SK LASTENSUOJELU J A KUNTOUTUS OY NUORISOKOTI OHRATUPA TORNIN SOLU TORNIN TUKIPALVELUT. Kevätlehtinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SK LASTENSUOJELU J A KUNTOUTUS OY NUORISOKOTI OHRATUPA TORNIN SOLU TORNIN TUKIPALVELUT. Kevätlehtinen 10.3. 2010. www.lsjk.fi"

Transkriptio

1 SK LASTENSUOJELU J A KUNTOUTUS OY NUORISOKOTI OHRATUPA TORNIN SOLU TORNIN TUKIPALVELUT Kevätlehtinen

2 ISK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy on innovatiivisia ja yksilöllisiä sosiaal ipalve luita tuottava yhtiö. Toimintayksikkömme sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla. Valtakunnallisen yhteist yöverkostomme kautta on räätälöity tuki tarpeen mukainen kokonaisuus asiakkaille ympäri Suomen. Jatkamme hyväksi havaittua valtakunnall ista yhteistyötä keh ittäen sitä edelleen. Palvelumme tulevat laajenemaan tulevana toimintavuonna mm. Keski-Suomen alueella. SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy tarj oaa palveluita myös suoraan yrityksille ja yhteisöille. Palve luihin kuu luu mm. koulutus- ja konsultaatiopalvelut, konsu ltoiva tilannemääritys, terapiapalvelut sekä ammatillinen tukihenkilötoiminta. Lastensuojelun laitoshoito Nuorisokoti Ohratupa Yhteistyökumppaneiden toimintayksiköt Lastensuojelun perhehoito Yhteistyökumppaneiden palve lut Yhtiön tavoitteena on tuottoa ja kehittää uusia sekä edellä mainittuj a palveluita. Yhtenä kehitt ämistyön tavoitteista pidämme tuen tuomista yhä lähemmäs taval lisen ihmisen arkea. Lähtökohtana on löytää asiakasperheen tai as iakasorganisaation kanssa yhteinen tavoite, mitä kohti edetään. Olemme onnistuneet, jos t arjottu tukipalvelu koetaan hyödylliseksi ja tukitarpeeseen vastaavaks i. Lastensuojelun avo- j a jälkihuolto Tukiasuminen Tornin Solu Tornin Tukipa lvelut Yhteistyökumppaneiden palvelut Muut sosiaal ipalvelut Tornin Tukipalvelut Toimiston palvelut Yhteistyökumppaneiden palvelut Yhtiömme asiakasvalintaprosessi pyrkii etsimään tukea, vetoapua tai ratkaisua asiakkaan tai asiakasorganisaation pulmaan, Yksi tärkeimmistä yhtiön sisäisistä laadunhallinnan tavoitteista on ohjata asiakas toisen palvelun piiriin, mikäli palvelumme eivät syystä toi toisesta pysty vastaamaan asiakkaan tarpeeseen. Olemme onnistuneet, kun asiakkaalle on rakennett u toimiva palvelukokonaisuus oman organisaation tai yhteistyökumppaneiden kautta.

3 Th~~ I Sijaitsee Seinäjoen keskustassa. Toimistotilat käsittävät kaksi työhuonetta sekä neuvottelutilan. NeuvottelutIlassa voidaan järjestää mm. lastensuojelun valvottuja tapaamisia. Neuvottelutilaa on mahdollisuus vuokrata lyhytaikaiseen neuvottelu- tai koulut uskäyttöön. Ota yhteyttä palveluohjaukseen. Peruspilareita palveluissamme ovat mm. luotettavuus, rehellisyys, joustavuus, yksilön kunnioittaminen, ammat illisuus sekä elämän pituinen oppiminen. Haluamme kehittää palveluitamme edelleen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Jos sinulla on hyvä idea, ota yhteyttä! Henkilöstö Lastensuojelun ongelmakenttä voi olla monimuotoinen. SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy:n henkilöstö on erikoistunut yli 12- vuotiaiden ohjaukseen ja kasvatukseen. Yrityksen moniammatillinen työryhmä tarjoaa as iakkailleen turvallisen kasvuympäristön, jossa on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omien kykyj en mukaan. Onnistuminen on joukkuelaji!! Henkilöstö pystyy vastaamaan useisiin nykypäivän asettamiin lastensuojelun haasteisiin. Työryhmä koostuu lastensuojelun ammattilaisista, joilla on mm. terapia-, päihde-, mielenterveys-, kriisi- ja vastaanottotyön erityisosaamista. Työnohjaus ja oman työn kehittäminen ovat osa arjen työnkuvaa. Työryhmillä ja as iakkailla on mahdollisuus ympärivuorokautisiin omalääkärisekä psykoterapiapalveluihin. Työryhmän ja nuorten tukena ovat lisäksi muut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan erityispalvelut. Palvelui t a täydennetään tarvittaessa ostopalveluilla.

4 INuorisokoti Ohratupa On Etelä-Pohjanmaalla, I lmajoen Koskenkorvalla maaseudun rauhassa, mutta palvelujen äärellä sijaitseva yksityinen lastensuojelulaitos. Ohratuvalla on tarjota kuusi kodinomaista asiakaspatkkaa pääsääntöisesti yli 12- vuotiail le huostaan otetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille nuorille. Ohratupa sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien äärellä ja sopivan matkan päässä alueen eri oppilaitoksista. Peruskoulun yläasteelle on matkaa n 10 km. Ilmajoella on mahdollista opiskella myös lukiossa. Toisen asteen opiskelijoille, ammattikoulutusta alueella tarjoaa mm. koulutuskeskus Sedun palvelut. Oppilaitosten palvelut kattavat lähes kaikki ammattialat Ja heillä on vuos ien kokemus erityisnuorten kanssa työskentelystä. Ohratuvalta käsin on myös saatettu syystä tai toisesta keskeneräiseksi jäänyt perus koulu päätökseen. Peruskoulun päättänei llä yli 11-vuotiailla, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai ammatillista koulutusta, työvoimatoimis ton työharjoittelu tai ammattistartti on hyvä mahdollisuus tutustua eri ammattialoihin ja löytää mahdollisesti sitä kautta mielenkiintoa herättävä ammattiala. Ohratuvan asiakkaat Ohratupaan sijoitettavat nuoret ovat ensisijaisesti vuotiaita tyttöjä tai poikia. Täysi-ikäisiä palvelee Tornin Tukipalvelut. Nuorisokoti Ohratupa vastaanottaa myös nuoria, joiden lastensuojelun tarve alkaa itsenäistymisen kynnyksellä. Ohratuvan asiakkaana voi 0110 myös jälki huollossa oleva, itsenäistyvä, koekotiutettu tai muuten erityistä tukea tarvitseva nuori. Avoas iakkuus ei edellytä aikaisempaa sijoitusta Nuorisokoti Ohratuvassa. Nuorten kanssa työskentelyä sekä nuorten vapaa-aikaa ohjaa tavoite, jossa yhdessä nuoren kanssa pyritään löytämään uusia, sekä vahvistamaan jo olemassa olevia tietoja ja taitoja. Taitoja, joita nuori tarvitsee, kun itsenäistyminen tulee ajankohtaiseksi. Yhdessä tekemisen ja nuoren vastuuttamisen avulla herätetään nuoren kiinnostus omien asioiden hoitamiseen sekä elämänhallinnan taitojen harjoitteluun.

5 Nuorisokoti Ohratuvan nuoret Nuorisokoti Ohratuvan nuoria pyritään ohjaamaan ja innostamaan omien asioiden hoitoon. Nuorille annetaan mahdollisuus vaikuttaa arjen askareissa mm. vapaa-ajan toiminnan suunnittelussa. Ohratuvan arjessa vastuu sekä vapaus kulkevat konkreettisesti käsi kädessä. Nuoren osoittaessa ikätasoista valmiutta ja kypsyyttä, hänelle annetaan lisää vapauksia ja vastuuta. Näin ohjaamme Ohratuvan nuoria askel askeleelta kohti oman elämän kokonaisvaltaista hallintaa. Nuorisokoti Ohratuvan toimintaa ohjaa avoimuus myös nuorten kanssa toimiessa. Ohratuvan nuoria yhdistää tahto omista asioista huolehtimiseen, sekä luottamus siihen, ettei heitä koskevia asioita pidetä heiltä itseltään salassa. Ohratuvan viikko Yksikön päivittäinen toiminta rakentuu koulun, työharjoittelun, harrastusten Ja säännöll isten ruokailujen ympärille. Arkipäivien ohjelmaan kuuluu myös hi Ijainen tunti, jolloin nuorella on Tiistaisin Nuorisokoti Ohratuvassa mahdollisuus tehdä läksyjä tai vietetään "talon iltaa". Ohjelmassa hengähtää hetken ennen illan on ensin nuorten kokous, jota seuraa menoja. Yksikössä pyritään ulkoilemaan monipuol isesti ja yhteinen il lanvietto, Jonka ohjelmas ta sovitaan yhdessä. säännöllisesti. Nuoria tuetaan jatkamaan vanhaa harrastustaan tai Torstait on omistettu kodinhoidolle. avustetaan uuden harrastuksen Nuoret siivoavat omat huoneensa ja etsimisessä, järjestämättä viikko yhdessä ohjaajien kanssa siivotaan ohjelmaa kuitenkaan liian tiiviiksi. loput talon yhteisistä tiloista. Perjantai-iltaisin kokoontuu Ohratuvan "House Bond". Nuorilla on mahdollisuus kokeilla ja halutessaan op iskella eri soittimia. Nuorisokoti Ohratupa tekee yhteistyötä Seinäjoen Rytmi-instituutin kanssa ja innostuskärpäsen puraistessa nuorilla on perjantain bänditreenlen lisäksi mahdollisuus yksilöopetukseen valitsemassaan soittimessa.

6 Miten yksiköistämme pidetään yhteyttä nuoren kotiin? Nuorisokoti Ohratupa tekee tiivistä yhteistyötä sijoitetun nuoren perheen kanssa. Vanhempia tuetaan ja rohkaistaan vanhemmuudessa asettamaan lapselle tai nuorelle ikätasoiset rajat, sekä pitämään kiinn i sovituista asioista. Käytännössä tämä tapahtuu mm. puhel imitse, kotikäynnein sekä tuettujen päivälomien muodossa. lisäksi vanhemp ien mielipiteitä ja ajatuksia, koskien oman lapsen asioita, otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Jokaiselle nuorelle sovitaan asiakassuunnitelmassa säännöl li nen lomarytmi, mikäli Se tukee sij oitukselle asetettuja tavoi t teita. lisäksi läheisten toivotaan vierailevan nuoren luona. Tällä pyritään pitämään yllä ja turvaamaan nuoren luonnollista tukiverkostoa. Koti lomakäytäntöihimme kuuluu myös kirjalliset lomasopimukset, mitkä tukevat yhteisten arjen pe lisäänt öjen opettelemisessa ja ni istä kiinni pitämisessä. Kuukausittoisen kirjalliseen yhteenvetoon kootaan nuorten ja Sijoituksen kannalta tärkeimmät as iat ja tapahtumat kalenteri kuukauden ajalta. Tornissa alaikäisten kohda lla pätevät soveltuvi lta osin yllämainitut pel isäännöt. l8-vuotta täyttäneiden asiakkaiden kanssa määritellään yhdessä tahot joiden kanssa ohjaajat ovat yhteydessä. Lähtökohta on kuitenkin se, että parhaat tulokset saavutetaan toim imalla yhdessä asiakkaan koko verkoston kanssa. Miten yksiköistämme pidetään yhteyttä sosiaalityöntekijään? Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että myös nuoren viranomaisverkosto saa tietoonsa nuoren elämäntilanteessa tapahtuneet muutokset ja kuulumiset. Tämän vuoks i yksiköissä koostetaan joka kuukausi kirj all inen yhteenveto toimitettavaks i asiakassuunni teimassa sovitui lie henki löi lie. Kuukausiraporttiyhteenvedon lisäksi alaikäisten asiakkaiden omaohjaajat koostavat alustavan henki lökohtaisen ohjaus- ja kasvat ussuunn itelman, j oka lähetetään sosiaalityöntekijälle ennen hoitoneuvottelua, eli vähintään 3-4 kertaa vuodessa. Sosiaalityöntekijään otetaan yhteys myös ka ikissa normaalista poikkeavista t ilanteissa. Ohratuvalla jokainen poikkeustilanne kirjataan, ja raportti tolmitetaaan sosiaalityöntekijälle. Lisäks i yhteydessä ollaan aina tarvittaessa. As iakasnuoriamme rohkaistaan olemaan myös itse yhteydessä sosiaalityöntekijäänsä. Monelle asiakkaalle esimerkiksi yhteydenpito sähköpostin välityksellä on luontainen tapa oppia as ioimaan oman sos iaalityöntekijän kanssa. Kahdenkeskeiselle keskustelulle aikaa varataan hoitoneuvottelujen yhteyteen, mikäli se on mahdo ll ista.

7 ITORNIN SOLU Tornin solu sijaitsee Seinäjoen ydinkeskustassa opiskelija-asuntoja ylläpitävön Marttilan Kortteerin omistamassa kerrostalossa niin sanotulla kampusalueella. Tornin Solu ja SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy:n toimisto sijaitsevat talon kolmannessa kerroksessa. Ensimmäinen ja toinen kerros ovat Seinäjoen työvoimatoimiston palve lupisteen käytössä, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön as iakkaidemme as ioissa. Loput ylemmät kerrokset ovat opiskelija-asuntoja. \ Tornin So lun ja Tornin tukipalveluiden asiakkaat ovat vähintään 16-vuotiaita. Asetamme etusijalle lastensuojelun avo- ja jälki huollon asiakkaat. Tornin tukipalve lut eivät edellytä aikaisempaa laitossijoitusta. Jokaisen asiakkaan ko hdalla tuen tarve karto i tetaan ja suunnitellaan yksilöll isesti. Tornin asiakkuus edellyttää kirjallisen sopimuksen sekä kaikkien osopuolien hyväksynnän SK LSJK Oy:n, tukiasuntoon muuttavan nuoren ja koti kunnan sosiaalityöntekijän, sekä alaikäisen kohdalla myös huoltajan välillä. Tornissa työskentelee neljä sosiaafi- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista. So lussa on paikalla aikuinen vuoden jokaisena päivänä. Henkilöstöllä on vankka kokemus lastensuojelun laitostyöstä, sekä mielenterveys- ja päihdetyön tuntemusto. Tornin solussa tarjottava tuki pohjautuu tiiviiseen, suunnite lmalliseen ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaan omaohjaajatyöskentelyyn. Solussa on paikka neljälle nuorelle. Nuoret asuvat omissa huoneissaan, omalla vuokrasopimuksellaan. Jokaiseen huoneeseen kuuluu oma WC Ja suihku. Yksi huoneista on isompi ja siihen kuuluu oma keittiö. Loput kolme huonetta jakavat yhteisen keittiön.

8 !TORNIN SOLU JA TUKIPALVELUT Jälkihuollon asiakassuunnitelma tai palvelusuunnitelma. Nuoren asumista ja olemista Tornin So lussa ohjaa jälkihuollon asiakassuunnitelma tai palvelusuunn itelma. Ensimmäinen suunnitelma luodaan nuoren saapuessa Tornin soluun. Työryhmäll ä on käytettävissä tässä vaiheessa j älkihuoltosuunnitelman mukaisten tavoitteiden lisäksi verkostolta saadut esitiedot jo mahdo ll inen neuvottelutai tapaamispalaute. Ohjaussuunnitelmassa määritellään ohjauksen jo tuen tarve sekä konkreettiset keinot tavoitteisii n pyrkimiseksi. Tornin solussa nuoren asioista vastaa solun henkilökunta. Nuoren ohjaus ja tukeminen käynnistyy tutustumisella sekä nuoren perehdyttämisellä Solun käytäntöihin ja tiloihin. Mikäli nuoren muutto Tornin Soluun on tiedossa jo ennen jälkihuoltosuunnitelman tekoa, voi Solun henkilökuntaa osallistua suunnitelman tekoon jo tässä vaiheessa. Asiakas- tai palvelusuunnitelmaa päivitetään säännöll isin väliajoin sekä tarvittaessa. Ohjaajan ja nuoren yhteistyö jatkuu tukiasumisen yhteydessä tavoitteena tuen tarpeen vähentyminen sekä itsenäinen elämänhal linta. Suunnitelma on tarkoitettu Solun henki lökunnan työkaluks i suunnitellessa, toteutettaessa j a arvioitaessa nuoren ohjauksen jo tuen tarvetta sekä elämänhallintaa lisäävien tietojen ja taitojen lisääntymistä. Avoasiakkuus SK Lastensuojelu jo Kuntoutus Oy tarjoaa tukipalveluita nuorel le, nuoren perheelle toi nuorille perhei lle. Tornissa ei tehdä sirkustemppuja, vaan kuljetaan palan matkaa taval lista elämää asiakkaan rinnalla. Soluasumisjakso sopii nuorelle, joka tarvitsee ti iviimpää tukea itsenäistymisensä ensitaipaleelle. Asiakkaan tukitarpeen ollessa vähäisempi, tukipalvelut voidaan järjestää suoraan asiakkaan kotiin. Vähäisemp i tuen tarve tarkoittaa, ettö nuore lla on riittävät tiedot ja taidot joiden avulla hän selviää itsenäisestä osumisesta. Nuori saattaa kuitenkin tarvita vielä opastusta jo ohjausta esimerkiksi asioidessaan virastoissa, suunnitellessaan rahan- tai ajankäyttöä, opiskelukokonaisuuden suunnittelussa, työ- tai harjoittelupaikan hakemisessa sekä sosiaalisten suhteiden luomisessa. Tornin tarj oamat Tukipalvelut perustuvat nuoren kanssa tehtävään asiakassuunnitelmaan kuten Tornin Solussa.

9 Tukitapaamiset toteutetaan tässä tapauksessa säännöllisinä tapaamisina Tornissa, nuoren omassa vuokra-asunnossa tai perheen kotona. Muuna aikana nuori saa yhteyden perhetyöntekijään tai ohjaajaon puhelimitse tai tulemalla käymään paikan päällä. Tapaamisten tiheys sovitaan asiakaskohtaisesti. Erityisen perhetyön keinoin voidaan tukea kotiin palaavan sijoitetun perhettä tai luoda tehostetusti yhteisiä pelisääntöjä perhen yhteisen arjen hallintaan ennaltaehkäisevänä toimintana. Tukitapaamiset- ja palvelut ovat lastensuojelulain mukaisia avo- tai jälkihuollon tukitoimia. Palveluiden tarkoituksena on toimia ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä mahdollisen huostaanoton välttämiseksi, sekä tukena uudessa elämäntilanteessa, oli sitten kysymyksessä jälkihuolto tai muutto toiselle paikkakunnalle esimerkiksi opiskeluiden takia. Kaikilla asiakkaillamme on mahdollisuus ympärivuorokautiseen mielenterveyslakien mukaiseen puhelinpäivystykseen pulmati lanteiden varalta. Päivystysvuorossa oleva henki lö on to imialan ammattilainen. Tulojen kauttakulkuohjaus Tulojen kauttakulkuohjauksen tarkoituksena on tuetusti harjoitella turvallista rahan käyttöä yhdessä omaohjaajan kanssa. Kauttakulkuohjauksessa asiakkaan etuudet ja tulot ohjataan SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy:n tarkoitusta varten olevalle t ilille. Kuukausittainen rahankäyttösuunnitelma tehdään asiakkaan kanssa yhdessä. Suunnitelman mukaisesti hänen tulonsa siirretään erinä asiakkaan omalle ti lille aluksi viiko ittain. Taitojen karttuessa "tilipöiviä" harvennetaan. Asiakkaan kanssa yhdessä maksetaan verkko, pankin kautta elämiselle välttämättömät laskut ja kulut. Palvelun käyttöönotto on mahdollinen kaikille asiakkailiemme ja se perustuu asiakkaan suostumukseen.

10 Asiakasvai intaprosessi SK Last ensuojelu Ja Kuntoutus Oy:n sijoitus- ja asiakasvalintaprosessin tarkoituksena on varmistaa, että yrityksen tarjoamat palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita. Sen avulla mahdollistetaan myös yksiköissä jo olemassa olevan asiakaslmjan säi lyminen Ja turvataan yhtiön palveluiden piiriin jo siirtyneiden lasten j a nuorten hyvinvointi. Osana yhtiön palveluohjausta pyrimme löytämään tarjotulle asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelun yhteistyöverkostomme kautta tilanteen näin vaatiessa. Asiakasval intaprosessi alkaa pääsääntöisesti sosiaalityöntekijän yhteydenotolla. Ensi vaiheessa asiakkaan tilannetta Ja taustaa käsitellään pääpiirteittäin Ja selvitetään onko prosessin jatkamista puoltavia tekijöitä vai ohjataanko lapsi tai nuori tai perhe toisaalla muiden palveluiden pariin. Seuraavassa vaiheessa perehdytään asiakkaan tilanteeseen tarkemmin. Tietoa pyritädn saamaan ainakin nuorelta itseltä, vanhemmilta sekä sosiaalityöntekijäitä. Asianosa isten suostumuksella lisätietoja kysytään muulta verkostolta esimerkiksi koulusta ja hoitavalta lääkäriltä. Avainasiamme On huolehtia toimivan ja asiakkaan tilannetta tukevan palvelukokonaisuuden rakentamisesta. Tavoitteenamme on myös katkaista mahdoll i nen asiakkaan laitoskierre.

11 Mikäli Sijoitukselle tai tukipalveluiden piir ii n siirtymiselle ei ole estettä, voidaan nuoren, vanhempien ja sosiaalityöntekijän kanssa sopia tapaamisesta sekä tutustumiskäynnistä. Tukiasumisyks ikköön ja lastensuojelu laitokseen siirtyvälie nuorelle tutustumiskäynnin merkitys on symbolinen. Nuori saa nähdä paikan jonne on muuttamassa. Tuntematon paikka saa "kasvot", joka mahdollistaa lopullisen hyväksynnän. Ensisijaisesti lapselle tai nuorelle, mutta myös vanhemm ille mieleinen paikka luo hyvän pohjan hyvälle yhteistyölle sekä onnistuneelle asiakkuudelle. Sijoitus- ja asiakasvalint aprosessissa pyritään toimimaan tehokkaasti, jotta nuorelle löydetään sijoituspaikka mahdollisimman nopeasti. Prosessin kestoon vaikuttaa eri osapuolten työ- sekä muut kiireet, mutta myös tapa jolla esitietoja kerätään. Parhaimmassa tapauksessa ensimmäisestä puhelusta tutustumiskäynnistä sopimiseen selvitään muutamassa päivässä. SK LSJK Oy:n kehittämistavoite 2010 lastensuojelun laitoshoidolle. Yhä useamman alaikäisen pulmat li ittyvät muiden haasteiden lisäksi läheisesti arjen hallinnon hanka luuksiin. Monelle oppivelvollisuusikäiselle suuren koulun hälinässä muut kiinnostuksen kohteet oso ittaut uvat mielekkäämmäksi kuin itse opiskelun haasteet. Tilannemääritys Sijoitus Asiakasohjaus- tai Palveluprosessi Kasva'hls Ohjaus- tai Tukiprosessi Palveluntarve kartoi'hls Itsenöistymis Seuranta- tai Jatkoon ohjausprosessi Tulemme lastensuojelun laitoshoidossa j atkossa kiinnittämään erityistä huomiota ja kehittämään edelleen palveluita, Jotka suunnataan alaikäisille joiden peruskoulun päättötodistuksen saaminen on viivästynyt tai sen saavuttamiseksi nuori tarvitsee rauhallisen ja tuetun oppimisympäristön.

12 I Yhteystiedot Henkilöstön sähkelpostit ovat muotoa I TOIMISTO -, Puskantie 38 T 36 (3,krs) Seinäjoki I Palveluoh jaus: Susanne Kivi GSM: FAX: lsjk.fi Antti Latvala GSM: FAX: NUORISOKOTI OHRATUPA Koskitie Koskenkorva PUH: FAX: i ITORNIN SOLU JA TUKIPALVELUT Puskantie 38 T 36 (3.krs) Seinäjoki PUH: FAX: i I Lisätietoja kotisivuiltamme osoitteessa:

13 SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy On valtakunnallinen VUODEN HOIVAYRITYS 2010 "Tuhannenkin kilometrin matka alkaa yhdestä askeleesta." -Laotse... palveluksessanne. Kauttamme: * Lastensuojelun sijaishuolto; monipuoliset laitos-ja perhehoidon palvelut * Yksilöllisesti räätälöidyt lastensuojelun avo- ja jälkihuollon sekä perhetyön ratkaisut * Tukiasuminen, ammatillinen tukihenkilötoiminta * Muut sosiaalialan erityispalvelut * Valtakunnallinen yhteistyöorganisaatioverkosto TOIMISTO: PALVELUOHJAUS: Puskantie 38 T 36 (3. krs) SusanneKivi Seinäjoki sposti: puh: GSM:

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus.

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus. ASKELMERKKI Intensiivinen avoperhekuntoutus www.askelmerkki.fi Avoperhekuntoutus kannattaa aina Suomi on johtavia maita Euroopassa sijoitusten määrässä. Me haluamme auttaa ehkäisemään ja lyhentämään sijoituksia,

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta

Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta Naisvankiseminaari 8.-9.3.16 Rikosseuraamusesimies Pia Ylikomi pia.ylikomi@om.fi

Lisätiedot

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely Aamukahvi- ja keskustelutilaisuus Päijät-Häme10.6.2016 Maija Aaltola Selvityshenkilö OKM, rehtori Omnian ammattiopisto

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

ASKELMERKKI. suoritettu. - Koulunkäynnin intensiivinen tuki

ASKELMERKKI. suoritettu.  - Koulunkäynnin intensiivinen tuki ASKELMERKKI suoritettu - Koulunkäynnin intensiivinen tuki www.askelmerkki.fi suoritettu - Koulunkäynnin intensiivinen tuki Jokaisesta koulusta löytyy oppilaita, joilla on suuria vaikeuksia koulun läpäisemisessä.

Lisätiedot

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Palveluasuminen Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Setlementti Ukonhattu ry Ukonhattu on perustettu vuonna 1995 ja se toimii yhtenä Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistyksenä.

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen Tukiasuminen ja korvaushoito Opioidiriippuvaisten verkostopäivät 25. 26.9.2014 Aikuissosiaalityön päihdetukiasumisen palvelu l on tarkoitettu tt päihdeongelman vuoksi erityistä tukea asumisessaan tarvitsevalle

Lisätiedot

PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO

PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO 2014 PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO SISÄLTÖ 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintatavat...4 1.2 Ammatillisuus...4 1.3 Struktuuri ja kodinomaisuus.4 1.4 Yhteistyö... 5 2 HAVUMÄEN KIRJALLISET DOKUMENTIT...6

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO Vastaava fysioterapeutti

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO  Vastaava fysioterapeutti Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Anne Lehtinen Vastaava fysioterapeutti 044 7213 358 Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi s SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLANSALOSSA Tarjoamme ajanmukaiset tilat

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

MONIALAINEN YHTEISTYÖ KOULUSSA

MONIALAINEN YHTEISTYÖ KOULUSSA MONIALAINEN YHTEISTYÖ KOULUSSA TOIMIJOIDEN YHTEYSTIEDOT PILARI PILARIssa työskentelee eri alojen ammattilaisia. Tavoitteena on 13 25-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnin, opiskelun ja elämänhallinnan tukeminen.

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Nurmijärven kunta Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Juha Sutelainen 15.11.213 Taloudellisen mallintamisen lähtökohtia Mallilla simuloidaan yksittäisen kuntalaisen

Lisätiedot

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Keski- Suomessa Toimintakertomus 2008 Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tarkoitus ja tehtävät 1.1.2008 voimaan tulleen Lastensuojelulain

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

KOSKINIITTY. Erityisyksikkö alle 15-vuotiaille, Nokia. Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin

KOSKINIITTY. Erityisyksikkö alle 15-vuotiaille, Nokia. Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin KOSKINIITTY Erityisyksikkö alle 15-vuotiaille, Nokia Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin Tillikatu 8, 33710 Tampere Puh. 050 350 3845 Fax 03 316 0631 yritys.soon.fi/kumpuniitty

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 20.1.2011 Kuhmon Työkeskus Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely Keskustelua Hyvän

Lisätiedot

Kasteessa. lastensuojelussa ja kiintymyssuhteiden. Pekka Ojaniemi Pekka Ojaniemi

Kasteessa. lastensuojelussa ja kiintymyssuhteiden. Pekka Ojaniemi Pekka Ojaniemi Nuorten osallisuus Lasten Kasteessa Lasten ja nuorten osallisuus lastensuojelussa ja kiintymyssuhteiden merkitys 2422015 24.2.2015, Rovaniemi Pekka Ojaniemi 1 Historiaa Rovaseudun lastensuojelun kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hankintailta

Hyvinvointipalvelujen hankintailta Hyvinvointipalvelujen hankintailta Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä sosiaalisen tuen palveluiden hankinnat 2015 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Tuetun asumisen hankinta - puitekilpailutus -

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa 1 Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa KVPS Tukena Oy Neliapilan palvelukoti Päivi Karlström Metsälinnan asumispalvelut Taru Liimatta 2 KVPS Tukena Oy VISIO: Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen ja Päivi Kirjavainen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen ja Päivi Kirjavainen Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen 13.5.2013 ja 22.5.2013 Päivi Kirjavainen Taustaa Tandem-projekti 2011-2015 Mieli 2009 Kokemuslähtöinen palveluiden kehittäminen Asumista tukevien palveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat 3 arviointi- ja vastaanotto-osastoa: Keltapirtti, Sinipirtti, Punapirtti, perhekuntoutusosasto Perhepirtti, Perheasema sekä Koiviston perhekoti Osastoilla

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto VALINNAISET TUTKINNON OSAT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika:

Lisätiedot