoutuminen muutosviestintään on ratkaisevan tärkeätä. Jos sitä ei ole niin ihan turhaa on viestintäyksikössä 'puuhastella'. Isoihin hankkeisiin on viestintä budjetoitu erikseen, joskus on tarvittu useita lisäihmisiä jopa hankkeen viestintää hoitamaan. Se ei ole vaikuttanut normaaliorganisaation viestintään olennaisesti.

11 VIESTINNÄN RESURSSIT JA NIIDEN KÄYTTÖ MUUTOSPROSESSEIHIN

12 Viestinnän resursseja on leikattu yleisesti valtion virastoissa Resurssien muutokset valtion ja kuntien virastojen viestinnässä (viestintävastaavat, %) 32 Viestintäbudjettia on vähennetty Vakituista henkilökuntaa on korvattu määräaikaisilla Ihmisiä on irtisanottu tai muuten henkilömäärää vähennetty Valtio 3 Kunnat Uusia ihmisiä on palkattu Viestintäbudjettia on kasvatettu Resursseja on vähennetty Ei muutoksia Resursseja on vahvistettu

13 Virastojen viestintäbudjetit vaihtelevat eurosta kahteen miljoonaan euroon Kuntien viestintäresurssit ovat hieman suuremmat kuin valtiolla Viestintäbudjetit: mediaani ja vaihteluväli, johon valtaosa virastoista sijoittuu 2 milj 1.5 milj 1 milj. Viestintäyksikön henkilöstö (keskiarvoja) Valtio (n=27) Kunta (n=28) Viestintäjohto 0,3 0, Viestintäpäällikkö 1,1 1,6 Tiedottaja, verkkotiedottaja, tms. 3,7, Assistentti 0,6 1,0 Yhteensä 5,7 7, VALTIO (n=2) KUNTA (n=19) Viestintäresurssit ovat niukat. Olemassa olevat resurssit ovat yrittäneet tehdä parhaansa. (valtion viraston johtaja)

14 Useissa valtion virastoissa isot muutosprosessit ovat vieneet leijonanosan viestinnän resursseista Kuinka suuren osan viestinnän resursseista viime vuosien isot muutosprosessit ovat vieneet? (viestintävastaavat, %) Tyypilliset budjetit prosentilla valtion virastoista muutosviestintään on mennyt ainakin puolet viestinnän resursseista Lähes kaiken (100 %) Valtaosan (75 %) Noin puolet (50 %) Jonkin verran (25 %) Vain vähän (alle 10 %) En osaa arvioida Valtio Kunta

15 VIRASTOISSA TOTEUTETUT MUUTOKSET JA NIIDEN ONNISTUMINEN

16 Valtion ja kuntien virastoissa on tehty runsaasti merkittäviä organisaatiomuutoksia viime vuosina Onko virastossanne toteutettu viime vuosina jokin merkittävä muutos, joka on herättänyt yleisesti epävarmuutta, vastustusta ja kiistoja (%) Virastojen yhdistäminen ja/tai uuden viraston perustaminen Toimintojen alueellistaminen, tai viraston tai sen osan muutto toiselle paikkakunnalle 9 33 Valtio (n=55) Kuntaliitos 0 1 Kunta (n=56) Muu merkittävä organisaatiomuutos 5 1 Viraston tehtävien ja/tai toimintatapojen laaja muutos Muutto tai iso remontti toimitiloissa Jokin muu iso muutos Tomintojen alasajoja, YT-neuvotteluja ja irtisanomisia (3) Pääjohtajan vaihdos (3) Isoja it-hankkeita, isojen tietojärjestelmien käyttöönottoja (2)

17 Ylin johto on selvästi tyytyväisempi muutoksissa onnistumiseen (keskiarvo 8.3) kuin viestintäjohto (7.5) Minkä kouluarvosanan (-10) annat muutoksessa onnistumisesta kokonaisuutena (% ja keskiarvoja) Keskiarvo 8,8 7,7 8,0 7,

18 Kaksi kolmesta on tyytyväisiä siihen, miten muutoksen etenemisestä kerrottiin Miten hyvin seuraavat asiat toteutuivat muutoksessa (%, kaikki vastaajat, n=113) Muutoksen etenemisestä kertominen, tilanteen jatkuva päivittäminen Niiden sisäisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee Muutostarpeen kiteyttäminen ja perusteleminen Muutoksen onnistumisen arviointi jälkikäteen Sidosryhmien ja asiakkaiden tuki muutoksille Henkilöstön sitoutuminen muutoksiin Niiden ulkoisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Melko/erittäin huonosti

19 Johdon ja viestinnän arviot poikkeavat hyvin paljon toisistaan Tulokset keskiarvoina, alkuperäinen viisiluokkainen asteikko on muutettu asteikoksi Sama muunnos on tehty alla VMBaron tuloksiin. Tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen HUONO KOHTALAINEN HYVÄ ERINOMAINEN VM (2012): Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin tila valtiolla vuonna 2011 ja kehitysvuodesta 2006 alkaen.

20 Johto arvioi muutoksia myönteisemmin kuin viestintävastaavat Parhaiten on onnistuttu jatkuvassa muutostiedottamisessa Merkittävissä muutosprosesseissa onnistuminen Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen JOHTO 72 VIESTINTÄ- VASTAAVA 5 JOHTO 75 VIESTINTÄ- VASTAAVA 60 JOHTO 66 VIESTINTÄ- VASTAAVA 8 JOHTO 70 VIESTINTÄ- VASTAAVA JOHTO VIESTINTÄ- VASTAAVA JOHTO VIESTINTÄ- VASTAAVA JOHTO VIESTINTÄ- VASTAAVA

21 VIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSPROSESSISSA, JOHDON ODOTUKSET JA ARVIOT

22 Kaikki ryhmät pitävät viestinnän roolia muutosten läpiviemisessä hyvin merkittävänä Miten merkittävä rooli viestinnällä oli isojen muutosten läpiviemisessä (%) Ei erityisen tärkeä Kohtalaisen tärkeä Tärkeä Hyvin tärkeä Kriittisen tärkeä

23 Johto pitää saumatonta yhteistyötä, muutostarpeen perustelemista ja aktiivista muutostiedottamista kriittisen tärkeinä muutosten läpiviemisessä Miten tärkeinä johto pitää seuraavia viestintäyksikön tehtäviä muutosten läpiviemisessä ja miten hyvin niissä on onnistuttu (%) TÄRKEYS ONNISTUMINEN Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielipiteisiin ja viraston ulkoiseen kuvaan Valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen Vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee Osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee Kriittisen tärkeä Hyvin tärkeä Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti

24 Johdon valmennuksessa ja sparrauksessa on parantamisen varaa suhteessa odotuksiin Johdon mielestä viestintä on onnistunut erityisen hyvin kaikkein tärkeimmissä asioissa Viestinnän tehtävien tärkeys ja onnistuminen. Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen 85 Auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta TÄRKEYS (0-100) Sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielipiteisiin ja viraston ulkoiseen kuvaan Pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee Osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee Viestintä on ollut suunnitelmallista ja yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse ONNISTUMINEN (0-100)

25 Eniten parantamista johdon valmennuksessa ja jalkautumisessa Viestintävastaavat kiittävät yhteistyötä ja jatkuvaa muutosviestintää Viestinnän tehtävien tärkeys ja onnistuminen. Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen TÄRKEYS (0-100) Sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee Osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä on ollut suunnitelmallista ja yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielipiteisiin ja viraston ulkoiseen kuvaan ONNISTUMINEN (0-100)

26 Useita kertoja viikossa tapahtuva yhteistyö ylimmän johdon kanssa auttaa tekemään ennakoivaa viestintää muutosprosessissa Viestinnän onnistuminen johdon silmin & kuinka läheistä yhteistyötä viestintäyksikkö teki muutosprosessissa Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Viestintäyksikkö tietää ennen muita johdon päätösten sisällöstä Yhteistyö oli päivittäistä (n=5) Yhteistyötä useita kertoja viikossa (n=12) Yhteistyötä oli noin kerran viikossa (n=9) 6 Yhteistyötä oli harvemmin (n=3) 55 Viestintä ollut ennakoivaa ja aktiivista Yhteistyö oli päivittäistä (n=5) Yhteistyötä useita kertoja viikossa (n=12) Yhteistyötä oli noin kerran viikossa (n=9) Yhteistyötä oli harvemmin (n=3)

27 MITEN VIESTINTÄ VAIKUTTAA MUUTOSTEN ONNISTUMISEEN?

28 Parhaimmillaan muutoshankkeissa viestintää on kuultu suunnitteluvaiheessa ja viestintä on lanseerannut muutoksen ulkoisesti Kaksivaiheinen regressioanalyysi viestintävastaavien arvioista Viestintä on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään n=55, selitysaste 50 % Viestintä on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista Viestintä on auttanut johtoa perustelemaan muutoksen ja määrittelemään ydinviestit Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisten linjausten mukaista Muutosviestintään on varattu kunnolla resursseja Viestintää kuullaan tärkeitä hankkeita suunniteltaessa Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille ONNISTUNUT MUUTOS

29 Johdon mielestä viestintä tukee parhaiten muutosprosessia tiedottamalla aktiivisesti muutoksen etenemisestä ja sparraamalla esimiehiä Kaksivaiheinen regressioanalyysi johdon arvioista n=9, selitysaste 27 % Viestintä on ollut suunnitelmallista, yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisten linjausten mukaista Viest.yksikkö auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Viestintä on vahvistanut yhteisöllisyyttä.6.30 Viestintä on aktiivisesti tukenut johtoa toimenpiteillään.5 Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen ONNISTUNUT MUUTOSPROSESSI

30 JOHDON JA VIESTINNÄN KOMPETENSSIT

31 Ylimmän johdon ja asiantuntijoiden viestintävalmiuksia pidetään yleisesti kohtuullisen hyvinä Arviot viraston ylimmän johdon ja asiantuntijoiden viestintävalmiuksista (%) Miten hyväksi arvioit virastonne ylimmän johdon viestintävalmiudet? Valtion ylin johto Valtion viestintävastaavat Kuntien ylin johto Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Kuntien viestintävastaavat Melko huonot/huonot Entä miten hyväksi arvioit virastonne asiantuntijoiden viestintävalmiudet? Valtion ylin johto Valtion viestintävastaavat 3 3 Kuntien ylin johto 52 0 Kuntien viestintävastaavat

32 Johto arvostaa viestintää luotettavana neuvonantajana, projektinhallintataidot ovat kuitenkin vielä perustasoa Viestintäyksikön osaaminen ja valmiudet (%) YLIN JOHTO (n=9) VIESTINTÄVASTAAVAT (n=55) Ydinviestien määrittely Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Uusien asioiden ketterä omaksuminen Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisesti Mediasuhdeosaaminen Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Visuaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus Luovuus Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen Viestintäprosessien määritteleminen ja noudattaminen Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Järjestelmällinen projektinhallinta Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Melko huonot/huonot

33 Valtiolla viestinnän yhteistyösuhteet arvioidaan hyviksi, sidosryhmien osallistaminen on kuitenkin vielä perustasoa Viestintäyksikön osaaminen ja valmiudet (%) YLIN JOHTO, VALTIO Ydinviestien määrittely Uusien asioiden ketterä omaksuminen Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Mediasuhdeosaaminen Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisesti Luovuus Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen Viestintäprosessien määritteleminen ja noudattaminen Visuaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Järjestelmällinen projektinhallinta Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Melko huonot/huonot VIESTINTÄVASTAAVAT, VALTIO

34 Kuntajohtajat arvostavat viestintää neuvonantajana selvästi enemmän kuin viestintävastaavat itse Viestintäyksikön osaaminen ja valmiudet (%) YLIN JOHTO, KUNTA Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisesti Ydinviestien määrittely Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Visuaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Luotettavana neuvonantajana toimiminen Mediasuhdeosaaminen Uusien asioiden ketterä omaksuminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Luovuus Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen Viestintäprosessien määritteleminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Järjestelmällinen projektinhallinta Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Melko huonot/huonot VIESTINTÄVASTAAVAT, KUNTA

35 Viestinnän osaamisalueet Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Ylin johto Viestintä n=9 n=57 Yleiset viestintätaidot Ydinviestien määrittely, viestien pukeminen ymmärrettävään muotoon Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) 73 7 Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Visuaalisen viestinnän osaaminen ja visuaalisuuden hyödyntäminen 69 6 Edelläkävijyys, ketteryys Uusien ajatusten ja toimintatapojen ketterä omaksuminen 73 7 Luovuus Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen päätöksenteon tueksi Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisten sidosryhmien kanssa Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi, sparraus Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen 6 55 Digitaalisen viestinnän osaaminen Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen 6 60 Järjestelmällisyys, projektihallintaosaaminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus kaikessa tekemisessä Järjestelmällinen projektinhallinta Viestintäprosessien määritteleminen, noudattaminen ja kehittäminen 6 58 Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi 53 52

36 Viestintäyksikön tehtävä- ja osaamisalueet (9 pääluokkaa) Onnistuminen muutosviestinnässä Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisten linjausten mukaista Viestintäyksikkö on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintäyksikkö on auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Viestintäyksikön yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Viestintäyksikkö on tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen esimerkiksi järjestämällä johdon kyselytunteja tai vaikuttajatapaamisia Viestintäyksikkö on tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Viestintäyksikkö on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen ja sidosryhmiin Viestintäyksikkö on pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Ammattimaisella viestinnällä viestintäyksikkö on vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielikuviin ja mielipiteisiin sekä virastonne ulkoiseen kuvaan Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen Viestintäyksikkö on osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi järjestämällä pienryhmäkeskusteluja henkilöstön keskuudessa Viestintäyksikkö on osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi herättämällä kansalaiskeskustelua päätöksenteon pohjaksi Viestinnän osaamisalueet Yleiset viestintätaidot Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Ydinviestien määrittely, viestien pukeminen ymmärrettävään muotoon Visuaalisen viestinnän osaaminen ja visuaalisuuden hyödyntäminen Edelläkävijyys, ketteryys Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen päätöksenteon tueksi Uusien ajatusten ja toimintatapojen ketterä omaksuminen Luovuus Digitaalisen viestinnän osaaminen Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisten sidosryhmien kanssa Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi, avainhenkilöiden sparraus Järjestelmällisyys, projektihallintaosaaminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus kaikessa tekemisessä Järjestelmällinen projektinhallinta Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Viestintäprosessien määritteleminen, noudattaminen ja kehittäminen

37 Johdon arviot viestinnän ammattitaidosta ja onnistumisesta ovat selvästi positiivisempia kuin viestintävastaavien omat arviot Viestinnän onnistuminen tehtävissään ja osaamisen taso Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Onnistuminen muutosviestinnässä Yleiset viestintätaidot Henkilöstön ja sidosryhmien 80,0 osallistaminen 70,0 Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen, sidosryhmiin Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä 60,0 50,0 0,0 Edelläkävijyys, ketteryys Digitaalisen viestinnän osaaminen Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Järjestelmällisyys, projektinhallintaosaaminen Viestinnän osaamisalueet Viraston ylin johto Viestintävastaavat

38 Valtion virastojen johdon ja viestinnän näkemykset ovat melko yhteneväiset Kuntajohto on selvästi kuntien viestintävastaavia tyytyväisempi Viestinnän onnistuminen tehtävissään ja osaamisen taso Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen VALTION VIRASTOT KUNTIEN VIRASTOT Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen Yleiset viestintätaidot 80,0 70,0 Edelläkävijyys, ketteryys Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen Yleiset viestintätaidot 80,0 70,0 Edelläkävijyys, ketteryys Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen, sidosryhmiin 60,0 50,0 0,0 Digitaal. viestinnän osaaminen Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen, sidosryhmiin 60,0 50,0 0,0 Digitaal. viestinnän osaaminen Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Järjestelmällisyys, projektinhallintaosaaminen Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Järjestelmällisyys, projektinhallintaosaaminen Valtion virastojen ylin johto Valtion viestintävastaavat Kuntien virastojen ylin johto Kuntien viestintävastaavat

39 Mitä asioita viestintäyksikön tulisi jatkossa kehittää omassa toiminnassaan Ylimmän johdon odotukset Viestinnästä vastaavien näkemykset Suunnitelmallisuutta ja kytkentää strategiaan Suunnitelmallisuus ja priorisointi, kun on paljon hankkeita menossa. Systemaattisuus tekisi terää. Kytkemällä oman toimintansa suunnitelmat meidän strategian toimeenpanoon. Oman tekemisensä ymmärrettäväksi tekeminen: Kuka tekee mitä ja vastaa mistä. Herkkyyttä muutoksille Proaktiivisuus, hereillä olo, ennakointi, keskustelun avaaja ja nopea reagointi. Muutoksen ja positiivisuuden yhteen sitominen viestinnässä. Substanssin osaamista Substanssitoimintojen osaaminen. Oman alan sisällön tuntemusta. Pitäisi ymmärtää yrityksen kulttuuri ja historia ja ymmärtää keitä on töissä. Auttaisi paremmin viestinnän kohdentamisessa. Enemmän tukea asiantuntijoiden viestintätaitoa ja spokesman-lähestymistapaa. Mediasuhteita ja sidosryhmien kuuntelemista Ennakoivaa viestintää suhteessa mediaan: Mediasuhteiden kehittämistä, enemmän mediaseurantaa ja analyyseja Ulkoisen toimintakentän mitä ne meistä ajattelee tyylisen tiedon imurointi. Sidosryhmiltä tulevia hiljaisia signaaleja. Uusia viestintätapoja Sosiaalisen median hallinta. Viestin visualisointi. Uusia viestintätapoja. Luovuutta, aktiivisuutta ja ennakoivuutta. Suunnitelmallisuutta ja parempaa projektinhallintaa Järjestelmällisyys, priorisointi: mistä voidaan luopua, kun talous tiukkenee? Projektinhallintaa ja ajankäytön tehostamista. Viestintäprosessien määrittelyä ja töiden priorisointia ja suunnittelua Systemaattista tapaa toimia viestinnän suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa Yhteistyö johdon kanssa, tehtävien määrittely ja selkeyttäminen. Johto on kantanut vastuun muutosprosessin läpiviennistä. Viestintä on toteutuksessa ollut vain työkalu. Konsultointi- ja sparraustaitoja, asioiden pukemista viestinnälliseksi konsepteiksi ja projekteiksi Kytkentää strategiaan Pystyä myymään osaamistaan ylimmälle johdolle, eli lisätä ymmärrystä siitä, että viestintä on voimavara, jota kannattaa hyödyntää Viestintä osaksi strategista tuloksentekoa ja työhyvinvoinnin tukemista Aktiivista yhteistyötä Muutosviestinnässä tulee ottaa aktiivisempi ote, eli olla yhteydessä muutoksen alaisina oleviin yksiköihin sekä HR-yksiköön ja kehittämistoimistoon. Sitouttaa oman organisaation väkeä entistä enemmän muun muassa tekemällä yhteistyötä aikaisempaa laajemmin toiminnan eri osa-alueilla. Kohderyhmäanalyysia Kohderyhmäanalyysia mediakentän kiihtyvässä muutoksessa Uusia viestintätapoja Sosiaalisen median entistä parempi hyödyntäminen Digiviestimien hallinta koko yksikössä sekä niiden tehokas ja suunnitelmallinen käyttö (tabletit, älypuhelimet), hakukoneoptimoinnit. Visuaalisen viestinnän hallinta, luovuutta

40 Keskeisiä tuloksia 1. Virastojen ylin johto pitää viestinnän roolia muutosten läpiviemisessä hyvin merkittävänä. 2. Johto odottaa muutosprosesseissa viestinnältä saumatonta yhteistyötä, ydinviestien määrittelyä sekä aktiivista tiedottamista muutoksen etenemisestä. Näissä kaikkein tärkeimmissä tehtävissään viestintä on onnistunut johdon mielestä erinomaisesti tai hyvin. 3. Johto ei niinkään odota, että viestintä osallistaa niitä sisäisiä ja ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee. Osallistamisessa on onnistuttu johdon mielestä kohtuullisesti, viestinnän mielestä heikosti.. Johdon valmentamisessa ja sparrauksessa on eniten parantamisen varaa suhteessa odotuksiin. 5. Viestinnän resurssit ovat yleisesti varsin rajalliset (arviolta euroa vuodessa sisältäen henkilöstökulut) ja useissa virastoissa isot muutosprosessit ovat vieneet leijonanosan viestinnän resursseista.

41 Yhteystiedot Julkisen alan tiedottajat ry viestintäpäällikkö Päivi Kari puh , paivi.kari[at]luukku.com viestintäpäällikkö Katri Myllykoski puh , katri.myllykoski[at]trafi.fi Pohjoisranta Burson-Marsteller tutkimusjohtaja Jouni Kivikoski puh , jouni.kivikoski[at]bm.fi

42 LIITE: VASTAAJARYHMÄKOHTAISIA TULOKSIA

43 Muutosprosessissa onnistuminen ja viestinnän asema Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Muutosprosessissa onnistuminen Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Muutoksen etenemisestä kertominen, tilanteen jatkuva 59,92 75,00 70,09 63,16 66,13 75,00 53,91 75,00 päivittäminen Niiden sisäisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee 5,03 72,50 6,09 60,53 56,67 73,00 51,56 72,00 Muutoksen onnistumisen arviointi jälkikäteen 50,00 70,21 6,36 55,73 5,35 73,96 6,00 66,30 Muutostarpeen kiteyttäminen ja perusteleminen 59,13 66,00 59,82 6,7 58,06 62,00 60,16 70,00 Henkilöstön sitoutuminen muutoksiin 7,98 66,00 53,57 58,8 8,39 60,00 7,58 72,00 Sidosryhmien ja asiakkaiden tuki muutoksille 50,00 63,78 56,12 57,21 51,00 61,6 9,07 66,00 Niiden ulkoisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee 8,61 58,85 55,00 51,92 8,08 62,50 9,11 55,21 Viestintäyksikön asema virastossa Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Viestintä tukee viraston strategisten tavoitteiden saavuttamista 75,75 8,69 80,80 78,33 79,8 82,00 72,22 87,50 Viestintää kuullaan tärkeitä hankkeita suunniteltaessa 62,31 79,59 75,00 6,58 69,35 82,00 56,25 77,08 Viestinnältä tulleet ehdotukset ja näkökohdat otetaan päätöksissä huomioon Viestinnän esittämät ehdotukset ja näkökohdat vaikuttavat asioiden käsittelyyn johtoryhmässä ja substanssiasiantuntijoiden kanssa käytävissä keskusteluissa Viestintäyksikkö tietää ennen muita ylimmän johdon tekemien päätösten sisällöstä 61,92 71,3 69,55 62,71 70,00 69,00 55,00 73,96 58,96 68,88 67,86 58,75 68,55 67,00 50,70 70,83 56, 67,35 66,52 55,93 66,9 66,00 7,1 68,75

44 Viestinnän tehtävien tärkeys Keskiarvoja, indeksi Viestintäyksikön tehtävien TÄRKEYS Viestintäyksikön yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut 88,18 8,69 83,65 89,2 86,61 80,21 89,81 89,00 saumatonta Viestintäyksikkö on auttanut johtoa perustelemaan 82,89 81,00 81,60 82,1 83,93 79,00 81,90 83,00 muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Viestintäyksikkö on tiedottanut aktiivisesti muutoksen 82,59 78,00 83,17 77,78 87,0 79,00 78,5 77,00 etenemisestä Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisesti sovittujen 76,39 76,50 79,33 73,56 79,63 79,00 73,15 7,00 linjausten mukaista Viestintäyksikkö on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa 79,02 76,02 78,37 76,89 79,6 77,08 78,57 75,00 on kyse Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja 70,98 73,96 73,00 71,76 71,30 75,00 70,69 73,00 huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille Ammattimaisella viestinnällä viestintäyksikkö on vaikuttanut 70,83 73,50 7,02 70,28 7,0 7,00 67,86 73,00 myönteisesti sidosryhmien mielikuviin ja mielipiteisiin sekä virastonne ulkoiseen kuvaan Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista 80,36 73,50 76,2 77,83 79,6 73,00 81,25 7,00 Viestintäyksikkö on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Viestintäyksikkö on tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen esimerkiksi järjestämällä johdon kyselytunteja tai vaikuttajatapaamisia Viestintäyksikkö on pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Viestintäyksikkö on osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi järjestämällä pienryhmäkeskusteluja henkilöstön keskuudessa Viestintäyksikkö on osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi herättämällä kansalaiskeskustelua päätöksenteon pohjaksi Valtio Kunta Viestintäv Viraston Viestintäv Viraston Viestintäv Viraston astaavat ylin johto Valtio Kunta astaavat ylin johto astaavat ylin johto Vastaajien määrä (n=) ,61 71,9 72,60 69,91 72,32 72,92 68,97 71,00 70,00 69,15 71,15 68,00 73,15 69,00 66,96 69,32 70,09 67,86 71,63 66,51 7,07 69,00 66,38 66,67 51,7 6,20 59,69 5,89 57,1 62,50,79 65,91 5,76 62,21 53,26 53,00 7,00 60,71,65 63,6

45 Viestinnän onnistuminen tehtävissään Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Viestintäyksikön ONNISTUMINEN tehtävissään Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Viestintäyksikön yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut 70,59 81,25 76,50 75,00 76,92 76,0 6,00 86,6 saumatonta Viestintäyksikkö on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa 71,57 75,52 73,98 73,00 77,00 70,83 66,35 80,21 on kyse Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisesti sovittujen 68,1 73,98 71,08 70,92 71,15 71,00 65,00 77,08 linjausten mukaista Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja 57,50 70,7 62,76 65,10 58,65 67,39 56,25 73,96 huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille Viestintäyksikkö on tiedottanut aktiivisesti muutoksen 70,28 70,1 73,0 67,65 75,96 70,00 6,82 70,83 etenemisestä Viestintäyksikkö on auttanut johtoa perustelemaan 6,62 68,88 66,83 66,50 67,59 66,00 61,5 71,88 muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Ammattimaisella viestinnällä viestintäyksikkö on vaikuttanut 62,76 68,23 62,2 68,75 6,58 60,00 61,00 77,17 myönteisesti sidosryhmien mielikuviin ja mielipiteisiin sekä virastonne ulkoiseen kuvaan Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista 59,80 67,86 65,20 62,25 63,6 67,00 56,00 68,75 Viestintäyksikkö on pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Viestintäyksikkö on tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen esimerkiksi järjestämällä johdon kyselytunteja tai vaikuttajatapaamisia Viestintäyksikkö on osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi järjestämällä pienryhmäkeskusteluja henkilöstön keskuudessa Viestintäyksikkö on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Viestintäyksikkö on osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi herättämällä kansalaiskeskustelua päätöksenteon pohjaksi Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Valtio Kunta 52,89 61,98 59,31 55,10 61,5 57,00,23 67,39 58,50 61,67 63,78 55,98 66,00 61,6 51,00 61,90 50,6 61,63 58,1 5,9 57,1 59,09 3,06 6,29 9,52 60,2 56,50 53,00 57,69 55,21 1,35 65,63 5,73 58,5 6,88 57,1 5,00 8,75 6,3 67,86

46 Viestinnän osaamisalueet Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Vietsintäyksikön osaamisalueet Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Ydinviestien määrittely, viestien pukeminen ymmärrettävään 77,23 78,57 76,92 78,77 77,78 76,00 76,72 81,25 muotoon Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) 79,82 78,06 75,7 82,55 76,79 7,00 82,76 82,29 Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisten 70,18 75,51 73,11 72,17 7,11 72,00 66,38 79,17 sidosryhmien kanssa Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi, 66,82 73,7 70,59 69,3 75,00 66,00 59,8 81,25 avainhenkilöiden sparraus Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) 73,68 73,7 72,6 7,53 75,00 70,00 72,1 77,08 Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen 71,3 73,7 70,67 7,06 69, 72,00 73,28 75,00 Uusien ajatusten ja toimintatapojen ketterä omaksuminen 7,12 72,92 7,0 73,11 75,00 72,92 73,28 72,92 Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus kaikessa tekemisessä 67,11 71,3 68,0 69,81 66,96 70,00 67,2 72,92 Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen 68,75 70,92 67,79 71,70 65,7 70,00 71,55 71,88 Luovuus 70,00 69,90 71,63 68,27 72,22 71,00 67,86 68,75 Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) 67,11 69,90 66,98 69,81 66,96 67,00 67,2 72,92 Visuaalisen viestinnän osaaminen ja visuaalisuuden 63,8 69,27 63,2 69,3 61,11 65,63 66,38 72,92 hyödyntäminen Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen päätöksenteon 63,16 67,86 68,0 62,26 70,5 66,00 56,03 69,79 tueksi Järjestelmällinen projektinhallinta 59,38 65,10 62,02 62,02 60,71 63,5 58,0 66,67 Viestintäprosessien määritteleminen, noudattaminen ja 58,33 6,29 62,50 59,91 61,00 6,00 56,03 6,58 kehittäminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen 59,82 6,06 58,82 6,62 58,33 59,38 61,21 68,75 Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen 55,36 63,5 59,80 58,9 62,96 56,25 8,28 70,83 Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi 51,92 52,72 9,7 5,90 52,17 6,88 51,72 59,09 Valtio Kunta

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Juhani Korhonen, VM/JulkICT JUHTA 17.2.2015 JulkICT-osasto Strategian valmistelun taustaa Nykytila: useita strategioita ja linjauksia viesti ja tavoitetila

Lisätiedot

Hallituksen itsearvointikysely 2016

Hallituksen itsearvointikysely 2016 Hallituksen itsearvointikysely 2016 Raportti tulostettu 8.8.2016 Vastausprosentti 71,4% (10/14) Ei sisällä avoimia vastauksia 1.1-1.3 Miten yhtymähallitus on onnistunut tehtävässään 1.1 Hallinto ja hallinnon

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Onnistunut hanke. Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee? Sipi Korkatti

Onnistunut hanke. Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee?  Sipi Korkatti 1 Onnistunut hanke Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee? 2 Miksi seura on uuden tilanteen edessä? Jäseniltä / sidosryhmiltä / kumppaneilta on noussut tarve Halutaan kehittää uusia toimintamuotoja

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa 15. 16.9.2016, Kuopio Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy 7.9.2016 Page 1 Tieto potilaista/asiakkaista, avun tarpeesta

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusrekisterikeskus Ritva-Liisa Raatikainen 24.2.2015 Tulevaisuustyön tavoitteet Vahvistaa johtoryhmän yhteistä kokonaisnäkemystä ORK:n visiosta, strategisista tavoitteista

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen ARTTU2-kuntaseminaari 10.12.2015 Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen Kyselyt kuntien päätöksenteon apuvälineenä Asukkaiden palaute ja tyytyväisyys keskeisessä roolissa kuntapalvelujen kehittämisessä

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA

Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Pekka T. Järvinen Jukka Rantala Petri Ruotsalainen JOHDA SUORITUSTA Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Pekka T. Järvinen, Jukka Rantala, Petri Ruotsalainen Kansi: Ea Söderberg,

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun (ILKKA) http://www.ilmastotyokalut.fi/ ILKKA -hankkeessa edistetään ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua.

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa

Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Henkilöstövoimavarojen johtaminen muutoksessa Käytännön keinoja Kokkolassa 1 Muutoksen hallinnan keinoja Kehittämiskohdekohtaiset toimenpiteet Muutosjohtamisen malli Koulutukset esimiehille Miten toimia

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Opettajien osaamiskartoitus 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Osaamiskartoitus 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely Markkinatoimikunta Katja Lipponen

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely Markkinatoimikunta Katja Lipponen Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely 2012 Markkinatoimikunta Katja Lipponen Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely 2012 Toteutettiin marraskuussa 2012 Kysely lähti 138 sähkömarkkinatoimijalle, joista

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kehittyvä rehtori oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op

Kehittyvä rehtori oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op Kehittyvä rehtori oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op. 2010 2011 Teematehtävä 2 Henkilöstö- ja työyhteisöjohtaminen Sirpa Kova MUUTOKSEN EDISTÄMISEN JA TIEDON JAKAMISEN HYVÄT

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300

Projektin suunnittelu. Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektin suunnittelu Pienryhmäopetus - 71A00300 Projektikanvaasi Mikä on projektikanvaasi? Visuaalinen työkalu projektitiimille, joka helpottaa projektin suunnittelussa ja projektin tavoitteiden kommunikaatiossa

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI KOSTEUS- JA HOMETALKOOT- OHJELMAN ELINKAAREN ANALYYSI 16.3.2016 SISÄLLYS 1. Arvioinnin kohde eli Kosteus- ja hometalkoot lyhyesti 2. Kosteus- ja hometalkoot-ohjelman elinkaaren analyysin vaiheet 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Resursseja kokeiluihin? Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT

Resursseja kokeiluihin? Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT Resursseja kokeiluihin? 16.11.2016 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT Kuntaedustajien näkemykset kokeilujen onnistumisen edellytyksistä Tulevaisuuden usko - innostus Elinvoimaisuus - resurssien

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

Muutoksen johtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet

Muutoksen johtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet Muutoksen johtamisen ja henkilöstöpolitiikan periaatteet 21.9.2016 1 Muutoksen johtamisen periaatteet 1/2 Henkilöstösiirrot ja palvelukyvyn turvaaminen 1) Hallitusti toteutettu muutos edellyttää nykyisten

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria?

Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria? Miksi tarvitaan organisaatioviestinnän POPprofessuuria? Viestijöiden työkuva on suuressa muutoksessa ja ala kasvaa Viestinnän tekeminen ja kokeminen siirtyy verkkoon ja digitaalisiin kanaviin. Digitaalisuus

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot