SK LASTENSUOJELU J A KUNTOUTUS OY NUORISOKOTI OHRATUPA TORNIN SOLU TORNIN TUKIPALVELUT. Kevätlehtinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SK LASTENSUOJELU J A KUNTOUTUS OY NUORISOKOTI OHRATUPA TORNIN SOLU TORNIN TUKIPALVELUT. Kevätlehtinen 10.3. 2010. www.lsjk.fi"

Transkriptio

1 SK LASTENSUOJELU J A KUNTOUTUS OY NUORISOKOTI OHRATUPA TORNIN SOLU TORNIN TUKIPALVELUT Kevätlehtinen

2 ISK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy on innovatiivisia ja yksilöllisiä sosiaal ipalve luita tuottava yhtiö. Toimintayksikkömme sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla. Valtakunnallisen yhteist yöverkostomme kautta on räätälöity tuki tarpeen mukainen kokonaisuus asiakkaille ympäri Suomen. Jatkamme hyväksi havaittua valtakunnall ista yhteistyötä keh ittäen sitä edelleen. Palvelumme tulevat laajenemaan tulevana toimintavuonna mm. Keski-Suomen alueella. SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy tarj oaa palveluita myös suoraan yrityksille ja yhteisöille. Palve luihin kuu luu mm. koulutus- ja konsultaatiopalvelut, konsu ltoiva tilannemääritys, terapiapalvelut sekä ammatillinen tukihenkilötoiminta. Lastensuojelun laitoshoito Nuorisokoti Ohratupa Yhteistyökumppaneiden toimintayksiköt Lastensuojelun perhehoito Yhteistyökumppaneiden palve lut Yhtiön tavoitteena on tuottoa ja kehittää uusia sekä edellä mainittuj a palveluita. Yhtenä kehitt ämistyön tavoitteista pidämme tuen tuomista yhä lähemmäs taval lisen ihmisen arkea. Lähtökohtana on löytää asiakasperheen tai as iakasorganisaation kanssa yhteinen tavoite, mitä kohti edetään. Olemme onnistuneet, jos t arjottu tukipalvelu koetaan hyödylliseksi ja tukitarpeeseen vastaavaks i. Lastensuojelun avo- j a jälkihuolto Tukiasuminen Tornin Solu Tornin Tukipa lvelut Yhteistyökumppaneiden palvelut Muut sosiaal ipalvelut Tornin Tukipalvelut Toimiston palvelut Yhteistyökumppaneiden palvelut Yhtiömme asiakasvalintaprosessi pyrkii etsimään tukea, vetoapua tai ratkaisua asiakkaan tai asiakasorganisaation pulmaan, Yksi tärkeimmistä yhtiön sisäisistä laadunhallinnan tavoitteista on ohjata asiakas toisen palvelun piiriin, mikäli palvelumme eivät syystä toi toisesta pysty vastaamaan asiakkaan tarpeeseen. Olemme onnistuneet, kun asiakkaalle on rakennett u toimiva palvelukokonaisuus oman organisaation tai yhteistyökumppaneiden kautta.

3 Th~~ I Sijaitsee Seinäjoen keskustassa. Toimistotilat käsittävät kaksi työhuonetta sekä neuvottelutilan. NeuvottelutIlassa voidaan järjestää mm. lastensuojelun valvottuja tapaamisia. Neuvottelutilaa on mahdollisuus vuokrata lyhytaikaiseen neuvottelu- tai koulut uskäyttöön. Ota yhteyttä palveluohjaukseen. Peruspilareita palveluissamme ovat mm. luotettavuus, rehellisyys, joustavuus, yksilön kunnioittaminen, ammat illisuus sekä elämän pituinen oppiminen. Haluamme kehittää palveluitamme edelleen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Jos sinulla on hyvä idea, ota yhteyttä! Henkilöstö Lastensuojelun ongelmakenttä voi olla monimuotoinen. SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy:n henkilöstö on erikoistunut yli 12- vuotiaiden ohjaukseen ja kasvatukseen. Yrityksen moniammatillinen työryhmä tarjoaa as iakkailleen turvallisen kasvuympäristön, jossa on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omien kykyj en mukaan. Onnistuminen on joukkuelaji!! Henkilöstö pystyy vastaamaan useisiin nykypäivän asettamiin lastensuojelun haasteisiin. Työryhmä koostuu lastensuojelun ammattilaisista, joilla on mm. terapia-, päihde-, mielenterveys-, kriisi- ja vastaanottotyön erityisosaamista. Työnohjaus ja oman työn kehittäminen ovat osa arjen työnkuvaa. Työryhmillä ja as iakkailla on mahdollisuus ympärivuorokautisiin omalääkärisekä psykoterapiapalveluihin. Työryhmän ja nuorten tukena ovat lisäksi muut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan erityispalvelut. Palvelui t a täydennetään tarvittaessa ostopalveluilla.

4 INuorisokoti Ohratupa On Etelä-Pohjanmaalla, I lmajoen Koskenkorvalla maaseudun rauhassa, mutta palvelujen äärellä sijaitseva yksityinen lastensuojelulaitos. Ohratuvalla on tarjota kuusi kodinomaista asiakaspatkkaa pääsääntöisesti yli 12- vuotiail le huostaan otetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille nuorille. Ohratupa sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien äärellä ja sopivan matkan päässä alueen eri oppilaitoksista. Peruskoulun yläasteelle on matkaa n 10 km. Ilmajoella on mahdollista opiskella myös lukiossa. Toisen asteen opiskelijoille, ammattikoulutusta alueella tarjoaa mm. koulutuskeskus Sedun palvelut. Oppilaitosten palvelut kattavat lähes kaikki ammattialat Ja heillä on vuos ien kokemus erityisnuorten kanssa työskentelystä. Ohratuvalta käsin on myös saatettu syystä tai toisesta keskeneräiseksi jäänyt perus koulu päätökseen. Peruskoulun päättänei llä yli 11-vuotiailla, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai ammatillista koulutusta, työvoimatoimis ton työharjoittelu tai ammattistartti on hyvä mahdollisuus tutustua eri ammattialoihin ja löytää mahdollisesti sitä kautta mielenkiintoa herättävä ammattiala. Ohratuvan asiakkaat Ohratupaan sijoitettavat nuoret ovat ensisijaisesti vuotiaita tyttöjä tai poikia. Täysi-ikäisiä palvelee Tornin Tukipalvelut. Nuorisokoti Ohratupa vastaanottaa myös nuoria, joiden lastensuojelun tarve alkaa itsenäistymisen kynnyksellä. Ohratuvan asiakkaana voi 0110 myös jälki huollossa oleva, itsenäistyvä, koekotiutettu tai muuten erityistä tukea tarvitseva nuori. Avoas iakkuus ei edellytä aikaisempaa sijoitusta Nuorisokoti Ohratuvassa. Nuorten kanssa työskentelyä sekä nuorten vapaa-aikaa ohjaa tavoite, jossa yhdessä nuoren kanssa pyritään löytämään uusia, sekä vahvistamaan jo olemassa olevia tietoja ja taitoja. Taitoja, joita nuori tarvitsee, kun itsenäistyminen tulee ajankohtaiseksi. Yhdessä tekemisen ja nuoren vastuuttamisen avulla herätetään nuoren kiinnostus omien asioiden hoitamiseen sekä elämänhallinnan taitojen harjoitteluun.

5 Nuorisokoti Ohratuvan nuoret Nuorisokoti Ohratuvan nuoria pyritään ohjaamaan ja innostamaan omien asioiden hoitoon. Nuorille annetaan mahdollisuus vaikuttaa arjen askareissa mm. vapaa-ajan toiminnan suunnittelussa. Ohratuvan arjessa vastuu sekä vapaus kulkevat konkreettisesti käsi kädessä. Nuoren osoittaessa ikätasoista valmiutta ja kypsyyttä, hänelle annetaan lisää vapauksia ja vastuuta. Näin ohjaamme Ohratuvan nuoria askel askeleelta kohti oman elämän kokonaisvaltaista hallintaa. Nuorisokoti Ohratuvan toimintaa ohjaa avoimuus myös nuorten kanssa toimiessa. Ohratuvan nuoria yhdistää tahto omista asioista huolehtimiseen, sekä luottamus siihen, ettei heitä koskevia asioita pidetä heiltä itseltään salassa. Ohratuvan viikko Yksikön päivittäinen toiminta rakentuu koulun, työharjoittelun, harrastusten Ja säännöll isten ruokailujen ympärille. Arkipäivien ohjelmaan kuuluu myös hi Ijainen tunti, jolloin nuorella on Tiistaisin Nuorisokoti Ohratuvassa mahdollisuus tehdä läksyjä tai vietetään "talon iltaa". Ohjelmassa hengähtää hetken ennen illan on ensin nuorten kokous, jota seuraa menoja. Yksikössä pyritään ulkoilemaan monipuol isesti ja yhteinen il lanvietto, Jonka ohjelmas ta sovitaan yhdessä. säännöllisesti. Nuoria tuetaan jatkamaan vanhaa harrastustaan tai Torstait on omistettu kodinhoidolle. avustetaan uuden harrastuksen Nuoret siivoavat omat huoneensa ja etsimisessä, järjestämättä viikko yhdessä ohjaajien kanssa siivotaan ohjelmaa kuitenkaan liian tiiviiksi. loput talon yhteisistä tiloista. Perjantai-iltaisin kokoontuu Ohratuvan "House Bond". Nuorilla on mahdollisuus kokeilla ja halutessaan op iskella eri soittimia. Nuorisokoti Ohratupa tekee yhteistyötä Seinäjoen Rytmi-instituutin kanssa ja innostuskärpäsen puraistessa nuorilla on perjantain bänditreenlen lisäksi mahdollisuus yksilöopetukseen valitsemassaan soittimessa.

6 Miten yksiköistämme pidetään yhteyttä nuoren kotiin? Nuorisokoti Ohratupa tekee tiivistä yhteistyötä sijoitetun nuoren perheen kanssa. Vanhempia tuetaan ja rohkaistaan vanhemmuudessa asettamaan lapselle tai nuorelle ikätasoiset rajat, sekä pitämään kiinn i sovituista asioista. Käytännössä tämä tapahtuu mm. puhel imitse, kotikäynnein sekä tuettujen päivälomien muodossa. lisäksi vanhemp ien mielipiteitä ja ajatuksia, koskien oman lapsen asioita, otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Jokaiselle nuorelle sovitaan asiakassuunnitelmassa säännöl li nen lomarytmi, mikäli Se tukee sij oitukselle asetettuja tavoi t teita. lisäksi läheisten toivotaan vierailevan nuoren luona. Tällä pyritään pitämään yllä ja turvaamaan nuoren luonnollista tukiverkostoa. Koti lomakäytäntöihimme kuuluu myös kirjalliset lomasopimukset, mitkä tukevat yhteisten arjen pe lisäänt öjen opettelemisessa ja ni istä kiinni pitämisessä. Kuukausittoisen kirjalliseen yhteenvetoon kootaan nuorten ja Sijoituksen kannalta tärkeimmät as iat ja tapahtumat kalenteri kuukauden ajalta. Tornissa alaikäisten kohda lla pätevät soveltuvi lta osin yllämainitut pel isäännöt. l8-vuotta täyttäneiden asiakkaiden kanssa määritellään yhdessä tahot joiden kanssa ohjaajat ovat yhteydessä. Lähtökohta on kuitenkin se, että parhaat tulokset saavutetaan toim imalla yhdessä asiakkaan koko verkoston kanssa. Miten yksiköistämme pidetään yhteyttä sosiaalityöntekijään? Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että myös nuoren viranomaisverkosto saa tietoonsa nuoren elämäntilanteessa tapahtuneet muutokset ja kuulumiset. Tämän vuoks i yksiköissä koostetaan joka kuukausi kirj all inen yhteenveto toimitettavaks i asiakassuunni teimassa sovitui lie henki löi lie. Kuukausiraporttiyhteenvedon lisäksi alaikäisten asiakkaiden omaohjaajat koostavat alustavan henki lökohtaisen ohjaus- ja kasvat ussuunn itelman, j oka lähetetään sosiaalityöntekijälle ennen hoitoneuvottelua, eli vähintään 3-4 kertaa vuodessa. Sosiaalityöntekijään otetaan yhteys myös ka ikissa normaalista poikkeavista t ilanteissa. Ohratuvalla jokainen poikkeustilanne kirjataan, ja raportti tolmitetaaan sosiaalityöntekijälle. Lisäks i yhteydessä ollaan aina tarvittaessa. As iakasnuoriamme rohkaistaan olemaan myös itse yhteydessä sosiaalityöntekijäänsä. Monelle asiakkaalle esimerkiksi yhteydenpito sähköpostin välityksellä on luontainen tapa oppia as ioimaan oman sos iaalityöntekijän kanssa. Kahdenkeskeiselle keskustelulle aikaa varataan hoitoneuvottelujen yhteyteen, mikäli se on mahdo ll ista.

7 ITORNIN SOLU Tornin solu sijaitsee Seinäjoen ydinkeskustassa opiskelija-asuntoja ylläpitävön Marttilan Kortteerin omistamassa kerrostalossa niin sanotulla kampusalueella. Tornin Solu ja SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy:n toimisto sijaitsevat talon kolmannessa kerroksessa. Ensimmäinen ja toinen kerros ovat Seinäjoen työvoimatoimiston palve lupisteen käytössä, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön as iakkaidemme as ioissa. Loput ylemmät kerrokset ovat opiskelija-asuntoja. \ Tornin So lun ja Tornin tukipalveluiden asiakkaat ovat vähintään 16-vuotiaita. Asetamme etusijalle lastensuojelun avo- ja jälki huollon asiakkaat. Tornin tukipalve lut eivät edellytä aikaisempaa laitossijoitusta. Jokaisen asiakkaan ko hdalla tuen tarve karto i tetaan ja suunnitellaan yksilöll isesti. Tornin asiakkuus edellyttää kirjallisen sopimuksen sekä kaikkien osopuolien hyväksynnän SK LSJK Oy:n, tukiasuntoon muuttavan nuoren ja koti kunnan sosiaalityöntekijän, sekä alaikäisen kohdalla myös huoltajan välillä. Tornissa työskentelee neljä sosiaafi- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista. So lussa on paikalla aikuinen vuoden jokaisena päivänä. Henkilöstöllä on vankka kokemus lastensuojelun laitostyöstä, sekä mielenterveys- ja päihdetyön tuntemusto. Tornin solussa tarjottava tuki pohjautuu tiiviiseen, suunnite lmalliseen ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaan omaohjaajatyöskentelyyn. Solussa on paikka neljälle nuorelle. Nuoret asuvat omissa huoneissaan, omalla vuokrasopimuksellaan. Jokaiseen huoneeseen kuuluu oma WC Ja suihku. Yksi huoneista on isompi ja siihen kuuluu oma keittiö. Loput kolme huonetta jakavat yhteisen keittiön.

8 !TORNIN SOLU JA TUKIPALVELUT Jälkihuollon asiakassuunnitelma tai palvelusuunnitelma. Nuoren asumista ja olemista Tornin So lussa ohjaa jälkihuollon asiakassuunnitelma tai palvelusuunn itelma. Ensimmäinen suunnitelma luodaan nuoren saapuessa Tornin soluun. Työryhmäll ä on käytettävissä tässä vaiheessa j älkihuoltosuunnitelman mukaisten tavoitteiden lisäksi verkostolta saadut esitiedot jo mahdo ll inen neuvottelutai tapaamispalaute. Ohjaussuunnitelmassa määritellään ohjauksen jo tuen tarve sekä konkreettiset keinot tavoitteisii n pyrkimiseksi. Tornin solussa nuoren asioista vastaa solun henkilökunta. Nuoren ohjaus ja tukeminen käynnistyy tutustumisella sekä nuoren perehdyttämisellä Solun käytäntöihin ja tiloihin. Mikäli nuoren muutto Tornin Soluun on tiedossa jo ennen jälkihuoltosuunnitelman tekoa, voi Solun henkilökuntaa osallistua suunnitelman tekoon jo tässä vaiheessa. Asiakas- tai palvelusuunnitelmaa päivitetään säännöll isin väliajoin sekä tarvittaessa. Ohjaajan ja nuoren yhteistyö jatkuu tukiasumisen yhteydessä tavoitteena tuen tarpeen vähentyminen sekä itsenäinen elämänhal linta. Suunnitelma on tarkoitettu Solun henki lökunnan työkaluks i suunnitellessa, toteutettaessa j a arvioitaessa nuoren ohjauksen jo tuen tarvetta sekä elämänhallintaa lisäävien tietojen ja taitojen lisääntymistä. Avoasiakkuus SK Lastensuojelu jo Kuntoutus Oy tarjoaa tukipalveluita nuorel le, nuoren perheelle toi nuorille perhei lle. Tornissa ei tehdä sirkustemppuja, vaan kuljetaan palan matkaa taval lista elämää asiakkaan rinnalla. Soluasumisjakso sopii nuorelle, joka tarvitsee ti iviimpää tukea itsenäistymisensä ensitaipaleelle. Asiakkaan tukitarpeen ollessa vähäisempi, tukipalvelut voidaan järjestää suoraan asiakkaan kotiin. Vähäisemp i tuen tarve tarkoittaa, ettö nuore lla on riittävät tiedot ja taidot joiden avulla hän selviää itsenäisestä osumisesta. Nuori saattaa kuitenkin tarvita vielä opastusta jo ohjausta esimerkiksi asioidessaan virastoissa, suunnitellessaan rahan- tai ajankäyttöä, opiskelukokonaisuuden suunnittelussa, työ- tai harjoittelupaikan hakemisessa sekä sosiaalisten suhteiden luomisessa. Tornin tarj oamat Tukipalvelut perustuvat nuoren kanssa tehtävään asiakassuunnitelmaan kuten Tornin Solussa.

9 Tukitapaamiset toteutetaan tässä tapauksessa säännöllisinä tapaamisina Tornissa, nuoren omassa vuokra-asunnossa tai perheen kotona. Muuna aikana nuori saa yhteyden perhetyöntekijään tai ohjaajaon puhelimitse tai tulemalla käymään paikan päällä. Tapaamisten tiheys sovitaan asiakaskohtaisesti. Erityisen perhetyön keinoin voidaan tukea kotiin palaavan sijoitetun perhettä tai luoda tehostetusti yhteisiä pelisääntöjä perhen yhteisen arjen hallintaan ennaltaehkäisevänä toimintana. Tukitapaamiset- ja palvelut ovat lastensuojelulain mukaisia avo- tai jälkihuollon tukitoimia. Palveluiden tarkoituksena on toimia ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä mahdollisen huostaanoton välttämiseksi, sekä tukena uudessa elämäntilanteessa, oli sitten kysymyksessä jälkihuolto tai muutto toiselle paikkakunnalle esimerkiksi opiskeluiden takia. Kaikilla asiakkaillamme on mahdollisuus ympärivuorokautiseen mielenterveyslakien mukaiseen puhelinpäivystykseen pulmati lanteiden varalta. Päivystysvuorossa oleva henki lö on to imialan ammattilainen. Tulojen kauttakulkuohjaus Tulojen kauttakulkuohjauksen tarkoituksena on tuetusti harjoitella turvallista rahan käyttöä yhdessä omaohjaajan kanssa. Kauttakulkuohjauksessa asiakkaan etuudet ja tulot ohjataan SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy:n tarkoitusta varten olevalle t ilille. Kuukausittainen rahankäyttösuunnitelma tehdään asiakkaan kanssa yhdessä. Suunnitelman mukaisesti hänen tulonsa siirretään erinä asiakkaan omalle ti lille aluksi viiko ittain. Taitojen karttuessa "tilipöiviä" harvennetaan. Asiakkaan kanssa yhdessä maksetaan verkko, pankin kautta elämiselle välttämättömät laskut ja kulut. Palvelun käyttöönotto on mahdollinen kaikille asiakkailiemme ja se perustuu asiakkaan suostumukseen.

10 Asiakasvai intaprosessi SK Last ensuojelu Ja Kuntoutus Oy:n sijoitus- ja asiakasvalintaprosessin tarkoituksena on varmistaa, että yrityksen tarjoamat palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita. Sen avulla mahdollistetaan myös yksiköissä jo olemassa olevan asiakaslmjan säi lyminen Ja turvataan yhtiön palveluiden piiriin jo siirtyneiden lasten j a nuorten hyvinvointi. Osana yhtiön palveluohjausta pyrimme löytämään tarjotulle asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelun yhteistyöverkostomme kautta tilanteen näin vaatiessa. Asiakasval intaprosessi alkaa pääsääntöisesti sosiaalityöntekijän yhteydenotolla. Ensi vaiheessa asiakkaan tilannetta Ja taustaa käsitellään pääpiirteittäin Ja selvitetään onko prosessin jatkamista puoltavia tekijöitä vai ohjataanko lapsi tai nuori tai perhe toisaalla muiden palveluiden pariin. Seuraavassa vaiheessa perehdytään asiakkaan tilanteeseen tarkemmin. Tietoa pyritädn saamaan ainakin nuorelta itseltä, vanhemmilta sekä sosiaalityöntekijäitä. Asianosa isten suostumuksella lisätietoja kysytään muulta verkostolta esimerkiksi koulusta ja hoitavalta lääkäriltä. Avainasiamme On huolehtia toimivan ja asiakkaan tilannetta tukevan palvelukokonaisuuden rakentamisesta. Tavoitteenamme on myös katkaista mahdoll i nen asiakkaan laitoskierre.

11 Mikäli Sijoitukselle tai tukipalveluiden piir ii n siirtymiselle ei ole estettä, voidaan nuoren, vanhempien ja sosiaalityöntekijän kanssa sopia tapaamisesta sekä tutustumiskäynnistä. Tukiasumisyks ikköön ja lastensuojelu laitokseen siirtyvälie nuorelle tutustumiskäynnin merkitys on symbolinen. Nuori saa nähdä paikan jonne on muuttamassa. Tuntematon paikka saa "kasvot", joka mahdollistaa lopullisen hyväksynnän. Ensisijaisesti lapselle tai nuorelle, mutta myös vanhemm ille mieleinen paikka luo hyvän pohjan hyvälle yhteistyölle sekä onnistuneelle asiakkuudelle. Sijoitus- ja asiakasvalint aprosessissa pyritään toimimaan tehokkaasti, jotta nuorelle löydetään sijoituspaikka mahdollisimman nopeasti. Prosessin kestoon vaikuttaa eri osapuolten työ- sekä muut kiireet, mutta myös tapa jolla esitietoja kerätään. Parhaimmassa tapauksessa ensimmäisestä puhelusta tutustumiskäynnistä sopimiseen selvitään muutamassa päivässä. SK LSJK Oy:n kehittämistavoite 2010 lastensuojelun laitoshoidolle. Yhä useamman alaikäisen pulmat li ittyvät muiden haasteiden lisäksi läheisesti arjen hallinnon hanka luuksiin. Monelle oppivelvollisuusikäiselle suuren koulun hälinässä muut kiinnostuksen kohteet oso ittaut uvat mielekkäämmäksi kuin itse opiskelun haasteet. Tilannemääritys Sijoitus Asiakasohjaus- tai Palveluprosessi Kasva'hls Ohjaus- tai Tukiprosessi Palveluntarve kartoi'hls Itsenöistymis Seuranta- tai Jatkoon ohjausprosessi Tulemme lastensuojelun laitoshoidossa j atkossa kiinnittämään erityistä huomiota ja kehittämään edelleen palveluita, Jotka suunnataan alaikäisille joiden peruskoulun päättötodistuksen saaminen on viivästynyt tai sen saavuttamiseksi nuori tarvitsee rauhallisen ja tuetun oppimisympäristön.

12 I Yhteystiedot Henkilöstön sähkelpostit ovat muotoa I TOIMISTO -, Puskantie 38 T 36 (3,krs) Seinäjoki I Palveluoh jaus: Susanne Kivi GSM: FAX: lsjk.fi Antti Latvala GSM: FAX: NUORISOKOTI OHRATUPA Koskitie Koskenkorva PUH: FAX: i ITORNIN SOLU JA TUKIPALVELUT Puskantie 38 T 36 (3.krs) Seinäjoki PUH: FAX: i I Lisätietoja kotisivuiltamme osoitteessa:

13 SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy On valtakunnallinen VUODEN HOIVAYRITYS 2010 "Tuhannenkin kilometrin matka alkaa yhdestä askeleesta." -Laotse... palveluksessanne. Kauttamme: * Lastensuojelun sijaishuolto; monipuoliset laitos-ja perhehoidon palvelut * Yksilöllisesti räätälöidyt lastensuojelun avo- ja jälkihuollon sekä perhetyön ratkaisut * Tukiasuminen, ammatillinen tukihenkilötoiminta * Muut sosiaalialan erityispalvelut * Valtakunnallinen yhteistyöorganisaatioverkosto TOIMISTO: PALVELUOHJAUS: Puskantie 38 T 36 (3. krs) SusanneKivi Seinäjoki sposti: puh: GSM:

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

Ajelehtimisesta sitoutumiseen

Ajelehtimisesta sitoutumiseen 1 Ajelehtimisesta sitoutumiseen - toimintamalli nuorten tuettuun asumiseen EHJÄ ry:n jälkihuoltoprojektin työtavan kuvaus Niina Lyijynen - Pirkko Kokko 2 Sisällys OSA 1 Johdanto...3 Organisaatiokaavio...4

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy Länsi-Suomen läänin www.ctmoy.fi 1 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula porukat.fi SISÄLLÄ Lastensuojelun Keskusliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ Riitta Harmaala Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI SALLASSA... 3 3 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT JA TOIMENPITEET SALLASSA... 4 3.1

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT)

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) 1 Petra Huhtimo 2013 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. Johdanto... 4 2. Tuetun asumisen ja vapautumisen

Lisätiedot

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi 1 Taitto: Maura Tiuraniemi Kuvat: Halaten materiaalit

Lisätiedot

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä:

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä: Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni Sisällä: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 s. 2-3 Lastensuojelu s. 4-10 Vanhustyö s. 10-13 Erityisryhmät s. 14-21 Päihdehuolto/ Mielenterveys s. 22-28 Koulut ym. palvelut Helmikuu

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1. EHKÄISEVÄ PERHETYÖ PERUSPALVELUKESKUS OIVASSA 3 1.1. Visio ja toiminta-ajatus 3 1.2. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö 3 1.3. Palvelut ja niiden tarve

Lisätiedot

Perhekoti Otto- Onnin

Perhekoti Otto- Onnin Kuvassa Otto ja Onni Perhekoti Otto- Onnin LAATUA LAPSEN JA NUOREN ARKEEN - laatuajattelun lähtökohdista luodun toimintasuunnitelman toteutumisen arviointia käytännön kokemusten pohjalta Sisällys 1. Taustaa

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

SISÄLLYS. Liitteet: Talousliite

SISÄLLYS. Liitteet: Talousliite SISÄLLYS 1. ASUMISHARJOITTELUN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET 2.ASUMISHARJOITTELUN EDELLYTYKSET JA TAVOITTEET 2.1 Asumisharjoittelun asiakkaat 2.2 Edellytykset asumisharjoittelun aloittamiseen 2.3 Asumisharjoittelun

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot