Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä"

Transkriptio

1 Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä Julkisen alan tiedottajat ry Jouni Kivikoski, Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy Maaliskuu 2013

2 Tutkimuksen tavoite ja aineistot Julkisen alan tiedottajat ry on teettänyt tämän tutkimuksen selvittääkseen, mitä julkisen alan organisaatioiden ylin johto odottaa viestinnältä. Näkökulmana on erityisesti viestinnän rooli muutostilanteissa. Viestinnästä vastaavien kysely Nettikysely joulu-tammikuussa Kutsu tutkimukseen lähti 17:lle, joista 67 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli 6 %. Ylimmän johdon puhelinhaastattelut Helmikuussa 2013 lähestyttiin virastojen ylimmän johdon edustajia puhelinhaastatteluilla. Haastatteluja tehtiin 50 kpl. Kaikkiaan 3 organisaatiosta saatiin sekä ylimmän johdon että viestintävastaavan vastaukset.

3 Tutkimuksen pääkysymykset, kohderyhmät ja vastaajat Tutkimuskysymykset Mitkä ovat johdon odotukset viestinnältä? Mikä on viestinnän merkitys muutostilanteissa? Kohderyhmät 70 valtion virastoa, tutkimuslaitosta tai osakeyhtiötä 76 kaupunkien virastoa, kuntayhtymää, oppilaitosta tai maakuntaliittoa Vastaajat 50 ylimmän johdon edustajaa ja 67 viestintävastaavaa Valtio Kunta Yhteensä Ylin johto Viestinnästä vastaavat Yhteensä

4 Viestinnän ammattilaiset tutkimus Toimiva yhteistyö johdon kanssa on tärkeä edellytys muutosprosessin läpiviemiselle menestyksekkäästi Kuinka moni julkisen sektorin viestinnän ammattilaisista on onnistuneesti vienyt vaativan muutosprosessin läpi joko päävastuullisena tai osana tiimiä (%) Muutostilanteessa johdon kyselytunnit ja ohjatut pienryhmäkeskustelut ovat olleet viestinnän aloitteesta toteutettuja keinoja Johto ymmärtää viestinnän merkityksen ja yhteistyö erittäin toimivaa (n=36) Johto ymmärtää, yhteistyö toimivaa (n=9) Johto ei täysin ymmärrä viestinnän merkitystä / yhteistyö ei ole kovinkaan toimivaa (n=89) Johto ei ymmärrä eikä yhteistyö toimi (n=5)

5 Asetelma, jonka pohjalta viestinnän roolia ja merkitystä muutostilanteissa arvioitiin VIESTINNÄN RESURSSIT VIESTINNÄN SUHDE ORGANISAATION YLIMPÄÄN JOHTOON VIESTINNÄN ROOLI ORGANISAATIOSSA VIESTINTÄVASTAAVIEN ASENNE JA OSAAMINEN VIESTINNÄN ONNISTUMINEN TEHTÄVISSÄÄN VIESTINNÄN MERKITYS ORGANISAATIOLLE

6 VIESTINNÄN ASEMA VIRASTOJEN JOHDOSSA

7 Kolmessa neljästä valtion virastoista viestinnällä on suora yhteys johtoon, kolmanneksessa kuntien virastoista viestintä on etäällä johdosta Mikä on viestintäyksikön asema viraston organisaatiossa (%, viestinnästä vastaavat) Osallistuuko viestintä ylimmän johtoryhmän työskentelyyn Osallistuu täysivaltaisena jäsenenä Viestinnällä on läsnäolo-oikeus Osallistuu vain tarvittaessa asiantuntijana 3 3 Ei osallistu 3 1 (31) (1) 71 6 Suluissa Viestinnän ammattilaiset tulokset (56) (71) Valtio (n=31) Kunta (n=36) Kenelle viestintä raportoi Suoraan viraston päällikölle Hallintojohtajalle Muulle taholle, kenelle (76) (86) Kehitysjohtajalle () Projektijohdolle Toimitusjohtajalle Viestinnästä vastaavan yksikön johdolle ()

8 Valtion virastoissa yhteistyö viestinnän ja johdon välillä on ollut tiivistä ja jatkuvaa, kunnissa vähäisempää Miten läheistä yhteistyötä viestintäyksikkö teki muutosprosessissa eri tahojen kanssa (%, viestinnästä vastaavat) Virastopäällikön (pää- tai ylijohtaja, osastopäällikkö tms.) kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) Muun ylimmän johdon kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) Hallinnon / HR:n kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) 0 Muutoksen alla olevien yksiköiden esimiesten ja tiiminvetäjien kanssa Valtio (n=31) Kunta (n=33) 0 Muiden organisaatioyksiköiden kanssa Valtio (n=31) Hyvin tiivistä ja jatkuvaa (päivittäistä) Tiivistä (useita kertoja viikossa) Melko tiivistä (noin kerran viikossa) Melko vähäistä (noin kerran kahdessa viikossa) Vähäistä (harvemmin kuin joka toinen viikko) Yhteistyö oli hyvin vähäistä (kuukausittain tai harvemmin) Yhteistyöhön ei ollut tarvetta / ei koske organisaatiotamme Kunta (n=33)

9 Kunta-alalla johto näkee viestinnän aseman vahvempana kuin viestintävastaavat Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat viestintäyksikön asemaa virastossanne (%) VALTIO KUNTA Ylin johto Viestintä 8 92 Viestintä tukee viraston strategisten tavoitteiden saavuttamista Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestintää kuullaan tärkeitä hankkeita suunniteltaessa Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestinnältä tulleet ehdotukset ja näkökohdat otetaan päätöksissä huomioon Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestinnän ehdotukset vaikuttavat asioiden käsittelyyn johtoryhmässä Ylin johto Viestintä Ylin johto Viestintä Viestintä tietää ennen muita johdon tekemistä päätöksistä Ylin johto Viestintä Melko/erittäin huonosti Melko/erittäin hyvin

10 Ajatuksia viestinnän roolista ja suhteesta johtoon Ylin johto Viestintäyksikön toimintakyky on rajallinen. Johdon täytyy ymmärtää, että viestintäosaaminen on osa keskeistä johtamisosaamista ja strategista ajattelua. Muutoksen läpiviemisessä strategiaan viestinnän ja henkilökehittämisen yhdistäminen on vahva vipu. Viestintä ei ole eturivin yksikkö vaan monesti jää jopa sivuun, kun tehdään kehitystyötä. Ei muisteta sen olemassaoloa. Kaupungilla ei ole niin ohjattua viestintää kuin virastoissa. Viestinnästä vastaavat Johdon sitoutuminen muutosviestintään on ratkaisevan tärkeätä. Jos sitä ei ole niin ihan turhaa on viestintäyksikössä 'puuhastella'. Isoihin hankkeisiin on viestintä budjetoitu erikseen, joskus on tarvittu useita lisäihmisiä jopa hankkeen viestintää hoitamaan. Se ei ole vaikuttanut normaaliorganisaation viestintään olennaisesti.

11 VIESTINNÄN RESURSSIT JA NIIDEN KÄYTTÖ MUUTOSPROSESSEIHIN

12 Viestinnän resursseja on leikattu yleisesti valtion virastoissa Resurssien muutokset valtion ja kuntien virastojen viestinnässä (viestintävastaavat, %) 32 Viestintäbudjettia on vähennetty Vakituista henkilökuntaa on korvattu määräaikaisilla Ihmisiä on irtisanottu tai muuten henkilömäärää vähennetty Valtio 3 Kunnat Uusia ihmisiä on palkattu Viestintäbudjettia on kasvatettu Resursseja on vähennetty Ei muutoksia Resursseja on vahvistettu

13 Virastojen viestintäbudjetit vaihtelevat eurosta kahteen miljoonaan euroon Kuntien viestintäresurssit ovat hieman suuremmat kuin valtiolla Viestintäbudjetit: mediaani ja vaihteluväli, johon valtaosa virastoista sijoittuu 2 milj 1.5 milj 1 milj. Viestintäyksikön henkilöstö (keskiarvoja) Valtio (n=27) Kunta (n=28) Viestintäjohto 0,3 0, Viestintäpäällikkö 1,1 1,6 Tiedottaja, verkkotiedottaja, tms. 3,7, Assistentti 0,6 1,0 Yhteensä 5,7 7, VALTIO (n=2) KUNTA (n=19) Viestintäresurssit ovat niukat. Olemassa olevat resurssit ovat yrittäneet tehdä parhaansa. (valtion viraston johtaja)

14 Useissa valtion virastoissa isot muutosprosessit ovat vieneet leijonanosan viestinnän resursseista Kuinka suuren osan viestinnän resursseista viime vuosien isot muutosprosessit ovat vieneet? (viestintävastaavat, %) Tyypilliset budjetit prosentilla valtion virastoista muutosviestintään on mennyt ainakin puolet viestinnän resursseista Lähes kaiken (100 %) Valtaosan (75 %) Noin puolet (50 %) Jonkin verran (25 %) Vain vähän (alle 10 %) En osaa arvioida Valtio Kunta

15 VIRASTOISSA TOTEUTETUT MUUTOKSET JA NIIDEN ONNISTUMINEN

16 Valtion ja kuntien virastoissa on tehty runsaasti merkittäviä organisaatiomuutoksia viime vuosina Onko virastossanne toteutettu viime vuosina jokin merkittävä muutos, joka on herättänyt yleisesti epävarmuutta, vastustusta ja kiistoja (%) Virastojen yhdistäminen ja/tai uuden viraston perustaminen Toimintojen alueellistaminen, tai viraston tai sen osan muutto toiselle paikkakunnalle 9 33 Valtio (n=55) Kuntaliitos 0 1 Kunta (n=56) Muu merkittävä organisaatiomuutos 5 1 Viraston tehtävien ja/tai toimintatapojen laaja muutos Muutto tai iso remontti toimitiloissa Jokin muu iso muutos Tomintojen alasajoja, YT-neuvotteluja ja irtisanomisia (3) Pääjohtajan vaihdos (3) Isoja it-hankkeita, isojen tietojärjestelmien käyttöönottoja (2)

17 Ylin johto on selvästi tyytyväisempi muutoksissa onnistumiseen (keskiarvo 8.3) kuin viestintäjohto (7.5) Minkä kouluarvosanan (-10) annat muutoksessa onnistumisesta kokonaisuutena (% ja keskiarvoja) Keskiarvo 8,8 7,7 8,0 7,

18 Kaksi kolmesta on tyytyväisiä siihen, miten muutoksen etenemisestä kerrottiin Miten hyvin seuraavat asiat toteutuivat muutoksessa (%, kaikki vastaajat, n=113) Muutoksen etenemisestä kertominen, tilanteen jatkuva päivittäminen Niiden sisäisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee Muutostarpeen kiteyttäminen ja perusteleminen Muutoksen onnistumisen arviointi jälkikäteen Sidosryhmien ja asiakkaiden tuki muutoksille Henkilöstön sitoutuminen muutoksiin Niiden ulkoisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Melko/erittäin huonosti

19 Johdon ja viestinnän arviot poikkeavat hyvin paljon toisistaan Tulokset keskiarvoina, alkuperäinen viisiluokkainen asteikko on muutettu asteikoksi Sama muunnos on tehty alla VMBaron tuloksiin. Tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen HUONO KOHTALAINEN HYVÄ ERINOMAINEN VM (2012): Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin tila valtiolla vuonna 2011 ja kehitysvuodesta 2006 alkaen.

20 Johto arvioi muutoksia myönteisemmin kuin viestintävastaavat Parhaiten on onnistuttu jatkuvassa muutostiedottamisessa Merkittävissä muutosprosesseissa onnistuminen Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen JOHTO 72 VIESTINTÄ- VASTAAVA 5 JOHTO 75 VIESTINTÄ- VASTAAVA 60 JOHTO 66 VIESTINTÄ- VASTAAVA 8 JOHTO 70 VIESTINTÄ- VASTAAVA JOHTO VIESTINTÄ- VASTAAVA JOHTO VIESTINTÄ- VASTAAVA JOHTO VIESTINTÄ- VASTAAVA

21 VIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSPROSESSISSA, JOHDON ODOTUKSET JA ARVIOT

22 Kaikki ryhmät pitävät viestinnän roolia muutosten läpiviemisessä hyvin merkittävänä Miten merkittävä rooli viestinnällä oli isojen muutosten läpiviemisessä (%) Ei erityisen tärkeä Kohtalaisen tärkeä Tärkeä Hyvin tärkeä Kriittisen tärkeä

23 Johto pitää saumatonta yhteistyötä, muutostarpeen perustelemista ja aktiivista muutostiedottamista kriittisen tärkeinä muutosten läpiviemisessä Miten tärkeinä johto pitää seuraavia viestintäyksikön tehtäviä muutosten läpiviemisessä ja miten hyvin niissä on onnistuttu (%) TÄRKEYS ONNISTUMINEN Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielipiteisiin ja viraston ulkoiseen kuvaan Valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen Vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee Osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee Kriittisen tärkeä Hyvin tärkeä Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti

24 Johdon valmennuksessa ja sparrauksessa on parantamisen varaa suhteessa odotuksiin Johdon mielestä viestintä on onnistunut erityisen hyvin kaikkein tärkeimmissä asioissa Viestinnän tehtävien tärkeys ja onnistuminen. Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen 85 Auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta TÄRKEYS (0-100) Sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielipiteisiin ja viraston ulkoiseen kuvaan Pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee Osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee Viestintä on ollut suunnitelmallista ja yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse ONNISTUMINEN (0-100)

25 Eniten parantamista johdon valmennuksessa ja jalkautumisessa Viestintävastaavat kiittävät yhteistyötä ja jatkuvaa muutosviestintää Viestinnän tehtävien tärkeys ja onnistuminen. Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen TÄRKEYS (0-100) Sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee Osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä on ollut suunnitelmallista ja yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielipiteisiin ja viraston ulkoiseen kuvaan ONNISTUMINEN (0-100)

26 Useita kertoja viikossa tapahtuva yhteistyö ylimmän johdon kanssa auttaa tekemään ennakoivaa viestintää muutosprosessissa Viestinnän onnistuminen johdon silmin & kuinka läheistä yhteistyötä viestintäyksikkö teki muutosprosessissa Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Viestintäyksikkö tietää ennen muita johdon päätösten sisällöstä Yhteistyö oli päivittäistä (n=5) Yhteistyötä useita kertoja viikossa (n=12) Yhteistyötä oli noin kerran viikossa (n=9) 6 Yhteistyötä oli harvemmin (n=3) 55 Viestintä ollut ennakoivaa ja aktiivista Yhteistyö oli päivittäistä (n=5) Yhteistyötä useita kertoja viikossa (n=12) Yhteistyötä oli noin kerran viikossa (n=9) Yhteistyötä oli harvemmin (n=3)

27 MITEN VIESTINTÄ VAIKUTTAA MUUTOSTEN ONNISTUMISEEN?

28 Parhaimmillaan muutoshankkeissa viestintää on kuultu suunnitteluvaiheessa ja viestintä on lanseerannut muutoksen ulkoisesti Kaksivaiheinen regressioanalyysi viestintävastaavien arvioista Viestintä on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään n=55, selitysaste 50 % Viestintä on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista Viestintä on auttanut johtoa perustelemaan muutoksen ja määrittelemään ydinviestit Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisten linjausten mukaista Muutosviestintään on varattu kunnolla resursseja Viestintää kuullaan tärkeitä hankkeita suunniteltaessa Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille ONNISTUNUT MUUTOS

29 Johdon mielestä viestintä tukee parhaiten muutosprosessia tiedottamalla aktiivisesti muutoksen etenemisestä ja sparraamalla esimiehiä Kaksivaiheinen regressioanalyysi johdon arvioista n=9, selitysaste 27 % Viestintä on ollut suunnitelmallista, yhteisesti sovittujen linjausten mukaista Yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisten linjausten mukaista Viest.yksikkö auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Viestintä on vahvistanut yhteisöllisyyttä.6.30 Viestintä on aktiivisesti tukenut johtoa toimenpiteillään.5 Tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Lanseerannut muutoksen ulkoisesti Tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen ONNISTUNUT MUUTOSPROSESSI

30 JOHDON JA VIESTINNÄN KOMPETENSSIT

31 Ylimmän johdon ja asiantuntijoiden viestintävalmiuksia pidetään yleisesti kohtuullisen hyvinä Arviot viraston ylimmän johdon ja asiantuntijoiden viestintävalmiuksista (%) Miten hyväksi arvioit virastonne ylimmän johdon viestintävalmiudet? Valtion ylin johto Valtion viestintävastaavat Kuntien ylin johto Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Kuntien viestintävastaavat Melko huonot/huonot Entä miten hyväksi arvioit virastonne asiantuntijoiden viestintävalmiudet? Valtion ylin johto Valtion viestintävastaavat 3 3 Kuntien ylin johto 52 0 Kuntien viestintävastaavat

32 Johto arvostaa viestintää luotettavana neuvonantajana, projektinhallintataidot ovat kuitenkin vielä perustasoa Viestintäyksikön osaaminen ja valmiudet (%) YLIN JOHTO (n=9) VIESTINTÄVASTAAVAT (n=55) Ydinviestien määrittely Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Uusien asioiden ketterä omaksuminen Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisesti Mediasuhdeosaaminen Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Visuaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus Luovuus Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen Viestintäprosessien määritteleminen ja noudattaminen Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Järjestelmällinen projektinhallinta Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Melko huonot/huonot

33 Valtiolla viestinnän yhteistyösuhteet arvioidaan hyviksi, sidosryhmien osallistaminen on kuitenkin vielä perustasoa Viestintäyksikön osaaminen ja valmiudet (%) YLIN JOHTO, VALTIO Ydinviestien määrittely Uusien asioiden ketterä omaksuminen Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Mediasuhdeosaaminen Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisesti Luovuus Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen Viestintäprosessien määritteleminen ja noudattaminen Visuaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Järjestelmällinen projektinhallinta Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Melko huonot/huonot VIESTINTÄVASTAAVAT, VALTIO

34 Kuntajohtajat arvostavat viestintää neuvonantajana selvästi enemmän kuin viestintävastaavat itse Viestintäyksikön osaaminen ja valmiudet (%) YLIN JOHTO, KUNTA Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisesti Ydinviestien määrittely Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Visuaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Luotettavana neuvonantajana toimiminen Mediasuhdeosaaminen Uusien asioiden ketterä omaksuminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Luovuus Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen Viestintäprosessien määritteleminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Järjestelmällinen projektinhallinta Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Erittäin hyvät Hyvät Riittävät (perustaso) Melko huonot/huonot VIESTINTÄVASTAAVAT, KUNTA

35 Viestinnän osaamisalueet Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Ylin johto Viestintä n=9 n=57 Yleiset viestintätaidot Ydinviestien määrittely, viestien pukeminen ymmärrettävään muotoon Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) 73 7 Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Visuaalisen viestinnän osaaminen ja visuaalisuuden hyödyntäminen 69 6 Edelläkävijyys, ketteryys Uusien ajatusten ja toimintatapojen ketterä omaksuminen 73 7 Luovuus Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen päätöksenteon tueksi Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisten sidosryhmien kanssa Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi, sparraus Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen 6 55 Digitaalisen viestinnän osaaminen Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen 6 60 Järjestelmällisyys, projektihallintaosaaminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus kaikessa tekemisessä Järjestelmällinen projektinhallinta Viestintäprosessien määritteleminen, noudattaminen ja kehittäminen 6 58 Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi 53 52

36 Viestintäyksikön tehtävä- ja osaamisalueet (9 pääluokkaa) Onnistuminen muutosviestinnässä Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisten linjausten mukaista Viestintäyksikkö on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa on kyse Viestintäyksikkö on auttanut johtoa perustelemaan muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Viestintäyksikön yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut saumatonta Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Viestintäyksikkö on tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen esimerkiksi järjestämällä johdon kyselytunteja tai vaikuttajatapaamisia Viestintäyksikkö on tiedottanut aktiivisesti muutoksen etenemisestä Viestintäyksikkö on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen ja sidosryhmiin Viestintäyksikkö on pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Ammattimaisella viestinnällä viestintäyksikkö on vaikuttanut myönteisesti sidosryhmien mielikuviin ja mielipiteisiin sekä virastonne ulkoiseen kuvaan Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen Viestintäyksikkö on osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi järjestämällä pienryhmäkeskusteluja henkilöstön keskuudessa Viestintäyksikkö on osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi herättämällä kansalaiskeskustelua päätöksenteon pohjaksi Viestinnän osaamisalueet Yleiset viestintätaidot Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) Ydinviestien määrittely, viestien pukeminen ymmärrettävään muotoon Visuaalisen viestinnän osaaminen ja visuaalisuuden hyödyntäminen Edelläkävijyys, ketteryys Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen päätöksenteon tueksi Uusien ajatusten ja toimintatapojen ketterä omaksuminen Luovuus Digitaalisen viestinnän osaaminen Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisten sidosryhmien kanssa Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi, avainhenkilöiden sparraus Järjestelmällisyys, projektihallintaosaaminen Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus kaikessa tekemisessä Järjestelmällinen projektinhallinta Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi Viestintäprosessien määritteleminen, noudattaminen ja kehittäminen

37 Johdon arviot viestinnän ammattitaidosta ja onnistumisesta ovat selvästi positiivisempia kuin viestintävastaavien omat arviot Viestinnän onnistuminen tehtävissään ja osaamisen taso Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Onnistuminen muutosviestinnässä Yleiset viestintätaidot Henkilöstön ja sidosryhmien 80,0 osallistaminen 70,0 Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen, sidosryhmiin Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä 60,0 50,0 0,0 Edelläkävijyys, ketteryys Digitaalisen viestinnän osaaminen Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Järjestelmällisyys, projektinhallintaosaaminen Viestinnän osaamisalueet Viraston ylin johto Viestintävastaavat

38 Valtion virastojen johdon ja viestinnän näkemykset ovat melko yhteneväiset Kuntajohto on selvästi kuntien viestintävastaavia tyytyväisempi Viestinnän onnistuminen tehtävissään ja osaamisen taso Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen VALTION VIRASTOT KUNTIEN VIRASTOT Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen Yleiset viestintätaidot 80,0 70,0 Edelläkävijyys, ketteryys Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen Yleiset viestintätaidot 80,0 70,0 Edelläkävijyys, ketteryys Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen, sidosryhmiin 60,0 50,0 0,0 Digitaal. viestinnän osaaminen Vaikuttaminen henkilöstön sitoutumiseen, sidosryhmiin 60,0 50,0 0,0 Digitaal. viestinnän osaaminen Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Järjestelmällisyys, projektinhallintaosaaminen Johdon sparraus ja jalkautumisen tukeminen Suunnitelmallisuus muutosviestinnässä Sillanrakentajana toimiminen, yhteistyö Järjestelmällisyys, projektinhallintaosaaminen Valtion virastojen ylin johto Valtion viestintävastaavat Kuntien virastojen ylin johto Kuntien viestintävastaavat

39 Mitä asioita viestintäyksikön tulisi jatkossa kehittää omassa toiminnassaan Ylimmän johdon odotukset Viestinnästä vastaavien näkemykset Suunnitelmallisuutta ja kytkentää strategiaan Suunnitelmallisuus ja priorisointi, kun on paljon hankkeita menossa. Systemaattisuus tekisi terää. Kytkemällä oman toimintansa suunnitelmat meidän strategian toimeenpanoon. Oman tekemisensä ymmärrettäväksi tekeminen: Kuka tekee mitä ja vastaa mistä. Herkkyyttä muutoksille Proaktiivisuus, hereillä olo, ennakointi, keskustelun avaaja ja nopea reagointi. Muutoksen ja positiivisuuden yhteen sitominen viestinnässä. Substanssin osaamista Substanssitoimintojen osaaminen. Oman alan sisällön tuntemusta. Pitäisi ymmärtää yrityksen kulttuuri ja historia ja ymmärtää keitä on töissä. Auttaisi paremmin viestinnän kohdentamisessa. Enemmän tukea asiantuntijoiden viestintätaitoa ja spokesman-lähestymistapaa. Mediasuhteita ja sidosryhmien kuuntelemista Ennakoivaa viestintää suhteessa mediaan: Mediasuhteiden kehittämistä, enemmän mediaseurantaa ja analyyseja Ulkoisen toimintakentän mitä ne meistä ajattelee tyylisen tiedon imurointi. Sidosryhmiltä tulevia hiljaisia signaaleja. Uusia viestintätapoja Sosiaalisen median hallinta. Viestin visualisointi. Uusia viestintätapoja. Luovuutta, aktiivisuutta ja ennakoivuutta. Suunnitelmallisuutta ja parempaa projektinhallintaa Järjestelmällisyys, priorisointi: mistä voidaan luopua, kun talous tiukkenee? Projektinhallintaa ja ajankäytön tehostamista. Viestintäprosessien määrittelyä ja töiden priorisointia ja suunnittelua Systemaattista tapaa toimia viestinnän suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa Yhteistyö johdon kanssa, tehtävien määrittely ja selkeyttäminen. Johto on kantanut vastuun muutosprosessin läpiviennistä. Viestintä on toteutuksessa ollut vain työkalu. Konsultointi- ja sparraustaitoja, asioiden pukemista viestinnälliseksi konsepteiksi ja projekteiksi Kytkentää strategiaan Pystyä myymään osaamistaan ylimmälle johdolle, eli lisätä ymmärrystä siitä, että viestintä on voimavara, jota kannattaa hyödyntää Viestintä osaksi strategista tuloksentekoa ja työhyvinvoinnin tukemista Aktiivista yhteistyötä Muutosviestinnässä tulee ottaa aktiivisempi ote, eli olla yhteydessä muutoksen alaisina oleviin yksiköihin sekä HR-yksiköön ja kehittämistoimistoon. Sitouttaa oman organisaation väkeä entistä enemmän muun muassa tekemällä yhteistyötä aikaisempaa laajemmin toiminnan eri osa-alueilla. Kohderyhmäanalyysia Kohderyhmäanalyysia mediakentän kiihtyvässä muutoksessa Uusia viestintätapoja Sosiaalisen median entistä parempi hyödyntäminen Digiviestimien hallinta koko yksikössä sekä niiden tehokas ja suunnitelmallinen käyttö (tabletit, älypuhelimet), hakukoneoptimoinnit. Visuaalisen viestinnän hallinta, luovuutta

40 Keskeisiä tuloksia 1. Virastojen ylin johto pitää viestinnän roolia muutosten läpiviemisessä hyvin merkittävänä. 2. Johto odottaa muutosprosesseissa viestinnältä saumatonta yhteistyötä, ydinviestien määrittelyä sekä aktiivista tiedottamista muutoksen etenemisestä. Näissä kaikkein tärkeimmissä tehtävissään viestintä on onnistunut johdon mielestä erinomaisesti tai hyvin. 3. Johto ei niinkään odota, että viestintä osallistaa niitä sisäisiä ja ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee. Osallistamisessa on onnistuttu johdon mielestä kohtuullisesti, viestinnän mielestä heikosti.. Johdon valmentamisessa ja sparrauksessa on eniten parantamisen varaa suhteessa odotuksiin. 5. Viestinnän resurssit ovat yleisesti varsin rajalliset (arviolta euroa vuodessa sisältäen henkilöstökulut) ja useissa virastoissa isot muutosprosessit ovat vieneet leijonanosan viestinnän resursseista.

41 Yhteystiedot Julkisen alan tiedottajat ry viestintäpäällikkö Päivi Kari puh , paivi.kari[at]luukku.com viestintäpäällikkö Katri Myllykoski puh , katri.myllykoski[at]trafi.fi Pohjoisranta Burson-Marsteller tutkimusjohtaja Jouni Kivikoski puh , jouni.kivikoski[at]bm.fi

42 LIITE: VASTAAJARYHMÄKOHTAISIA TULOKSIA

43 Muutosprosessissa onnistuminen ja viestinnän asema Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Muutosprosessissa onnistuminen Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Muutoksen etenemisestä kertominen, tilanteen jatkuva 59,92 75,00 70,09 63,16 66,13 75,00 53,91 75,00 päivittäminen Niiden sisäisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee 5,03 72,50 6,09 60,53 56,67 73,00 51,56 72,00 Muutoksen onnistumisen arviointi jälkikäteen 50,00 70,21 6,36 55,73 5,35 73,96 6,00 66,30 Muutostarpeen kiteyttäminen ja perusteleminen 59,13 66,00 59,82 6,7 58,06 62,00 60,16 70,00 Henkilöstön sitoutuminen muutoksiin 7,98 66,00 53,57 58,8 8,39 60,00 7,58 72,00 Sidosryhmien ja asiakkaiden tuki muutoksille 50,00 63,78 56,12 57,21 51,00 61,6 9,07 66,00 Niiden ulkoisten ryhmien osallistaminen, joita muutos koskee 8,61 58,85 55,00 51,92 8,08 62,50 9,11 55,21 Viestintäyksikön asema virastossa Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Viestintä tukee viraston strategisten tavoitteiden saavuttamista 75,75 8,69 80,80 78,33 79,8 82,00 72,22 87,50 Viestintää kuullaan tärkeitä hankkeita suunniteltaessa 62,31 79,59 75,00 6,58 69,35 82,00 56,25 77,08 Viestinnältä tulleet ehdotukset ja näkökohdat otetaan päätöksissä huomioon Viestinnän esittämät ehdotukset ja näkökohdat vaikuttavat asioiden käsittelyyn johtoryhmässä ja substanssiasiantuntijoiden kanssa käytävissä keskusteluissa Viestintäyksikkö tietää ennen muita ylimmän johdon tekemien päätösten sisällöstä 61,92 71,3 69,55 62,71 70,00 69,00 55,00 73,96 58,96 68,88 67,86 58,75 68,55 67,00 50,70 70,83 56, 67,35 66,52 55,93 66,9 66,00 7,1 68,75

44 Viestinnän tehtävien tärkeys Keskiarvoja, indeksi Viestintäyksikön tehtävien TÄRKEYS Viestintäyksikön yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut 88,18 8,69 83,65 89,2 86,61 80,21 89,81 89,00 saumatonta Viestintäyksikkö on auttanut johtoa perustelemaan 82,89 81,00 81,60 82,1 83,93 79,00 81,90 83,00 muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Viestintäyksikkö on tiedottanut aktiivisesti muutoksen 82,59 78,00 83,17 77,78 87,0 79,00 78,5 77,00 etenemisestä Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisesti sovittujen 76,39 76,50 79,33 73,56 79,63 79,00 73,15 7,00 linjausten mukaista Viestintäyksikkö on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa 79,02 76,02 78,37 76,89 79,6 77,08 78,57 75,00 on kyse Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja 70,98 73,96 73,00 71,76 71,30 75,00 70,69 73,00 huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille Ammattimaisella viestinnällä viestintäyksikkö on vaikuttanut 70,83 73,50 7,02 70,28 7,0 7,00 67,86 73,00 myönteisesti sidosryhmien mielikuviin ja mielipiteisiin sekä virastonne ulkoiseen kuvaan Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista 80,36 73,50 76,2 77,83 79,6 73,00 81,25 7,00 Viestintäyksikkö on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Viestintäyksikkö on tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen esimerkiksi järjestämällä johdon kyselytunteja tai vaikuttajatapaamisia Viestintäyksikkö on pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Viestintäyksikkö on osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi järjestämällä pienryhmäkeskusteluja henkilöstön keskuudessa Viestintäyksikkö on osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi herättämällä kansalaiskeskustelua päätöksenteon pohjaksi Valtio Kunta Viestintäv Viraston Viestintäv Viraston Viestintäv Viraston astaavat ylin johto Valtio Kunta astaavat ylin johto astaavat ylin johto Vastaajien määrä (n=) ,61 71,9 72,60 69,91 72,32 72,92 68,97 71,00 70,00 69,15 71,15 68,00 73,15 69,00 66,96 69,32 70,09 67,86 71,63 66,51 7,07 69,00 66,38 66,67 51,7 6,20 59,69 5,89 57,1 62,50,79 65,91 5,76 62,21 53,26 53,00 7,00 60,71,65 63,6

45 Viestinnän onnistuminen tehtävissään Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Viestintäyksikön ONNISTUMINEN tehtävissään Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Viestintäyksikön yhteistyö ylimmän johdon kanssa on ollut 70,59 81,25 76,50 75,00 76,92 76,0 6,00 86,6 saumatonta Viestintäyksikkö on aidosti sisäistänyt sen, mistä muutoksessa 71,57 75,52 73,98 73,00 77,00 70,83 66,35 80,21 on kyse Viestintä on ollut suunnitelmallista sekä yhteisesti sovittujen 68,1 73,98 71,08 70,92 71,15 71,00 65,00 77,08 linjausten mukaista Viestintäyksikkö on lanseerannut muutoksen ulkoisesti ja 57,50 70,7 62,76 65,10 58,65 67,39 56,25 73,96 huolehtinut viestien kohdentamisesta eri sidosryhmille Viestintäyksikkö on tiedottanut aktiivisesti muutoksen 70,28 70,1 73,0 67,65 75,96 70,00 6,82 70,83 etenemisestä Viestintäyksikkö on auttanut johtoa perustelemaan 6,62 68,88 66,83 66,50 67,59 66,00 61,5 71,88 muutostarpeen selkokielellä ja määritellyt ydinviestit Ammattimaisella viestinnällä viestintäyksikkö on vaikuttanut 62,76 68,23 62,2 68,75 6,58 60,00 61,00 77,17 myönteisesti sidosryhmien mielikuviin ja mielipiteisiin sekä virastonne ulkoiseen kuvaan Viestintä on ollut ennakoivaa ja aktiivista 59,80 67,86 65,20 62,25 63,6 67,00 56,00 68,75 Viestintäyksikkö on pitänyt yllä ja vahvistanut yhteisöllisyyttä muutoksen aikana ja uudessa organisaatiossa Viestintäyksikkö on tukenut johtoa jalkautumaan henkilöstön ja sidosryhmien keskuuteen esimerkiksi järjestämällä johdon kyselytunteja tai vaikuttajatapaamisia Viestintäyksikkö on osallistanut niitä sisäisiä ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi järjestämällä pienryhmäkeskusteluja henkilöstön keskuudessa Viestintäyksikkö on valmentanut ja sparrannut johtoa ja esimiehiä muutosviestintään Viestintäyksikkö on osallistanut niitä ulkoisia ryhmiä, joita muutos koskee esimerkiksi herättämällä kansalaiskeskustelua päätöksenteon pohjaksi Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Valtio Kunta 52,89 61,98 59,31 55,10 61,5 57,00,23 67,39 58,50 61,67 63,78 55,98 66,00 61,6 51,00 61,90 50,6 61,63 58,1 5,9 57,1 59,09 3,06 6,29 9,52 60,2 56,50 53,00 57,69 55,21 1,35 65,63 5,73 58,5 6,88 57,1 5,00 8,75 6,3 67,86

46 Viestinnän osaamisalueet Keskiarvoja, indeksi 0 100; tulkinta: alle 57 = huono, = kohtalainen, = hyvä, yli 70 = erinomainen Vietsintäyksikön osaamisalueet Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Valtio Kunta Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Viestintäv astaavat Viraston ylin johto Vastaajien määrä (n=) Ydinviestien määrittely, viestien pukeminen ymmärrettävään 77,23 78,57 76,92 78,77 77,78 76,00 76,72 81,25 muotoon Käytännön viestintätaidot (sujuva kynä) 79,82 78,06 75,7 82,55 76,79 7,00 82,76 82,29 Toimiva yhteistyö sekä viraston sisällä että ulkoisten 70,18 75,51 73,11 72,17 7,11 72,00 66,38 79,17 sidosryhmien kanssa Luotettavana neuvonantajana toimiminen, konsultointi, 66,82 73,7 70,59 69,3 75,00 66,00 59,8 81,25 avainhenkilöiden sparraus Esiintymistaidot (selkeä ulosanti) 73,68 73,7 72,6 7,53 75,00 70,00 72,1 77,08 Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen 71,3 73,7 70,67 7,06 69, 72,00 73,28 75,00 Uusien ajatusten ja toimintatapojen ketterä omaksuminen 7,12 72,92 7,0 73,11 75,00 72,92 73,28 72,92 Systemaattisuus ja suunnitelmallisuus kaikessa tekemisessä 67,11 71,3 68,0 69,81 66,96 70,00 67,2 72,92 Digitaalisen viestinnän osaaminen ja hyödyntäminen 68,75 70,92 67,79 71,70 65,7 70,00 71,55 71,88 Luovuus 70,00 69,90 71,63 68,27 72,22 71,00 67,86 68,75 Toimintaympäristön luotaus (ml. mediaseuranta) 67,11 69,90 66,98 69,81 66,96 67,00 67,2 72,92 Visuaalisen viestinnän osaaminen ja visuaalisuuden 63,8 69,27 63,2 69,3 61,11 65,63 66,38 72,92 hyödyntäminen Uusien, rohkeiden näkökulmien esittäminen päätöksenteon 63,16 67,86 68,0 62,26 70,5 66,00 56,03 69,79 tueksi Järjestelmällinen projektinhallinta 59,38 65,10 62,02 62,02 60,71 63,5 58,0 66,67 Viestintäprosessien määritteleminen, noudattaminen ja 58,33 6,29 62,50 59,91 61,00 6,00 56,03 6,58 kehittäminen Sosiaalisen median osaaminen ja hyödyntäminen 59,82 6,06 58,82 6,62 58,33 59,38 61,21 68,75 Sidosryhmien osallistaminen ja kuunteleminen 55,36 63,5 59,80 58,9 62,96 56,25 8,28 70,83 Viestinnän ja muutoksen tutkimus ja analyysi 51,92 52,72 9,7 5,90 52,17 6,88 51,72 59,09 Valtio Kunta

Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä, ja mitä viestijät johdolta LIITTEET

Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä, ja mitä viestijät johdolta LIITTEET Viestinnän merkitys muutostilanteissa Mitä virastojen johto odottaa viestinnältä, ja mitä viestijät johdolta LIITTEET Sektori Onko virastossanne toteutettu viime vuosina jokin merkittävä muutos, joka on

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä. Kuntatalo , Helsinki

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä. Kuntatalo , Helsinki Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä Kuntatalo 1.11.2017, Helsinki HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KUNTOKARTOITUS Mukana 36 kaupunkia ja kuntaa Vastausprosentti

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015 Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen UUSIA URAKEHITYSMALLEJA! Sama tehtävä eri toimialalla Sama toimiala, mutta eri tehtävä Nousujohteisen tai tasaisen työn sijaan

Lisätiedot

Totuus IdM-projekteista

Totuus IdM-projekteista Totuus IdM-projekteista Kyselytutkimuksen tulosten julkistustilaisuus 4.10.2011 Hannu Kasanen, Secproof Identiteetinhallinnan huono maine IAM, nuo kolme suurta kirjainta, tarkoittavat käyttäjätietojen-

Lisätiedot

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä HR-Johtajabarometri 2014 Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 20.11.-3.12.2013 välisenä aikana. Vastaajat 2012 2013

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi)

Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi) Helena Lemminkäinen Johtava konsultti, Kevi Consulting Oy (www.kevicon.fi) Valt. tri (viestintä), Certified Business Coach Pitkä kokemus viestinnän johtotehtävistä, konsultointiapua viestinnän suunnitteluun,

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A

JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A Karl-Magnus Spiik 1 JOHTORYHMÄN MITTARI, lomake A Tämän mittarin avulla johtoryhmä voi seurata ja kehittää suunnitelmallisesti työskentelyään. Täydellisyyttä tai ehdottomia totuuksia ei etsitä, koska sellaisia

Lisätiedot

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Ylöjärven Ilves ry Petri Puronaho SPL Tampereen piiri 19.2015 Seuratutoroinnin tavoite Tavoitteena on: Auttaa, tukea ja ohjata seuran pidemmän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 Luennon sisältö Mitä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa? Keskeisiä käsitteitä sosiaaliseen tilinpitoon liittyen Sosiaalisen tilinpidon prosessi: tavoitteiden

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 10.2.2015 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2014 Oulunkaaren ja kuntien, kuntien johtoryhmät Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen Kuntapalvelutoimisto

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke Kansainvälisen turvallisuusympäristön nopea ja jatkuva muutos sekä maailman-laajuiset turvallisuusongelmat (mm. terrorismi ja laajamittainen maahanmuutto)

Lisätiedot

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista.

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. 360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. Kannustaa toimimaan liiketoimintaa tukevalla tavalla. Feelbackin kilpailuetu: ylivoimainen tarkentuvuus ka yksilöitävyys 360 arvioinnissa

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Mikä on brändi? Oppisopimuksen brändi Oppisopimuksen brändi Q Kuinka hyvin oppisopimus tunnetaan

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin Information Securityn tilaamassa tutkimuksessa kysyttiin sadan yritysjohtajan näkemyksiä tietoturvan

Lisätiedot

Hyvän henkilöstöjohtamisen lähteellä

Hyvän henkilöstöjohtamisen lähteellä Hyvän henkilöstöjohtamisen lähteellä Katja Ekman, Jenni Kantola ja Susanna Kultalahti Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Henkilöstöjohtamisen tehtävät Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Outi Leppälä, Helsingin Lauri kaupunkimarkkinointiyksikkö Rotko 2014 Outi Leppälä Markkinointipäällikkö Kaupunkimarkkinointiyksikkö Elinkeino-osasto

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Muutosjohtaminen. Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK

Muutosjohtaminen. Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK Muutosjohtaminen Helena Vesaluoma TAMK & Anne Rouhelo Turun AMK 20.9.2017 1. Muutoksen välttämättömyyden oivaltaminen Muutosprosessi lähtee liikkeelle vasta, kun oivalletaan, että nykytilan mukaisesti

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset 2013-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.4.2013 Jyväskylän kaupungin Viestinnän linjaukset käsitellään kaupunginhallituksessa valtuustokauden alussa Viestinnän

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle

Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle TEHYN JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN PÄIVÄT 11. 12.5.2017 Viestinnän rooli muutoksen onnistumiselle Taisto Hakala Viestintäpäällikkö DI, palomestari, EMBA, MQ Sisältö Viestintä & tulevaisuus Viestintä & muutos

Lisätiedot

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä.

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Rekrytointi voi tulla kalliiksi ilman luotettavaa kumppania. Onnistuneen ja epäonnistuneen rekrytoinnin ero on taloudellisesti merkittävä. Rekrytointi on kriittinen

Lisätiedot

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet Valtion ylimmän johdon valintaperusteet pähkinänkuoressa Valtionhallinnon johtajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtiovarainministeriö on täsmentänyt yhdessä ministeriöiden

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Hallituksen itsearvointikysely 2016

Hallituksen itsearvointikysely 2016 Hallituksen itsearvointikysely 2016 Raportti tulostettu 8.8.2016 Vastausprosentti 71,4% (10/14) Ei sisällä avoimia vastauksia 1.1-1.3 Miten yhtymähallitus on onnistunut tehtävässään 1.1 Hallinto ja hallinnon

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten sidosryhmätutkimus Keski-Suomen tulokset

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten sidosryhmätutkimus Keski-Suomen tulokset Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten sidosryhmätutkimus 2011 Keski-Suomen tulokset MYR tulevaisuusfoorumi 10.05.2011 Ylijohtaja Tutkimuksen toteutus Toteutus Internet-kyselynä helmi-maaliskuussa

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Prof. Riitta Viitala Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä Vaasan yliopisto Kuntamarkkinat 15.9.2016 HAASTEENA MUUTOSTIHENTYMÄ Toiminnot, prosessit ja toimintamallit

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki KAUPUNKIA RAKENNETAAN STRATEGIOIDEN JA UNELMIEN AVULLA Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA)

Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) Itsearviointi Osakokonaisuus 1: Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) OHJEITA VASTAAJALLE Kyselyn kaikki kysymykset koskevat ESTER-hankkeen Raportointi ja ennakkoarviointi (IVA) - osakokonaisuuden toteutusta

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu

Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu Suosituin ja kattavin koulutuksen itsearviointiratkaisu Valmis paketti Perusopetusta säätelevän lain 21 :n mukaan koulutuksen järjestäjän on arvioitava järjestämäänsä koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Onnistunut hanke. Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee? Sipi Korkatti

Onnistunut hanke. Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee?  Sipi Korkatti 1 Onnistunut hanke Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee? 2 Miksi seura on uuden tilanteen edessä? Jäseniltä / sidosryhmiltä / kumppaneilta on noussut tarve Halutaan kehittää uusia toimintamuotoja

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Hämeenlinna Päivi Sinko, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Koulutusja kehittämiskeskus Palmenia Hanna Heinonen,

Lisätiedot

Tiimivalmennus DIVENTI

Tiimivalmennus DIVENTI Tiimivalmennus DIVENTI Tiimienergialla huipputuloksiin, 6 pv Tavoitteellinen kehitystyö tuottaa konkreettisia tuloksia, jotka näkyvät myös kassavirrassa. Arto Saksola, toimitusjohtaja 1 / 11 Menestyvät

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot