SK LASTENSUOJELU J A KUNTOUTUS OY NUORISOKOTI OHRATUPA TORNIN SOLU TORNIN TUKIPALVELUT. Kevätlehtinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SK LASTENSUOJELU J A KUNTOUTUS OY NUORISOKOTI OHRATUPA TORNIN SOLU TORNIN TUKIPALVELUT. Kevätlehtinen 10.3. 2010. www.lsjk.fi"

Transkriptio

1 SK LASTENSUOJELU J A KUNTOUTUS OY NUORISOKOTI OHRATUPA TORNIN SOLU TORNIN TUKIPALVELUT Kevätlehtinen

2 ISK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy on innovatiivisia ja yksilöllisiä sosiaal ipalve luita tuottava yhtiö. Toimintayksikkömme sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla. Valtakunnallisen yhteist yöverkostomme kautta on räätälöity tuki tarpeen mukainen kokonaisuus asiakkaille ympäri Suomen. Jatkamme hyväksi havaittua valtakunnall ista yhteistyötä keh ittäen sitä edelleen. Palvelumme tulevat laajenemaan tulevana toimintavuonna mm. Keski-Suomen alueella. SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy tarj oaa palveluita myös suoraan yrityksille ja yhteisöille. Palve luihin kuu luu mm. koulutus- ja konsultaatiopalvelut, konsu ltoiva tilannemääritys, terapiapalvelut sekä ammatillinen tukihenkilötoiminta. Lastensuojelun laitoshoito Nuorisokoti Ohratupa Yhteistyökumppaneiden toimintayksiköt Lastensuojelun perhehoito Yhteistyökumppaneiden palve lut Yhtiön tavoitteena on tuottoa ja kehittää uusia sekä edellä mainittuj a palveluita. Yhtenä kehitt ämistyön tavoitteista pidämme tuen tuomista yhä lähemmäs taval lisen ihmisen arkea. Lähtökohtana on löytää asiakasperheen tai as iakasorganisaation kanssa yhteinen tavoite, mitä kohti edetään. Olemme onnistuneet, jos t arjottu tukipalvelu koetaan hyödylliseksi ja tukitarpeeseen vastaavaks i. Lastensuojelun avo- j a jälkihuolto Tukiasuminen Tornin Solu Tornin Tukipa lvelut Yhteistyökumppaneiden palvelut Muut sosiaal ipalvelut Tornin Tukipalvelut Toimiston palvelut Yhteistyökumppaneiden palvelut Yhtiömme asiakasvalintaprosessi pyrkii etsimään tukea, vetoapua tai ratkaisua asiakkaan tai asiakasorganisaation pulmaan, Yksi tärkeimmistä yhtiön sisäisistä laadunhallinnan tavoitteista on ohjata asiakas toisen palvelun piiriin, mikäli palvelumme eivät syystä toi toisesta pysty vastaamaan asiakkaan tarpeeseen. Olemme onnistuneet, kun asiakkaalle on rakennett u toimiva palvelukokonaisuus oman organisaation tai yhteistyökumppaneiden kautta.

3 Th~~ I Sijaitsee Seinäjoen keskustassa. Toimistotilat käsittävät kaksi työhuonetta sekä neuvottelutilan. NeuvottelutIlassa voidaan järjestää mm. lastensuojelun valvottuja tapaamisia. Neuvottelutilaa on mahdollisuus vuokrata lyhytaikaiseen neuvottelu- tai koulut uskäyttöön. Ota yhteyttä palveluohjaukseen. Peruspilareita palveluissamme ovat mm. luotettavuus, rehellisyys, joustavuus, yksilön kunnioittaminen, ammat illisuus sekä elämän pituinen oppiminen. Haluamme kehittää palveluitamme edelleen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Jos sinulla on hyvä idea, ota yhteyttä! Henkilöstö Lastensuojelun ongelmakenttä voi olla monimuotoinen. SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy:n henkilöstö on erikoistunut yli 12- vuotiaiden ohjaukseen ja kasvatukseen. Yrityksen moniammatillinen työryhmä tarjoaa as iakkailleen turvallisen kasvuympäristön, jossa on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omien kykyj en mukaan. Onnistuminen on joukkuelaji!! Henkilöstö pystyy vastaamaan useisiin nykypäivän asettamiin lastensuojelun haasteisiin. Työryhmä koostuu lastensuojelun ammattilaisista, joilla on mm. terapia-, päihde-, mielenterveys-, kriisi- ja vastaanottotyön erityisosaamista. Työnohjaus ja oman työn kehittäminen ovat osa arjen työnkuvaa. Työryhmillä ja as iakkailla on mahdollisuus ympärivuorokautisiin omalääkärisekä psykoterapiapalveluihin. Työryhmän ja nuorten tukena ovat lisäksi muut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan erityispalvelut. Palvelui t a täydennetään tarvittaessa ostopalveluilla.

4 INuorisokoti Ohratupa On Etelä-Pohjanmaalla, I lmajoen Koskenkorvalla maaseudun rauhassa, mutta palvelujen äärellä sijaitseva yksityinen lastensuojelulaitos. Ohratuvalla on tarjota kuusi kodinomaista asiakaspatkkaa pääsääntöisesti yli 12- vuotiail le huostaan otetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille nuorille. Ohratupa sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien äärellä ja sopivan matkan päässä alueen eri oppilaitoksista. Peruskoulun yläasteelle on matkaa n 10 km. Ilmajoella on mahdollista opiskella myös lukiossa. Toisen asteen opiskelijoille, ammattikoulutusta alueella tarjoaa mm. koulutuskeskus Sedun palvelut. Oppilaitosten palvelut kattavat lähes kaikki ammattialat Ja heillä on vuos ien kokemus erityisnuorten kanssa työskentelystä. Ohratuvalta käsin on myös saatettu syystä tai toisesta keskeneräiseksi jäänyt perus koulu päätökseen. Peruskoulun päättänei llä yli 11-vuotiailla, joilla ei ole opiskelupaikkaa tai ammatillista koulutusta, työvoimatoimis ton työharjoittelu tai ammattistartti on hyvä mahdollisuus tutustua eri ammattialoihin ja löytää mahdollisesti sitä kautta mielenkiintoa herättävä ammattiala. Ohratuvan asiakkaat Ohratupaan sijoitettavat nuoret ovat ensisijaisesti vuotiaita tyttöjä tai poikia. Täysi-ikäisiä palvelee Tornin Tukipalvelut. Nuorisokoti Ohratupa vastaanottaa myös nuoria, joiden lastensuojelun tarve alkaa itsenäistymisen kynnyksellä. Ohratuvan asiakkaana voi 0110 myös jälki huollossa oleva, itsenäistyvä, koekotiutettu tai muuten erityistä tukea tarvitseva nuori. Avoas iakkuus ei edellytä aikaisempaa sijoitusta Nuorisokoti Ohratuvassa. Nuorten kanssa työskentelyä sekä nuorten vapaa-aikaa ohjaa tavoite, jossa yhdessä nuoren kanssa pyritään löytämään uusia, sekä vahvistamaan jo olemassa olevia tietoja ja taitoja. Taitoja, joita nuori tarvitsee, kun itsenäistyminen tulee ajankohtaiseksi. Yhdessä tekemisen ja nuoren vastuuttamisen avulla herätetään nuoren kiinnostus omien asioiden hoitamiseen sekä elämänhallinnan taitojen harjoitteluun.

5 Nuorisokoti Ohratuvan nuoret Nuorisokoti Ohratuvan nuoria pyritään ohjaamaan ja innostamaan omien asioiden hoitoon. Nuorille annetaan mahdollisuus vaikuttaa arjen askareissa mm. vapaa-ajan toiminnan suunnittelussa. Ohratuvan arjessa vastuu sekä vapaus kulkevat konkreettisesti käsi kädessä. Nuoren osoittaessa ikätasoista valmiutta ja kypsyyttä, hänelle annetaan lisää vapauksia ja vastuuta. Näin ohjaamme Ohratuvan nuoria askel askeleelta kohti oman elämän kokonaisvaltaista hallintaa. Nuorisokoti Ohratuvan toimintaa ohjaa avoimuus myös nuorten kanssa toimiessa. Ohratuvan nuoria yhdistää tahto omista asioista huolehtimiseen, sekä luottamus siihen, ettei heitä koskevia asioita pidetä heiltä itseltään salassa. Ohratuvan viikko Yksikön päivittäinen toiminta rakentuu koulun, työharjoittelun, harrastusten Ja säännöll isten ruokailujen ympärille. Arkipäivien ohjelmaan kuuluu myös hi Ijainen tunti, jolloin nuorella on Tiistaisin Nuorisokoti Ohratuvassa mahdollisuus tehdä läksyjä tai vietetään "talon iltaa". Ohjelmassa hengähtää hetken ennen illan on ensin nuorten kokous, jota seuraa menoja. Yksikössä pyritään ulkoilemaan monipuol isesti ja yhteinen il lanvietto, Jonka ohjelmas ta sovitaan yhdessä. säännöllisesti. Nuoria tuetaan jatkamaan vanhaa harrastustaan tai Torstait on omistettu kodinhoidolle. avustetaan uuden harrastuksen Nuoret siivoavat omat huoneensa ja etsimisessä, järjestämättä viikko yhdessä ohjaajien kanssa siivotaan ohjelmaa kuitenkaan liian tiiviiksi. loput talon yhteisistä tiloista. Perjantai-iltaisin kokoontuu Ohratuvan "House Bond". Nuorilla on mahdollisuus kokeilla ja halutessaan op iskella eri soittimia. Nuorisokoti Ohratupa tekee yhteistyötä Seinäjoen Rytmi-instituutin kanssa ja innostuskärpäsen puraistessa nuorilla on perjantain bänditreenlen lisäksi mahdollisuus yksilöopetukseen valitsemassaan soittimessa.

6 Miten yksiköistämme pidetään yhteyttä nuoren kotiin? Nuorisokoti Ohratupa tekee tiivistä yhteistyötä sijoitetun nuoren perheen kanssa. Vanhempia tuetaan ja rohkaistaan vanhemmuudessa asettamaan lapselle tai nuorelle ikätasoiset rajat, sekä pitämään kiinn i sovituista asioista. Käytännössä tämä tapahtuu mm. puhel imitse, kotikäynnein sekä tuettujen päivälomien muodossa. lisäksi vanhemp ien mielipiteitä ja ajatuksia, koskien oman lapsen asioita, otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Jokaiselle nuorelle sovitaan asiakassuunnitelmassa säännöl li nen lomarytmi, mikäli Se tukee sij oitukselle asetettuja tavoi t teita. lisäksi läheisten toivotaan vierailevan nuoren luona. Tällä pyritään pitämään yllä ja turvaamaan nuoren luonnollista tukiverkostoa. Koti lomakäytäntöihimme kuuluu myös kirjalliset lomasopimukset, mitkä tukevat yhteisten arjen pe lisäänt öjen opettelemisessa ja ni istä kiinni pitämisessä. Kuukausittoisen kirjalliseen yhteenvetoon kootaan nuorten ja Sijoituksen kannalta tärkeimmät as iat ja tapahtumat kalenteri kuukauden ajalta. Tornissa alaikäisten kohda lla pätevät soveltuvi lta osin yllämainitut pel isäännöt. l8-vuotta täyttäneiden asiakkaiden kanssa määritellään yhdessä tahot joiden kanssa ohjaajat ovat yhteydessä. Lähtökohta on kuitenkin se, että parhaat tulokset saavutetaan toim imalla yhdessä asiakkaan koko verkoston kanssa. Miten yksiköistämme pidetään yhteyttä sosiaalityöntekijään? Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että myös nuoren viranomaisverkosto saa tietoonsa nuoren elämäntilanteessa tapahtuneet muutokset ja kuulumiset. Tämän vuoks i yksiköissä koostetaan joka kuukausi kirj all inen yhteenveto toimitettavaks i asiakassuunni teimassa sovitui lie henki löi lie. Kuukausiraporttiyhteenvedon lisäksi alaikäisten asiakkaiden omaohjaajat koostavat alustavan henki lökohtaisen ohjaus- ja kasvat ussuunn itelman, j oka lähetetään sosiaalityöntekijälle ennen hoitoneuvottelua, eli vähintään 3-4 kertaa vuodessa. Sosiaalityöntekijään otetaan yhteys myös ka ikissa normaalista poikkeavista t ilanteissa. Ohratuvalla jokainen poikkeustilanne kirjataan, ja raportti tolmitetaaan sosiaalityöntekijälle. Lisäks i yhteydessä ollaan aina tarvittaessa. As iakasnuoriamme rohkaistaan olemaan myös itse yhteydessä sosiaalityöntekijäänsä. Monelle asiakkaalle esimerkiksi yhteydenpito sähköpostin välityksellä on luontainen tapa oppia as ioimaan oman sos iaalityöntekijän kanssa. Kahdenkeskeiselle keskustelulle aikaa varataan hoitoneuvottelujen yhteyteen, mikäli se on mahdo ll ista.

7 ITORNIN SOLU Tornin solu sijaitsee Seinäjoen ydinkeskustassa opiskelija-asuntoja ylläpitävön Marttilan Kortteerin omistamassa kerrostalossa niin sanotulla kampusalueella. Tornin Solu ja SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy:n toimisto sijaitsevat talon kolmannessa kerroksessa. Ensimmäinen ja toinen kerros ovat Seinäjoen työvoimatoimiston palve lupisteen käytössä, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön as iakkaidemme as ioissa. Loput ylemmät kerrokset ovat opiskelija-asuntoja. \ Tornin So lun ja Tornin tukipalveluiden asiakkaat ovat vähintään 16-vuotiaita. Asetamme etusijalle lastensuojelun avo- ja jälki huollon asiakkaat. Tornin tukipalve lut eivät edellytä aikaisempaa laitossijoitusta. Jokaisen asiakkaan ko hdalla tuen tarve karto i tetaan ja suunnitellaan yksilöll isesti. Tornin asiakkuus edellyttää kirjallisen sopimuksen sekä kaikkien osopuolien hyväksynnän SK LSJK Oy:n, tukiasuntoon muuttavan nuoren ja koti kunnan sosiaalityöntekijän, sekä alaikäisen kohdalla myös huoltajan välillä. Tornissa työskentelee neljä sosiaafi- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista. So lussa on paikalla aikuinen vuoden jokaisena päivänä. Henkilöstöllä on vankka kokemus lastensuojelun laitostyöstä, sekä mielenterveys- ja päihdetyön tuntemusto. Tornin solussa tarjottava tuki pohjautuu tiiviiseen, suunnite lmalliseen ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaan omaohjaajatyöskentelyyn. Solussa on paikka neljälle nuorelle. Nuoret asuvat omissa huoneissaan, omalla vuokrasopimuksellaan. Jokaiseen huoneeseen kuuluu oma WC Ja suihku. Yksi huoneista on isompi ja siihen kuuluu oma keittiö. Loput kolme huonetta jakavat yhteisen keittiön.

8 !TORNIN SOLU JA TUKIPALVELUT Jälkihuollon asiakassuunnitelma tai palvelusuunnitelma. Nuoren asumista ja olemista Tornin So lussa ohjaa jälkihuollon asiakassuunnitelma tai palvelusuunn itelma. Ensimmäinen suunnitelma luodaan nuoren saapuessa Tornin soluun. Työryhmäll ä on käytettävissä tässä vaiheessa j älkihuoltosuunnitelman mukaisten tavoitteiden lisäksi verkostolta saadut esitiedot jo mahdo ll inen neuvottelutai tapaamispalaute. Ohjaussuunnitelmassa määritellään ohjauksen jo tuen tarve sekä konkreettiset keinot tavoitteisii n pyrkimiseksi. Tornin solussa nuoren asioista vastaa solun henkilökunta. Nuoren ohjaus ja tukeminen käynnistyy tutustumisella sekä nuoren perehdyttämisellä Solun käytäntöihin ja tiloihin. Mikäli nuoren muutto Tornin Soluun on tiedossa jo ennen jälkihuoltosuunnitelman tekoa, voi Solun henkilökuntaa osallistua suunnitelman tekoon jo tässä vaiheessa. Asiakas- tai palvelusuunnitelmaa päivitetään säännöll isin väliajoin sekä tarvittaessa. Ohjaajan ja nuoren yhteistyö jatkuu tukiasumisen yhteydessä tavoitteena tuen tarpeen vähentyminen sekä itsenäinen elämänhal linta. Suunnitelma on tarkoitettu Solun henki lökunnan työkaluks i suunnitellessa, toteutettaessa j a arvioitaessa nuoren ohjauksen jo tuen tarvetta sekä elämänhallintaa lisäävien tietojen ja taitojen lisääntymistä. Avoasiakkuus SK Lastensuojelu jo Kuntoutus Oy tarjoaa tukipalveluita nuorel le, nuoren perheelle toi nuorille perhei lle. Tornissa ei tehdä sirkustemppuja, vaan kuljetaan palan matkaa taval lista elämää asiakkaan rinnalla. Soluasumisjakso sopii nuorelle, joka tarvitsee ti iviimpää tukea itsenäistymisensä ensitaipaleelle. Asiakkaan tukitarpeen ollessa vähäisempi, tukipalvelut voidaan järjestää suoraan asiakkaan kotiin. Vähäisemp i tuen tarve tarkoittaa, ettö nuore lla on riittävät tiedot ja taidot joiden avulla hän selviää itsenäisestä osumisesta. Nuori saattaa kuitenkin tarvita vielä opastusta jo ohjausta esimerkiksi asioidessaan virastoissa, suunnitellessaan rahan- tai ajankäyttöä, opiskelukokonaisuuden suunnittelussa, työ- tai harjoittelupaikan hakemisessa sekä sosiaalisten suhteiden luomisessa. Tornin tarj oamat Tukipalvelut perustuvat nuoren kanssa tehtävään asiakassuunnitelmaan kuten Tornin Solussa.

9 Tukitapaamiset toteutetaan tässä tapauksessa säännöllisinä tapaamisina Tornissa, nuoren omassa vuokra-asunnossa tai perheen kotona. Muuna aikana nuori saa yhteyden perhetyöntekijään tai ohjaajaon puhelimitse tai tulemalla käymään paikan päällä. Tapaamisten tiheys sovitaan asiakaskohtaisesti. Erityisen perhetyön keinoin voidaan tukea kotiin palaavan sijoitetun perhettä tai luoda tehostetusti yhteisiä pelisääntöjä perhen yhteisen arjen hallintaan ennaltaehkäisevänä toimintana. Tukitapaamiset- ja palvelut ovat lastensuojelulain mukaisia avo- tai jälkihuollon tukitoimia. Palveluiden tarkoituksena on toimia ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä mahdollisen huostaanoton välttämiseksi, sekä tukena uudessa elämäntilanteessa, oli sitten kysymyksessä jälkihuolto tai muutto toiselle paikkakunnalle esimerkiksi opiskeluiden takia. Kaikilla asiakkaillamme on mahdollisuus ympärivuorokautiseen mielenterveyslakien mukaiseen puhelinpäivystykseen pulmati lanteiden varalta. Päivystysvuorossa oleva henki lö on to imialan ammattilainen. Tulojen kauttakulkuohjaus Tulojen kauttakulkuohjauksen tarkoituksena on tuetusti harjoitella turvallista rahan käyttöä yhdessä omaohjaajan kanssa. Kauttakulkuohjauksessa asiakkaan etuudet ja tulot ohjataan SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy:n tarkoitusta varten olevalle t ilille. Kuukausittainen rahankäyttösuunnitelma tehdään asiakkaan kanssa yhdessä. Suunnitelman mukaisesti hänen tulonsa siirretään erinä asiakkaan omalle ti lille aluksi viiko ittain. Taitojen karttuessa "tilipöiviä" harvennetaan. Asiakkaan kanssa yhdessä maksetaan verkko, pankin kautta elämiselle välttämättömät laskut ja kulut. Palvelun käyttöönotto on mahdollinen kaikille asiakkailiemme ja se perustuu asiakkaan suostumukseen.

10 Asiakasvai intaprosessi SK Last ensuojelu Ja Kuntoutus Oy:n sijoitus- ja asiakasvalintaprosessin tarkoituksena on varmistaa, että yrityksen tarjoamat palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita. Sen avulla mahdollistetaan myös yksiköissä jo olemassa olevan asiakaslmjan säi lyminen Ja turvataan yhtiön palveluiden piiriin jo siirtyneiden lasten j a nuorten hyvinvointi. Osana yhtiön palveluohjausta pyrimme löytämään tarjotulle asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelun yhteistyöverkostomme kautta tilanteen näin vaatiessa. Asiakasval intaprosessi alkaa pääsääntöisesti sosiaalityöntekijän yhteydenotolla. Ensi vaiheessa asiakkaan tilannetta Ja taustaa käsitellään pääpiirteittäin Ja selvitetään onko prosessin jatkamista puoltavia tekijöitä vai ohjataanko lapsi tai nuori tai perhe toisaalla muiden palveluiden pariin. Seuraavassa vaiheessa perehdytään asiakkaan tilanteeseen tarkemmin. Tietoa pyritädn saamaan ainakin nuorelta itseltä, vanhemmilta sekä sosiaalityöntekijäitä. Asianosa isten suostumuksella lisätietoja kysytään muulta verkostolta esimerkiksi koulusta ja hoitavalta lääkäriltä. Avainasiamme On huolehtia toimivan ja asiakkaan tilannetta tukevan palvelukokonaisuuden rakentamisesta. Tavoitteenamme on myös katkaista mahdoll i nen asiakkaan laitoskierre.

11 Mikäli Sijoitukselle tai tukipalveluiden piir ii n siirtymiselle ei ole estettä, voidaan nuoren, vanhempien ja sosiaalityöntekijän kanssa sopia tapaamisesta sekä tutustumiskäynnistä. Tukiasumisyks ikköön ja lastensuojelu laitokseen siirtyvälie nuorelle tutustumiskäynnin merkitys on symbolinen. Nuori saa nähdä paikan jonne on muuttamassa. Tuntematon paikka saa "kasvot", joka mahdollistaa lopullisen hyväksynnän. Ensisijaisesti lapselle tai nuorelle, mutta myös vanhemm ille mieleinen paikka luo hyvän pohjan hyvälle yhteistyölle sekä onnistuneelle asiakkuudelle. Sijoitus- ja asiakasvalint aprosessissa pyritään toimimaan tehokkaasti, jotta nuorelle löydetään sijoituspaikka mahdollisimman nopeasti. Prosessin kestoon vaikuttaa eri osapuolten työ- sekä muut kiireet, mutta myös tapa jolla esitietoja kerätään. Parhaimmassa tapauksessa ensimmäisestä puhelusta tutustumiskäynnistä sopimiseen selvitään muutamassa päivässä. SK LSJK Oy:n kehittämistavoite 2010 lastensuojelun laitoshoidolle. Yhä useamman alaikäisen pulmat li ittyvät muiden haasteiden lisäksi läheisesti arjen hallinnon hanka luuksiin. Monelle oppivelvollisuusikäiselle suuren koulun hälinässä muut kiinnostuksen kohteet oso ittaut uvat mielekkäämmäksi kuin itse opiskelun haasteet. Tilannemääritys Sijoitus Asiakasohjaus- tai Palveluprosessi Kasva'hls Ohjaus- tai Tukiprosessi Palveluntarve kartoi'hls Itsenöistymis Seuranta- tai Jatkoon ohjausprosessi Tulemme lastensuojelun laitoshoidossa j atkossa kiinnittämään erityistä huomiota ja kehittämään edelleen palveluita, Jotka suunnataan alaikäisille joiden peruskoulun päättötodistuksen saaminen on viivästynyt tai sen saavuttamiseksi nuori tarvitsee rauhallisen ja tuetun oppimisympäristön.

12 I Yhteystiedot Henkilöstön sähkelpostit ovat muotoa I TOIMISTO -, Puskantie 38 T 36 (3,krs) Seinäjoki I Palveluoh jaus: Susanne Kivi GSM: FAX: lsjk.fi Antti Latvala GSM: FAX: NUORISOKOTI OHRATUPA Koskitie Koskenkorva PUH: FAX: i ITORNIN SOLU JA TUKIPALVELUT Puskantie 38 T 36 (3.krs) Seinäjoki PUH: FAX: i I Lisätietoja kotisivuiltamme osoitteessa:

13 SK Lastensuojelu ja Kuntoutus Oy On valtakunnallinen VUODEN HOIVAYRITYS 2010 "Tuhannenkin kilometrin matka alkaa yhdestä askeleesta." -Laotse... palveluksessanne. Kauttamme: * Lastensuojelun sijaishuolto; monipuoliset laitos-ja perhehoidon palvelut * Yksilöllisesti räätälöidyt lastensuojelun avo- ja jälkihuollon sekä perhetyön ratkaisut * Tukiasuminen, ammatillinen tukihenkilötoiminta * Muut sosiaalialan erityispalvelut * Valtakunnallinen yhteistyöorganisaatioverkosto TOIMISTO: PALVELUOHJAUS: Puskantie 38 T 36 (3. krs) SusanneKivi Seinäjoki sposti: puh: GSM:

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Espoon jälkihuolto keväällä 2011 N. 270 nuorta tällä hetkellä 1 Johtava sosiaalityöntekijä 4 sosiaalityöntekijää

Lisätiedot

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA-konserni perustettu 1995 13 perustajajärjestöä ASPA-säätiö Fyysiset asumisratkaisut Rakennuttaminen Asumisen palvelujen kehittäminen Tieto- ja osaamiskeskus

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011 ASUNTOJA on kaikkiaan 270 kpl. Omistaja on Y-säätiö ja vuokranantajana asuntopalvelut Asunnot sijaitsevat eri puolilla Espoota, Espoonlahti: 103 asuntoa Espoon keskus ja Tapiola: 25 + 6 asuntoa Leppävaara

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Perhekoti Vaapukka Perhekoti Vaapukka on viisipaikkainen ammatillinen perhekoti Paraisilla, joka tarjoaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Sijaishuolto 2+2 -perhetyö Avopalvelut Verkkopalvelut koulutus ja työnohjaus

Sijaishuolto 2+2 -perhetyö Avopalvelut Verkkopalvelut koulutus ja työnohjaus Metsäkodon ja Rinnekodon toiminta perustuu sosiaalityön, kasvatustieteellisen tiedon, psykiatrisen hoitotyön ja kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteiden integrointiin yhteisöllisessä, kasvua tukevassa

Lisätiedot

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin?

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 26.9.2014

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Oma-aikuinen Arjen Apuna

Oma-aikuinen Arjen Apuna Oma-aikuinen Arjen Apuna Palvelumalli jälkihuoltoon siirtyvälle lapselle ja hänen läheisilleen Urhea Ruusu Meijerikatu 4 74700 Kiuruvesi copyright: Sijaishuoltokoti Urhea Ruusu 2011 Urhea Ruusu on 7- paikkainen

Lisätiedot

Laadukasta Lastensuojelua. Urhea Ruusu. Sijaishuoltokoti. Urhea Ruusu Meijerikatu 4 74700 Kiuruvesi

Laadukasta Lastensuojelua. Urhea Ruusu. Sijaishuoltokoti. Urhea Ruusu Meijerikatu 4 74700 Kiuruvesi Laadukasta Lastensuojelua Urhea Ruusu Sijaishuoltokoti Urhea Ruusu Meijerikatu 4 74700 Kiuruvesi Sijaishuoltokoti Urhea Ruusu sijaitsee Ylä- Savossa, idyllisessä Kiuruveden maalaiskaupungissa. Sijainti

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset Asunnottomina vankilasta vapautuvat vantaalaiset ASIAKKUUSKRITEERIT -vantaalaisuus (viimeisin pysyvä osoite tulee olla Vantaalla, Poste Restante osoitetta ei hyväksytä viimeisimmäksi osoitteeksi) - asunnottomuus

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella Juha Kylli Oulu 24.4.2014 Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella VILLANUTUN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme lastensuojelupalveluja, joiden päämääränä on turvata lasten

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 Selvitykseen kerättävät tiedot Timo Turunen 18.2.2010 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 JOHDANTO... 4 1 LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT... 5 1.1 Lastensuojelun asiakkaat...

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ Katariina Ruuth, projektijohtaja ry, Tietokoneavusteinen Psykiatrinen Kotikuntoutus-projekti Tampere-talo 12.10.2011 Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus-

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille

Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille Lisäopetus Perusopetuksen päättäneille nuorille Oppimis- ja ohjauskeskus mäntykangas Mitä on lisäopetus Mäntykankaalla? Mäntykankaan koulun lisäopetuksen tavoitteet tukevat jatko-opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

KOSKINIITTY. Perhekuntoutus. Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin

KOSKINIITTY. Perhekuntoutus. Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin KOSKINIITTY Perhekuntoutus Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin Tillikatu 8, 33710 Tampere Puh. 050 350 3845 Fax 03 316 0631 yritys.soon.fi/kumpuniitty Koskiniitty avaa perheelle

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus.

ASKELMERKKI. Intensiivinen avoperhekuntoutus. ASKELMERKKI Intensiivinen avoperhekuntoutus www.askelmerkki.fi Avoperhekuntoutus kannattaa aina Suomi on johtavia maita Euroopassa sijoitusten määrässä. Me haluamme auttaa ehkäisemään ja lyhentämään sijoituksia,

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Hupi tiimi Ville Saloranta, hankekoordinaattori Heini Lehtonen, sosiaaliohjaaja (Peltosaari) Kaisa Näsman, sosiaaliohjaaja (Lasitehdas)

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Maria Kuukkanen Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Maria Kuukkanen Mitä perhehoito on? Ympärivuorokautisen kasvatuksen, hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä oman kodin ulkopuolella, perhehoitajan kotona

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä Miksi me puhumme täät äällä? Aune, 53 Oma pieni perhe, 1 lapsi Suuri syntymäperhe, 13 lasta Vanhainkodin

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa. perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen

Hyvää perhehoitoa. perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen Hyvää perhehoitoa perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaaminen Laukaa, Peurunka 17.9.2013 Paula Korkalainen Kyselyyn 2013 vastasi yht. 25 perhehoitajaa * Vammaisia tai muita erityisen tuen tarpeessa

Lisätiedot

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely

KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely KOULUTUSSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Koulutussopimusmallin esittely Aamukahvi- ja keskustelutilaisuus Päijät-Häme10.6.2016 Maija Aaltola Selvityshenkilö OKM, rehtori Omnian ammattiopisto

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen

Opioidiriippuvaisten verkostopäivät Mari Isokoski ja Paula Perttunen Tukiasuminen ja korvaushoito Opioidiriippuvaisten verkostopäivät 25. 26.9.2014 Aikuissosiaalityön päihdetukiasumisen palvelu l on tarkoitettu tt päihdeongelman vuoksi erityistä tukea asumisessaan tarvitsevalle

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio

PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa. Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio PAAVO Verkostonkehittäjät Uudistuva ammatillisuus Asunto ensin: arjen haasteet asumispalveluissa Yksikönjohtaja Heli Alkila ja ohjaaja Juha Soivio Helsingin Diakonissalaitos Heli Alkila Pohdittavaksi kuinka

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot